Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011"

Transkript

1

2 Postupy o et ení pleti dermokosmetikou SynCare 3/2011 ada profesionálek v pé i o poko ku, které se rozhodují, s jakou zna kou spolupracovat, se ptá: Pro bych m la pracovat se SynCare? O v hodách dermosmetiky lze hovo it velmi podrobn, ov em na to zpravidla není p i prvním kontaktu as. Na úvod zd raz ujeme n kolik základních fakt : o 95% v robk je bez parfém o nepou íváme kelímky na e p ípravky jsou v tubách nebo v dávkova ích, co v razn zvy uje hygienu a umo nilo nám sní it konzerva ní prost edky na minimum o ada v robk je v kvalit BIO osv d ené nezávislou certifika ních institucí (Tyto v robky jsou bez chemické konzervace, bez parfém, syntetick ch barviv a neobsahují ivo i né suroviny.) o dosáhli jsme takové kvality, e nás otev en a nezávisle doporu ují i známí specializovaní léka i o v robky jsou v hradn ur eny pro salony, léka e a lékárny a nejsou prodávány v obchodní síti (mimo lékárny) P edkládané postupy mají p edev ím informativní charakter. Vycházejí z práce profesionál v pé i o ple, kte í mají s p ípravky SynCare dlouholeté zku enosti. Lze je chápat jako v dobré ví e navrhovaná doporu ení a p ijmeme ka dou podn tnou p ipomínku, která je dále obohatí. Centrum estetické dermatologie, lé by akné a jin ch dermatóz Peka ská 3 Brno Tel: objednávání 8-15 UPC Tel: léka i - Po, St, t Skype: syncare Spolupracující kosmeti ky, lékárny a léka i SynCare obdr í od na í spole nosti prvot ídní servis. Proto vlastníme, jediná eská kosmetická v robní firma, léka ské centrum zam ené na dermatologii, estetickou medicínu, která krom praktické léka ské pé e poskytuje konzulta ním innost. - poradíme Vám s problémem, kter se t ká va í klientky - pokud má Vá klient ko ní problém, kter je za hranicí kosmetické pé e, p evezmeme jeho hrazenou lé bu - v p ípad alergick ch, irita ních nebo jin ch ko ních stav va eho klienta, provedeme jeho klinické vy et ení odborn m ko ním léka em za úhradu - seznámíme Vás s nov mi trendy v estetické medicín - po ádáme praktické vzd lávací kurzy 2

3 3

4 Osobní pr kaz diagnostiky pleti Ka dá klientka SynCare, které je o et ena v salonu i v ambulanci nebo diagnostikována v lékárn, m e získat Osobní pr kaz diagnostiky pleti. Do pr kazu jsou zapsány základní údaje o poko ce, p ípadné alergie a upozorn ní na zvlá tní projevy na pleti (akné, ekzém, jizvy ). Rovn se stanovuje citlivost pleti p ípravkem SenziTest. Sou ástí pr kazu je uvedení v sledk diagnostiky pleti. Vypl ují se údaje z diagnostick ch p ístroj dostupn ch v salonu, ambulanci nebo lékárn (Hydrosense, Triskin, fototyp ). Klientka se osobní pr kaz ponechá, bude jí slou it jako,,pas její pleti pro v echna dal í o et ení a rovn získá cennou informaci pro domácí pé i o poko ku. Mo nosti p ístrojové typizace / diagnostiky pleti Diagnostika pleti je v znamov rovnocenná vlastnímu o et ení pleti v salonu a m la by mu v dy p edcházet. Diagnostiku pleti d líme na dva postupy: 1. typizace pleti p i první náv t v klienta, 2. typizace pleti p i opakované náv t v. Zatímco první slou í k poznání stavu pleti a jejích aktuálních pot eb, druhá ov uje úsp nost na í pé e a pravidelnost domácí pé e. Sou asn dále zp es uje první diagnostiku. Pro diagnostikovat ple? Pou ití správn ch diagnostick ch metod vede ke správné diagnóze poko ky. To umo uje stanovit optimální postup kosmetické pé e. P ístrojovou diagnostiku pleti lze ozna it za DRUHÉ O I KOSMETI KY. Názor, e dlouholetá praxe a zku enosti jsou více ne v echny p ístroje, platí jen áste n. V minulosti léka i také nepou ívali rentgen, ultrazvuk nebo ekg. A p esto by dnes vyvolalo p inejmen ím údiv, pokud by vám - by zku en chirurg neprovedl rentgen ruky z podez ením na zlomeninu nebo by gynekolog budoucí mamince ekl:,, Ultrazvuk pro sledování Va eho t hotenství nepot ebujeme. Pokrok je nezadr iteln a vstoupil i do kosmetické pé e. P ístrojová diagnostika pleti nenahrazuje zrak nebo hmat kosmeti ky, ale v znamn zp es uje její v sledn úsudek a pomáhá za hranicemi mo ností lidského vnímání. P ístroje navíc eknou nejen, e hodnota je zv ená nebo sní ená (nap. mno ství mazu nebo hydratace), ale o kolik. 4

