E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E. Zásady organizace výstavby. Technická zpráva"

Transkript

1

2 E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Brno, březen Vypracovala: Bc. Lýdia Regéciová

3 E. Zásady organizace výstavby a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště Staveniště je částečně vymezeno stávajícím oplocením pozemku. Pozemek stavby je svažitý, mimo zpevněné plochy zatravněný s ojedinělými dřevinami a křovinami. Sadové úpravy nejsou součástí tohoto projektu. Aby nedocházelo k poškozování zahrady a drobné architektury (např. kašny), provede zhotovitel souvislé dočasné oplocení vysoké min. 1,8 m z plných neprůhledných plotových dílů nebo z pletiva, na které pověsí např. hustou síť nebo neprůhlednou geotextilií v rozsahu dle situace ZOV. Tímto opatřením dojde k zajištění staveniště proti nežádoucí pozornosti nepovolaných osob, k zamezení pohybu pracovníků stavby po rozsáhlé zahradě vily a současně k snížení úniku prašnosti do okolí stavby. Zařízení staveniště bude s ohledem na omezené prostorové možnosti umístěné v předzahrádce vily z ulice Drobného a na východní straně vily. Příjezd na staveniště je stávajícím průjezdem domu z ulice Drobného, která navazuje jižně na veřejnou komunikaci Náměstí 28. Října a na severu ústí do křižovatky Pionýrská Sportovní Drobného. Stavba nevyžaduje těžkotonážní dopravní obslužnost. Zhotovitel si po převzetí staveniště prověří aktuální dopravní omezení v okolí stavby s ohledem na jiné stavby a probíhající činnosti. Rekonstrukce objektu nevyžaduje trvalou deponii; mezideponie pro dočasné uskladnění výkopku vzniklého odkrytím vnější strany základů objektu pro provedení hydroizolace a umístění trativodu bude umístěná v předzahrádce vily a na východní straně vily. Výkopek bude použit zpětně do zásypů. Veškerý odpad vzniklý při rekonstrukci vily bude průběžně odvážen ze staveniště a likvidován v souladu s platnou legislativou. Volné spalování stavebních zbytků je na staveništi zakázáno! b) významné sítě technické infrastruktury Trasy rozvodů sítí musí být před zahájením stavebních prací prokazatelně identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí ochranná pásma dle platných předpisů. c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. Staveniště bude napojeno na stávající rozvody vody a elektrické energie. Místa napojení budou protokolárně předány zhotoviteli při předávání staveniště. Odvodnění staveniště není nutné. d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace Stavba se nachází na oploceném pozemku a rekonstrukce objektu bude probíhat za úplného vyloučení stávajícího provozu a pohybu uživatelů objektu. V době realizace rekonstrukce vily nebude objekt v zahradě (byt správce) zpřístupněn a užíván. Provoz na veřejné komunikaci nebude vlivem stavby omezen. Nezbytná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob jsou uvedeny v příloze. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace stavba nevyžaduje. e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů Stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů. Strana 2

4 E. Zásady organizace výstavby f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů Veškerá zařízení staveniště se budou nacházet pouze na pozemku stavebníka. g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení nebudou zřizovány. h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou uvedeny v příloze Plán BOZP na staveništi. Před zahájením stavby bude zadavatelem určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Při provádění stavby musí být přijata veškerá opatření, aby nedocházelo ke znečisťování životního prostředí, zejména pak podzemích a povrchových vod ropnými látkami. S veškerými odpady vzniklými při stavbě musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. Zadavatel předpokládá realizaci rekonstrukce vily v období 07/ /2013. Strana 3

5 Příloha:

6 1 ÚVOD 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3 SITUAČNÍ PLÁN 4 4 ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 5 5 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 5 6 BOURACÍ PRÁCE 6 7 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 6 8 POSUZOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ RIZIK 6 9 ČASOVÝ PLÁN 8 10 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 9 11 DOPRAVA 9 12 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 9 13 SYSTÉM KONTROLY RIZIK A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 9 14 ODPOVĚDNÁ OSOBA PRO PROVÁDĚNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 9 15 IDENTIFIKACE RIZIK A NÁVRH OPATŘENÍ K OMEZENÍ RIZIKA 9 16 PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH NOREM SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU 31 Strana 2

