Úvod. Informace pro uživatele. Výjimky ze zodpovědnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Informace pro uživatele. Výjimky ze zodpovědnosti"

Transkript

1 Úvod Děkujeme Vám, že jste zakoupili přijímač TOPCON GNSS GB-500. V této Příručce uživatele je vysvětleno, jak přístroj GB-500 používat, kontrolovat a seřizovat; také jsou zde uvedeny jiné záležitosti související s provozem tohoto přístroje. Abyste mohli GB-500 používat efektivně a bezpečně, přečtěte si před jeho použitím část Manipulace a bezpečnostní opatření na straně B-1 a potom ho používejte tak, jak je předepsáno. Také prosím zajistěte, abyste měli tuto příručku vždy při ruce. Informace pro uživatele Tento výrobek je určen pouze pro profesionální použití! Jeho uživatel musí být kvalifikovaným geodetem nebo alespoň musí mít dostatečné znalosti v oblasti zaměřování tak, aby mohl porozumět bezpečnostním a jiným pokynům dříve, než začne přístroj používat, kontrolovat nebo seřizovat. Když pracujete s přijímačem, používejte vždy ochranné prostředky (bezpečnostní obuv, přilbu atd.). Výjimky ze zodpovědnosti Očekává se, že uživatel tohoto výrobku bude dodržovat všechny provozní pokyny a provádět pravidelné kontroly funkčnosti výrobku. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za výsledky nesprávného nebo úmyslného použití nebo zneužití, včetně jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné škody a ztráty zisku.

2 Úvod Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za následné škody a ztrátu zisku způsobenou jakoukoliv katastrofou (zemětřesením, bouřemi, záplavami atp.). Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za požár, nehodu nebo jakýkoliv čin třetí strany anebo použití za jiných obvyklých podmínek. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za žádnou škodu a ztrátu zisku následkem změny dat, ztráty dat, přerušení podnikání atp., způsobenými použitím výrobku nebo nepoužitelným výrobkem. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu zisku způsobenou jiným použitím, než jak je popsáno v uživatelské příručce. Výrobce, ani jeho zástupci, nepřebírají žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou nesprávným pohybem nebo nesprávnou funkcí následkem propojení s jinými výrobky. User Information ušlého zisku, ztracených úspor nebo jiných náhodných nebo následných škod plynoucích z použití výrobku nebo nemožnosti jej použít. Jiná pravidla a podmínky COPYRIGHT Veškeré informace obsažené v této Příručce jsou duševním vlastnictvím firmy TPS a materiálem chráněným autorským právem firmy TPS. Všechna práva vyhrazena. Nesmíte používat, zpřístupňovat, kopírovat, skladovat, zobrazovat, vytvářet z nich odvozeniny, prodávat, upravovat, zveřejňovat, distribuovat nebo umožnit jakékoliv třetí straně přístup k jakékoliv grafice, obsahu, informacím nebo údajům v této Příručce bez výslovného písemného souhlasu firmy TPS a můžete použít takové informace pouze pro péči a obsluhu vašeho Výrobku. Informace a údaje v této Příručce jsou aktivem firmy TPS a byly vyvinuty s vynaložením značné práce, času i peněz a jsou výsledkem původního výběru, koordinace a uspořádání společností TPS. OBCHODNÍ ZNAČKY GB-500, FC-1000, HiPer, Topcon a Topcon Positioning Systems jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy TPS. Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation. Zde zmíněné názvy Výrobků a společností mohou být obchodními značkami jejich příslušných vlastníků.

3 Úvod User Information Záruční podmínky Na laserová a elektronická zařízení pro určování polohy TPS se poskytuje záruka na vadný materiál a zpracování za normálního používání a využití v souladu s touto příručkou. Na zařízení se poskytuje záruka po dobu uvedenou na záruční kartě provázející produkt, přičemž tato doba začíná běžet od okamžiku, kdy některý z autorizovaných prodejců firmy TPS 1 prodá tento výrobek kupujícímu. V průběhu záruční lhůty společnost TPS, na základě vlastní volby, opraví nebo vymění tento výrobek bez dalších poplatků. Náhradní součástky a náhradní výrobky budou poskytnuty na základě výměny a budou buďto repasované nebo nové. Tato omezená záruka nezahrnuje servis potřebný pro odstranění škody na výrobku způsobené nehodou, katastrofou, nesprávným použitím, zneužitím nebo úpravami prováděnými na výrobku. Záruční opravy poskytuje autorizovaný záruční servis TPS. Pokud se výrobek zasílá poštou, souhlasí kupující, že výrobek pojistí nebo přijme riziko jeho ztráty či poškození při přepravě a že zaplatí poštovné do místa záručního servisu a že použije originální přepravní obal nebo jiný, ekvivalentní. Balíček by měl být doprovázen dopisem, ve kterém bude popsán problém anebo závada. Jediným opravným prostředkem kupujícího je náhrada tak, jak je uvedena výše. V žádném případě nebude firma TPS zodpovědná za jakékoliv škody nebo jiné nároky včetně jakýchkoliv nároků z důvodu 1 Záruka na závady u baterií Topcon a nabíječky je 90 dní. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY VYJMA JAKÝCHKOLIV ZÁRUK UVEDENÝCH V PŘÍLOZE NEBO NA ZÁRUČNÍ KARTĚ DOPROVÁZEJÍCÍ VÝROBEK, TATO PŘÍRUČKA I VÝROBEK JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST TPS ODMÍTÁ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO JAKÉKOLIV KONKRÉTNÍ POUŽITÍ NEBO ÚČEL. FIRMA TPS A JEJÍ DISTRIBUTOŘI NEJSOU ZODPOVĚDNÍ ZA TECHNICKÉ NEBO REDAKČNÍ CHYBY ČI OPOMENUTÍ ZDE OBSAŽENÉ; ANI ZA NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z DODÁNÍ, FUNGOVÁNÍ NEBO POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU NEBO PŘIJÍMAČE. TAKOVÉ ODMÍTNUTÉ ZÁRUKY ZAHRNUJÍ, ALE NEOMEZUJÍ SE NA, ČASOVÉ ZTRÁTY, ZTRÁTU NEBO ZNIČENÍ DAT, ZTRÁTU ZISKU, ÚSPOR NEBO VÝNOSŮ, NEBO ZTRÁTU POUŽITÍ PRODUKTU. NADTO NENÍ FIRMA TPS ZODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NEBO NÁKLADY VZNIKLÉ VE SPOJITOSTI ZE ZÍSKÁNÍM NÁHRADNÍCH VÝROBKŮ NEBO SOFTWARU, S NÁROKY ZE STRANY JINÝCH, S POTÍŽEMI NEBO ZA JAKÉKOLIV JINÉ NÁKLADY. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ, NEBUDE MÍT FIRMA TPS ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO NĚCO PODOBNÉHO VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV JINÉ OSOBĚ NEBO ORGANIZACI NAD KUPNÍ CENU ZAPLACENOU ZA PŘIJÍMAČ. WEBOVÉ STRÁNKY; JINÁ PROHLÁŠENÍ Žádné prohlášení obsažené na webové stránce firmy TPS (nebo jakékoliv jiné webové stránce) nebo v jakékoliv jiném propagačním materiálu nebo literatuře firmy TPS nebo učiněné zaměstnancem nebo nezávislým dodavatelem firmy TPS nemění tato Pravidla a podmínky (včetně Smlouvy o licenčním ujednání, záruky nebo omezení odpovědnosti)). BEZPEČNOST Nesprávné použití přijímače může mít za následek zranění osob nebo škodu na majetku anebo nesprávnou funkci výrobku. Přijímač smí opravovat pouze autorizovaná záruční servisní střediska TPS. Uživatelé si musí prostudovat a dbát na bezpečnostní upozornění uvedená v Příloze B.

