E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva"

Transkript

1

2 E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Brno, březen Vypracovala: Bc. Lýdia Regéciová

3 E. Zásady organizace výstavby a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Staveniště je částečně vymezeno stávajícím oplocením pozemku. Pozemek stavby je svažitý, mimo zpevněné plochy zatravněný s ojedinělými dřevinami a křovinami. Sadové úpravy nejsou součástí tohoto projektu. Aby nedocházelo k poškozování zahrady a drobné architektury (např. kašny), provede zhotovitel souvislé dočasné oplocení vysoké min. 1,8 m z plných neprůhledných plotových dílů nebo z pletiva, na které pověsí např. hustou síť nebo neprůhlednou geotextilií v rozsahu dle situace ZOV. Tímto opatřením dojde k zajištění staveniště proti nežádoucí pozornosti nepovolaných osob, k zamezení pohybu pracovníků stavby po rozsáhlé zahradě vily a současně k snížení úniku prašnosti do okolí stavby. Zařízení staveniště bude s ohledem na omezené prostorové možnosti umístěné v předzahrádce vily z ulice Drobného a na východní straně vily. Příjezd na staveniště je stávajícím průjezdem domu z ulice Drobného, která navazuje jižně na veřejnou komunikaci Náměstí 28. Října a na severu ústí do křižovatky Pionýrská Sportovní Drobného. Stavba nevyžaduje těžkotonážní dopravní obslužnost. Zhotovitel si po převzetí staveniště prověří aktuální dopravní omezení v okolí stavby s ohledem na jiné stavby a probíhající činnosti. Rekonstrukce objektu nevyžaduje trvalou deponii; mezideponie pro dočasné uskladnění výkopku vzniklého odkrytím vnější strany základů objektu pro provedení hydroizolace a umístění trativodu bude umístěná v předzahrádce vily a na východní straně vily. Výkopek bude použit zpětně do zásypů. Veškerý odpad vzniklý při rekonstrukci vily bude průběžně odvážen ze staveniště a likvidován v souladu s platnou legislativou. Volné spalování stavebních zbytků je na staveništi zakázáno! b) významné sítě technické infrastruktury Trasy rozvodů sítí musí být před zahájením stavebních prací prokazatelně identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí ochranná pásma dle platných předpisů. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Staveniště bude napojeno na stávající rozvody vody a elektrické energie. Místa napojení budou protokolárně předány zhotoviteli při předávání staveniště. Odvodnění staveniště není nutné. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba se nachází na oploceném pozemku a rekonstrukce objektu bude probíhat za úplného vyloučení stávajícího provozu a pohybu uživatelů objektu. V době realizace rekonstrukce vily nebude objekt v zahradě (byt správce) zpřístupněn a užíván. Provoz na veřejné komunikaci nebude vlivem stavby omezen. Nezbytná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob jsou uvedeny v příloze. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace stavba nevyžaduje. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů. Strana 2

4 E. Zásady organizace výstavby f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Veškerá zařízení staveniště se budou nacházet pouze na pozemku stavebníka. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení nebudou zřizovány. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou uvedeny v příloze Plán BOZP na staveništi. Před zahájením stavby bude zadavatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Při provádění stavby musí být přijata veškerá opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí, zejména pak podzemích a povrchových vod ropnými látkami. S veškerými odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. Zadavatel předpokládá realizaci rekonstrukce vily v období 07/ /2013. Strana 3

5 Příloha:

6 1 ÚVOD 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3 SITUAČNÍ PLÁN 4 4 ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 5 5 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 5 6 BOURACÍ PRÁCE 6 7 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 6 8 POSUZOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK 6 9 ČASOVÝ PLÁN 8 10 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 9 11 DOPRAVA 9 12 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 9 13 SYSTÉM KONTROLY RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 9 14 ODPOVĚDNÁ OSOBA PRO PROVÁDĚNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 9 15 IDENTIFIKACE RIZIK A NÁVRH OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIKA 9 16 PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU 31 Strana 2

