tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka"

Transkript

1 1 T t ta ťa inu ťa, ťanu tak, tak tedy, nuûe; 2. uvozuje odpověď (Je bohat? Ťa, na m hřìön, a jak!) tabačenka ö tek tab kově hnědè barvy ťaboliť rychle běûet, utìkat tabul k vlň k červen se čtvercov m vzorkem tabulk ř skl ř vyr bějìcì tabulkovè sklo tabunda kněûsk oblek tacì takovì tacl nabìran konec ruk vu u "ruk vců", vyöìvan t č (M) viz "t čka" t čať v zat oves, ječmen nebo pohanku do mal ch snopků ("t ček") t čka û snopek ovsa, ječmene nebo pohanky tačkať v zat ječmen, pohanku nebo oves do "t ček" ťačkať (R) mačkat, vymačk vat t čky mn. snopy ovsa, pohanky postavenè k proschnutì; 2. kolečko, kolečka (druhy: "obyčejnè, talij nky, n dstavkovè, maďarky, literky"; č sti koleček: "t čkovice, přìčky, dno, z vłačky, kolco") tadyk tu, tady, zde ťadûgať + mačkat, hnìst tag-i tak-li, tomu-li ť gať + mačkat, hnìst t havo pomalu, zdlouhavě ("mł viť t havo") tahem st le, neust le t hło provaz, jìmû se přitahuje "pa z" t hni! jdi pryč! tahn ť blìûit se věkem (T hne ně na pades t.); 2. lisovat (olej) t hn t (B) pìt t hn ť sa jìt, pokračovat (tìm směrem) t hnut studňa studna s rump lem (voda se z nì vytahuje ot čenìm kola, na jehoû v lci je připevněn okov na řetěze) tah n větev ponechan při roubov nì; 2. viz tèû "pojìmky" tahy pnutì tajak tak jak, tak jako tajakby tak jak by tajaktak stejně, stejně tak tajať t t tajč valčìk tajstra zbojnick kabela tak ano, samozřejmě; 2. asi, beztoho; 3. aû (PröÌ, tak čapoce.) tak časově ("tak t deň, tak rok" - před t dnem, před rokem, "do tak roku, od tak roku" - za rok, před rokem) tak aj onak vöelijak

2 2 tak hej-vaj ledabyle tak na leda pro nic za nic tak rok pr vě před rokem tak st řa jak stejně star jako tak stł öča tak tlustě tak öìřa tak öiroko tak za nic podceněn, nedůstojně přijat tak zdèla tak na dèlku tak zhł bja tak hluboko tak zhł pa přihlouple tak zvěča, -töa tak zhruba tak zv öa tak vysoko takak mj zdro choulostiv, měkk, nepevn takèj tèû, takè takjisto taktèû, stejně tak, pr vě tak takjist stejn, t û, tent û ťakot nì křik kvìčal ťakotať kl bosit, ûvanit ťakotina ûv st, nesmysl takov (ch) tak velk, tak mnoho (Takov ch peněz!) takřečen takzvan taksa poplatek takte takto ťakviť sa mihotat se, nezřetelně vidět, zd t se, pozd vat se, jevit se (Enem sa ně tak neco ťakvì.) ; 2. lesknout se (matně) tak aj onak vöelijak tak jednak plně stejn, shodn tak, -k, -kè takov, -, -È; 2. velmi, značně (pro zv razněnì vlastnosti - "tak star, chor, velik " ap.) t ł, -ek pruh, dìlec (pole) tałafatky viz "serypatky" taliga dvoukolov ručnì vozìk se ûebřinami Talij n Ital talij nka fajfka (druh) Talij nsko It lie talij nsk kopr bylina? tam ten onen tam zdejöì tamějöì ťamotať hloupě mluvit tamten! pryč!, utèci, zmizet (Ani sem sa nenad ł a uû byl tamten. Zeberaci sa, tamt!) tamtì vöeci! vöichni utekli tamtyvkyty utèci pryč tance figur lnì tance valaöskè s pravidelně se střìdajìcìmi prvky (Trnka, Poûehnan, Kozulenka, Piłky, äubry, Błechov, ČÈrn vlna, Sviň k, Ovesň k ap.) tance lidovè tance lidovè obecnè (Obkroč k, Metłov, Bystřič k, ap.)