4 RŮZNÉ Firma TPS může kdykoliv doplnit, upravit, nahradit nebo zrušit výše uvedená Pravidla a podmínky. Výše uvedená Pravidla a podmínky se řídí zákony státu Kalifornie a budou vykládány v souladu s ním, bez ohledu na kolize norem. Regulační informace V následující části jsou uvedeny informace o souladu tohoto výrobku s vládními předpisy. Soulad podle Evropského společenství My, firma Topcon Corporation, prohlašujeme shodu podle EC pro následující výrobek: Identifikace výrobku: Značka: Topcon Model/Typ: GEODETICKÝ PŘIJÍMAČ Číslo modelu: GB-1000/500 Výrobce: Název: Topcon Positioning Systems Adresa: 5758 W. Las Positas Blvd., Pleasanton, CA Stát: USA Tel: Fax: Používané normy: EN 55024:1998, EN 55022/1997 třída A, EN60950:2000 Prostředky pro určení shody: Výrobek je v souladu se Směrnicí 89/336/EEC na základě výsledků zkoušek provedených s použitím harmonizovaných norem v souladu se Článkem 10(1) Směrnice. uvedena v uzlech 7 Horizontální rychlost [km/h] 8 Symbol K označuje, že horizontální rychlost je uvedena v km/h 9 Indikátor režimu systému určování polohy A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy E: Režim určování odhadem (výpočtem) M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru N: Data nejsou platná 10 Kontrolní součet Zpráva ZDA V této zprávě je obsažen čas UTC, den, měsíc, rok a místní časové pásmo tak, jak je to popsáno vtabulka D-12. Obsah zprávy ZDA. Tabulka D-12. Obsah zprávy ZDA Pole Popis 1 Čas UTC (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Den (nabývá hodnot od 01 do 31) 3 Měsíc (nabývá hodnot od 01 do 12) 4 Rok 5 Hodiny místního pásma (nabývá hodnot od -13 do +13) 6 Minuty místního pásma (nabývá hodnot 00 do 59) 7 Kontrolní součet Hodiny a minuty místního pásma se udávají jako rozdíl oproti času UTC.

5 určují úhlové minuty) 6 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 7 Rychlost nad zemí (horizontální rychlost) [uzly] 8 Kurz nad zemí (skutečný kurz) [stupně] 9 Datum (den/měsíc/rok) 10 Magnetická deklinace [stupně] 11 Směr magnetické deklinace: E - východní, W - západní 12 Režim určování polohy A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy E: Režim určování odhadem (výpočtem) M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru N: Data nejsou platná 13 Kontrolní součet Konvence použité v příručce V této příručce se používají následující konvence: Příklad ENT File Exit Connection Frequency systém. Popis Stiskněte tlačítko nebo klikněte na klávesu označenou ENT. Klikněte na nabídku File a potom klikněte na Exit. Označuje název dialogového okna nebo obrazovky. Označuje pole v dialogovém okně nebo na obrazovce nebo záložku v rámci dialogového okna nebo obrazovky. Dodatečné informace, které Vám pomohou konfigurovat, udržovat nebo nastavit Dodatečné informace, které mohou ovlivnit provoz systému, výkonnost systému, měření nebo osobní bezpečnost. Zpráva VTG V této zprávě je obsažen směr a rychlost přesunu tak, jak je to popsáno v Tabulka D-11. Obsah zprávy VTG. Tabulka D-11. Obsah zprávy VTG Pole Popis 1 Skutečný kurz [stupně] 2 Symbol T označuje Skutečný kurz 3 Magnetický kurz [stupně] 4 Symbol M označuje Magnetický kurz 5 Horizontální rychlost [uzly] 6 Symbol N označuje, že horizontální rychlost je Upozornění, že jednání by mohlo mít nepříznivý vliv na provoz systému, výkonnost systému, integritu dat nebo zdraví osob. Upozornění, že jednání bude mít za následek poškození systému, ztrátu dat, ztrátu záruky nebo zranění osob.

