tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka"

Transkript

1 1 T t ta ťa inu ťa, ťanu tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka ö tek tab kově hnědè barvy ťaboliť rychle běûet, utìkat tabul k vlň k červen se čtvercov m vzorkem tabulk ř skl ř vyr bějìcì tabulkovè sklo tabunda kněûsk oblek tacì takovì tacl nabìran konec ruk vu u "ruk vců", vyöìvan t č (M) viz "t čka" t čať v zat oves, ječmen nebo pohanku do mal ch snopků ("t ček") t čka û snopek ovsa, ječmene nebo pohanky tačkať v zat ječmen, pohanku nebo oves do "t ček" ťačkať (R) mačkat, vymačk vat t čky mn. snopy ovsa, pohanky postavenè k proschnutì; 2. kolečko, kolečka (druhy: "obyčejnè, talij nky, n dstavkovè, maďarky, literky"; č sti koleček: "t čkovice, přìčky, dno, z vłačky, kolco") tadyk tu, tady, zde ťadûgať + mačkat, hnìst tag-i tak-li, tomu-li ť gať + mačkat, hnìst t havo pomalu, zdlouhavě ("mł viť t havo") tahem st le, neust le t hło provaz, jìmû se přitahuje "pa z" t hni! jdi pryč! tahn ť blìûit se věkem (T hne ně na pades t.); 2. lisovat (olej) t hn t (B) pìt t hn ť sa jìt, pokračovat (tìm směrem) t hnut studňa studna s rump lem (voda se z nì vytahuje ot čenìm kola, na jehoû v lci je připevněn okov na řetěze) tah n větev ponechan při roubov nì; 2. viz tèû "pojìmky" tahy pnutì tajak tak jak, tak jako tajakby tak jak by tajaktak stejně, stejně tak tajať t t tajč valčìk tajstra zbojnick kabela tak ano, samozřejmě; 2. asi, beztoho; 3. aû (PröÌ, tak čapoce.) tak časově ("tak t deň, tak rok" - před t dnem, před rokem, "do tak roku, od tak roku" - za rok, před rokem) tak aj onak vöelijak

2 2 tak hej-vaj ledabyle tak na leda pro nic za nic tak rok pr vě před rokem tak st řa jak stejně star jako tak stł öča tak tlustě tak öìřa tak öiroko tak za nic podceněn, nedůstojně přijat tak zdèla tak na dèlku tak zhł bja tak hluboko tak zhł pa přihlouple tak zvěča, -töa tak zhruba tak zv öa tak vysoko takak mj zdro choulostiv, měkk, nepevn takèj tèû, takè takjisto taktèû, stejně tak, pr vě tak takjist stejn, t û, tent û ťakot nì křik kvìčal ťakotať kl bosit, ûvanit ťakotina ûv st, nesmysl takov (ch) tak velk, tak mnoho (Takov ch peněz!) takřečen takzvan taksa poplatek takte takto ťakviť sa mihotat se, nezřetelně vidět, zd t se, pozd vat se, jevit se (Enem sa ně tak neco ťakvì.) ; 2. lesknout se (matně) tak aj onak vöelijak tak jednak plně stejn, shodn tak, -k, -kè takov, -, -È; 2. velmi, značně (pro zv razněnì vlastnosti - "tak star, chor, velik " ap.) t ł, -ek pruh, dìlec (pole) tałafatky viz "serypatky" taliga dvoukolov ručnì vozìk se ûebřinami Talij n Ital talij nka fajfka (druh) Talij nsko It lie talij nsk kopr bylina? tam ten onen tam zdejöì tamějöì ťamotať hloupě mluvit tamten! pryč!, utèci, zmizet (Ani sem sa nenad ł a uû byl tamten. Zeberaci sa, tamt!) tamtì vöeci! vöichni utekli tamtyvkyty utèci pryč tance figur lnì tance valaöskè s pravidelně se střìdajìcìmi prvky (Trnka, Poûehnan, Kozulenka, Piłky, äubry, Błechov, ČÈrn vlna, Sviň k, Ovesň k ap.) tance lidovè tance lidovè obecnè (Obkroč k, Metłov, Bystřič k, ap.)

3 3 tance p rovè tance řemeslnìckè tance vałaöskè tance ûertovnè tanc vať tančula tanistra ťanu ťanu mûûe ťanu ťa ť p ťapa ť pačka ť pała ť panec ť pať ťapčiť, -čeť ťapkať ť pn ť ť py tarah n (B) taraňa tar ňať tar ňat (B) taras taras (M) t rať (ze s.) t rať sa tarazgať tarča tarčiť + tarčit sa (Z) targav ťarchať sa tarkať tarkavěť tarmak tarvas, -tas tarvasiť tance valaöskè p rovè (Vałaösk, Točen, G lan, Vŕtan, Rajd k ap.) tance valaöskè s n znakem různ ch pracovnìch konů (Řeznick, Młyn řsk, Kov řsk, Fojtovsk, äevcovsk, Křivačk řsk, ätudent a různè "öotyöky") tance lidovè valaöskè (viz tance figur lnì, tance p rovè, řemeslnickè, ûertovnè) tance napodobujìcì ûertovnè tanečnì hry (Hubičkov, Stoličkov, Metłov, éabsk, éidovsk, Jeûov, Zrcadłov, Chytav ap.) tancov vat tancovačka torba, moöna inu, nuûe inu ať, nechť jak tomu rada vyřčen hloupost öl pota, stopa; 2. tlapa cesta bl tiv ten kdo "ť pe" kol č nepodařen ; 2. öl pota kr čet těûce zeöiroka; 2. mluvit lidově; 3. mlaskavě jìst; 4. hloupě mluvit jìst mlaskavě, mlaskat, jìst öťavnatè ovoce tleskat, poplesk vat öl pnout; 2. plesknout sebou; 2. řìci něco nevhodnèho öl poty, nohy (pejor.) obyvatel Nedaöovska suchè hruöky močenè v mlèku pobìhat, toulat se; 2. mluvit ustavičně, ûvanit nesmysly; 3. kd kat, kvokat (z hladu, ûalostně) hrubě křičet (na koho) opevněnì, zemnì val s přìkopem; 2. v plň mezi hatì a břehem n honu přek ûka z chvojì lh t, klamat, balamutit; 2. nesouvisle mluvit, ûvanit (Co t r ö.) toulat se viz "tar ňať terč brečet durdit se öer, tmav öourat se, vlèci se tlìt kazit se, černat (o brambor ch); 2. rezavět (o pl tnu) dobytčì trh (dvoudennì) hluk, křik, rachot, lomoz, rej r musit, hlomozit, povykovat