7 1 Úvod Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ) je dokument, který byl zpracován v rámci projektové přípravy stavby Obnova secesní památky vila a život rodiny Löw-Beerů (dále jen stavba ) a obsahuje proto jenom údaje, informace a rizika známé v době jeho zpracování. Výchozí podklady: Projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval generální projektant Arch.Design, s.r.o. v únoru Zadavatel této stavby je povinen: 1. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 2. předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby; 3. nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce; 4. zajistit, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován, resp. doplněn plán BOZP na staveništi a ten byl průběžně aktualizován podle skutečného stavu realizované stavby. Zhotovitel této stavby je povinen: 1. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat koordinátorovi BOZP informace o pracovních nebo technologických postupech, které při realizaci stavby zvolí a přehled rizik, které mohou vzniknout při těchto postupech; 2. dodržovat tento ; 3. poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost po celou dobu realizace stavby, zejména předávat včas informace a podklady potřebné pro změny a aktualizaci tohoto Plánu BOZP na staveništi (změny pracovních postupů, nástup subdodavatelů na stavbu a jejich pracovní nebo technologické postupy, apod.). Na základě těchto informací a na základě fyzických kontrol stavby bude probíhat průběžná aktualizace Plánu BOZP na staveništi. je zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen zákon ) a nenahrazuje dokumentaci o vyhledávání Strana 3

8 a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních, kterou dle platné legislativy zpracovává každý zhotovitel; nenahrazuje ani časový plán (harmonogram) výstavby. 2 Základní údaje Stavba je umístěna na pozemku p.č v k.ú. Černá Pole. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažní secesní vily. Rozsah stavebních úprav je popsán v technické zprávě a ve výkresech stavební části projektu. Nevýznamnějším zásahem do objektu bude vestavba výtahu v severní části objektu. Členění stavby na stavební objekty: Jedná se o jeden stavební objekt. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., povinnost zpracovat plán: Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. Zadavatel stavby: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: Projektant: Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, Brno IČ: Situační plán Strana 4

9

10 4 Zajištění staveniště Zhotovitel po převzetí staveniště provede vyhrazení staveniště dle situačního plánu oplocením ve výšce nejméně 1,8 m tak, aby bylo staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, aby byla snížená prašnost do okolí stavby a současně se bral ohled na související přilehlé komunikační prostory a provoz v těchto prostorách byl co nejméně narušen a omezen. V místech vstupu a vjezdu na staveniště budou instalovány výstražné tabulky Na staveniště vstup nepovolaných osob zakázán, Vstup jen v ochranné přilbě, Povinné nošení reflexních vest, Vstup jen v ochranné obuvi, Nebezpečí úrazu. Mimo pracovní dobu bude vstup a vjezd na staveniště řádně uzavřen a uzamčen. Trasy stávajících rozvodů inženýrských sítí musí být před zahájením stavebních prací prokazatelně identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Před zahájením realizace stavby je nezbytná instalace sociálního zařízení a provozního zařízení staveniště včetně připojení na stávající sítě elektřiny. Pro odvod splaškové vody ze sociálního zařízení na staveništi bude instalováno chemické WC. S ohledem na objektu, který je nemovitou kulturní památkou s reg. č doporučuji pro celé staveniště zákaz kouření, resp. zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Použití plamene při svařování se řídí zvláštními pokyny viz. Identifikace rizik a návrh opatření k omezení rizika. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a dopravní komunikace. Rovněž musí být zajištěna dostatečná únosnost všech ploch určených pro pohyb osob. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. Hlavní vypínač elektrického zařízení na staveništi musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být zřetelně označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nebude pracovat, budou elektrická zařízení odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Elektrické vedení bude v dopravních a komunikačních trasách chráněno mechanickými chráničkami nebo vyvěšením vedení nad tyto trasy. 5 Skladování a manipulace s materiálem S ohledem na omezenou plochou zařízení staveniště, bude nezbytné operativně řídit bezpečný přísun a odběr materiálu v přiměřeném množství a objemu v souladu s postupem prací. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, suché a zpevněné. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Strana 5

