a památka zesnulých Veřejné zasedání Zastupitelstva města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a památka zesnulých Veřejné zasedání Zastupitelstva města"

Transkript

1 ÈÍSLO 119 LISTOPAD 2001 CENA 2, Kè LISTOPAD a památka zesnulých Jedenáctý měsíc roku, listopad, nám chce připomenout a to hned ve svém začátku: memento mori, člověče pamatuj na smrt. 2. listopad je ten den, kdy více než kdy jindy při památce a vzpomínkách na své zemřelé bychom si měli uvědomit své pomíjivosti i všeho ostatního. Jeden můj přítel říká: smrt, to je jediná spravedlnost na tomto světě. Snad má pravdu, smrti nikdo neunikne a smrt čeká na každého z nás. Se svojí smrtí se vyrovnat musíme, horší to bývá, opustí li nás někdo z rodiny či přátel, někdo blízký, v mladém věku, nebo někdo, s kým jsme byli spojeni poutem lásky či přátelství. To bývá vyrovnání se ztrátou, kterou jsme nečekali, těžké a bolestivé. Jen plynutí času a vlídná spoluúčast spolu s porozuměním dokáže ulehčit těžké chvíle kruté prázdnoty. Říká se, že čas všechno zahojí, je v tom jistě hodně pravdy. V listopadu se příroda pomalu ukládá k zimnímu spánku. Příprava na zimu je patrná v zahradách i celé přírodě. Podzimní vítr unáší zbarvené listí ze stromů, jen oseté lány se zelenají. Po několika měsících odpočinutí znovu vše ožije. Nám nezbývá než si přáti: přečkati nevlídnou zimu a ve zdraví, dá li Bůh, dočkati se opět nového jara. Jiří Fiala st. Přistavení velkoobjemových kontejnerů Začátkem listopadu budou v jednotlivých částech města přistaveny velkoobjemové kontejnery: Nové Ransko u prodejny Horní Studenec u kulturního domu Nový Studenec u autobusové zastávky Údavy Kohoutov Benátky u autobusové zastávky u autobusové zastávky u prodejny Zprávy městského úřadu Do kontejnerů nelze ukládat železný šrot a nebezpečný odpad. Občané části Ždírce n.d. mohou uložit velkoobjemový odpad přímo na sběrný dvůr u ČOV. Na sběrný dvůr mohou majitelé a uživatelé nemovitostí na území města Ždírec n.d. včetně všech jeho částí ukládat odpad celoročně ve stanovené provozní době. Veřejné zasedání Zastupitelstva města V pořadí XIII. zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu 2001 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Začátek zasedání je v hod. Hlavním bodem programu je projednání návrhu rozpočtu města na rok Výběr z usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva dne Zastupitelstvo města schválilo: a) Uzavřený zápis z XI. zasedání zastupitelstva města bez připomínek. b) Zprávu o činnosti rady města za období od do 27. září 2001 bez připomínek. c) Úpravu rozpočtu města na rok Upravený rozpočet tvoří přílohu usnesení č. 19. d) Smlouvu o sdružení investorů, kterou sdružuje Město Ždírec nad Doubravou a CZ STAVEBNÍ HOL- DING, a.s. se sídlem v Pardubicích prostředky k výstavbě čtyř bytových domů s 32 byty na pozemcích č. parc. 342/72 a 342/73 v k.ú. Ždírec nad (pokračování na str. 2)

2 (pokračování ze str. 1) Doubravou a k výstavbě příslušné technické infrastruktury k bytovým domům. 2. Zrušilo: Část usnesení Zastupitelstva města Ždírec n.d. č. 18 ze dne a to odstavec 2., písmene a) bodu. 4. usnesení, kterým zastupitelstvo prodalo pozemek pro výstavbu domu č. parc. 342/61 manželům Pavlu a Věře Šilpochovým na základě písemného odstoupení kupujících od koupě pozemku. 3. Prodalo: a) k.ú. Ždírec nad Doubravou: Pozemky pro výstavbu rodinných domů v ulici Nad řekou: 1. Václavu Jelínkovi, bytem Chotěboř a Markétě Culkové, bytem Ždírec nad Doubravou, pozemek č. 342/61. Kupní cena pozemku je stanovena na 90, Kč/m 2. Kupující hradí náklady na geometrické oddělení pozemku a dále náklady na převod pozemku v katastru nemovitostí. b) k.ú. Stružinec: Manželům Jiřímu a Haně Vaňkovým, bytem Hlinsko, pozemky č. parc. st. 46 o výměře 25 m 2, zastavěná plocha a č. parc. 318 o výměře 375 m 2, ostatní plocha. Kupní cena pozemku č. parc. st. 46 a č. parc. 318 je 50, Kč/m 2. Veškeré náklady s převodem pozemku hradí kupující. c) k.ú. Benátky: 1) Anně Přibylové, bytem Ždírec n.d., pozemek č. parc. 24/47 o výměře 174 m 2, zahrada. Kupní cena pozemku je 50, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující. 2) Světlaně Kestřánkové, bytem Praha, část pozemku č. parc. 24/23, ostatní plocha o výměře zhruba 100 m 2. Plocha prodávaného pozemku bude určena geometrickým plánem, který oddělí část prodávaného pozemku. Kupní cena pozemku je 50, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující. 3) Michalu Strnadovi, bytem Praha, část pozemku č. parc. 24/1, ostatní plocha o výměře zhruba 1000 m 2. Plocha prodávaného pozemku bude určena geometrickým plánem, který oddělí část prodávaného pozemku. Kupní Zprávy městského úřadu cena pozemku je 50, Kč/m 2. Veškeré náklady spojené s geometrickým oddělením a převodem pozemku v katastru nemovitostí hradí kupující. 4. Vzalo na vědomí: a) Informaci starosty a místostarosty o jednáních Svazku obcí Podoubraví s představiteli Pardubického kraje ve věci přechodu obcí Podoubraví z kraje Vysočina do Pardubického kraje. b) Informaci o stavu finančních prostředků města k a k c) Informaci o činnosti a.s. ENVI- TERM. 5. Projednalo: a) Zprávu o plnění rozpočtu města k b) Žádost Okresní knihovny Havlíčkův Brod o převod vedoucí Městské knihovny Ždírec nad Doubravou do pracovně právního vztahu k Městu Ždírec nad Doubravou s platností od 1. ledna c) Zápis ze schůze finančního výboru konané Souhlasí: a) S tím, aby Město Ždírec nad Doubravou přijalo do trvalého pracovního poměru Zdeňku Lédlovou, bytem Ždírec n.d., současnou knihovnici Městské knihovny Ždírec nad Doubravou b) S převodem movitého majetku počítačové učebny v účetní hodnotě , Kč do správy příspěvkové organizace Základní škola Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod. c) Se směnou pozemků v k.ú. Ždírec n.d. a to pozemků ve vlastnictví města č. parc. 391/19, díl o a p o výměře 227 m 2 a č. parc. 391/24 o výměře 593 m 2, celkem 820 m 2 za pozemky ve vlastnictví manželů Václava a Evy Fidlerových, bytem Ždírec n.d. část č. par. 376/2, díl g o výměře 631 m 2, č. parc. 375/56 o výměře 11 m 2 a č. parc. 375/55 o výměře 48 m 2, celkem 690 m 2. d) Se směnou pozemků v k.ú. Stružinec a to pozemku č. parc. 320 o výměře 81 ve vlastnictví města za pozemky č. parc. 284/13 o výměře 15 m 2 a č. parc. 4/5 o výměře 51 m 2, které jsou ve vlastnictví manželů Leoše a Jiřiny Beranových, bytem Chrudim Nesouhlasí: S prodejem části pozemku č. parc. 343/16 v k.ú. Nový Studenec Karlu Markovi, bytem Pardubice. 8. Uzavřelo: V souladu s vyhláškou č. 01/99 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Ždírec nad Doubravou 4. výběrové řízení na čerpání dotace z fondu, vypsané Seznam žadatelů o půjčku s přidělenou finanční částkou ve výši , Kč tvoří přílohu usnesení č Uložilo: a) Radě města a městskému úřadu zajistit geometrické oddělení prodávaných částí pozemků v souladu se zájmy města, zejména s ohledem na uložení podzemních sítí a s ohledem na další využití dotčených pozemků a stanovit věcná břemena pro přístup k podzemním inženýrským sítím, které jsou uloženy na oddělovaných pozemcích. b) Radě města a městskému úřadu zajistit prodej, směnu a koupi pozemků v souladu s usnesením a zákonem o obcích. c) Radě města připravit podklady pro jednání zastupitelstva o podnikatelském záměru na zpracování dřevního odpadu za podpory a účasti společnosti Kommunalkredit Austria AG, zastoupenou společností Český komunální kredit, s.r.o. Praha. Rada města svolá k projednání podkladů společné neveřejné zasedání zastupitelstva města. d) Radě města zabývat se připomínkami členů zastupitelstva a občanů z XII. zasedání ZM. ověřovatelé: Mgr. Jiří Novák a p. Josef Černý Výběr ze zápisu schůze Rady města č. 63, ) Rada města pověřila: a) Starostu podpisem plné moci, kterou město Ždírec nad Doubravou zplnomocňuje inženýrskou firmu CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., se sídlem v Pardubicích, Štrossova 277, IČ , jednající panem Zdeňkem Quardou, předsedou představenstva a panem Janem Tichým, členem představenstva k zajištění nebo prove-

