E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva"

Transkript

1

2 E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Brno, březen Vypracovala: Bc. Lýdia Regéciová

3 E. Zásady organizace výstavby a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Staveniště je částečně vymezeno stávajícím oplocením pozemku. Pozemek stavby je svažitý, mimo zpevněné plochy zatravněný s ojedinělými dřevinami a křovinami. Sadové úpravy nejsou součástí tohoto projektu. Aby nedocházelo k poškozování zahrady a drobné architektury (např. kašny), provede zhotovitel souvislé dočasné oplocení vysoké min. 1,8 m z plných neprůhledných plotových dílů nebo z pletiva, na které pověsí např. hustou síť nebo neprůhlednou geotextilií v rozsahu dle situace ZOV. Tímto opatřením dojde k zajištění staveniště proti nežádoucí pozornosti nepovolaných osob, k zamezení pohybu pracovníků stavby po rozsáhlé zahradě vily a současně k snížení úniku prašnosti do okolí stavby. Zařízení staveniště bude s ohledem na omezené prostorové možnosti umístěné v předzahrádce vily z ulice Drobného a na východní straně vily. Příjezd na staveniště je stávajícím průjezdem domu z ulice Drobného, která navazuje jižně na veřejnou komunikaci Náměstí 28. Října a na severu ústí do křižovatky Pionýrská Sportovní Drobného. Stavba nevyžaduje těžkotonážní dopravní obslužnost. Zhotovitel si po převzetí staveniště prověří aktuální dopravní omezení v okolí stavby s ohledem na jiné stavby a probíhající činnosti. Rekonstrukce objektu nevyžaduje trvalou deponii; mezideponie pro dočasné uskladnění výkopku vzniklého odkrytím vnější strany základů objektu pro provedení hydroizolace a umístění trativodu bude umístěná v předzahrádce vily a na východní straně vily. Výkopek bude použit zpětně do zásypů. Veškerý odpad vzniklý při rekonstrukci vily bude průběžně odvážen ze staveniště a likvidován v souladu s platnou legislativou. Volné spalování stavebních zbytků je na staveništi zakázáno! b) významné sítě technické infrastruktury Trasy rozvodů sítí musí být před zahájením stavebních prací prokazatelně identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí ochranná pásma dle platných předpisů. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Staveniště bude napojeno na stávající rozvody vody a elektrické energie. Místa napojení budou protokolárně předány zhotoviteli při předávání staveniště. Odvodnění staveniště není nutné. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba se nachází na oploceném pozemku a rekonstrukce objektu bude probíhat za úplného vyloučení stávajícího provozu a pohybu uživatelů objektu. V době realizace rekonstrukce vily nebude objekt v zahradě (byt správce) zpřístupněn a užíván. Provoz na veřejné komunikaci nebude vlivem stavby omezen. Nezbytná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob jsou uvedeny v příloze. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace stavba nevyžaduje. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů. Strana 2

4 E. Zásady organizace výstavby f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Veškerá zařízení staveniště se budou nacházet pouze na pozemku stavebníka. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení nebudou zřizovány. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou uvedeny v příloze Plán BOZP na staveništi. Před zahájením stavby bude zadavatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Při provádění stavby musí být přijata veškerá opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí, zejména pak podzemích a povrchových vod ropnými látkami. S veškerými odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. Zadavatel předpokládá realizaci rekonstrukce vily v období 07/ /2013. Strana 3

5 Příloha:

6 1 ÚVOD 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3 SITUAČNÍ PLÁN 4 4 ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 5 5 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 5 6 BOURACÍ PRÁCE 6 7 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 6 8 POSUZOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK 6 9 ČASOVÝ PLÁN 8 10 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 9 11 DOPRAVA 9 12 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 9 13 SYSTÉM KONTROLY RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 9 14 ODPOVĚDNÁ OSOBA PRO PROVÁDĚNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 9 15 IDENTIFIKACE RIZIK A NÁVRH OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIKA 9 16 PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU 31 Strana 2

