Zamyšlení otce Jaroslava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zamyšlení otce Jaroslava"

Transkript

1 3 Sto let kostela v Rozseči Dačická farnost, , IX. ročník / 46. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti fldacice.kvalitne.cz / Diecézní 4 pouť rodin ve Ždáru n./s. Zamyšlení otce Jaroslava Několik slov k cestě Sv. otce do USA, která se uskutečnila v dubnu letošního roku. V New Yorku se Benedikt XVI. mimo jiné setkal s katolickými vychovateli a učiteli na středních a vysokých školách. Sám jako bývalý profesor se zde cítil jako doma, mezi svými kolegy. Nakonec i nám všem to může být blízké, protože pravdy evangelia nejenom přijímáme, ale i předáváme. Výchova je nedílnou součástí misijního poslání katolické církve, hlásat dobrou zvěst. Každá výchovná instituce je především místem setkání s živým Bohem, který v Ježíši Kristu zjevuje sílu své lásky a pravdy. Papež pak hovořil o některých příkladech světců, kteří se věnovali vyučování a výchově. Významné postavy jako Alžběta Setonová a další zakladatelé zřídili s velkým úsilím a předvídavostí instituce, které dnes tvoří pozoruhodnou síť farních škol přispívajících k duchovnímu dobru církve i národa. K tomu by se dalo dodat, že v 19. století zde pracoval s velkým úsilím a nasazením náš česko-německý rodák z Prachatic, Jan Nepomuk Neumann, který se pak stal biskupem ve Filadelfii. Založil několik desítek škol a nechal postavit mnoho kostelů. Věnoval se přistěhovalcům z Irska i Německa papež Pavel VI. ho v Římě prohlásil za svatého. Jiný příklad z mnohých, Kateřina Drexelová, věnovala svůj život těm, kteří byli druhými přehlíženi a to v případě černochů a indiánů. Celé generace byly pozvedány z bídy i útlaku, aby se mohly zapojit do většinové společnosti. Svatý otec se také ptá, co je specifické na katolických školách? Od některých slyšíme, že zpochybňují činnost církve v oblasti výchovy. Všechny aktivity církve pramení z vědomí toho, že je nositelkou poselství, které má svůj původ v samotném Bohu. Apoštol Pavel vysvětluje, že ve své dobrotě a moudrosti se Bůh rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství své vůle. Boží přání dát se poznat a vrozená touha každé lidské bytosti poznat pravdu jsou základem lidského tázání po smyslu života. Naše křesťanské společenství podporuje toto jedinečné hledání. Kdo hledá pravdu, stává se tím, že žije z víry. Je dobré také vědět, že pravda víry a pravda rozumu si vzájemně neodporují, ale doplňují se. Benedikt XVI. se také setkal se zástupci křesťanských církví a společenství. Po úvodních větách, kde jmenoval i některá společenství, řekl: Globalizace, celosvětovost, vystavila lidstvo dvěma extrémům. Z jedné strany je to rostoucí smysl pro vzájemné vztahy a závislost mezi národy.tato nová situace nabízí lidem možnost posílit smysl pro vzájemnou pomoc a odpovědnost za dobro 6 Co odpoví? MUDr. Mario Novák 7 Farářova čítanka Začátek konce? Pravděpodobně ano! V minulém čísle jsem v krátkém článku žádal o pomoc za sebe ale hlavně za Farní listy jako takové. Několik měsíců předtím byla také v novinách dlouhodobě uveřejněna výzva o pomoc. Výsledek? NULA! S ohledem na neustálý boj s nezájmem naší farní obce o noviny, s nejistotou, která vyplývá z kolísajícího nákladu prodaných čísel a z dalších konkrétních závažných důvodů, na které tu není prostor, jsem po dvou letech váhání učinil rozhodnutí. Je mi velice líto, že mé nářky a nespokojenost nad vnímáním Farních listů naší farní obcí padá na nesprávné hlavy Vás čtenářů, kteří nás držíte ta léta nad vodou a těch, kterých se to nejvíce týká se má slova nedotknou. Snad se někoho dotkne následek mého rozhodnutí, které (bohužel) ovlivní pravděpodobně noviny jako celek. Na druhou stranu bych chtěl říci, že v mém rozhodnutí mě utvrzuje i fakt, že za těch několik let, co se tu v rámci Farních listů o něco pokoušíme, jsou reakce Vás čtenářů prakticky na bodě mrazu. Tímto se omlouvám těm, kteří se jakkoli (i negativně) vůči novinám projevili. Nyní tedy k mému rozhodnutí. Na konci tohoto kalendářního roku končím své působení v našich Farních listech. S ohledem na mou pozici v rámci redakce to znamená, že pokud se nestane zázrak, vyjdou letos v zimě FL naposledy. Nemohu a ani se nechci podílet na eventuelním degradování Farních listů tím, že by se z nich po letech stal občasník s nejasnou budoucností a s nejistou kvalitou. Po zvážení všech kladů a záporů se domnívám, že mi snad nikdo můj krok nebude vyčítat. Nejvážnějším motivem je to, že jsem nenašel žádný dobrý důvod, proč bych se měl dál snažit nechat noviny vycházet. Pokud to bude v mých silách a naplní se můj předpoklad, tedy noviny opravdu na konci roku skončí, připravím ještě rekapitulaci celé jejich historie. Možná budeme všichni překvapeni, kolik toho již FL zvládly. Marian Štumar lidstva. Na druhou stranu nelze popírat, že rychlé změny představují neblahá znamení rozštěpení a sílícího individualismu.mnozí lidé, včetně mladých, kvůli tomu hledají pravdivější formy společenství. Zdrojem vážných obav je také šíření světského smýšlení, nepočítá se s Bohem, odmítá se transcendentní pravda, to znamená všechno, co nás přesahuje, co je neuchopitelné, ale skutečné. Z těchto důvodů je věrné svědectví evangeliu nezbytné, více než kdy jindy. V katedrále sv. Patrika se papež setkal s kněžími a řeholníky. Mluvil o této krásné stavbě v neogotickém slohu, aby se připomnělo bohatství, které církev má ve chrámových stavbách. Svá slova obrátil i k okenním vitrážím, které zevně vypadají ponuře, nevýrazně až temně. Ale když se vstoupí do kostela, nečekaně ožijí, protože jimi proniká světlo a ony vyjevují veškerou svou nádheru. Někteří spisovatelé používali obraz malovaných skel, aby popsali tajemství církve. Jenom zevnitř, ze zkušenosti víry a života církve, ji spatříme takovou, jaká skutečně je. Zaplavena milostí, krásou, vyzdobena rozmanitými dary Ducha. Plyne z toho, že my, kteří žijeme životem milosti ve společenství církve, jsme povoláni vtahovat lidi do nitra tohoto tajemství světla. Není to snadný úkol v tomto světě, který je nakloněn hledět na církev jako na ony vitráže, pouze zvenčí, nejde dovnitř. Zář církve může být také zatemněna hříchy a slabostmi jejich členů. Proto také procházíme smířením a pokáním, aby se zase všechno projasnilo a pročistilo. Svatý Irenej píše - kde je církev, tam je Duch Boží. Kde je Duch Boží, tam je církev i každá milost. Svatý otec byl také na místě velkého neštěstí, kde dvě letadla narazila do dvou nejvyšších mrakodrapů New Yorku v září Nazývají to Grand Zero - velké nic. Modlil se za zemřelé i pozůstalé. Mnozí byli přítomní právě při jeho návštěvě. Tyto chvíle byly velmi dojemné i rozjitřené. Prosil za odpuštění pro vrahy a kdo stejně smýšlí jako oni, ať tyto své postoje změní. Člověk má právo na život, ale ne na to, aby ho někomu bral. P. Jaroslav

