Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2600831"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SCX Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG SCX-4500 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití SAMSUNG SCX-4500 Návod k obsluze SAMSUNG SCX-4500 Uživatelská příručka SAMSUNG SCX-4500 Příručka pro uživatele SAMSUNG SCX-4500 Návod na použití SAMSUNG SCX-4500 Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

2 Abstrakt manuálu: Samsung a logo Samsung jsou ochranné známky spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 a Windows 2008 Server R2 jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation. UFST a MicroTypeTM jsou registrované ochranné známky spolecnosti Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter a Macintosh jsou ochranné známky spolecnosti Apple Computer, Inc. 1. Úvod Zvlástní funkce Pehled zaízení Pohled zepedu

3 Pohled zezadu Celkový pohled na ovládací panel Pehled softwaru Dodávané programové vybavení...

4 2.1 Funkce ovladace tiskárny Systémové pozadavky Zacínáme Instalace hardwaru

5 . 3.1 Nastavení nadmoské výsky Vkládání originál a tiskových médií Zakládání originál. 4.1 Výbr tiskového média...

6 Pokyny pro výbr a skladování tiskových médií Technické specifikace tiskového média Formáty médií podporované ve vsech rezimech...

7 Pokyny pro speciální tisková média. 4.4 Vlození papíru do zásobníku Zmna formátu papíru v zásobníku Nastavení formátu a typu papíru

8 Kopírování Kopírování originál Zmna nastavení pro kazdou kopii Zmensení nebo zvtsení kopií.

9 Zmna tmavosti. 5.1 Nastavení formátu papíru Výbr typu originálu (Text/Foto)..

10 Skenování Základy skenování Skenování do aplikace prostednictvím místního pipojení Základní funkce tisku Tisk dokumentu

11 . 7.1 Zrusení tiskové úlohy Údrzba Tisk zprávy o zaízení Cistní zaízení..

12 Cistní vnjsího povrchu Cistní vnitního prostoru Cistní skenovací jednotky...

13 8.3 Údrzba kazety Skladování tiskové kazety

14 8.3 Pedpokládaná zivotnost kazety... skárny Technické specifikace kopírky Technické specifikace skeneru

15 Slovník pojm Rejstík O této uzivatelské pírucce Tato uzivatelská pírucka obsahuje informace pro základní seznámenabyste jim porozumli. Pi zacházení s elektrickým zaízením se vzdy ite zdravým rozumem. Dodrzujte vsechna naízení a pokyny vyznacené na zaízení a v instrukcích dodávaných se zaízením. Pokud se vám zdá, ze provozní pokyny odporují informacím o bezpecnosti, drzte se bezpecnostních pokyn. Mze se stát, ze jste správn neporozumli provozním pokynm. Nepodaí-li se vám rozpor vyesit, obra se na prodejce nebo na odborný servis. te Ped cistním zaízení odpojte od pívodu elektrického proudu a od telefonní linky. Nepouzívejte tekuté cistící prostedky ani prostedky ve spreji. Zaízení cistte vzdy jen navlhceným hadíkem. Zaízení nesmí být umístné na nestabilním vozíku, podstavci nebo stole. Mohlo by spadnout a zpsobit vázné skody. Zaízení nesmí být umístné v blízkosti radiátor, topidel, klimatizacních jednotek a ventilátor, nesmí je zakrývat, ani na nich stát. Na pívodním elektrickém kabelu nesmjí stát zádné pedmty. Umístte zaízení tak, aby na pívodní kabely nikdo neslapal. Nepetzujte elektrické zásuvky a prodluzovací kabely. Jejich petízení zpsobuje snízení výkonu a mze vést k pozáru nebo úrazu elektrickým proudem. 14 Pouzívejte pouze ovládací prvky popsané v provozní pírucce. Nesprávným nastavením jiných ovládacích prvk mzete poskodit zaízení a zpsobit nutnost rozsáhlé odborné opravy, aby se obnovilo normální fungování zaízení. 15 Zaízení nepouzívejte pi bouce. Blesky by mohly zvýsit riziko úrazu elektrickým proudem. Je-li to mozné, odpojte pi bouce od zaízení pívod elektiny a telefonní linku. 16 Pro zajistní bezpecného provozu pouzívejte napájecí sru dodávanou se zaízením. Pokud k zaízení s napájecím naptím 110 V pouzíváte sru delsí nez 2 m, pak by její tlous mla odpovídat kódu 16 ci více ka podle standardu AWG1. 17 Pouzívejte vzdy telefonní kabel s prezem 26 AWG* nebo silnjsí. 18 TYTO POKYNY NEVYHAZUJTE. Prohlásení o bezpecnosti laserového zaízení Tiskárna vyhovuje americkému naízení DHHS 21 CFR, podle kapitoly 1 odstavce J pro laserová zaízení tídy I(1). Jinde ve svt má osvdcení pro laserová zaízení tídy I a vyhovuje pozadavkm normy IEC 825. Laserová zaízení tídy I nejsou povazována za nebezpecná. Laserový systém a tiskárna jsou navrzené tak, aby nikdo nebyl vystaven laserovému záení nad úrovní tídy I v prbhu pouzívání zaízení, pi jeho údrzb nebo servisních pracích VAROVÁNÍ Je-li ochranný kryt jednotky laseru a skeneru sejmutý, nikdy zaízení nepouzívejte, ani neprovádjte jeho opravy. Odrazený paprsek, pestoze není viditelný, vám mze poskodit zrak. 10 Zajistte, aby domácí zvíata nepekousla pívodní elektrický kabel, telefonní kabel nebo kabely propojující zaízení s pocítacem. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

