Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011"

Transkript

1

2 Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011 ada profesionálek v pé i o poko ku, které se rozhodují, s jakou zna kou spolupracovat, se ptá: Pro bych m la pracovat se SynCare? O v hodách dermosmetiky lze hovo it velmi podrobn, ov em na to zpravidla není p i prvním kontaktu as. Na úvod zd raz ujeme n kolik základních fakt : o 95% v robk je bez parfém o nepou íváme kelímky na e p ípravky jsou v tubách nebo v dávkova ích, co v razn zvy uje hygienu a umo nilo nám sní it konzerva ní prost edky na minimum o ada v robk je v kvalit BIO osv d ené nezávislou certifika ních institucí (Tyto v robky jsou bez chemické konzervace, bez parfém, syntetick ch barviv a neobsahují ivo i né suroviny.) o dosáhli jsme takové kvality, e nás otev en a nezávisle doporu ují i známí specializovaní léka i o v robky jsou v hradn ur eny pro salony, léka e a lékárny a nejsou prodávány v obchodní síti (mimo lékárny) P edkládané postupy mají p edev ím informativní charakter. Vycházejí z práce profesionál v pé i o ple, kte í mají s p ípravky SynCare dlouholeté zku enosti. Lze je chápat jako v dobré ví e navrhovaná doporu ení a p ijmeme ka dou podn tnou p ipomínku, která je dále obohatí. Centrum estetické dermatologie, lé by akné a jin ch dermatóz Peka ská 3 Brno Tel: objednávání 8-15 UPC Tel: léka i - Po, St, t Skype: syncare Spolupracující kosmeti ky, lékárny a léka i SynCare obdr í od na í spole nosti prvot ídní servis. Proto vlastníme, jediná eská kosmetická v robní firma, léka ské centrum zam ené na dermatologii, estetickou medicínu, která krom praktické léka ské pé e poskytuje konzulta ním innost. - poradíme Vám s problémem, kter se t ká va í klientky - pokud má Vá klient ko ní problém, kter je za hranicí kosmetické pé e, p evezmeme jeho hrazenou lé bu - v p ípad alergick ch, irita ních nebo jin ch ko ních stav va eho klienta, provedeme jeho klinické vy et ení odborn m ko ním léka em za úhradu - seznámíme Vás s nov mi trendy v estetické medicín - po ádáme praktické vzd lávací kurzy 2

3 3

4 Osobní pr kaz diagnostiky pleti Ka dá klientka SynCare, které je o et ena v salonu i v ambulanci nebo diagnostikována v lékárn, m e získat Osobní pr kaz diagnostiky pleti. Do pr kazu jsou zapsány základní údaje o poko ce, p ípadné alergie a upozorn ní na zvlá tní projevy na pleti (akné, ekzém, jizvy ). Rovn se stanovuje citlivost pleti p ípravkem SenziTest. Sou ástí pr kazu je uvedení v sledk diagnostiky pleti. Vypl ují se údaje z diagnostick ch p ístroj dostupn ch v salonu, ambulanci nebo lékárn (Hydrosense, Triskin, fototyp ). Klientka se osobní pr kaz ponechá, bude jí slou it jako,,pas její pleti pro v echna dal í o et ení a rovn získá cennou informaci pro domácí pé i o poko ku. Mo nosti p ístrojové typizace / diagnostiky pleti Diagnostika pleti je v znamov rovnocenná vlastnímu o et ení pleti v salonu a m la by mu v dy p edcházet. Diagnostiku pleti d líme na dva postupy: 1. typizace pleti p i první náv t v klienta, 2. typizace pleti p i opakované náv t v. Zatímco první slou í k poznání stavu pleti a jejích aktuálních pot eb, druhá ov uje úsp nost na í pé e a pravidelnost domácí pé e. Sou asn dále zp es uje první diagnostiku. Pro diagnostikovat ple? Pou ití správn ch diagnostick ch metod vede ke správné diagnóze poko ky. To umo uje stanovit optimální postup kosmetické pé e. P ístrojovou diagnostiku pleti lze ozna it za DRUHÉ O I KOSMETI KY. Názor, e dlouholetá praxe a zku enosti jsou více ne v echny p ístroje, platí jen áste n. V minulosti léka i také nepou ívali rentgen, ultrazvuk nebo ekg. A p esto by dnes vyvolalo p inejmen ím údiv, pokud by vám - by zku en chirurg neprovedl rentgen ruky z podez ením na zlomeninu nebo by gynekolog budoucí mamince ekl:,, Ultrazvuk pro sledování Va eho t hotenství nepot ebujeme. Pokrok je nezadr iteln a vstoupil i do kosmetické pé e. P ístrojová diagnostika pleti nenahrazuje zrak nebo hmat kosmeti ky, ale v znamn zp es uje její v sledn úsudek a pomáhá za hranicemi mo ností lidského vnímání. P ístroje navíc eknou nejen, e hodnota je zv ená nebo sní ená (nap. mno ství mazu nebo hydratace), ale o kolik. 4

