INZERCE INZERCE Obelisk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INZERCE INZERCE Obelisk"

Transkript

1 Obelisk è.7vèervenec 2014vroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: Byty na Stínadlech - investice za 100 milionù skonèí v soukromých rukou (mi)vzápìtí poté, co na veøejnost vyplavaly informace o skandální situaci okolo vlastnictví soustavy zásobování teplem a struktury spoleènosti CZT,s.r.o. s milionovými dopady na majetek mìsta a platby obèanù za teplo, se v plné nahotì objevil další tuèný kostlivec ve skøíni naší radnice: byty na Stínadlech. Problém otevøel podnìt zastupitele Ing. Vodáka, k nìmuž se pøidala jeho kolegynì Ing. Brouwerová s požadavkem, aby se celou záležitostí zabývalo mìstské zastupitelstvo a jeho kontrolní výbor. Obdobnì jako v pøípadì tepla se jedná o složitý právní propletenec, který není jednoduché vysvìtlit. Zde jsou jen základní fakta. V roce 1997 pøijalo zastupitelstvo návrh starosty Jiøího Kubeši, aby mìsto vstoupilo do spoleèné akce s firmou Integrastav na výstavbu 122 bytù v pìti obytných domech na Stínadlech. Stalo se tak v dobì, (mi)ods v našem mìstì již asi tuší, že v pøíštím volebním období ztratí své pozice ve vedení mìsta, a tak starosta Jiøí Èásteèka rozehrál hru, která by mu mohla na další roky zajistit lukrativní místo v závìtøí s možností ovlivòování stavebních zakázek. Takovým místem by mohlo být øeditelské køeslo ve spoleènosti CZT,s.r.o., o které se v poslední dobì hovoøí pøedevším v souvislosti s podvody a pro mìsto nevýhodnými smlouvami, jejíž uzavøení stálo a bude stát obèany mìsta desítky milionù korun a možná i více. Aby se mohl starosta po neúspìšných volbách plynule uklidit do øeditelské funkce, musí mít ve statutárních orgánech spoleènosti, které øeditele jmenují, své lidi. Jeho zvýšená aktivita se proto v minulých týdnech zamìøila na obsazení pozice jednatele spoleènosti svým èlovìkem poté, co kdy trh s byty nebyl ještì dostateènì rozhýbán a na mìstì ležely stovky žádostí o pøidìlení obecního bytu. Potud lze ještì celý zámìr v kontextu dané doby chápat jako smysluplný. Jenomže celý další vývoj tohoto "bohulibého" zámìru, jak pomoci žadatelùm o byt, dává spíše tušit, že se jednalo jen o zástìrku, jak mìsto pøipravit o sto milionù korun. K pùvodní smlouvì z roku 1997 totiž pøibylo bìhem sedmi let celkem deset dodatkù s dvaceti pøílohami, které ji postupnì pøemìnily v pro mìsto velmi nevýhodnou investici. První tøi zásadní ještì podepisoval JUDr. Jiøí Kubeša, další Ing. Bohdan Mikušek a poté opìt znovuzvolený starosta Kubeša. Výsledek této smrštì dodatkù je tristní: mìstu za svou investici ve výši více než 100 milionù korun nezùstane v roce 2019 zhola nic - všechny byty a domy budou v majetku spoleènosti Step Investment Holding. (dok. 2) ODS ovládla zásobování teplem ve mìstì dosavadní jednatel a øeditel v jedné osobì, Ing. Lukáš, z dùvodu nových zákonných úprav na první funkci rezignoval a ponechal si pouze funkci øeditele. Jiøí Èásteèka nejprve tedy pøišel s dobøe vypadajícím požadavkem, že takováto funkce jednatele s.r.o. by mìla být bez nároku na finanèní odmìnu, tedy plat, což samozøejmì výraznì zúžilo okruh potenciálních kandidátù (každý se nìjak musíme živit). Následnì nìkterým zastupitelùm na nìkolika neveøejných jednáních oznámil, že našel vhodného kandidáta, shodou náhodných okolností èlena ODS, jeho kolegu radního a také spojku do svìta stavebních investic Ing. Ottu Buše. Ten má mìsto natolik rád, že je podle starosty ochoten se vzdát podnikání, ruèit za funkci celým svým majetkem - to vše zadarmo. (dok. str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 Byty na Stínadlech - mìstská investice za 100 milionù v soukromých rukou (dokonè. ze str. 1)Zvláštní, ale v našem mìstì vlastnì už normální, je to, že se v posledních letech nikdo celou záležitostí nezabýval, pøestože se o ní na radnici vìdìlo. Starosta Èásteèka (ODS), nástupce a stranický kolega Jiøího Kubeši mu ještì pøi svém nástupu do funkce dojemnì dìkoval za vykonanou práci pro mìsto. Toto podìkování pøišlo i pøesto, že Èásteèkùv tehdy velmi blízký stranický kolega sliboval, jak Kubešu èeká za Stínadla kriminál (nìkam se však tento slib vytratil poté, co se Jiøí Kubeša vzdal mandátu zastupitele). Osm let se pak Jiøí Èásteèka tváøil, že problém Stínadel neexistuje (obdobnì jako v pøípadì problému tepla), pøestože mìstskou kasu stál už miliony. Kontrolní výbor zastupitelstva, který se celou záležitostí opakovanì zabýval, došel mj. k závìru, že byly závažnì porušeny podmínky veøejné soutìže, vyhlášené