16 11 Otvory a mezerami ve skíni tiskárny nikdy nevkládejte do zaízení zádné pedmty. Mohly by pijít do styku s vysokým naptím a zpsobit pozár nebo úraz elektrickým proudem. Do zaízení ani na nj nikdy nelijte zádné tekutiny. 12 Abyste snízili nebezpecí úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte zaízení. Je-li teba jej opravit, obra se na kvalifikovaného te pracovníka servisu. Po otevení nebo odstranní kryt mzete být vystaveni vysokému naptí a jiným nebezpecím. Následné nesprávné sestavení mze zpsobit úraz elektrickým proudem pi pouzívání zaízení. 13 V následujících pípadech odpojte zaízení od pívodu elektrického proudu, od telefonní linky a od pocítace a penechte servis kvalifikovanému technikovi: Nkterá z cástí elektrického kabelu, zástrcky nebo pípojného kabelu je poskozená ci roztepená. Do zaízení vnikla njaká tekutina. Zaízení bylo na desti nebo pislo do styku s vodou. I pes dodrzování pokyn zaízení nefunguje správn. Zaízení spadlo nebo se zdá, ze jeho skí je poskozená. Zaízení náhle výrazn zmnilo své chování. 1 AWG: American Wire Guage ii Bezpecnostní informace týkající se ozónu Pi bzném pouzívání tohoto zaízení vzniká ozón. Vzniklý ozón neznamená pro obsluhu zaízení zádné nebezpecí. Pesto doporucujeme, abyste zaízení provozovali v dobe vtraném prostoru. Dalsí informace týkající se ozónu mzete získat od prodejc spolecnosti Samsung. Vyzaování rádiových vln Informace komise FCC pro uzivatele Toto zaízení bylo podrobeno testm a vyhovuje omezením pro digitální zaízení tídy B podle cásti 15 smrnice komise FCC. Tato omezení zajis ují pimenou ochranu proti skodlivému rusení vyskytujícímu se pi instalaci v obytném prostedí. Zaízení vytváí, vyuzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní kmitocty a pi nedodrzení pokyn pro instalaci a pouzívání mze zpsobit rusení rádiového spojení. Nelze vsak zarucit, ze v urcitých instalacích nebude k rusení docházet. Pokud zaízení zpsobuje rusení píjmu rozhlasu nebo televize, coz lze zjistit zapnutím a vypnutím zaízení, doporucuje se uzivatelm rusení eliminovat jedním nebo více z následujících opatení: Pesmrujte nebo pemístte anténu pro píjem. Prodluzte vzdálenost mezi zaízením a pijímacem. Pipojte zaízení do zásuvky v jiném obvodu, nez do kterého je zapojen pijímac. Obrate se na zástupce obchodu nebo zkuseného servisního technika v oblasti rozhlasu a televize. Úspora elektrické energie Zaízení je vybaveno zdokonaleným systémem úspory elektrické energie, který snizuje spotebu zaízení v dob, kdy se nepouzívá. Kdyz zaízení podelsí dobu neobdrzí zádná data, spoteba elektrické energie se automaticky snízí. ENERGY STAR a znacka ENERGY STAR jsou registrované znácky v USA. Více informací o programu ENERGY STAR naleznete na stránkách Recyklace Zlikvidujte obal tohoto zaízení zpsobem setrným k zivotnímu prostedí, nebo jej recyklujte. Upozornní: Zmny nebo úpravy, které nejsou výslovn schváleny výrobcem odpovdným za splnní podmínek provozu, by mohly zrusit platnost oprávnní uzivatele k provozu tohoto zaízení. Smrnice o rusení rádiových vln pro Kanadu Toto zaízení nepekracuje omezení tídy B pro vyzaování rádiových vln digitálním zaízením, jak je uvedeno v dokumentu o standardu pro zaízení zpsobující rusení vln Digital Apparatus, ICES-003 vydaném organizací Industry and Science Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : «Appareils Numériques», ICES-003 édictée par l'industrie et Sciences Canada. Správná likvidace tohoto produktu (Znicení elektrického a elektronického zaízení) Tato znacka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, ze by neml být pouzíván s jinými domácími zaízeními po skoncení svého funkcního období. Aby se zabránilo moznému znecistní zivotního prostedí nebo zranní clovka díky nekontrolovanému znicení, oddlte je prosíme od dalsích typ odpad a recyklujte je zodpovdn k podpoe optovného vyuzití hmotných zdroj. Clenové domácnosti by mli kontaktovat jak prodejce, u nhoz produkt zakoupili, tak místní vládní kancelá, ohledn podrobností, kde a jak mzete tento výrobek bezpecn vzhledem k zivotnímu prostedí recyklovat. Obchodníci by mli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat vsechny podmínky koup. Tento výrobek by se neml míchat s jinými komercními produkty, urcenými k likvidaci. iii Oznacení faxu Naízení Telephone Consumer Protection Act z roku 1991 oznacuje za protiprávní, aby kdokoli pouzíval pocítac ci jiné elektronické zaízení k odesílání faxových zpráv, které na horním ci dolním okraji kazdé stránky nebo na první stránce penosu neobsahují následující informace: (1) datum a cas penosu, (2) identifikaci podniku ci osoby odesílající zprávu a (3) telefonní císlo odesílajícího pístroje, podniku ci osoby. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

