Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu"

Transkript

1 / Duben 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství x Sport 6 Stavební úpravy zdravotního støediska a mìstského úøadu Jak jsme ji informovali, mìsto enov zahájilo v únoru stavební práce spojené s vybudováním bezbariérových pøístupù do objektu zdravotního støediska a mìstského úøadu. Znovu pøipomínáme a upøesòujeme informace o omezení provozu na zdravotním støedisku: Od je po dobu 14 dnù uzavøena ordinace MUDr. Bøeziny, MUDr. vihálkové, rehabilitace paní Mojové a kosmetika paní Butorové. Akutní gynekologické stavy budou øe eny v gynekologické ambulanci nemocnice ve FrýdkuMístku. Od bude po dobu 14 dnù uzavøena zubní ordinace MUDr. Mazucha a MUDr. Daòkové, ordinace MUDr. Kopeckého, provoz rehabilitace v levém køídle støediska a ordinace MUDr. Maøádka. Naléhavé pøípady MUDr. Maøádka budou øe eny v náhradních prostorách na zdravotním støedisku v enovì (ordinace gynekologie v 1. patøe) v tìchto ordinaèních hodinách: zavøeno (stìhování) Od do : Pondìlí hod.; Úterý hod.; Støeda hod.; Ètvrtek zavøeno; Pátek hod. Léky je mo né objednávat telefonicky ve vý e uvedených ordinaèních hodinách: tel. è.: Zástup MUDr. Maøádka po celou dobu náhradního provozu bude souèasnì zaji ovat MUDr. Maøádková v objektu Hornické polikliniky v Ostravì, Sokolská tøída 2587/81 od hodin. Ve keré bli í informace budou umístìny na dveøích jednotlivých ordinací, èi vstupních dveøích do objektu, pøípadné upøesnìní harmonogramu postupu prací bude uveøejnìno na webových stránkách mìsta. Výrazné omezení provozu mìstského úøadu se nepøedpokládá, ve keré informace budou umís ovány na vstupních dveøích do budovy mìstského úøadu. Mìsto se opìtovnì omlouvá v em obèa- nùm i nájemníkùm prostor v jednotlivých objektech za doèasné znepøíjemnìní provozních podmínek z dùvodu probíhajících stavebních prací. Rovnì se omlouváme za ome- zení parkovacích míst pøed zdravotním støediskem v dobì budování nového parkovi tì. Dìkujeme za pochopení. Ing. Olga Palátová, odbor investic, MH a dopravy. Policie ÈR: Stalking Výraz stalking je dnes z médií èasto slýchávaný výraz. Jde o moderní delikt, jeho trestnost zavádìjí mnohé okolní státy. S leto ní platností nového trestního zákoníku byl i u nás v Èesku tento trestný èin zakotven pod názvem Nebezpeèné pronásledování. Kdo je stalker? Kdo nejèastìji pronásleduje? Ve vìt inì pøípadù jsou to bývalí partneøi, mù e to být kolega z práce, soused nebo tøeba obdivovatel celebrit. Rozdíl mezi bì nou ne astnou láskou a stalkingem je zásadní! Ne astnì zamilovaný èlovìk trápí pøedev ím sám sebe, zatímco stalker trápí druhé. Jak stalking poznáme? Nepodceòujte vlastní intuici, takzvaný dar strachu. Typickými projevy nebezpeèného pronásledování bývají obvykle tøi stupnì chování. Na poèátku to jsou zdánlivì nevinné pokusy o náhodný kontakt prostøednictvím sms èi u. Jejich obsah mù e být pøíjemný i zastra ující. Druhým stupnìm jsou pøímé i nepøímé výhrù ky smìrované k obìti, které u ní vyvolávají strach a obavy. Nìkde stalker èíhá nìkolik hodin pøed domem obìti, jinde je schopen doprovázet ji v minimální vzdálenosti na cestì kamkoliv. Tøetí podobou stalkingu je nièení vìcí, propíchnuté pneumatiky od auta, pomalované stìny domu, rozbitá okna, zbavení obìti osobních vìcí. V echny podoby se mohou vyskytovat ve (pokraèování na str. 2) ENOVSKÝ OBÌ NÍK 4/2010 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøím étel.èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Nechutnalo mu? Rozbitím výplnì skla u vstupních dveøí místního lokálu protestoval pøi odchodu domù nespokojený host. Jestli se mu nezdála obsluha, nebo kvalita piva, nebylo zjištìno. Po vystøízlivìní si mohl sypat popel na hlavu Kominík na fušce. Do sbìru, nebo snad pro své využití, vytrhal vývody z komínù u prodejních bunìk na námìstí neznámý pachatel. Že mùže ohrozit provoz a bezpeèí, mu bylo úplnì jedno Piknik v Šenovì. Pár piv pro dobrou pohodu si vychutnávali návštìvníci sousedního mìsta pøímo pod okny MìÚ. Dopolední siesta je však vyšla pomìrnì draho. Za nerespektování OZV jim byla udìlena bloková pokuta Proè jim to nikdo neøekl? Povedení mladíci z Ostravy si pøijeli do Šenova pro elektro materiál. Svou felicii si naložili vrchovatì samozøejmì brali z cizího. Když je majitel chytil, hájili se nevìdomostí a prvním prohøeškem. Ze svatouškù se však vyklubali protøelí zlodìji. Pøestupek tak mùže být pøekvalifikován na trestný èin Absolutní pøednost. Kdo jezdí na motorce, má právo na cokoliv. Takové povìdomí nadøazenosti má nejspíš neznámý pachatel motorkáø. Pøi své spanilé jízdì totiž bezdùvodnì napadl pøes cestu pøecházejícího muže. Do oblièeje ho udeøil takovou silou, že poškozený upadl a pøivodil si další zranìní. Šetøení je vedeno (pokraèování ze str. 1) všech formách souèasnì, opakovat se a nabývat na intenzitì. Na vás je, abyste rozpoznali èas, kdy se vyrovnávání s rozchodem mìní ve stalking. Mùže to trvat mìsíce, nìkdy i roky a pøípadné dáreèkování èi smskování k vyrovnávání se s rozchodem mùže patøit. Neznamená to ale, že vás ex bude sledovat na každém kroku, vyhrožovat vám èi vás psychicky týrat! Dále musí být pronásledování intenzivní a hlavnì dlouhodobé, v období ètyø až šesti mìsícù. Lhùta se zapoèítává od úèinnosti nového trestního zákoníku, to znamená od letošního ledna. Jak se bránit? Stalkeøi jsou èasto velmi vynalézaví. Nenechejte se ze soucitu èi zvìdavosti zlákat k telefonickému rozhoru èi setkání, k nìmuž by nikdy nemìlo dojít! Ideální je pronásledovatele úplnì ignorovat, neodpovídat na telefonáty, sms, nescházet se. Dále se vyhýbejte místùm možného setkání, snažte se projevy pronásledování evidovat a zdokumentovat, informovat své blízké okolí a vyhledejte pomoc. Odbornou pomoc mùžete vyhledat jednak v porad- Mìstský úøad informuje pro tìžké ublížení na zdraví. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Policie ÈR: Stalking nách Bílého kruhu bezpeèí nebo se obrátit na Policii Èeské republiky. Vìtšinou samotný zájem policie o stalkera zpùsobí, že zchladne a obì pøestane obtìžovat. Radìji planý poplach než pøehlížení situace, které Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd., mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov nebo na R. Kulhánek, vel. MìP nakonec mùže skonèit tragédií. Soudce pak ještì pøed vynesením rozsudku mùže zakázat násilníkovi kontaktovat o- bì nebo se k ní pøiblížit v rámci pøedbìžných opatøení. prap. Bc. Silvie Kasperová Z jednání samosprávy ve zkratce RADA MÌSTA 50. SCHÙZE vzala na vìdomí: zprávu Senior klubu závìreènou zprávu ÚIK o provedení øádné roèní inventarizace závìreèný úèet mìsta za rok 2009 návrh Koordinátora ODIS s.r.o. informaci o stanovení nového záplavového území od a vyznaèení v mapovém podkladu stavy finanèních fondù pøíspìvkových organizací (PO) schválila: rozpoètová opatøení limit mzdových prostøedkù pro PO rozdìlení hospodáøských výsledkù PO za rok 2009 smlouvu o spolupráci pøi zajištìní zpìtného odbìru elektrozaøízení, E-domku mezi mìstem Šenov a ASEKOL s.r.o. dodatky k nájemním smlouvám smlouvy o provozování vodního díla umístìní stavby a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta jmenovala: komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k zakázce Cisternové automobilové støíkaèky Pozvánka na rybáøské závody, které se konají dne na rybníku Odona Urbance v Šenovì. Zahájení v 6.00 hod. Prodej povolenek je v pátek od 16 do 18 hod. a v sobotu od 5 hod. Hodnotné ceny, obèerstvení zajištìno, kapøi v tombole. Dne od 8 hod. jsou tamtéž rybáøské závody mládeže. Srdeènì zve výbor MS ÈRS v Šenovì. 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

