INZERCE INZERCE Obelisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INZERCE INZERCE Obelisk"

Transkript

1 Obelisk è.7vèervenec 2014vroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: , mail: Byty na Stínadlech - investice za 100 milionù skonèí v soukromých rukou (mi)vzápìtí poté, co na veøejnost vyplavaly informace o skandální situaci okolo vlastnictví soustavy zásobování teplem a struktury spoleènosti CZT,s.r.o. s milionovými dopady na majetek mìsta a platby obèanù za teplo, se v plné nahotì objevil další tuèný kostlivec ve skøíni naší radnice: byty na Stínadlech. Problém otevøel podnìt zastupitele Ing. Vodáka, k nìmuž se pøidala jeho kolegynì Ing. Brouwerová s požadavkem, aby se celou záležitostí zabývalo mìstské zastupitelstvo a jeho kontrolní výbor. Obdobnì jako v pøípadì tepla se jedná o složitý právní propletenec, který není jednoduché vysvìtlit. Zde jsou jen základní fakta. V roce 1997 pøijalo zastupitelstvo návrh starosty Jiøího Kubeši, aby mìsto vstoupilo do spoleèné akce s firmou Integrastav na výstavbu 122 bytù v pìti obytných domech na Stínadlech. Stalo se tak v dobì, (mi)ods v našem mìstì již asi tuší, že v pøíštím volebním období ztratí své pozice ve vedení mìsta, a tak starosta Jiøí Èásteèka rozehrál hru, která by mu mohla na další roky zajistit lukrativní místo v závìtøí s možností ovlivòování stavebních zakázek. Takovým místem by mohlo být øeditelské køeslo ve spoleènosti CZT,s.r.o., o které se v poslední dobì hovoøí pøedevším v souvislosti s podvody a pro mìsto nevýhodnými smlouvami, jejíž uzavøení stálo a bude stát obèany mìsta desítky milionù korun a možná i více. Aby se mohl starosta po neúspìšných volbách plynule uklidit do øeditelské funkce, musí mít ve statutárních orgánech spoleènosti, které øeditele jmenují, své lidi. Jeho zvýšená aktivita se proto v minulých týdnech zamìøila na obsazení pozice jednatele spoleènosti svým èlovìkem poté, co kdy trh s byty nebyl ještì dostateènì rozhýbán a na mìstì ležely stovky žádostí o pøidìlení obecního bytu. Potud lze ještì celý zámìr v kontextu dané doby chápat jako smysluplný. Jenomže celý další vývoj tohoto "bohulibého" zámìru, jak pomoci žadatelùm o byt, dává spíše tušit, že se jednalo jen o zástìrku, jak mìsto pøipravit o sto milionù korun. K pùvodní smlouvì z roku 1997 totiž pøibylo bìhem sedmi let celkem deset dodatkù s dvaceti pøílohami, které ji postupnì pøemìnily v pro mìsto velmi nevýhodnou investici. První tøi zásadní ještì podepisoval JUDr. Jiøí Kubeša, další Ing. Bohdan Mikušek a poté opìt znovuzvolený starosta Kubeša. Výsledek této smrštì dodatkù je tristní: mìstu za svou investici ve výši více než 100 milionù korun nezùstane v roce 2019 zhola nic - všechny byty a domy budou v majetku spoleènosti Step Investment Holding. (dok. 2) ODS ovládla zásobování teplem ve mìstì dosavadní jednatel a øeditel v jedné osobì, Ing. Lukáš, z dùvodu nových zákonných úprav na první funkci rezignoval a ponechal si pouze funkci øeditele. Jiøí Èásteèka nejprve tedy pøišel s dobøe vypadajícím požadavkem, že takováto funkce jednatele s.r.o. by mìla být bez nároku na finanèní odmìnu, tedy plat, což samozøejmì výraznì zúžilo okruh potenciálních kandidátù (každý se nìjak musíme živit). Následnì nìkterým zastupitelùm na nìkolika neveøejných jednáních oznámil, že našel vhodného kandidáta, shodou náhodných okolností èlena ODS, jeho kolegu radního a také spojku do svìta stavebních investic Ing. Ottu Buše. Ten má mìsto natolik rád, že je podle starosty ochoten se vzdát podnikání, ruèit za funkci celým svým majetkem - to vše zadarmo. (dok. str. 2)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù , , 2 Byty na Stínadlech - mìstská investice za 100 milionù v soukromých rukou (dokonè. ze str. 1)Zvláštní, ale v našem mìstì vlastnì už normální, je to, že se v posledních letech nikdo celou záležitostí nezabýval, pøestože se o ní na radnici vìdìlo. Starosta Èásteèka (ODS), nástupce a stranický kolega Jiøího Kubeši mu ještì pøi svém nástupu do funkce dojemnì dìkoval za vykonanou práci pro mìsto. Toto podìkování pøišlo i pøesto, že Èásteèkùv tehdy velmi blízký stranický kolega sliboval, jak Kubešu èeká za Stínadla kriminál (nìkam se však tento slib vytratil poté, co se Jiøí Kubeša vzdal mandátu zastupitele). Osm let se pak Jiøí Èásteèka tváøil, že problém Stínadel neexistuje (obdobnì jako v pøípadì problému tepla), pøestože mìstskou kasu stál už miliony. Kontrolní výbor zastupitelstva, který se celou záležitostí opakovanì zabýval, došel mj. k závìru, že byly závažnì porušeny podmínky veøejné soutìže, vyhlášené v obchodním vìstníku è. 45/97. Mj. jde o nedodržení termínu soutìžní lhùty nebo to, že správu objektù mìl provádìt vybraný uchazeè z prostøedkù vybraných z nájemného, místo toho tyto peníze hradí mìsto, roènì Kè. Ještì závažnìjší je zjištìní, že v pùvodních zadávacích podmínkách soutìže nebylo uvedeno, že po dvaceti letech bude 51% podíl mìsta pøeveden na zhotovitele za pouhých 3,6 milionu korun, což je hluboko pod cenou obvyklou. Dále kontrolní výbor konstatoval, že firma Step Investment nepøedává mìstu finanèní podklady tak, jak jí to stanovuje smlouva. V závìru zprávy KV je vznesen požadavek, aby byla provìøena právní platnost takovéto smlouvy a zámìr na prodej spoluvlastnického podílu mìsta nevyhlašován. Že starosta Èásteèka záležitost bytù na Stínadlech neøešil døíve, je zarážející. Zvláštì, když když Ing. Tomáš Kantor, zástupce Integrastavu, který u celé záležitosti stál a který dnes zastupuje spoleènost Step Investment Holding (sídlo jediného vlastníka je v USA), jež Integrastav nahradila, má u starosty vždy otevøené dveøe. A byl to taky Ing. Kantor, kdo pøi projednávání uvedené problematiky dorazil na èervnové zastupitelstvo, aby vše vysvìtlil. Jeho vystoupení nebylo však pøíliš pøínosné a dalo by se shrnout slovy "mluvil mnoho, øekl málo". Celou investici z pohledu Integrastavu a dosaženého zisku zhodnotil jako nepøíliš zajímavou. Doslova øekl, že: "projekt není žádným zlatým vejcem. Výnos by mìl být kolem 35 milionù, což na patnáctiletý projekt není velké terno". Na otázku, kolik vlastnì stála celkem výstavba bytových domù odpovìdìl, že to neví, protože to je po 17 letech obtížnì rekonstruovatelné. V následné diskuzi pak napø. pøiznal, že se pøi pøedkládání materiálù pro kontrolní výbor MZ "spletl" o 20 milionù korun. V dvouhodinové diskuzi, do které se zapojilo nezvykle mnoho zastupitelù (s výjimkou vìtšiny èlenù ODS) zaznìly mj. následující názory: Ing. Denk: "Smlouva je tak nevyvážená, že pokud by to dnes zastupitelé odsouhlasili, mohou být v budoucnu trestnì stíháni." Ing. Kantor: "Tento názor mì mrzí. Mìsto celou dobu mìlo jedno velké právo - obsazovat byty." Ing. Denk: "Kdybyste prodávali byty a 49% pøíjmu by skonèilo u Stepu a 51% by šlo mìstu, mùžeme to odsouhlasit, to by bylo férové." Ing. Kantor: "Chápu tuto úvahu, je škoda, že neprobìhla pøed 17 lety." Mgr. Odstrèilová: "Chci reagovat na nìkteré vìci, které považuji za lži z vaší strany. Sedìla jsem v bytové komisi asi rok, pochopila jsem, že správcovství bytù z vaší strany nefunguje, mìsto se nedozví, že je volný byt, ale až zpìtnì, že došlo k výmìnì nájemníkù, není pravda, že nemùžete ovlivnit nájemníky." Mgr. Schattke: "Z mých osobních zkušeností a toho, s èím za námi nájemníci chodí myslím, že správa øádnì vykonávána není." Do diskuze vstoupil i starosta Èásteèka když, lživì prohlásil: "Problém je problém nový, zaèali jsme se tím zabývat, když se zaèaly kumulovat negativní zprávy." Následnì podpoøil požadavek firmy Step Investment, aby došlo k pøedèasnému odprodeji mìstkého podílu ve firmì, tedy pøesnì to, co je v zájmu SIH a ne mìsta: "Je tady výzva k ukonèení projektu, mùj názor - skuteènì bych se nad tím zamýšlel a jednal se Stepem o ukonèení smlouvy. Je otázka validní a relevantní za jakých podmínek." Mìstský právník JUDr. Ivánek pøipomenul, že "nebyl zastím vyhlášen zámìr na prodej podílu ve firmì" a zároveò poukázal na to, že v materiálu zaslaném firmou Step Investment je "mìstu v podstatì vyhrožováno". Na toto navázala zastupitelka Ing. Brouwerová: "Výzva, kterou jste nám dali, má dopady a musíme na ni reagovat. Nepøevede-li mìsto bezplatnì svùj podíl, je povinno zaplatit 10 milionu za každý zapoèatý mìsíc..." a dodala: "Mnì se smlouva nezdá nevyvážená, mnì se zdá nemravná. Stydím se za to, že jsem tehdy byla v ODS a tím jsem to podpoøila. Jsem ráda, že dnes už ve stranì nejsem." Ing. Kantor zareagoval: "Nevím, proè se bavíme o ODS, mimochodem nejsem èlenem ODS od roku 2003." V závìru diskuze opìt vystoupil pøedseda kontrolního výboru MZ Ing. Denk: "KV doporuèuje jednat se spoleèností Step a snažit se tuto smlouvu pozmìnit. Je nevyvážená, nevýhodná pro mìsto. Co bude mít z toho mìsto, když se projekt uzavøe døíve?" Požadavek na úpravu smlouvy ve prospìch mìsta se již pøedtím nelíbil v diskuzi ale právì starostovi Èásteèkovi, který prohlásil: "Nenapadali jsme ducha smlouvy, protože to nìjak fungovalo. Jakkoliv se mi smlouva mùže nebo nemùže líbit, kdysi ji naši pøedstavitelé uzavøeli. Nevím, jestli je možné se vracet ke každé smlouvì a mìnit parametry." V závìru projednávání tohoto bodu starosta podìkoval Ing. Kantorovi za prezentaci, bod odložil na další zasedání MZ s tím, že probìhne provìøení smlouvy a jeho jednání se zástupci Step Investment Holding. foto Igi èervenec 2014 Opakovanì v èervnu hrozil anonymní telefonát bombou ve Spoøitelnì. Dopadeným viníkem byl nakonec nezdárný syn, vybírající z matèiny kreditky. ODS ovládla zásobování teplem ve mìstì (dokonè. ze str. 1)Na sklonku èervna valná hromada, složená kromì zástupce mìsta (starosty Èásteèky) také ze zástupcù spoleèností RWE a EVÈ, Ing. Buše do funkce jednatele spoleènosti, do jehož kompetence patøí zcela náhodou i jmenování øeditele, bez problémù jmenovala. Následujícími kroky by tedy mohlo být odvolání stávajícího øeditele Ing. Lukáše s oprávìným poukazem na žalostné vedení firmy v uplynulých letech (v pøípadì pokojného odchodu není vylouèena nabídka funkce hlavního energetika mìsta, nedávno shodou okolností vytvoøená) a jmenování øeditele nového. Podaøí-li se Jiøímu Èásteèkovi udržet se na radnici i po volbách, místo se pøihraje nìkomu z blízkých z ODS nebo se použije coby úplatek pøi jednáních o koalici. Pokud starosta Èásteèka koneènì z radnice zmizí, je možné, že právì do spoleènosti CZT, s.r.o., stávající nebo jakkoliv transformované. Podporu ostatních spoleèníkù má jasnou již teï, vždy jim osm let jde na ruku tak nestydatì a tak moc v neprospìch obèanù mìsta, a už jsou jeho volièi nebo nikoliv (tøeba tím, že nevýhodnou smlouvu nechal osm let ležet a øeší ji až ve chvíli, kdy je mìsto zahnáno do kouta), že je to pøíliš i na valašskomeziøíèské pomìry. Teèkou za celou operací øeditel by mohla být po jejím úspìšném provedení rezignace Ing. Buše na funkci jednatele spoleènosti CZT, s.r.o, zdùvodnìní si ètenáø mùže dosadit jakékoliv. Nebo také ne a tento nepodnikající majitel stavební firmy a politik, o jehož vlivu na zadávání stavbeních zakázek mìsta se vedou veøejné dohady, bude ovlivòovat i zakázky spoleènosti, jež dodává teplo do firem a tisícù domácnosti ve mìstì. Téma sportovní haly opìt v zastupitelstvu (ji)když v lednu Ing. Vodák navrhl pøesunout 500 tisíc, urèených na projektovou dokumentaci zateplení MÚ Zašovská, na pøípravu sportovní haly, reagoval místostarosta Pernický, že je tøeba koncepènì pøemýšlet, kde a kolik bude hala stát, a že je potøeba studie. Zastupitelé proto místostarostovi uložili pøedložit investièní zámìr na sportovní halu, jehož souèástí by mìlo být vypracování nìkolika variant. Pernický tedy napøáhl své síly a po pìti mìsících pøedložil zastupitelùm ètyøi varianty, kde by mohla hala stát, oznaèené èerveným køížkem a èíslem na jednoduchém plánu mìsta (1. v areálu kasáren mezi hasièskou zbrojnicí a budovou Úøadu práce, 2. v prostoru vstupu do areálu sportovního stadionu za kasárnami, 3. za halou Èerozu, 4. v areálu ISŠ-COP na Palackého ulici.) Na hlavu Pernického se pak snesla sprcha kritiky ze strany zastupitelù, kteøí oèekávali podrobnìjší informace. Nepochopil jsem, proè to tu máme - zbyteèný materiál, který jen oznamuje, že jsme vytipovali ètyøi plochy a budete v tom pokraèovat. My jsme po tobì chtìli investièní zámìr, vystoupil Vlastislav Navrátil s tím, že nejménì dvì z navržených lokalit jsou nesmyslné z kapacitních dùvodù. Mìli bychom vìdìt, jak velkou halu mìsto potøebuje, co by tam mìlo být a na základì toho mùžeme rozhodovat. Takto je to naslepo, pøipojil se Mikušek Ono to bude nìco generovat a jenom na pasblink nìco øešit by asi nebylo dobøe a asi by to stálo nìjaké peníze. Jde o to, abychom dostali požehnání pracovat na tìchto ètyøech lokalitách a následnì zjistit, kde by mohla hala stát, vyjádøil se místostarosta Pernický. Nerozumím tomu, proè potøebuješ náš souhlas. O hale se mluví minimálnì ètyøi roky. Máš to na starosti, mùžeš pracovat i bez našeho souhlasu, vyjádøila se Zdislava Odstrèilová. S návrhem, odlišným od vìtšinového názoru zastupitelstva, pøišla PhDr. Medková: Velká hala, velké problémy. Asi nikdy tady nebudeme mít nìjaký ligový sport, protože to pøináší velké peníze. Neklaïme si velké cíle a podívejme se, jak cvièí tøeba dìti na ZŠ Køižná, kdy nevidìli a nehráli fotbal na celé tìlocviènì, protože se tam nevejdou. Nebylo by lepší postavit vìtší tìlocviènu na pozemku ZŠ Køižná, která by dopoledne byla využita školou a odpoledne pro veøejnost? Nevím, proè bychom mìli mít halu pro 500 lidí. Pernický ukonèil diskuzi, bod stáhl z programu jednání s tím, že na tom budou nadále pracovat. Moc èasu už mu nezbývá. Doufejme, že jeho místo po osmi letech obsadí po volbách koneènì nìkdo schopnìjší.

