a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek"

Transkript

1 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav, Pokorná Sylvie, Šikola Petr, Žanta Vladimír, Želinský Josef, Zachrová Jarmila, Koukal Jiří, Ing Ivan Indráček, Horký Pavel Mgr., Ing. Směšná Eva, Suchardová Ivana Omluveni: Neomluveni: Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle 3 aktualizovaného a odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná dne Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 15 členů zastupitelstva města, což je nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Hlasování pro 14, nehlasoval 1 Neumann b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Michek Pavel, Neumann Viktor Hlasování pro 14, nehlasoval 1 Neumann dodatečně seznámen telefonem d) Byla navržena návrhová komise ve složení Novák Vratislav, Pokorná Sylvie Hlasování pro 12, zdržel se 2 Novák, Pokorná, nehlasoval 1 Neumann e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne byl uložen na MěÚ k nahlédnutí, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 15 Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. g) Rada města navrhuje zastupitelstvu města k projednání dne tento program zasedání: 1

2 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní 4) Ekonomické - rozpočtové opatření - navýšení odměn zastupitelům - smlouva TJ 5) Organizační 6) Informace MěÚ 7) Diskuze 8) Závěr Hlasování pro 15 Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní 4) Ekonomické - rozpočtové opatření - navýšení odměn zastupitelům - smlouva TJ 5) Organizační 6) Informace MěÚ 7) Diskuze 8) Závěr 2) Kontrola usnesení 1a) schválení hlasování je standardní bod, tedy splněno 1 b) program zasedání rovněž standardní, tedy splněn 2) Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení je také standardní bod, tedy splněno 3.1) schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IV /VB3, spočívající v umístění součásti distribuční soustavy vedení NN na pozemku pč. 331/11 v k.ú. Desná I, mezi městem Desná (strana povinná) a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín (strana oprávněná), za cenu 6.000,- Kč bez DPH, běží, připravuje se smlouva 3.2) schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 50/ /VB/Mar, spočívající v umístění a provozování kanalizační přípojky na části pozemku pč. 60/1 v k.ú. Desná II, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.o., Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle (strana povinná) a městem Desná (strana oprávněná), za cenu 203,28 Kč včetně DPH, schváleno tedy splněno smlouva podepsána, zaplaceno, je to na KN a čekáme na vklad - splněno 3.3) schválení prodeje pozemku pč v k.ú. Desná II manželům M. V., bytem Desná a P. V., bytem Liberec, za cenu ,- Kč, smlouva podepsána, zaplaceno, je to na KN a čekáme na vklad - splněno 3.4) neschválení zveřejnění záměru na prodej části z pozemku pč. 290 v k.ú. Desná III manželům D. a M. R. z Desné, neschválením bod splněn, žadatelé byli obeznámeni dopisem 3.5) neschválení zveřejnění záměru na prodej části z pozemku pč. 290 v k.ú. Desná III paní MUDr. S. Š. z Prahy, neschválením bod splněn, žadatelé byli obeznámeni dopisem 2

3 3.6) neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 929/1 v k.ú. Desná I panu R. H. z Liberce, neschválením bod splněn, s panem H. domluven další postup (pravděpodobně dlouhodobý pronájem), po prověření situace místním šetření 3.7) schválení obsahu Kupní smlouvy mezi městem Desná a Jizerskou porcelánkou s.r.o. na koupi pozemku pč. 429/1, jehož součástí je stavba čp. 10 a pozemku pč. 430 vše v k.ú. Desná I a pověřuje starostu jejím podpisem, zároveň zastupitelstvo města pověřuje tajemníka zajištěním pojištění uvedeného objektu a to nejpozději do , smlouva podepsána, zaplacena první splátka, splněno 3.8) schválení rozpočtového opatření č. 1/2015, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,- Kč, ve výdajové části o ,- Kč, schváleno tedy splněno 3.9) schválení rozpočtového opatření č. 2/2015, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,- Kč, ve výdajové části o ,- Kč, schváleno tedy splněno 3.10) schválení přeúvěrování současných dvou úvěrů u České spořitelny, a.s. Jedná se o úvěry č. 516/10/LCD ze dne a č /11/LCD ze dne a jejich sloučení do jednoho úvěru č /15/LCD s úrokovou sazbou ve výši 1,89%, s pevnou sazbou až do konce splatnosti úvěru, s účinností od a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, smlouva podepsána, platby úvěrů již s novou úrokovou sazbou běží, takže splněno 4.1) schválení předneseného návrhu plánu činnosti Finančního výboru zastupitelstva města Desná pro nejbližší období a bere na vědomí informaci o jeho činnosti. Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu výboru trvale hledat a navrhovat úspory v hospodaření města, schválením splněno, úkol běží, na příštím jednání zastupitelstva info o činnosti výboru 4.2) schválení předneseného návrhu plánu činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města Desná na nejbližší období a bere na vědomí informaci o jeho činnosti. Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru zjistit stav vyřizování stížností, schválením splněno, úkol běží, na příštím jednání zastupitelstva info o činnosti výboru 4.3) schválení předneseného návrhu plánu činnosti Majetkového výboru zastupitelstva města Desná na nejbližší období a bere na vědomí informaci o jeho činnosti. Zároveň ukládá Majetkovému výboru posoudit možnost využití všech pozemků na území města, jak ve vztahu prodeje, nákupu či směně. Zvlášť posoudit možnost využití pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, a.s., jejich případnou směnu za jimi požadované pozemky na k.ú. Desná. Stejně tak prověřit pozemky ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na k.ú. Desná, schválením splněno, úkol běží, na příštím jednání zastupitelstva info o činnosti výboru, dnes materiál od Ing. Radky Vedralové na programu 4.4) zrušení usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne (9. zasedání, usnesení 5.1.4), (10. zasedání, usnesení 3.2) a dne (l. zasedání, usnesení 4.4) s účinností od , odsouhlasením splněno 4.5) schválení poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon člena finančního, kontrolního a majetkového výboru - Ing. Miloši Hatašovi, paní Radmile Vrchovské, Mgr. Janě Mojšové, paní Zuzaně Horčičkové, Mgr. Janě Hrabálkové, paní Daně Zálepové, panu Petru Medřickému a Ing. Pavlu Jirošovi ve výši 300,- Kč za jednu účast na jednání příslušného výboru s účinností od , odsouhlasením splněno 4.6) schválení poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon člena bezpečnostní, bytové, kulturní a sportovní komise - Mgr. Boženě Fejfarové, panu Janu Kolářovi, Ing. Zdeňku Kranzovi, Ing. Ivě Smištíkové, paní Jarmile Valhové, panu Dietmaru Lauerovi, Mgr. Daně Nývltové, panu Stanislavu Doubkovi, panu Karlu Lhotskému, panu Vladimíru Kouckému a panu Pavlu Michkovi Dis. ve výši 300,- Kč za jednu účast na jednání příslušné komise s účinností od , odsouhlasením splněno 3

