tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka"

Transkript

1 1 T t ta ťa inu ťa, ťanu tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka ö tek tab kově hnědè barvy ťaboliť rychle běûet, utìkat tabul k vlň k červen se čtvercov m vzorkem tabulk ř skl ř vyr bějìcì tabulkovè sklo tabunda kněûsk oblek tacì takovì tacl nabìran konec ruk vu u "ruk vců", vyöìvan t č (M) viz "t čka" t čať v zat oves, ječmen nebo pohanku do mal ch snopků ("t ček") t čka û snopek ovsa, ječmene nebo pohanky tačkať v zat ječmen, pohanku nebo oves do "t ček" ťačkať (R) mačkat, vymačk vat t čky mn. snopy ovsa, pohanky postavenè k proschnutì; 2. kolečko, kolečka (druhy: "obyčejnè, talij nky, n dstavkovè, maďarky, literky"; č sti koleček: "t čkovice, přìčky, dno, z vłačky, kolco") tadyk tu, tady, zde ťadûgať + mačkat, hnìst tag-i tak-li, tomu-li ť gať + mačkat, hnìst t havo pomalu, zdlouhavě ("mł viť t havo") tahem st le, neust le t hło provaz, jìmû se přitahuje "pa z" t hni! jdi pryč! tahn ť blìûit se věkem (T hne ně na pades t.); 2. lisovat (olej) t hn t (B) pìt t hn ť sa jìt, pokračovat (tìm směrem) t hnut studňa studna s rump lem (voda se z nì vytahuje ot čenìm kola, na jehoû v lci je připevněn okov na řetěze) tah n větev ponechan při roubov nì; 2. viz tèû "pojìmky" tahy pnutì tajak tak jak, tak jako tajakby tak jak by tajaktak stejně, stejně tak tajať t t tajč valčìk tajstra zbojnick kabela tak ano, samozřejmě; 2. asi, beztoho; 3. aû (PröÌ, tak čapoce.) tak časově ("tak t deň, tak rok" - před t dnem, před rokem, "do tak roku, od tak roku" - za rok, před rokem) tak aj onak vöelijak

2 2 tak hej-vaj ledabyle tak na leda pro nic za nic tak rok pr vě před rokem tak st řa jak stejně star jako tak stł öča tak tlustě tak öìřa tak öiroko tak za nic podceněn, nedůstojně přijat tak zdèla tak na dèlku tak zhł bja tak hluboko tak zhł pa přihlouple tak zvěča, -töa tak zhruba tak zv öa tak vysoko takak mj zdro choulostiv, měkk, nepevn takèj tèû, takè takjisto taktèû, stejně tak, pr vě tak takjist stejn, t û, tent û ťakot nì křik kvìčal ťakotať kl bosit, ûvanit ťakotina ûv st, nesmysl takov (ch) tak velk, tak mnoho (Takov ch peněz!) takřečen takzvan taksa poplatek takte takto ťakviť sa mihotat se, nezřetelně vidět, zd t se, pozd vat se, jevit se (Enem sa ně tak neco ťakvì.) ; 2. lesknout se (matně) tak aj onak vöelijak tak jednak plně stejn, shodn tak, -k, -kè takov, -, -È; 2. velmi, značně (pro zv razněnì vlastnosti - "tak star, chor, velik " ap.) t ł, -ek pruh, dìlec (pole) tałafatky viz "serypatky" taliga dvoukolov ručnì vozìk se ûebřinami Talij n Ital talij nka fajfka (druh) Talij nsko It lie talij nsk kopr bylina? tam ten onen tam zdejöì tamějöì ťamotať hloupě mluvit tamten! pryč!, utèci, zmizet (Ani sem sa nenad ł a uû byl tamten. Zeberaci sa, tamt!) tamtì vöeci! vöichni utekli tamtyvkyty utèci pryč tance figur lnì tance valaöskè s pravidelně se střìdajìcìmi prvky (Trnka, Poûehnan, Kozulenka, Piłky, äubry, Błechov, ČÈrn vlna, Sviň k, Ovesň k ap.) tance lidovè tance lidovè obecnè (Obkroč k, Metłov, Bystřič k, ap.)

