Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200"

Transkript

1 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, :04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání disku...10 Nastavení DVD...18 Odstraňování závad...22 Údržba...23 Specifikace...23 Připojení konektoru...23 Prohlášení o shodě...zadní kryt Charakteristika Dolby Digital Sound Tento přístroj podporuje vícekanálový prostorový zvuk Dolby Digital, pokud jej připojíte k dekodéru Dolby Digital. Zastavený obraz/zrychlené/zpomalené/krokované přehrávání x1,3 a x0,8 rychlé přehrávání se zvukem Přehrávání nepatrně vyšší / nižší rychlostí, přičemž kvalita zvuku je stejná jako při normálním přehrávání. Tato funkce je dostupná pouze u disků nahraných ve formátu Dolby Digital. Programované přehrávání Audio CD, MP3 a JPEG Přehrávání Audio CD, MP3 a JPEG v náhodném pořadí Přehrávání složky MP3 a JPEG Nabídky voleb DVD přehrávače v požadovaném jazyce Spořič obrazovky / automatické vypnutí Pokud DVD přehrávač po dobu 5 minut nevysílá žádný signál a nachází se v zastaveném režimu, spustí se spořič obrazovky. Je-li spořič obrazovky aktivní 25 minut, přístroj se automaticky vypne. Titulky v požadovaném jazyce Volba úhlu záběru kamery Výběr dabovaného jazyku a režimu zvuku Rodičovský zámek Automatická detekce disků Tento přístroj automaticky rozpozná, zda je vložený disk typu DVD, Audio CD, Video CD, MP3 nebo JPEG. Přehrávání souborů MP3/DivX Přímé vyhledávání Displej na obrazovce Informace o probíhající operaci lze zobrazit na televizní obrazovce, kde můžete pomocí dálkového ovladače potvrdit aktuálně aktivní funkce (např. programované přehrávání). Nastavení obrazu Funkce nastavení obrazu zahrnují jas, kontrast, barvu, gama korekci a ostrost určitého zobrazení. DTS (Digital Theater System) Můžete si vychutnat vícekanálový prostorový zvuk vyvinutý společností Digital Theater Systems, Inc., který velmi pravdivě reprodukuje originální zvuk. Vyhledávání Vyhledávání kapitoly / Vyhledávání titulu / Volba stopy / Časové vyhledávání Opakování Kapitola / Titul / Skladba / Skupina / Všechno / A-B Přiblížit Značkovač Elektronický odkaz zadaný uživatelem, který lze následně vyvolat zpět. Obnovené přehrávání Režim Virtual Surround Skart Ztmavení displeje Indikace přenosové rychlosti DRC (Dynamic Range Control) Zobrazení obrázku ve formátu JPEG Úprava velikosti obrázků Duální přehrávání Model/Sériové číslo Sériové číslo je umístěné na zadním panelu zařízení. Prosím zaznamenejte si sériové číslo pro další použití. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 Kínában nyomtatva CZ