3 Mìstský úøad Šenov ve spolupráci s firmou ŽDB Group, a.s. Bohumín uskuteèní dne 29. dubna 2010 (ètvrtek) v dobì od 11 do 15 hod. na parkovišti na Zámecké ulici v Šenovì sbìr autovrakù (vozidel urèených k likvidaci). Ceny za fyzickou likvidaci a odvoz autovrakù: a) likvidace kompletního autovraku je BEZ- PLATNÁ b) nekompletní autovrak bez motoru 600 Kè vozidlo musí mít kola nasazená na nápravách, za každé chybìjící kolo úètujeme poplatek 100 Kè (kromì rezervy). Potøebné doklady a) majitel vozu: obèanský prùkaz; velký technický prùkaz vozidla b) ostatní osoby: plná moc od majitele vozidla jako souhlas k likvidaci (nemusí být notáøsky ovìøena); velký technický prùkaz vozidla; obèanský prùkaz. Majitelé (nebo doruèitelé) takto pøedaných autovrakù obdrží na místì od ŽDB Group, a.s. (vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sbìr, výkup a využívání autovrakù a ostatních dopravních prostøedkù) Potvrzení o pøevzetí autovraku do zaøízení ke sbìru autovrakù doklad potøebný pro vyøazení vozidla z evidence motorových vozidel. Majitelùm nepojízdných vozidel nabízíme odvoz vraku z místa jeho odstavení. Zájemci o tuto službu se mohou pøihlásit do 28. dubna 2010 na tel. è , kde Mìstský úøad informuje Informace o likvidaci autovrakù budou zapsáni do poøadníku. Potvrzení o pøevzetí vozidla k likvidaci bude vystaveno øidièem ihned na místo po pøedložení výše uvedených dokladù + úhradì poplatku za odtah ve výši 100 Kè / SAMOSTATNÌ PØISTAVOVANÉ VOK Kvìten a místo pøistavení: køiž. K Hájence x Dlouhá, Pod Èechem, Ke Starému Mlýnu, Stará Petøvaldská, køiž. Šajarská x Nad Potokem, U Alejského Dvora Èerven a místo pøistavení: Škrbeòská (u obch.), Topolová, Datyòská, V Družstvu, Na Šurtrovinì, Lapaèka 2x (u obch.), U Rybníkù Èervenec 2010 nepøistavuje se. SBÌRNÉ MÍSTO KOM. ODPADÙ ul. Na Sedlácích otevírací doba od 1. dubna 2010: Po, Stø, Pá od do hod.; So od 9.00 do hod. Urèeno pro druhy odpadu: objemný odpad z domácností nábytek, koberce, sanitární pøedmìty apod.; elektro vyøazené elektrospotøebièe, elektronika, nejlépe kompletní (televizory s nepoškozenou obrazovkou), za úplné elektrozaøízení je považován spotøebiè i bez pøívodní šòùry, spotøebièe rozebrané (s chybìjícími podstatnými díly), jsou hodnoceny jako odpad; bioodpady tráva, listí neupotøebitelné ovoce. Zcela vylouèeny jsou kompletní vozidlo (nekompletní za pøíplatek viz výše). Využijte tuto možnost ekologického odstranìní autovrakù! Bližší informace vám poskytnou pracovníci MìÚ Šenov, Hospodaøení s komunálními odpady stavební odpady (napø. su, stará okna po výmìnì, lepenka atd.) Sbìrné místo je urèeno pro odpady fyzických osob obèany s trvalým odbor výstavby, úsek ŽP, tel.: , nebo ŽDB Group, a.s. Bohumín, provoz Recyklace, tel.: , , , pobytem v Šenovì a vlastníky staveb pro individuální rekreaci na území mìsta, služba je bezplatná. (Stuchlíková, ŽP) Informace z dopravy SOUVISLÁ OPRAVA UL. KAŠTANOVÉ SS MSK jako správce silnice II/473 ul. Kaštanová zrealizuje v letošním roce souvislou úpravu v úseku od místní komunikace Pod Køižovatkou po místní komunikaci Prostøední délka opravy cca 800 metrù. Oprava je plánována na mìsíc kvìten. Pøesný termín uvedeme v kvìtnovém Obìžníku. M. Musialová/MH Oprava žermanických pøivadìèù Evidence obyvatel V termínu od bude probíhat akce Údržba žermanických pøivadìèù vody pro ArcelorMittal Ostrava a.s. Jedná se o tyto ulice, které budou dotèené opravou: K Trati, Topolová, Záblatí, V Úvozu. Opravu provádí firma ECO- COAL, s.r.o. M. Musialová/MH NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Sofia Smeliková, Rozálie Lysková, Nicol Mrùzková, Emílie Sobotková, Sebastian Huleš, Josef Labudek K narození dìtí rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Milan Majuk, Aloisie Beranová, Karel Maèek, Ladislav Ryška Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 3