6 Úvod Úvod User Information $GPGSV,3,3,10...<CR><LF> $GLGSV,2,1,7...<CR><LF> $GLGSV,2,2,7...<CR><LF> Přístroj GB-500 (Obrázek 1-1. Přijímač GB-500) od firmy Topcon Positioning System je dvoufrekvenční přijímač GPS+ zkonstruovaný tak, aby byl nejpokročilejším přijímačem pro zeměměřický trh. GB- 500 je schopen zpracovávat jak signál L1, tak L2, což zlepšuje přesnost měřených bodů i poloh. Používání dvou frekvencí i možnosti GB-500 v oblasti GPS+ se spojují, aby poskytly jediný systém provádějící kinetické zaměřování v reálném čase (RTK) pro krátké i dlouhé základny. Několik dalších vlastností, včetně zmírnění vlivu vícecestného šíření signálu a spolupráce při vysledování družic, poskytuje dobrý příjem i pod klenbou stromů a při slabém signálu. Přijímač nabízí funkčnost, přesnost, dostupnost a celistvost potřebnou pro rychlé a snadné shromažďování dat. Obrázek 1-1. Přijímač GB-500 Zpráva HDT V této zprávě je obsažen směr tak, jak je popsán v Tabulka D-9. Obsah zprávy HDT. Tabulka D-9. Obsah zprávy HDT Pole Popis 1 Zeměpisný kurz ve stupních 2 Symbol T označuje zeměpisný kurz 3 Kontrolní součet Zpráva RMC V této zprávě jsou obsaženy údaje o čase, datu, poloze, kurzu a rychlosti dat poskytované navigačním přijímačem GNSS tak, jak je to popsáno v Tabulka D-10. Obsah zprávy RMC. Tabulka D-10. Obsah zprávy RMC Pole Popis 1 Čas UTC stanovení polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Stav určování polohy A: Data jsou platná V: Varování navigačního přijímače 3 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 4 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S - jižní 5 Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice

7 Zpráva GSV V této zprávě je obsažen počet družic, číslo družice, elevační úhel, azimutální úhel a SNR tak, jak je to popsáno vtabulka D-8. Obsah zprávy GSV. Tabulka D-8. Obsah zprávy GSV Pole Popis 1 Celkový počet zpráv, 1 až 3 2 Číslo zprávy, 1 až 3 3 Celkový počet viditelných družic 4 Identifikační číslo družice (identifikační čísla viz GSA), elevace ve stupních, azimut ve stupních a poměr signálu k šumu (SNR) C/A v db*hz 5 Kontrolní součet Počet sad skládajících se z čísla družice, elevačního úhlu, azimutálního úhlu a SNR je proměnný (až čtyři sady pro každou zprávu). Pokud počet družic překročí čtyři, bude na výstupu více zpráv. První pole označuje počet zpráv a druhé pole označuje pořadí této zprávy. Zprávy GPS a GLONASS jsou na výstupu oddělené. Identifikátor zprávy GPS je GP a identifikátor zprávy GLONASS je GL. Počet družic může překročit 12. Standard NMEA ovšem stanoví, že jsou přípustné pouze tři zprávy na jednu epochu a že na výstupu mohou být údaje o maximálně 12 družicích. Pokud počet družic překročí 12, nebudou některé družice zahrnuty v epochách, pro něž se vydává zpráva GSV. Níže jsou uvedeny příklady jedné epochy se zprávou GSV: $GPGSV,3,1,10...<CR><LF> $GPGSV,3,2,10...<CR><LF> GB-500 je multifunkční víceúčelový přijímač určený pro přesné trhy. Pod pojmem přesné trh myslíme trhy vybavení, podsystémů, součástí a softwaru pro zaměřování, výstavbu, komerční mapování, stavebnictví, přesné zemědělství, pozemní výstavbu a ovládání zemědělských strojů, fotogrammetrické mapování, hydrografii a jakékoliv jiné použití adekvátně související s výše uvedenými obory. Zaměřování GPS VTabulka 1-1. Metody observace s přijímačem GB-500 jsou popsány metody zaměřování a typické situace, kdy jsou vhodné jednotlivé metody, které je GB-500 schopen nabídnout. Tabulka 1-1. Metody observace s přijímačem GB-500 Metoda zaměřování Vhodné situace Statické zaměřování Když je počítaná základna dlouhá a/nebo jsou nepříznivé podmínky prostředí (z hlediska vícecestného šíření signálu, hustého stromového Rychlé statické zaměřování Kinematické zaměřování Stop & Go Souvislé kinematické zaměřování Kinematické zaměřování v reálném čase porostu atp.) Když je základna dlouhá několik kilometrů a podmínky zaměřování jsou průměrné (z hlediska vícecestného šíření signálu, reziduálního vlivu ionosféry, počtu viditelných družic atd.) Když je potřebná observace více bodů v relativně krátkém rozmezí s krátkým časem měření. Dynamické topografické zaměřování. Vytyčování, topografické zaměřování a jiné situace, ve kterých je nutná observace více bodů v reálném čase.

8 Úvod Zaměřování s následným zpracováním dat Zaměřování s následným zpracováním dat zahrnuje zaznamenání observační dat do paměti zabudované v přijímači GB-500, přetažení observačních dat do počítače pomocí softwaru na přenášení dat (jako například Topcon Link) a analyzování těchto dat pomocí softwaru na následné zpracování (jako například Topcon Tools), výsledkem jsou přesné informace o vektoru základny. Následující metody zaměřování jsou pro následné zpracování dat nejvhodnější: Statické zaměřování Rychlé statické zaměřování Kinematické zaměřování Stop & Go Souvislé kinematické zaměřování Pamatujte, že metoda observace, observační čas atp. se liší pro každou metodu zaměřování. Pokyny pro zaměřování s následným zpracováním dat Když provádíte zaměřování pro následné zpracování dat, musíte mít na paměti následující pokyny: Základnový i mobilní přijímač musí shromažďovat data pro zpracování současně. Základnový i mobilní přijímač musí shromažďovat data v průběhu stejného intervalu záznamu. User Information Když se použije GPS nebo GLONASS, bude identifikátor přenosu nastavený na GP respektive GL. Pokud se GPS a GLONASS používají současně, vytvoří GB- 500 dvě GSA zprávy současně. První zpráva je pro GPS a další zpráva pro GLONASS. Každá zpráva používá stejný identifikátor přenosu, GN, a má stejnou hodnotu DOP (DOP je hodnota vypočítaná pomocí sady připojených družic). Zpráva GST V této zprávě je obsažena statistika chyb v určení polohy tak, jak je popsána vtabulka D-7. Obsah zprávy GST. Tabulka D-7. Obsah zprávy GST Pole Popis 1 Čas UTC polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Odhadovaná směrodatná odchylka chyby vstupní vzdálenosti. Vstupní vzdálenost SV, která se použije v procesu navigace, obsahuje zdánlivou vzdálenost této družice a odpovídající korekci DGNSS [metry]. 3 Hlavní poloosa chybové elipsy [metry] 4 Vedlejší poloosa chybové elipsy [metry] 5 Orientace hlavní poloosy chybové elipsy [stupně od zeměpisného severu] 6 Chyba zeměpisné šířky RMS [metry] 7 Chyba zeměpisné délky RMS [metry] 8 Chyba nadmořské výšky RMS [metry] 9 Kontrolní součet Statické zaměřování Statické zaměřování je nejpřesnější metodou zaměřování. U statického zaměřování je anténa upevněná v pevném bodě pomocí

