Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SCX Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG SCX-4500 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití SAMSUNG SCX-4500 Návod k obsluze SAMSUNG SCX-4500 Uživatelská příručka SAMSUNG SCX-4500 Příručka pro uživatele SAMSUNG SCX-4500 Návod na použití SAMSUNG SCX-4500 Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

2 Abstrakt manuálu: Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008 Server R2 jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. UFST a MicroTypeTM jsou registrované ochranné známky spolecnosti Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky spolecnosti Apple Computer, Inc. 1. Úvod Zvlástní funkce Pehled zaízení Pohled zepedu

3 Pohled zezadu Celkový pohled na ovládací panel Pehled softwaru Dodávané programové vybavení...

4 2.1 Funkce ovladace tiskárny Systémové pozadavky Zacínáme Instalace hardwaru

5 . 3.1 Nastavení nadmoské výsky Vkládání originál a tiskových médií Zakládání originál. 4.1 Výbr tiskového média...

6 Pokyny pro výbr a skladování tiskových médií Technické specifikace tiskového média Formáty médií podporované ve vsech rezimech...

7 Pokyny pro speciální tisková média. 4.4 Vlození papíru do zásobníku Zmna formátu papíru v zásobníku Nastavení formátu a typu papíru

8 Kopírování Kopírování originál Zmna nastavení pro kazdou kopii Zmensení nebo zvtsení kopií.

9 Zmna tmavosti. 5.1 Nastavení formátu papíru Výbr typu originálu (Text/Foto)..

10 Skenování Základy skenování Skenování do aplikace prostednictvím místního pipojení Základní funkce tisku Tisk dokumentu

11 . 7.1 Zrusení tiskové úlohy Údrzba Tisk zprávy o zaízení Cistní zaízení..

12 Cistní vnjsího povrchu Cistní vnitního prostoru Cistní skenovací jednotky...

13 8.3 Údrzba kazety Skladování tiskové kazety

14 8.3 Pedpokládaná zivotnost kazety... skárny Technické specifikace kopírky Technické specifikace skeneru

15 Slovník pojm Rejstík O této uzivatelské pírucce Tato uzivatelská pírucka obsahuje informace pro základní seznámenabyste jim porozumli. Pi zacházení s elektrickým zaízením se vzdy ite zdravým rozumem. Dodrzujte vsechna naízení a pokyny vyznacené na zaízení a v instrukcích dodávaných se zaízením. Pokud se vám zdá, ze provozní pokyny odporují informacím o bezpecnosti, drzte se bezpecnostních pokyn. Mze se stát, ze jste správn neporozumli provozním pokynm. Nepodaí-li se vám rozpor vyesit, obra se na prodejce nebo na odborný servis. te Ped cistním zaízení odpojte od pívodu elektrického proudu a od telefonní linky. Nepouzívejte tekuté cistící prostedky ani prostedky ve spreji. Zaízení cistte vzdy jen navlhceným hadíkem. Zaízení nesmí být umístné na nestabilním vozíku, podstavci nebo stole. Mohlo by spadnout a zpsobit vázné skody. Zaízení nesmí být umístné v blízkosti radiátor, topidel, klimatizacních jednotek a ventilátor, nesmí je zakrývat, ani na nich stát. Na pívodním elektrickém kabelu nesmjí stát zádné pedmty. Umístte zaízení tak, aby na pívodní kabely nikdo neslapal. Nepetzujte elektrické zásuvky a prodluzovací kabely. Jejich petízení zpsobuje snízení výkonu a mze vést k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. 14 Pouzívejte pouze ovládací prvky popsané v provozní pírucce. Nesprávným nastavením jiných ovládacích prvk mzete poskodit zaízení a zpsobit nutnost rozsáhlé odborné opravy, aby se obnovilo normální fungování zaízení. 15 Zaízení nepouzívejte pi bouce. Blesky by mohly zvýsit riziko úrazu elektrickým proudem. Je-li to mozné, odpojte pi bouce od zaízení pívod elektiny a telefonní linku. 16 Pro zajistní bezpecného provozu pouzívejte napájecí sru dodávanou se zaízením. Pokud k zaízení s napájecím naptím 110 V pouzíváte sru delsí nez 2 m, pak by její tlous mla odpovídat kódu 16 ci více ka podle standardu AWG1. 17 Pouzívejte vzdy telefonní kabel s prezem 26 AWG* nebo silnjsí. 18 TYTO POKYNY NEVYHAZUJTE. Prohlásení o bezpecnosti laserového zaízení Tiskárna vyhovuje americkému naízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1 odstavce J pro laserová zaízení tídy I(1). Jinde ve svt má osvdcení pro laserová zaízení tídy I a vyhovuje pozadavkm normy IEC 825. Laserová zaízení tídy I nejsou povazována za nebezpecná. Laserový systém a tiskárna jsou navrzené tak, aby nikdo nebyl vystaven laserovému záení nad úrovní tídy I v prbhu pouzívání zaízení, pi jeho údrzb nebo servisních pracích VAROVÁNÍ Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zaízení nepouzívejte, ani neprovádjte jeho opravy. Odrazený paprsek, pestoze není viditelný, vám mze poskodit zrak. 10 Zajistte, aby domácí zvíata nepekousla pívodní elektrický kabel, telefonní kabel nebo kabely propojující zaízení s pocítacem. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