3 Zprávy městského úřadu dení veškerých úkonů zadavatele veřejné zakázky Výstavba 32 bytových jednotek ve Ždírci nad Doubravou v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 2) Pronajala: Společnosti CZ STAVEBNÍ HOL- DING, a.s., se sídlem v Pardubicích, Štrossova 277, IČ část pozemku p.p.č. 342/74 v k.ú. a obci Ždírec nad Doubravou v rozsahu cca 4500 m² za účelem výstavby bytových domů v ulici Jižní ve Ždírci n.d. Nájem pozemku je stanoven na dobu určitou a to do Nájemné je stanoveno ve výši 1500, Kč za rok 2001, 4500, Kč za rok 2002 a 4500, Kč za rok Výběr ze zápisu schůze Rady města č. 64, ) Starosta informoval radu o vyřízení reklamace práce na stezce Ždírec Studenec. SILNICE Havl. Brod do 31. října 2001 opraví nejhorší úseky, t.j. odeberou část vozovky v celé konstrukci a nově založí, upraví krajnice, doplní zábradlí v prostoru u vjezdu na stezku. Do 31. května 2002 opraví případné další problematické úseky a celý povrch v úseku přes pole opraví AB kobercem. Úsek stezky v lese bude opraven nátěrem s drobnou drtí, tzv. kačírkem. V případě zájmu města je možné i v lesním úseku provést povrch z AB. Město drží do úplného dokončení prací pozastávku ve výši 170 tis. Kč. 2) Ředitel ZŠ podal radě informaci o přijímání dětí do mateřské školy. V posledních dnech přišly některé maminky, které jsou doposud na rodičovské dovolené, se žádostí o umístění dětí do mateřské školy. Škola dle požadavku Ministerstva školství musela k 5. říjnu písemně nahlásit počet závazně podaných přihlášek o umístění dítěte do MŠ. Na základě takto podaných přihlášek stanovuje ministerstvo výši dotace škole na mzdy učitelů a na provoz školy. Počet dětí přihlášených do MŠ k umožnil otevřít pro školní rok 2001/2002 dvě třídy ve Ždírci n.d. a jednu třídu ve Studenci. Všechny žádosti podané po termínu bude řešit ředitelství ZŠ individuálně. 3) Rada projednala návrh smlouvy o dílo č. 1/109/01/HP, kterou uzavírá Město Ždírec n.d. a fa HOSTALEK WERBUNG spol. s r.o. na instalaci městského informačně orientačního systému v hodnotě díla , Kč. Návrh smlouvy odpovídá předložené nabídce firmy ve veřejné soutěži. Instalace bude rozložena do několika etap. Hlasování: 5 pro. 4) Rada projednala dopis ředitelky Okresní knihovny Havl. Brod ve věci zachování provozu Místní lidové knihovny na Novém Ransku a úhradě roční odměny knihovnici. Rada souhlasí s tím, aby město uzavřelo s knihovnicí dohodu o pracovní činnosti na výkon práce a s úhradou nákladů na mzdu. Hlasování: 5 pro. 5) Starosta informoval radu o návrhu změny stanov Svazku obcí Podoubraví. Návrh změn připravilo město Chotěboř společně s předsednictvem svazku. Návrh změn musí projednat a schválit každá členská obec svazku. Rada předloží návrh k projednání XIII. zasedání zastupitelstva Usnesení z 64. schůze rady města 1) Rada města schválila: b) Dodatek č. 1 ze dne ke Smlouvě o sdružení investorů, uzavřené dne mezi Městem Ždírec n.d., Zemědělskou a. s Krucemburk a Ždíreckým bytovým družstvem, spočívající v úpravě čl. I. odstavce 3) smlouvy název Zemědělská a.s. Krucemburk a v úpravě čl. II. odstavec 2) výměra nebytových prostor prodejny masa a uzenin v souladu se skutečností. c) Uzavření smlouvy o dílo č /C na vypracování projektu veřejného osvětlení v části osady Nové Ransko. Projekt v hodnotě 5.355, Kč zpracuje firma VČE montáže, a.s. d) Uzavření dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi a.s. Český Telecom a Městem Ždírec nad Doubravou na uložení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích města č. parc. 11/3, 17/1, 23/2 a 24/2 v k.ú. Ždírec n.d., ulice K Borovině. e) Návrh smlouvy o dílo č. 1/109/ 01/HP, kterou uzavírá Město 3 Ždírec n.d. a fa HOSTALEK WER- BUNG spol. s r.o. na instalaci městského informačně orientačního systému v hodnotě díla , Kč. f) Uvolnění částky , Kč na nákup vánoční světelné výzdoby. Náklady budou zahrnuty do kapitoly Veřejné osvětlení. 2) Jmenovala: Komisi pro posouzení nabídek soutěžitelů ve veřejné soutěži dle 49 zákona o zadávání veřejných zakázek Výstavba 16 nájemních bytů ve Ždírci nad Doubravou bytový dům A, B ve složení 5 zástupců rady města a finančního výboru a 2 zástupci CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. Pardubice. 3) Pronajala: Prostory učebny ZŠ Ždírec n.d. včetně potřebných učebních pomůcek a zařízení učebny Martinu Bártovi, bytem Chotěboř, pro výuku anglického jazyka. Doba pronájmu školní rok 2001/2002, nájemné 200, Kč měsíčně. Výběr ze zápisu schůze Rady města č. 65, ) Starosta seznámil radu s průběhem výstavby bytového domu s 18 byty a nebytovým prostorem prodejny masa a uzenin. 2) Starosta předložil radě návrh hlavních investičních akcí, které by měly být realizovány, nebo jejich realizace zahájena v roce Dále rada obdržela návrh příjmové stránky rozpočtu města. Do zasedání obdrží radní také návrh výdajové stránky rozpočtu. Rada se k materiálům vyjádří a předloží je k projednání zastupitelstvu před XIII. zasedáním. Snahou MěÚ je projednat a schválit rozpočet města na rok 2002 na prosincovém zasedání ZM. Ředitel ZŠ předložil radě návrh rozpočtu ZŠ na rok Dokument bude předložen zastupitelstvu k posouzení. 3) Rada se přímo na staveništi v Údavech seznámila s průběhem výstavby 2 bytů a s opravou domu čp. 43 v Údavech. Město požádalo na 31. října 2001 o kolaudaci stavby. Rada na základě uvedených skutečností s okamžitou platností uzavřela přijímání žádostí o pronájem bytů v domě čp. 43 v Údavech s tím, že byty je možné v následujícím měsíci již pronajmout. (pokračování na str. 4)