11 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 6 Bourací práce Zhotovitel bude postupovat podle technologického postupu zpracovaného na základě projektové dokumentace pro provádění stavby. Bourací práce smějí provádět pouze fyzické osoby k tomu určené zhotovitelem. Zhotovitel rovněž pověří pro každé pracoviště místa provádění bouracích prací v objektu současně, fyzickou osobu pro výkon stálého dozoru provádění prací a pohybu fyzických osob na pracovišti. Před zahájením bouracích prací: 1. bude vymezen ohrožený prostor, který bude zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických osob; 2. bude část objektu určená k bourání prokazatelně odpojená od veškerých rozvodů a instalací nebo budou zhotovitelem zajištěná opatření k bezpečnému provozu během provádění bouracích prací; 3. bude stanoven signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště a všechny osoby zdržující se na tomto pracovišti budou s tímto signálem prokazatelně seznámeny; 4. pracoviště bude vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. Bourací práce budou zahájeny po vydání písemného příkazu osobou určenou zhotovitelem. Pokud budou při bouracích pracích zjištěné skutečnosti neodpovídající průzkumu a statickému posudku, bude bez zbytečného odkladu zajištěna stabilita bouraných konstrukcí, bourací práce budou přerušeny. Neprodleně bude vyrozuměn statik, který posoudí danou situaci a navrhne zhotoviteli nezbytná opatření a změny technologického postupu. Stavební suť vzniklá při bouracích pracích bude průběžně odvážena, aby nedošlo k přetížení podlah a stropních konstrukcí. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybavení kromě standardních OOPP respirátory a pracoviště bude průběžně vlhčeno kropeno a uklízeno průmyslovým vysavačem. 7 Příprava území V území staveniště se v současnosti nachází křoviny a dřeviny, které zhotovitel v rámci přípravy území odstraní v souladu s projektovou dokumentaci. 8 Posuzování a vyhodnocování rizik Výčet veškerých možných rizik identifikovaných na staveništi známých před zahájením stavby je uveden níže. Před zahájením stavby zajistí zadavatel stavby zpracování, resp. doplnění Strana 6

12 plánu BOZP na staveništi. V průběhu realizace stavby bude probíhat aktualizace plánu BOZP podle skutečného stavu stavby a budou posuzovány a vyhodnocovány rizika, včetně posuzování pravděpodobnosti a četnosti výskytu, jejich závažnost, pravděpodobnost rozsahu rizik a potažmo ukazatel stupně těchto rizik: P Pravděpodobnostní rozsah rizika (resp. vznik a existence nebezpečí): 1 téměř vyloučené riziko 2 vysoce nepravděpodobné riziko 3 málo pravděpodobné riziko 4 méně než padesátiprocentní možnost rizika 5 padesátiprocentní možnost rizika 6 více než padesátiprocentní možnost rizika 7 pravděpodobné riziko 8 velmi pravděpodobné riziko 9 téměř jisté riziko 10 nevyhnutelné riziko Z Závažnost následků rizika 1 neočekává se zranění osob 2 drobné zranění bez prac. neschopnosti a bez následků absenční úraz 3 prac. neschopnost nepřesahující 3 dny 4 prac. neschopnost od 3 dnů do 3 týdnů bez trvalých následků 5 prac. neschopnost přesahující 3 týdny bez trvalých následků 6 prac. neschopnost přesahující 3 týdny s jistými trvalými následky 7 trvalá částečná invalidita, méně závažné trvalé poškození zdraví 8 trvalá částečná invalidita, závažné trvalé poškození zdraví 9 trvalá invalidita, mimořádně závažné poškození zdraví 10 úmrtí osoby nebo osob F Frekvence (četnost) vzniku nebezpečných situací: 1 nebezpečná situace vzniká jednou za 5 let 2 nebezpečná situace vzniká jednou za rok 3 nebezpečná situace vzniká jednou za měsíc 4 nebezpečná situace vzniká jednou za týden 5 nebezpečná situace vzniká jednou za směnu 6 nebezpečná situace vzniká jednou za hodinu 7 nebezpečná situace vzniká jednou za 30 minut 8 nebezpečná situace vzniká jednou za minutu 9 nebezpečná situace vzniká jednou za 30 sekund 10 nebezpečná situace je permanentní Celkové hodnocení rizika získáme vynásobením ukazatelů a výsledný součin představuje tzv. stupeň rizika ("SR"): SR = P x Z x F Strana 7