17 Spolecnost poskytující telekomunikacní sluzby mze zmnit své komunikacní vybavení, zpsob nebo postup jeho pouzívání, je-li tato zmna nutná pro poskytování jejích sluzeb a není-li v rozporu s cástí 68 pozadavk a smrnic komise FCC. Pokud se dá dvodn pedpokládat, ze takové zmny zpsobí, ze nkteré koncové zaízení zákazníka mze pestat být kompatibilní s komunikacním zaízením telekomunikacní spolecnosti, nebo ze bude teba na koncovém zaízení provést dodatecné úpravy, nebo zmna jinak materiáln ovlivní pouzívání nebo výkon koncového zaízení, zákazník by ml obdrzet písemnou zprávu, která mu umozní zachovat nepetrzité fungování odebíraných sluzeb. VAROVÁNÍ: Pozadavky komise FCC obsahují ustanovení, ze zmny tohoto zaízení, které nejsou explicitn povolené výrobcem zaízení, mohou vést ke zrusení platnosti oprávnní, aby uzivatel zaízení dále pouzíval. V pípad, ze koncové zaízení zpsobí poskození telefonní sít, mla by telekomunikacní spolecnost upozornit zákazníka, ze poskytování sluzeb mze být ukonceno. V pípadech, kdy pedbzné upozornní nelze provést, spolecnost mze poskytování sluzeb docasn perusit, jsou-li splnny následující podmínky: a) spolecnost urychlen informuje zákazníka, b) spolecnost dá zákazníkovi pílezitost k náprav potízí se zaízením, c) spolecnost informuje zákazníka o jeho právu podat stíznost ke komisi Federal Communication Commission, podle postupu popsaného v cásti 68, odstavci E pozadavk a smrnic komise FCC. Mli byste si být vdomi i následujících skutecností: Zaízení není urceno k pipojení k systému digitální pobockové ústedny. Chcete-li na stejné lince se zaízením pouzívat pocítacový nebo faxový modem, mohou u vsech pipojených zaízení nastat potíze s penosem a pijímáním fax. Doporucujeme, abyste na jedné telefonní lince se zaízením nepouzívali zádné jiné zaízení krom bzného telefonního pístroje. Zijete-li v oblasti, kde je zvýsený výskyt blesk nebo náraz elektrického proudu, doporucujeme instalaci pepové ochrany na pívod elektrického proudu i na telefonní linku. Pep ovou ochranu zakoupíte u prodejce zaízení nebo ve specializovaném obchod s telekomunikacní technikou. Ped programováním a testováním volání na nouzová císla pouzijte císlo dispecera pohotovostních sluzeb a oznamte mu, ze se chystáte císla testovat. Dispecer vám poskytne dalsí informace o správném testování pohotovostních císel. Pouzívání zaízení nelze platit mincemi. Zaízení nemze být pouzito na spolecné pípojce. Zaízení je vybaveno magnetickým pipojením pro naslouchadla pro neslysící. Zaízení lze bezpecn pipojit k telefonní síti pomocí standardní modulární zástrcky, USOC RJ-11C. Císlo Ringer Equivalence Number Císlo Ringer Equivalence Number a registracní císlo FCC tohoto zaízení jsou uvedeny na nálepce umístné na dolní ci zadní stn zaízení. V nkterých pípadech mze telefonní spolecnost tato císla pozadovat. Císlo Ringer Equivalence Number (REN) je mítkem zatízení telefonní linky a slouzí k urcení, zda jste linku nepetízili. Instalace nkolika typ zaízení na jednu telefonní linku mze zpsobit potíze pi volání a pijímání hovor, zvlást mohou nastat potíze se zvonním pi píchozích hovorech. Soucet císel REN vsech zaízení pipojených k jedné telefonní lince by ml být mensí nez 5, aby bylo mozné pozadovat kvalitní fungování sluzeb telefonní spolecnosti. Pro nkteré telefonní linky mze být i soucet 5 pílis vysoký. Pokud njaké telefonní zaízení nefunguje správn, ihned jej odpojte od telefonní sít, aby neposkodilo telefonní linku. iv Prohlásení o shod (Evropské zem) Osvdcení a certifikáty Symbol CE, jímz je toto zaízení opateno, symbolizuje Prohlásení spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. o shod s následujícími smrnicemi Evropské Unie 93/68/ EEC pijatých v následujících datech: Prohlásení o shod si mzete prohlédnout na adrese printer, pejdte na odkaz centra Podpory > Ke stazení a zadejte název své tiskárny, abyste si prohlédli dokumenty EU. 1. ledna 1995: Smrnice Rady 73/23/EEC o sblizování zákon clenských stát týkajících se zaízení s nízkým naptím. 1. leden 1996: Smrnice Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) o sblizování zákon clenských stát týkajících se elektromagnetické kompatibility. 9. bezen 1999: Smrnice Rady 1999/5/EC o rádiových zaízeních a telekomunikacních terminálových zaízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Plné znní s definicí odpovídajících smrnic a uvedených standard získáte od místního zástupce spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Výmna originální zástrcky (pouze pro Velkou Británii) Dlezité Pívod elektrického proudu tohoto zaízení je opaten standardní zástrckou (BS 1363) pro 13 A a má pojistku na 13 A. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