4 4.7) schválení žádosti o povolení splátek konkrétním žadatelům ve lhůtě delší než 18 měsíců, odsouhlasením splněno, souhlas se splátkovým kalendářem je podepsán vždy před projednáváním 4.8) odsouhlasení nabídku společnosti NORDSTAHL, Praha na nákup vyprošťovacího hydraulického nářadí jako nejvýhodnější za cenu ,20 Kč s DPH a po uplynutí zákonných lhůt pro podání návrhu proti tomuto výběru na ÚHOS, pověřuje starostu podpisem smlouvy, odsouhlasením splněno, smlouva podepsána, termín dodání ve smlouvě , zúčtování dotace je do ) vzetí na vědomí informace o: obsazení místa zubního lékaře, regulaci tepla v ZŠ, vyhlášení výzvy a novele zákona č. 250/2000 Sb., instalaci GPS na vozidle městské policie, vodovodu Sedmidomky, Mikroregionu Tanvaldsko, projektech pro řešení biologického odpadu, vzetím na vědomí splněno Hlasování pro 15 Usnesení 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Majetkoprávní 3.1) Žádost o koupi nebo směnu pozemku v k.ú. Desná III Paní J. H., majitelka nemovitosti č.p. 747 Penzion U Kocoura, Desná III Černá Říčka, požádala o koupi části z pozemku v okolí objektu. Pozemky jsou ve vlastnictví Lesů ČR a v budoucnu by mohly být směněny. Žádost není konkrétně specifikovaná, je pouze přiložen nákres. Řešeno bude až v souvislosti s požadavkem organizace Lesů ČR na výkup pozemků - cest v katastru lesa. Jde o dlouhodobou záležitost zohlednit při jednáních s Lesy ČR - možnost směny pozemků. Informaci poskytnout rovněž majetkovému výboru. p. starosta tímto dává informaci do Majetkového výboru nebude se řešit hned, dlouhodobá záležitost p. Směšná tam ale není žádný pozemek náš p. Holcová Lesy chtějí vykoupit nebo směnit nějaké pozemky s městem a město by potom mohlo p. H. pozemky prodat p. starosta p. H. již několikrát s Lesy jednala p. Směšná jestli na to nepospíchá, tak se to dá připravit do budoucna Usnesení 3.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost paní H. na koupi případně směnu pozemků u objektu čp. 747 v k.ú. Desná III. 3.2) Žádost o koupi pozemku pč. 370 v k.ú. Desná III pod garáží p. H. Pan J. H., bytem Tanvald a paní M. K., bytem Poniklá, požádali o koupi pozemku pč. 370 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 118 m2) v k.ú. Desná III, na kterém se nachází stavba garáže. Stavba nemá v katastru nemovitostí zapsaného vlastníka. Na základě žádosti paní S. o tento pozemek byl pan H. osloven a vyzván k prokázání vlastnictví stavby. K tomu učinil nezbytné kroky. Nyní předkládá projektovou dokumentaci stavby a potvrzení stavebního úřadu o existenci a funkčnosti stavby. Z předložených dokumentů je zřejmé, že stavba garáže je 4

5 v jednom funkčním celku s objektem čp. 613, jehož je pan H. vlastníkem spolu se svou sestrou paní M. K.. Z tohoto důvodu by měli být jako žadatelé upřednostněni. Stanovisko SÚ: dle současného i nového územního plánu jako zastavitelná plocha, POZORpozemek je města, garáž není zapsaná na LV - není města, nezkolaudovaná stavba jiného vlastníka (nyní řešeno). p. Směšná jak se dostane paní S. ke svému domu, dá se tam projet nebo to je cesta pro pěší? p. Holcová stavba je v jednom celku s objektem, přístupová cesta se musí řešit jinak p. Šikola menším autem se tam projet dá p. Směšná pozemek vlevo patří p. S.? p. Holcová dům je p. S., ale pozemek v okolí domu je města p. Směšná chtěla v této souvislosti požádat, když je místní šetření, aby byl přizván MV p. Indráček nechápe, proč někdo kupuje garáž, která je používána někým jiným p. Holcová p. S. tím chtěla řešit přístup na svůj pozemek. Pozemek byl historicky zapsán v majetku města. p. Směšná když někdo používá náš pozemek, bude se zpětně vypočítávat pronájem? Případů je hodně, město přichází o peníze. p. Holcová samozřejmě pronájem se vypočítává, ale v této souvislosti o tom nepřemýšlela p. Šikola pozemek je již takto zhruba 50 let používán p. Holcová - je to spíše náprava chyby z minulosti Usnesení 3.2 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku pč. 370 v k.ú. Desná III, jehož součástí je stavba, panu J. H. z Tanvaldu a paní M. K. z Poniklé. 3.3) Žádost o koupi pozemku pč. 370 v k.ú. Desná III pod garáží p. S. Paní Z. S., bytem Praha, požádala o koupi garáže na pozemku pč. 370 včetně tohoto pozemku v k.ú. Desná III. Žadatelka tak chtěla lépe vyřešit parkování a přístup ke své nemovitosti. Doporučení SÚ neprodávat do vyřešení vlastnických vztahů. Panem J. H. byla doložena vlastnická práva ke stavbě. Rada města nedoporučila prodávat pozemek paní S. Usnesení 3.3 Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku pč. 370 v k.ú. Desná III, jehož součástí je stavba, paní S. z Prahy. 3.4) Darovací smlouva ŘSD - oprava Dne byla usnesením ZM č. 3.7 schválena darovací smlouvá č.2/ /d/mar, která se týká převodů částí z pozemků dotčených stavbou chodníku u autobusové zastávky Desná III - Pustinská. Při procesu schvalování darovací smlouvy na generálním ředitelství ŘSD ČR v Praze bylo na základě geometrického plánu č /2010 ze dne zjištěno, že městu Desná by měl být darován také pozemek pč. 31/17 spolu s pozemky pč. 31/15, 31/16 a 535/2 v k.ú. Desná III. Pozemek 31/17 leží za chodníkem a bere se, že je součástí stavby. Tato skutečnost byla sdělena p. Markovou dne současně s požadavkem na přijetí nového usnesení v této věci. Navržený postup: zrušit původní usnesení a přijmout nové, doplněné o zmíněný pozemek. 5

