Úvod. Informace pro uživatele. Výjimky ze zodpovědnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Informace pro uživatele. Výjimky ze zodpovědnosti"

Transkript

1 Úvod Děkujeme Vám, že jste zakoupili přijímač TOPCON GNSS GB-500. V této Příručce uživatele je vysvětleno, jak přístroj GB-500 používat, kontrolovat a seřizovat; také jsou zde uvedeny jiné záležitosti související s provozem tohoto přístroje. Abyste mohli GB-500 používat efektivně a bezpečně, přečtěte si před jeho použitím část Manipulace a bezpečnostní opatření na straně B-1 a potom ho používejte tak, jak je předepsáno. Také prosím zajistěte, abyste měli tuto příručku vždy při ruce. Informace pro uživatele Tento výrobek je určen pouze pro profesionální použití! Jeho uživatel musí být kvalifikovaným geodetem nebo alespoň musí mít dostatečné znalosti v oblasti zaměřování tak, aby mohl porozumět bezpečnostním a jiným pokynům dříve, než začne přístroj používat, kontrolovat nebo seřizovat. Když pracujete s přijímačem, používejte vždy ochranné prostředky (bezpečnostní obuv, přilbu atd.). Výjimky ze zodpovědnosti Očekává se, že uživatel tohoto výrobku bude dodržovat všechny provozní pokyny a provádět pravidelné kontroly funkčnosti výrobku. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za výsledky nesprávného nebo úmyslného použití nebo zneužití, včetně jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné škody a ztráty zisku.

2 Úvod Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za následné škody a ztrátu zisku způsobenou jakoukoliv katastrofou (zemětřesením, bouřemi, záplavami atp.). Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za požár, nehodu nebo jakýkoliv čin třetí strany anebo použití za jiných obvyklých podmínek. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za žádnou škodu a ztrátu zisku následkem změny dat, ztráty dat, přerušení podnikání atp., způsobenými použitím výrobku nebo nepoužitelným výrobkem. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu zisku způsobenou jiným použitím, než jak je popsáno v uživatelské příručce. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou nesprávným pohybem nebo nesprávnou funkcí následkem propojení s jinými výrobky. User Information ušlého zisku, ztracených úspor nebo jiných náhodných nebo následných škod plynoucích z použití výrobku nebo nemožnosti jej použít. Jiná pravidla a podmínky COPYRIGHT Veškeré informace obsažené v této Příručce jsou duševním vlastnictvím firmy TPS a materiálem chráněným autorským právem firmy TPS. Všechna práva vyhrazena. Nesmíte používat, zpřístupňovat, kopírovat, skladovat, zobrazovat, vytvářet z nich odvozeniny, prodávat, upravovat, zveřejňovat, distribuovat nebo umožnit jakékoliv třetí straně přístup k jakékoliv grafice, obsahu, informacím nebo údajům v této Příručce bez výslovného písemného souhlasu firmy TPS a můžete použít takové informace pouze pro péči a obsluhu vašeho Výrobku. Informace a údaje v této Příručce jsou aktivem firmy TPS a byly vyvinuty s vynaložením značné práce, času i peněz a jsou výsledkem původního výběru, koordinace a uspořádání společností TPS. OBCHODNÍ ZNAČKY GB-500, FC-1000, HiPer, Topcon a Topcon Positioning Systems jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy TPS. Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation. Zde zmíněné názvy Výrobků a společností mohou být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků.

3 Úvod User Information Záruční podmínky Na laserová a elektronická zařízení pro určování polohy TPS se poskytuje záruka na vadný materiál a zpracování za normálního používání a využití v souladu s touto příručkou. Na zařízení se poskytuje záruka po dobu uvedenou na záruční kartě provázející produkt, přičemž tato doba začíná běžet od okamžiku, kdy některý z autorizovaných prodejců firmy TPS 1 prodá tento výrobek kupujícímu. V průběhu záruční lhůty společnost TPS, na základě vlastní volby, opraví nebo vymění tento výrobek bez dalších poplatků. Náhradní součástky a náhradní výrobky budou poskytnuty na základě výměny a budou buďto repasované nebo nové. Tato omezená záruka nezahrnuje servis potřebný pro odstranění škody na výrobku způsobené nehodou, katastrofou, nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravami prováděnými na výrobku. Záruční opravy poskytuje autorizovaný záruční servis TPS. Pokud se výrobek zasílá poštou, souhlasí kupující, že výrobek pojistí nebo přijme riziko jeho ztráty či poškození při přepravě a že zaplatí poštovné do místa záručního servisu a že použije originální přepravní obal nebo jiný, ekvivalentní. Balíček by měl být doprovázen dopisem, ve kterém bude popsán problém anebo závada. Jediným opravným prostředkem kupujícího je náhrada tak, jak je uvedena výše. V žádném případě nebude firma TPS zodpovědná za jakékoliv škody nebo jiné nároky včetně jakýchkoliv nároků z důvodu 1 Záruka na závady u baterií Topcon a nabíječky je 90 dní. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY VYJMA JAKÝCHKOLIV ZÁRUK UVEDENÝCH V PŘÍLOZE NEBO NA ZÁRUČNÍ KARTĚ DOPROVÁZEJÍCÍ VÝROBEK, TATO PŘÍRUČKA I VÝROBEK JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST TPS ODMÍTÁ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ POUŽITÍ NEBO ÚČEL. FIRMA TPS A JEJÍ DISTRIBUTOŘI NEJSOU ZODPOVĚDNÍ ZA TECHNICKÉ NEBO REDAKČNÍ CHYBY ČI OPOMENUTÍ ZDE OBSAŽENÉ; ANI ZA NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z DODÁNÍ, FUNGOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU NEBO PŘIJÍMAČE. TAKOVÉ ODMÍTNUTÉ ZÁRUKY ZAHRNUJÍ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA, ČASOVÉ ZTRÁTY, ZTRÁTU NEBO ZNIČENÍ DAT, ZTRÁTU ZISKU, ÚSPOR NEBO VÝNOSŮ, NEBO ZTRÁTU POUŽITÍ PRODUKTU. NADTO NENÍ FIRMA TPS ZODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NEBO NÁKLADY VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI ZE ZÍSKÁNÍM NÁHRADNÍCH VÝROBKŮ NEBO SOFTWARU, S NÁROKY ZE STRANY JINÝCH, S POTÍŽEMI NEBO ZA JAKÉKOLIV JINÉ NÁKLADY. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, NEBUDE MÍT FIRMA TPS ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO NĚCO PODOBNÉHO VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ NEBO ORGANIZACI NAD KUPNÍ CENU ZAPLACENOU ZA PŘIJÍMAČ. WEBOVÉ STRÁNKY; JINÁ PROHLÁŠENÍ Žádné prohlášení obsažené na webové stránce firmy TPS (nebo jakékoliv jiné webové stránce) nebo v jakékoliv jiném propagačním materiálu nebo literatuře firmy TPS nebo učiněné zaměstnancem nebo nezávislým dodavatelem firmy TPS nemění tato Pravidla a podmínky (včetně Smlouvy o licenčním ujednání, záruky nebo omezení odpovědnosti)). BEZPEČNOST Nesprávné použití přijímače může mít za následek zranění osob nebo škodu na majetku anebo nesprávnou funkci výrobku. Přijímač smí opravovat pouze autorizovaná záruční servisní střediska TPS. Uživatelé si musí prostudovat a dbát na bezpečnostní upozornění uvedená v Příloze B.