4 4 tarygovať + běhat, lìtat taöka taötička těstovinov, plněn (tèû "pěra") ťať (sa) seknout (se), tìt (se) tatar poml zka (podle počtu prutů "ötyr k, öester k, osmer k"); 2. karab č; 3. past řsk bič tatareček + kostěn knoflìk u koöile tatarka pohanka zvrhl (zrno malè ve tvrdè slupce) tatarovať ölehat tatarem t te tato, takov t te řeč takov řeč tatìček tatìček, otec; 2. hospod ř, gazda (chasa tèû naz v gazdu "tatìčkem") tatik otec (Jenom manûelka si můûe dovolit, aby tak muûe oslovovala. Děti smì oslovovat pouze "tatìček". Aû kdyû zest rnou, řìkajì "n ö tata", "naöa mama". Ale i to pouze v jejich nepřìtomnosti. Na dědin ch neznamen slovo "tata" nebo "mama" znev ûenì.) tatik t ta (nelaskavě) tatìnek otec (oslovenì od dětì na vesnicìch) tatulka viz "tatìnek" tatulka (M) tch n tě asi, patrně, snad, hle (přìklonka) (Hled m křiv ka, desi sem tě ho vytr sil. Ani tě sa nečeöe.) tècť tèci; 2. vypad vat (o zralèm prosu) tècť č rkem crčet, tèci pomalu tečènì v tok tedov tehdy tedy tehdy těhniť sa mačkat (se), tlačit (se), tìsnit se tekvica (B) tykev, d ně tel přìpona -tud, -sud ("dotel, od-, po-, ztuo-,") tela tele; 2. hňup (Ty tela Machovo!) tela Machovo hlup k telacì telecì telacko větöì, odrostlejöì tele telatìrka (M) teletnìk, louka pro pastvu telat telica, -lička jalovice mlad (tèû "jał vča") teliť sa telit se těło pl st s čmelačìm medem ten (j)ist ten, určit, tent û (o němû je řeč) ten co drûì notu prvnì houslista, prim ö ten rok letos ten sam t û, tent û tenk tenk ("teňučk, teňulink, teň nenk ") tente tento tente raz tentokr t tentodňovy (F) vöednì

5 5 tentohle tentovať teňučko tepich teplička tepličnìk teplina tepłodrûn tepl čko těpn ť teprem tepr teregovať sa (M) terembija! terendete terentiť, -mtiť těrcha těrchav tèrovať těr zgať terygať terygať (sa) terygavo těřazg teřeť, tětesačka tesař teskeň tesknice teskniť teskno tesknoba tesla těsňav těsn těöìnka tetèč, -tèö tetka, -tička těû rno těûkè pl ca těûk cn tchoř (Vi) tchořovica (Z) ti-ti-ti! tibètka tenhleten mluvit zmatečně, mluvit neurčitě o jakèkoliv činnosti tenoučko koberec topeniötě v "suöìrni" mìsto nezamrzajìcì (u pramene) mìsto, dolì v z větřì (chr něnè před sev. větrem) ztrouchnivěl (pouûìvan k v robě lů - "kł t ") přìjemnè teplo plesknout (jemně) teprve teprve vl čet se (tèû "terygať sa") hrom do toho! u sta hromů (z maď. terem-tette) klìt, klnout, nad vat, rychle mluvit tìûe, tìha, hmotnost, těûkè břemeno těhotn natìrat asfaltem drtit stěhovat, přemisťovat něco nam havě stěhovat (se), lèzt, dr pat se do kopce (De sa vöeci teryg te.) nam havě kamìnky drobnè s trochou půdy, drť trouchnivět, pr chnivět, tlìt (vlhkem, st řìm) sekera teslice, tesařsk öiročina tesař; 2. tesařìk (brouk) viz "tesknice" tesknota, touha po domově; 2. n ruûiv touha po milenci (R) st skat si, touûit po domově smutno stesk, smutek tesařsk sekera těsn přilèhav, stìsněn kr tk puöka předovka; 2. nemoc prasat manûel tety teta; 2. kaûd staröì vdan ûena (mladöì oslovujì staröì ûeny "tetko, teti, tetino" - coû nem znevaûujìcì v znam); 2. tlustè střevo, kterè se pouûìvalo k v robě tlačenky břemeno j tra velmi těûk syn sedl ka, kter krade doma potraviny a vozì je sv m milenk m beranice koûeöinov pi-pi-pi! (přivol v nì kuřat) ö tek sv tečnì kaömìrov s barevnou "okolnicì" a tř sněmi