4 Kultura KAM za kulturou, zábavou a sportem OD 15. DUBNA DO 15. KVÌTNA 2010 ŠENOV Knihovna & Šenovské muzeum Pravidelná otevírací doba: PO: 8 17 hod.; ÚT, ÈT, PÁ: hod.; ST: zavøeno; SO: 8 11 hod.; tel.: Výstava v Panské oratoøi Zveme všechny pøíznivce kultury k návštìvì výstavy vìnované dìjinám šenovské katolické farnosti, která bude pro veøejnost otevøena ve dnech 19. dubna až 31. kvìtna 2010 v dobì: pondìlí, úterý, ètvrtek, pátek od 15 do 17 hod. a každou nedìli od 8 do 10 hod. Výstava se nachází v prostorách Panské oratoøe v kostele Prozøetelnosti Boží. Vyzýváme šenovské spolky i pamìtníky k doložení dùležitých událostí (týkající se budov, spolkù, osob) pro pøípravu kalendáøe šenovských významných událostí a osobností. Informace mùžete pøinést osobnì do knihovny, nebo poslat poštou (Lipová è. 861, Šenov) nebo e- mailem Pro pøipravovanou výstavu Z historie staré školy sbírá Šenovské muzeum fotografie žákù, kteøí navštìvovali tzv. Starou školu u kostela v Šenovì. otografie vám po naskenování budou vráceny. Uvítáme, pokud k fotografii pøiložíte seznam žákù, uèitelù. otografie mùžete zaslat poštou, nebo osobnì pøinést na adresu Knihovna & Šenovské muzeum, Lipová è. 861, Šenov. A nebo je mùžete zaslat elektronicky na e- mail Dìkujeme za spolupráci. Pozvánka k sousedùm VÁCLAVOVICE hod. vernisáž výstavy meditativních obrazù P. Stanislava Weigela Cesta ke Kráse v kostele sv. Václava ve Václavovicích spojená s promítáním hudebního pásma Krása Stvoøení. V hod. mše svatá. Výstava je otevøena vždy ve støedu a v nedìli v èase bohoslužeb (pøed a po bohoslužbách) od do Možnost zakoupení obrazù a knih autora. VRATIMOV Kino Hvìzda pøedstavení vždy od hod. 21. a Alvin a Chipmunkové 5. a Doktor od jezera hrochù 23. a Avatar 7. a Nezapomeò na mnì 28. a Zlodìj blesku 12. a Deš ová víla a Vlkodav 14. a Ženy v pokušení Kulturní støedisko hod. panoramatická live diashow RUSKO zemì plná pøekvapení Lenka a Leoš Šimánkovi hod. Hradiš an, umìlecký vedoucí Jiøí Pavlica HAVÍØOV Divadlo Petra Bezruèe hod. Kodaò hod. Divoká kachna hod. Noc bláznù hod. Evžen Onìgin Kulturní dùm Petra Bezruèe 1. až výstava Kosmonauti a astronauti ze 37 zemí svìta Jaroslav Navara hod. pøednáška Radima Ptáèka Albánie, zemì pro dobrodruhy hod. divadelní pøedstavení Kosa hrají Božidara Turzonovová, Martin Trnavský aj. 24. a divadelní pøedstavení pro dìti Neposlušné autíèko Kulturní dùm Radost hod. klavírní recitál Martina Vojtíška Pocta ryderyku Chopenovi hod. koncert skupiny TRIO Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý Kulturní dùm Leoše Janáèka 6. až výstava prací èlenù Sdružení umìlcù Moravy a Slezska Tìšínské jablko sváru pøilákalo nejen pamìtníky 3. bøezna t.r. probìhla ve stísnìných prostorách knihovny beseda na téma, o kterém se tak èasto nemluví. Letopisci místního muzea, trochu vyprovokováni programem ÈT (Historie.cz z 5. listopadu 2009) našli odvahu nakousnout toto kyselé jablko. S využitím vzpomínek dosud žijících pamìtníkù a dochovaných písemností jsme upøesòovali rozsah polského záboru Šenova a mapovali atmosféru té doby. akt, že rok pøed nìmeckou okupací byla Poláky zabrána severní èást Šenova (vè. školy Podlesí) je historickou skuteèností a zpùsob záboru minimálnì srovnatelný s pozdìjší okupací nìmeckou. Téma besedy pøilákalo nejen místní pamìtníky, ale i obèany okolních obcí a novináøe. Šenovští letopisci dìkují všem, kteøí se této besedy zúèastnili v tak hojném poètu. Pøes tøi hodiny trvající beseda byla ukonèena slibem, že pokraèování bude. OPEN RAPID ŠACH ŠENOV dubna 2010 od 8.45 hod. probìhne v restauraci Na Lapaèce šachový turnaj v rámci projektu Život u nás a u sousedù ve spolupráci s polským mìstem Strumien. Na setkání se tìší pøíznivci šachové hry. 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