13 Stupeň rizika - výsledná hodnota rizika: I. pod riziko možno přijmout, žádné zvláštní opatření II možné riziko, zvýšit pozornost III riziko, potřeba nápravné činnosti IV vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření V velmi vysoké riziko, zastavit činnost Toto bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů pro případné přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu bezpečnostních opatření, který bude obsažen v plánu zvýšení úrovně bezpečnosti, jenž bude součástí vyhodnocení a dokumentace rizik. Při stanovení stupně závažnosti vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V.) přičemž celkové hodnocení stupně rizika (SR) pak může být následující: I. Zanedbatelné (bezvýznamné) riziko (riziko možno přijmout), není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100 % bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a výchovná opatření je třeba realizovat. II. Akceptovatelné (přijatelné) riziko (možné riziko, zvýšit pozornost), riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zvážit náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod. III. Mírné riziko (riziko, potřeba nápravné činnosti), i když urgentnost opatření není tak závažná jako u rizik kategorie II. je zpravidla nutno bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení společnosti. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém období. IV. Nežádoucí riziko (vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření) vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnější úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. V. Nepřijatelné riziko (velmi vysoké riziko, zastavit činnost), velmi vysoké riziko, permanentní možnost úrazů, závažné nehody, nutnost okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 9 Časový plán Předpokládaný termín realizace stavby: Zahájení stavby: 10/2011 Strana 8

14 Ukončení stavby: 12/2012 Časový postup prací s identifikací aktuálních rizik bude průběžně upřesňován přímo v dodavatelském časovém harmonogramu výstavby, který zohlední vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů zhotovitele a jeho dodavatelů, včetně klimatických podmínek. 10 Předpokládaný počet pracovníků Zhotovitel zajistí pro jednotlivé stavební činností odpovídající počet kvalifikovaných pracovníků (vlastními zaměstnanci nebo subdodavatelsky). V reálném čase se bude na staveništi pravděpodobně pohybovat 1 stavbyvedoucí a 5 15 dělníků současně. 11 Doprava Případné znečištění komunikace výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady stavby. 12 Bezpečnostní opatření Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti zajistí zhotovitel a jeho dodavatelé dle platných předpisů. Pracovníci jsou povinni při veškerých činnostech používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s platnou legislativou. Všechny osoby vstupující v průběhu pracovní doby na staveniště (včetně zástupců zadavatele, dodavatelských subjektů, pracovníků státní správy vykonávající dohled a kontrolu nad prováděním stavebních prací apod.), budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména vhodným oděvem bez volně vlajících části, pevnou obuvi, reflexní vestou a ochrannou přilbou. Pohyb cizích osob po staveništi je možný jenom v doprovodu fyzické osoby pověřené zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vést denní evidenci osob přítomných na staveništi. 13 Systém kontroly rizik a bezpečnostních opatření V rámci systému kontroly rizik na staveništi budou probíhat kontrolní dny stavby zaměřené na dodržování BOZP. 14 Odpovědná osoba pro provádění zabezpečení záchranných prací Stavbyvedoucí:., tel Identifikace rizik a návrh opatření k omezení rizika Odstraňovaní dřevin a křovin Poškrábání křovinami, oděrky od trnů Uklouznutí na terénu Propíchnutí chodidla Strana 9

