Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu"

Transkript

1 / Duben 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství x Sport 6 Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu Jak jsme ji informovali, mìsto enov zahájilo v únoru stavební práce spojené s vybudováním bezbariérových pøístupù do objektu zdravotního støediska a mìstského úøadu. Znovu pøipomínáme a upøesòujeme informace o omezení provozu na zdravotním støedisku: Od je po dobu 14 dnù uzavøena ordinace MUDr. Bøeziny, MUDr. vihálkové, rehabilitace paní Mojové a kosmetika paní Butorové. Akutní gynekologické stavy budou øe eny v gynekologické ambulanci nemocnice ve FrýdkuMístku. Od bude po dobu 14 dnù uzavøena zubní ordinace MUDr. Mazucha a MUDr. Daòkové, ordinace MUDr. Kopeckého, provoz rehabilitace v levém køídle støediska a ordinace MUDr. Maøádka. Naléhavé pøípady MUDr. Maøádka budou øe eny v náhradních prostorách na zdravotním støedisku v enovì (ordinace gynekologie v 1. patøe) v tìchto ordinaèních hodinách: zavøeno (stìhování) Od do : Pondìlí hod.; Úterý hod.; Støeda hod.; Ètvrtek zavøeno; Pátek hod. Léky je mo né objednávat telefonicky ve vý e uvedených ordinaèních hodinách: tel. è.: Zástup MUDr. Maøádka po celou dobu náhradního provozu bude souèasnì zaji ovat MUDr. Maøádková v objektu Hornické polikliniky v Ostravì, Sokolská tøída 2587/81 od hodin. Ve keré bli í informace budou umístìny na dveøích jednotlivých ordinací, èi vstupních dveøích do objektu, pøípadné upøesnìní harmonogramu postupu prací bude uveøejnìno na webových stránkách mìsta. Výrazné omezení provozu mìstského úøadu se nepøedpokládá, ve keré informace budou umís ovány na vstupních dveøích do budovy mìstského úøadu. Mìsto se opìtovnì omlouvá v em obèa- nùm i nájemníkùm prostor v jednotlivých objektech za doèasné znepøíjemnìní provozních podmínek z dùvodu probíhajících stavebních prací. Rovnì se omlouváme za ome- zení parkovacích míst pøed zdravotním støediskem v dobì budování nového parkovi tì. Dìkujeme za pochopení. Ing. Olga Palátová, odbor investic, MH a dopravy. Policie ÈR: Stalking Výraz stalking je dnes z médií èasto slýchávaný výraz. Jde o moderní delikt, jeho trestnost zavádìjí mnohé okolní státy. S leto ní platností nového trestního zákoníku byl i u nás v Èesku tento trestný èin zakotven pod názvem Nebezpeèné pronásledování. Kdo je stalker? Kdo nejèastìji pronásleduje? Ve vìt inì pøípadù jsou to bývalí partneøi, mù e to být kolega z práce, soused nebo tøeba obdivovatel celebrit. Rozdíl mezi bì nou ne astnou láskou a stalkingem je zásadní! Ne astnì zamilovaný èlovìk trápí pøedev ím sám sebe, zatímco stalker trápí druhé. Jak stalking poznáme? Nepodceòujte vlastní intuici, takzvaný dar strachu. Typickými projevy nebezpeèného pronásledování bývají obvykle tøi stupnì chování. Na poèátku to jsou zdánlivì nevinné pokusy o náhodný kontakt prostøednictvím sms èi u. Jejich obsah mù e být pøíjemný i zastra ující. Druhým stupnìm jsou pøímé i nepøímé výhrù ky smìrované k obìti, které u ní vyvolávají strach a obavy. Nìkde stalker èíhá nìkolik hodin pøed domem obìti, jinde je schopen doprovázet ji v minimální vzdálenosti na cestì kamkoliv. Tøetí podobou stalkingu je nièení vìcí, propíchnuté pneumatiky od auta, pomalované stìny domu, rozbitá okna, zbavení obìti osobních vìcí. V echny podoby se mohou vyskytovat ve (pokraèování na str. 2) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 4/2010 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøím étel.èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Nechutnalo mu? Rozbitím výplnì skla u vstupních dveøí místního lokálu protestoval pøi odchodu domù nespokojený host. Jestli se mu nezdála obsluha, nebo kvalita piva, nebylo zjištìno. Po vystøízlivìní si mohl sypat popel na hlavu Kominík na fušce. Do sbìru, nebo snad pro své využití, vytrhal vývody z komínù u prodejních bunìk na námìstí neznámý pachatel. Že mùže ohrozit provoz a bezpeèí, mu bylo úplnì jedno Piknik v Šenovì. Pár piv pro dobrou pohodu si vychutnávali návštìvníci sousedního mìsta pøímo pod okny MìÚ. Dopolední siesta je však vyšla pomìrnì draho. Za nerespektování OZV jim byla udìlena bloková pokuta Proè jim to nikdo neøekl? Povedení mladíci z Ostravy si pøijeli do Šenova pro elektro materiál. Svou felicii si naložili vrchovatì samozøejmì brali z cizího. Když je majitel chytil, hájili se nevìdomostí a prvním prohøeškem. Ze svatouškù se však vyklubali protøelí zlodìji. Pøestupek tak mùže být pøekvalifikován na trestný èin Absolutní pøednost. Kdo jezdí na motorce, má právo na cokoliv. Takové povìdomí nadøazenosti má nejspíš neznámý pachatel motorkáø. Pøi své spanilé jízdì totiž bezdùvodnì napadl pøes cestu pøecházejícího muže. Do oblièeje ho udeøil takovou silou, že poškozený upadl a pøivodil si další zranìní. Šetøení je vedeno (pokraèování ze str. 1) všech formách souèasnì, opakovat se a nabývat na intenzitì. Na vás je, abyste rozpoznali èas, kdy se vyrovnávání s rozchodem mìní ve stalking. Mùže to trvat mìsíce, nìkdy i roky a pøípadné dáreèkování èi smskování k vyrovnávání se s rozchodem mùže patøit. Neznamená to ale, že vás ex bude sledovat na každém kroku, vyhrožovat vám èi vás psychicky týrat! Dále musí být pronásledování intenzivní a hlavnì dlouhodobé, v období ètyø až šesti mìsícù. Lhùta se zapoèítává od úèinnosti nového trestního zákoníku, to znamená od letošního ledna. Jak se bránit? Stalkeøi jsou èasto velmi vynalézaví. Nenechejte se ze soucitu èi zvìdavosti zlákat k telefonickému rozhoru èi setkání, k nìmuž by nikdy nemìlo dojít! Ideální je pronásledovatele úplnì ignorovat, neodpovídat na telefonáty, sms, nescházet se. Dále se vyhýbejte místùm možného setkání, snažte se projevy pronásledování evidovat a zdokumentovat, informovat své blízké okolí a vyhledejte pomoc. Odbornou pomoc mùžete vyhledat jednak v porad- Mìstský úøad informuje pro tìžké ublížení na zdraví. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Policie ÈR: Stalking nách Bílého kruhu bezpeèí nebo se obrátit na Policii Èeské republiky. Vìtšinou samotný zájem policie o stalkera zpùsobí, že zchladne a obì pøestane obtìžovat. Radìji planý poplach než pøehlížení situace, které Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP nakonec mùže skonèit tragédií. Soudce pak ještì pøed vynesením rozsudku mùže zakázat násilníkovi kontaktovat o- bì nebo se k ní pøiblížit v rámci pøedbìžných opatøení. prap. Bc. Silvie Kasperová Z jednání samosprávy ve zkratce RADA MÌSTA 50. SCHÙZE vzala na vìdomí: zprávu Senior klubu závìreènou zprávu ÚIK o provedení øádné roèní inventarizace závìreèný úèet mìsta za rok 2009 návrh Koordinátora ODIS s.r.o. informaci o stanovení nového záplavového území od a vyznaèení v mapovém podkladu stavy finanèních fondù pøíspìvkových organizací (PO) schválila: rozpoètová opatøení limit mzdových prostøedkù pro PO rozdìlení hospodáøských výsledkù PO za rok 2009 smlouvu o spolupráci pøi zajištìní zpìtného odbìru elektrozaøízení, E-domku mezi mìstem Šenov a ASEKOL s.r.o. dodatky k nájemním smlouvám smlouvy o provozování vodního díla umístìní stavby a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta jmenovala: komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k zakázce Cisternové automobilové støíkaèky Pozvánka na rybáøské závody, které se konají dne na rybníku Odona Urbance v Šenovì. Zahájení v 6.00 hod. Prodej povolenek je v pátek od 16 do 18 hod. a v sobotu od 5 hod. Hodnotné ceny, obèerstvení zajištìno, kapøi v tombole. Dne od 8 hod. jsou tamtéž rybáøské závody mládeže. Srdeènì zve výbor MS ÈRS v Šenovì. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

