Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011"

Transkript

1

2 Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011 ada profesionálek v pé i o poko ku, které se rozhodují, s jakou zna kou spolupracovat, se ptá: Pro bych m la pracovat se SynCare? O v hodách dermosmetiky lze hovo it velmi podrobn, ov em na to zpravidla není p i prvním kontaktu as. Na úvod zd raz ujeme n kolik základních fakt : o 95% v robk je bez parfém o nepou íváme kelímky na e p ípravky jsou v tubách nebo v dávkova ích, co v razn zvy uje hygienu a umo nilo nám sní it konzerva ní prost edky na minimum o ada v robk je v kvalit BIO osv d ené nezávislou certifika ních institucí (Tyto v robky jsou bez chemické konzervace, bez parfém, syntetick ch barviv a neobsahují ivo i né suroviny.) o dosáhli jsme takové kvality, e nás otev en a nezávisle doporu ují i známí specializovaní léka i o v robky jsou v hradn ur eny pro salony, léka e a lékárny a nejsou prodávány v obchodní síti (mimo lékárny) P edkládané postupy mají p edev ím informativní charakter. Vycházejí z práce profesionál v pé i o ple, kte í mají s p ípravky SynCare dlouholeté zku enosti. Lze je chápat jako v dobré ví e navrhovaná doporu ení a p ijmeme ka dou podn tnou p ipomínku, která je dále obohatí. Centrum estetické dermatologie, lé by akné a jin ch dermatóz Peka ská 3 Brno Tel: objednávání 8-15 UPC Tel: léka i - Po, St, t Skype: syncare Spolupracující kosmeti ky, lékárny a léka i SynCare obdr í od na í spole nosti prvot ídní servis. Proto vlastníme, jediná eská kosmetická v robní firma, léka ské centrum zam ené na dermatologii, estetickou medicínu, která krom praktické léka ské pé e poskytuje konzulta ním innost. - poradíme Vám s problémem, kter se t ká va í klientky - pokud má Vá klient ko ní problém, kter je za hranicí kosmetické pé e, p evezmeme jeho hrazenou lé bu - v p ípad alergick ch, irita ních nebo jin ch ko ních stav va eho klienta, provedeme jeho klinické vy et ení odborn m ko ním léka em za úhradu - seznámíme Vás s nov mi trendy v estetické medicín - po ádáme praktické vzd lávací kurzy 2

3 3

4 Osobní pr kaz diagnostiky pleti Ka dá klientka SynCare, které je o et ena v salonu i v ambulanci nebo diagnostikována v lékárn, m e získat Osobní pr kaz diagnostiky pleti. Do pr kazu jsou zapsány základní údaje o poko ce, p ípadné alergie a upozorn ní na zvlá tní projevy na pleti (akné, ekzém, jizvy ). Rovn se stanovuje citlivost pleti p ípravkem SenziTest. Sou ástí pr kazu je uvedení v sledk diagnostiky pleti. Vypl ují se údaje z diagnostick ch p ístroj dostupn ch v salonu, ambulanci nebo lékárn (Hydrosense, Triskin, fototyp ). Klientka se osobní pr kaz ponechá, bude jí slou it jako,,pas její pleti pro v echna dal í o et ení a rovn získá cennou informaci pro domácí pé i o poko ku. Mo nosti p ístrojové typizace / diagnostiky pleti Diagnostika pleti je v znamov rovnocenná vlastnímu o et ení pleti v salonu a m la by mu v dy p edcházet. Diagnostiku pleti d líme na dva postupy: 1. typizace pleti p i první náv t v klienta, 2. typizace pleti p i opakované náv t v. Zatímco první slou í k poznání stavu pleti a jejích aktuálních pot eb, druhá ov uje úsp nost na í pé e a pravidelnost domácí pé e. Sou asn dále zp es uje první diagnostiku. Pro diagnostikovat ple? Pou ití správn ch diagnostick ch metod vede ke správné diagnóze poko ky. To umo uje stanovit optimální postup kosmetické pé e. P ístrojovou diagnostiku pleti lze ozna it za DRUHÉ O I KOSMETI KY. Názor, e dlouholetá praxe a zku enosti jsou více ne v echny p ístroje, platí jen áste n. V minulosti léka i také nepou ívali rentgen, ultrazvuk nebo ekg. A p esto by dnes vyvolalo p inejmen ím údiv, pokud by vám - by zku en chirurg neprovedl rentgen ruky z podez ením na zlomeninu nebo by gynekolog budoucí mamince ekl:,, Ultrazvuk pro sledování Va eho t hotenství nepot ebujeme. Pokrok je nezadr iteln a vstoupil i do kosmetické pé e. P ístrojová diagnostika pleti nenahrazuje zrak nebo hmat kosmeti ky, ale v znamn zp es uje její v sledn úsudek a pomáhá za hranicemi mo ností lidského vnímání. P ístroje navíc eknou nejen, e hodnota je zv ená nebo sní ená (nap. mno ství mazu nebo hydratace), ale o kolik. 4

5 Základní v hody p ístrojové diagnostiky pleti - zp es uje odhad typu pleti a v razn sni uje riziko chyby. - v sledky jsou v znamn m argumentem pro pot ebu kosmetického o et ení i pro nákup vhodn ch p ípravk pro domácí pé i. - podává íselné hodnoty jednotliv ch ko ních parametr (maz, hydratace, elasticita ) nebo poskytuje zobrazení (videomikroskop). - videomikroskop umo ní zv t it a ulo it konkrétní projevy na poko ce (vrásky, vlasov stvol, pigmentov névus). - v sledky mohou b t elektronicky ulo eny (u n kter ch p ístroj ) a pozd ji porovnány. Tím se vyhodnotí p ínos o et ení a pou ívan ch p ípravk. - V echny metody jsou neinvazivní (nevstupují do organismu) a jsou zcela bezbolestné. Vlastní p ístroje pro diagnostiku pleti se d lí na za ízení ur ená pro kosmetick v zkum + kosmetickou praxi a dále na p ístroje pro léka ské ú ely. Spole nost SynCare Plus, s.r.o. nabízí oba typy. Podrobné informace Vám na vy ádání za leme. Základní informace získáte rovn na: Které vlastnosti k e lze m it? Hydratace Pro stanovení hydratace lze pou ít n kolik metod. M ící metoda musí b t schopna stanovit hydrataci blízko povrchu poko ky, ale nesmí b t v znamn ovlivn na mno stvím potu na jejím povrchu. Korneometr Je sou ástí SD 202, MC 750, MC 900, MSD 800, Triple+Analyzer, Hydrosense, Triskin. Pracují na kapacita ním principu, co umo uje,,odfiltrovat mo né zkreslení potem. Foliová metoda Vyu ívají se adhesivní (p ilnavé) pr hledné tvercové prou ky (náplasti), které adsorbují na sv j povrch vlhkost. Prou ky se poté lepí na nepr hledn materiál. To umo ní vizualizaci hydratace. Do této skupiny nále í Hydrapatch. 5