3 3 tance p rovè tance řemeslnìckè tance vałaöskè tance ûertovnè tanc vať tančula tanistra ťanu ťanu mûûe ťanu ťa ť p ťapa ť pačka ť pała ť panec ť pať ťapčiť, -čeť ťapkať ť pn ť ť py tarah n (B) taraňa tar ňať tar ňat (B) taras taras (M) t rať (ze s.) t rať sa tarazgať tarča tarčiť + tarčit sa (Z) targav ťarchať sa tarkať tarkavěť tarmak tarvas, -tas tarvasiť tance valaöskè p rovè (Vałaösk, Točen, G lan, Vŕtan, Rajd k ap.) tance valaöskè s n znakem různ ch pracovnìch konů (Řeznick, Młyn řsk, Kov řsk, Fojtovsk, äevcovsk, Křivačk řsk, ätudent a různè "öotyöky") tance lidovè valaöskè (viz tance figur lnì, tance p rovè, řemeslnickè, ûertovnè) tance napodobujìcì ûertovnè tanečnì hry (Hubičkov, Stoličkov, Metłov, éabsk, éidovsk, Jeûov, Zrcadłov, Chytav ap.) tancov vat tancovačka torba, moöna inu, nuûe inu ať, nechť jak tomu rada vyřčen hloupost öl pota, stopa; 2. tlapa cesta bl tiv ten kdo "ť pe" kol č nepodařen ; 2. öl pota kr čet těûce zeöiroka; 2. mluvit lidově; 3. mlaskavě jìst; 4. hloupě mluvit jìst mlaskavě, mlaskat, jìst öťavnatè ovoce tleskat, poplesk vat öl pnout; 2. plesknout sebou; 2. řìci něco nevhodnèho öl poty, nohy (pejor.) obyvatel Nedaöovska suchè hruöky močenè v mlèku pobìhat, toulat se; 2. mluvit ustavičně, ûvanit nesmysly; 3. kd kat, kvokat (z hladu, ûalostně) hrubě křičet (na koho) opevněnì, zemnì val s přìkopem; 2. v plň mezi hatì a břehem n honu přek ûka z chvojì lh t, klamat, balamutit; 2. nesouvisle mluvit, ûvanit (Co t r ö.) toulat se viz "tar ňať terč brečet durdit se öer, tmav öourat se, vlèci se tlìt kazit se, černat (o brambor ch); 2. rezavět (o pl tnu) dobytčì trh (dvoudennì) hluk, křik, rachot, lomoz, rej r musit, hlomozit, povykovat

4 4 tarygovať + běhat, lìtat taöka taötička těstovinov, plněn (tèû "pěra") ťať (sa) seknout (se), tìt (se) tatar poml zka (podle počtu prutů "ötyr k, öester k, osmer k"); 2. karab č; 3. past řsk bič tatareček + kostěn knoflìk u koöile tatarka pohanka zvrhl (zrno malè ve tvrdè slupce) tatarovať ölehat tatarem t te tato, takov t te řeč takov řeč tatìček tatìček, otec; 2. hospod ř, gazda (chasa tèû naz v gazdu "tatìčkem") tatik otec (Jenom manûelka si můûe dovolit, aby tak muûe oslovovala. Děti smì oslovovat pouze "tatìček". Aû kdyû zest rnou, řìkajì "n ö tata", "naöa mama". Ale i to pouze v jejich nepřìtomnosti. Na dědin ch neznamen slovo "tata" nebo "mama" znev ûenì.) tatik t ta (nelaskavě) tatìnek otec (oslovenì od dětì na vesnicìch) tatulka viz "tatìnek" tatulka (M) tch n tě asi, patrně, snad, hle (přìklonka) (Hled m křiv ka, desi sem tě ho vytr sil. Ani tě sa nečeöe.) tècť tèci; 2. vypad vat (o zralèm prosu) tècť č rkem crčet, tèci pomalu tečènì v tok tedov tehdy tedy tehdy těhniť sa mačkat (se), tlačit (se), tìsnit se tekvica (B) tykev, d ně tel přìpona -tud, -sud ("dotel, od-, po-, ztuo-,") tela tele; 2. hňup (Ty tela Machovo!) tela Machovo hlup k telacì telecì telacko větöì, odrostlejöì tele telatìrka (M) teletnìk, louka pro pastvu telat telica, -lička jalovice mlad (tèû "jał vča") teliť sa telit se těło pl st s čmelačìm medem ten (j)ist ten, určit, tent û (o němû je řeč) ten co drûì notu prvnì houslista, prim ö ten rok letos ten sam t û, tent û tenk tenk ("teňučk, teňulink, teň nenk ") tente tento tente raz tentokr t tentodňovy (F) vöednì

5 5 tentohle tentovať teňučko tepich teplička tepličnìk teplina tepłodrûn tepl čko těpn ť teprem tepr teregovať sa (M) terembija! terendete terentiť, -mtiť těrcha těrchav tèrovať těr zgať terygať terygať (sa) terygavo těřazg teřeť, tětesačka tesař teskeň tesknice teskniť teskno tesknoba tesla těsňav těsn těöìnka tetèč, -tèö tetka, -tička těû rno těûkè pl ca těûk cn tchoř (Vi) tchořovica (Z) ti-ti-ti! tibètka tenhleten mluvit zmatečně, mluvit neurčitě o jakèkoliv činnosti tenoučko koberec topeniötě v "suöìrni" mìsto nezamrzajìcì (u pramene) mìsto, dolì v z větřì (chr něnè před sev. větrem) ztrouchnivěl (pouûìvan k v robě lů - "kł t ") přìjemnè teplo plesknout (jemně) teprve teprve vl čet se (tèû "terygať sa") hrom do toho! u sta hromů (z maď. terem-tette) klìt, klnout, nad vat, rychle mluvit tìûe, tìha, hmotnost, těûkè břemeno těhotn natìrat asfaltem drtit stěhovat, přemisťovat něco nam havě stěhovat (se), lèzt, dr pat se do kopce (De sa vöeci teryg te.) nam havě kamìnky drobnè s trochou půdy, drť trouchnivět, pr chnivět, tlìt (vlhkem, st řìm) sekera teslice, tesařsk öiročina tesař; 2. tesařìk (brouk) viz "tesknice" tesknota, touha po domově; 2. n ruûiv touha po milenci (R) st skat si, touûit po domově smutno stesk, smutek tesařsk sekera těsn přilèhav, stìsněn kr tk puöka předovka; 2. nemoc prasat manûel tety teta; 2. kaûd staröì vdan ûena (mladöì oslovujì staröì ûeny "tetko, teti, tetino" - coû nem znevaûujìcì v znam); 2. tlustè střevo, kterè se pouûìvalo k v robě tlačenky břemeno j tra velmi těûk syn sedl ka, kter krade doma potraviny a vozì je sv m milenk m beranice koûeöinov pi-pi-pi! (přivol v nì kuřat) ö tek sv tečnì kaömìrov s barevnou "okolnicì" a tř sněmi