7 1 Úvod Tento plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ) je dokument, který byl zpracován v rámci projektové přípravy stavby Obnova secesní památky vila a život rodiny Löw-Beerů (dále jen stavba ) a obsahuje proto jenom údaje, informace a rizika známé v době jeho zpracování. Výchozí podklady: Projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval generální projektant Arch.Design, s.r.o. v únoru Zadavatel této stavby je povinen: 1. určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; 2. předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby; 3. nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce; 4. zajistit, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován, resp. doplněn plán BOZP na staveništi a ten byl průběžně aktualizován podle skutečného stavu realizované stavby. Zhotovitel této stavby je povinen: 1. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi předat koordinátorovi BOZP informace o pracovních nebo technologických postupech, které při realizaci stavby zvolí a přehled rizik, které mohou vzniknout při těchto postupech; 2. dodržovat tento ; 3. poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost po celou dobu realizace stavby, zejména předávat včas informace a podklady potřebné pro změny a aktualizaci tohoto Plánu BOZP na staveništi (změny pracovních postupů, nástup subdodavatelů na stavbu a jejich pracovní nebo technologické postupy, apod.). Na základě těchto informací a na základě fyzických kontrol stavby bude probíhat průběžná aktualizace Plánu BOZP na staveništi. je zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dále jen zákon ) a nenahrazuje dokumentaci o vyhledávání Strana 3

8 a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních, kterou dle platné legislativy zpracovává každý zhotovitel; nenahrazuje ani časový plán (harmonogram) výstavby. 2 Základní údaje Stavba je umístěna na pozemku p.č v k.ú. Černá Pole. Jedná se o rekonstrukci čtyřpodlažní secesní vily. Rozsah stavebních úprav je popsán v technické zprávě a ve výkresech stavební části projektu. Nevýznamnějším zásahem do objektu bude vestavba výtahu v severní části objektu. Členění stavby na stavební objekty: Jedná se o jeden stavební objekt. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., povinnost zpracovat plán: Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. Zadavatel stavby: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: Projektant: Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23, Brno IČ: Situační plán Strana 4

9

10 4 Zajištění staveniště Zhotovitel po převzetí staveniště provede vyhrazení staveniště dle situačního plánu oplocením ve výšce nejméně 1,8 m tak, aby bylo staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, aby byla snížená prašnost do okolí stavby a současně se bral ohled na související přilehlé komunikační prostory a provoz v těchto prostorách byl co nejméně narušen a omezen. V místech vstupu a vjezdu na staveniště budou instalovány výstražné tabulky Na staveniště vstup nepovolaných osob zakázán, Vstup jen v ochranné přilbě, Povinné nošení reflexních vest, Vstup jen v ochranné obuvi, Nebezpečí úrazu. Mimo pracovní dobu bude vstup a vjezd na staveniště řádně uzavřen a uzamčen. Trasy stávajících rozvodů inženýrských sítí musí být před zahájením stavebních prací prokazatelně identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. Před zahájením realizace stavby je nezbytná instalace sociálního zařízení a provozního zařízení staveniště včetně připojení na stávající sítě elektřiny. Pro odvod splaškové vody ze sociálního zařízení na staveništi bude instalováno chemické WC. S ohledem na objektu, který je nemovitou kulturní památkou s reg. č doporučuji pro celé staveniště zákaz kouření, resp. zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Použití plamene při svařování se řídí zvláštními pokyny viz. Identifikace rizik a návrh opatření k omezení rizika. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a dopravní komunikace. Rovněž musí být zajištěna dostatečná únosnost všech ploch určených pro pohyb osob. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. Hlavní vypínač elektrického zařízení na staveništi musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být zřetelně označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S umístěním hlavního vypínače elektrického zařízení musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nebude pracovat, budou elektrická zařízení odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Elektrické vedení bude v dopravních a komunikačních trasách chráněno mechanickými chráničkami nebo vyvěšením vedení nad tyto trasy. 5 Skladování a manipulace s materiálem S ohledem na omezenou plochou zařízení staveniště, bude nezbytné operativně řídit bezpečný přísun a odběr materiálu v přiměřeném množství a objemu v souladu s postupem prací. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, suché a zpevněné. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Strana 5

