MLJŠ + ArtCamp strana 4. noviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MLJŠ + ArtCamp 2012. strana 4. noviny"

Transkript

1 Pamětní listy ZČU strana 2 Mimořádné úspěchy studentů strana 3 MLJŠ + ArtCamp 2012 strana 4 Hybridní autobus v Plzni strana 4 20 let Cílem projektu je vyvinout komplexní systém potřebný pro urychlení procesu výběru vhodného dárce. Zcela zásadním požadavkem je míra shody genů mezi dárcem a pacientem. S nástupem využívání DNA technik pro typizaci genů se ovšem situace stala mnohem složitější. Počet známých noviny únor 2012, ročník 1 číslo 3 vydává Západočeská univerzita v Plzni Zapsali jste se někomu do života? Západočeská univerzita v Plzni spravuje Český národní registr dárců dřeně. Na obrazovce televizní stanice NOVA se koncem loňského roku začala objevovat náborová kampaň dobrovolných dárců kostní dřeně. Možná už si jen málokdo pamatuje, že v roce 2009 podepsala Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) smlouvu s Českým národním registrem dárců dřeně na systémovou podporu informačních technologií registru. V rámci rozvoje spolupráce získala v loňském roce katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU projekt Výzkum a vývoj pokročilých IT technologií podpory vyhledávání dárce pro transplantaci kostní dřeně. alel (forma genu) se neustále zvyšuje ze stovek na několik tisíc a k tomu je nutné přizpůsobovat i vyhledávací metody vhodného dárce na základě shody či definované neshody genů, vysvětluje Lucie Houdová z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Pokračování na str. 2 Na snímku z konce roku 2009 si primář Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni MUDr. Vladimír Koza vyměňuje podepsanou smlouvu s tehdejším rektorem ZČU doc. Průšou. Český národní registr dárců je provázaný s Hematologicko-onkologickým oddělením Fakultní nemocnice Plzeň, které je jako jediné transplantační centrum v ČR i celé východní Evropě držitelem prestižní evropské akreditace JACIE na celý program transplantací kostní dřeně a jehož laboratoře mají evropskou akreditaci kvality EFI. pamětní listy ZČU Osobnosti, které se v uplynulých dvaceti letech zasloužily o rozvoj Západočeské univerzity, obdržely od rektorky ZČU Ilony Mauritzové koncem roku 2011 pamětní listy a vzpomínkovou publikaci. Mezi oceněnými byli emeritní rektoři, prorektoři, děkani ZČU a ředitelé ústavů, bývalí kvestoři, předsedové akademických senátů a správních rad ZČU, ale také představitelé města a kraje. Pamětní list obdržel například Jaroslav Slípka, uznávaný biolog vyučující na Fakultě zdravotnických studií ZČU a na Lékařské fakultě UK v Plzni, nebo zakla datelka Mezinárodní letní jazykové školy na ZČU Eva Valentová. Za rozvoj současných dobrých vztahů s univerzitou udě lila rektorka pamětní listy také současnému primátorovi Plzně Martinu Baxovi a hejtmanovi Plzeňského kraje Milanu Chovancovi. Mezi oceněnými akademiky je například bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Jiří Křen, první porevoluční děkan Fakulty elektrotechnické Václav Čtvrtník, zakládající děkan Fakulty ekonomické Rudolf Kopek nebo bývalý děkan Fakulty právnické a současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ocenění obdržel také bývalý proděkan Fakulty právnické a autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš. Kamila Kvapilová Pokračování na str. 2 Start do vesmíru se odkládá Řešitelé projektu stavby pikosatelitu PilsenCUBE, na němž se podílí katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Fakulty elektrotechnické, předpokládali v roce 2010 odeslání satelitu k testům organizaci, která zajistí jeho vynesení na oběžnou dráhu a v roce 2011 jeho vypuštění, oživení a testování subsystémů. Podařilo se? Jako většina kosmických projektů (Galileo, VEGA) nabíráme trochu skluz způsobený složitostí vyjednávání o vypuštění i složitostí konstrukcí vlastního pikosatelitu. Nyní se snažíme domluvit vypuštění na rok 2013 s firmou ISIS z Nizozemí a postupně oživujeme jednotlivé navržené subsystémy. Zřejmě budeme muset vzhledem k výraznému zdražení schvalovacích testů a samotného vypuštění hledat sponzora na dofinancování projektu. Jen pro zajímavost, kolem roku 2004 byly tyto náklady kolem USD. Dnes se šplhají na 60 až v závislosti na požadavcích, sdělil redakci Ivo Veřtát z katedry aplikované elektroniky a telekomunikací FEL. Anna Vaverková Děkanem Fakulty právnické doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. Dne 1. února 2012 jmenovala rektorka ZČU Ilona Mauritzová děkanem Fakulty právnické doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc. (volba na FPR se uskutečnila ). Nový děkan je absolventem Právnické fakulty UK Praha (1975). Nyní vykonává advokátskou praxi, učí na katedře soukromého práva a civilního procesu Fakulty právnické ZČU a je vedoucím katedry práva Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Je také rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Z volebních cílů Jana Paulyho vyjímáme: Za aktuální situace zabezpečit nezpochybnitelnou stabilizaci fakulty podporou všeho, co u ní zvýrazní všechny základní standardní rysy českých právnických fakult. Teprve v dlouhodobější perspektivě uvažovat o nových konceptech, jež mohou vést ke specifické profilaci fakulty. Zabezpečit vysokou kvalifikaci členů fakultního akademického sboru jednak podporou zvyšování kvalifikace současných pedagogů, jednak získáváním kvalifikovaných akademiků odjinud. V dlouhodobém výhledu připravovat akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Důsledně udržovat dosaženou transparentnost v základních rozhodovacích procesech v oblasti přijímání studentů i ukončování jejich studia. Současně dále zdokonalovat rozhodovací procesy na nižších úrovních, především u zkoušek a zápočtů s dodržováním toho, že zkouška není cílem studia, nýbrž pouze prostředkem kontroly jeho úspěšnosti a že zápočty nemohou suplovat samotné zkoušky. Zlepšit komunikaci fakulty s vedením univerzity. Přes široké a různorodé vazby fakulty k právní praxi ještě výrazněji prosazovat, aby se studenti fakulty v průběhu studia důkladněji seznamovali s chodem jednotlivých pracovišť právní praxe a samozřejmě i s obsahem jejich činnosti (zde by přitom hlavní roli měla sehrávat pracoviště působící v regionu naší fakulty), prohlubovat spolupráci s ostatními právnickými fakultami u nás i v zahraničí. (vav) Nový výukový kurz Na Západočeské univerzitě v Plzni vznikl nový kurz s tématem Bezpečnost počítačových sítí vyhlášený Plzeňským krajem. Zaměření kurzu je velmi praktické s cílem poskytovat v rámci programu dalšího vzdělávání nové znalosti a zkušenosti odborníkům z regionálních firem a institucí. Nový kurz jsme ověřovali na dvou skupinách dobrovolníků studentů pilotních tříd a podrobili ho nezávislému posouzení a rozsáhlému připomínkovému řízení, říká Martin Šimek, jeden z recenzentů kurzu a zkušený instruktor plzeňské síťové akademie. Projekt bude pokračovat i v roce Díky němu se vzdělávací programy zaměřené na technologie počítačových sítí rozšíří o další dva kurzy zaměřené na bezdrátové komunikační sítě a konvergované hlasové služby. V. Rudolf Aktuální dění kolem Fakulty právnické sledujte na kybernetici vyvíjejí komplexní systém dárců dřeně univerzitní zpravodajství