4 RŮZNÉ Firma TPS může kdykoliv doplnit, upravit, nahradit nebo zrušit výše uvedená Pravidla a podmínky. Výše uvedená Pravidla a podmínky se řídí zákony státu Kalifornie a budou vykládány v souladu s ním, bez ohledu na kolize norem. Regulační informace V následující části jsou uvedeny informace o souladu tohoto výrobku s vládními předpisy. Soulad podle Evropského společenství My, firma Topcon Corporation, prohlašujeme shodu podle EC pro následující výrobek: Identifikace výrobku: Značka: Topcon Model/Typ: GEODETICKÝ PŘIJÍMAČ Číslo modelu: GB-1000/500 Výrobce: Název: Topcon Positioning Systems Adresa: 5758 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, CA Stát: USA Tel: Fax: Používané normy: EN 55024:1998, EN 55022/1997 třída A, EN60950:2000 Prostředky pro určení shody: Výrobek je v souladu se Směrnicí 89/336/EEC na základě výsledků zkoušek provedených s použitím harmonizovaných norem v souladu se Článkem 10(1) Směrnice. uvedena v uzlech 7 Horizontální rychlost [km/h] 8 Symbol K označuje, že horizontální rychlost je uvedena v km/h 9 Indikátor režimu systému určování polohy A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy E: Režim určování odhadem (výpočtem) M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru N: Data nejsou platná 10 Kontrolní součet Zpráva ZDA V této zprávě je obsažen čas UTC, den, měsíc, rok a místní časové pásmo tak, jak je to popsáno vtabulka D-12. Obsah zprávy ZDA. Tabulka D-12. Obsah zprávy ZDA Pole Popis 1 Čas UTC (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Den (nabývá hodnot od 01 do 31) 3 Měsíc (nabývá hodnot od 01 do 12) 4 Rok 5 Hodiny místního pásma (nabývá hodnot od -13 do +13) 6 Minuty místního pásma (nabývá hodnot 00 do 59) 7 Kontrolní součet Hodiny a minuty místního pásma se udávají jako rozdíl oproti času UTC.

5 určují úhlové minuty) 6 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 7 Rychlost nad zemí (horizontální rychlost) [uzly] 8 Kurz nad zemí (skutečný kurz) [stupně] 9 Datum (den/měsíc/rok) 10 Magnetická deklinace [stupně] 11 Směr magnetické deklinace: E - východní, W - západní 12 Režim určování polohy A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy E: Režim určování odhadem (výpočtem) M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru N: Data nejsou platná 13 Kontrolní součet Konvence použité v příručce V této příručce se používají následující konvence: Příklad ENT File Exit Connection Frequency systém. Popis Stiskněte tlačítko nebo klikněte na klávesu označenou ENT. Klikněte na nabídku File a potom klikněte na Exit. Označuje název dialogového okna nebo obrazovky. Označuje pole v dialogovém okně nebo na obrazovce nebo záložku v rámci dialogového okna nebo obrazovky. Dodatečné informace, které Vám pomohou konfigurovat, udržovat nebo nastavit Dodatečné informace, které mohou ovlivnit provoz systému, výkonnost systému, měření nebo osobní bezpečnost. Zpráva VTG V této zprávě je obsažen směr a rychlost přesunu tak, jak je to popsáno v Tabulka D-11. Obsah zprávy VTG. Tabulka D-11. Obsah zprávy VTG Pole Popis 1 Skutečný kurz [stupně] 2 Symbol T označuje Skutečný kurz 3 Magnetický kurz [stupně] 4 Symbol M označuje Magnetický kurz 5 Horizontální rychlost [uzly] 6 Symbol N označuje, že horizontální rychlost je Upozornění, že jednání by mohlo mít nepříznivý vliv na provoz systému, výkonnost systému, integritu dat nebo zdraví osob. Upozornění, že jednání bude mít za následek poškození systému, ztrátu dat, ztrátu záruky nebo zranění osob.