6 Maz na pleti Sebumetr Vyu ívá se sklí kové (Triskin) nebo foliové metody (SD 202, MC 750, MC 900, MSD 800, Triple+Analyzer). Maz adsorbuje na materiál. Ten se následn prosvítí sv teln m paprskem. ím mén je materiál s mazem pr svitn, tím více je na pleti mazu. Foliová metoda Podobnou metodiku, ale bez prosvícení, vyu ívají prou ky Sebupatch. Elasticita pleti M ení je zalo eno na suk ní metod. Za tímto zvlá tním slovem se skr vá jednoduch princip vysava e. Sonda po dobu n kolika sekund nasává mírn m negativním tlakem malou ást poko ky. Po ukon ení p sobení tlaku sonda m í as, za kter se nasávaná poko ka op t dostane do úrovn k e. Uveden m typem za ízení je Elastometr, kter se sou ástí MSD 800 nebo voliteln MC 750 a MC 900. Na jiném principu m í elasticitu p ístroj TriSkin. UV faktor poko ky Co je SPF? Lidé si asto vybírají ochrann p ípravek p i opalování dle ísla, které je na n m uvedeno. Pro správné doporu ení opalovacích p ípravk je v ak nezbytná znalost vlastního ochranného faktoru k e a doby, po kterou se chce zákaznice opalovat. Men í roli hrají i dal í faktory jako je nadmo ská v ka, vodní plocha, ro ní období. V znamnou roli v ur ení SPF má tzv. minimální erytémová dávka (MED). Je to as (minuty), kdy za ne poko ka lov ka za ervenávat p i p ímé expozici slune nému zá ení bez ochranného p ípravku. V decky pojato je SPF ochranného p ípravku definován jako pom r mezi minimální erytémovou dávkou poko ky chrán né dan m p ípravkem ku minimální erytémové dávce nechrán né poko ky. SPF uvedené na konkrétním p ípravku tedy udává, kolikrát se prodlou í na e MED, kdy pou ijeme ochrann p ípravek. K tomu, abychom mohli ur it, jak dlouho m eme pob vat s ochranou slunci, musíme znát p edev ím svou vlastní MED minimální dávku po které na e nechrán ná poko ka za ne na p ímém slunci za ervenávat. Co jsou fototypy lov ka? Lidská rasa se d lí do esti fototyp. V podstat se jedná o rozd lení citlivosti poko ky na slune ní zá ení na základ MED viz v e. Tabulka ukazuje, jaké jsou asy MED pro jednotlivé fototypy. 6

7 Jak vybrat správn ochrann prost edek p i opalování? Na kosmetické prost edky pro ochranu poko ky proti slune nímu zá ení se vztahuje doporu ení EU. 2006/647/EHP. Jedná se pouze o doporu ení, nikoliv závazn právní p edpis. Jedním z po adavk je jednotné uvád ní SPF. M lo by platit, e SPF na v ech prost edích v EU bude stanovováno jednotnou metodikou a bude v dy znamenat toté. D íve, ne doporu íte klientce vhodn p ípravek na ochranu p ed slune ním zá ením, zeptejte se jí (pokud nemáte melaninovou sondu): 1. Jak dlouho se chcete bez p eru ení opalovat na slunci? 2. Pokud se nenat ete ochrann m p ípravkem, za jak dlouho (minuty) za ne va e poko ka za ervenávat = osobní MED? Vhodn p ípravek p i opalování = doba po kterou chce b t klientka na slunci (minuty) as, kdy nechrán ná poko ka za ervenává (minuty) Stanovení melaninu pomocí melaninové sondy ur uje fototyp lov ka tedy MED (minimální erytémovou dávku). Je to údaj uveden ve spodní ásti (jmenovatel) v e uvedeného vzorce. I kdy m ete tento údaj získat i dotazem na klientku, bude to v dy jen odhad. Melaninová sonda ur í velmi p esn MED na základ aktuálního obsahu melaninu v poko ce. P ístroje Triple+Analyzer, MSD 800, MC 750 a MC 900 jsou standardn vybaveny melaninovou sondou. Vyhodnotí na základ m ení fototyp a doporu í SPF ochranného p ípravu p i opalování. V razn Vám zjednodu í, usnadní a urychlí diagnostiku fototypu. 7

8 Optické zobrazovací metody vrásky, pigment, ko ní topografie Videomikroskopie k e a vlas Zna ného roz í ení dosáhly p edev ím v dermatologii p i diagnostice pigmentov ch név a sledování jejich rizikovosti z hlediska v skytu nádor k e. Videomikroskopy pracující s UV lampu se pou ívají pro diagnostiku plís ov ch onemocn ní. V kosmetické praxi jsou vyu ívány p edev ím pro anal zu vrásek nebo stavu vlasového stvolu, ale lze je pou ít, v kombinaci s dal ími pom ckami, pro ur ení hydratace, mazu nebo pro ur ení úrovn za ervenání k e u kuperózy nebo u podrá d ní pleti. V hodou za ízení dodávan ch SynCare je mo nost ulo it v echny získané obrázky a vyhodnocovat je p i dal ích o et eních. OptiDerm Videomikroskop s názvem OptiDerm zv t uje 50x a je dodáván standardn s MSD 800, voliteln s MC 900 nebo je mo né jej objednat samostatn. Lze si vybrat barevné nebo ernobílé zobrazení. K MC 900 je mo né p ipojit oba videomikroskopy. VisioFace VisioFace je moderní za ízení ur ené p edev ím pro kosmetické salony a ambulance léka ské kosmetiky. V hodou je snímání celé plochy obli eje najednou. Klientka p ilo í obli ejovou ást hlavy k sníma i a po nahrání optického záznamu jsou vyhodnocovány pomocí software v po íta i nap. pigmentace, vrásky, úrove za ervenání. Díky UV oblasti lze analyzovat i p ípadné povrchové ko ní infekce. Poznámky P ístroje MC 750 a MC 900 pracují s vyhodnocovacím a databázov m software. Proto je nezbytné, aby byly dopln ny po íta em s USB (u kamery je podmínkou rovn fire wire). MC 750 pracuje v systému nejv e Windows XP, MC 900 lze instalovat i pro Windows Vista. SynCare nabízí rovn irokou kálu p ístroj ur en ch pro klinickou praxi (dermatologie, pracovní léka ství, hygiena) a farmaceutick v zkum. Pro nabídkou t chto za ízení nás, prosíme, osobn kontaktujte. 8