2 strana 2 u-noviny únor Zapsali jste se někomu do života? Dokončení ze str. 1 V současné době je největším problémem nedostatečná typizace genů. Každá neshoda mezi dárcem a pacientem výrazně snižuje úspěšnost transplantace. Podstatným faktorem celého procesu vyhledávání je i snaha tento postup zkrátit, neboť čas je v případě některých diagnóz pro pacienta rozhodující. Z hlediska informačních technologií je také důležité zachování co největší bezpečnosti a potřebné anonymity v celém procesu vyhledávání a v neposlední řadě i zjednodušení komunikace mezi příslušnými centry (dárcovská, transplantační, odběrová). Analýza výzkumníků ze ZČU dala odpovědi na řadu otázek typu: Kolik Ocenění si velmi vážím. Snažil jsem se přispět svým dílem k tomu, aby univerzita, kterou jsme budovali, stála na pevných základech. Snad se to alespoň částečně povedlo kreditní systém, STAG a systém vnitřního financování ( hadičky ) jsou, jak doufám, již standardní součástí univerzitního prostředí. A co bych univerzitě přál do budoucnosti? Ve vnějších vztazích, aby se podařilo získat univerzitě zpátky dobré jméno, které měla, a ve vnitřním prostředí, abychom neztratili sílu překračovat klacky byrokratických nesmyslů, které jsou nám házeny pod nohy, kultivovali akademické prostředí a neslevovali z nároků na kvalitu i své vlastní práce. (Zdeněk Ryjáček, někdejší prorektor a tvůrce modelu rozdělování financí na univerzitě podle výkonu a nákladů.) Ocenění vnímám jako poděkování nejen mně, ale celému reformnímu týmu, který se mnou rok řídil Fakultu právnickou. Za tu dobu se nám podařilo zavést transparentní pravidla a standardizovat činnost fakulty. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni je mou srdeční záležitostí a doufám, že jí v budoucnu ještě budu moci být nápomocen. (Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR) unikátních genotypů obsahuje Český národní registr dárců dřeně? Jaký je relativní přínos jednotlivých dárcovských center? Jaká je efektivnost necíleného náboru dárců? U kterých haplotypů (tj. alel nesených na jednom chromozomu) je vhodné provádět podrobnější typizaci? Právě kampaň TV Nova Zapište se někomu do života zvýšila důležitost odpovědí týkajících se zejména typizační strategie. To proto, že kampaň byla mimořádně úspěšná. Jen elektronickou poštou chodilo denně 60 až 80 dotazů týkajících se problematiky dárcovství kostní dřeně a onemocnění poruchami krvetvorby. Aby bylo možno kampaň organizačně zvládnout, byl zřízen na webových Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) je jedním ze 17 registrů světa akreditovaných Světovou asociací dárců dřeně a jediný akreditovaný ve střední a východní Evropě. V současnosti udržuje databázi transplantačních znaků téměř dobrovolných českých dárců, která je zároveň napojena na celosvětovou síť podobných organizací ve více než 60 zemích světa. Z reakcí oceněných osobností, kterým rektorka Západočeské univerzity udělila pamětní list ke 20. výročí ZČU, vybíráme: Děkuji za udělení Pamětního listu Západočeské univerzity. Moje činnost na fakultě, odborná i společenskosportovní byla a je vedena snahou o realizaci myšlenek pravdy a realizaci teoretických poznatků do živé praxe. (Jiří Kožený, FEL) Dovote, abych poděkoval za udělení pamětního listu Západočeské univerzity. Tohoto ocenění si velmi vážím a s pokorou jej přijímám. Jsem si vědom, že je i řada dalších, kteří by si takové ocenění neméně zasloužili. Ocenění proto přijímám i jako projev uznání mých spolupracovníků, kteří se rovněž na rozvoji Západočeské univerzity společně se mnou podíleli. (Stanislav Hosnedl, FST) Velmi mne potěšilo, že si univerzita opět vzpomněla na prvního polistopadového děkana Fakulty strojní, který stránkách Českého národního registru dárců dřeně elektronický formulář, jehož prostřednictvím se stále mohou lidé předběžně zapisovat do registru dárců. Díky tomuto formuláři se za měsíc a půl nově zapsalo osob (běžně nedosahuje nábor nových dárců ani dvou tisíc osob ročně), dodává Lucie Houdová. Jen pro zajímavost v Plzeňském dárcovském centru je zapsáno dárců. Anna Vaverková Pamětní listy akademiky potěšily byl svobodně zvolen prvním akademickým senátem fakulty, především studentskou částí. Moc si toho dodnes vážím. Děkuji a přeji univerzitě hodně zdaru a progresivního racionálního vývoje, aby se kladl důraz především na kvalitu