4 (pokračování ze str. 3) Do data konání rady obdržel MěÚ celkem 6 žádostí o pronájem bytu. Rada stanovila další postup ve výběru nájemců. Nájemné bylo stanoveno na 2.500, Kč měsíčně. Nájemci mohou nabídnout předplacení nájmu na dobu 24 měsíců. V tomto případě bude činit nájemné , Kč. Pokud se podaří získat uvedeným způsobem nájemné, bylo by použito na další úpravy domu. Zájemci sdělí také další podrobnosti k žádosti o pronájem bytu, zejména počet rodinných příslušníků, kteří budou byt užívat apod. Tyto informace sdělí zájemci nejdéle do do hod. tak, aby rada mohla ve věci pronájmu dále jednat. Hlasování: 4 pro, 1 se hlasování zdržel. Zprávy městského úřadu Přišlo nám psaní... Vážení spoluobčané! V posledních letech jsme společně svědky a účastníky rozvoje naší obce města, jehož tempo se nedá srovnávat s žádným obdobím, které jsme měli (alespoň my) možnost sledovat. Bohužel však máme pocit, že rozvoj oblastí, které by měly jít ruku v ruce s přibývajícím počtem obyvatel i zvyšující se životní úrovní (myšleno všeobecně), poněkud pokulhává. Například přímo ve Ždírci je jedno antukové hřiště v dosti špatném stavu a jedna asfaltová plocha u školy. To je pro hraní volejbalu, nohejbalu, tenisu 4) Společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. požádala město o změnu územního plánu města spočívající v zařazení rezervních ploch pro průmyslovou činnost do ploch přímo určených k průmyslové zástavbě. MěÚ navrhuje využít změnu ÚPSÚ k dalším úpravám plánu, zejména k zařazení ploch u řeky Doubravy v prostoru pod ČOV do ploch pro sportovní a rekreační využití. MěÚ připraví zastupitelstvu k projednání návrh změn ÚPSÚ. Hlasování: 5 pro. Usnesení z 65. schůze rady města Rada města souhlasí: g) S vyřazením drobného dlouhodobého neinvestičního majetku, který je ve správě Základní školy Ždírec n.d. dle návrhu předloženého ředitelem ZŠ Ždírec n.d. h) S úhradou částky 7.000, Kč za vytvoření webových stránek města. i) Se žádostí společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. na pořízení změny územního plánu města dle požadavku společnosti. Rada ukládá oddělení výstavby MěÚ vypracovat návrh změny, který bude společně s potřebnými podklady předložen Zastupitelstvu města k projednání dne j) Se zakoupením staršího štěpkovače za cenu , Kč. k) Souhlasí s výstavbou přístřešku pro kontejnery na sběrném dvoře či dalších sportů, které jsou sice v porovnání s fotbalem menšinové, ale své příznivce mají, dosti neutěšený stav. Vytíženost tělocvičny je taková, že by se obtížně začínalo s jinými sporty, než mají v současné době v hale zázemí. Dále máme pocit, že ani děti nemají kolem sebe prostředí, které by odpovídalo jejich potřebám a zájmům. Máme na mysli například plochy, kde by mohly jezdit na bruslích nebo skejtech bez nebezpečí kontaktů s vozidly, chodci nebo cyklisty. Samotnou kapitolou je absence jakékoliv možnosti koupání v trochu a ukládá MěÚ předložit do cenový návrh díla. Opatření ke zmírnění křivd rasově perzekuovaných osob v letech Ministerstvo obrany se obrátilo na obecní úřady se žádostí o podání informace o tom, jak mají postupovat občané, kteří byli během let 1939 až 1945 rasově perzekuovány, nebo byli soustředěny ve vojenských táborech. Podrobnější informace k dané problematice podají občanům zaměstnanci Městského úřadu. Jmenování přednosty Okresního úřadu Havlíčkův Brod Vláda České republiky jmenovala s účinností od 10. října 2001 přednostou Okresního úřadu Havlíčkův Brod pana Ing. Milana Málka, dosavadního vedoucího kanceláře přednosty OkÚ. MěÚ Ztráty a nálezy Klíče všeho druhu tvoří i nadále základ sbírky věcí ztracených a nalezených. kulturním a čistém prostředí. Že voda láká, to víme všichni a jak vypadá požární nádrž, to víme také. V minulém čísle Našich novin jste mohli číst o nevyhovujícím stavu tanečního parketu. To ale není jenom otázka betonové plochy, ale celkové dispozice areálu. Předchozí řádky nemají být souhrnem věcí, které nám chybí, ale námětem na zamyšlení pro Vás ostatní, kteří s námi žijete a máte zájem na tom, aby se možnosti sportovního i kulturního vyžití zlepšily. Je to zároveň výzva pro všechny, kteří si myslí, že mají k danému tématu co říci. Michal Uchytil, Luboš Plíhal NA AKTUÁLNÍ TÉMA Objev roku Časopis vlády české republiky VEŘEJNÁ SPRÁVA vyhlašuje každoročně anketu provozovatelů veřejných internetových stránek OBJEV ROKU. Anketa je vypsána ve 3 kategoriích a to pro obce do 2 tis. obyvatel, obce od 2 do 10 tis. obyvatel a pro mikroregiony a sdružení obcí. Letošní rok byl velice úspěšný pro náš region a tvůrce webových stránek. V kategorii obcí od 2 do 10 tis. obyvatel byly mezi elitní dvacítku nomino- 4 vány stránky Ždírce nad Doubravou a Chotěboře a v kategorii mikroregionů byly mezi pětici nejlepších nominovány stránky Svazku obcí Podoubraví. Na hlavní cenu jsme tentokrát, pravda, nedosáhli, ale samotná nominace je velikým úspěchem tvůrců stránek. V případě Ždírce a Podoubraví je tzv. webmasterem Ing. Jiří Pavlíček.