16 11 Otvory a mezerami ve skíni tiskárny nikdy nevkládejte do zaízení zádné pedmty. Mohly by pijít do styku s vysokým naptím a zpsobit pozár nebo úraz elektrickým proudem. Do zaízení ani na nj nikdy nelijte zádné tekutiny. 12 Abyste snízili nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte zaízení. Je-li teba jej opravit, obra se na kvalifikovaného te pracovníka servisu. Po otevení nebo odstranní kryt mzete být vystaveni vysokému naptí a jiným nebezpecím. Následné nesprávné sestavení mze zpsobit úraz elektrickým proudem pi pouzívání zaízení. 13 V následujících pípadech odpojte zaízení od pívodu elektrického proudu, od telefonní linky a od pocítace a penechte servis kvalifikovanému technikovi: Nkterá z cástí elektrického kabelu, zástrcky nebo pípojného kabelu je poskozená ci roztepená. Do zaízení vnikla njaká tekutina. Zaízení bylo na desti nebo pislo do styku s vodou. I pes dodrzování pokyn zaízení nefunguje správn. Zaízení spadlo nebo se zdá, ze jeho skí je poskozená. Zaízení náhle výrazn zmnilo své chování. 1 AWG: American Wire Guage ii Bezpecnostní informace týkající se ozónu Pi bzném pouzívání tohoto zaízení vzniká ozón. Vzniklý ozón neznamená pro obsluhu zaízení zádné nebezpecí. Pesto doporucujeme, abyste zaízení provozovali v dobe vtraném prostoru. Dalsí informace týkající se ozónu mzete získat od prodejc spolecnosti Samsung. Vyzaování rádiových vln Informace komise FCC pro uzivatele Toto zaízení bylo podrobeno testm a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B podle cásti 15 smrnice komise FCC. Tato omezení zajis ují pimenou ochranu proti skodlivému rusení vyskytujícímu se pi instalaci v obytném prostedí. Zaízení vytváí, vyuzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní kmitocty a pi nedodrzení pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit rusení rádiového spojení. Nelze vsak zarucit, ze v urcitých instalacích nebude k rusení docházet. Pokud zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze zjistit zapnutím a vypnutím zaízení, doporucuje se uzivatelm rusení eliminovat jedním nebo více z následujících opatení: Pesmrujte nebo pemístte anténu pro píjem. Prodluzte vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez do kterého je zapojen pijímac. Obrate se na zástupce obchodu nebo zkuseného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. Úspora elektrické energie Zaízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické energie, který snizuje spotebu zaízení v dob, kdy se nepouzívá. Kdyz zaízení podelsí dobu neobdrzí zádná data, spoteba elektrické energie se automaticky snízí. ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou registrované znácky v USA. Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na stránkách Recyklace Zlikvidujte obal tohoto zaízení zpsobem setrným k zivotnímu prostedí, nebo jej recyklujte. Upozornní: Zmny nebo úpravy, které nejsou výslovn schváleny výrobcem odpovdným za splnní podmínek provozu, by mohly zrusit platnost oprávnní uzivatele k provozu tohoto zaízení. Smrnice o rusení rádiových vln pro Kanadu Toto zaízení nepekracuje omezení tídy B pro vyzaování rádiových vln digitálním zaízením, jak je uvedeno v dokumentu o standardu pro zaízení zpsobující rusení vln Digital Apparatus, ICES-003 vydaném organizací Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Správná likvidace tohoto produktu (Znicení elektrického a elektronického zaízení) Tato znacka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, ze by neml být pouzíván s jinými domácími zaízeními po skoncení svého funkcního období. Aby se zabránilo moznému znecistní zivotního prostedí nebo zranní clovka díky nekontrolovanému znicení, oddlte je prosíme od dalsích typ odpad a recyklujte je zodpovdn k podpoe optovného vyuzití hmotných zdroj. Clenové domácnosti by mli kontaktovat jak prodejce, u nhoz produkt zakoupili, tak místní vládní kancelá, ohledn podrobností, kde a jak mzete tento výrobek bezpecn vzhledem k zivotnímu prostedí recyklovat. Obchodníci by mli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky koup. Tento výrobek by se neml míchat s jinými komercními produkty, urcenými k likvidaci. iii Oznacení faxu Naízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 oznacuje za protiprávní, aby kdokoli pouzíval pocítac ci jiné elektronické zaízení k odesílání faxových zpráv, které na horním ci dolním okraji kazdé stránky nebo na první stránce penosu neobsahují následující informace: (1) datum a cas penosu, (2) identifikaci podniku ci osoby odesílající zprávu a (3) telefonní císlo odesílajícího pístroje, podniku ci osoby. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