5 IVANÈENA 2010 Srdeènì zveme všechny pøíznivce skautingu k výstupu ke skautské mohyle na Ivanèenì pod vrcholem Lysé hory. Letos, pøesnì v sobotu 24. dubna, oslaví mohyla 20 let svobody, a my všichni budeme mít možnost pøipomenout si památku všech skautù, kteøí padli za 2. svìtové války a oslavit tak i svátek patrona všech skautù a skautek sv. Jiøí. Život ve mìstì / Kultura Skauti a skautky Šenov SKAUTSKÁ MŠE KE CTI SV. JIØÍ Patron všech skautù a skautek rytíø sv. Jiøí žil ve 3. staletí v Kappadokii (dnešní Turecko) a podle staré legendy pøemohl zlého draka. Pøi pøíležitosti jeho svátku si chceme pøipomenout jeho stateènost v boji proti zlu, v èemž je nám i dnes pøíkladem. Proto vás zveme na skautskou mši svatou ke cti sv. Jiøí, která se uskuteèní v nedìli v hod. v kostele Prozøetelnosti Boží. Úèast ve skautském kroji je více než vítána! ZÁVOD VLÈAT A SVÌTLUŠEK V sobotu 8. kvìtna se v Šenovì uskuteèní základní kolo Závodu vlèat a svìtlušek o putovní totem náèelníka a putovní vlajku náèelní. Pøijïte podpoøit soutìžní hlídky z našeho støediska ve veliké konkurenci hlídek celého junáckého okresu rýdek-místek. Více informací naleznete na webu Za skautské støedisko Šenov Martin Sukaè Rádio a Helena Kyšková Kotì. Svobodní - ženatí Zveme vás na tradièní fotbalové utkání svobodní versus ženatí, které se koná dne 30. dubna 2010 v hodin ve sportovním areálu SK Lapaèka. Knihovna & Šenovské muzeum Letos, již po osmé, nocovaly dìti v šenovské knihovnì v rámci mezinárodní akce Noc s Andersenem, která je významnou akcí, poøádanou na podporu ètenáøství. Pro dìti byl pøipraven pestrý program, jakým byla loutková dramatizace pohádky o Popelce, sportovní soutìže, noèní vycházka a samozøejmì ètení. Všichni úèastníci akce, tj. dìti i personál knihovny, si odnesli hezké vzpomínky a již se tìší na další roèník. V mìsíci dubnu 2010 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané EMIL BALÁŠ ŠTÌPÁNKA BEDNÁØOVÁ JINDØIŠKA BLAŽKOVÁ LIBUŠE BLAŽKOVÁ MARIE ENGLISCHOVÁ STELLA GE ERTOVÁ JANA CHWISTKOVÁ MIROSLAV KAÈOR JAROSLAV KOLÁØ JOSE KRESTA HYNEK MALÁŠEK ZDENKA MECNEROVÁ VLASTA MOTLOCHOVÁ MILAN NEKORANIK SOÒA PASTRÒÁKOVÁ JAROSLAV PÁNOV IRENA PISKOØOVÁ LIDIE POKORNÁ JANA RAJDUSOVÁ MILAN RAŠÍK JOZE SABO JARUŠKA SLÍVOVÁ DAGMAR SVOBODOVÁ KAREL SZTE EK VLADIMÍR ŠEBESTA JIØÍ TOMIS PAVEL VALÈUHA EMILIE VAŠKOVÁ LUDMILA VIAZANICOVÁ ANNA VOLNÁ Výroèí ZLATÉ SVATBY oslaví manželé HERMÍNA A ANTONÍN KYŠKOVI Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinnou pohodu a spokojenost. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit na tel nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. dne v mìsíci. (SO / T. Klimasová) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 5