15 Řezné nebo sečné rány používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv používat vhodné pracovní oblečení a ochranné pracovní pomůcky, např. rukavice, brýle nebo ochranné štíty na obličej apod. vhodná volba nářadí a jeho správné používání vhodně volit trasy chůze Pohyb osob na staveništi Pád osob Podvrtnutí chodidla Uklouznutí na terénu Propíchnutí chodidla Naražení na překážku používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv komunikace musí být v jedné úrovni nebezpečné prohlubně a otvory musí být zabezpečeny dostatečně únosnými poklopy nebo označeny a ohrazeny instalovat vhodné přechody přes poklopy a stavební překážky vhodně instalovat provizorní rozvody el. energie (vedení kabelů mimo komunikační trasy nebo vyvěšení kabelů) Klimatické podmínky Prochlazení v zimním období Přehřátí, úpal v letním období Oslnění, zánět spojivek dodržovat bezpečnostních přestávek v práci používat pracovní oděv a OOPP proti chladu a dešti podávat teplé nealkoholické nápoje podávaní studených nealkoholických nápojů používání ochranné přikrývky hlavy používání slunečních brýlí Osvětlení Snížená viditelnost správná volba pracovního místa zřízení dostatečného umělého osvětlení rovnoměrnost osvětlení Strana 10

16 Manipulace se stavebním materiálem Poškození páteře Přetížení a namožení pracovníků Zranění manipulovaným předmětem Pád materiálu na osobu nezdržovat se pod upevněným břemenem dodržovat hmotnostní limit zátěže 50 kg dodržovat bezpečný a zdraví způsob manipulace s břemenem nezvedat trhavými pohyby, ale plynule s rovnými zády a břemeno držet blízko těla manipulaci s břemenem více pracovníky řídí pověřený pracovník používat vhodné manipulační pomůcky před uložením břemene připravit podklad o výšce 3 cm zajistit břemeno proti převržení vyloučit manipulaci s břemeny v poškozených obalech používat pracovní rukavice Práce ve výškách Pád osob z výšky Pád materiálu z výšky Pád z vratkých konstrukcí vybavit stavbu vhodnými konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky) zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro zvyšování místa práce zkontrolovat konstrukci lešení před zahájením stavební činností a kontroly následně provádět průběžně po celou dobu realizace stavby konstrukce lešení musí být dostatečně únosná, stabilní a pevná průběžně zajišťovat kolektivní zajištění volných okrajů stavby, kde je rozdíl větší než 1,5 m průběžně zakrývat otvory a prostupy ve všech směrech větší než 0,25 m zaklopení otvorů musí mít dostatečnou únosnost a poklopy musí být zajištěny proti posunutí nepřetěžovat pracovní podlahy pomocných konstrukcí materiálem nebo soustředěním většího počtu pracovníků materiál ukládat bezpečně mimo okraj pracovní podlahy volné okraje podlah zajistit zarážkou vymezit ochranné pásma pod prácemi ve výškách a zamezit vstup osob do ochranného pásma vyloučit práce nad sebou nebo zajistit nižší pracoviště proti pádu předmětů z vyššího pracoviště zamezit přístup k místům na stavbě, kde se nepracuje a kde není provedeno kolektivní zajištění Strana 11