v obchodním vìstníku è. 45/97. Mj. jde o nedodržení termínu soutìžní lhùty nebo to, že správu objektù mìl provádìt vybraný uchazeè z prostøedkù vybraných z nájemného, místo toho tyto peníze hradí mìsto, roènì Kè. Ještì závažnìjší je zjištìní, že v pùvodních zadávacích podmínkách soutìže nebylo uvedeno, že po dvaceti letech bude 51% podíl mìsta pøeveden na zhotovitele za pouhých 3,6 milionu korun, což je hluboko pod cenou obvyklou. Dále kontrolní výbor konstatoval, že firma Step Investment nepøedává mìstu finanèní podklady tak, jak jí to stanovuje smlouva. V závìru zprávy KV je vznesen požadavek, aby byla provìøena právní platnost takovéto smlouvy a zámìr na prodej spoluvlastnického podílu mìsta nevyhlašován. Že starosta Èásteèka záležitost bytù na Stínadlech neøešil døíve, je zarážející. Zvláštì, když když Ing. Tomáš Kantor, zástupce Integrastavu, který u celé záležitosti stál a který dnes zastupuje spoleènost Step Investment Holding (sídlo jediného vlastníka je v USA), jež Integrastav nahradila, má u starosty vždy otevøené dveøe. A byl to taky Ing. Kantor, kdo pøi projednávání uvedené problematiky dorazil na èervnové zastupitelstvo, aby vše vysvìtlil. Jeho vystoupení nebylo však pøíliš pøínosné a dalo by se shrnout slovy "mluvil mnoho, øekl málo". Celou investici z pohledu Integrastavu a dosaženého zisku zhodnotil jako nepøíliš zajímavou. Doslova øekl, že: "projekt není žádným zlatým vejcem. Výnos by mìl být kolem 35 milionù, což na patnáctiletý projekt není velké terno". Na otázku, kolik vlastnì stála celkem výstavba bytových domù odpovìdìl, že to neví, protože to je po 17 letech obtížnì rekonstruovatelné. V následné diskuzi pak napø. pøiznal, že se pøi pøedkládání materiálù pro kontrolní výbor MZ "spletl" o 20 milionù korun. V dvouhodinové diskuzi, do které se zapojilo nezvykle mnoho zastupitelù (s výjimkou vìtšiny èlenù ODS) zaznìly mj. následující názory: Ing. Denk: "Smlouva je tak nevyvážená, že pokud by to dnes zastupitelé odsouhlasili, mohou být v budoucnu trestnì stíháni." Ing. Kantor: "Tento názor mì mrzí. Mìsto celou dobu mìlo jedno velké právo - obsazovat byty." Ing. Denk: "Kdybyste prodávali byty a 49% pøíjmu by skonèilo u Stepu a 51% by šlo mìstu, mùžeme to odsouhlasit, to by bylo férové." Ing. Kantor: "Chápu tuto úvahu, je škoda, že neprobìhla pøed 17 lety." Mgr. Odstrèilová: "Chci reagovat na nìkteré vìci, které považuji za lži z vaší strany. Sedìla jsem v bytové komisi asi rok, pochopila jsem, že správcovství bytù z vaší strany nefunguje, mìsto se nedozví, že je volný byt, ale až zpìtnì, že došlo k výmìnì nájemníkù, není pravda, že nemùžete ovlivnit nájemníky." Mgr. Schattke: "Z mých osobních zkušeností a toho, s èím za námi nájemníci chodí myslím, že správa øádnì vykonávána není." Do diskuze vstoupil i starosta Èásteèka když, lživì prohlásil: "Problém je problém nový, zaèali jsme se tím zabývat, když se zaèaly kumulovat negativní zprávy." Následnì podpoøil požadavek firmy Step Investment, aby došlo k pøedèasnému odprodeji mìstkého podílu ve firmì, tedy pøesnì to, co je v zájmu SIH a ne mìsta: "Je tady výzva k ukonèení projektu, mùj názor - skuteènì bych se nad tím zamýšlel a jednal se Stepem o ukonèení smlouvy. Je otázka validní a relevantní za jakých podmínek." Mìstský právník JUDr. Ivánek pøipomenul, že "nebyl zastím vyhlášen zámìr na prodej podílu ve firmì" a zároveò poukázal na to, že v materiálu zaslaném firmou Step Investment je "mìstu v podstatì vyhrožováno". Na toto navázala zastupitelka Ing. Brouwerová: "Výzva, kterou jste nám dali, má dopady a musíme na ni reagovat. Nepøevede-li mìsto bezplatnì svùj podíl, je povinno zaplatit 10 milionu za každý zapoèatý mìsíc..." a dodala: "Mnì se smlouva nezdá nevyvážená, mnì se zdá nemravná. Stydím se za to, že jsem tehdy byla v ODS a tím jsem to podpoøila. Jsem ráda, že dnes už ve stranì nejsem." Ing. Kantor zareagoval: "Nevím, proè se bavíme o ODS, mimochodem nejsem èlenem ODS od roku 2003." V závìru diskuze opìt vystoupil pøedseda kontrolního výboru MZ Ing. Denk: "KV doporuèuje jednat se spoleèností Step a snažit se tuto smlouvu pozmìnit. Je nevyvážená, nevýhodná pro mìsto. Co bude mít z toho mìsto, když se projekt uzavøe døíve?" Požadavek na úpravu smlouvy ve prospìch mìsta se již pøedtím nelíbil v diskuzi ale právì starostovi Èásteèkovi, který prohlásil: "Nenapadali jsme ducha smlouvy, protože to nìjak fungovalo. Jakkoliv se mi smlouva mùže nebo nemùže líbit, kdysi ji naši pøedstavitelé uzavøeli. Nevím, jestli je možné se vracet ke každé smlouvì a mìnit parametry." V závìru