6 Usnesení 3.4 Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 3.7 ze dne ve věci darovací smlouvy č. 2/ /D/Mar mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Desná. Hlasování pro 15 Usnesení 3.5 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 2/ /D/Mar mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Desná o darování pozemků pč. 31/15, pč. 31/16 a pč. 31/17 dle geometrického plánu č /2010 ze dne vše v k.ú. Desná III a pozemku pč. 535/2 dle geometrického plánu č A/2011 ze dne v k.ú. Desná II, na kterých je umístěna stavba chodníku autobusové zastávky Polubenská. 3.5) Žádost o koupi části z pozemku pč v k.ú. Desná II Paní M. V., bytem, Praha a pan J. S., bytem Praha žádají o koupi pozemku pč. 1681/1 o výměře 254 m2 v k.ú. Desná II - Pustiny (u hasičárny). Na podkladě původní žádosti pana F., bylo navrženo rozdělení pozemku s ohledem na vlastníky okolních nemovitostí (p. Č., p. B.). Nyní je předložen geometrický plán č /2015 ze dne , který rozděluje pozemek (cestu) na 3 díly. V současné době pan F. prodává přilehlé nemovitosti a proto jsou zde noví žadatelé. Další skutečnost, pro kterou bylo rozhodování o prodeji odloženo, byl vodovodní řad, který se na pozemku nachází. Podmínkou bylo vypořádání vztahu se Severočeskou vodárenskou společností (SVS a.s.), která je vlastníkem stavby. Počátkem roku prověřeno u paní Lachové ze SVS jedná se o starou stavbu, u které není nutné uzavírat smlouvu o věcném břemeni, pouze tuto skutečnost uvést v kupní smlouvě spolu s poučením pro kupující. Místní šetření proběhlo cesta splývá s okolními pozemky, je zřejmé, že není využívaná Vyjádření SÚ: podle územního plánu nezastavitelná plocha, pozemek pro město bezpředmětný, doporučení zohlednit a řešit úsek před domem čp. 357 (p. Č.). p. Směšná byla na místním šetření, p. Č. tam má garáž, potřebuje se tam dostat. Používá jí léta. Bude se tam uplatňovat zpětně pronájem? p. Holcová zavedeno jako komunikace - přístupová cesta, ta se nezpoplatňuje Usnesení 3.6 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku pč. 1681/1 v k.ú. Desná II, dle geometrického plánu č /2015 ze dne , paní M. V. a panu J. S. z Prahy. 3.6) Žádost o koupi části z pozemku pč. 1681v k.ú. Desná II Pan D. Č., bytem Desná byl, v návaznosti na předchozí žádost pana F., dopisem seznámen se záměrem, reagoval žádostí na odkup odměřené části pozemku po domluvě s panem F. Podle geometrického plánu jde o část 1681/3 o výměře 80 m2 Usnesení 3.7 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku pč. 1681/3 v k.ú. Desná II, dle geometrického plánu č /2015 ze dne , panu D. Č. z Desné. 6

7 3.7) Žádost o koupi části z pozemku pč v k.ú. Desná II Pan J. B., bytem Praha, opět návazně na předchozí případ, podal svou žádost na odkup příslušné části pozemku pč. 1681, která přiléhá k pozemkům v jeho vlastnictví. Podle shora uvedeného geometrického plánu se jedná o část pč. 1681/2 o výměře 152 m2. Usnesení 3.8 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku pč. 1681/2 v k.ú. Desná II, dle geometrického plánu č /2015 ze dne , panu J. B. z Prahy. 3.8) Majetkové vypořádání autobusová zastávka Desná III Černá Říčka Pan P. D., bytem Tlustice, upozornil na skutečnost, že autobusová zastávka v Desné III Černá Říčka se z části nachází na jeho pozemku. Pan D. je vlastníkem objektu v DIII/245 U Švýcar a přilehlých pozemků. Podle návrhu pana D. by mohlo být vypořádáno směnou za část pozemku v majetku města, který se nachází nedaleko objektu v jeho vlastnictví. Zadáno vypracování geometrického plánu GP č /2014 ze dne Podle uvedeného GP se jedná o výměru 17 m2. Vhledem k malé výměře bude řešeno prostým výkupem. Návrh na směnu pozemku s cenovou kompenzací. p. Indráček jak je to s cenou? p. Holcová p. D. je s cenou srozuměn (max ,- Kč) Usnesení 3.9 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr na směnu pozemku pč. 1250/2 za díl a z pozemku pč vše v k.ú. Desná III, dle geometrického plánu č /2014 ze dne , s finančním vyrovnáním rozdílu ceny pozemků směňovaných mezi panem P. D. a městem Desná. 4) Ekonomické 4.1) Rozpočtové opatření č. 3/2015 Toto rozpočtové opatření se týká daně z příjmů právnických osob města za rok Tato daň se nikomu neodvádí. Podle zákona o rozpočtovém určení daní je celá příjmem příslušné obce, jíž tato daňová povinnost vznikla. Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. p. Směšná nerozumí tomu p. starosta nic neplatíme, jen musíme odvézt daň p. Michek - platili bychom sami sobě, (zaúčtována být ale musí příjmy, výdaje) Usnesení 4.1 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o ,- Kč a ve výdajové části o ,- Kč. 7

8 4.2) Rozpočtové opatření č. 4/2015 Toto rozpočtové opatření je z důvodu schválení koupě nemovitostí v Desné I od firmy Jizerská porcelánka s.r.o. v celkové výši ,- Kč. V roce 2015 bude zaplacena 1. splátka ve výši ,- Kč Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015, kterým v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové části o ,- Kč. Výdaje budou pokryty zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města ke dni ) Změna výše odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. Nařízením vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev se mění zákon č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto nařízení je od Změnu výše odměn zastupitelů schvaluje zastupitelstvo města a nelze ji stanovit zpětně. Zastupitelstvo může rozhodnout buď o navýšení odměn či o jejich odmítnutí. Výjimkou je výše odměny neuvolněnému místostarostovi, kde je již po novelizaci výpočet dán striktně zákonem (tuto výši nelze zvyšovat či snižovat). Vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva je navrhujeme případné zvýšení uvedených odměn od Rada města toto projednala na svém posledním zasedání a navrhuje zastupitelům schválit následující dvě varianty usnesení: p. Směšná není tam napsáno, co nám to udělá v rozpočtu p. starosta nemyslí si, že se bude muset navyšovat rozpočet, jsou to malé částky p. Směšná zajímá jí konkrétní částka p. starosta nemá to spočítané p. Michek - sečetl to asi 10 tis za rok (vyplácet se bude jen za 8 měsíců) Usnesení 4.3 Zastupitelstvo města schvaluje pro volební období s účinností od , na základě Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, kterým se mění zákon č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva v případě souběhu výkonu několika funkcí měsíční odměnu podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna. Usnesení 4.4 Zastupitelstvo města schvaluje, na základě Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, kterým se mění zákon č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva v následující výši: člen zastupitelstva 683,- Kč, člen výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.428,- Kč, předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 1.615,- Kč, člen rady 1.977,- Kč, místostarosta ,- Kč s účinností od

