Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SCX Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG SCX-4500 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití SAMSUNG SCX-4500 Návod k obsluze SAMSUNG SCX-4500 Uživatelská příručka SAMSUNG SCX-4500 Příručka pro uživatele SAMSUNG SCX-4500 Návod na použití SAMSUNG SCX-4500 Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

2 Abstrakt manuálu: Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008 Server R2 jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. UFST a MicroTypeTM jsou registrované ochranné známky spolecnosti Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky spolecnosti Apple Computer, Inc. 1. Úvod Zvlástní funkce Pehled zaízení Pohled zepedu

3 Pohled zezadu Celkový pohled na ovládací panel Pehled softwaru Dodávané programové vybavení...

4 2.1 Funkce ovladace tiskárny Systémové pozadavky Zacínáme Instalace hardwaru

5 . 3.1 Nastavení nadmoské výsky Vkládání originál a tiskových médií Zakládání originál. 4.1 Výbr tiskového média...

6 Pokyny pro výbr a skladování tiskových médií Technické specifikace tiskového média Formáty médií podporované ve vsech rezimech...

7 Pokyny pro speciální tisková média. 4.4 Vlození papíru do zásobníku Zmna formátu papíru v zásobníku Nastavení formátu a typu papíru

8 Kopírování Kopírování originál Zmna nastavení pro kazdou kopii Zmensení nebo zvtsení kopií.

9 Zmna tmavosti. 5.1 Nastavení formátu papíru Výbr typu originálu (Text/Foto)..

10 Skenování Základy skenování Skenování do aplikace prostednictvím místního pipojení Základní funkce tisku Tisk dokumentu

11 . 7.1 Zrusení tiskové úlohy Údrzba Tisk zprávy o zaízení Cistní zaízení..

12 Cistní vnjsího povrchu Cistní vnitního prostoru Cistní skenovací jednotky...

13 8.3 Údrzba kazety Skladování tiskové kazety

14 8.3 Pedpokládaná zivotnost kazety... skárny Technické specifikace kopírky Technické specifikace skeneru

15 Slovník pojm Rejstík O této uzivatelské pírucce Tato uzivatelská pírucka obsahuje informace pro základní seznámenabyste jim porozumli. Pi zacházení s elektrickým zaízením se vzdy ite zdravým rozumem. Dodrzujte vsechna naízení a pokyny vyznacené na zaízení a v instrukcích dodávaných se zaízením. Pokud se vám zdá, ze provozní pokyny odporují informacím o bezpecnosti, drzte se bezpecnostních pokyn. Mze se stát, ze jste správn neporozumli provozním pokynm. Nepodaí-li se vám rozpor vyesit, obra se na prodejce nebo na odborný servis. te Ped cistním zaízení odpojte od pívodu elektrického proudu a od telefonní linky. Nepouzívejte tekuté cistící prostedky ani prostedky ve spreji. Zaízení cistte vzdy jen navlhceným hadíkem. Zaízení nesmí být umístné na nestabilním vozíku, podstavci nebo stole. Mohlo by spadnout a zpsobit vázné skody. Zaízení nesmí být umístné v blízkosti radiátor, topidel, klimatizacních jednotek a ventilátor, nesmí je zakrývat, ani na nich stát. Na pívodním elektrickém kabelu nesmjí stát zádné pedmty. Umístte zaízení tak, aby na pívodní kabely nikdo neslapal. Nepetzujte elektrické zásuvky a prodluzovací kabely. Jejich petízení zpsobuje snízení výkonu a mze vést k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. 14 Pouzívejte pouze ovládací prvky popsané v provozní pírucce. Nesprávným nastavením jiných ovládacích prvk mzete poskodit zaízení a zpsobit nutnost rozsáhlé odborné opravy, aby se obnovilo normální fungování zaízení. 15 Zaízení nepouzívejte pi bouce. Blesky by mohly zvýsit riziko úrazu elektrickým proudem. Je-li to mozné, odpojte pi bouce od zaízení pívod elektiny a telefonní linku. 16 Pro zajistní bezpecného provozu pouzívejte napájecí sru dodávanou se zaízením. Pokud k zaízení s napájecím naptím 110 V pouzíváte sru delsí nez 2 m, pak by její tlous mla odpovídat kódu 16 ci více ka podle standardu AWG1. 17 Pouzívejte vzdy telefonní kabel s prezem 26 AWG* nebo silnjsí. 18 TYTO POKYNY NEVYHAZUJTE. Prohlásení o bezpecnosti laserového zaízení Tiskárna vyhovuje americkému naízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1 odstavce J pro laserová zaízení tídy I(1). Jinde ve svt má osvdcení pro laserová zaízení tídy I a vyhovuje pozadavkm normy IEC 825. Laserová zaízení tídy I nejsou povazována za nebezpecná. Laserový systém a tiskárna jsou navrzené tak, aby nikdo nebyl vystaven laserovému záení nad úrovní tídy I v prbhu pouzívání zaízení, pi jeho údrzb nebo servisních pracích VAROVÁNÍ Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zaízení nepouzívejte, ani neprovádjte jeho opravy. Odrazený paprsek, pestoze není viditelný, vám mze poskodit zrak. 10 Zajistte, aby domácí zvíata nepekousla pívodní elektrický kabel, telefonní kabel nebo kabely propojující zaízení s pocítacem. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