2 E61J3ED(CZ).fm Page 2 Thursday, September 29, :04 PM Upozornění VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. VÝSTRAHA RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE UPOZORNĚNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL) PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BYSTE MOHLI OPRAVOVAT. ÚDRŽBU PŘÍSTROJE PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu přístroje, které může být dostatečné k vytvoření rizika zásahu elektrickým proudem. Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu v dokumentaci přiložené k zařízení. Bezpečné používání laseru Tento přehrávač obsahuje laser. Odnímat kryt nebo se pokoušet opravit zařízení by měl pouze kvalifikovaný servisní technik, je zde riziko poranění zraku. UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, ÚPRAVY NEBO PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE VÉST K VYSTAVENÍ SE ÚČINKŮM NEBEZPEČNÉHO ZÁŘENÍ. UPOZORNĚNÍ: PO OTEVŘENÍ KRYTU PŘÍSTROJE A VYŘAZENÍ BLOKOVACÍHO ZÁMKU JE LASEROVÉ ZÁŘENÍ VIDITELNÉ. VYHNĚTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ ÚČINKŮM LASEROVÉHO PAPRSKU. Upozornění 1) Nepokoušejte se otevřít kryt přístroje. Uvnitř nejsou žádné části, které byste mohli opravit. Svěřte servisní zásahy pouze kvalifikovanému servisnímu personálu. 2) Štěrbiny a otvory na spodní nebo bočních stranách krytu přehrávače slouží k ventilaci. Abyste zajistili spolehlivé fungování a abyste přístroj chránili před přehřátím, nesmí být tyto otvory ucpány nebo zakryty. Neumist ujte přehrávač do uzavřených prostor (např. knihovna), kde není zajištěna dostatečná ventilace. 3) Přístroj neumístˇujte do blízkosti radiátorů nebo jiných zdrojů tepla. 4) Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí. 5) Nezasunujte do otvorů v krytech přístroje žádné předměty, protože by mohly přijít do kontaktu s nebezpečným napětím nebo způsobit zkrat a následný požár nebo úraz elektrickým proudem. 6) Nikdy na přístroj nevylévejte žádné tekutiny. Pokud se do přístroje dostala tekutina, obrat te se na odborný servis. 7) Přístroj nestavte vertikálně. Přístroj používejte pouze v horizontální (vodorovné) poloze. 8) Pokud je napájecí kabel zapojen, je tento přístroj v pohotovostním režimu. 9) Na přístroj neumístˇujte žádné hořlavé materiály (svíčky atd.). 10)Pokud budete přístroj transportovat, ujistěte se, že jsou všechny disky vyndané a přístroj je odpojen ze zásuvky. Umístění Nedávejte přístroj přímo na nebo pod váš televizor. Mezi přístrojem a televizí musí být nejméně 20 cm prostoru, aby vzduch mohl volně cirkulovat ventilačními otvory přístroje. Zdroj napájení Napájení vyžaduje připojení k výstupu elektrické sítě střídavého napětí V, 50 Hz. Stisknutím tlačítka STANDBY-ON zapnete přehrávač. Upozornění na vlhkost Je-li přístroj přenesen z chladna do tepla, po vytopení chladné místnosti nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí se může v přístroji vysrážet vlhkost. Nepoužívejte DVD přehrávač alespoň 2 hodiny, dokud uvnitř nevyschne. Informace o autorských právech Neautorizované kopírování, vysílání, veřejné provozování a půjčování disků je zakázáno. Tento výrobek obsahuje technologii na ochranu autorského práva, jež je chráněna patenty Spojených států a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití této technologie na ochranu autorského práva musí schválit firma Macrovision. Tato technologie na ochranu autorského práva je určena pouze pro použití v domácnosti a další omezené předvádění, není-li firmou Macrovision povoleno jinak. Reverzní inženýrství nebo demontáž je zakázána. Poznámka k výstupům systému Progressive Scan Spotřebitelé by si měli uvědomit, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou zcela kompatibilní s tímto výrobkem a může se stát, že se na obraze objeví zrnění. Nastanou-li obrazové problémy s výstupem systému Progressive Scan přístroje 525 nebo 625, doporučuje se přepnout připojení na výstup standardní kvality obrazu. S dotazy o kompatibilitě vašeho televizoru s DVD přehrávačem 525p nebo 625p se obrat te na naše zákaznické centrum. Poznámka k recyklaci Obalové materiály tohoto výrobku jsou recyklovatelné a dají se znovu použít. Zbavujte se prosím jakýchkoliv materiálů v souladu s místními předpisy o recyklaci Tento výrobek je vyroben z materiálů, které je možné recyklovat a opet použít, bude-li demontován specializovanou firmou. Baterie byste neměli nikdy vyhazovat nebo spalovat, ale zbavovat se jich v souladu s místními předpisy o chemickém odpadu. Úvod Dodávané příslušenství Dálkové ovládání Dvě tužkové baterie R6 (AA) Uživatelská Příručka Kabely Audio/Video Kabel HDMI Symboly používané v této příručce Následující symboly se objevují dále v některých titulech a poznámkách v této příručce a mají následující význam: DVD-V : Popis se vztahuje k přehrávání DVD-Video disků. CD : Popis se vztahuje k přehrávání Audio CD. MP3 : Popis se vztahuje k přehrávání disků MP3. JPEG : Popis se vztahuje k prohlížení disků JPEG. VCD : Popis se vztahuje k přehrávání Video CD. DivX : Popis se týká přehrávání ve formátu DivX. 2 CZ

3 E61J3ED(CZ).fm Page 3 Thursday, September 29, :04 PM Informace o discích Přehrávatelné disky V tomto přístroji je možné přehrávat následující typy disků. *3: Některé typy DVD-Video disků není možné přehrávat na tomto přístroji tak, jak je to popsané v této příručce, a to z důvodu záměrného omezení výrobcem disků. *4: Na tomto zařízení je možné přehrávat pouze disky nahrané ve video formátu a řádně dokončené. Nedokončené disky nelze přehrávat. V závislosti na stavu nahrání nemusí být disky přehrány kompletně nebo normálně (mohou se vyskytnout poruchy obrazu nebo zvuku atd.). *5: Poruchu správného přehrávání mohou způsobit poškrábané nebo znečištěné disky. *6: Některé disky není možné přehrát v důsledku nekompatibilních podmínek při nahrávání, z důvodu odlišné charakteristiky videorekordéru nebo specifických vlastností disků. *7: Výše uvedené disky můžete přehrávat. Při použití nestandardních disků se mohou vyskytnout problémy při přehrávání. Pokud budou přehrány, kvalita obrazu a zvuku bude výrazně zhoršená. *8: Pokud je prostor k nahrávání příliš malý (průměr disku je menší než 55 mm), nebude disk možné přehrát. *9: Na disk nelepte žádný papír ani samolepky. To by mohlo poškodit disk a přístroj by jej poté nemohl správně číst. Disky, které nelze přehrávat NIKDY nepřehrávejte následující typy disků. Mohlo by dojít k poruše! DVD-RAM CD-I Photo CD DVD s lokálními kódy jinými než 2 nebo ALL DVD-ROM pro PC (osobní počítač) CD-ROM pro PC (osobní počítač) Při přehrávání následujícího typu disku NEMUSÍ být slyšet zvuk. Super Audio CD DVD-Audio POZNÁMKA: Zvuk bude reprodukovaný pouze u disků nahraných na standardní CD stopě. Zvuk zaznamenaný na speciální Super Audio CD stopě s vysokou hustotou nebude reprodukovatelný. Všechny ostatní disky bez označení kompatibility. Typy disků [DVD] Příklad Titul 1 Titul 2 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kapitola 1 Kapitola 2 [Audio CD a Video CD] je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Kodak Picture CD COMPATIBLE je ochranná známka společnosti Eastman Kodak Company. DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodními značkami společnosti DivX, Inc. a zde jsou použity se svolením. POZNÁMKA: *1: Tento přístroj vyhovuje normám kódování barev PAL. Kromě toho můžete na televizním přijímači vybaveném systémem PAL přehrávat také disky nahrané systémem kódování barev NTSC. *2: Některé disky obsahují kódovaná čísla regionů 2 nebo ALL uvedená níže. Příklad Skladba 1 Skladba 2 Skladba 3 Skladba 4 Skladba 5 Skladba 6 [MP3, JPEG a soubory DivX ] Příklad Skupina 1 Skupina 2 Skladba 1 Skladba 2 Skladba 3 Skladba 4 Skladba 5 Skladba CZ