6 Úvod Úvod User Information $GPGSV,3,3,10...<CR><LF> $GLGSV,2,1,7...<CR><LF> $GLGSV,2,2,7...<CR><LF> Přístroj GB-500 (Obrázek 1-1. Přijímač GB-500) od firmy Topcon Positioning System je dvoufrekvenční přijímač GPS+ zkonstruovaný tak, aby byl nejpokročilejším přijímačem pro zeměměřický trh. GB- 500 je schopen zpracovávat jak signál L1, tak L2, což zlepšuje přesnost měřených bodů i poloh. Používání dvou frekvencí i možnosti GB-500 v oblasti GPS+ se spojují, aby poskytly jediný systém provádějící kinetické zaměřování v reálném čase (RTK) pro krátké i dlouhé základny. Několik dalších vlastností, včetně zmírnění vlivu vícecestného šíření signálu a spolupráce při vysledování družic, poskytuje dobrý příjem i pod klenbou stromů a při slabém signálu. Přijímač nabízí funkčnost, přesnost, dostupnost a celistvost potřebnou pro rychlé a snadné shromažďování dat. Obrázek 1-1. Přijímač GB-500 Zpráva HDT V této zprávě je obsažen směr tak, jak je popsán v Tabulka D-9. Obsah zprávy HDT. Tabulka D-9. Obsah zprávy HDT Pole Popis 1 Zeměpisný kurz ve stupních 2 Symbol T označuje zeměpisný kurz 3 Kontrolní součet Zpráva RMC V této zprávě jsou obsaženy údaje o čase, datu, poloze, kurzu a rychlosti dat poskytované navigačním přijímačem GNSS tak, jak je to popsáno v Tabulka D-10. Obsah zprávy RMC. Tabulka D-10. Obsah zprávy RMC Pole Popis 1 Čas UTC stanovení polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Stav určování polohy A: Data jsou platná V: Varování navigačního přijímače 3 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 4 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S - jižní 5 Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice

7 Zpráva GSV V této zprávě je obsažen počet družic, číslo družice, elevační úhel, azimutální úhel a SNR tak, jak je to popsáno vtabulka D-8. Obsah zprávy GSV. Tabulka D-8. Obsah zprávy GSV Pole Popis 1 Celkový počet zpráv, 1 až 3 2 Číslo zprávy, 1 až 3 3 Celkový počet viditelných družic 4 Identifikační číslo družice (identifikační čísla viz GSA), elevace ve stupních, azimut ve stupních a poměr signálu k šumu (SNR) C/A v db*hz 5 Kontrolní součet Počet sad skládajících se z čísla družice, elevačního úhlu, azimutálního úhlu a SNR je proměnný (až čtyři sady pro každou zprávu). Pokud počet družic překročí čtyři, bude na výstupu více zpráv. První pole označuje počet zpráv a druhé pole označuje pořadí této zprávy. Zprávy GPS a GLONASS jsou na výstupu oddělené. Identifikátor zprávy GPS je GP a identifikátor zprávy GLONASS je GL. Počet družic může překročit 12. Standard NMEA ovšem stanoví, že jsou přípustné pouze tři zprávy na jednu epochu a že na výstupu mohou být údaje o maximálně 12 družicích. Pokud počet družic překročí 12, nebudou některé družice zahrnuty v epochách, pro něž se vydává zpráva GSV. Níže jsou uvedeny příklady jedné epochy se zprávou GSV: $GPGSV,3,1,10...<CR><LF> $GPGSV,3,2,10...<CR><LF> GB-500 je multifunkční víceúčelový přijímač určený pro přesné trhy. Pod pojmem přesné trh myslíme trhy vybavení, podsystémů, součástí a softwaru pro zaměřování, výstavbu, komerční mapování, stavebnictví, přesné zemědělství, pozemní výstavbu a ovládání zemědělských strojů, fotogrammetrické mapování, hydrografii a jakékoliv jiné použití adekvátně související s výše uvedenými obory. Zaměřování GPS VTabulka 1-1. Metody observace s přijímačem GB-500 jsou popsány metody zaměřování a typické situace, kdy jsou vhodné jednotlivé metody, které je GB-500 schopen nabídnout. Tabulka 1-1. Metody observace s přijímačem GB-500 Metoda zaměřování Vhodné situace Statické zaměřování Když je počítaná základna dlouhá a/nebo jsou nepříznivé podmínky prostředí (z hlediska vícecestného šíření signálu, hustého stromového Rychlé statické zaměřování Kinematické zaměřování Stop & Go Souvislé kinematické zaměřování Kinematické zaměřování v reálném čase porostu atp.) Když je základna dlouhá několik kilometrů a podmínky zaměřování jsou průměrné (z hlediska vícecestného šíření signálu, reziduálního vlivu ionosféry, počtu viditelných družic atd.) Když je potřebná observace více bodů v relativně krátkém rozmezí s krátkým časem měření. Dynamické topografické zaměřování. Vytyčování, topografické zaměřování a jiné situace, ve kterých je nutná observace více bodů v reálném čase.