6 ÈLOBRDO! Již 4. roèník turnaje ve známé høe Èlovìèe, nezlob se! poøádala Pionýrská skupina J. A. Komenského v sobotu 27. bøezna Do Ostravy- Poruby se vydalo zkusit své štìstí ve høe a reprezentovat PS Šenov devìt lidí. Po rozlosování a upøesnìní pravidel se 40 úèastníkù zmocnilo kostek a u 10 hracích plánù zaèal boj mezi èervenými, modrými, žlutými a zelenými figurkami. Jak už to tak bývá, když èlovìk potøeboval šestku, tak na kostce poøád padala jednièka a když už mu chybìl poslední krùèek do domeèku, tak jednièka ne a ne padnout... Do závìreèného finále v mladší kategorii se z naší skupiny neprobojoval nikdo, ale v kategorii 15+ jsme mìli rovnou dva zástupce, z nichž krásné 3. místo získal Hanys Chrástek a na pomyslný stupínek vítìzù se postavila Vìrka Tøísková! Jako skupina jsme obsadili 2. místo a dostali jsme velkého støíbrného pinèlíka, takže gratulace patøí všem zúèastnìným! Za PS Šenov Veronika Perzynová JARNÍ PRÁZDNINY PS ŠENOV Jasení základna DDM Jablunkov 20. až I letos jsme se všichni rozhodli strávit jarní prázdniny na základnì DDM Jablunkov. Po pøíjezdu se dìti rozdìlily do dvou oddílù, aby mezi sebou mohly soupeøit v celopobytové høe PO STO- PÁCH YETTIHO. Tyto Život ve mìstì / Sport Pionýrská skupina Šenov oddíly si poté vymyslely svùj znak a název. První oddíl si vybral jméno KE- DLUBNI a druhý ŠPRTI. Celopobytová hra je zavedla až do dalekých Himalájí, kde musely èelit napøíklad divoké zvìøi a poèasí. Po velmi vyrovnaném souboji nakonec vyhrálo s náskokem jednoho bodu družstvo Šprtù. Došlo také na velice oblíbenou stezku odvahy, kterou jsme si všichni velmi užili. Nakonec dorazil uznávaný host DJ Lafo, který nám poslední veèer pøipravil skvìlou diskotéku, èímž slavnostnì zakonèil náš pobyt. Dìti pøed odjezdem dostaly sladkosti a poté už zbývala jen smutná a zdlouhavá cesta na vlak. Snìhová nadílka nám letos sice nepøála tak jako loni, ale všem se nám akce líbila a poøádnì jsme si týden na horách užili. Za PS Šenov Jan Tøíska LETNÍ TÁBOR PS ŠENOV Klobouk kouzelníka Pokustona není obyèejný klobouk. Bydlí v nìm totiž dva králíci BOB a BOBEK. Oba se každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít komická dobrodružství a veselé pøíhody, které s nimi mohou letos zažít i vaše dìti na našem táboøe. Pionýrská skupina Šenov si vám tímto dovoluje nabídnout tøítýdenní pobyt na letním stanovém táboøe pro dìti ve vìku 6 15 let. Místo konání: Bystøièka (okres Vsetín). Cena: Kè. Termín: Kontakt: hlavní vedoucí tábora Jiøí Chrástek, tel.: , Na všechny nové i staré kamarády se tìší Bob a Bobek a všichni kvalifi- kovaní vedoucí a instruktoøi Pionýrské skupiny Šenov. Bližší informace a fotky z minulých let naleznete i na našich webových stránkách: Mladiství pod vlivem alkoholu Koncem mìsíce bøezna 2010, z pátku na sobotu po desáté hodinì veèerní, probìhlo v souèinnosti s Mìstskou policií v Šenovì bezpeènostní opatøení. Zamìøeno bylo pøednostnì na dodržování zákazu podávání alkoholu osobám mladším 18 let ve vytipovaných restauraèních zaøízeních. Výsledky tohoto opatøení byly pozitivní u tøech mladistvých chlapcù ve vìku 16 let a dvou 17letých. Všechny pozitivní dechové zkoušky mìly namìøenou hodnotu alkoholu v dechu pod 1 promili. V prvním pøípadì byla namìøená hodnota 0,14 promile alkoholu v dechu, kdy se chlapec pøiznal, že si nepozorovanì upil pivo kamarádovi. Ve druhém pøípadì našli strážníci podnapilého chlapce, jak se pøed naší kontrolou chovává v køoví u restaurace. Zde bylo podání alkoholu vyøešeno na místì blokovou pokutou ve výši 1000 korun, kdy tato pokuta byla uložena jeho kamarádovi, který SK Šenov oddíl kopané Start do jarní èásti fotbalového roèníku 2009/ 10 se pro družstvo dospìlých SK Šenov vydaøil podobnì jako na podzim Obì utkání naši muži vyhráli, a to v Hnojníku 3:1 (branky dali Pavel Štìpán ml., posila Radek Beránek a navrátilec z hostování ve Václavovicích David Tošenovský) a doma v derby porazili Dolní Datynì 2:0, když první branku z pokutového kopu vsítil mu alkohol zakoupil. Ve tøetím pøípadì je podání alkoholu zadokumentováno a provìøováno jako podezøení z pøestupku na úseku ochrany pøed škodami zpùsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Všechny mladé degustátory pak policie postupnì pøedala rodièùm. Bìžnou praxí rovnìž u takovýchto typù bezpeènostních opatøení je pøítomnost sociálních pracovníkù z Orgánu sociálnì-právní ochrany dìtí. Tito v našem pøípadì byli o výsledku bezpeènostních opatøení informováni druhého dne. Ještì bych ráda dodala, že protiprávní jednání provozovatelù restaurací a dalších osob, podle výsledkù našeho šetøení, bude projednávat pøíslušný správní orgán Mìstského úøadu. Provozovatelùm zaøízení hrozí penìžitý trest pøípadnì i zákaz èinnosti. prap. Bc. Silvie Kasperová Martin Klimša a v závìru zpeèetil výhru opìt David Tošenovský. Herní projev našeho A týmu v tìchto utkáních, a to zejména ve druhých poloèasech, nebyl vždy podle našich pøedstav, což bylo ovlivnìno i pøechodem z menších umìlých trávníkù na pøírodní høištì. Pøesto musíme uvést i nìkolik pozitivních informací. V obou zápasech dobré výkony pøedvedly (pokraèování na str. 7) 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