4 E61J3ED(CZ).fm Page 4 Thursday, September 29, :04 PM Přehled funkcí Dálkové ovládání STANDBY-ON DISPLAY AUDIO SUBTITLE ANGLE REPEAT A-B REV CLEAR PAUSE SETUP TOP MENU MENU MODE ZOOM SLOW SEARCH MODE ENTER OPEN/CLOSE PLAY STOP RETURN 1. DISPLAY Zobrazení probíhajícího přehrávání nebo režimu HDMI. 2. STANDBY-ON Slouží pro zapnutí/vypnutí přístroje. 3. AUDIO Funkce výběru jazyka audio nahrávky na DVD. Změna zvukového režimu CD. 4. SUBTITLE Funkce změny titulků na disku DVD. 5. ANGLE Funkce změny úhlu pohledu kamery při přehrávání DVD. 6. REPEAT Funkce opakovaného přehrávání kapitoly, titulu, stopy, skupiny nebo celého disku. 7. A-B Funkce opakovaného přehrávání vybraných segmentů od A po B. 8. CLEAR Vymazání značek. Vymazání nesprávného vstupu. Zrušení bodu opakování A-B pro DVD nebo CD. SKIP FWD PAUSE F Přerušení přehrávání. Rozšířené přehrávání po jednotlivých okénkách filmu. 10. REV h Zpětné prohlížení disku. 11. PLAY B Spuštění přehrávání. 12. SETUP Funkce zobrazení přístupu nebo odstranění zobrazení přístupu do menu nastavení DVD. 13. MODE Nastavení obrazu. Funkce nastavení naprogramovaného nebo náhodného přehrávání Audio CD, MP3 a JPEG souborů. Funkce nastavení zvuku Virtual Surround zapnutí/ vypnutí. Slouží k aktivaci zvuku Virtual Surround nebo x1,3 a x0,8 rychlého přehrávání se zvukem. 14. ZOOM Funkce zvětšení části obrazu. 15. TOP MENU Funkce zobrazení titulního menu disku DVD. Pro návrat k souboru nejvýše postavenému v posloupnosti PROGRAM a FILE LIST. 16. ENTER Funkce potvrzení vybraného menu. 17. RETURN Funkce návratu k předcházející funkci v menu. 18. Kurzor K / L / s / B Funkce pohybu kurzoru. 19. MENU Funkce pro zobrazení nabídky vloženého DVD disku. Funkce pro zobrazení FILE LIST. 20. STOP C Pro zastavení přehrávání. 21. FWD g Funkce zrychleného prohlížení disku vpřed. 22. SKIP H G Přeskočení segmentu nebo stop. 23. Číselná tlačítka 0-9 Pro výběr číslované položky zobrazované nabídky. Pro přímou volbu segmentů, titulků nebo stop. +10 Pro volbu 10 a více 24. OPEN/CLOSE Otevře / zavře zásuvku disku. 25. SEARCH MODE Režim vyhledávání kapitol, titulů, stop, značek nebo času. Vkládání baterií 1) Otevřete kryt přihrádky pro baterie. 2) Vložte dvě baterie R6 (AA), obě musí být správně umístěny. 3) Zavřete kryt. POZNÁMKA: Nepoužívejte najednou alkalické a manganové baterie. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie 4 CZ