7 1 Úvod Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ) je dokument, který byl zpracován v rámci projektové přípravy stavby Obnova secesní památky vila a život rodiny Löw-Beerů (dále jen stavba ) a obsahuje proto jenom údaje, informace a rizika známé v době jeho zpracování. Výchozí podklady: Projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval generální projektant Arch.Design, s.r.o. v únoru Zadavatel této stavby je povinen: 1. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 2. předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby; 3. nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce; 4. zajistit, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován, resp. doplněn plán BOZP na staveništi a ten byl průběžně aktualizován podle skutečného stavu realizované stavby. Zhotovitel této stavby je povinen: 1. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat koordinátorovi BOZP informace o pracovních nebo technologických postupech, které při realizaci stavby zvolí a přehled rizik, které mohou vzniknout při těchto postupech; 2. dodržovat tento ; 3. poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost po celou dobu realizace stavby, zejména předávat včas informace a podklady potřebné pro změny a aktualizaci tohoto Plánu BOZP na staveništi (změny pracovních postupů, nástup subdodavatelů na stavbu a jejich pracovní nebo technologické postupy, apod.). Na základě těchto informací a na základě fyzických kontrol stavby bude probíhat průběžná aktualizace Plánu BOZP na staveništi. je zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen zákon ) a nenahrazuje dokumentaci o vyhledávání Strana 3

8 a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních, kterou dle platné legislativy zpracovává každý zhotovitel; nenahrazuje ani časový plán (harmonogram) výstavby. 2 Základní údaje Stavba je umístěna na pozemku p.č v k.ú. Černá Pole. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažní secesní vily. Rozsah stavebních úprav je popsán v technické zprávě a ve výkresech stavební části projektu. Nevýznamnějším zásahem do objektu bude vestavba výtahu v severní části objektu. Členění stavby na stavební objekty: Jedná se o jeden stavební objekt. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., povinnost zpracovat plán: Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. Zadavatel stavby: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: Projektant: Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, Brno IČ: Situační plán Strana 4

9

10 4 Zajištění staveniště Zhotovitel po převzetí staveniště provede vyhrazení staveniště dle situačního plánu oplocením ve výšce nejméně 1,8 m tak, aby bylo staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, aby byla snížená prašnost do okolí stavby a současně se bral ohled na související přilehlé komunikační prostory a provoz v těchto prostorách byl co nejméně narušen a omezen. V místech vstupu a vjezdu na staveniště budou instalovány výstražné tabulky Na staveniště vstup nepovolaných osob zakázán, Vstup jen v ochranné přilbě, Povinné nošení reflexních vest, Vstup jen v ochranné obuvi, Nebezpečí úrazu. Mimo pracovní dobu bude vstup a vjezd na staveniště řádně uzavřen a uzamčen. Trasy stávajících rozvodů inženýrských sítí musí být před zahájením stavebních prací prokazatelně identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Před zahájením realizace stavby je nezbytná instalace sociálního zařízení a provozního zařízení staveniště včetně připojení na stávající sítě elektřiny. Pro odvod splaškové vody ze sociálního zařízení na staveništi bude instalováno chemické WC. S ohledem na objektu, který je nemovitou kulturní památkou s reg. č doporučuji pro celé staveniště zákaz kouření, resp. zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Použití plamene při svařování se řídí zvláštními pokyny viz. Identifikace rizik a návrh opatření k omezení rizika. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a dopravní komunikace. Rovněž musí být zajištěna dostatečná únosnost všech ploch určených pro pohyb osob. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. Hlavní vypínač elektrického zařízení na staveništi musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být zřetelně označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nebude pracovat, budou elektrická zařízení odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Elektrické vedení bude v dopravních a komunikačních trasách chráněno mechanickými chráničkami nebo vyvěšením vedení nad tyto trasy. 5 Skladování a manipulace s materiálem S ohledem na omezenou plochou zařízení staveniště, bude nezbytné operativně řídit bezpečný přísun a odběr materiálu v přiměřeném množství a objemu v souladu s postupem prací. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, suché a zpevněné. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Strana 5

11 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 6 Bourací práce Zhotovitel bude postupovat podle technologického postupu zpracovaného na základě projektové dokumentace pro provádění stavby. Bourací práce smějí provádět pouze fyzické osoby k tomu určené zhotovitelem. Zhotovitel rovněž pověří pro každé pracoviště místa provádění bouracích prací v objektu současně, fyzickou osobu pro výkon stálého dozoru provádění prací a pohybu fyzických osob na pracovišti. Před zahájením bouracích prací: 1. bude vymezen ohrožený prostor, který bude zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických osob; 2. bude část objektu určená k bourání prokazatelně odpojená od veškerých rozvodů a instalací nebo budou zhotovitelem zajištěná opatření k bezpečnému provozu během provádění bouracích prací; 3. bude stanoven signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště a všechny osoby zdržující se na tomto pracovišti budou s tímto signálem prokazatelně seznámeny; 4. pracoviště bude vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. Bourací práce budou zahájeny po vydání písemného příkazu osobou určenou zhotovitelem. Pokud budou při bouracích pracích zjištěné skutečnosti neodpovídající průzkumu a statickému posudku, bude bez zbytečného odkladu zajištěna stabilita bouraných konstrukcí, bourací práce budou přerušeny. Neprodleně bude vyrozuměn statik, který posoudí danou situaci a navrhne zhotoviteli nezbytná opatření a změny technologického postupu. Stavební suť vzniklá při bouracích pracích bude průběžně odvážena, aby nedošlo k přetížení podlah a stropních konstrukcí. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybavení kromě standardních OOPP respirátory a pracoviště bude průběžně vlhčeno kropeno a uklízeno průmyslovým vysavačem. 7 Příprava území V území staveniště se v současnosti nachází křoviny a dřeviny, které zhotovitel v rámci přípravy území odstraní v souladu s projektovou dokumentaci. 8 Posuzování a vyhodnocování rizik Výčet veškerých možných rizik identifikovaných na staveništi známých před zahájením stavby je uveden níže. Před zahájením stavby zajistí zadavatel stavby zpracování, resp. doplnění Strana 6