6 6 tihèlka ûelezn tihelňa tihła tihlička tìhn ť (M) tìhoba tich čko tìn, -ek tìňava tìňav tìnek tìniť tintěra, -rka tìpať tìrňa tisať tisk tiskn ť (sa) tìsňava tìsniť tìsnoba tis tiöčènka tìte tìû tk nka tkn ť sa tknut tłačenè pl tno tłačènka tlačen tłačiť tłačkať tłafať + tl łka, -rka tlama tlamka tlaöčeť tlať tl ť tłčeň ky (Vi) tleť tło tło, tła kovadlinka z mečnick cihelna cihla ûehlička t hnout, vèst, směrovat tìseň, tìûe, těûkost na prsou, duönost (CÌtÌm tìhobu na prsoch.) tiöe stìn stìn, stinnè mìsto stinn stìn mal stìnit drobn postava ûalostně pìpat mìstnost, kůlna v nìû se tře len a konopì tlačit, dot kat se (Slim ci sa tisali roûkama.) n val, tlačenice; 2. spěch tlačit (se), tisknout (se) soutěska, zkè hlubokè dolì tlačit (boty) - (tìsnit a dřìt = "hňècť") zkost, nouze červenohněd (jako kmen tisu) sukně modrotiskov tito i, takè čelenka noöen děvčaty na sv tky mìsto "r öky"; 2. čelenka nevěsty poöit perličkami a plìöky dotknout se (Ani sa teho netkn ł.) dotčen pl tno potiötěnè modrotiskem sukně bavlněn zdoben oboustrann m modrotiskem tiötěn, potiötěn tlačit; 2. tisknout; 3. ölapat zelì mačkat ûvanit, tlachat dřevo zetlelè, pr chnivè (tèû "pr chno") svěrka na "str čku" jìû se přidrûoval öindel nebo "bedno" při ořez v nì pořìzem jedno čelov přidrûovacì n stroj při opracov nì dřeva na "str čku" čvachtat (voda v bot ch), mlaskat ; 2. pröet tlìt doutnat (Netlaje tu neco?) brambory natlučenè dřevěn m "tł čkem" s m slem nebo "oökvarkama" doutnat strop strop prkenn (nebìlen )

7 7 tł cť do podkovic utìkat, prchat tl cť hrudy roztloukat hroudy tł cť sa toulat se (po chalup ch), potulovat se (nedaleko) tł ček palice; 2. hmoûdìř; 3. tlouk do hmoûdìře (tèû "kyjanka") tłučeň ky brambory mìchanè tłučenica nejstaröì druh "huně" zpracovanè ručnìm natlouk nìm tłučenina krmivo pro dobytek namačkanè "tł čkem" tłučènka domek z udusanè hlìny tłučen dusan tłučnica n stroj lamačů kamene tlustn ť tloustnout tłusto tlustě tłust otyl tłusty (F) tučn tł öč velkè mnoûstvì ("tł öč ovec") tł öčka tlouöťka; 2. velkè mnoûstvì tmisko tma to aj ono ledaco to jako totiû to je jagûivo to se rozumì toč k vrt k kolovr tkov (tèû "lajèr") točec čep u dveřì; 2. vnitřnì č st kolotoče (ot čiv ) točeček kloub, čl nek prstu točen tanec točiv z Valaöskokloboucka točènì z vrať točenica kolotoč, vìr; 2. tanec; 3. prudkè ot čenì při tanci ("aû sa sukně zdvihaj ") točenič ř komediant točiť okolkovat, vyt čet se (nemluvit přìmo k věci) točit ot čiv, točen tohoročn letoönì tol, -Èj tolik tolar tolar (z kl. jedn. rak. konv. měny ve střìbře od roku 1753 = 2 zlatè = 120 krejcarů) tolèj tolik ("raz tolèj" - jednou tolik, "p tolèj" - polovina, "je ho za tolèj" - uû je s to, uû je vyspěl, schopn ) toliňunk tak maličk tolk, -lik tak velik, objemn, početn ("tolkèho ludu" - velkè mnoûstvì) toňka (M) tůňka top rka (z rm.) dřevěnè děrovanè "ohřebèłko" k drobenì s roviny; 2. tlouk v m selnici; 3. öalvěj lučnì topènì otop; 2. kamna topen rozpuötěn, taven topiť topit, pot pět; 2. topit; 3. tavit, rozpouötět topiť čertem zam ölet něco zlèho topiť sa topit se topor (F) tesařsk öiročina