3 Mìstský úøad Šenov ve spolupráci s firmou ŽDB Group, a.s. Bohumín uskuteèní dne 29. dubna 2010 (ètvrtek) v dobì od 11 do 15 hod. na parkovišti na Zámecké ulici v Šenovì sbìr autovrakù (vozidel urèených k likvidaci). Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovrakù: a) likvidace kompletního autovraku je BEZ- PLATNÁ b) nekompletní autovrak bez motoru 600 Kè vozidlo musí mít kola nasazená na nápravách, za každé chybìjící kolo úètujeme poplatek 100 Kè (kromì rezervy). Potøebné doklady a) majitel vozu: obèanský prùkaz; velký technický prùkaz vozidla b) ostatní osoby: plná moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí být notáøsky ovìøena); velký technický prùkaz vozidla; obèanský prùkaz. Majitelé (nebo doruèitelé) takto pøedaných autovrakù obdrží na místì od ŽDB Group, a.s. (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sbìr, výkup a využívání autovrakù a ostatních dopravních prostøedkù) Potvrzení o pøevzetí autovraku do zaøízení ke sbìru autovrakù doklad potøebný pro vyøazení vozidla z evidence motorových vozidel. Majitelùm nepojízdných vozidel nabízíme odvoz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci o tuto službu se mohou pøihlásit do 28. dubna 2010 na tel. è , kde Mìstský úøad informuje Informace o likvidaci autovrakù budou zapsáni do poøadníku. Potvrzení o pøevzetí vozidla k likvidaci bude vystaveno øidièem ihned na místo po pøedložení výše uvedených dokladù + úhradì poplatku za odtah ve výši 100 Kè / SAMOSTATNÌ PØISTAVOVANÉ VOK Kvìten a místo pøistavení: køiž. K Hájence x Dlouhá, Pod Èechem, Ke Starému Mlýnu, Stará Petøvaldská, køiž. Šajarská x Nad Potokem, U Alejského Dvora Èerven a místo pøistavení: Škrbeòská (u obch.), Topolová, Datyòská, V Družstvu, Na Šurtrovinì, Lapaèka 2x (u obch.), U Rybníkù Èervenec 2010 nepøistavuje se. SBÌRNÉ MÍSTO KOM. ODPADÙ ul. Na Sedlácích otevírací doba od 1. dubna 2010: Po, Stø, Pá od do hod.; So od 9.00 do hod. Urèeno pro druhy odpadu: objemný odpad z domácností nábytek, koberce, sanitární pøedmìty apod.; elektro vyøazené elektrospotøebièe, elektronika, nejlépe kompletní (televizory s nepoškozenou obrazovkou), za úplné elektrozaøízení je považován spotøebiè i bez pøívodní šòùry, spotøebièe rozebrané (s chybìjícími podstatnými díly), jsou hodnoceny jako odpad; bioodpady tráva, listí neupotøebitelné ovoce. Zcela vylouèeny jsou kompletní vozidlo (nekompletní za pøíplatek viz výše). Využijte tuto možnost ekologického odstranìní autovrakù! Bližší informace vám poskytnou pracovníci MìÚ Šenov, Hospodaøení s komunálními odpady stavební odpady (napø. su, stará okna po výmìnì, lepenka atd.) Sbìrné místo je urèeno pro odpady fyzických osob obèany s trvalým odbor výstavby, úsek ŽP, tel.: , nebo ŽDB Group, a.s. Bohumín, provoz Recyklace, tel.: , , , pobytem v Šenovì a vlastníky staveb pro individuální rekreaci na území mìsta, služba je bezplatná. (Stuchlíková, ŽP) Informace z dopravy SOUVISLÁ OPRAVA UL. KAŠTANOVÉ SS MSK jako správce silnice II/473 ul. Kaštanová zrealizuje v letošním roce souvislou úpravu v úseku od místní komunikace Pod Køižovatkou po místní komunikaci Prostøední délka opravy cca 800 metrù. Oprava je plánována na mìsíc kvìten. Pøesný termín uvedeme v kvìtnovém Obìžníku. M. Musialová/MH Oprava žermanických pøivadìèù Evidence obyvatel V termínu od bude probíhat akce Údržba žermanických pøivadìèù vody pro ArcelorMittal Ostrava a.s. Jedná se o tyto ulice, které budou dotèené opravou: K Trati, Topolová, Záblatí, V Úvozu. Opravu provádí firma ECO- COAL, s.r.o. M. Musialová/MH NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Sofia Smeliková, Rozálie Lysková, Nicol Mrùzková, Emílie Sobotková, Sebastian Huleš, Josef Labudek K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Milan Majuk, Aloisie Beranová, Karel Maèek, Ladislav Ryška Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 3