9 vzdálenosti pro GPS a další zpráva uvádí zbytkovou chybu vzdálenosti pro GLONASS. Identifikátor přenosu každé zprávy používá GN, která reprezentuje zbytkovou chybu vzdálenosti pro GNSS. Zpráva GSA V této zprávě je obsažen provozní režim přijímače GNSS, dále družice použité pro určení polohy a DOP tak, jak je to popsáno v Tabulka D-6. Obsah zprávy GSA. Tabulka D-6. Obsah zprávy GSA Pole Popis 1 Režim přepínání M: Ruční; nucené přepínání 2D/3D režimu A: Automatický; automatické přepínání 2D/3D režimu 2 Režim určování polohy 1: Určení polohy je neplatné 2: 2D 3: 3D 3 Řada identifikačních čísel družic. Délka řady je proměnná (v závislosti na počtu družic použitých při řešení) 1 až 32: čísla PRN při GPS 1 až 24: čísla pozic GLONASS 1 až 32: identifikační čísla družic podle NMEA 65 až 68: identifikační čísla družic podle NMEA 4 Zhoršení přesnosti určení polohy (PDOP) 5 Zhoršení přesnosti určení polohy v horizontální rovině (HDOP) 6 Zhoršení přesnosti určení polohy ve vertikální rovině (VDOP) 7 Kontrolní součet stativu nebo nějakého jiného kotvícího zařízení. Používají se alespoň dva přijímače, jeden je umístěný ve známém bodě a druhý v neznámém bodě, observace se provádějí současně, s použitím stejného intervalu záznamu a alespoň čtyř společných družic. Statické zaměřování je sice nejpřesnější metodou zaměřování, ale také si vyžaduje nejdelší observační dobu. Observační doba může trvat od méně než jedné hodiny až po několik hodin; intervaly záznamu mohou být v přibližném rozmezí od několika sekund do půl minuty. Observační doby se však budou lišit v závislosti na podmínkách observace a základnové vzdálenosti. Zatímco statické zaměřování je možné provádět s jednofrekvenčními nebo dvoufrekvenčními daty, základny měřené jednofrekvenčními přijímači jsou obecně omezeny na 10 km. Dvoufrekvenční zaměřování umožňuje, aby základna byla delší než 10 km a také odstraňuje většinu souvisejících ionosférických vlivů. Pro tato měření s delšími základnami jsou nutné funkce, které mohou poskytnout pouze dvoufrekvenční data. Statické zaměřování si vyžaduje současnou observaci alespoň dvěma přijímači. Chcete-li zvýšit efektivitu práce, provádějte současně zaměřování více observačních bodů pomocí více přijímačů. Pomocí softwaru na následné zpracování dat můžete současně analyzovat a zpracovávat observační data získaná pomocí více přijímačů. V porovnání s ostatními metodami zaměřování vyžaduje statické zaměřování delší observační dobu. Ze stejného důvodu však umožňuje vyřešit takové s analýzou související problémy jako je skluz cyklů a vícecestné šíření signálu a tudíž dosáhnout vysoké úrovně přesnosti. Rychlé statické zaměřování Rychlé statické zaměřování je v podstatě stejné jako statické zaměřování, s tím rozdílem, že toto zaměřování se může realizovat za kratší čas a že je při něm nutné použít dvoufrekvenční GPS přijímače. Standard NMEA říká toto:

10 Všeobecně se dá říci, že rychlé statické zaměřování je efektivní pro vektory dlouhé až mílí, observační doby mezi 3 a 10 minutami a intervaly zaznamenávání dat v rozmezí mezi 1 a 5 sekundami. Ovšem skutečná základnová vzdálenost a observační doby se budou lišit podle počtu nalezených družic, DOP, existence nebo nepřítomnosti skluzu cyklů nebo vícecestného šíření, jiných podmínek observace i přírodních podmínek. Díky krátké době observace zlepšuje rychlé statické zaměřování efektivitu práce. Na druhé straně je však množství získaných observačních dat malé, takže přesnost a spolehlivost dat může být menší než u statického zaměřování. Chcete-li zlepšit přesnost získaných dat, použijte software pro plánování obsazení, abyste si potvrdili, že počet družic, konkrétní doba i jiné podmínky budou dobré pro RDOP (relativní zhoršení přesnosti); před observací proveďte důkladnou přípravu. Kinematické zaměřování Při kinematickém zaměřování provádí referenční stanice statické zaměřování tak jako u statické metody zaměřování; ale mobilní stanice provádí observace, když je v pohybu. Existují dva typy kinematického zaměřování: Stop & Go a Souvislé. Tak jako u statického zaměřování, i kinematické zaměřování potřebuje, aby alespoň dva přijímače přijímaly současně signály ze čtyř (nebo více) stejných družic. Jeden z přijímačů slouží jako referenční stanice. Tak jako u statického zaměřování, tato stanice provádí statickou observaci s anténou pevně usazenou pomocí stativu nebo nějakého jiného kotvícího zařízení. Druhý přijímač je mobilní; provádí observace prostřednictvím antény, kterou někdo drží připevněnou na tyč nebo jiný podobný nástavec, a pohybuje s ní. Tak jako u jiných metod zaměřování, mohou se observace provádět současně pomocí více mobilních přijímačů a sdílené referenční stanice. U kinematického zaměřování Stop & Go zůstává mobilní přijímač zapnutý při pohybu z jednoho místa zaměřování do druhého. Výsledkem je, že trajektorie mobilního přijímače se skládá ze střídajících se statických a kinematických observací. Mobilní Zpráva GRS V této zprávě je obsažena zbytková chyba vzdálenosti, používá se pro podporu RAIM tak, jak je to popsáno v Tabulka D-5. Obsah zprávy GRS. Tabulka D-5. Obsah zprávy GRS Pole Popis 1 Čas UTC (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Režim 0: zbytkové chyby byly použity pro výpočet polohy uvedené v odpovídající větě GGA nebo GNS 1: zbytkové chyby byly přepočteny po vypočtení polohy GGA nebo GNS V současnosti, přijímač používá pouze první režim (Režim = 0) 3 Řada rozdílů vzdáleností (v metrech). Délka řady je závislá na počtu družic použitých při řešení polohy. Pořadí musí být stejné jako pořadí identifikačních čísel družic v GSA. Když se používá GRS, jsou obvykle potřebné i GSA a GSV. Pokud rozdíl vzdálenosti překročí hodnotu 99,9 metrů, desetinná část se ignoruje a výsledkem je celé číslo (ze -103,7 se stane -103). Maximální hodnota pro toto pole je Kontrolní součet Standard NMEA říká toto: Když se použijte GPS nebo GLONASS, bude identifikátor přenosu nastaven na GP, respektive GL. Pokud se společně používají GPS a GLONASS, vytvoří GB- 500 dvě GRS zprávy. První zpráva uvádí zbytkovou chybu