5 Základní v hody p ístrojové diagnostiky pleti - zp es uje odhad typu pleti a v razn sni uje riziko chyby. - v sledky jsou v znamn m argumentem pro pot ebu kosmetického o et ení i pro nákup vhodn ch p ípravk pro domácí pé i. - podává íselné hodnoty jednotliv ch ko ních parametr (maz, hydratace, elasticita ) nebo poskytuje zobrazení (videomikroskop). - videomikroskop umo ní zv t it a ulo it konkrétní projevy na poko ce (vrásky, vlasov stvol, pigmentov névus). - v sledky mohou b t elektronicky ulo eny (u n kter ch p ístroj ) a pozd ji porovnány. Tím se vyhodnotí p ínos o et ení a pou ívan ch p ípravk. - V echny metody jsou neinvazivní (nevstupují do organismu) a jsou zcela bezbolestné. Vlastní p ístroje pro diagnostiku pleti se d lí na za ízení ur ená pro kosmetick v zkum + kosmetickou praxi a dále na p ístroje pro léka ské ú ely. Spole nost SynCare Plus, s.r.o. nabízí oba typy. Podrobné informace Vám na vy ádání za leme. Základní informace získáte rovn na: Které vlastnosti k e lze m it? Hydratace Pro stanovení hydratace lze pou ít n kolik metod. M ící metoda musí b t schopna stanovit hydrataci blízko povrchu poko ky, ale nesmí b t v znamn ovlivn na mno stvím potu na jejím povrchu. Korneometr Je sou ástí SD 202, MC 750, MC 900, MSD 800, Triple+Analyzer, Hydrosense, Triskin. Pracují na kapacita ním principu, co umo uje,,odfiltrovat mo né zkreslení potem. Foliová metoda Vyu ívají se adhesivní (p ilnavé) pr hledné tvercové prou ky (náplasti), které adsorbují na sv j povrch vlhkost. Prou ky se poté lepí na nepr hledn materiál. To umo ní vizualizaci hydratace. Do této skupiny nále í Hydrapatch. 5

6 Maz na pleti Sebumetr Vyu ívá se sklí kové (Triskin) nebo foliové metody (SD 202, MC 750, MC 900, MSD 800, Triple+Analyzer). Maz adsorbuje na materiál. Ten se následn prosvítí sv teln m paprskem. ím mén je materiál s mazem pr svitn, tím více je na pleti mazu. Foliová metoda Podobnou metodiku, ale bez prosvícení, vyu ívají prou ky Sebupatch. Elasticita pleti M ení je zalo eno na suk ní metod. Za tímto zvlá tním slovem se skr vá jednoduch princip vysava e. Sonda po dobu n kolika sekund nasává mírn m negativním tlakem malou ást poko ky. Po ukon ení p sobení tlaku sonda m í as, za kter se nasávaná poko ka op t dostane do úrovn k e. Uveden m typem za ízení je Elastometr, kter se sou ástí MSD 800 nebo voliteln MC 750 a MC 900. Na jiném principu m í elasticitu p ístroj TriSkin. UV faktor poko ky Co je SPF? Lidé si asto vybírají ochrann p ípravek p i opalování dle ísla, které je na n m uvedeno. Pro správné doporu ení opalovacích p ípravk je v ak nezbytná znalost vlastního ochranného faktoru k e a doby, po kterou se chce zákaznice opalovat. Men í roli hrají i dal í faktory jako je nadmo ská v ka, vodní plocha, ro ní období. V znamnou roli v ur ení SPF má tzv. minimální erytémová dávka (MED). Je to as (minuty), kdy za ne poko ka lov ka za ervenávat p i p ímé expozici slune nému zá ení bez ochranného p ípravku. V decky pojato je SPF ochranného p ípravku definován jako pom r mezi minimální erytémovou dávkou poko ky chrán né dan m p ípravkem ku minimální erytémové dávce nechrán né poko ky. SPF uvedené na konkrétním p ípravku tedy udává, kolikrát se prodlou í na e MED, kdy pou ijeme ochrann p ípravek. K tomu, abychom mohli ur it, jak dlouho m eme pob vat s ochranou slunci, musíme znát p edev ím svou vlastní MED minimální dávku po které na e nechrán ná poko ka za ne na p ímém slunci za ervenávat. Co jsou fototypy lov ka? Lidská rasa se d lí do esti fototyp. V podstat se jedná o rozd lení citlivosti poko ky na slune ní zá ení na základ MED viz v e. Tabulka ukazuje, jaké jsou asy MED pro jednotlivé fototypy. 6