6 6 tihèlka ûelezn tihelňa tihła tihlička tìhn ť (M) tìhoba tich čko tìn, -ek tìňava tìňav tìnek tìniť tintěra, -rka tìpať tìrňa tisať tisk tiskn ť (sa) tìsňava tìsniť tìsnoba tis tiöčènka tìte tìû tk nka tkn ť sa tknut tłačenè pl tno tłačènka tlačen tłačiť tłačkať tłafať + tl łka, -rka tlama tlamka tlaöčeť tlať tl ť tłčeň ky (Vi) tleť tło tło, tła kovadlinka z mečnick cihelna cihla ûehlička t hnout, vèst, směrovat tìseň, tìûe, těûkost na prsou, duönost (CÌtÌm tìhobu na prsoch.) tiöe stìn stìn, stinnè mìsto stinn stìn mal stìnit drobn postava ûalostně pìpat mìstnost, kůlna v nìû se tře len a konopì tlačit, dot kat se (Slim ci sa tisali roûkama.) n val, tlačenice; 2. spěch tlačit (se), tisknout (se) soutěska, zkè hlubokè dolì tlačit (boty) - (tìsnit a dřìt = "hňècť") zkost, nouze červenohněd (jako kmen tisu) sukně modrotiskov tito i, takè čelenka noöen děvčaty na sv tky mìsto "r öky"; 2. čelenka nevěsty poöit perličkami a plìöky dotknout se (Ani sa teho netkn ł.) dotčen pl tno potiötěnè modrotiskem sukně bavlněn zdoben oboustrann m modrotiskem tiötěn, potiötěn tlačit; 2. tisknout; 3. ölapat zelì mačkat ûvanit, tlachat dřevo zetlelè, pr chnivè (tèû "pr chno") svěrka na "str čku" jìû se přidrûoval öindel nebo "bedno" při ořez v nì pořìzem jedno čelov přidrûovacì n stroj při opracov nì dřeva na "str čku" čvachtat (voda v bot ch), mlaskat ; 2. pröet tlìt doutnat (Netlaje tu neco?) brambory natlučenè dřevěn m "tł čkem" s m slem nebo "oökvarkama" doutnat strop strop prkenn (nebìlen )

7 7 tł cť do podkovic utìkat, prchat tl cť hrudy roztloukat hroudy tł cť sa toulat se (po chalup ch), potulovat se (nedaleko) tł ček palice; 2. hmoûdìř; 3. tlouk do hmoûdìře (tèû "kyjanka") tłučeň ky brambory mìchanè tłučenica nejstaröì druh "huně" zpracovanè ručnìm natlouk nìm tłučenina krmivo pro dobytek namačkanè "tł čkem" tłučènka domek z udusanè hlìny tłučen dusan tłučnica n stroj lamačů kamene tlustn ť tloustnout tłusto tlustě tłust otyl tłusty (F) tučn tł öč velkè mnoûstvì ("tł öč ovec") tł öčka tlouöťka; 2. velkè mnoûstvì tmisko tma to aj ono ledaco to jako totiû to je jagûivo to se rozumì toč k vrt k kolovr tkov (tèû "lajèr") točec čep u dveřì; 2. vnitřnì č st kolotoče (ot čiv ) točeček kloub, čl nek prstu točen tanec točiv z Valaöskokloboucka točènì z vrať točenica kolotoč, vìr; 2. tanec; 3. prudkè ot čenì při tanci ("aû sa sukně zdvihaj ") točenič ř komediant točiť okolkovat, vyt čet se (nemluvit přìmo k věci) točit ot čiv, točen tohoročn letoönì tol, -Èj tolik tolar tolar (z kl. jedn. rak. konv. měny ve střìbře od roku 1753 = 2 zlatè = 120 krejcarů) tolèj tolik ("raz tolèj" - jednou tolik, "p tolèj" - polovina, "je ho za tolèj" - uû je s to, uû je vyspěl, schopn ) toliňunk tak maličk tolk, -lik tak velik, objemn, početn ("tolkèho ludu" - velkè mnoûstvì) toňka (M) tůňka top rka (z rm.) dřevěnè děrovanè "ohřebèłko" k drobenì s roviny; 2. tlouk v m selnici; 3. öalvěj lučnì topènì otop; 2. kamna topen rozpuötěn, taven topiť topit, pot pět; 2. topit; 3. tavit, rozpouötět topiť čertem zam ölet něco zlèho topiť sa topit se topor (F) tesařsk öiročina

8 8 toporo topůrko, n sada k sekeře, pantoku, motyce, r či, krump či topoř k pořìz s očkem ke kulacenì n sad topořisko viz "toporo" top rko n sada ke kladivu tor směr (äli t m torem. ) tora cesta ujet, chodnìk; 2. stopa torbica s ně nedělnì vyplètanè vrbov m proutìm torovať stopovat, sledovat, jìt po stopě tořiť viz "torovať" toť tu, tady, tuhle, zde; 2. ovöem toť ten tento (Toť t zahrada je lepöì neû hen t.) toť, toťkaj tu, tady, zde; 2. ned vno, onehdy, tehdy, tuhle; 3. ovöem (S -ji ty hruöky zrałè? Toť ûe s!) tote toto toten tento toťkaj onehdy, ned vno toťkaj gdysi onehd toťkajöì zdejöì; 2. někdejöì toto tohle totohle toto, tohle, tohleto tovar zboûì, v robek tovaryö přìtel, spolupracovnìk toû ano ("toû, toû ba"); 2. tedy (Toû ono je to tak.) toû ano; 2. tedy (Toû ty tak! Toû to je tak.) toû mûûe lze, ano lze, moûno tr ček tkanice v zan k "oplèčce" öikmo přes rameno (č st "rub če"); 2. tkaloun, popruh "tr vnice" tradlina ûelezn spona, spojujìcì "poduöčicu s n sadem" a osou vozu trag svazek tragač trakař (dìly: "kolečko, tragač, dèöťky, kelnìk/ûebřìk, pontony, prut, vinkle") trag ček dětsk trakař trag l, -gač (R) trakař (č sti: "2 křiviny-grèfiny se 4 meči-přìčkami; nad kolcem je k rnìk se 2 grèfinami, 4 meči a 2 kłaničkami") tragař (M) trakař (tèû "tragač") tragať sa loudavě jìt (De ten sa zasèj trag.) tragla souč st trakaře trachta oslava, pitka, hostina trachtèrňa p lenice trachtovať oslavovat, pìt tracht rek (Vi) n levka trajdať sa jìt pomalu, loudat se trajdať, -kať chodit, toulat se trajf s třìnoûka uûìvan k vařenì na otevřenèm ohni trak öl pota, stopa tr k popruh v rohu plachty trap cval, klus