5 NA AKTUÁLNÍ TÉMA V 42. čísle časopisu Veřejná správa jsou uvedeny výsledky ankety a organizátoři a její tvůrci uvádějí svoje hodnocení. Jedním z autorů je také redaktorka časopisu Radana Mrázková, která říká: V kategorii měst jsem zvolila stránky Ždírce nad Doubravou pro velký objem informací a účelné využití hypertextu. Z mikroregionů bych vybrala Svazek obcí Podoubraví jejich website je aktuální a přehledný. Co k tomu dodat? Dobrá práce, Jirko, a děkujeme. MěÚ Holzwerke Wimmer postavil ve Ždírci nový závod 15. října 2001 Společnost Holzwerke Wimmer GmbH. postavila ve Ždírci nad Doubravou nový závod na výrobu konstrukčního řeziva a lamelových nosníků využívaných pro konstrukci dřevěných domků. Celková výše investice je 425 mil. Kč a vytvořeno by mělo být 50 nových pracovních míst. Nový závod by měl zpracovávat m3 dřeva zejména pro konstrukční účely. V měsíci říjnu bude zahájen zkušební provoz a v průběhu příštího roku dojde k plnému využití vytvořené výrobní kapacity říká František Vomočil, jednatel společnosti Holzwerke Wimmer s.r.o. Společnost získala investiční pobídky ve formě desetileté slevy na dani z příjmu právnických osob a je také osvobozena od dovozního cla na stroje a zařízení. Stávající pilařský závod ve Ždírci byl v posledních letech hlavním dodavatelem Holzwerke Wimmer v Pfarrkirchenu. Nyní bude dodávat novému zpracovatelskému závodu vysušené řezivo k dalšímu zpracování a společnost Holzwerke Wimmer s.r.o. se tak stane nejvýznamnějším odběratelem. Nejmodernější technologií a se zvýšenou intenzitou výroby na jednom stanovišti upevní Holzwerke Wimmer GmbH své postavení na trhu a svou vedoucí pozici v kvalitě při konkurenceschopných cenách. Podíl ve výši 49 % ve firmě Holzwerke Wimmer GmbH v Německu má společnost Stora Enso Timber AG, Rakousko, 100 % dceřinná společnost finské Stora Enso Timber Oy Ltd. Společnost Holzwerke Wimmer GmbH se sídlem v Pfarrkirchenu v Dolním Bavorsku (SRN), je jedním z vedoucích dřevozpracujících podniků v Evropě. Zpracovává ročně m3 řeziva a dosahuje obratu ve výši 37 milionů EURO. Společnost Wimmer byla založena v roce 1939 jako pila. Na základě rostoucí poptávky byl vybudován nový výrobní závod na výrobu konstrukčního masivního dříví, trámů a stavebních prvků. K zákazníkům patří nejen evropské země, ale i USA a asijské státy. V rámci Evropy dodává Holzwerke Wimmer zákazníkům z Rakouska, Slovinska, České republiky, Maďarska, Řecka, Španělska, Itálie a z Velké Británii. Kontakt: Hans Peter Wimmer, Holzwerke Wimmer GmbH, M. B. Straße 20, Pfarrkirchen tel: , fax: , e mail: František Vomočil, Holzwerke Wimmer s.r.o., Nádražní 66, Ždírec n.d. tel: , fax: , e mail: MIOS městský informačně orientační systém Možná jste si již všimli, že na příjezdu do Ždírce jsou postupně osazovány pozinkované sloupky a směrové tabulky. To firma Hostalek z České Třebové osazuje ukazatele s názvy ulic a místních cílů, kterým se říká oním komplikovaným názvem, který je uveden v nadpisu tohoto článku. Prostě: Ždírec roste a je nutné označit ulice a další potřebné cíle jako centrum, poštu, stadion, ČOV, nádraží apod. Firma RAFAEL připravuje společně s místními podnikateli a MěÚ instalaci informačních map města, které budou umístěny tak, aby se návštěvníci Ždírce mohli co nejrychleji dostat k určenému cíli. Společně s tabulemi Vítá Vás město Ždírec nad Doubravou, které byly již instalovány v září, dokresluje i MIOS tvář našeho mladého města. 5 MěÚ Tisková zpráva STORA ENSO Timber Společnost Holzindustrie Schweighofer změnila obchodní název Pilařské závody rakouské společnosti Holzindustrie Schweighofer ve Ždírci nad Doubravou a v Plané u Mariánských Lázní ponesou nový název Stora Enso Timber. Jejich jediným majitelem se totiž přes dceřiné společnosti stane jeden z největších světových podniků dřevozpracujícího a lesního průmyslu firma Stora Enso Oyj. Řekl to jednatel Stora Enso Timber v České republice František Vomočil. Stora Enso Oyj vstoupila do rakouské firmy přes dceřinou společnost Stora Enso Timber Oy Ltd v roce 1998 a nyní vyplatí rodině Schweighofer i její zbývající 26,5 procentní podíl. Úplné vlastnictví by podle tiskové zprávy firmy mělo zlepšit možnosti rozvoje Stora Enso Timber. Závody by měly být plně začleněny do systému zásobování surovinami a změny by také měly posílit pozici Stora Enso jako vedoucího podniku v nabídce dřevařských výrobků. Vyplacení rodiny Schweighofer a změny názvu nebudou mít vliv na managament nebo na organizaci Stora Enso Timber Oy Ltd a všech dceřiných společností. Oba české závody zůstanou pod společnou správou Stora Enso Timber AG, Brand, Rakousko. Firmě Stora Enso Timber Oy Ltd patří celosvětově třetí příčka ve výrobě produktů ze dřeva a je také jejich největším evropským výrobcem. Její závody jsou rozděleny na dvě skupiny. Oblast Nordic zahrnuje 12 závodů ve Finsku a Švédsku, oblast střední Evro py pak šest pil v Rakousku a v ČR. Kromě toho má podnik dceřiné a přidružené podniky v Nizozemsku, Eston sku a v Německu. Rakouská Holzindustrie Schweighofer koupila pily ve Ždírci a v Plané v roce O tři roky později do ní vstoupila právě finská Stora Enso Timber. Závod ve Ždírci zaměstnává asi 280 pracovníků, v Plané pracuje dalších 260 lidí. Loňské výnosy ve Ždírci činily 2,6 miliardy Kč a v Plané 1,8 miliardy Kč. Obě společnosti patří k předním podnikům zajišťující regionální stabilitu v zaměstnanosti a k podni kům s největším obratem v krajích. (pokračování na str. 6)

6 (pokračování ze str. 5) NA AKTUÁLNÍ TÉMA Např. SET Ždírec s.r.o. zaujímá svým obratem 6. příčku mezi všemi podniky v novém kraji Vysočina a bezkonkurenčně 1. příčku v okrese Havlíčkův Brod. Společnost se dynamicky rozvíjí a každý rok značnou část vytvořených finančních prostředků vkládá do nových investičních záměrů. Ve Ždírci n.d. František Vomočil, jednatel společnosti Sběrný dvůr a kompostárna Ždírec n.d. v provozu Provozní doba: pondělí od hod. do hod. středa od hod. do hod. sobota od 9.00 hod. do hod. Ukládat na SD lze zejména: inertní odpad (porcelán, sklo, keramika) velkoobjemový odpad (drobný nábytek dřevěný, kovový a čalouněný) odpad rostlinného původu kovový odpad televizory, monitory ledničky, mrazničky upotřebené čistící tkaniny, filtrační materiál, ochranné tkaniny zbytky barev, lepidel a pryskyřic zářivky, výbojky oleje a tuky Na sběrný dvůr nelze ukládat následující odpady: radioaktivní látky a odpady výbušné a samozápalné odpady nádoby s neznámým odpadem uzavřené nádoby bez možnosti kontroly obsahu odpad specifický pro zdravotnická a veterinární zařízení odpady infekční zdechliny zvířat, odpad z porážky a zpracování zvířat MěÚ Rekonstrukce/přístavba budovy městského úřadu Ve vývěsce na náměstí je zveřejněno několik stavebních výkresů ze studie přístavby budovy městského úřadu. Jedná se prozatím pouze o studii, která měla za úkol navrhnout možné řešení rekonstrukce stávající přístavby budovy, ve které byly za provozu školy zejména šatny žáků a záchody. Po nuceném uvolnění úřadu v roce 1992 z budovy na Chrudimské čp. 48 nebylo mnoho času na rekonstrukce a tak u přístavby byla pouze částečně zateplena střecha a proveden nátěr fasády. V přízemí budovy byla vybudována prodejna masa a v prvním patře zřízena kancelář nejprve stavebního úřadu a po přestěhování spořitelny zde bylo otevřeno kontaktní místo státní sociální podpory. Budova ovšem stárne i nadále a vyžaduje si zásadní opravu. Střechu drží pohromadě již jenom barva, fasáda opadává, okna jsou zralá na výměnu. MěÚ postrádá jakoukoliv jednací místnost, kontaktní místo by potřebovalo čekárnu, zcela chybí archiv... Při úvahách o dalším osudu přístavby jsme zvolili cestu kompletní demolice a výstavby nového objektu, ve kterém by bylo možné umístit vše doposud chybějící. MěÚ jednal také s Českou spořitelnou, která má zájem podstatně zvětšit prostory pobočky a hledala pro tyto účely nové prostory. Město nabídlo spořitelně možnost využití jednak stávajících prostor a dále prostor nynější výdejny léků a celé vstupní chodby. Po propojení těchto prostor získá pobočka namísto dosavadních 65 m 2 celkem 120 m 2 ploch. Spořitelna bude přístupna z dosavadního vchodu od východu. Vstup do úřadu a výdejny léků je ve studii stavby řešen nově od jihu. Studie počítá s instalací výtahu, čímž bude splněna podmínka bezbariérového přístupu občanů do všech kanceláří nezbytné vybavení každého úřadu. Pohled od jihovýchodu vchod do MěÚ a lékárny. 6