5 Základní v hody p ístrojové diagnostiky pleti - zp es uje odhad typu pleti a v razn sni uje riziko chyby. - v sledky jsou v znamn m argumentem pro pot ebu kosmetického o et ení i pro nákup vhodn ch p ípravk pro domácí pé i. - podává íselné hodnoty jednotliv ch ko ních parametr (maz, hydratace, elasticita ) nebo poskytuje zobrazení (videomikroskop). - videomikroskop umo ní zv t it a ulo it konkrétní projevy na poko ce (vrásky, vlasov stvol, pigmentov névus). - v sledky mohou b t elektronicky ulo eny (u n kter ch p ístroj ) a pozd ji porovnány. Tím se vyhodnotí p ínos o et ení a pou ívan ch p ípravk. - V echny metody jsou neinvazivní (nevstupují do organismu) a jsou zcela bezbolestné. Vlastní p ístroje pro diagnostiku pleti se d lí na za ízení ur ená pro kosmetick v zkum + kosmetickou praxi a dále na p ístroje pro léka ské ú ely. Spole nost SynCare Plus, s.r.o. nabízí oba typy. Podrobné informace Vám na vy ádání za leme. Základní informace získáte rovn na: Které vlastnosti k e lze m it? Hydratace Pro stanovení hydratace lze pou ít n kolik metod. M ící metoda musí b t schopna stanovit hydrataci blízko povrchu poko ky, ale nesmí b t v znamn ovlivn na mno stvím potu na jejím povrchu. Korneometr Je sou ástí SD 202, MC 750, MC 900, MSD 800, Triple+Analyzer, Hydrosense, Triskin. Pracují na kapacita ním principu, co umo uje,,odfiltrovat mo né zkreslení potem. Foliová metoda Vyu ívají se adhesivní (p ilnavé) pr hledné tvercové prou ky (náplasti), které adsorbují na sv j povrch vlhkost. Prou ky se poté lepí na nepr hledn materiál. To umo ní vizualizaci hydratace. Do této skupiny nále í Hydrapatch. 5

6 Maz na pleti Sebumetr Vyu ívá se sklí kové (Triskin) nebo foliové metody (SD 202, MC 750, MC 900, MSD 800, Triple+Analyzer). Maz adsorbuje na materiál. Ten se následn prosvítí sv teln m paprskem. ím mén je materiál s mazem pr svitn, tím více je na pleti mazu. Foliová metoda Podobnou metodiku, ale bez prosvícení, vyu ívají prou ky Sebupatch. Elasticita pleti M ení je zalo eno na suk ní metod. Za tímto zvlá tním slovem se skr vá jednoduch princip vysava e. Sonda po dobu n kolika sekund nasává mírn m negativním tlakem malou ást poko ky. Po ukon ení p sobení tlaku sonda m í as, za kter se nasávaná poko ka op t dostane do úrovn k e. Uveden m typem za ízení je Elastometr, kter se sou ástí MSD 800 nebo voliteln MC 750 a MC 900. Na jiném principu m í elasticitu p ístroj TriSkin. UV faktor poko ky Co je SPF? Lidé si asto vybírají ochrann p ípravek p i opalování dle ísla, které je na n m uvedeno. Pro správné doporu ení opalovacích p ípravk je v ak nezbytná znalost vlastního ochranného faktoru k e a doby, po kterou se chce zákaznice opalovat. Men í roli hrají i dal í faktory jako je nadmo ská v ka, vodní plocha, ro ní období. V znamnou roli v ur ení SPF má tzv. minimální erytémová dávka (MED). Je to as (minuty), kdy za ne poko ka lov ka za ervenávat p i p ímé expozici slune nému zá ení bez ochranného p ípravku. V decky pojato je SPF ochranného p ípravku definován jako pom r mezi minimální erytémovou dávkou poko ky chrán né dan m p ípravkem ku minimální erytémové dávce nechrán né poko ky. SPF uvedené na konkrétním p ípravku tedy udává, kolikrát se prodlou í na e MED, kdy pou ijeme ochrann p ípravek. K tomu, abychom mohli ur it, jak dlouho m eme pob vat s ochranou slunci, musíme znát p edev ím svou vlastní MED minimální dávku po které na e nechrán ná poko ka za ne na p ímém slunci za ervenávat. Co jsou fototypy lov ka? Lidská rasa se d lí do esti fototyp. V podstat se jedná o rozd lení citlivosti poko ky na slune ní zá ení na základ MED viz v e. Tabulka ukazuje, jaké jsou asy MED pro jednotlivé fototypy. 6

7 Jak vybrat správn ochrann prost edek p i opalování? Na kosmetické prost edky pro ochranu poko ky proti slune nímu zá ení se vztahuje doporu ení EU. 2006/647/EHP. Jedná se pouze o doporu ení, nikoliv závazn právní p edpis. Jedním z po adavk je jednotné uvád ní SPF. M lo by platit, e SPF na v ech prost edích v EU bude stanovováno jednotnou metodikou a bude v dy znamenat toté. D íve, ne doporu íte klientce vhodn p ípravek na ochranu p ed slune ním zá ením, zeptejte se jí (pokud nemáte melaninovou sondu): 1. Jak dlouho se chcete bez p eru ení opalovat na slunci? 2. Pokud se nenat ete ochrann m p ípravkem, za jak dlouho (minuty) za ne va e poko ka za ervenávat = osobní MED? Vhodn p ípravek p i opalování = doba po kterou chce b t klientka na slunci (minuty) as, kdy nechrán ná poko ka za ervenává (minuty) Stanovení melaninu pomocí melaninové sondy ur uje fototyp lov ka tedy MED (minimální erytémovou dávku). Je to údaj uveden ve spodní ásti (jmenovatel) v e uvedeného vzorce. I kdy m ete tento údaj získat i dotazem na klientku, bude to v dy jen odhad. Melaninová sonda ur í velmi p esn MED na základ aktuálního obsahu melaninu v poko ce. P ístroje Triple+Analyzer, MSD 800, MC 750 a MC 900 jsou standardn vybaveny melaninovou sondou. Vyhodnotí na základ m ení fototyp a doporu í SPF ochranného p ípravu p i opalování. V razn Vám zjednodu í, usnadní a urychlí diagnostiku fototypu. 7