4 Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. DUBNA DO 15. KVÌTNA 2010 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Pravidelná otevírací doba: PO: 8 17 hod.; ÚT, ÈT, PÁ: hod.; ST: zavøeno; SO: 8 11 hod.; tel.: Výstava v Panské oratoøi Zveme všechny pøíznivce kultury k návštìvì výstavy vìnované dìjinám šenovské katolické farnosti, která bude pro veøejnost otevøena ve dnech 19. dubna až 31. kvìtna 2010 v dobì: pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek od 15 do 17 hod. a každou nedìli od 8 do 10 hod. Výstava se nachází v prostorách Panské oratoøe v kostele Prozøetelnosti Boží. Vyzýváme šenovské spolky i pamìtníky k doložení dùležitých událostí (týkající se budov, spolkù, osob) pro pøípravu kalendáøe šenovských významných událostí a osobností. Informace mùžete pøinést osobnì do knihovny, nebo poslat poštou (Lipová è. 861, Šenov) nebo e- mailem Pro pøipravovanou výstavu Z historie staré školy sbírá Šenovské muzeum fotografie žákù, kteøí navštìvovali tzv. Starou školu u kostela v Šenovì. otografie vám po naskenování budou vráceny. Uvítáme, pokud k fotografii pøiložíte seznam žákù, uèitelù. otografie mùžete zaslat poštou, nebo osobnì pøinést na adresu Knihovna & Šenovské muzeum, Lipová è. 861, Šenov. A nebo je mùžete zaslat elektronicky na e- mail Dìkujeme za spolupráci. Pozvánka k sousedùm VÁCLAVOVICE hod. vernisáž výstavy meditativních obrazù P. Stanislava Weigela Cesta ke Kráse v kostele sv. Václava ve Václavovicích spojená s promítáním hudebního pásma Krása Stvoøení. V hod. mše svatá. Výstava je otevøena vždy ve støedu a v nedìli v èase bohoslužeb (pøed a po bohoslužbách) od do Možnost zakoupení obrazù a knih autora. VRATIMOV Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 21. a Alvin a Chipmunkové 5. a Doktor od jezera hrochù 23. a Avatar 7. a Nezapomeò na mnì 28. a Zlodìj blesku 12. a Deš ová víla a Vlkodav 14. a Ženy v pokušení Kulturní støedisko hod. panoramatická live diashow RUSKO zemì plná pøekvapení Lenka a Leoš Šimánkovi hod. Hradiš an, umìlecký vedoucí Jiøí Pavlica HAVÍØOV Divadlo Petra Bezruèe hod. Kodaò hod. Divoká kachna hod. Noc bláznù hod. Evžen Onìgin Kulturní dùm Petra Bezruèe 1. až výstava Kosmonauti a astronauti ze 37 zemí svìta Jaroslav Navara hod. pøednáška Radima Ptáèka Albánie, zemì pro dobrodruhy hod. divadelní pøedstavení Kosa hrají Božidara Turzonovová, Martin Trnavský aj. 24. a divadelní pøedstavení pro dìti Neposlušné autíèko Kulturní dùm Radost hod. klavírní recitál Martina Vojtíška Pocta ryderyku Chopenovi hod. koncert skupiny TRIO Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý Kulturní dùm Leoše Janáèka 6. až výstava prací èlenù Sdružení umìlcù Moravy a Slezska Tìšínské jablko sváru pøilákalo nejen pamìtníky 3. bøezna t.r. probìhla ve stísnìných prostorách knihovny beseda na téma, o kterém se tak èasto nemluví. Letopisci místního muzea, trochu vyprovokováni programem ÈT (Historie.cz z 5. listopadu 2009) našli odvahu nakousnout toto kyselé jablko. S využitím vzpomínek dosud žijících pamìtníkù a dochovaných písemností jsme upøesòovali rozsah polského záboru Šenova a mapovali atmosféru té doby. akt, že rok pøed nìmeckou okupací byla Poláky zabrána severní èást Šenova (vè. školy Podlesí) je historickou skuteèností a zpùsob záboru minimálnì srovnatelný s pozdìjší okupací nìmeckou. Téma besedy pøilákalo nejen místní pamìtníky, ale i obèany okolních obcí a novináøe. Šenovští letopisci dìkují všem, kteøí se této besedy zúèastnili v tak hojném poètu. Pøes tøi hodiny trvající beseda byla ukonèena slibem, že pokraèování bude. OPEN RAPID ŠACH ŠENOV dubna 2010 od 8.45 hod. probìhne v restauraci Na Lapaèce šachový turnaj v rámci projektu Život u nás a u sousedù ve spolupráci s polským mìstem Strumien. Na setkání se tìší pøíznivci šachové hry. 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

