MLJŠ + ArtCamp strana 4. noviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MLJŠ + ArtCamp 2012. strana 4. noviny"

Transkript

1 Pamětní listy ZČU strana 2 Mimořádné úspěchy studentů strana 3 MLJŠ + ArtCamp 2012 strana 4 Hybridní autobus v Plzni strana 4 20 let Cílem projektu je vyvinout komplexní systém potřebný pro urychlení procesu výběru vhodného dárce. Zcela zásadním požadavkem je míra shody genů mezi dárcem a pacientem. S nástupem využívání DNA technik pro typizaci genů se ovšem situace stala mnohem složitější. Počet známých noviny únor 2012, ročník 1 číslo 3 vydává Západočeská univerzita v Plzni Zapsali jste se někomu do života? Západočeská univerzita v Plzni spravuje Český národní registr dárců dřeně. Na obrazovce televizní stanice NOVA se koncem loňského roku začala objevovat náborová kampaň dobrovolných dárců kostní dřeně. Možná už si jen málokdo pamatuje, že v roce 2009 podepsala Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) smlouvu s Českým národním registrem dárců dřeně na systémovou podporu informačních technologií registru. V rámci rozvoje spolupráce získala v loňském roce katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU projekt Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně. alel (forma genu) se neustále zvyšuje ze stovek na několik tisíc a k tomu je nutné přizpůsobovat i vyhledávací metody vhodného dárce na základě shody či definované neshody genů, vysvětluje Lucie Houdová z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Pokračování na str. 2 Na snímku z konce roku 2009 si primář Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Vladimír Koza vyměňuje podepsanou smlouvu s tehdejším rektorem ZČU doc. Průšou. Český národní registr dárců je provázaný s Hematologicko-onkologickým oddělením Fakultní nemocnice Plzeň, které je jako jediné transplantační centrum v ČR i celé východní Evropě držitelem prestižní evropské akreditace JACIE na celý program transplantací kostní dřeně a jehož laboratoře mají evropskou akreditaci kvality EFI. pamětní listy ZČU Osobnosti, které se v uplynulých dvaceti letech zasloužily o rozvoj Západočeské univerzity, obdržely od rektorky ZČU Ilony Mauritzové koncem roku 2011 pamětní listy a vzpomínkovou publikaci. Mezi oceněnými byli emeritní rektoři, prorektoři, děkani ZČU a ředitelé ústavů, bývalí kvestoři, předsedové akademických senátů a správních rad ZČU, ale také představitelé města a kraje. Pamětní list obdržel například Jaroslav Slípka, uznávaný biolog vyučující na Fakultě zdravotnických studií ZČU a na Lékařské fakultě UK v Plzni, nebo zakla datelka Mezinárodní letní jazykové školy na ZČU Eva Valentová. Za rozvoj současných dobrých vztahů s univerzitou udě lila rektorka pamětní listy také současnému primátorovi Plzně Martinu Baxovi a hejtmanovi Plzeňského kraje Milanu Chovancovi. Mezi oceněnými akademiky je například bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Jiří Křen, první porevoluční děkan Fakulty elektrotechnické Václav Čtvrtník, zakládající děkan Fakulty ekonomické Rudolf Kopek nebo bývalý děkan Fakulty právnické a současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ocenění obdržel také bývalý proděkan Fakulty právnické a autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš. Kamila Kvapilová Pokračování na str. 2 Start do vesmíru se odkládá Řešitelé projektu stavby pikosatelitu PilsenCUBE, na němž se podílí katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické, předpokládali v roce 2010 odeslání satelitu k testům organizaci, která zajistí jeho vynesení na oběžnou dráhu a v roce 2011 jeho vypuštění, oživení a testování subsystémů. Podařilo se? Jako většina kosmických projektů (Galileo, VEGA) nabíráme trochu skluz způsobený složitostí vyjednávání o vypuštění i složitostí konstrukcí vlastního pikosatelitu. Nyní se snažíme domluvit vypuštění na rok 2013 s firmou ISIS z Nizozemí a postupně oživujeme jednotlivé navržené subsystémy. Zřejmě budeme muset vzhledem k výraznému zdražení schvalovacích testů a samotného vypuštění hledat sponzora na dofinancování projektu. Jen pro zajímavost, kolem roku 2004 byly tyto náklady kolem USD. Dnes se šplhají na 60 až v závislosti na požadavcích, sdělil redakci Ivo Veřtát z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací FEL. Anna Vaverková Děkanem Fakulty právnické doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Dne 1. února 2012 jmenovala rektorka ZČU Ilona Mauritzová děkanem Fakulty právnické doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc. (volba na FPR se uskutečnila ). Nový děkan je absolventem Právnické fakulty UK Praha (1975). Nyní vykonává advokátskou praxi, učí na katedře soukromého práva a civilního procesu Fakulty právnické ZČU a je vedoucím katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Z volebních cílů Jana Paulyho vyjímáme: Za aktuální situace zabezpečit nezpochybnitelnou stabilizaci fakulty podporou všeho, co u ní zvýrazní všechny základní standardní rysy českých právnických fakult. Teprve v dlouhodobější perspektivě uvažovat o nových konceptech, jež mohou vést ke specifické profilaci fakulty. Zabezpečit vysokou kvalifikaci členů fakultního akademického sboru jednak podporou zvyšování kvalifikace současných pedagogů, jednak získáváním kvalifikovaných akademiků odjinud. V dlouhodobém výhledu připravovat akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Důsledně udržovat dosaženou transparentnost v základních rozhodovacích procesech v oblasti přijímání studentů i ukončování jejich studia. Současně dále zdokonalovat rozhodovací procesy na nižších úrovních, především u zkoušek a zápočtů s dodržováním toho, že zkouška není cílem studia, nýbrž pouze prostředkem kontroly jeho úspěšnosti a že zápočty nemohou suplovat samotné zkoušky. Zlepšit komunikaci fakulty s vedením univerzity. Přes široké a různorodé vazby fakulty k právní praxi ještě výrazněji prosazovat, aby se studenti fakulty v průběhu studia důkladněji seznamovali s chodem jednotlivých pracovišť právní praxe a samozřejmě i s obsahem jejich činnosti (zde by přitom hlavní roli měla sehrávat pracoviště působící v regionu naší fakulty), prohlubovat spolupráci s ostatními právnickými fakultami u nás i v zahraničí. (vav) Nový výukový kurz Na Západočeské univerzitě v Plzni vznikl nový kurz s tématem Bezpečnost počítačových sítí vyhlášený Plzeňským krajem. Zaměření kurzu je velmi praktické s cílem poskytovat v rámci programu dalšího vzdělávání nové znalosti a zkušenosti odborníkům z regionálních firem a institucí. Nový kurz jsme ověřovali na dvou skupinách dobrovolníků studentů pilotních tříd a podrobili ho nezávislému posouzení a rozsáhlému připomínkovému řízení, říká Martin Šimek, jeden z recenzentů kurzu a zkušený instruktor plzeňské síťové akademie. Projekt bude pokračovat i v roce Díky němu se vzdělávací programy zaměřené na technologie počítačových sítí rozšíří o další dva kurzy zaměřené na bezdrátové komunikační sítě a konvergované hlasové služby. V. Rudolf Aktuální dění kolem Fakulty právnické sledujte na kybernetici vyvíjejí komplexní systém dárců dřeně univerzitní zpravodajství