9 Suchá a dehydrovaná ple Základní znaky suché pleti Citlivost: B vá zv ena. Test SenziTestem b vá pozitivní ( típaní, za ervenávání a/nebo sv d ní ji po 1 minut a mén, reakce se stup uje a jen pomalu odeznívá. Sklon k poruchám funkcí k e: ekzémy a dermatitidy, nadm rné up ní Diagnostika Upozorn ní: Optimální pro diagnostiku je ple nenalí ená, mytá nejdéle 4 hodiny p ed diagnostikou. Pokud tyto podmínky spln ny nejsou, ple nedoli ujeme, jeliko bychom s make-upem odstranili i maz a zm nili hydrataci. V sledky pleti s make-upem budou zkresleny jen o 5-10%. P ístroj (údaje se vztahují na elo) Maz hydratace elasticita Hydrosense Triskin v norm nebo sní ena MC v norm nebo sní ena SD Tester pleti pol tá kov Nej ast ji bude ple suchá. Mohou se objevit p ípady, kdy se na testeru zobrazí ple mastná, ale hydratace p i m ení Hydrapatch nebo p ístroji bude sní ená. Poté hovo íme o mastné, dehydrované pleti viz o et ení mastné pleti. Hydrapatch Hydratace bude sní ená. Sebupatch Nej ast ji bude ple suchá. Vizuáln Matn vzhled, póry jsou jemné a nez etelné. Ple m e b t lehce ochablá zvlá t v pozd j ím v ku. Pokud je citlivá, b vají zpravidla i roz í ené cévky (viz roz í ené cévky str. 54) a nesná enlivost k ad kosmetik. Prognóza stárnutí: Zv eného riziko stárnutí a tvorby vrásek p i nevhodné a/nebo nepravidelné pé i. 9

10 Postupy základní pé e Postup: Odlí ení - isticí gel BIO (156) Tonizace - Tonikum hydrata ní (151) Séra vysokomolekulární hydratace - Sérum intenzivní hydrata ní kolagenové (135) - Cellular Hydrating (3115,3125) okam ité zklidn ní - Sérum zklid ujicí 107 Masky V iva a podpora tvorby lipidového filmu -Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní CPK BIO(136) -Hydrata ní maska zjas ujicí s kolagenem (303) Gely izoosmotická hydratace Gel s olivov m olejem (121) Krémy záv re ná v iva a hydratace Krém na suchou ple denní BIO(201) + Krém na suchou ple no ní BIO (204) u velmi suché pleti SEBUCEL krém BIO (103) v mrazu Ochranná emulze (260) Odlí ení a etrné povrchové i t ní isticí gel BIO CPK 156 parfém: ne - certifikovaná p írodní kosmetika - bez syntetick ch emulgátor - nedrá dí - odli uje i vod odolnou dekorativní biokosmetika kosmetiku BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Naneste se na ple krou iv mi pohyby, po odlí ení smyjte vla nou vodou. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: olivov olej BIO, levandulová silice, extrakt lipového kv tu Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Alcohol Ricinioleamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Ethyl Lactate, Tilia Cordata Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Olea Europaea Oil, Parfum, Limonene, Linalool 10

11 Tonizace Tonikum hydrata ní 151 parfém: ne zjem uje, hydratuje a osv uje zklid uje díky chlorofylu Postup pou ití: Nanese se na ple krou iv mi pohyby. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: chlorofyl, hydrata ní komplex, vitamin E, glycerin, citrónová silice Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycerin, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, (Cl ), Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citral, Limonene, Citrus Medica, Limonum Oil Séra - vysokomolekulární hydratace Sérum intenzivní hydrata ní 135 parfém: ne se 100% mo sk m kolagenem hydratuje, dodává sv est a vitalitu Postup pou ití: 1-2 kapky se zapracují do pleti a kryjí se maskou. Mo né kombinace: Lze kombinovat se Sérem zklid ujicím (1 kapka séra hydrata ního + 1 kapka séra zklid ujicího). Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: mo sk kolagen, hydrata ní komplex Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Dimethicone, Cyclomethicone, Collagen, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Carbomer, Triethanolamine, Ceramide 3, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben 11

12 CellularHydtaring 3115, 3125 parfém: ne - intenzivn hydratuje p ímo k vitálním bu kám poko ky - dlouhodob ú inek Postup pou ití: 1-2 kapky se zapracují do pleti a kryjí se maskou. Mo né kombinace: Lze kombinovat se Sérem zklid ujicím (1/2 objemu alpulárního séra hydrata ního + 1 kapka séra zklid ujicího nebo hydrata ního). Mo nost domácího pou ití: ano kúra 28 dn Ú inné látky: kyselina hyaluronová, glycerin, Bioecolia Slo ení v INCI Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Butylene Glycol, Ceteareth- 25, Retinyl Palmitate, Panthenol, Bisabolol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Xanthan Gum, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Citral Propylparaben, Isobutylparaben, Limonene paraben, Butylparaben, Ethylparaben, Citral Propylparaben, Isobutylparaben, Limonene Séra - okam ité zklidn ní Sérum zklid ující 107 parfém: ne rychlé a dlouhodobé zklidn ní pleti zjem uje ple bez konzerva ních látek Postup pou ití: Aplikujte 2-3 kapky séra a lehce, rovnom rn jej vmasírujte do pleti. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: Panensk olej meru kov ch jader, bisabolol, medu ková silice, urea, vitamin C, vitamin E Slo ení v INCI: Prunus Armeniaca (Oil), Ethylhexyl Stearate, Urea, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Bisabolol, Melissa Officinalis (Oil) 12

13 Masky - v iva a podpora tvorby lipidového filmu Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní CPK BIO 136 parfém: ne biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika p íprava z prá ku maska ztuhne na pleti a sloupne se velmi ú inná hydratace, zvy uje tonus a elasticitu séra se lépe vst ebávají BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Po zapracování séra aplikujeme masku dle p ilo eného návodu. Mo nost domácího pou ití: Ano, ale je t eba získat zku enost v p íprav masky. Doporu ená pom cka: miska pro masky (985) Ú inné látky: lyofilizovaná (vysu ená) mo ská asa Slo ení v INCI: Solum Diatomeae, Alginic Acid, Tetrasodium Pyrophosphate, Cl 77231, May contain: Hesperidin, Chlorophyllin Copper Complex, Lavandula Angustifolia, Algae Extract Hydrata ní maska zjas ující s kolagenem 303 se 100% mo sk m kolagenem hydratuje, dodává sv est, vitalitu a zpev uje ple parfém: ano Postup pou ití: Po zapracování séra aplikujeme masku v siln j í vrstv na obli ej, pop ípad i krk a dekolt. Po minutách ji odstraníme. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: mo sk kolagen, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Cera Microcristallina, Ethylhexyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Collagen,, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Linalool 13

14 Gely - izoosmotická hydratace Gel s olivov m olejem 121 parfém: ano panensk olivov olej v bio kvalit vy ivuje a hydratuje ple okam ité osv ení a projasn ní pleti Postup pou ití: Lze aplikovat p ed záv rem o et ení v tenké vrstv na ple a poté kr t krémem nebo nanést gel a poté Hydrata ní masku zjas ujicí s kolagenem (303). Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: za studena lisovan panensk olivov olej v bio kvalit, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Propylene Glycol, Olea Europaea Oil, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Parfum, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol Krémy - záv re ná v iva a hydratace BioMineral V ivn krém 305 parfém: ne denní pé e s UV filtrem 8, ale lze jej pou ít i jako v ivn stimuluje vnit ní mechanismy poko ky pro obnovu hydratace dodává p irozené tukové slo ky Postup pou ití: Lehce vet ete do pleti. V domácí pé i jej lze pou ít jako denní ochrann a i jako no ní v ivn. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: hydrata ní slo ka, panensk pupalkov olej, ionty solí Mrtvého mo e Slo ení v INCI: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Octyl Dodecanol, Oenothera Biennis Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Benzophenone-3, Maris Sal,, Tocopheryl Acetate, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid 14