5 IVANÈENA 2010 Srdeènì zveme všechny pøíznivce skautingu k výstupu ke skautské mohyle na Ivanèenì pod vrcholem Lysé hory. Letos, pøesnì v sobotu 24. dubna, oslaví mohyla 20 let svobody, a my všichni budeme mít možnost pøipomenout si památku všech skautù, kteøí padli za 2. svìtové války a oslavit tak i svátek patrona všech skautù a skautek sv. Jiøí. Život ve mìstì / Kultura Skauti a skautky Šenov SKAUTSKÁ MŠE KE CTI SV. JIØÍ Patron všech skautù a skautek rytíø sv. Jiøí žil ve 3. staletí v Kappadokii (dnešní Turecko) a podle staré legendy pøemohl zlého draka. Pøi pøíležitosti jeho svátku si chceme pøipomenout jeho stateènost v boji proti zlu, v èemž je nám i dnes pøíkladem. Proto vás zveme na skautskou mši svatou ke cti sv. Jiøí, která se uskuteèní v nedìli v hod. v kostele Prozøetelnosti Boží. Úèast ve skautském kroji je více než vítána! ZÁVOD VLÈAT A SVÌTLUŠEK V sobotu 8. kvìtna se v Šenovì uskuteèní základní kolo Závodu vlèat a svìtlušek o putovní totem náèelníka a putovní vlajku náèelní. Pøijïte podpoøit soutìžní hlídky z našeho støediska ve veliké konkurenci hlídek celého junáckého okresu rýdek-místek. Více informací naleznete na webu Za skautské støedisko Šenov Martin Sukaè Rádio a Helena Kyšková Kotì. Svobodní - ženatí Zveme vás na tradièní fotbalové utkání svobodní versus ženatí, které se koná dne 30. dubna 2010 v hodin ve sportovním areálu SK Lapaèka. Knihovna & Šenovské muzeum Letos, již po osmé, nocovaly dìti v šenovské knihovnì v rámci mezinárodní akce Noc s Andersenem, která je významnou akcí, poøádanou na podporu ètenáøství. Pro dìti byl pøipraven pestrý program, jakým byla loutková dramatizace pohádky o Popelce, sportovní soutìže, noèní vycházka a samozøejmì ètení. Všichni úèastníci akce, tj. dìti i personál knihovny, si odnesli hezké vzpomínky a již se tìší na další roèník. V mìsíci dubnu 2010 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané EMIL BALÁŠ ŠTÌPÁNKA BEDNÁØOVÁ JINDØIŠKA BLAŽKOVÁ LIBUŠE BLAŽKOVÁ MARIE ENGLISCHOVÁ STELLA GE ERTOVÁ JANA CHWISTKOVÁ MIROSLAV KAÈOR JAROSLAV KOLÁØ JOSE KRESTA HYNEK MALÁŠEK ZDENKA MECNEROVÁ VLASTA MOTLOCHOVÁ MILAN NEKORANIK SOÒA PASTRÒÁKOVÁ JAROSLAV PÁNOV IRENA PISKOØOVÁ LIDIE POKORNÁ JANA RAJDUSOVÁ MILAN RAŠÍK JOZE SABO JARUŠKA SLÍVOVÁ DAGMAR SVOBODOVÁ KAREL SZTE EK VLADIMÍR ŠEBESTA JIØÍ TOMIS PAVEL VALÈUHA EMILIE VAŠKOVÁ LUDMILA VIAZANICOVÁ ANNA VOLNÁ Výroèí ZLATÉ SVATBY oslaví manželé HERMÍNA A ANTONÍN KYŠKOVI Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 5