projednávání tohoto bodu starosta podìkoval Ing. Kantorovi za prezentaci, bod odložil na další zasedání MZ s tím, že probìhne provìøení smlouvy a jeho jednání se zástupci Step Investment Holding. foto Igi èervenec 2014 Opakovanì v èervnu hrozil anonymní telefonát bombou ve Spoøitelnì. Dopadeným viníkem byl nakonec nezdárný syn, vybírající z matèiny kreditky. ODS ovládla zásobování teplem ve mìstì (dokonè. ze str. 1)Na sklonku èervna valná hromada, složená kromì zástupce mìsta (starosty Èásteèky) také ze zástupcù spoleèností RWE a EVÈ, Ing. Buše do funkce jednatele spoleènosti, do jehož kompetence patøí zcela náhodou i jmenování øeditele, bez problémù jmenovala. Následujícími kroky by tedy mohlo být odvolání stávajícího øeditele Ing. Lukáše s oprávìným poukazem na žalostné vedení firmy v uplynulých letech (v pøípadì pokojného odchodu není vylouèena nabídka funkce hlavního energetika mìsta, nedávno shodou okolností vytvoøená) a jmenování øeditele nového. Podaøí-li se Jiøímu Èásteèkovi udržet se na radnici i po volbách, místo se pøihraje nìkomu z blízkých z ODS nebo se použije coby úplatek pøi jednáních o koalici. Pokud starosta Èásteèka koneènì z radnice zmizí, je možné, že právì do spoleènosti CZT, s.r.o., stávající nebo jakkoliv transformované. Podporu ostatních spoleèníkù má jasnou již teï, vždy jim osm let jde na ruku tak nestydatì a tak moc v neprospìch obèanù mìsta, a už jsou jeho volièi nebo nikoliv (tøeba tím, že nevýhodnou smlouvu nechal osm let ležet a øeší ji až ve chvíli, kdy je mìsto zahnáno do kouta), že je to pøíliš i na valašskomeziøíèské pomìry. Teèkou za celou operací øeditel by mohla být po jejím úspìšném provedení rezignace Ing. Buše na funkci jednatele spoleènosti CZT, s.r.o, zdùvodnìní si ètenáø mùže dosadit jakékoliv. Nebo také ne a tento nepodnikající majitel stavební firmy a politik, o jehož vlivu na zadávání stavbeních zakázek mìsta se vedou veøejné dohady, bude ovlivòovat i zakázky spoleènosti, jež dodává teplo do firem a tisícù domácnosti ve mìstì. Téma sportovní haly opìt v zastupitelstvu (ji)když v lednu Ing. Vodák navrhl pøesunout 500 tisíc, urèených na projektovou dokumentaci zateplení MÚ Zašovská, na pøípravu sportovní haly, reagoval místostarosta Pernický, že je tøeba koncepènì pøemýšlet, kde a kolik bude hala stát, a že je potøeba studie. Zastupitelé proto místostarostovi uložili pøedložit investièní zámìr na sportovní halu, jehož souèástí by mìlo být vypracování nìkolika variant. Pernický tedy napøáhl své síly a po pìti mìsících pøedložil zastupitelùm ètyøi varianty, kde by mohla hala stát, oznaèené èerveným køížkem a èíslem na jednoduchém plánu mìsta (1. v areálu kasáren mezi hasièskou zbrojnicí a budovou Úøadu práce, 2. v prostoru vstupu do areálu sportovního stadionu za kasárnami, 3. za halou Èerozu, 4. v areálu ISŠ-COP na Palackého ulici.) Na hlavu Pernického se pak snesla sprcha kritiky ze strany zastupitelù, kteøí oèekávali podrobnìjší informace. Nepochopil jsem, proè to tu máme - zbyteèný materiál, který jen oznamuje, že jsme vytipovali ètyøi plochy a budete v tom pokraèovat. My jsme po tobì chtìli investièní zámìr, vystoupil Vlastislav Navrátil s tím, že nejménì dvì z navržených lokalit jsou nesmyslné z kapacitních dùvodù. Mìli bychom vìdìt, jak velkou halu mìsto potøebuje, co by tam mìlo být a na základì toho mùžeme rozhodovat. Takto je to naslepo, pøipojil se Mikušek Ono to bude nìco generovat a jenom na pasblink nìco øešit by asi nebylo dobøe a asi by to stálo nìjaké peníze. Jde o to, abychom dostali požehnání pracovat na tìchto ètyøech lokalitách a následnì zjistit, kde by mohla hala stát, vyjádøil se místostarosta Pernický. Nerozumím tomu, proè potøebuješ náš souhlas. O hale se mluví minimálnì ètyøi roky. Máš to na starosti, mùžeš pracovat i bez našeho souhlasu, vyjádøila se Zdislava Odstrèilová. S návrhem, odlišným od vìtšinového názoru zastupitelstva, pøišla PhDr. Medková: Velká hala, velké problémy. Asi nikdy tady nebudeme mít nìjaký ligový sport, protože to pøináší velké peníze. Neklaïme si velké cíle a podívejme se, jak cvièí tøeba dìti na ZŠ Køižná, kdy nevidìli a nehráli fotbal na celé tìlocviènì, protože se tam nevejdou. Nebylo by lepší postavit vìtší tìlocviènu na pozemku ZŠ Køižná, která by dopoledne byla využita školou a odpoledne pro veøejnost? Nevím, proè bychom mìli mít halu pro 500 lidí. Pernický ukonèil diskuzi, bod stáhl z programu jednání s tím, že na tom budou nadále pracovat. Moc èasu už mu nezbývá. Doufejme, že jeho místo po osmi letech obsadí po volbách koneènì nìkdo schopnìjší.

