UPOZORNĚNÍ občanům města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNĚNÍ občanům města"

Transkript

1 28. dubna 2004 Ročník X. Číslo 4 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Probíhající rekonstrukce ulice 17. listopadu v úseku před VAK s.r.o. a na křižovatce u Městských lázní. Vážení občané Města Dvůr Králové nad Labem, obracím se na Vás s žádostí, abyste respektovali zábrany, které lokalizují ohlášenou rekonstrukci ulice 17. listopadu, jak jste byli informováni již v minulém čísle Novin královédvorské radnice, která probíhá po etapách. Proto Vás žádám, abyste procházeli zmíněnými úseky se zvýšenou opatrností a přitom využívali možností rekonstruované části obcházet a to takto: Od Denisova náměstí do centra včetně autobusového nádraží využívali ulici Riegrovu a pak k autobusovému nádraží ulicí Erbeno- 11. zasedání ZASUPITELSTVA MĚSTA Dvůr Králové nad Labem středa 5. května hodin, velký sál Hankova domu Program: 1. Úvod 2. Vodné a stočné 3. Změna ÚP města 4. Různé 5. Diskuze 6. Závěr Zasedání je veřejnosti přístupné. vou, taktéž z náměstí pěší zónu, pak ulicí Riegrovu a Erbenovu. Z Dukelské ulice směrem k náměstí je tato část neprůchodná a proto Vás žádám, abyste z ulice Dukelské odbočili na ulici Sládkovu a dále pak ulicí Presslovou do centra. Ulici Presslovu využívali taktéž ke vstupu do Finančního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Taktéž je neprůchodný směr z ulice Legionářské do ulice 17. listopadu. Proto použijte shora uvedených obchůzných tras. Žádám Vás, abyste taktéž instruovali Vaše děti, které chodí do školy výše uvedenými uzavřenými trasami. Jako stavbyvedoucí se Vám omlouvám za nepříjemnou situaci ale věřte mi, že bez vašeho pochopení nejsme schopni zabezpečit Vaši bezpečnost. Děkuji za pochopení ing. Bedřich Kramer, stavbyvedoucí UPOZORNĚNÍ občanům města Z důvodu plánované rekonstrukce silnice II/300 ve Dvoře Králové nad Labem dochází od 1. dubna 2004 k dočasné změně některých autobusových zastávek: zastávka náměstí T. G. Masaryka přemístěna na nám. Odboje (Stará lékárna) a spoje MHD nádraží ČD (lékárna nástup i výstup), MHD Raisova ul. (lékárna nástup i výstup), MHD Nemocnice (lékárna pouze výstup), MHD Lipnice a Strž (lékárna pouze výstup), dále zastávka aut. nadr. č. 15 zrušena pro linku nádraží ČD, kromě spoje č. 85 (nádraží ČD v 15.05) a č. 29 (nádraží ČD v 6.30), zastávka pošta je pro všechny nástupní linky přemístěna na zastávku Oční škola, zastávka kostel je pro všechny příjezdové linky zrušena. Bližší informace na tel. čísle Výběr z obsahu čísla Problematika základního školství v našem městě Výběr z usnesení z ZM a RM Stěhování odborů na MěÚ Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Zprávy z královédvorských škol Informace ze ZOO Královédvorský sport Příloha Královédvorské KdeCo Foto: P. Janoušek Odbor dopravy strana 1

2 Problematika základního školství v našem městě V poslední době se v médiích i mezi lidmi často objevují informace o stavu základního školství ve Dvoře Králové nad Labem. Většina z nich je přinejmenším nepravdivá, ale nebála bych se je označit jako úmyslně zkreslené nebo dokonce lživé. Považuji za důležité vše uvést na pravou míru a otevřeně informovat občany našeho města o situaci v oblasti základního školství. Všeobecná diskuse nad touto problematikou probíhá, vzhledem k dlouhodobému celostátnímu snižování počtu žáků ve školách, již celou řadu let. Není to tedy problém, který vyvolala změna ve vedení města, ale důsledek demografického vývoje. Současné vedení města si tuto skutečnost velice dobře uvědomuje a v souladu se svým předvolebním programem, zracionalizovat systém základního školství, začalo podnikat příslušné kroky. O již realizovaných nebo chystaných záměrech čtenáře Novin královédvorské radnice a občany našeho města postupně informujeme a hodláme v tom pokračovat i nadále. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že problematika základního školství je věc složitá. Unáhlená a krátkozraká rozhodnutí, bez domyšlení dalších důsledků, by mohla vyvolat do budoucna nevratné změny. Je tedy nutné řešit celou věc koncepčně a komplexně. Po nástupu na radnici v listopadu roku 2002 jsme se chtěli seznámit s chystanými opatřeními předchozího vedení a v budoucnu případně pokračovat v jejich realizaci. Zjistili jsme však, že v této oblasti není prakticky na co navázat. O to více je zarážející skutečnost, že se ocitáme v otevřené kritice ze strany našich předchůdců, kteří měli možnost po dobu čtyř let právě tuto oblast již optimalizovat. Jednou z často poukazovaných skutečností je rekonstrukce Základní školy Podharť. Předešlé vedení opětovně žádalo stát o dotaci na investiční záměr - Představba a rekonstrukce ZŠ Podharť - a na vypracování stavební dokumentace potřebné pro stavební povolení investovalo nemalé finance. Proto v tomto trendu pokračujeme a pomocí státních dotací budujeme v Podharti moderní školu s odpovídajícím zázemím. Podle našeho názoru je oprava