6 ÈLOBRDO! Již 4. roèník turnaje ve známé høe Èlovìèe, nezlob se! poøádala Pionýrská skupina J. A. Komenského v sobotu 27. bøezna Do Ostravy- Poruby se vydalo zkusit své štìstí ve høe a reprezentovat PS Šenov devìt lidí. Po rozlosování a upøesnìní pravidel se 40 úèastníkù zmocnilo kostek a u 10 hracích plánù zaèal boj mezi èervenými, modrými, žlutými a zelenými figurkami. Jak už to tak bývá, když èlovìk potøeboval šestku, tak na kostce poøád padala jednièka a když už mu chybìl poslední krùèek do domeèku, tak jednièka ne a ne padnout... Do závìreèného finále v mladší kategorii se z naší skupiny neprobojoval nikdo, ale v kategorii 15+ jsme mìli rovnou dva zástupce, z nichž krásné 3. místo získal Hanys Chrástek a na pomyslný stupínek vítìzù se postavila Vìrka Tøísková! Jako skupina jsme obsadili 2. místo a dostali jsme velkého støíbrného pinèlíka, takže gratulace patøí všem zúèastnìným! Za PS Šenov Veronika Perzynová JARNÍ PRÁZDNINY PS ŠENOV Jasení základna DDM Jablunkov 20. až I letos jsme se všichni rozhodli strávit jarní prázdniny na základnì DDM Jablunkov. Po pøíjezdu se dìti rozdìlily do dvou oddílù, aby mezi sebou mohly soupeøit v celopobytové høe PO STO- PÁCH YETTIHO. Tyto Život ve mìstì / Sport Pionýrská skupina Šenov oddíly si poté vymyslely svùj znak a název. První oddíl si vybral jméno KE- DLUBNI a druhý ŠPRTI. Celopobytová hra je zavedla až do dalekých Himalájí, kde musely èelit napøíklad divoké zvìøi a poèasí. Po velmi vyrovnaném souboji nakonec vyhrálo s náskokem jednoho bodu družstvo Šprtù. Došlo také na velice oblíbenou stezku odvahy, kterou jsme si všichni velmi užili. Nakonec dorazil uznávaný host DJ Lafo, který nám poslední veèer pøipravil skvìlou diskotéku, èímž slavnostnì zakonèil náš pobyt. Dìti pøed odjezdem dostaly sladkosti a poté už zbývala jen smutná a zdlouhavá cesta na vlak. Snìhová nadílka nám letos sice nepøála tak jako loni, ale všem se nám akce líbila a poøádnì jsme si týden na horách užili. Za PS Šenov Jan Tøíska LETNÍ TÁBOR PS ŠENOV Klobouk kouzelníka Pokustona není obyèejný klobouk. Bydlí v nìm totiž dva králíci BOB a BOBEK. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komická dobrodružství a veselé pøíhody, které s nimi mohou letos zažít i vaše dìti na našem táboøe. Pionýrská skupina Šenov si vám tímto dovoluje nabídnout tøítýdenní pobyt na letním stanovém táboøe pro dìti ve vìku 6 15 let. Místo konání: Bystøièka (okres Vsetín). Cena: Kè. Termín: Kontakt: hlavní vedoucí tábora Jiøí Chrástek, tel.: , Na všechny nové i staré kamarády se tìší Bob a Bobek a všichni kvalifi- kovaní vedoucí a instruktoøi Pionýrské skupiny Šenov. Bližší informace a fotky z minulých let naleznete i na našich webových stránkách: Mladiství pod vlivem alkoholu Koncem mìsíce bøezna 2010, z pátku na sobotu po desáté hodinì veèerní, probìhlo v souèinnosti s Mìstskou policií v Šenovì bezpeènostní opatøení. Zamìøeno bylo pøednostnì na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let ve vytipovaných restauraèních zaøízeních. Výsledky tohoto opatøení byly pozitivní u tøech mladistvých chlapcù ve vìku 16 let a dvou 17letých. Všechny pozitivní dechové zkoušky mìly namìøenou hodnotu alkoholu v dechu pod 1 promili. V prvním pøípadì byla namìøená hodnota 0,14 promile alkoholu v dechu, kdy se chlapec pøiznal, že si nepozorovanì upil pivo kamarádovi. Ve druhém pøípadì našli strážníci podnapilého chlapce, jak se pøed naší kontrolou chovává v køoví u restaurace. Zde bylo podání alkoholu vyøešeno na místì blokovou pokutou ve výši 1000 korun, kdy tato pokuta byla uložena jeho kamarádovi, který SK Šenov oddíl kopané Start do jarní èásti fotbalového roèníku 2009/ 10 se pro družstvo dospìlých SK Šenov vydaøil podobnì jako na podzim Obì utkání naši muži vyhráli, a to v Hnojníku 3:1 (branky dali Pavel Štìpán ml., posila Radek Beránek a navrátilec z hostování ve Václavovicích David Tošenovský) a doma v derby porazili Dolní Datynì 2:0, když první branku z pokutového kopu vsítil mu alkohol zakoupil. Ve tøetím pøípadì je podání alkoholu zadokumentováno a provìøováno jako podezøení z pøestupku na úseku ochrany pøed škodami zpùsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Všechny mladé degustátory pak policie postupnì pøedala rodièùm. Bìžnou praxí rovnìž u takovýchto typù bezpeènostních opatøení je pøítomnost sociálních pracovníkù z Orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí. Tito v našem pøípadì byli o výsledku bezpeènostních opatøení informováni druhého dne. Ještì bych ráda dodala, že protiprávní jednání provozovatelù restaurací a dalších osob, podle výsledkù našeho šetøení, bude projednávat pøíslušný správní orgán Mìstského úøadu. Provozovatelùm zaøízení hrozí penìžitý trest pøípadnì i zákaz èinnosti. prap. Bc. Silvie Kasperová Martin Klimša a v závìru zpeèetil výhru opìt David Tošenovský. Herní projev našeho A týmu v tìchto utkáních, a to zejména ve druhých poloèasech, nebyl vždy podle našich pøedstav, což bylo ovlivnìno i pøechodem z menších umìlých trávníkù na pøírodní høištì. Pøesto musíme uvést i nìkolik pozitivních informací. V obou zápasech dobré výkony pøedvedly (pokraèování na str. 7) 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