3 3 èervenec 2014

4 4 OBCHÙDEK NA RÙŽKU Známe ho z dìtství, známe ho z amerického filmu o lásce po internetu. Pamatujete si paní Pøadkovou v útulném prostøedí s døevìnými regály a plovoucími kvašáky v soudku, malé cukrárny s úžasnými zákusky, když jsme s rodièi šli na procházku, nebo manžele Hladišovi, prodávající kožichy a saka na Mostní. Byly to typické postavièky našeho mìsteèka. Jedineèná a neopakovatelná atmosféra prodejnièek a malých hospùdek, které vítaly svou originalitou a pohodou svého zákazníka, kterou už jen pamatují naši rodièe z dìtství. Dnešní realita je ale jiná: vyhrávají neosobní hangáry zvané supermarkety s nepøehledným množstvím zboží, kde každá druhá je polská potravina nebo výrobek východoasijské provenience. Nesledujeme už bìžné ceny, ale jedeme na akce, akce, akce!! Kouzlo domácího prostøedí v obchùdku na rùžku a osobní zájem majitele nebo majitelky hýèkajícího každièkého zákazníka vèetnì jeho dítìte i pejska vystøídaly obøí nákupní koše a pobíhající prodavaèky doplòující vyhlodané regálové díry od akèního zboží. Doprava ve mìstì se zhoršuje i tím, že souèasné rodiny, spíše než do lesa, poøádají rodinné výjezdy do obchodních satelitù a nakonec utratí za levné vìci více než by nìkde poblíž v malém obchùdku zamýšleli. V tìchto dnech byl pøed televizními obrazovkami vzduch pøímo nasátý vlasteneckým nadšením, nebo Kvitová je opìt neoficiální mistryní svìta na trávì ve Wimbledonu. Mohli bychom se všichni po zbytek roku projevit jako velcí vlastenci tøeba tím, že budeme dávat pøednost èeským výrobkùm a èeským prodejnám. Zkusit podpoøit místního obchodníka, místního hostinského a zajít pìšky s partnerem na nákup do místní veèerky. Èeští maloobchodníci musí a chtìjí prodávat kvalitní vìci za pøimìøené ceny a když pøijdete, urèitì se setkáte s milou obsluhou a vøelým pøivítáním. Drobné obchùdky mají opravdu namále a zahranièní giganti je válcují èím déle, tím více. Nechali jsme si tu v èeských a moravských hvozdech nasázet tolik cizích øetìzcù, že ani sami Západoevropané nemají na obyvatele takové množství marketù. Komuže odchází zákazníci, milí vlastenci sportovních utkání? No, samozøejmì chudnou a postupnì konèí místní živnostníci a námìstí se postupnì vylidòuje. Statistiky jsou neúprosné, jen zhruba 12% Èechù a Moravákù nakupuje u malého obchodníka. Smutné. A staèilo by zajít ke svému pekaøi, mlíkaøi nebo do své hospùdky èi vinotéky. Lidé dobøe ví, že pokud chtìjí zase jíst køupavé peèivo a kvalitní máslo nebo chutné vejce, tak malý obchodník je schopen pøinést právì takové výrobky na trh. Obchodník, kterému dýchá na záda nìjaký ten obr, musí mít odlišné zboží vyšší kvality, protože nikdy nedosáhne takových cen pøi tak malém objemu zboží. A tak, prosím, podpoøte maloobchodníky svou pravidelnìjší návštìvou a øeknìte si, co by bylo Vaším pøáním, a uvidíte, že se nesetkáte s nepøítomným pokrèením ramen zamìstnance v jednotném dresu, ale se zájmem èlovìka, který, chce-li prodávat po další léta, hlavnì on musí vnímat a shánìt zboží podle pøání zákazníka. Bude-li živ obchodník, knihovník èi myslivec, budeli pulzovat i spolkový život, sejdou-li se sousedé a budou-li se zajímat o vìc venku za plotem, pak bude duše mìsta žít a s ní lépe èeské a moravské luhy a háje. Tradice malých a støedních podnikatelských vrstev, která se spíše ztenèuje, musí mít zastání i na radnici. Proto chceme v hnutí Provalmez ve svém programu do místních voleb vrstvu místních živnostníkù podporovat. Jakým životním stylem žijeme, tak uèíme své dìti žít v budoucnosti. A co se stane s obchùdkem na rùžku? Zmizí nebo nezmizí z mapy Vašeho mìsta? Ta odpovìï je zcela na Vás... Srdeènì zdraví Irena Brouwerová, zastupitelka Valašského Meziøíèí. èervenec 2014 Slušní lidé, bìžet prosím k volbám a do voleb Milí a vážení obèané našeho mìsta - Valašského Meziøíèí! Myslím, že nejsem jediný, kdo se v poslední dobì nestaèí divit, co všechno je v našem mìstì možné. Na svìtlo svìta se dostávají zlodìjny a podvody, které mìsto stojí a stály již desítky a stovky milionù korun, které ovlivòují ceny tepla, ceny odpadù, výši daní z nemovitostí, to, jak naše mìsto vypadá, jak se nerozvíjí a zaostává za svým okolím. Vím, že jsme povahou národ reptalù a že nám mnohdy staèí, když si o tom všem, co nás štve, povykládáme a zanadáváme u piva nebo nedìlního obìda. Míra okrádání obèanù ve Valašském Meziøíèí a drzost tìch, kteøí mají tyto zlodìjny na svìdomí, už ale pøesáhla i ty nejzazší meze. Za tím vším, co nás ve mìstì (a stejnì tak i v celé zemi) trápí, nestojí žádný anonymní systém, ale konkrétní lidé, vìtšinou politici, které jsme si sami zvolili. Lidé, kteøí nás podvedli, kteøí nedostáli svým slibùm a porušují je jen proto, aby se sami obohatili na úkor ostatních. Za Tomu byste nevìøili aneb idioti na tísòové lince Volby bez billboardù Døíve než nastane pøedvolební masáž volièù pøed podzimními komunálními volbami,si dovoluji veøejnì oslovit kandidáty do zastupitelstva ve Valašském Meziøíèí. Aby demokracie fungovala a byla pøínosem pro celou spoleènost, musí dojít k oddìlení politiky od podnikatelského vlivu.všichni víme, že je to pøesnì naopak, ale o tuhle ideu je tøeba stále bojovat, jako o svobodu slova,vyznání a lidská práva. My, obyvatelé Valašského Meziøíèí, mùžeme uèinit první krok. Jelikož je malá úèast volièù u jakýchkoliv voleb,dovolím si øíci, že je nás spousta obèanù, kteøí nechceme mít mìsto zaneøádìné pøedvolebními billboardy. Nestojíme o všeobecné,,kecy politikù v novinách a netoužíme míti poštovní schránky plné propagaèních fotografií, které stéjnì hodíme do kontejneru