a modernizace okrajových škol ve městě krokem správným směrem, neboť je rozhodnutím zejména pro budoucnost. Pochopitelně by mělo sloužit i k mimoškolním činnostem a ke zkvalitnění nabídky pro využití volného času občanům v okrajové části města. Po této Tabulka č.2: Průměrné počty žáků ve školách Tabulka č.1: Vývoj počtu žáků v jednotlivých školách čtvrti logicky přijdou na řadu školy v centru města. Dalším z kritizovaných kroků je vymezení spádových oblastí jednotlivých základních škol. Stanovení spádových oblastí je dáno zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jeho pozdější změnou ve znění zákona č. 139/1995 Sb., platnou od a neznamená tedy nic jiného, než jeho dodržování. Tato skutečnost ani nepotřebuje komentář. Rada města spádové oblasti schválila dne usnesením č. 1422/ RM a je si vědoma i jejich přesného významu. Pochopitelně přitom ctí právo rodiče nebo zákonného zástupce dítěte zapsat své dítě do jakékoli školy, stejně jako pravomoc vedení školy rozhodnout o zápisu dítěte ze všech spádový oblastí, pokud to dovolí kapacita příslušné školy. Takto bylo určení spádových oblastí prezentováno i veřejnosti. Možná největší kritika se na hlavy vedení města snáší za to, že neřeší pozvolný pokles žáků na základních školách a snižující se naplněnost jednotlivých tříd, resp. řeší tuto situaci návštěvou ZŠ Schulzovy sady a údajným nátlakem na ředitele či projednává tyto záležitosti kdesi na krajském úřadě. S čistým svědomím mohu konstatovat, že tyto informace jsou záměrně nepravdivé. Tuto skutečnost potvrzuje i pan ředitel ZŠ Schulzovy sady - Mgr. Jiří Beneš: Paní místostarostka Mgr. Vaňková s Mgr. Kubicou po zápisu naší školu nenavštívili a nenavrhovali převedení části dětí do ZŠ v Podharti. Žádnou takovou informaci ředitelství školy nikomu neposkytlo. Dodávám, že jsem se zúčastnil jednání na Městském úřadu, kde se projednávala možnost otevření jen jedné 1. třídy a v souvislosti s tím doporučení rodičům některých žáků, aby školní rok 1999/ / / / /2004 škola/hodnota třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci třídy žáci ZŠ Komenského 14 22, , , , ,8 speciální třídy ,5 přípravná třída ZŠ Sch. sady 18 24, , , , ,3 ZŠ R. A. Dvorského 14 24, , , , ,7 speciální třídy 8 11,1 7 11,1 7 11,1 8 11,4 8 11,1 ZŠ Podharť ,1 9 19,1 9 17,8 8 18,1 ZŠ 5. května 9 28, , , ,8 ZŠ Strž 14 22, , , , ,4 škola/školní rok 1999/ / / / /2004 ZŠ Komenského speciální třídy přípravná třída ZŠ Schulzovy sady ZŠ R. A. Dvorského speciální třídy ZŠ Podharť ZŠ 5. května ZŠ Strž celkem* * bez speciálních a přípravných tříd Zdroj: Výkazy o základní škole (údaje k daného roku). své děti umístili do škol v obvodu bydliště - ale nebyli jsme k tomuto řešení nuceni. Rada školy s takovým řešením zásadně nesouhlasila, proto budeme mít i nadále 2 první třídy. Z tabulky č.1 je patrné, že počet žáků ve školách se snižuje dlouhodobě. Tuto skutečnost může současné vedení města, stejně jako předchozí, jen stěží ovlivnit. Pozvolný pokles porodnosti byl znám již v době, kdy se ve městě stavěla nová devítitřídní škola ve Strži, která se otevřela v září 1995 jako v počtu šestá škola ve městě. Za této situace se škola rozrůstala na současných 14 tříd. I to má vliv na naplněnost jednotlivých tříd ve Dvoře Králové n/l. Tento fakt pouze mlčky nebereme na vědomí. Na začátku roku 2003, tedy krátce po nástupu na radnici a plně v souladu s předvolebními sliby, jsme nechali vedoucí odboru ŠSV zpracovat analýzu stavu základních škol v centru města s návrhem na možná řešení. To byl první krok k faktickému poznání současné situace. Na tomto základě jsme v první fázi rozhodli, že se žádná škola ve městě v té době rušit nebude. Vzhledem k neutěšenému technickému stavu dvou největších škol v centru města jsme nechali vypracovat variantní studie na jejich rekonstrukci i s kalkulací finančních nákladů. To byly podle našeho názoru jediné správné kroky vedoucí k dalšímu odpovědnému řešení. Na základě těchto skutečností pak dostal vedoucí odboru ŠKS úkol do konce června předložit variantní koncepci školství ve městě, která bude před dalším rozhodováním vedoucích představitelů města připomínkována vedením příslušných škol. Za zhruba rok a půl našeho působení na radnici lze jen těžko tvrdit, že by nové vedení města v oblasti školství neučinilo žádná opatření. Čtenář si je může porovnat s kroky, které byly v této oblasti učiněny v letech předchozích. Skutečně jen s údivem se lze pozastavit nad tvrzením, že tajíme informace o počtu žáků v jednotlivých školách či o výsledku zápisů do prvních tříd ZŠ. Pokud se na odbor ŠKS s takovýmto dotazem někdo obrátil, rozhodně neodešel s nepořízenou. V uvedených tabulkách si tyto informace mohou přečíst všichni, kteří se o danou problematiku zajímají. Z údajů v tabulce č. 2 je patrné, že i když se objevují zaručené zprávy o tom, že je některá z našich škol ve městě podlimitní (průměrný počet žáků ve třídě menší než 17), je to záměrně lživá informace. Zdroj: Výkazy o základní škole (údaje k daného roku). Mgr. Edita Vaňková, místostarostka strana 2