12 plánu BOZP na staveništi. V průběhu realizace stavby bude probíhat aktualizace plánu BOZP podle skutečného stavu stavby a budou posuzovány a vyhodnocovány rizika, včetně posuzování pravděpodobnosti a četnosti výskytu, jejich závažnost, pravděpodobnost rozsahu rizik a potažmo ukazatel stupně těchto rizik: P Pravděpodobnostní rozsah rizika (resp. vznik a existence nebezpečí): 1 téměř vyloučené riziko 2 vysoce nepravděpodobné riziko 3 málo pravděpodobné riziko 4 méně než padesátiprocentní možnost rizika 5 padesátiprocentní možnost rizika 6 více než padesátiprocentní možnost rizika 7 pravděpodobné riziko 8 velmi pravděpodobné riziko 9 téměř jisté riziko 10 nevyhnutelné riziko Z Závažnost následků rizika 1 neočekává se zranění osob 2 drobné zranění bez prac. neschopnosti a bez následků absenční úraz 3 prac. neschopnost nepřesahující 3 dny 4 prac. neschopnost od 3 dnů do 3 týdnů bez trvalých následků 5 prac. neschopnost přesahující 3 týdny bez trvalých následků 6 prac. neschopnost přesahující 3 týdny s jistými trvalými následky 7 trvalá částečná invalidita, méně závažné trvalé poškození zdraví 8 trvalá částečná invalidita, závažné trvalé poškození zdraví 9 trvalá invalidita, mimořádně závažné poškození zdraví 10 úmrtí osoby nebo osob F Frekvence (četnost) vzniku nebezpečných situací: 1 nebezpečná situace vzniká jednou za 5 let 2 nebezpečná situace vzniká jednou za rok 3 nebezpečná situace vzniká jednou za měsíc 4 nebezpečná situace vzniká jednou za týden 5 nebezpečná situace vzniká jednou za směnu 6 nebezpečná situace vzniká jednou za hodinu 7 nebezpečná situace vzniká jednou za 30 minut 8 nebezpečná situace vzniká jednou za minutu 9 nebezpečná situace vzniká jednou za 30 sekund 10 nebezpečná situace je permanentní Celkové hodnocení rizika získáme vynásobením ukazatelů a výsledný součin představuje tzv. stupeň rizika ("SR"): SR = P x Z x F Strana 7

13 Stupeň rizika - výsledná hodnota rizika: I. pod riziko možno přijmout, žádné zvláštní opatření II možné riziko, zvýšit pozornost III riziko, potřeba nápravné činnosti IV vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření V velmi vysoké riziko, zastavit činnost Toto bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů pro případné přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu bezpečnostních opatření, který bude obsažen v plánu zvýšení úrovně bezpečnosti, jenž bude součástí vyhodnocení a dokumentace rizik. Při stanovení stupně závažnosti vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V.) přičemž celkové hodnocení stupně rizika (SR) pak může být následující: I. Zanedbatelné (bezvýznamné) riziko (riziko možno přijmout), není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100 % bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a výchovná opatření je třeba realizovat. II. Akceptovatelné (přijatelné) riziko (možné riziko, zvýšit pozornost), riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zvážit náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod. III. Mírné riziko (riziko, potřeba nápravné činnosti), i když urgentnost opatření není tak závažná jako u rizik kategorie II. je zpravidla nutno bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení společnosti. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém období. IV. Nežádoucí riziko (vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření) vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnější úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. V. Nepřijatelné riziko (velmi vysoké riziko, zastavit činnost), velmi vysoké riziko, permanentní možnost úrazů, závažné nehody, nutnost okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 9 Časový plán Předpokládaný termín realizace stavby: Zahájení stavby: 10/2011 Strana 8