3 3 èervenec 2014

4 4 OBCHÙDEK NA RÙŽKU Známe ho z dìtství, známe ho z amerického filmu o lásce po internetu. Pamatujete si paní Pøadkovou v útulném prostøedí s døevìnými regály a plovoucími kvašáky v soudku, malé cukrárny s úžasnými zákusky, když jsme s rodièi šli na procházku, nebo manžele Hladišovi, prodávající kožichy a saka na Mostní. Byly to typické postavièky našeho mìsteèka. Jedineèná a neopakovatelná atmosféra prodejnièek a malých hospùdek, které vítaly svou originalitou a pohodou svého zákazníka, kterou už jen pamatují naši rodièe z dìtství. Dnešní realita je ale jiná: vyhrávají neosobní hangáry zvané supermarkety s nepøehledným množstvím zboží, kde každá druhá je polská potravina nebo výrobek východoasijské provenience. Nesledujeme už bìžné ceny, ale jedeme na akce, akce, akce!! Kouzlo domácího prostøedí v obchùdku na rùžku a osobní zájem majitele nebo majitelky hýèkajícího každièkého zákazníka vèetnì jeho dítìte i pejska vystøídaly obøí nákupní koše a pobíhající prodavaèky doplòující vyhlodané regálové díry od akèního zboží. Doprava ve mìstì se zhoršuje i tím, že souèasné rodiny, spíše než do lesa, poøádají rodinné výjezdy do obchodních satelitù a nakonec utratí za levné vìci více než by nìkde poblíž v malém obchùdku zamýšleli. V tìchto dnech byl pøed televizními obrazovkami vzduch pøímo nasátý vlasteneckým nadšením, nebo Kvitová je opìt neoficiální mistryní svìta na trávì ve Wimbledonu. Mohli bychom se všichni po zbytek roku projevit jako velcí vlastenci tøeba tím, že budeme dávat pøednost èeským výrobkùm a èeským prodejnám. Zkusit podpoøit místního obchodníka, místního hostinského a zajít pìšky s partnerem na nákup do místní veèerky. Èeští maloobchodníci musí a chtìjí prodávat kvalitní vìci za pøimìøené ceny a když pøijdete, urèitì se setkáte s milou obsluhou a vøelým pøivítáním. Drobné obchùdky mají opravdu namále a zahranièní giganti je válcují èím déle, tím více. Nechali jsme si tu v èeských a moravských hvozdech nasázet tolik cizích øetìzcù, že ani sami Západoevropané nemají na obyvatele takové množství marketù. Komuže odchází zákazníci, milí vlastenci sportovních utkání? No, samozøejmì chudnou a postupnì konèí místní živnostníci a námìstí se postupnì vylidòuje. Statistiky jsou neúprosné, jen zhruba 12% Èechù a Moravákù nakupuje u malého obchodníka. Smutné. A staèilo by zajít ke svému pekaøi, mlíkaøi nebo do své hospùdky èi vinotéky. Lidé dobøe ví, že pokud chtìjí zase jíst køupavé peèivo a kvalitní máslo nebo chutné vejce, tak malý obchodník je schopen pøinést právì takové výrobky na trh. Obchodník, kterému dýchá na záda nìjaký ten obr, musí mít odlišné zboží vyšší kvality, protože nikdy nedosáhne takových cen pøi tak malém objemu zboží. A tak, prosím, podpoøte maloobchodníky svou pravidelnìjší návštìvou a øeknìte si, co by bylo Vaším pøáním, a uvidíte, že se nesetkáte s nepøítomným pokrèením ramen zamìstnance v jednotném dresu, ale se zájmem èlovìka, který, chce-li prodávat po další léta, hlavnì on musí vnímat a shánìt zboží podle pøání zákazníka. Bude-li živ obchodník, knihovník èi myslivec, budeli pulzovat i spolkový život, sejdou-li se sousedé a budou-li se zajímat o vìc venku za plotem, pak bude duše mìsta žít a s ní lépe èeské a moravské luhy a háje. Tradice malých a støedních podnikatelských vrstev, která se spíše ztenèuje, musí mít zastání i na radnici. Proto chceme v hnutí Provalmez ve svém programu do místních voleb vrstvu místních živnostníkù podporovat. Jakým životním stylem žijeme, tak uèíme své dìti žít v budoucnosti. A co se stane s obchùdkem na rùžku? Zmizí nebo nezmizí z mapy Vašeho mìsta? Ta odpovìï je zcela na Vás... Srdeènì zdraví Irena Brouwerová, zastupitelka Valašského Meziøíèí. èervenec 2014 Slušní lidé, bìžet prosím k volbám a do voleb Milí a vážení obèané našeho mìsta - Valašského Meziøíèí! Myslím, že nejsem jediný, kdo se v poslední dobì nestaèí divit, co všechno je v našem mìstì možné. Na svìtlo svìta se dostávají zlodìjny a podvody, které mìsto stojí a stály již desítky a stovky milionù korun, které ovlivòují ceny tepla, ceny odpadù, výši daní z nemovitostí, to, jak naše mìsto vypadá, jak se nerozvíjí a zaostává za svým okolím. Vím, že jsme povahou národ reptalù a že nám mnohdy staèí, když si o tom všem, co nás štve, povykládáme a zanadáváme u piva nebo nedìlního obìda. Míra okrádání obèanù ve Valašském Meziøíèí a drzost tìch, kteøí mají tyto zlodìjny na svìdomí, už ale pøesáhla i ty nejzazší meze. Za tím vším, co nás ve mìstì (a stejnì tak i v celé zemi) trápí, nestojí žádný anonymní systém, ale konkrétní lidé, vìtšinou politici, které jsme si sami zvolili. Lidé, kteøí nás podvedli, kteøí nedostáli svým slibùm a porušují je jen proto, aby se sami obohatili na úkor ostatních. Za Tomu byste nevìøili aneb idioti na tísòové lince Volby bez billboardù Døíve než nastane pøedvolební masáž volièù pøed podzimními komunálními volbami,si dovoluji veøejnì oslovit kandidáty do zastupitelstva ve Valašském Meziøíèí. Aby demokracie fungovala a byla pøínosem pro celou spoleènost, musí dojít k oddìlení politiky od podnikatelského vlivu.všichni víme, že je to pøesnì naopak, ale o tuhle ideu je tøeba stále bojovat, jako o svobodu slova,vyznání a lidská práva. My, obyvatelé Valašského Meziøíèí, mùžeme uèinit první krok. Jelikož je malá úèast volièù u jakýchkoliv voleb,dovolím si øíci, že je nás spousta obèanù, kteøí nechceme mít mìsto zaneøádìné pøedvolebními billboardy. Nestojíme o všeobecné,,kecy politikù v novinách a netoužíme míti poštovní schránky plné propagaèních fotografií, které stéjnì hodíme do kontejneru na papír. Jako ve starém Øecku, at se každý kandidát postaví na námìstí, prokáže øeènickou zdatnost a pøesvìdèí obèany, aby ho zvolili do mìstského zastupitelstva. Politická soutìž at není o penìzích a zaplacené reklamì, ale o schopnostech jednotlivých uchazeèù o politické posty. V malém mìstì, jako je Valašské Meziøíèí, to není žádný problém, teprve potom zde bude opravdová demokracie. Václav Novosad vším marasmem ve mìstì jsou i lidé neschopní, kteøí se nechali podplatit funkcemi a poslušnì vykonávají to, co si hlavní zlodìji a podvodníci pøejí. Nikdo z tìchto politikù si nezaslouží znovu vaši dùvìru. Máme starostu, který ve mìstì nežije, místostarostu, jež není schopen pøipravit pro zastupitelstvo jediný smysluplný materiál, radní, která vymìnila svùj slib zastupitele za øeditelskou funkci, a dalšího, jehož zajímají víc než zájmy obèanù mìstské stavební zakázky. A tak by bylo možno pokraèovat u dalších mìstských politikù, z nichž nìkteøí v zastupitelstvu sedí již tøetí nebo ètvrté volební období. Pokud milí spoluobèané chcete ve mìstì zmìnu, nevolte stejné politiky, kteøí vás zklamali, by by byli ze strany, se kterou na celostátní úrovni sympatizujete. Bìžte k volbám a dejte hlas tìm, kdo vás nepodvedli, nebo novým lidem. Nebo ještì lépe, sami vstupte do volebního klání, kandidátky se tvoøí právì teï! M.Irgl Dobøe poslouchejte, co se nám minulou sváteèní sobotu stalo. Celá rodina, vèetnì kojence, jsme se vraceli z návštìvy u babièky v Louèce. Byl pìkný letní den, èistá obloha, káva s dortem za námi a posezení u táboráku naopak pøed námi. Prostì letní idyla. Ta ale málem skonèila v zatáèce pøed Poliènou, kde se náhle vynoøil na silnici zmatenì se pohybující starý pes, velké plemeno, nejménì padesátikilový. Øidièi našeho vozu se mu podaøilo vyhnout jen ostrým stržením vozidla do protismìru, kde naštìstí v té chvíli nikdo nejel. Kritická kolizní situace, která zázrakem neskonèila autem v pøíkopì. Zmateného psa možná srážka s naším autem nikterak nevyvedla z míry a pokraèoval si to prostøedkem silnice, v úseku plném nepøehledných zatáèek smìrem k Brankám. Naše uvìdomìlá dcera, která má nejen ráda psy, ale navíc není lhostejná, okamžitì vytoèila èíslo mìstské policie a vìc ohlásila. Nepochodila, má prý zavolat na tísòovou linku integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, èíslo 158, kde to mají v kompetenci. Zavolala tedy tam. Ohlásila, že se na silnici pohybuje velký zmatený pes, že málem došlo ke srážce s ním a že by stálo za to na místo poslat policii, aby situaci vyøešila. Dotyèný úøedík na lince si vše zapsal (pøièemž jej nejvíc zajímalo, jak se jmenuje dcera) a vše vypadalo vyøízené. Asi tøi minuty. Pak se dceøi rozezvonil telefon a stejný úøedník "záchranáø" jí sdìlil, že vlastnì zavolala špatnì, že oni nejsou k øešení nalezeného psa kompetentní, že by správnì podle zákona mìla psa dovést na pøíslušný obecní úøad nebo tam zavolat, aby oni zajistili odchyt. Marnì dcera opakovala, že už jsme mezitím ujeli deset kilometrù, že neví na jaký obecní úøad by mìla volat, protože nezná z pamìti katastrální mapu, že je sobota a svátek k tomu a hlavnì, že se nejedná o žádného nalezeného psa, ale o psa, který ohrožuje dopravu v daném místì a hrozí zpùsobením (tøeba i smrtelné) nehody. Úøedník zachránce životù byl ale neoblomný - jedná se o nález psa. Nedalo mi to a když jsme dojeli domù a dcera mi pøevyprávìla obsah hovoru s dotyèným byrokratem z tísòové linky, zavolal jsem na ni sám, abych se pøesvìdèil, že správnì rozumìla. Telefon zvedl kolega pøedchozího ignoranta, sdìlil mi, že o celé vìci už ví a opìt si vedl svou úøednickou - jedná se o nalezeného psa a podle nového Obèanského zákoníku s tím oni nemají nic spoleèného. To už ve mnì ale vøela krev a zeptal jsem se jej, kam mám tedy zavolat a vìc nahlásit, aby z cesty zmizelo nebezpeèné zvíøe, ohrožující zdraví a životy lidí. Odpovìï mì uzemnila již zcela: zavolat si prý mùžu tak na Poslaneckou snìmovnu, která pøijala špatný Obèanský zákoník. Zeptal sem se dotyèného, jestli to myslí vážnì. Bez váhaní mi sdìlil, že ano. Øekl jsem tedy, že chci vìdìt, jak se jmenuje a že si na jeho postup budu stìžovat. Jméno mi sdìlit odmítl, ale stížnost si prý písemnì mohu poslat do Zlína. Proè to všechno píšu? Abyste, milí ètenáøi, vìdìli, že až se vám stane nìco podobného, mùžete si ušetøit kredit ve svých mobilních telefonech a taky vlastní nervy a nikam nemusíte volat. K nièemu to není, stejnì jako celý integrovaný záchranný systém. Alespoò do doby, kdy na tak zodpovìdných místech, jako je dispeèink pro nahlášení nebezpeèných situací a nehod budou sedìt byrokratiètí idioti typu tìch dvou pánù, kteøí mìli službu v sobotu 5. èervence po obìdì. mi Politická turistika Tak už máme zase pøed volbami, nyní komunálními. A opìt zaène ten tradièní mumraj, kdy jednotlivé strany vytáhnou do pøedvolebního boje se svými kandidáty. Mnoho stávajících zastupitelù pak, jako vždy, bude kandidovat opakovanì a obhajovat svá místeèka. A zde právì dochází k zajímavému jevu. Dosti z tìchto délesloužících zastupitelù se kupodivu bude novì vyskytovat na kandidátce úplnì jiné partaje než v minulých obdobích. Všimnìte si, že nìkteøí, cítící se v ohrožení nezvolením, již takto vystøídali i tøi až ètyøi rùzné kandidátky, jen aby si udrželi zahøátou židlièku. A je jim úplnì jedno, jaké cíle a program má ta která partaj (ani je neznají). Kandidovali by tak tøeba za Mar any. Domnívám se, že všichni snad víte, o které VAŠE zastupitele se jedná a jak budete hodnotit jejich pøebìhlictví, èi politickou turistiku. Ing. Jaromír Michal