2 tiráž FARNÍ LISTY - farnost Dačice vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 47. čísla je 26. září číslo vyjde 5. října 2008 stálí spolupracovníci P. Jaroslav Pezlar Miloslav Tůma - T Hanka Kopečková - h (dětský koutek) Lada Nejedlá - ln Růženka a Petr Křížkovi - kří Mgr. Antonín Marek - ToM Elen Hotová - elh (Domovinka Dačice) Marian Štumar - maš rozhovory a korektury Bc. Antonín Štěpánek - aš mob.: externí zdroj Ing. Martina Jandlová tisková ml. biskupství brněnského - MJ vydává dačická farnost web distribuce Dačice, Kostelní Vydří, Třebětice sazbu a zlom provádí zdarma sunexo, reklamní agentura Vlašská 117, Dačice tel./fax: , obsah Zamyšlení otce Jaroslava Několik slov k cestě Sv. otce do USA, která se uskutečnila v dubnu letošního roku Začátek konce? tiráž / obsah Zprávy Jazykové kurzy - CMTF Domovinka informuje Přijďte na věž Sňatky, křty, pohřby Kněžské svěcení Jáhenské svěcení Sto let kostela v Rozseči Pod praporem lásky - báseň J. Habra Diecézní pouť rodin ve Žďáru n./s. Informace k Roku sv. Pavla Studium oboru křesťanská výchova Článek odjinud - Rodinný život malý VELKÝ průvodce liturgií Etická výchova Vyznání - báseň Járy Habra Kardinál Coppa navštívil Mikulčice Co odpoví? - MUDr. Mario Novák Farářova čítanka - Nedej zahynouti nám ni budoucím Sv. Vavřinec rozumy / vtipy Koutek pro děti Zprávy Nová střecha. V měsíci květnu provedla firma Kazava z Bílkova výměnu další části střešní krytiny na farním kostele v Dačicích. Finanční prostředky stačily na položení nových bobrovek od věže cca do poloviny kostelní lodi. Příjmání. Letos přistoupilo 1. června poprvé ke stolu Páně 21 dětí. Patrotinium. Svatého Antonína, patrona kostela, oslavily sestry karmelitky spolu s dačickými farníky v pátek 13. června. Slavnost začala v 6.30 v kapli ranními chválami a pokračovala mší svatou v kostele v 8 hodin. Po ní následoval celodenní výstav Nejsvětější svátosti, který zakončila společná adorace v 17 hodin a den uzavřela společná modlitba nešpor. Biřmování. Do dačické farnosti zavítal 15. června otec biskup Vojtěch Cikrle, aby zde 29 převážně mladým lidem udělil svátost biřmování. V promluvě je vybídnul k odhodlanému rozhodnutí pro Krista a vyjádřil jim svou důvěru, se kterou očekává jejich další růst. Ostatním připomněl, že těmto mladým lidem mají být vzory ve víře. Sliby Slavné sliby složila 15. června karmelitka sestra Marie Jana od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z komunity ve Volfířově. Bohoslužbě v 15 hodin v poutním kostele P. Marie Karmelskén v K. Vydří předsedal ThDr. P. Vojtěch C. Kodet, O. Carm. Dětský den. Žákyně a žáci, navštěvující výuku náboženství ve školách v Dačicích, Telči, Studené a Budkově, se s uplynulým školním rokem rozloučily při společném setkání na poutním místě v K. Vydří. Po mši svaté následovala řada her a setkání v přilehlém areálu. (foto: pan Štěpánek) -T- Biřmování >>> 15. června 2008 sv. Vavřinec Jazykové kurzy - CMTF Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci nabízí jazykové kurzy určené pro veřejnost. Výuku latiny, novozákonní řečtiny a biblické hebrejštiny povedou vyučující Katedry biblických věd. Výuka, která bude probíhat blokovou formou, bude rozdělena do pěti víkendů v průběhu zimního semestru 2008/9. Po složení závěrečné zkoušky obdrží studenti osvědčení o absolvování kurzu; v případě zájmu bude otevřen pokračovací kurz. Podrobnější informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách fakulty: zdroj: -MJ- Domovinka informuje V Domovince bude v měsících červenec a srpen zavřeno, kromě 2.7. a , kdy bude otevřeno od 7:30 do 17:00 hodin. Dětská pouť na závěr školního roku proběhla v Kostelním Vydří. Zúčastnily se jí děti z Dačic, Telče, Studené a Budkova. Pouť byla zahájena mší svatou v 9.00 hod. v kostele Panny Marie Karmelské. Dále následovaly vědomostní a sportovní soutěže, ve kterých děti nasbíraly různé množství žetonů, které si pak pospíchaly zaměnit do banky za pěkné upomínkové dárky a pouťové obrázky. Ve hodin ukončil P. Pezlar společnou pouť závěrečným požehnáním. Elen Hotová Přijďte na věž <<< 1. svaté přijímání 1. června 2008 sv. Vavřinec Léto je již v plném proudu a s ním bývá dnes již takřka neodmyslytelně spojena možnost výstupu na věž dačického farního kostela. Orientaci ve výhledu nyní usnadňují nově nainstalované popisky objektů, které jsou z věže vidět. Během července a srpna budou návštěvníci moci shlédnout v místnosti u schodiště výstavu fotografií, doplněných texty, s názvem Lukášovské variace, týkající se obrazů. V horním patře bude mimo turistických suvenýrů k vidění výstava kropenek, které byly zapůjčeny od paní Jiřiny Kopečné, za což děkujeme. Otevírací doba: pondělí sobota , neděle , noční vyhlídky - každý pátek hodin. -aš-

3 Sňatky Štěpán Komárek - Marie Liškářová Vojtěch Malý - Klára Triebeneklová Jiří Volein - Ivana Tesařová David Křížek - Dagmar Holcová Petr Novák - Jaroslava Svobodová Zdeněk Loučný - Hana Kárová Pavel Kučera - Zdeňka Petrů Martin Kocman - Věra Buřičová Evžen Mašát - Eva Havlíková křty Adam Lisa, Kostelní Vydří Jan Křížek, Dačice David Hudínek, Kostelní Vydří Tomáš Svoboda, Dačice Anna Magdaléna Antušková, J.Hradec Anežka Baďurová, Nová Říše Martin Josef Špička, Mysletice Filip Jan Novák, Dačice Pohřby Františka Přívětivá, Třebětice *1927 Emilie Kopečková, Třebětice *1925 Antonín Novák, Hříšice *1917 Vlastimil Leitgeb, Hradišťko *1952 kněžské svěcení Kněžské svěcení udělil brněnský biskup Vojtěch Cikrle v sobotu 28. června při mši od 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Svěcení z rukou biskupa přijali tři kandidáti kněžské služby: Jan Bezděk (*1972) z Drnovic, Bohumil Urbánek (*1981) z Uherčic a Stanislav Váša (*1976) ze Zadního Zhořce. zdroj: -MJ- Jáhenské svěcení V sobotu v 9.00 