14 Ukončení stavby: 12/2012 Časový postup prací s identifikací aktuálních rizik bude průběžně upřesňován přímo v dodavatelském časovém harmonogramu výstavby, který zohlední vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů zhotovitele a jeho dodavatelů, včetně klimatických podmínek. 10 Předpokládaný počet pracovníků Zhotovitel zajistí pro jednotlivé stavební činností odpovídající počet kvalifikovaných pracovníků (vlastními zaměstnanci nebo subdodavatelsky). V reálném čase se bude na staveništi pravděpodobně pohybovat 1 stavbyvedoucí a 5 15 dělníků současně. 11 Doprava Případné znečištění komunikace výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady stavby. 12 Bezpečnostní opatření Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti zajistí zhotovitel a jeho dodavatelé dle platných předpisů. Pracovníci jsou povinni při veškerých činnostech používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s platnou legislativou. Všechny osoby vstupující v průběhu pracovní doby na staveniště (včetně zástupců zadavatele, dodavatelských subjektů, pracovníků státní správy vykonávající dohled a kontrolu nad prováděním stavebních prací apod.), budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména vhodným oděvem bez volně vlajících části, pevnou obuvi, reflexní vestou a ochrannou přilbou. Pohyb cizích osob po staveništi je možný jenom v doprovodu fyzické osoby pověřené zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vést denní evidenci osob přítomných na staveništi. 13 Systém kontroly rizik a bezpečnostních opatření V rámci systému kontroly rizik na staveništi budou probíhat kontrolní dny stavby zaměřené na dodržování BOZP. 14 Odpovědná osoba pro provádění zabezpečení záchranných prací Stavbyvedoucí:., tel Identifikace rizik a návrh opatření k omezení rizika Odstraňovaní dřevin a křovin Poškrábání křovinami, oděrky od trnů Uklouznutí na terénu Propíchnutí chodidla Strana 9

15 Řezné nebo sečné rány používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv používat vhodné pracovní oblečení a ochranné pracovní pomůcky, např. rukavice, brýle nebo ochranné štíty na obličej apod. vhodná volba nářadí a jeho správné používání vhodně volit trasy chůze Pohyb osob na staveništi Pád osob Podvrtnutí chodidla Uklouznutí na terénu Propíchnutí chodidla Naražení na překážku používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv komunikace musí být v jedné úrovni nebezpečné prohlubně a otvory musí být zabezpečeny dostatečně únosnými poklopy nebo označeny a ohrazeny instalovat vhodné přechody přes poklopy a stavební překážky vhodně instalovat provizorní rozvody el. energie (vedení kabelů mimo komunikační trasy nebo vyvěšení kabelů) Klimatické podmínky Prochlazení v zimním období Přehřátí, úpal v letním období Oslnění, zánět spojivek dodržovat bezpečnostních přestávek v práci používat pracovní oděv a OOPP proti chladu a dešti podávat teplé nealkoholické nápoje podávaní studených nealkoholických nápojů používání ochranné přikrývky hlavy používání slunečních brýlí Osvětlení Snížená viditelnost správná volba pracovního místa zřízení dostatečného umělého osvětlení rovnoměrnost osvětlení Strana 10

16 Manipulace se stavebním materiálem Poškození páteře Přetížení a namožení pracovníků Zranění manipulovaným předmětem Pád materiálu na osobu nezdržovat se pod upevněným břemenem dodržovat hmotnostní limit zátěže 50 kg dodržovat bezpečný a zdraví způsob manipulace s břemenem nezvedat trhavými pohyby, ale plynule s rovnými zády a břemeno držet blízko těla manipulaci s břemenem více pracovníky řídí pověřený pracovník používat vhodné manipulační pomůcky před uložením břemene připravit podklad o výšce 3 cm zajistit břemeno proti převržení vyloučit manipulaci s břemeny v poškozených obalech používat pracovní rukavice Práce ve výškách Pád osob z výšky Pád materiálu z výšky Pád z vratkých konstrukcí vybavit stavbu vhodnými konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky) zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro zvyšování místa práce zkontrolovat konstrukci lešení před zahájením stavební činností a kontroly následně provádět průběžně po celou dobu realizace stavby konstrukce lešení musí být dostatečně únosná, stabilní a pevná průběžně zajišťovat kolektivní zajištění volných okrajů stavby, kde je rozdíl větší než 1,5 m průběžně zakrývat otvory a prostupy ve všech směrech větší než 0,25 m zaklopení otvorů musí mít dostatečnou únosnost a poklopy musí být zajištěny proti posunutí nepřetěžovat pracovní podlahy pomocných konstrukcí materiálem nebo soustředěním většího počtu pracovníků materiál ukládat bezpečně mimo okraj pracovní podlahy volné okraje podlah zajistit zarážkou vymezit ochranné pásma pod prácemi ve výškách a zamezit vstup osob do ochranného pásma vyloučit práce nad sebou nebo zajistit nižší pracoviště proti pádu předmětů z vyššího pracoviště zamezit přístup k místům na stavbě, kde se nepracuje a kde není provedeno kolektivní zajištění Strana 11