16 11 Otvory a mezerami ve skíni tiskárny nikdy nevkládejte do zaízení zádné pedmty. Mohly by pijít do styku s vysokým naptím a zpsobit pozár nebo úraz elektrickým proudem. Do zaízení ani na nj nikdy nelijte zádné tekutiny. 12 Abyste snízili nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte zaízení. Je-li teba jej opravit, obra se na kvalifikovaného te pracovníka servisu. Po otevení nebo odstranní kryt mzete být vystaveni vysokému naptí a jiným nebezpecím. Následné nesprávné sestavení mze zpsobit úraz elektrickým proudem pi pouzívání zaízení. 13 V následujících pípadech odpojte zaízení od pívodu elektrického proudu, od telefonní linky a od pocítace a penechte servis kvalifikovanému technikovi: Nkterá z cástí elektrického kabelu, zástrcky nebo pípojného kabelu je poskozená ci roztepená. Do zaízení vnikla njaká tekutina. Zaízení bylo na desti nebo pislo do styku s vodou. I pes dodrzování pokyn zaízení nefunguje správn. Zaízení spadlo nebo se zdá, ze jeho skí je poskozená. Zaízení náhle výrazn zmnilo své chování. 1 AWG: American Wire Guage ii Bezpecnostní informace týkající se ozónu Pi bzném pouzívání tohoto zaízení vzniká ozón. Vzniklý ozón neznamená pro obsluhu zaízení zádné nebezpecí. Pesto doporucujeme, abyste zaízení provozovali v dobe vtraném prostoru. Dalsí informace týkající se ozónu mzete získat od prodejc spolecnosti Samsung. Vyzaování rádiových vln Informace komise FCC pro uzivatele Toto zaízení bylo podrobeno testm a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B podle cásti 15 smrnice komise FCC. Tato omezení zajis ují pimenou ochranu proti skodlivému rusení vyskytujícímu se pi instalaci v obytném prostedí. Zaízení vytváí, vyuzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní kmitocty a pi nedodrzení pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit rusení rádiového spojení. Nelze vsak zarucit, ze v urcitých instalacích nebude k rusení docházet. Pokud zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze zjistit zapnutím a vypnutím zaízení, doporucuje se uzivatelm rusení eliminovat jedním nebo více z následujících opatení: Pesmrujte nebo pemístte anténu pro píjem. Prodluzte vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez do kterého je zapojen pijímac. Obrate se na zástupce obchodu nebo zkuseného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. Úspora elektrické energie Zaízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické energie, který snizuje spotebu zaízení v dob, kdy se nepouzívá. Kdyz zaízení podelsí dobu neobdrzí zádná data, spoteba elektrické energie se automaticky snízí. ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou registrované znácky v USA. Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na stránkách Recyklace Zlikvidujte obal tohoto zaízení zpsobem setrným k zivotnímu prostedí, nebo jej recyklujte. Upozornní: Zmny nebo úpravy, které nejsou výslovn schváleny výrobcem odpovdným za splnní podmínek provozu, by mohly zrusit platnost oprávnní uzivatele k provozu tohoto zaízení. Smrnice o rusení rádiových vln pro Kanadu Toto zaízení nepekracuje omezení tídy B pro vyzaování rádiových vln digitálním zaízením, jak je uvedeno v dokumentu o standardu pro zaízení zpsobující rusení vln Digital Apparatus, ICES-003 vydaném organizací Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Správná likvidace tohoto produktu (Znicení elektrického a elektronického zaízení) Tato znacka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, ze by neml být pouzíván s jinými domácími zaízeními po skoncení svého funkcního období. Aby se zabránilo moznému znecistní zivotního prostedí nebo zranní clovka díky nekontrolovanému znicení, oddlte je prosíme od dalsích typ odpad a recyklujte je zodpovdn k podpoe optovného vyuzití hmotných zdroj. Clenové domácnosti by mli kontaktovat jak prodejce, u nhoz produkt zakoupili, tak místní vládní kancelá, ohledn podrobností, kde a jak mzete tento výrobek bezpecn vzhledem k zivotnímu prostedí recyklovat. Obchodníci by mli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky koup. Tento výrobek by se neml míchat s jinými komercními produkty, urcenými k likvidaci. iii Oznacení faxu Naízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 oznacuje za protiprávní, aby kdokoli pouzíval pocítac ci jiné elektronické zaízení k odesílání faxových zpráv, které na horním ci dolním okraji kazdé stránky nebo na první stránce penosu neobsahují následující informace: (1) datum a cas penosu, (2) identifikaci podniku ci osoby odesílající zprávu a (3) telefonní císlo odesílajícího pístroje, podniku ci osoby. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