2 strana 2 u-noviny únor Zapsali jste se někomu do života? Dokončení ze str. 1 V současné době je největším problémem nedostatečná typizace genů. Každá neshoda mezi dárcem a pacientem výrazně snižuje úspěšnost transplantace. Podstatným faktorem celého procesu vyhledávání je i snaha tento postup zkrátit, neboť čas je v případě některých diagnóz pro pacienta rozhodující. Z hlediska informačních technologií je také důležité zachování co největší bezpečnosti a potřebné anonymity v celém procesu vyhledávání a v neposlední řadě i zjednodušení komunikace mezi příslušnými centry (dárcovská, transplantační, odběrová). Analýza výzkumníků ze ZČU dala odpovědi na řadu otázek typu: Kolik Ocenění si velmi vážím. Snažil jsem se přispět svým dílem k tomu, aby univerzita, kterou jsme budovali, stála na pevných základech. Snad se to alespoň částečně povedlo kreditní systém, STAG a systém vnitřního financování ( hadičky ) jsou, jak doufám, již standardní součástí univerzitního prostředí. A co bych univerzitě přál do budoucnosti? Ve vnějších vztazích, aby se podařilo získat univerzitě zpátky dobré jméno, které měla, a ve vnitřním prostředí, abychom neztratili sílu překračovat klacky byrokratických nesmyslů, které jsou nám házeny pod nohy, kultivovali akademické prostředí a neslevovali z nároků na kvalitu i své vlastní práce. (Zdeněk Ryjáček, někdejší prorektor a tvůrce modelu rozdělování financí na univerzitě podle výkonu a nákladů.) Ocenění vnímám jako poděkování nejen mně, ale celému reformnímu týmu, který se mnou rok řídil Fakultu právnickou. Za tu dobu se nám podařilo zavést transparentní pravidla a standardizovat činnost fakulty. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni je mou srdeční záležitostí a doufám, že jí v budoucnu ještě budu moci být nápomocen. (Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR) unikátních genotypů obsahuje Český národní registr dárců dřeně? Jaký je relativní přínos jednotlivých dárcovských center? Jaká je efektivnost necíleného náboru dárců? U kterých haplotypů (tj. alel nesených na jednom chromozomu) je vhodné provádět podrobnější typizaci? Právě kampaň TV Nova Zapište se někomu do života zvýšila důležitost odpovědí týkajících se zejména typizační strategie. To proto, že kampaň byla mimořádně úspěšná. Jen elektronickou poštou chodilo denně 60 až 80 dotazů týkajících se problematiky dárcovství kostní dřeně a onemocnění poruchami krvetvorby. Aby bylo možno kampaň organizačně zvládnout, byl zřízen na webových Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) je jedním ze 17 registrů světa akreditovaných Světovou asociací dárců dřeně a jediný akreditovaný ve střední a východní Evropě. V současnosti udržuje databázi transplantačních znaků téměř dobrovolných českých dárců, která je zároveň napojena na celosvětovou síť podobných organizací ve více než 60 zemích světa. Z reakcí oceněných osobností, kterým rektorka Západočeské univerzity udělila pamětní list ke 20. výročí ZČU, vybíráme: Děkuji za udělení Pamětního listu Západočeské univerzity. Moje činnost na fakultě, odborná i společenskosportovní byla a je vedena snahou o realizaci myšlenek pravdy a realizaci teoretických poznatků do živé praxe. (Jiří Kožený, FEL) Dovote, abych poděkoval za udělení pamětního listu Západočeské univerzity. Tohoto ocenění si velmi vážím a s pokorou jej přijímám. Jsem si vědom, že je i řada dalších, kteří by si takové ocenění neméně zasloužili. Ocenění proto přijímám i jako projev uznání mých spolupracovníků, kteří se rovněž na rozvoji Západočeské univerzity společně se mnou podíleli. (Stanislav Hosnedl, FST) Velmi mne potěšilo, že si univerzita opět vzpomněla na prvního polistopadového děkana Fakulty strojní, který stránkách Českého národního registru dárců dřeně elektronický formulář, jehož prostřednictvím se stále mohou lidé předběžně zapisovat do registru dárců. Díky tomuto formuláři se za měsíc a půl nově zapsalo osob (běžně nedosahuje nábor nových dárců ani dvou tisíc osob ročně), dodává Lucie Houdová. Jen pro zajímavost v Plzeňském dárcovském centru je zapsáno dárců. Anna Vaverková Pamětní listy akademiky potěšily byl svobodně zvolen prvním akademickým senátem fakulty, především studentskou částí. Moc si toho dodnes vážím. Děkuji a přeji univerzitě hodně zdaru a progresivního racionálního vývoje, aby se kladl důraz především na kvalitu vzdělávání studentů. (Petr Hofmann) Moc děkuji za pozornost připomínající 20. výročí ZČU. Musím však přiznat, že potěšení z výročí mi trochu kazí trpký pocit při vzpomínce na léta , kdy jsem se v Praze angažoval při počátečních jednáních o vzniku FPR v Plzni. (Zdeněk Mraček, emeritní primátor Plzně) Jsem poctěn pamětním listem, který mi byl udělen u příležitosti 20. výročí ZČU. Zároveň bych rád univerzitě popřál do příštích let mnoho úspěchů a zdaru v další činnosti. (Petr Zimmermann, Primaved Plzeň). Anna Vaverková Některým z akademiků rektorka předala pamětní listy osobně. Několikahodinová debata plzeňských zastupitelů předcházela na sklonku minulého roku schválení letošního městského rozpočtu. Při jeho sestavování byla nutná maximální opatrnost, protože kvůli stagnující hospodářské situaci nelze očekávat nárůst daňových příjmů. I přesto přichází z radnice dobrá zpráva pro tisíce cestujících, kteří denně míří k univerzitnímu areálu. Projekt, o kterém se mluví už od devadesátých let, konečně nabývá reálnějších obrysů. Stavba trati na Borská pole by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku. Vyžádá si cca 635 milionů korun, z toho dotace z EU tvoří cca 140 milionů korun. Jedná se vlastně o prodloužení tramvajové trati v délce přibližně 1,3 km od křižovatky Klatovská a Kaplířova směrem k ZČU a výstavbu dvou nových toček u Úřadu práce a u univerzity. Uvnitř první točky vznikne terminál pro přestup z autobusů městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy, v druhé točce měnírna potřebná pro napájení trakce, vysvětluje náměstek plzeňského primátora V posledním ročníku magisterského studia studenti bakalářského programu absolvují povinnou praxi v průmyslovém podniku, která je tematicky zaměřena na obor, který student studuje. Firmu, u které praxe probíhá, si vybírá student společně s učiteli katedry, která garantuje příslušné studijní zaměření. V posledním ročníku navazujícího magisterského studia student absolvuje povinnou praxi u firmy, která mu zadala jeho konkrétní diplomovou práci. Praxe je tedy zaměřena na dané téma diplomové práce. Zprostředkovává tyto praxe škola, nebo se student může dohodnout na absolvování praxe s firmou, která je mu nějakým způsobem blízká? Možná jsou obě řešení. Praxi zprostředkuje škola, ale student si sám může navrhnout vlastní řešení, které pak podléhá schválení příslušné katedry. Jaký je vlastně zájem o praktikanty z řad studentů mezi průmyslovými podniky? Průmysloví partneři Fakulty strojní mají dlouhodobě zájem o praxe univerzita a město Snad se opravdu dočkáme Tramvajová trať na Borská pole se má začít stavět ještě letos. Cestování k univerzitnímu areálu má usnadnit také nová silniční spojka. univerzita a praxe Petr Rund s tím, že dojde i k zásadní úpravě nevyhovující křižovatky ulic Kaplířova a Klatovská. Součástí těchto změn bude stavba nového parkoviště v areálu bývalých kasáren. Projekt pamatuje i na výstavbu chodníků a cyklostezek. Na akci je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zpracovává se aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Předpokládáme vydání stavebního povolení v květnu letošního roku, dodává Petr Rund. Tramvajová trať ale nebude jedinou dopravní stavbou v režii města zahájenou v tomto roce. Už v květnu má odstartovat výstavba silničního sjezdu na Dobřanskou ulici, který propojí Folmavskou ulici a areál univerzity od severu. Náklady jsou odhadovány na cca 18 milionů korun. Plzeň letos hospodaří s příjmy ve výši 5,312 miliardy korun a výdaji 5,737 miliardy korun. Zhruba čtyřistamilionový rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryje město z vlastních zdrojů, fondů EU a úvěru od Evropské investiční banky. Veronika Krátká Odrazový můstek do reality Jaké typy praxí nabízí Fakulta strojní svým studentům, vysvětluje proděkan pro spolupráci s praxí Vladimír Duchek. studentů všech oborů. Našim studentům nabízejí i nepovinné praxe (stáže) v období letních prázdnin. Takové stáže jsou pak zpravidla finančně hodnocené. Jak je to vlastně s nepovinnými praxemi jakým způsobem o nich mohou zájemci získat informace, případně se přihlásit? Informace studenti získají od vedoucích kateder a svých učitelů. Kontaktní osobou pro spolupráci s praxí pro průmyslové partnery je příslušný proděkan. Veronika Krátká autorem pamětních listů je Mikoláš Axmann praxe studentů Fakulty strojní

3 u-noviny únor strana 3 foto: archiv FST Cena Emila Škody Druhé místo pro diplomanta Fakulty strojní Soutěž o Cenu Emila Škody vypisuje ŠKODA HOLDING, a. s., pro studenty magisterských a doktorských studijních programů o nejlepší diplomové a doktorské práce. Jejím účelem je podpora výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických univerzit. Studenti Fakulty strojní ZČU jsou v této soutěži úspěšní celkem třikrát již získali prvenství. V ročníku 2011 získal absolvent FST Ladislav Tříska druhé místo v kategorii diplomantů. V práci na téma Větrací agregát pro vozidlo metra soutěžní komise ocenila nestandardní koncepci využívající nové možnosti radiálního ventilátoru s volně oběžným kolem a s integrovanou řídící jednotkou, které příznivě ovlivnily hmotnost větracího agregátu. S oceněním diplomanta souvisela i finanční odměna. Petr Heller, FST Velký mezinárodní úspěch plavců ZČU Družstvo plavců ZČU se zúčastnilo již 10. ročníku sprinterského meetingu v Karlsruhe. Za účasti 350 plavců z 25 univerzit (Švýcarsko, Francie, Itálie, Belgie a Německa) plavci ZČU opět zazářili. Tomáš Baliček (1. ročník FAV) zvítězil v disciplínách 50 m motýlek a 100 m polohovací závod, Jaroslav Pešek (2. ročník FEK) získal stříbro na 100 m v polohovacím závodě a 4. místo na 50 m motýlek, Michal Imrichovský (5. ročník FAV) zvítězil v disciplíně 50 m znak, Ladislav Velek (3. ročník FEK) stříbro na 50 m volný způsob a bronz na 50 m znak a Jiří Pivoňka (3. ročník FST) obsadil třetí místo na 50 m prsa. Zbyslav Beneš, FST Vítězka soutěže peruánských témat Velvyslanectví Peru v české republice vyhlásilo ve druhé polovině loňského roku první ročník soutěže peruánských témat na Západočeské univerzitě. Tématem na rok 2011 bylo v rámci 100. výročí objevení komplexu Machu Picchu známého také jako Ztracené město. Zúčastnit se mohli všichni studenti Západočeské univerzity a své práce odevzdávat ve španělském, ale i v českém jazyce. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 4. listopadu v obřadní síni plzeňské radnice, a to za přítomnosti velvyslankyně Peru Marity Landaveri Porturas. Vítězkou se stala studentka třetího ročníku bakalářského studia katedry historie na Fakultě pedagogické Veronika Šrámková se soutěžní prací Machu Picchu y los Incas en los manuales de historia de secundaria en la República Checa comparación foto: archiv V. Šrámkové (Machu Picchu a Inkové ve středoškolských učebnicích dějepisu v České republice porovnání). Téma jsem si vybrala na základě mého oboru Historie se zaměřením na vzdělávání. Jako budoucí učitelka jsem tedy zvolila porovnávání zmínek o Machu Picchu v různých středoškolských učebnicích dějepisu u nás. Doufala jsem, že takto neobvykle pojaté téma porotu zaujme. Říkala jsem si, že o tom, co je to Machu Picchu, kde je a kdo ho znovuobjevil, bude psát většina přihlášených účastníků. Porotu zřejmě oslovilo i to, že celá práce byla napsána ve španělském jazyce, řekla Veronika Šrámková. Studovala španělštinu v kurzech Ústavu jazykové přípravy ZČU. Za svoji práci získala knižní odměnu a certifikát. (red) Družstvo úspěšných plavců ZČU v Karlsruhe Bodovali i v mezinárodním kole Ústav jazykové přípravy již počtvrté pořádal v areálu ZČU na Borech soutěžní Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Studenti z různých fakult univerzity prezentovali témata související se studovaným oborem a porovnali tak mezi sebou získané znalosti i komunikační dovednosti v cizích jazycích. Letošní ročník probíhal v anglickém, německém a ruském jazyce. Největší zájem byl jako každoročně o angličtinu. Odborná porota vybrala nejlepší: První místa v anglické sekci obsadili Barbora Šrámková (FST), Vojtěch Skřivan (FEL) a Daniel Zelenka (FEL). O první místa v německé sekci se podělili Václav Švejda (FEL), Jana Kuthanová (FEL) a Lubomír Kristek (FAV). První místa v ruské sekci vyhráli Martina Petříková (FPE), Kateřina Kopetzká (FF), Natalie Rishko (FPR) a Shokhrukh Norkulov (FAV). Ústav jazykové přípravy ZČU umožnil účast čtyřem studentům i v mezinárodním kole konaném v Českých Budějovicích. I zde se úspěšně prosadili: Barbora Šrámková (FST) na prvním a Vojtěch Skřivan (FEL) na třetím místě v anglické sekci, Václav Švejda (FEL) a Jana Kuthanová (FEL) získali první a druhé místo v německé sekci. Eva Adamcová, UJP foto: archiv FST foto: archiv M. Nguyenové Vicemistryně republiky v soutěži jednotlivců v aerobiku. V Praze se konala celorepubliková ligová soutěž pro jednotlivce v aerobiku. Celá soutěž měla tři kola, která proběhla v říjnu, listopadu a prosinci Po celkovém součtu bodů ze všech kol byla Manessa Lan Phuong Nguyenová, studentka Fakulty pedagogické ZČU, vyhlášena vicemistryní republiky a odvezla si stříbrný pohár. (red) foto: archiv UJP úspěchy studentů a pracovníků ZČU