11 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 6 Bourací práce Zhotovitel bude postupovat podle technologického postupu zpracovaného na základě projektové dokumentace pro provádění stavby. Bourací práce smějí provádět pouze fyzické osoby k tomu určené zhotovitelem. Zhotovitel rovněž pověří pro každé pracoviště místa provádění bouracích prací v objektu současně, fyzickou osobu pro výkon stálého dozoru provádění prací a pohybu fyzických osob na pracovišti. Před zahájením bouracích prací: 1. bude vymezen ohrožený prostor, který bude zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických osob; 2. bude část objektu určená k bourání prokazatelně odpojená od veškerých rozvodů a instalací nebo budou zhotovitelem zajištěná opatření k bezpečnému provozu během provádění bouracích prací; 3. bude stanoven signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště a všechny osoby zdržující se na tomto pracovišti budou s tímto signálem prokazatelně seznámeny; 4. pracoviště bude vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. Bourací práce budou zahájeny po vydání písemného příkazu osobou určenou zhotovitelem. Pokud budou při bouracích pracích zjištěné skutečnosti neodpovídající průzkumu a statickému posudku, bude bez zbytečného odkladu zajištěna stabilita bouraných konstrukcí, bourací práce budou přerušeny. Neprodleně bude vyrozuměn statik, který posoudí danou situaci a navrhne zhotoviteli nezbytná opatření a změny technologického postupu. Stavební suť vzniklá při bouracích pracích bude průběžně odvážena, aby nedošlo k přetížení podlah a stropních konstrukcí. Pracovníci provádějící bourací práce budou vybavení kromě standardních OOPP respirátory a pracoviště bude průběžně vlhčeno kropeno a uklízeno průmyslovým vysavačem. 7 Příprava území V území staveniště se v současnosti nachází křoviny a dřeviny, které zhotovitel v rámci přípravy území odstraní v souladu s projektovou dokumentaci. 8 Posuzování a vyhodnocování rizik Výčet veškerých možných rizik identifikovaných na staveništi známých před zahájením stavby je uveden níže. Před zahájením stavby zajistí zadavatel stavby zpracování, resp. doplnění Strana 6

12 plánu BOZP na staveništi. V průběhu realizace stavby bude probíhat aktualizace plánu BOZP podle skutečného stavu stavby a budou posuzovány a vyhodnocovány rizika, včetně posuzování pravděpodobnosti a četnosti výskytu, jejich závažnost, pravděpodobnost rozsahu rizik a potažmo ukazatel stupně těchto rizik: P Pravděpodobnostní rozsah rizika (resp. vznik a existence nebezpečí): 1 téměř vyloučené riziko 2 vysoce nepravděpodobné riziko 3 málo pravděpodobné riziko 4 méně než padesátiprocentní možnost rizika 5 padesátiprocentní možnost rizika 6 více než padesátiprocentní možnost rizika 7 pravděpodobné riziko 8 velmi pravděpodobné riziko 9 téměř jisté riziko 10 nevyhnutelné riziko Z Závažnost následků rizika 1 neočekává se zranění osob 2 drobné zranění bez prac. neschopnosti a bez následků absenční úraz 3 prac. neschopnost nepřesahující 3 dny 4 prac. neschopnost od 3 dnů do 3 týdnů bez trvalých následků 5 prac. neschopnost přesahující 3 týdny bez trvalých následků 6 prac. neschopnost přesahující 3 týdny s jistými trvalými následky 7 trvalá částečná invalidita, méně závažné trvalé poškození zdraví 8 trvalá částečná invalidita, závažné trvalé poškození zdraví 9 trvalá invalidita, mimořádně závažné poškození zdraví 10 úmrtí osoby nebo osob F Frekvence (četnost) vzniku nebezpečných situací: 1 nebezpečná situace vzniká jednou za 5 let 2 nebezpečná situace vzniká jednou za rok 3 nebezpečná situace vzniká jednou za měsíc 4 nebezpečná situace vzniká jednou za týden 5 nebezpečná situace vzniká jednou za směnu 6 nebezpečná situace vzniká jednou za hodinu 7 nebezpečná situace vzniká jednou za 30 minut 8 nebezpečná situace vzniká jednou za minutu 9 nebezpečná situace vzniká jednou za 30 sekund 10 nebezpečná situace je permanentní Celkové hodnocení rizika získáme vynásobením ukazatelů a výsledný součin představuje tzv. stupeň rizika ("SR"): SR = P x Z x F Strana 7