17 Spolecnost poskytující telekomunikacní sluzby mze zmnit své komunikacní vybavení, zpsob nebo postup jeho pouzívání, je-li tato zmna nutná pro poskytování jejích sluzeb a není-li v rozporu s cástí 68 pozadavk a smrnic komise FCC. Pokud se dá dvodn pedpokládat, ze takové zmny zpsobí, ze nkteré koncové zaízení zákazníka mze pestat být kompatibilní s komunikacním zaízením telekomunikacní spolecnosti, nebo ze bude teba na koncovém zaízení provést dodatecné úpravy, nebo zmna jinak materiáln ovlivní pouzívání nebo výkon koncového zaízení, zákazník by ml obdrzet písemnou zprávu, která mu umozní zachovat nepetrzité fungování odebíraných sluzeb. VAROVÁNÍ: Pozadavky komise FCC obsahují ustanovení, ze zmny tohoto zaízení, které nejsou explicitn povolené výrobcem zaízení, mohou vést ke zrusení platnosti oprávnní, aby uzivatel zaízení dále pouzíval. V pípad, ze koncové zaízení zpsobí poskození telefonní sít, mla by telekomunikacní spolecnost upozornit zákazníka, ze poskytování sluzeb mze být ukonceno. V pípadech, kdy pedbzné upozornní nelze provést, spolecnost mze poskytování sluzeb docasn perusit, jsou-li splnny následující podmínky: a) spolecnost urychlen informuje zákazníka, b) spolecnost dá zákazníkovi pílezitost k náprav potízí se zaízením, c) spolecnost informuje zákazníka o jeho právu podat stíznost ke komisi Federal Communication Commission, podle postupu popsaného v cásti 68, odstavci E pozadavk a smrnic komise FCC. Mli byste si být vdomi i následujících skutecností: Zaízení není urceno k pipojení k systému digitální pobockové ústedny. Chcete-li na stejné lince se zaízením pouzívat pocítacový nebo faxový modem, mohou u vsech pipojených zaízení nastat potíze s penosem a pijímáním fax. Doporucujeme, abyste na jedné telefonní lince se zaízením nepouzívali zádné jiné zaízení krom bzného telefonního pístroje. Zijete-li v oblasti, kde je zvýsený výskyt blesk nebo náraz elektrického proudu, doporucujeme instalaci pepové ochrany na pívod elektrického proudu i na telefonní linku. Pep ovou ochranu zakoupíte u prodejce zaízení nebo ve specializovaném obchod s telekomunikacní technikou. Ped programováním a testováním volání na nouzová císla pouzijte císlo dispecera pohotovostních sluzeb a oznamte mu, ze se chystáte císla testovat. Dispecer vám poskytne dalsí informace o správném testování pohotovostních císel. Pouzívání zaízení nelze platit mincemi. Zaízení nemze být pouzito na spolecné pípojce. Zaízení je vybaveno magnetickým pipojením pro naslouchadla pro neslysící. Zaízení lze bezpecn pipojit k telefonní síti pomocí standardní modulární zástrcky, USOC RJ-11C. Císlo Ringer Equivalence Number Císlo Ringer Equivalence Number a registracní císlo FCC tohoto zaízení jsou uvedeny na nálepce umístné na dolní ci zadní stn zaízení. V nkterých pípadech mze telefonní spolecnost tato císla pozadovat. Císlo Ringer Equivalence Number (REN) je mítkem zatízení telefonní linky a slouzí k urcení, zda jste linku nepetízili. Instalace nkolika typ zaízení na jednu telefonní linku mze zpsobit potíze pi volání a pijímání hovor, zvlást mohou nastat potíze se zvonním pi píchozích hovorech. Soucet císel REN vsech zaízení pipojených k jedné telefonní lince by ml být mensí nez 5, aby bylo mozné pozadovat kvalitní fungování sluzeb telefonní spolecnosti. Pro nkteré telefonní linky mze být i soucet 5 pílis vysoký. Pokud njaké telefonní zaízení nefunguje správn, ihned jej odpojte od telefonní sít, aby neposkodilo telefonní linku. iv Prohlásení o shod (Evropské zem) Osvdcení a certifikáty Symbol CE, jímz je toto zaízení opateno, symbolizuje Prohlásení spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o shod s následujícími smrnicemi Evropské Unie 93/68/ EEC pijatých v následujících datech: Prohlásení o shod si mzete prohlédnout na adrese printer, pejdte na odkaz centra Podpory > Ke stazení a zadejte název své tiskárny, abyste si prohlédli dokumenty EU. 1. ledna 1995: Smrnice Rady 73/23/EEC o sblizování zákon clenských stát týkajících se zaízení s nízkým naptím. 1. leden 1996: Smrnice Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) o sblizování zákon clenských stát týkajících se elektromagnetické kompatibility. 9. bezen 1999: Smrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zaízeních a telekomunikacních terminálových zaízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Plné znní s definicí odpovídajících smrnic a uvedených standard získáte od místního zástupce spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Výmna originální zástrcky (pouze pro Velkou Británii) Dlezité Pívod elektrického proudu tohoto zaízení je opaten standardní zástrckou (BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