17 pokud nelze použít kolektivní zajištění, použít prostředky osobního zajištění osobní ochranné pracovní prostředky pravidelně kontrolovat stanovit místa úvazů, ukotvení Lešení Zřícení konstrukce Pád nebo propadnutí osob Pád nebo propadnutí materiálu dostatečně únosný terén podklad pro umístění lešení technologický postup montáže konstrukce lešení a návod výrobce bude po celou dobu používání lešení přístupný na stavbě k nahlédnutí montáž a demontáž konstrukce lešení mohou provádět pouze pracovníci s platným lešenářským průkazem mezera mezi konstrukcí lešení a lícem objektu max. 0,25 m zmontovaná konstrukce lešení bude předána odpovědnému pracovníkovi zhotovitele protokolem s údaji nutnými k zajištění stability konstrukce lešení a zápisem do stavebního deníku kontrolu konstrukce lešení se zápisem do stavebního deníku provádět 1 x za 14 dní provádět denní kontrolu osazení podlah, zábradlí, žebříků, zarážek a pod. před zahájením práce na lešení kontrolovat konstrukcí lešení po silných větrech a bouřkách zjištěné závady neprodleně odstranit pracovní podlahy musí být zajištěné proti posunutí, pootočení a překlopení provádět průběžný úklid podlah od zbytků materiálů konstrukce lešení bude označena potřebnými informacemi, zejména únosnosti v kg/m 2 používat jenom kvalitní nepoškozené součásti lešení, nekvalitní prvky vyřadit zajistit prostorovou tuhost lešení ztužením větrováním dle návodu pro montáž a kotvení s požadovanou únosností kotevních prvků zajistit spoje proti vysmeknutí nerovnosti podlah a mezery větší než 30 mm vyrovnávat nájezdovým klínem otvory v podlahách pro výstup a sestup pracovníků vždy po přechodu uzavírat v zimním období pracovat až po důkladném odstranění sněhu a námrazy Jednoduché a dvojité žebříky Pád pracovníka ze žebříku Pád žebříku (převrácení) na pracovníka nebo jinou osobu žebříky používat jenom pro krátkodobé práce s bezpečným ručním nářadím provádět vizuální kontrolu žebříku před každým použitím nepoužívat poškozené žebříky minimální obslužný prostor ze strany přístupu u paty žebříku je 0,6 m a za příčlemi musí zůstat volný prostor alespoň 0,18 m žebřík musí přesahovat výstupní úroveň o 1,1 m minimální sklon žebříku je 2,5 :1 Strana 12

18 na žebříku platí zákaz manipulace s břemenem těžším než 15 kg na žebříku může pracovat, vystupovat nebo sestupovat pouze jeden pracovník zákaz vstupu na poškozený nebo nezajištěný žebřík při práci s chodidly výše než 5 m je pracovník povinen používat osobní zajištění stupně žebříku průběžně zbavovat bláta a nečistot dvojitý žebřík musí být osazen řetízky proti rozjetí ramen Montážní práce Pád osob z výšky Pád přepravovaných dílů Zborcení osazovaných dílů důsledně dodržovat stanovený technologický postup montáže, práce zahájit po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění zastavit práce při špatné viditelnosti, při tvorbě námrazy a náledí, při větru větším než 8 m/s vybavit pracovníky vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky vázání a odvazování břemen mohou provádět pouze pracovníci s platnými vazačskými průkazy kontrolovat vazačské prostředky před použitím vazač musí znát hmotnost vázaného břemene používat vhodné a dostatečně únosné zdvihací zařízení bezchybně navádět transport uvázaných břemen ukazováním nebo vysílačkou tak, aby nedošlo k nárazu do osoby nebo překážky ukládat díly tak, aby nedošlo k zborcení stohu neopírat díly o stavební konstrukce ukládat díly pouze na rovné a pevné podklady osazovat správné díly dle stavebního výkresu kontrolovat díl před uvázáním, kontrolovat vrch a spodek osazovaného dílu vyloučit osazení vadného dílu zajišťovat stabilitu osazovaného dílu, kontrolovat správné osazení a ukotvení dílu Zednické práce Zřícení, zborcení zděné konstrukce Pád materiálu Pád osazovaných a zabudovaných předmětů Pořezání o ostré hrany (tvárnic, cihel, obkladaček) Zranění očí vápnem a maltou Poranění kolen, kloubů stanovit a dodržovat technologický postup zdění jednotlivých konstrukcí zajišťovat stabilitu, pevnost a tuhost vyzdívané konstrukce kotvit příčky do nosného zdiva kotvit a zajišťovat osazované předměty dle projektové dokumentace a návodů na montáž jednotlivých předmětů Strana 13