8 8 toporo topůrko, n sada k sekeře, pantoku, motyce, r či, krump či topoř k pořìz s očkem ke kulacenì n sad topořisko viz "toporo" top rko n sada ke kladivu tor směr (äli t m torem. ) tora cesta ujet, chodnìk; 2. stopa torbica s ně nedělnì vyplètanè vrbov m proutìm torovať stopovat, sledovat, jìt po stopě tořiť viz "torovať" toť tu, tady, tuhle, zde; 2. ovöem toť ten tento (Toť t zahrada je lepöì neû hen t.) toť, toťkaj tu, tady, zde; 2. ned vno, onehdy, tehdy, tuhle; 3. ovöem (S -ji ty hruöky zrałè? Toť ûe s!) tote toto toten tento toťkaj onehdy, ned vno toťkaj gdysi onehd toťkajöì zdejöì; 2. někdejöì toto tohle totohle toto, tohle, tohleto tovar zboûì, v robek tovaryö přìtel, spolupracovnìk toû ano ("toû, toû ba"); 2. tedy (Toû ono je to tak.) toû ano; 2. tedy (Toû ty tak! Toû to je tak.) toû mûûe lze, ano lze, moûno tr ček tkanice v zan k "oplèčce" öikmo přes rameno (č st "rub če"); 2. tkaloun, popruh "tr vnice" tradlina ûelezn spona, spojujìcì "poduöčicu s n sadem" a osou vozu trag svazek tragač trakař (dìly: "kolečko, tragač, dèöťky, kelnìk/ûebřìk, pontony, prut, vinkle") trag ček dětsk trakař trag l, -gač (R) trakař (č sti: "2 křiviny-grèfiny se 4 meči-přìčkami; nad kolcem je k rnìk se 2 grèfinami, 4 meči a 2 kłaničkami") tragař (M) trakař (tèû "tragač") tragať sa loudavě jìt (De ten sa zasèj trag.) tragla souč st trakaře trachta oslava, pitka, hostina trachtèrňa p lenice trachtovať oslavovat, pìt tracht rek (Vi) n levka trajdať sa jìt pomalu, loudat se trajdať, -kať chodit, toulat se trajf s třìnoûka uûìvan k vařenì na otevřenèm ohni trak öl pota, stopa tr k popruh v rohu plachty trap cval, klus

9 9 trapant trapem trapovať trať tratiť sa tr vnica tr vnice mn. travsko trbos (Vi) trckať (sa) trcky, -kem trč k trč łek trčať, -čeť trdlica trdlica trdlikovať trdło trdłovať (sa) trečap trefa trefiť trefiť sa trefn trefovať trefovať (sa) trembita trèska, -stka trhačka trh k, -ček (R) trhan trh ňať (sa) trhať trhať řeč trhať sa trhať öindeły trhav trhovec trhovisko trhovj k tringelt (z n.) tŕkať tŕkav tyran cvalem, klusem cv lat, klusat pole určenè k vykon nì roboty mizet, hubnout, ztr cet se nůöe k pěöì dopravě pìce (lněn plachta se 4 "tr ky" v rozìch) jahody (druh) tr va, kterou nelze sp sat; 2. vysok tr va herda, der rukou do zad, pohlavek jìt, klusat, pospìchat drobn m krokem pěöky, poklusem sk la vybìhajìcì jako hrot k povrchu ornice loudal trčet, vyčnìvat; 2. zůst vat, pob vat, vězet (De dotel trčìö.) n stroj k trest nì poddan ch; 2. rameno spojujìcì excentr hřìdele "ûrn" s noûnìmi ölapadly n stroj na třenì lnu a konopì viz "trdłovať" n stroj k l m nì lnu; 2. č st ml nku na obilì; 3. mìchadlo s klikou (k mìch nì vařen ch povidel); 4. neohraban člověk tančit, nevalně tančit, poskakovat (posměöně) velk ökopek, k ď na pařenì řezanky ("sečky") z sah; 2. přìhoda ("vöelijakè trefy"); 3. ötěstì, přìleûitost (Nem û dnèj trefy na ûenicha.) zas hnout, uhodnout, trefit, nalèzt spr vn cìl přihodit se přìpadn, vhodn, v stiûn, směön, spr vn, přesn souhlasit (v počtu) strefovat (se), napadat (slovně) viz "sałaöovka" troubel fajfky (tèû "tr ska") n stroj na rozruöov nì kůry jehličnanů (k v ronu pryskyřice sbìranè pro v robu smůly); 2. trh nì tr vy tkaloun, popruh u plachty na tr vu člověk oblečen v městsk ch öatech rv t (se) obìrat, česat ovoce sk kat do řeči dělit se (z celku), viz takè "duûiť" ötìpat prkènka na öindely viz "duûiv " vozìk (s nìmû se vozì zboûì na trh) trûnice, trhoviötě (mìsto, na němû se konajì trhy) öindel trhov, obyčejn (asi 10 cm öir.) zpropitnè trkat trkav