17 Spolecnost poskytující telekomunikacní sluzby mze zmnit své komunikacní vybavení, zpsob nebo postup jeho pouzívání, je-li tato zmna nutná pro poskytování jejích sluzeb a není-li v rozporu s cástí 68 pozadavk a smrnic komise FCC. Pokud se dá dvodn pedpokládat, ze takové zmny zpsobí, ze nkteré koncové zaízení zákazníka mze pestat být kompatibilní s komunikacním zaízením telekomunikacní spolecnosti, nebo ze bude teba na koncovém zaízení provést dodatecné úpravy, nebo zmna jinak materiáln ovlivní pouzívání nebo výkon koncového zaízení, zákazník by ml obdrzet písemnou zprávu, která mu umozní zachovat nepetrzité fungování odebíraných sluzeb. VAROVÁNÍ: Pozadavky komise FCC obsahují ustanovení, ze zmny tohoto zaízení, které nejsou explicitn povolené výrobcem zaízení, mohou vést ke zrusení platnosti oprávnní, aby uzivatel zaízení dále pouzíval. V pípad, ze koncové zaízení zpsobí poskození telefonní sít, mla by telekomunikacní spolecnost upozornit zákazníka, ze poskytování sluzeb mze být ukonceno. V pípadech, kdy pedbzné upozornní nelze provést, spolecnost mze poskytování sluzeb docasn perusit, jsou-li splnny následující podmínky: a) spolecnost urychlen informuje zákazníka, b) spolecnost dá zákazníkovi pílezitost k náprav potízí se zaízením, c) spolecnost informuje zákazníka o jeho právu podat stíznost ke komisi Federal Communication Commission, podle postupu popsaného v cásti 68, odstavci E pozadavk a smrnic komise FCC. Mli byste si být vdomi i následujících skutecností: Zaízení není urceno k pipojení k systému digitální pobockové ústedny. Chcete-li na stejné lince se zaízením pouzívat pocítacový nebo faxový modem, mohou u vsech pipojených zaízení nastat potíze s penosem a pijímáním fax. Doporucujeme, abyste na jedné telefonní lince se zaízením nepouzívali zádné jiné zaízení krom bzného telefonního pístroje. Zijete-li v oblasti, kde je zvýsený výskyt blesk nebo náraz elektrického proudu, doporucujeme instalaci pepové ochrany na pívod elektrického proudu i na telefonní linku. Pep ovou ochranu zakoupíte u prodejce zaízení nebo ve specializovaném obchod s telekomunikacní technikou. Ped programováním a testováním volání na nouzová císla pouzijte císlo dispecera pohotovostních sluzeb a oznamte mu, ze se chystáte císla testovat. Dispecer vám poskytne dalsí informace o správném testování pohotovostních císel. Pouzívání zaízení nelze platit mincemi. Zaízení nemze být pouzito na spolecné pípojce. Zaízení je vybaveno magnetickým pipojením pro naslouchadla pro neslysící. Zaízení lze bezpecn pipojit k telefonní síti pomocí standardní modulární zástrcky, USOC RJ-11C. Císlo Ringer Equivalence Number Císlo Ringer Equivalence Number a registracní císlo FCC tohoto zaízení jsou uvedeny na nálepce umístné na dolní ci zadní stn zaízení. V nkterých pípadech mze telefonní spolecnost tato císla pozadovat. Císlo Ringer Equivalence Number (REN) je mítkem zatízení telefonní linky a slouzí k urcení, zda jste linku nepetízili. Instalace nkolika typ zaízení na jednu telefonní linku mze zpsobit potíze pi volání a pijímání hovor, zvlást mohou nastat potíze se zvonním pi píchozích hovorech. Soucet císel REN vsech zaízení pipojených k jedné telefonní lince by ml být mensí nez 5, aby bylo mozné pozadovat kvalitní fungování sluzeb telefonní spolecnosti. Pro nkteré telefonní linky mze být i soucet 5 pílis vysoký. Pokud njaké telefonní zaízení nefunguje správn, ihned jej odpojte od telefonní sít, aby neposkodilo telefonní linku. iv Prohlásení o shod (Evropské zem) Osvdcení a certifikáty Symbol CE, jímz je toto zaízení opateno, symbolizuje Prohlásení spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o shod s následujícími smrnicemi Evropské Unie 93/68/ EEC pijatých v následujících datech: Prohlásení o shod si mzete prohlédnout na adrese printer, pejdte na odkaz centra Podpory > Ke stazení a zadejte název své tiskárny, abyste si prohlédli dokumenty EU. 1. ledna 1995: Smrnice Rady 73/23/EEC o sblizování zákon clenských stát týkajících se zaízení s nízkým naptím. 1. leden 1996: Smrnice Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) o sblizování zákon clenských stát týkajících se elektromagnetické kompatibility. 9. bezen 1999: Smrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zaízeních a telekomunikacních terminálových zaízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Plné znní s definicí odpovídajících smrnic a uvedených standard získáte od místního zástupce spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Výmna originální zástrcky (pouze pro Velkou Británii) Dlezité Pívod elektrického proudu tohoto zaízení je opaten standardní zástrckou (BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