5 5 èervenec 2014

6 6 Názory Pøi poslechu zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva ze dne jsem se opravdu nestaèil divit. To, co jsem zase vyslechl, nemùže být náhoda, to je systém. Systém, který pramení ze samého složení vedení mìsta a jehož motorem je smìsice hlouposti, která, jako témìø vždy, jde ruku v ruce s arogancí. Opìt jsem si vyslechl, jak zastupitelstvo celkem bohorovnì háže další petici do koše, aniž by se, by jen formálnì, snažilo naplnit zákon. Neumí si pøi posuzování obsahu petice pøiznat, že není schopno plnì dohlédnout na možné dùsledky toho, proti èemu se v petici obèané staví (v tomto pøípadì kácení zelenì), a že je nuceno opøít se pouze o stanovisko pøíslušného odboru, z nìhož se bude odvíjet i øešení celé situace. To by však bylo moc jednoduché, místo toho zvolí osvìdèený scénáø založený na zpochybnìní signatáøù petice (kteøí samozøejmì nebyli k jednání pøizváni), opøený o názor rozhádané protistrany a pøijetí usnesení (protiprávního) bereme na vìdomí (tedy: házíme do koše). Nicménì ještì zajímavìjší byla reakce na pøipomínku obèanky mìsta na naprosto nerovný pøístup k rušení noèního klidu s tím, že v jiných mìstech se obdobné excesy nevyskytují, protože se netolerují. Typickým pøíkladem je kontrast v omezení promítání v letním kinì oproti povolování akcí soukromého komerèního charakteru, které obtìžují celé mìsto. Jak je to tedy s letním kinem, zatím jediným místem pod širým nebem, Naše redakce obdržela dopis od obèanù samostatné Polièné, kteøí poukazují na to, že v jejich obci probíhá politická agitace, v tomto pøípadì komunistická, patrnì v rozporu se Školským zákonem 561/2004 Sb., 32. Ve svém dopise píší: Dne ve škole a školce v Polièné byly plošnì rozdány kupony s razítkem KSÈM, které sloužily k propagaci a k nalákání dìtí na komunisty poøádanou oslavu 1.máje. Tím vedení školy možná i obce (ta je zøizovatel školy) porušilo školský zákon, který zakazuje jakoukoliv èinnost a propagaci politických stran a reklamy. Jak na tuto situaci bude reagovat nadøízený orgán ve Zlínì nevíme, ale jistì to nìjak øešit bude. Je vedení školy obeznámeno s tímto zákonem nebo si myslí, že rodièe neznají tento zákon a je jim èervenec 2014 Mìsto neustále porušuje zákony, zastupitelùm je to jedno které je urèeno pro kulturní a spoleèenské akce ve mìstì? Mìsto operuje neuchopitelným a nedefinovatelným termínem noèním klid od 22. do 6. hod (v našem mìstì platí pouze pro letní kino), ovšem s tím, že tento èasový limit mohou kdykoliv prolomit (dle zákona o pøestupcích), to platí pro zbytek mìsta. Nevím, co to tedy je ten noèní klid, myslím si, že jeho chápání je znaènì individuální, ale je mi jasné, že je-li takto nedefinovaný, mùže obèana ochránit, ale také se mùže stát pøedmìtem šikany ze strany úøadù. Problematiku totiž ve skuteènosti øeší napø. Naøízení vlády è.272/2011 O ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, kde je hluková zátìž definovaná jako prùmìrný hluk za èasovou jednotku, tzn. do 22. hod nesmí prùmìrná úroveò hluku za dobu 8 hodin pøekroèit 45db a po 22 hod. nesmí po dobu jedné, nejhluènìjší, hodiny pøekroèit prùmìrnou úroveò 35db. Ze zkušeností víme, že prùmìrný rockový koncert zasahuje své okolí intenzitou asi 90db, to znamená, že limity jsou narušeny ve dne asi po ètyøech hodinách nepøetržité produkce a v noci nìkde po dvacáté minutì. Jak se to týká letního kina? Je to jednoduché. Nevìøím, že bìžná filmová produkce zatìžuje okolí více než 70db, to by ale znamenalo, že pøiblížení se k hygienickým limitùm by nemìlo nastat døíve než v hod. a že tedy promítání kina je možné prakticky celou sezónu. Z toho ovšem plyne, že vedení mìsta nemá vùli po optimálním využití jedno, co se ve škole dìje a v jakém prostøedí jsou vychovávány jejich dìti? Jsme svéprávní lidé žijící v demokratickém státì, tak si snad o výchovì dìtí mùžeme rozhodnout sami a nenechat si výchovu ovlivòovat komunistickým vedením obce a školy! Vracíme se snad v naší škole do dob, kdy již dìti pøedškolního vìku se uèili vázat pionýrský šátek a slib jiskøièek! Stát èestnou stráž u pomníku padlých, na kterém jsou dodnes symboly uznávané zloèinecké organizace - KSÈ!Místo toho, aby vedení obce tyto symboly odstranilo, tak toleruje propagaci komunistù ve škole nebo se snad s touto minulostí ztotožòuje? Autoøi dopisu upozoròují i na to, že touto praxí staví komunistiètí agitátoøi rodièe a dìti proti sobì. Dítì dostane ve škole kupón na kolotoèe, tìší se na to a rodiè, který se politicky neztotožòuje s komunistickou ideologií a na akci nechce s dítìtem jít (politické dùvody školák nemùže pochopit), je v oèích dítìte ten špatný a krutý. Už vùbec mimo diskuzi je pak podle pisatelù skuteènost, že kupony mohly být uplatnìny až po politických projevech, pøítomní rodièe s dìtmi si tedy byli nuceni nejprve vyslechnout komunistickou agitaci. V závìru dopisu pak rodièe polièenských dìtí píší: Rozdat kupony mezi dìtmi lze i jiným zpùsobem než politickou kampaní ve škole, nebo si soudruzi letního kina a celého areálu a tuto svoji úmyslnou obstrukci si zaneslo již do kolaudaèního rozhodnutí. Nebydlí snad nìkdo z vedení mìsta poblíž anebo kultura není zase tak finanènì zajímavá? Ve zbytku mìsta je však situace naprosto odlišná. Mìsto, zøejmì z dùvodu komerèních zájmù svých kamarádíèkù, nemá problém kdykoliv prolomit noèní klid. A aby se obèané nemohli zlobit na nìkterou hrdou úøednici, zkoncipovali to tak, aby se toto pouze ohlásilo, a tak nepodléhalo žádné regulaci. Já se tedy upøímnì divím majitelùm rùzných zaøízení, že se nechávají od závistivých obèanù šikanovat za rušení noèního klidu. Vždy staèí jednou za mìsíc zajít na mìsto, vyplnit patøièný poèet oznámení o hudebních produkcích a vystrèit dost silné reprobedny na ulici (v pátek a v sobotu i po 22. hodinì) tak, aby spolehlivì pøekryly hluk vydávaný opilými zákazníky. A když si pøijde stìžovat rozespalý obèan? Je to jednoduché. Zesílím intenzitu hudební produkce tak, aby mì ten øev neuvìdomìlého individua nerušil a zavolám policii. Ta je velmi dobøe informována o probíhajících akcích a ví, že a se tam dìje cokoliv, je to v poøádku. Policista si tedy vezme milého obèana stranou a v rámci domluvy mu vysvìtlí, co je to veøejný poøádek a la Valmez. Kdyby to však dotyèný i nadále nechtìl pochopit, dopustí se pøestupku, nejspíše to bude rušení noèního klidu nebo výtržnictví. Obèané si pøeci nemohou jen tak dovolit hulákat po nocích v ulicích poøádkumilovného mìsta (a už vùbec ne to, co chtìjí). Že by mohly být ze strany mìsta èasem nìjaké potíže? V žádném pøípadì. Vždy mìsto samo je hlavním hybatelem podobných excesù. Ono to totiž dost sype. A tak pro tyto excesy umožòuje poskytování objektu ve svém vlastnictví, aniž by byl pro tento typ užívání zkolaudován a je pro toto využití naprosto nevybaven ve všech ohledech (jedná se tedy o porušování stavebního zákona). Finanènì, materiálnì a personálnì se pøímo podílí na tìchto soukromých akcích a zároveò financuje opravy škod, které na majetku mìsta v souvislosti s nimi vzniknou (tomu se zase øíká vyvádìní veøejných penìz do soukromého sektoru). A tak nìjaké životy, zdraví (mìly by být chránìny hygienickými limity, které však jsou poøadateli prolamovány po celou dobu konání a mìsto si je této skuteènosti velmi dobøe vìdomo) èi majetek obèanù musí jít stranou (musí tedy jít stranou veøejný zájem). Co však lze oèekávat ve mìstì, ve kterém je starostou èlovìk, který odmítl definovat termín veøejný zájem (máme to písemnì), jehož ochrana je jedním z klíèových úkolù mìsta, vyplývajících ze zákona o obcích. Tento bývalý frekventant Plzeòských práv (do doby, než to prasklo) žije v pocitu, že když nezadefinuje to, co mu ukládá zákon, nemusí jej dodržovat. Pro mì však i tímto pouze dokázal, že svùj úøad nemìl nikdy zastávat a že je pro obèany našeho mìsta více než nebezpeèný. Kuèera Nìkteøí obèané Polièné jsou nespokojeni s komunistickou agitací Komunismu jsme se v roce 1989 zbavili, ale komunistické symboly (a také manýry) leckde, mj. v Polièné, zùstaly... myslí, že už mùžou zase všechno!? To, že naše školské zaøízení je využíváno také ke komerèním reklamám, je zøejmé, nebo opìt byly plošnì rozdány reklamní letáky na repelentní pøípravek. Na letáku je kontaktní osoba, tudíž prodávající Olga Místecká, snacha našeho starosty. To si starosta Vl. Místecký myslí, že je v souladu se zákonem propagovat ve školském zaøízení reklamu rodinným pøíslušníkùm a politické stranì? A proè to toleruje øeditel školy, zná vùbec tento zákon?" Situace, kdy jsou školáci nástrojem politické manipulace, je bezesporu špatná. Nutno ale v tomto pøípadì dodat, že komunistického starostu si obèané Polièné øádnì zvolili a o tom, že øeditel školy je komunista, se veøejnì ví (musí táhnou za jeden provaz). Pokud se to tìmto obèanùm nelíbí, nemají strach a nechtìjí, aby se s nimi manipulovalo po totalitním zpùsobu, mají na podzim možnost to zmìnit. red.