vzdělávání studentů. (Petr Hofmann) Moc děkuji za pozornost připomínající 20. výročí ZČU. Musím však přiznat, že potěšení z výročí mi trochu kazí trpký pocit při vzpomínce na léta , kdy jsem se v Praze angažoval při počátečních jednáních o vzniku FPR v Plzni. (Zdeněk Mraček, emeritní primátor Plzně) Jsem poctěn pamětním listem, který mi byl udělen u příležitosti 20. výročí ZČU. Zároveň bych rád univerzitě popřál do příštích let mnoho úspěchů a zdaru v další činnosti. (Petr Zimmermann, Primaved Plzeň). Anna Vaverková Některým z akademiků rektorka předala pamětní listy osobně. Několikahodinová debata plzeňských zastupitelů předcházela na sklonku minulého roku schválení letošního městského rozpočtu. Při jeho sestavování byla nutná maximální opatrnost, protože kvůli stagnující hospodářské situaci nelze očekávat nárůst daňových příjmů. I přesto přichází z radnice dobrá zpráva pro tisíce cestujících, kteří denně míří k univerzitnímu areálu. Projekt, o kterém se mluví už od devadesátých let, konečně nabývá reálnějších obrysů. Stavba trati na Borská pole by měla začít ve třetím čtvrtletí letošního roku. Vyžádá si cca 635 milionů korun, z toho dotace z EU tvoří cca 140 milionů korun. Jedná se vlastně o prodloužení tramvajové trati v délce přibližně 1,3 km od křižovatky Klatovská a Kaplířova směrem k ZČU a výstavbu dvou nových toček u Úřadu práce a u univerzity. Uvnitř první točky vznikne terminál pro přestup z autobusů městské hromadné dopravy a příměstské autobusové dopravy, v druhé točce měnírna potřebná pro napájení trakce, vysvětluje náměstek plzeňského primátora V posledním ročníku magisterského studia studenti bakalářského programu absolvují povinnou praxi v průmyslovém podniku, která je tematicky zaměřena na obor, který student studuje. Firmu, u které praxe probíhá, si vybírá student společně s učiteli katedry, která garantuje příslušné studijní zaměření. V posledním ročníku navazujícího magisterského studia student absolvuje povinnou praxi u firmy, která mu zadala jeho konkrétní diplomovou práci. Praxe je tedy zaměřena na dané téma diplomové práce. Zprostředkovává tyto praxe škola, nebo se student může dohodnout na absolvování praxe s firmou, která je mu nějakým způsobem blízká? Možná jsou obě řešení. Praxi zprostředkuje škola, ale student si sám může navrhnout vlastní řešení, které pak podléhá schválení příslušné katedry. Jaký je vlastně zájem o praktikanty z řad studentů mezi průmyslovými podniky? Průmysloví partneři Fakulty strojní mají dlouhodobě zájem o praxe univerzita a město Snad se opravdu dočkáme Tramvajová trať na Borská pole se má začít stavět ještě letos. Cestování k univerzitnímu areálu má usnadnit také nová silniční spojka. univerzita a praxe Petr Rund s tím, že dojde i k zásadní úpravě nevyhovující křižovatky ulic Kaplířova a Klatovská. Součástí těchto změn bude stavba nového parkoviště v areálu bývalých kasáren. Projekt pamatuje i na výstavbu chodníků a cyklostezek. Na akci je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zpracovává se aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Předpokládáme vydání stavebního povolení v květnu letošního roku, dodává Petr Rund. Tramvajová trať ale nebude jedinou dopravní stavbou v režii města zahájenou v tomto roce. Už v květnu má odstartovat výstavba silničního sjezdu na Dobřanskou ulici, který propojí Folmavskou ulici a areál univerzity od severu. Náklady jsou odhadovány na cca 18 milionů korun. Plzeň letos hospodaří s příjmy ve výši 5,312 miliardy korun a výdaji 5,737 miliardy korun. Zhruba čtyřistamilionový rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryje město z vlastních zdrojů, fondů EU a úvěru od Evropské investiční banky. Veronika Krátká Odrazový můstek do reality Jaké typy praxí nabízí Fakulta strojní svým studentům, vysvětluje proděkan pro spolupráci s praxí Vladimír Duchek. studentů všech oborů. Našim studentům nabízejí i nepovinné praxe (stáže) v období letních prázdnin. Takové stáže jsou pak zpravidla finančně hodnocené. Jak je to vlastně s nepovinnými praxemi jakým způsobem o nich mohou zájemci získat informace, případně se přihlásit? Informace studenti získají od vedoucích kateder a svých učitelů. Kontaktní osobou pro spolupráci s praxí pro průmyslové partnery je příslušný proděkan. Veronika Krátká autorem pamětních listů je Mikoláš Axmann praxe studentů Fakulty strojní