hodin přijali v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení čtyři bohoslovci brněnské diecéze: Jan Krbec (*1981) z Třeště, absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a další tři bohoslovci brněnské diecéze, kteří ukončili svá studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě: Jiří Bůžek (*1971) z Brna, Jan Kotík (*1978) z Křižanova a Robert Prodělal (*1975) z Jihlavy. Současně s nimi přijali svěcení ke stálému diakonátu čtyři kandidáti: Miroslav Bareš (*1961) ze Zbraslavi, Rudolf Chaloupka (*1952) z Brna, Jan Špilar (*1964) z Brna a Rudolf Staněk (*1964) ze Šlapanic.zdroj: -MJ- Sto let kostela v Rozseči Jednou z farností v našem regionu, spadající do telčského děkanství, je Rozseč. Nachází se asi 5 km od Nové Říše a její historie je pevně svázána právě s novoříšským klášterem. Byl to opat tohoto kláštera, Josef Karásek, rodák z Rozseče, který se zasadil o vybudování kostela a farnosti v této malé obci. Kostel byl postaven na místě bývalé kaple sv. Barbory na návsi. Byl vystavěn v letech 1907 až 1908, většinu nákladů nesl klášter, obec přispěla pouze malou částkou. Jak se píše v Památní knize obce Rozseč, základy jeho daly velikou práci, jsou ke straně rybníka přes 6 m hluboké, vesměs z velmi dobrého materiálu, tvrdého a velkého kamene a na cement a patřičně široké pohltily něco materiálu, že se ani nestačil dovážet Stavba i s vnitřním zařízením byla dokončena v září r a 27. září téhož roku byla také posvěcena brněnským biskupem hrabětem Pavlem Huynem. Byl zasvěcen jako první farní kostel v brněnské diecézi Božskému Srdci Páně. Opat Karásek, ačkoliv už velmi nemocný, se této slavnosti ještě zúčastnil. Společně se stavbou kostela byl založen i hřbitov a fara. Hlavní výzdobu kostela tvoří tři mozaikové oltářní obrazy Božského Srdce Páně, Panny Marie a sv. Barbory, které jsou prací akademického malíře Viktora Foerstera. V dalších letech se Rozseč dočkala i varhan, postavil je pražský varhanář Emil Štěpán Petr. Kostel měl čtyři zvony Sv. Josefa, Sv. Jana Křtitele, Sv. Kristýnu, Sv. Marii. Za první světové války byla část zabavena, nové zvony byly pořízeny při 25. výročí posvěcení kostela. Po rekvizici za II. světové války Rozseči zbyly zvony pouze dva. V Památní knize najdeme i zajímavou zmínku o elektřině v kostele poprvé se jí svítilo už adventě roku Dále v kostele najdeme křížovou cestu od pražské firmy z roku 1918, plastiky sv. Antonína, Anny a Tadeáše. Největší zásah do vnitřního vybavení kostela byl proveden začátkem osmdesátých let, kdy byl z desek a sloupů postranních oltářů upraven oltář pro bohoslužbu čelem k lidu a kdy byla snesena kazatelna. V současné době proběhla oprava fasády kostela a také první generální oprava varhan, kterou si vynutilo jejich stáří a havarijní stav. Velké oslavy stého výročí posvěcení kostela budou trvat v září několik dní, hlavní slavnost proběhne v neděli 21. září, kdy svoji účast přislíbil i brněný biskup Vojtěch Cikrle. Všichni jste na toto výročí srdečně zváni a o proběhlé slavnosti vás budeme informovat v některém z dalších čísel našich Farních listů. Eva Procházková foto: autorka informace FARA DAČiCE P. Jaroslav Pezlar telefon: mobil: MšE SVAtÉ v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v [v zimním čase vždy v 17.30] (po mši svaté adorace), v sobotu v [v 17.30] v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00 v pátek v 8.00 v sobotu v 7.00 v neděli v SPolEČENStVí MlADÝCh Každý pátek od hodin na faře v Dačicích (kromě letních prázdnin) Pod praporem lásky Pozvedněme prapory, lásky co nás pojí, všemu zlu navzdory, tu utkejme se v boji. Život kvapí, utíká ti, láskou chtějme změnit svět, láska to je něžně líbající ret! Máti Páně Maria, rány v duši zhojí, svět je jak velký más, v něm lásky květ nás spojí. Za nás prosí, oroduje, city lásky pěstí v nás, láska oblažuje, cítíš co má krás! Pozvedněme prapory, přec to za to stojí, všemu zlu navzdory, s ním utkejme se v boji. Lásku, lásku, uměj dáti, nečekej jí nikdy zpět, vrátí li se, můžeš jasající pět! Nabídka Sestry karmelitky nabízí ze svých dílen zdobené svíce, křestní roušky, přání zdobená hedvábím nebo výšivkou, vázané růžence aj. Zájemci mohou zazvonit na fortně dačického kláštera nebo volat nebo nesvatostnamanzelstvi.wz.cz fldacice.kvalitne.cz

4 Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou Motto letošní, v pořadí již páté, Diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou koresponduje s tím, že Svatý otec Benedikt vyhlásil od června 2008 Rok svatého Pavla. Proto i heslo pouti zní Lámeme jeden chléb, tvoříme jedno tělo. Pouť se uskuteční v sobotu 30. srpna 2008 od 9:00 do 16:00 hodin. Program: 09:00 Příprava na bohoslužbu úvodní program na pódiu 10:00 Pontifikální mše svatá se svěcením nového oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie - celebruje brněnský biskup Vojtěch Cikrle 12:00 Hra Po stopách sv. Pavla, lukostřelba, výtvarné dílny, program pro mládež, plavba na lodičkách, až přednáška P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm., 15:45 program pro seniory, adorace 13:00 Vystoupení hudební skupiny Hm... 14:30 Divadlení studio V O pejskovi a kočičce 16:00 Závěrečná modlitba a požehnání. Po skončení pouti naváže další program v rámci Klášterní noci. Po celou dobu programu je možnost prohlídky areálu kláštera, muzeí, zámku a Zelené hory pro rodiny zdarma. Pro maminky s kojenci je k dispozici místnost pro přebalování. K obědu je možné zakoupit si párky. Před zahájením programu a po jeho ukončení bude k dispozici kyvadlová doprava mezi nádražím a areálem zámku. Další informace: zdroj: -MJ- Článek odjinud Převzato z: =view&id=55&itemid=42 ( , 16:30) Volný čas jako prostor pro vytváření vztahu mezi rodičem a dítětem Mgr. Ludmila Novotná - je matkou 3 dětí (Jonáš 9, Matylda 6 a Dorotka 2 roky). Je s nimi doma a provozuje domácí školu. Když se řekne volný čas dětí, začneme ihned přemýšlet, jak nejefektivněji jim ho zorganizovat a naplnit. V dnešní době je téměř nekonečná nabídka volnočasových aktivit, ze kterých můžeme vybírat. Někdy je však velmi obtížné vybrat to správné. Na co bychom se měli zaměřit při volbě, kde budou naše děti trávit svůj čas? A kdy vůbec začít pomýšlet na to, že by naše dítě mohlo nějaký ten kroužek navštěvovat? V současné době je velkým trendem posílat