13 Stupeň rizika - výsledná hodnota rizika: I. pod riziko možno přijmout, žádné zvláštní opatření II možné riziko, zvýšit pozornost III riziko, potřeba nápravné činnosti IV vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření V velmi vysoké riziko, zastavit činnost Toto bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů pro případné přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu bezpečnostních opatření, který bude obsažen v plánu zvýšení úrovně bezpečnosti, jenž bude součástí vyhodnocení a dokumentace rizik. Při stanovení stupně závažnosti vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V.) přičemž celkové hodnocení stupně rizika (SR) pak může být následující: I. Zanedbatelné (bezvýznamné) riziko (riziko možno přijmout), není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100 % bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a výchovná opatření je třeba realizovat. II. Akceptovatelné (přijatelné) riziko (možné riziko, zvýšit pozornost), riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zvážit náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod. III. Mírné riziko (riziko, potřeba nápravné činnosti), i když urgentnost opatření není tak závažná jako u rizik kategorie II. je zpravidla nutno bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení společnosti. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém období. IV. Nežádoucí riziko (vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření) vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na přijatelnější úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. V. Nepřijatelné riziko (velmi vysoké riziko, zastavit činnost), velmi vysoké riziko, permanentní možnost úrazů, závažné nehody, nutnost okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 9 Časový plán Předpokládaný termín realizace stavby: Zahájení stavby: 10/2011 Strana 8

14 Ukončení stavby: 12/2012 Časový postup prací s identifikací aktuálních rizik bude průběžně upřesňován přímo v dodavatelském časovém harmonogramu výstavby, který zohlední vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů zhotovitele a jeho dodavatelů, včetně klimatických podmínek. 10 Předpokládaný počet pracovníků Zhotovitel zajistí pro jednotlivé stavební činností odpovídající počet kvalifikovaných pracovníků (vlastními zaměstnanci nebo subdodavatelsky). V reálném čase se bude na staveništi pravděpodobně pohybovat 1 stavbyvedoucí a 5 15 dělníků současně. 11 Doprava Případné znečištění komunikace výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady stavby. 12 Bezpečnostní opatření Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti zajistí zhotovitel a jeho dodavatelé dle platných předpisů. Pracovníci jsou povinni při veškerých činnostech používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s platnou legislativou. Všechny osoby vstupující v průběhu pracovní doby na staveniště (včetně zástupců zadavatele, dodavatelských subjektů, pracovníků státní správy vykonávající dohled a kontrolu nad prováděním stavebních prací apod.), budou vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými pracovními prostředky, zejména vhodným oděvem bez volně vlajících části, pevnou obuvi, reflexní vestou a ochrannou přilbou. Pohyb cizích osob po staveništi je možný jenom v doprovodu fyzické osoby pověřené zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vést denní evidenci osob přítomných na staveništi. 13 Systém kontroly rizik a bezpečnostních opatření V rámci systému kontroly rizik na staveništi budou probíhat kontrolní dny stavby zaměřené na dodržování BOZP. 14 Odpovědná osoba pro provádění zabezpečení záchranných prací Stavbyvedoucí:., tel Identifikace rizik a návrh opatření k omezení rizika Odstraňovaní dřevin a křovin Poškrábání křovinami, oděrky od trnů Uklouznutí na terénu Propíchnutí chodidla Strana 9

15 Řezné nebo sečné rány používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv používat vhodné pracovní oblečení a ochranné pracovní pomůcky, např. rukavice, brýle nebo ochranné štíty na obličej apod. vhodná volba nářadí a jeho správné používání vhodně volit trasy chůze Pohyb osob na staveništi Pád osob Podvrtnutí chodidla Uklouznutí na terénu Propíchnutí chodidla Naražení na překážku používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv komunikace musí být v jedné úrovni nebezpečné prohlubně a otvory musí být zabezpečeny dostatečně únosnými poklopy nebo označeny a ohrazeny instalovat vhodné přechody přes poklopy a stavební překážky vhodně instalovat provizorní rozvody el. energie (vedení kabelů mimo komunikační trasy nebo vyvěšení kabelů) Klimatické podmínky Prochlazení v zimním období Přehřátí, úpal v letním období Oslnění, zánět spojivek dodržovat bezpečnostních přestávek v práci používat pracovní oděv a OOPP proti chladu a dešti podávat teplé nealkoholické nápoje podávaní studených nealkoholických nápojů používání ochranné přikrývky hlavy používání slunečních brýlí Osvětlení Snížená viditelnost správná volba pracovního místa zřízení dostatečného umělého osvětlení rovnoměrnost osvětlení Strana 10