17 pokud nelze použít kolektivní zajištění, použít prostředky osobního zajištění osobní ochranné pracovní prostředky pravidelně kontrolovat stanovit místa úvazů, ukotvení Lešení Zřícení konstrukce Pád nebo propadnutí osob Pád nebo propadnutí materiálu dostatečně únosný terén podklad pro umístění lešení technologický postup montáže konstrukce lešení a návod výrobce bude po celou dobu používání lešení přístupný na stavbě k nahlédnutí montáž a demontáž konstrukce lešení mohou provádět pouze pracovníci s platným lešenářským průkazem mezera mezi konstrukcí lešení a lícem objektu max. 0,25 m zmontovaná konstrukce lešení bude předána odpovědnému pracovníkovi zhotovitele protokolem s údaji nutnými k zajištění stability konstrukce lešení a zápisem do stavebního deníku kontrolu konstrukce lešení se zápisem do stavebního deníku provádět 1 x za 14 dní provádět denní kontrolu osazení podlah, zábradlí, žebříků, zarážek a pod. před zahájením práce na lešení kontrolovat konstrukcí lešení po silných větrech a bouřkách zjištěné závady neprodleně odstranit pracovní podlahy musí být zajištěné proti posunutí, pootočení a překlopení provádět průběžný úklid podlah od zbytků materiálů konstrukce lešení bude označena potřebnými informacemi, zejména únosnosti v kg/m 2 používat jenom kvalitní nepoškozené součásti lešení, nekvalitní prvky vyřadit zajistit prostorovou tuhost lešení ztužením větrováním dle návodu pro montáž a kotvení s požadovanou únosností kotevních prvků zajistit spoje proti vysmeknutí nerovnosti podlah a mezery větší než 30 mm vyrovnávat nájezdovým klínem otvory v podlahách pro výstup a sestup pracovníků vždy po přechodu uzavírat v zimním období pracovat až po důkladném odstranění sněhu a námrazy Jednoduché a dvojité žebříky Pád pracovníka ze žebříku Pád žebříku (převrácení) na pracovníka nebo jinou osobu žebříky používat jenom pro krátkodobé práce s bezpečným ručním nářadím provádět vizuální kontrolu žebříku před každým použitím nepoužívat poškozené žebříky minimální obslužný prostor ze strany přístupu u paty žebříku je 0,6 m a za příčlemi musí zůstat volný prostor alespoň 0,18 m žebřík musí přesahovat výstupní úroveň o 1,1 m minimální sklon žebříku je 2,5 :1 Strana 12

18 na žebříku platí zákaz manipulace s břemenem těžším než 15 kg na žebříku může pracovat, vystupovat nebo sestupovat pouze jeden pracovník zákaz vstupu na poškozený nebo nezajištěný žebřík při práci s chodidly výše než 5 m je pracovník povinen používat osobní zajištění stupně žebříku průběžně zbavovat bláta a nečistot dvojitý žebřík musí být osazen řetízky proti rozjetí ramen Montážní práce Pád osob z výšky Pád přepravovaných dílů Zborcení osazovaných dílů důsledně dodržovat stanovený technologický postup montáže, práce zahájit po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění zastavit práce při špatné viditelnosti, při tvorbě námrazy a náledí, při větru větším než 8 m/s vybavit pracovníky vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky vázání a odvazování břemen mohou provádět pouze pracovníci s platnými vazačskými průkazy kontrolovat vazačské prostředky před použitím vazač musí znát hmotnost vázaného břemene používat vhodné a dostatečně únosné zdvihací zařízení bezchybně navádět transport uvázaných břemen ukazováním nebo vysílačkou tak, aby nedošlo k nárazu do osoby nebo překážky ukládat díly tak, aby nedošlo k zborcení stohu neopírat díly o stavební konstrukce ukládat díly pouze na rovné a pevné podklady osazovat správné díly dle stavebního výkresu kontrolovat díl před uvázáním, kontrolovat vrch a spodek osazovaného dílu vyloučit osazení vadného dílu zajišťovat stabilitu osazovaného dílu, kontrolovat správné osazení a ukotvení dílu Zednické práce Zřícení, zborcení zděné konstrukce Pád materiálu Pád osazovaných a zabudovaných předmětů Pořezání o ostré hrany (tvárnic, cihel, obkladaček) Zranění očí vápnem a maltou Poranění kolen, kloubů stanovit a dodržovat technologický postup zdění jednotlivých konstrukcí zajišťovat stabilitu, pevnost a tuhost vyzdívané konstrukce kotvit příčky do nosného zdiva kotvit a zajišťovat osazované předměty dle projektové dokumentace a návodů na montáž jednotlivých předmětů Strana 13