19 zajistit stabilní postavení pracovníka při zdění zajistit dostatečný pracovní prostor široký min. 0,6 m, vhodně uskladňovat materiál správně uchopovat zdící materiál, zajistit zvyšování místa práce pro zdění tak, aby pracovník zvedal materiál max. do výše hlavy vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách při práci s vápennou maltou nebo vápenným mlékem používat ochranné brýle při práci s materiálem, který má ostré hrany používat pevné pracovní rukavice při zdění v kleče používat chrániče kolen nebo měkké podložky pod kolena Stavební elektrické vrátky Pád břemene Zřícení nosné konstrukce kladky Zachycení prstů Pád zaměstnance Pád materiálu Zranění el. Proudem Zranění druhých osob správné zavěšení břemene vyloučení vstupu a pohybu osob pod zavěšeným břemenem dodržení zákazu dopravy břemen nevhodných rozměrů vyloučení zachycení břemene o stavební nebo prozatímní konstrukci seřízení koncového vypínače zdvihu nepřekračování maximální nosnosti el. Válku řádný technický stav nosného lana kontroly nosného lana správné navíjení přes kladku na buben obsluhy zatížení a zakotvení nosné konstrukce kladky použití vhodné kladky ověřování únosností a pevnosti nosné konstrukce kladky nepřekračování únosnosti konstrukce a závěsu kladky umístit kladku mimo dosah obsluhy při odebírání materiálu použít kladku s krytem, pokud je v dosahu obsluhy zřízení kolektivního zajištění proti pádu v místě odběru materiálu minimálně jednotkové zábradlí zarážka u podlahy proti proklouznutí zaměstnance úklid plošiny nebo místa pro odběr materiálu osazení zarážky proti pádu materiálu maximální mezery a otvory v podlaze plošiny pro odběr materiálu 2,5 cm nepřeplňovat materiálem nádoby určené pro jeho převoz el. zařízení vrátku v dobrém technickém stavu provádění kontrol a revizí nepoužívat poškozený přívodní kabel kontrolovat uzavření krytů el. zařízení přístupný hlavní vypínač chránit přívodní kabel proti mechanickému poškození Strana 14

20 vyloučit přítomnost druhých osob v nebezpečném prostoru vrátky včetně místa pádu materiálu v době nepřítomnosti obsluhy zajistit vrátek proti zneužití nepovolanou osobou Kladky pro ruční zvedání Pád břemene statický výpočet nosné konstrukce kladky úvaz kladky schvaluje vedoucí zaměstnanec neporušené konopné lano maximální zvedené břemeno do 60 kg kladka usazena krytem vhodná pracovní poloha obsluhy kladky kovový hák s dostatečně únosným úvazem kontrola nosné konstrukce, úvazu, lana vždy před zahájením práce použití předepsaných OOPP Stavební nákladní výtahy se zákazem přepravy osob Zřícení plošiny Přimáčknutí plošinou Pád zaměstnance z výšky Zachycení výtahovou plošinou Pád materiálu Zřícení věže Zranění el. proudem Zranění nezúčastněných osob funkční stavítka při otevření dveřní plošiny dodržování zákazu přepravování osob dodržování zákazu vstupu pod zdviženou plošinu řádný technický stav lana, jeho správné vedení přes kladku a správné navíjení na buben pravidelná a včasná údržba a mazání dostatečně únosný vodorovný prvek výtahu nepřetěžování vyznačené únosnosti plošiny rovnoměrné ukládání břemene břemeno nesmí přesahovat půdorysnou plochu plošiny funkční koncové bezpečnostní spínače osazení zákazových tabulek funkční závora spodního nakládacího a vykládacího prostoru ohrazený spodní nakládací a vykládací prostor pokud není funkční závora, je povinnost obsluhy zastavit cca 2 m před dojezdem zákaz používání el. vrátku s plošinou ve vodítkách ohrazení volných okrajů nakládacích a vykládacích ramp kontrola a zajištění otvorů v podlaze uzávěry s el. blokováním pohybu plošiny Strana 15