4 strana 4 u-noviny únor Hybridní autobus v ulicích Plzně Na jaře roku 2012 bude možné v ulicích Plzně spatřit hybridní autobus Škoda H12 v karoserii Solaris Urbino při testovacích jízdách. Na vývoji zcela nového hybridního autobusu vyráběného plzeňskou společností Škoda Electric se nemalou měrou podílela Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity v Plzni, poslední rok pod záštitou Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE). Vývoj nového autobusu trval téměř tři roky a autobus byl poprvé představen na výstavě Czechbus v listopadu Výzkumný tým FEL pod vedení Zdeňka Peroutky byl složen z pracovníků Regionálního inovačního centra elektrotechniky, katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky a integroval též skupinu výzkumníků z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Nový hybridní autobus byl navržen jako sériový hybrid využívající coby primární zdroj energie spalovací motor dieselový agregát. Díky Dosud nejširší nabídka kurzů pamatuje jak na zájemce o studium umění na vysoké škole, tak na amatérské i zkušenější umělce. Nové znalosti a dovednosti účastníkům předají pedagogové Ústavu umění a designu i hostující umělci z ČR, USA, Polska navržené koncepci pohonné jednotky vozidla je možné autobus relativně snadno přestavět na plně elektrické vozidlo, což bylo jedním z důležitých cílů tohoto projektu. Tým Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni se zásadním způsobem podílel na návrhu a vývoji pohonné jednotky autobusu, jeho elektrického pohonu a zejména na jeho řízení. Z vývojových laboratoří FEL pochází především řízení hlavního trakčního pohonu s asynchronním motorem, řízení diesel-elektrického agregátu a také hlavní inteligence vozidla ArtCamp 2012 plný novinek Mezinárodní letní škola umění ArtCamp pořádaná Ústavem umění a designu ZČU každoročně nabízí pestrou paletu výtvarných kurzů pro širokou veřejnost. ArtCamp 2012 proběhne ve dnech července, přihlašovat se můžete do poloviny května. a Slovenska. Základní nabídku oblíbených kurzů zaměřených např. na digitální fotografii, komiks, figurální kresbu, ilustraci, knižní vazbu, fashion design, design interiéru, grafický design či tvorbu šperku doplní řada novinek. Zájemce o studium designu obuvi jistě potěší možnost absolvovat přípravný kurz, kde získají zkušenosti s návrhy obuvi a její ruční realizací. Příznivci moderních technologií si určitě nenechají ujít kurz digitální animace ani kurzy zaměřené na nová média, multimediální performanci nebo participativní umění. V novém kabátě se představí kresba a malba, novinkou je i kurz architektury a tvorba šperku pro pokročilé. Kompletní nabídku kurzů a jejich termínů i další informace k letní škole najdete na artcamp. Nezapomeňte si ArtCamp najít i na Facebooku, kde máte možnost sledovat aktuální dění, ptát se a soutěžit o zajímavé ceny včetně slev z kurzovného i kurzů zdarma. Lenka Kodýtková algoritmy energetického managementu autobusu, jinak řečeno algoritmy určující rozložení požadované energie pro pohon vozidla mezi jednotlivé zdroje, jimiž jsou v tomto případě spalovací motor, trakční baterie a superkondenzátory. Právě energetický management vozidla je jednou z klíčových komponent, která určuje výjimečnost autobusu, neboť je primárně zodpovědná za hlavní sledované parametry vozidla jeho spotřebu, dojezd a emise. Skupina výzkumníků z Univerzity Pardubice, která byla integrována v rámci týmu FEL, vyvíjela řízení spalovacího motoru. Vyvinutý prototyp autobusu, se kte rým se obyvatelé Plzně budou mít možnost setkávat během testovacích jízd v ulicích města, představuje novou platformu pohonné jednotky a kompletní elektrické výzbroje pro hybridní a plně elektrická kolová vozidla městské hromadné dopravy, které bude sériově vyrábět plzeňská Škodovka. Zdeněk Peroutka, FEL foto: archiv FEL ve zkratce CELOEVROPSKÉ TESTOVÁ- NÍ. Katedra tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické se v rámci projektu celoevropského testování a porovnání úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku chystá otestovat tisícovku dětí prvního stupně základních škol. Projekt má přispět k celoevropské standardizaci testu. Pro srovnáním dat získaných pracovníky Fakulty pedagogické poslouží obdobná šetření na partnerské TU Chemnitz. ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ PŘESHRANIČNÍHO PROJEK- TU. V prostorách plzeňského hotelu Trend uspořádala Fakulta ekonomická ZČU závěrečný workshop společného semestrálního kurzu česko- -německých studentů. V rámci kurzu studenti ve smíšených týmech zpracovávali zvolené téma z oblasti interkulturního managementu. Při závěrečném setkání byly vyhlášeny tři nejlepší prezentace a předány certifikáty všem účastníkům společného semestrálního kurzu. Ten bude s podporou Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko pokračovat i v následujícím akademickém roce 2012/2013. Zapojit se mohou studenti všech fakult ZČU. Na české straně jsou již zajištěny finanční zdroje pro další úspěšný rozvoj zavedené spolupráce. VÝPOČTY KONSTRUKCÍ. Na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU se konal šestnáctý ročník odborného semináře na téma Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Seminář byl zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslových problémů a implementace moderních numerických metod. Zúčastnilo se ho 40 pracovníků z České a Slovenské republiky zabývajících se aplikací nebo vývojem nejpoužívanější numerické metody. u-noviny (vav) Vydala: Západočeská univerzita v Plzni, Tiskový odbor a vnější vztahy, Univerzitní 8, Plzeň, tel.: Redakce: Kamila Kvapilová, Anna Vaverková. Spolupracovali: Veronika Krátká, Alena Marešová. Tisk: NAVA TISK, s. r. o., Plzeň. To to vydání vyšlo nákladem ku sů, evidová no pod číslem MK 41402/2011 OMA. Uzávěrka příští ho čísla kaleidoskop zajímavostí

5 u-noviny únor strana 1 noviny pro akademiky foto archiv FZS Josef Basl nový prorektor ZČU Od 1. ledna 2012 byl do funkce prorektora pro vnější vztahy na Západočeské univerzitě jmenován Josef Basl. Na ZČU (a bývalé VŠSE Plzeň) působil od ukončení studia na Fakultě strojní od roku 1983 a zde také obhájil doktorskou disertační a habilitační práci. V letech 2000 až 2003 vykonával funkci proděkana pro pedagogiku na Fakultě strojní ZČU. Profesuru v oboru Informatika obhájil v roce 2004 na VŠE Praha. Jeho oborové zaměření se týká podnikových informačních systémů, inovací informačních systémů, modelování a optimalizace podnikových procesů. V současné době je hlavním řešitelem grantu GA ČR zaměřeného na podporu udržitelnosti SME pomocí inovací ICT a hlavním garantem individuálního projektu národního MŠMT nazvaného Efektivní instituce (EFIN). Je autorem či spoluautorem řady knih a odborných publikací. Je zástupcem České republiky v Technical Committee 8 mezinárodní organizace IFIP (International Federation for Information Processing), viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci a předsedou ediční rady edice Management v informační společnosti nakladatelství Grada Publishing. Hovoří anglicky, německy, rusky a polsky. S jakou vizí jste post prorektora přijal a jakou agendu budete mít na starosti? Oblast vnějších vztahů patří k důležitým oblastem činností, které univerzita v rámci svého působení zajišťuje a rozvíjí. A dá se předpokládat, že jejich význam bude v důsledku očekávatelných ekonomických, demografických, politicko-společenských tendencí ještě narůstat. Cílem vnějších vztahů je proto přispět ke společnému posílení dobrého jména naší univerzity. Univerzita by měla být vhodným místem partnerem pro studium, a to v širším slova smyslu celoživotního učení, pro spolupráci ve výzkumných aktivitách a grantech a v neposlední řadě pak partnerem podnikům při spolupráci na projektech a zakázkách. Právě v této poslední oblasti je prostor pro rozšíření služeb nabízených univerzitou a pro podporu komercializace výsledků práce na ZČU. Konkrétně se může jednat o podporu transferu know-how a technologií zahrnující vybrané obchodně marketingové činnosti, podporu ochrany duševního vlastnictví, tvorbu a správu smluvních vztahů a podobně. Další kroky zaměřím na cílené a ří zené vztahy s podniky, s institucemi města a regionu, důležité postavení zaujímá i rozšíření práce s absolventy. Pro oblast vnějších vztahů může ZČU vhodně využít velké škály a rozmanitosti disciplín, které v sobě integruje. Anna Vaverková Multimodalitní stanice Leonardo k dispozici studentům Studenti oboru Radiologický asistent Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni mají od letošního roku možnost naučit se pracovat na multimodalitní stanici Leonardo. Stanici na katedru záchranářství a technických oborů zapůjčila firma Siemens. Zařízení slouží pro post-procesingové vyhodnocení vyšetření na různých radiodiagnostických modalitách, jako je například výpočetní tomografie, magnetická rezonance atd. Studenti si tak osvojí návyky praktické činnosti v prostředí DICOM, což je průmyslový standard, který umožňuje digitální komunikaci mezi diagnostickými a léčebnými zařízeními a systémy od různých výrobců. Výhodou této stanice je zpracování a úprava dat z vyhotoveného vyšetření pomocí rekonstrukčních parametrů a vytvoření post-procesingových studií. Studenti zde mohou vytvářet snímky v multiplanárních rekonstrukcích, MIP (Maximum intensity projection), VRT (Volume rendering technique) a virtuální endoskopii. To umožní lepší porozumění teoretické výuky a povede ke vštípení pevných návyků pro praktickou činnost metodou simulace. Andrea Svobodová, Jindřiška Adámková, FZS Lépe se uplatní na trhu práce Po úspěšném absolvování projektu Dvojí diplom ( double degree ) získá student Fakulty ekonomické ZČU titul Bc. a zároveň titul Bachelor of Arts z Hochschule Hof a naopak. Projekt double degree připravovala Fakulta ekonomická (FEK) Západočeské univerzity v Plzni a Hochschule Hof po dobu několika let, kdy nebylo jednoduché sjednotit zejména vzájemnou uznatelnost předmětů a požadavky na studenty, kteří vyjedou studovat na partnerskou zahraniční univerzitu. Obě strany však cítily potřebu intenzivní spolupráce, což v červenci 2010 vedlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci mezi Hochschule Hof s cílem udělovat tzv. dvojí diplom absolventům ve vybraných studijních oborech. O studium v rámci programu Dvojí diplom se mohou ucházet pouze ti studenti FEK, kteří mají dobrou znalost německého a částečně anglického jazyka a kteří ke dni počátku studia na hostitelské univerzitě úspěšně absolvovali první dva ročníky svého studia Mezi partnery pak vedle Radiologické kliniky Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni je i katedra mechaniky FAV ZČU. Projekt má za cíl implementovat chirurgii a medicínu využívající nové technologie do vzdělávacího systému studentů všeobecného lékařství, ale i studentů některých oborů na Fakultě aplikovaných věd, Fakultě pedagogické a Fakultě zdravotnických studií ZČU. Přijetí Západočeské univerzity v Plzni jako partnera je vyústěním dlouhodobého rozvoje biomechaniky na katedře mechaniky, ale i jiných disciplín na dalších katedrách Fakulty aplikovaných věd (především na katedře informatiky a výpočetní techniky) nebo ve výzkumném centru Nové technologie. Právě tato široká základna dovoluje řešit ve spolupráci s lékaři komplexní úlohy, jako je např. modelování prokrvení jaterní tkáně či šíření kontrastní látky v mozku při speciálních vyšetřeních. V rámci projektu, který je zaměřen především na vzdělávací proces, vznikla dvoudílná skripta, jejichž první díl je věnován převážně vlastní experimentální chirurgii a díl a získali 120 kreditů. Program dvojího diplomu zahrnuje dva semestry studia na partnerské univerzitě a vypracování bakalářské práce na jedné z účastnících se univerzit. Pro studenty FEK je do výuky kromě dvou semestrů studia zahrnuta také odborná praxe v délce trvání alespoň 18 týdnů (nejlépe v německé firmě) pod dohledem a dle pokynů Hochschule Hof. Zájem o studium na Hochschule Hof v akademickém roce 2012/2013 již projevilo pět českých studentek FEK, z německé strany se ke studiu na Fakultě ekonomické v Plzni hlásí jeden vážný zájemce. Zájemci o studium na Hochschule Hof v akademickém roce 2012/13 mohou poslat závaznou přihlášku do na ovou adresu Dita Hommerová, FEK Spolupráce je nezbytná Již rok běží na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni projekt Experimentální chirurgie nové technologie v medicíně, jehož řešitelem je chirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. druhý pak bimoechanice a softwaru pro konkrétní biomechanické úlohy. Cílem je ukázat studentům současné možnosti i perspektivy, kdy modely budou moci nahradit experimenty například na pokusných zvířatech. Jako příklad lze uvést simulaci urodynamických vyšetření, simulaci zatížení kolenního kloubu či modelování proudění krve v bypassech či v břišní aortě, zejména v jejím aneurysmatu. Dalším výstupem projektu budou interaktivní materiály pro tzv. e-learning. Ty dovolí implementaci informačních a komunikačních technologií do výuky chirurgie a samozřejmě i dalších předmětů pre- i postgraduálního studia na ZČU. Vedle odborných výstupů se zároveň prohlubuje spolupráce univerzity, především Fakulty aplikovaných věd a centra Nové technologie, s Lékařskou fakultou a některými klinikami fakultní nemocnice. Přestože nalezení společného jazyka mezi pracovníky tak odlišných oborů není jednoduché, vzájemná spolupráce je pro rozvoj oboru Bioinženýrství, jehož klíčovou součástí je biomechanika, klíčová. Josef Rosenberg, FAV představuje se nový prorektor ZČU český i německý titul zároveň