8 Optické zobrazovací metody vrásky, pigment, ko ní topografie Videomikroskopie k e a vlas Zna ného roz í ení dosáhly p edev ím v dermatologii p i diagnostice pigmentov ch név a sledování jejich rizikovosti z hlediska v skytu nádor k e. Videomikroskopy pracující s UV lampu se pou ívají pro diagnostiku plís ov ch onemocn ní. V kosmetické praxi jsou vyu ívány p edev ím pro anal zu vrásek nebo stavu vlasového stvolu, ale lze je pou ít, v kombinaci s dal ími pom ckami, pro ur ení hydratace, mazu nebo pro ur ení úrovn za ervenání k e u kuperózy nebo u podrá d ní pleti. V hodou za ízení dodávan ch SynCare je mo nost ulo it v echny získané obrázky a vyhodnocovat je p i dal ích o et eních. OptiDerm Videomikroskop s názvem OptiDerm zv t uje 50x a je dodáván standardn s MSD 800, voliteln s MC 900 nebo je mo né jej objednat samostatn. Lze si vybrat barevné nebo ernobílé zobrazení. K MC 900 je mo né p ipojit oba videomikroskopy. VisioFace VisioFace je moderní za ízení ur ené p edev ím pro kosmetické salony a ambulance léka ské kosmetiky. V hodou je snímání celé plochy obli eje najednou. Klientka p ilo í obli ejovou ást hlavy k sníma i a po nahrání optického záznamu jsou vyhodnocovány pomocí software v po íta i nap. pigmentace, vrásky, úrove za ervenání. Díky UV oblasti lze analyzovat i p ípadné povrchové ko ní infekce. Poznámky P ístroje MC 750 a MC 900 pracují s vyhodnocovacím a databázov m software. Proto je nezbytné, aby byly dopln ny po íta em s USB (u kamery je podmínkou rovn fire wire). MC 750 pracuje v systému nejv e Windows XP, MC 900 lze instalovat i pro Windows Vista. SynCare nabízí rovn irokou kálu p ístroj ur en ch pro klinickou praxi (dermatologie, pracovní léka ství, hygiena) a farmaceutick v zkum. Pro nabídkou t chto za ízení nás, prosíme, osobn kontaktujte. 8

9 Suchá a dehydrovaná ple Základní znaky suché pleti Citlivost: B vá zv ena. Test SenziTestem b vá pozitivní ( típaní, za ervenávání a/nebo sv d ní ji po 1 minut a mén, reakce se stup uje a jen pomalu odeznívá. Sklon k poruchám funkcí k e: ekzémy a dermatitidy, nadm rné up ní Diagnostika Upozorn ní: Optimální pro diagnostiku je ple nenalí ená, mytá nejdéle 4 hodiny p ed diagnostikou. Pokud tyto podmínky spln ny nejsou, ple nedoli ujeme, jeliko bychom s make-upem odstranili i maz a zm nili hydrataci. V sledky pleti s make-upem budou zkresleny jen o 5-10%. P ístroj (údaje se vztahují na elo) Maz hydratace elasticita Hydrosense Triskin v norm nebo sní ena MC v norm nebo sní ena SD Tester pleti pol tá kov Nej ast ji bude ple suchá. Mohou se objevit p ípady, kdy se na testeru zobrazí ple mastná, ale hydratace p i m ení Hydrapatch nebo p ístroji bude sní ená. Poté hovo íme o mastné, dehydrované pleti viz o et ení mastné pleti. Hydrapatch Hydratace bude sní ená. Sebupatch Nej ast ji bude ple suchá. Vizuáln Matn vzhled, póry jsou jemné a nez etelné. Ple m e b t lehce ochablá zvlá t v pozd j ím v ku. Pokud je citlivá, b vají zpravidla i roz í ené cévky (viz roz í ené cévky str. 54) a nesná enlivost k ad kosmetik. Prognóza stárnutí: Zv eného riziko stárnutí a tvorby vrásek p i nevhodné a/nebo nepravidelné pé i. 9

10 Postupy základní pé e Postup: Odlí ení - isticí gel BIO (156) Tonizace - Tonikum hydrata ní (151) Séra vysokomolekulární hydratace - Sérum intenzivní hydrata ní kolagenové (135) - Cellular Hydrating (3115,3125) okam ité zklidn ní - Sérum zklid ujicí 107 Masky V iva a podpora tvorby lipidového filmu -Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní CPK BIO(136) -Hydrata ní maska zjas ujicí s kolagenem (303) Gely izoosmotická hydratace Gel s olivov m olejem (121) Krémy záv re ná v iva a hydratace Krém na suchou ple denní BIO(201) + Krém na suchou ple no ní BIO (204) u velmi suché pleti SEBUCEL krém BIO (103) v mrazu Ochranná emulze (260) Odlí ení a etrné povrchové i t ní isticí gel BIO CPK 156 parfém: ne - certifikovaná p írodní kosmetika - bez syntetick ch emulgátor - nedrá dí - odli uje i vod odolnou dekorativní biokosmetika kosmetiku BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Naneste se na ple krou iv mi pohyby, po odlí ení smyjte vla nou vodou. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: olivov olej BIO, levandulová silice, extrakt lipového kv tu Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Alcohol Ricinioleamidopropyl Betaine, Xanthan Gum, Ethyl Lactate, Tilia Cordata Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Olea Europaea Oil, Parfum, Limonene, Linalool 10