9 4.4) Smlouva o poskytnutí příspěvku TJ Desná TJ požádala o poskytnutí příspěvku na svou činnost již před novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění novelizace zákona č. 24/2015 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z této informace vyplývá, že vzhledem k tomu, že o tento příspěvek bylo již zažádáno v loňském roce a zároveň došlo i k schválení výše příspěvku v rozpočtu města na rok 2015 zastupiteli, nemáme povinnost postupovat v souladu s novelizací zákona č. 24/2015 Sb., neboť je v účinnosti od Tento komentář byl zpracován Ministerstvem financí a byl přílohou, která byla poskytnuta zastupitelům spolu se smlouvou. Rada města smlouvu o poskytnutí dotace projednala na svém zasedání , vzala na vědomí řádné vyúčtování dotace pro rok 2014 a zároveň doporučila zastupitelstvu města předložený návrh smlouvy na poskytnutí dotace pro TJ Desná na rok 2015 schválit. p. Michek mezi zastupiteli jsou 2 místopředsedové TJ, otázka hlasování bude vyřešena během zasedání. Osobně si myslí, že nedochází ke střetu zájmů. Je to podpora sportovní aktivity, je to stejné jako u odsouhlasení odměn zastupitelům. p. Žanta připomíná, že se ho to částečně také dotýká p. starosta zastupitel má povinnost před projednáním sdělit, že je ve střetu zájmů ( 83 odst. 2 zákona o obcích) to sděleno bylo, ale neznamená to, že v dané věci nemůže hlasovat. Stanovisko Ministerstva vnitra č. 8/2011, vyloučení člena zastupitelstva obce z hlasování pro střet zájmů zpracované , novelizované zákonem o obcích č. 72/2012 Sb. vyloučení z projednávání a rozhodování tuto možnost vypustila. Aktualizace celé ustanovení spočívá pouze v oznamovací povinnosti člena zastupitelstva obce nikoli v možnosti zabránit v účasti na jednání nebo rozhodování. p. Indráček bylo podáno vyúčtování za minulý rok? p. starosta ano, to co mělo být předloženo do bylo předáno , rada města vzala na vědomí p. Indráček nyní bude hlasovat pro, protože předpokládá, že na podzim bude hotové majetkové vypořádání mezi TJ a městem p. Michek minulý týden zasedal výbor, a je to jak v zájmu města, tak i TJ p. J. když se začínalo, zástupci TJ prohlásili, že je jednorázová dotace a už nic chtít nebudou. Měli by se omluvit, za to, že lhali. Dotace jsou rozděleny nespravedlivě, proč má být jedna jednota upřednostněna. Měly by tam být kritéria, aby to bylo spravedlivé. Pokud se dotace schválí, tak pod podmínkou, že bude dělat i rekreační sport. p. Šikola určitě u toho jednání zastupitelstva byl a nepamatuje se, že by tuto věc někdo slíbil p. Želinský určitě to tak nebylo, existují zápisy, ať to p. J. doloží Hlasování pro 15 Usnesení 4.5 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na základě které poskytne město Desná finanční příspěvek ve výši ,- Kč na činnost v roce 2015 Tělovýchovné jednotě Desná a pověřuje starostu města jejím podpisem. 5) Organizační 5.1) Uznání závazku a žádost o povolení splátek Rada města projednala obě žádosti a doporučuje zastupitelstvu schválit splátky delší než 18 měsíců u těchto žadatelů: 9

10 L. H. dluh na nájmu a službách ,- Kč splátka 2.000,- Kč/měs. od dubna 2015 délka 26 měsíců D. K. dluh na nájmu ,- Kč splátka 1.000,- Kč/měs. od dubna 2015 délka 32 měsíců p. Pokorná tu první paní by akceptovala, ví, o koho jde, ale ta druhá určitě splácet nebude, i když to podepíše p. starosta je tam kontrola placení, kontrola párování mezi p. Bažantovou a p. Krutišovou p. Pokorná pokud se nezaplatí 1 splátka, padá Splátkový kalendář a dlužník je povinen uhradit okamžitě p. Směšná ve smlouvě je to opravdu napsané, uvědomujeme si, co jsme jim nechali podepsat? Budou vlastně k nájmu platit navíc 1-2 tis. Kč. Pak už je exekuce. p. starosta ano, je to poslední fáze před exekutorem p. Koukal ať někdo navrhne rozumný názor na řešení, souhlasí se starostou. p. Směšná máme nějakou jinou možnost? p. Pokorná podle Nového občanského zákoníku (NOZ) po nezaplacení je nájemník okamžitě vystěhován bez náhrady a potom se řeší dluh p. Želinský zjistíme to dříve než za tři měsíce? p. Pokorná nyní už to víme každý měsíc p. Želinský - upozorňuje, že je tam špatné rodné číslo opravit p. Žanta ve ski placeno po třech nájmech smlouva na půl roku, správně by neměli dostat smlouvu p. Pokorná po zaplacení dvou nájmů p. Koukal pokud dluží tolik peněz, neplatí déle než půl roku p. Pokorná 5 tis. je za 6 měsíců p. starosta na příště připravíme aktualizovaný přehled neplatičů p. Pokorná kolik se vymohlo, od té doby co p. Krutišová vymáhá dluhy p. Žanta neví jak je to tam s energií, dostal informaci, že jsou napojeni na černo. Navrhuje kontrolu p. starosta doplníme vymožené dluhy, prověříme nelegální napojení na elektřinu, úkol pro místní a bytové hospodářství Hlasování pro 13, proti 1 Pokorná, nehlasovala 1 Směšná Usnesení 5.1 Zastupitelstvo města schvaluje splátkové kalendáře delší 18 měsíců dvěma žadatelům. 5.2) Vyhláška o systému odpadového hospodářství Ing. Vedralová předkládá zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Desná. Vyhláška nově zahrnuje sběrný dvůr, upravuje stanoviště tříděného odpadu i zákonem daná povinnost sběru kovů. V systému je zahrnuta likvidace biologického odpadu rostlinného původu, ale zatím pouze základní likvidace na sběrném dvoře do přistaveného kontejneru. Ostatní způsoby likvidace budou do vyhlášky doplněny, až po jejich zavedení. Předložený návrh vyhlášky projednala na svém zasedání RM a doporučuje zastupitelstvu obecně závaznou vyhlášku schválit. p. Indráček zavádí se bílé sklo proti směsnému sklu, přičemž náklady na vyvážení jsou cenově stejné 10