7 (pokraèování ze str. 6) posily Radek Beránek a Jan Kaloè, a také se výbornì uvedl D. Tošenovský (nový kanonýr SKŠ?), který, i když nastoupil vždy až ke konci utkání, tak skvìlým slalomem kolem soupeøových brankáøù zpeèetil v obou utkáních vítìzství SK Šenov. Další pozitivní zprávou je návrat Daniela Kyšky po dlouhodobém zranìní. Pøekvapením pro fanoušky na šenovském høišti je urèitì i nový obèerstvovací stánek, který zajistil tajemník oddílu p. Lumír Gazdík. Na konec to nejlepší. Jsou to pøíznivci šenov- Sport / Život ve mìstì SK Šenov oddíl kopané ského fotbalu, kteøí vypraveným autobusem a vlastními vozidly pøijeli v hojném poètu povzbudit SK Šenov i do Hnojníka tam jsme jich napoèítali 53! Na domácím utkání s D. Datyní pak pøišlo odhadem kolem 200 divákù, z toho bylo 140 platících no zkrátka paráda. V mìsíci dubnu a kvìtnu zaèínají své soutìže mládežnická mužstva SK Šenov. Doufáme, že i tato mužstva odehrají spoustu vítìzných utkání, zaznamenají oèekávané výsledky a budou dobøe reprezentovat sportovní klub i mìsto Šenov. Tabulka 1B tøídy skupina C Tým Z V R P Skóre Body +/ 1. M K OKD Karviná B : Sokol Mosty : SK Šenov : Sokol Nýdek : Oldøichovice : Vendrynì : Dolní Datynì Havíøov : Sokol Hnojník : Sokol Dobrá : Sokol Sedlištì : Spartak Jablunkov : Sokol Hrádek : Internacionál Petrovice : Drutex Nebory : Další utkání JARO B tøída MS K S skupina C MUŽI SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté Doprava SO :00 SK Šenov Dobrá SO :00 Oldøichovice SK Šenov autobus SO :30 SK Šenov Vendrynì SO :30 Sedlištì SK Šenov vlastní SO :30 SK Šenov Jablunkov NE :00 Nebory SK Šenov autobus SO :00 SK Šenov M K Karviná B NE :00 Hrádek SK Šenov autobus SO :00 SK Šenov Nýdek SO :00 Mosty SK Šenov autobus Rozlosování JARO 2010 Minifotbal sk. B PØÍPRAVKA SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté ÚT :00 SK Šenov Ludgeøovice PÁ :00 Heømanice SK Šenov ÚT :00 SK Šenov Petøkovice NE :00 Michálkovice SK Šenov ÚT :00 SK Šenov Radvanice NE :00 Rychvald SK Šenov ÚT :00 SK Šenov Koblov Rozlosování JARO 2010 Mìst. soutìž S Ostrava ŽÁCI SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté SO :00 SK Šenov DPMO SO :00 Lok. Ostrava SK Šenov SO :00 Hrušov SK Šenov SO :00 SK Šenov Markvartovice SO :00 Muglinov SK Šenov SO :00 SK Šenov Krásné Pole Rozlosování JARO 2010 Mìst. soutìž S Ostrava DOROST SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté SO :45 VD Start SK Šenov SO :15 SK Šenov Hrabùvka SO :15 DPMO SK Šenov SO :15 SK Šenov Radvanice SO :45 L. Ostrava SK Šenov SO :30 Koblov SK Šenov SO :45 SK Šenov Hrušov SO :45 V. Polom SK Šenov Všechny podrobné informace na Mons.. Lobkowicz v Šenovì V pátek 12. bøezna naši školu navštívil ostravskoopavský biskup Mons. rantišek Václav Lobkowicz, který se zúèastnil besedy se žáky 8. a 9. roèníku. Nejprve jim povyprávìl zážitky ze svého života, poté odpovídal na jejich zvídavé otázky a zajímavé dotazy. Beseda probìhla v pøátelském duchu a žákùm se moc líbila. Zásady pro hodnocení a poskytování dotací Zastupitelstvo mìsta Šenov vyhlásilo na svém zasedání dne pod bodem 25 h) 1 výbìrové øízení na poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Šenov na rok 2010 a zároveò schválilo pod bodem 25 d) 8: Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpoètu mìsta Šenov pro rok Dotace jsou finanèní pøíspìvky poskytnuté z rozpoètu mìsta Šenov, urèené k podpoøe aktivit obèanských sdružení. Dotace nelze poskytnout organizacím, jejich zøizovatelem je mìsto Šenov. Aktivity musí být realizovány dle ustanovení zákona o obcích a dalších obecnì závazných právních pøedpisù v oblastech: materiální zabezpeèení mládežnických spolkù s èlenskou základnou do 18 let vìku, s výjimkou spolkù, které se zúèastní projektu z ondu mikroprojektù Euroregionu Beskydy / Beskidy v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce 2007 až 2013 ÈR PR v r Bližší informace na ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 7

8 Chtìli bychom informovat šenovskou veøejnost o úspìšném tažení šenovských lukostøelcù napøíè krajem Vysoèina. Dobyli jsme mìsto Humpolec, a to jako orga- Sport / Inzerce Úspìchy šenovských lukostøelcù nizátoøi 20. Mistrovství Èeské republiky dospìlých v halové lukostøelbì (rekordní úèast 177 závodníkù), tak pøedevším vybojovaným titulem MÈR v kategorii holý luk Zdeòkem ilákem. Støíbrnou medaili získal Boris Gruntorád. Další závodník našeho družstva, nováèek Daniel Kaminski, se umístil na osmém místì (pro zajímavost: v kategorii startovalo 25 závodníkù). V soutìži družstev naši borci vybojovali støíbrné místo a ve finále se museli sklonit jen pøed favorizovaným Startem Praha. Zleva doprava: Boris Gruntorád, Zdenìk ilák, Daniel Kaminski. rantišek anda Hegedüs, manažer šenovské lukostøelby Mistr ÈR Zdenìk ilák. Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: Koupím rodinný dùm nebo pozemek k výstavbì RD v této lokalitì. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: Koupím v Šenovì a okolí zahradu nebo chatu. Tel.: Prodám pozemek 1130 m 2 u pozemní komunikace. Plynová pøípojka vyvedena na pozemku, ostatní sítì na hranici. Kontakt: Hledám trpìlivého èlovìka k hlídání ležícího pacienta na 8 hod. dennì od èervna do konce záøí v Šenovì na Podlesí. Jedná se o placenou výpomoc v pracovní dny. Tel.: V pondìlí 3. kvìtna v 16 hod. se uskuteèní u Pomníku padlých vzpomínková akce u pøíležitosti 65. výroèí osvobození Šenova. Kyticí uctíme památku také u pomníèku rudoarmìjce Rjaboje. Všechny obèany Šenova srdeènì zve KSÈM v Šenovì. Pila Kaòovice s.r.o. Bruzovice 229, nabízí štípané PALIVOVÉ DØEVO ceny jsou uvedeny s DPH za volnì sypaný prostorový metr, délka 25 a 33 cm MÌKKÉ 700 Kè TVRDÉ 1100 Kè pøi odbìru 10 prms (plná traktorová vleèka) doprava do 10 km zdarma dále prodáváme stavební øezivo hranoly, fošny, prkna tel , Dìkujeme všem pøátelùm a známým za rozlouèení s naším tatínkem, panem Oldøichem Hurtou a za pomoc v tìžké situaci pohøební službì Anubis. Jarmila Slovíková a sourozenci Radek, Ros a a Ludìk Oèkování psù proti vzteklinì Obecná povinnost oèkování psù proti vzteklinì je dána zákonem o veterinární péèi. Pro aplikaci každé dávky oèkovací látky musí být použita nová jehla. V uvedených termínech a èasech máte možnost využít nabídky oèkování, které provede MVDr. Miklík Jaromír, Havíøov-Suchá. Cena: 150 Kè za oèkování jednoho psa, úèinnost vakcinace 2 roky. Datum oèkování Místo oèkování Hod.: (støeda) ZUŠ (Zám. park) Podlesí (u transf.) V Družstvu (býv. obch.) Lapaèka Volenství Škrbeò (u obch.) (pátek) ZUŠ (Zám. park) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

