ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE"

Transkript

1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1

2 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky elektón) třený vlněnou látkou přitahoval dobné předměty). Expeimentálně zjištěno: existují duhy náboje + (konvence) silové působení: + + odpuzují se odpuzují se + přitahují se

3 Elektický náboj má vždy svůj nosič nabité těleso, elementání částice poton (p) +, elekton (e), existence samotných elektických nábojů nebyla pokázána. Elektický náboj je základní fyzikální veličina. Jednotka náboje coulomb (C) však není jednotkou základní, ale odvozenou z jednotky el. poudu což je ampé(a): 1 coulomb je množství náboje, kteé pojde půřezem vodiče za 1 sekundu, potéká-li jím poud 1 ampé. Poznámka Kvazineutalita vesmíu: V dostatečně velkých objemech látky se celkový počet kladných a záponých nábojů vyovnává látky se jeví jako elekticky neutální. 3

4 Základní vlastnosti elektických nábojů popisují: 1. Zákon zachování elektického náboje Hodnota celkového elektického náboje v elekticky izolované soustavě je ovna algebaickému součtu všech nábojů v soustavě a je neměnná. Náboje se třením nevytvářejí, jen přemisťují.. Zákon kvantování elektického náboje Libovolný náboj: Q = n e, e = 1, C, kde [Q] = C (coulomb) e - elementání náboj: náboj 1 elektonu (-e) nebo 1 potonu (+e), n přiozené číslo. 3. Zákon invaiantnosti elektického náboje Hodnota elektického náboje se při pohybu nemění. Velikost náboje je nezávislá (invaiantní) na ychlosti, jíž se pohybuje nosič náboje. Tělesa jsou většinou elekticky neutální (obsahují stejné množství kladného a záponého náboje). 4

5 Elektické náboje v látkách: vodiče (část nábojů se pohybuje značně volně: kov, pitná voda, živý oganismus) nevodiče (volně se nepohybuje pakticky žádný náboj: sklo, ebonit, destilovaná voda, dielektika) polovodiče (mezi vodiči a izolátoy liší se schopností uvolnit elektony z atomů: křemík, gemanium) supavodiče (nulový odpo). Vlastnosti vodičů a nevodičů jsou dány stuktuou látek atomy, atom = jádo + elektonový obal elektony se mohou z atomu uvolnit a volně se pohybovat). Zelektování těles přenos elektonů z jednoho tělesa na duhé Dotyk nabitých těles vyovnání náboje neutalizace 5

6 COULOMBŮV ZÁKON Základním pojevem elektických nábojů je silové působení. Bodový náboj: ozměy nabitého tělesa jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem (analogie hmotný bod). V letech Coulomb na základě měření dospěl k závěu: Velikost síly, kteou na sebe působí dva bodové náboje, je přímo úměná součinu obou nábojů a nepřímo úměná čtveci jejich vzdálenosti. Q Q 1 1 = 1 = F F k Mají-li oba náboje stejná znaménka, vzniklá síla je odpudivá. Jestliže oba náboje mají opačná znaménka, je přitažlivá. Analogie Newtonův gavitační zákon (gavitační síla je však vždy přitažlivá). F Mm = G 6

7 Q1 Q F1 = F1 = k Coulombův zákon z předešlé stánky 1 Konstanta N m C k =, 4 πε ε je pemitivita postředí. Lze ji vyjádřit vztahem ε = εε 0, 1 1 kde ε = 8, C N m 0 je pemitivita vakua, a ε je elativní pemitivita. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty elativní pemitivity po ůzná postředí vakuum 1 vzduch 1, slída 5,4 olej silikonový,7 voda (0 C) 80,4 plexisklo 3,7 paafin 1,7-,3 papí kondenzátoový 3,5 7

8 Vektoové vyjádření Coulombova zákona Vektoy F a leží ve stejné přímce F 1 = 1 4πε 3 Q 0 1 Q 0 Q1 1 4πε 0 4πε0 1 = = 4πε 1 Q 1 Q Q = = Q Q 0 Platí pincip supepozice: silové účinky všech nábojů se vektoově sčítají. Mějme n nabitých částic síla působící na libovolnou z nich je součtem všech sil působících od ostatních částic. n Např. síla působící na částici 1 je F1 = F1 + F13+ F F1n = F1i Sečítat můžeme samozřejmě i síly ůzného původu, např. síly elektické,gavitační, síly v magnetickém poli aj. i= 1 8