8 Úvod Zaměřování s následným zpracováním dat Zaměřování s následným zpracováním dat zahrnuje zaznamenání observační dat do paměti zabudované v přijímači GB-500, přetažení observačních dat do počítače pomocí softwaru na přenášení dat (jako například Topcon Link) a analyzování těchto dat pomocí softwaru na následné zpracování (jako například Topcon Tools), výsledkem jsou přesné informace o vektoru základny. Následující metody zaměřování jsou pro následné zpracování dat nejvhodnější: Statické zaměřování Rychlé statické zaměřování Kinematické zaměřování Stop & Go Souvislé kinematické zaměřování Pamatujte, že metoda observace, observační čas atp. se liší pro každou metodu zaměřování. Pokyny pro zaměřování s následným zpracováním dat Když provádíte zaměřování pro následné zpracování dat, musíte mít na paměti následující pokyny: Základnový i mobilní přijímač musí shromažďovat data pro zpracování současně. Základnový i mobilní přijímač musí shromažďovat data v průběhu stejného intervalu záznamu. User Information Když se použije GPS nebo GLONASS, bude identifikátor přenosu nastavený na GP respektive GL. Pokud se GPS a GLONASS používají současně, vytvoří GB- 500 dvě GSA zprávy současně. První zpráva je pro GPS a další zpráva pro GLONASS. Každá zpráva používá stejný identifikátor přenosu, GN, a má stejnou hodnotu DOP (DOP je hodnota vypočítaná pomocí sady připojených družic). Zpráva GST V této zprávě je obsažena statistika chyb v určení polohy tak, jak je popsána vtabulka D-7. Obsah zprávy GST. Tabulka D-7. Obsah zprávy GST Pole Popis 1 Čas UTC polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Odhadovaná směrodatná odchylka chyby vstupní vzdálenosti. Vstupní vzdálenost SV, která se použije v procesu navigace, obsahuje zdánlivou vzdálenost této družice a odpovídající korekci DGNSS [metry]. 3 Hlavní poloosa chybové elipsy [metry] 4 Vedlejší poloosa chybové elipsy [metry] 5 Orientace hlavní poloosy chybové elipsy [stupně od zeměpisného severu] 6 Chyba zeměpisné šířky RMS [metry] 7 Chyba zeměpisné délky RMS [metry] 8 Chyba nadmořské výšky RMS [metry] 9 Kontrolní součet Statické zaměřování Statické zaměřování je nejpřesnější metodou zaměřování. U statického zaměřování je anténa upevněná v pevném bodě pomocí

9 vzdálenosti pro GPS a další zpráva uvádí zbytkovou chybu vzdálenosti pro GLONASS. Identifikátor přenosu každé zprávy používá GN, která reprezentuje zbytkovou chybu vzdálenosti pro GNSS. Zpráva GSA V této zprávě je obsažen provozní režim přijímače GNSS, dále družice použité pro určení polohy a DOP tak, jak je to popsáno v Tabulka D-6. Obsah zprávy GSA. Tabulka D-6. Obsah zprávy GSA Pole Popis 1 Režim přepínání M: Ruční; nucené přepínání 2D/3D režimu A: Automatický; automatické přepínání 2D/3D režimu 2 Režim určování polohy 1: Určení polohy je neplatné 2: 2D 3: 3D 3 Řada identifikačních čísel družic. Délka řady je proměnná (v závislosti na počtu družic použitých při řešení) 1 až 32: čísla PRN při GPS 1 až 24: čísla pozic GLONASS 1 až 32: identifikační čísla družic podle NMEA 65 až 68: identifikační čísla družic podle NMEA 4 Zhoršení přesnosti určení polohy (PDOP) 5 Zhoršení přesnosti určení polohy v horizontální rovině (HDOP) 6 Zhoršení přesnosti určení polohy ve vertikální rovině (VDOP) 7 Kontrolní součet stativu nebo nějakého jiného kotvícího zařízení. Používají se alespoň dva přijímače, jeden je umístěný ve známém bodě a druhý v neznámém bodě, observace se provádějí současně, s použitím stejného intervalu záznamu a alespoň čtyř společných družic. Statické zaměřování je sice nejpřesnější metodou zaměřování, ale také si vyžaduje nejdelší observační dobu. Observační doba může trvat od méně než jedné hodiny až po několik hodin; intervaly záznamu mohou být v přibližném rozmezí od několika sekund do půl minuty. Observační doby se však budou lišit v závislosti na podmínkách observace a základnové vzdálenosti. Zatímco statické zaměřování je možné provádět s jednofrekvenčními nebo dvoufrekvenčními daty, základny měřené jednofrekvenčními přijímači jsou obecně omezeny na 10 km. Dvoufrekvenční zaměřování umožňuje, aby základna byla delší než 10 km a také odstraňuje většinu souvisejících ionosférických vlivů. Pro tato měření s delšími základnami jsou nutné funkce, které mohou poskytnout pouze dvoufrekvenční data. Statické zaměřování si vyžaduje současnou observaci alespoň dvěma přijímači. Chcete-li zvýšit efektivitu práce, provádějte současně zaměřování více observačních bodů pomocí více přijímačů. Pomocí softwaru na následné zpracování dat můžete současně analyzovat a zpracovávat observační data získaná pomocí více přijímačů. V porovnání s ostatními metodami zaměřování vyžaduje statické zaměřování delší observační dobu. Ze stejného důvodu však umožňuje vyřešit takové s analýzou související problémy jako je skluz cyklů a vícecestné šíření signálu a tudíž dosáhnout vysoké úrovně přesnosti. Rychlé statické zaměřování Rychlé statické zaměřování je v podstatě stejné jako statické zaměřování, s tím rozdílem, že toto zaměřování se může realizovat za kratší čas a že je při něm nutné použít dvoufrekvenční GPS přijímače. Standard NMEA říká toto:

10 Všeobecně se dá říci, že rychlé statické zaměřování je efektivní pro vektory dlouhé až mílí, observační doby mezi 3 a 10 minutami a intervaly zaznamenávání dat v rozmezí mezi 1 a 5 sekundami. Ovšem skutečná základnová vzdálenost a observační doby se budou lišit podle počtu nalezených družic, DOP, existence nebo nepřítomnosti skluzu cyklů nebo vícecestného šíření, jiných podmínek observace i přírodních podmínek. Díky krátké době observace zlepšuje rychlé statické zaměřování efektivitu práce. Na druhé straně je však množství získaných observačních dat malé, takže přesnost a spolehlivost dat může být menší než u statického zaměřování. Chcete-li zlepšit přesnost získaných dat, použijte software pro plánování obsazení, abyste si potvrdili, že počet družic, konkrétní doba i jiné podmínky budou dobré pro RDOP (relativní zhoršení přesnosti); před observací proveďte důkladnou přípravu. Kinematické zaměřování Při kinematickém zaměřování provádí referenční stanice statické zaměřování tak jako u statické metody zaměřování; ale mobilní stanice provádí observace, když je v pohybu. Existují dva typy kinematického zaměřování: Stop & Go a Souvislé. Tak jako u statického zaměřování, i kinematické zaměřování potřebuje, aby alespoň dva přijímače přijímaly současně signály ze čtyř (nebo více) stejných družic. Jeden z přijímačů slouží jako referenční stanice. Tak jako u statického zaměřování, tato stanice provádí statickou observaci s anténou pevně usazenou pomocí stativu nebo nějakého jiného kotvícího zařízení. Druhý přijímač je mobilní; provádí observace prostřednictvím antény, kterou někdo drží připevněnou na tyč nebo jiný podobný nástavec, a pohybuje s ní. Tak jako u jiných metod zaměřování, mohou se observace provádět současně pomocí více mobilních přijímačů a sdílené referenční stanice. U kinematického zaměřování Stop & Go zůstává mobilní přijímač zapnutý při pohybu z jednoho místa zaměřování do druhého. Výsledkem je, že trajektorie mobilního přijímače se skládá ze střídajících se statických a kinematických observací. Mobilní Zpráva GRS V této zprávě je obsažena zbytková chyba vzdálenosti, používá se pro podporu RAIM tak, jak je to popsáno v Tabulka D-5. Obsah zprávy GRS. Tabulka D-5. Obsah zprávy GRS Pole Popis 1 Čas UTC (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Režim 0: zbytkové chyby byly použity pro výpočet polohy uvedené v odpovídající větě GGA nebo GNS 1: zbytkové chyby byly přepočteny po vypočtení polohy GGA nebo GNS V současnosti, přijímač používá pouze první režim (Režim = 0) 3 Řada rozdílů vzdáleností (v metrech). Délka řady je závislá na počtu družic použitých při řešení polohy. Pořadí musí být stejné jako pořadí identifikačních čísel družic v GSA. Když se používá GRS, jsou obvykle potřebné i GSA a GSV. Pokud rozdíl vzdálenosti překročí hodnotu 99,9 metrů, desetinná část se ignoruje a výsledkem je celé číslo (ze -103,7 se stane -103). Maximální hodnota pro toto pole je Kontrolní součet Standard NMEA říká toto: Když se použijte GPS nebo GLONASS, bude identifikátor přenosu nastaven na GP, respektive GL. Pokud se společně používají GPS a GLONASS, vytvoří GB- 500 dvě GRS zprávy. První zpráva uvádí zbytkovou chybu

11 Když přijímač GB-500 provádí určování polohy v rámci RTK nebo DGPS pouze pomocí GPS nebo pouze pomocí GLONASS, bude na výstupu jedna zpráva GNS pro výsledek určení polohy. Když GB-500 provádí RTK nebo DGPS pomocí GPS+GLONASS, na výstupu budou tři sériové zprávy GNS pro každý výsledek určení polohy. První ze tří sériových zpráv GNS obsahuje většinu informací a hraje nejdůležitější roli. Druhé dvě zprávy obsahují příslušné informace o GPS a GLONASS (zejména počet družic, stáří diferenciálních dat a identifikaci referenční stanice). Níže je uveden příklad tří sériových zpráv GNS: $GNGNS, , ,N, ,W,DD,14, 0.9, ,6.5,,*74<CR><LF> $GPGNS, ,,,,,,7,,,,5.2,23*4D<CR><LF> $GLGNS, ,,,,,,7,,,,3.0,23*55<CR><LF> přijímač musí souvisle sledovat družice a neztratit je ani při změně z kinematické na statickou observaci, a naopak. U zaměřování Stop & Go se doba statické observace obvykle volí v rozmezí mezi 10 a 60 sekundami, zatímco interval záznamu se vybírá tak, aby při pobytu na statickém stanovišti obsahoval alespoň tucet měřicích epoch. Čím delší je doba statické observace, tím větší bude přesnost získaných dat. Analytické výsledky získané touto metodou odpovídají místu statické observace. Souvislé kinematické zaměřování je metoda zaměřování bez zastavení, metoda používaná pro získání nepřetržité, přesné trajektorie pohybujícího se tělesa atp. Touto metodou jsou získávány výsledky pro každý interval záznamu. Kinematické zaměřování v reálném čase (RTK) Kinematické zaměřování v reálném čase (RTK) je metoda, která poskytuje výsledky určení polohy získané v reálném čase a která vyžaduje použití kontroléru pro stahování a ukládání výsledků. U zaměřování RTK, tak jako kinematického zaměřování s následným zpracováním dat, jeden přijímač slouží jako referenční stanice a provádí observace pomocí své antény upevněné na stativu nebo nějakém podobném zařízení; zatímco druhý přijímač funguje jako mobilní a provádí observace pomocí antény připevněné k tyči a přemisťované do observačních bodů. Na rozdíl od kinematického zaměřování s následným zpracováním dat je referenční stanice spojena s mobilní stanicí pomocí rádiového systému nebo jiného komunikačního systému. Korekční data k údajům o fázi nosného kmitočtu atd. získaná observací na referenční stanici jsou vysílána do mobilního přijímače prostřednictvím modemu. Mobilní přijímač na základě těchto vysílaných dat a svých vlastních observačních dat okamžitě provádí analýzu základny uvnitř přijímače a poskytuje výsledky. Aby bylo možné provádět zaměřování RTK, musí být přijímač inicializovaný, aby mohl provádět stanovování nejednoznačnosti. Přijímač GB-500 je vybaven technologií on-the-fly (OTF) takže je možné provést jeho inicializaci, i když se pohybuje.