18 Pojistku je pi výmn nutné nahradit správnou 13 A pojistkou. Potom vra zpt kryt pojistky. Ztratíte-li te kryt pojistky, nepouzívejte zástrcku díve, nez získáte nový kryt. Obrate se na prodejce, od nhoz jste zaízení zakoupili. Zástrcka 13 A je nejpouzívanjsí zástrckou ve Velké Británii, mla by proto vyhovovat. V nkterých, zvlást starsích, budovách ovsem nejsou bzné zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Pipojenou zástrcku nikdy neodstraujte. Varování Pokud pipojenou zástrcku odíznete, okamzit ji vyhote. Zástrcku nelze drátky znovu pipojit ke kabelu. Pipojením zástrcky do zásuvky se vystavujete nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Dlezité varování: Zaízení musí být uzemnno. Dráty v elektrické pípojce jsou oznaceny následujícími barvami: Zelená a zlutá: Zemnící vodic Modrá: Hndá: Nulový vodic Fázový vodic Certifikáty EC Certifikát ke smrnici 1999/5/EC o rádiových zaízeních a telekomunikacních terminálových zaízeních (FAX) Tento výrobek spolecnosti Samsung je opaten vlastním certifikátem Samsung pro celoevropské pipojení samostatného terminálu k analogové veejné telefonní síti (PSTN) v souladu se smrnicí 1999/5/EC. Výrobek je urcen k pipojení do národních veejných telefonních sítí a ke kompatibilním pobockovým ústednám v evropských zemích: V pípad potízí nejprve kontaktujte laborato Euro QA Lab spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Výrobek vyhovuje standardm TBR21. Institut European Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnní pouzívání koncových zaízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument EG , který obsahuje dalsí pozadavky zajis ující kompatibilitu koncových zaízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se vsemi relevantními sdleními tohoto dokumentu a pln mu vyhovuje. Pokud barvy vodice hlavního pívodu neodpovídají barvám zástrcky, postupujte takto: Zlutozelený vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem E nebo bezpecnostním symbolem zemnní nebo ke kolíku oznacenému zlutou a zelenou barvou nebo pouze zelen. Modrý vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem N nebo cernou barvou. Hndý vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem L nebo cervenou barvou. V zásuvce, adaptéru ci na rozvodné desce musí být pojistka 13 A. v 1 Úvod Dkujeme, ze jste zakoupili tento multifunkcní výrobek spolecnosti Samsung. Toto zaízení mzete pouzívat k tisku, kopírování nebo skenování. Tato kapitola zahrnuje: Zvlástní funkce Pehled zaízení Celkový pohled na ovládací panel Tisk v rzných prostedích Tisknout mzete pomocí rzných operacních systém, jako jsou napíklad systémy Windows, Linux a Macintosh. Toto zaízení je vybaveno rozhraním USB. Kopírování originálu ve vysoké kvalit Kopírování originál a jejich tisk ve vylepsené kvalit obrazu a velikosti. Upozornní Tento produkt je velice lesklý. Bute opatrní, aby pi instalaci nedoslo k poskrábání povrchu. Skenování originál Zvlástní funkce Zakoupené zaízení je vybaveno zvlástními funkcemi. Tisknout rychle a ve vysoké kvalit Mzete tisknout s rozlisením az 600 x 600 dpi efektivního výstupu. Zaízení tiskne na papír formátu A4 az 16 stránek za minutu, na papír formátu Letter az 17 stránek za minutu. Zpracovávat flexibiln rzné volby papíru Do zásobníku na 100 list lze obycejný papír v rzných formátech. Skenujte v barv a pouzívejte pesné komprese formát JPEG, TIFF a PDF. Skenujte originál do pipojeného pocítace stisknutím jediného tlacítka. Vytváet profesionální dokumenty Tisk vodoznak. Dokumenty lze oznacit zadanými slovy, napíklad Dvrné. Viz cást Sekce softwaru. Tisk plakát. Text a obrázky na kazdé stránce dokumentu lze zvtsit a vytisknout na více list papíru, které po slepení vytvoí plakát. Viz cást Sekce softwaru. Úspora casu a penz Tiskem více stránek dokumentu na jeden list papíru lze uspoit papír. Toto zaízení automaticky setí elektrickou energii tím, ze podstatn snizuje její spotebu v dob, kdy není pouzíváno. 1.1 <Úvod> Pehled zaízení Toto jsou hlavní soucásti zaízení. Pohled zepedu ovládací panel kryt skeneru horní kryt výstupní zásobník výstupní opra zásobník tlacítko otevení zásobníku sklenná deska skeneru pácka horního krytu tisková kazeta vnitní kryt Poznámky Vsechny obrázky v této uzivatelské pírucce se mohou od vaseho zaízení lisit. Pi tisku velkého mnozství stran najednou mze být povrch výstupního odkladace horký. Nedotýkejte se povrchu odkladace a zabrate dtem v pístupu do jeho blízkosti. 1.2 <Úvod> Pohled zezadu 1 2 zadní kryt hlavní vypínac 3 4 zásuvka napájení port USB 1.3 <Úvod> Celkový pohled na ovládací panel displej Bhem provozu ukazuje aktuální stav a nápovdu. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