7 NA AKTUÁLNÍ TÉMA V přízemí budovy je umístěna výdejna léků, menší zasedací místnost/obřadní místnost s nezbytnou kuchyňkou a sociálním zařízením. V prvním patře je kancelář a čekárna kontaktního místa, dále kancelář MěÚ a sociální zařízení. V podkroví budovy je navržena kancelář oddělení výstavby, malá jednací místnost a archiv. Provoz stávající budovy by zůstal po dobu demolice a následné výstavby nedotčen, pouze bude nutné přemístit kontaktní místo. K tomu poslouží místnosti bývalé pošty, kam kancelář kontaktního místa přestěhujeme. Nyní již jenom zajistit finance na výstavbu... J. Martinec Pohled od školní jídelny vchod do České spořitelny. Naše škola Letošní školní rok se pomalu, pomalu rozbíhal. Ve výuce ne, tam je třeba začít naplno ať je hezky nebo ošklivě, ale ve sportu a jiných činnostech jako by na všechny padly chmury z předčasně listopadového počasí. Ještě že stolním tenistům je úplně jedno, zda svítí slunce nebo prší. 25. a 26. září proběhl ve školním klubu turnaj ve stolním tenisu pro 5. a 6. třídy. Vítězi měsíce září jsou Michal Schnabl z 5. B a Jan Petrlík z 6. B. V kvalifikaci o postup do okresního kola v malé kopané v Havlíčkově Brodě se nám moc nedařilo. Po nerozhodném výsledku 1:1 se ZŠ Nuselská, vítězství nad Vilémovem 2:1 a dvěma porážkami 1:2 s Habry a 0:2 s Lípou jsme nepostoupili. Za pěkného počasí se uskutečnila na školním hřišti dopravní cyklistická soutěž, které se zúčastnilo 26 žáků. Nejlepším soutěžícím ze 7 4. tříd byl Martin Janáček 2 trestné body, na druhém místě byl Petr Košťálek (oba 4. A) 4 trestné body a třetí se umístil Radek Michalica (4. B) se sedmi trestnými body. V I. kategorii (5. a 6. třídy) byl nejlepší Tomáš Janáček (6. A) s 0 bodem, druzí byli Jakub Švec a Martin Plíhal (oba 5. B) 2 trestné body. Ve II. kategorii (7. a 8. třídy) zvítězil Radek Vašek (7. B) s 1 trestným bodem. SOU v Chotěboři pořádalo 4. října závod v přespolním běhu. Z jedenácti zúčastněných dívek byla Jitka Josková čtvrtá, Michaela Havelková (obě 8. tř.) pátá, Lucie Marková osmá a Petra Vašíčková (obě 9. tř.) jedenáctá. Z jedenadvaceti chlapců byl Marek Pospíchal (9. tř.) na 5. místě, Ondřej Urban (8. B) na 18. místě a Luboš Mühlfait (9. tř.) skončil dvacátý. Sportovali i žáci 1. stupně. 17. října se jich na školním hřišti sešlo 80 (spolu s Horním Studencem), aby soutěžili v bězích na 60 a 300 metrů a v hodu míčkem. Hodnocení probíhalo po ročnících. První místo bylo oceněno 5-ti body, 2. třemi a třetí místo jedním bodem. Nejlepšími sportovci jsou: z 1. tříd: Vojtěch Štěpánek 10 bodů z 2. tříd: Aneta Urbanová 10 bodů 3. třída: Jan Hadrava (Horní Studenec) 11 bodů 4. třídy: Barbora Ligmajerová 11 bodů 5. třídy: David Štěrba 13 bodů Na výstavu Zdenka Rykra v Chotěboři se jeli podívat žáci z 8. A a 8. B. Osmičky si udělaly ještě jeden výlet, tentokrát na Úřad práce v Havlíčkově Brodě, kde si žáci pomocí testů potvrzovali nebo pozměňovali své záměry ohledně budoucího povolání. V brzké době nám skončí 1. čtvrtletí, proběhnou třídní schůzky, kde se rodiče dozví, jak si jejich synové a dcery vedou ve škole. Trochu více pozornosti domácí přípravě žákům určitě nemůže uškodit. Anna Horáková

8 Sloupek pamětníků Stružinecká hospoda 2. část Špatným a nerozhodným velením Rakouských vojsk došlo k porážkám Rakušanů a nakonec u Hradce Králové k velkému vítězství Prusů dne 3. července Pruská vojska pronásledovala ustupující Rakušany až na Moravu. Už dne 9. července 1866 Prušáci Prajzi, jak je naši občané jmenovali vtrhli do vesnice. Obyvatelstvo muselo Prusům odevzdat 11 kusů dobytka (6 volů a 5 krav), krmení pro koně, dříví na ohně, které hořely okolo vesnice celou noc a jiné potřeby pro armádu. Představeným obce Janem Joskou a radními Bílkem, Daleckým a Wasserbauerem byla škoda vyčíslena na Zl. a 95 kr. Seznam byl odeslán na Okresní úřad 4. srpna Ve stružinecké hospodě škody činily 40 Zlatých 63 krejcarů. Postiženi byli všichni občané. Byly velké škody na polích. Představený obce Jan Joska si 3. dub na 1867 v odeslaném dopise postěžoval, že obec Stružinec dostala jen 184 Zlatých, když obec Stružinec utržila více škod od pruského vojska, než okolní vesnice a tak málo na ni bylo pamatováno s náhradami. Stížný list podepsali: Joska Jan představený, Josef Bílek radní, Dalecký radní a Wasserbauer Franz. výbor. Drancováním vesnice mnoho utrpěla. Prajzi zanesli do vsi, tak jako do jiných okolních vsí i měst, epidemickou úplavici choleru! Až na otce Jana Čermáka vymřela v č. 10 celá jeho čtyřčlenná rodina, dále z č. 5 osmdesátiletý František Pospíchal stružinecký poslední rychtář a třináctiletý synek z rodiny Nováků č. 7. Takové neštěstí a hoře zanesla do vesnic Anketa Čeho se nejvíce bojíte? Lidské zloby a nenávisti žena 58 let Lidí, kteří ztratí rozum. žena 53 let Já se nejvíce bojím zlých a hloupých lidí. Je jich kolem nás bohužel stále dost. žena 43 let Já se nejvíce bojím, aby se Antrax a měst nesmyslná válka. Byla to válka o vedoucí úlohu ve vznikající velkoněmecké říši mezi Pruskem a Rakouskem. Bohužel na to doplatili nejvíce Češi a jejich země. Oba synové šenkýře Jana a Františky Tlapalových si odbyli vojančinu u pluku č. 21 barona Reischach v Čáslavi, starší František dokonce dosáhl hodnosti desátníka. Rodinu šenkýře potkalo neštěstí v podobě úmrtí manželky Františky ve stáří 42 let dne 16. března Nastaly velké změny. Dcera Marie nar. 25. prosince 1851 ve Stružinci se v červenci roku 1872 provdala za souseda Václava Josku z č. 18, syna domkaře ze Stružince. Mladí manželé si postavili nový dům hned vedle hospody, který dostal čp. 21. Domek dostavěn roku Novomanželé Václav a Marie Joskovi se stěhovali o Vánocích, byla to pěkná oslava dvaadvacátých narozenin Marie. V knize Protokolů o zkoušce snoubenců uložené v Okresním státním archivu v Havl. Brodě dne vyjednával svatbu František Tlapal, syn Jana Tlapala, hostinského ze Stružince s nevěstou Marií, dcerou čtvrtníka Jana a Anny Daleckých ze Stružince č. 1. Doma ale umíral nemocný otec šenkýř Jan Tlapal. Zemřel ve věku 49 let. Manželé František a Marie Tlapalovi převzali hospodu po rodičích. Nastaly starosti: v roce 1876 nabyl moci zákon ze dne 27. srpna 1871, který upravoval nově řád pro míry a váhy, platný pro všechna království a pro všechny země zastoupené v říšské nedostal až sem k nám. Co se děje v Americe a ve světě, je opravdu hrozné. Z Talibanu mám opravdu strach. žena 56 let Já se bojím, že se o sebe na stará kolena nebudu moci postarat. Je to hrozný pocit. Bojím se samozřejmě i jiných věcí, ale tento pocit je nejhorší. muž 67 let Já se bojím pavouků, mám z nich hrůzu. žena 32 let Bojím se bezmoci, pokud se člověk cítí bezmocný, je to to nejhorší, co 8 radě. Spolu s ním vstoupil v platnost i nově přebudovaný cejchovní řád. Bylo třeba vyměnit staré šenkovní nádoby a zavést nové, půllitrové, litrové a dvoulitrové. S uvedením nové soustavy měr byly zavedeny místo dosavadních neprůhledných a hygieně málo vyhovujících nádob pivní sklenice. Pod číslem 81 koncem roku 1874 byl odeslán dopis od představenstva obce Stružince, ve kterém se oznamuje udělení povolení k nálevu piva a kořalky Františku Tlapalovi čp. 19 ve Stružinci. Dne 15. ledna 1879 byl na Okresní hejtmanství odeslán dopis tohoto znění: Na slavné nařízení od sl. c. k. hej. v Chotěboři ze dne 22. prosince 1878 pod čís. 685 bi představenstvo obce Stružince vydobylo od Františka Tlapala hostinského ve Stružinci peněžitou pokutu v obnosu 1 Zl. skrze míry. Starosta Jan Dalecký. /změna/. Dále pod čís. 14: Slav. c. k. Okresní výbor v Chotěboři. Od představenstva obce Stružince se podává zpráva, že vykonalo policejní prohlídku měr u Františka Tlapala hospodského ve Stružinci: první dne 24. srpna t.r. a druhou dne 25. září t.r. a shledalo, že jsou míry v pořádku a vady že nejsou. V Stružinci 29. září Jan Dalecký. Dne 9. ledna 1880 představenstvo obce Stružince odeslalo částku 1 Zl. 83 krejcarů rak. čísla za rok 1878 následkem intervence ciment mistrem při prohlídkách měr a vah. (starosta Jan Dalecký). Záznamy v kopiáři starosty. Pravděpodobně tak jako jinde i ve Stružinci se nový pořádek v mírách a vahách těžce ujímal. Miloslav Bouška ho může potkat. Jinak se dá všecko řešit, vše přebolí, vždy máte nějakou naději, ale bezmoc, ať jakákoliv, je hrozná. žena 37 let Bojím se, že lidi přestali myslet a ženou se do záhuby. Když slyšíte, co se ve světě děje, ale i u nás, tak se toho musí každý bát. muž 46 let Anketní otázka na prosinec: Bez čeho se v životě nedokážete obejít?