5 E61J3ED(CZ).fm Page 5 Thursday, September 29, :04 PM Přední panel ystandby-on Slouží pro zapnutí / vypnutí přístroje. 2. HDMI Nastavení výstupu video signálu konektorů HDMI. 3. Kontrolka HDMI Rozsvítí se, pokud existuje výstup video signálu ze zdířky HDMI. 4. OPEN/CLOSE Otevře / zavře zásuvku disku. 5. H / h (SKIP/REV) Slouží pro přechod na předcházející kapitoly nebo skladby během přehrávání. Chcete-li vyhledávat směrem dozadu na disku, stiskněte a podržte toto tlačítko alespoň 1,5 sekundy. 6. PLAY Spuštění přehrávání disku. 7. STOP Zastavení přehrávání. 8. PAUSE Pozastavení přehrávání. Posunutí přehrávaného obrazu o jeden snímek. 9. g / G (FWD/SKIP) Slouží pro přechod na následující kapitoly nebo skladby během přehrávání. Chcete-li vyhledávat směrem dopředu na disku, stiskněte a podržte toto tlačítko alespoň 1,5 sekundy. 10. Displej 11. Podavač disků Displej Zobrazí se během provozu Rozsvítí se, když je zapnutá funkce opakování. Rozsvítí se, když je zapnutá funkce opakování (A-B repeat). Rozsvítí se, když je zapnutá funkce opakování ALL. Rozsvítí se, když nastane přestávka v záznamu na vloženém disku. Rozsvítí se po aktivaci funkce Progressive Scan. Rozsvítí se, když je přehrávání v pomalém režimu. Rozsvítí se při přehrávání vloženého disku. P.SCAN DVD VCD Zobrazuje typ přehrávaného disku na podavači. DVD :Disk DVD, DivX na disku DVD CD :Audio CD, MP3, JPEG, Kodak Picture CD, DivX na CD VCD :Video CD Zobrazí, jak dlouho je už přehrávaný současný titul nebo stopa. Po přepnutí úseku nebo stopy se zobrazí číslo nového titulu, úseku nebo stopy. Zvolený režim výstupu HDMI se zobrazí. Spuštění V mechanice není vložený žádný disk nebo se zobrazuje DVD menu Podavač otevřený Podavač zavřený Vložení disku Funkce kontroly přehrávání Video CD je zapnutá Vypnutí Režim výstupu HDMI (480P/576P) je zvolený. (Více informací naleznete v části Rady pro nastavení HDMI na straně 6.) Je zvolen režim výstupu HDMI (720p) Je zvolen režim výstupu HDMI (1080i) Je zvolen režim výstupu HDMI (OFF) 5 CZ

6 E61J3ED(CZ).fm Page 6 Thursday, September 29, :04 PM Nastavení HDMI Stisknutím tlačítka HDMI na předním panelu zvolíte režim výstupu HDMI. Po každém stisknutí tlačítka HDMI se režim mění následujícím způsobem. Při spuštěném režimu výstupu HDMI na předním panelu svítí kontrolka HDMI. 480P(576P) 720P 1080i hdoff 480P/576P : Video výstup ze zdířky HDMI u (výchozí nastavení) jednotky 480p/576p. 720P : Video výstup ze zdířky HDMI u jednotky 720p. 1080i : Video výstup ze zdířky HDMI u jednotky 1080i. hdoff : Žádný video výstup z konektoru HDMI. Rady pro nastavení HDMI Pokud přepnete na/z režimu výstupu HDMI, může být audio a video signál dočasně zkreslený. Použijte zobrazovací zařízení, které má kompatibilní přípojku s výstupem HDMI. Během režimu výstupu HDMI nebude ze zdířek COMPONENT VIDEO proudit postupný (progressive) video signál. Pokud je kabel HDMI nesprávně připojen nebo pokud další zařízení není připojené, kontrolka HDMI na předním panelu se nerozsvítí, i když zvolíte režim HDMI. Stisknutím tlačítka DISPLAY během přehrávání v režimu výstupu HDMI můžete zjistit stav připojení HDMI (viz str. 9). Při přehrávání disku NTSC se zobrazí 480P, zatímco při přehrávání disku PAL se zobrazí 576P, v režimu výstupu HDMI. (Viz Zobrazí se během provozu na straně 5.) Pokud není televizor kompatibilní s nově zvoleným režimem výstupu HDMI, zůstane aktivní poslední zvolený režim výstupu. V tomto případě se nově zvolený režim ukáže na displeji předního panelu, zatímco aktuální rozlišení se ukáže na obrazovce, viz výše. Pohled zezadu DIGITAL (PCM / BITSTREAM) OPTICAL COAXIAL HDMI COMPONENT 2CH AUDIO VIDEO L Y CR / PR S-VIDEO R VIDEO CB / PB A/V EURO CONNECTOR Sít ový kabel Připojte ke standardní sítˇové zásuvce. 13. Zdířka DIGITAL (OPTICAL, COAXIAL) Připojte k zesilovači s digitálním vstupem na konektory jako Dolby Digital dekodér, DTS dekodér atd. Použijte běžně dostupný Optický nebo Koaxiální kabel. 14. Zdířka HDMI Pro připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s výstupem HDMI použijte propojovací kabel HDMI (součástí dodávky). 15. Analogové konektory AUDIO Pomocí dodávaného Audio kabelu připojte svůj televizor nebo audiosystém do zdířek audio vstupu. 16. Zdířka VIDEO Pomocí dodávaného Video kabelu připojte svůj televizor do zdířky video vstupu. 17. Zdířky COMPONENT VIDEO Pomocí běžně dostupného Komponentního Video kabelu připojte svůj televizor do komponentních zdířek video vstupu. 18. Zdířka S-VIDEO (pouze u DVD) Připojte na S-VIDEO vstup nebo na váš televizní přijímač. 19. Zdířka Skart Připojte skart televizoru. Použijte běžně dostupný Skart kabel. UPOZORNĚN: Nedotýkejte se vnitřních kolíků zdířek na zadním panelu. Přístroj by mohl být trvale poškozen elektrostatickým výbojem. 6 CZ