19 Zpráva je zobrazena se specifickými indikátory LED (viz níze). Indikátory LED pracují s krátkou zprávou na displeji. indikátor LED chyby Bliká, dojde-li k chyb zaízení. Pokud bliká rychle, zaízení se z njakého dvodu zastavilo. Pectte si zprávu na displeji a odstrate problém. kontrolka doslého papíru Bliká, kdyz je zásobník papíru prázdný. indikátor LED toneru Bliká, kdyz je tisková kazeta tém prázdná nebo kdyz se nejedná o originální kazetu Samsung. Pokud bliká rychle, je tisková kazeta zcela prázdná. Pectte si zprávu na displeji a vymte tiskovou kazetu. kontrolka uvíznutého papíru Bliká, kdyz v zaízení uvízne papír. Uvolnte uvíznutý papír podle informací na displeji. Dalsí informace o zprávách na displeji viz strana tlacítka kopírování 2 Copies: Slouzí ke zvýsení poctu výtisk. Císlo lze mnit pomocí tlacítek se sipkou nahoru/dol. Lze zadat hodnoty az do 99. Reduce/Enlarge: Stisknutím tohoto tlacítka zmensíte nebo zvtsíte obraz na papíru. Ke zmn velikosti musíte pouzít tlacítka se sipkou nahoru/dol. Darkness: Definuje stupe temnosti. Pomocí tlacítek se sipkou nahoru/dol zesvtlete/ztmavte výtisky. Tlacítka se sipkou nahoru/dol: Slouzí k pechodu na dalsí hodnotu po stisknutí nkterého tlacítka kopírování Stop/Clear: Umozuje kdykoli zastavit provádnou operaci. Rovnz mzete stisknutím a podrzením tohoto tlacítka po dobu 4 sekund vytisknout zprávu o zaízení. Scan to PC: Naskenuje originál do pocítace. Start Copy: Spustí úlohu kopírování. Stisknutím a podrzením tohoto tlacítka na nkolik sekund mzete zapnout nebo vypnout ovládací panel <Úvod> 2 Pehled softwaru Tato kapitola nabízí pehled programového vybavení, které je soucástí dodávky zaízení. Dalsí podrobnosti o pouzívání softwaru jsou uvedeny v cásti Sekce softwaru. Tato kapitola zahrnuje: Dodávané programové vybavení Funkce ovladace tiskárny Systémové pozadavky Dodávané programové vybavení Jakmile nastavíte své zaízení a pipojíte jej k pocítaci, musíte nainstalovat tiskárnu a software skeneru.. Pokud pouzíváte operacní systém Windows nebo Macintosh, nainstalujte software z dodaného disku CD. Pokud pouzíváte operacní systém Linux, stáhnte a nainstalujte software z webové stránky spolecnosti Samsung (www.samsung.com/printer). Operacní systém Windows Obsah Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí zaízení, pouzijte tento ovladac. Ovladac skeneru: Ovládace TWAIN a Windows Image Acquisition (WIA) jsou k dispozici pro skenování dokument na zaízení. Smart Panel: Tento program umozuje monitorování stavu zaízení a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. SmarThrua: Jedná se o doprovodný program na bázi Windows pro vase multifunkcní zaízení. Uzivatelská pírucka ve formátu PDF. Ovladac tiskárny pro systém Linux: Tento ovladac pouzijte k obsluze zaízení pomocí pocítace s operacním systémem Linux a pro tisk dokument. SANE: Ovladac slouzí ke skenování dokument. Ovladac tiskárny pro systém Macintosh: Tento ovladac pouzijte pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace Macintosh. Ovladac pro skenování: Ovladac TWAIN je k dispozici pro skenování dokument na vasem zaízení. Smart Panel: Tento program umozuje monitorování stavu zaízení a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. Linux Macintosh a. Umozuje mnoha zpsoby upravit skenovaný obraz pomocí výkonného grafického editoru a odeslat obrázek em. Mzete také otevít jiný program pro editaci obrazu, napíklad Adobe Photoshop ze SmarThru. Dalsí informace naleznete v obrazovkové nápovd k programu SmarThru. 2.1 <Pehled softwaru> Funkce ovladace tiskárny Ovladace tiskárny podporují následující standardní funkce: Formát papíru, orientace a typ média Pocet kopií Dále je k dispozici mnoho zvlástních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný pehled funkcí, které ovladace tiskárny podporují: Funkce Volba kvality zaízení Tisk plakátu Tisk více stránek na jeden list (n stran na list) Pizpsobení tisku stránce Tisk v mítku Vodoznak Sablona Windows O O O O O O O Linux O X O (2, 4) X X X X Macintosh O X O (2, 4, 6, 9, 16) X O X X Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista Windows 7 Windows XP Systémové pozadavky Nez zacnete, ujistte se, zda systém spluje následující minimální pozadavky: Windows Toto zaízení podporuje následující operacní systémy Windows. POZADAVEK (DOPORUCENO) OPERAC NÍ SYSTÉM VOLNÉ MÍSTO NA PEVNÉM DISKU 600 MB CPU RAM Windows 2000 Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV s 1 GHz 32bitovým nebo 64bitovým procesorem ci vyssím. 64 MB (128 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (2048 MB) (512 MB) (1 024 MB) (1 GB) (2 GB) 1,5 GB 1,25 GB az 2 GB 10 GB 15 GB 16 GB Podpora pro grafiku DirectX 9 s pamí 128 MB (k aktivaci motivu Aero). Mechanika DVD-R/W (512 MB) (2 048 MB) 10 GB Windows Server 2008 R2 Pentium IV s 1 GHz (x86) nebo 1,4 GHz (x64) procesory (2 GHz ci rychlejsí) Poznámky Minimální pozadavkem pro vsechny operacní systémy je prohlízec Internet Explorer 5. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