11 Tonizace Tonikum hydrata ní 151 parfém: ne zjem uje, hydratuje a osv uje zklid uje díky chlorofylu Postup pou ití: Nanese se na ple krou iv mi pohyby. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: chlorofyl, hydrata ní komplex, vitamin E, glycerin, citrónová silice Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycerin, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, (Cl ), Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citral, Limonene, Citrus Medica, Limonum Oil Séra - vysokomolekulární hydratace Sérum intenzivní hydrata ní 135 parfém: ne se 100% mo sk m kolagenem hydratuje, dodává sv est a vitalitu Postup pou ití: 1-2 kapky se zapracují do pleti a kryjí se maskou. Mo né kombinace: Lze kombinovat se Sérem zklid ujicím (1 kapka séra hydrata ního + 1 kapka séra zklid ujicího). Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: mo sk kolagen, hydrata ní komplex Slo ení v INCI: Aqua, Glycerin, Dimethicone, Cyclomethicone, Collagen, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Carbomer, Triethanolamine, Ceramide 3, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben 11

12 CellularHydtaring 3115, 3125 parfém: ne - intenzivn hydratuje p ímo k vitálním bu kám poko ky - dlouhodob ú inek Postup pou ití: 1-2 kapky se zapracují do pleti a kryjí se maskou. Mo né kombinace: Lze kombinovat se Sérem zklid ujicím (1/2 objemu alpulárního séra hydrata ního + 1 kapka séra zklid ujicího nebo hydrata ního). Mo nost domácího pou ití: ano kúra 28 dn Ú inné látky: kyselina hyaluronová, glycerin, Bioecolia Slo ení v INCI Aqua, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Butylene Glycol, Ceteareth- 25, Retinyl Palmitate, Panthenol, Bisabolol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Xanthan Gum, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Citral Propylparaben, Isobutylparaben, Limonene paraben, Butylparaben, Ethylparaben, Citral Propylparaben, Isobutylparaben, Limonene Séra - okam ité zklidn ní Sérum zklid ující 107 parfém: ne rychlé a dlouhodobé zklidn ní pleti zjem uje ple bez konzerva ních látek Postup pou ití: Aplikujte 2-3 kapky séra a lehce, rovnom rn jej vmasírujte do pleti. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: Panensk olej meru kov ch jader, bisabolol, medu ková silice, urea, vitamin C, vitamin E Slo ení v INCI: Prunus Armeniaca (Oil), Ethylhexyl Stearate, Urea, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Bisabolol, Melissa Officinalis (Oil) 12

13 Masky - v iva a podpora tvorby lipidového filmu Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní CPK BIO 136 parfém: ne biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika p íprava z prá ku maska ztuhne na pleti a sloupne se velmi ú inná hydratace, zvy uje tonus a elasticitu séra se lépe vst ebávají BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Po zapracování séra aplikujeme masku dle p ilo eného návodu. Mo nost domácího pou ití: Ano, ale je t eba získat zku enost v p íprav masky. Doporu ená pom cka: miska pro masky (985) Ú inné látky: lyofilizovaná (vysu ená) mo ská asa Slo ení v INCI: Solum Diatomeae, Alginic Acid, Tetrasodium Pyrophosphate, Cl 77231, May contain: Hesperidin, Chlorophyllin Copper Complex, Lavandula Angustifolia, Algae Extract Hydrata ní maska zjas ující s kolagenem 303 se 100% mo sk m kolagenem hydratuje, dodává sv est, vitalitu a zpev uje ple parfém: ano Postup pou ití: Po zapracování séra aplikujeme masku v siln j í vrstv na obli ej, pop ípad i krk a dekolt. Po minutách ji odstraníme. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: mo sk kolagen, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Cera Microcristallina, Ethylhexyl Stearate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Glyceryl Stearate, Tocopheryl Acetate, Collagen,, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Parfum, Linalool 13

14 Gely - izoosmotická hydratace Gel s olivov m olejem 121 parfém: ano panensk olivov olej v bio kvalit vy ivuje a hydratuje ple okam ité osv ení a projasn ní pleti Postup pou ití: Lze aplikovat p ed záv rem o et ení v tenké vrstv na ple a poté kr t krémem nebo nanést gel a poté Hydrata ní masku zjas ujicí s kolagenem (303). Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: za studena lisovan panensk olivov olej v bio kvalit, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Propylene Glycol, Olea Europaea Oil, Carbomer, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Parfum, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol Krémy - záv re ná v iva a hydratace BioMineral V ivn krém 305 parfém: ne denní pé e s UV filtrem 8, ale lze jej pou ít i jako v ivn stimuluje vnit ní mechanismy poko ky pro obnovu hydratace dodává p irozené tukové slo ky Postup pou ití: Lehce vet ete do pleti. V domácí pé i jej lze pou ít jako denní ochrann a i jako no ní v ivn. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: hydrata ní slo ka, panensk pupalkov olej, ionty solí Mrtvého mo e Slo ení v INCI: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Octyl Dodecanol, Oenothera Biennis Oil, Glycerin, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Benzophenone-3, Maris Sal,, Tocopheryl Acetate, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, Lactic Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid 14