6 strana 2 u-noviny únor S dostupnou technikou odvádějí profesionální výkony Audio-video studio (AVS) Západočeské univerzity se v roce 2011 mimo rutinní podpory pro výuku podílelo na několika mimořádných projektech týkajících se plzeňského regionu. V rámci projektu Historie českobavorského pohraničí v letech 1945 až 2008 studio vytvořilo snímek Železná opona na česko-bavorské hranici v letech popisující vznik a fungování ochrany západní hranice proti imperialismu. Dokument byl připraven jak v české, tak v německé verzi a distribuován na základní a střední školy plzeňského kraje. Scénář připravil Tomáš Jílek. V letošním roce jsme na projekt navázali snímkem Otevřená českobavorská hranice. Jde o současný pohled na tuto oblast, který prezentuje zajímavá města, panská sídla, církevní, přírodní i technické památky a lidovou kulturu na obou stranách hranice. Druhým letošním dokumentem jsou Proměny česko-bavorského pohraničí po roce Soustředí se více na migraci a ovlivnění sociální a ekonomické stránky života v příhraničí po otevření hranice. Zajímavosti regionu Na základě dohody s Plzeňským krajem bude AVS pokračovalo v sérii dokumentů zaměřených na kulturně-historické zajímavosti plzeňského regionu. Tentokrát jsme se zaměřili na tvrze, hrady, zámky, klášterní dvory atd. Pod názvem Příběhy panských sídel tak vznikl dokument mapující vývoj těchto staveb od doby románské až po průmyslovou revoluci. Ukazuje jejich současný stav, a to jak v té negativní rovině úplného zanedbání, tak naopak citlivé rekonstrukce. Audio-video správa Mimo běžných aktivit, jako je au dio- -video správa univerzitních poslucháren, dokumentární záznamy významných akcí ze života ZČU (např. oslavy 20 let, slavnostní Vědecká rada ZČU nebo inaugurace rektorky) stojí za zmínku další odborná spolupráce s fakultami či ústavy celoživotního vzdělání a jazykové přípravy na prezentačních a výukových materiálech. V rámci podpory výuky jsme se také podíleli na záznamech přednášek Podnikový management pro Fakultu ekonomickou, kde paralelně probíhal přenos jednání z Plzně do Chebu. Pro oddělení Mezioborové aktivity ZČU byl v zimním semestru zahájen záznam přednášek profesora Petra Vopěnky. Jde o cyklus, ve kterém se bude pokračovat i v roce Možnosti přenosu V souvislosti s možnostmi přenosu obrazu po síti jsme koncem roku 2011 rozšířili technickou základnu o komponenty umožňující míchat a zpracovat online HD signál (ve vysokém rozlišení) z více zdrojů, včetně počítače, a následně distribuovat na web. Tuto sestavu bychom rádi počátkem roku 2012 otestovali a uvedli do běžného provozu. Kladně je přijímána možnost videokonferenčních přenosů, jejichž frekvence stále narůstá, a to jak na personálních jednotkách, tak na HD setech. V tomto roce se podařilo Fakultě ekonomické zakoupit HD jednotku také do Chebu, a je tedy možné operativní spojení jak v rámci fakulty s univerzitou, tak mimo ni. Západočeská univerzita v tomto okamžiku tedy disponuje pěti HD videokonferenčními jednotkami (2 AVS, 2 FEK, 1 FZS) a několika personálními (především AVS a FZS). Technická podpora V segmentu rozšiřování technické podpory na ZČU jsme se podíleli na doplnění LCD displejů v rámci celkové rekonstrukce konferenční místnosti na rektorátě. Problematickým pro nás byl uplynulý rok především výběrovými řízeními na přenosnou prezentační techniku a instalaci dotykových tabulí apod. Snažíme se udržet v kvalitě této techniky určitý standard a zároveň nechceme tříštit portfolio tohoto technického zařízení na univerzitě. I zde jsme se snažili o určité sjednocení. Bohužel vesměs chyby dodavatelů v nabídkách zapříčinily několikeré opakování, a tím i zdržení všech dalších aktivit zadavatelů. Konečný výběr je samozřejmě jistým kompromisem mezi výkonem a cenou, ale snažili jsme se parametrově vytěžit z dané cenové kategorie maximum. Doufám, že rok 2012 po této stránce bude klidnější a podobným problémům se vyhneme. Naše práce je do značné míry vázána na techniku a její omezení jsou určitě svazující. Nicméně snažíme se, abychom naše služby nabízeli v maximální možné kvalitě. Vladimír Nový, Audio-video studio ZČU Reprezentovali excelentně V hlavním městě Jihoafrické republiky Pretorii proběhla v prosinci 2011 klání 15 nejúspěšnějších dvojčlenných týmů světa v soutěži Moot Court Pretoria 2011, simulovaného procesu v oblasti lidských práv. Oblast východní evropy reprezentovali dva studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni Hana Slezáková a René Příhoda. Zúčastnili se náročného semifinálového kola, z něhož dvě nejúspěšnější dvojice dle bodového součtu postoupily do finále odehrávajícího se následující den. Finalisty se nakonec stali studenti severoamerické univerzity Yale a studenti z Jamajky nutno podotknout, že pro tyto soutěžní týmy byla angličtina rodným jazykem. Soutěžní tým ZČU jako jediný měl připravenu svoji žalobu i obhajobu v jazyce francouzském, což ofi ciální soutěžní pravidla připouštěla. Ovšem na základě změny pravidel v průběhu soutěže samé museli naši právníci odprezentovat oba projevy i následnou argumentaci v jazyce anglickém. Ačkoli neměli prakticky žádný čas na přípravu v angličtině a navíc se během několika minut museli přeorientovat i z role žalovaných do role žalobců, svou úlohu v soudním líčení bravurně zvládli a se ctí dokončili. Od soudců odborníků v oblasti lidských práv tak oprávněně získali hodnocení ve slovním vyjádření excellent. Studenty FPR během soutěžního klání potěšila zejména nečekaná návštěva zástupce z konzulátu České republiky v Pretorii, který je přijel osobně podpořit. Dále se k nim hlásili i lidé, kteří měli předky v České republice, nebo se do Jihoafrické republiky v minulosti přestěhovali. Součástí akce Moot Court Pretoria 2011 byla i řada dalších setkání, mezi které patřila například návštěva Ústavního soudu Jihoafrické republiky nebo muzea Apartheidu. Podle vyjádření obou studentů práv z Plzně Hany Slezákové a Reného Příhody účastníky simulovaného soudního procesu soutěž stmelila jako nastupující právnickou generaci, odhodlanou pomáhat rozklíčovat problematiku lidských práv a lidská práva zviditelňovat nejen ve svém státě, ale napříč celým světem. A o to v soutěži Pretoria Moot Court 2011 šlo především. Finále soutěže jsme se mohli účastnit díky finanční podpoře Fakulty právnické v Plzni a časově náročnému vedení přípravy pedagogy Fakulty právnické Karlem Klímou a Renátou Vokrojovou, děkují studenti na závěr. René Příhoda foto R. Vokrojová zaregistrovaly se tři soutěžní týmy Do nadcházejícího ročníku největší světové soutěže v oblasti simulace strategie řízení společnosti se na Západočeské univerzitě přihlásily tři soutěžní týmy z Fakulty ekonomické. Světová soutěž Global Management Challenge je zaměřena na modelové obchodní společnosti obchodující na virtuálních trzích s cílem dosáhnout nejvyšší ceny za akcii a nejlepšího tržního postavení na základě dosaženého zisku. Z prvního kola soutěže, které bude probíhat v prvním čtvrtletí 2012, postoupí do finále osm týmů. Vítěz pojede reprezentovat Českou republiku do Kyjeva. Přihlášeným studentům z Fakulty ekonomické byl inspirací mimořádný loňský úspěch jejich kamarádů Romana Sterlyho, Jakuba Sloupa, Jakuba Honzíka, Jiřího Pešíka a Víta Černohouze, kteří po vítězství v národním kole přivezli třetí místo ze světového klání Global Management Challenge v čínském Macau. Anna Vaverková ze zákulisí audio-video studia loňské vítězství inspirací pro letošní týmy