9 ČERNOBÍLÁ KRONIKA Policie ČR OO Chotěboř informuje Od se pátrá po neznámém pobudovi, který po použití násilí vnikl do objektu MŠ v obci Krucemburk, kde vypáčil dveře do kanceláře ředitelky, odkud odcizil různé věci v celkové hodnotě 4.500, Kč. Dne bylo oznámeno orgánům policie v Chotěboři vniknutí do domku ve městě Ždírec nad Doubravou neznámým mužem. Provedeným šetřením byl zjištěn pachatel, jedná se o muže ve věku 21 let, kterému bylo ihned vyšetřovatelem sděleno obvinění z trestného činu porušování domovní svobody. V prošetřování je i případ neznámého pachatele, který vnikl do objektu BINKO a Zemědělská a.s. v obci Krucemburk, odkud za pomoci násilí odcizil různé plechové skříňky a trezor s finanční hotovostí. Jednáním neznámého pachatele vznikla poškozeným organizacím celková škoda ve výši nejméně Kč. Za období od do zpracovali policisté PČR Chotěboř celkem 26 přestupků. Z uvedeného počtu se jednalo o 3 dopravní nehody pouze s hmotnou škodou. Jedná se převážně o přestupky majetkového charakteru a dále narušování občanského soužití. kpt. Jaroslav Šereda, vedoucí oddělení OOP Městský úřad informuje V sobotu 20. října oznámil telefonicky doposud neznámý člověk, že v areálu ždírecké pily je uložena výbušnina. Následovalo okamžité ukončení chodu pily, odchod zaměstnanců ze směny a následné uzavření a zabezpečení celého velkého areálu podniku. Na zabezpečení areálu se podílely jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Krucemburku, Sobíňova a především ze Ždírce n.d. Hasiči střežili areál v nepříznivém, větrném počasí po celou dobu prohledávání jednotlivých objektů, t.j. cca od 9 do 14 hodin. Jak se ukázalo, zpráva o uložení výbušniny byla poplašná. Nikdo ze zodpovědných činitelů ovšem podobné informace nemůže podcenit, a proto proběhlo vše tak, jak je výše popsáno. Hasiči opět svůj úkol splnili stoprocentně a za to jim patří poděkování. TRUHLÁŘSTVÍ Hille, Sotona přijme do pracovního poměru TRUHLÁŘE vyučení v oboru není podmínkou (možnost zaučení) Informace na tel. č.: Máte již představu o svém bydlení? prezentace 130 rodinných domů na klíč od Kč 1-2,2 mil....využijte komplexních služeb, které poskytuje AGENTURA BYDLENÍ Ing. Antonín Pitrun & Žaneta Březinová Havlíčkovo nám. 152, Žďár n.s , Pondělí 9,00-12,00 13,00-17,00 Úterý 9,00-12,00 13,00-17,00 nabídka vhodných stavebních pozemků od 50,- Kč/m 2 včetně inženýrských sítí realizace hrubé stavby od Kč ,- měsíční splátky od Kč 2 940,- prodej, koupě, výměna, pronájem bytů, domů a chalup zajištění kompletních oprav panelových domů, státní dotace služby klientům agentury (půdní vestavby, bytová jádra, návrhy a vybavení interiérů, sauny, solária, bazény, zahradní a bytová architektura, koupelnové a kuchyňské studio, jednání na stavebním a katastrálním úřadu, stavební dozor, odhady, právní služby, projekce, zahradní chatky, radonový průzkum, krby, schodiště, okna, dveře, rekonstrukce střech, realizace staveb) zvýhodněné podmínky klientům agentury 9

10 ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Na Chmelnici 1595, Chotěboř tel.: ( ) 0602/ (0606/ ) Dusík, Hamerská 385, Ždírec n.d. tel.: Chtěli byste zrekonstruovat byt? Postavit dům? Pořídit si plynové topení? STAVEBNÍ SPOØITELNA okamžitý úvěr, konstantní splátky, úrok 6,9 % ročně!!! DO ,- Kč BEZ RUČITELE!!! potřebná částka minimální vklad měsíční splátka , ,- 140, , ,- 350, , ,- 490, , ,- 700, , , ,- Bližší informace Vám poskytneme na níže uvedeném telefonním čísle. Osobní schůzku je možné sjednat v kanceláři stavební spořitelny Wüstenrot nebo v případě zájmu v místě Vašeho bydliště každé pondělí hodin v domě s pečovatelskou službou. Mobil 0608/ Každý kdo uzavře smlouvu o stavebním spoření obdrží dárek. Zdeňka Debská, Nerudova 659, Přibyslav, tel Zdravotní pojiš ovna METAL ALIANCE PŘÍSPĚVEK na: * rehabilitační programy (masáže, cvičení) do 350 Kč/rok * antikoncepce do 400 Kč/rok * fixní ortodoncii (rovnátka) do 800 Kč/1 čelist * ozdravné pobyty dětí do 500 Kč/rok * sportovní prohlídky do 500 Kč/rok * očkování proti klíšťové encefalitidě, haemophilu * pobyty pořádané ZP M A pro děti alergiky u moře, na horách do 7000 Kč/rok * vitamínová podpora pro dárce krve * nositelé Jánského plakety do 4500 Kč/rok Kontaktní místa: Havlíčkův Brod Žižkova 280 tel. 0451/25323 Po, St. PŘÍSPĚVKY Z FONDU PREVENCE NA ROK NOVINKY: * dárci kostní dřeně 4500 Kč a rekondiční pobyt * 50 % nákladů na operaci hemoroidů pomocí Longovy metody * vyšetření rakoviny tlustého střeva a konečníku klientům nad 50 let DALŠÍ SLUŽBY: * slevy pojištění léčebných výloh v zahraničí * slevy zboží ve vybraných prodejnách * možnost zaslání individuálního účtu 1x ročně Každý pracovní pátek plavání zdarma v bazénu v Havl. Brodě od 16 do 17 hod. (po předložení průkazu pojištěnce). Světlá n.s. Lánecká 970 tel. 0451/ Ždírec nad Doubravou Dům s pečovatelskou službou Ledeč n.s. Habrecká 450 tel. 0452/ Chotěboř Poliklinika úterý hod. čtvrtek , hod.