18 Pojistku je pi výmn nutné nahradit správnou 13 A pojistkou. Potom vra zpt kryt pojistky. Ztratíte-li te kryt pojistky, nepouzívejte zástrcku díve, nez získáte nový kryt. Obrate se na prodejce, od nhoz jste zaízení zakoupili. Zástrcka 13 A je nejpouzívanjsí zástrckou ve Velké Británii, mla by proto vyhovovat. V nkterých, zvlást starsích, budovách ovsem nejsou bzné zásuvky na 13 A. Musíte zakoupit vhodný adaptér. Pipojenou zástrcku nikdy neodstraujte. Varování Pokud pipojenou zástrcku odíznete, okamzit ji vyhote. Zástrcku nelze drátky znovu pipojit ke kabelu. Pipojením zástrcky do zásuvky se vystavujete nebezpecí úrazu elektrickým proudem. Dlezité varování: Zaízení musí být uzemnno. Dráty v elektrické pípojce jsou oznaceny následujícími barvami: Zelená a zlutá: Zemnící vodic Modrá: Hndá: Nulový vodic Fázový vodic Certifikáty EC Certifikát ke smrnici 1999/5/EC o rádiových zaízeních a telekomunikacních terminálových zaízeních (FAX) Tento výrobek spolecnosti Samsung je opaten vlastním certifikátem Samsung pro celoevropské pipojení samostatného terminálu k analogové veejné telefonní síti (PSTN) v souladu se smrnicí 1999/5/EC. Výrobek je urcen k pipojení do národních veejných telefonních sítí a ke kompatibilním pobockovým ústednám v evropských zemích: V pípad potízí nejprve kontaktujte laborato Euro QA Lab spolecnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Výrobek vyhovuje standardm TBR21. Institut European Telecommunication Standards Institute (ETSI) vydal pro usnadnní pouzívání koncových zaízení, které vyhovují tomuto standardu, dokument EG , který obsahuje dalsí pozadavky zajis ující kompatibilitu koncových zaízení TBR21 v síti. Výrobek je vyroben v souladu se vsemi relevantními sdleními tohoto dokumentu a pln mu vyhovuje. Pokud barvy vodice hlavního pívodu neodpovídají barvám zástrcky, postupujte takto: Zlutozelený vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem E nebo bezpecnostním symbolem zemnní nebo ke kolíku oznacenému zlutou a zelenou barvou nebo pouze zelen. Modrý vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem N nebo cernou barvou. Hndý vodic pipojte ke kolíku oznacenému písmenem L nebo cervenou barvou. V zásuvce, adaptéru ci na rozvodné desce musí být pojistka 13 A. v 1 Úvod Dkujeme, ze jste zakoupili tento multifunkcní výrobek spolecnosti Samsung. Toto zaízení mzete pouzívat k tisku, kopírování nebo skenování. Tato kapitola zahrnuje: Zvlástní funkce Pehled zaízení Celkový pohled na ovládací panel Tisk v rzných prostedích Tisknout mzete pomocí rzných operacních systém, jako jsou napíklad systémy Windows, Linux a Macintosh. Toto zaízení je vybaveno rozhraním USB. Kopírování originálu ve vysoké kvalit Kopírování originál a jejich tisk ve vylepsené kvalit obrazu a velikosti. Upozornní Tento produkt je velice lesklý. Bute opatrní, aby pi instalaci nedoslo k poskrábání povrchu. Skenování originál Zvlástní funkce Zakoupené zaízení je vybaveno zvlástními funkcemi. Tisknout rychle a ve vysoké kvalit Mzete tisknout s rozlisením az 600 x 600 dpi efektivního výstupu. Zaízení tiskne na papír formátu A4 az 16 stránek za minutu, na papír formátu Letter az 17 stránek za minutu. Zpracovávat flexibiln rzné volby papíru Do zásobníku na 100 list lze obycejný papír v rzných formátech. Skenujte v barv a pouzívejte pesné komprese formát JPEG, TIFF a PDF. Skenujte originál do pipojeného pocítace stisknutím jediného tlacítka. Vytváet profesionální dokumenty Tisk vodoznak. Dokumenty lze oznacit zadanými slovy, napíklad Dvrné. Viz cást Sekce softwaru. Tisk plakát. Text a obrázky na kazdé stránce dokumentu lze zvtsit a vytisknout na více list papíru, které po slepení vytvoí plakát. Viz cást Sekce softwaru. Úspora casu a penz Tiskem více stránek dokumentu na jeden list papíru lze uspoit papír. Toto zaízení automaticky setí elektrickou energii tím, ze podstatn snizuje její spotebu v dob, kdy není pouzíváno. 1.1 <Úvod> Pehled zaízení Toto jsou hlavní soucásti zaízení. Pohled zepedu ovládací panel kryt skeneru horní kryt výstupní zásobník výstupní opra zásobník tlacítko otevení zásobníku sklenná deska skeneru pácka horního krytu tisková kazeta vnitní kryt Poznámky Vsechny obrázky v této uzivatelské pírucce se mohou od vaseho zaízení lisit. Pi tisku velkého mnozství stran najednou mze být povrch výstupního odkladace horký. Nedotýkejte se povrchu odkladace a zabrate dtem v pístupu do jeho blízkosti. 1.2 <Úvod> Pohled zezadu 1 2 zadní kryt hlavní vypínac 3 4 zásuvka napájení port USB 1.3 <Úvod> Celkový pohled na ovládací panel displej Bhem provozu ukazuje aktuální stav a nápovdu. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