7 u-noviny prosinec nástěnka událostí strana 3 Absolvent světového formátu Ing. Pavel Pavel, absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, přednášel na ZČU již popáté. Je jedním z těch absolventů, kteří zůstávají v aktivním kontaktu se Západočeskou univerzitou v Plzni. Proslul především jako experimentální archeolog, který rozchodil sochy Moia na Velikonočním ostrově nebo pátral po záhadě transportu velkých kamenů na rákosových člunech Indiánů v Peru výměnný studijní pobyt Západočeská univerzita pořádá nejrůznější mezinárodní výukové akce. Jednou z posledních byl například v zimním semestru probíhajícího akademického roku již desátý výměnný pobyt českých a holandských studentů. Nejprve jedenáct holandských studentů zamířilo na ZČU do Plzně. Na konci listopadu potom odjela desetičlenná skupina studentů prezenčního studia sociální práce z Fakulty pedagogické do holandského Rotterdamu. Program návštěv byl v obou případech obdobný vzájemné studijní prezentace, ukázkové workshopy, návštěvy vybraných institucí z oboru, diskuze, prohlídky města. Na programu byly také lekce interkulturní komunikace, kdy se studenti rozdělili do pěti smíšených česko-holandských skupin a diskutovali o národních zvycích, svátcích i typické stravě. Pro obě skupiny byl výměnný pobyt velice přínosný jak v rovině odborné, tak poznávací. (red) Pro podporu výzkumu a vývoje Regionální kontaktní organizace Západní Čechy (RKO-ZČ) je projekt Západočeské univerzity financovaný pro roky a sdružující regionální a oborové kontaktní organizace působící v České republice. Transportu těžkých břemen zůstal věrný dodnes prostřednictvím vlastní specializované firmy na stěhování těžkých a rozměrných břemen. Díky tomu se podařilo přemístit například kapličku ve Vodňanech, v Oslově na Písecku, dopravit do mnoha bank a jiných institucí velká klimatizační zařízení a několikatunové trezory, usadit na původní místo viklany u Čemeřic, Kadova a tak dále. Úzké kontakty má Pavel Pavel především s Fakultou strojní, kam občas jezdí na pozvání přednášet. Naposledy se v posluchárně Západočeské univerzity setkal se studenty katedry konstruování strojů 2. prosince znají vůbec dnešní studenti Thora Heyerdahla a Erika von Dänikena? Vnímal jste při přednášce pro vysokoškoláky zájem diskutovali, ptali se, nebo jen bez odezvy vyslechli prezentaci a odešli? Příjemně mě překvapila pozornost posluchačů. Určenou dobu jsme vy užili beze zbytku, a tak bohužel ani nebyl čas na mnoho dotazů. Nicméně jsem z jejich strany vycítil zájem a věřím, že za časově příznivějších okolností mohla vzniknout bohatá debata. Na druhou stranu jsem se přednášky trochu obával. Hned na počátku jsem proto zapátral, zda dnešní studenti znají vůbec Thora Heyerdahla a třeba Erika von Dänikena. A protože jsem na ZČU přednášel už popáté, nechtěl jsem vyprávět to známé. Skloubil jsem proto svůj příběh Velikonočního ostrova právě se záhadou z Peru od jezera Titicaca. Tamní indiáni dokázali na rákosových člunech převážet obří bloky kamenů na stavbu dnes legendárního města posvátného Tíwanaku Zcela náhodou ten samý den, kdy jsem o tom hovořil na Západočeské univerzitě, otiskla Mladá fronta DNES článek o indiánech Aymarech od jezera Titicaca, kteří stavěli rákosový člun RA II pro Thora Heyerdahla. To jsem ale zjistil až doma při probírání tisku. Prostě kouzlo nechtěného. Téma tedy bylo hutné a studenti s napětím poslouchali. Navíc jsem je informoval, že mám na příští rok od univerzity pozvání na další podzimní přednášku. To bych však rád hovořil o nejslavnější britské pravěké svatyni Stonehenge. Problematice jejího vzniku se věnuji dvacet let a příští rok o ní dokončíme film. Ten bych rád v Plzni uvedl. Neinspirovaly vaše zkušenosti někoho ze studentů tak dalece, že by na téma přemísťování abnormálně těžkých břemen chtěl řešit například diplomovou práci nebo se ve vaší firmě přihlásit na stáž? Výzkum pravěkých a starověkých transportních metod je pro současného studenta asi dost odtržený od denní reality. A tak jej během přednášky zřejmě ani nenapadne hlásit se o spolupráci. Myslím, že moji prezentaci studenti spíš berou jako ozvláštnění výuky. Ostatně mají dost svých okamžitých studijních povinností. Já také začal vlastně až z profesionální nudy po nástupu do běžné praxe. Anna Vaverková Hlavními cíli projektu je podporovat zvýšení technologické a inovační úrovně regionu prostřednictvím podpory účasti českých subjektů v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zejména v 7. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, a přispívat rozvoji spolupráce výzkumných pracovišť s průmyslem a malými a středními firmami v mezinárodním měřítku. RKO-ZČ ulehčuje účast regionálních institucí převážně v projektech evropského výzkumného prostoru a bilaterální spolupráce, napomáhá spojování malých a středních podniků, firem, institucí výzkumu a vývoje a dalších subjektů pro tvorbu silných konsorcií, která dobře obstojí v oblasti mezinárodního výzkumu. S tím souvisí i průběžná, silná a ucelená informační a administrativní podpora pro přípravu, řešení a reportování mezinárodních projektů. Podpora je určena nejen jednotlivým součástem Západočeské univerzity v Plzni, ale i subjektům mimo ni, čímž projekt přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. Jedním z nejvýznamnějších nástrojů finanční podpory výzkumu a vývoje v evropském výzkumném prostoru je 7. rámcový program. Vědecká spolupráce v rámci Evropské unie i mimo ni bude podporovat rozvoj znalostí a technologií v deseti tématických okruzích odpovídajících hlavním oblastem vědy a výzkumu. Program Spolupráce podporuje výzkumné činnosti v následujících tématických oblastech: zdraví, potraviny, zemědělství a biotechnologie, informační a komunikační technologie, nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie, energetika, životní prostředí (včetně klimatických změn), doprava (včetně letecké,) společenskoekonomické vědy a humanitní obory, vesmír, bezpečnost. Podrobné informace včetně kontaktu lze získat na Zde také zájemci najdou další užitečné a aktuální informace. V. Nováková foto archiv redakce absolventské okénko nabídka regionální kontaktní organizace

8 strana 4 u-noviny prosinec Zahraniční studenti se nenudili Zimní semestr utekl jako voda. Co nového přinesl týmu ESN a zahraničním studentům na ZČU, o které se tato studentská organizace stará? foto archiv ESN ESN (Erasmus Student Network) klub pracuje při oddělení Zahraničních vztahů ZČU a funguje jako zprostředkovatel neformální komunikace a fyzického kontaktu zahraničních studentů s oddělením Zahraniční vztahy. Jeho hlavní náplní je pomoc s vyřízením úředních formalit a zajištění kulturního programu pro studenty. Tým ESN Plzeň posílila v polovině září řada nových členů, kteří přišli s dalšími neotřelými nápady. Jejich entusiasmus a energie se projevily na pestrém programu zimního semestru. V září jsme nové studenty ze všech koutů Evropy přivítali v Plzni během již tradičního Orientation Weeku. Kromě seznámení s chodem univerzity a vyřízení všech potřebných dokumentů a studijních záležitostí byl čas i na méně formální aktivity společnou welcome dinner, prohlídku plzeňského pivovaru či výlet do hlavního města. Studenti uvítali vzájemné seznámení ještě předtím, než jim začala škola. Tým ESN již od prvního týdne výuky zajel do standardních kolejí a připravoval nejen pro Erasmus studenty řadu akcí. Každé pondělí se konala (a v letním semestru tomu tak bude i nadále) prezentace o určité zemi, o tamních zvycích, zajímavostech i místní kuchyni. Na prezentaci navazovala tematicky zaměřená párty například Halloween, Beach party, Mafia party nebo závěrečná Goodbye Christmas party. V listopadu se uskutečnila v pořadí již druhá Tram Party. Úspěch té první nás utvrdil o tom, že jistě neuděláme chybu, zařídíme-li tentokrát tramvaj větší. A chyba to opravdu nebyla. Dav studentů čekajících na tramvaj na Borech vyvolal mezi členy týmu dokonce prvotní obavu, zda se vůbec všichni do tramvaje vejdou. Avšak vešli se a mohlo se vyjet do víru velkoměsta. Už teď můžeme slíbit, že o Tram Party nebudou studenti ochuzeni ani v letním semestru! Kromě již klasických jazykových večerů, které probíhaly každý druhý čtvrtek, se nově mezi Erasmus studenty odehrál první turnaj ve stolním fotbálku a velký úspěch zaznamenal například paint-ball. V programu zimního semestru nechyběly samozřejmě ani výlety. Po návštěvě Prahy následoval dvoudenní výlet na Moravu s návštěvou Brna, Mikulova a zámku Lednice. Dalšími v pořadí byly výlety do Karlových Varů, Českého Krumlova a na zámek Hluboká. Zájem o poslední společný výlet na vánoční trhy do německého Norimberku však předčil naše očekávání a na poslední chvíli nás od infarktových stavů a odmítavých odpovědí o plné kapacitě zachránila varianta dvoupatrového autobusu. Nakonec se tak poslední výlet nadmíru vydařil a my jsme u svařáku mohli hezky plánovat akce na blížící se letní semestr. Máte se rozhodně na co těšit! Chceš se o ESN Plzeň dozvědět více? Mrkni na naše webové stránky, kde se můžeš přihlásit o zasílání pravidelného newsletteru. Najdeš nás samozřejmě i na ESNPilsen. Lucie Semanská, ESN Plzeň Wheelchair Games 2011 Studentská soutěž Fakulty zdravotnických studií Na katedře fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studií proběhl druhý roč ník studentské soutěže WHEEL CHAIR GAMES Ve fakultní tělocvičně soutěžily studentky v ovládání mechanického invalidního vozíku. Novinkou byl pohyb po cvičebním koberci, který simuloval ztížené provozní podmínky. Studentky si v praxi ověřily náročnost mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Finálové jízdy se odehrály za mohutného povzbuzování publika, které motivovalo závodnice k překvapivým výkonům. Vítězkou soutěže se stala Adéla Fraňková, druhá skočnila Ivana Kočandrlová a třetí Jitka Křemenáková. Petr Šika, FZS foto archiv FZS Studenti během intenzivního kurzu českého jazyka Kolik jich u nás studuje? V rámci rozvojového projektu INTERSTUD mohou na ZČU studovat se stipendijní podporou talentovaní zahraniční studenti z rozvojových a třetích zemí. V prosinci minulého roku se distančního přijímacího řízení a představení projektu INTERSTUD na velvyslanectví České republiky v Taškentu (Uzbekistán) ujal Vlastimil Vacek z FAV. Zájemci o studium na ZČU zaplnili besední sál do posledního místa a dvě hodiny se zájmem naslouchali prezentaci plné informací o univerzitě a o studiu na ní. Hlavním cílem mise v Taškentu bylo především distanční přijímací řízení pro uzbecké studenty a představení projektu INTERSTUD. Jedná se o rozvojový projekt vyhlášený a financovaný ministerstvem školství České republiky. Nadaní zahraniční zájemci ze zemí jako např. Bělorusko, Rusko, Ukrajina či Uzbekistán se hlásí dle svého výběru na různé fakulty či ústavy ZČU. Jsou přijímáni do studijních programů vyučovaných v českém jazyce a v prvním roce studia obdrží finanční podporu ve formě stipendia z uvedeného projektu. V průběhu roku 2011 tuto podporu obdrželo na dvacet studentů zapsaných v různých studijních programech na šesti fakultách ZČU (FAV, FEK, FEL, FPE, FST a UUD). Třebaže pro letošní akademický rok bylo ke studiu přijato opět přes 20 zahraničních zájemců, do prvního ročníku jich nastoupilo pouze třináct. Svůj podíl na tom měla zřejmě i novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky, která mj. ovlivnila i proces získání dlouhodobého víza pro zahraniční studenty z nečlenských států Evropské unie. Noví zahraniční studenti na ZČU obdrželi materiální i socio-kulturní podporu ve formě intenzivního jazykového kurzu českého jazyka připraveného ve spolupráci s Ústavem jazykové přípravy, který se konal v průběhu tří letních měsíců. Během kurzu si studenti osvojili základy češtiny, seznámili se s univerzitním prostředím a dozvěděli se základní informace o české kultuře. Jana Jánská Lonská, Zahraniční vztahy z knihovnických statistik V roce 2011 prošlo podle údajů z IS/STAG obhajovacím řízením celkově prací. Všechna data jsou uváděna ke dni Do knihovny bylo předáno k uvedenému datu za rok 2011 celkově prací: bakalářských (1 nepředaná práce), magisterských a inženýrských, 70 doktorandských (10 nepředaných prací) a 24 rigorózních. Sběr do knihovny probíhá vždy ve dvou termínech (letní a podzimní svoz) převážná většina prací byla předána v letním období. Výjimkou byla FPE, která většinu kvalifikačních prací odevzdala v podzimním svozu. Celkové množství předávaných a zpracovaných kvalifikačních prací roste každým rokem. Porovnáním podle položky Datum předání práce do knihovny z IS/STAG je patrné, že do knihovny byly v letošním roce dodány i některé chybějící práce obhajované před rokem Každá vysokoškolská kvalifikační práce musí mít splněné předepsané náležitosti, jako jsou doplněná metadata do systému IS/STAG, nahraná elektronická verze práce, naskenované posudky vedoucího a oponenta práce a nahraný naskenovaný průběh obhajoby. Tyto položky jsou kontrolovány při předávání práce do knihovny a v letošním roce došlo téměř ke stoprocentnímu splnění těchto povinností. Děkujeme všem katedrám za spolupráci. Radka Tichá foto Zahraniční vztahy co možná nevíte o zahraničních studentech na ZČU knihovna děkuje