3 Výběr z usnesení Zastupitelstva města a Rady města Kompletní informace naleznete na úřední desce MěÚ a na 10. usnesení ZM ze dne ZM schvaluje prodej následujících bytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č v k.ú. DKn/L a schvaluje uzavření kupních smluv: Munzarové Haně, DKn/L na bytovou jednotku č. 867/11 za celkovou kupní cenu Kč, manželům Kristině a Milanu Vojtěchovým, DKn/L na bytovou jednotku č. 867/13 za celkovou kupní cenu Kč, manželům Jaroslavu a Libuši Krausovým, DKn/L na bytovou jednotku č. 867/21 za celkovou kupní cenu Kč, Munzarové Věře, DKn/L na bytovou jednotku č. 867/23 za celkovou kupní cenu Kč, manželům Jaromíru a Marii Jirmanovým, DKn/L na bytovou jednotku č. 867/31 za celkovou kupní cenu Kč, Reilové Jindřišce, DKn/L na bytovou jednotku č. 867/33 za celkovou kupní cenu Kč. ZM schvaluje prodej následujících bytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st.p.č. 1219/1 v k.ú. DKn/L a schvaluje uzavření kupních smluv: Hlavsovi Vlastimilu, DKn/L na bytovou jednotku č. 1228/13 za celkovou kupní cenu Kč ,-, Formanovi Bedřichu, DKn/L na bytovou jednotku č. 1228/12 za celkovou kupní cenu Kč, Brdičkové Marii, DKn/L na bytovou jednotku č. 1228/21 za celkovou kupní cenu Kč, Janíkové Janě, DKn/L na bytovou jednotku č. 1228/23 za celkovou kupní cenu Kč, manžům Iloně a Emilovi Heřmanovým, DKn/L na bytovou jednotku č. 1228/31 za celkovou kupní cenu Kč. ZM schvaluje prodej domu čp. 343 se st.p.č. 287 v k.ú. DKn/L v ul. Dobrovského Ing. Zuzaně Markové, Lanžov, za celkovou kupní cenu Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy. ZM bere na vědomí žádost manželů Hrnečkových a Teislerových o změnu způsobu úhrady kupní ceny, schvaluje změnu usnesení č. 127/ ZM ze dne ohledně prodeje domu čp se st.p.č a garáže se st.p.č v ul. Heydukova v části textu, kde je schválen způsob úhrady kupní ceny nově: kupní cena bude hrazena následujícím způsobem: část kupní ceny v částce Kč bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, zbytek v částce Kč bude uhrazen prostřednictvím hypotéčního úvěru tak, že po podpisu kupní smlouvy dojde k předložení návrhu na vklad KS u katastrálního úřadu společně s návrhem na zřízení zástavního práva pro banku a ta druhý den po podání návrhu na vklad zašle uvedenou částku na účet města. ZM schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 1073/222 v domě čp v ul. Heydukova Vaňatkové Petře, DKn/L. ZM mění část textu svého usnesení ze dne pod č. 87/ ZM a nově tato část usnesení zní: ZM schvaluje vyplacení příspěvku v částce ,50 Kč vlastníkům domu ZM neschvaluje prodej kůlen v Bezručově ul., DKn/L, na pozemcích st.p.č. 908/1, 909/1, 910/1 a 1021/1, k.ú. DKn/L, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 725, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 726 a Společenství vlastníků jednotek domu čp ZM neschvaluje předkupní právo pro Josefa Kňourka, DKn/L, na hřbitovní kapli na st.p.č. 1851, k.ú. DKn/L. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 33 v čp v ul. Štefánikova, DKn/L, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na stavební parcele s Andreou Růžičkovou, DKn/L za cenu 1, Kč. K převodu vlastnického práva k bytové jednotce dojde po 20-ti letech od sepsání této smlouvy, schvaluje cenu bytové jednotky č. 22 v čp v ul. Štefánikova, DKn/L, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku pro prodej dle Pravidel pro pronájem a budoucí prodej nově postavených bytů z majetku Města DKn/L a to ve výši Kč. ZM neschvaluje nabytí plotu mezi p.p.č. 2020/23 a p.p.č. 2013/19 v k.ú. DKn/L za kupní cenu Kč od Danuše Hánové, Jablonec nad Nisou. ZM neschvaluje prodej části st.p.č. 75 o výměře cca 100 m2 v k.ú. DKn/L za kupní cenu 350 Kč/m2, tj Kč pro MUDr. Rostislava Malicha, DKn/L. ZM bere na vědomí informaci, že Miroslav Janeček, DKn/L, odstupuje od smlouvy o smlouvě budoucí směnné ze dne schválené pod č. usnesení 9/ ZM, schvaluje směnu p.p.č. 3046/2 o výměře m2 za část p.p.č. 705/1 v k.ú. DKn/L o výměře m m2 pozemku navíc, jako náhrada za pozemky při vytyčování hranic pozemků při jednoduchých pozemkových úpravách v lokalitě Hrubá Luka ve DKn/L vytyčení pozemků p.p.č. 703/1, 704/2, 704/1, které jsou ve vlastnictví Miroslava Janečka. Dále Město DKnL na své náklady zajistí prkna, fošny a trámy o celkovém množství 16,05 m3 a na směňované části p.p.č. 705/1 bude posekán travní porost. ZM neschvaluje prodej p.p.č. 894/3 o výměře m2 v k.ú. DKn/L za kupní cenu 150 Kč/m2, tj Kč, pro Josefa Peteru ve DKn/L. ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 2253/1 (ve zjednodušené evidenci č. 2269) o výměře cca 1000 m2 pro manžele Martinu a Michala Holubovi ve DKn/L, za kupní cenu 380,- Kč/m2 (tj Kč). ZM neschvaluje prodeje části p.p.č. 2253/1 (ve zjednodušené evidenci č.2269) o výměře cca m2 pro manžele Ing. Václava a JUDr. Hanu Zaplatílkovi ve DKn/L. ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 1085/1 o výměře cca 195 m2 pro manžele RNDr. Ondřeje Humla a JUDr. Helenu Humlovou ve DKn/L. ZM neschvaluje prodej části p.p.č. 519/1 a st.p.č. 479/2 o celkové výměře cca 150 m2 za kupní cenu 300 Kč/m2 (tj Kč) pro Zdeňka Bláhu ve DKn/L. ZM schvaluje odkoupení p.p.č. 3431/14 o výměře 100 m2 a p.p.č. 3431/15 o výměře 59 m2 v k.ú. DKn/L za kupní cenu 100 Kč/m2 (tj Kč) od Adély Horáčkové, Nemojov, návrh na vklad do KN bude hradit město. ZM neschvaluje nabytí ½ pozemku v ZE č.p. 1956/1 díl 2 o celkové výměře m2 za kupní cenu Kč (tj. 150 Kč/m2), a to ¼ od Lenky Pontové, Škvorec, a ¼ od Jana Markla, Český Brod. ZM schvaluje prodej části p.p.č. 558/1 v k.ú. Lipnice u DKn/L o výměře 15 m2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 100 Kč/m2 (tj. cca 1500 Kč) pro Aleše Slezáka, DKn/L, za předpokladu zřízení věcného břemene na budoucí vodovod a kanalizaci, veškeré náklady s převodem nemovitosti bude hradit kupující. ZM schvaluje prodej: p.p.č. 1497/19 o výměře 932 m2 v k.ú. DKn/L za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2 (tj Kč) pro manžele Martina a Jitku Bujárkovi, DKn/L, Josefa a Helenu Bujárkovi, DKn/L a Pavla a Martu Bujárkovi, DKn/L, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti budou hradit kupující, p.p.č. 1497/20 o výměře 181 m2 v k.ú. DKn/L za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2 (tj Kč) pro Pavla Bujárka (staršího), DKn/ L, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti bude hradit kupující, p.p.č. 1497/21 o výměře 270 m2 v k.ú. DKn/L za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2 (tj Kč) pro Pavla Bujárka, DKn/L, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti bude hradit kupující, p.p.č. 1497/22 o výměře 251 m2 v k.ú. DKn/L za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2 (tj Kč) pro Josefa Bujárka, DKn/L, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti bude hradit kupující. ZM schvaluje nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 1260/1 v k.ú. DKn/L o výměře m2 za kupní cenu 70 Kč/m2 (tj Kč) od Jarmily Mikoláškové, Brno sever, Černé Pole, Brno, náklady s převodem nemovitosti bude hradit město. ZM schvaluje nabytí p.p.č. 2294/31 - o výměře 187 m2, 2294/32 - o výměře 24 m2, 2294/ 33 o výměře 46 m2 a 2294/47 o výměře 320 m2 vše v k.ú. DKn/L, celková výměra nabízených pozemků je 577 m2, za 100 Kč/m2 (tj ,- Kč) od Marty Hrochové a Hildy Giogasové, DKn/L, návrh na vklad bude hradit město. ZM schvaluje prodej st.p.č. 1234/1 v k.ú. DKn/L o výměře 400 m2 za kupní cenu 200 Kč/m2, tedy za celkovou kupní cenu Kč pro Luboše a Simonu Havrdovi, DKn/L ve výši spoluvlastnického podílu 39,19% tj Kč, Stanislava Khyra, Jaroměř, ve výši spoluvlastnického podílu 18,92% tj Kč, Otto Wachka, DKn/L, ve výši spoluvlastnického podílu 13,36% tj Kč a Pavla a Kateřinu Mráčkovi, DKn/L, ve výši spoluvlastnického podílu 28,53 %, tj Kč, návrh na vklad ve výši 500 Kč uhradí kupující. ZM schvaluje nabytí p.p.č. 97/1, p.p.č.97/8 a st.p.č. 769 vč. č.p. 749, vše v k.ú. DKn/L, od České republiky Ministerstva vnitra, Holešovice, Praha za kupní cenu Kč, náklady spojené s převodem nemovitostí bude hradit město. ZM schvaluje nabytí pozemku v zjednodušené evidenci p.č. 2270/2 o výměře 268 m2 v k.ú. DKn/L za kupní cenu 150 Kč/m2 (tj Kč) od Dagmar Hubené, DKn/L, a Věry Volákové, DKn/L. ZM neschvaluje nabytí pozemku v zjednodušené evidenci p.č. 2277/1 o výměře m2 v k.ú. DKn/L za kupní cenu 300 Kč/m2 (tj. 2, Kč) od Dagmar Hubené, DKn/L, a Věry Volákové, DKn/L. ZM neschvaluje nabytí pozemku p.p.č. 598/1 o výměře m2 v k.ú. DKn/L za kupní cenu 4, Kč od Jaroslava Černého, Horní Staré Město Trutnov, Marie Magdalény Rozkovcové, Trutnov a Mgr. Evy Šmídové, DKn/L. ZM schvaluje prodej pozemkových parcel dle GP č /2004 veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. s vyvolávací cenou 200 Kč/m2 každého draženého pozemku, jedná se o následující pozemky: p.p.č. 894/3 strana 3

4 o výměře 1302 m2 vč. ideální 1/3 k p.p.č.894/7, p.p.č.894/5 o výměře 1394 m2 vč. ideální 1/3 k p.p.č. 894/7 a p.p.č.894/6 o výměře 1366 m2 vč. ideální 1/3 k p.p.č. 894/7 vše v k.ú. DKn/L. ZM schvaluje návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Dvůr Králové n/l vč. přílohy č. 1 vyplývající z projednání návrhu zadání v předloženém znění, schvaluje další procesní postup pořizování a projednávání změny č. 3 územního plánu města Dvůr Králové n/l, a to zpracování přímo návrhu bez konceptu řešení v souladu s ustanovením 17 odst. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. ZM souhlasí s uzavřením dohody o uznání pohledávky a o způsobu její úhrady s Jiřinou Šturmovou, DKn/L, a pověřuje starostu města podpisem Dohody o uznání pohledávky a o způsobu její úhrady. ZM schvaluje předložený návrh na rozdělení finančních příspěvků na podporu sportu v r kolo a pověřuje starostu města podpisem smluv o poskytnutí finančních prostředků na podporu a rozvoj sportu z rozpočtu města. ZM deleguje Mgr. Vasila Bibena jako zástupce za Město DKn/L na valné hromadě Krematoria, a. s., Jaroměř, konané dne , pověřuje starostu města vystavením plné moci pro Mgr. Vasila Bibena při výkonu hlasovacích práv akcionáře Město DKn/L na valné hromadě Krematoria, a. s., Jaroměř, konané dne ZM souhlasí s předloženým návrhem smlouvy mezi Městem Dvůr Králové n/l a Východočeskou plynárenskou, a. s., Hradec Králové, o bezúplatném převodu plynárenského zařízení č. 06/04/04 po jeho realizaci v předloženém znění, zmocňuje starostu města k podpisu smlouvy č. 06/04/04. ZM bere na vědomí informaci o stavu prací na projektové dokumentaci na krytý bazén a hokejové šatny, ukládá RM prověřit možnost zvětšení krytého bazénu a počtu plaveckých drah a zvážení možnosti využití odpadního tepla z hokejového stadionu. ZM bere na vědomí zamítavé sdělení Finančního úřadu ve DKn/L ze dne ve věci možného přemístění daňové pokladny a podatelny do přízemí budovy. 42. usnesení RM ze dne Problematika Majálesu RM schvaluje program majálesu konaného ve dnech a dle návrhu ředitelky Hankova domu Z. Čermákové, ukládá vedoucímu odboru VVS jednat o přemístění záboru veřejného prostranství mezi gymnáziem a Hankovým domem ve dnech s Olgou Šmídovou. Problematika odboru životního prostředí RM schvaluje podepsání Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 9105/2000, kterým se stanovují termíny sběrů nebezpečných odpadů pro rok 2004, pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku. RM schvaluje zvýšení ceny za dopravu při svozech nebezpečných odpadů z původních 5.400,- Kč bez DPH takto: při použití jednoho vozidla cena za dopravu bude činit 8.400,- Kč bez DPH, při použití dalšího vozidla pro zajištění svozu bude cena za dopravu navýšena o 2.100,- Kč bez DPH za 1 den svozu. RM souhlasí se zorganizováním úklidové akce příjezdové komunikace do města a pověřuje starostu podpisem Dohody o provedení sběru odpadů na příjezdových komunikacích do města s Klubem Natura a se ZŠ Komenského. RM ukládá vedoucímu odboru ŽP zrealizovat záměr dle usnesení č. 255/ RM, VŘ na zpracování účelové analýzy rizik bývalé skládky odpadů v lokalitě Cihelna dle metodického pokynu MŽP, ukládá vedoucímu odboru RaF připravit rozpočtovou změnu ve výši Kč na provedení účelové analýzy rizik bývalé skládky odpadů v lokalitě Cihelna. Problematika odboru všeobecné vnitřní správy RM schvaluje návrh předložené smlouvy se stanovenou cenou Kč a pověřuje starostu města Ing. Jiřího Raina podpisem Smlouvy o dílo č školení povodňových komisí Města DKn/L a ORP s Ing. Janem Papežem fa KOORDINACE, Karlovy Vary. Problematika odboru školsví, kultury a sociálních věcí RM schvaluje přecenění skladových zásob u Vlastivědného čtení: I. řada 8 Kč, II. řada 12 Kč, dvojčíslo 20 Kč. RM souhlasí s ideou projektu změny přístupové cesty do areálu Braunova Betléma. RM bere na vědomí výstup Komunitního plánování potřebu zřídit ve DKn/L nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a pověřuje Mgr. Dušana Kubicu, vedoucího ŠKS, ve spolupráci s Ing. Radmilou Fiľakovskou, vedoucí RAI, vytipovat vhodné prostory pro zřízení NPZ. RM bere na vědomí informaci o uvolnění bezbariérových bytů v DPS, souhlasí s umístěním Milady Schneiderové a Věry Vlčkové do bezbariérových bytů v DPS, ukládá vedoucímu odboru SMM zajistit úpravu v bezbariérovém bytě Věry Vlčkové reflexním označení pro snadnější orientaci. RM schvaluje doplnění hodnotitelské komise pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města o další 2 členy - Mgr. Lenku Antošovou a Zuzanu Čermákovou. Problematika odboru rozvoje a investic RM souhlasí s finančním příspěvkem z městského rozpočtu do Kč na realizaci nového trávníku na letním stadionu a pověřuje vedoucí odboru RAI realizací výběrového řízení, ukládá vedoucímu odboru RaF předložit RM návrh rozpočtové změny ve výši Kč na realizaci nového trávníku na letním stadionu. Problematika kanceláře tajemníka úřadu RM schvaluje mandátní smlouvu na provozování městského útulku pro zatoulané psy vč. příloh 1 a 2 v předloženém znění, uděluje starostovi města souhlas s podpisem této smlouvy. Různé RM uděluje Richardu Horáčkovi, lesmistru Městských lesů, DKn/L, plnou moc k zastupování na valné hromadě HS Trotina dne RM zmocňuje starostu města k udělení souhlasu vlastníka vodovodu a kanalizace k podání žádosti VAK, s.r.o, DKn/L, o provozování vodovodu a kanalizace. 