12 Všeobecně se dá říci, že k inicializaci OTF je potřeba alespoň pět družic a v ne zrovna ideálním prostředí (to jest při nepříznivém vícecestném šíření signálu, pod hustou klenbou stromů atp.) může trvat několik minut. Seznamte se GB-500 je přijímač, který byl konfigurován pro zaměřování. V závislosti na verzi firmwaru může být vylepšen na dvoufrekvenční přijímač a pro příjem GPS/GLONASS. Grafický LED displej a funkční klávesy umožňují uživateli snadnou obsluhu při provádění různých typů zaměřování, kontrole provozních podmínek i dalších úkonech. GB-500 může být vybaven interní pamětí pro zaznamenání dat ze zaměřování a uložená data je možné přenášet přes rozhraní USB nebo port RS232C. Na Obrázek 1-2. Konfigurace systému GB-500 jsou znázorněny možné systémové konfigurace GB Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 5 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 6 Indikátor režimu: znakové pole s proměnnou délkou, s aktuálně definovanými dvěma znaky. První znak označuje použití GPS družic, druhý znak označuje použití družic GLONASS. Indikátory jsou: N: Žádné stanovení. Satelitní systém nepoužitý pro stanovení polohy nebo stanovení polohy není platné A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy. D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy. P: Nezávislé určení polohy PPS R: RTK pevné řešení F: RTK plovoucí řešení E: Režim určování polohy odhadem M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru 7 Celkový počet družic použitých pro výpočet polohy 8 Zhoršení přesnosti určení polohy v horizontální rovině (HDOP) [-] 9 Nadmořská výška nad geoidem ve vybraném známém bodě [metry] 10 Odlehlost geoidu: rozdíl mezi zemským elipsoidem a geoidem definovaným referenčním výškovým bodem [metry] 11 Stáří diferenciálních dat [sekundy] (viz poznámka níže) 12 Kontrolní součet

13 6 Stavové pole V: Neplatné pro všechny hodnoty indikátorů režimu systému určení polohy A: Autonomní D: Diferenciální P: Přesné R: RTK s pevnými kódy F: RTK s plovoucími kódy 7 Indikátor režimu systému určení polohy A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy E: Režim určování odhadem (výpočtem) M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru N: Data nejsou platná 8 Kontrolní součet Zpráva GNS V této zprávě jsou obsažena data o čase, poloze a určení polohy pomocí GPS+GLONASS (GNSS) tak, jak je to popsáno v Tabulka D-4. Obsah zprávy GNS. Tabulka D-4. Obsah zprávy GNS Pole Popis 1 Čas UTC stanovení polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 3 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S - jižní Obrázek 1-2. Konfigurace systému GB-500

14 Přijímač GB-500 Standardní verze firmware pro přijímač GB-500 obsahuje následující funkce: Dvoufrekvenčnost Umožňuje příjem dvou frekvencí. GLONASS Umožňuje příjem signálů z družic systému GLONASS. RTK Umožňuje zpracování RTK (pro měřicí interval, vyberte buďto 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz nebo 20 Hz). AMR (Pokročilé odstranění následků vícecestného šíření signálu) Redukuje chyby způsobené vícecestným šířením signálu. Paměť Umožňuje použití interní paměti, od 8 MB po 1 GB. Přijímač GB-500 je vybaven předním panelem pro zobrazování informací a ovládání různých funkcí přijímače. Přístup k přihrádce pro baterie zajišťuje páčka (Obrázek 1-3. Přední část GB-500). Obrázek 1-3. Přední část GB-500 Zpráva GLL V této zprávě jsou obsažena data o aktuální zeměpisné šířce/délce a stavu určení polohy tak, jak je to popsáno v Tabulka D-3. Obsah zprávy GLL. Tabulka D-3. Obsah zprávy GLL Pole Popis 1 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 2 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S- jižní 3 Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 4 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 5 Čas UTC polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) Otvory pro závěsný popruh se nacházejí nad panelem. Dvě baterie jsou uschovány v dolní polovině přední části přijímače (Obrázek 1-4. Otvory pro popruh na GB-500 a baterie).

15 11 Odlehlost geoidu: rozdíl mezi zemským elipsoidem a geoidem definovaným referenčním výškovým bodem [metry] 12 Symbol M (označuje, že odlehlost geoidu je uvedena v metrech) 13 Stáří dat diferenciálního GPS [sekundy] 14 ID diferenciální referenční stanice (celé číslo mezi 0000 a 1023) 15 Kontrolní součet Identifikátor přenosu v rámci zprávy GGA je vždy nastaven na GP, bez ohledu na to, zda se poloha vypočítá pouze pomocí GPS, pouze pomocí GLONASS nebo pomocí kombinace GPS a GLONASS. Když GB-500 používá údaje z GPS+GLONASS pro určení polohy v rámci RTK a DGPS, zobrazí se stáří diferenciálních GPS dat a identifikace diferenciální referenční stanice související s daty GPS. A naopak, když GB-500 používá pouze data GLONASS, zobrazí se staří diferenciálních GPS dat a identifikace referenční stanice související s daty GLONASS. Všeobecně se dá říci, že při použití přijímače GPS/GLONASS byste raději měli používat zprávu GNS než zprávu GGA. Zpráva GGA se používá hlavně pro přijímače pracují pouze s GPS. Obrázek 1-4. Otvory pro popruh na GB-500 a baterie V horní části přijímače se nacházejí porty pro připojení antény, napájení a pro připojení k externím součástem. USB port se nachází na pravé straně přijímače. Háček na zadní straně umožňuje, aby byl přijímač připevněn ke stativu (Obrázek 1-5. Porty a konektory na GB- 500). Obrázek 1-5. Porty a konektory na GB-500