9 u-noviny únor strana 1 noviny pro středoškoláky Fakulty si nechaly nahlédnout pod pokličku Do pomyslné univerzitní kuchyně se během měsíce ledna mohli vydat středoškoláci, kteří mají letos na krku maturitu a také nelehké rozhodování při výběru vysoké školy. Těm, kteří Dny otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni nestihli, přinášíme reportáž ze čtyř fakult. zeptali jsme se za vás Jaký studijní obor chcete studovat a proč? Petr Kopecký, Obchodní akademie, Příbram Na Fakultě pedagogické jsem si vybral učitelství angličtiny a češtiny. Zdá se mi, že na češtinu není takový tlak. Ještě se rozmýšlím, možná podám přihlášku také na učitelství pro 1. stupeň základních škol. Pracuji jako dobrovolník při akcích pro děti. Práce s dětmi mě baví, tak bych to chtěl zkusit jako učitel. Zatím je ale nejpřednější udělat úspěšně maturitu. Pedagogové otevřeli v pátek třináctého Kolem druhé hodiny odpoledne se na Fakultě pedagogické (FPE) ve Veleslavínově ulici připravuje poslední ze tří informačních schůzek pro uchazeče. Tápajících se hned u vchodu ujímají dívky, jež mají za úkol navigovat je po budově. Nevíte, kde je velká posluchárna, to číslování jsme nějak nepochopili, ptají se otec se synem, poté co vyjdou do prvního patra. Dozvídám se, o co má mladík zájem. Chtěl bych vědět, co obnáší studium historie. Byl jsem se ptát také na studium hudební výchovy v Jungmannově ulici. Chtěl bych být učitel, v tom mám jasno, teď se rozmýšlím, jestli historie nebo hudba, říká Matěj Kodyš z Klatov. Nakonec se spolu s dalšími zájemci dostáváme úspěšně k posluchárně VC 301, kde proběhne informační schůzka. Místnost se pomalu zaplňuje. Proděkanka pro studijní záležitosti Jana Vaňková zájemce seznamuje s obecnými informacemi o studiu, studijních programech a oborech na FPE. Na závěr je místo pro dotazy, nejčastěji se týkají počtu přijímaných studentů na vybrané obory. Filozofové pod palbou dotazů Chtěla bych studovat jazyky, hlavně němčinu a angličtinu. Baví mě cestovat, ráda bych pracovala v zahraničí, odpovídá mi na dotaz studentka Masarykova gymnázia Nikol Kováříková. Jak zjišťuji, podobné plány má velká většina středoškoláků, kteří si přišli nabídku vyslechnout. Největší univerzitní posluchárna v kampusu na Borech je plná a další příchozí postávají nebo posedávají na schodech. Každý budoucí student u vchodu dostává obsáhlou brožuru s veškerými informacemi o studiu, včetně studijních plánů a dalších podrobností. Poté, co zástupci filozofické fakulty informovali o obecných věcech týkajících se přijímacího řízení, nastává prostor na dotazy. Těch je opravdu mnoho! Přítomné zajímá počet přijímaných studentů, testy pro přijetí, přerušení studia, uplatnění po studiu a mnoho dalšího. Zajímavé sdělení přichází od proděkana pro studijní záležitosti Davida Šance, který informuje o vzorových testech, které fakulta vydala v brožuře. Jsi strojař, tak si toho važ! Za zvuku písně Jsi strojař, strojař, strojař, strojař, tak si toho važ, vcházím ve čtvrtek 19. ledna ráno opět do posluchárny EP 130 na Borech, kde je tentokrát Den otevřených dveří Fakulty strojní (FST). Na obrovském plátně posluchárny běží prezentační video fakulty, u vchodu dostávají příchozí letáčky s informacemi a posluchárna je opět téměř plná a stále přicházejí další studenti. Jdeme zjistit, co fakulta nabízí, zatím nevíme, co konkrétně bychom chtěli studovat, tak snad se dozvíme víc, říkají shodně tři mladíci v současnosti studenti strojní průmyslovky. Téměř jednohlasně také dodávají, že neví, co pak budou dělat, ale chtějí si vydělávat dost peněz Zástupci fakulty podávají informace o studijních oborech. Všechno doplňují perfektně vytvořené prezentace doplněné videozáznamy. Budoucí strojaře přichází mimo jiné uklidnit Jan Čepička z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd: Počítáme s tím, že nechcete být matematikem a někdo dokonce nemá matematiku rád, ale chceme vás naučit matematiku používat. Na Fakultě strojní otevřeli dveře po deváté hodině a pro gram byl opravdu dlouhý. Před pub likem se střídají kromě zástupců univerzity také lidé z praxe, doktoran di a na programu je i prohlídka laboratoří. Záchranáři sídlí ve Škodovce Poslední Den otevřených dveří před uzávěrkou Univerzitních novin je na Fakultě zdravotnických studií ve čtvrtek 19. ledna odpoledne. Zabere mi trochu času najít sídlo fakulty, protože Tylova ulice s číslem popisným 59 je až naproti autobusovému nádraží v budově bývalé Škodovky. Uvnitř už Nemělo by vám uniknout Viktorie Gabrielová, Masarykovo gymnázium, Plzeň Na Fakultě filozofické bych chtěla studovat obor Angličtina a Němčina pro komerční praxi. Jazyky mě hodně zajímají a baví, a navíc bych také ráda zůstala v Plzni. Přihlášek na vysokou školu ale podávám víc. Zkouším ještě Fakultu pedagogickou, kde je také možné studovat německý jazyk a přihlášku chci poslat i na Karlovu univerzitu. Jan Matoušek, SPŠ strojnická, Plzeň Konkrétní obor ještě nemám vybraný, ale studuji strojní průmyslovku, tak bych v oboru rád pokračoval. Doufám, že se dozvím nějaké další informace, které mi pomohou se rozhodnout. Navíc bych rád zůstal v Plzni, takže studium na Fakultě strojní je pro mě jediná volba. O dojíždění do Prahy nebo jinam na univerzitu vůbec neuvažuji. Michaela Albrechtová, VOŠ Příbram Vystudovala jsem střední školu zdravotní a sice jsem teď na vyšší odborné škole, ale ráda bych studovala na univerzitě. Zaujal mě obor Zdravotnický záchranář hlavně proto, že mi připadá, že je to takové živější, víc adrenalinu, není to stereotypní práce. Další důvod je také město Plzeň, protože bydlím nedaleko, chtěla bych studovat právě tady. Alena Marešová je orientace snadná jít za davem. Fakulta se totiž zájemcům představuje poněkud netradičně, prostě dveře otevře a zájemci o studium mohou jít, kam chtějí. Tady u vstupu si pouze registrujeme, kdo přišel a o jaký obor má zájem. Pak už mají návštěvníci možnost podívat se, kam chtějí, a zeptat se přímo lidí z jednotlivých kateder na to, co je zajímá, vysvětluje studijní referent Petr Nový. Fakulta podání přihlášky do termín přijímací zkoušky náhradní termín přij. zkoušky FAV bez zkoušky bez zkoušky FEK viz termíny Scio testů OSP Z (v období až do ) Na chodbě oslovuji hlouček slečen s otázkou, co chtějí studovat. Asi ochranu veřejného zdraví, říkají shodně. Jdeme se zeptat, jaké je uplatnění v oboru. Jsme všechny tři kosmetičky s maturitou, tak zkoušíme něco dalšího, říkají dívky. To podstatné o studiu? Takové informace zájemcům fakulta připravila ve formě letáků přímo do ruky. Alena Marešová FEL bez zkoušky; zápis do 1. ročníku v červnu 2012 bez zkoušky; náhradní termín zápisů v září 2012 FF FPE od Podmínky přijímacího řízení dostupné na jsou účinné až v případě, FPR že MŠMT prodlouží FPR ZČU akreditaci příslušného studijního programu. Uvedené termíny se mohou změnit v návaznosti na průběh řízení o prodloužení akreditace. FST bez zkoušky, jen ústní pohovor bez zkoušky, jen ústní pohovor FZS (pouze uchazeči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu přijímacích zkoušek) UUD není stanoven foto: A. Marešová reportáž ze Dnů otevřených dveří důležité termíny pro uchazeče