děti do různých kroužků ve velmi nízkém věku. Některé děti již ve čtyřech, pěti letech navštěvují kroužek keramiky, jazykové kroužky, plavání... Je otázka, zda to děti v tomto věku opravdu potřebují. Nebo je to jenom móda? Nebo máme obavy, že toho naše děti budou málo umět, znát, když nezačneme co nejdříve? Při volbě vhodné volnočasové aktivity bychom měli být velmi moudří. Především bychom se měli zamyslet nad naším dítětem. Jaké je, co ho zajímá, o co má ono samo zájem. Rozhodnutí by měla předcházet debata s naším dítětem, měli bychom se ho ptát, co by ho zajímalo, přitahovalo. Tomu můžeme pomoci tím, že mu vytvoříme nabídku možností a dítě si již samo vybere. Zároveň bychom dítě měli vést k tomu, aby u vybrané aktivity vydrželo. Není dobré, když dítě po měsíci oznámí, že ho to nebaví a kroužek opustí. Mohlo by takto vystřídat nespočet kroužků a nakonec zjistíte, že nemá nic. Měla by vzniknout dohoda, že dítě na daný kroužek bude chodit například alespoň půl roku a pokud jeho nezájem bude přetrvávat i po této domluvené lhůtě, lze uskutečnit změnu. Kolik z nás by dnes hrálo na hudební nástroj, kdyby nás rodiče tak trochu nepřinutili? Ale naše přísnost by měla mít zdravou míru a tu musíme hledat každý sám tím, že budeme dobře naslouchat dané situaci. Pro mě osobně je také velice důležité, kdo daný kroužek vede. Osobnost vedoucího oddílu nebo učitele hudby je pro mě velmi podstatná. Vzhledem k tomu, že moje dítě s tímto člověkem bude pravděpodobně trávit pravidelně a delší dobu svůj čas, je pro mě důležité tohoto člověka co nejvíce poznat. Toto bych rozhodně nepodceňovala. Informace k Roku sv. Pavla V návaznosti na oficiální vatikánské stránky k Roku sv. Pavla byla na stránkách Biskupství brněnského zřízena webová stránka která byla spuštěna cca koncem června. Má sloužit jako zdroj obecných i studijních informací a mezi nabízenými tématy jsou například informace o: - kostelech brněnské diecéze zasvěcené sv. Pavlovi - významných obrazech a sochách sv. Pavla v diecézi, - přehled literatury a filmografie o sv. Pavlovi - životopis a dílo sv. Pavla - rubrika pro děti - přehled tématických akcí konaných v diecézi - aktuality z Vatikánu - tématické homilie atd. zdroj: -MJ- Studium oboru křesťanská výchova Od školního roku 2008/2009 bude na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zahájeno dvouoborové prezenční studium křesťanské výchovy. Křesťanskou výchovu lze studovat v kombinaci s češtinou, ruštinou, francouzštinou, historií, občanskou naukou a fyzikou. Druhé kolo přijímacích hovorů proběhne v září 2008, termín podávání přihlášek je předběžně určen do Oba termíny budou upřesněny později. Sledujte internetové stránky: Biskupství brněnské toto studium doporučuje, protože podle nového školského zákona umožňuje absolventům výuku náboženství na školách. zdroj: -MJ- Také bychom neměli děti zatěžovat příliš velkým množstvím kroužků na úkor jejich osobního času. Děti potřebují odpočívat stejně jako my, chtějí si dělat něco svého, jen tak. Děti potřebují čas na hru. Vzpomeňte si, jak dlouho jste si hráli s panenkami nebo s legem a kolik času jste pročetli. Mají na to vaše děti čas? A teď ještě jiný pohled na volný čas našich dětí. Je otázkou, kolik času naše děti opravdu potřebují trávit na kroužcích. My rodiče můžeme poměrně značně a zásadně jejich volný čas ovlivnit. Samozřejmě čím je dítě menší, tím více. A toho bychom měli využít. Myslím si, že pro naše děti je daleko cennější, když s nimi budeme jejich volný čas trávit my osobně, než když je budeme neustále někam vysílat, případně je doma usadíme k televizi nebo počítači, což je dnes velmi časté. Pro rodiče je to samozřejmě pohodlnější, můžou se pak věnovat svým aktivitám, ale co to bude dělat se vztahem mezi dítětem a rodičem? I když bude dítě navštěvovat sebelepší kroužky s výbornými učiteli a vedoucími, ale nebude trávit svůj volný čas s vámi, začne se vám ztrácet a váš vztah se bude ocitat kdesi v mlze. To nejcennější, co můžete jako rodič darovat svým dětem, je být s nimi. Naslouchat svým dětem, odpovídat na jejich nekonečné a v určitých vývojových stádiích pro nás nesmyslné otázky. Toulat se s nimi po lesích, pozorovat východ slunce nebo opice v zoo, lenošit s nimi ráno v posteli, stavět věže z lega, oblékat panenky, nechat si od nich připravit snídani, nechat si nakrájet mrkev a brambory do polévky na úžasné patvary, zahrát si již po sté pexeso a večer s nimi padnout únavou do postele, kde jim nestihnete dovyprávět pohádku, protože usnete dřív, než se vám to podaří. Se starším dítětem možná půjdete do kina nebo do divadla nebo vyrazíte na nějaký výlet či snad na vandr. Ale především tam budete pouze s ním a pro něho. Toto je dobrá cesta, jak si vytvořit se svým dítětem otevřený a funkční vztah. Je to cesta, jak můžete svým dětem předávat hodnoty, které jsou pro vás důležité. Je to cesta, jak děti opravdu respektovat, mít o ně zájem a milovat je. Buďme živou součástí volného času našich dětí. Rodinný život 3/2008 (c) 2008 Rodinný život - časopis pro celou rodinu -kří-

5 malý VElkÝ průvodce liturgií APlikAČNí témata Aplikační témata jsou zaměřena na uplatnění získaných základních etických postojů a dovedností při řešení konkrétních problémů, přičemž uvedená aplikační témata neuzavírají široké možnosti aplikace etiky do různých oblastí lidské činnosti. Metodicky a didakticky jsou zpracovaná tato témata: - Rodina, ve které žijeme - Etika a hodnotový systém - lidské hodnoty - ochrana přírody a životního prostředí - Ekonomické hodnoty - Výchova k sexuálnímu zdraví a k rodinnému životu VÝChoVNÝ StYl EtiCkÉ VÝChoVY Etická výchova se snaží vytvořit přátelský, ale náročný a ve svých požadavcích důsledný vztah mezi učitelem a studentem. Podle metodiky projektu je tento vztah možno vytvořit na základě následujících zásad: 1. Vytvořit ze třídy výchovné společenství Výzkumy dokázaly, že pokud jsou ve společenství dětí dobré vztahy, je též příznivě ovlivněna práce učitele s dětmi, děti si navzájem pomáhají a jsou spravedlivé. Vytvoření tzv. caring comunity se i v zahraničních výchovných projektech považuje za prvořadý výchovný prostředek. Děti jsou vedeny k činnostem, při kterých se učí zlepšovat vzájemné vztahy, a to přispívá k celkově pozitivnímu vyladění na druhé. 