18 Pojistku je pi výmn nutné nahradit správnou 13 A pojistkou. Potom vra zpt kryt pojistky. Ztratíte-li te kryt pojistky, nepouzívejte zástrcku díve, nez získáte nový kryt. Obrate se na prodejce, od nhoz jste zaízení zakoupili. Zástrcka 13 A je nejpouzívanjsí zástrckou ve Velké Británii, mla by proto vyhovovat. V nkterých, zvlást starsích, budovách ovsem nejsou bzné zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Pipojenou zástrcku nikdy neodstraujte. Varování Pokud pipojenou zástrcku odíznete, okamzit ji vyhote. Zástrcku nelze drátky znovu pipojit ke kabelu. Pipojením zástrcky do zásuvky se vystavujete nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Dlezité varování: Zaízení musí být uzemnno. Dráty v elektrické pípojce jsou oznaceny následujícími barvami: Zelená a zlutá: Zemnící vodic Modrá: Hndá: Nulový vodic Fázový vodic Certifikáty EC Certifikát ke smrnici 1999/5/EC o rádiových zaízeních a telekomunikacních terminálových zaízeních (FAX) Tento výrobek spolecnosti Samsung je opaten vlastním certifikátem Samsung pro celoevropské pipojení samostatného terminálu k analogové veejné telefonní síti (PSTN) v souladu se smrnicí 1999/5/EC. Výrobek je urcen k pipojení do národních veejných telefonních sítí a ke kompatibilním pobockovým ústednám v evropských zemích: V pípad potízí nejprve kontaktujte laborato Euro QA Lab spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Výrobek vyhovuje standardm TBR21. Institut European Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnní pouzívání koncových zaízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument EG , který obsahuje dalsí pozadavky zajis ující kompatibilitu koncových zaízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se vsemi relevantními sdleními tohoto dokumentu a pln mu vyhovuje. Pokud barvy vodice hlavního pívodu neodpovídají barvám zástrcky, postupujte takto: Zlutozelený vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem E nebo bezpecnostním symbolem zemnní nebo ke kolíku oznacenému zlutou a zelenou barvou nebo pouze zelen. Modrý vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem N nebo cernou barvou. Hndý vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem L nebo cervenou barvou. V zásuvce, adaptéru ci na rozvodné desce musí být pojistka 13 A. v 1 Úvod Dkujeme, ze jste zakoupili tento multifunkcní výrobek spolecnosti Samsung. Toto zaízení mzete pouzívat k tisku, kopírování nebo skenování. Tato kapitola zahrnuje: Zvlástní funkce Pehled zaízení Celkový pohled na ovládací panel Tisk v rzných prostedích Tisknout mzete pomocí rzných operacních systém, jako jsou napíklad systémy Windows, Linux a Macintosh. Toto zaízení je vybaveno rozhraním USB. Kopírování originálu ve vysoké kvalit Kopírování originál a jejich tisk ve vylepsené kvalit obrazu a velikosti. Upozornní Tento produkt je velice lesklý. Bute opatrní, aby pi instalaci nedoslo k poskrábání povrchu. Skenování originál Zvlástní funkce Zakoupené zaízení je vybaveno zvlástními funkcemi. Tisknout rychle a ve vysoké kvalit Mzete tisknout s rozlisením az 600 x 600 dpi efektivního výstupu. Zaízení tiskne na papír formátu A4 az 16 stránek za minutu, na papír formátu Letter az 17 stránek za minutu. Zpracovávat flexibiln rzné volby papíru Do zásobníku na 100 list lze obycejný papír v rzných formátech. Skenujte v barv a pouzívejte pesné komprese formát JPEG, TIFF a PDF. Skenujte originál do pipojeného pocítace stisknutím jediného tlacítka. Vytváet profesionální dokumenty Tisk vodoznak. Dokumenty lze oznacit zadanými slovy, napíklad Dvrné. Viz cást Sekce softwaru. Tisk plakát. Text a obrázky na kazdé stránce dokumentu lze zvtsit a vytisknout na více list papíru, které po slepení vytvoí plakát. Viz cást Sekce softwaru. Úspora casu a penz Tiskem více stránek dokumentu na jeden list papíru lze uspoit papír. Toto zaízení automaticky setí elektrickou energii tím, ze podstatn snizuje její spotebu v dob, kdy není pouzíváno. 1.1 <Úvod> Pehled zaízení Toto jsou hlavní soucásti zaízení. Pohled zepedu ovládací panel kryt skeneru horní kryt výstupní zásobník výstupní opra zásobník tlacítko otevení zásobníku sklenná deska skeneru pácka horního krytu tisková kazeta vnitní kryt Poznámky Vsechny obrázky v této uzivatelské pírucce se mohou od vaseho zaízení lisit. Pi tisku velkého mnozství stran najednou mze být povrch výstupního odkladace horký. Nedotýkejte se povrchu odkladace a zabrate dtem v pístupu do jeho blízkosti. 1.2 <Úvod> Pohled zezadu 1 2 zadní kryt hlavní vypínac 3 4 zásuvka napájení port USB 1.3 <Úvod> Celkový pohled na ovládací panel displej Bhem provozu ukazuje aktuální stav a nápovdu. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