20 0 nebo vyssí. Mohou software instalovat pouze uzivatelé s oprávnním správce. 2.2 <Pehled softwaru> Linux Polozka Operacní systém Pozadavky Red Hat 8 ~ 9 Fedora Core 1 ~ 4 Mandrake 9.2 ~ 10.1 SuSE 8.2 ~ 9. 2 Procesor Pam RAM Volné místo na pevném disku Software Pentium IV 1 GHz nebo výkonnjsí 256 MB nebo více 1 GB nebo více Linux s jádrem 2.4 nebo vyssí Glibc 2.2 nebo vyssí CUPS SANE Poznámky Je nutné vyhradit stránkovací oddíl velikosti alespo 300 MB pro práci s velkými naskenovanými obrazy. Ovladac skeneru pro systém Linux podporuje maximální optické rozlisení. Macintosh POZADAVEK (DOPORUCENO) OPERAC NÍ SYSTÉM VOLNÉ MÍSTO NA PEVNÉM DISKU 1 GB CPU RAM Operaèní systém Mac X Procesor Intel Power PC G4/G5 128 MB pro poèítaè Mac s procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB pro poèítaè Mac s procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10.5 Procesor Intel Procesor PowerPC G4/ G5, 867 MHz nebo výkonnìjsí Procesor Intel 512 MB (1 GB) 1 GB Mac OS X GB (2 GB) 1 GB 2.3 <Pehled softwaru> 3 Zacínáme Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zaízení. Tato kapitola zahrnuje: Instalace hardwaru Nastavení nadmoské výsky Umístte zaízení rovný a stabilní povrch tak, aby nebylo naklonné o více nez 2 mm (0,08 palc). V opacném pípad mze být ovlivnna kvalita tisku. Instalace hardwaru Tato cást popisuje kroky pi instalaci hardwaru, který je popsán v Rychlém prvodci instalací. Pectte si Rychlý prvodce instalací a provete následující kroky. 1 Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatecným prostorem pro cirkulaci vzduchu. Zajistte prostor pro otevírání kryt a vysunování zásobníku. Místo by mlo být dobe vtrané a mimo dosah pímého slunecního svtla, zdroj tepla, chladu a vlhkosti. Neumis ujte zaízení blízko okraje pracovního stolu Vybalte zaízení a zkontrolujte vsechny dodané polozky. Odstrate pásku, kterou je zaízení stazeno. Nainstalujte ob tiskové kazety. Vlozte papír. (Viz,,Vlození papíru do zásobníku" na stranì 4.5.) Zkontrolujte, zda jsou k zaízení pipojeny vsechny kabely. Zapnte zaízení. Nainstalujte software. Viz cást Sekce softwaru. Poznámka Probíhá-li práv instalace ovladace tiskárny, instalacní program ovladace detekuje informace o vasem operacním systému a nastaví správnou výchozí velikost papíru pro zaízení. Pouzíváte-li jiný profil Windows, musíte zmnit velikost papíru, aby se shodovala s nejvíce pouzívanou velikostí. Po dokoncení instalace pejdte na vlastnosti tiskárny a zmte velikost papíru. Upozornní Pokud zaízení pesunujete, nenaklánjte jej ani jej neotácejte dnem vzhru. V opacném pípad se vnitek zaízení mze znecistit tonerem, který mze zaízení poskodit nebo zpsobit spatnou kvalitu tisku. Tisk je vhodný v nadmoské výsce pod m. Kvalitu tisku lze optimalizovat nastavením nadmoské výsky. Dalsí informace viz strana <Zacínáme> Nastavení nadmoské výsky Kvalitu tisku ovlivuje atmosférický tlak, který je dán výskou zaízení nad hladinou moe. Následující pokyny vám pomohou nastavit zaízení na nejlepsí kvalitu tisku. Nadmoská výska nad m mze negativn ovlivovat kvalitu tisku, coz se projevuje jako nefixovaný toner nebo svtlý tisk. Ped nastavením nadmoské výsky si zjistte nadmoskou výsku místa, na kterém zaízení pouzíváte. Chcete-li zaízení nastavit pro vysokou nadmoskou výsku, provete následující krok: Poznámka Následující postup je urcen pro systém Windows XP. Pi pouzití jiných verzí operacního systému Windows postupujte podle uzivatelské pírucky píslusného systému Windows nebo online nápovdy Klepnte na nabídku Windows Start. Vyberte Tiskárny a faxy. Vyberte ikonu Samsung SCX-4500 Series. Klepnte pravým tlacítkem na ikonu ovladace tiskárny a vyberte Vlastnosti. Klepnte na kartu Tiskárna a vyberte Výsková korekce. Klepnte na OK. 3.2 <Zacínáme> 4 Vkládání originál a tiskových médií Tato kapitola vás seznámí s vkládáním originál a tiskových médií. Tato kapitola zahrnuje: Zakládání originál Výbr tiskového média Vlození papíru do zásobníku Nastavení formátu a typu papíru 2 Originál umístte na sklennou desku skeneru lícem dol a vyrovnejte jej s vodítkem v dolním levém rohu desky. Zakládání originál Originál mzete umístit na sklo skeneru a následn jej kopírovat nebo skenovat. 1 Zvednte a otevete kryt skeneru. 3 Zavete kryt skeneru. Poznámky Otevený kryt skeneru by bhem kopírování nepízniv ovlivnil kvalitu kopie a spotebu toneru. Prach na sklenné desce vyvolá cerné skvrny na výtisku. Udrzujte proto sklo vzdy cisté. (Strana 8.3) Pi kopírování stránky z knihy nebo z casopisu zacnte kopírovat s oteveným krytem skeneru. 4.1 <Vkládání originál a tiskových médií> Výbr tiskového média Mzete tisknout na sirokou skálu materiál, napíklad na normální papír, stítky a prhledné fólie. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