3 u-noviny únor strana 3 foto: archiv FST Cena Emila Škody Druhé místo pro diplomanta Fakulty strojní Soutěž o Cenu Emila Škody vypisuje ŠKODA HOLDING, a. s., pro studenty magisterských a doktorských studijních programů o nejlepší diplomové a doktorské práce. Jejím účelem je podpora výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických univerzit. Studenti Fakulty strojní ZČU jsou v této soutěži úspěšní celkem třikrát již získali prvenství. V ročníku 2011 získal absolvent FST Ladislav Tříska druhé místo v kategorii diplomantů. V práci na téma Větrací agregát pro vozidlo metra soutěžní komise ocenila nestandardní koncepci využívající nové možnosti radiálního ventilátoru s volně oběžným kolem a s integrovanou řídící jednotkou, které příznivě ovlivnily hmotnost větracího agregátu. S oceněním diplomanta souvisela i finanční odměna. Petr Heller, FST Velký mezinárodní úspěch plavců ZČU Družstvo plavců ZČU se zúčastnilo již 10. ročníku sprinterského meetingu v Karlsruhe. Za účasti 350 plavců z 25 univerzit (Švýcarsko, Francie, Itálie, Belgie a Německa) plavci ZČU opět zazářili. Tomáš Baliček (1. ročník FAV) zvítězil v disciplínách 50 m motýlek a 100 m polohovací závod, Jaroslav Pešek (2. ročník FEK) získal stříbro na 100 m v polohovacím závodě a 4. místo na 50 m motýlek, Michal Imrichovský (5. ročník FAV) zvítězil v disciplíně 50 m znak, Ladislav Velek (3. ročník FEK) stříbro na 50 m volný způsob a bronz na 50 m znak a Jiří Pivoňka (3. ročník FST) obsadil třetí místo na 50 m prsa. Zbyslav Beneš, FST Vítězka soutěže peruánských témat Velvyslanectví Peru v české republice vyhlásilo ve druhé polovině loňského roku první ročník soutěže peruánských témat na Západočeské univerzitě. Tématem na rok 2011 bylo v rámci 100. výročí objevení komplexu Machu Picchu známého také jako Ztracené město. Zúčastnit se mohli všichni studenti Západočeské univerzity a své práce odevzdávat ve španělském, ale i v českém jazyce. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 4. listopadu v obřadní síni plzeňské radnice, a to za přítomnosti velvyslankyně Peru Marity Landaveri Porturas. Vítězkou se stala studentka třetího ročníku bakalářského studia katedry historie na Fakultě pedagogické Veronika Šrámková se soutěžní prací Machu Picchu y los Incas en los manuales de historia de secundaria en la República Checa comparación foto: archiv V. Šrámkové (Machu Picchu a Inkové ve středoškolských učebnicích dějepisu v České republice porovnání). Téma jsem si vybrala na základě mého oboru Historie se zaměřením na vzdělávání. Jako budoucí učitelka jsem tedy zvolila porovnávání zmínek o Machu Picchu v různých středoškolských učebnicích dějepisu u nás. Doufala jsem, že takto neobvykle pojaté téma porotu zaujme. Říkala jsem si, že o tom, co je to Machu Picchu, kde je a kdo ho znovuobjevil, bude psát většina přihlášených účastníků. Porotu zřejmě oslovilo i to, že celá práce byla napsána ve španělském jazyce, řekla Veronika Šrámková. Studovala španělštinu v kurzech Ústavu jazykové přípravy ZČU. Za svoji práci získala knižní odměnu a certifikát. (red) Družstvo úspěšných plavců ZČU v Karlsruhe Bodovali i v mezinárodním kole Ústav jazykové přípravy již počtvrté pořádal v areálu ZČU na Borech soutěžní Konferenci studentských odborných prezentací v cizích jazycích. Studenti z různých fakult univerzity prezentovali témata související se studovaným oborem a porovnali tak mezi sebou získané znalosti i komunikační dovednosti v cizích jazycích. Letošní ročník probíhal v anglickém, německém a ruském jazyce. Největší zájem byl jako každoročně o angličtinu. Odborná porota vybrala nejlepší: První místa v anglické sekci obsadili Barbora Šrámková (FST), Vojtěch Skřivan (FEL) a Daniel Zelenka (FEL). O první místa v německé sekci se podělili Václav Švejda (FEL), Jana Kuthanová (FEL) a Lubomír Kristek (FAV). První místa v ruské sekci vyhráli Martina Petříková (FPE), Kateřina Kopetzká (FF), Natalie Rishko (FPR) a Shokhrukh Norkulov (FAV). Ústav jazykové přípravy ZČU umožnil účast čtyřem studentům i v mezinárodním kole konaném v Českých Budějovicích. I zde se úspěšně prosadili: Barbora Šrámková (FST) na prvním a Vojtěch Skřivan (FEL) na třetím místě v anglické sekci, Václav Švejda (FEL) a Jana Kuthanová (FEL) získali první a druhé místo v německé sekci. Eva Adamcová, UJP foto: archiv FST foto: archiv M. Nguyenové Vicemistryně republiky v soutěži jednotlivců v aerobiku. V Praze se konala celorepubliková ligová soutěž pro jednotlivce v aerobiku. Celá soutěž měla tři kola, která proběhla v říjnu, listopadu a prosinci Po celkovém součtu bodů ze všech kol byla Manessa Lan Phuong Nguyenová, studentka Fakulty pedagogické ZČU, vyhlášena vicemistryní republiky a odvezla si stříbrný pohár. (red) foto: archiv UJP úspěchy studentů a pracovníků ZČU