7 7 èervenec 2014

8 8 èervenec 2014 Ze života meziøíèských škol SPŠ stavební uklízela Èesko Holky ze Šafaøky po roce opìt na jazykovém táboøe!!! Stejnì jako loni jsme se i letos zúèastnili soutìže Krajská týmová spolupráce v Uherském Brodì, která probìhla 29. dubna v rámci projektu Inovace ve výuce angliètiny na školách ve Zlínském kraji. Již od února pracovali naši žáci z 5. a 8. tøíd na svých originálních prezentacích, které se mìly vztahovat ke Zlínskému kraji. Naše malé a šikovné sleèny z 5. A a B, Linda Lattová, Tereza Rechtorovièová a Natálie Šubrtová, si vybraly téma volnoèasových aktivit a stvoøily naprosto úžasnou prezentaci doplnìnou svými vlastnoruènì malovanými pestrobarevnými obrázky a fotkami. Naše vìtší a rovnìž šikovné sleèny z 8.A, Jana Hoøelicová, Vendula Janíèková a Aneta Štveráková, již loni reprezentovaly školu v této soutìži a pøíjemnou odmìnou za 5. místo jim byla úèast na letním jazykovém táboøe s rodilými mluvèími, ze kterého se Dìtský pìvecký sbor Brouèci, který funguje už pátým rokem pod Základní školou Salvátor, se probojoval na celostátní pøehlídku dìtských pìveckých sborù v Unièovì, která se uskuteènila koncem kvìtna. Pøehlídce pøedcházely krajské soutìže po celé republice, kde Brouèci ve Zlínì ve své kategorii vybojovali Zlaté pásmo a zajistili si tak postup Sice se pomalu blížil konec školního roku, ale na ZŠ a MŠ Køižná se stále vzdìláváme. A to nejen žáci, ale i pedagogové. 3. èervna probìhl akreditovaný semináø v rámci udržitelnosti projektu Šance pro všechny Práce s pedigem - výrobek s pevným dnem - košík, miska. Této akce se zúèastnili pedagogové nejen z naší školy, ale i ze základních škol ve Vsetínì. V úvodu se úèastnici dozvìdìli nìco málo o pùvodu materiálu, z kte- vrátily nadšené, plné zážitkù, nových kamarádství i anglických dovedností. O to vìtší motivací pro nì byla úèast na soutìži letos. Vybraly si opìt originální a netradièní téma, bezdomovci a psí útulky ve Zlínském kraji. A jak to letos dopadlo? Ještì lépe než loni! Naše zkušenìjší soutìžící i pøes pùsobící trému získaly opìt úèast na jazykovém táboøe zdarma díky vybojovanému 3. místu a holky z 5. A a B zazáøily dokonce natolik, že si odnesly zlato! Všechny byly odmìnìny nejen za svou originalitu, ale i jazykové a dá se øíci i herecké zvládnutí prezentace. Všem zúèastnìným dìkujeme za výbornou reprezentaci školy, z celého srdce gratulujeme a pøejeme, aby si užily tábor, jak nejlépe to pùjde, a po prázdninách se vrátily odpoèaté a plnì motivované k dalšímu uèení se anglického jazyka Ṁgr. Hana Bøoušková Brouèci patøí mezi dvacet nejlepších na tradièní unièovské zpívání. Smyslem nesoutìžního festivalu v Unièovì bylo pøedat dìtem i sbormistrùm inspiraci a umožnit jim získat nové zkušenosti. Sbormistøi navíc mohli výkony svých sborù konzultovat s odbornou porotou. Unièov hostil témìø dvacet nejlepších sborù po celé tøi dny. Brouèci se úèastnili pouze jednoho dne z celé pøehlídky, protože v pátek 23. kvìtna zpívali v kostele Nanebevzetí panny Marie v rámci celostátního projektu Noc kostelù. Pøesto zapùsobili na unièovskou porotu a jako jeden z mála sborù si domù pøivezli speciální cenu. Porota Brouèky ocenila za výbornou práci s dìtským hlasem a také vynikající interpretaci moravských lidových písní. Markéta Vidláková Projekt "Šance pro všechny - Práce s pedigem" rého pletli. V pøíjemné atmosféøe nabité radostí z prvních krùèkù ve zvládání umìní pletaøského, vznikly moc hezké košíky rùzných velikostí a zdobené korálky nebo barevnými šenovými páskami. Dìkujeme za úèast. Alena Nejedlá Ukliïme Èesko je akce inspirovaná mezinárodním projektem Let s Do It!. V Èeské republice probíhala celorepublikovì v sobotu 17. kvìtna. Naši žáci spolu s vyuèujícími si úklid naplánovali už na pátek 16. kvìtna, ale pøedpovìï poèasí a trvalý déš si vyžádaly zmìnu. Mìli jsme štìstí, nebo spolupráce se Sbìrným dvorem Valašské Meziøíèí a hlavnì pružná domluva s Ing. Katarinou Tongelovou, nám umožnily vyèkat na pìkné pondìlní poèasí. Spoleènost Marius Pedersen a.s. pøistavila kontejner a poskytla základní pomùcky na sbìr odpadkù, které ukrýval les u silnièní komunikace mezi Podlesím a Hrachovcem. V lese bylo nìkolik èerných skládek a odpad rùzného druhu. Bìhem dopoledne plnili naši žáci bílé pytle vším, co lidé navezli do lesa: kyblíky, láhve, pneumatiky, lino a další, nìkdy už tìžko urèitelný odpad. Údiv støídal spravedlivé rozhoøèení. Asi 30 našich žákù si odneslo osobní zkušenost, že tøídìní odpadu není vždy samozøejmostí. Les spokojenì vydechl, doufejme, že na dlouho. Mgr. Kateøina Skalická V pøírodì bez bariér Žáci 6.B ze ZŠ Žerotínova se vydali na tøídenní školní exkurzi do chatové osady Pod hrází u pøehrady Bystøièka. Celá tøída ukázala, že umí výbornì spolupracovat jako kolektiv. Všichni, vèetnì hendikepované žaèky Adélky Sekyrové, se zapojili do rùzných soutìží a her, nechybìl ani výlet na hráz pøehrady Bystøièka a veèerní stezka odvahy. Tam, kde mìla Adélka problém vyjet s invalidním vozíkem, ochotnì pomohla chlapecká èást tøídy. S velkým nadšením se žáci podíleli na spoleèné pøípravì jídla a sbírali v lese døevo k táboráku. Na nìm samozøejmì nechybìly špekáèky ani zpìv u kytary. Výlet v pøírodì si žáci i uèitelé moc užili. K velké pohodì pøispìlo i krásné sluneèné poèasí. Kolektiv 6. B Kloboukový den na ZŠ a MŠ Køižná Poslední mìsíc školního roku bývá ve speciálních tøídách naší školy obohacen nìèím originálním. Shodli jsme se, že by bylo zajímavé vyzvat žáky, aby doma pohledali rùzné pokrývky hlavy a pøinesli je do školy. A proè?, ptali se žáci. A my jim odpovìdìli: Protože klobouk je doložen již na vyobrazeních ve starovìké Mezopotámii a Øecku, protože v Evropì byl k vidìní od 15. století, protože dodnes patøí k bontonu smeknout klobouk pøi vstupu do domu a protože oblékání v létì a ochrana hlavy pøed sluneèním záøením je jedno z témat vyuèovací hodiny Výchova ke zdraví. Náš nápad slavil úspìch! Žáci si pøinesli nejrùznìjší klobouky, klobouèky, slamáky a kšiltovky vyrobené jak u nás, tak i v zahranièí. Klobouk Michaela Jacksona pøímo vyzýval Terezku, aby tanèila. Pøi pohledu na Radima jsem se ocitla v mexické vesnici ve filmu Sedm stateèných. Tomáš nás pøenesl svým apartním kloboukem do staré Anglie minulého století. Ve tøídì ST 2 se to hemžilo kovboji a pistolníky. Vyuèování bylo netradièní, hodnì veselé a nìkteøí žáci vydrželi mít svoji ozdobu hlavy celý den. I TONAK by nám závidìl Ṁgr. Dagmar Gomo¾ová