7 (pokraèování ze str. 6) posily Radek Beránek a Jan Kaloè, a také se výbornì uvedl D. Tošenovský (nový kanonýr SKŠ?), který, i když nastoupil vždy až ke konci utkání, tak skvìlým slalomem kolem soupeøových brankáøù zpeèetil v obou utkáních vítìzství SK Šenov. Další pozitivní zprávou je návrat Daniela Kyšky po dlouhodobém zranìní. Pøekvapením pro fanoušky na šenovském høišti je urèitì i nový obèerstvovací stánek, který zajistil tajemník oddílu p. Lumír Gazdík. Na konec to nejlepší. Jsou to pøíznivci šenov- Sport / Život ve mìstì SK Šenov oddíl kopané ského fotbalu, kteøí vypraveným autobusem a vlastními vozidly pøijeli v hojném poètu povzbudit SK Šenov i do Hnojníka tam jsme jich napoèítali 53! Na domácím utkání s D. Datyní pak pøišlo odhadem kolem 200 divákù, z toho bylo 140 platících no zkrátka paráda. V mìsíci dubnu a kvìtnu zaèínají své soutìže mládežnická mužstva SK Šenov. Doufáme, že i tato mužstva odehrají spoustu vítìzných utkání, zaznamenají oèekávané výsledky a budou dobøe reprezentovat sportovní klub i mìsto Šenov. Tabulka 1B tøídy skupina C Tým Z V R P Skóre Body +/ 1. M K OKD Karviná B : Sokol Mosty : SK Šenov : Sokol Nýdek : Oldøichovice : Vendrynì : Dolní Datynì Havíøov : Sokol Hnojník : Sokol Dobrá : Sokol Sedlištì : Spartak Jablunkov : Sokol Hrádek : Internacionál Petrovice : Drutex Nebory : Další utkání JARO B tøída MS K S skupina C MUŽI SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté Doprava SO :00 SK Šenov Dobrá SO :00 Oldøichovice SK Šenov autobus SO :30 SK Šenov Vendrynì SO :30 Sedlištì SK Šenov vlastní SO :30 SK Šenov Jablunkov NE :00 Nebory SK Šenov autobus SO :00 SK Šenov M K Karviná B NE :00 Hrádek SK Šenov autobus SO :00 SK Šenov Nýdek SO :00 Mosty SK Šenov autobus Rozlosování JARO 2010 Minifotbal sk. B PØÍPRAVKA SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté ÚT :00 SK Šenov Ludgeøovice PÁ :00 Heømanice SK Šenov ÚT :00 SK Šenov Petøkovice NE :00 Michálkovice SK Šenov ÚT :00 SK Šenov Radvanice NE :00 Rychvald SK Šenov ÚT :00 SK Šenov Koblov Rozlosování JARO 2010 Mìst. soutìž S Ostrava ŽÁCI SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté SO :00 SK Šenov DPMO SO :00 Lok. Ostrava SK Šenov SO :00 Hrušov SK Šenov SO :00 SK Šenov Markvartovice SO :00 Muglinov SK Šenov SO :00 SK Šenov Krásné Pole Rozlosování JARO 2010 Mìst. soutìž S Ostrava DOROST SKŠ Datum Zaèátek Domácí Hosté SO :45 VD Start SK Šenov SO :15 SK Šenov Hrabùvka SO :15 DPMO SK Šenov SO :15 SK Šenov Radvanice SO :45 L. Ostrava SK Šenov SO :30 Koblov SK Šenov SO :45 SK Šenov Hrušov SO :45 V. Polom SK Šenov Všechny podrobné informace na Mons.. Lobkowicz v Šenovì V pátek 12. bøezna naši školu navštívil ostravskoopavský biskup Mons. rantišek Václav Lobkowicz, který se zúèastnil besedy se žáky 8. a 9. roèníku. Nejprve jim povyprávìl zážitky ze svého života, poté odpovídal na jejich zvídavé otázky a zajímavé dotazy. Beseda probìhla v pøátelském duchu a žákùm se moc líbila. Zásady pro hodnocení a poskytování dotací Zastupitelstvo mìsta Šenov vyhlásilo na svém zasedání dne pod bodem 25 h) 1 výbìrové øízení na poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Šenov na rok 2010 a zároveò schválilo pod bodem 25 d) 8: Zásady pro hodnocení a poskytování dotací z rozpoètu mìsta Šenov pro rok Dotace jsou finanèní pøíspìvky poskytnuté z rozpoètu mìsta Šenov, urèené k podpoøe aktivit obèanských sdružení. Dotace nelze poskytnout organizacím, jejich zøizovatelem je mìsto Šenov. Aktivity musí být realizovány dle ustanovení zákona o obcích a dalších obecnì závazných právních pøedpisù v oblastech: materiální zabezpeèení mládežnických spolkù s èlenskou základnou do 18 let vìku, s výjimkou spolkù, které se zúèastní projektu z ondu mikroprojektù Euroregionu Beskydy / Beskidy v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce 2007 až 2013 ÈR PR v r Bližší informace na ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010 7