2. Používat minimálně odměny a tresty Každý rodič i učitel by měl přijmout dítě jako hodnotu, i když se dítě vymyká jeho představám. 3. Vytvářet radostnou atmosféru Učitel etické výchovy by se měl snažit při hodinách vytvářet atmosféru přátelství a radosti. Jen za těchto podmínek může dojít k dostatečnému osvojení jednotlivých sociálních dovedností. 4. Stanovit jasná pravidla hry Základní funkcí v životě dítěte mají jen interiorizované zásady. Ty si člověk vytváří a osvojuje skrze sociální učení během života. Společnost, která na jedince působí a ovlivňuje jej, má vliv na to, jak toto zvnitřnění bude probíhat. Dítě, které nenaučíme přijímat zodpovědnost a zachovávat určitá vnější pravidla hry, žije chaoticky a neumí se orientovat mezi lidmi. 5. Přijmout druhého takového, jaký je vyjádřit mu sympatie Každý rodič i učitel by měl přijmout dítě jako hodnotu, i když se dítě vymyká jeho představám. V minulém vydání farních listů jsme si začali povídat o Etické výchově. Dnes na minulý článek navážeme. Jen jsem vám chtěl říct, že během toho kurzu, který jsem absolvoval, jsme si neříkali jenom suchou teorii, ale vše jsme si vyzkoušeli prakticky, i když jenom v laboratorních podmínkách přesně tak, jak je popsáno níže v kapitole o Vyučovacím procesu. 6. Vybízet k prosociálnosti Výsledky výzkumu potvrzují příznivý vliv tohoto faktoru na zvyšování prosociálnosti. Podle výzkumů vybízení slabé intenzity prakticky neovlivní chování dítěte. Vybízení dítěte střední intenzity spojené s vhodnými argumenty je vysoce účinné. Velmi intenzivní a ustavičné vybízení vzbuzuje odpor a vyvolává spíše opačný účinek. 7. Do výchovného procesu zapojit rodiče Na dítě velkou měrou výchovně působí škola, ve které dítě tráví spoustu času. Je proto důležité, aby škola s rodiči navázala dobré vztahy, aby se jistým způsobem spojili a stali se partnery při výchově dětí. V rámci etické výchovy děti dostávají úkoly, na jejichž řešení spolupacují s rodiči. 8. induktivní disciplína Nežádoucí chování u dětí řeší dospělí často zesměšněním dítěte nebo fyzicky agresivní reakcí. Ta nevede k vyhasnutí nežádoucího chování, ale naopak rozvíjí v dětech agresivitu, a případně v nich vyvolá opačnou reakci. Tím, že vychovatel dítěti vysvětlí následky jeho nesprávného EtiCká VÝChoVA chování, usměrní tak pozornost dítěte na důsledky jeho činnosti pro jiné dítě. Induktivní disciplína podporuje empatii a prosociálnost a přispívá k osvojení interiorizované sebekontroly. Při jejím použití bychom se měli vyhnout globálním soudům. Měli bychom děti naučit řešit konflikty neagresivním způsobem. 9. Atribuce prosociálnosti Děti se stávají takovými, za jaké je považujeme. Podle zahraničních odborníků je tato výchovná zásada jedním z nejsilnějších výchovných prostředků. Člověk má tendenci přijmout názor o sobě, zvláště vysloví-li jej vážená osoba. MEtoDY Etická výchova nemá vlastní metody. Používá nejvíce zážitkovou metodu. Studenti se učí především z vlastního prožívání zážitků, které potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a chování. Učitel zůstává v pozadí. Jeho hlavní úloha spočívá v tom, že vytvoří zajímavou situaci a nechá děti uvažovat, diskutovat, experimentovat a získat novou zkušenost. To znamená, že učitel hraje úlohu moderátora a děti se vychovávají samy. Nejčastěji používané metody jsou: anketová metoda, zážitková metoda a učení posilováním žádoucího chování. VYUČoVACí PRoCES Cílem metod a prostředků používaných v etické výchově není jen informovat žáka, ale umožnit mu, aby si vytvořil na dané téma vlastní názor a osvojil si přiměřené postoje a chování. K tomuto cíli vedeme hodiny etické výchovy optimálním uspořádáním, a to do těchto čtyř fází: 1. Senzibilizace cílem je pochopit určitou skutečnost, význam a smysl tématu, o kterém se hovoří. Kognitivní a emocionální senzibilizace zahrnuje pochopení a emocionální ztotožnění se s představovanou hodnotou, tématem. Mezi typické formy práce na tomto stupni patří například pozorování, psychohry, prezentace pozitivních vzorů chování. U malých dětí se osvědčily hry a pohádky. 2. hodnotová reflexe je snaha o pochopení teoretických nebo empirických základů a motivů a vede k zdůvodnění nebo zevšeobecnění. Hodnotovou reflexi nelze oddělit od senzibilizace, přičemž senzibilizace je bez hodnotové reflexe bezcenná. Typickými formami práce jsou dialog, hodnocení, chvíle ticha. 3. Nácvik ve třídě zahrnuje experimentování s určitým druhem chování, vyzkoušení a nácvik způsobilostí, hraní rolí, scénky, slohové práce, interview se skutečnými nebo fiktivními osobami. Vychovatel dá žákovi zpětnou vazbu, která je důležitým prvkem tohoto kroku. Má posilovat správné provádění aktivit např. vyzdvižením sebemenšího pokroku. Provede-li žák danou aktivitu nesprávně, je na to upozorněn nepřímo, například zopakováním instrukce. 4. Reálná zkušenost (zevšeobecnění a transfer) může být charakterizována jako zaměření pozornosti žáka na aplikaci osvojené látky v reálném životě. Tomuto účelu slouží záznamy pozorování chování lidí, vedení deníku o zkušenostech s aplikací osvojených způsobilostí, výstřižky z časopisů a novin týkající se daného tématu, rozhovory v rodině na dané téma atd. Etická výchova nám může pomoci nejen při výchově nás samotných, ale i našich dětí (pokud jsme rodiči či učiteli). Může pomoci vychovat i náš národ, který trpí nedostatkem prosociálnosti. Proto jednejme podle zlatého pravidla: Co chceš, aby ti druzí činili, čiň ty jim! Proto chceš-li, aby druzí byli k tobě milí, hodní, vstřícní, buď nejprve ty milý, hodný, vstřícný k nim. -ToM- Vyznání Pontifikální bohoslužba za účasti českých a moravských biskupů byla Neboj se o svých citech všemohoucímu říci, ať radost cítíš v srdci svém, či slzu mačkáš v líci. slavena v den slavnosti slovanských věrozvěstů a patronů Evropy, svatých Cyrila a Metoděje, v sobotu 5. července v hodin na významném Bez bázně k němu přinuť se a zkoušej to stále znovu, poutním místě v Mikulčicích na Hodonínsku. o tobě všechno ví, avšak rád uslyší upřímnost ve tvém slovu. Kromě českých a moravských biskupů se jí letos zúčastnil také vzácný host kardinál Giovanni Coppa z Vatikánu. Skloň před ním hlavu vztyčenou i postůj v tichu lesa kardinál Giovanni Coppa (82), v letech apoštolský a radou dobře míněnou, zpěv ptáků ti bude odměnou, nuncius v Československu a v letech nuncius v ČR, byl v říjnu jen dopřej duši ať plesá! loňského roku jmenován kardinálem a jako titulární bazilika v Římě mu Nečekej pokaždé odměnu za nesplněná přání, každý strom má své ovoce, doufej že sklidíš jej po roce, byl přidělen kostel sv. Lina. Držení titulárního kostela se kardinál Coppa ujal při slavnostní bohoslužbě 26. ledna 2008 za účasti věřících z místní dlouhá je doba zrání. farnosti i některých Čechů. zdroj: -MJkardinál Coppa navšívil Mikulčice