19 Zpráva je zobrazena se specifickými indikátory LED (viz níze). Indikátory LED pracují s krátkou zprávou na displeji. indikátor LED chyby Bliká, dojde-li k chyb zaízení. Pokud bliká rychle, zaízení se z njakého dvodu zastavilo. Pectte si zprávu na displeji a odstrate problém. kontrolka doslého papíru Bliká, kdyz je zásobník papíru prázdný. indikátor LED toneru Bliká, kdyz je tisková kazeta tém prázdná nebo kdyz se nejedná o originální kazetu Samsung. Pokud bliká rychle, je tisková kazeta zcela prázdná. Pectte si zprávu na displeji a vymte tiskovou kazetu. kontrolka uvíznutého papíru Bliká, kdyz v zaízení uvízne papír. Uvolnte uvíznutý papír podle informací na displeji. Dalsí informace o zprávách na displeji viz strana tlacítka kopírování 2 Copies: Slouzí ke zvýsení poctu výtisk. Císlo lze mnit pomocí tlacítek se sipkou nahoru/dol. Lze zadat hodnoty az do 99. Reduce/Enlarge: Stisknutím tohoto tlacítka zmensíte nebo zvtsíte obraz na papíru. Ke zmn velikosti musíte pouzít tlacítka se sipkou nahoru/dol. Darkness: Definuje stupe temnosti. Pomocí tlacítek se sipkou nahoru/dol zesvtlete/ztmavte výtisky. Tlacítka se sipkou nahoru/dol: Slouzí k pechodu na dalsí hodnotu po stisknutí nkterého tlacítka kopírování Stop/Clear: Umozuje kdykoli zastavit provádnou operaci. Rovnz mzete stisknutím a podrzením tohoto tlacítka po dobu 4 sekund vytisknout zprávu o zaízení. Scan to PC: Naskenuje originál do pocítace. Start Copy: Spustí úlohu kopírování. Stisknutím a podrzením tohoto tlacítka na nkolik sekund mzete zapnout nebo vypnout ovládací panel <Úvod> 2 Pehled softwaru Tato kapitola nabízí pehled programového vybavení, které je soucástí dodávky zaízení. Dalsí podrobnosti o pouzívání softwaru jsou uvedeny v cásti Sekce softwaru. Tato kapitola zahrnuje: Dodávané programové vybavení Funkce ovladace tiskárny Systémové pozadavky Dodávané programové vybavení Jakmile nastavíte své zaízení a pipojíte jej k pocítaci, musíte nainstalovat tiskárnu a software skeneru.. Pokud pouzíváte operacní systém Windows nebo Macintosh, nainstalujte software z dodaného disku CD. Pokud pouzíváte operacní systém Linux, stáhnte a nainstalujte software z webové stránky spolecnosti Samsung (www.samsung.com/printer). Operacní systém Windows Obsah Ovladac tiskány: Chcete-li maximáln vyuzít funkcí zaízení, pouzijte tento ovladac. Ovladac skeneru: Ovládace TWAIN a Windows Image Acquisition (WIA) jsou k dispozici pro skenování dokument na zaízení. Smart Panel: Tento program umozuje monitorování stavu zaízení a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. SmarThrua: Jedná se o doprovodný program na bázi Windows pro vase multifunkcní zaízení. Uzivatelská pírucka ve formátu PDF. Ovladac tiskárny pro systém Linux: Tento ovladac pouzijte k obsluze zaízení pomocí pocítace s operacním systémem Linux a pro tisk dokument. SANE: Ovladac slouzí ke skenování dokument. Ovladac tiskárny pro systém Macintosh: Tento ovladac pouzijte pro provoz zaízení a tisk dokument z pocítace Macintosh. Ovladac pro skenování: Ovladac TWAIN je k dispozici pro skenování dokument na vasem zaízení. Smart Panel: Tento program umozuje monitorování stavu zaízení a varuje vás, jestlize bhem tisku dojde k chyb. Linux Macintosh a. Umozuje mnoha zpsoby upravit skenovaný obraz pomocí výkonného grafického editoru a odeslat obrázek em. Mzete také otevít jiný program pro editaci obrazu, napíklad Adobe Photoshop ze SmarThru. Dalsí informace naleznete v obrazovkové nápovd k programu SmarThru. 2.1 <Pehled softwaru> Funkce ovladace tiskárny Ovladace tiskárny podporují následující standardní funkce: Formát papíru, orientace a typ média Pocet kopií Dále je k dispozici mnoho zvlástních funkcí tisku. Následující tabulka obsahuje obecný pehled funkcí, které ovladace tiskárny podporují: Funkce Volba kvality zaízení Tisk plakátu Tisk více stránek na jeden list (n stran na list) Pizpsobení tisku stránce Tisk v mítku Vodoznak Sablona Windows O O O O O O O Linux O X O (2, 4) X X X X Macintosh O X O (2, 4, 6, 9, 16) X O X X Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista Windows 7 Windows XP Systémové pozadavky Nez zacnete, ujistte se, zda systém spluje následující minimální pozadavky: Windows Toto zaízení podporuje následující operacní systémy Windows. POZADAVEK (DOPORUCENO) OPERAC NÍ SYSTÉM VOLNÉ MÍSTO NA PEVNÉM DISKU 600 MB CPU RAM Windows 2000 Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) Pentium IV 3 GHz Pentium IV s 1 GHz 32bitovým nebo 64bitovým procesorem ci vyssím. 64 MB (128 MB) 128 MB (256 MB) 128 MB (512 MB) 512 MB (2048 MB) (512 MB) (1 024 MB) (1 GB) (2 GB) 1,5 GB 1,25 GB az 2 GB 10 GB 15 GB 16 GB Podpora pro grafiku DirectX 9 s pamí 128 MB (k aktivaci motivu Aero). Mechanika DVD-R/W (512 MB) (2 048 MB) 10 GB Windows Server 2008 R2 Pentium IV s 1 GHz (x86) nebo 1,4 GHz (x64) procesory (2 GHz ci rychlejsí) Poznámky Minimální pozadavkem pro vsechny operacní systémy je prohlízec Internet Explorer 5. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