4 strana 4 u-noviny únor Hybridní autobus v ulicích Plzně Na jaře roku 2012 bude možné v ulicích Plzně spatřit hybridní autobus Škoda H12 v karoserii Solaris Urbino při testovacích jízdách. Na vývoji zcela nového hybridního autobusu vyráběného plzeňskou společností Škoda Electric se nemalou měrou podílela Fakulta elektrotechnická (FEL) Západočeské univerzity v Plzni, poslední rok pod záštitou Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE). Vývoj nového autobusu trval téměř tři roky a autobus byl poprvé představen na výstavě Czechbus v listopadu Výzkumný tým FEL pod vedení Zdeňka Peroutky byl složen z pracovníků Regionálního inovačního centra elektrotechniky, katedry elektromechaniky a výkonové elektroniky a integroval též skupinu výzkumníků z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Nový hybridní autobus byl navržen jako sériový hybrid využívající coby primární zdroj energie spalovací motor dieselový agregát. Díky Dosud nejširší nabídka kurzů pamatuje jak na zájemce o studium umění na vysoké škole, tak na amatérské i zkušenější umělce. Nové znalosti a dovednosti účastníkům předají pedagogové Ústavu umění a designu i hostující umělci z ČR, USA, Polska navržené koncepci pohonné jednotky vozidla je možné autobus relativně snadno přestavět na plně elektrické vozidlo, což bylo jedním z důležitých cílů tohoto projektu. Tým Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni se zásadním způsobem podílel na návrhu a vývoji pohonné jednotky autobusu, jeho elektrického pohonu a zejména na jeho řízení. Z vývojových laboratoří FEL pochází především řízení hlavního trakčního pohonu s asynchronním motorem, řízení diesel-elektrického agregátu a také hlavní inteligence vozidla ArtCamp 2012 plný novinek Mezinárodní letní škola umění ArtCamp pořádaná Ústavem umění a designu ZČU každoročně nabízí pestrou paletu výtvarných kurzů pro širokou veřejnost. ArtCamp 2012 proběhne ve dnech července, přihlašovat se můžete do poloviny května. a Slovenska. Základní nabídku oblíbených kurzů zaměřených např. na digitální fotografii, komiks, figurální kresbu, ilustraci, knižní vazbu, fashion design, design interiéru, grafický design či tvorbu šperku doplní řada novinek. Zájemce o studium designu obuvi jistě potěší možnost absolvovat přípravný kurz, kde získají zkušenosti s návrhy obuvi a její ruční realizací. Příznivci moderních technologií si určitě nenechají ujít kurz digitální animace ani kurzy zaměřené na nová média, multimediální performanci nebo participativní umění. V novém kabátě se představí kresba a malba, novinkou je i kurz architektury a tvorba šperku pro pokročilé. Kompletní nabídku kurzů a jejich termínů i další informace k letní škole najdete na artcamp. Nezapomeňte si ArtCamp najít i na Facebooku, kde máte možnost sledovat aktuální dění, ptát se a soutěžit o zajímavé ceny včetně slev z kurzovného i kurzů zdarma. Lenka Kodýtková algoritmy energetického managementu autobusu, jinak řečeno algoritmy určující rozložení požadované energie pro pohon vozidla mezi jednotlivé zdroje, jimiž jsou v tomto případě spalovací motor, trakční baterie a superkondenzátory. Právě energetický management vozidla je jednou z klíčových komponent, která určuje výjimečnost autobusu, neboť je primárně zodpovědná za hlavní sledované parametry vozidla jeho spotřebu, dojezd a emise. Skupina výzkumníků z Univerzity Pardubice, která byla integrována v rámci týmu FEL, vyvíjela řízení spalovacího motoru. Vyvinutý prototyp autobusu, se kte rým se obyvatelé Plzně budou mít možnost setkávat během testovacích jízd v ulicích města, představuje novou platformu pohonné jednotky a kompletní elektrické výzbroje pro hybridní a plně elektrická kolová vozidla městské hromadné dopravy, které bude sériově vyrábět plzeňská Škodovka. Zdeněk Peroutka, FEL foto: archiv FEL ve zkratce CELOEVROPSKÉ TESTOVÁ- NÍ. Katedra tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické se v rámci projektu celoevropského testování a porovnání úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku chystá otestovat tisícovku dětí prvního stupně základních škol. Projekt má přispět k celoevropské standardizaci testu. Pro srovnáním dat získaných pracovníky Fakulty pedagogické poslouží obdobná šetření na partnerské TU Chemnitz. ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ PŘESHRANIČNÍHO PROJEK- TU. V prostorách plzeňského hotelu Trend uspořádala Fakulta ekonomická ZČU závěrečný workshop společného semestrálního kurzu česko- -německých studentů. V rámci kurzu studenti ve smíšených týmech zpracovávali zvolené téma z oblasti interkulturního managementu. Při závěrečném setkání byly vyhlášeny tři nejlepší prezentace a předány certifikáty všem účastníkům společného semestrálního kurzu. Ten bude s podporou Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko pokračovat i v následujícím akademickém roce 2012/2013. Zapojit se mohou studenti všech fakult ZČU. Na české straně jsou již zajištěny finanční zdroje pro další úspěšný rozvoj zavedené spolupráce. VÝPOČTY KONSTRUKCÍ. Na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd ZČU se konal šestnáctý ročník odborného semináře na téma Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Seminář byl zaměřen na nejnovější aplikace metody konečných prvků v oblasti vědecko-technických úloh, řešení průmyslových problémů a implementace moderních numerických metod. Zúčastnilo se ho 40 pracovníků z České a Slovenské republiky zabývajících se aplikací nebo vývojem nejpoužívanější numerické metody. u-noviny (vav) Vydala: Západočeská univerzita v Plzni, Tiskový odbor a vnější vztahy, Univerzitní 8, Plzeň, tel.: Redakce: Kamila Kvapilová, Anna Vaverková. Spolupracovali: Veronika Krátká, Alena Marešová. Tisk: NAVA TISK, s. r. o., Plzeň. To to vydání vyšlo nákladem ku sů, evidová no pod číslem MK 41402/2011 OMA. Uzávěrka příští ho čísla kaleidoskop zajímavostí