9 èervenec 2014

10 èervenec 2014

11 èervenec 2014

12 èervenec 2014

13 9 èervenec 2014 Ze života meziøíèských škol Úspìch Daniely Klanicové na mistrovství ÈR v atletice Projekt 3.B ZŠ Žerotínova - O korunu èeského lva Dìti 3.B se od záøí 2013 do èervna 2014 vìnovaly celoroènímu projektu, ve kterém se dùkladnì seznámily se starými èeskými, moravskými a regionálními povìstmi. Projekt byl rozdìlen do nìkolika èástí. Všechno to zaèalo na dùležitém místì našeho regionu. Hned v záøí jsme vyjeli na Pustevny, abychom pøímo v plenéru nakreslili sochu pohanského boha Radegasta a vydali se tak proti proudu èasu do dob, kdy na naše území pøišli první Slované. Druhá èást projektu byla motivována knihou Tøi zlaté klíèe spisovatele a výtvarníka Petra Síse. Nejenže dìti celou knihu se zájmem pøeèetly, ale vypravili jsme se po jejích stopách do Prahy. Tam jsme navštívili místa spojená s povìstmi z knihy i rodný dùm Petra Síse. Pøi tøetí, nejdelší èásti projektu, jsme spoleènì pøeèetli knihu Aleny Ježkové Staré povìsti èeské a moravské a každou z povìstí jsme podrobili dùkladnému zkoumání. Postupnì jsme zaèali pøipravovat divadelní pøedstavení, které jsme nakonec pøedvedli rodièùm pøi odpoledním vystoupení a také na školní akademii. Jaro patøilo místním povìstem. Už známe povìst O krásenských zvoncích a za druhou jsme se vydali pìšky na Jarèovskou kulu. Celý projekt vyvrcholil na škole v pøírodì na Bílé. Jak jsme zjistili, toto místo bylo pro náš projekt nanejvýš vhodné, protože v okolí Bílé a Starých Hamrù se vyskytují zcela zvláštní bytosti, nazývané Lulkanì neboli Hale, Basrmon a další, opøedené mnoha povìstmi. Mìli jsme jedineènou pøíležitost setkat se s lidmi, kteøí tyto povìsti dobøe znají, a bylo pro nás velmi zajímavé je slyšet pøímo z první ruky. Po celou dobu dìti sledovaly své snažení na herním plánu. Hlavní cenou byla koruna èeského lva, ale ani ostatní dìti nepøišly zkrátka. Každý si nakonec odnesl krásnou knihu vìnovanou národním povìstem a historii a také mnoho pìkných vzpomínek na právì konèící školní rok. Více o projektu naleznete na stránkách naší školy: Mgr. Irena Bušová, tø. uèitelka 3.B Letní pohlazení pro seniory V týdnu oslav 35. výroèí založení Žerotínky se pøedvedla Písklata i Minipísklata nejenom na Akademii v Kulturním zaøízení, ale šla už tradiènì potìšit obyvatele Domu s peèovatelskou službou. Tentokrát jsme staøenkám, ale i peèovatelkám a lékaøùm donesli kytièku valašských písnièek a taneèek, jedno pohádkové naladìní, flétnièkové hraní a zpívání nejmladších dìtí. A nejen to, dostali od nás také dáreèky v podobì obrázkù od dìtí. Chodíme za tìmito lidmi moc rádi, máme dobrý pocit z toho, že si nás pamatují a vždy se na nás tìší. Nyní jsme poprvé vzali s sebou i dìti z 1. A, které se na toto setkání dlouho pøipravovaly, Blížící se svátky jara si pøipomnìli žáci ze ZŠ Šafaøíkova spolu se svými rodièi na tradièním velikonoèním tvoøivém odpoledni. V úterý 15. dubna, za typicky aprílového poèasí, se v prostorách školní družiny sešlo padesát úèastníkù, kteøí si pøišli vyrobit nìkteré z nabízených velikonoèních dekorací. Vychovatelky a uèitelky pøipravily ve svých dílnách zdobení kraslic voskovou technikou, výrobu jarního vìneèku, èi pískem dekorované mandaly. a to, že udìlají radost starým a nemocným lidièkám, berou jako samozøejmost. Pøislíbili jsme, že se za nimi urèitì podíváme opìt v pøedvánoèním èase, tentokrát s kytièkou vánoèních písní a koled. Mgr. Jana Kršková Tvoøivé odpoledne na ZŠ Šafaøíkova Všichni úèastníci byli velmi kreativní, a tak si mohli brzy odnést domù velmi zdaøilé velikonoèní dekorace. Potìšilo nás, že ani chlapci, ani tatínkové nepohrdli typicky dívèími pracemi a zdobili vejce stejnì obratnì jako dìvèata. Za to jim všem právem náleží náš obdiv a uznání. Pro nás je pochvalou vaše spokojenost a pøízeò, kterou nám projevujete svou úèastí na tìchto spoleèných akcích. Kolektiv vychovatelek Již po osmaètyøicáté se sešli nejlepší závodníci základních škol praktických a speciálních, aby zmìøili své síly v atletickém ètyøboji. Závody se letos konaly Soutìž Besip - Dìti, pozor, èervená!! V mìsíci bøeznu vyhlásila komise Besip pøi Radì mìsta Valašské Meziøíèí výtvarnou soutìž s názvem Dìti, pozor, èervená!. Podtitulem soutìže byly odrazky, blikaèky, reflexní obleèení zkrátka, jak být v noci vidìn. Cílem této akce bylo nejen vytvoøit co nejlepší výkres, ale také si pøi kreslení uvìdomit význam oznaèení chodcù nebo cyklistù v silnièním provozu pøi nižší viditelnosti. Se školní družinou jsme se této soutìže zúèastnili a získali jsme krásná umístìní a bohaté ceny. Bìhem mìsíce kvìtna byly zveøejnìny výsledky soutìže, a takto se našim dìtem daøilo: Kategorie 1.a 2. tøída: 1. místo - Lucie Dvoøáková - 2.A, kategorie 3.a 4. tøída: 2. místo - Anna Orságová - 4.A, kategorie 5. tøída: 3. místo - Ester Pernická - 5.B. ZŠ Žerotínova, vychovatelky ŠD 3.B v Hradci Králové a organizaènì se na nich podílela pøedevším Speciální škola z Chlumce nad Cidlinou. Naši školu velmi úspìšnì reprezentovala za Zlínský kraj žákynì 9. tøídy Daniela Klanicová. Po zdaøilém zaèátku v bìhu na 60 m, kde zaostala za vítìzkou o pouhé dvì setiny, pøišlo mírné zakolísání v hodu kriketovým míèkem. Pak se však už kouèem vyhecovaná Daniela trefila do odrazu ve skoku do dálky a výkonem pøes ètyøi metry obsadila v této disciplínì 3. místo. Závìreènou osmistovku pak zvládla s neobvyklou lehkostí ve výborném èase a jejím osobním rekordu. Celkovì z toho bylo nádherné bronzové umístìní s úžasným bodovým souètem. A protože se èinili i ostatní èlenové družstva Zlínského kraje, odváželi si po zásluze bronzové medaile a vìcné ceny. Na druhý den se pak vraceli do svých domovù unavení, ale š astní. Mgr. Jaromír Chytil, ZŠ a MŠ Køižná, vedoucí družstva Zlínského kraje ZŠ Žerotínova na návštìvì u hasièù V pátek 13. èervna jsme v rámci dne otevøených dveøí se školní družinou navštívili hasièskou záchrannou stanici ve Valašském Meziøíèí. Hasièi nás provedli celým areálem a zasvìtili nás do své práce. Dìti si mohly vyzkoušet pravé hasièské obleèení, helmu, dále jaké je sedìt v opravdovém hasièském autì a jak zní zvuk houkající sirény. Hasièi si pro dìti pøipravili zajímavé soutìže, štafetový bìh a støíkání hasièskou hadicí na terè, což v teplý den každý z nás pøivítal jako mírné osvìžení. Na závìr tohoto skvìlého odpoledne jsme si všichni zkusili, jaké to je, dívat se z hasièského žebøíku z výšky až 30 metrù. Vychovatelky ŠD