3 3 tance p rovè tance řemeslnìckè tance vałaöskè tance ûertovnè tanc vať tančula tanistra ťanu ťanu mûûe ťanu ťa ť p ťapa ť pačka ť pała ť panec ť pať ťapčiť, -čeť ťapkať ť pn ť ť py tarah n (B) taraňa tar ňať tar ňat (B) taras taras (M) t rať (ze s.) t rať sa tarazgať tarča tarčiť + tarčit sa (Z) targav ťarchať sa tarkať tarkavěť tarmak tarvas, -tas tarvasiť tance valaöskè p rovè (Vałaösk, Točen, G lan, Vŕtan, Rajd k ap.) tance valaöskè s n znakem různ ch pracovnìch konů (Řeznick, Młyn řsk, Kov řsk, Fojtovsk, äevcovsk, Křivačk řsk, ätudent a různè "öotyöky") tance lidovè valaöskè (viz tance figur lnì, tance p rovè, řemeslnickè, ûertovnè) tance napodobujìcì ûertovnè tanečnì hry (Hubičkov, Stoličkov, Metłov, éabsk, éidovsk, Jeûov, Zrcadłov, Chytav ap.) tancov vat tancovačka torba, moöna inu, nuûe inu ať, nechť jak tomu rada vyřčen hloupost öl pota, stopa; 2. tlapa cesta bl tiv ten kdo "ť pe" kol č nepodařen ; 2. öl pota kr čet těûce zeöiroka; 2. mluvit lidově; 3. mlaskavě jìst; 4. hloupě mluvit jìst mlaskavě, mlaskat, jìst öťavnatè ovoce tleskat, poplesk vat öl pnout; 2. plesknout sebou; 2. řìci něco nevhodnèho öl poty, nohy (pejor.) obyvatel Nedaöovska suchè hruöky močenè v mlèku pobìhat, toulat se; 2. mluvit ustavičně, ûvanit nesmysly; 3. kd kat, kvokat (z hladu, ûalostně) hrubě křičet (na koho) opevněnì, zemnì val s přìkopem; 2. v plň mezi hatì a břehem n honu přek ûka z chvojì lh t, klamat, balamutit; 2. nesouvisle mluvit, ûvanit (Co t r ö.) toulat se viz "tar ňať terč brečet durdit se öer, tmav öourat se, vlèci se tlìt kazit se, černat (o brambor ch); 2. rezavět (o pl tnu) dobytčì trh (dvoudennì) hluk, křik, rachot, lomoz, rej r musit, hlomozit, povykovat

4 4 tarygovať + běhat, lìtat taöka taötička těstovinov, plněn (tèû "pěra") ťať (sa) seknout (se), tìt (se) tatar poml zka (podle počtu prutů "ötyr k, öester k, osmer k"); 2. karab č; 3. past řsk bič tatareček + kostěn knoflìk u koöile tatarka pohanka zvrhl (zrno malè ve tvrdè slupce) tatarovať ölehat tatarem t te tato, takov t te řeč takov řeč tatìček tatìček, otec; 2. hospod ř, gazda (chasa tèû naz v gazdu "tatìčkem") tatik otec (Jenom manûelka si můûe dovolit, aby tak muûe oslovovala. Děti smì oslovovat pouze "tatìček". Aû kdyû zest rnou, řìkajì "n ö tata", "naöa mama". Ale i to pouze v jejich nepřìtomnosti. Na dědin ch neznamen slovo "tata" nebo "mama" znev ûenì.) tatik t ta (nelaskavě) tatìnek otec (oslovenì od dětì na vesnicìch) tatulka viz "tatìnek" tatulka (M) tch n tě asi, patrně, snad, hle (přìklonka) (Hled m křiv ka, desi sem tě ho vytr sil. Ani tě sa nečeöe.) tècť tèci; 2. vypad vat (o zralèm prosu) tècť č rkem crčet, tèci pomalu tečènì v tok tedov tehdy tedy tehdy těhniť sa mačkat (se), tlačit (se), tìsnit se tekvica (B) tykev, d ně tel přìpona -tud, -sud ("dotel, od-, po-, ztuo-,") tela tele; 2. hňup (Ty tela Machovo!) tela Machovo hlup k telacì telecì telacko větöì, odrostlejöì tele telatìrka (M) teletnìk, louka pro pastvu telat telica, -lička jalovice mlad (tèû "jał vča") teliť sa telit se těło pl st s čmelačìm medem ten (j)ist ten, určit, tent û (o němû je řeč) ten co drûì notu prvnì houslista, prim ö ten rok letos ten sam t û, tent û tenk tenk ("teňučk, teňulink, teň nenk ") tente tento tente raz tentokr t tentodňovy (F) vöednì

5 5 tentohle tentovať teňučko tepich teplička tepličnìk teplina tepłodrûn tepl čko těpn ť teprem tepr teregovať sa (M) terembija! terendete terentiť, -mtiť těrcha těrchav tèrovať těr zgať terygať terygať (sa) terygavo těřazg teřeť, tětesačka tesař teskeň tesknice teskniť teskno tesknoba tesla těsňav těsn těöìnka tetèč, -tèö tetka, -tička těû rno těûkè pl ca těûk cn tchoř (Vi) tchořovica (Z) ti-ti-ti! tibètka tenhleten mluvit zmatečně, mluvit neurčitě o jakèkoliv činnosti tenoučko koberec topeniötě v "suöìrni" mìsto nezamrzajìcì (u pramene) mìsto, dolì v z větřì (chr něnè před sev. větrem) ztrouchnivěl (pouûìvan k v robě lů - "kł t ") přìjemnè teplo plesknout (jemně) teprve teprve vl čet se (tèû "terygať sa") hrom do toho! u sta hromů (z maď. terem-tette) klìt, klnout, nad vat, rychle mluvit tìûe, tìha, hmotnost, těûkè břemeno těhotn natìrat asfaltem drtit stěhovat, přemisťovat něco nam havě stěhovat (se), lèzt, dr pat se do kopce (De sa vöeci teryg te.) nam havě kamìnky drobnè s trochou půdy, drť trouchnivět, pr chnivět, tlìt (vlhkem, st řìm) sekera teslice, tesařsk öiročina tesař; 2. tesařìk (brouk) viz "tesknice" tesknota, touha po domově; 2. n ruûiv touha po milenci (R) st skat si, touûit po domově smutno stesk, smutek tesařsk sekera těsn přilèhav, stìsněn kr tk puöka předovka; 2. nemoc prasat manûel tety teta; 2. kaûd staröì vdan ûena (mladöì oslovujì staröì ûeny "tetko, teti, tetino" - coû nem znevaûujìcì v znam); 2. tlustè střevo, kterè se pouûìvalo k v robě tlačenky břemeno j tra velmi těûk syn sedl ka, kter krade doma potraviny a vozì je sv m milenk m beranice koûeöinov pi-pi-pi! (přivol v nì kuřat) ö tek sv tečnì kaömìrov s barevnou "okolnicì" a tř sněmi