7 Jak vybrat správn ochrann prost edek p i opalování? Na kosmetické prost edky pro ochranu poko ky proti slune nímu zá ení se vztahuje doporu ení EU. 2006/647/EHP. Jedná se pouze o doporu ení, nikoliv závazn právní p edpis. Jedním z po adavk je jednotné uvád ní SPF. M lo by platit, e SPF na v ech prost edích v EU bude stanovováno jednotnou metodikou a bude v dy znamenat toté. D íve, ne doporu íte klientce vhodn p ípravek na ochranu p ed slune ním zá ením, zeptejte se jí (pokud nemáte melaninovou sondu): 1. Jak dlouho se chcete bez p eru ení opalovat na slunci? 2. Pokud se nenat ete ochrann m p ípravkem, za jak dlouho (minuty) za ne va e poko ka za ervenávat = osobní MED? Vhodn p ípravek p i opalování = doba po kterou chce b t klientka na slunci (minuty) as, kdy nechrán ná poko ka za ervenává (minuty) Stanovení melaninu pomocí melaninové sondy ur uje fototyp lov ka tedy MED (minimální erytémovou dávku). Je to údaj uveden ve spodní ásti (jmenovatel) v e uvedeného vzorce. I kdy m ete tento údaj získat i dotazem na klientku, bude to v dy jen odhad. Melaninová sonda ur í velmi p esn MED na základ aktuálního obsahu melaninu v poko ce. P ístroje Triple+Analyzer, MSD 800, MC 750 a MC 900 jsou standardn vybaveny melaninovou sondou. Vyhodnotí na základ m ení fototyp a doporu í SPF ochranného p ípravu p i opalování. V razn Vám zjednodu í, usnadní a urychlí diagnostiku fototypu. 7

8 Optické zobrazovací metody vrásky, pigment, ko ní topografie Videomikroskopie k e a vlas Zna ného roz í ení dosáhly p edev ím v dermatologii p i diagnostice pigmentov ch név a sledování jejich rizikovosti z hlediska v skytu nádor k e. Videomikroskopy pracující s UV lampu se pou ívají pro diagnostiku plís ov ch onemocn ní. V kosmetické praxi jsou vyu ívány p edev ím pro anal zu vrásek nebo stavu vlasového stvolu, ale lze je pou ít, v kombinaci s dal ími pom ckami, pro ur ení hydratace, mazu nebo pro ur ení úrovn za ervenání k e u kuperózy nebo u podrá d ní pleti. V hodou za ízení dodávan ch SynCare je mo nost ulo it v echny získané obrázky a vyhodnocovat je p i dal ích o et eních. OptiDerm Videomikroskop s názvem OptiDerm zv t uje 50x a je dodáván standardn s MSD 800, voliteln s MC 900 nebo je mo né jej objednat samostatn. Lze si vybrat barevné nebo ernobílé zobrazení. K MC 900 je mo né p ipojit oba videomikroskopy. VisioFace VisioFace je moderní za ízení ur ené p edev ím pro kosmetické salony a ambulance léka ské kosmetiky. V hodou je snímání celé plochy obli eje najednou. Klientka p ilo í obli ejovou ást hlavy k sníma i a po nahrání optického záznamu jsou vyhodnocovány pomocí software v po íta i nap. pigmentace, vrásky, úrove za ervenání. Díky UV oblasti lze analyzovat i p ípadné povrchové ko ní infekce. Poznámky P ístroje MC 750 a MC 900 pracují s vyhodnocovacím a databázov m software. Proto je nezbytné, aby byly dopln ny po íta em s USB (u kamery je podmínkou rovn fire wire). MC 750 pracuje v systému nejv e Windows XP, MC 900 lze instalovat i pro Windows Vista. SynCare nabízí rovn irokou kálu p ístroj ur en ch pro klinickou praxi (dermatologie, pracovní léka ství, hygiena) a farmaceutick v zkum. Pro nabídkou t chto za ízení nás, prosíme, osobn kontaktujte. 8