10 10 tŕkł podnapil trkotať brebtat trlica kl da (jako n stroj trestu) trlifaj potřeötěnec, öaöek trloň hlup k, blb trma-vrma mela, zmatek trmať sa (M) trm cet se trm zgať sa trm cet se trmb lať hloupě mluvit tŕn trnka, övestka (strom); trn (osten) tŕn, tŕny stromy övestek trň ček rar öek trnč k kol č trnkov, vdolek s "potìrk " z povidel trnčen povidlov, mazan povidly trnečka övestička (M oči jak trnečky.) trnečnica povidla rozmìchan s vodou tŕnì keře plan ch trnek, trnì trnka, -ky övestka, övestky a slivoně lidovè n zvy odrůd: "bìlè trnky, blumy, durancije, drobnè trnky, karł tky, kozì cecky, křivky, křupky, kul če, kulovačky, modrè öpendlìky, modřinky, płanè trnky, psì trnky, ryngle, slivky, öpendlìky, övestky, trnky, vařaöky, płanuöky" trnky smaûenè övestkov povidla tŕnovè chach lì hustè planè trnì tŕnovica hůl z trnu trn ť brnět, dřevěnět trocha troöka, ûdibec trojačka kopec, pod nìmû pramenì tři potoky troj k meznìk třìstrann na pomezì třì panstvì; 2. suö k z 6 ostrvì slouûìcì k suöenì sena; 3. směs ûita, ječmene a ovsa troj k (R) tanec trûjčiť, troj- divoce si počìnat, öìlet, vyv dět trojičnì jarmak (M) v ročnì trh (tèû "ÌčnÌ jarmak") trojka směs jarèho ûita, pöenice, ječmene 1:1:1 trojnica trojka (při ml cenì cepy) trojnìk půlkrejcar trokar tlust jehla na napìchnutì "odutè" kr vy trokař v robce "trok ") troky korytovit dřevěn n doba na pařenì doma zabit ch vepřů dèlky cm, öìřky cm (dìly: "dno, čeło, granec, ucho") trombica trouba past řsk smrkov, omotan l kem, kterou se dorozumìvali past ři mezi salaöi tronìk, -ček třìkrejcar (tèû "grejcar") trostka muöì vajìčko troökař pas k jen několika kusů dobytka; 2. malozemědělec trpjèłka chocholouö (vol tŕp!, tŕp!) trpkast natrpkl

11 11 trpkav natrpkl trsť r kosì, třtina trökať vybìrat, oddělovat ovce ze st da (vol nìm "tŕö!, tŕö!" se ovce oddělì a jdou do svèho chlèva); 2. vyn öet kartu; 3. plìt (z hon) trtať, -ckať utìkat trtěť b t nedočkav m, spěchat, dychtit (Uû tak trtìm!) trtkať souloûit trtol tahanice trtoliť plkat, drbat trtoň viz "vytrtaj" trtoniť jìt drobn mi krůčky, öourat se trtoöiť b t nedočkav, vlezl trtovisko neposbìranè klasy a sl ma na strniöti trtoûiť sa dohadovat se, tahat se, haöteřit se, soudit se trtula povìdav ûena tr ba trouba, roura; 2. věû kulat ; 3. trouba na pečenì; 4. trouba (hud. n stroj); 5. hlup k tr bela hlup k, trouba, neöika tr bełka trubka, trubička tr bka hrst vytřenèho lnu truc schv lnost ("je truc teho" - je horöì neû on, "děł to natruc" - naschv l) trucel jahoda tvrd (tèû "truskavec") trucła hrouda (m sla); 2. jahoda velk (druh) tr čky??? tr d trubec (včela); 2. troud, hubka k rozděl nì ohně křesadlem (vyr běla se z "hub ňa" - choroöe troudovèho) trudiť sa tr pit se, protivit se (Pr ca sa ně trudì.) tr dněť trouchnivět ("oves tr dnì mokrem, boty str dněły"); 2. trpět puchrovitostì (u övestek) trudovačky (Z) övestky zpuchrovatělè tr fačnìk troufalec tr fať doufat tr fať si trofat si, odvaûovat se, dovolovat si truhelnica deska na v robu truhel truhła truhla na öaty nebo potraviny truhła umrlčì rakev truhlica, -ička truhla dětsk truhły mł nskè truhla moučn, örotov, na kropenì obilì tr ch zetlel dřevina (tèû "pr chno") tr chniv trouchniv truksas ûupan, spr vce ûupy v Uhr ch trumbìrovať sek rovat, tr pit trumpèta trubka truňk p lenka, kořalka, n poj lihov ; 2. n poj lèčiv trusina, -ny odpad ze senìku obsahujìcì travnì semena tr siť sypat, vysyp vat, ztr cet (nepozorovaně); 2. poprch vat