43. USNESENÍ RM ze dne Problematika odboru všeobecné vnitřní správy RM souhlasí s uzavřením nové dohody o kolektivním členství mezi Městem DKn/L a Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Okresním sdružením Trutnov se stanovením výše ročního příspěvku v původní částce Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem. Problematika odboru majetkoprávního RM vydává souhlas ZŠ Strž, zastoupené zastupující ředitelkou Ing. Alenou Čihákovou, E. Krásnohorské 2919, DKn/L, se sepsáním podnájemních smluv v předloženém znění, vydává souhlas ZŠ Strž, zastoupené zastupující ředitelkou Ing. Alenou Čihákovou, E. Krásnohorské 2919, DKn/L, se sepsáním smlouvy o výpůjčce na místnosti v ZŠ Žireč pro Český svaz chovatelů, základní organizace Žireč, zastoupená Zdeňkem Francem, v předloženém znění. RM schvaluje záměr města pronajmout část terasy Hankova domu čp. 299, nám. Odboje, DKn/L, Královskému pivovaru Krušovice, a. s., a to na dobu určitou RM schvaluje sepsání nájemní smlouvy na byt č. 314 v Domě s pečovatelskou službou v čp v ul. E. Krásnohorské, DKn/L s manželi Marií a Bohumilem Jirákovými, DKn/L a to na dobu neurčitou. RM schvaluje vyslovit souhlas starostovi Města DKn/L k podpisu všech dohod o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny, které budou předloženy od Východočeské energetiky a.s. se sídlem v Hradci Králové. RM vyhlašuje v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města prodej domu čp se st.p.č v ul. nábř. Benešovo dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách nájemníkům, vyhlašuje v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města prodej domu čp se st.p.č a domu čp se st.p.č v ul. Heydukova dle zákona č. 72/1994 Sb. Po bytových jednotkách nájemníkům, vyhlašuje v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města prodej domu čp. 2015, 2016, 2017 se st.p.č. 2351/1, 2351/2, 2350/1, 2350/2, 2349 v ul. J. Bíliny dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách nájemníkům. Problematika odboru správy majetku města RM nesouhlasí s montáží poměrových vodoměrů na teplou vodu ve všech bytech v Penzionu pro důchodce, DKn/L, na náklady města. RM souhlasí s pořízením přístroje na měření ph a chloru pro městské lázně ve DKn/L, ukládá vedoucímu odboru SMM provést výběr dodavatele přístroje na měření chloru a ph vody v celkové výši do ,- Kč bez DPH. Problematika odboru školství, kultury a sociálních věcí RM bere na vědomí informaci vedoucí DPS o uvolnění bytu, souhlasí s umístěním druhé popř. třetí čekatelky v pořadí, s trvalým bydlištěm ve DKn/L. RM schvaluje výzvu k podání cenové nabídky na dodávku nábytku do kanceláře vedoucí pečovatelské služby v DPS. Oslovené truhlářské firmy: Jiří Klust, truhlářství, Žireč, strana 4

5 Jaroslav Krása, interiéry, Třebechovice p/o, Miloš Kirsch, truhlářství, DKn/L, Dřevotvar, v.d., DKn/L, Karel Lukáč, DKn/L, Nábytek Bém Bém Jan, DKn/L, Nábytek JAMALL, DKn/L, Nábytek Dudycha, s.r.o., Hradec Králové, Nábytek PENTA, s.r o., Jaroměř, schvaluje komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Edita Vaňková, Milena Bláhová, DiS. Jitka Rejlová, schvaluje komisi pro hodnocení nabídek: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Jan Černík, Mgr. Dušan Kubica. Náhradníci: JUDr. Simona Motlová, Ing. Martin Plecháč, Václav Vodochodský. RM schvaluje příspěvek ve výši Kč Davidu Novotnému na uhrazení nájmu při pořádání dobročinné akce Módní přehlídka v Hankově domě. Problematika kanceláře tajemníka právní oddělení RM bere na vědomí zprávu právníka města o postupu vymáhání pohledávky ve výši 1, Kč s příslušenstvím za firmou Cajthaml & Schreiber. RM schvaluje opětovné podání výpovědi z nájmu pozemků a nebytových prostor společnosti SALVEST, s.r.o., a ukládá právníkovi města jednat se společností o uzavření smlouvy o vzájemném vypořádání pohledávek a vyklizení areálu ještě v průběhu výpovědní lhůty. Problematika odboru rozvoje a investic RM schvaluje veřejnou zakázku výzvu (výběrové řízení) k předložení nabídky na VZ na stavbu Rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, výměna kanalizace a přeložka plynu v ulici Čechova ve Dvoře Králové n/l, schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů: Stavební firma Bořek Pavel Bořek, DKn/L, Stavební firma MAVL, spol. s r.o., DKn/L, COLAS CZ, a.s., Hradec Králové, Stavební společnost Jarolímek Žižka, s.r.o., DKn/L, DLAŽBA Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, KÜHNEL Karel, DKn/L, fa Pišta a spol., s.r.o., DKn/L. RM schvaluje veřejnou zakázku výzvu (výběrové řízení) k předložení nabídky na VZ na stavbu Oprava ulice Školní ve Dvoře Králové nad Labem, schvaluje předložený návrh na oslovení uchazečů: Stavební firma Bořek Pavel Bořek, DKn/L, Stavební firma MAVL, spol. s r.o., DKn/L, Technické služby města DKn/L, DKn/L, Stavební společnost Jarolímek Žižka, s.r.o., DKn/L, DLAŽBA Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, fa Pišta a spol., DKn/L, KÜHNEL Karel, DKn/L, COLAS CZ, a.s., Hradec Králové, schvaluje komisi pro otevírání obálek: Ing. Jiří Rain starosta, JUDr. Zdeněk Čepelka právník města, Ing. Radmila Fiľakovská vedoucí odboru RAI. Náhradník: p. Miroslav Šnajdr referent odboru RAI. RM schvaluje po posouzení předpokládaného zvýšení investičních a provozních nákladů krytého bazénu (při zvětšení bazénu) a ostatních souvislostí dopracování projektové dokumentace pro vydání ÚR akce Dostavba sportovního areálu (část u krytého bazénu, šaten zimního stadionu a kuželníku) Dvůr Králové n/l podle původní odsouhlasené a schválené koncepce, ukládá vedoucí odboru rozvoje a investic zajistit