9 9 trapant trapem trapovať trať tratiť sa tr vnica tr vnice mn. travsko trbos (Vi) trckať (sa) trcky, -kem trč k trč łek trčať, -čeť trdlica trdlica trdlikovať trdło trdłovať (sa) trečap trefa trefiť trefiť sa trefn trefovať trefovať (sa) trembita trèska, -stka trhačka trh k, -ček (R) trhan trh ňať (sa) trhať trhať řeč trhať sa trhať öindeły trhav trhovec trhovisko trhovj k tringelt (z n.) tŕkať tŕkav tyran cvalem, klusem cv lat, klusat pole určenè k vykon nì roboty mizet, hubnout, ztr cet se nůöe k pěöì dopravě pìce (lněn plachta se 4 "tr ky" v rozìch) jahody (druh) tr va, kterou nelze sp sat; 2. vysok tr va herda, der rukou do zad, pohlavek jìt, klusat, pospìchat drobn m krokem pěöky, poklusem sk la vybìhajìcì jako hrot k povrchu ornice loudal trčet, vyčnìvat; 2. zůst vat, pob vat, vězet (De dotel trčìö.) n stroj k trest nì poddan ch; 2. rameno spojujìcì excentr hřìdele "ûrn" s noûnìmi ölapadly n stroj na třenì lnu a konopì viz "trdłovať" n stroj k l m nì lnu; 2. č st ml nku na obilì; 3. mìchadlo s klikou (k mìch nì vařen ch povidel); 4. neohraban člověk tančit, nevalně tančit, poskakovat (posměöně) velk ökopek, k ď na pařenì řezanky ("sečky") z sah; 2. přìhoda ("vöelijakè trefy"); 3. ötěstì, přìleûitost (Nem û dnèj trefy na ûenicha.) zas hnout, uhodnout, trefit, nalèzt spr vn cìl přihodit se přìpadn, vhodn, v stiûn, směön, spr vn, přesn souhlasit (v počtu) strefovat (se), napadat (slovně) viz "sałaöovka" troubel fajfky (tèû "tr ska") n stroj na rozruöov nì kůry jehličnanů (k v ronu pryskyřice sbìranè pro v robu smůly); 2. trh nì tr vy tkaloun, popruh u plachty na tr vu člověk oblečen v městsk ch öatech rv t (se) obìrat, česat ovoce sk kat do řeči dělit se (z celku), viz takè "duûiť" ötìpat prkènka na öindely viz "duûiv " vozìk (s nìmû se vozì zboûì na trh) trûnice, trhoviötě (mìsto, na němû se konajì trhy) öindel trhov, obyčejn (asi 10 cm öir.) zpropitnè trkat trkav

10 10 tŕkł podnapil trkotať brebtat trlica kl da (jako n stroj trestu) trlifaj potřeötěnec, öaöek trloň hlup k, blb trma-vrma mela, zmatek trmať sa (M) trm cet se trm zgať sa trm cet se trmb lať hloupě mluvit tŕn trnka, övestka (strom); trn (osten) tŕn, tŕny stromy övestek trň ček rar öek trnč k kol č trnkov, vdolek s "potìrk " z povidel trnčen povidlov, mazan povidly trnečka övestička (M oči jak trnečky.) trnečnica povidla rozmìchan s vodou tŕnì keře plan ch trnek, trnì trnka, -ky övestka, övestky a slivoně lidovè n zvy odrůd: "bìlè trnky, blumy, durancije, drobnè trnky, karł tky, kozì cecky, křivky, křupky, kul če, kulovačky, modrè öpendlìky, modřinky, płanè trnky, psì trnky, ryngle, slivky, öpendlìky, övestky, trnky, vařaöky, płanuöky" trnky smaûenè övestkov povidla tŕnovè chach lì hustè planè trnì tŕnovica hůl z trnu trn ť brnět, dřevěnět trocha troöka, ûdibec trojačka kopec, pod nìmû pramenì tři potoky troj k meznìk třìstrann na pomezì třì panstvì; 2. suö k z 6 ostrvì slouûìcì k suöenì sena; 3. směs ûita, ječmene a ovsa troj k (R) tanec trûjčiť, troj- divoce si počìnat, öìlet, vyv dět trojičnì jarmak (M) v ročnì trh (tèû "ÌčnÌ jarmak") trojka směs jarèho ûita, pöenice, ječmene 1:1:1 trojnica trojka (při ml cenì cepy) trojnìk půlkrejcar trokar tlust jehla na napìchnutì "odutè" kr vy trokař v robce "trok ") troky korytovit dřevěn n doba na pařenì doma zabit ch vepřů dèlky cm, öìřky cm (dìly: "dno, čeło, granec, ucho") trombica trouba past řsk smrkov, omotan l kem, kterou se dorozumìvali past ři mezi salaöi tronìk, -ček třìkrejcar (tèû "grejcar") trostka muöì vajìčko troökař pas k jen několika kusů dobytka; 2. malozemědělec trpjèłka chocholouö (vol tŕp!, tŕp!) trpkast natrpkl

11 11 trpkav natrpkl trsť r kosì, třtina trökať vybìrat, oddělovat ovce ze st da (vol nìm "tŕö!, tŕö!" se ovce oddělì a jdou do svèho chlèva); 2. vyn öet kartu; 3. plìt (z hon) trtať, -ckať utìkat trtěť b t nedočkav m, spěchat, dychtit (Uû tak trtìm!) trtkať souloûit trtol tahanice trtoliť plkat, drbat trtoň viz "vytrtaj" trtoniť jìt drobn mi krůčky, öourat se trtoöiť b t nedočkav, vlezl trtovisko neposbìranè klasy a sl ma na strniöti trtoûiť sa dohadovat se, tahat se, haöteřit se, soudit se trtula povìdav ûena tr ba trouba, roura; 2. věû kulat ; 3. trouba na pečenì; 4. trouba (hud. n stroj); 5. hlup k tr bela hlup k, trouba, neöika tr bełka trubka, trubička tr bka hrst vytřenèho lnu truc schv lnost ("je truc teho" - je horöì neû on, "děł to natruc" - naschv l) trucel jahoda tvrd (tèû "truskavec") trucła hrouda (m sla); 2. jahoda velk (druh) tr čky??? tr d trubec (včela); 2. troud, hubka k rozděl nì ohně křesadlem (vyr běla se z "hub ňa" - choroöe troudovèho) trudiť sa tr pit se, protivit se (Pr ca sa ně trudì.) tr dněť trouchnivět ("oves tr dnì mokrem, boty str dněły"); 2. trpět puchrovitostì (u övestek) trudovačky (Z) övestky zpuchrovatělè tr fačnìk troufalec tr fať doufat tr fať si trofat si, odvaûovat se, dovolovat si truhelnica deska na v robu truhel truhła truhla na öaty nebo potraviny truhła umrlčì rakev truhlica, -ička truhla dětsk truhły mł nskè truhla moučn, örotov, na kropenì obilì tr ch zetlel dřevina (tèû "pr chno") tr chniv trouchniv truksas ûupan, spr vce ûupy v Uhr ch trumbìrovať sek rovat, tr pit trumpèta trubka truňk p lenka, kořalka, n poj lihov ; 2. n poj lèčiv trusina, -ny odpad ze senìku obsahujìcì travnì semena tr siť sypat, vysyp vat, ztr cet (nepozorovaně); 2. poprch vat