19 Zpráva je zobrazena se specifickými indikátory LED (viz níze). Indikátory LED pracují s krátkou zprávou na displeji. indikátor LED chyby Bliká, dojde-li k chyb zaízení. Pokud bliká rychle, zaízení se z njakého dvodu zastavilo. Pectte si zprávu na displeji a odstrate problém. kontrolka doslého papíru Bliká, kdyz je zásobník papíru prázdný. indikátor LED toneru Bliká, kdyz je tisková kazeta tém prázdná nebo kdyz se nejedná o originální kazetu Samsung. Pokud bliká rychle, je tisková kazeta zcela prázdná. Pectte si zprávu na displeji a vymte tiskovou kazetu. kontrolka uvíznutého papíru Bliká, kdyz v zaízení uvízne papír. Uvolnte uvíznutý papír podle informací na displeji. Dalsí informace o zprávách na displeji viz strana tlacítka kopírování 2 Copies: Slouzí ke zvýsení poctu výtisk. Císlo lze mnit pomocí tlacítek se sipkou nahoru/dol. Lze zadat hodnoty az do 99. Reduce/Enlarge: Stisknutím tohoto tlacítka zmensíte nebo zvtsíte obraz na papíru. Ke zmn velikosti musíte pouzít tlacítka se sipkou nahoru/dol. Darkness: Definuje stupe temnosti. Pomocí tlacítek se sipkou nahoru/dol zesvtlete/ztmavte výtisky. Tlacítka se sipkou nahoru/dol: Slouzí k pechodu na dalsí hodnotu po stisknutí nkterého tlacítka kopírování Stop/Clear: Umozuje kdykoli zastavit provádnou operaci. Rovnz mzete stisknutím a podrzením tohoto tlacítka po dobu 4 sekund vytisknout zprávu o zaízení. Scan to PC: Naskenuje originál do pocítace. Start Copy: Spustí úlohu kopírování. Stisknutím a podrzením tohoto tlacítka na nkolik sekund mzete zapnout nebo vypnout ovládací panel <Úvod> 2 Pehled softwaru Tato kapitola nabízí pehled programového vybavení, které je soucástí dodávky zaízení. Dalsí podrobnosti o pouzívání softwaru jsou uvedeny v cásti Sekce softwaru. Tato kapitola zahrnuje: Dodávané programové vybavení Funkce ovladace tiskárny Systémové pozadavky Dodávané programové vybavení Jakmile nastavíte své zaízení a pipojíte jej k pocítaci, musíte nainstalovat tiskárnu a software skeneru.. Pokud pouzíváte operacní systém Windows nebo Macintosh, nainstalujte software z dodaného disku CD. Pokud pouzíváte operacní systém Linux, stáhnte a nainstalujte software z webové stránky spolecnosti Samsung (www.samsung.com/printer). Operacní systém Windows Obsah Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí zaízení, pouzijte tento ovladac. Ovladac skeneru: Ovládace TWAIN a Windows Image Acquisition (WIA) jsou k dispozici pro skenování dokument na zaízení. Smart Panel: Tento program umozuje monitorování stavu zaízení a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. SmarThrua: Jedná se o doprovodný program na bázi Windows pro vase multifunkcní zaízení. Uzivatelská pírucka ve formátu PDF. Ovladac tiskárny pro systém Linux: Tento ovladac pouzijte k obsluze zaízení pomocí pocítace s operacním systémem Linux a pro tisk dokument. SANE: Ovladac slouzí ke skenování dokument. Ovladac tiskárny pro systém Macintosh: Tento ovladac pouzijte pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace Macintosh. Ovladac pro skenování: Ovladac TWAIN je k dispozici pro skenování dokument na vasem zaízení. Smart Panel: Tento program umozuje monitorování stavu zaízení a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. Linux Macintosh a. Umozuje mnoha zpsoby upravit skenovaný obraz pomocí výkonného grafického editoru a odeslat obrázek em. Mzete také otevít jiný program pro editaci obrazu, napíklad Adobe Photoshop ze SmarThru. Dalsí informace naleznete v obrazovkové nápovd k programu SmarThru. 2.1 <Pehled softwaru> Funkce ovladace tiskárny Ovladace tiskárny podporují následující standardní funkce: Formát papíru, orientace a typ média Pocet kopií Dále je k dispozici mnoho zvlástních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný pehled funkcí, které ovladace tiskárny podporují: Funkce Volba kvality zaízení Tisk plakátu Tisk více stránek na jeden list (n stran na list) Pizpsobení tisku stránce Tisk v mítku Vodoznak Sablona Windows O O O O O O O Linux O X O (2, 4) X X X X Macintosh O X O (2, 4, 6, 9, 16) X O X X Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista Windows 7 Windows XP Systémové pozadavky Nez zacnete, ujistte se, zda systém spluje následující minimální pozadavky: Windows Toto zaízení podporuje následující operacní systémy Windows. POZADAVEK (DOPORUCENO) OPERAC NÍ SYSTÉM VOLNÉ MÍSTO NA PEVNÉM DISKU 600 MB CPU RAM Windows 2000 Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV s 1 GHz 32bitovým nebo 64bitovým procesorem ci vyssím. 64 MB (128 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (2048 MB) (512 MB) (1 024 MB) (1 GB) (2 GB) 1,5 GB 1,25 GB az 2 GB 10 GB 15 GB 16 GB Podpora pro grafiku DirectX 9 s pamí 128 MB (k aktivaci motivu Aero). Mechanika DVD-R/W (512 MB) (2 048 MB) 10 GB Windows Server 2008 R2 Pentium IV s 1 GHz (x86) nebo 1,4 GHz (x64) procesory (2 GHz ci rychlejsí) Poznámky Minimální pozadavkem pro vsechny operacní systémy je prohlízec Internet Explorer 5. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