6 6 tihèlka ûelezn tihelňa tihła tihlička tìhn ť (M) tìhoba tich čko tìn, -ek tìňava tìňav tìnek tìniť tintěra, -rka tìpať tìrňa tisať tisk tiskn ť (sa) tìsňava tìsniť tìsnoba tis tiöčènka tìte tìû tk nka tkn ť sa tknut tłačenè pl tno tłačènka tlačen tłačiť tłačkať tłafať + tl łka, -rka tlama tlamka tlaöčeť tlať tl ť tłčeň ky (Vi) tleť tło tło, tła kovadlinka z mečnick cihelna cihla ûehlička t hnout, vèst, směrovat tìseň, tìûe, těûkost na prsou, duönost (CÌtÌm tìhobu na prsoch.) tiöe stìn stìn, stinnè mìsto stinn stìn mal stìnit drobn postava ûalostně pìpat mìstnost, kůlna v nìû se tře len a konopì tlačit, dot kat se (Slim ci sa tisali roûkama.) n val, tlačenice; 2. spěch tlačit (se), tisknout (se) soutěska, zkè hlubokè dolì tlačit (boty) - (tìsnit a dřìt = "hňècť") zkost, nouze červenohněd (jako kmen tisu) sukně modrotiskov tito i, takè čelenka noöen děvčaty na sv tky mìsto "r öky"; 2. čelenka nevěsty poöit perličkami a plìöky dotknout se (Ani sa teho netkn ł.) dotčen pl tno potiötěnè modrotiskem sukně bavlněn zdoben oboustrann m modrotiskem tiötěn, potiötěn tlačit; 2. tisknout; 3. ölapat zelì mačkat ûvanit, tlachat dřevo zetlelè, pr chnivè (tèû "pr chno") svěrka na "str čku" jìû se přidrûoval öindel nebo "bedno" při ořez v nì pořìzem jedno čelov přidrûovacì n stroj při opracov nì dřeva na "str čku" čvachtat (voda v bot ch), mlaskat ; 2. pröet tlìt doutnat (Netlaje tu neco?) brambory natlučenè dřevěn m "tł čkem" s m slem nebo "oökvarkama" doutnat strop strop prkenn (nebìlen )

7 7 tł cť do podkovic utìkat, prchat tl cť hrudy roztloukat hroudy tł cť sa toulat se (po chalup ch), potulovat se (nedaleko) tł ček palice; 2. hmoûdìř; 3. tlouk do hmoûdìře (tèû "kyjanka") tłučeň ky brambory mìchanè tłučenica nejstaröì druh "huně" zpracovanè ručnìm natlouk nìm tłučenina krmivo pro dobytek namačkanè "tł čkem" tłučènka domek z udusanè hlìny tłučen dusan tłučnica n stroj lamačů kamene tlustn ť tloustnout tłusto tlustě tłust otyl tłusty (F) tučn tł öč velkè mnoûstvì ("tł öč ovec") tł öčka tlouöťka; 2. velkè mnoûstvì tmisko tma to aj ono ledaco to jako totiû to je jagûivo to se rozumì toč k vrt k kolovr tkov (tèû "lajèr") točec čep u dveřì; 2. vnitřnì č st kolotoče (ot čiv ) točeček kloub, čl nek prstu točen tanec točiv z Valaöskokloboucka točènì z vrať točenica kolotoč, vìr; 2. tanec; 3. prudkè ot čenì při tanci ("aû sa sukně zdvihaj ") točenič ř komediant točiť okolkovat, vyt čet se (nemluvit přìmo k věci) točit ot čiv, točen tohoročn letoönì tol, -Èj tolik tolar tolar (z kl. jedn. rak. konv. měny ve střìbře od roku 1753 = 2 zlatè = 120 krejcarů) tolèj tolik ("raz tolèj" - jednou tolik, "p tolèj" - polovina, "je ho za tolèj" - uû je s to, uû je vyspěl, schopn ) toliňunk tak maličk tolk, -lik tak velik, objemn, početn ("tolkèho ludu" - velkè mnoûstvì) toňka (M) tůňka top rka (z rm.) dřevěnè děrovanè "ohřebèłko" k drobenì s roviny; 2. tlouk v m selnici; 3. öalvěj lučnì topènì otop; 2. kamna topen rozpuötěn, taven topiť topit, pot pět; 2. topit; 3. tavit, rozpouötět topiť čertem zam ölet něco zlèho topiť sa topit se topor (F) tesařsk öiročina