12 12 truskavec truöčať truť trutina (F) trvať na omyle trvazliv tr b (z n.) tr blìk tr bovè koło tr bov tr fjať (sa) trycht ř tryk če mn. tr l tr ska tryzìrovať tŕûiť trûit trûkať trûn trzovn trzub tř čka, -łka třas k třasichvost třasisko třasl k třaslavice třasořitka třasoviöče tř sť tř sť sa třeba třebas třebn třeň ček třeň k třenì lnu třenica třen třep łka třepať (M) třepať (sa) třepiłata jahoda tvrd, (tèû "bujnica") praskat, pukat jed, otrava, arsenik, otruöìk jed m lit se trvanliv n hon, pohon n stroj potřebn při osazov nì obručì na bedn řskou klenbu (tèû "pobìj k") ozubenè palečnì kolo na pohon "öupiň ku" n honov ztrefovat (se) n levka spodnì teplè oblečenì (vcelku) ûert, öpr m (Neděłaj tr le!) viz "trèska" tr znit smlouvat o cenu potrhl třìdit; 2. oddělovat, odlučovat ovce od st da při n vratu z pastvy vol nìm: "Trû, trû!" viz "vtrûn " proutěn (plot) kmen osekan s pah ly větvì ûena pracujìcì na "potìrce" lnu tanec konipas bìl cesta s v moly rosol kalhoty pl těnè konipas bìl ; 2. boj cn člověk vřesoviötě třepat, otřep vat, obìrat hruöky chvět se třeba, snad (Husy tři kusy, chleba netřeba.) třeba, i kdyû, na přìklad, snad; 2. vyjadř. takè souhlas (PřÌďte na besedu. Třebas.) potřebn, nezbytn, nutn, û doucì placka z hrubè třenè mouky chlèb pečen z mouky třenè na ručnìm "mł nci" l m nì a potìr nì lnu mouka hrub, krupice (z ruč. "mł nce"); 2. slota, chumelenice mlet na "mł nci nebo ûrnoch" hůlka, kterou se protřep vala koudel před navìjenìm křapat (vejce, kameninovè hrnce), rozbìjet třepat se; 2. vytřep vat divoch

13 13 třepotať sa třepat se, drkotat se zimou třesk zřìcenina třesk cì třeskut třesk cì zimnica vysok horečka třesovisko bahnisko, raöeliniötě třeöčať třeötět (TřeöčÌ mně v hłavě.) ; 2. mrznout aû praötì třeöčiť praötit o zem třeöčiv třeskut třetìho roku předloni třeťorock předloňsk, třìlet, tři roky star třìdnìk z vodčì (str ûe) třikr ť dňa třikr t denně třìlistnìk, tř - vachta (rostlina) třìny mn. zbytky od krmenì konì třìska tenk odötěpek dřeva vznikajìcì při jeho opracov v nì hoblìkem nebo pořìzem třìöťka třìska třìötvrtka ovce, kter d v na jedno dojenì 3/4 ûejdlìku mlèka třìť mlìt na "mł nci" nebo "ûrnoch" třìť len l mat stonky lnu a zbavovat je slupky třìtka mrzutost třìt třen třìzv střìzliv třtinka (F) öpanělsk r kos tř kr lka zima třìkr lov tu sem (ZapłatÌm, aû tu přìjdu.) - na ot zku "odk ď" se odpovìd "z tuodt ď, z tamot ď, z tadyot ď") tucet tucet = 12 kusů (veletucet = 144 kusů) tucť k nůû kapesnì tudlikať, -kovať hr t, zpìvat, prozpěvovat (pejor.) tudlivat (B) hr t neuměle na hudebnì n stroj tudyk tudy, tìmto směrem t far hab n t f rňa tov rna na hrnčìřskè zboûì t farnick hrnčìřsk t farnìk hrnčìř t farov majolikov, hab nsk t fary n dobì hliněnè, majolikovè ťuhela pan k (např. sněhov ), hlup k tuho soudrûně, pevně; 2. pevně, tvrdě, těûko tuh st l, přesvědčen, pevn (evangelìk) ťuh k s ček ťuchliť (sa) schov vat něco, ukr vat (kradmo), skr vat, zatajovat; 2. mačkat (se), mazlit se (s k m) ťuchmať (sa) mačkat (se), tisknout (se) ťuchmiť viz "ťuchliť" tuchn ť plesnivěť