12 12 truskavec truöčať truť trutina (F) trvať na omyle trvazliv tr b (z n.) tr blìk tr bovè koło tr bov tr fjať (sa) trycht ř tryk če mn. tr l tr ska tryzìrovať tŕûiť trûit trûkať trûn trzovn trzub tř čka, -łka třas k třasichvost třasisko třasl k třaslavice třasořitka třasoviöče tř sť tř sť sa třeba třebas třebn třeň ček třeň k třenì lnu třenica třen třep łka třepať (M) třepať (sa) třepiłata jahoda tvrd, (tèû "bujnica") praskat, pukat jed, otrava, arsenik, otruöìk jed m lit se trvanliv n hon, pohon n stroj potřebn při osazov nì obručì na bedn řskou klenbu (tèû "pobìj k") ozubenè palečnì kolo na pohon "öupiň ku" n honov ztrefovat (se) n levka spodnì teplè oblečenì (vcelku) ûert, öpr m (Neděłaj tr le!) viz "trèska" tr znit smlouvat o cenu potrhl třìdit; 2. oddělovat, odlučovat ovce od st da při n vratu z pastvy vol nìm: "Trû, trû!" viz "vtrûn " proutěn (plot) kmen osekan s pah ly větvì ûena pracujìcì na "potìrce" lnu tanec konipas bìl cesta s v moly rosol kalhoty pl těnè konipas bìl ; 2. boj cn člověk vřesoviötě třepat, otřep vat, obìrat hruöky chvět se třeba, snad (Husy tři kusy, chleba netřeba.) třeba, i kdyû, na přìklad, snad; 2. vyjadř. takè souhlas (PřÌďte na besedu. Třebas.) potřebn, nezbytn, nutn, û doucì placka z hrubè třenè mouky chlèb pečen z mouky třenè na ručnìm "mł nci" l m nì a potìr nì lnu mouka hrub, krupice (z ruč. "mł nce"); 2. slota, chumelenice mlet na "mł nci nebo ûrnoch" hůlka, kterou se protřep vala koudel před navìjenìm křapat (vejce, kameninovè hrnce), rozbìjet třepat se; 2. vytřep vat divoch

13 13 třepotať sa třepat se, drkotat se zimou třesk zřìcenina třesk cì třeskut třesk cì zimnica vysok horečka třesovisko bahnisko, raöeliniötě třeöčať třeötět (TřeöčÌ mně v hłavě.) ; 2. mrznout aû praötì třeöčiť praötit o zem třeöčiv třeskut třetìho roku předloni třeťorock předloňsk, třìlet, tři roky star třìdnìk z vodčì (str ûe) třikr ť dňa třikr t denně třìlistnìk, tř - vachta (rostlina) třìny mn. zbytky od krmenì konì třìska tenk odötěpek dřeva vznikajìcì při jeho opracov v nì hoblìkem nebo pořìzem třìöťka třìska třìötvrtka ovce, kter d v na jedno dojenì 3/4 ûejdlìku mlèka třìť mlìt na "mł nci" nebo "ûrnoch" třìť len l mat stonky lnu a zbavovat je slupky třìtka mrzutost třìt třen třìzv střìzliv třtinka (F) öpanělsk r kos tř kr lka zima třìkr lov tu sem (ZapłatÌm, aû tu přìjdu.) - na ot zku "odk ď" se odpovìd "z tuodt ď, z tamot ď, z tadyot ď") tucet tucet = 12 kusů (veletucet = 144 kusů) tucť k nůû kapesnì tudlikať, -kovať hr t, zpìvat, prozpěvovat (pejor.) tudlivat (B) hr t neuměle na hudebnì n stroj tudyk tudy, tìmto směrem t far hab n t f rňa tov rna na hrnčìřskè zboûì t farnick hrnčìřsk t farnìk hrnčìř t farov majolikov, hab nsk t fary n dobì hliněnè, majolikovè ťuhela pan k (např. sněhov ), hlup k tuho soudrûně, pevně; 2. pevně, tvrdě, těûko tuh st l, přesvědčen, pevn (evangelìk) ťuh k s ček ťuchliť (sa) schov vat něco, ukr vat (kradmo), skr vat, zatajovat; 2. mačkat (se), mazlit se (s k m) ťuchmať (sa) mačkat (se), tisknout (se) ťuchmiť viz "ťuchliť" tuchn ť plesnivěť