7 E61J3ED(CZ).fm Page 7 Thursday, September 29, :04 PM Připojení UPOZORNĚN: Před připojením se ujistěte, že přehrávač a zařízení určená k připojení jsou vypnutá. Přečtěte si návod k obsluze zařízení, která hodláte připojit. Ujistěte se, že barvy zdířek a zástrček Audio/Video kabelů souhlasí. Propojovací kabely přehrávače musí být při instalaci oddělené od kabelu televizní antény, protože při sledování televizních programů by mohlo docházet k elektrickému rušení. Analogový výstup AUDIO a zdířky skartu tohoto přehrávače nejsou určeny pro zvuk DTS. Připojení k TV Připojte DVD přehrávač přímo k televizoru. Jsou-li Audio/Video kabely připojeny k VCR, obraz může být vzhledem k systému ochrany proti kopírování zkreslený. Pokud je aktivní režim Progressive Scan, nebude ze zdířky VIDEO nebo S-VIDEO proudit žádný video signál. Pozorně si přečtěte následující pokyny a zvolte jednu z těchto 5 nabídek připojení k TV. Jakmile jsou provedena všechna připojení Přepněte volič vstupu na svém TV na příslušný externí vstupní kanál (obvykle blízko kanálu 0). Na ovladači televizoru stiskněte tlačítko (obvykle TV/VIDEO, INPUT nebo AUX), kterým zvolíte externí vstupní kanál a počkejte než se objeví obraz DVD přehrávače. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vašeho TV. 1) Pro lepší kvalitu obrazu pro připojení k TV používejte kabel skart. Není potřeba připojovat žádný audio kabel. * Pokud váš TV podporuje vstupní signál RGB, přípojka skart vám zajistí nejvyšší kvalitu obrazu a zvuku. Nicméně, pokud váš TV podporuje pouze kompozitní vstupní signál, je lepší zvolit výstupy S-VIDEO a analogový AUDIO. TV Obraz a Zvuk 21-pin skart konektor DVD PŘEHRÁVAČ A/V EURO CONNECTOR Skart kabel (nedodávaný) 2) Pro lepší kvalitu obrazu pro připojení k TV používejte zdířku S-VIDEO. Je potřeba připojit audio kabel. Připojte dodávaný audio kabel do zdířek AUDIO a v nastavení zvuku nastavte DOLBY DIGITAL na PCM. Přehrávání DVD za použití nesprávného nastavení může způsobit zkreslení zvuku a poškození reproduktorů. (viz str. 19.) Viz Pro lepší zvuk na straně 10. Zvuk Obraz TV L R S-VIDEO IN 2CH AUDIO L Audio kabel (dodávaný) S-VIDEO S-Video kabel (nedodávaný) DVD PŘEHRÁVAČ R 3) Pro standardní kvalitu obrazu, pro připojení k TV používejte zdířku VIDEO. Je potřeba připojit audio kabel. Připojte dodávaný audio kabel do zdířek AUDIO a v nastavení zvuku nastavte DOLBY DIGITAL na PCM. Přehrávání DVD za použití nesprávného nastavení může způsobit zkreslení zvuku a poškození reproduktorů. (viz str. 19.) Viz Pro lepší zvuk na straně 10. Zvuk Obraz TV L R VIDEO IN 2CH AUDIO L Audio kabel (dodávaný) Video kabel (dodávaný) DVD PŘEHRÁVAČ R VIDEO 7 CZ

8 E61J3ED(CZ).fm Page 8 Thursday, September 29, :04 PM 4) Pro kvalitní obraz, pro připojení k TV používejte zdířky COMPONENT VIDEO. Je potřeba připojit audio kabel. Připojte dodávaný Audio kabel do zdířek AUDIO a v nastavení zvuku nastavte DOLBY DIGITAL na PCM. Přehrávání DVD za použití nesprávného nastavení může způsobit zkreslení zvuku a poškození reproduktorů. (viz str. 19.) Viz Pro lepší zvuk na straně 10. Zvuk Obraz Y CB CR TV L R nebo Y PB PR 2CH AUDIO L Audio kabel (dodávaný) COMPONENT VIDEO Y CR / PR Komponentní Video kabel (nedodávaný) DVD PŘEHRÁVAČ R CB / PB 5) Pokud váš TV nemá vstupní zdířky VIDEO, k propojení tohoto přehrávače a svého TV použijte běžně dostupný Stereo Audio/Video RF modulátor. Kvalita obrazu nemusí být dobrá. (Zadní panel DVD přehrávače) DIGITAL (PCM / BITSTREAM) HDMI 2CH AUDIO COMPONENT VIDEO L Y CR / PR S-VIDEO OPTICAL COAXIAL Kabel signálu Antény R VIDEO CB / PB Stereo Audio/Video RF modulátor (nedodávaný) AC V ANT IN TO TV VIDEO AUDIO R L kabely Audio / Video (dodávaný) (zadní strana televizoru) RF kabel (nedodávaný) ke konektoru aerial Více informací naleznete v pokynech dodávaných s RF modulátorem. Pokud je váš televizor kompatibilní s funkcí Progressive Scan (525/625), připojte televizor do zdířek přehrávače COMPONENT VIDEO a v nastavení zobrazení nastavte VIDEO na Component (P). Potom aktivujte režim Progressive Scan na svém televizoru. (viz str. 19.) Pokud váš televizor není kompatibilní s funkcí Progressive Scan, v nastavení zobrazení nastavte VIDEO na Component (I). Podržením tlačítka PLAY na předním panelu přístroje déle než 5 sekund rovněž přepnete režim Progressive Scan na režim Interlaced (prokládaný). (viz str. 19.) Během režimu výstupu HDMI nebude ze zdířek COMPONENT VIDEO proudit postupný (progressive) video signál. Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. DTS a DTS Digital Out jsou ochrannými známkami společnosti Digital Theater Systems, Inc. 8 CZ