16 Manipulace se stavebním materiálem Poškození páteře Přetížení a namožení pracovníků Zranění manipulovaným předmětem Pád materiálu na osobu nezdržovat se pod upevněným břemenem dodržovat hmotnostní limit zátěže 50 kg dodržovat bezpečný a zdraví způsob manipulace s břemenem nezvedat trhavými pohyby, ale plynule s rovnými zády a břemeno držet blízko těla manipulaci s břemenem více pracovníky řídí pověřený pracovník používat vhodné manipulační pomůcky před uložením břemene připravit podklad o výšce 3 cm zajistit břemeno proti převržení vyloučit manipulaci s břemeny v poškozených obalech používat pracovní rukavice Práce ve výškách Pád osob z výšky Pád materiálu z výšky Pád z vratkých konstrukcí vybavit stavbu vhodnými konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, žebříky) zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro zvyšování místa práce zkontrolovat konstrukci lešení před zahájením stavební činností a kontroly následně provádět průběžně po celou dobu realizace stavby konstrukce lešení musí být dostatečně únosná, stabilní a pevná průběžně zajišťovat kolektivní zajištění volných okrajů stavby, kde je rozdíl větší než 1,5 m průběžně zakrývat otvory a prostupy ve všech směrech větší než 0,25 m zaklopení otvorů musí mít dostatečnou únosnost a poklopy musí být zajištěny proti posunutí nepřetěžovat pracovní podlahy pomocných konstrukcí materiálem nebo soustředěním většího počtu pracovníků materiál ukládat bezpečně mimo okraj pracovní podlahy volné okraje podlah zajistit zarážkou vymezit ochranné pásma pod prácemi ve výškách a zamezit vstup osob do ochranného pásma vyloučit práce nad sebou nebo zajistit nižší pracoviště proti pádu předmětů z vyššího pracoviště zamezit přístup k místům na stavbě, kde se nepracuje a kde není provedeno kolektivní zajištění Strana 11

17 pokud nelze použít kolektivní zajištění, použít prostředky osobního zajištění osobní ochranné pracovní prostředky pravidelně kontrolovat stanovit místa úvazů, ukotvení Lešení Zřícení konstrukce Pád nebo propadnutí osob Pád nebo propadnutí materiálu dostatečně únosný terén podklad pro umístění lešení technologický postup montáže konstrukce lešení a návod výrobce bude po celou dobu používání lešení přístupný na stavbě k nahlédnutí montáž a demontáž konstrukce lešení mohou provádět pouze pracovníci s platným lešenářským průkazem mezera mezi konstrukcí lešení a lícem objektu max. 0,25 m zmontovaná konstrukce lešení bude předána odpovědnému pracovníkovi zhotovitele protokolem s údaji nutnými k zajištění stability konstrukce lešení a zápisem do stavebního deníku kontrolu konstrukce lešení se zápisem do stavebního deníku provádět 1 x za 14 dní provádět denní kontrolu osazení podlah, zábradlí, žebříků, zarážek a pod. před zahájením práce na lešení kontrolovat konstrukcí lešení po silných větrech a bouřkách zjištěné závady neprodleně odstranit pracovní podlahy musí být zajištěné proti posunutí, pootočení a překlopení provádět průběžný úklid podlah od zbytků materiálů konstrukce lešení bude označena potřebnými informacemi, zejména únosnosti v kg/m 2 používat jenom kvalitní nepoškozené součásti lešení, nekvalitní prvky vyřadit zajistit prostorovou tuhost lešení ztužením větrováním dle návodu pro montáž a kotvení s požadovanou únosností kotevních prvků zajistit spoje proti vysmeknutí nerovnosti podlah a mezery větší než 30 mm vyrovnávat nájezdovým klínem otvory v podlahách pro výstup a sestup pracovníků vždy po přechodu uzavírat v zimním období pracovat až po důkladném odstranění sněhu a námrazy Jednoduché a dvojité žebříky Pád pracovníka ze žebříku Pád žebříku (převrácení) na pracovníka nebo jinou osobu žebříky používat jenom pro krátkodobé práce s bezpečným ručním nářadím provádět vizuální kontrolu žebříku před každým použitím nepoužívat poškozené žebříky minimální obslužný prostor ze strany přístupu u paty žebříku je 0,6 m a za příčlemi musí zůstat volný prostor alespoň 0,18 m žebřík musí přesahovat výstupní úroveň o 1,1 m minimální sklon žebříku je 2,5 :1 Strana 12