20 0 nebo vyssí. Mohou software instalovat pouze uzivatelé s oprávnním správce. 2.2 <Pehled softwaru> Linux Polozka Operacní systém Pozadavky Red Hat 8 ~ 9 Fedora Core 1 ~ 4 Mandrake 9.2 ~ 10.1 SuSE 8.2 ~ 9. 2 Procesor Pam RAM Volné místo na pevném disku Software Pentium IV 1 GHz nebo výkonnjsí 256 MB nebo více 1 GB nebo více Linux s jádrem 2.4 nebo vyssí Glibc 2.2 nebo vyssí CUPS SANE Poznámky Je nutné vyhradit stránkovací oddíl velikosti alespo 300 MB pro práci s velkými naskenovanými obrazy. Ovladac skeneru pro systém Linux podporuje maximální optické rozlisení. Macintosh POZADAVEK (DOPORUCENO) OPERAC NÍ SYSTÉM VOLNÉ MÍSTO NA PEVNÉM DISKU 1 GB CPU RAM Operaèní systém Mac X Procesor Intel Power PC G4/G5 128 MB pro poèítaè Mac s procesorem PowerPC (512 MB) 512 MB pro poèítaè Mac s procesorem Intel (1 GB) Mac OS X 10.5 Procesor Intel Procesor PowerPC G4/ G5, 867 MHz nebo výkonnìjsí Procesor Intel 512 MB (1 GB) 1 GB Mac OS X GB (2 GB) 1 GB 2.3 <Pehled softwaru> 3 Zacínáme Tato kapitola obsahuje podrobné pokyny týkající se instalace zaízení. Tato kapitola zahrnuje: Instalace hardwaru Nastavení nadmoské výsky Umístte zaízení rovný a stabilní povrch tak, aby nebylo naklonné o více nez 2 mm (0,08 palc). V opacném pípad mze být ovlivnna kvalita tisku. Instalace hardwaru Tato cást popisuje kroky pi instalaci hardwaru, který je popsán v Rychlém prvodci instalací. Pectte si Rychlý prvodce instalací a provete následující kroky. 1 Vyberte stabilní místo. Vyberte rovné a stabilní místo s dostatecným prostorem pro cirkulaci vzduchu. Zajistte prostor pro otevírání kryt a vysunování zásobníku. Místo by mlo být dobe vtrané a mimo dosah pímého slunecního svtla, zdroj tepla, chladu a vlhkosti. Neumis ujte zaízení blízko okraje pracovního stolu Vybalte zaízení a zkontrolujte vsechny dodané polozky. Odstrate pásku, kterou je zaízení stazeno. Nainstalujte ob tiskové kazety. Vlozte papír. (Viz,,Vlození papíru do zásobníku" na stranì 4.5.) Zkontrolujte, zda jsou k zaízení pipojeny vsechny kabely. Zapnte zaízení. Nainstalujte software. Viz cást Sekce softwaru. Poznámka Probíhá-li práv instalace ovladace tiskárny, instalacní program ovladace detekuje informace o vasem operacním systému a nastaví správnou výchozí velikost papíru pro zaízení. Pouzíváte-li jiný profil Windows, musíte zmnit velikost papíru, aby se shodovala s nejvíce pouzívanou velikostí. Po dokoncení instalace pejdte na vlastnosti tiskárny a zmte velikost papíru. Upozornní Pokud zaízení pesunujete, nenaklánjte jej ani jej neotácejte dnem vzhru. V opacném pípad se vnitek zaízení mze znecistit tonerem, který mze zaízení poskodit nebo zpsobit spatnou kvalitu tisku. Tisk je vhodný v nadmoské výsce pod m. Kvalitu tisku lze optimalizovat nastavením nadmoské výsky. Dalsí informace viz strana <Zacínáme> Nastavení nadmoské výsky Kvalitu tisku ovlivuje atmosférický tlak, který je dán výskou zaízení nad hladinou moe. Následující pokyny vám pomohou nastavit zaízení na nejlepsí kvalitu tisku. Nadmoská výska nad m mze negativn ovlivovat kvalitu tisku, coz se projevuje jako nefixovaný toner nebo svtlý tisk. Ped nastavením nadmoské výsky si zjistte nadmoskou výsku místa, na kterém zaízení pouzíváte. Chcete-li zaízení nastavit pro vysokou nadmoskou výsku, provete následující krok: Poznámka Následující postup je urcen pro systém Windows XP. Pi pouzití jiných verzí operacního systému Windows postupujte podle uzivatelské pírucky píslusného systému Windows nebo online nápovdy Klepnte na nabídku Windows Start. Vyberte Tiskárny a faxy. Vyberte ikonu Samsung SCX-4500 Series. Klepnte pravým tlacítkem na ikonu ovladace tiskárny a vyberte Vlastnosti. Klepnte na kartu Tiskárna a vyberte Výsková korekce. Klepnte na OK. 3.2 <Zacínáme> 4 Vkládání originál a tiskových médií Tato kapitola vás seznámí s vkládáním originál a tiskových médií. Tato kapitola zahrnuje: Zakládání originál Výbr tiskového média Vlození papíru do zásobníku Nastavení formátu a typu papíru 2 Originál umístte na sklennou desku skeneru lícem dol a vyrovnejte jej s vodítkem v dolním levém rohu desky. Zakládání originál Originál mzete umístit na sklo skeneru a následn jej kopírovat nebo skenovat. 1 Zvednte a otevete kryt skeneru. 3 Zavete kryt skeneru. Poznámky Otevený kryt skeneru by bhem kopírování nepízniv ovlivnil kvalitu kopie a spotebu toneru. Prach na sklenné desce vyvolá cerné skvrny na výtisku. Udrzujte proto sklo vzdy cisté. (Strana 8.3) Pi kopírování stránky z knihy nebo z casopisu zacnte kopírovat s oteveným krytem skeneru. 4.1 <Vkládání originál a tiskových médií> Výbr tiskového média Mzete tisknout na sirokou skálu materiál, napíklad na normální papír, stítky a prhledné fólie. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