14 14 t kať ťukł, -nut ťukotať si ťula tułačiť sa t łačka t łajka t lec tuleja tulig č tuligať t liť sa tuliûbuď ťulula, -lum tumač tumačiť ťumaja t mava tuml (z n.) tumlovať (z n.) ťumpa, -pała tumpachov tunka ťupať, -pkať t pì tupl k tuplem tuplikovať tuplovan tuplovať tupoň tup turbìrovať (M) turbovať turečizňa turek turkyňa ł man turkyňa, -kyň turn ť turyce ťuť-muť tutaj tuten tutłanec (F) tutłať (F) ťuťmuť ťu k houkat podnapil povìdat si, rozmlouvat (př telsky, důvěrně) hlup k, nekňuba (tèû "ťuhela, ťulapa, ťulaja, ťulul, ťululum") potulovat se, toulat se toulka, toul nì otvor, do něhoû se něco zastrkuje; 2. troubel fajfky sumka, n dobka (roûek) na střeln prach otvor pro topůrko sekery nebo motyky dudy malè - "małè gajdy" (NemjÈgały, enem tuligały.) hr t na "tulig č" - malè dudy "gajdy" tulit se buduûkničemu blbec; 2. straö k (na pt ky) tlumočnìk tlumočit ogar nebo v rostek přihloupl mrak tmav, sněhov, fujavice, přeh ňka spěch spěchat, pospìchat hlup k zkoiprněl, vyjeven, nevěřìcně zìrajìcì n doba dřevěn na přetavenou smůlu sekat nadrobno (roötì) tup strana řeznèho n stroje n doba na pivo (2 m zy) dvojmo zdůrazňovat, důrazně připomìnat dvojn sobn zdvojovat, podr ûet (boty); 2. tvrdit s určitostì tupec tup, neostr ; 2. hloup na učenì ökodiť pastvou na cizìm pozemku starat se usilovně, důrazně (Turbov ł kolèj svaďby.) tureck země tuřìn kukuřice rozdrcen na "kaöu" kukuřice pohlèdnout; 2. kr tce navötìvit a zjistit stav věcì sv tky svatoduönì blbec tu, zde tento paöer k paöovat budiûkničemu s ček, kulich; 2. nevlida

15 15 ťu k nì vol nì s čka ťu kať houkat jako s ček t ûek, -ûky lis na tvaroh t ûiť napìnat (sukno), ztuûovat, lisovat (tvaroh) tvaroh s r tvaroûň k vdolek nadìvan nebo pomazan tvarohem tvaroûnìček mařinka vonn tvaruûky (F) brambory hladkè, zploötělè tvar ûky mn. syrečky tvrdè obilè pöenice a ûito ("ûito a rèû") tvrdè řemesło patřili k němu řeznìci, sedl ři, tesaři, stolaři, kov ři, kol ři a bedn ři tvrdkav zatvrdl, polotvrd tvrdlina tvrd, such zem tvrdo tvrdě tvrdohub kůň, kter se těûce ovl d (opak "měkohub ") tvrd těûk, ve vìce v znamech ("tvrd pr ca" - těûk ; "tvrd sp nek" - hlubok ; "tvrd na zimu" - otuûil ; "tvrd na učenì" - nenì nadan ; "tvrdo na groö" - potìû o v dělek) tvrd tolar tvŕza tvrdost, tvrd půda; 2. potìû (O penìze je dnes tvŕza.) tvŕzoba tvrdost ty strupe! troubo! ty tr divadlo tybètka ö tek vlněn pestr, tzv. "tureck " tyčovina mal jehličnat stromek t deň t den t deň z t dňa kaûd t den t kať sa t kat se tykva tykev, d ně tylč ky kleötě kov řskè (druh) tylec hornì, ploch č st "tulejì" (seker, motyk) t lì hornì, ploch č st "ucha/tuleje" sekery nebo motyky (tèû "tylec"); 2. zadnì ploch č st noûe (opačn k ostřì) tyło t l tylûrsk tyrolsk t m věcèj tìm vìce tymij n tymi n, mateřìdouöka dymi n tyranovať nakl dat neöetrně (s něk m) t rať viz "torovať" tyř viz "tyřenì" tyřenì krhnutì dřeva (dřevo se rozpad v ) tyřeť rozpad vat se (o dřevu) tysať, -skať dot kat se prstem (umazan m) t sať, ty- dot kat se; 2. öpinit, lìčit tyska tečka, skvrna (buď přirozen - v srsti, nebo uměl - na kůûi, např. od sazì) tyskať dot kat se (jemně)

16 16 tyskat tysn ť, -sať kropenat, flekat, skvrnit dotknout se, zavadit lehce ("tysn ť prstem"); 2. ökrtnout ("tysn ť sirk "); 3. bodnout ("včeła ňa tysła")

lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.)

lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem öaft (z n.) 1 ä öabarec viz "pohr dka" öabla öavle öablûna öablona öabrať sa probìrat se (Co sa ně v mojìch věc ch öabřeö.) öacuňk odhad (cla) ö flìk lopatka s obdèlnìkovitou prohloubenou hlavou, s kr tk m drûadlem

Více

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho. 1 S s asi (Bude teho s p třetìho centa.) s de k m s k mkoliv s koû ve slupce (o bramborech) s ob ch stran z obou stran s pokojem na pokoji s tich duö potichu s t m s tìm s, se asi (S pět, ze öest.) sa

Více

vnějöì, opracovan č st "kadlubu" (tèû "boky, stěny") obał, -ły

vnějöì, opracovan č st kadlubu (tèû boky, stěny) obał, -ły 1 O o cosi o něco (Je to o cosi levňèjöì.) o duöu velice o duöu straťènì do moru o hnať v době vyh něnì dobytka na pastvu o chvìlu po chvìli o pozn nì o něco m lo o předbìûky o překot o temte časi v tuto

Více

Valaösk slovì. aby se neřeklo, jen tak ledabyle aj zutra bude deň. aby čert za złè nemňèł. je dost času ale co tam na tom

Valaösk slovì. aby se neřeklo, jen tak ledabyle aj zutra bude deň. aby čert za złè nemňèł. je dost času ale co tam na tom Valaösk slovì aby čert za złè nemňèł aby se neřeklo, jen tak ledabyle aj zutra bude deň je dost času ale co tam na tom co je na tom ani by sa do měcha nevlèz je velk ani do oka padènì ani trochu ani dyby

Více

Hl sky, kterè se liöì od SJ a jejich v slovnost: ł, l[ľ], ĺ, ń, ŕ, i,, dz, dû a souhl sky změkčelè (retnice b, f, m, p, v ).