15 Krém na suchou ple denní BIO CPK 204 parfém: ne - biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika denní pé e s UV filtrem 8 dokonalá ochrana BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Lehce se vet e do pleti 1-2x denn nebo na záv r o et ení. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader v bio kvalit Slo ení v INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Titanium Dioxide, Parfum, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Lecithin, Glyceryl Stearate, Glyceryl Oleate, Citric Acid Krém na suchou ple no ní BIO CPK 201 parfém: ne - biokosmetika certifikovaná p írodní kosmetika - v ivná pé e díky obsahu panenského oleje z meru kov ch jader - i pro velmi citlivou ple BEZ SYNTETICK CH KONZERVA NÍCH LÁTEK Postup pou ití: Lehce se vet e do plet 1x denn ve er nebo na záv r o et ení. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader v bio kvalit Slo ení v INCI: Aqua, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Ethylhexyl Stearate, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben 15

16 Speciální pé e Intenzivní zklidn ní Klientka se suchou ple je obecn vystavena vy ímu riziku podrá d ní pleti. Toto podrá d ní nezam ujte za alergické reakci. Vlohy pro alergii nejsou závislé na typu pleti! Doporu ujeme ponechat klientku p ed o et ením 20 minut p i teplot salonu a zcela vylou it p ípravky s parfémem. V robky pro citlivou suchou ple isticí gel BIO(156), Tonikum hydrata ní (151), Sérum zklid ujicí (128), Mo ská alginátová maska intenzivn hydrata ní (136), Krém na suchou ple denní BIO a no ní BIO. Velmi suchá ple v ivná relipida ní pé e Stavy velmi suché pleti b vají spojeny s typick mi projevy up ní, tvorbou prasklinek a rizikem rozvoje v razného podrá d ní a zán tu s projevy ekzémové nadstavby. V takovém p ípad ple neo et ujeme a po ádáme klientku, aby nav tívila dermatologa, kter rozhodne o dal ím postupu. Stav velmi suché pleti p edstavuje v dy poruchu, kterou lze substituovat (nahradit, doplnit) vhodn mi p ípravky. D le ité: Velmi suché pleti primárn chybí tuková komponenta a teprve následn dochází ke ztrátám vody a rozvoji suchosti. Proto se sna íme v pleti doplnit tukovou slo ky se schopností poutat vodu (ceramidy, kyselina gama-linolenová). SEBUCEL krém BIO 103 parfém: ne panensk sojov olej v bio kvalit zvy uje úrove proma t ní a vlá nosti bio kosmetika certifikovaná p írodní kosmetika zabra uje tvorb upin a siln hydratuje regeneruje ple po kozenou nap. horkou párou nebo chemick mi látkami Postup pou ití: Aplikuje se na záv r o et ení jako denní krém u velmi suché pleti. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: za studena lisovan panensk sojov olej v bio kvalit, urea Slo ení v INCI: Aqua, Glycine Soja, Oenothera Biennis Oil, Urea, Methyl Glucose Sesquistearate, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Phenoxyethanol, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Lavandula Angustifolia Oil, Limonene, Linalool 16

17 Ochranná emulze 260 parfém: ano krém typu voda v oleji (v/o) zanechává pocit proma t ní pleti má v borné ochranné vlastnosti Postup pou ití: Aplikuje se na záv r o et ení jako denní krém u velmi suché pleti v p ípad, e venkovní teplota poklesla pod OC a klientka p jde del í dobu tínto chladn m klimatem. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: pantenol, glycerin, vitamin E Slo ení v INCI: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Paraffinum Liquidum, Titanium Dioxide, Octocrylene, Butyl Methoxy- dibenzoylmetane, Bisethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl- triazine Diisostearoyl Polyglyceryl-3 Dimer Dilinoleate, Alumina, Simethicone, Glycerin, Cyclopentasiloxane, Dimet- hiconol, Magnesium Sulphate, Paraffin, Panthenol, Cera Alba, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Butyl- paraben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol SADA pro suchou a dehydrovanou ple (620) Obsahuje: isticí gel, Tonikum hydrata ní,hydrata ní maska zjas ující s kolagenem, Krém na suchou plae no ní BIO,Gel s olivov m olejem SADA Lacrima pro suchou a dehydrovanou ple (625) Obsahuje: isticí emulze, Ple ové v ivné tonikum, BIOMINERAL krém v ivn, Hydrata ní maska zjas ující s kolagenem, dárková ta ka se zipem Suchá poko ka u atopického ekzému Problematice pé e o suchou poko ku v etn atopické k e se podrobn v nuje bro ura: Pé e o suchou ple. V této publikaci jsou podrobn popsány p í iny vzniku a rozvoje suchosti k e v etn onemocn ní, která jsou s tímto stavem spojena. Klient rovn získá cenná doporu ení pro racionální hygienickou pé i o suchou a atopickou poko ku. 17