11 p. Vedralová povinnost vyplývala z pokusu sběru čirého skla, na některých stanovištích byly 2 zvony, další rozšíření záleží na dohodě s SKS pokud bude zájem p. Indráček otázka je - jestli je odvoz bílého a barevného skla cenově stejný p. Vedralová - ano p. Indráček máme kontejnery na směsný plast ne jen na PET, zajímá ho kolik se vybralo směsného plastu v igelitových pytlích p. Vedralová je schopna to vytáhnout z evidence, směsný plast je v menším podílu oproti PET lahvím. Firma trvala na PET lahvích, je nutné jednání obnovit a zeptat se jak sbírat směsné plasty p. Směšná v pytlích se sebralo cca 1,3 tuny. Ptala se na SKS, že máme zvlášť PET lahve - v celé svozové oblasti je to tak nastaveno. Pokud bychom chtěli do kontejneru směsný odpad, museli by nás svážet zvlášť a bylo by to o jiných cenách. Směsný plast je ekonomičtější, ale do kontejnerů je ho víc a nestačily by nám nádoby, zvedla by se dovoznost. Pytle jsou pro nás levnější. Stejná studie probíhá v Jablonci s dobrým výsledkem p. Indráček je přesvědčený, že sběr do igelitových pytlů nefunguje p. Směná je to na vůli občanů. V roce 2024 končí skládkování směsného komunálního odpadu. Počítá se s energetickým využitím, bude se muset třídit p. Vedralová svoz místních plastů by výhodnější byl, ale musí k tomu přistoupit celá oblast. Máme 13 stanovišť 17 kontejnerů svoz by musel být každý týden to by asi nefungovalo p. Směšná navrhuje pytle ukládat k popelnicím, aby svážely technické služby p. Vedralová již to bylo zavedeno, ale nefungovalo to. Při úklidu města se nabírá i tento odpad. p. Koukal pokud by se odpad nenabíral, v okrajových částech je velký nepořádek p. Směšná důležité je, informovat občany, jaké jsou možnosti p. Indráček navrhuje v rámci Mikroregionu vozit plasty dohromady p. Vedralová v Tanvaldě je ASA p. Michek navrhuje to projednat na Mikroregionu, ušetřili bychom na tom společně p. Indráček pro tuto chvíli má vyhláška smysl, možná za půl roku budeme řešit VŘ p. Vedralová určitě se to bude vyvíjet dál, sběr bioodpadu, nákup kompostérů atd. p. Koukal v okrajových částech je mnoho odpadu v neoznačených pytlích p. Vedralová dle zkušenosti Místní hospodářství to sváží Usnesení 5.2 Zastupitelstvo města schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Desná. 5.3) Stav lesních pozemků Město Desná v současnosti vlastní 8 parcel vedených jako lesní pozemek o celkové výměře 7,03 ha. Největší parcela o výměře 3,2 ha je v okolí Mariánských schodů. Jedná se o prudký, místy balvanitý svah. Stáří porostu 120 let, složení dřevin buk cca 30 % a smrk cca 70 %. S panem Hermanem, který vykonává funkci lesního hospodáře, připravujeme v části porostu mýtní těžbu a obnovu lesního porostu. Vzhledem k těžkému terénu předpokládáme vysoké náklady na těžbu. Další významná parcela se nachází v Desné III ve svahu nad " Školou v přírodě" směr Horní Polubný. Výměra této parcely je 2,35 ha. Jedná se o přístupný porost s účelové komunikace v majetku města rozdělený průsekem elektrického napětí. Na parcele se nacházejí dva typy porostu různého stáří. Porost o stáří 120 let na výměře 0,4 ha je tvořen z 90 % javorem klenem, 11

12 dále smrkem a bukem. Větší část porostu o stáří 70 let na ploše 1,41 ha je tvořen ze 70 % smrkem, dále bukem a javorem klenem. Zde zatím není plánovaná těžba, je zde možná probírka a odstranění suchých nebo poškozených stromů, popř. nahodilá těžba v případě potřeby dřeva. Další parcely jsou již menší. Parcela o výměře 0,6 ha se nachází v Černé Říčce na hranici s Kořenovem. Věk porostu je 65 let a je tvořen ze100% smrkem. Vzhledem k věku porostu je zde vhodná pouze prořezávka či výchovná těžba. Lesní pozemek ve vlastnictví města o výměře 0,18 ha se nachází Na Malé Straně vedle skokanských můstků. Věk porostu je 100 let a je tvořen z 85 % javorem klenem. Z dalších dřevin převážně bříza. Jako lesní pozemek jsou vedeny i dvě parcely, které jsou součástí porostu nad atletickým stadionem. Celkem mají výměru 0,6 ha, jsou tvořeny smíšeným porostem buku, modřínu, javoru klen, dubu a smrku. Jedná se o velmi nepřístupný terén s prudkým svahem, pod svahem se nachází sportovní areál, nad částí porostu se nachází zástavba rodinných domků. Máme zkušenost s kácením jednotlivých stromů, které ohrožují sportovní areál a vždy je velmi nákladná. Proto je v dané lokalitě možná pouze těžba mýtní. Je na zvážení, zda lesní pozemky, které tvoří část souvislého listnatého porostu v centru města vnímat jako hospodářský les nebo spíš jako veřejnou zeleň. Zbývající dvě parcely o výměře 80 a 28 m² jsou součástí cest bez hospodářského významu. p. Michek navrhuje urychlit těžení nad areálem, včera měla být zahájena stavba domečku p. Vedralová nyní nás počasí zastavilo, pokud budou technické problémy je možné, že se těžba pozdrží, jedna věc je kácení a druhá odtah stromů. Budou se snažit stihnout do konce týdne. p. starosta původně to bylo domluveno po Velikonocích, ale napadl sníh a s těžbou jsme nemohli začít p. Vedralová pokud chceme hřiště zachovat, musíme počkat, až trochu vyschne p. Michek jak tedy jednat s dodavatelskou firmou se kterou je uzavřena smlouva? p. Vedralová dnes se sešly obě firmy, mělo by se to stihnout tento týden. Dnes se prořezaly menší stromy, kvůli prostoru a zůstaly tam 4 velké stromy a k těm musí technika. p. Želinský je dobře, že se stromy odstraňují, jsou prohnilé a nebezpečné p. Michek navrhuje tlačit na ně, aby se co pracovalo. Je potřeba to pohlídat. Hlasování pro 15 Usnesení 5.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o současném stavu lesních pozemků ve vlastnictví města. 5.4) Projektová dokumentace k vodovodu Sedmidomky Město Desná má v plánu výstavbu městského vodovodu v ulici Na Sedmidomky v Desné III. Konkrétně se projekt týká výstavby vodního řadu s přípojkami k 8 objektům, (čp. 154, , 832) v rozsahu cca 200 m. Vodovod zásobující pitnou vodou obyvatele Sedmidomků má dlouhodobě problémy s kvalitou vody. Dne proběhla diskuze s vlastníky objektů, kdy bylo rozhodnuto vybudování nového vodního řadu, který bude následně předán do správy SčVK. V rámci projektu byli osloveni čtyři místní projektanti na zpracování cenových nabídek k projektové dokumentaci. Rada města na svém zasedání dne vzala na vědomí cenové návrhy a schválila nejnižší cenovou nabídku Ing. Hudce, Spojovací 180, Rychnov u Jablonce. Cena projektové dokumentace ,- 12