9 Suchá a dehydrovaná ple Základní znaky suché pleti Citlivost: B vá zv ena. Test SenziTestem b vá pozitivní ( típaní, za ervenávání a/nebo sv d ní ji po 1 minut a mén, reakce se stup uje a jen pomalu odeznívá. Sklon k poruchám funkcí k e: ekzémy a dermatitidy, nadm rné up ní Diagnostika Upozorn ní: Optimální pro diagnostiku je ple nenalí ená, mytá nejdéle 4 hodiny p ed diagnostikou. Pokud tyto podmínky spln ny nejsou, ple nedoli ujeme, jeliko bychom s make-upem odstranili i maz a zm nili hydrataci. V sledky pleti s make-upem budou zkresleny jen o 5-10%. P ístroj (údaje se vztahují na elo) Maz hydratace elasticita Hydrosense Triskin v norm nebo sní ena MC v norm nebo sní ena SD Tester pleti pol tá kov Nej ast ji bude ple suchá. Mohou se objevit p ípady, kdy se na testeru zobrazí ple mastná, ale hydratace p i m ení Hydrapatch nebo p ístroji bude sní ená. Poté hovo íme o mastné, dehydrované pleti viz o et ení mastné pleti. Hydrapatch Hydratace bude sní ená. Sebupatch Nej ast ji bude ple suchá. Vizuáln Matn vzhled, póry jsou jemné a nez etelné. Ple m e b t lehce ochablá zvlá t v pozd j ím v ku. Pokud je citlivá, b vají zpravidla i roz í ené cévky (viz roz í ené cévky str. 54) a nesná enlivost k ad kosmetik. Prognóza stárnutí: Zv eného riziko stárnutí a tvorby vrásek p i nevhodné a/nebo nepravidelné pé i. 9

10 Postupy základní pé e Postup: Odlí ení - isticí gel BIO (156) Tonizace - Tonikum hydrata ní (151) Séra vysokomolekulární hydratace - Sérum intenzivní hydrata ní kolagenové (135) - Cellular Hydrating (3115,3125) okam ité zklidn ní - Sérum zklid ujicí 107 Masky V iva a podpora tvorby lipidového filmu -Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní CPK BIO(136) -Hydrata ní maska zjas ujicí s kolagenem (303) Gely izoosmotická hydratace Gel s olivov m olejem (121) Krémy záv re ná v iva a hydratace Krém na suchou ple denní BIO(201) + Krém na suchou ple no ní BIO (204) u velmi suché pleti SEBUCEL krém BIO (103) v mrazu Ochranná emulze (260) Odlí ení a etrné povrchové i t ní isticí gel BIO CPK 156 parfém: ne - certifikovaná p írodní kosmetika - bez syntetick ch emulgátor - nedrá dí - odli uje i vod odolnou dekorativní biokosmetika kosmetiku BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Naneste se na ple krou iv mi pohyby, po odlí ení smyjte vla nou vodou. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: olivov olej BIO, levandulová silice, extrakt lipového kv tu Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Alcohol Ricinioleamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Ethyl Lactate, Tilia Cordata Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Olea Europaea Oil, Parfum, Limonene, Linalool 10

11 Tonizace Tonikum hydrata ní 151 parfém: ne zjem uje, hydratuje a osv uje zklid uje díky chlorofylu Postup pou ití: Nanese se na ple krou iv mi pohyby. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: chlorofyl, hydrata ní komplex, vitamin E, glycerin, citrónová silice Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycerin, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, (Cl ), Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citral, Limonene, Citrus Medica, Limonum Oil Séra - vysokomolekulární hydratace Sérum intenzivní hydrata ní 135 parfém: ne se 100% mo sk m kolagenem hydratuje, dodává sv est a vitalitu Postup pou ití: 1-2 kapky se zapracují do pleti a kryjí se maskou. Mo né kombinace: Lze kombinovat se Sérem zklid ujicím (1 kapka séra hydrata ního + 1 kapka séra zklid ujicího). Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: mo sk kolagen, hydrata ní komplex Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Dimethicone, Cyclomethicone, Collagen, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Carbomer, Triethanolamine, Ceramide 3, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben 11