9 E61J3ED(CZ).fm Page 9 Thursday, September 29, :04 PM Připojení k televizoru pomocí přípojky kompatibilní s HDMI Jednoduché jednokabelové připojení k zařízení, které má HDMI (High-Definition Multimedia Interface) konektor podporující digitální přenos digitálních obrazů DVD-Video a jiných zdrojů, DVD-Video, a vícekanálového zvuku DVD-Audio. DIGITAL (PCM / BITSTREAM) OPTICAL COAXIAL HDMI 2CH AUDIO COMPONENT VIDEO L Y CR / PR S-VIDEO R VIDEO CB / PB Ke vstupnímu konektoru HDMI Kabel HDMI (dodávaný) Zobrazovací zařízení kompatibilní s výstupem HDMI Aktuální výstupní režimy pro média Nastavení DOLBY DIGITAL Formát záznamu zvuku BITSTREAM *1 PCM Dolby Digital Dolby Digital 2 kanálový PCM DVD-Video DTS DTS MPEG MPEG 2 kanálový PCM LPCM 2 kanálový PCM 2 kanálový PCM Audio CD 2 kanálový PCM 2 kanálový PCM MP3 2 kanálový PCM 2 kanálový PCM *1 Pokud připojené zařízení není kompatibilní s HDMI BITSTREAM, signály výstupu jsou v PCM. Systém ochrany vlastnických práv Pro přehrávání digitálních obrazů DVD prostřednictvím připojení HDMI je nezbytné, aby jak přehrávač tak i zobrazovací zařízení (nebo zesilovač AV) podporovaly systém ochrany vlastnických práv nazývaný HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP je technologie ochrany proti kopírování, která obsahuje zakódovaná data a ověření připojeného zařízení AV. Tento přehrávač podporuje funkci HDCP. Více informací naleznete v provozních pokynech týkajících se vašeho zobrazovacího zařízení (nebo zesilovače AV). *HDMI: High-Definition Multimedia Interface (Multimediální výstup s vysoký rozlišením) POZNÁMKA: Použivateli zařízení nekompatibilní s HDMI nebo HDCP, obraz nebude správně zobrazen. Některá zařízení podporující HDMI mohou prostřednictvím konektoru HDMI ovládat jiná zařízení, nicméně, tento přehrávač nelze ovládat jiným zařízením prostřednictvím konektoru HDMI. Audio signály z konektoru HDMI (včetně vzorkovací frekvence a bitrate) mohou být vzhledem k připojenému zařízení omezeny. Některé monitory podporující HDMI nepodporují audio výstup (např. projektory). U připojení k zařízení jako je toto, z výstupního konektoru HDMI neproudí žádné audio signály. Pokud je konektor HDMI připojen k monitoru kompatibilním s DVI-D (kompatibilní s HDCP) pomocí redukce HDMI-DVI (běžně dostupná), signály jsou vysílány v digitálním RGB. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti HDMI Licensing LLC. Systém DCDi (Directional Correlational Deinterlacing) tohoto DVD přehrávače vytváří jemný, přirozený a přesto dynamický obraz prostřednictvím eliminace zoubkovitých okrajů. * DCDi je obchodní značkou společnosti Faroudja, divize společnosti Genesis Microchip Inc. 9 CZ