8 8 toporo topůrko, n sada k sekeře, pantoku, motyce, r či, krump či topoř k pořìz s očkem ke kulacenì n sad topořisko viz "toporo" top rko n sada ke kladivu tor směr (äli t m torem. ) tora cesta ujet, chodnìk; 2. stopa torbica s ně nedělnì vyplètanè vrbov m proutìm torovať stopovat, sledovat, jìt po stopě tořiť viz "torovať" toť tu, tady, tuhle, zde; 2. ovöem toť ten tento (Toť t zahrada je lepöì neû hen t.) toť, toťkaj tu, tady, zde; 2. ned vno, onehdy, tehdy, tuhle; 3. ovöem (S -ji ty hruöky zrałè? Toť ûe s!) tote toto toten tento toťkaj onehdy, ned vno toťkaj gdysi onehd toťkajöì zdejöì; 2. někdejöì toto tohle totohle toto, tohle, tohleto tovar zboûì, v robek tovaryö přìtel, spolupracovnìk toû ano ("toû, toû ba"); 2. tedy (Toû ono je to tak.) toû ano; 2. tedy (Toû ty tak! Toû to je tak.) toû mûûe lze, ano lze, moûno tr ček tkanice v zan k "oplèčce" öikmo přes rameno (č st "rub če"); 2. tkaloun, popruh "tr vnice" tradlina ûelezn spona, spojujìcì "poduöčicu s n sadem" a osou vozu trag svazek tragač trakař (dìly: "kolečko, tragač, dèöťky, kelnìk/ûebřìk, pontony, prut, vinkle") trag ček dětsk trakař trag l, -gač (R) trakař (č sti: "2 křiviny-grèfiny se 4 meči-přìčkami; nad kolcem je k rnìk se 2 grèfinami, 4 meči a 2 kłaničkami") tragař (M) trakař (tèû "tragač") tragať sa loudavě jìt (De ten sa zasèj trag.) tragla souč st trakaře trachta oslava, pitka, hostina trachtèrňa p lenice trachtovať oslavovat, pìt tracht rek (Vi) n levka trajdať sa jìt pomalu, loudat se trajdať, -kať chodit, toulat se trajf s třìnoûka uûìvan k vařenì na otevřenèm ohni trak öl pota, stopa tr k popruh v rohu plachty trap cval, klus

9 9 trapant trapem trapovať trať tratiť sa tr vnica tr vnice mn. travsko trbos (Vi) trckať (sa) trcky, -kem trč k trč łek trčať, -čeť trdlica trdlica trdlikovať trdło trdłovať (sa) trečap trefa trefiť trefiť sa trefn trefovať trefovať (sa) trembita trèska, -stka trhačka trh k, -ček (R) trhan trh ňať (sa) trhať trhať řeč trhať sa trhať öindeły trhav trhovec trhovisko trhovj k tringelt (z n.) tŕkať tŕkav tyran cvalem, klusem cv lat, klusat pole určenè k vykon nì roboty mizet, hubnout, ztr cet se nůöe k pěöì dopravě pìce (lněn plachta se 4 "tr ky" v rozìch) jahody (druh) tr va, kterou nelze sp sat; 2. vysok tr va herda, der rukou do zad, pohlavek jìt, klusat, pospìchat drobn m krokem pěöky, poklusem sk la vybìhajìcì jako hrot k povrchu ornice loudal trčet, vyčnìvat; 2. zůst vat, pob vat, vězet (De dotel trčìö.) n stroj k trest nì poddan ch; 2. rameno spojujìcì excentr hřìdele "ûrn" s noûnìmi ölapadly n stroj na třenì lnu a konopì viz "trdłovať" n stroj k l m nì lnu; 2. č st ml nku na obilì; 3. mìchadlo s klikou (k mìch nì vařen ch povidel); 4. neohraban člověk tančit, nevalně tančit, poskakovat (posměöně) velk ökopek, k ď na pařenì řezanky ("sečky") z sah; 2. přìhoda ("vöelijakè trefy"); 3. ötěstì, přìleûitost (Nem û dnèj trefy na ûenicha.) zas hnout, uhodnout, trefit, nalèzt spr vn cìl přihodit se přìpadn, vhodn, v stiûn, směön, spr vn, přesn souhlasit (v počtu) strefovat (se), napadat (slovně) viz "sałaöovka" troubel fajfky (tèû "tr ska") n stroj na rozruöov nì kůry jehličnanů (k v ronu pryskyřice sbìranè pro v robu smůly); 2. trh nì tr vy tkaloun, popruh u plachty na tr vu člověk oblečen v městsk ch öatech rv t (se) obìrat, česat ovoce sk kat do řeči dělit se (z celku), viz takè "duûiť" ötìpat prkènka na öindely viz "duûiv " vozìk (s nìmû se vozì zboûì na trh) trûnice, trhoviötě (mìsto, na němû se konajì trhy) öindel trhov, obyčejn (asi 10 cm öir.) zpropitnè trkat trkav