10 strana 2 u-noviny únor Budete potřebovat ubytování na koleji? Západočeská univerzita v Plzni poskytuje studentům ubytování ve vlastních vysokoškolských kolejích. V současné době univerzitní Správa kolejí a menz obhospodařuje sedm kolejních objektů (z toho šest v Plzni a jeden v Chebu) o celkové kapacitě lůžek. Všechny důležité informace týkající se ubytování na kolejích si nově nastupující studenti přečtou na stránkách v sekci Koleje. Najdou zde zásady ubytování, provozní a ubytovací řád, seznam kolejí, kategorie pokojů, ceník ubytování atd. Źadatel o ubytování na univerzitní koleji se nevyhne administrativním náležitostem. Na ubytovací místo není právní nárok. Zájemce musí o přidělení kolejního ubytování požádat formou předepsané žádosti a složit vratnou kauci. Žádost obdrží na studijním oddělení fakulty po přijetí ke studiu, nebo si ji najde na univerzitních webových stránkách. Případné dotazy zodpoví také zaměstnanci Správy kolejí a menz na adrese Kollárova 19, Plzeň nebo na telefonu Nově nastupující student může získat ubytovací stipendium, splňuje-li stanovené podmínky (bez ohledu na to, zda je ubytován na koleji, jinde nebo dojíždí). Žádost o ubytovací stipendium podává student pouze jednou (standardně tak činí právě nově nastupující studenti na začátku studia). Pro studenty prvních ročníků bude rozhodnutí o přidělení/nepřidělení ubytovacího stipendia vystaveno až po ověření údajů matrikou studentů koncem listopadu zahajovaného akademického roku. Písemné rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia následně vydá Informační a poradenské centru ZČU v Plzni, v Jungmannově ulici č. 3. Anna Vaverková ZČU a partnerské školy Co všechno se může stát, když... Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování žáků plzeňských základních škol Nejčastější dotazy Jak postupovat, když jsem nedostal(a) místo na koleji? Místa na kolejích se uvolňují postupně během roku, je proto potřeba sledovat webové stránky kde se denně zobrazují počty volných lůžek na jednotlivých kolejích. Další možností je náhradní ubytování mimo koleje, podívejte se po inzerátech v novinách nebo na nástěnkách po budovách školy. Chci se přestěhovat na jiný pokoj nebo změnit spolubydlícího. Přestěhování je povoleno pouze výjimečně, protože konkrétní místo na koleji si rezervuje každý student sám v sekci Můj účet na webových stránkách V nutných případech je třeba se obracet na vedoucí koleje. Seznam kolejí ZČU Kolej A1-3 Borská 53, Plzeň kapacita 574 lůžek Kolej B1 Máchova 14 16, Plzeň kapacita 379 lůžek Kolej B2 Máchova 20, Plzeň kapacita 498 lůžek Kolej B3 Baarova 36, Plzeň kapacita 494 lůžek Kolej L1, L2 Bolevecká 30, Plzeň kapacita ( ) 714 lůžek Kolej K1 Klatovská 200, Plzeň kapacita 155 lůžek Kolej V Dyleňská 24, Cheb kapacita 204 lůžek Na jaká stipendia můžete dosáhnout? Mimořádné stipendium přiznává rektor(ka) univerzity nebo děkan(ka) fakulty za mimořádně úspěšné studijní, sportovní či jiné úspěchy při reprezentaci ZČU. Většinou se jedná o jednorázový příspěvek. V odůvodněných případech může o mimořádné stipendium požádat i student, který se nečekaně ocitl ve vážných problémech (finančních, rodinných, spojených s úrazem apod.). Prospěchové stipendium získává student, který splnil stanovené studijní podmínky (prospěch, počet kreditů). Stipendium přiznává děkan fakulty v souladu s vnitřními fakultními předpisy. Ubytovací stipendium přináleží studentovi v denní (prezenční) formě studia, v prvním studijním programu nebo v programu na něj navazujícím, studujícímu standardní dobu a s trvalým bydlištěm v okrese mimo sídlo univerzity. Sociální stipendium může rektor přiznat v prokazatelných případech dlouhodobě tíživé sociální situace v rodině studenta. V roce 2011 bylo studentům ZČU na stipendiích vyplaceno souhrnem korun. (vav) Případné dotazy ohledně ubytování na univerzitních kolejích zodpoví pracovníci studijních oddělení nebo Správy kolejí a menz. Na konci minulého akademického roku se na katedru psychologie Fakulty pedagogické (oddělení výchovy ke zdraví a osobnostně-sociálního rozvoje) obrátili pracovníci Magistrátu města Plzně z odboru bezpečnosti a prevence kriminality s nabídkou spolupráce v projektu Co všechno se může stát, když. Projekt byl zaměřený na prevenci rizikového chování žáků plzeňských základních škol. Za stěžejní oblast prevence byla vybrána (ne náhodou) problematika zneužívání alkoholu. Výzkumy totiž ukazují, že se stále zvyšuje počet žáků školou povinných, kteří pravidelně experimentují s alkoholem. Do projektu byli zapojeni studenti druhého ročníku navazujícího magisterského studia oboru Výchova ke zdraví. Úkolem studentů bylo připravit a poté na základních školách prezentovat čtyřhodinový preventivně-výukový blok. Realizace projektu se uskutečnila v rámci povinného předmětu Metodika prevence rizikového chování. Nejdříve studenti absolvovali úvodní přednášky s teo retickými východisky primární prevence rizikového chování a poté ve dvojicích připravovali konkrétní výukové projekty pro potřeby jednotlivých škol. Přímá práce studentů se žáky základních škol byla postavena na aktivizujících a komplexních výukových metodách, díky nimž se žáci podrobněji dozvěděli o nebezpečnosti zneužívání alkoholu. Zároveň byly do výukově-preventivního programu implementovány prvky osobnostně-sociálního rozvoje. Studenti FPE preventivně působili na sedmi základních školách a oslovili celkem sedmnáct tříd. V závěrečném hodnocení projektu studenti Fakulty pedagogické přiznali počáteční obavy z časové náročnosti i osobní zodpovědnosti z tvorby preventivně-výukového programu pro základní školy, nakonec ale projektovou formu výuky i přímou práci se žáky hodnotili pozitivně. Spolupráce s Magistrátem města Plzně bude nadále pokračovat a studenti učitelských oborů Fakulty pedagogické budou i v dalších semestrech realizovat na základních školách výukové bloky z oblasti prevence rizikového chování. Realizace výukově-preventivního programu na 10. ZŠ v Plzni Michal Svoboda, FPE fota: archiv FPE co vás čeká a nemine na vysokoškolských kolejích zaměřeno na prevenci rizikového chování žáků ZŠ

11 u-noviny únor strana 3 Univerzita rozdala ocenění pedagogům ze středních škol Západočeská univerzita v Plzni spolupracuje již řadu let se středními školami v Plzeňském kraji, zejména v oblasti podpory studia přírodovědných a technických oborů. Sedm z nich koncem loňského roku univerzita ocenila čestnými uznáními pro jejich pedagogy či ředitele. Spolupráce Západočeské univerzity v Plzni a středních škol probíhá systematicky prostřednictvím rozmanitých činností. Patří mezi ně komponované pořady a besedy na středních školách, vedení soutěží SOČ a maturitních prací nebo pravidelné Dny vědy a techniky. Univerzita také pořádá pro zájemce o studium každoročně od prosince do února Dny otevřených dveří a usiluje o kvalitní prezentaci na veletrzích pomaturitního vzdělávání jak v celorepublikovém, tak regionálním měřítku se zaměřením Učitelé obdrželi certifikáty Fakulta pedagogická pořádala 11. ledna 2012 tiskovou konferenci, jejímž cílem bylo předat závěrečné certifikáty úspěšným absolventům kurzů organizovaných v rámci projektu EnviroGIS a představit prostřednictvím médií výsledky tohoto projektu co nejširší veřejnosti. V úvodu konference shrnuli hlavní řešitelé projektu M. Novotná a P. Mentlík výsledky dosavadního řešení projektu. Ten je zaměřen na další vzdělávání učitelů geografie, biologie, historie, ale i jiných oborů. Orientuje se na problematiku environmentální výchovy. Je složen ze tří kurzů. První se zkráceným názvem Enviro je zaměřený na problematiku přírodních změn. Účastníci se zde dozvědí, co dnes víme o rozsáhlých změnách, které se na naší Zemi pravidelně odehrávají. Ve druhém kurzu s názvem GIS se účastníci kurzu učí, jak pracovat s geografickými informacemi, tedy s daty, která jsou vázána k nějakému místu nebo ploše na Zemi. Pomocí na Plzeňský a Karlovarský kraj. Čestné uznání ZČU obdržela Naďa Kubešová z Gymnázia L. Pika v Plzni, předsedkyně krajské komise matematické olympiády. Nejlepším olympionikům univerzita každoročně předává diplomy přímo ve svých prostorách. Ocenění souvisí s mimořádným úspěchem účastníků olym piád z Plzeňského kraje na mezinárodní úrovni, kde získali pět umístění mezi nejlepšími třemi řešiteli v mezinárodní konkurenci. Čestná uznání převzali také ředitel SOU elektrotechnického v Plzni počítačů a speciálních programů, které se nazývají geografické informační systémy (GIS), se naučí, jak tyto údaje zpracovávat, jak vytvářet přehledné mapky a s nimi provázané tabulky a grafy, jak využívat při výuce GPS nebo program Google Earth. V posledním kurzu, jehož název je Projekty, se účastníci naučí, jak spojovat dohromady znalosti o environmentálních změnách a dovednosti zpracovávat prostorové informace, jak zapojit žáky a studenty do zajímavých forem výuky. Po tematických blocích pracovníků katedry geografie Fakulty pedagogické konference pokračovala slavnostním předáním certifikátů jednotlivým Jaroslav Černý, ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Vladimír Šípek a ředitel plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí Josef Trneček. Ocenění zamířila i do dalších škol v kraji do Tachova si ho odvezla ředitelka gymnázia Irena Volkovinská, do Klatov ředitel Gymnázia Jaroslava Vrchlického Jiří Šlégl a do Rokycan ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy Drahomíra Rancová. Kamila Kvapilová účastníkům učitelům základních a středních škol Plzeňského kraje. Jednalo se již o druhou skupinu učitelů, kteří se díky evropským prostředkům mohli vzdělávat v oblasti environmentální výchovy. Proděkan pro výzkum a vývoj Fakulty pedagogické Michal Mergl zdůraznil trvalý význam vzdělávání učitelů nejen v oblasti pregraduálního, ale i dalšího vzdělávání. Po skončení projektu budou všechny kurzy (akreditované MŠMT) nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání. Z reakcí přítomných absolventů učitelů základních a středních škol, bylo zřejmé, že by další pokračování podobných kurzů velmi uvítali. Jana Vaňková, FPE foto: archiv FPE Volný počítač? Žádný problém Studovat vysokou školu bez přístupu k počítači není možné. Organizace studia, výukové materiály, informace pro studenty, pozvánky na akce a mnohé další informační zdroje a aplikace najdete hlavně na internetu. Jak se v areálu ZČU dostane k aktuálním informacím? Není třeba mít obavy, možností je dost. Nejsnazší je to bez drátů. V současnosti hojně používaná přenosná zařízení (notebooky, tablety, inteligentní telefony) mají WiFi konektivitu a areál ZČU je velmi dobře pokrytý signálem mezinárodní akademické sítě eduroam, do které mají všichni studenti ZČU přístup. Ale v případě, že mobilní zařízení není zrovna k dispozici, nebo nepostačuje na náročnější práci, máme k dispozici veřejné počítačové učebny. Počítačové učebny Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV) jsou veřejně přístupné všem studentům kdykoli ve všední dny v době od osmi ráno do osmi večer. Učebny jsou rozmístěny v různých budovách univerzity a to jak v areálu Bory, tak v budovách fakult v centru Plzně (Husova, Klatovská). Celkem je k dispozici přes 200 počítačů v patnácti učebnách. Uživatel může použít Orion7, OrionXP nebo Orion Linux, což jsou upravené instalace známých operačních systémů. Další možností je Univerzitní knihovna, která poskytuje knihovní a informační služby studentům i zaměstnancům ZČU. Součástí těchto služeb je i přístup k internetu. K tomuto účelu má knihovna 100 stanic vybavených podobně jako Cílem projektu ARET je inovace a roz voj výuky, především pak rozšíření možností vlastní domácí přípravy zrakově postižených žáků aplikací technologie automatické syntézy řeči z textu. Projekt je řešen na katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou pro zrakově postižené v Plzni. V rámci projektu jsou vytvářeny speciální automaticky čtené učební pomůcky. S ohledem na cíle projektu a potřeby hlavního partnera (ZŠ) byly vybrány učební texty z matematiky a fyziky na úrovni 2. stupně ZŠ. Pracovníci katedry kybernetiky mají Platnost karty určena validační známkou na zadní straně. Průkaz studenta Civenka Helpdesková na učebnách. Pobočky knihovny jsou opět na všech fakultách a jsou otevřeny ve všední dny od 8 do 20 hodin. Fakulty mají dále své počítačové učebny a laboratoře se speciálním softwarovým a hardwarovým vybavením potřebným pro výuku konkrétních předmětů. Tato pracoviště jsou rezervována pro výuku podle rozvrhu, ale podle režimu pracoviště jsou za určitých podmínek přístupná studentům fakulty i mimo rozvrhové hodiny. Poslední v seznamu, ale nikoliv podle oblíbenosti, jsou Informační kiosky. Jedná se o PC stanice pro krátkodobou práci umístěné na chodbách poblíž poslucháren. V budovách univerzity je jich přes třicet a jsou oblíbenou zastávkou studentů při hektickém běhu od akce k akci. Přečíst si poštu, zjistit novinky v rozvrhu je otázkou pár minut a pak už student utíká dál. Času je málo a je třeba stihnout tolik věcí... Jiří Bořík, CIV Projekt pomáhá zrakově postiženým X Automatické čtení učebních textů pro zrakově postižené studenty (zkráceně ARET z anglického Automatic Reading of Educational Texts ) je projekt pomáhající zrakově postiženým žákům základních škol lépe zvládat probíranou látku. na starosti především tech nickou stránku projektu, která zahrnuje zejména vývoj webového portálu umožňujícího vytváření a správu učebních textů a jejich následné automatické předčítání. Bylo třeba vyřešit celou řadu specifických problémů souvisejících v první řadě s matematickými rovnicemi, výrazy a symboly ať už jde o jejich vytváření, vhodnou prezentaci nebo převod do gramaticky správné slovní podoby pro následné čtení. Převod textu na řeč je prováděn automaticky pomocí systému syntézy řeči vyvíjeného na Západočeské univerzitě ve spolupráci s partnerem projektu, firmou SpeechTech. Jindřich Matoušek, FAV i učitelé se musí učit místo u počítače máte jisté pomoc dětem zrakově postiženým