21 Vzdy pouzívejte tiskové médium, které spluje pozadavky na pouzití v zaízení. Tisková média, která nesplují pokyny uvedené v této uzivatelské pírucce, mohou zpsobovat následující potíze: snízená kvalita tisku, castjsí uvíznutí papíru, pedcasné opotebení zaízení. Vlastnosti, jako je napíklad hmotnost, slození, zrnitost nebo obsah vlhkosti, jsou dlezité faktory, které ovlivují výkon zaízení a kvalitu výtisk. Tiskový materiál vybírejte podle následujících hledisek: Typ, formát a gramáz tiskových médií pro tuto tiskárnu jsou popsány dále v této cásti. Pozadovaný výstup: Tiskové médium, které vybíráte, by mlo odpovídat úcelm, ke kterým ho chcete pouzít. Blost: Nkterá tisková média jsou blejsí nez ostatní a produkují ostejsí a sytjsí obrázky. Hladkost povrchu: Hladkost povrchu média ovlivuje vzhled a ostrost tisku na papíru. Pokyny pro výbr a skladování tiskových médií Pi výbru nebo vkládání papíru ci jiných tiskových materiál se ite následujícími pokyny: Vzdy pouzívejte média, která odpovídají specifikacím na stran 4.3. Tisk na navlhlý, zkroucený, pomackaný nebo potrhaný papír mze zpsobit uvíznutí papíru a snízit kvalitu tisku. V zájmu dosazení nejlepsí kvality tisku pouzívejte pouze kopírovací papír vysoké kvality, zvlást doporucený pro pouzití v laserových zaízeních. Nepouzívejte následující typy médií: - papír s reliéfním písmem, perforací nebo texturou, která je pílis jemná nebo pílis hrubá, - mazatelný kanceláský papír, - papír s více stránkami, - syntetický a tepeln citlivý papír, - samoprpisný papír a prsvitný papír. Tyto papíry mohou v zaízení uvíznout, mohou vydávat zápach nebo zaízení poskodit. Média skladujte v pvodním obalu, dokud je nezacnete pouzívat. Kartony umístte na palety nebo do regál, v zádném pípad ne na podlahu. Nepokládejte na papír (zabalený ani vybalený) tzké pedmty. Papír chrate ped vlhkem a dalsími vlivy, které by zpsobily jeho pomackání nebo pokroucení. Nepouzitá tisková média skladujte pi teplot 15 C az 30 C. Relativní vlhkost musí být v rozmezí 10 % az 70 %. K uskladnní nepouzívaných médií pouzijte obal chránící proti vlhku, napíklad plastovou krabici nebo pytel, aby k papíru nepronikl prach ani vlhko. Speciální média zakládejte list po listu do zásobníku, aby se papír nezasekl. Chcete-li pedejít vzájemnému slepování médií (napíklad prhledných fólií nebo stítk), vyjmte je ze zaízení ihned po vytistní. Poznámky Nkterá tisková média splující vsechny zásady z této pírucky mohou pesto poskytovat neuspokojivé výsledky. Mze to být dsledek nevhodné manipulace, nepijatelné teploty a vlhkosti nebo dalsích promnných faktor, které spolecnost Samsung nemze ovlivnit. Ped nákupem vtsího mnozství tiskového média zkontrolujte, zda médium spluje pozadavky uvedené v této pírucce. Upozornní Pouzití tiskového média, které nespluje tyto specifikace, mze zpsobit problémy, které se budou muset esit opravou. Na tyto opravy se nevztahuje záruka poskytovaná spolecností Samsung ani servisní smlouvy. 