na papír. Jako ve starém Øecku, at se každý kandidát postaví na námìstí, prokáže øeènickou zdatnost a pøesvìdèí obèany, aby ho zvolili do mìstského zastupitelstva. Politická soutìž at není o penìzích a zaplacené reklamì, ale o schopnostech jednotlivých uchazeèù o politické posty. V malém mìstì, jako je Valašské Meziøíèí, to není žádný problém, teprve potom zde bude opravdová demokracie. Václav Novosad vším marasmem ve mìstì jsou i lidé neschopní, kteøí se nechali podplatit funkcemi a poslušnì vykonávají to, co si hlavní zlodìji a podvodníci pøejí. Nikdo z tìchto politikù si nezaslouží znovu vaši dùvìru. Máme starostu, který ve mìstì nežije, místostarostu, jež není schopen pøipravit pro zastupitelstvo jediný smysluplný materiál, radní, která vymìnila svùj slib zastupitele za øeditelskou funkci, a dalšího, jehož zajímají víc než zájmy obèanù mìstské stavební zakázky. A tak by bylo možno pokraèovat u dalších mìstských politikù, z nichž nìkteøí v zastupitelstvu sedí již tøetí nebo ètvrté volební období. Pokud milí spoluobèané chcete ve mìstì zmìnu, nevolte stejné politiky, kteøí vás zklamali, by by byli ze strany, se kterou na celostátní úrovni sympatizujete. Bìžte k volbám a dejte hlas tìm, kdo vás nepodvedli, nebo novým lidem. Nebo ještì lépe, sami vstupte do volebního klání, kandidátky se tvoøí právì teï! M.Irgl Dobøe poslouchejte, co se nám minulou sváteèní sobotu stalo. Celá rodina, vèetnì kojence, jsme se vraceli z návštìvy u babièky v Louèce. Byl pìkný letní den, èistá obloha, káva s dortem za námi a posezení u táboráku naopak pøed námi. Prostì letní idyla. Ta ale málem skonèila v zatáèce pøed Poliènou, kde se náhle vynoøil na silnici zmatenì se pohybující starý pes, velké plemeno, nejménì padesátikilový. Øidièi našeho vozu se mu podaøilo vyhnout jen ostrým stržením vozidla do protismìru, kde naštìstí v té chvíli nikdo nejel. Kritická kolizní situace, která zázrakem neskonèila autem v pøíkopì. Zmateného psa možná srážka s naším autem nikterak nevyvedla z míry a pokraèoval si to prostøedkem silnice, v úseku plném nepøehledných zatáèek smìrem k Brankám. Naše uvìdomìlá dcera, která má nejen ráda psy, ale navíc není lhostejná, okamžitì vytoèila èíslo mìstské policie a vìc ohlásila. Nepochodila, má prý zavolat na tísòovou linku integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, èíslo 158, kde to mají v kompetenci. Zavolala tedy tam. Ohlásila, že se na silnici pohybuje velký zmatený pes, že málem došlo ke srážce s ním a že by stálo za to na místo poslat policii, aby situaci vyøešila. Dotyèný úøedík na lince si vše zapsal (pøièemž jej nejvíc zajímalo, jak se jmenuje dcera) a vše vypadalo vyøízené. Asi tøi minuty. Pak se dceøi rozezvonil telefon a stejný úøedník "záchranáø" jí sdìlil, že vlastnì zavolala špatnì, že oni nejsou k øešení nalezeného psa kompetentní, že by správnì podle zákona mìla psa dovést na pøíslušný obecní úøad nebo tam zavolat, aby oni zajistili odchyt. Marnì dcera opakovala, že už jsme mezitím ujeli deset kilometrù, že neví na jaký obecní úøad by mìla volat, protože nezná z pamìti katastrální mapu, že je sobota a svátek k tomu a hlavnì, že se nejedná o žádného nalezeného psa, ale o psa, který ohrožuje dopravu v daném místì a hrozí zpùsobením (tøeba i smrtelné) nehody. Úøedník zachránce životù byl ale neoblomný - jedná se o nález psa. Nedalo mi to a když jsme dojeli domù a dcera mi pøevyprávìla obsah hovoru s dotyèným byrokratem z tísòové linky, zavolal jsem na ni sám, abych se pøesvìdèil, že správnì rozumìla. Telefon zvedl kolega pøedchozího ignoranta, sdìlil mi, že o celé vìci už ví a opìt si vedl svou úøednickou - jedná se o nalezeného psa a podle nového Obèanského zákoníku s tím oni nemají nic spoleèného. To už ve mnì ale vøela krev a zeptal jsem se jej, kam mám tedy zavolat a vìc nahlásit, aby z cesty zmizelo nebezpeèné zvíøe, ohrožující zdraví a životy lidí. Odpovìï mì uzemnila již zcela: zavolat si prý mùžu tak na Poslaneckou snìmovnu, která pøijala špatný Obèanský zákoník. Zeptal sem se dotyèného, jestli to myslí vážnì. Bez váhaní mi sdìlil, že ano. Øekl jsem tedy, že chci vìdìt, jak se jmenuje a že si na jeho postup budu stìžovat. Jméno mi sdìlit odmítl, ale stížnost si prý písemnì mohu poslat do Zlína. Proè to všechno píšu? Abyste, milí ètenáøi, vìdìli, že až se vám stane nìco podobného, mùžete si ušetøit kredit ve svých mobilních telefonech a taky vlastní nervy a nikam nemusíte volat. K nièemu to není, stejnì jako celý integrovaný záchranný systém. Alespoò do doby, kdy na tak zodpovìdných místech, jako je dispeèink pro nahlášení nebezpeèných situací a nehod budou sedìt byrokratiètí idioti typu tìch dvou pánù, kteøí mìli službu v sobotu 5. èervence po obìdì. mi Politická turistika Tak už máme zase pøed volbami, nyní komunálními. A opìt zaène ten tradièní mumraj, kdy jednotlivé strany vytáhnou do pøedvolebního boje se svými kandidáty. Mnoho stávajících zastupitelù pak, jako vždy, bude kandidovat opakovanì a obhajovat svá místeèka. A zde právì dochází k zajímavému jevu. Dosti z tìchto délesloužících zastupitelù se kupodivu bude novì vyskytovat na kandidátce úplnì jiné partaje než v minulých obdobích. Všimnìte si, že nìkteøí, cítící se v ohrožení nezvolením, již takto vystøídali i tøi až ètyøi rùzné kandidátky, jen aby si udrželi zahøátou židlièku. A je jim úplnì jedno, jaké cíle a program má ta která partaj (ani je neznají). Kandidovali by tak tøeba za Mar any. Domnívám se, že všichni snad víte, o které VAŠE zastupitele se jedná a jak budete hodnotit jejich pøebìhlictví, èi politickou turistiku. Ing. Jaromír Michal