10 10 tŕkł podnapil trkotať brebtat trlica kl da (jako n stroj trestu) trlifaj potřeötěnec, öaöek trloň hlup k, blb trma-vrma mela, zmatek trmať sa (M) trm cet se trm zgať sa trm cet se trmb lať hloupě mluvit tŕn trnka, övestka (strom); trn (osten) tŕn, tŕny stromy övestek trň ček rar öek trnč k kol č trnkov, vdolek s "potìrk " z povidel trnčen povidlov, mazan povidly trnečka övestička (M oči jak trnečky.) trnečnica povidla rozmìchan s vodou tŕnì keře plan ch trnek, trnì trnka, -ky övestka, övestky a slivoně lidovè n zvy odrůd: "bìlè trnky, blumy, durancije, drobnè trnky, karł tky, kozì cecky, křivky, křupky, kul če, kulovačky, modrè öpendlìky, modřinky, płanè trnky, psì trnky, ryngle, slivky, öpendlìky, övestky, trnky, vařaöky, płanuöky" trnky smaûenè övestkov povidla tŕnovè chach lì hustè planè trnì tŕnovica hůl z trnu trn ť brnět, dřevěnět trocha troöka, ûdibec trojačka kopec, pod nìmû pramenì tři potoky troj k meznìk třìstrann na pomezì třì panstvì; 2. suö k z 6 ostrvì slouûìcì k suöenì sena; 3. směs ûita, ječmene a ovsa troj k (R) tanec trûjčiť, troj- divoce si počìnat, öìlet, vyv dět trojičnì jarmak (M) v ročnì trh (tèû "ÌčnÌ jarmak") trojka směs jarèho ûita, pöenice, ječmene 1:1:1 trojnica trojka (při ml cenì cepy) trojnìk půlkrejcar trokar tlust jehla na napìchnutì "odutè" kr vy trokař v robce "trok ") troky korytovit dřevěn n doba na pařenì doma zabit ch vepřů dèlky cm, öìřky cm (dìly: "dno, čeło, granec, ucho") trombica trouba past řsk smrkov, omotan l kem, kterou se dorozumìvali past ři mezi salaöi tronìk, -ček třìkrejcar (tèû "grejcar") trostka muöì vajìčko troökař pas k jen několika kusů dobytka; 2. malozemědělec trpjèłka chocholouö (vol tŕp!, tŕp!) trpkast natrpkl

11 11 trpkav natrpkl trsť r kosì, třtina trökať vybìrat, oddělovat ovce ze st da (vol nìm "tŕö!, tŕö!" se ovce oddělì a jdou do svèho chlèva); 2. vyn öet kartu; 3. plìt (z hon) trtať, -ckať utìkat trtěť b t nedočkav m, spěchat, dychtit (Uû tak trtìm!) trtkať souloûit trtol tahanice trtoliť plkat, drbat trtoň viz "vytrtaj" trtoniť jìt drobn mi krůčky, öourat se trtoöiť b t nedočkav, vlezl trtovisko neposbìranè klasy a sl ma na strniöti trtoûiť sa dohadovat se, tahat se, haöteřit se, soudit se trtula povìdav ûena tr ba trouba, roura; 2. věû kulat ; 3. trouba na pečenì; 4. trouba (hud. n stroj); 5. hlup k tr bela hlup k, trouba, neöika tr bełka trubka, trubička tr bka hrst vytřenèho lnu truc schv lnost ("je truc teho" - je horöì neû on, "děł to natruc" - naschv l) trucel jahoda tvrd (tèû "truskavec") trucła hrouda (m sla); 2. jahoda velk (druh) tr čky??? tr d trubec (včela); 2. troud, hubka k rozděl nì ohně křesadlem (vyr běla se z "hub ňa" - choroöe troudovèho) trudiť sa tr pit se, protivit se (Pr ca sa ně trudì.) tr dněť trouchnivět ("oves tr dnì mokrem, boty str dněły"); 2. trpět puchrovitostì (u övestek) trudovačky (Z) övestky zpuchrovatělè tr fačnìk troufalec tr fať doufat tr fať si trofat si, odvaûovat se, dovolovat si truhelnica deska na v robu truhel truhła truhla na öaty nebo potraviny truhła umrlčì rakev truhlica, -ička truhla dětsk truhły mł nskè truhla moučn, örotov, na kropenì obilì tr ch zetlel dřevina (tèû "pr chno") tr chniv trouchniv truksas ûupan, spr vce ûupy v Uhr ch trumbìrovať sek rovat, tr pit trumpèta trubka truňk p lenka, kořalka, n poj lihov ; 2. n poj lèčiv trusina, -ny odpad ze senìku obsahujìcì travnì semena tr siť sypat, vysyp vat, ztr cet (nepozorovaně); 2. poprch vat