13 Pro ZM je toto jako informace. Proto navrhujeme změnu usnesení, než jste dostali v materiálech. Vzhledem výši úhrady, navrhujeme službu provést na základě objednávky. p. Směšná on by udělal Projektovou dokumentaci a ještě by se to realizovalo? p. starosta musí být připraveny, kdyby kraj vyhlásil grant, můžeme dostat až 2 mil. Kč, ale je potřeba mít připravený projekt p. Směšná stihneme to, dotace jsou na jaře? p. Kruml nyní jsou dotace pozastaveny, hlídá to, zatím je čas. Je to každý rok. p. Směšná předpokládá se to převést na Vodovody a kanalizace, je tam doba udržitelnosti p. Kruml záleží na dotaci p. starosta je to tak, že se uzavře smlouva s provozovatelem SčVKem, oni to spravují po dobu udržitelnosti a následně převezmou Usnesení 5.4 Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí informaci o výběru zpracovatele projektové dokumentace k projektu Vodovod Sedmidomky na základě nejnižší nabídky předložené Ing. Hudcem., Spojovací 180, Rychnov u Jablonce. 5.5) Kamerový systém ve ZMŠ a v ZŠ Město v součinnosti se ZŠ Desná a ZMŠ Desná připravilo a podalo žádost o finanční podporu z dotačního programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení. Smyslem projektů je zvýšení bezpečnosti v dotčených objektem. Konkrétně se jedná o realizaci přístupového a kamerového systému ve Zdravé MŠ v Desné I a kamerového systému na základní škole. Rozpočet je hrazen až do výše 100%, zároveň akce byla vyhlášená jako neinvestiční, jedná se tedy pouze o pořízení drobných dlouhodobých majetků. p. Suchardová co mateřská školka? p. Kruml je tam dotace, město má záměr školku přestěhovat p. starosta v rozpočtu města je asi 150 tis. Kč na kamery, počítá se i se školkou v Riedlově vile. Městská police se bude stěhovat, nějaké peníze tam zůstanou. Z toho jsme původně chtěli zabezpečit školy a školky. p. Kruml - tato akce se bude opakovat, není to určitě poslední akce p. Suchardová problém se stěhováním je dlouhodobý a nic se neděje p. starosta co se týká kolaudace základní školy, je to hotovo. Nyní probíhá vypovězení smluv s firmami Investing, BKN, Syner. Je tam určitý posun, přesun budeme muset asi pořídit z rozpočtu města. Bude se to hlídat a uvidí se. Hlasování pro 15 Usnesení 5.5 Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o finanční podporu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zřízení bezpečnostních systémů v základní škole a ve Zdravé mateřské škole v Desné I. 5.6) Připomínky Ing. J. Připomínkami se zabývala rada města na svém zasedání s těmito návrhy: Ing. J. 1) upozornil zastupitele na jedovaté ovzduší u hlavní silnice, jako částečné řešení navrhuje koupit čističky vzduchu /navrhuje koupit/ a to z úspor na úrocích z dluhů. 13

14 Rada města se shodla, že se čističky kupovat nebudou jak již konstatovali i zastupitelé v minulosti na zastupitelstvu města 2) že existuje nesmyslná cenzura v Desenských novinách, navrhuje vyměnit redakční radu. Již v minulosti byla tomuto návrhu věnována pozornost a bylo uvedeno, že redakční rada je kompetentní, že v ní pracují zodpovědní, erudovaní členové a není jakýkoliv důvod redakční radu měnit. Nelze zaměňovat cenzuru s tím, že jsou stanovena pro všechny stejná pravidla uveřejňování článků či příspěvků. Cílem tohoto opatření je to, aby zde byly uveřejňovány informace, které jsou pravdivé a ověřitelné. V únorových Desenských novinách bylo panu J. na toto téma redakční radou dostatečně odpovězeno. 3) /hřiště u čp. 614/prodej pozemků v okolí domu čp pozemek je pro kupující moc drahý, navrhuje prodat ho levněji nebo převést zadarmo. Vzhledem k tomu, že město na nájmech v tomto objektu vybralo o několik milionů více, než v něm dalo na opravy. Obec se nechystá tyto pozemky prodat. V minulosti byly předsedkyni SVJ sděleny podmínky, za kterých může SVJ tyto pozemky odkoupit. Jednalo se o cenu, která je pro všechny stejná a je stanovená zastupitelstvem. SVJ vzhledem k ceně tuto možnost nevyužila. Město nemá možnost stanovovat rozdílné ceny za pozemky pro různé subjekty. Právě toto by bylo kýmkoli oprávněně napadnutelné zároveň tam vede komunikace 4) projekt měření výfukových plynů projíždějících automobilů navrhuje dát jako námět do rady města (jako námět pro činnost městské policie). Měření výfukových plynů jednou již bylo zamítnuto, policie ani celníci to neměří (není jak). Městská policie nemá možnost provádět tato měření z mnoha důvodů, zejména je její prioritní činností dohled na veřejný pořádek a veřejnou dopravu. Toto je činnost, která by již šla nad rámec jejich činnosti. 5) chybí gynekolog v Desné nutno ho zajistit. Město nebude iniciovat přesun doktora do Desné. Nikdo krom pana J. tuto potřebu oficiálně neurgoval. 6) je pro diskuzi na webových stránkách města, aby se mohli občané vyjádřit k novým investicím. Tento bod bude projednán později s aktualizací nových Webových stránek. 7) Učinil na závěr dotaz: co konkrétního zastupitelé udělali od svého zvolení pro lepší život občanů? Tímto bodem se radní nehodlají zabývat. Rada města připomínky vzala na vědomí a zároveň doporučila zastupitelům již se nevěnovat těmto podnětům, neboť v minulosti již byly několikrát Ing. J. podány a zastupitelstvem města buď řešeny či vzaty na vědomí. p. Směšná k tomu usnesení, jestli bude takto formulované, nebude pro něj hlasovat. Situace se může vyvíjet a měnit p. J. rada města se rozhodla připomínky nebrat vážně, ovzduší jedovaté je, občané mají problémy se srdcem, astma, umírají na rakovinu. Jestli s tím zastupitelé nechtějí nic dělat, nemají tu co dělat. Mají uvolnit místo zástupcům, kteří pro obec budou něco dělat. Rozhodlo se, že se nebudou kupovat čističky, nemají k občanům vztah. Čistička stojí cca 1 tis. Kč. Navrhuje koupit, zapůjčit občanům, kteří budou mít zájem. Bylo by to v majetku města. Myslí si, že není problém nakoupit 50 čističek. Myslí si, že je to proto, že to navrhl pan J., který není oblíbený, a proto návrhy jsou smeteny ze stolu. Rada Desenských novin neodpověděla panu J., předložil článek, kde kritizuje zastupitelstvo města - ten nebyl otištěn. To, že vytisknout báničku není podstatné. Stejně jako je tomu v ostatních obcích chce, aby mohl předložit svůj názor. Dům 614 a 616 město vytunelovalo. 14