15 Krém na suchou ple denní BIO CPK 204 parfém: ne - biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika denní pé e s UV filtrem 8 dokonalá ochrana BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Lehce se vet e do pleti 1-2x denn nebo na záv r o et ení. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader v bio kvalit Slo ení v INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Titanium Dioxide, Parfum, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Citric Acid Krém na suchou ple no ní BIO CPK 201 parfém: ne - biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika - v ivná pé e díky obsahu panenského oleje z meru kov ch jader - i pro velmi citlivou ple BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Lehce se vet e do plet 1x denn ve er nebo na záv r o et ení. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader v bio kvalit Slo ení v INCI: Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Ethylhexyl Stearate, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben 15

16 Speciální pé e Intenzivní zklidn ní Klientka se suchou ple je obecn vystavena vy ímu riziku podrá d ní pleti. Toto podrá d ní nezam ujte za alergické reakci. Vlohy pro alergii nejsou závislé na typu pleti! Doporu ujeme ponechat klientku p ed o et ením 20 minut p i teplot salonu a zcela vylou it p ípravky s parfémem. V robky pro citlivou suchou ple isticí gel BIO(156), Tonikum hydrata ní (151), Sérum zklid ujicí (128), Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní (136), Krém na suchou ple denní BIO a no ní BIO. Velmi suchá ple v ivná relipida ní pé e Stavy velmi suché pleti b vají spojeny s typick mi projevy up ní, tvorbou prasklinek a rizikem rozvoje v razného podrá d ní a zán tu s projevy ekzémové nadstavby. V takovém p ípad ple neo et ujeme a po ádáme klientku, aby nav tívila dermatologa, kter rozhodne o dal ím postupu. Stav velmi suché pleti p edstavuje v dy poruchu, kterou lze substituovat (nahradit, doplnit) vhodn mi p ípravky. D le ité: Velmi suché pleti primárn chybí tuková komponenta a teprve následn dochází ke ztrátám vody a rozvoji suchosti. Proto se sna íme v pleti doplnit tukovou slo ky se schopností poutat vodu (ceramidy, kyselina gama-linolenová). SEBUCEL krém BIO 103 parfém: ne panensk sojov olej v bio kvalit zvy uje úrove proma t ní a vlá nosti bio kosmetika certifikovaná p írodní kosmetika zabra uje tvorb upin a siln hydratuje regeneruje ple po kozenou nap. horkou párou nebo chemick mi látkami Postup pou ití: Aplikuje se na záv r o et ení jako denní krém u velmi suché pleti. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: za studena lisovan panensk sojov olej v bio kvalit, urea Slo ení v INCI: Aqua, Glycine Soja, Oenothera Biennis Oil, Urea, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Lavandula Angustifolia Oil, Limonene, Linalool 16

17 Ochranná emulze 260 parfém: ano krém typu voda v oleji (v/o) zanechává pocit proma t ní pleti má v borné ochranné vlastnosti Postup pou ití: Aplikuje se na záv r o et ení jako denní krém u velmi suché pleti v p ípad, e venkovní teplota poklesla pod OC a klientka p jde del í dobu tínto chladn m klimatem. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: pantenol, glycerin, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Titanium Dioxide, Octocrylene, Butyl Methoxy- dibenzoylmetane, Bisethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl- triazine Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Alumina, Simethicone, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Dimet- hiconol, Magnesium Sulphate, Paraffin, Panthenol, Cera Alba, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Butyl- paraben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol SADA pro suchou a dehydrovanou ple (620) Obsahuje: isticí gel, Tonikum hydrata ní,hydrata ní maska zjas ující s kolagenem, Krém na suchou plae no ní BIO,Gel s olivov m olejem SADA Lacrima pro suchou a dehydrovanou ple (625) Obsahuje: isticí emulze, Ple ové v ivné tonikum, BIOMINERAL krém v ivn, Hydrata ní maska zjas ující s kolagenem, dárková ta ka se zipem Suchá poko ka u atopického ekzému Problematice pé e o suchou poko ku v etn atopické k e se podrobn v nuje bro ura: Pé e o suchou ple. V této publikaci jsou podrobn popsány p í iny vzniku a rozvoje suchosti k e v etn onemocn ní, která jsou s tímto stavem spojena. Klient rovn získá cenná doporu ení pro racionální hygienickou pé i o suchou a atopickou poko ku. 17

18 Mastná a smí ená ple Základní znaky mastné a smí ené pleti Citlivost: M e b t zv ena zvlá t u velmi mastné pleti se známkami seborei. Test SenziTestem b vá v t chto p ípadech pozitivní ( típaní, za ervenávání a/nebo sv d ní ji po 1 minut a mén, reakce se stup uje a jen pomalu odeznívá). Asi v 80% v ak mastná a smí ená ple nereaguje v testu hyperaktivn (po po áte ním mírné sv d ní a típání odeznívá reakce do 2-3 minut) nebo drá d ní v bec nenastane. Sklon k poruchám funkcí k e: Akné, seboroická dermatitida (zán tlivé onemocn ní spojené s nadm rn m mazotokem), ucpávání póru mazem a ne istotami. Diagnostika Upozorn ní: Optimální pro diagnostiku je ple nenalí ená, mytá nejdéle 4 hodiny p ed diagnostikou. Pokud tyto podmínky spln ny nejsou, ple nedoli ujeme, jeliko bychom s make-upem odstranili i maz a zm nili hydrataci. V sledky pleti s make-upem budou zkresleny jen o 5-10%. P ístroj (údaje se vztahují na elo) Maz hydratace elasticita Hydrosense Triskin zpravidla v norm MC zpravidla v norm SD Tester pleti pol tá kov Na ele bude ple v dy mastná. U smí ené pleti bude ple na tvá i normální nebo i su í. Hydrapatch Hydratace m e b t sní ená nebo normální. Sebupatch Na ele bude ple v dy mastná. U smí ené pleti bude ple na tvá i normální nebo i su í. Vizuáln Mastná ple : Vzhled mastn a oleózní ve v ech partiích obli eje, póry v razn zejí, mohou b t plné ale i prázdné. Celkov m e ple p sobit zhrub l m dojmem. Mohou b t p ítomny mastné upiny nej ast ji v obo ím, na hranici ela a vlas a v noso-lícní r hách. V t chto místech m e b t poko ka zarudlá. 18