5 5 èervenec 2014

6 6 Názory Pøi poslechu zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva ze dne jsem se opravdu nestaèil divit. To, co jsem zase vyslechl, nemùže být náhoda, to je systém. Systém, který pramení ze samého složení vedení mìsta a jehož motorem je smìsice hlouposti, která, jako témìø vždy, jde ruku v ruce s arogancí. Opìt jsem si vyslechl, jak zastupitelstvo celkem bohorovnì háže další petici do koše, aniž by se, by jen formálnì, snažilo naplnit zákon. Neumí si pøi posuzování obsahu petice pøiznat, že není schopno plnì dohlédnout na možné dùsledky toho, proti èemu se v petici obèané staví (v tomto pøípadì kácení zelenì), a že je nuceno opøít se pouze o stanovisko pøíslušného odboru, z nìhož se bude odvíjet i øešení celé situace. To by však bylo moc jednoduché, místo toho zvolí osvìdèený scénáø založený na zpochybnìní signatáøù petice (kteøí samozøejmì nebyli k jednání pøizváni), opøený o názor rozhádané protistrany a pøijetí usnesení (protiprávního) bereme na vìdomí (tedy: házíme do koše). Nicménì ještì zajímavìjší byla reakce na pøipomínku obèanky mìsta na naprosto nerovný pøístup k rušení noèního klidu s tím, že v jiných mìstech se obdobné excesy nevyskytují, protože se netolerují. Typickým pøíkladem je kontrast v omezení promítání v letním kinì oproti povolování akcí soukromého komerèního charakteru, které obtìžují celé mìsto. Jak je to tedy s letním kinem, zatím jediným místem pod širým nebem, Naše redakce obdržela dopis od obèanù samostatné Polièné, kteøí poukazují na to, že v jejich obci probíhá politická agitace, v tomto pøípadì komunistická, patrnì v rozporu se Školským zákonem 561/2004 Sb., 32. Ve svém dopise píší: Dne ve škole a školce v Polièné byly plošnì rozdány kupony s razítkem KSÈM, které sloužily k propagaci a k nalákání dìtí na komunisty poøádanou oslavu 1.máje. Tím vedení školy možná i obce (ta je zøizovatel školy) porušilo školský zákon, který zakazuje jakoukoliv èinnost a propagaci politických stran a reklamy. Jak na tuto situaci bude reagovat nadøízený orgán ve Zlínì nevíme, ale jistì to nìjak øešit bude. Je vedení školy obeznámeno s tímto zákonem nebo si myslí, že rodièe neznají tento zákon a je jim èervenec 2014 Mìsto neustále porušuje zákony, zastupitelùm je to jedno které je urèeno pro kulturní a spoleèenské akce ve mìstì? Mìsto operuje neuchopitelným a nedefinovatelným termínem noèním klid od 22. do 6. hod (v našem mìstì platí pouze pro letní kino), ovšem s tím, že tento èasový limit mohou kdykoliv prolomit (dle zákona o pøestupcích), to platí pro zbytek mìsta. Nevím, co to tedy je ten noèní klid, myslím si, že jeho chápání je znaènì individuální, ale je mi jasné, že je-li takto nedefinovaný, mùže obèana ochránit, ale také se mùže stát pøedmìtem šikany ze strany úøadù. Problematiku totiž ve skuteènosti øeší napø. Naøízení vlády è.272/2011 O ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, kde je hluková zátìž definovaná jako prùmìrný hluk za èasovou jednotku, tzn. do 22. hod nesmí prùmìrná úroveò hluku za dobu 8 hodin pøekroèit 45db a po 22 hod. nesmí po dobu jedné, nejhluènìjší, hodiny pøekroèit prùmìrnou úroveò 35db. Ze zkušeností víme, že prùmìrný rockový koncert zasahuje své okolí intenzitou asi 90db, to znamená, že limity jsou narušeny ve dne asi po ètyøech hodinách nepøetržité produkce a v noci nìkde po dvacáté minutì. Jak se to týká letního kina? Je to jednoduché. Nevìøím, že bìžná filmová produkce zatìžuje okolí více než 70db, to by ale znamenalo, že pøiblížení se k hygienickým limitùm by nemìlo nastat døíve než v hod. a že tedy promítání kina je možné prakticky celou sezónu. Z toho ovšem plyne, že vedení mìsta nemá vùli po optimálním využití jedno, co se ve škole dìje a v jakém prostøedí jsou vychovávány jejich dìti? Jsme svéprávní lidé žijící v demokratickém státì, tak si snad o výchovì dìtí mùžeme rozhodnout sami a nenechat si výchovu ovlivòovat komunistickým vedením obce a školy! Vracíme se snad v naší škole do dob, kdy již dìti pøedškolního vìku se uèili vázat pionýrský šátek a slib jiskøièek! Stát èestnou stráž u pomníku padlých, na kterém jsou dodnes symboly uznávané zloèinecké organizace - KSÈ!Místo toho, aby vedení obce tyto symboly odstranilo, tak toleruje propagaci komunistù ve škole nebo se snad s touto minulostí ztotožòuje? Autoøi dopisu upozoròují i na to, že touto praxí staví komunistiètí agitátoøi rodièe a dìti proti sobì. Dítì dostane ve škole kupón na kolotoèe, tìší