18 Mastná a smí ená ple Základní znaky mastné a smí ené pleti Citlivost: M e b t zv ena zvlá t u velmi mastné pleti se známkami seborei. Test SenziTestem b vá v t chto p ípadech pozitivní ( típaní, za ervenávání a/nebo sv d ní ji po 1 minut a mén, reakce se stup uje a jen pomalu odeznívá). Asi v 80% v ak mastná a smí ená ple nereaguje v testu hyperaktivn (po po áte ním mírné sv d ní a típání odeznívá reakce do 2-3 minut) nebo drá d ní v bec nenastane. Sklon k poruchám funkcí k e: Akné, seboroická dermatitida (zán tlivé onemocn ní spojené s nadm rn m mazotokem), ucpávání póru mazem a ne istotami. Diagnostika Upozorn ní: Optimální pro diagnostiku je ple nenalí ená, mytá nejdéle 4 hodiny p ed diagnostikou. Pokud tyto podmínky spln ny nejsou, ple nedoli ujeme, jeliko bychom s make-upem odstranili i maz a zm nili hydrataci. V sledky pleti s make-upem budou zkresleny jen o 5-10%. P ístroj (údaje se vztahují na elo) Maz hydratace elasticita Hydrosense Triskin zpravidla v norm MC zpravidla v norm SD Tester pleti pol tá kov Na ele bude ple v dy mastná. U smí ené pleti bude ple na tvá i normální nebo i su í. Hydrapatch Hydratace m e b t sní ená nebo normální. Sebupatch Na ele bude ple v dy mastná. U smí ené pleti bude ple na tvá i normální nebo i su í. Vizuáln Mastná ple : Vzhled mastn a oleózní ve v ech partiích obli eje, póry v razn zejí, mohou b t plné ale i prázdné. Celkov m e ple p sobit zhrub l m dojmem. Mohou b t p ítomny mastné upiny nej ast ji v obo ím, na hranici ela a vlas a v noso-lícní r hách. V t chto místech m e b t poko ka zarudlá. 18

19 Smí ená ple : V T-zón je vzhled shodn s pletí mastnou a pletí pro ni stejná pravidla o et ení. Mimo T-zónu mohou b t projevy r zné intenzity ve kále suchá a mastná ple. Prognóza stárnutí: Riziko p ed asného stárnutí a tvorby vrásek je men í ne u pleti suché, av ak i mastná ple m e b t v n kter ch partiích nadm rn ochablá. Postupy základní pé e Postup: Odlí ení isticí a odli ovací mléko (171) Tonizace Tonikum zmat ující (152) Gely zjemn ní trudovité mastné pleti Peeling gel (120) Séra sní ení tvorby mazu Sérum adstringentní (108) antibakteriální pé e p i seborei Sérum pro aknózní ple (123) Ampule potla ení tvorby mazu Micro Ampules Anti Subum (3116) Masky st edn hluboké i t ní anorganick mi zrny isticí maska (132) Mo ská alginátová maska zjem ující s chlorofylem CPK BIO (138) hloubkové i t ní a potla ení tvorby mazu Prá ková THERMO maska (130) zm k ení komedon Zm k ující maska (127) Krémy záv re ná liporedukující pé e BioMineral Hydrata ní krém (304) Krém na mastnou a smí enou ple denní BIO CPK (201)+ Krém na mastnou a smí enou ple no ní BIO CPK (204) pro dlouhodobé sní ení tvorby mazu SYMBIOSE krém (168) pro pé i o mladistvou ple GlycoRETINAL + C creame (162) Odlí ení a etrné povrchové i t ní isticí a odli ovací mléko 171 parfém: ne - velmi dob e odli uje a povrchov istí díky obsahu panenského oleje meru kov ch jader - na místo parfémace je pou ita citronová silice - odli uje i vod odolnou dekorativní kosmetiku 19

20 Postup pou ití: Naneste rovnom rn krou iv mi pohyby na obli ej a krk. Mléko poté smyjte vla nou vodou nebo tampónem navlh en m v ple ovém toniku. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: panensk olej meru kov ch jader, vitamin E, citronová silice Slo ení v INCI: : Aqua, Octyl Dodecanol, Paraffinum Liquidum, Cetyl Alcohol, Ceteareth-25, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Glyceryl Stearate,, Propylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben, Citronelol, Hydroxycitronellal, Linalool, Geraniol Tonizace Tonikum zmat ující 152 parfém: ne obsahuje rostlinn protein lískového o í ku, kter sni uje tvorbu mazu nedrá dí, nevysu uje, zklid uje má mírné antibakteriální vlastnosti (vhodn i pro akné mírného stupn ) Postup pou ití: Nanese se na ple krou iv mi pohyby a ple se tonizuje. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: protein lískového o í ku, organick komplex alantoinu, glycerin, urea, bisabolol, glycin, pantenol Slo ení v INCI: Aqua, Butylene Glycol, Alcohol denat., Glycerin, Hydrolyzed Hazelnut Protein, Allantoin Aluminium Chlorohydrate, Bisabolol, Urea, Glycine, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Panthenol, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben Gely zjemn ní trudovité mastné pleti Peeling gel 120 parfém: ano - ú inn zjem uje ple a odstra uje ko ní debris - rozjas uje a osv uje poko ku - umo uje snadn j í zapracování sér - základ peelingov ch zrn tvo í mo sk písek ze pan lského pob e í Postup pou ití: Naneste na ple a krou iv mi pohyby prove te peeling po dobu 1 2 minut. Na poko ku p íli netla te. Zbytky gelu odstra te tamponem a pop ípad ple opláchn te tonikem nebo vla nou vodou. 20