9 Inzerce ZÍSKEJTE DOTACE Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM! Pro dotace budete potøebovat projekt a výpoèet potøeby tepla stávajícího a navrhovaného stavu. Reálné pøíklady výpoètù pro rodinné domy: RD Šenov: výmìna oken, zateplení fasády úspora tepla 44 %, dotace Kè (850 Kè/m 2 ) Kè na projekt RD rýdek-místek: výmìna oken, zateplení suterénu, fasády, pùdy úspora tepla 78 %, dotace Kè (1 550 Kè/m 2 ) Kè na projekt RD Šenov: výmìna oken, zateplení støechy úspora tepla 40,3 %, dotace Kè (850 Kè/m 2 ) Kè na projekt RD Markvartovice: výmìna oken, zateplení pùdy úspora tepla 31 %, dotace Kè (850 Kè/m 2 ) Kè na projekt RD rýdlant n. O.: výmìna oken, zateplení suterénu, fasády, pùdy úspora tepla 72 %, dotace Kè (1 550 Kè/m 2 ) Kè na projekt RD Šenov: zateplení suterénu a pùdy úspora tepla 53 %, dotace Kè (850 Kè/m 2 ) Kè na projekt (okna byla vymìnìna a fasáda zateplena již døíve). Objednejte si projekt a výpoèty potøebné pro dotace. Dotace na projekt ve výši Kè! Volejte nebo pište na adresu Více informací na Cena projektu vèetnì zamìøení a výpoètù je pro rodinné domy až Kè bez DPH podle velikosti a složitosti domu. Dotace na projekt byly prodlouženy na celou dobu trvání akce! Novì otevøeno od ARMY SHOP Tìšínská 698, Šenov, vedle vchodu restaurace Šenovská bašta PO PÁ od 10 do 17 hodin Tel.: Elektro Nociar Zadní 701/9, Ostrava-Radvanice, Tel.: Domovní a bytové elektroinstalace nové rekonstrukce opravy Návrhy a montáž elektronických zabezpeèovacích systémù Revize el. instalací hromosvodù el. spotøebièù ruèního náøadí MaR návrhy výroba montáž servis Opravy a servis mìøicích systémù, tepelné a laboratorní techniky Kocourek Josef VÁM NABÍZÍ èištìní kobercù a sedacích souprav pùjèování stroje Kärcher mytí oken MOBIL1: MOBIL2: Pneuservis RS Roman Šamu, Ve strži 208, Šenov u Ostravy Mob.: , OTEVÍRACÍ DOBA: Po Pá: 8 17 hod.; So: 8 12 hod. Pøípadnì jiný èas dle telefonické domluvy. KOMPLETNÍ PNEUSERVISNÍ SLUŽBY. PRODEJ PNEU A DISKÙ. KOMPLETNÍ PØEZUTÍ PLECH. 400, VÈETNÌ VYVÁŽENÍ ŽELEZÁØSTVÍ M. Wal. Prodej spoj. materiálu, ruèního náøadí, zahradnického náøadí na ulici Hlavní 750 prostory Textilu p. Vlèková s rozvážkovou službou Tel.: Automatické závlahové systémy zn. Hunter, K-Rain, TORO, Gardena pro zahrady, skalky, zimní zahrady, høištì, parky Zakládání trávníkù setých i rolovaných, vèetnì jarní nebo celoroèní údržby Likvidace døevin a štìpkování Nákladní autodoprava s hydraulickým jeøábem (Avie 5t, 1,5t) Možnost zapùjèení štìpkovaèe, vertikulátoru GASIP INTEPS s.r.o. rýdecká 338, Šenov tel , ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 9

10 Inzerce POHØEBNÍ SLUŽBA ARON Havíøov-Mìsto, ul. Národní tøída 1541/14a Od roku 1991 poskytujeme komplexní pohøební a høbitovní služby. Zajistíme pohøby ve všech kostelech a smuteèních síních vèetnì výkopu hrobu a pohøbu do hrobky. Souèástí našich služeb je vyøízení pohøbu o víkendech buï v kanceláøi pohøební služby nebo u Vás doma. Chladicí zaøízení, které máme k dispozici je umístìno na místním høbitovì. Tato skuteènost pøíznivì ovlivní cenu pohøbu. PØEVOZY ZESNULÝCH NEPØETRŽITÌ tel , , Právní záležitosti dennì vè. soboty od 9 do 18 hod. advokátní kanceláø v Havíøovì, Na ojtství 8 JUDr. Marcela Žorièová poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, pøevody nemovitostí, vìcná bøemena, rodinné právo apod. Kontakt tel. è. + fax , mobil ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , Pekaøství Bartovice Peèeme: BARTOVICKÝ CHLÉB tradièní výroba chleba zadìlávaného kváskem na klasické parní peci; SVATEBNÍ KOLÁÈE a jiné chutné sladké i slané peèivo pro Vás. Zaruèená kvalita a trvanlivost! Srdeènì Vás zveme k nákupu. Otevøeno: Po-Pá od 6.00 do hod. Ostrava-Bartovice, Šenovská 295, tel.: Opravy šicích strojù i v bytech zájemcù (v Šenovì i okolí) Nabídka platí po dobu dostateèného zájmu. Volejte mezi až hod. na tel. èíslo: Mobil: jen SMS Benzín pøi této akci neúètuji. Váš mechanik šicích strojù M. Miller MO ÈSSD zve obèany na setkání s E. Richtrovou a L. Zaorálkem 27. dubna v hod. restaurace Na špici 2. kvìtna v hod. položíme kytici k pomníku padlých. Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starostka Mgr. Darja Kuchaøová, místostarosta Ing. Jan Blažek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ivot ve mìstì 6 Zveøejnìní Na jaøe si svìt obléká veselý kabát u itý z radosti, tìstí a dobré nálady. Obléknìme si ho i my.