se na to a rodiè, který se politicky neztotožòuje s komunistickou ideologií a na akci nechce s dítìtem jít (politické dùvody školák nemùže pochopit), je v oèích dítìte ten špatný a krutý. Už vùbec mimo diskuzi je pak podle pisatelù skuteènost, že kupony mohly být uplatnìny až po politických projevech, pøítomní rodièe s dìtmi si tedy byli nuceni nejprve vyslechnout komunistickou agitaci. V závìru dopisu pak rodièe polièenských dìtí píší: Rozdat kupony mezi dìtmi lze i jiným zpùsobem než politickou kampaní ve škole, nebo si soudruzi letního kina a celého areálu a tuto svoji úmyslnou obstrukci si zaneslo již do kolaudaèního rozhodnutí. Nebydlí snad nìkdo z vedení mìsta poblíž anebo kultura není zase tak finanènì zajímavá? Ve zbytku mìsta je však situace naprosto odlišná. Mìsto, zøejmì z dùvodu komerèních zájmù svých kamarádíèkù, nemá problém kdykoliv prolomit noèní klid. A aby se obèané nemohli zlobit na nìkterou hrdou úøednici, zkoncipovali to tak, aby se toto pouze ohlásilo, a tak nepodléhalo žádné regulaci. Já se tedy upøímnì divím majitelùm rùzných zaøízení, že se nechávají od závistivých obèanù šikanovat za rušení noèního klidu. Vždy staèí jednou za mìsíc zajít na mìsto, vyplnit patøièný poèet oznámení o hudebních produkcích a vystrèit dost silné reprobedny na ulici (v pátek a v sobotu i po 22. hodinì) tak, aby spolehlivì pøekryly hluk vydávaný opilými zákazníky. A když si pøijde stìžovat rozespalý obèan? Je to jednoduché. Zesílím intenzitu hudební produkce tak, aby mì ten øev neuvìdomìlého individua nerušil a zavolám policii. Ta je velmi dobøe informována o probíhajících akcích a ví, že a se tam dìje cokoliv, je to v poøádku. Policista si tedy vezme milého obèana stranou a v rámci domluvy mu vysvìtlí, co je to veøejný poøádek a la Valmez. Kdyby to však dotyèný i nadále nechtìl pochopit, dopustí se pøestupku, nejspíše to bude rušení noèního klidu nebo výtržnictví. Obèané si pøeci nemohou jen tak dovolit hulákat po nocích v ulicích poøádkumilovného mìsta (a už vùbec ne to, co chtìjí). Že by mohly být ze strany mìsta èasem nìjaké potíže? V žádném pøípadì. Vždy mìsto samo je hlavním hybatelem podobných excesù. Ono to totiž dost sype. A tak pro tyto excesy umožòuje poskytování objektu ve svém vlastnictví, aniž by byl pro tento typ užívání zkolaudován a je pro toto využití naprosto nevybaven ve všech ohledech (jedná se tedy o porušování stavebního zákona). Finanènì, materiálnì a personálnì se pøímo podílí na tìchto soukromých akcích a zároveò financuje opravy škod, které na majetku mìsta v souvislosti s nimi vzniknou (tomu se zase øíká vyvádìní veøejných penìz do soukromého sektoru). A tak nìjaké životy, zdraví (mìly by být chránìny hygienickými limity, které však jsou poøadateli prolamovány po celou dobu konání a mìsto si je této skuteènosti velmi dobøe vìdomo) èi majetek obèanù musí jít stranou (musí tedy jít stranou veøejný zájem). Co však lze oèekávat ve mìstì, ve kterém je starostou èlovìk, který odmítl definovat termín veøejný zájem (máme to písemnì), jehož ochrana je jedním z klíèových úkolù mìsta, vyplývajících ze zákona o obcích. Tento bývalý frekventant Plzeòských práv (do doby, než to prasklo) žije v pocitu, že když nezadefinuje to, co mu ukládá zákon, nemusí jej dodržovat. Pro mì však i tímto pouze dokázal, že svùj úøad nemìl nikdy zastávat a že je pro obèany našeho mìsta více než nebezpeèný. Kuèera Nìkteøí obèané Polièné jsou nespokojeni s komunistickou agitací Komunismu jsme se v roce 1989 zbavili, ale komunistické symboly (a také manýry) leckde, mj. v Polièné, zùstaly... myslí, že už mùžou zase všechno!? To, že naše školské zaøízení je využíváno také ke komerèním reklamám, je zøejmé, nebo opìt byly plošnì rozdány reklamní letáky na repelentní pøípravek. Na letáku je kontaktní osoba, tudíž prodávající Olga Místecká, snacha našeho starosty. To si starosta Vl. Místecký myslí, že je v souladu se zákonem propagovat ve školském zaøízení reklamu rodinným pøíslušníkùm a politické stranì? A proè to toleruje øeditel školy, zná vùbec tento zákon?" Situace, kdy jsou školáci nástrojem politické manipulace, je bezesporu špatná. Nutno ale v tomto pøípadì dodat, že komunistického starostu si obèané Polièné øádnì zvolili a o tom, že øeditel školy je komunista, se veøejnì ví (musí táhnou za jeden provaz). Pokud se to tìmto obèanùm nelíbí, nemají strach a nechtìjí, aby se s nimi manipulovalo po totalitním zpùsobu, mají na podzim možnost to zmìnit. red.