20 0 nebo vyssí. Mohou software instalovat pouze uzivatelé s oprávnním správce. 2.2 <Pehled softwaru> Linux Polozka Operacní systém Pozadavky Red Hat 8 ~ 9 Fedora Core 1 ~ 4 Mandrake 9.2 ~ 10.1 SuSE 8.2 ~ 9. 2 Procesor Pam RAM Volné místo na pevném disku Software Pentium IV 1 GHz nebo výkonnjsí 256 MB nebo více 1 GB nebo více Linux s jádrem 2.4 nebo vyssí Glibc 2.2 nebo vyssí CUPS SANE Poznámky Je nutné vyhradit stránkovací oddíl velikosti alespo 300 MB pro práci s velkými naskenovanými obrazy. Ovladac skeneru pro systém Linux podporuje maximální optické rozlisení. Macintosh POZADAVEK (DOPORUCENO) OPERAC NÍ SYSTÉM VOLNÉ MÍSTO NA PEVNÉM DISKU 1 GB CPU RAM Operaèní systém Mac X Procesor Intel Power PC G4/G5 128 MB pro poèítaè Mac s procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB pro poèítaè Mac s procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10.5 Procesor Intel Procesor PowerPC G4/ G5, 867 MHz nebo výkonnìjsí Procesor Intel 512 MB (1 GB) 1 GB Mac OS X GB (2 GB) 1 GB 2.3 <Pehled softwaru> 3 Zacínáme Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zaízení. Tato kapitola zahrnuje: Instalace hardwaru Nastavení nadmoské výsky Umístte zaízení rovný a stabilní povrch tak, aby nebylo naklonné o více nez 2 mm (0,08 palc). V opacném pípad mze být ovlivnna kvalita tisku. Instalace hardwaru Tato cást popisuje kroky pi instalaci hardwaru, který je popsán v Rychlém prvodci instalací. Pectte si Rychlý prvodce instalací a provete následující kroky. 1 Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatecným prostorem pro cirkulaci vzduchu. Zajistte prostor pro otevírání kryt a vysunování zásobníku. Místo by mlo být dobe vtrané a mimo dosah pímého slunecního svtla, zdroj tepla, chladu a vlhkosti. Neumis ujte zaízení blízko okraje pracovního stolu Vybalte zaízení a zkontrolujte vsechny dodané polozky. Odstrate pásku, kterou je zaízení stazeno. Nainstalujte ob tiskové kazety. Vlozte papír. (Viz,,Vlození papíru do zásobníku" na stranì 4.5.) Zkontrolujte, zda jsou k zaízení pipojeny vsechny kabely. Zapnte zaízení. Nainstalujte software. Viz cást Sekce softwaru. Poznámka Probíhá-li práv instalace ovladace tiskárny, instalacní program ovladace detekuje informace o vasem operacním systému a nastaví správnou výchozí velikost papíru pro zaízení. Pouzíváte-li jiný profil Windows, musíte zmnit velikost papíru, aby se shodovala s nejvíce pouzívanou velikostí. Po dokoncení instalace pejdte na vlastnosti tiskárny a zmte velikost papíru. Upozornní Pokud zaízení pesunujete, nenaklánjte jej ani jej neotácejte dnem vzhru. V opacném pípad se vnitek zaízení mze znecistit tonerem, který mze zaízení poskodit nebo zpsobit spatnou kvalitu tisku. Tisk je vhodný v nadmoské výsce pod m. Kvalitu tisku lze optimalizovat nastavením nadmoské výsky. Dalsí informace viz strana <Zacínáme> Nastavení nadmoské výsky Kvalitu tisku ovlivuje atmosférický tlak, který je dán výskou zaízení nad hladinou moe. Následující pokyny vám pomohou nastavit zaízení na nejlepsí kvalitu tisku. Nadmoská výska nad m mze negativn ovlivovat kvalitu tisku, coz se projevuje jako nefixovaný toner nebo svtlý tisk. Ped nastavením nadmoské výsky si zjistte nadmoskou výsku místa, na kterém zaízení pouzíváte. Chcete-li zaízení nastavit pro vysokou nadmoskou výsku, provete následující krok: Poznámka Následující postup je urcen pro systém Windows XP. Pi pouzití jiných verzí operacního systému Windows postupujte podle uzivatelské pírucky píslusného systému Windows nebo online nápovdy Klepnte na nabídku Windows Start. Vyberte Tiskárny a faxy. Vyberte ikonu Samsung SCX-4500 Series. Klepnte pravým tlacítkem na ikonu ovladace tiskárny a vyberte Vlastnosti. Klepnte na kartu Tiskárna a vyberte Výsková korekce. Klepnte na OK. 3.2 <Zacínáme> 4 Vkládání originál a tiskových médií Tato kapitola vás seznámí s vkládáním originál a tiskových médií. Tato kapitola zahrnuje: Zakládání originál Výbr tiskového média Vlození papíru do zásobníku Nastavení formátu a typu papíru 2 Originál umístte na sklennou desku skeneru lícem dol a vyrovnejte jej s vodítkem v dolním levém rohu desky. Zakládání originál Originál mzete umístit na sklo skeneru a následn jej kopírovat nebo skenovat. 1 Zvednte a otevete kryt skeneru. 3 Zavete kryt skeneru. Poznámky Otevený kryt skeneru by bhem kopírování nepízniv ovlivnil kvalitu kopie a spotebu toneru. Prach na sklenné desce vyvolá cerné skvrny na výtisku. Udrzujte proto sklo vzdy cisté. (Strana 8.3) Pi kopírování stránky z knihy nebo z casopisu zacnte kopírovat s oteveným krytem skeneru. 4.1 <Vkládání originál a tiskových médií> Výbr tiskového média Mzete tisknout na sirokou skálu materiál, napíklad na normální papír, stítky a prhledné fólie. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