14 14 t kať ťukł, -nut ťukotať si ťula tułačiť sa t łačka t łajka t lec tuleja tulig č tuligať t liť sa tuliûbuď ťulula, -lum tumač tumačiť ťumaja t mava tuml (z n.) tumlovať (z n.) ťumpa, -pała tumpachov tunka ťupať, -pkať t pì tupl k tuplem tuplikovať tuplovan tuplovať tupoň tup turbìrovať (M) turbovať turečizňa turek turkyňa ł man turkyňa, -kyň turn ť turyce ťuť-muť tutaj tuten tutłanec (F) tutłať (F) ťuťmuť ťu k houkat podnapil povìdat si, rozmlouvat (př telsky, důvěrně) hlup k, nekňuba (tèû "ťuhela, ťulapa, ťulaja, ťulul, ťululum") potulovat se, toulat se toulka, toul nì otvor, do něhoû se něco zastrkuje; 2. troubel fajfky sumka, n dobka (roûek) na střeln prach otvor pro topůrko sekery nebo motyky dudy malè - "małè gajdy" (NemjÈgały, enem tuligały.) hr t na "tulig č" - malè dudy "gajdy" tulit se buduûkničemu blbec; 2. straö k (na pt ky) tlumočnìk tlumočit ogar nebo v rostek přihloupl mrak tmav, sněhov, fujavice, přeh ňka spěch spěchat, pospìchat hlup k zkoiprněl, vyjeven, nevěřìcně zìrajìcì n doba dřevěn na přetavenou smůlu sekat nadrobno (roötì) tup strana řeznèho n stroje n doba na pivo (2 m zy) dvojmo zdůrazňovat, důrazně připomìnat dvojn sobn zdvojovat, podr ûet (boty); 2. tvrdit s určitostì tupec tup, neostr ; 2. hloup na učenì ökodiť pastvou na cizìm pozemku starat se usilovně, důrazně (Turbov ł kolèj svaďby.) tureck země tuřìn kukuřice rozdrcen na "kaöu" kukuřice pohlèdnout; 2. kr tce navötìvit a zjistit stav věcì sv tky svatoduönì blbec tu, zde tento paöer k paöovat budiûkničemu s ček, kulich; 2. nevlida

15 15 ťu k nì vol nì s čka ťu kať houkat jako s ček t ûek, -ûky lis na tvaroh t ûiť napìnat (sukno), ztuûovat, lisovat (tvaroh) tvaroh s r tvaroûň k vdolek nadìvan nebo pomazan tvarohem tvaroûnìček mařinka vonn tvaruûky (F) brambory hladkè, zploötělè tvar ûky mn. syrečky tvrdè obilè pöenice a ûito ("ûito a rèû") tvrdè řemesło patřili k němu řeznìci, sedl ři, tesaři, stolaři, kov ři, kol ři a bedn ři tvrdkav zatvrdl, polotvrd tvrdlina tvrd, such zem tvrdo tvrdě tvrdohub kůň, kter se těûce ovl d (opak "měkohub ") tvrd těûk, ve vìce v znamech ("tvrd pr ca" - těûk ; "tvrd sp nek" - hlubok ; "tvrd na zimu" - otuûil ; "tvrd na učenì" - nenì nadan ; "tvrdo na groö" - potìû o v dělek) tvrd tolar tvŕza tvrdost, tvrd půda; 2. potìû (O penìze je dnes tvŕza.) tvŕzoba tvrdost ty strupe! troubo! ty tr divadlo tybètka ö tek vlněn pestr, tzv. "tureck " tyčovina mal jehličnat stromek t deň t den t deň z t dňa kaûd t den t kať sa t kat se tykva tykev, d ně tylč ky kleötě kov řskè (druh) tylec hornì, ploch č st "tulejì" (seker, motyk) t lì hornì, ploch č st "ucha/tuleje" sekery nebo motyky (tèû "tylec"); 2. zadnì ploch č st noûe (opačn k ostřì) tyło t l tylûrsk tyrolsk t m věcèj tìm vìce tymij n tymi n, mateřìdouöka dymi n tyranovať nakl dat neöetrně (s něk m) t rať viz "torovať" tyř viz "tyřenì" tyřenì krhnutì dřeva (dřevo se rozpad v ) tyřeť rozpad vat se (o dřevu) tysať, -skať dot kat se prstem (umazan m) t sať, ty- dot kat se; 2. öpinit, lìčit tyska tečka, skvrna (buď přirozen - v srsti, nebo uměl - na kůûi, např. od sazì) tyskať dot kat se (jemně)

16 16 tyskat tysn ť, -sať kropenat, flekat, skvrnit dotknout se, zavadit lehce ("tysn ť prstem"); 2. ökrtnout ("tysn ť sirk "); 3. bodnout ("včeła ňa tysła")

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ

VODNÍ KASKÁDA S LOUŽÍ Technologie zakládání technických prvků 1) VRBOVÉ IGLŮ - proplétané malé: výška cca 150 cm, průměr cca 150 cm - proplétané velké: výška cca 2 m, průměr cca 2 m 2) VRBOVÝ TUNEL - délka cca 4 m, šířka cca

Více

obilky, semena zbývající ozdoby, plody po zpracování ovoce košíky, dřevité proutí, větvičky koláže jejich části

obilky, semena zbývající ozdoby, plody po zpracování ovoce košíky, dřevité proutí, větvičky koláže jejich části PŘÍLOHA 1 Příklady druhů materiálů, činností a námětů Rostlinné přírodní materiály Skupina materiálu Příklady druhů Činnosti Náměty Suchá Semena, obilky, semena zbývající vtlačovat, navlékat, ozdoby, plody

Více

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old

Míry, váhy a ceny v Akrimu Old Míry, váhy a ceny v Akrimu Old První tabulka obsahuje základní jednotky. Druhá tabulka jednotky alternativní, které můžete používat pokud jste jednotkoví maniaci a chcete se více pohrabat v převodech.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj.

Ej horenka horuje. 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. Ej horenka horuje 1. Ej, horenka horuje, ej, panenka banuje, ej, horenko nehoruj, ej, panenko nebanuj. 2. Ej, běžela ovečka, ej, hore do kopečka, ej, a beránek za nu, ej, vyskočil si na ňu. 3. Ej, gajdošku

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. Jak se oblékáme Zuzana Musilová Cíl: vytvářet emočně podporující prostředí, vnímat rytmus a tempo, seznamovat se s novými pojmy, rozšiřovat slovní zásobu,zapojovat sluchovou kontrolu, uvědomovat si změny

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

Obsah: BARVY PÉČE O LÁTKU DEZODORAČNÍ PŘÍPRAVKY PÉČE O TĚLO PODPALOVAČ PRSKAVKY. Tónovací malířské barvy... 2 Zlatá a stříbrná barva...