Hl sky, kterè se liöì od SJ a jejich v slovnost: ł, l[ľ], ĺ, ń, ŕ, i,, dz, dû a souhl sky změkčelè (retnice b, f, m, p, v ). Mluvnice čelem tèto č sti slovnìku nenì předloûit celkov podrobn přehled mluvnice souvisejìcì s n řečìm, n brû uk zat jen na nejmarkantnějöì odliönosti a zvl ötnosti, kter mi se hl skoslovì a tvaroslovì

Více

SLOVNÍK nespisovného JAZYKA VALASKÉHO

SLOVNÍK nespisovného JAZYKA VALASKÉHO SLOVNÍK nespisovného JAZYKA VALASKÉHO Aby sa vědělo proč Gdyž sa nejaký národ potřebuje proždúrnúť, lebo, jak sa včíl říká, zviditelniť, postaví si škole a zepíše spisovný jazyk. To sa dělá tak, že sa

Více

M A R C E L P A G N O L Jak voní tymián

M A R C E L P A G N O L Jak voní tymián MARCEL PAGNOL Jak voní tymián MARCEL PAGNOL Jak voní tymián VYäEHRAD Translation Eva Musilov, 1975, 2004 Copyright Marcel Pagnol, Paris, 1988 ISBN 80-7021-720-0 (6) PÿEDMLUVA Dnes poprvè ñ nepoëìt m-li

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ

CAU SE RIE VZPOMÍNKY CAUSERIE JA RO SLAV RY ŠA VÝ VZPOMÍNKY CAUSERIE JAROSLAV RYŠAVÝ Tato knížečka vznikla z článků, které vycházely v Jihočeských listech. Datum u jednotlivého článku značí, v který den byl zveřejněn. Slo vo úvo dem Rád listuji v albech

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Příklady dobré praxe. Podpora logopedické péče o předškolní děti na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, za podpory MŠMT ČR prostřednictvím rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

Oslavy 870 let Nepomuka

Oslavy 870 let Nepomuka MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 5, květen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pouťová pohádka, kabaret a trh Podpora technického vzdělávání Letní program ve FÉNIXU

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

J. H. Krchovský BÁSNĚ

J. H. Krchovský BÁSNĚ J. H. Krchovský BÁSNĚ NOCI PO NICHŽ NEPŘICHÁZÍ RÁNO Výbor z básnických sbírek Z let 1978 1991 I. část Básně vybrané ze sbírek PROCHÁZKA URNOVÝM HÁJEM (1978 1979) NEKLID (1980) BESTIÁLNÍ NĚHA (1981 1982)

Více

Od zrna ke chlebu inovace projektu

Od zrna ke chlebu inovace projektu Od zrna ke chlebu inovace projektu Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Metodické informace... 4 Návaznost na Školní Vzdělávací Plán (ŠVP)... 5 Realizace projektu... 6 Příprava

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody!

Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Historicky první číslo časopisu dětí z Dobré Vody! Víte...vš e o panelove m dome?...jak ude lat bubny?...vš e o tanec ním šouboru?...jak to vypada ve vešnici Nova Farma?...jake fotky nafotili vaš i kamara

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 12 ROČNÍK XI. PROSINEC 2005

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 12 ROČNÍK XI. PROSINEC 2005 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 12 ROČNÍK XI. PROSINEC 2005 Zimní pohádka U Trampa (foto: Bořek Žižlavský) Buchlovské zvony vánoční Zdenka Maršálková Velebné hlasy všech tří našich zvonů se vždycky v báni věže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE. Lidé pro přírodu příroda pro lidi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MALÁ LIŠKA KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY Z OLOMOUCE Lidé pro přírodu příroda pro lidi www.malaliska.cz Obsah Kdo jsme, co bychom ra di a co de la me 3 Ten de la to a ta zas tohle 5 Co jsme v

Více

časopis pro současnou poezii prosinec 2008

časopis pro současnou poezii prosinec 2008 46 časopis pro současnou poezii prosinec 2008 V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE TVORBU NÁSLEDUJÍCÍCH AUTORŮ: PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO str 2 5 MIROSLAV FIŠMEISTER str 5 5 DANIEL HRADECKÝ str 6 5 JONÁŠ ZBOŘIL str 8

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou

živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 1 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou 2 Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou živé záhlaví - název kapitoly 3 Dana Puchnarová Z Čech do Indie za Satja Saí Bábou Cesta malířky

Více

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Kytice tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [pověsti národní] : [četba pro žáky středních škol].

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více