12 12 truskavec truöčať truť trutina (F) trvať na omyle trvazliv tr b (z n.) tr blìk tr bovè koło tr bov tr fjať (sa) trycht ř tryk če mn. tr l tr ska tryzìrovať tŕûiť trûit trûkať trûn trzovn trzub tř čka, -łka třas k třasichvost třasisko třasl k třaslavice třasořitka třasoviöče tř sť tř sť sa třeba třebas třebn třeň ček třeň k třenì lnu třenica třen třep łka třepať (M) třepať (sa) třepiłata jahoda tvrd, (tèû "bujnica") praskat, pukat jed, otrava, arsenik, otruöìk jed m lit se trvanliv n hon, pohon n stroj potřebn při osazov nì obručì na bedn řskou klenbu (tèû "pobìj k") ozubenè palečnì kolo na pohon "öupiň ku" n honov ztrefovat (se) n levka spodnì teplè oblečenì (vcelku) ûert, öpr m (Neděłaj tr le!) viz "trèska" tr znit smlouvat o cenu potrhl třìdit; 2. oddělovat, odlučovat ovce od st da při n vratu z pastvy vol nìm: "Trû, trû!" viz "vtrûn " proutěn (plot) kmen osekan s pah ly větvì ûena pracujìcì na "potìrce" lnu tanec konipas bìl cesta s v moly rosol kalhoty pl těnè konipas bìl ; 2. boj cn člověk vřesoviötě třepat, otřep vat, obìrat hruöky chvět se třeba, snad (Husy tři kusy, chleba netřeba.) třeba, i kdyû, na přìklad, snad; 2. vyjadř. takè souhlas (PřÌďte na besedu. Třebas.) potřebn, nezbytn, nutn, û doucì placka z hrubè třenè mouky chlèb pečen z mouky třenè na ručnìm "mł nci" l m nì a potìr nì lnu mouka hrub, krupice (z ruč. "mł nce"); 2. slota, chumelenice mlet na "mł nci nebo ûrnoch" hůlka, kterou se protřep vala koudel před navìjenìm křapat (vejce, kameninovè hrnce), rozbìjet třepat se; 2. vytřep vat divoch

13 13 třepotať sa třepat se, drkotat se zimou třesk zřìcenina třesk cì třeskut třesk cì zimnica vysok horečka třesovisko bahnisko, raöeliniötě třeöčať třeötět (TřeöčÌ mně v hłavě.) ; 2. mrznout aû praötì třeöčiť praötit o zem třeöčiv třeskut třetìho roku předloni třeťorock předloňsk, třìlet, tři roky star třìdnìk z vodčì (str ûe) třikr ť dňa třikr t denně třìlistnìk, tř - vachta (rostlina) třìny mn. zbytky od krmenì konì třìska tenk odötěpek dřeva vznikajìcì při jeho opracov v nì hoblìkem nebo pořìzem třìöťka třìska třìötvrtka ovce, kter d v na jedno dojenì 3/4 ûejdlìku mlèka třìť mlìt na "mł nci" nebo "ûrnoch" třìť len l mat stonky lnu a zbavovat je slupky třìtka mrzutost třìt třen třìzv střìzliv třtinka (F) öpanělsk r kos tř kr lka zima třìkr lov tu sem (ZapłatÌm, aû tu přìjdu.) - na ot zku "odk ď" se odpovìd "z tuodt ď, z tamot ď, z tadyot ď") tucet tucet = 12 kusů (veletucet = 144 kusů) tucť k nůû kapesnì tudlikať, -kovať hr t, zpìvat, prozpěvovat (pejor.) tudlivat (B) hr t neuměle na hudebnì n stroj tudyk tudy, tìmto směrem t far hab n t f rňa tov rna na hrnčìřskè zboûì t farnick hrnčìřsk t farnìk hrnčìř t farov majolikov, hab nsk t fary n dobì hliněnè, majolikovè ťuhela pan k (např. sněhov ), hlup k tuho soudrûně, pevně; 2. pevně, tvrdě, těûko tuh st l, přesvědčen, pevn (evangelìk) ťuh k s ček ťuchliť (sa) schov vat něco, ukr vat (kradmo), skr vat, zatajovat; 2. mačkat (se), mazlit se (s k m) ťuchmať (sa) mačkat (se), tisknout (se) ťuchmiť viz "ťuchliť" tuchn ť plesnivěť

14 14 t kať ťukł, -nut ťukotať si ťula tułačiť sa t łačka t łajka t lec tuleja tulig č tuligať t liť sa tuliûbuď ťulula, -lum tumač tumačiť ťumaja t mava tuml (z n.) tumlovať (z n.) ťumpa, -pała tumpachov tunka ťupať, -pkať t pì tupl k tuplem tuplikovať tuplovan tuplovať tupoň tup turbìrovať (M) turbovať turečizňa turek turkyňa ł man turkyňa, -kyň turn ť turyce ťuť-muť tutaj tuten tutłanec (F) tutłať (F) ťuťmuť ťu k houkat podnapil povìdat si, rozmlouvat (př telsky, důvěrně) hlup k, nekňuba (tèû "ťuhela, ťulapa, ťulaja, ťulul, ťululum") potulovat se, toulat se toulka, toul nì otvor, do něhoû se něco zastrkuje; 2. troubel fajfky sumka, n dobka (roûek) na střeln prach otvor pro topůrko sekery nebo motyky dudy malè - "małè gajdy" (NemjÈgały, enem tuligały.) hr t na "tulig č" - malè dudy "gajdy" tulit se buduûkničemu blbec; 2. straö k (na pt ky) tlumočnìk tlumočit ogar nebo v rostek přihloupl mrak tmav, sněhov, fujavice, přeh ňka spěch spěchat, pospìchat hlup k zkoiprněl, vyjeven, nevěřìcně zìrajìcì n doba dřevěn na přetavenou smůlu sekat nadrobno (roötì) tup strana řeznèho n stroje n doba na pivo (2 m zy) dvojmo zdůrazňovat, důrazně připomìnat dvojn sobn zdvojovat, podr ûet (boty); 2. tvrdit s určitostì tupec tup, neostr ; 2. hloup na učenì ökodiť pastvou na cizìm pozemku starat se usilovně, důrazně (Turbov ł kolèj svaďby.) tureck země tuřìn kukuřice rozdrcen na "kaöu" kukuřice pohlèdnout; 2. kr tce navötìvit a zjistit stav věcì sv tky svatoduönì blbec tu, zde tento paöer k paöovat budiûkničemu s ček, kulich; 2. nevlida