12 strana 4 u-noviny únor den s vědou Den s vědou pro žáky z Gymnázia Plasy uspořádal na univerzitě prorektor František Ježek 20. ledna Studenti se po krátkém úvodu proč, co a jak studovat právě v Plzni podívali do laboratoří Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické, prohlédli si knihovnu a exkurzi zakončili návštěvou Techmanie. (vav) setkání s poradci Pro výchovné poradce z Karlovarského kraje univerzita připravila společné setkání 2. února. Poradci obdrželi portfolio studijních programů ZČU, informace k přijímacímu řízení i dalším podmínkám studia na univerzitě. Zajímavé údaje získali z analýz vstupních matematických znalostí studentů prvních ročníků ZČU, které zpracovává katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd. Společně diskutovali o významu státních maturit i nabídkách spolupráce s univerzitou v po době možné podpory při akcích středoškolské odborné činnost, výběru témat pro maturitní práce či využití možnosti exkurzí v univerzitních laboratořích, kam se také sami podívali. (vav) fota: A. Vaverková Exkurze pro středoškoláky Koncem roku 2011 navštívilo Západočeskou univerzitu v Plzni na 50 studentů IV. ročníků z Gymnázia Blovice. Informační a poradenské centrum ZČU pro středoškoláky připravilo zajímavý program, který se skládal ze základní prezentace univerzity, představení studijních programů a různých aktivit, které univerzita svým studentům nabízí. Středoškoláci měli také možnost navštívit zajímavá pracoviště Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Ústavu umění a designu. Kromě mnoha důležitých informací a pěkných zážitků si odnesli řadu informačních materiálů. Obdobný seminář pořádalo Informační a poradenské centrum ZČU již počtvrté. (vav) Gymnazisté z Blovic na ZČU Interaktivní pískoviště Světová novinka dvou studentů ZČU. Studentům Petru Altmanovi a Robertu Ecksteinovi z Fakulty aplikovaných věd se podařilo zabodovat nejen v české kotlině, kde s úspěchem prezentovali interaktivní pískoviště v rámci Dnů vědy, Noci vědců či MS Festu, ale o jejich hračce se pochvalně píše i na mnohých zahraničních webech. Naposledy mohli zájemci interaktivní pískovitě vidět na Dnech otevřených dveří Fakulty aplikovaných věd 25. ledna Co to je? Naše pískoviště vám umožní vytvářet svůj vlastní svět plný barev a dosud nepoznané zábavy. Pouhým přetvářením písečné krajiny, jako na běžném pískovišti, se před vámi zhmotní svět, který jste si dosud mohli pouze představovat. Díky těmto možnostem je naše pískoviště ideální formou pro rozvoj fantazie, tvořivosti a hravosti, říkají autoři projektu. Co jejich živé pískoviště může nabídnout? Kreativní zábavu, různorodé inovativní hry, interaktivní výuku hravou formou. Jedná se o unikátní projekt, který Petr Altman a Robert Eckstein prezentují pod názvem SandyStation (www.sandystation.cz). Jde zřejmě o vůbec první pískoviště na světě, u kterého můžete upravovat zdrojový kód, přehrávat firmware a především maximálně popustit uzdu své fantazii. Na programu autoři pracují od začátku léta a průběžně jej vylepšují. Prototypovou aplikaci napsali během několika dnů. SandyStation efektivním způsobem využívá senzorů Kinectu, který je umístěný ve výšce zhruba dvou metrů nad boxem s obyčejným pískem a používá se ke sledování hloubky na snímané ploše. Autoři mají hotových několik programů, které je možné promítat. Nejzajímavější je režim, ve kterém se standardně vysokým kopcům přiřazuje odstín zelené barvy. Naopak prohlubně a koryta mají barvu modrou (simulace vody). Pokud vytvoříte kopec a uděláte do jeho středu malý otvor, Kinect jej vyhodnotí jako kráter sopky a projektor hbitě začne promítat chrlící lávu. Fungují zde i kolize, takže tekoucí láva se při kontaktu s virtuální vodou začne hasit a postupně mizet. To vše se děje téměř okamžitě v reakci na činnost, kterou uživatel na pískovišti vykoná. FAV PilsProg 2012 Umíte programovat? Soutěž v programování pro studenty středních škol s názvem PilsProg již několik let organizuje katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s akciovou společností CCA Group. Vyhlášení letošního kola soutěže bylo spojeno se Dnem otevřených dveří FAV, kde si zájemci mohli vyzkoušet řešení ilustračních úloh. Kvalifikační kolo odstartovalo 26. ledna Středoškoláci se v průběhu soutěže snaží vytvořit programy se správným řešením maximálního počtu zadaných úloh v co nejkratším čase. Zájemcům budou na zpřístupněny registrace a zadání úloh až do 24. února. Avšak pozor pro adepty na výhru! Jak je uvedeno v pravidlech soutěže, celková doba řešení úloh se započítává od zahájení kvalifikace, nikoliv registrace. Soutěž účastníkům umožní změřit své schopnosti a znalosti s podobně nadanými vrstevníky. Fakultě aplikovaných věd potom výsledky hodně napoví pro výběr budoucích nadaných faváků. Soutěž probíhá dvoukolově: kvalifikační část vzdáleně prostřednictvím webových stránek, finálové kolo přímou účastí na katedře informatiky a výpočetní techniky FAV. Letošní finále se uskuteční 14. dubna 2012 od 9.00 do13.00 hodin v místnosti UU409. (vav) Nepřehlédněte! Soutěžní kvíz pro středoškoláky Připravili jsme pro vás kvíz, ve kterém můžete vyhrát zajímavé ceny z nabídky dárkových předmětů Západočeské univerzity v Plzni. Stačí jen do 15. března 2012 poslat správné odpovědi na tři otázky na adresu V u kromě správných odpovědí a svého jména uveďte adresu střední školy, kterou studujete. Na tuto adresu vám zašleme výherní dárkové předměty. Vyhrají autoři prvních pěti správných odpovědí. Víte to? 1. Kolik fakult má Západočeská univerzita v Plzni? a) 10 b) 7 c) 8 2. Kdo stojí v čele Západočeské univerzity v Plzni? a) děkanka Jana Mauritzová b) prorektor Miroslav Šimandl c) rektorka Ilona Mauritzová 3. Kdy vznikla Západočeská univerzita v Plzni? a) b) c) Vyhrává prvních pět správných odpovědí! univerzita středoškolákům otevřená pět prvních vyhrává

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU

Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU 2. WORKSHOP Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU Jaroslav Dokoupil Plzeň, 07.10.2014 ZČU

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011

Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Výsledky přijímacího řízení na Západočeskou univerzitu v Plzni pro akademický rok 2010/2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Květen 2011 Obsah Úvod... 3 1 Výsledky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček

ČVUT Cesta Vpřed. Vojtěch Petráček ČVUT Cesta Vpřed Vojtěch Petráček Motto ČVUT musí hrát důležitou úlohu při formování prostředí, které v České republice zajistí rozvoj vzdělanosti, vědy a výzkumu, rovněž tak zvyšování kvality řízení našeho

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek)

K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI. (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni K HISTORII INŽENÝRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZNI (Fakulta elektrotechnická a několik obecnějších poznámek) 02.04.2014 02.04.2014 www.fel.zcu.cz Prof. Ing.

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2014/15 Zpracováno dne 31. 10. 2014 Informace o přijímacím řízení na

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO. Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha

Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO. Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha Informovanost a výuka specializovaných předmětů o ochraně duševního vlastnictví na VŠB-TUO Hana Martiníková 15/4/2015, ÚPV, Praha 1 Trocha novodobé historie 2000 Založení předchůdce Centra transferu technologií

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2015/16 Zpracováno dne 2. 11. 2015 Informace o přijímacím řízení na

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2010 Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) vypracovala

Více

Oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FJFI ČVUT v Praze

Oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FJFI ČVUT v Praze Oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FJFI ČVUT v Praze Oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FJFI Děkanát FJFI ČVUT v Praze, Břehová 7, 115 19 Praha 1 místnost B 112 (1. patro) Iva Kelčová Iva.kelcova@fjfi.cvut.cz

Více

Institucionální plán Filozofická fakulta JU

Institucionální plán Filozofická fakulta JU Institucionální plán Filozofická fakulta JU 2014 Institucionální plán FF JU č. 1 Zahájení činnosti univerzitního nakladatelství (průřezový, PO1) č. 2 Rozvoj vzdělávací činnosti na Filozofické fakultě JU

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2011 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Český registr dárců krvetvorných buněk Czech Stem Cells Registry Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9 140 21, Praha 4 Telefonní kontakt:

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více