10 E61J3ED(CZ).fm Page 10 Thursday, September 29, :04 PM Pro lepší zvuk Tato 2 připojení jsou volitelná pro zlepšení kvality zvuku. 1) Pro čistou kvalitu digitálního zvuku použijte připojení DIGITAL (OPTICAL nebo COAXIAL) konektorem k vašemu digitálnímu audio systému. Pokud výstupní digitální audio formát neodpovídá kapacitě vašeho přijímače, bude reprodukovat silný zkreslený zvuk nebo nebude reprodukovat vůbec žádný zvuk. Dolby Digital dekodér, DTS dedodér nebo MPEG dekodér atd. DVD PŘEHRÁVAČ DIGITAL (PCM / BITSTREAM) OPTICAL COAXIAL OPTICAL Optický kabel (nedodávaný) Konektory digitálního audio vstupu COAXIAL nebo Koaxiální kabel (nedodávaný) Pokyny pro připojení k Dolby Digital dekodéru DTS nebo MPEG dekodéru Připojením zařízení na multikanálový Dolby Digital dekodér můžete využívat výhodu vysoce kvalitního Dolby Digital surround zvuku v kvalitě, jakou běžně používají moderní promítací sály v kinech. Pokud je vaše zařízení připojené na DTS dekodér, je možné využívat tzv. multikanálový surround system, který reprodukuje originální technologicky nejdokonalejší a nejvěrnější zvuk. Multikanálový surround system je vyvinutý společností Digital Theater System, Inc. Digitální komponenty s vestavěným MPEG 2, Dolby Digital TM nebo DTS dekodérem vám umožní využívat surround zvukovou kvalitu a reprodukci efektů kina nebo koncertního sálu. V případě, že výstup je Dolby Digital kódované audio, připojte vaše zařízení k Dolby Digital dekodéru a nastavte v AUDIO menu DOLBY DIGITAL na BITSTREAM. (viz str. 19.) V případě, že výstup je DTS kódované audio, připojte DTS dekodér a nastavte v AUDIO menu DTS na BITSTREAM. (viz str. 19.) V případě, že výstup je MPEG kódované audio, připojte MPEG dekodér a nastavte v AUDIO menu MPEG na BITSTREAM. (viz str. 19.) Pokyny pro připojení k MD nebo DAT deku Audio zdroj na disku v multikanálovém Dolby Digital surround formátu nemůže být nahrávaný jako digitální zvuk na MD nebo DAT deku. Pokud je připojený Dolby Digital dekodér, nastavte v AUDIO menu DOLBY DIGITAL na PCM. Přehrávání DVD za použití nesprávného nastavení může způsobit zkreslení zvuku a poškození reproduktorů. (viz str. 19.) Před připojením MD nebo DAT deku nastavte v AUDIO menu DOLBY DIGITAL a MPEG na PCM a DTS na OFF. (viz str. 19.) Rady pro použití Optických kabelů (nedodávají se) Při ostrém ohýbání můžete optický kabel (nedodávaný) poškodit. Ujistěte se, že kabely vedou ve smyčkách o průměru alespoň 15 cm. Použijte kabel o délce 3 m nebo kratší. Při připojování pevně zasuňte zástrčky kabelu do zdířek. Pokud je zástrčka lehce poškrábaná nebo špinavá, přes zastrčením do zdířky ji vyčistěte měkkou utěrkou. Nepoužíváte-li zdířku OPTICAL, zajistěte ochrannou krytku. 2) Pro dosažení dynamických zvukových efektů použijte pro připojení k vašemu audio systému konektor AUDIO. AUDIO SYSTÉMU DVD PŘEHRÁVAČ 2CH AUDIO L R Audio kabel (dodávaný) Zvuk L R Přehrávání disku Základní přehrávání DVD-V CD MP3 JPEG VCD DivX Začínáme Zapněte televizor, zesilovač nebo všechna další zařízení připojená k DVD přehrávači. Ujistěte se, že televizní a audio přijímač (běžně dostupný) jsou nastaveny na správný kanál. 1) Stiskněte STANDBY-ON. Na displeji panelu se krátce objeví P-ON. 2) Stisknutím OPEN/CLOSE otevřete zásuvku pro vložení disku. 3) Vložte vybraný disk do zásuvky popisem nahoru. 4) Stiskněte PLAY B. Zásuvka se automaticky zavře a přehrávání se spustí od první sekce nebo stopy na disku. Při přehrávání DVD s nahranou nabídkou titulu, se nabídka titulu může objevit na obrazovce. V takovém případě se podívejte na Nabídka titulu. 5) Pro zastavení přehrávání stiskněte STOP C. 10 CZ