5 u-noviny únor strana 1 noviny pro akademiky foto archiv FZS Josef Basl nový prorektor ZČU Od 1. ledna 2012 byl do funkce prorektora pro vnější vztahy na Západočeské univerzitě jmenován Josef Basl. Na ZČU (a bývalé VŠSE Plzeň) působil od ukončení studia na Fakultě strojní od roku 1983 a zde také obhájil doktorskou disertační a habilitační práci. V letech 2000 až 2003 vykonával funkci proděkana pro pedagogiku na Fakultě strojní ZČU. Profesuru v oboru Informatika obhájil v roce 2004 na VŠE Praha. Jeho oborové zaměření se týká podnikových informačních systémů, inovací informačních systémů, modelování a optimalizace podnikových procesů. V současné době je hlavním řešitelem grantu GA ČR zaměřeného na podporu udržitelnosti SME pomocí inovací ICT a hlavním garantem individuálního projektu národního MŠMT nazvaného Efektivní instituce (EFIN). Je autorem či spoluautorem řady knih a odborných publikací. Je zástupcem České republiky v Technical Committee 8 mezinárodní organizace IFIP (International Federation for Information Processing), viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci a předsedou ediční rady edice Management v informační společnosti nakladatelství Grada Publishing. Hovoří anglicky, německy, rusky a polsky. S jakou vizí jste post prorektora přijal a jakou agendu budete mít na starosti? Oblast vnějších vztahů patří k důležitým oblastem činností, které univerzita v rámci svého působení zajišťuje a rozvíjí. A dá se předpokládat, že jejich význam bude v důsledku očekávatelných ekonomických, demografických, politicko-společenských tendencí ještě narůstat. Cílem vnějších vztahů je proto přispět ke společnému posílení dobrého jména naší univerzity. Univerzita by měla být vhodným místem partnerem pro studium, a to v širším slova smyslu celoživotního učení, pro spolupráci ve výzkumných aktivitách a grantech a v neposlední řadě pak partnerem podnikům při spolupráci na projektech a zakázkách. Právě v této poslední oblasti je prostor pro rozšíření služeb nabízených univerzitou a pro podporu komercializace výsledků práce na ZČU. Konkrétně se může jednat o podporu transferu know-how a technologií zahrnující vybrané obchodně marketingové činnosti, podporu ochrany duševního vlastnictví, tvorbu a správu smluvních vztahů a podobně. Další kroky zaměřím na cílené a ří zené vztahy s podniky, s institucemi města a regionu, důležité postavení zaujímá i rozšíření práce s absolventy. Pro oblast vnějších vztahů může ZČU vhodně využít velké škály a rozmanitosti disciplín, které v sobě integruje. Anna Vaverková Multimodalitní stanice Leonardo k dispozici studentům Studenti oboru Radiologický asistent Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni mají od letošního roku možnost naučit se pracovat na multimodalitní stanici Leonardo. Stanici na katedru záchranářství a technických oborů zapůjčila firma Siemens. Zařízení slouží pro post-procesingové vyhodnocení vyšetření na různých radiodiagnostických modalitách, jako je například výpočetní tomografie, magnetická rezonance atd. Studenti si tak osvojí návyky praktické činnosti v prostředí DICOM, což je průmyslový standard, který umožňuje digitální komunikaci mezi diagnostickými a léčebnými zařízeními a systémy od různých výrobců. Výhodou této stanice je zpracování a úprava dat z vyhotoveného vyšetření pomocí rekonstrukčních parametrů a vytvoření post-procesingových studií. Studenti zde mohou vytvářet snímky v multiplanárních rekonstrukcích, MIP (Maximum intensity projection), VRT (Volume rendering technique) a virtuální endoskopii. To umožní lepší porozumění teoretické výuky a povede ke vštípení pevných návyků pro praktickou činnost metodou simulace. Andrea Svobodová, Jindřiška Adámková, FZS Lépe se uplatní na trhu práce Po úspěšném absolvování projektu Dvojí diplom ( double degree ) získá student Fakulty ekonomické ZČU titul Bc. a zároveň titul Bachelor of Arts z Hochschule