14 10 èervenec 2014

15 11 èervenec 2014 Miminka na novorozeneckém oddìlení si hoví v novém pelíšku Nový speciální pelíšek pro nezralé i fyziologicky zdravé novorozence mají k dispozici na novorozeneckém oddìlení naší nemocnice. Pelíšek, který miminku poskytuje pocit jistoty a bezpeèí a má výbornou termoregulaci, darovala nemocnici Spoleènost HiPP Czech s.r.o. Nový pelíšek NEOBED LARGE je urèen pro miminka od jednoho do 3,5 kilogramu. Neobed nahrazuje pøirozené prostøedí miminka, které mìlo doposud v dìloze matky v dobì tìhotenství, zajiš uje mu maximální komfort a pocit naprostého bezpeèí, øíká o novém pelíšku stanièní sestra novorozeneckého oddìlení Bc. Irena Stromšíková a dodává: Chtìli bychom firmì Hipp Czech velice podìkovat za efektivní dar, který bude sloužit novì narozeným miminkùm v naší porodnici. Pelíšek je složen z nìkolika èástí - dìlohy, rukou (vnitøní vložka), dvou kostièek, které fungují jako podložky pod krk a srdíèka, které má funkci podložky pro polohování na bøiše. Nový pelíšek umožòuje optimální polohování dítìte a zvyšuje jeho celkový komfort. Materiál zároveò brání tvorbì proleženin a øada vyšetøení tak mùže být provádìna bez nutnosti miminko z pelíšku pøemis ovat. Na dovolenou nezapomeòte zabalit cestovní lékárnièku Sezóna letních dovolených se rozbíhá na plné obrátky. Vìtšina z nás se tìší na pøíjemnì strávený èas s lidmi, které máme rádi a už u moøe, na horách, nebo na chatì za mìstem. Aby prázdniny probìhly pøesnì podle našich pøedstav, mìli bychom vìnovat èas dùkladné pøípravì. Na letní dovolenou je dobré se pøipravit, abychom se vyhnuli rùzným zdravotním komplikacím. A taková cestovní lékárnièka je prvním krokem. Možná si øeknete, že je to zbyteèné, že lékárnu najdete v každém menším mìstì. Pøesto správnì zabalenou cestovní lékárnièku oceníte na tuzemské i zahranièní dovolené, zvláš když vás v noci rozbolí zub nebo vás pøekvapí žaludeèní nevolnost. Doporuèení, co vše zabalit do lékárnièky, najdete na stránkách nemocnicevalmez.agel.cz. Nový pelíšek NEOBED LARGE je urèen pro miminka od jednoho do 3,5 kilogramu. Kromì toho, že se jedná o technicky vysoce kvalitní zaøízení je k nìmu ve valašskomeziøíèské nemocnici zajištìna i kvalifikovaná a peèlivá obsluha... Ve valašskomeziøíèské nemocnici se v letošním roce rodí o sto šest Ètyøi sta dvacet sedm. Pøesnì tolika dìtem pomohli na svìt bìhem prvního pùlroku zdravotníci valašskomeziøíèské nemocnice. O tom, že mají zdejší odborníci plné ruce práce, svìdèí i letošní statistiky, podle kterých se v meziøíèské porodnici narodilo o 46 dìtí více než za stejné období v loòském roce. Co do poètu novorozeòat se na Valašsku rodí zatím víc chlapcù než dìvèátek. Bìhem prvního pùl roku pøivedli zdravotníci na svìt celkem 224 chlapcù a 203 dìvèátek. Letošní rok je zatím bohatý také na dvojèátka. Služby meziøíèské porodnice vyhledaly v letošním roce už tøi maminky, které pøivedly na svìt dvojèátka. Ve valašskomeziøíèském regionu volí budoucí rodièe pro své ratolesti stále hlavnì tradièní èeská jména. Nejvíc se v letošním pùlroce narodilo Elišek, Anièek a Karolín. Mezi nejoblíbenìjší chlapecká jména patøí Václav, Vojtìch ale rodièe se stále èastìji vrací také k jménùm jako je napøíklad Josef nebo Antonín. I letos už se však objevily jména ménì tradièní. Zdravotníci pomohli pøivést na svìt napøíklad malou Anabel, Dariána, Noel nebo Theu. (Strana obsahuje PR informace NVM)

16 12 èervenec 2014

17 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 10. èervence Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Co pøinesl èerven? Není pìkné napodobovat jiné, najmì pak sousedy, ale po zážitcích z èervna nelze jinak, akorát budu z estetických dùvodù pracovat s termínem inspirace. Celé skorodesetiletí, co ve Valmezu bydlím, se pokoušíme vìnovat turistice. Všechny okolní vršky mám zdolané, akorát mi dlouho unikala Petøkovická hora. Pøed dvìma týdny jsme ji koneènì úspìšnì zdolali a pak pøešli pøes Svinec do Nového Jièína na autobus zpìt domù. V mezièase jsme narazili na novojièínské Skalky, moc pìknou odpoèinkovou zónu nad mìstem. Ohromnì se nám líbil tamní sportovní prostor pro dospìlé a høištì pro dìti. Pokud to tam znáte, tak mi asi dáte za pravdu, že je to pøíjemné místo. Navíc se mi zdá, že jeho vybavení pro sport a pro dìti nemohlo být nikterak dramaticky nákladné. Kdybychom udìlali kopii toho místa a pøenesli jej do Valmezu,asi tušíte, kam ho umístit - do prostor zámeckého parku. Myslím si, že by bylo skvìlé rozvinout daleko více potenciál parku a amfiteátru, jež bychom mìli využívat daleko intenzivnìji, právì po vzoru novojièínských Skalek. První vlaštovkou urèitì mohou být farmáøské trhy s doprovodným programem konané poprvé na zámku a v parku, za což chci organizátory pochválit. Na politické aktivity bylo kvùli fotbalovému mistrovství ponìkud ménì èasu. Držím palce Belgii, kde jsme nìjakou dobu žili a narodila se nám tam naše Eliška. Doufám, že se rudí ïábli prokoušou až k titulu a porazí ve finále Brazílii. Prokoušou myslím obraznì, ne jako uruguajský upír Suaréz pochutnávající si na soupeøích. Pokud se rodièe od teï budou bát dávat dìti do fotbalu (i když jsem o žádných valašských fotbalových upírech zatím neslyšel), nabízíme náš florbalový oddíl. Tam se nekoušeme. A propos, florbal: první kalendáønì letní víkend parta nadšencù - nikoliv náš klub, abych se nechlubil cizím peøím - zorganizovala na zdejším zimním stadionu otevøený turnaj. Nemùžu ještì hrát, tak jsem se byl kouknout, a musím poøadatele pochválit, je složité nìco takového celé zkoordinovat a pøes pár mušek, které vìtšinou nešlo ovlivnit, vše klapalo. Smekám klobouèek a držím palce do dalších roèníkù, takovéto akce pomáhají šíøit vìhlas mìsta dále. Už se tìším, o kolik lépe se budou poøádat v nové hale s adekvátním zázemím. Fakt bych ji moc chtìl postavit. Protože na Køižné konèila škola o týden døíve a poslední èervnový týden jsem trávil se svými studenty geografie na terénní výuce v Èeském ráji, umístil jsem dìti k rodièùm do Tøince. Mé rodištì mám pochopitelnì rád, ale musím objektivnì pøiznat, že existují i fotogeniètìjší mìsta (náhodným výbìrem skoro každé). Co však bùh nedal na kráse, snaží se tamní obèané s radnicí dohnat vymýšlením zajímavých aktivit. Když jsem si dìti vyzvedával, zahajovala krásná paní starostka tamní letní program, zahájený nápaditým pohádkovým lesem, na jehož pøípravì se úèastnila skoro padesátka lidí, pøevážnì z tamní knihovny. Vìøím tomu, že dostatek lidí ochotných k pøípravì zajímavých aktivit pro druhé máme i tady. Na jiném místì tohoto èísla Obelisku naleznete informaci o mìstské høe, kterou bychom chtìli spustit o víkendech v druhé polovinì srpna a záøí ve Valmezu. Srdeènì zvu do poøadatelského týmu, pojïme pøipravit nìco nevšedního (pro informace pište na: Pøeji nám všem pìkné léto! Hynek Böhm (www.provalmez.cz) èervenec 2014 Jarmila Šuláková dostala k pìtaosmdesátinám reedici prvního alba (jr)jarmila Šuláková oslavila své 85. narozeniny na vyprodaném koncertì ve Vsetínì. Vzpomnìlo si na ni také nakladatelství Galén, které k tomuto jubileu pøipravilo rozšíøenou reedici její první dlouhohrající desky Kyèera, Kyèera. Album se tak k posluchaèùm vrací po 43 letech od prvního vydání. Kolekce vynikajících nahrávek s Brnìnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojù vychází poprvé na CD, navíc je doplnìna o øadu dalších skladeb, natoèených pøevážnì v 60. letech. Jarmila Šuláková na nìm za doprovodu špièkových instrumentalistù zpívá písnì z Valašska, Slovácka, Lašska a Slovenska, její mladistvý hlas záøí jak v rychlých, energických popìvcích, tak v hluboce prožívaných táhlých, tesklivých baladách; celkovì je na kompaktním disku Kyèera, Kyèera 38 písní. Jarmila Šuláková má za sebou opravdu dlouhou umìleckou dráhu. Poprvé nahrávala v roce 1949, hned její první gramofonová deska s písní Okolo súèe mìla velký úspìch. V roce 1952 zaèala úèinkovat s èerstvì založeným Brnìnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojù. Koncertovala po celém svìtì, s BROL- Nem vydávala desky i v západní Evropì a v USA. Zároveò však vystupovala i s menšími cimbálovkami, z nichž nejdùležitìjší byly Kyèera a Technik. Nikdy se z rodného Valašska neodstìhovala a až do dùchodu mìla také civilní povolání jako prodavaèka gramodesek ve Vsetínì. I když byla mimoøádnì populární zpìvaèkou a zároveò zamìstnankyní Supraphonu, první samostatnou LP desku mohla vydat až ve svých 42 letech, zato se na ni dostalo opravdu to nejlepší, co zatím staèila natoèit. Získala si velkou pøízeò posluchaèù, byly jí udìlovány tituly oficiální (národní umìlkynì) i neoficiální (valašská královna matka). V 65 letech dokázala s energií sobì vlastní zahájit novou etapu kariéry s rockovou skupinou Fleret, nepøetržitì vystupovala až do svých 82 let. Sbor MIBIDIZO ocenìn Zlatým pásmem na Svátcích písní Celkem 99 bodù ze 100 pro meziøíèský sbor MIBIDIZO - to je hodnocení poroty mezinárodní soutìže Svátky písní, jejíž 42. roèník se konal èervna v Olomouci. V nìkolika jazycích zazpívaly dìtské, mládežnické a dospìlé sbory z øady zemí svìta (Slovinska, Nìmecka, Turecka, Maïarska, USA, Filipín, Finska, Singapuru a další) v koncertních sálech i na Horním námìstí. Meziøíèský sbor MIBIDIZO soutìžil v kategorii dìtských sborù do 16 let a jejich soupeøi byly sbory èeské, slovinské a turecké. Výborná dramaturgie programu, hlasová kultura a bezchybná intonace pìveckého sboru ze ZUŠ Alfréda Radoka pøesvìdèily mezinárodní porotu k vynikajícímu hodnocení. Soutìžní vystoupení MIBIDIZA ocenili Zlatým pásmem. Letos zažíváme se sborem Jana Kirschner v parku foto Ivo Lašák Pìkný koncert Jany Kirschner uspoøádala v rámci oslav 75. výroèí školy ZUŠ 5. èervna v Zámeckém parku. Kdo pøišel, nelitoval... MIBIDIZO nejlepší sezónu za celou naši existenci. Dìti mi svým výkonem v Olomouci udìlaly obrovskou Závìreèný koncert žákù Jana Šoltise Sérií koncertù ukonèili školní rok žáci Soukromého hudebního oboru Jana Šoltise. Dvì vystoupení skupin se konala ve tøídì a zatímco kapela nejmenších 6-8letých žáèku hrála lidové a country písnì, skupina FÚZE, složená z 16-18letých muzikantù pøedvedla rock, jazz èi blues. Koncert jednotlivcù probìhl již tradiènì v pizzerii Al Ponte s obvyklou nástrojovou i žánrovou pestrostí, takže posluchaèi mìli možnost vyslechnout rùzné skladby hrané na klávesy, kytaru, klavír a baskytaru. Definitivní teèkou bylo vystoupení tøí malých zpívajících kytaristù pøi pøíležitosti vernisáže výstavy prací žákù Soukromého výtvarného oboru H. Kocourkové, která se konala rovnìž v již takøka domácím prostøedí pizzerie. Na snímku Ondøeje Hozáka Markéta Maléøová radost. Za svou každotýdenní práci si úspìch zaslouží", uvedla sbormistrynì Eva Ježíková. Úterý :00 Amfiteátr - ALTAI KAI (SIBIØ)