dopracování PD podle původní odsouhlasené a schválené koncepce a uzavřené smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 smlouvy o dílo, ukládá vedoucí odboru rozvoje a investic podat informaci o rozhodnutí rady města na příštím jednání zastupitelstva města. RM revokuje část svého usnesení č. 279/ RM v bodě a), souhlasí s finančním příspěvkem z městského rozpočtu Kč na realizaci nového trávníku na letním stadionu ve DKn/L, pověřuje ředitele TSm DKn/L, Marka Buřvala, kompletním zajištěním realizace této akce vč. předložení závěrečného hodnocení a vyúčtování celé akce. RM ukládá vedoucí odboru RAI přímo zadat realizaci akce Rekonstrukce vodovodu mezi ulicí Náprstkovou a Dobrovského firmě VAK, s.r.o., DKn/L, dle předloženého rozpočtu (maximální výše do ,- vč. DPH). RM bere na vědomí informaci o stavu prací rekonstrukce ulice 17. listopadu. RM pověřuje vedoucí odboru RAI posoudit ve spolupráci s provozovatelem VAK technický stav vodovodů a kanalizací v ulici 28. října a Smetanova, a v ulici Dukelská a Hradecká, připravit výběrové řízení na zhotovitele PD rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích 28. října, Smetanova, Dukelská a Hradecká, koordinovat práce na posouzení technického stavu vodovodu a kanalizace se SÚS. Problematika městského muzea RM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městským muzeem ve DKn/L a Václavem a Marcelou Zimákovými, Nemojov, Smlouva o zřízení předkupního práva k věci movité, která zajistí muzeu předkupní právo na obrazy Františka Soukupa ze sbírky paní Kotkové, souhlasí, aby Městské muzeum ve DKn/L ze svých prostředků zakoupilo v nejbližším možném termínu větší část obrazů Františka Soukupa ze sbírky paní Kotkové v hodnotě Kč. Různé RM ukládá tajemnici MěÚ zaslat žádost na Finanční úřad v Hradci Králové a Úřad pro hospodářskou soutěž v Praze ve věci: prověření kalkulace vodného a stočného ve spol. Vodovody a kanalizace, s.r.o., DKn/L, prověření kalkulace za čištění vody ve spol. TIBA, a.s., DKn/L. RM schvaluje program 11. zasedání ZM ve středu dne v sále Hankova domu: 1. Úvod, 2. Vodné a stočné, 3. Změna ÚP města, 4. Různé, 5. Diskuze, 6. Závěr. MěÚ Dvůr Králové n/ L, odbor správy majetku města, dává na vědomí občanům města a okolí, že na úřední desce a na internetových stránkách Města je zveřejněna i s podmínkami Výzva k podání nabídky na provádění drobné údržby majetku města. Mgr. Miroslav Vojtíšek, odbor SMM Volná bytová jednotka v nové zástavbě ve Strži Město Dvůr Králové nad Labem v současné době nabízí k pronájmu a budoucímu prodeji volnou bytovou jednotku v čp v ulici Štefánikova ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o byt I. kategorie, dispozičně řešen jako 2+kk o celkové výměře 54,17 m 2. K bytu náleží dva balkony, každý o výměře 5,59 m 2. Byt je situován směrem k hlavní silnici. Celková cena bytu činí Kč. Se zájemcem bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy s tím, že k převodu vlastnického práva dojde po 20-ti letech. Po dobu těchto 20-ti let bude se zájemcem sepsána na užívání bytu nájemní smlouva. Bližší informace získáte na úřední desce městského úřadu, na internetových stránkách města nebo osobně na majetkoprávním odboru městského úřadu, sl. Němečková, telefon , Petra Němečková, odb. referent OMP Noviny královédvorské radnice Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 11. a 12. června 2004 proběhnouvolby do Evropského parlamentu. Podle ustanovení 31 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a 2 vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, obecní úřad 2 dny přede dnem voleb, tj. v16 hodin dne 9. června 2004, uzavře seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu. V této souvislosti je třeba upozornit, že volič (ať již jde o občana České republiky, nebo cizince s povolením k pobytu), který se přestěhuje po 2. květnu 2004, tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavuje obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhuje po 2. květnu 2004, může volit buď ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu (ve volební místnosti pak volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem s novou adresou nebo cestovním dokladem), anebo chce-li volit v místě, kam se přestěhoval, musí nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 27. května 2004, požádat u obecního úřadu, kde je veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat ve dnech voleb do Evropského parlamentu, v kterémkoli volebním okrsku na uzemí České republiky, tedy i v místě, kam se přestěhoval. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit, tzn., že splňuje podmínky uvedené 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu (alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu nejméně 45 dnů, tj. nejméně od 27. dubna 2004, veden v evidenci obyvatel a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva) a není uveden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj., nejpozději do 16 hodin dne 2. května 2004, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, není zanesen do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu automaticky. Dne 1. a 2. května 2004 bude Městský úřad Dvůr Králové nad Labem otevřen z důvodu potřeby občanů České republiky, kteří se mohou přihlásit k novému trvalému pobytu a pro občany jiného státu Evropské unie pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Úřední hodiny pro veřejnost: sobota 1. května od 8-15 hodin, neděle od 8-16 hodin. Jana Náhlovská, evidence obyvatel strana 5