6 Co odpoví? Profil jméno: Mario příjmení: Novák, MUDr. ročník: 1967 stav: ženatý vzdělání: MU Brno povolání: oční lékař (soukromá praxe) záliby: oční lékař hudba, cyklistika Rozhovor prázdninového čísla Farních listů je tentokrát vyhrazen pro člověka, s kterým se nejspíš dříve či později všichni setkáme, neboť provozuje v Dačicích a okolí jedinou oční ordinaci. Poskytl nám jej MUDr. Mario Novák, otec tří synů, z nichž poslední se narodil teprve nedávno. Můžeš se s námi podělit o radost z narození třetího syna? Spolu s ženou máme za sebou velice pozitivní zážitek z havlíčkobrodské porodnice a chtěli bychom tamějším povolaným poděkovat za lidskost a ochotu, s jakou jsme se tam setkali. Vše proběhlo dobře. Nyní s tím kontrastuje více únavy, což je normální. Radost i vděčnost cítíme velikou. Děkujeme všem, kteří s námi toto náročné období nesli a nesou. Proč jsi se rozhodl pro medicínu a pak konkrétně pro oční lékařství? V dětství mě velmi přitahovala auta, jako snad každého kluka. Kromě toho jsem dostal výživnou hudební kůru v podobě osmileté houslové drezůry, která však nebyla podepřena mou vlastní vůlí. Cesta na gymnázium byla kompromisem mezi představami rodičů a mými. Tehdy jsem po dva roky v období letních prázdnin brigádničil coby sanitář v Úrazové nemocnici v Brně, odkud pocházím. Komunikace a spoluprožívání zdravotních osudů s pacienty mě hodně naplňovaly. Zpočátku jsem neměl ambice jít na vysokou školu, ale časem jsem se nechal zpracovat a rozhodl se, že medicínu zkusím. Rodiče a dospěláci vůbec tehdy říkali: Až tě z medicíny vyhodí, můžeš jít dělat sanitáře nebo jezdit se sanitkou. Nezbývá mi než věřit, že Bůh ví, proč dopustil, že jsem, kde jsem. Oční dráhu jsem započal na očním oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě, místě, které jsem mohl trochu poznat už coby medik. Je to podobně malebný kout naší země, jako ten zdejší. Po čtyřech letech jsem se přesunul do Jihlavy, kde jsem pracoval v ambulantní sféře. V Jihlavě jsem potkal svou budoucí ženu Lenku s dcerami Markétou a Eliškou. Co tě přivedlo sem do Dačic? Dačicko je krajem mých prarodičů z otcovy strany, dědeček zde na různých místech vykonával učitelskou profesi. Z doby svého dětství region znám, neboť jsme jezdili na chalupu do Nové Říše. Za působení v Jihlavě jsem se dozvěděl o dačické oční ambulanci, konkrétně o její nedostatečné kapacitě (9 hod. týdně, v současnosti 30 hod. týdně). Zkusil jsem tedy iniciovat výběrové řízení na plný úvazek, čož se zadařilo. Jsme tu s rodinou již přes 5 let. Sleduješ dění v medicíně? Co za pokroky tě v poslední době nejvíce zaujalo? Jezdím na různé oční semináře apod. Osobně považuji za velký pokrok v očním lékařství zdokonalování operativy tzv. zadního segmentu oka, to znamená především sítnice. Umožňuje to miniaturizace techniky (náležitě drahé), zavádí se tzv. bezstehová chirurgie (místo dříve několikacentimetrových řezů dnes stačí k operacím 2 nebo 3 otvůrky o vel. 2-3 mm, (přirovnal bych to k rozdílu mezi klasickou operací břicha a operací laparoskopickou). Vyvíjí se laserová technika (např. korekce dioptrických vad, zákroky na očních tkáních/pouzdro čočky, sítnice u diabetků, komorový úhel u glaukomatiků), zdokonalují se operace šedého zákalu ale i operace rohovky. Ale neméně obdivuji například vyšetřování zrakové ostrosti u nekomunikujících či jinak postižených dětí pomocí speciálních testů. Provádějí je zrakové terapeutky v Centru zrakových vad v Praze. Sledovat jejich práci pro mne bylo uměleckým zážitkem roku Kde jsou největší slabiny našeho zdravotnictví? Není jednoduché naše zdravotnictví reformovat. Záměry a kroky současného ministra Julínka ve mně vyvolávají spíše pocity skepse. Mám li se vyjádřit slušně, diagnosa autismu na jeho osobu mi připadá přiléhavá. Ignorování a odvolávání uznávaných kapacit, nekomunikace s Českou lékařskou komorou či profesními sdruženími, k tomu rádoby nenápadný rozprodej resortu, toto nepovažuji za dobrou cestu. Sliby o lepších časech pro pacienty nejsou podepřeny reálnými předpoklady. A co třicetikoruna? Záleží na úhlu pohledu. U nás v ordinaci bych dal přednost např. jednorázovému ročnímu registračnímu poplatku 100,- Kč. Lidé, kteří musí chodit na kontroly častěji by to měli snadnější, ty, co zajdou pro předpis na brýle jednou za 5 let by to bolet nemuselo. Třicetikoruna je relativně obtěžující pro pacienta i zdravotníka, ale za stavu, kdy nám zdravotní pojišťovny za pomoci vyhlášek na omezování péče krátí úhradu odvedené péče práce cca o 1/4-1/3, jsem i za tento bakšiš rád. Jinak je to vynikající prostředek na odvedení pozornosti veřejnosti, ale i médií. Je to drobeček ve srovnání s plánovaným porcováním zdravotnictví jako celku. Tam jde o stamiliardy Vážíš si více daru zraku, když se setkáváš s různými problémy pacientů? V současném kolotoči si to nestíhám uvědomovat. Děkuji za inspiraci. Vnímáš zpětnou vazbu od pacientů? Každé ulehčení druhému je zvláště pro zdravotníka nejlepším povzbuzením. S časem ale přicházejí i prožité a trvající neúspěchy, nebo stavy, na které není uspokojivé řešení. Zpětná vazba je z mého pohledu závislá na míře otevřenosti mezi pacientem a lékařem. A to bývá člověk od člověka různé. Jaké jsou výhody soukromé ordinace oproti ordinaci pod nemocničním subjektem? Mám relativní svobodu v tom, kdy si mohu udělat volno. Pokud si chci pořídit nějaké vybavení do ordinace a mám na to, nemusím žádat o schválení od lidí, kteří tomu často nerozumí a jen dělají obstrukce. Za svá rozhodnutí si v drtivé většině zodpovídám sám, výčitky nezbývá než adresovat sobě. Z negativ vnímám nejvíce úmornou administrativní práci, zesílenou nerovným vztahem mezi zdravotnickým zařízením (zdánlivě svobodné povolání) a výběrčím zdravotní daně, čili zdravotní pojišťovnou (diktující instituce). Tvá ordinace je kapacitně přetížená. Stěžují si lidé často na