12 CellularHydtaring 3115, 3125 parfém: ne - intenzivn hydratuje p ímo k vitálním bu kám poko ky - dlouhodob ú inek Postup pou ití: 1-2 kapky se zapracují do pleti a kryjí se maskou. Mo né kombinace: Lze kombinovat se Sérem zklid ujicím (1/2 objemu alpulárního séra hydrata ního + 1 kapka séra zklid ujicího nebo hydrata ního). Mo nost domácího pou ití: ano kúra 28 dn Ú inné látky: kyselina hyaluronová, glycerin, Bioecolia Slo ení v INCI Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Butylene Glycol, Ceteareth- 25, Retinyl Palmitate, Panthenol, Bisabolol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Xanthan Gum, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Citral Propylparaben, Isobutylparaben, Limonene paraben, Butylparaben, Ethylparaben, Citral Propylparaben, Isobutylparaben, Limonene Séra - okam ité zklidn ní Sérum zklid ující 107 parfém: ne rychlé a dlouhodobé zklidn ní pleti zjem uje ple bez konzerva ních látek Postup pou ití: Aplikujte 2-3 kapky séra a lehce, rovnom rn jej vmasírujte do pleti. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: Panensk olej meru kov ch jader, bisabolol, medu ková silice, urea, vitamin C, vitamin E Slo ení v INCI: Prunus Armeniaca (Oil), Ethylhexyl Stearate, Urea, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Bisabolol, Melissa Officinalis (Oil) 12

13 Masky - v iva a podpora tvorby lipidového filmu Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní CPK BIO 136 parfém: ne biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika p íprava z prá ku maska ztuhne na pleti a sloupne se velmi ú inná hydratace, zvy uje tonus a elasticitu séra se lépe vst ebávají BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Po zapracování séra aplikujeme masku dle p ilo eného návodu. Mo nost domácího pou ití: Ano, ale je t eba získat zku enost v p íprav masky. Doporu ená pom cka: miska pro masky (985) Ú inné látky: lyofilizovaná (vysu ená) mo ská asa Slo ení v INCI: Solum Diatomeae, Alginic Acid, Tetrasodium Pyrophosphate, Cl 77231, May contain: Hesperidin, Chlorophyllin Copper Complex, Lavandula Angustifolia, Algae Extract Hydrata ní maska zjas ující s kolagenem 303 se 100% mo sk m kolagenem hydratuje, dodává sv est, vitalitu a zpev uje ple parfém: ano Postup pou ití: Po zapracování séra aplikujeme masku v siln j í vrstv na obli ej, pop ípad i krk a dekolt. Po minutách ji odstraníme. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: mo sk kolagen, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Cera Microcristallina, Ethylhexyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Collagen,, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Linalool 13

14 Gely - izoosmotická hydratace Gel s olivov m olejem 121 parfém: ano panensk olivov olej v bio kvalit vy ivuje a hydratuje ple okam ité osv ení a projasn ní pleti Postup pou ití: Lze aplikovat p ed záv rem o et ení v tenké vrstv na ple a poté kr t krémem nebo nanést gel a poté Hydrata ní masku zjas ujicí s kolagenem (303). Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: za studena lisovan panensk olivov olej v bio kvalit, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Propylene Glycol, Olea Europaea Oil, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Parfum, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol Krémy - záv re ná v iva a hydratace BioMineral V ivn krém 305 parfém: ne denní pé e s UV filtrem 8, ale lze jej pou ít i jako v ivn stimuluje vnit ní mechanismy poko ky pro obnovu hydratace dodává p irozené tukové slo ky Postup pou ití: Lehce vet ete do pleti. V domácí pé i jej lze pou ít jako denní ochrann a i jako no ní v ivn. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: hydrata ní slo ka, panensk pupalkov olej, ionty solí Mrtvého mo e Slo ení v INCI: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Octyl Dodecanol, Oenothera Biennis Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Benzophenone-3, Maris Sal,, Tocopheryl Acetate, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid 14

15 Krém na suchou ple denní BIO CPK 204 parfém: ne - biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika denní pé e s UV filtrem 8 dokonalá ochrana BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Lehce se vet e do pleti 1-2x denn nebo na záv r o et ení. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader v bio kvalit Slo ení v INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Titanium Dioxide, Parfum, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Citric Acid Krém na suchou ple no ní BIO CPK 201 parfém: ne - biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika - v ivná pé e díky obsahu panenského oleje z meru kov ch jader - i pro velmi citlivou ple BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Lehce se vet e do plet 1x denn ve er nebo na záv r o et ení. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader v bio kvalit Slo ení v INCI: Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Ethylhexyl Stearate, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben 15