ivot ve mìstì 6 Zveøejnìní Na jaøe si svìt obléká veselý kabát u itý z radosti, tìstí a dobré nálady. Obléknìme si ho i my. / Bøezen 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 ivot ve mìstì 6 kolství 7 Sport 9 Zveøejnìní V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Konference ivot u nás a u sousedù

Konference ivot u nás a u sousedù / Øíjen 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 6 kolství 6 ivot ve mìstì 7 Sport 8 Konference ivot u nás a u sousedù Dne 24. záøí 2010 probìhla v sále hostince Na Lapaèce slavnostní konference,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude

Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude / Únor 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 Sport 6 Inzerce 8 Plánovaná kanalizace pro rok 2010 nebude V øíjnu loòského roku mìsto po ádalo o dotaci na roz íøení kanalizace.

Více

Èerven 2010. Návrh zadání nového Územního plánu mìsta enova øe í celé katastrální území enov

Èerven 2010. Návrh zadání nového Územního plánu mìsta enova øe í celé katastrální území enov / Èerven Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura - 6 kolství 8 Sport ivot ve mìstì 9 Návrh zadání nového Územního plánu mìsta enova øe í celé katastrální území enov Oznámení o projednání návrhu zadání Územního

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Duben 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 kolství 5 ivot ve mìstì 7 Sport 10 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Duben nám pøinesl opravdové jaro, jaro plné slunce, kvìtin a léèivých bylin, kterým

Více

kolství Velikonoce slavnostech svátkù jara, které byly zasvìceny slovanské bohyni Vesnì. Mezi u

kolství Velikonoce slavnostech svátkù jara, které byly zasvìceny slovanské bohyni Vesnì. Mezi u Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Velikonoce Velikonoce, nejvýznamnìj í køes anské svátky oslavující zmrtvýchvstání Je í e Krista, jsou pohyblivými svátky, které se slaví

Více

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se

15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov V sobotu 21. èervna 2013 v 1 hodinu 59 minut a 23 sekund jsme se z jara pøehoupli do léta. V ichni, milí ètenáøi, si

Více

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010

Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Leden /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Sport X Schválený rozpoèet mìsta Šenov na rok 2010 Vážení obèané, Zastupitelstvo mìsta Šenova na svém zasedání dne 10.

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Listopad /2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 9 Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva mìsta Šenov Ve volbách do zastupitelstva mìsta Šenov, konaných

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

/ Listopad DESET LET MÌSTA ŠENOV. Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí / Listopad 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 7 Rùzné 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Podzim nás zasypal barevnou nádherou spadaného listí a do oèí nám neodbytnì záøí

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì

kolství mìsta. V rekonstruovaném objektu na ly své zázemí knihovna a muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v na em mìstì Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura Vá ení spoluobèané, jsme na prahu nového roku 2015, a to je pøíle itost, ohlédnout se a zhodnotit právì konèící rok, a zároveò si nastínit, co nás èeká v na em mìstì.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad,

15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enov Leto ní léto se pøedvádí jako na stránkách exkluzivních cestovních kanceláøí, a tak snad, milí ètenáøi, uvítáte klidnou

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

Bezbariérový enov. Èervenec Srpen 2010

Bezbariérový enov. Èervenec Srpen 2010 / Èervenec Srpen 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 5 kolství 8 ivot ve mìstì 8 Sport 11 Bezbariérový enov Od roku 2007 byla pøipravována akce a projektová dokumentace týkající se lep ího

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Prosinec 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 7 kolství 9 ivot ve mìstì 11 Sport 14 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Purpura s vanilkou voní krajem, lidé peèou vánoèky, andìlé si chystají zásoby

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

kolství na budovách zdravotního støediska, mìstského podniku slu eb a radnice bylo vyøe eno nejen dlouhodobé zatékání do objektù, ale

kolství na budovách zdravotního støediska, mìstského podniku slu eb a radnice bylo vyøe eno nejen dlouhodobé zatékání do objektù, ale Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport OHLEDNUTÍ ZA LOÒSKÝM ROKEM 2015 Vá ení spoluobèané, pøelom starého a nového roku je v dy pøíle itostí k bilancování toho, co se událo

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE

INFOKANÁL OBCE TVRDONICE INFOKANÁL OBCE TVRDONICE Obec Tvrdonice nám. Míru 96/31 691 53 Tvrdonice Tel.: 519 339 203 www.tvrdonice.cz OBECNÍ ÚŘAD Úřední hodiny: PO 8.00 11.30 12.30 17.00 UT 8.00 11.30 12.30 14.00 ST 8.00 11.30

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace

kolství Vá ení spoluobèané slu eb pro obèany, udr ení bezpeènosti ve mìstì. Nosným programem celého volebního období je roz íøení kanalizace Uvnitø najdete u MìÚ informuje Na úvodní stránce Obì níku se v prùbìhu roku spí e setkáváte s èlánky, které jsou vìnované rùzným výroèím nebo zajímavostem spojených se enovem. V prvním vydání Obì níku

Více