19 Smí ená ple : V T-zón je vzhled shodn s pletí mastnou a pletí pro ni stejná pravidla o et ení. Mimo T-zónu mohou b t projevy r zné intenzity ve kále suchá a mastná ple. Prognóza stárnutí: Riziko p ed asného stárnutí a tvorby vrásek je men í ne u pleti suché, av ak i mastná ple m e b t v n kter ch partiích nadm rn ochablá. Postupy základní pé e Postup: Odlí ení isticí a odli ovací mléko (171) Tonizace Tonikum zmat ující (152) Gely zjemn ní trudovité mastné pleti Peeling gel (120) Séra sní ení tvorby mazu Sérum adstringentní (108) antibakteriální pé e p i seborei Sérum pro aknózní ple (123) Ampule potla ení tvorby mazu Micro Ampules Anti Subum (3116) Masky st edn hluboké i t ní anorganick mi zrny isticí maska (132) Mo ská alginátová maska zjem ující s chlorofylem CPK BIO (138) hloubkové i t ní a potla ení tvorby mazu Prá ková THERMO maska (130) zm k ení komedon Zm k ující maska (127) Krémy záv re ná liporedukující pé e BioMineral Hydrata ní krém (304) Krém na mastnou a smí enou ple denní BIO CPK (201)+ Krém na mastnou a smí enou ple no ní BIO CPK (204) pro dlouhodobé sní ení tvorby mazu SYMBIOSE krém (168) pro pé i o mladistvou ple GlycoRETINAL + C creame (162) Odlí ení a etrné povrchové i t ní isticí a odli ovací mléko 171 parfém: ne - velmi dob e odli uje a povrchov istí díky obsahu panenského oleje meru kov ch jader - na místo parfémace je pou ita citronová silice - odli uje i vod odolnou dekorativní kosmetiku 19

20 Postup pou ití: Naneste rovnom rn krou iv mi pohyby na obli ej a krk. Mléko poté smyjte vla nou vodou nebo tampónem navlh en m v ple ovém toniku. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader, vitamin E, citronová silice Slo ení v INCI: : Aqua, Octyl Dodecanol, Paraffinum Liquidum, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glyceryl Stearate,, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol Tonizace Tonikum zmat ující 152 parfém: ne obsahuje rostlinn protein lískového o í ku, kter sni uje tvorbu mazu nedrá dí, nevysu uje, zklid uje má mírné antibakteriální vlastnosti (vhodn i pro akné mírného stupn ) Postup pou ití: Nanese se na ple krou iv mi pohyby a ple se tonizuje. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: protein lískového o í ku, organick komplex alantoinu, glycerin, urea, bisabolol, glycin, pantenol Slo ení v INCI: Aqua, Butylene Glycol, Alcohol denat., Glycerin, Hydrolyzed Hazelnut Protein, Allantoin Aluminium Chlorohydrate, Bisabolol, Urea, Glycine, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Panthenol, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben Gely zjemn ní trudovité mastné pleti Peeling gel 120 parfém: ano - ú inn zjem uje ple a odstra uje ko ní debris - rozjas uje a osv uje poko ku - umo uje snadn j í zapracování sér - základ peelingov ch zrn tvo í mo sk písek ze pan lského pob e í Postup pou ití: Naneste na ple a krou iv mi pohyby prove te peeling po dobu 1 2 minut. Na poko ku p íli netla te. Zbytky gelu odstra te tamponem a pop ípad ple opláchn te tonikem nebo vla nou vodou. 20

21 Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: zrna mo ského písku, vitamín E Slo ení v INCI: Aqua, CI 77004, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Carbomer, Ceteareth-25, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben Séra - sní ení tvorby mazu Sérum adstringentní 108 parfém: ne ihned stahuje roz í ené póry neutralizuje zbytky mazu má mírné antibakteriální vlastnosti Postup pou ití: Aplikují se 3-4 kapky na ple v místech zv ené produkce mazu a zapracují se. Sérum je rovn mo né kombinovat s r zn mi maskami viz ní e nebo jej aplikovat a po odstran ní masek. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: extrakt dubové kúry, organick komplex alantoinu, urea, kyselina mlé ná Slo ení v INCI: Aqua, Cortex Quercus, Allantoin, Aluminium Chlorohydrate, Urea, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben Séra antibakteriální pé e p i seborei p i projevech seboroické dermatitidy lze na ple aplikovat Sérum pro aknózní ple s antibakteriální p ísadou (123) - p sobí cílen na bakterie aknózního zán tu - mo nost aplikovat InDermem do do vyprázdn ného lo iska akné Postup pou ití: Pokud nepou ijete InDerm, aplikujte 1 2 kapky na místa aknózních lo isek. Následn doporu ujeme krytí n kterou z vhodn ch masek. Mo nost domácího pou ití: ne Ú inné látky: ciclopirox, medu ková silice Slo ení v INCI: Aqua, Alcohol denat., Piroctone Olamine, Melisa Officinalis (Oil), Lactic Acid 21

Hydratační maska s proteiny z hedvábí

Hydratační maska s proteiny z hedvábí Hydratační maska s proteiny z hedvábí Baleni: 38 g. Kód: 1202 Cena pro vás: 88 Kč Cena katalogová: 136 Kč Je to dokonalá maska pro letní horké období, kdy se opalujeme a jsme vůbec více vystaveni přírodním

Více

Řada pro mastnou pleť

Řada pro mastnou pleť Řada pro mastnou pleť 5020 Čistící gel Jemný, čistící a nepěnivý gel šetrně a hloubkově čistí pleť. Odstraňuje zbytky make-upu a kožního mazu, zároveň neporušuje ph pokožky a nevysušuje pleť. Obsahuje

Více

Revitalizační tonikum (5 ml): aplikujte na vatový tampon a stírejte od středu směrem ven a dolů z tváře, čela, krku i dekoltu.

Revitalizační tonikum (5 ml): aplikujte na vatový tampon a stírejte od středu směrem ven a dolů z tváře, čela, krku i dekoltu. Cleansing - ošetření Čas ošetření: 45 + 5-15 minut (45 ošetření, 5-15 minut hloubkové čištění) Frekvence ošetření: 1 x měsíčně, před intenzivním ošetřením vždy Cíl: odstraňuje nejen odumřelé buňky a nečistoty

Více

Péče o pokožku okolo očí včetně masážních technik

Péče o pokožku okolo očí včetně masážních technik Školení je uskutečňováno v rámci projektu OPPI Školicí střediska, který je podporován ze strukturálních fondů Evropské unie. www.syncare.cz/medical/intro Centrum estetické dermatologie SYNCARE PLUS Pokožka

Více

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz

LÉČIVÉ KONOPÍ. produktový katalog KO N O PÍ K A N A DY. přírodní kosmetika z konopí. www.cannaderm.cz NEJVYŠŠÍ KO N O PÍ KVALITA K A N A DY Z produktový katalog přírodní kosmetika z konopí www.cannaderm.cz O Cannadermu S KONOPNOU KOSMETIKOU JSME PŘIŠLI JAKO PRVNÍ V ČR Cannaderm je na trhu již od roku 2002,

Více

KATALOG. Komplexní péče o namáhanou pokožku

KATALOG. Komplexní péče o namáhanou pokožku D DERMATOLOGICALLY TESTE Bez parabenů No parabens KATALOG Komplexní péče o namáhanou pokožku O NÁS UNIDERMA s.r.o. je dynamicky se rozvíjející firma zabývající se výrobou a prodejem lékárenské kosmetiky

Více

FOR LIFE spol. s r. o. SYSTÉM INTENZIVNÍCH KÚR SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA

FOR LIFE spol. s r. o. SYSTÉM INTENZIVNÍCH KÚR SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA FOR LIFE spol. s r. o. SYSTÉM INTENZIVNÍCH KÚR SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA Seznam ošetření FOR LIFE & MADAGA 1. Kúra - pro problematickou aknózní pleť...3-4 2. Kúra - pro mastnou pleť 5-6 3. Kúra

Více

FOR LIFE spol. s r. o. ZÁKLADNÍ POSTUPY SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA

FOR LIFE spol. s r. o. ZÁKLADNÍ POSTUPY SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA FOR LIFE spol. s r. o. ZÁKLADNÍ POSTUPY SALONNÍHO OŠETŘENÍ FOR LIFE & MADAGA Seznam ošetření FOR LIFE & MADAGA 1. Problematická aknózní pleť - ošetření řadou přírodní a bylinnou 2. Problematická aknózní

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

AHA peeling GlycoHYAL možnosti spolupráce lékař - kosmetička. Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz

AHA peeling GlycoHYAL možnosti spolupráce lékař - kosmetička. Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz Cetrum estetické dermatologie Syncare, ambulance@syncare.cz Chemický peeling AHA kyselinami představuje hraniční ošetření kůže na pomezí Kosmetického a lékařského zákroku. Zákon 356/2000 Sb. O ochraně

Více

BIO VANILKA BIO KOKOS

BIO VANILKA BIO KOKOS Luxusní péče za skvělou cenu BIO VANILKA BIO KOKOS VŮNĚ TROPICKÝCH OSTROVŮ PRO POTĚŠENÍ VŠECH SMYSLŮ Zbavte se stresu a všech starostí v uvolňující lázni Body SPA! Přípravky tělové péče Body SPA Vám otevřou

Více

O tom, jak pečovat o pokožku v zimě, koluje spousta mýtů. Jedním z nich je například ten, že se nesmí používat hydratační krémy.

O tom, jak pečovat o pokožku v zimě, koluje spousta mýtů. Jedním z nich je například ten, že se nesmí používat hydratační krémy. O tom, jak pečovat o pokožku v zimě, koluje spousta mýtů. Jedním z nich je například ten, že se nesmí používat hydratační krémy. Z vašich dotazů a naší praxe uvádíme nejčastější chyby, kterých se v zimě

Více

Dopřejte si pocit neodolatelně jemné pokožky!

Dopřejte si pocit neodolatelně jemné pokožky! Tisková zpráva Praha, 27. dubna 2011 Fa NutriSkin poprvé přináší hydratační tělová mléka v lehkých svěžích vůních Dopřejte si pocit neodolatelně jemné pokožky! V péči o tělo jsme čím dál náročnější. Tak

Více

Vlasové šampóny Nu Skin

Vlasové šampóny Nu Skin Informační stránka o produktech Nu Skin Vlasové šampóny Nu Skin Viditelně mladší již za 7 dní Začněte od základů a získejte zdravé, lesklé. Vědecké poznatky ukazují, že čím silnější je vnitřní stavba vlasu,

Více

Hydratační krém s medem a mateří kašičkou 50 ml. Produkt z řady péče o obličej

Hydratační krém s medem a mateří kašičkou 50 ml. Produkt z řady péče o obličej NOVINKY 2008/2009 Hydratační krém s medem a mateří kašičkou 50 ml Produkt z řady péče o obličej Popis: Krém obohacený minerály Mrtvého moře a vitamíny A, E, C, B5, medem a mateří kašičkou okamžitě dodává

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ

Marocké zlato ARGANOVÝ ARGAN OLEJ Marocké zlato ARGANOVÝ OLEJ ARGANOVÝ OLEJ ZEMĚ PŮVODU Stromy Argania Spinosa rostou v jihozápadním Maroku Arganový olej, který Vám přinášíme, pochází z produkce regionu Agadir ARGANIA SPINOSA SVATÝ STROM

Více

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg

OK Omega-3 Complete. o A 90 % DDD o D 3 100% DDD o E 40% DDD o Q10 má 60 mg OK Omega-3 Complete posiluje činnost srdce - kardiovaskulární systém, je více zaměřená na srdce než Gama a Omega snižuje hladinu cholesterolu i když dokáže plně nahradit léky, nemá vedlejší účinky a nevzniká

Více

Barekol AVOKÁDOVÝ KRÉM S PANTHENOLEM

Barekol AVOKÁDOVÝ KRÉM S PANTHENOLEM Avokádový krém s panthenolem - je lehký polomastný krém využívající unikátních výživných vlastností avokádového oleje posílených regeneračními účinky panthenolu. Krém je určen především na normální a smíšenou

Více

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101

Obsah. 1. Nastartujte svůj den 11. 2. Polévky a předkrmy 21. 3. Lehké svačiny a obědy 33. 4. Hlavní chod 47. 5. Přílohy 91. 6. Moučníky a dezerty 101 ÚVOD 3 Obsah Úvod 4 1. Nastartujte svůj den 11 2. Polévky a předkrmy 21 3. Lehké svačiny a obědy 33 4. Hlavní chod 47 5. Přílohy 91 6. Moučníky a dezerty 101 7. Domácí pečivo 113 Seznam receptů a jejich

Více

MP 41. z Sada manikúry/pedikúry. Návod k použití

MP 41. z Sada manikúry/pedikúry. Návod k použití MP 41 CZ z Sada manikúry/pedikúry Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

Novinky mimo katalog 2012

Novinky mimo katalog 2012 Novinky mimo katalog 2012 Krémy na ruce TianDe 40109 Krém na ruce Sluneční olivy Účinek: Olivový olej v kombinaci s výtažkem z perel propůjčuje krému vynikající vyživující a hydratační vlastnosti. Dokonale

Více

REVOLUCE BEZ SKALPELU

REVOLUCE BEZ SKALPELU REVOLUCE BEZ SKALPELU BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE Již přes 10 let vědci WellU provádějí výzkum v oblasti získávání aktivních látek z vybraných druhů sladkovodních ryb. První látkou, na kterou

Více

MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 1. 7. 2015

MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 1. 7. 2015 MOC CENÍK - OBJEDNÁVKA platnost od: 1. 7. 2015 ESKÁ REPUBLIKA DODAVATEL FOR LIFE spol. s r. o., Moravanská 85a, Brno 619 00, R I : 49977580, DI : CZ49977580 ODB RATEL - registra ní íslo: Jméno, p íjmení:

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit WWW.SVET-WELLNESS.CZ. Majdalenky 10, Brno Lesná tel.: +420 739 500 252

Katalog dárků. Svět wellness Infinit WWW.SVET-WELLNESS.CZ. Majdalenky 10, Brno Lesná tel.: +420 739 500 252 Katalog dárků Svět wellness Infinit WWW.SVET-WELLNESS.CZ Majdalenky 10, Brno Lesná tel.: +420 739 500 252 FITNESS PRO JEDNU OSOBU ČASOVĚ NEOMEZENO V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití 8.4.2013 Stránka 1 z 14 Obsah A) Desinfekce bazénové vody... 2 A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA... 3 A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA +

Více

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin

TAJEMSTVÍ KRÁSY. smyslná. prírodní komplexní. 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin TAJEMSTVÍ KRÁSY GREEN LUXURY prírodní komplexní smyslná 100% pøírodní kosmetika úèinných látek s celou silou dokonalých rostlin Vázené zákaznice, Vázení zákazníci, Rostliny mohou zpùsobit skuteèný zázrak

Více

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE LIPO KONTOUR. No-Needle Mesotherapy TM

NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE LIPO KONTOUR. No-Needle Mesotherapy TM NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE LIPO KONTOUR No-Needle Mesotherapy TM BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 mobil +420 777

Více

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN

NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN Vážený zákazníku, NÁVOD NA SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH OKEN dovolujeme si obrátit se na Vás, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých informací týkajících se servisu a údržby dřevěných

Více

Zářivý úsměv PerfecTeeth

Zářivý úsměv PerfecTeeth Zářivý úsměv PerfecTeeth Návod k použití Prosíme o pečlivé prostudování uživatelské příručky před použitím produktu pro bělení zubů PerfecTeeth. 2 Gratulace Děkujeme Vám za nákup jednoho z nejmodernějších

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canespor 1x denně sada na nehty mast bifonazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE. Canespor 1x denně sada na nehty mast bifonazolum sp.zn.: sukls219557/2011 a sp.zn.: sukls46172/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE Canespor 1x denně sada na nehty mast bifonazolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než

Více

Péče o prodloužené vlasy

Péče o prodloužené vlasy Péče o prodloužené vlasy Prodlužování vlasů je moderní záležitostí - stále více žen si nechává vlasy prodlužovat nebo zhušťovat. O prodloužené vlasy následně musíte pečovat odlišně než o své vlastní. V

Více

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml Skladujte v temnu při teplotě 5-25 ºC / Výrobce: s.r.o. Čejkov 9, Česká republika EMBRO SPECIAL REGENERACE SVALŮ A KLOUBŮ PRO ZDRAVÍ Ingredients /INCI/: Aqua, Paraffinum Liquidum, Paraffinum, Filipendula

Více

BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE

BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE BIOPEPTIDY PŘELOM V OBLASTI KOSMETOLOGIE Již přes 10 let vědci WellU provádějí výzkum v oblasti získávání aktivních látek z vybraných druhů sladkovodních ryb. Zpočátku se soustředili na biologicky aktivní

Více

Perfektním pomocníkem pro zachování krásy vlasů je arganový olej, který je jedním z nejhodnotnějších přírodních darů.

Perfektním pomocníkem pro zachování krásy vlasů je arganový olej, který je jedním z nejhodnotnějších přírodních darů. KAŽDÝ Z NÁS MUSÍ SVÝM VLASŮM DODAT TUTO ZÁKLADNÍ PÉČI: DŮKLADNĚ JE UMÝT, HYDRATOVAT, VYŽIVIT A OCHRÁNIT. Ať se jedná o vlasy kosmeticky upravené či přirozené, vždy na ně negativně působí smog, atmosférické

Více

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE

KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE KOMPLEXNÍ VÝŽIVOVÝ SYSTÉM GU HYDRATACE, ENERGIE A REGENERACE Výživový systém GU byl pečlivě sestaven a vytvořen tak, aby podpořil výkon sportovce dostatečnou hydratací, kvalitní energií a následnou regenerací

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami)

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) 3127 AV jemně čistící mléko Jemné čistící mléko, nenarušuje přirozené ph pokožky. Určené pro salonní nebo každodenní

Více

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel 1. Náležitosti přihlášky ke zkoušce: údaje o žadateli: - příjmení, jméno, titul; - datum narození a

Více

5. číslo / 2009 Září Říjen 2009 IT S ALL ABOUT YOU. Hair by Leonardo Rizzo@Sanrizz International for INDOLA

5. číslo / 2009 Září Říjen 2009 IT S ALL ABOUT YOU. Hair by Leonardo Rizzo@Sanrizz International for INDOLA 5. číslo / 2009 Září Říjen 2009 IT S ALL ABOUT YOU Hair by Leonardo Rizzo@Sanrizz International for INDOLA 1 MLADISTVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nabízíte svým klientkám vše, co potřebují? Společnost stárne. Je to pravda

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody Jak vybrat správný set Podrobný manuál pro určení velikosti solárního systému v závislosti na solárním krytí spotřeby energií pro různé počty oso přehlédněte! Až do odvolání nyní dodáváme místo 20-ti trubicových

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

SKINTECH KRÉMY DHEA-PHYTO Vit. E Antioxydant složení: složení: indikace: indikace Aplikujte: Aplikace:

SKINTECH KRÉMY DHEA-PHYTO Vit. E Antioxydant složení: složení: indikace: indikace Aplikujte: Aplikace: SKINTECH KRÉMY Vit. E Antioxydant hydratační, antioxidační krém Voda (aqua), Biosacharidy GUM1, Dioctyl Adipate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbeth30, Dicaprylyl, Ether, Glukosa, Fruktosa, Sukrosa,

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: 16. 10. 2010 Aktualizace: 12. 09. 2011 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL

Strana č. 1 TECHNICKÝ MATERIÁLOVÝ LIST Datum tisku: 16. 10. 2010 Aktualizace: 12. 09. 2011 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL Strana č. 1 1 OBCHODNÍ NÁZEV VÝROBKU, VÝROBCE / DODAVATEL MP ÖKO 700 ÖKOMATIC REAKČNÍ VLOČKUJÍCÍ PROSTŘEDEK - ULTRA AQUA Ú D A J E S P O L EČNOSTI S Í D L O S P O L EČNOSTI M e t P r o, s. r. o. HAJNÍ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

BIO ACTIVE. Koncentrovaná aktivní séra KOKTEJL KRÁSY NA MÍRU

BIO ACTIVE. Koncentrovaná aktivní séra KOKTEJL KRÁSY NA MÍRU BIO ACTIVE Koncentrovaná aktivní séra CO JSOU BIO ACTIVE? aktivní séra získaná z přírodních zdrojů, jako jsou rostliny, ovoce, květiny či moře jsou až z 98 % přírodního složení vysoká koncentrace aktivních

Více

TĚHOTENSKÉ TESTY. gynekologické vyšetření (hmatatelné změny v pochvě i děloze) imunologické těhotenské testy (provedené s pomocí moči či krve)

TĚHOTENSKÉ TESTY. gynekologické vyšetření (hmatatelné změny v pochvě i děloze) imunologické těhotenské testy (provedené s pomocí moči či krve) TĚHOTENSKÉ TESTY Téma těhotenských testů vysvětluje princip stanovení gravidity v domácím prostředí. Podává informace k jednotlivým druhům těhotenských testů, jejich citlivosti, včetně popisu návodu pro

Více

GORE-TEX GARMENT CARE INSTRUCTIONS EUROPE

GORE-TEX GARMENT CARE INSTRUCTIONS EUROPE GORE-TEX GARMENT CARE INSTRUCTIONS EUROPE March 28, 2013 PODROBNÉ POKYNY K ÚDRŽBĚ ODĚVŮ PRO EVROPU Oděvy GORE-TEX jsou nejen trvanlivé, ale i snadné na údržbu. Pravidelná péče zajistí vynikající vlastnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny.