Obsah: BARVY PÉČE O LÁTKU DEZODORAČNÍ PŘÍPRAVKY PÉČE O TĚLO PODPALOVAČ PRSKAVKY. Tónovací malířské barvy... 2 Zlatá a stříbrná barva... Obsah: BARVY Tónovací malířské barvy... 2 Zlatá a stříbrná barva... 3 PÉČE O LÁTKU Škrobenky... 4 Faldy, Bělamin, Voňka, Aviváž... 5 DEZODORAČNÍ PŘÍPRAVKY WC HIT Pisoár... 6 PÉČE O TĚLO Sůl z Mrtvého moře,

Více

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda

Krém: 3 kostky měkkého tvarohu ½ kostky másla dle chuti cukr. Pudinková poleva: šťáva z kompotu 2 balíčky vanilkového pudinku voda Hruškové řezy - Babická 1 ½ hrnku polohrubé mouky 1 ½ hrnku cukru krupice 2 lžičky sody Do všeho přidat rozmixovaný hruškový kompot. Upéct na plechu, po vychladnutí namazat krém. 4 pomazánková másla 2

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/14 3.2.08.16 Krytosemenné rostliny - jednoděložné Liliovité - vytrvalé byliny /cibule, oddenek, hlíza/ - květy oboupohlavné, 6 okvětních lístků, 6 tyčinek, 1 pestík - plodem je tobolka nebo bobule -

Více

Technické zajištění pracovních operací v RV

Technické zajištění pracovních operací v RV Tab. : 145 Technické zajištění pracovních operací v RV Celkem 1.1 Podmítka (talířovým podmítačem) Talíř. podmítač 3 m + TK 90 kw ha 500 350 0,56 8,0 0,0 78 0 471 549 750 1.2 Podmítka (talířovým podmítačem)

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ

PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ PODĚKOVÁNI K DRUHÉMU VYDÁNÍ...7 PŘEDMLUVA К PRVNÍMU VYDÁNI... 8 FARMAKOTERAPIE V OBDOBÍ TĚHOTENSTVÍ 1 OBECNÁ Č Á S T...16 1.1 Ú v o d...16 1.2 P rin c ip y te r a to lo g ie...17 1.3 F a rm a k o k in

Více

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Zpracoval: ČSÚ odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Příspěvek k 2. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Vaříme s babičkami. Str. 1

Vaříme s babičkami. Str. 1 Str. 1 2 kg brambor 1 kg kysaného zelí 1 kg uzené maso 1 kg polohrubé mouky 1 sádlo 2 vajíčka cukr sůl Brambory oloupeme a nastrouháme. Přimícháme mouku, vajíčka a sůl. Těsto nesmí být tuhé. Do vařící

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Recepty pro týden 31.10.-6.11.

Recepty pro týden 31.10.-6.11. Těstoviny s brokolicí a citrónem Na 4 porce: 300 g brokolice 2 lžíce mandlových lupínků 1 citron 5 lžic zeleninového vývaru nebo bílého vína 2 stroužky česneku 50 g strouhaného parmazánu 400 g těstovin

Více

Jsem statný stálezelený jehličnatý strom. Dorůstám do výšky až 50 m. Mám rovný kmen, který je v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v šedohnědou až červeno-hnědou

Více

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou

KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY. Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou KRÁLOVSTVÍ PANÍ PŘÍRODY Přírodní zahrada při Mateřské škole Jaroměřice nad Rokytnou Přírodní zahrada v mateřské škole Přírodní zahrada je velmi hodnotným životním prostorem. Představuje pestrý a biologicky

Více

Mrkvová pomazánka (syrová mrkev) mrkev (syrová, strouhaná) petržel kořenová (syrová, strouhaná) vejce (natvrdo uvařené, ustrouhané)

Mrkvová pomazánka (syrová mrkev) mrkev (syrová, strouhaná) petržel kořenová (syrová, strouhaná) vejce (natvrdo uvařené, ustrouhané) Celerová pomazánka celer 1 pomazánkové zakysaná smetana ananas pórek 15 g Celer ustrouháme najemno a přidáme k vyšlehanému máslu. Zjemníme zakysanou smetanou a promícháme s nakrájeným ananasem a pórkem.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli.

Soutěžní básně. Soubor A. Vzdychne malíř Podzimek. - Mám se vrátit s prázdnou domů? Franta s Jendou, čerti malí, pod tím oknem fotbal hráli. Soubor A Gorila Protože prý gorile Ta vám, lidi, měla ránu! Chechtal se jí celý prales, co je tohle za vynález. Když si vyšla na sluníčko, zebrám smíchem prasklo tričko, a když vlezla do houští, smáli

Více

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016

ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM. Morfologie a klasifikace artefaktů. Ústav pro archeologii /2016 CVIČEN ENÍ S ARCHEOLOGICKÝM MATERIÁLEM Morfologie a klasifikace artefaktů 1. ZákladnZ kladní tvarosloví keramických nádob n a jejich částí Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 16. Cvičení na větné členy - souhrn Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Český jazyk 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 1. Zapište do tabulky

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05 Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Alena Přikrylová ANOTACE Škola: Vypracovala: Mgr. Alena Přikrylová

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Jméno: Zkouška. 1. stupeň

Jméno: Zkouška. 1. stupeň Jméno: Zkouška 1. stupeň Standa & Kubis, 2015 Základní práce s kladivem a hřebíky Cílem této části zkoušky je naučit se a následně prokázat znalost základních pracovních úkonů s kladivem sloužícímu především

Více

Recepty pro týden 20.6.-26.6.