11 Když přijímač GB-500 provádí určování polohy v rámci RTK nebo DGPS pouze pomocí GPS nebo pouze pomocí GLONASS, bude na výstupu jedna zpráva GNS pro výsledek určení polohy. Když GB-500 provádí RTK nebo DGPS pomocí GPS+GLONASS, na výstupu budou tři sériové zprávy GNS pro každý výsledek určení polohy. První ze tří sériových zpráv GNS obsahuje většinu informací a hraje nejdůležitější roli. Druhé dvě zprávy obsahují příslušné informace o GPS a GLONASS (zejména počet družic, stáří diferenciálních dat a identifikaci referenční stanice). Níže je uveden příklad tří sériových zpráv GNS: $GNGNS, , ,N, ,W,DD,14, 0.9, ,6.5,,*74<CR><LF> $GPGNS, ,,,,,,7,,,,5.2,23*4D<CR><LF> $GLGNS, ,,,,,,7,,,,3.0,23*55<CR><LF> přijímač musí souvisle sledovat družice a neztratit je ani při změně z kinematické na statickou observaci, a naopak. U zaměřování Stop & Go se doba statické observace obvykle volí v rozmezí mezi 10 a 60 sekundami, zatímco interval záznamu se vybírá tak, aby při pobytu na statickém stanovišti obsahoval alespoň tucet měřicích epoch. Čím delší je doba statické observace, tím větší bude přesnost získaných dat. Analytické výsledky získané touto metodou odpovídají místu statické observace. Souvislé kinematické zaměřování je metoda zaměřování bez zastavení, metoda používaná pro získání nepřetržité, přesné trajektorie pohybujícího se tělesa atp. Touto metodou jsou získávány výsledky pro každý interval záznamu. Kinematické zaměřování v reálném čase (RTK) Kinematické zaměřování v reálném čase (RTK) je metoda, která poskytuje výsledky určení polohy získané v reálném čase a která vyžaduje použití kontroléru pro stahování a ukládání výsledků. U zaměřování RTK, tak jako kinematického zaměřování s následným zpracováním dat, jeden přijímač slouží jako referenční stanice a provádí observace pomocí své antény upevněné na stativu nebo nějakém podobném zařízení; zatímco druhý přijímač funguje jako mobilní a provádí observace pomocí antény připevněné k tyči a přemisťované do observačních bodů. Na rozdíl od kinematického zaměřování s následným zpracováním dat je referenční stanice spojena s mobilní stanicí pomocí rádiového systému nebo jiného komunikačního systému. Korekční data k údajům o fázi nosného kmitočtu atd. získaná observací na referenční stanici jsou vysílána do mobilního přijímače prostřednictvím modemu. Mobilní přijímač na základě těchto vysílaných dat a svých vlastních observačních dat okamžitě provádí analýzu základny uvnitř přijímače a poskytuje výsledky. Aby bylo možné provádět zaměřování RTK, musí být přijímač inicializovaný, aby mohl provádět stanovování nejednoznačnosti. Přijímač GB-500 je vybaven technologií on-the-fly (OTF) takže je možné provést jeho inicializaci, i když se pohybuje.

12 Všeobecně se dá říci, že k inicializaci OTF je potřeba alespoň pět družic a v ne zrovna ideálním prostředí (to jest při nepříznivém vícecestném šíření signálu, pod hustou klenbou stromů atp.) může trvat několik minut. Seznamte se GB-500 je přijímač, který byl konfigurován pro zaměřování. V závislosti na verzi firmwaru může být vylepšen na dvoufrekvenční přijímač a pro příjem GPS/GLONASS. Grafický LED displej a funkční klávesy umožňují uživateli snadnou obsluhu při provádění různých typů zaměřování, kontrole provozních podmínek i dalších úkonech. GB-500 může být vybaven interní pamětí pro zaznamenání dat ze zaměřování a uložená data je možné přenášet přes rozhraní USB nebo port RS232C. Na Obrázek 1-2. Konfigurace systému GB-500 jsou znázorněny možné systémové konfigurace GB Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 5 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 6 Indikátor režimu: znakové pole s proměnnou délkou, s aktuálně definovanými dvěma znaky. První znak označuje použití GPS družic, druhý znak označuje použití družic GLONASS. Indikátory jsou: N: Žádné stanovení. Satelitní systém nepoužitý pro stanovení polohy nebo stanovení polohy není platné A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy. D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy. P: Nezávislé určení polohy PPS R: RTK pevné řešení F: RTK plovoucí řešení E: Režim určování polohy odhadem M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru 7 Celkový počet družic použitých pro výpočet polohy 8 Zhoršení přesnosti určení polohy v horizontální rovině (HDOP) [-] 9 Nadmořská výška nad geoidem ve vybraném známém bodě [metry] 10 Odlehlost geoidu: rozdíl mezi zemským elipsoidem a geoidem definovaným referenčním výškovým bodem [metry] 11 Stáří diferenciálních dat [sekundy] (viz poznámka níže) 12 Kontrolní součet