21 Vzdy pouzívejte tiskové médium, které spluje pozadavky na pouzití v zaízení. Tisková média, která nesplují pokyny uvedené v této uzivatelské pírucce, mohou zpsobovat následující potíze: snízená kvalita tisku, castjsí uvíznutí papíru, pedcasné opotebení zaízení. Vlastnosti, jako je napíklad hmotnost, slození, zrnitost nebo obsah vlhkosti, jsou dlezité faktory, které ovlivují výkon zaízení a kvalitu výtisk. Tiskový materiál vybírejte podle následujících hledisek: Typ, formát a gramáz tiskových médií pro tuto tiskárnu jsou popsány dále v této cásti. Pozadovaný výstup: Tiskové médium, které vybíráte, by mlo odpovídat úcelm, ke kterým ho chcete pouzít. Blost: Nkterá tisková média jsou blejsí nez ostatní a produkují ostejsí a sytjsí obrázky. Hladkost povrchu: Hladkost povrchu média ovlivuje vzhled a ostrost tisku na papíru. Pokyny pro výbr a skladování tiskových médií Pi výbru nebo vkládání papíru ci jiných tiskových materiál se ite následujícími pokyny: Vzdy pouzívejte média, která odpovídají specifikacím na stran 4.3. Tisk na navlhlý, zkroucený, pomackaný nebo potrhaný papír mze zpsobit uvíznutí papíru a snízit kvalitu tisku. V zájmu dosazení nejlepsí kvality tisku pouzívejte pouze kopírovací papír vysoké kvality, zvlást doporucený pro pouzití v laserových zaízeních. Nepouzívejte následující typy médií: - papír s reliéfním písmem, perforací nebo texturou, která je pílis jemná nebo pílis hrubá, - mazatelný kanceláský papír, - papír s více stránkami, - syntetický a tepeln citlivý papír, - samoprpisný papír a prsvitný papír. Tyto papíry mohou v zaízení uvíznout, mohou vydávat zápach nebo zaízení poskodit. Média skladujte v pvodním obalu, dokud je nezacnete pouzívat. Kartony umístte na palety nebo do regál, v zádném pípad ne na podlahu. Nepokládejte na papír (zabalený ani vybalený) tzké pedmty. Papír chrate ped vlhkem a dalsími vlivy, které by zpsobily jeho pomackání nebo pokroucení. Nepouzitá tisková média skladujte pi teplot 15 C az 30 C. Relativní vlhkost musí být v rozmezí 10 % az 70 %. K uskladnní nepouzívaných médií pouzijte obal chránící proti vlhku, napíklad plastovou krabici nebo pytel, aby k papíru nepronikl prach ani vlhko. Speciální média zakládejte list po listu do zásobníku, aby se papír nezasekl. Chcete-li pedejít vzájemnému slepování médií (napíklad prhledných fólií nebo stítk), vyjmte je ze zaízení ihned po vytistní. Poznámky Nkterá tisková média splující vsechny zásady z této pírucky mohou pesto poskytovat neuspokojivé výsledky. Mze to být dsledek nevhodné manipulace, nepijatelné teploty a vlhkosti nebo dalsích promnných faktor, které spolecnost Samsung nemze ovlivnit. Ped nákupem vtsího mnozství tiskového média zkontrolujte, zda médium spluje pozadavky uvedené v této pírucce. Upozornní Pouzití tiskového média, které nespluje tyto specifikace, mze zpsobit problémy, které se budou muset esit opravou. Na tyto opravy se nevztahuje záruka poskytovaná spolecností Samsung ani servisní smlouvy. 