čekací dobu či jaké jsou s tím problémy? Uvítal bys i jiného očního lékaře v Dačicích či okolí? Ideálem by bylo 25 pacientů denně, ale ve skutečnosti jich je okolo 40. To ohrožuje kvalitu vyšetření a léčby. Lidé berou jméno Boží nadarmo a vzdychají, jako na mnoho věcí v tomto státě. Pohotovým protijedem by mohlo být připomenutí si, že na větší části zeměkoule by naše problémy považovali za těžký luxus... Při objednávání je občas obtížné zjistit, jestli jde o akutní případ, nebo zda si někdo vzpomene v rámci akčních slev v oční optice, že chce co nejrychleji po několika letech poukaz na nové brýle za lacino. Je dobré jasně vysvětlit obtíže, není nad upřímnost. V současnosti bych konkurenci uvítal. Domnívám se, že Dačicko se spádovou oblastí Slavonice, Studená a Jemnice by bohatě dva očaře uživilo. Ale to VZP standartně nepřipustí. Máš čas si nějak odpočinout? Problém mám asi v organizaci času. Odpočinku bych uvítal více. Rád jezdím na kole nebo běhám na běžkách, poslední dobou si i rád chvilku zaplavu na krásném dačickém koupališti. Rád bych se podíval častěji do hor. Děkuji ti za rozhovor. -aš-

7 Nedej zahynoutí nám i budoucím z cyklu Farářova čítanka Těmito slovy voláme k našemu národnímu patronovi už po staletí. Letos obzvláště, protože si připomínáme výročí Václavova narození. Při této příležitosti byl vyhlášen Svatováclavský rok. Čeští a moravští biskupové jej zahájili společnou slavnostní bohoslužbou 22. ledna v pražské katedrále. Svatováclavský kult prošel řadou peripetií. Jednou z nich je i urputný a stále se objevující boj proti němu. Mnohdy rafinovaně skrytý, podkopávající jeho vzrůst, zlehčující dokládaná fakta. Sám autor článku si ještě živě pamatuje svou středoškolskou zkušenost, když na konci 80. let se učitelka českého jazyka snažila zpochybňovat informace poskytované legendami (roz. legendami v historickém slova smyslu), jako např., že kníže Václav nemohl při atentátu odrazit útok svého bratra Boleslava, protože byl slabý. Přitom např. i tehdejší Horovy Toulky českou minulostí (I.,172), nepostrádající dobovou protikatolickou rétoriku, zmiňují antropologický průzkum Václavových ostatků z let , ze kterého mj. vyplývá, že Václav musel být podle svalových úponů na kostech fyzicky zdatný a svalnatý. Na hodnotě a oprávněnosti Svatováclavského kultu nic nemění ani fakt, že byl v minulosti porůznu zneužit (např. v době Protektorátu udělovanou Svatováclavskou orlicí), na což se svého času odvolával např. historik a hagiograf Miloš Zeman, když Parlament ČR projednával návrh o zařazení 28. září mezi státní svátky. Všechno se vyvíjí, i Svatováclavská úcta. Z počátku jej naši předkové ctili jako svědka, který pro křesťanské ideály prolil krev. Teprve v 11. a 12. století přistupuje motiv ochránce národa jako reakce na sílící vlnu kolonizační germanizace. Václavova podoba se objevuje na mincích a pečetích, vznikly i první sloky Chorálu. Postupně je Václavovi přičítána zásluha na řadě vítězných bitev (např. r u Chlumce) a jako ochránce bojovníků bránících vlast se začíná zobrazovat jako jezdec na koni. Tradici české státnosti spojované s postavou Václavovou založil císař Karel IV. (křestním jménem Václav), což dodnes vnímáme především ve spojitosti s Korunovačními klenoty. Mezi ctitele Václavovy patřil i J. Hus a slova v nadpisu článku se dostávají do Svatováclavského chorálu právě v husitské době jako reakce na německý tlak. V této souvislosti je dobré připomenout, že výmluvným svědectvím svatováclavské úcty v barokní době je hlavní oltář sv. Antonína v Dačicích. Vedle velkého obrazu patrona kostela jsou umístěny sochy sv. Václava a sv. Zikmunda, tedy světců, jenž odkazovali na nejslavnější období našich dějin, dobu Karlovu, což mělo pomoci k morální obrodě společnosti rozvrácené třicetiletou válkou. Stejně zajímavý je poznatek z průběhu nacistické okupace. V dačickém domě katolických spolků (Katolický dům v tehdejší Jemnické, dnes Masarykově ulici) se pořádala i divadelní představení. V době okupace vystřídaly v repertoáru rozverné komedie a bláznivé operetky hry se zdánlivě nekonfliktními tématy z historie, jako například v roce 1941 právě Svatý Václav, které posilovaly národní sebevědomí. Významným mezníkem v českých katolických dějinách se stal rok Připadlo na něj 1000 výročí Václavovy smrti (problém dat 929 a 935 ponechává autor případnému zájemci z řad čtenářů k vlastnímu studiu). Kromě slavnostního dokončení dostavby katedrály se za blahosklonnosti tehdejšího Československého státu konaly i mohutné Svatováclavské slavnosti, při kterých mohli čeští katolíci opět zdvihnout hlavy, do té doby tolik (mnohdy nespravedlivě) tepané po rozpadu Rakouska-Uherska. Abychom ale naplnili původní záměr této rubriky, uveďme nyní fakta, týkající se přímo naší farnosti. Ed. Rozmahel píše: V místě samém oslaveno milenium takto: v předvečer svátku 27. září konána ve farním kostele promluva kooperatora Rozmahela se svátostným požehnáním, ozdobeny domy prapory a slavnostně osvětleny, půl hodinové slavnostní vyzvánění. Na svátek slavné bohoslužby, společné sv. příjmáním, večer akademie katol. spolků v klášteře (u dačických františkánů, pozn. autora) s přednáškou P. Rozmahela, recitacemi a sborovými zpěvy. Někteří z farníků se zúčastnili celonárodní pouti ve Staré Boleslavi a také hlavních slavností v Praze. Na 20 žáků a členů dorostu a na 100 členů Orla a jiných katolický spolků se zúčastnilo tělocvičných částí slavností. Bohužel, v rozjitřené atmosféře první republiky se ani v Dačicích nejednalo o žádnou idylku a Ed. Rozmahel musel objektivně připojit: Budiž zaznamenáno s bolem, že korporace (=sdružení), které se vydávaly za tzv. národní jako Sokol, stály stranou, socialistické dokonce proti nim. Protikatolická zášť je těmto lidem nad všechno vlastenectví... Jistě není od věci, zmínit zde některé další památky s václavskou tématikou nacházející se v Dačicích a okolí. Předně se jedná o kamennou sochu sv. Václava z r. 1725, která je součástí Mariánského sloupu na Horním (Havlíčkově) náměstí. O něco menší dřevěná socha bíle štafírovaná zdobená zlacením je umístěna v presbytáři farního kostela. Kromě již zmíněné sochy v kostele sv. Antonína v Dačicích se v témže kostele nalézá ještě jedna měnší socha, která je spolu se sv. Ludmilou umístěna v levé boční kapli pod kůrem. Již