Hof a naopak. Projekt double degree připravovala Fakulta ekonomická (FEK) Západočeské univerzity v Plzni a Hochschule Hof po dobu několika let, kdy nebylo jednoduché sjednotit zejména vzájemnou uznatelnost předmětů a požadavky na studenty, kteří vyjedou studovat na partnerskou zahraniční univerzitu. Obě strany však cítily potřebu intenzivní spolupráce, což v červenci 2010 vedlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy o spolupráci mezi Hochschule Hof s cílem udělovat tzv. dvojí diplom absolventům ve vybraných studijních oborech. O studium v rámci programu Dvojí diplom se mohou ucházet pouze ti studenti FEK, kteří mají dobrou znalost německého a částečně anglického jazyka a kteří ke dni počátku studia na hostitelské univerzitě úspěšně absolvovali první dva ročníky svého studia Mezi partnery pak vedle Radiologické kliniky Lékařské fakulty UK v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni je i katedra mechaniky FAV ZČU. Projekt má za cíl implementovat chirurgii a medicínu využívající nové technologie do vzdělávacího systému studentů všeobecného lékařství, ale i studentů některých oborů na Fakultě aplikovaných věd, Fakultě pedagogické a Fakultě zdravotnických studií ZČU. Přijetí Západočeské univerzity v Plzni jako partnera je vyústěním dlouhodobého rozvoje biomechaniky na katedře mechaniky, ale i jiných disciplín na dalších katedrách Fakulty aplikovaných věd (především na katedře informatiky a výpočetní techniky) nebo ve výzkumném centru Nové technologie. Právě tato široká základna dovoluje řešit ve spolupráci s lékaři komplexní úlohy, jako je např. modelování prokrvení jaterní tkáně či šíření kontrastní látky v mozku při speciálních vyšetřeních. V rámci projektu, který je zaměřen především na vzdělávací proces, vznikla dvoudílná skripta, jejichž první díl je věnován převážně vlastní experimentální chirurgii a díl a získali 120 kreditů. Program dvojího diplomu zahrnuje dva semestry studia na partnerské univerzitě a vypracování bakalářské práce na jedné z účastnících se univerzit. Pro studenty FEK je do výuky kromě dvou semestrů studia zahrnuta také odborná praxe v délce trvání alespoň 18 týdnů (nejlépe v německé firmě) pod dohledem a dle pokynů Hochschule Hof. Zájem o studium na Hochschule Hof v akademickém roce 2012/2013 již projevilo pět českých studentek FEK, z německé strany se ke studiu na Fakultě ekonomické v Plzni hlásí jeden vážný zájemce. Zájemci o studium na Hochschule Hof v akademickém roce 2012/13 mohou poslat závaznou přihlášku do na ovou adresu Dita Hommerová, FEK Spolupráce je nezbytná Již rok běží na katedře mechaniky Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni projekt Experimentální chirurgie nové technologie v medicíně, jehož řešitelem je chirurgická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. druhý pak bimoechanice a softwaru pro konkrétní biomechanické úlohy. Cílem je ukázat studentům současné možnosti i perspektivy, kdy modely budou moci nahradit experimenty například na pokusných zvířatech. Jako příklad lze uvést simulaci urodynamických vyšetření, simulaci zatížení kolenního kloubu či modelování proudění krve v bypassech či v břišní aortě, zejména v jejím aneurysmatu. Dalším výstupem projektu budou interaktivní materiály pro tzv. e-learning. Ty dovolí implementaci informačních a komunikačních technologií do výuky chirurgie a samozřejmě i dalších předmětů pre- i postgraduálního studia na ZČU. Vedle odborných výstupů se zároveň prohlubuje spolupráce univerzity, především Fakulty aplikovaných věd a centra Nové technologie, s Lékařskou fakultou a některými klinikami fakultní nemocnice. Přestože nalezení společného jazyka mezi pracovníky tak odlišných oborů není jednoduché, vzájemná spolupráce je pro rozvoj oboru Bioinženýrství, jehož klíčovou součástí je biomechanika, klíčová. Josef Rosenberg, FAV představuje se nový prorektor ZČU český i německý titul zároveň