16 Speciální pé e Intenzivní zklidn ní Klientka se suchou ple je obecn vystavena vy ímu riziku podrá d ní pleti. Toto podrá d ní nezam ujte za alergické reakci. Vlohy pro alergii nejsou závislé na typu pleti! Doporu ujeme ponechat klientku p ed o et ením 20 minut p i teplot salonu a zcela vylou it p ípravky s parfémem. V robky pro citlivou suchou ple isticí gel BIO(156), Tonikum hydrata ní (151), Sérum zklid ujicí (128), Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní (136), Krém na suchou ple denní BIO a no ní BIO. Velmi suchá ple v ivná relipida ní pé e Stavy velmi suché pleti b vají spojeny s typick mi projevy up ní, tvorbou prasklinek a rizikem rozvoje v razného podrá d ní a zán tu s projevy ekzémové nadstavby. V takovém p ípad ple neo et ujeme a po ádáme klientku, aby nav tívila dermatologa, kter rozhodne o dal ím postupu. Stav velmi suché pleti p edstavuje v dy poruchu, kterou lze substituovat (nahradit, doplnit) vhodn mi p ípravky. D le ité: Velmi suché pleti primárn chybí tuková komponenta a teprve následn dochází ke ztrátám vody a rozvoji suchosti. Proto se sna íme v pleti doplnit tukovou slo ky se schopností poutat vodu (ceramidy, kyselina gama-linolenová). SEBUCEL krém BIO 103 parfém: ne panensk sojov olej v bio kvalit zvy uje úrove proma t ní a vlá nosti bio kosmetika certifikovaná p írodní kosmetika zabra uje tvorb upin a siln hydratuje regeneruje ple po kozenou nap. horkou párou nebo chemick mi látkami Postup pou ití: Aplikuje se na záv r o et ení jako denní krém u velmi suché pleti. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: za studena lisovan panensk sojov olej v bio kvalit, urea Slo ení v INCI: Aqua, Glycine Soja, Oenothera Biennis Oil, Urea, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Lavandula Angustifolia Oil, Limonene, Linalool 16

17 Ochranná emulze 260 parfém: ano krém typu voda v oleji (v/o) zanechává pocit proma t ní pleti má v borné ochranné vlastnosti Postup pou ití: Aplikuje se na záv r o et ení jako denní krém u velmi suché pleti v p ípad, e venkovní teplota poklesla pod OC a klientka p jde del í dobu tínto chladn m klimatem. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: pantenol, glycerin, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Titanium Dioxide, Octocrylene, Butyl Methoxy- dibenzoylmetane, Bisethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl- triazine Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Alumina, Simethicone, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Dimet- hiconol, Magnesium Sulphate, Paraffin, Panthenol, Cera Alba, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Butyl- paraben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol SADA pro suchou a dehydrovanou ple (620) Obsahuje: isticí gel, Tonikum hydrata ní,hydrata ní maska zjas ující s kolagenem, Krém na suchou plae no ní BIO,Gel s olivov m olejem SADA Lacrima pro suchou a dehydrovanou ple (625) Obsahuje: isticí emulze, Ple ové v ivné tonikum, BIOMINERAL krém v ivn, Hydrata ní maska zjas ující s kolagenem, dárková ta ka se zipem Suchá poko ka u atopického ekzému Problematice pé e o suchou poko ku v etn atopické k e se podrobn v nuje bro ura: Pé e o suchou ple. V této publikaci jsou podrobn popsány p í iny vzniku a rozvoje suchosti k e v etn onemocn ní, která jsou s tímto stavem spojena. Klient rovn získá cenná doporu ení pro racionální hygienickou pé i o suchou a atopickou poko ku. 17

18 Mastná a smí ená ple Základní znaky mastné a smí ené pleti Citlivost: M e b t zv ena zvlá t u velmi mastné pleti se známkami seborei. Test SenziTestem b vá v t chto p ípadech pozitivní ( típaní, za ervenávání a/nebo sv d ní ji po 1 minut a mén, reakce se stup uje a jen pomalu odeznívá). Asi v 80% v ak mastná a smí ená ple nereaguje v testu hyperaktivn (po po áte ním mírné sv d ní a típání odeznívá reakce do 2-3 minut) nebo drá d ní v bec nenastane. Sklon k poruchám funkcí k e: Akné, seboroická dermatitida (zán tlivé onemocn ní spojené s nadm rn m mazotokem), ucpávání póru mazem a ne istotami. Diagnostika Upozorn ní: Optimální pro diagnostiku je ple nenalí ená, mytá nejdéle 4 hodiny p ed diagnostikou. Pokud tyto podmínky spln ny nejsou, ple nedoli ujeme, jeliko bychom s make-upem odstranili i maz a zm nili hydrataci. V sledky pleti s make-upem budou zkresleny jen o 5-10%. P ístroj (údaje se vztahují na elo) Maz hydratace elasticita Hydrosense Triskin zpravidla v norm MC zpravidla v norm SD Tester pleti pol tá kov Na ele bude ple v dy mastná. U smí ené pleti bude ple na tvá i normální nebo i su í. Hydrapatch Hydratace m e b t sní ená nebo normální. Sebupatch Na ele bude ple v dy mastná. U smí ené pleti bude ple na tvá i normální nebo i su í. Vizuáln Mastná ple : Vzhled mastn a oleózní ve v ech partiích obli eje, póry v razn zejí, mohou b t plné ale i prázdné. Celkov m e ple p sobit zhrub l m dojmem. Mohou b t p ítomny mastné upiny nej ast ji v obo ím, na hranici ela a vlas a v noso-lícní r hách. V t chto místech m e b t poko ka zarudlá. 18