18 na žebříku platí zákaz manipulace s břemenem těžším než 15 kg na žebříku může pracovat, vystupovat nebo sestupovat pouze jeden pracovník zákaz vstupu na poškozený nebo nezajištěný žebřík při práci s chodidly výše než 5 m je pracovník povinen používat osobní zajištění stupně žebříku průběžně zbavovat bláta a nečistot dvojitý žebřík musí být osazen řetízky proti rozjetí ramen Montážní práce Pád osob z výšky Pád přepravovaných dílů Zborcení osazovaných dílů důsledně dodržovat stanovený technologický postup montáže, práce zahájit po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění zastavit práce při špatné viditelnosti, při tvorbě námrazy a náledí, při větru větším než 8 m/s vybavit pracovníky vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky vázání a odvazování břemen mohou provádět pouze pracovníci s platnými vazačskými průkazy kontrolovat vazačské prostředky před použitím vazač musí znát hmotnost vázaného břemene používat vhodné a dostatečně únosné zdvihací zařízení bezchybně navádět transport uvázaných břemen ukazováním nebo vysílačkou tak, aby nedošlo k nárazu do osoby nebo překážky ukládat díly tak, aby nedošlo k zborcení stohu neopírat díly o stavební konstrukce ukládat díly pouze na rovné a pevné podklady osazovat správné díly dle stavebního výkresu kontrolovat díl před uvázáním, kontrolovat vrch a spodek osazovaného dílu vyloučit osazení vadného dílu zajišťovat stabilitu osazovaného dílu, kontrolovat správné osazení a ukotvení dílu Zednické práce Zřícení, zborcení zděné konstrukce Pád materiálu Pád osazovaných a zabudovaných předmětů Pořezání o ostré hrany (tvárnic, cihel, obkladaček) Zranění očí vápnem a maltou Poranění kolen, kloubů stanovit a dodržovat technologický postup zdění jednotlivých konstrukcí zajišťovat stabilitu, pevnost a tuhost vyzdívané konstrukce kotvit příčky do nosného zdiva kotvit a zajišťovat osazované předměty dle projektové dokumentace a návodů na montáž jednotlivých předmětů Strana 13

19 zajistit stabilní postavení pracovníka při zdění zajistit dostatečný pracovní prostor široký min. 0,6 m, vhodně uskladňovat materiál správně uchopovat zdící materiál, zajistit zvyšování místa práce pro zdění tak, aby pracovník zvedal materiál max. do výše hlavy vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách při práci s vápennou maltou nebo vápenným mlékem používat ochranné brýle při práci s materiálem, který má ostré hrany používat pevné pracovní rukavice při zdění v kleče používat chrániče kolen nebo měkké podložky pod kolena Stavební elektrické vrátky Pád břemene Zřícení nosné konstrukce kladky Zachycení prstů Pád zaměstnance Pád materiálu Zranění el. Proudem Zranění druhých osob správné zavěšení břemene vyloučení vstupu a pohybu osob pod zavěšeným břemenem dodržení zákazu dopravy břemen nevhodných rozměrů vyloučení zachycení břemene o stavební nebo prozatímní konstrukci seřízení koncového vypínače zdvihu nepřekračování maximální nosnosti el. Válku řádný technický stav nosného lana kontroly nosného lana správné navíjení přes kladku na buben obsluhy zatížení a zakotvení nosné konstrukce kladky použití vhodné kladky ověřování únosností a pevnosti nosné konstrukce kladky nepřekračování únosnosti konstrukce a závěsu kladky umístit kladku mimo dosah obsluhy při odebírání materiálu použít kladku s krytem, pokud je v dosahu obsluhy zřízení kolektivního zajištění proti pádu v místě odběru materiálu minimálně jednotkové zábradlí zarážka u podlahy proti proklouznutí zaměstnance úklid plošiny nebo místa pro odběr materiálu osazení zarážky proti pádu materiálu maximální mezery a otvory v podlaze plošiny pro odběr materiálu 2,5 cm nepřeplňovat materiálem nádoby určené pro jeho převoz el. zařízení vrátku v dobrém technickém stavu provádění kontrol a revizí nepoužívat poškozený přívodní kabel kontrolovat uzavření krytů el. zařízení přístupný hlavní vypínač chránit přívodní kabel proti mechanickému poškození Strana 14