21 Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: zrna mo ského písku, vitamín E Slo ení v INCI: Aqua, CI 77004, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Carbomer, Ceteareth-25, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Isobutylparaben Séra - sní ení tvorby mazu Sérum adstringentní 108 parfém: ne ihned stahuje roz í ené póry neutralizuje zbytky mazu má mírné antibakteriální vlastnosti Postup pou ití: Aplikují se 3-4 kapky na ple v místech zv ené produkce mazu a zapracují se. Sérum je rovn mo né kombinovat s r zn mi maskami viz ní e nebo jej aplikovat a po odstran ní masek. Mo nost domácího pou ití: ano Ú inné látky: extrakt dubové kúry, organick komplex alantoinu, urea, kyselina mlé ná Slo ení v INCI: Aqua, Cortex Quercus, Allantoin, Aluminium Chlorohydrate, Urea, Lactic Acid, Benzyl Alcohol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben Séra antibakteriální pé e p i seborei p i projevech seboroické dermatitidy lze na ple aplikovat Sérum pro aknózní ple s antibakteriální p ísadou (123) - p sobí cílen na bakterie aknózního zán tu - mo nost aplikovat InDermem do do vyprázdn ného lo iska akné Postup pou ití: Pokud nepou ijete InDerm, aplikujte 1 2 kapky na místa aknózních lo isek. Následn doporu ujeme krytí n kterou z vhodn ch masek. Mo nost domácího pou ití: ne Ú inné látky: ciclopirox, medu ková silice Slo ení v INCI: Aqua, Alcohol denat., Piroctone Olamine, Melisa Officinalis (Oil), Lactic Acid 21

Péče o pokožku okolo očí včetně masážních technik

Péče o pokožku okolo očí včetně masážních technik Školení je uskutečňováno v rámci projektu OPPI Školicí střediska, který je podporován ze strukturálních fondů Evropské unie. www.syncare.cz/medical/intro Centrum estetické dermatologie SYNCARE PLUS Pokožka

Více

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami)

BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) BASIC řada ALOE VERA-péče o smíšenou pleť v každém věku (Péče s aloe vera a mořskými řasami) 3127 AV jemně čistící mléko Jemné čistící mléko, nenarušuje přirozené ph pokožky. Určené pro salonní nebo každodenní

Více

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml

Barekol PRO ZDRAVÍ. newline. Obsah: 50 ml Skladujte v temnu při teplotě 5-25 ºC / Výrobce: s.r.o. Čejkov 9, Česká republika EMBRO SPECIAL REGENERACE SVALŮ A KLOUBŮ PRO ZDRAVÍ Ingredients /INCI/: Aqua, Paraffinum Liquidum, Paraffinum, Filipendula

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Přírodní kosmetika Řešení Vašich kožních problémů www.tepezcohuite.cz

Přírodní kosmetika Řešení Vašich kožních problémů www.tepezcohuite.cz Přírodní kosmetika Řešení Vašich kožních problémů www.tepezcohuite.cz Přírodní kosmetika Tepezcohuite je novinkou na českém trhu. Hlavní složkou produktu je extrakt ze stromu Tepezcohuite, který roste

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Aktivní ampule pro viditelně krásnou pleť

Aktivní ampule pro viditelně krásnou pleť Aktivní ampule pro viditelně krásnou pleť 60 LET VÝZKUMU A ZKUŠENOSTÍ NENAHRADITELNÉ AMPULE DR. GRANDEL je již více než 60 let velmi úspěšný ve vývoji a výrobě aktivních ampulí určených pro profesionální

Více

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu.

Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Dr. Honney kosmetická řada s obsahem medu. Všechny výrobky v této řadě obsahují pravý včelí med. Díky obsahu účinných antioxidantů, jako vitamín E, resveratrol a jiné, chrání pleť vlivem volných radikálů

Více

Belleza Salone www.bellezasalone.cz

Belleza Salone www.bellezasalone.cz Belleza Salone www.bellezasalone.cz PŘÍSTROJOVÁ OŠETŘENÍ Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH a určeny dle spotřeby materiálu a náročnosti provedení. Cenu Vám rádi spočítáme na přání ještě před provedením úkonu.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Složení (INCI soupis) kosmetických výrobků TROSANI

Složení (INCI soupis) kosmetických výrobků TROSANI Složení (INCI soupis) kosmetických výrobků TROSANI Výrobce: TROSANI TROSANI cosmetics GmbH Porschestraße 11 51381 Leverkusen Německo Distributor: TROSANI CZ&SK v.o.s. Rudolfovská 34 370 01 České Budějovice

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti.

Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Pro ženy, které si chtějí zachovat svoji krásu bez zásahu skalpelu a zpomalit stárnuti. Být mladá a krásná tak dlouho, jak je to možné - sen a touha každé ženy. Bohužel ani mládí nezaručuje dobrý vzhled.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Nabídka typizačních přístrojů pro diagnostiku pleti pro rok 2014

Nabídka typizačních přístrojů pro diagnostiku pleti pro rok 2014 Nabídka typizačních přístrojů pro diagnostiku pleti pro rok 2014 Přístroj Okruh použití Cena vč. DPH 21% SD 202 - Stanovení mazu a stanovení hydratace Zobrazení na displeji a stupnici. Váha: 1 kg 31 000

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Galvanická žehlička a ultrazvuková špachtle v kosmetice

Galvanická žehlička a ultrazvuková špachtle v kosmetice Školení je uskutečňováno v rámci projektu OPPI Školicí střediska, který je podporován ze strukturálních fondů Evropské unie. www.syncare.cz Centrum estetické dermatologie SYNCARE PLUS Školení je uskutečňováno

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Návod k použití přístroje SynCare Galvanic Care

Návod k použití přístroje SynCare Galvanic Care Návod k použití přístroje SynCare Galvanic Care Děkujeme Vám, že jste si zakoupili přístroj SynCare Galvanic Care galvanická žehlička. Princip zařízení Co je galvanický proud? Galvanický proud je starší

Více

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč

CENÍK COLOSTRUM. Colostrum ESSENS. Cena: 695,00 Kč. Sprchový gel s colostrem 200 ml. Cena: 120,00 Kč CENÍK COLOSTRUM Colostrum ESSENS Charakteristika: Doplněk stravy COLOSTRUM obsahuje bovinní colostrum. Bovinní colostrum (mlezivo) je první mléko produkované mléčnými žlázami po porodu. Colostrum je cenné

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Jediný v Evropě! podporující regeneraci kůže s porušenou bariérovou funkcí.