8 Chtìli bychom informovat šenovskou veøejnost o úspìšném tažení šenovských lukostøelcù napøíè krajem Vysoèina. Dobyli jsme mìsto Humpolec, a to jako orga- Sport / Inzerce Úspìchy šenovských lukostøelcù nizátoøi 20. Mistrovství Èeské republiky dospìlých v halové lukostøelbì (rekordní úèast 177 závodníkù), tak pøedevším vybojovaným titulem MÈR v kategorii holý luk Zdeòkem ilákem. Støíbrnou medaili získal Boris Gruntorád. Další závodník našeho družstva, nováèek Daniel Kaminski, se umístil na osmém místì (pro zajímavost: v kategorii startovalo 25 závodníkù). V soutìži družstev naši borci vybojovali støíbrné místo a ve finále se museli sklonit jen pøed favorizovaným Startem Praha. Zleva doprava: Boris Gruntorád, Zdenìk ilák, Daniel Kaminski. rantišek anda Hegedüs, manažer šenovské lukostøelby Mistr ÈR Zdenìk ilák. Koupím RD nebo stavební parcelu v Šenovì a okolí do 30 km, možno i zadlužený, platím hotovì, za nabídku dìkuji. Tel.: Koupím rodinný dùm nebo pozemek k výstavbì RD v této lokalitì. Stav a cena nerozhoduje. Tel.: Koupím v Šenovì a okolí zahradu nebo chatu. Tel.: Prodám pozemek 1130 m 2 u pozemní komunikace. Plynová pøípojka vyvedena na pozemku, ostatní sítì na hranici. Kontakt: Hledám trpìlivého èlovìka k hlídání ležícího pacienta na 8 hod. dennì od èervna do konce záøí v Šenovì na Podlesí. Jedná se o placenou výpomoc v pracovní dny. Tel.: V pondìlí 3. kvìtna v 16 hod. se uskuteèní u Pomníku padlých vzpomínková akce u pøíležitosti 65. výroèí osvobození Šenova. Kyticí uctíme památku také u pomníèku rudoarmìjce Rjaboje. Všechny obèany Šenova srdeènì zve KSÈM v Šenovì. Pila Kaòovice s.r.o. Bruzovice 229, nabízí štípané PALIVOVÉ DØEVO ceny jsou uvedeny s DPH za volnì sypaný prostorový metr, délka 25 a 33 cm MÌKKÉ 700 Kè TVRDÉ 1100 Kè pøi odbìru 10 prms (plná traktorová vleèka) doprava do 10 km zdarma dále prodáváme stavební øezivo hranoly, fošny, prkna tel , Dìkujeme všem pøátelùm a známým za rozlouèení s naším tatínkem, panem Oldøichem Hurtou a za pomoc v tìžké situaci pohøební službì Anubis. Jarmila Slovíková a sourozenci Radek, Ros a a Ludìk Oèkování psù proti vzteklinì Obecná povinnost oèkování psù proti vzteklinì je dána zákonem o veterinární péèi. Pro aplikaci každé dávky oèkovací látky musí být použita nová jehla. V uvedených termínech a èasech máte možnost využít nabídky oèkování, které provede MVDr. Miklík Jaromír, Havíøov-Suchá. Cena: 150 Kè za oèkování jednoho psa, úèinnost vakcinace 2 roky. Datum oèkování Místo oèkování Hod.: (støeda) ZUŠ (Zám. park) Podlesí (u transf.) V Družstvu (býv. obch.) Lapaèka Volenství Škrbeò (u obch.) (pátek) ZUŠ (Zám. park) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 4/2010