4.2 <Vkládání originál a tiskových médií> Technické specifikace tiskového média Poznámka Vzhledem k vlastnostem výrobku nelze tisknout na obálky. Pouzívejte pouze níze uvedené typy tiskového média. Typ Letter A4 JIS B5 Normální papír ISO B5 A5 A6 Formát Rozmry 216 x 279 mm (8,5 x 11 palc) 210 x 297 mm (8,26 x 11,69 palc) 182 x 257 mm (7,16 x 10,11 palc) 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palc) 148 x 210 mm (5,82 x 8,26 palc) 105 x 148 mm (4,13 x 5,82 palc) 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palc) Viz cást Normální papír Viz cást Normální papír Viz cást Normální papír 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palc) 216 x 297 mm (8,5 x 11,69 palc) Hmotnosta Kapacitab Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 v zásobníku 100 list kanceláského papíru 75 g/m2 v zásobníku Executive Transparentní fóliec Stítky Karticky Letter, A4 Letter, A4 Letter, A4 Kanceláský papír 138 az 146 g/m2 Kanceláský papír 120 az 150 g/m2 Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 1 list pro zásobník 1 list pro zásobník 1 list pro zásobník Minimální formát (vlastní) Maximální formát (vlastní) Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 v zásobníku a. Média s gramází nad 105 g/m2 vkládejte do zásobníku jednotliv. b. Maximální kapacita závisí na gramázi tiskového média, jeho tlous a na podmínkách okolního prostedí. ce c. Doporucená média: Prhledné fólie pro laserové tiskárny od výrobc HP, Xerox a 3M. Nedoporucujeme pouzívat mkké prhledné fólie jako nap. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna SCX-4600 Series SCX-4623 Series Multifunkční tiskárna Uživatelská pįíručka pįedstavte si ty možnosti DĞkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk

OBSAH. 1.Úvod. 2.Nastavení tiskárny. 3.Použití tiskových materiálů. 4.Základní tisk Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné změny, přímé či nepřímé, vyplývající nebo

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Příručka uživatele 253107569-A_CZE Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214

Vaše uživatelský manuál CANON LEGRIA FS36 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3355214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

KX-MB773EX KX-MB783EX

KX-MB773EX KX-MB783EX Pokyny pro obsluhu Na obrázku je model KX-MB263. Multifunkční tiskárna Model č. KX-MB263HX KX-MB773EX KX-MB783EX NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (Disk CD-ROM).

Více

FAX L360 Uživatelská příručka

FAX L360 Uživatelská příručka FAX L360 Uživatelská příručka Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC. Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům EMC směrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít ové napájení 230 V,

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více