13 6 Stavové pole V: Neplatné pro všechny hodnoty indikátorů režimu systému určení polohy A: Autonomní D: Diferenciální P: Přesné R: RTK s pevnými kódy F: RTK s plovoucími kódy 7 Indikátor režimu systému určení polohy A: Autonomní. Satelitní systém použitý v nediferenciálním režimu při stanovení polohy D: Diferenciální. Satelitní systém použitý v diferenciálním režimu při stanovení polohy E: Režim určování odhadem (výpočtem) M: Režim ručního vstupu S: Režim simulátoru N: Data nejsou platná 8 Kontrolní součet Zpráva GNS V této zprávě jsou obsažena data o čase, poloze a určení polohy pomocí GPS+GLONASS (GNSS) tak, jak je to popsáno v Tabulka D-4. Obsah zprávy GNS. Tabulka D-4. Obsah zprávy GNS Pole Popis 1 Čas UTC stanovení polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 3 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S - jižní Obrázek 1-2. Konfigurace systému GB-500

14 Přijímač GB-500 Standardní verze firmware pro přijímač GB-500 obsahuje následující funkce: Dvoufrekvenčnost Umožňuje příjem dvou frekvencí. GLONASS Umožňuje příjem signálů z družic systému GLONASS. RTK Umožňuje zpracování RTK (pro měřicí interval, vyberte buďto 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz nebo 20 Hz). AMR (Pokročilé odstranění následků vícecestného šíření signálu) Redukuje chyby způsobené vícecestným šířením signálu. Paměť Umožňuje použití interní paměti, od 8 MB po 1 GB. Přijímač GB-500 je vybaven předním panelem pro zobrazování informací a ovládání různých funkcí přijímače. Přístup k přihrádce pro baterie zajišťuje páčka (Obrázek 1-3. Přední část GB-500). Obrázek 1-3. Přední část GB-500 Zpráva GLL V této zprávě jsou obsažena data o aktuální zeměpisné šířce/délce a stavu určení polohy tak, jak je to popsáno v Tabulka D-3. Obsah zprávy GLL. Tabulka D-3. Obsah zprávy GLL Pole Popis 1 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 2 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S- jižní 3 Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 4 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 5 Čas UTC polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) Otvory pro závěsný popruh se nacházejí nad panelem. Dvě baterie jsou uschovány v dolní polovině přední části přijímače (Obrázek 1-4. Otvory pro popruh na GB-500 a baterie).

15 11 Odlehlost geoidu: rozdíl mezi zemským elipsoidem a geoidem definovaným referenčním výškovým bodem [metry] 12 Symbol M (označuje, že odlehlost geoidu je uvedena v metrech) 13 Stáří dat diferenciálního GPS [sekundy] 14 ID diferenciální referenční stanice (celé číslo mezi 0000 a 1023) 15 Kontrolní součet Identifikátor přenosu v rámci zprávy GGA je vždy nastaven na GP, bez ohledu na to, zda se poloha vypočítá pouze pomocí GPS, pouze pomocí GLONASS nebo pomocí kombinace GPS a GLONASS. Když GB-500 používá údaje z GPS+GLONASS pro určení polohy v rámci RTK a DGPS, zobrazí se stáří diferenciálních GPS dat a identifikace diferenciální referenční stanice související s daty GPS. A naopak, když GB-500 používá pouze data GLONASS, zobrazí se staří diferenciálních GPS dat a identifikace referenční stanice související s daty GLONASS. Všeobecně se dá říci, že při použití přijímače GPS/GLONASS byste raději měli používat zprávu GNS než zprávu GGA. Zpráva GGA se používá hlavně pro přijímače pracují pouze s GPS. Obrázek 1-4. Otvory pro popruh na GB-500 a baterie V horní části přijímače se nacházejí porty pro připojení antény, napájení a pro připojení k externím součástem. USB port se nachází na pravé straně přijímače. Háček na zadní straně umožňuje, aby byl přijímač připevněn ke stativu (Obrázek 1-5. Porty a konektory na GB- 500). Obrázek 1-5. Porty a konektory na GB-500

16 Přední panel Pole Popis Na předním panelu (Obrázek 1-6. Přední panel) se nacházejí tři funkční tlačítka a pět LED diod, které zobrazují stav baterií a určité funkce. Podrobnosti o předním panelu přijímače GB-500 nalezněte v Kapitole 3. Obrázek 1-6. Přední panel GB-500 Anténa PG-A1 Anténa PG-A1 (Obrázek 1-7. Anténa PG-A1) je přesná dvoufrekvenční, dvoukonstelační anténa obsahující přesnou mikrocentrovací technologii a integrovanou protiváhu, která pomáhá odstraňovat chyby způsobené vícecestným šířením signálu. PG-A1 byla navržena jako příslušenství k modulárním přijímačům Topcon, jako je například GB-500. Obrázek 1-7. Anténa PG-A1 1 Čas UTC určení polohy (první dvě číslice označují hodiny, další dvě označují minuty a zbývající číslice označují sekundy) 2 Zeměpisná šířka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 3 Polokoule pro zeměpisnou šířku: N - severní, S jižní 4 Zeměpisná délka ve vybraném známém bodě (první tři číslice určují úhlové stupně a zbývající číslice určují úhlové minuty) 5 Polokoule pro zeměpisnou délku: E - východní, W - západní 6 Ukazatel kvality GPS 0: Stanovení není dostupné nebo je neplatné. 1: Režim GPS SPS (jednobodový režim), stanovení je platné 2: Režim diferenciálního GPS SPS, stanovení je platné 3: Režim GPS PPS (jednobodový režim), stanovení je platné 4: RTK pevné řešení 5: RTK plovoucí řešení 6: Režim určování odhadem (výpočtem) 7: Režim ručního vstupu 8: Režim simulátoru 7 Počet družic použitých pro výpočet polohy 8 Zhoršení přesnosti určení polohy v horizontální rovině (HDOP) [-] 9 Výška nad geoidem ve vybraném známém bodě [metry] 10 Symbol M (označuje, že výška je uvedená v metrech)