15 15 ťu k nì vol nì s čka ťu kať houkat jako s ček t ûek, -ûky lis na tvaroh t ûiť napìnat (sukno), ztuûovat, lisovat (tvaroh) tvaroh s r tvaroûň k vdolek nadìvan nebo pomazan tvarohem tvaroûnìček mařinka vonn tvaruûky (F) brambory hladkè, zploötělè tvar ûky mn. syrečky tvrdè obilè pöenice a ûito ("ûito a rèû") tvrdè řemesło patřili k němu řeznìci, sedl ři, tesaři, stolaři, kov ři, kol ři a bedn ři tvrdkav zatvrdl, polotvrd tvrdlina tvrd, such zem tvrdo tvrdě tvrdohub kůň, kter se těûce ovl d (opak "měkohub ") tvrd těûk, ve vìce v znamech ("tvrd pr ca" - těûk ; "tvrd sp nek" - hlubok ; "tvrd na zimu" - otuûil ; "tvrd na učenì" - nenì nadan ; "tvrdo na groö" - potìû o v dělek) tvrd tolar tvŕza tvrdost, tvrd půda; 2. potìû (O penìze je dnes tvŕza.) tvŕzoba tvrdost ty strupe! troubo! ty tr divadlo tybètka ö tek vlněn pestr, tzv. "tureck " tyčovina mal jehličnat stromek t deň t den t deň z t dňa kaûd t den t kať sa t kat se tykva tykev, d ně tylč ky kleötě kov řskè (druh) tylec hornì, ploch č st "tulejì" (seker, motyk) t lì hornì, ploch č st "ucha/tuleje" sekery nebo motyky (tèû "tylec"); 2. zadnì ploch č st noûe (opačn k ostřì) tyło t l tylûrsk tyrolsk t m věcèj tìm vìce tymij n tymi n, mateřìdouöka dymi n tyranovať nakl dat neöetrně (s něk m) t rať viz "torovať" tyř viz "tyřenì" tyřenì krhnutì dřeva (dřevo se rozpad v ) tyřeť rozpad vat se (o dřevu) tysať, -skať dot kat se prstem (umazan m) t sať, ty- dot kat se; 2. öpinit, lìčit tyska tečka, skvrna (buď přirozen - v srsti, nebo uměl - na kůûi, např. od sazì) tyskať dot kat se (jemně)

16 16 tyskat tysn ť, -sať kropenat, flekat, skvrnit dotknout se, zavadit lehce ("tysn ť prstem"); 2. ökrtnout ("tysn ť sirk "); 3. bodnout ("včeła ňa tysła")

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Ť ť Ú Ť ň Ú úč ň Á Úč úč úč úč Ú Í Ú ť ď ů ů ů úý ň č ú úč ů č ú ů úč Č ů úč úč č Ú ů Ú Í ú č Í ň Á Á ú č Č ú ů ů Á Á Á ď Í Ú Ú Í Ú ň ó Á ď ň Ú ů ť č č č úč Ý č ú úč Ó Ú ů ó ď ď Í Ť č ú č ú ť úč Úč ů č

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět

VÝUKOVÝ MATERIÁL. zpracovaný v rámci projektu. Párové souhlásky, druhy vět. Aktivita žáků, doplňování písmen a slov, podtrhávání vět VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova 2592 Šablona klíčové aktivity I/2 Sada

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku

Science Plan TM Canine Adult a Canine Adult Mini. Adult. INDIKACE Stfiedn aktivní dosp lí psi malªch a stfiedních plemen od 1 roku do 7 let v ku Dosp lí psi malªch a stfiedních plemen Canine Chicken Science Plan TM Canine a Canine Mini Canine Savoury Chicken, Delicious Beef a Savoury Turkey: Karton 12 konzerv 415g INDIKACE Stfiedn aktivní dosp

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014

Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Přijímací zkoušky do matematické třídy 2013/2014 Český jazyk 1. Doplňte Večer si srnci v šl se sv m dru kami na pastvu. L šajové i jiné m ry poletoval vzduchem. Po chvíl se ob vil temný stín v ra, který

Více

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku

Nabídka programů pro školy. Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy. Téma U nás na statku Nabídka programů pro školy Ekologicko-výchovné programy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy Hlavním cílem je ovlivnit vztah dětí k přírodě a odpovědnost za jednání vůči prostředí, rozvíjet ohleduplnost

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

doplnit foto Š tefá ni kova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P rlovk s á Kamenn á a Pož ře N á Hradská Hrnčířská Rúmy 7 S lov e nská Hl u bok á Cihlářská 9 H rad ská O svo bo dit elů 8 2