9 Příklad Vzdálenost mezi elektonem a potonem v atomu vodíku je přibližně 0, m. Jaká je velikost a) elektostatické síly a b) gavitační síly působící mezi těmito dvěma částicemi? Řešení: κ Známy jsou tyto veličiny: R = 0, m, e = 1, C, gavitační konstanta 11 = 6,7.10 N.m.kg, hmotnost elekt. a potonu m e = 9, kg, m p = 1, kg. a) Z Coulombova zákona vychází po velikost elektostatické síly hodnota F e 1 e = = 9.10.(1,6.10 ).(5,3.10 ) N = 8,1.10 N 4πε R 0 b) Z Newtonova gavitačního zákona je velikost gavitační síly F g mm e p = κ = 6, ,1.10.1, 7.10.(5,3.10 ) N = 3,7.10 N R Z uvedeného příkladu je vidět, že v tomto případě je velikost elektostatické síly asi kát větší než velikost síly gavitační. 9

10 Příklad Ve vzdálenosti L od sebe se nacházejí dva pevně umístěné kladné bodové náboje Q 1 a Q. Do kteého bodu na spojnici obou nábojů musíme umístit třetí bodový náboj Q 3, aby výsledná elektická síla na něj působící byla nulová? Řešení: F F 1 x L-x Q 1 Q Q 3 Na náboj Q 3 (na obázku je kladný) působí náboj Q 1 silou F1 a záoveň náboj Q silouf. Má-li být výsledná síla nulová, musí mít tyto síly stejnou velikost: F1 = F. Platí: 1 QQ 1 = 4πε 4 Q Q x πε 0 L x ( ), odkud Potože L x > 0, můžeme ovnici odmocnit, takže obdžíme 1 Q1( L x) = Qx x = L Q 1 + Q Q 1 = Q ( L x) Q x. Náboj Q 3 musíme jej umístit do vzdálenosti x od náboje Q 1. Na znaménku Q 3 nezáleží. 10

11 INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE Vzájemné působení nábojů na dálku postřednictvím elektického pole. Důkaz existence pole pomocí malého kladného testovacího náboje Q 0. Působí-li na něj síla, existuje v tomto místě elektické pole. Podílem této síly a náboje Q 0 je definována intenzita elektického pole: E F = = Q Jednotka: 1 Q 4πε E = NC Jiný používaný název po intenzitu elektického pole je elektická intenzita. Je-li pole vybuzeno více náboji, učíme výslednou intenzitu pomocí pincipu supepozice. 11

12 Elektické pole je postředníkem inteakce mezi nabitými tělesy. Změny v elektickém poli způsobené pohybem nábojů se nepojeví okamžitě v celém postou, šíří se ychlostí c (ychlost šíření světla). Gafické znázonění elektického pole pomocí elektických siloča. Elektické siločáy jsou myšlené oientované křivky: Každým místem (bodem) postou (mimo vlastní bodový náboj) pochází jediná siločáa. Oientovaná tečna každého bodu siločáy je učena směem intenzity elektického pole. Siločáy vycházejí z kladných nábojů a vstupují do nábojů záponých. Siločáy mohou také začínat a končit v nekonečnu. Hustota siloča je úměná velikosti intenzity elektického polee. 1

13 Bodový náboj kladný záponý + - Elektický dipól stejně velké bodové náboje Homogenní pole stejného znaménka stejně velké bodové náboje opačného znaménka 13

14 Dvě úlohy při studiu elektického pole: a) Učit intenzitu pole vybuzeného daným ozložením nábojů b) Učit sílu, kteou působí dané pole na náboj umístěný v poli Ad a) Elektické pole bodového náboje skaláně vektoově 1 Q E = 4πε 0 + Q E 1 Q 1 Q E = 4πε = πε 0 Po soustavu bodových nábojů platí pincip supepozice E = E i i 14