4.2 <Vkládání originál a tiskových médií> Technické specifikace tiskového média Poznámka Vzhledem k vlastnostem výrobku nelze tisknout na obálky. Pouzívejte pouze níze uvedené typy tiskového média. Typ Letter A4 JIS B5 Normální papír ISO B5 A5 A6 Formát Rozmry 216 x 279 mm (8,5 x 11 palc) 210 x 297 mm (8,26 x 11,69 palc) 182 x 257 mm (7,16 x 10,11 palc) 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palc) 148 x 210 mm (5,82 x 8,26 palc) 105 x 148 mm (4,13 x 5,82 palc) 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palc) Viz cást Normální papír Viz cást Normální papír Viz cást Normální papír 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palc) 216 x 297 mm (8,5 x 11,69 palc) Hmotnosta Kapacitab Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 v zásobníku 100 list kanceláského papíru 75 g/m2 v zásobníku Executive Transparentní fóliec Stítky Karticky Letter, A4 Letter, A4 Letter, A4 Kanceláský papír 138 az 146 g/m2 Kanceláský papír 120 az 150 g/m2 Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 1 list pro zásobník 1 list pro zásobník 1 list pro zásobník Minimální formát (vlastní) Maximální formát (vlastní) Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 v zásobníku a. Média s gramází nad 105 g/m2 vkládejte do zásobníku jednotliv. b. Maximální kapacita závisí na gramázi tiskového média, jeho tlous a na podmínkách okolního prostedí. ce c. Doporucená média: Prhledné fólie pro laserové tiskárny od výrobc HP, Xerox a 3M. Nedoporucujeme pouzívat mkké prhledné fólie jako nap. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Samsung Electronics nenese

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Samsung Electronics nenese

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/592300 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569

Vaše uživatelský manuál CANON PIXMA IP4600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2380569 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně. CLP-350 Series

Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně. CLP-350 Series Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně CLP-350 Series Uživatelská příručka k barevné laserové tiskárně CLP-350 Series 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská

Více

DCP-L2500D Kompaktní mono laserový multifunkční model

DCP-L2500D Kompaktní mono laserový multifunkční model DCP-L2500D Kompaktní mono laserový multifunkční model až 26 str./min. Rozlišení tisku ve třídě HQ1200 Volitelná vysokokapacitní tonerová kazeta Specifikace: Rychlý tisk Dokáže zvýšit produktivitu kanceláře

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka

Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka CLP-310 Series Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Funkce vašeho nového laserového výrobku Vaše nové zařízení

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684424

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 3220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3684424 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 3220. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více