Více

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem

Kulík. Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Kulík aneb kulturní listy knihovny Obsah: Vánoční přání Vánoce v kuchyni Soutěž Čtěme dětem Na vydání čísla se podíleli: Andrejka Náhlíková, Monika Školařová, Liduška Hanáková, Terezka Hanzelková, Marie

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ČŠ ž ž ň ž ž Ú Š ž ž ž Ú ň Š Ú ň ž Ů ť Š Šť Ů ž ž ž Š ž ž Ú Č Ú Ú Š Ú Ú ť Ú ž ž Čž Ú Ů Ú Ú Ů Ů ť Š ť ž Ů ž Č Š ž Č Č Š Ú ž Ú ž Ú ž ž Š Ů ť ž Ů ž ť ů ť ň Č Š Ť ť Š Ú Š Ú Š ť ž Č ů ů ů ť ů ů ů Š ť ť Á ň

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

CowSignals a návrh stáje pro dojnice

CowSignals a návrh stáje pro dojnice CowSignals a návrh stáje pro dojnice 6 svobod pro lehací box: Přemýšlejte jako kdyby to byla vaše vlastní postel Čistá, suchá, měkká s dostatečným prostorem k tomu, abyste si snadno lehli i vstali. Krávy

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ..07/..00/.759 Název DUM: Tření Název sady DUM

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

Pravopisné křižovatky

Pravopisné křižovatky Zdeněk opil Kristýna učková Dagmar Chroboková Pravopisné křižovatky Vyjmenovaná slova Vyšlo v edici Zatracená čeština obiáš 2015 2. Doplň i/y (í/ý). Rozhodni, jde-li o tvrdou, či měkkou souhlásku a doplň

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO

Stropní konstrukce 1/6. 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 160 x 230 x 6500 až 8250 mm hmotnost 21,7 až 25,6 kg/m. Stropní vložky MIAKO Stropní konstrukce 1/6 Použití POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho.

se, si - z jm. zvratn b vajì v n řečì velmi často na prvèm mìstě ve větě (Sa ně snìł nepěkn sen. Si myslì, ûe nèni nad něho. 1 S s asi (Bude teho s p třetìho centa.) s de k m s k mkoliv s koû ve slupce (o bramborech) s ob ch stran z obou stran s pokojem na pokoji s tich duö potichu s t m s tìm s, se asi (S pět, ze öest.) sa

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane.

Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 1 Běží, běží, nepoleží, nemá vůz a nemá sáně, přitom nikdy neustane. 4 2 Zima jako v lednu, šel ke dnu. 4 3 První čtyři jméno dají, druhé čtyři řepka tají, celého se lampa nají. 4 4 Šedé zvíře vzduchem

Více

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ú ě ě š š Č ě Í Í č ě č ó č č Í š ě ě š ě ě č č Ř úč č č úč Íúč č úč ů ě ě č š č č ě ůž ě ů ů Í ě úč č ů ě ůž ě ů ů čí ě Č ó ú ť š ě ě ě š š Č Í č ď ě č č č ó š ě ě ž Í š ě Í ú š ě ě ě š šť Č Ř ň č ě č

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: líčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_13 Název materiálu: Obtížné pravopisné jevy 1 Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013

Sedmnáctka Jaro 1.1.2013 2013 Sedmnáctka Jaro. 1.1.2013 Tak kde je to JARO Pan učitel Růžička V tomto díle časopisu jsme se rozhodly vyzpovídat pana učitele Růžičku. Tady jsou naše dotazy: 1. Chtěl jste být učitelem už od malinka,

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

Řešení dopravní situace

Řešení dopravní situace S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČÍ www.bsmorava.cz S ORV www.bsmorava.cz ORVÍ ZČ VÍ ZČÍ www.bsmorava.cz ÚČ RO STŘ RĚSÉ OU a.s. ORVÍ O města R čj.: 110850 /2015 Řešení dopravní situace 18.03.2015 rojekt dopravního

Více

TROLL. zahradní gril. Návod na montáž a obsluhu

TROLL. zahradní gril. Návod na montáž a obsluhu TROLL zahradní gril Návod na montáž a obsluhu TROLL zahradní gril Kulinářský Všeuměl Základní set Ident.číslo 1003-00494 Obsahuje: - smaltovaný litinový korpus - komínový klobouk - oboustranný grilovací

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1

VISTR.cz - půjčovna Tel/fax: 257 940 360 Spodní 1 Stropní bednění - ceník půjčovného platný od 2.6.2008 1 den 1 měsíc Savební/stropní stojka 1,2-3 m - samostatně 1500,- 10 55 200 Stavební/stropní stojka 1,8-5 m - samostatně 2000,- 12 75 250 Savební/stropní

Více

Může e jedna obec vyprodukovat tolik rna?

Může e jedna obec vyprodukovat tolik rna? Může e jedna obec vyprodukovat tolik emisí prachu jako velká elektrárna? rna? Jirka Horák, jirka.horak@.horak@vsb.cz www.vec.vsb vsb.cz Zkušebna VEC Akreditovaná zkušebn ební laboratoř č.. 1166.3 - ČIA

Více