15 Elektický dipólový moment Elektické pole dipólu Elektický dipól je soustava dvou stejně velkých bodových nábojů opačného znaménka, tj. Q = Q, Q = Q. 1 Přímka pocházející oběma náboji se nazývá osa dipólu. p je součin kladného náboje dipólu a polohového vektou d kladného náboje vzhledem k náboji záponému: p= Qd Na ose dipólu má intenzita 1 p zde je vzdálenost bodu B E = elektického pole velikost: 3 πε0 od středu dipólu. Intenzita el. pole dipólu klesá se vzdálenosti ychleji, než intenzita el. pole bodového náboje E ~

16 (V) Elektické pole spojitě ozloženého náboje (nabité těleso) P dq = ρdv de 1 dq = 4πε 0 těleso ozdělíme na elementání objemy dv každé dv obsahuje bodový náboj dq = ρ dv (ρ je objemová hustota náboje) dq budí v bodě P intenzitu de platí pincip supepozice po spojité postředí 0 i ( V ) E = POZOR jedná se o sčítání vektoů. Nutno ozložit do složek. Např. v katézských souřadnicích: x de ( V ) E = de E = de E = de de x y y z z ( V) ( V) ( V) 16

17 Různé typy ozložení náboje de = 1 4πε 0 dq 0 Náboj v objemu (objemová) hustota náboje Integace přes celý objem dq = ρ dv Náboj na ploše plošná hustota náboje Integace přes celou plochu Náboj na vlákně lineání hustota náboje Integace přes celou délku vlákna dq dq = σ ds = τ dl 17

18 Ad b) Bodový náboj v elektickém poli Nabitá částice se ocitne v elektostatickém poli působí na ni síla F = QE Q náboj (včetně znaménka) E intenzita vnějšího el. pole (nabitá částice není ovlivněna vlastním el. polem) Síla má smě intenzity ( F E ), jestliže náboj částice je kladný. Je-li náboj záponý, má smě opačný ( F E ). Po výpočet pohybu bodového náboje použijeme tedy pohybovou ovnici: ma = F = QE Působí-li na částici více sil, musíme tyto síly sečíst (vektoově!!) Sečítat můžeme samozřejmě i síly ůzného původu, např. síly elektické a gavitační. 18

19 Příklad Kulička o hmotnosti 10 g je elekticky nabita nábojem C. S jak velkým zychlením se bude tato kulička pohybovat v homogenním elektickém poli, jehož intenzita má velikost 300 V.cm -1? Řešení: Síla, kteá působí na kuličku v homogenním elektickém poli, má velikost F = EQ Tuto sílu můžeme vyjádřit z Newtonova pohybového zákona F = ma. Poovnáním obou vztahů dostaneme ma = EQ a = EQ m Po dosazení číselných hodnot obdžíme Zychlení kuličky v elektickém poli je m.s a = = m.s 19

20 Základní pincip inkoustové tiskány Vstupním signálem z počítače učujeme náboj (velikost i polaitu) předávaný v nabíjecí jednotce každé kapce. Učujeme tím polohu na papíře, kam dopadne. K vytvoření jednoho znaku je potřeba asi 100 dobných kapek. 0

21 DIPÓL VE VNĚJŠÍM HOMOGENNÍM POLI Na oba póly dipólu působí síly stejně velké ale opačného směu, takže výsledná síla je nulová. Nenastane tanslační pohyb. Síly však tvoří dvojici sil, kteá působí na dipól otáčivými momenty sil (viz mech TT) a natáčí osu dipólu do směu vnějšího elektického pol e... d M = Fs = F sin θ = F d sin θ = QEd sin θ = QdE sin θ = pesinθ QE Je-li E s s M = p E p M má sm ě od nás. p, je dipól ve stabilní ovnovážné poloze, po E p je jeho poloha labilní. 1

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Vladimír Scholtz (007) Obsah KONTOLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI OTÁZKA 1: VEKTOOVÉ POLE OTÁZKA : OPAČNÉ NÁBOJE OTÁZKA 3:

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

STATIKA TUHÉHO TĚLESA STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy sil působících na těleso 5 1.1 Síla.................................. 5 1.2 Momentsílyvzhledemkbodu...................

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI ČÁST I - Ú V O D 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI 2 1 PŘEDMĚT FYZIKY Každá věda - a fyzika bezpochyby vědou je - musí mít definován

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Elektrické vlastnosti Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Typy materiálů Látky umístěné v elektrickém poli: transport elektricky nabitých částic, tj. vzniká elektrický proud

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více