17 Čas Volitelné příslušenství Čas se vyjadřuje jako čas UTC ve formátu HHMMSS. Adaptér Tribrach 2-30 Používá se s trojnožkou Tribrach-20 a HH označuje hodiny mezi 00 a 23, MM označuje minuty mezi mezikusem pro zajištění antény na stativu. 00 a 59, SS označuje sekundy mezi 00 a 59. Tribrach-20 Používá se pro upevnění adaptéru Tribrach 2-30 ke stativu. Podporované zprávy V Tabulka D-2. Podporované zprávy NMEA jsou uvedeny zprávy NMEA, které přijímač GB-500 podporuje. Tabulka D-2. Podporované zprávy NMEA Zpráva Popis GGA Údaje o čase, poloze a určení polohy GLL Poloha a režim určení polohy GNS Údaje o čase, poloze a určení polohy pomocí GPS+GLONASS (GNSS) GRS Zbytková chyba vzdálenosti pro každou družici GSA Provozní režim, použité družice a DOP přijímače GNSS GST Statistika polohových chyb GSV Počet družic, číslo družice, elevační úhel, azimutální úhel a SNR HDT Kurz RMC Čas a datum určení polohy, poloha, kurz a rychlost VTG Kurz a rychlost ZDA Čas UTC, den, měsíc, rok a místní časové pásmo Zpráva GGA V této zprávě jsou obsažena data o čase, poloze a určení polohy tak, jak je to popsáno v Tabulka D-2. Obsah zprávy GGA. Tabulka D-2. Obsah zprávy GGA FC-1000 pro sběr dat Používá se jako kontrolér pro GB-500. Potřebuje aplikační software. Držák pro FC-1000 Používá se k upevnění FC-1000 pro sběr dat na tyč pro RTK GPS. Střídavý adaptér Napájení pro dobíjení baterií přístroje při použití. Prodlužovaní kabel (2 m) Používá se pro prodloužení napájecího kabelu. Anténní kabel (4m) Používá se k propojení antény a přijímače. Datový kabel Používá se k připojení GB-500 k počítači (DB 9- pinový konektor). Kabel do zapalovače cigaret Používá se pro připojení do zapalovače cigaret v automobilu a napájení přijímače přes napájecí kabel. Kabel s čelisťovými konektory (krokodýlky) Používá se k připojení univerzální baterie a napájení přijímače napájecím kabelem. Opatření při skladování Přístroj po použití vždy vyčistěte. Čisticím štětcem odstraňte prach, potom měkkým hadříkem setřete nečistoty. Přístroj skladujte na místě, kde jsou teploty v rozmezí C a kde nesvítí přímé sluneční světlo.

18 Úvod Při čištění přijímače používejte čistý hadřík navlhčený neutrálním čisticím prostředkem nebo vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čističe, éter, ředidla nebo jiná rozpouštědla. Před uložením se vždy ujistěte, že je přístroj úplně suchý. Přijímač utřete měkkým a čistým hadříkem. Po intenzivnějším použití zkontrolujte všechny součásti stativu. Některé součásti (šrouby nebo svorky) se mohou časem uvolnit. User Information <CR><LF>: Konec zprávy (návrat vozíku, nový řádek) Pro každou zprávu NMEA se použije pole NULL, když je jeden nebo více parametrů nespolehlivých nebo pokud zcela chybí. Toto pole je popsáno dvěma čárkami (,,) nebo čárkou a hvězdičkou (,*) v závislosti na stavu zprávy. Autorizační soubor pro volitelné funkce (OAF) Topcon Positioning Systems vydává Autorizační soubor pro volitelné funkce (OAF), kterým se zapínají konkrétní volitelné funkce, když si je zákazník zakoupí. Autorizační soubor pro volitelné funkce umožňuje zákazníkům, aby si přizpůsobili a nakonfigurovali svůj přijímač podle svých konkrétních potřeb a nakoupili pouze funkce, které potřebují. Obvykle se všechny přijímače dodávají s dočasným OAF, který umožňuje, aby zákazník používal přijímač po předem stanovenou dobu. Když přístroj zakoupíte, novým OAF se aktivují požadované a zakoupené volitelné funkce na stálo. Volitelné funkce přijímače pak zůstávají nedotknuté, i když vymažete NVRAM nebo vyresetujete přijímač. OAF umožňuje následující typy funkcí. Kompletní seznam všech dostupných možností a jejich podrobnější popis naleznete na webových stránkách firmy TPS (www.topcongps.com/tech/index) nebo se můžete poradit se svým prodejcem TPS. Typ signálu (standardně L1; volitelně L2) Paměť (standardně 0MB; volitelně 4MB až 1GB) Rychlost obnovy: standardně 1 Hz (volitelně 5, 10 nebo 20Hz) RTK při 1 Hz, 5 Hz, 10 Hz a 20 Hz Vstup/Výstup RTCM/CMR Indikátor události Spolupráce při vysledování družic Přijímače TOPCON podporují tyto identifikátory přenosu: GP Global Positioning System (GPS) GL GLONASS GN Global Navigation Satellite System (GNSS) Všeobecně se dá říci, že prostřednictvím identifikátoru přenosu je přijímající terminál informován, zda informace o poloze obsažená ve zprávě je generována jen systémem GPS, jen systémem GLONASS nebo kombinací systémů GPS a GLONASS. Ale mezi skutečnými zprávami NMEA existují i takové zprávy, které neobsahují družice použité pro určení polohy. (Další podrobnosti viz Podporované zprávy.) Pole Zeměpisná šířka a zeměpisná délka Směr Zeměpisná šířka se uvádí jako DDMM.MMMM a zeměpisná délka jako DDDMM.MMMM. DD a DDD zastupují úhlové stupně a MM.MMMM jsou úhlové minuty s desetinnou čárkou. Znaky označující severní šířku, jižní šířku, východní délku a západní délku jsou N, S, E, respektive W.