15 Starosta ukončil diskuzi, uběhl čas 3 minuty dle jednacího řádu zastupitelstva s tím, že se k tomu p. J. může vrátit v diskuzi Hlasování pro 12, proti - 2 Směšná, Neumann, zdržel se - 1 Horký Usnesení 5.6 Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí připomínky Ing. J. k zápisu ze zastupitelstva a zároveň zastupitelstvo souhlasí s tím, že s podněty dále pracovat nebude, vyjma diskuze na webových stránkách, jejíž řešení odkládá na pozdější dobu. 6) Informace MěÚ 6.1) Informace Atletický areál Při demolici bývalé boudy pro zázemí atletů na atletickém stadionu bylo zjištěno, že několik stromů hrozí pádem směrem do atletického areálu. Vzhledem k tomu, že je plánována výstavba nového objektu, který bude sloužit jako zázemí pro atletický oddíl, je nutné pokácet několik stromů v blízkosti plánované stavby a zamezit tak následným rizikům spojeným s pádem stromů. Při této příležitosti je nutné pokácet i další stromy, které jsou nakloněny na atletickou dráhu a kde hrozí jejich pád a případné škody na životě, zdraví či majetku. Celkem se jedná zhruba o 20 stromů, z nichž některé budou muset být pokáceny za pomoci těžké techniky (jeřáb a plošina), neboť se nacházejí v nepřístupném terénu, dle odborníků lze očekávat jejich pád do sportoviště a nelze ani, vzhledem k poškození stromů nemocemi, vyloučit při těžbě jejich rozlomení. Náklady budou hrazeny z rozpočtu města (částečně z údržby zeleně, částečně z MH). Naopak získané dřevo bude odprodáno. S naceněním nám pomůže pan Herman, kterého využíváme pro konzultace týkajících se lesních ploch. 6.2) Informace z jednání Dopravního svazu se pan starosta zúčastnil jednání dopravního svazu na KÚ. Byly předány informace o tradičních koordinačních poradách a o projednávání změn v jízdních řádech. Také byl seznámen s výší dotace na veřejnou dopravu a uzavíráním smluv s obcemi a firmami částka je stejná jako v předchozích letech. Za obec můžeme zasílat připomínky k jízdním řádům a občany informovat na webu města. Do trezoru bude vložen zápis z tohoto jednání 6.3) Informace z Mikroregionu Tanvaldsko Pravidelné informace dostávají zastupitelé v podobě zápisu, který je pravidelně vkládán do trezoru. Na regionu se probíral propad příjmu z daní (RUD) oproti předchozím letům viz. tabulka. K tomu obdrželi později dopis od náměstka MF pana Grégra prostřednictvím pana hejtmana. V dopise se píše, že by se u některých daní měla situace zlepšit a schodek během roku snad dorovnat. V případě, že by tomu tak nebylo, museli bychom přistoupit v krajním případě ke změně rozpočtu. U projektu Zlepšení dopravní obslužnosti z provedené kontroly vyplynulo porušení rozpočtové kázně, byly napadeny kritéria výběrového řízení a vyměřeny vratky spolu s penálem. Toto bylo konzultováno s Ing. Loudou a z této konzultace vyplývá, že výběrová řízení byla provedena v souladu s tehdy platnými předpisy o veřejných zakázkách. Zároveň u tohoto projektu běží kasační stížnost, kdy Mikroregion Tanvald požaduje úhradu cca 2 mil Kč od poskytovatele dotace. 6.4) Informace o zubní ordinaci Na kraji všechno dopadlo, vše bylo odsouhlaseno. Nyní čekáme na vyjádření pražské firmy - kalibrace zařízení, které se bude používat. Připravujeme nájemní smlouvu a smlouvu 15

16 o zapůjčení vybavení. Termín od června by mohl platit. 6.5) Informace o Městské policii V návaznosti na starostův ze dne a v návaznosti na informaci podanou na radě města o problému, který jsme museli řešit na naší Městské policii s jedním ze strážníků. Starosta sdělil, že se jedná se o pracovně právní vztah, který řeší zaměstnavatel se svým zaměstnancem. Věc je řešena standardně, v souladu se zákoníkem práce. Není možné projednávat tyto diskrétní informace na veřejném zastupitelstvu. Zastupitelé, kteří mají zájem, dostanou bližší informace na MěÚ. Další informace se týkájí nové služebny Městské policie ve víceúčelové budově. Opravy se chýlí ke konci a předpokládá se, že na konci měsíce května, nejpozději na počátku června budou již vytvořeny podmínky pro přestěhování městských policistů do nového objektu. Naši strážníci se zúčastní dvoudenní kompletní profesní přípravy společně s tanvaldskými strážníky a policisty. Toto školení pořádá Tanvald, který na toto tuto přípravu získal dotaci. p. Směšná probíhá letos měření rychlosti? p. starosta ještě ne, ve středu by chtěli jít poprvé měřit p. Směšná když se systém kupoval, říkalo se, že se brzy zaplatí, ale nepoužívá se proč? p. starosta chtěli bychom měření navýšit o polovinu proti loňskému roku, s vykazováním je dost velká agenda Usnesení 6 Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty o: - činnosti na atletickém areálu - jednání Dopravního svazu - činnosti Mikroregionu Tanvaldsko - zubní ordinaci - Městské policii Desná 7) Diskuze p. Suchardová ptala se na herní prvky na zahradu MŠ p. Kruml to má na starosti p. Žák, připomene mu to p. Směšná výměna oken na posledním paneláku, jestli se něco připravuje p. starosta ano po pouti se má začít, p. Máša má poslat upravený dodatek. Byl poslán zpátky, čekáme na jeho úpravu, panelový dům je jiný, cena by měla být nižší p. Směšná co je nového v exekuci p. H. p. starosta bylo odpovězeno přes právničku, zatím se neděje nic p. Směšná převod TJ do vlastnictví města, je k tomu připravená pracovní skupina, termín atd. p. starosta TJ se tím zabývá, začíná se to připravovat p. Michek v současné době na základě NOZ - nové stanovy, jak budou zapsány v rejstříku, bude se připravovat převod majetku (musí probíhat podle stanov). Řeší se otázka sloupů na Parlamentu, nutno svolat schůzku majitelů pozemků (majetek TJ), chtějí to vyřešit do té doby, než se to převede. Pracovní skupina zatím nefunguje je to ve fázi příprav. Do konce roku bychom to chtěli udělat. p. Směšná město by mělo mít pracovní skupinu, zvážit rizika p. starosta majitelé pozemků byli obesláni dopisem, zatím se ozval jen jeden p. Michek je pravda - čas letí, mělo by se to připravit. 16