11 Z oddílu kopané... Omlouváme se za tiskovou chybu ve výsledku utkání Vyšehrad Dekora, kde mělo být správně 2:0. Tiskový šotek je zřejmě příznivcem ždírecké kopané. I. mužstvo SK DEKORA informuje: V rámci přípravy na mistrovská utkání sehrálo mužstvo zápas s AFK Chrudim, kdy brankami Ptáčníka, Kantora, Čalkovského a vlastní zvítězilo 4:1. V dalším přípravném zápase s druholigovým FK Mogul Kolín ve vyrovnaném střetnutí si oslabená Dekora ostudu neudělala, i když prohrála 3:0. Příležitost ke hře dostali hráči z lavičky. V mistrovském utkání proti vedoucímu celku tabulky Českému Brodu se domácímu týmu povedlo již v 8. min. docílit branky Čalkovským. Důslednou zabezpečovací technikou udržoval vedení až do 76. minuty, kdy Čalkovský přidala druhou branku. V závěrečných minutách pečetil vítězství dalšími brankami Dvořák a Moravec. Celkový výsledek 4:0. K dalšímu zápasu zajíždělo mužstvo do Velimi, kde dosáhlo výsledku 0:0. Ve vyrovnaném bojovném utkání hrálo mužstvo bez vyloučeného Veselého. Od 60. minuty dokázalo udržet nerozhodný stav a velmi mrzí nepískaný faul na Dušana Dvořáka v pokutovém území v poslední minutě zápasu. Dekora FK Viktoria Žižkov B 3:0. Na domácí půdě se představil ambiciózní celek Žižkova (rezerva I. ligy) rekordnímu počtu diváků (1000) ve velmi dobrém světle. Po horkých chvílích na začátku zápasu (během 10 minut mohl být stav 0:2) zavelel k boji za vítězství průnik Čalkovského zakončený brankou. Ve vyrovnaném střetnutí přidali po brance Kolouch a Kovárník. FK OEZ Letohrad SK Dekora 4:0. Dobře organizovanou obranu našeho celku prolomila branka z pokutového kopu na začátku druhého poločasu. V dalším průběhu zápasu se k nám obrátilo střelecké štěstí zády. Při snaze dosáhnout příznivého výsledku jsme inkasovali další branky. Na domácí půdě jsme přivítali dalšího vynikajícího soupeře FC Zenit Čáslav. Na těžkém terénu se rozešli soupeři smírně 1:1, střelec branky Kolouch. Pořad zápasů v listopadu: Neděle zajíždí do Rychnova n.k., odjezd v hod. Neděle zajíždí do Hradce Králové na utkání s Olympií H.K., odjezd v 7.30 hod. V posledním utkání podzimní části soutěže přivítají na domácí půdě podještědský FC Český Dub v neděli 18. listopadu. B mužstvo výsledky mistrovských zápasů: Úsobí Dekora 1:2. Ve vyrovnaném střetnutí brankou Máši a vlastní si mužstvo udrželo neporazitelnost a připsalo si další 3 body do tabulky. Dekora Keřkov B 3:0. Mírná převaha domácího celku korunována brankami P. Buriana, Pilaře a Bílka. Mírovka Dekora 0:12. Dobře zahrál celý tým. O brankovou úrodu se postarali: Máša 5x, Bílek 3x, brankař Semelka 2x (PK), Matějka, Pilař. Dekora Vepřová 1:0. Tuhý odpor soupeře zlomila branka Máši z pokutového kopu. Pohled B Dekora 0:1. Ve vyrovnaném zápase rozhodl brankou J. Bílek. Poslední zápas sehraje mužstvo v sobotu od hod. na domácí půdě. 11 Dorostenci V dalším derby utkání Ledeč n.s. Dekora 1:2 dokázalo mužstvo zvítězit brankami Pilaře a Zrzavého. Stínem utkání bylo vyloučení Lázničky. Dekora Heřmanův Městec 12:2. K desátému vítězství v řadě po kolektivním odpovědném přístupu k utkání brankově uspěli: Sklenář 4x, Zrzavý 3x, Matějka a Ročárek 2x, Klupka 1x. Přelouč Dekora 3:1. První porážka v podzimní části soutěže. Branka Matějky nestačila na obětavý boj a touhu po vítězství přeloučských hráčů. Dekora SK Chrudim 3:1. Sebevědomý celek Chrudimi nechtěl prodat svou kůži lacino. Domácí jim ještě poskytli převahu jednoho hráče zbytečným vyloučením Pilaře. Oslabený kolektiv příkladně zabojoval a brankami Sklenáře 2x a Zrzavého shrnul vítězství na svou stranu. AFK Chrudim SK Dekora 2:1. S vedoucím týmem hráli dorostenci vyrovnanou partii. Branka P. Klupka. Pořad zápasů v listopadu: Sobota Dekora Načešice, začátek v hod. Sobota zajíždí do Horního Jelení, odjezd v 9.30 hod. Žáci SK Dekora Sokol Lípa 2:1. Brankami Říčana a Martinka si žáci připsali další 3 body do tabulky. Jeřišno Dekora 0:3. Ve vyrovnaném střetnutí brankami Říčana 2x a Martinka dotáhli zápas do vítězného konce. Dekora Úsobí 0:3. První prohra domácího týmu v podzimní části soutěže. Absence 5 hráčů základní sestavy a neúčast nejlepšího střelce způsobila první porážku. (pokračování na str. 12)