19 Pokročilá redukce vlivu vícecestného šíření signálu Využití systému WAAS Autonomní sledování integrity přijímače (RAIM) 1 PPS (Puls-za-sekundu; časovací signál) NMEA Standardy NMEA-0183 je standard, jehož účelem je usnadnit konektivitu a kompatibilitu mezi přístroji vyrobenými různými výrobci. Tato norma definuje protokol pro výměnu dat, typy zpráv a technické parametry přenosu dat mezi vysílajícím a přijímajícím terminálem a často se používá v různých aplikacích. Obecný formát NMEA Každá zpráva NMEA má následující formát: $AACCC,c-c*hh<CR><LF> $: Začátek zprávy AACCC: Adresové pole První dva znaky reprezentují identifikátor vysílajícího terminálu. Poslední tři znaky reprezentují identifikátor typu zprávy. c-c: Datový blok *: Oddělení kontrolního součtu hh: Kontrolní součet

20 Nastavení a zapojení V této kapitole je popsáno napájení GB-500, nastavení a připojení různých součásti v rámci přípravy na observaci. Zapojení a nabíjení baterií Přijímač GB-500 je vybaven dvěma vyměnitelnými nabíjecími bateriemi. Observace může pokračovat, i když jednu z baterií vyjmete. Navíc při použití střídavého adaptéru se mohou baterie dobíjet, i když jsou vložené do přijímače GB-500. Použití baterií BT-60Q Před expedicí se ve výrobě vloží izolační pásek mezi kontakty baterií.před použitím tento pásek odstraňte. Uvnitř přijímače GB-500 teče slabý proud, i když je jeho napájení vypnuto. Proto, pokud skladujete GB-500 po delší dobu s vloženými bateriemi, baterie postupně ztrácí kapacitu a může se stát, že se GB-500 stane nefunkčním. Pokud víte, že nebudete GB- 500 používat dva týdny nebo déle, baterie vyjměte. Na Obrázek 2-1. Vložení dobíjecích baterií BT-60Q jsou znázorněny kroky jedna až tři pro vložení baterií BT-60Q. Výstupní nabíjecí napětí Frekvence Teplota při nabíjení Rozměry Hmotnost Síťový adaptér 8,4V ± 0,1V (Proud pro nabíjení je 0,9 A) 50/60Hz +10 C to +40 C Š:70 x H:120 x V:40 mm 140 g V Tabulka C-10. Parametry adaptéru jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým prvkům adaptéru. Tabulka C-10. Parametry adaptéru Prvek Podrobnosti Velikost Š:60 x D:112 x V:36 mm Hmotnost 235 g Provozní teplota 0 C až +40 C Skladovací teplota -40 C to +85 C Vstup střídavé napětí 100 až 240 V 1A (110 V střídavé) 50 až 60 Hz Výstup stejnosměrné napětí 12 V 2,5 A (30 W) Konektory Vstup (střídavý): Standardní 3-pinová střídavá koncovka Výstup (stejnosměrný): SAE Čas nabíjení 7 hodin pro úplné nabití baterií 6 hodin pro nabití na 90%

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ

DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET NÁVOD K POUŽITÍ CZ DOBÍJECÍ SVĚTLOMET 10 Milionů kandel PRM 20179 Před použitím si buďte jistí, že jste si přečetli a uchovali tyto bezpečnostní instrukce. 1. POPIS (Fig A/C) : 1. Přepínač

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Externí baterie 10000 mah

Externí baterie 10000 mah Externí baterie 10000 mah Uživatelská příručka 31888 I. Úvod Tuto lehkou, vysokokapacitní a stylovou mobilní externí baterii, která je šetrná k životnímu prostředí, lze kdekoliv a kdykoliv použít pro většinu

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Uživatelský manuál. A. Rozložení výrobku: Auto EPS-1

Uživatelský manuál. A. Rozložení výrobku: Auto EPS-1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali tento jump startér. Vždy dodržujte při práci základní bezpečnostní opatření při práci s elektrickými spotřebiči. Přečtěte si pečlivě všechny instrukce a

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50

Zkrácený návod k použití. Potrubní laser FKL 50 Zkrácený návod k použití Potrubní laser FKL 50 Okénko příjmu dálkového ovládání Displej LCD Pole obsluhy Prvky obsluhy 1 Zapnutí / vypnutí 2 Tlačítka nastavení sklonu 3 Zobrazení laserového bodu startu

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Přijímač DGPS/Glonass AG-STAR Stav: V5.20150602 3030247600-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix

BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A. CZ Appendix BlueSolar DUO Nabíječka 12V 24V 20A CZ Appendix 1.Popis 1.1 Všeobecný Sériová regulace nabíjecího napětí pomocí pulsní šířkové modulace (PWM) kombinovaná s vícestupňovým algoritmem regulace nabíjení vede

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

Globální navigační satelitní systémy 1)

Globální navigační satelitní systémy 1) 1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ

PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ NÁVOD K POUŽITÍ NAPÁJECÍ ZÁSUVKA DO AUTA PŘEVÁDÍ 12 V STEJNOSMĚRNÝ PROUD VAŠÍ AUTOBATERIE NA V DOMÁCNOSTI POUŽÍVANÉ STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ Obsah VLASTNOSTI... 2 ZÁKLADNÍ OPERACE... 2 ZVLÁŠTNÍ DOPORUČENÍ... 3

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál

STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál STARTMONKEY400 TM Uživatelský manuál Startmonkey400 je jedním z nejmenších nouzových startovacích záložních zdrojů autobaterií na světě. Startmonkey400 dokáže vzkřísit náhle vybitou standardní 12V baterii

Více

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU 2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU Geodis Lazaretní 11a 615 00 Brno Česká republika T +420 538 702 040 F +420 538 702 061 geodis@geodis.cz Geodis Praha Táborská 940/31 140 00 Praha 4 budova

Více

SAT-Finder plus SF 9000

SAT-Finder plus SF 9000 NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍHO VYHLEDÁVAČE SAT-Finder plus SF 9000 2 Obsah: 1. Před zapojením 1.1 Obsah balení 1.2 Bezpečnostní instrukce 1.3 Propojení SAT-Finderu Plus 1.4 Zapnutí 2. Vyhledávání a určení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více