Recepty pro týden 20.6.-26.6. Koprová omáčka s vejcem a brambory 3 polévkové lžíce hladké mouky 4 vejce hrudka másla 8 brambor 4 dl nízkotučné smetany čerstvý kopr 1 polévková lžíce hnědého cukru ocet 1 kostka zeleninového bujónu sůl

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Anketa pro rodiče dětí

Anketa pro rodiče dětí Anketa pro rodiče dětí Příloha I. Vážení rodiče, pro účely své diplomové práce bych Vás ráda požádala, zda odpovíte na několik otázek, předem děkuji za Vámi věnovaný čas. Cílem mé práce je zjistit, zda-li

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 číslo: 63 Obsah: Slovo ředitele školy. Jarní prázdniny, plavecký výcvik. Školní projekt- jíme zdravě, divadelní představení,

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky DiamantovÈ vrtaëky - p ehled * Maximální průměr 82 mm pro ruční vrtání za mokra MokrÈ SuchÈ Model Max. pr mïr mm P ipojenì HCW-22 8-22 Rychlospojka HC-1

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu VZDUCH Venkovní Rozvoj učebna kreativity, využití poznávání školní různých zahrady druhů pro materiálů, rozvoj polytechnických

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní Rozmnožování slouží k zachování druhu. Existují dvě různé strategie rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vznikne

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Obsah Přehled obsahu Strana Popis výrobku 4 5 Přehled technických údajů 6 Přehled druhů kování 7 8 SPU 67 Thermo

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L. Malujeme jaro Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku L Malujeme jaro Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, slovní zásoby, správné motoriky mluvidel, artikulace, zapojení jemné

Více

Bagetové soudky. Ingredience: Postup přípravy receptu. 2 dlouhé bagety 2 vejce

Bagetové soudky. Ingredience: Postup přípravy receptu. 2 dlouhé bagety 2 vejce Bagetové soudky 2 dlouhé bagety 2 vejce Náplň 250 g salámu nebo mletého masa 250 g hub, ale stačí i žampiony 1 menší cibule olej nebo máslo pepř drcený kmín Na tuku zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli,

Více

Vrata a dveře pro modernizaci

Vrata a dveře pro modernizaci Vrata a dveře pro mernizaci Exkluzivní akční nabídky evropského výrobce č. 1 Domovní dveře bez bočního dílu 29.992 Kč * Garážová vrata s pohonem 23.989 Kč * Autorizovaný partner Hörmann nabízí kompletní

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_258 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t.

Zkouška Jestliže 17 % z 215 t je 36,55 t, potom 83 % z 215 t je 215 t 36,55 t = 178,45 t. Úlohy na procenta Řešíme buď: Přes jedno procento. Užitím vzorce č = z. p, kde č je část základu odpovídající danému počtu procent, z je základ, p je počet procent odpovídající dané části základu vyjádřený

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi VÝBORNÉ SLADKOSTI Krémové košíčky s koktejlovými višněmi Rozpočet: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g másla, špetka soli, citrónová kůra, vanilkový cukr. Nastavovaný máslový krém

Více

RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA

RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA Polévka Krémová polévka z vojkovického chřestu Máslový chřest v křupavé strouhance s novým bramborem Holandská omáčka Hlavní chod / Main course Kuřecí prsa plněná bílým

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Válec - slovní úlohy

Válec - slovní úlohy Válec - slovní úlohy VY_32_INOVACE_M-Ge. 7., 8. 20 Anotace: Žák řeší slovní úlohy z praxe. Využívá k řešení matematický aparát. Vzdělávací oblast: Matematika Autor: Mgr. Robert Kecskés Jazyk: Český Očekávaný

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt

1. Дом Dům. 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník 1. Дом Dům 1.1. Къ ща и апартаме нт Dům a byt апартаме нт m. byt: со бствен ~ vlastní byt; обзаве ден ~ zařízený byt; едноста ен ~ garsonka асансьо р

Více

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015

Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 Domov pro seniory Kurojedy JÍDELNÍ LÍSTEK 8 21. 9. 2015 27. 9. 2015 SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE II. VEČEŘE Drůbková polévka se strouháním. PONDĚLÍ 3: Toust. chléb, pom. vajíčková. Zelenina.-Pečené kuřecí stehno,

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

Recepty pro týden 24.10.- 30.10.

Recepty pro týden 24.10.- 30.10. Kuře s lilkem Na 1 porci: 150 g kuřecích prsou nebo ¼ kuřete bez kůže 1stroužek česneku 400 g lilku tymián, dragon, bazalka směs koření na kuře Kuře omyjeme a osušíme, lilek nakrájíme na silnější plátky,

Více

Pracovní výchova Díl II.

Pracovní výchova Díl II. Pracovní výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 5 hodin týdně.

Více

SOUPRAVY MONTÉRKOVÉ KALHOTY MONTÉRKOVÉ KALHOTY ZDRAVOTNICKÉ A GASTRO BLŮZY MONTÉRKOVÉ BLŮZY GASTRO. cena bez DPH

SOUPRAVY MONTÉRKOVÉ KALHOTY MONTÉRKOVÉ KALHOTY ZDRAVOTNICKÉ A GASTRO BLŮZY MONTÉRKOVÉ BLŮZY GASTRO. cena bez DPH SOUPRAVY MONTÉRKOVÉ cena bez DPH MP - 00M Kalhoty do pasu + blůza (jen modré a základní výšková skupina) - pánské 360,- MP - 11 Kalhoty do pasu + blůza (ostatní barvy a výškové skupiny) - pánské 390,-

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Maminko a tatínku! Škola možná zdá se přísnější, hlavní je, že za rok budem o kus chytřejší.

Maminko a tatínku! Škola možná zdá se přísnější, hlavní je, že za rok budem o kus chytřejší. Maminko a tatínku! Tak už nám to začíná: pouzdro, sešit, svačina, časně vstávat, brzy spát, nahlas číst a pěkně psát, potýkat se s číslicemi, netoulat se nikde sami, slušně zdravit, ne se prát, a zas brzy

Více

Ť ť Ú Ť ň Ú úč ň Á Úč úč úč úč Ú Í Ú ť ď ů ů ů úý ň č ú úč ů č ú ů úč Č ů úč úč č Ú ů Ú Í ú č Í ň Á Á ú č Č ú ů ů Á Á Á ď Í Ú Ú Í Ú ň ó Á ď ň Ú ů ť č č č úč Ý č ú úč Ó Ú ů ó ď ď Í Ť č ú č ú ť úč Úč ů č

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více