19 zajistit stabilní postavení pracovníka při zdění zajistit dostatečný pracovní prostor široký min. 0,6 m, vhodně uskladňovat materiál správně uchopovat zdící materiál, zajistit zvyšování místa práce pro zdění tak, aby pracovník zvedal materiál max. do výše hlavy vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách při práci s vápennou maltou nebo vápenným mlékem používat ochranné brýle při práci s materiálem, který má ostré hrany používat pevné pracovní rukavice při zdění v kleče používat chrániče kolen nebo měkké podložky pod kolena Stavební elektrické vrátky Pád břemene Zřícení nosné konstrukce kladky Zachycení prstů Pád zaměstnance Pád materiálu Zranění el. Proudem Zranění druhých osob správné zavěšení břemene vyloučení vstupu a pohybu osob pod zavěšeným břemenem dodržení zákazu dopravy břemen nevhodných rozměrů vyloučení zachycení břemene o stavební nebo prozatímní konstrukci seřízení koncového vypínače zdvihu nepřekračování maximální nosnosti el. Válku řádný technický stav nosného lana kontroly nosného lana správné navíjení přes kladku na buben obsluhy zatížení a zakotvení nosné konstrukce kladky použití vhodné kladky ověřování únosností a pevnosti nosné konstrukce kladky nepřekračování únosnosti konstrukce a závěsu kladky umístit kladku mimo dosah obsluhy při odebírání materiálu použít kladku s krytem, pokud je v dosahu obsluhy zřízení kolektivního zajištění proti pádu v místě odběru materiálu minimálně jednotkové zábradlí zarážka u podlahy proti proklouznutí zaměstnance úklid plošiny nebo místa pro odběr materiálu osazení zarážky proti pádu materiálu maximální mezery a otvory v podlaze plošiny pro odběr materiálu 2,5 cm nepřeplňovat materiálem nádoby určené pro jeho převoz el. zařízení vrátku v dobrém technickém stavu provádění kontrol a revizí nepoužívat poškozený přívodní kabel kontrolovat uzavření krytů el. zařízení přístupný hlavní vypínač chránit přívodní kabel proti mechanickému poškození Strana 14

20 vyloučit přítomnost druhých osob v nebezpečném prostoru vrátky včetně místa pádu materiálu v době nepřítomnosti obsluhy zajistit vrátek proti zneužití nepovolanou osobou Kladky pro ruční zvedání Pád břemene statický výpočet nosné konstrukce kladky úvaz kladky schvaluje vedoucí zaměstnanec neporušené konopné lano maximální zvedené břemeno do 60 kg kladka usazena krytem vhodná pracovní poloha obsluhy kladky kovový hák s dostatečně únosným úvazem kontrola nosné konstrukce, úvazu, lana vždy před zahájením práce použití předepsaných OOPP Stavební nákladní výtahy se zákazem přepravy osob Zřícení plošiny Přimáčknutí plošinou Pád zaměstnance z výšky Zachycení výtahovou plošinou Pád materiálu Zřícení věže Zranění el. proudem Zranění nezúčastněných osob funkční stavítka při otevření dveřní plošiny dodržování zákazu přepravování osob dodržování zákazu vstupu pod zdviženou plošinu řádný technický stav lana, jeho správné vedení přes kladku a správné navíjení na buben pravidelná a včasná údržba a mazání dostatečně únosný vodorovný prvek výtahu nepřetěžování vyznačené únosnosti plošiny rovnoměrné ukládání břemene břemeno nesmí přesahovat půdorysnou plochu plošiny funkční koncové bezpečnostní spínače osazení zákazových tabulek funkční závora spodního nakládacího a vykládacího prostoru ohrazený spodní nakládací a vykládací prostor pokud není funkční závora, je povinnost obsluhy zastavit cca 2 m před dojezdem zákaz používání el. vrátku s plošinou ve vodítkách ohrazení volných okrajů nakládacích a vykládacích ramp kontrola a zajištění otvorů v podlaze uzávěry s el. blokováním pohybu plošiny Strana 15