neexistující památkou je zvon, který v r pro Dačice ulila chomutovská firma Herold. Dostal jméno Václav, vážil 354 kg, měl nápis Sv. Václave, oroduj za nás! a jej požehnal místní děkan Augustin Pospíšil. Bohužel v r jej erár odebral pro válečné účely. Dodnes je zvon Václav v třebětické farnosti, byl ulit pány Matouškem a Knosem v r v Blížkovicích u Mor. Budějovic. Dřívější zvon Václav z r zahynul ve válečné vřavě rovněž v r A samozřejmě nelze nezmínit samotný kostel sv. Václava tamtéž, postavený v r. 1854, který nahradil stejně zasvěcenou kapli z r Jedna poznámka na okraj: nejvýznamnější svatováclavskou památkou s celocírkevním významem je oltář zasvěcen sv. Václavu, který se nachází v pravé příčné lodi basiliky sv. Petra v Římě. (od poč. 14. stol.). Památka sv. Václava je v celocírkevním kalendáři od r V promluvě při bohoslužbě k zahájení Svatováclavského ruku kardinál Vlk mj. řekl, že Svatováclavská tradice není jen záležitostí církve, ale i věcí národní. Církev se ke sv. Václavu hlásila vždycky, společnost jako celek především v dobách ohrožení a útlaku. V jeho době se křesťanská zvěst potýkala s přežívajícím pohanstvím, naše doba je silně prorůstána neopohanstvím. Václav boj pod korouhví kříže bojoval statečně a nakonec byl donucen nasadit nejmocnější zbraň: vlastní život. A my z toho dodnes čerpáme. Naše součastnost není o nic méně nelítostnou, vítězství se dosahuje se stejnou urputností, jen mučednictví je nekrvavé (nejapná poznámka bolí toho, kdo se snaží jednat slušně, čestně a mravně, neméně než rána!). Ale každá věrnost a vytrvalost v dobru se vyplatí a přináší své plody! A nakonec i slávu (samozřejmě ne tu světskou, neboť proč tolik úsilí věnovat polní trávě?). A vězme, že nám i budoucím! Na přímluvu svatého Václava! příště: Osudové osmičky. -T- Sv. Vavřinec Desátý srpen je pro dačickou farnost slavným dnem kalednáře. O významu Vavřincově svědčí například fakt, že je dodnes ve mši jmenován ve výčtu světců v tzv. Římském kánonu nebo že do reformy kalendáře na konci 18. století se tento den slavil jako zasvěcený svátek. V Římě mu byly zasvěceny tři desítky kostelů. A ani na našem území nepřišel zkrátka. -T- Sv. Vavřince lze nalézt na mnoha místech. Jeho oblíbenost v barokní době dokazuje jeho socha na hlavním oltáři v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši nebo volně stojící plastika v průjezdu u kaple Všech svatých na zámku v Telči. Fotografie zachycuje sochu sv. Vavřince z průčelí kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci. foto: pro FL E. Procházková

8 rozumy Kdo chce druhým činit dobře, musí tak činit v maličkostech. Obecné dobro je výmluvou darebáků, pokrytců a lichotníků. W. Blake Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáš, to nemůžeš milovat leda chudě. Leonardo da Vinci Nepravda může být hájena jen nepravdou. J. Jevel Tajemství lze udržet jen nanejvýš mezi třemi osobami, ovšem za předpokladu, že alespoň dvě z nich jsou už na pravdě boží. Franklin Já vím jen o jednom nebezpečí. Když vědec přestane pozorovat a umane si dokazovat. Vercors Žádný meč nemá jen jedno ostří, každý má dvě: kdo jedním zraňuje, druhým raní sám sebe. Hugo Zlomyslnost sama vypíjí největší část svého jedu. Seneca vtipy Pře se katolický kněz, imám a rabín o to, kdo zažil největší zázrak. Katolický kněz říká: Jednou jsem šel na jakousi samotu zaopatřovat, když tu najednou se přihnala strašná bouře. A tak jsem se začal modlit: Ó Bože, ty víš, že konám službu Tobě, tak mi pomoz, ať dojdu k tomu umírajícímu a připravím jej na setkání s tebou. A najednou zázrak! Všude kolem mě zuří bouře, a nade mnou čistá modrá obloha! Imám se nedá zahanbit: To nic není. To já takhle jednou jedu do Mekky na pouť a v tom se přižene písečná bouře. Tak padnu tváří k zemi a modlím se: Ó Alláhu, tvůj prorok Mohamed nám přikázal putovat do Mekky a teď tu mám bídně zahynout? A najednou zázrak! Všude kolem mě písečná bouře a v dosahu mého velblouda se nehne ani zrnko písku! Rabín triumfuje: No, to já si takhle jednou v sobotu jdu svých tisíc kroků do synagogy a najednou vidím, že na zemi leží tisícikoruna. Co teď? Je sabat, nesmím ji zvednout ani se nesmím dotknout peněz... Tak se začnu modlit: Ó Bože, tys ustanovil sabat pro syny Izraele, pomoz mi jej zachovat! A najednou zázrak! Všude kolem mě sobota, a já mám čtvrtek! Tobogán Na každém z obrázků sjíždějí po skluzavce do vody tři děti. Když se podíváš pozorně, zjistíš, že je na obrázcích jen osm různých dětí, každé z nich třikrát. Najdi všechna trojčata a vymaluj je různými barvami. Fotbalový zápas Na konci nerozhodného utkání kopala obě mužstva penalty na jednu bránu. Jedno mužstvo používalo pouze bílé míče, zatímco druhé mužstvo pouze černé. Všechny míče sice směřovaly na bránu, ale počítají se pouze ty míče stejné barvy, jejichž celkový součet dá dohromady padesát. Musíš tedy vypočítat, kolik bílých a černých střel platilo. Podle toho zjistíš, kdo vyhrál. Dlouhé jazyky Který z chameleónů líže zmrzlinu? ŘEŠENÍ - Tobogán: Trojčata jsou tyto děti: ; ; ; ; ; ; ; Fotbalový zápas: Vyhrálo mužstvo s černými míči. K dosažení 50 bodů mu pomohlo 5 míčů ( =50). Bílému mužstvu se počítaly 4 míče ( ) Dlouhé jazyky: a zmrzlinu dosáhl druhý chameleón Snoubenec telefonuje na faru: Otče, poraďte nám nějaký biblický citát na svatební oznámení, ale chceme tam dát jen odkaz. Kněz se zamyslí a říká: Dobře Tak tam zkuste dát 1 Jan 4,18. Ovšem v telefonu bylo špatně slyšet. Na svatebním oznámení se pak místo 1 Jan 4,18 (Strach nemá v lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání.) objevil citát Jan 4,18 (Pět mužů už jsi měla, a ten, kterého máš teď, není tvůj muž.). Jeden mladý mnich se rozhodl, že odejde do horského kláštera a podstoupí těžkou zkoušku mlčenlivosti, která mu dovoluje říci jen dvě slova za deset let. Po prvních deseti letech jde za otcem představeným. Vejde do kanceláře, otec přikývne a on povídá: Mizerné jídlo! Otec znovu kývne a ukáže rukou ven. Mnich tedy odejde. Uplyne dalších deset let a audience se opakuje. Mnich tentokrát říká: Tvrdá postel! Konečně po třiceti letech mnich předstoupí před otce se zamračenou tváří a říká: Odcházím odsud! A otec se jen tak mírně usměje a povídá: Ani se nedivím. Co jste tady, pořád si jen stěžujete.

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více