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._12 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pracovní rizika Autojeřábů

Pracovní rizika Autojeřábů , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika Autojeřábů BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov V Praze dne 1. 12. 2011 Schválil: Vypracoval: Zdeněk Barták vznik nepřípustných zatížení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek

Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví. Ing. Jan Adámek Aplikace NV a prováděcích vyhlášek v BOZP ve stavebnictví Ing. Jan Adámek Obsah NV 362/2005 sb. NV 591/2006 sb. NV 499/2006 sb. ČSN Práce ve výškách a nad volnou hloubkou NV 362/2005 sb. o bližších požadavcích

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad)

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Od 16. června do října 2014 bude probíhat rozsáhlá modernizace naší mateřské školy. Co nás čeká: výměna oken a dveří,

Více

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP)

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Zařízení technologického celku posklizňové linky Dobrovice

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz PRŮTAH PDPS+SP A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka P N

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky

REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH. 2.1 Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky REGISTR RIZIK 2. POHYB VE VÝROBNÍCH OBJEKTECH 2. Pohyb v objektu / areálu 2.2 Specifika pohybu ve vodních elektrárnách Bezpečnostní požadavky 2. Pohyb ve výrobních objektech 2.. Pohyb v objektu Pozemní

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._51 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._47 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T

UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015. č.j. 49/2015/T UK V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA Provozní pokyn tajemníka č. 2/2015 č.j. 49/2015/T PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU Zpracoval: Ing. Irena Folprechtová - OZO v prevenci

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._39 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby a) stav stavby při ání stavebnímu podnikateli Stavba bude při ání stavebnímu podnikateli vyklizená. Technický stav je s ohledem na stáří budovy uspokojivý. b) obvod a úpravy

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek Zakázka Akce PS.05.2015 Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV., Nejdek Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Realizace úspor energií Základní škola nám. Karla IV, Nejdek

Více

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI

POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI POKYNY BOZP a EMS pro PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. Výškové práce lešení. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8

Pracovní rizika. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. Výškové práce lešení. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8 , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika Výškové práce BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk BARTÁK, SAFEA IVS Schválil: V Praze dne: 1. 6. 2010 ÚVOD: Tento dokument

Více

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV

Příloha č. 3. Technická zpráva ZOV Příloha č. 3 Obsah: a) Základní řešení zařízení staveniště - informace o rozsahu a stavu staveniště - předpokládané úpravy staveniště - oplocení - trvalé deponie a mezideponie - příjezdy a přístupy na

Více

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků

OBSAH. E.1. Technická zpráva. Žatčany, ul. K Nesvačilce oprava chodníků OBSAH 1. Základní identifikační údaje. 2 2. Informace o rozsahu a stavu staveniště... 3 3. Významné sítě technické infrastruktury... 3 4. Společné objekty a zařízení... 3 5. Zajištění přívodu vody a energií..

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._53 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._46 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3, 15, 18 odst. 1 písm. c) a

Více

Pracovní rizika BETONÁŘSKÉ PRÁCE. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8

Pracovní rizika BETONÁŘSKÉ PRÁCE. BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov. ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8 , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika BETONÁŘSKÉ PRÁCE BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk BARTÁK, SAFEA IVS Schválil: V Praze dne: 1. 1. 2011 Betonové konstrukce

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništích

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništích Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništích Ing. Věra V Bláhov hová Hradec Králov lové červen 2013 Kontrola stavby z hlediska BOZP 1. Vstup na staveniště Zajištění obvodu staveniště Informace o staveništi

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._60 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._54 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů

Datum tvorby 26.8.2013 Učební materiál obsahuje závazné požadavky na bezpečnost práce při odborném výcviku dle platných předpisů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Oslzlý František VY_32_Inovace_12_OV-Z_BOZP_Betonářské

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová Zodpovědný projektant:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 7/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 7/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant n. Ostravicí č. 7/2011 Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a základní podmínky pro používání hliníkových

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Kranimex, spol. s r.o.