19 Smí ená ple : V T-zón je vzhled shodn s pletí mastnou a pletí pro ni stejná pravidla o et ení. Mimo T-zónu mohou b t projevy r zné intenzity ve kále suchá a mastná ple. Prognóza stárnutí: Riziko p ed asného stárnutí a tvorby vrásek je men í ne u pleti suché, av ak i mastná ple m e b t v n kter ch partiích nadm rn ochablá. Postupy základní pé e Postup: Odlí ení isticí a odli ovací mléko (171) Tonizace Tonikum zmat ující (152) Gely zjemn ní trudovité mastné pleti Peeling gel (120) Séra sní ení tvorby mazu Sérum adstringentní (108) antibakteriální pé e p i seborei Sérum pro aknózní ple (123) Ampule potla ení tvorby mazu Micro Ampules Anti Subum (3116) Masky st edn hluboké i t ní anorganick mi zrny isticí maska (132) Mo ská alginátová maska zjem ující s chlorofylem CPK BIO (138) hloubkové i t ní a potla ení tvorby mazu Prá ková THERMO maska (130) zm k ení komedon Zm k ující maska (127) Krémy záv re ná liporedukující pé e BioMineral Hydrata ní krém (304) Krém na mastnou a smí enou ple denní BIO CPK (201)+ Krém na mastnou a smí enou ple no ní BIO CPK (204) pro dlouhodobé sní ení tvorby mazu SYMBIOSE krém (168) pro pé i o mladistvou ple GlycoRETINAL + C creame (162) Odlí ení a etrné povrchové i t ní isticí a odli ovací mléko 171 parfém: ne - velmi dob e odli uje a povrchov istí díky obsahu panenského oleje meru kov ch jader - na místo parfémace je pou ita citronová silice - odli uje i vod odolnou dekorativní kosmetiku 19

20 Postup pou ití: Naneste rovnom rn krou iv mi pohyby na obli ej a krk. Mléko poté smyjte vla nou vodou nebo tampónem navlh en m v ple ovém toniku. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader, vitamin E, citronová silice Slo ení v INCI: : Aqua, Octyl Dodecanol, Paraffinum Liquidum, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glyceryl Stearate,, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol Tonizace Tonikum zmat ující 152 parfém: ne obsahuje rostlinn protein lískového o í ku, kter sni uje tvorbu mazu nedrá dí, nevysu uje, zklid uje má mírné antibakteriální vlastnosti (vhodn i pro akné mírného stupn ) Postup pou ití: Nanese se na ple krou iv mi pohyby a ple se tonizuje. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: protein lískového o í ku, organick komplex alantoinu, glycerin, urea, bisabolol, glycin, pantenol Slo ení v INCI: Aqua, Butylene Glycol, Alcohol denat., Glycerin, Hydrolyzed Hazelnut Protein, Allantoin Aluminium Chlorohydrate, Bisabolol, Urea, Glycine, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Panthenol, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben Gely zjemn ní trudovité mastné pleti Peeling gel 120 parfém: ano - ú inn zjem uje ple a odstra uje ko ní debris - rozjas uje a osv uje poko ku - umo uje snadn j í zapracování sér - základ peelingov ch zrn tvo í mo sk písek ze pan lského pob e í Postup pou ití: Naneste na ple a krou iv mi pohyby prove te peeling po dobu 1 2 minut. Na poko ku p íli netla te. Zbytky gelu odstra te tamponem a pop ípad ple opláchn te tonikem nebo vla nou vodou. 20