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Duben DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Duben 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOVA A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty vèely tolik bzuèely, a ta tráva byla taková

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

50 let základní koly enov

50 let základní koly enov Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát let v lidském ivotì je dosti výrazným mezníkem, pojïme

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert

Vánoèní pøání. Vánoèní koncert Uvnitø najdete u MìÚ informuje Vánoce jsou jedny z nejkrásnìj ích svátkù v roce. Nejdùle itìj ím dnem vánoèní doby je Bo í hod vánoèní 25. prosince. Oslava narození bo ského dítìte jako pøíchodu Vykupitele

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

kolství Ze starých èasù

kolství Ze starých èasù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Pomalu opìt pøichází èas bájeèných letních dnù, a pro ty de tivé vám, milí ètenáøi, nabízíme odpoèinek tøeba u na eho

Více

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí

15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport 15 let mìsta enova Leto ní rok 2013 je pro ná enov vlastnì rokem jubilejním. Název na eho úvodníku vám, milí ètenáøi, nejspí e napovìdìl,

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA

OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 3 BØEZEN 2009 ZDARMA Nouzové tlaèítko pro seniory a osoby zdravotnì handicapované Mìstská policie Ostrava vypracovala projekt, zamìøený do oblasti prevence u seniorù a osob tìlesnì èi jinak zdravotnì postižených. Ti jsou jednou

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více