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, číslo 14, ŘÍJEN 1998 Milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám všem v úvodu popřál jménem vedení Univerzity Pardubice mnoho úspěchů v novém akademickém roce 1998/99, do něhož

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více

O naši expozici byl v Brně značný zájem

O naši expozici byl v Brně značný zájem Listopad 2002 Ročník 8/1 Už poosmé v dosud devítileté historii této prezentační akce obeslala Slezská univerzita (SU) v Opavě veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus. Jeho letošní ročník se na brněnském

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Japonci začínají posílat své lidi k nám, aby se něco přiučili. Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze III 2007

Japonci začínají posílat své lidi k nám, aby se něco přiučili. Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze III 2007 tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze III 2007 Mikrovlnná hypertemie léčí nádorová onemocnění STRANA 14 Japonci začínají posílat své lidi k nám, aby se něco přiučili rozhovor

Více

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší

Stipendium L Oréal Martě Štefánkové sluší Duben 2009 Ročník 14/3 Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., z Matematického ústavu Slezské univerzity po několika měsících opět zazářila! Pětatřicetiletá docentka, která přišla na podzim 1992 do Opavy studovat

Více

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK XIV. 2010 Akademik ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA číslo3 Uč se jazyky! Na VŠB-TUO víme, jak na to! / Ústřední knihovna po roce opět otevřena / Studenti oboru Eurospráva na návštěvě v institucích Evropské

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích září 2013 Celoživotní vzdělávání nabízí šanci nejen maturantům Novinka v jihočeském vzdělávání: Na středních školách vznikla

Více

UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ

UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ OBOR EBF MÁ PRVNÍ ABSOLVENTY 2 / 2010 / 20. ROČNÍK ARCHITEKT PETR UHLÍŘ DOSTAL CENU MĚSTA BRNA BUSINESS POINT 2010 OBSAH 2 / 2010 / 20. ROČNÍK / UDÁLOSTI NA VUT V BRNĚ 03 NÁŠ ROZHOVOR:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice

Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice číslo 20, PROSINEC 1999 Zvolen kandidát na funkci rektora Univerzity Pardubice Akademický senát Univerzity Pardubice na svém zasedání v úterý 26. října 1999 provedl v druhé části jednání volbu kandidáta

Více

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují:

Pět klíčových priorit EU na příštích pět let. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014. V tomto čísle se představují: Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 3 2014 Ročník 13 V tomto čísle se představují: Pět klíčových priorit EU na příštích pět let Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní

Získali jsme akreditaci programu MPA. Další ročník soutěže GMC začíná Simulace strategie řízení společnosti. Vysoká škola finanční a správní Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2012 Získali jsme akreditaci programu MPA Master of Public Administration Strana 04 Další ročník soutěže GMC začíná Simulace

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Studentské hodnocení kvality studia Vzdělávací proces. Fotogalerie z 3. plavby absolventů 17. května 2011

Studentské hodnocení kvality studia Vzdělávací proces. Fotogalerie z 3. plavby absolventů 17. května 2011 Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2011 Studentské hodnocení kvality studia Vzdělávací proces Strana 06 Fotogalerie z 3. plavby absolventů 17. května 2011

Více

fakulta DOPRAVNÍ SLAVÍ PATNÁCT LET!

fakulta DOPRAVNÍ SLAVÍ PATNÁCT LET! tecnicall Čtvrtletník Českého vysokého učení technického v Praze I 2008 fakulta DOPRAVNÍ SLAVÍ PATNÁCT LET! Trans it! odhalil talenty aplikovaného výzkumu STRANA 7 Dnešní moderní dopravní prostředek musí

Více