Jediný v Evropě! podporující regeneraci kůže s porušenou bariérovou funkcí. Mikroemulzní ikroemulzní systém podporující regeneraci kůže s porušenou bariérovou funkcí. Jediný v Evropě! Náhrada bariéry funkční i strukturální. Nejkauzálnější řešení poruch kožní bariéry. + Vyvinuto

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Řada pro suchou a citlivou pleť

Řada pro suchou a citlivou pleť Řada pro suchou a citlivou pleť 1101 Čistící mléko pomerančové Jemné čistící mléko, nenarušuje přirozené ph pokožky. Pro každodenní čištění suché a citlivé pleti ráno a večer, ráno - pomáhá z pleti očistit

Více

CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ. Kosmetické ošetření. (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrazvukem,

CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ. Kosmetické ošetření. (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrazvukem, CENÍK KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ Kosmetické ošetření 530, Kč (povrchové čištění, soft peeling, úprava obočí, depilace v obličeji, hloubkové čištění ultrzvukem, sérum, masáž obličeje a krku, maska, maska na

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Ú innost laseru. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Ú innost laseru The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Inovace & zku enost Ekonomika a ekologie PLATINO Fiber 2D laserov ezací stroj - perfektní soulad inovace a zku eností. Tento

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

JukeboxPlus v6 SETUP

JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup 2 P ehrávání skladeb 3 Nastavení kredit 4 Vizualizace, Ovládání 5 R zné 6 Vzhled 7 Staristika reklam JukeboxPlus v6 SETUP 1 Setup POZOR: Po provedení ve kerých zm n v nastavení je doporu eno program

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

, Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví.

, Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví. , Přírodní pletová a tělová kosmetika pro krásu a zdraví. Mandle Mandle Řada je určena pro normální, suchou, zralou a citlivou pleť. Produkty řady MANDLE obsahují olej ze sladkých mandlí, jenž dodává pleti

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010)

v souladu s Na ízením (ES) 1907/2006, Na ízením (ES) 1272/2008, a Na ízením (ES) 453/2010) Strana : 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SM SI A SPOLE NOSTI/PODNIKU 1.1. Identi kátor produktu K EMEN Registra ní íslo REACH: Zpro t ný v souladu s p ílohou V.7 Synonyma: K emi itý písek, K emenec Obchodní

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ ZKU ENOSTI EVROPSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZA ÍZENÍ DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Preferred we can do it! we can do it! Preferred 4 Blackpool Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (UK) 5 Leveste (The Netherlands)

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz

KATALOG KOSMETIKY. www.vitaminy-mineraly.cz KATALOG KOSMETIKY 2011 www.vitaminy-mineraly.cz CureTouch Terapeutická péče pro každý Váš den ALOE VERA...strana 4 a 5 bylinné mléko, pleťový krém Není to jen obyčejná kůže. Je to nádherný a neuvěřitelně

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu.

Lístky konopí jsou bohaté na obsah chlorofylu, který má protizánětlivé účinky. Lístky jsou alkalické, napomáhají k odkyselení organismu. Zdraví Krása Pohoda O nás Soin Royal je česká značka profesionální přírodní kosmetiky. Jedinečnost produktů Soin Royal představuje spojení prvků tradiční medicíny a moderních vědeckých poznatků. Částice

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015

Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 Nové produkty KATALOG VŮNÍ 2015 PĚNA NA ČIŠTĚNÍ PLETI Facial cleansing foam 150 ml 1 260,00 /1 l Jemná, ale účinná ideální pro každodenní péči! Odstraňuje make-up a nečistoty a vaše pokožka zůstává svěží,

Více

JabloSuite - návod k obsluze

JabloSuite - návod k obsluze Verze 2.2 JABLOSUITE NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 z 14 JabloSuite - návod k obsluze Úvod...2 Seznam funkcí JabloSuite...2 Instalace...3 Minimální softwarové a hardwarové po adavky...3 Podporované opera ní

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Splity 2006. Nová URURU SARARA

Splity 2006. Nová URURU SARARA Nová URURU SARARA 1 Rysy Vnit ní FTXR28E FTXR42E FTXR50E (bílá) Venkovní RXR28E RXR42E RXR50E (béžová) Jediná pln vybavená klimatizace s funkcí kontroly teploty a funkcí ventilace. URURU = zvlh ování SARARA

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje

Hyaluronová řada. podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Hyaluronová řada podpírá / vyhlazuje / zpevňuje Péče o pleť s kyselinou hyaluronovou Denní a noční krém Quicklift Denní a noční sérum Oční krém Quicklift Oční sérum Kyselina hyaluronová Obsah kyseliny

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

DALTON COSMETIC - CENÍK PŘÍPRAVKŮ PLATNÝ OD 27. LEDNA 2012

DALTON COSMETIC - CENÍK PŘÍPRAVKŮ PLATNÝ OD 27. LEDNA 2012 DALTON COSMETIC - CENÍK PŘÍPRAVKŮ PLATNÝ OD 27. LEDNA 2012 DALTON CELUMER Beauté de la mer - pro zralou a náročnou pleť - kaviár 100001 čistící mléko s kav. extraktem Fl 200ml 445 100002 čistící tonik

Více