20 vyloučit přítomnost druhých osob v nebezpečném prostoru vrátky včetně místa pádu materiálu v době nepřítomnosti obsluhy zajistit vrátek proti zneužití nepovolanou osobou Kladky pro ruční zvedání Pád břemene statický výpočet nosné konstrukce kladky úvaz kladky schvaluje vedoucí zaměstnanec neporušené konopné lano maximální zvedené břemeno do 60 kg kladka usazena krytem vhodná pracovní poloha obsluhy kladky kovový hák s dostatečně únosným úvazem kontrola nosné konstrukce, úvazu, lana vždy před zahájením práce použití předepsaných OOPP Stavební nákladní výtahy se zákazem přepravy osob Zřícení plošiny Přimáčknutí plošinou Pád zaměstnance z výšky Zachycení výtahovou plošinou Pád materiálu Zřícení věže Zranění el. proudem Zranění nezúčastněných osob funkční stavítka při otevření dveřní plošiny dodržování zákazu přepravování osob dodržování zákazu vstupu pod zdviženou plošinu řádný technický stav lana, jeho správné vedení přes kladku a správné navíjení na buben pravidelná a včasná údržba a mazání dostatečně únosný vodorovný prvek výtahu nepřetěžování vyznačené únosnosti plošiny rovnoměrné ukládání břemene břemeno nesmí přesahovat půdorysnou plochu plošiny funkční koncové bezpečnostní spínače osazení zákazových tabulek funkční závora spodního nakládacího a vykládacího prostoru ohrazený spodní nakládací a vykládací prostor pokud není funkční závora, je povinnost obsluhy zastavit cca 2 m před dojezdem zákaz používání el. vrátku s plošinou ve vodítkách ohrazení volných okrajů nakládacích a vykládacích ramp kontrola a zajištění otvorů v podlaze uzávěry s el. blokováním pohybu plošiny Strana 15

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) Rekonstrukce školní kuchyně PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (zpracovaný v návaznosti na požadavek 15 zákona č. 309/2006 Sb.) NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce školní kuchyně KOORDINÁTOR

Více

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění

PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění PÍSEMNÁ INFORMACE O RIZICÍCH PRO EXTERNÍ OSOBY zpracovaná na základě požadavků zákona č. 262/2006 Sb., 101, zákoníku práce, v platném znění Společnosti skupiny VÍTKOVICE (dále jen "Společnost") informují

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

Práce ve výškách. Práce ve výškách

Práce ve výškách. Práce ve výškách 1 Práce ve výškách Práce ve výškách Před zahájením prací ve výškách musíme: Určit způsob a druh zajištění proti pádu na všech místech práce a komunikacích, pokud leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní (kolektivní

Více

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE

DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP. Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PLÁN BOZP H Projektant: MS-projekce s.r.o., Erbenova 509/5, 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE Vypracoval:

Více

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracoviště, kde hrozí riziko pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí Pracoviště a přístupové komunikace

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ

BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ BEZPEČNOST PRÁCE VE STAVEBNICTVÍ Obsah strana Úvod 3 1. Státní úřad inspekce práce 3 2. Předvýrobní příprava staveb 3 3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 3 4. Pracoviště s nebezpečím pádu

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA Investor : Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant: Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Jan Peryn Datum : Březen 2014 Zakázka

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant : Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2014

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17

CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 CZ.1.07/1.5.00/34.0641 VY_32_INOVACE_SZ.1.17 Ročník: ZD 1 Tematická oblast: Stroje a zařízení Tematický okruh: Stroje pro přepravu kapalin a plynů Téma: 5 / 7 Přezkoušení z T 5 Zpracoval: Robert Sventek

Více

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s.