16 Přední panel Pole Popis Na předním panelu (Obrázek 1-6. Přední panel) se nacházejí tři funkční tlačítka a pět LED diod, které zobrazují stav baterií a určité funkce. Podrobnosti o předním panelu přijímače GB-500 nalezněte v Kapitole 3. Obrázek 1-6. Přední panel GB-500 Anténa PG-A1 Anténa PG-A1 (Obrázek 1-7. Anténa PG-A1) je přesná dvoufrekvenční, dvoukonstelační anténa obsahující přesnou mikrocentrovací technologii a integrovanou protiváhu, která pomáhá odstraňovat chyby způsobené vícecestným šířením signálu. PG-A1 byla navržena jako příslušenství k modulárním přijímačům Topcon, jako je například GB-500. Obrázek 1-7. Anténa PG-A1 1 Čas UTC určení polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 3 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S jižní 4 Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 5 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 6 Ukazatel kvality GPS 0: Stanovení není dostupné nebo je neplatné. 1: Režim GPS SPS (jednobodový režim), stanovení je platné 2: Režim diferenciálního GPS SPS, stanovení je platné 3: Režim GPS PPS (jednobodový režim), stanovení je platné 4: RTK pevné řešení 5: RTK plovoucí řešení 6: Režim určování odhadem (výpočtem) 7: Režim ručního vstupu 8: Režim simulátoru 7 Počet družic použitých pro výpočet polohy 8 Zhoršení přesnosti určení polohy v horizontální rovině (HDOP) [-] 9 Výška nad geoidem ve vybraném známém bodě [metry] 10 Symbol M (označuje, že výška je uvedená v metrech)

17 Čas Volitelné příslušenství Čas se vyjadřuje jako čas UTC ve formátu HHMMSS. Adaptér Tribrach 2-30 Používá se s trojnožkou Tribrach-20 a HH označuje hodiny mezi 00 a 23, MM označuje minuty mezi mezikusem pro zajištění antény na stativu. 00 a 59, SS označuje sekundy mezi 00 a 59. Tribrach-20 Používá se pro upevnění adaptéru Tribrach 2-30 ke stativu. Podporované zprávy V Tabulka D-2. Podporované zprávy NMEA jsou uvedeny zprávy NMEA, které přijímač GB-500 podporuje. Tabulka D-2. Podporované zprávy NMEA Zpráva Popis GGA Údaje o čase, poloze a určení polohy GLL Poloha a režim určení polohy GNS Údaje o čase, poloze a určení polohy pomocí GPS+GLONASS (GNSS) GRS Zbytková chyba vzdálenosti pro každou družici GSA Provozní režim, použité družice a DOP přijímače GNSS GST Statistika polohových chyb GSV Počet družic, číslo družice, elevační úhel, azimutální úhel a SNR HDT Kurz RMC Čas a datum určení polohy, poloha, kurz a rychlost VTG Kurz a rychlost ZDA Čas UTC, den, měsíc, rok a místní časové pásmo Zpráva GGA V této zprávě jsou obsažena data o čase, poloze a určení polohy tak, jak je to popsáno v Tabulka D-2. Obsah zprávy GGA. Tabulka D-2. Obsah zprávy GGA FC-1000 pro sběr dat Používá se jako kontrolér pro GB-500. Potřebuje aplikační software. Držák pro FC-1000 Používá se k upevnění FC-1000 pro sběr dat na tyč pro RTK GPS. Střídavý adaptér Napájení pro dobíjení baterií přístroje při použití. Prodlužovaní kabel (2 m) Používá se pro prodloužení napájecího kabelu. Anténní kabel (4m) Používá se k propojení antény a přijímače. Datový kabel Používá se k připojení GB-500 k počítači (DB 9- pinový konektor). Kabel do zapalovače cigaret Používá se pro připojení do zapalovače cigaret v automobilu a napájení přijímače přes napájecí kabel. Kabel s čelisťovými konektory (krokodýlky) Používá se k připojení univerzální baterie a napájení přijímače napájecím kabelem. Opatření při skladování Přístroj po použití vždy vyčistěte. Čisticím štětcem odstraňte prach, potom měkkým hadříkem setřete nečistoty. Přístroj skladujte na místě, kde jsou teploty v rozmezí C a kde nesvítí přímé sluneční světlo.