11 E61J3ED(CZ).fm Page 11 Thursday, September 29, :04 PM POZNÁMKA: V pravém horním rohu TV obrazovky se při provozu může objevit zakázaná ikona, která varuje, že se přehrávač nebo disk setkaly se zakázanou operací. Některé DVD disky mohou být přehrány od titulu 2 nebo 3 díky specifickým programům. Při přehrávání dvouvrstvého disku se obrázky mohou na chvíli zastavit. Stává se to při přepnutí první vrstvy na druhou. Nejedná se o poruchu. DVD disky nahrané v systému NTSC lze pomocí tohoto přehrávače přehrát prostřednictvím televizoru nastaveného na systém PAL. Podle typu televize se při přehrávání v NTSC DVD na PAL TV mohou obrázky shrnovat nebo vyhrnovat, vertikálně smrštˇovat a objevit se černé čáry na horní i spodní části obrazovky. Může chvilku trvat, než se objeví obraz nebo zvuk. Nejedná se o poruchu. V nastavení PLAYER MENU je možné měnit jazyk zobrazované nabídky. (viz str. 18.) Obecné funkce DVD-V CD MP3 JPEG VCD DVD disky nebo Video CD mohou obsahovat nabídky pro vyhledání disku a pro zpřístupnění zvláštních funkcí. Pro zvýraznění požadovaného výběru v hlavní nabídce DVD stiskněte odpovídající číselná tlačítka nebo stiskněte Kurzor K / L / s / B, pro potvrzení vaší volby stiskněte ENTER. POZNÁMKA: Pokud není uvedeno jinak, všechny popsané operace jsou založeny na používání dálkového ovládání. Některé operace je možné provést pomocí tlačítek umístěných na předním panelu. Nabídky disku DVD-V 1) Stiskněte MENU. Zobrazí se hlavní nabídka DVD. 2) Pokud tato funkce není dostupná, na obrazovce se může objevit symbol. 3) Pokud nabídka disku není na disku dostupná, objeví se výběr pro jazyk, možnosti titulků, kapitoly titulu a další možnosti. 4) Stisknutím Kurzor K / L / s / B vyberte položku a stisknutím ENTER volbu potvrďte. Nabídka titulu DVD-V 1) Stiskněte TOP MENU. Zobrazí se nabídka titulu. 2) Pokud tato funkce není dostupná, na obrazovce se může objevit symbol. 3) Stisknutím Kurzor K / L / s / B vyberte položku a stisknutím ENTER volbu potvrďte. Přehrávání začne od vybraného titulu. 1) Vložte Video CD. Zobrazí se nabídka titulu. 2) Stisknutím číselných tlačítek vyberte položku. Přehrávání začne od vybraného titulu. VCD Vyvolání obrazovky s nabídkou v průběhu přehrávání DVD-V Stikněte MENU pro vyvolání hlavní nabídky DVD. Stiskněte TOP MENU pro vyvolání nabídky titulů. POZNÁMKA: Obsah nabídek a odpovídající operace nabídek se mohou lišit podle disků. Podrobnosti najdete v příručce přiložené k disku. Vysvětlení PBC funkce u Video CD VCD PBC znamená Play Back Control (ovládání přehráváni). Pomocí obrazovek nabídky můžete přehrávat interaktivní software. Podrobnosti najdete v návodu Video CD. Tento přehrávač přebírá standardy Video CD ver. 1.1 a 2.0, s funkcí PBC. Ver.1.1 (bez funkce PBC): Můžete přehrávat obraz, ale i hudební CD. Ver.2.0 (s funkcí PBC): Pokud používáte Video CD a funkcí PBC, na přední panelu se objeví PBC. Video CD s funkcí PBC obsahuje originální menu. Obsluha menu se může lišit v závislosti na disku. Podrobnosti najdete v příručce přiložené k disku. Po vložení Video CD s PBC funkcí se na displeji předního panelu objeví PBC. Zrušení a obnovení PBC funkce Při přehrávání Video CD s funkcí PBC nemohou být některé operace (např. výběr a opakování skladeb, obnovení) provedené, pokud nebude funkce PBC dočasně zrušena. 1) Vložte Video CD. Na obrazovce se objeví titulní menu. 2) Stiskněte STOP C. 3) Požadované číslo stopy zadejte pomocí číselných tlačítek. PBC funkce je nyní zrušena a začne přehrávání Video CD. 4) Pro obnovení PBC funkce stiskněte dvakrát STOP C, a potom stiskněte PLAY B. Přehrávání MP3 / JPEG / DivX MP3 JPEG DivX Vložte disk s MP3/JPEG/DivX soubory, stiskněte MENU pro vyvolání FILE LIST na TV obrazovce, a na displeji předního panelu se objeví počet stop. 1) Stiskněte K nebo L pro výběr požadované skupiny stop. FILE LIST FOLDER MP3 JPEG ENTER PLAY DISC NAME folder name 1 folder name 2 folder name 3 folder name 4 file name 1 file name 2 file name 3 folder name 1 Příklad: MP3/JPEG FILE LIST D X FOLDER DivX ENTER PLAY DISC NAME D X folder name 1 file name 2 folder name 1 Příklad: DivX Když je skupina vybrána, stiskněte B nebo ENTER a přejděte k nabídce výběru stopy. Stiskněte K nebo L pro výběr stopy, potom stiskněte PLAY B nebo ENTER. Po vybrání stopy stiskněte PLAY B nebo ENTER, stopy se začnou přehrávat. Přehrávání začne od zadané stopy a bude pokračovat se všemi následujícími. 1/2 11 CZ

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač

Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Návod k obsluze BD/DVD přehrávač Model DMP-BD10 Vážený zákazníku, děkujeme vám za to, že jste si zakoupil tento výrobek. Pro dosažení optimálního výkonu a také z bezpečnostních důvodů si pozorně přečtěte

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox

FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life. Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox FULL HD 2tunerový digitální přijímač Digital Innovation Life Uživatelský manuál SkyTec HD BlackBox 2 OBSAH OBSAH...3 Důležitá upozornění...5 1. Důležité informace týkající se bezpečnosti...5 2. Upozornění...5

Více

PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER

PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER PDX1015 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ PORTABLE DVD PLAYER Obsah Obsah 2 Bezpečnostní opatření 3 Před použitím 4 Označení ovládacích prvků 6

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10)

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Sledování televize Sledování televize...(15) Používání digitálního elektronického

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka

Návod pro uživatele. Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Barevný televizor + DVD přehrávač Provozní příručka Návod pro uživatele Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. DISPLAY NA OBRAZOVCE DÁLKOVÉ

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000

HD set-top box. Uživatelská příručka UD-FOX/HD. Výchozí nastavené heslo je 0000 HD set-top box Uživatelská příručka UD-FOX/HD Výchozí nastavené heslo je 0000 Poznámka Pro bezpečnou instalaci, užívání a údržbu přístroje si pozorně pročtěte tuto uživatelskou příručku. Pro pozdější užití

Více

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Přehrávač WD TV Live HD Media Player

Přehrávač WD TV Live HD Media Player Přehrávač WD TV Live HD Media Player Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora WD...................................

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ

DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE NÁVOD K POUŽITÍ DVD VIDEO REKORDÉR DR-M1SLE Nejprve se podívejte na stranu 19 Automatické nastavení NÁVOD K POUŽITÍ Nejprve bezpečnost Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového

Více