12 Citát na listopad Když v životě najdeš cestu bez překážek, určitě nikam nevede. Arthur Ch. Clarke Městské kino Ždírec n. D. LISTOPAD pátek v hod. Z PEKLA ŠTĚSTÍ 2 Repríza úspěšné české pohádky, 101 min. Přístupný, 24, + 1, Kč, slosování vstupenek pátek v hod. RYCHLE A ZBĚSILE Americký akční kriminální film s titulky, 107 min. Přístupný, 46, 48, +1, Kč pátek v hod. KROKODÝL DUNDEE V LOS ANGELES Americká rodinná komedie s titulky, 92 min. Přístupný 44, 46, + 1, Kč pátek v hod. 15 MINUT Kriminální film USA s titulky, 121 min. Přístupný od 15 let, 46, 48, +1, Kč pátek v hod. 460 PODEZŘELÝCH Černá komedie USA s titulky, 95 min. Přístupný, 44, 46, + 1, Kč pátek v hod. NAHORU, DOLŮ Dramatický příběh USA o lásce a riziku s titulky, 107 min. Přístupný, 44, 46, + 1, Kč pátek v hod. KRÁLOVSKÝ SLIB Nová česká pohádka pátek v hod. CESTA Z MĚSTA Repríza českého filmu. Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 1, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 2, Kč/ks Jaroslav Klepetko vedoucí kina, tel.: 0453/ (pokračování ze str. 11) SK DEKORA informuje: V posledním zápase podzimní části soutěže na hřišti ve Věži zvítězili naši žáci brankami Říčana a Martinka 3x, T. Pril a O. Starý 2x, D. Málek 1x 11:0 a v tabulce skupiny C se umístili na 1. místě. V poháru ČMFS v rámci okresu dosáhli těchto výsledků: Havl. Borová Dekora 1:3 (D. Štěrba 2x, T. Pril 1x) Štoky Dekora 9:0 znamenalo konečnou v pohárové soutěži. Kultura Městské muzeum v Chotěboři Z odboru ASPV... V sobotu 6. října 2001 proběhly v brněnské sportovní hale RONDO Hejtmanské hry (1. celonárodní sportovní soutěž družstev 14 krajů ČR). VV OASPV organizoval hromadný zájezd na tyto hry, kterého se z našeho odboru zúčastnilo 9 cvičitelů, kteří společně s dalšími účastníky fandili družstvu Vysočiny, kde jsme měli také své zástupce: Pavla Vavrouška a Gábinu Pálkovou. Televizní šot z těchto her bude možno shlédnout na ČT 2 v sobotu 10. listopadu v pořadu Brněnské slavnosti sportu a zdraví. Společenská kronika Narodili se: Sabina Brabcová, Ždírec nad Doubravou Aneta Somsiová, Ždírec nad Doubravou Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí: zemřela paní Anna Dřevíkovská ze Ždírce n.d zemřela ve věku 75 let paní Marie Culková z Nového Studence 129. Čest jejich památce! Zdeněk Marek VÁNOČNÍ VÝSTAVA Vernisáž ve čtvrtek 29. listopadu 2001 v hod. Otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do a od do hod. Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Jiří Fiala, Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Josef Ressl, Jana Uchytilová, Ivan Vomela, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Adresa redakce: MěÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: 0453/ , e mail: Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 800 výtisků. Uzávěrka č , uzávěrka sportovního okénka Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši ÈÍSLO 112 Březen, jako prvý měsíc jara, ještě do dnešních dnů nemůže zapomenout lednu, že mu v roce 46 před naším letopočtem odňal právo na první křeslo roku. Vzpomene li si na to, ukončí matějské oteplení

Více

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000

ZO Českého svazu žen ve Ždírci nad Doubravou pořádá. v sobotu 14. října 2000 ÈÍSLO 107 ØÍJEN 2000 CENA 2, Kè Ř Í J E N S měsícem říjnem na stává již skutečný pod zim. Bývá velmi proměn livý, občasné chladné plískanice stří da jí slunečné hřejivé dny a inverze způsobuje trvalejší

Více

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002 roèník IX. ÈÍSLO 129 ØÍJEN 2002 CENA 2, Kè Říjen Je tu podzim a listí šustí Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho

Více

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145

BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 www.zdirec.cz Cena 2, Kè BŘEZEN 2004 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 145 Březen, to je zima nezima a jaro nejaro. Denního světla pomalu přibývá, ale na čvachtavé vycházky do přírody není zrovna nálada. Hezky doma a

Více

Máj měsíc zamilovaných

Máj měsíc zamilovaných ÈÍSLO 114 KVÌTEN 2001 CENA 2, Kè Máj měsíc zamilovaných Při spoustě jarních prací na našich zahrádkách si někdy ani pořádně neuvědomujeme, že přišel líbezný máj, že se příroda již zcela probudila, že vlahé

Více

L É T O budiž pochváleno!

L É T O budiž pochváleno! ÈÍSLO 117 ZÁØÍ 2001 CENA 2, Kè L É T O budiž pochváleno! Ano, budiž pochváleno za těch alespoň několik slunných dní, kdy se nám teplota vyšplhala na 30 st. Srpen je vždy vrcholem léta, září je už jen loučení

Více

ÈERVEN 2003 ČERVEN. Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze, asli je suchý dovést chceš, do Jána si pospěš. (Toto rčení se váže k 19. červnu).

ÈERVEN 2003 ČERVEN. Na Gerváze a Protáze posečeš seno nejsnáze, asli je suchý dovést chceš, do Jána si pospěš. (Toto rčení se váže k 19. červnu). www.zdirec.cz roèník XIII. ÈÍSLO 137 ÈERVEN 2003 CENA 2, Kè ČERVEN Uděláme dětem svátek! Kdy jindy než prvního června? Vždyť to je právě ten den, který patří celý našim dětem. Příroda nám ukazuje jarně

Více

Slunce, světlo a vůně...

Slunce, světlo a vůně... www.zdirec.cz Cena 2, Kè KVĚTEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 169 Slunce, světlo a vůně... Konečně je tady květen, měsíc lásky! Snad žádné jiné období v roce neútočí tak intenzivně na naše smysly. Vzduch je naplněn

Více

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186

PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 www.zdirec.cz Cena 5, Kè PROSINEC 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 186 Tichý čas Vánoc Sen o bílých Vánocích je snad v každém z nás koledy a cinkot zvonků se tiše nesou krajinou, a sněží, sněží, sněží Bílá barva

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Únor 2001. Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za-

Únor 2001. Právě 14. února dlouho, co jsme si. slaví svátek svatý připíjeli na šťastný patron všech za- ÈÍSLO 111 ÚNOR 2001 CENA 2, Kè Únor 2001 Není to tak Právě 14. února dlouho, co jsme si slaví svátek svatý připíjeli na šťastný Valentin (Valentýn), patron všech za- rok 2001 a už jsme v něm a dokonce

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195

ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 195 Čas mezi odcházejícím létem a nastupující zimou... Zatímco se venku předvádějí všechny syté barvy v dokonalé kráse podzimu, my jsme přírodě vděční

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení www.zdirec.cz Cena 5 Kè ČERVEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225 Foto: archiv města První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k

Více

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004

ÚNOR 2004 ÚNOR 2004. Výběr ze zápisu z 28. schůze rady města z 7. 1. 2004 www.zdirec.cz roèník XIV. ÈÍSLO 144 ÚNOR 2004 CENA 2, Kè ÚNOR 2004 únor je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy, sluncem, vlhkem, suchem a větry; tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi

Více

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již

Více

BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 200

BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 200 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 200 Když jaro zavoní... Za pár dní nám kalendář ukáže, že je tu jaro. A přestože nás počasí svou vrtkavostí určitě ještě pořádně pozlobí, budeme mít

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011

ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227. Zasedání zastupitelstva a rady města. Pozvánka na 5. zasedání. města 8. 9. 2011 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 227 Rekonstrukce pavilonu MŠ je v plném proudu. Foto: archiv města Škola už opět otvírá své brány a po prázdninách vítá všechny žáčky. První školní den

Více

Citát ŘÍJEN 2012. Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1

Citát ŘÍJEN 2012. Městský úřad informuje... ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu. Pronájem bytu 1+kk, Žďárská 1 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ŘÍJEN 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 239 Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých. Napoleon

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189

BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2008 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 189 Hrátky s jarem Jako bychom se znovu narodili, když se ve větvích zase rozezpívají ptáci a my poprvé ve vzduchu ucítíme jaro. To proto, že se

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223

Konečně jaro! DUBEN 2011. Pranostiky. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 www.zdirec.cz Cena 5 Kè DUBEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 223 Konečně jaro! Mnozí s radostí odhazují dlouhé kabáty i teplé bundy a přerovnávají své šatníky. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý

Více

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253

Vážení spoluobčané! Citát LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 www.zdirec.cz Cena 5 Kè LEDEN 2014 ROČNÍK XXIV. ČÍSLO 253 Vážení spoluobčané! Přichází rok 2014, poslední rok volebního období 2010/2014. I v tomto roce bude pokračovat investiční činnost na celém území

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více