17 p. starosta první schůzku svolá starosta včetně nominovaných p. Směšná informace k ÚP - požadavky na úpravu návrhu ÚP Desná byly od AOPK doručeny Úpravy se týkají jednotlivých částí grafických i textových příloh dokumentace. S ohledem na provázanost jednotlivých částí územního plánu jsou požadované úpravy relativně pracné. Termín jejich dokončení odhadujeme v rozmezí (schůzka) Sejdou se s p. Žillovou a p. Žaludou. Je tam lhůta 30 dnů pro vyvěšení pro veřejnost. Na přelomu května, června pokud bude vše vyřešené, bude veřejné projednání. p. starosta připomíná, že územní plán musí být hotov nejdéle do září - říjen Jinak musíme vrátit dotaci, cca 800 tis. Kč p. Novák městskou policií se bude zabývat Bezpečnostní komise, je v kontaktu se strážníkem. Budou tam názory obou stran a do příštího zastupitelstva bude nějaký výstup p. Žanta bude provozuschopný sportovní areál příští sobotu? p. Vedralová to je nová informace, neví o tom - záleží na tom, jak najede technika. p. Žanta bude tam sportovní odpoledne pro děti, visí plakáty p. starosta uděláme všechno pro to, aby se to konalo, zapojíme celé místní hospodářství p. Michek má se vylívat základová deska p. Neumann dotace na obnovu historických budov, v jaké to je fázi? p. starosta zatím nic vyhlášeno nebylo, dotace jsou pozastaveny, ale v odsouhlasených investičních akcích se počítá jak s MěÚ, tak i s Riedlovou vilou zatím okna p. Kruml jsou tam nějaká omezení, musíme mít splněny limity, okna - jen vnitřní, je konzultováno s Tanvaldem. Zatím jsou dotace pozastaveny, hlídá to. p. J. není nepřítel TJ, je pro rekreační sport, převzali jsme školu, máme dluhy, Desná I silnice je to předběžně schváleno, že ji vezmeme do svého majetku. TJ jestli bude patřit pod město, bude stát místo 500 tis. 750 tis. bude to zase dražší, asi máme asi málo starostí p. starosta vedoucí výborů a komisí předávat zápisy paní Daně Neumannové na aby mohly být dány do trezoru p. S. nevšimla si, že je zastupitelstvo, navrhuje na výlep více míst. Za město chodí málo lidí, je to škoda. Lidé nemají zájem. Plakáty za kulturní středisko na otočce autobusu (Velikonoce, divadelní předjaří) někdo to strhává p. starosta máme vývěsní plochy, které zajišťuje firma. Zjistíme to. Jediné řešení je ještě městský rozhlas, měl by už konečně fungovat. Měli by přijet tento týden. Dalo by se to pustit 2x denně. p. Směšná pozvánka na zastupitelstvo se vyvěšuje týden před jednáním a od určité doby se nevyvěšují materiály, které se tam dávaly. Není jí jasné proč, a kdo to změnil? p. starosta v loňském roce jsme to trochu pustili, ale je to problém. Bylo to konzultováno s Tanvaldem neměly by se zveřejňovat neprojednané materiály. Musíme se tím zabývat, budeme tam dávat podrobnější program s podbody. Mělo by se to tam dát, aby lidé byli informováni. Pokud k tomu bude někdo něco mít, přijde se informovat na úřad. Ty hlavní body budou rozepsány právě v podbodech, takže každý bude vědět, co se bude projednávat. Materiály se zveřejňovat nebudou. p. Indráček navrhuje, ať to tajemník zjistí, přijde mu to divné p. Michek pokud se občan přijde zeptat, bude mu předloženo, ale zveřejnění záměru jsou tam osobní údaje p. starosta materiálů je mnoho, a ještě den předem se tam něco přidává. Staré webové stránky jsou nešťastně řešené informace mizí - až budou nové webové stránky, bude to lepší. p. Šikola překlápí se to, dělá to brigádnice. Kontrolují se data a nové texty. Pan Belda má závěrečné zkoušky na VŠ a časové to nestíhá. První dokumenty má u sebe připravené na 17

18 vkládání. p. Směšná pan tajemník ať to prověří, podle toho se rozhodne, chce to zdůvodnit. Do té doby by chtěla alespoň podbody co se týká majetkoprávních záležitostí p. starosta jestli má někdo nápad, jak upozornit občany ať navrhne p. Směšná sms fungují? p. starosta nefungují, zasílání sms zpráv bylo to zrušeno, protože systém již nebyl funkční p. Indráček v novém webu bude aktivní posílání zpráv p. J. na minulém zastupitelstvu dal pár žádostí, do dnešního dne nedostal odpověď. S tím co mu bylo sděleno velmi amatérské - nesouhlasí. Po posledních dvou zastupitelstev se kvalita života občanů v Desné zhoršila. Chybí zubní lékař, gynekolog, dopravní obslužnost se zhoršila, kvalita chodníků nebezpečné, ovzduší stále jedovaté obsahuje rtuť a kadmium, Městská policie je vidět jen sporadicky. Hospodaření s finančními prostředky města chátrající hospodářské budovy, bývalá DPS, Sklář, vodárna v Desné I, ČOV, výměník, radnice, chatky, budova Svazarmu. Plochy u magnolie u Laňky, parkuje se na zeleni. Minulé zastupitelstvo zadlužilo, 20 mil Kč, přislíbili převzít silnici do Desné I, v Desenských novinách je cenzura článků. p. Šikola všechny tyto problémy, které jste přečetl, tak jste se za ně zasloužil jako zastupitel p. Směšná ke kadmiu a rtuti, ve sklárnách se určitě do surovin nenakládá, na některých komínech jsou odlučovače. p. J. není to nadnormativní množství p. Směšná nepřekračuje se to, je to veřejně dostupná informace p. starosta projednával to s ředitelem Preciosy Ornely, na škodlivé látky se ptal. V současnosti jsou pod přísnou kontrolou. Výsledky měření jsou na netu, Přijímají se další opatření, které minimalizují dopady na ovzduší. Preciosa připraví materiál pro město, který zveřejníme. p. Indráček musí se zastat p. J. opravdu Desná a Tanvald je na nejhorší hranici, co se týká kadmia i když je to v limitu p. Směšná lze to dohledat, imisní mapy 8) Závěr Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:48 hod. Zápis ověří: Michek Pavel.. Neumann Viktor 18

19 Jaroslav Kořínek starosta Petr Šikola místostarosta 19

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 11. zasedání rady města konané dne 26.8.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.11.2011. Ověřitelé: ing. Jaromír Palán, Radek Veverka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku přítomno 13 zastupitelů

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.12. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Petr Šikola, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2012 Datum konání: 1. 2. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová, p. Vorlová Omluveni: p.jaroš, p.čuchal

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 6-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 06. 2014 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Zdeňka Vejmelková

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 22.12. 2006 v 19:00 hod. v sále KD obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan DOHNAL, Zdeněk ADAM,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola Hlasování pro 12 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.8. 2011 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Ivan Indráček, Sylvie Pokorná, Petr

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více