21 Vzdy pouzívejte tiskové médium, které spluje pozadavky na pouzití v zaízení. Tisková média, která nesplují pokyny uvedené v této uzivatelské pírucce, mohou zpsobovat následující potíze: snízená kvalita tisku, castjsí uvíznutí papíru, pedcasné opotebení zaízení. Vlastnosti, jako je napíklad hmotnost, slození, zrnitost nebo obsah vlhkosti, jsou dlezité faktory, které ovlivují výkon zaízení a kvalitu výtisk. Tiskový materiál vybírejte podle následujících hledisek: Typ, formát a gramáz tiskových médií pro tuto tiskárnu jsou popsány dále v této cásti. Pozadovaný výstup: Tiskové médium, které vybíráte, by mlo odpovídat úcelm, ke kterým ho chcete pouzít. Blost: Nkterá tisková média jsou blejsí nez ostatní a produkují ostejsí a sytjsí obrázky. Hladkost povrchu: Hladkost povrchu média ovlivuje vzhled a ostrost tisku na papíru. Pokyny pro výbr a skladování tiskových médií Pi výbru nebo vkládání papíru ci jiných tiskových materiál se ite následujícími pokyny: Vzdy pouzívejte média, která odpovídají specifikacím na stran 4.3. Tisk na navlhlý, zkroucený, pomackaný nebo potrhaný papír mze zpsobit uvíznutí papíru a snízit kvalitu tisku. V zájmu dosazení nejlepsí kvality tisku pouzívejte pouze kopírovací papír vysoké kvality, zvlást doporucený pro pouzití v laserových zaízeních. Nepouzívejte následující typy médií: - papír s reliéfním písmem, perforací nebo texturou, která je pílis jemná nebo pílis hrubá, - mazatelný kanceláský papír, - papír s více stránkami, - syntetický a tepeln citlivý papír, - samoprpisný papír a prsvitný papír. Tyto papíry mohou v zaízení uvíznout, mohou vydávat zápach nebo zaízení poskodit. Média skladujte v pvodním obalu, dokud je nezacnete pouzívat. Kartony umístte na palety nebo do regál, v zádném pípad ne na podlahu. Nepokládejte na papír (zabalený ani vybalený) tzké pedmty. Papír chrate ped vlhkem a dalsími vlivy, které by zpsobily jeho pomackání nebo pokroucení. Nepouzitá tisková média skladujte pi teplot 15 C az 30 C. Relativní vlhkost musí být v rozmezí 10 % az 70 %. K uskladnní nepouzívaných médií pouzijte obal chránící proti vlhku, napíklad plastovou krabici nebo pytel, aby k papíru nepronikl prach ani vlhko. Speciální média zakládejte list po listu do zásobníku, aby se papír nezasekl. Chcete-li pedejít vzájemnému slepování médií (napíklad prhledných fólií nebo stítk), vyjmte je ze zaízení ihned po vytistní. Poznámky Nkterá tisková média splující vsechny zásady z této pírucky mohou pesto poskytovat neuspokojivé výsledky. Mze to být dsledek nevhodné manipulace, nepijatelné teploty a vlhkosti nebo dalsích promnných faktor, které spolecnost Samsung nemze ovlivnit. Ped nákupem vtsího mnozství tiskového média zkontrolujte, zda médium spluje pozadavky uvedené v této pírucce. Upozornní Pouzití tiskového média, které nespluje tyto specifikace, mze zpsobit problémy, které se budou muset esit opravou. Na tyto opravy se nevztahuje záruka poskytovaná spolecností Samsung ani servisní smlouvy. 4.2 <Vkládání originál a tiskových médií> Technické specifikace tiskového média Poznámka Vzhledem k vlastnostem výrobku nelze tisknout na obálky. Pouzívejte pouze níze uvedené typy tiskového média. Typ Letter A4 JIS B5 Normální papír ISO B5 A5 A6 Formát Rozmry 216 x 279 mm (8,5 x 11 palc) 210 x 297 mm (8,26 x 11,69 palc) 182 x 257 mm (7,16 x 10,11 palc) 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palc) 148 x 210 mm (5,82 x 8,26 palc) 105 x 148 mm (4,13 x 5,82 palc) 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 palc) Viz cást Normální papír Viz cást Normální papír Viz cást Normální papír 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palc) 216 x 297 mm (8,5 x 11,69 palc) Hmotnosta Kapacitab Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 v zásobníku 100 list kanceláského papíru 75 g/m2 v zásobníku Executive Transparentní fóliec Stítky Karticky Letter, A4 Letter, A4 Letter, A4 Kanceláský papír 138 az 146 g/m2 Kanceláský papír 120 az 150 g/m2 Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 1 list pro zásobník 1 list pro zásobník 1 list pro zásobník Minimální formát (vlastní) Maximální formát (vlastní) Kanceláský papír 60 az 120 g/m2 v zásobníku a. Média s gramází nad 105 g/m2 vkládejte do zásobníku jednotliv. b. Maximální kapacita závisí na gramázi tiskového média, jeho tlous a na podmínkách okolního prostedí. ce c. Doporucená média: Prhledné fólie pro laserové tiskárny od výrobc HP, Xerox a 3M. Nedoporucujeme pouzívat mkké prhledné fólie jako nap. Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4500