18 Úvod Při čištění přijímače používejte čistý hadřík navlhčený neutrálním čisticím prostředkem nebo vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čističe, éter, ředidla nebo jiná rozpouštědla. Před uložením se vždy ujistěte, že je přístroj úplně suchý. Přijímač utřete měkkým a čistým hadříkem. Po intenzivnějším použití zkontrolujte všechny součásti stativu. Některé součásti (šrouby nebo svorky) se mohou časem uvolnit. User Information <CR><LF>: Konec zprávy (návrat vozíku, nový řádek) Pro každou zprávu NMEA se použije pole NULL, když je jeden nebo více parametrů nespolehlivých nebo pokud zcela chybí. Toto pole je popsáno dvěma čárkami (,,) nebo čárkou a hvězdičkou (,*) v závislosti na stavu zprávy. Autorizační soubor pro volitelné funkce (OAF) Topcon Positioning Systems vydává Autorizační soubor pro volitelné funkce (OAF), kterým se zapínají konkrétní volitelné funkce, když si je zákazník zakoupí. Autorizační soubor pro volitelné funkce umožňuje zákazníkům, aby si přizpůsobili a nakonfigurovali svůj přijímač podle svých konkrétních potřeb a nakoupili pouze funkce, které potřebují. Obvykle se všechny přijímače dodávají s dočasným OAF, který umožňuje, aby zákazník používal přijímač po předem stanovenou dobu. Když přístroj zakoupíte, novým OAF se aktivují požadované a zakoupené volitelné funkce na stálo. Volitelné funkce přijímače pak zůstávají nedotknuté, i když vymažete NVRAM nebo vyresetujete přijímač. OAF umožňuje následující typy funkcí. Kompletní seznam všech dostupných možností a jejich podrobnější popis naleznete na webových stránkách firmy TPS (www.topcongps.com/tech/index) nebo se můžete poradit se svým prodejcem TPS. Typ signálu (standardně L1; volitelně L2) Paměť (standardně 0MB; volitelně 4MB až 1GB) Rychlost obnovy: standardně 1 Hz (volitelně 5, 10 nebo 20Hz) RTK při 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz a 20 Hz Vstup/Výstup RTCM/CMR Indikátor události Spolupráce při vysledování družic Přijímače TOPCON podporují tyto identifikátory přenosu: GP Global Positioning System (GPS) GL GLONASS GN Global Navigation Satellite System (GNSS) Všeobecně se dá říci, že prostřednictvím identifikátoru přenosu je přijímající terminál informován, zda informace o poloze obsažená ve zprávě je generována jen systémem GPS, jen systémem GLONASS nebo kombinací systémů GPS a GLONASS. Ale mezi skutečnými zprávami NMEA existují i takové zprávy, které neobsahují družice použité pro určení polohy. (Další podrobnosti viz Podporované zprávy.) Pole Zeměpisná šířka a zeměpisná délka Směr Zeměpisná šířka se uvádí jako DDMM.MMMM a zeměpisná délka jako DDDMM.MMMM. DD a DDD zastupují úhlové stupně a MM.MMMM jsou úhlové minuty s desetinnou čárkou. Znaky označující severní šířku, jižní šířku, východní délku a západní délku jsou N, S, E, respektive W.

19 Pokročilá redukce vlivu vícecestného šíření signálu Využití systému WAAS Autonomní sledování integrity přijímače (RAIM) 1 PPS (Puls-za-sekundu; časovací signál) NMEA Standardy NMEA-0183 je standard, jehož účelem je usnadnit konektivitu a kompatibilitu mezi přístroji vyrobenými různými výrobci. Tato norma definuje protokol pro výměnu dat, typy zpráv a technické parametry přenosu dat mezi vysílajícím a přijímajícím terminálem a často se používá v různých aplikacích. Obecný formát NMEA Každá zpráva NMEA má následující formát: $AACCC,c-c*hh<CR><LF> $: Začátek zprávy AACCC: Adresové pole První dva znaky reprezentují identifikátor vysílajícího terminálu. Poslední tři znaky reprezentují identifikátor typu zprávy. c-c: Datový blok *: Oddělení kontrolního součtu hh: Kontrolní součet

20 Nastavení a zapojení V této kapitole je popsáno napájení GB-500, nastavení a připojení různých součásti v rámci přípravy na observaci. Zapojení a nabíjení baterií Přijímač GB-500 je vybaven dvěma vyměnitelnými nabíjecími bateriemi. Observace může pokračovat, i když jednu z baterií vyjmete. Navíc při použití střídavého adaptéru se mohou baterie dobíjet, i když jsou vložené do přijímače GB-500. Použití baterií BT-60Q Před expedicí se ve výrobě vloží izolační pásek mezi kontakty baterií.před použitím tento pásek odstraňte. Uvnitř přijímače GB-500 teče slabý proud, i když je jeho napájení vypnuto. Proto, pokud skladujete GB-500 po delší dobu s vloženými bateriemi, baterie postupně ztrácí kapacitu a může se stát, že se GB-500 stane nefunkčním. Pokud víte, že nebudete GB- 500 používat dva týdny nebo déle, baterie vyjměte. Na Obrázek 2-1. Vložení dobíjecích baterií BT-60Q jsou znázorněny kroky jedna až tři pro vložení baterií BT-60Q. Výstupní nabíjecí napětí Frekvence Teplota při nabíjení Rozměry Hmotnost Síťový adaptér 8,4V ± 0,1V (Proud pro nabíjení je 0,9 A) 50/60Hz +10 C to +40 C Š:70 x H:120 x V:40 mm 140 g V Tabulka C-10. Parametry adaptéru jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým prvkům adaptéru. Tabulka C-10. Parametry adaptéru Prvek Podrobnosti Velikost Š:60 x D:112 x V:36 mm Hmotnost 235 g Provozní teplota 0 C až +40 C Skladovací teplota -40 C to +85 C Vstup střídavé napětí 100 až 240 V 1A (110 V střídavé) 50 až 60 Hz Výstup stejnosměrné napětí 12 V 2,5 A (30 W) Konektory Vstup (střídavý): Standardní 3-pinová střídavá koncovka Výstup (stejnosměrný): SAE Čas nabíjení 7 hodin pro úplné nabití baterií 6 hodin pro nabití na 90%

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži

GPS 4M. Návod k obsluze a návod k montáži Návod k obsluze a návod k montáži Verze 5.2 Datum: 20.8.2013 Obsah Úvod... 3 Popis zařízení... 3 Obsah balení... 3 Základní technické údaje... 3 Bezpečnostní informace... 4 Návod k obsluze... 4 Návod k

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt Verze: 8.0 Obsah 1. Popis GPS 1.1. Technická specifikace... 3 1.2. Popis součástí... 4 2. Příprava a záznam dat 2.1. Paměťová karta... 6 2.2. Připojení GPS... 6 2.2.1. Připojení GPS s řízením... 7 2.2.2.

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Laserový zaměřovač Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ.

HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. MarConnect. Zpracování měřených dat HLEDÁTE TO SPRÁVNÉ SPOJENÍ. VYTVOŘÍ JEJ MARCONNET. Nejaktuálnější informace k produktům MARCONNECT naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Naše nové

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více