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

900 tisíc korun pro hokej a fotbal

900 tisíc korun pro hokej a fotbal Obelisk è.2vúnor 2013vroè. 21/12vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Nový mezinárodní multimediální taneèní projekt ZUŠ (gz,sš) Mezinárodní multimediální taneèní

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Ochránci zalévali stromoøadí od Hrachovce po Rožnov

Ochránci zalévali stromoøadí od Hrachovce po Rožnov è.8lsrpen 2013Lroè. 21/12Lwww.obeliskval.czLtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Obelisk Po vyprodaném koncertì na Pra ském hradì vystoupí Glen Hansard u nás 21. srpna zahraje

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná Obelisk è.4vvroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná V pátek 6. bøezna jsme se tìšili do školy nejenom proto, že už

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši? ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Foto z karnevalu v Písnici archív Sokola Písnice Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

rušení celých oddìlení se samozøejmì

rušení celých oddìlení se samozøejmì ZRCADLO ZRCADLO14 SRPEN 2003 Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks na 165

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Teplárna dostane pokutu

Teplárna dostane pokutu Túje znetvoøené nebo ozdravené? SEZIMOVO ÚSTÍ - Na minulém zasedání zastupitelstva 27. bøezna se ozval Martin Klíma (Zelená pro mìsto) s tím, že v Kaplického ulici obyvatele straší svým vzhledem túje.

Více

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Tulipány z hlubockého zahradnictví. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 3 - březen 2010 - cena 10 Kč H LU B O C KÝ Z P RAVO D AJ BAREVNÉ JARO JE TADY PEČENÍ BOCHÁNKŮ A RUČNÍ PRÁCE S PANÍ DOMINOVOU KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU MEXIČANÉ NA HLUBOKÉ WWW.HLUBOKA.CZ 1 Tulipány

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více