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353660

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SCX-4300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2353660 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG SCX-4300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG SCX-4300 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 8150MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/911869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

WorkCentre 3119. Uživatelská příručka 705N00022

WorkCentre 3119. Uživatelská příručka 705N00022 WorkCentre 3119 Uživatelská příručka 705N00022 2006 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP CM8000 COLOR MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP CM8000 COLOR MFP v

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1402 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4166213 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1402. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1402 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 Datový list Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional S touto všestrannou a cenově dostupnou stolní tiskárnou ve formátu A3 pokryjete všechny své potřeby barevného pracovního tisku od pohlednic po dokumenty

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 9065MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/912694 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

jednobarevné laserové tiskárny Uživatelská p íručka

jednobarevné laserové tiskárny Uživatelská p íručka jednobarevné laserové tiskárny Uživatelská p íručka 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská p íručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1150 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1150 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1150

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART D5300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/907441 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Samsung Electronics nenese

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 6540 http://cs.yourpdfguides.com/dref/899227

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 6540 http://cs.yourpdfguides.com/dref/899227 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka slouží jen pro informaci. Všechny zde uvedené informace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Samsung Electronics nenese

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET F4210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173060

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET F4210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4173060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET F4210. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET F4210 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX COPYCENTRE C2636 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683675

Vaše uživatelský manuál XEROX COPYCENTRE C2636 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3683675 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX COPYCENTRE C2636. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX COPYCENTRE C2636

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594

Vaše uživatelský manuál SHARP R-S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3285594 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se WESTERN DIGITAL

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál LEXMARK X1150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1259697

Vaše uživatelský manuál LEXMARK X1150 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1259697 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování

Velkoformátový skener Xerox 7742 Prospekt. Velkoformátový skener. Jednoduché barevné a černobílé skenování Velkoformátový skener Xerox 774 Prospekt Velkoformátový skener Xerox 774 Jednoduché barevné a černobílé skenování Osvědčená spolehlivost a kvalita při skenování velkoformátových dokumentů Velkoformátový

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1215 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167706

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1215 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET CP1215. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1217 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167709

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET CP1217 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167709 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET CP1217. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493

Vaše uživatelský manuál HP OFFICEJET 7300 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/915493 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP OFFICEJET 7300 ALL- IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více