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK. hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK. hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik REGISTR RIZIK hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro práce a činnosti prováděné organizací: Hřbitovní 15, 312 16 PLZEŇ

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Plán BOZP Masarykova ZŠ, Polička 1 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI Realizace úspor energie Masarykova základní škola Polička Základní škola, Náb. Svobody 447, Polička Pavilon

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013

STAVBA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA ÚPRAVU POVRCHU UL. ZÁMECKÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY číslo zakázky: 13008 DOS 05/2013 E. 1. a Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je oprava a zpevnění ploch, které budou využívány jako silniční komunikace.

Více

Diplomovaný zdravotnický záchranář

Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o Specifika poskytování první pomoci a zásahu zdravotní záchranné služby v prostředí rizikových

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín

Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín Posuzovaný objekt škola Subsystém Cesty, podlahy - přiléhající k budovám Cesty, podlahy - přiléhající k budovám Cesty, podlahy - přiléhající k budovám Podlahy a komunikace v budovách Podlahy a komunikace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 21 odstavec (1) písmeno a) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon ) Likvidace nebezpečného a ostatního odpadu ve

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ ROUSÍNOV, I. ETAPA Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: SUŠILOVO NÁMĚSTÍ

Více

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015

PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 PI (Pracovní instrukce) PI-BOZP-374 Základní požadavky BOZP, PO a ŽP pro realizaci zarážkových prací při CZZ 2015 Platnost od: 22.5.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: BOZP (Systém bezpečnosti práce)

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140081 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: KŘP Lbk - Česká Lípa, Arbesova čp 407 a 408 - rekonstrukce kotlové

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

5. Základní předpis v oblasti BOZP

5. Základní předpis v oblasti BOZP ř á í ěř ý í í úč ý č Í Ě á í ř č á Úč ě á í Ž š ě í ě í ř á č ý ří í ě í š á í ř š í ě ů ří š í í í í ň ě í é á é ě ů í í í í á ý Ž ůř ší í é í í ě Ů á í á ů ě á í ě ř Š ý ý ě í Ú é ě í ě é í čá áď á

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION

Více

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu

Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Studijní materiály pro účastníky semináře Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců v zemědělství ve zlínském regionu Agrární komora Zlín Bartošova 4393 1 Cross-complinace a ochrana zdraví zaměstnanců

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Směrnice děkana č. 5/2009. Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Směrnice děkana č. 5/2009 Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 1. Úvodní ustanovení 1.1. Působnost směrnice

Více

UČNI A STROJE. Bezpečná práce na STAVBÁCH

UČNI A STROJE. Bezpečná práce na STAVBÁCH UČNI A STROJE Bezpečná práce na STAVBÁCH Obsah Předmluva 2 Úvod a statistiky 3 Odpovědnost 4 Bezpečná práce Zvedání a nošení 5 Pracoviště a plochy na skladování 6 OOPP ochrana hlavy a ochrana sluchu 7

Více

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5.

Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi z 5. září 2014 I. Předmět úpravy 1. Odkazem na tyto podmínky se určuje část obsahu smlouvy

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... HP4-6-92448 2 OBSAH STRANA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 5 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.a Označení stavby... 5 1.b Stavebník nebo objednatel stavby... 5 1.c Projektant... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 6 2.a Stručný

Více