Kranimex, spol. s r.o. Kranimex, spol. s r.o. Milady Horákové 104, Praha 6, 160 00 Registr rizik a jejich prevence Montážní činnost. Zpracoval: ERBES s.r.o. Dne: Schválil: Dne: 1 Úvod Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika,

Více

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol)

Příkazové značky A4 Pěší musí použít tuto cestu. Všeobecné A4 Nosítka (symbol) OZNAČENÍ FORMÁT DRUH Značky zákazu A4 Vstup zakázán A4 Nepovolaným vstup zakázán A4 Zákaz kouření A4 Zákaz kouření a vstupu s plamenem A4 Zálaz výskytu otevřeného ohně A4 Zákaz používání mobilních telefonů

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - NV č. 591/2006 Sb., příloha č.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - NV č. 591/2006 Sb., příloha č. REZIDENCE URUM Koordinátor: Ing. Vladimír Pígl Zhotovitel: Josef Kalina - stavbyvedoucí den hod Příští koordinační schůzka bude Bylo projednáno: III. Míchačky 31 04.07.12 Požadavky pro práci míchačky projednány,

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI strana 1/25 PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI ODSTRANĚNÍ BUDOVY AMK, ČESKÝ Zpracoval: Ing. Ladislav Zahradníček, Koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

Vyhodnocení rizik pro prostory ve správě Povodí Vltavy, s.p. Protipovodňová opatření na Litavce I. etapa úsek Králův Dvůr řkm 2,828 5,821

Vyhodnocení rizik pro prostory ve správě Povodí Vltavy, s.p. Protipovodňová opatření na Litavce I. etapa úsek Králův Dvůr řkm 2,828 5,821 Vyhodnocení rizik pro prostory ve správě Povodí Vltavy, s.p. Protipovodňová opatření na Litavce I. etapa úsek Králův Dvůr řkm 2,828 5,821 V Praze dne 21.9.2012 Vypracoval: P. Procházka, OZO v prevenci

Více

Bezpečnost práce v lesnictví

Bezpečnost práce v lesnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 6 Bezpečnost práce v lesnictví (BOZP při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru) Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Ing. JAN KUMMEL Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._44 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.1 ORGANIZACE PRACOVIŠTĚ, BOZP, OCHRANNÉ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. II. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011

PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 PROVOZNÍ ŘÁD LOGISTICKÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM JENEČ 2011 PROVOZNÍ ŘÁD 1 / 5 2011 Tento pro provozní řád obsahuje 5 stran tištěného textu. Platnost provozního řádu je od 1. 1. 2011. 1. PROVOZOVATEL BraFil

Více

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí

ARMONTIS s. r. o., Sokolovská 325/140, Praha 8. Pracovní rizika. ruční, mechanické a elektrické nářadí , Sokolovská 325/140, Praha 8 Pracovní rizika ruční, mechanické a elektrické nářadí BD Rezidence Aurum ul. Na pláni 1430/7, Praha 5 Smíchov Zpracoval: Zdeněk Barták, SAFEA Schválil: V Praze dne 1. 12.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Luboš Ehlich Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._40 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor

Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Milan Bukač, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2011 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2011 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 10. 11. 2011

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._57 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Systherm Plán BOZP..doc Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Ústí nad Labem Rekonstrukce výměníkové stanice Zpracoval : Datum : 12.5. 2015 Koordinátor staveb dle zákona č309/2006 Registrační

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb Strana 2 z 19 propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK

ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK Obsah: ZÁKLADNÍ ANALÝZA RIZIK Příloha č. 5 Analýza rizik 1 ÚVOD... 2 1.1 Údaje o fakultě... 2 2 KRITÉRIA K HODNOCENÍ RIZIKA R=P X N X H... 3 2.1 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P)... 3 2.2 Pravděpodobnost

Více

... jistě právěčtou. NV č. 362/2005 Sb. České vysoké učení technické v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb Ing.

... jistě právěčtou. NV č. 362/2005 Sb. České vysoké učení technické v Praze I Fakulta stavební I Katedra technologie staveb Ing. Práce ve výškách Pomocné konstrukce lešení, žebříky Zásady bezpečnosti práce na stavbě Projektování elektrických systémů České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 284, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 284, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 284, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant: Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2013 Zakázka : 2005261

Více

POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ)

POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ) UNIPETROL RPA s.r.o. Strana 1/6 Datum vytištění: 17. 2. 2012 POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ) Schválil: Ing. Ivan Ottis jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 15. 2. 2012. Správce

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Ustanovní Řešení, Opatření Poznámka Příprava staveniště 1 Venkovní vedení 3 Podzemní sítě (proud, voda, kanalizace, plyn, 10 Doprava v okolí staveniště 12 Hlukové emise 13 Imise hluku Zařízení staveniště - obecně 1 Zajištění staveniště ČSN

Více

Stávající napojení viz vyjádření jednotlivých správců sítí (el., plyn, kanalizace, vodovod).

Stávající napojení viz vyjádření jednotlivých správců sítí (el., plyn, kanalizace, vodovod). 1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Pozemek dotčený realizací stavby se nachází v

Více