Rizika vyskytující se ve společnosti Letiště Ostrava, a.s. Povinnosti zaměstnanců externích organizací pohybujících se v areálu společnosti Letiště Ostrava, a.s. I. Požadavky na zajištění BOZP: 1. seznámit se s místem provádění prací, s místními podmínkami a seznámit

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení:

Elektrická zařízení. Povinnosti zhotovitele el. zařízení: 4 Elektrická zařízení Obr. 1 Elektrická zařízení musí být odborně navržena a vyrobena. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedeny předepsané zkoušky a revize, aby se prověřila jeho správná

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140081 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: KŘP Lbk - Česká Lípa, Arbesova čp 407 a 408 - rekonstrukce kotlové

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Kanalizace a ČOV Zdíkov

Kanalizace a ČOV Zdíkov Kanalizace a ČOV Zdíkov E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Vypracoval Zodpovědný projektant Ing. Igor Kasalický Ing. Martina Hřebeková Jan Věneček Investor : Obec Zdíkov, Zdíkov 215, 384 72 Zdíkov IČO 00250872

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE Typ: OPVN 250/LxB, 380F02 NP 1 Rev.05 (25.01.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii.

Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. NÁVOD K OBSLUZE Blahopřejeme Vám, že jste si vybrali Limited Edition, a tím se stali členy vybrané společnosti s privilegiem používat tuto limitovanou sérii. Dostává se Vám do ruky paletový vozík výjimečné

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI

ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI NÁVOD K POUŢÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY ZÁVĚSNÉ RAMENO UNIVERZÁLNÍ NA VIDLICI Typ ZRUV Q/L 445M26 NP 1 Vydání 3 (08.04.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

ELEKTROSTAV KOUDELA A.S., NÁMĚSTÍ MÍRU 3, 267 01 KRÁLŮV DVŮR IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK

ELEKTROSTAV KOUDELA A.S., NÁMĚSTÍ MÍRU 3, 267 01 KRÁLŮV DVŮR IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK ELEKTROSTAV KOUDELA A.S., NÁMĚSTÍ MÍRU 3, 267 01 KRÁLŮV DVŮR IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK Vysvětlivky: P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 1. Nahodilá 2. Nepravděpodobná 3. Pravděpodobná 4.

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 02 Základní legislativa BOZP Povinnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny

Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ. Provozní řády pracoviště Opočno. učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Organizační směrnice č. 2/2014/SŘ Provozní řády pracoviště Opočno učebny pro teoretickou výuku učebny výpočetní techniky tělocvičny posilovny Čj.: SŠNM/191/2014 Zpracovala: Mgr. Pavlína Sobotková Schválila:,

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

OBSAH: obsah:... 1 identifikační údaje stavby... 2 zásady organizace výstavby... 3

OBSAH: obsah:... 1 identifikační údaje stavby... 2 zásady organizace výstavby... 3 OBSAH: obsah:... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) zásady organizace výstavby... 3 2.1. napojení na zdroje... 3 2.2. zařízení staveniště... 3 2.3. dopravní trasy... 3 2.4. přístup na staveniště po

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury.

Zemní práce, výkopy. Před zahájením prací: Provádění výkopů v ochranných pásmech podzemního vedení. Vytyčit trasy technické infrastruktury. 3 Zemní práce, výkopy Před zahájením prací: Vytyčit trasy technické infrastruktury. Na základě místních podmínek a rozsahu stavebních výkopů: určit způsob těžení zeminy, zajistit stěny výkopů, navrhnout

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Venkovní lešení Venkovní lešení je prozatimní konstrukce,

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) č. 100/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 18. května 1995, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví.

Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Vzduchové trampolíny Vzduchová trampolína fitness a trénink pro vaše zdraví. Nad dětí dramaticky stoupá. Každá třetí holčička a každý čtvrtý chlapec trpí ve školním věku nadváhou. Vedle jednostranné výživy

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Příloha č. 1 Bezpečnostní směrnice pro žáky školy Žáci jsou povinni zejména: 1. Počínat si tak, aby neohrožovali zdraví a bezpečnost vlastní i svých spolužáků, vyvarovat se nevhodných žertů, kamarádských

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

29. PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

29. PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY Vypracoval: Schválil: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 29. PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2008 Blanka Blahová, ekonom školy Ing.Miroslav Kutý, ředitel školy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory

Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory 11 Možnosti nástaveb pro hasičské záchranné sbory Hydraulický nakládací jeřáb FASSI (HNJ) pro manipulaci, nakládání a vyprošťování havarovaných osobních i nákladních automobilů. Hákové nosiče kontejnerů

Více

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU

Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU Návod ke zpracování IMAGIN S DRÁTĚNOU VLOŽKOU 2006 Aktualizované informace O našich výrobcích, jejich dostupnost a RADY pro zpracování jsou K DISPOZICI on line na internetové stránce NAŠICH VÝROBKŮ: http://www.yourglass.cz/

Více