21 Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: zrna mo ského písku, vitamín E Slo ení v INCI: Aqua, CI 77004, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Carbomer, Ceteareth-25, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben Séra - sní ení tvorby mazu Sérum adstringentní 108 parfém: ne ihned stahuje roz í ené póry neutralizuje zbytky mazu má mírné antibakteriální vlastnosti Postup pou ití: Aplikují se 3-4 kapky na ple v místech zv ené produkce mazu a zapracují se. Sérum je rovn mo né kombinovat s r zn mi maskami viz ní e nebo jej aplikovat a po odstran ní masek. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: extrakt dubové kúry, organick komplex alantoinu, urea, kyselina mlé ná Slo ení v INCI: Aqua, Cortex Quercus, Allantoin, Aluminium Chlorohydrate, Urea, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben Séra antibakteriální pé e p i seborei p i projevech seboroické dermatitidy lze na ple aplikovat Sérum pro aknózní ple s antibakteriální p ísadou (123) - p sobí cílen na bakterie aknózního zán tu - mo nost aplikovat InDermem do do vyprázdn ného lo iska akné Postup pou ití: Pokud nepou ijete InDerm, aplikujte 1 2 kapky na místa aknózních lo isek. Následn doporu ujeme krytí n kterou z vhodn ch masek. Mo nost domácího pou ití: ne Ú inné látky: ciclopirox, medu ková silice Slo ení v INCI: Aqua, Alcohol denat., Piroctone Olamine, Melisa Officinalis (Oil), Lactic Acid 21

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

f Najdete nás KIM JEONG MOON ALOE TEMPERANCE, s.r.o. V. P. Čkalova 9 160 00 Praha 6 Tel. 224 312 200, 224 313 307 www.temperance.cz info@temperance.

f Najdete nás KIM JEONG MOON ALOE TEMPERANCE, s.r.o. V. P. Čkalova 9 160 00 Praha 6 Tel. 224 312 200, 224 313 307 www.temperance.cz info@temperance. TEMPERANCE, s.r.o. V. P. Čkalova 9 60 00 Praha 6 Tel. 00, 07 www.temperance.cz info@temperance.cz Naše výrobky nejsou testovány na zvířatech NATURAL e x t r a c t s Používame přírodní látky a výtažky PE

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometod jská teologická fakulta. Katedra k es anské výchovy. Dagmar Je ková. Studijní obor: Sociální pedagogika Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské výchovy Dagmar Je ková Studijní obor: Sociální pedagogika SMYSL IVOTA SENIOR Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce:

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty

Proces adopce a jeho pedagogické aspekty UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií BAKALÁ SKÁ PRÁCE Adéla Fillová Proces adopce a jeho pedagogické aspekty OLOMOUC 2013 vedoucí práce: Mgr. Tomá Kadlec

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY Obsah produktová dokumentace barley Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Zelené potraviny 6 Mladý je men zelená potravina 7 Mladý je men p írodní zdroj

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

KURT Tepperwein PRY S KYSELOSTÍ!

KURT Tepperwein PRY S KYSELOSTÍ! Naše t lo je uzp sobeno tak, že bychom se mohli dožít až 130 let. Ovšem v d sledku svého životního stylu p ed asn stárneme a umíráme. Vnit ní prost edí organismu by m lo mít mírn zásaditý charakter. Chybné

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra eského jazyka a literatury LENKA VACKOVÁ III. ro ník - prezen ní studium Obor: eský jazyk a výchova ke zdraví se zam ením na vzd lávání Jazykové

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

Anti-aging& Longevity

Anti-aging& Longevity Anti-aging& Longevity Péče o vlasy SHAMPOO CONDITIONER Oční okolí CRYSTAL EYE LIFT Ochrana pleti DAY CREAM REVIVE NIGHT CREAM GOLD CREAM Čištění pleti CLEANSER RE-EMERGE ENZYME Nadstandardní péče o pleť

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

SU ENÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁL

SU ENÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁL SU ENÍ ROSTLINNÝCH MTERIÁL Ing. Gulnara Grdzeli vili kolitel: Doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. bstrakt Tento p ísp vek navrhuje vysv tlení zvlá tností su ení rostlinných materiál. Obsahuje stru nou p ehlídku

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁ SKÁ PRÁCE 2013 TEREZA JOUZKOVÁ 1 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Tereza Jouzková Studijní

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone Obsah Vítejte...3 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení...4 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled...5 1.1.1 Systémové po adavky...5 1.1.2 P ístroj p ehled...5 1.1.3

Více