18 14 èervenec 2014

19 15 èervenec 2014 Špièkové obøí akrobatické modely letadel opìt nad Valmezem Dne na letišti v Polièné od 9:00 hod poøádá Valašský letecký klub soutìž v letecké akrobacii obøích akrobatických modelù letadel. Sjedou se zde nejlepší piloti z celé Èeské republiky, kteøí budou soutìžit ve tøech kategoriích - RCAS, urèená pro zaèínající piloty, IMAC Advance a IMAC Unlimited, která je urèená pro nejlepší z nejlepších. Tøešnièkou na dortu bude tzv. Freestyle, kdy piloti vodí své modely po obloze za doprovodu hudby a pøi použití pøídavných efektù, jako napø. dýmovnic, stuh atd. Modely letadel jsou pøitom zmenšeniny skuteèných letadel, rozpìtí køídel dosahuje 3 m a létají rychlostí pøevyšující 200 km/h!. Vstupné na akci Nejprodávanìjší knihy 1. Rozpal to, šéfe! - 91 grilovacích receptù, Pohlreich Z. 2. Høíšní lidé mìsta meziøíèského a kraje valašského, Kment Z. 3. Toulavá kamera 18, Toušlová I. 4. Hvìzdy nám nepøály, Green J. 5. Rok zahradníka, Müllerová V. Knižní novinky: Tajemství letního odpoledne strhující pøíbìh o záhadách a tajemstvích, Mortonová K. Rok zahradníka - praktický pomocník pøi pìstování plodin Dvanácté zlo - nový thriller, Patterson J. Zpìvák století - autobiografická kniha o K. Gottovi,Remešová M. Mùj skøítek Šalvìj - cesta do dìtského svìta fantazie,vydrová M. je 50,- Kè, dìti do 15 let mají vstup zdarma, parkování je možné pøímo v areálu letištì rovnìž zdarma. Po celou dobu trvání akce bude k dispozici obèerstvení. Mìstská hra ve Valmezu - pøijïte ji tvoøit s námi! Mìstské hry jsou fenoménem dnešní doby, když atraktivní formou kombinují zábavu a vzdìlávání a nabízejí smysluplné využití volného èasu pro celé rodiny. Rozhodli jsme se obdobnou mìstskou hru pøipravit i u nás. Hra bude probíhat ètyøi soboty v srpnu a v záøí. Obsahovì bude postavena na tom, že (nejèastìji rodinné) týmy budou procházet naším mìstem, kde budou plnit Dùležitá informace pro vlastníky nemovitostí Asi není mnoho z nás, kteøí alespoò letmo nezaregistrovali informaci o tom, že k nabyl úèinnosti nový obèanský zákoník (ve Sbírce zákonù byl vyhlášen pod è. 89/2012). Poslanecká snìmovna, která sice nový obèanský zákoník nepøijala, nicménì nezabránila jeho uvedení v život, k nìmu pøijala následující usnesení: Jsme si vìdomi toho, že obèanský zákoník úèinný od 1. ledna 2014 s ohledem na nedostateènou pøípravu na jeho aplikaci v praxi, rozsáhlou diskontinuitu oproti dosavadní právní úpravì a nedùslednou provázanost s ostatními právními pøedpisy pøináší øadu rizik, možných negativních dopadù a povede pravdìpodobnì ke snížení právní jistoty obèanù a ke zvýšení nepøedvídatelnosti soudních rozhodnutí. I pøes výše uvedené je ale nový obèanský zákoník již úèinný a všichni jsme povinováni se jím øídit. Vzhledem k tomu mám za to, že by každý vlastník nemovitosti na území Èeské republiky mìl být informován o ustanovení 3064 nového obèanského zákoníku. Ten stanoví, že ohlednì práv zapsaných do katastru nemovitostí pøede dnem nabytí úèinnosti tohoto zákona (tj ) a ohlednì práv zapsaných do katastru nemovitostí v dobì jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona nastanou úèinky podle 980 až 986 uplynutím jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona. Lhùty stanovené v 983 a 986 poènou bìžet po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona. Pøeloženo do laikùm srozumitelné øeèi nyní novì platí, že kdo je zapsán jako vlastník nemovitosti v katastru, je jejím vlastníkem, aniž by to mohlo být kýmkoliv zpochybnìno (napø. pøed soudem). Neznalost údajù katastru pøitom nikoho neomlouvá. Nový obèanský zákoník pøímo stanoví, že není-li stav zapsaný v katastru v souladu rùzná zadání. Pokud máte chu nám pøi pøípravì a realizaci hry pomoci, budeme rádi, když nám napíšete na mail euroschola.cz nebo a pøijdete na schùzku pøípravného týmu, která se uskuteèní v sobotu veèer od 20.00, místo upøesníme mailem. Tìším se na spolupráci a pøeji fajn prázdniny Hynek Böhm se skuteèným právním stavem, svìdèí zapsaný stav ve prospìch osoby, která nabyla vìcné (tj. napø. vlastnické) právo za úplatu v dobré víøe od osoby k tomu oprávnìné podle zapsaného stavu. Doporuèuji proto všem vlastníkùm nemovitostí, aby se nejpozdìji do , nedojde-li ke zmìnì nového obèanského zákoníku, na což ale nelze spoléhat, informovali (tøeba jen pøes internet), zda jsou skuteènì v katastru zapsáni jako vlastníci všech nemovitostí, které jim vlastnicky náleží. Stejnì tak by se do katastru mìli podívat i ti, kteøí mají k nemovitostem evidovaným v katastru zøízena jiná vìcná práva (napø. vìcná bøemena, zástavní práva nebo pøedkupní práva), zda jsou tato skuteèna v katastru zapsána. Zjistí-li, že tomu tak není, je tøeba to urychlenì øešit. Jedním nahlédnutím to ovšem nekonèí. Následnì by mìl vlastník opakovanì do katastru nahlédnout alespoò jednou za 3 roky, nebo (opìt zjednodušenì øeèeno) jen tak si mùže být (témìø) jist, že jeho vlastnictví mu zùstane nadále zachováno. Detaily si dovolím ètenáøe neobtìžovat, a to pro jejich rozsah a právní tìžkopádnost. Snad jen poslední informace. Nahlížet do katastru lze informativnì na webových stránkách Èeského úøadu zemìmìøièského a katastrálního (www.cuzk. cz), na pøíslušných katastrálních pracovištích a prostøednictvím výpisu z katastru (listu vlastnictví) napø. na poštách nebo u notáøù. Pro vìtší ochranu vlastníkù katastrální úøady zøídily službu Sledování zmìn (mj. i pøes SMS zprávy). V základní verzi stojí 200,- Kè a mìla by vlastníkùm zajistit pomìrnì jistou ochranu jejich vlastnického práva. Pro více informací doporuèuji opìt web JUDr. Pavel Kotrady, soudce Okresního soudu ve Vsetínì - poboèky ve Valašském Meziøíèí

20 16 èervenec 2014

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více