Ovocné pálenky. Velmi dobré je i vložení dřevěného roštu do kádě, kterým se pevné součástky kvasu vtlačí pod povrch tekutiny. 1. Kvasné nádoby a kvašení. 1.1 Kvasné nádoby. Ovocné pálenky. V minulosti se používaly dřevěné kádě nebo sudy a v současnosti se nejčastěji používají plastové sudy. Tyto nesmí být od nevhodných popř.

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

sp. zn. sukls82959/2013

sp. zn. sukls82959/2013 sp. zn. sukls82959/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lamisil Sprej kožní sprej, roztok Terbinafini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČENÉ OZAŘOVÁNÍM NA KLINICE RADIAČNÍ ONKOLOGIE. 2. Radioterapie všeobecné informace

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČENÉ OZAŘOVÁNÍM NA KLINICE RADIAČNÍ ONKOLOGIE. 2. Radioterapie všeobecné informace OBSAH INFORMACE PRO PACIENTY LÉČENÉ OZAŘOVÁNÍM NA KLINICE RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1. Úvod 2. Radioterapie - všeobecné informace 3. Plánování radioterapie 4. Vlastní ozáření 5. Vedlejší účinky ozáření 6. Vedlejší

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství

Projekční činnost (dendrologické průzkumy, náhradní výsadby, osazovací plány, realizační dokumentace), realizace sadových úprav, údržba, poradenství Předpis ke správné údržbě díla po předání PÉČE O TRÁVNÍKY Trávníky založené výsevem vyžadují zejména v prvním roce po založení zvýšenou péči. V tomto období je nutné zapěstovat trávník tak, aby vytvořil

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova.

info@zenit-caslav.cz Pražská 162 tel.: +420 327 304 890 http://www.zenit-caslav.cz/ 286 01 Čáslav fax: +420 327 313 688 http://www.cistotadomova. Nová značka pro profesionální úklid OBLAST GENERÁLNÍ OBLAST KUCHYŃSKÁ OBLAST UMÝVARENSKÁ OBLAST SANITÁRNÍ OBLAST DEZINFEKČNÍ OBLAST SPECIÁLNÍ v nejvyšší kvalitě v přijatelné ceně odborný poradenský servis

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

Chemické látky v našem životě

Chemické látky v našem životě Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.47/02.0010 Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D. 28. 2. 2014 Název vzdělávacího programu: Cíl: Materiál seznamuje účastníky s výběrem látek,

Více

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína

Atopický ekzém - ZDRAVI-VITAMINY-DOPLNKY - vitamínové doplňky a alternativní medicína Atopický ekzém Co je to atopický ekzém atopický je slovo řeckého původu a znamená cizí, zvláštní, něco co vyvěrá na povrch. Atopický ekzém je zánětlivé onemocnění kůže, provázené svěděním a suchostí pokožky,

Více

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží

Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží LÉKÁRNIČKA Legislativa k lékárničce pro práci s dětmi a mládeží Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. stanovuje, že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky.

Více

nábytek z tvrdého masivu

nábytek z tvrdého masivu nábytek z tvrdého masivu Jacques & partner, s.r.o., Libe 167, 25241 Dolní B e any, DI CZ26191113 Reklama ní ád nábytek z tvrdého masivu 1. Záru ní doba za íná b et dnem p evzetí zbo í a iní 24 m síc.

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Bezpečné koupání - nástrahy vaginální infekce. Pondělí, 29 Srpen 2011 03:48 - Aktualizováno Pondělí, 29 Srpen 2011 07:32

Bezpečné koupání - nástrahy vaginální infekce. Pondělí, 29 Srpen 2011 03:48 - Aktualizováno Pondělí, 29 Srpen 2011 07:32 Přechody z klimatizovaných místností do rozpálených ulic nabourávají imunitu a riziko gynekologických onemocnění stoupá při koupání; sliznicím nesvědčí chemicky upravená voda bazénů, ani mikroorganismy

Více

AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti

AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti AKTIVNÍ SLOŽKY PŘÍPRAVKU: Detoxikují uložené tukové buňky Podporují rychlé spalování tuků Napomáhají úbytku hmotnosti RAPID SLIM Máte pocit, že si vaše tělo ukládá stále více tuku do zásoby? Vyzkoušela

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NATURA 1.8 mg. Vydáno 07/03/2011 Aktualizace č. 1 k datu 07/03/2011 Strana 1 ze 7

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NATURA 1.8 mg. Vydáno 07/03/2011 Aktualizace č. 1 k datu 07/03/2011 Strana 1 ze 7 Vydáno 07/03/2011 Aktualizace č. 1 k datu 07/03/2011 Strana 1 ze 7 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název : Natura 1.8 mg Obchodní

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Hair by Indola Global Ambassador, Leonardo Rizzo@Sanrizz DIALOG. číslo 3 / 2010 Květen Červen 2010. Think smart, think Indola.

Hair by Indola Global Ambassador, Leonardo Rizzo@Sanrizz DIALOG. číslo 3 / 2010 Květen Červen 2010. Think smart, think Indola. Hair by Indola Global Ambassador, Leonardo Rizzo@Sanrizz DIALOG Časopis pro nezávislé kadeřníky číslo 3 / 2010 Květen Červen 2010 Think smart, think Indola. Innova Hydrate+ INNOVA HYDRATE+ NÁPOJ PLNÝ SÍLY

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce)

Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Smyslová soustava člověka (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-8-34 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 8. třída

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

BioNase - O přístroji

BioNase - O přístroji BioNase - O přístroji Rychlý a účinný mobilní přístroj určený k léčbě senné rýmy a rýmy alergického původu. Stop senné rýmě a rýmě alergického původu fototerapií léčbou světelnými paprsky BioNase, bez

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

DOPORUČUJEME DOPLNIT K OŠETŘENÍ

DOPORUČUJEME DOPLNIT K OŠETŘENÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ PRO ŽENY 1 ošetření Ošetření " student" 480,00 Základní ošetření dle typu pleti - bez masáže 620,00 SPECIFICKÁ OŠETŘENÍ dle ošetření využíváme OXY DERMA -přístrojového prokysličování

Více

Aktivní ampule pro viditelně krásnou pleť

Aktivní ampule pro viditelně krásnou pleť Aktivní ampule pro viditelně krásnou pleť 60 LET VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ NENAHRADITELNÉ AMPULE DR. GRANDEL je již více než 60 let velmi úspěšný ve vývoji a výrobě aktivních ampulí určených pro profesionální

Více

Technický list výrobku

Technický list výrobku strana 1 z 5 OPIS VÝROBKU: Omítka BENÁTSKÝ ŠTUK je exkluzivní dekorační materiál, efektem navazující na antické dekorativní techniky. Charakteristickou vlastností hotového povrchu je jeho naturální vzhled

Více

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků.

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE INTERIÉR DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. Pokládka kamenného koberce v interiéru probíhá ve třech krocích:

Více