6 Vážení občané! V minulosti k odběru pitné vody z městského vodovodu a k napojení nemovitosti na veřejnou kanalizační síť postačovala žádost občana vlastníka nemovitosti. Na základě zákona č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích, však již toto nepostačuje a v souladu s 8 odst 5 tohoto zákona je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Tato smlouva bude uzavřena pouze jednou na každou připojenou nemovitost, neboť závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele. Minimální rozsah smlouvy je dán prováděcí vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. V souladu s 13 této vyhlášky smlouva o dodávce vody musí obsahovat: a) adresu stavby nebo pozemku připojené přípojkou na vodovod, b) limit dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu, vodoměru nebo profil přípojky, c) způsob zjišťování množství odebírané vody, jakost dodávané vody, d) způsob stanovení ceny, včetně způsobu jejího vyhlášení, e) způsob fakturace a plateb Smlouva o odvádění odpadních vod musí obsahovat: a) adresu stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci, b) limit odváděné odpadní vody, c) množství srážkové vody s jejím výpočtem, d) způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod, e) míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod, f) způsob stanovení ceny, včetně způsobu jejího vyhlášení, g) způsob fakturace a plateb, h) dobu plnění. K zajištění hladkého průběhu uzavírání smluv Město Dvůr Králové n/l, jakožto vlastník vodovodu a kanalizace, zajistí pomocí externích spolupracovníků sběr informací potřebných pro vypracování smluv. Tyto osoby začnou navštěvovat vlastníky nemovitostí po Budou vybaveny průkazkou, která bude tyto osoby zmocňovat, aby jménem Města Dvůr Králové n/l sbíraly údaje potřebné k vypracování smluv. Průkaz bude opatřen fotografií a jménem pracovníka, malým kulatým razítkem města se státním znakem a podpisem starosty. Tyto osoby budou zjišťovat jednak údaje k vlastníkům nemovitostí, jednak údaje k nemovitosti samé průměr potrubí, materiál, typ vodoměru, jeho přístupnost, zda je či není revizní šachta, případně v jakém je stavu apod., včetně případné fotodokumentace. Jelikož do budoucna nebude možné dodávat pitnou vodu a odvádět splašky městskou kanalizací, aniž by měl vlastník nemovitosti uzavřenou takovou to smlouvu, žádáme všechny vlastníky nemovitostí o vstřícný přístup k požadavkům našich pracovníků, aby mohly být smlouvy uzavřeny v co nejkratší době. JUDr. Zdeněk Čepelka, právník města Výběrová řízení dle zákona o úřednících na MěÚ v roce 2003 V loňském roce se na Městském úřadě Dvůr Králové n/l uskutečnilo, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů celkem 18 výběrových řízení. Na jejich základě byla Stále se mezi námi najdou lidé, kteří si místa pro sběr separovaného odpadu pletou s veřejnou skládkou. Foto: D. Kubica Název odpadu kg Rozpouštědla 28 Kyseliny 131 Zářivky 42 Lednice 3480 Oleje nebo tuky 165 Barvy, lepidla, pryskyřice 3872 Monočlánky a autobaterie 2252 Televize 6570 CELKEM Zhodnocení dubnového svozu nebezpečných odpadů Ve dnech proběhl letošní první mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený se sběrem objemného odpadu a železného šrotu. Sběr zajistila firma SITA Bohemia a.s. a Technické služby města Dvůr Králové n/l. Přehled a množství jednotlivých druhů nebezpečných odpadů je uveden v následující tabulce: Další svozy proběhnou v termínech a Tel: Ing. Kateřina Melnyková, odbor ŽP starostou města, po obdržení souhlasu ředitelky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, do funkce tajemnice MěÚ jmenována JUDr. Simona Motlová. Radou města, na základě návrhu tajemnice úřadu, byla do funkce vedoucí majetkoprávního odboru jmenována Ing. Marie Krsková, do funkce vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Radmila Fiľakovská, do funkce vedoucího odboru správy majetku města Mgr. Miroslav Vojtíšek a do funkce vedoucího odboru školství, kultury a sociálních věcí Mgr. Dušan Kubica. Byla také vypsána výběrová řízení na obsazení pracovních míst úředníků, a to na úseku krizového řízení, na úseku výplaty sociálních dávek, na úseku sociálně právní ochrany dětí a na úseku stavebního úřadu. Město Dvůr Králové n/l vypisovalo výběrová řízení jak na dobu neurčitou, tak také na dobu určitou; v obou posledně jmenovaných případech se jedná o zástupy za rodičovskou dovolenou. Město některá výběrová řízení zrušilo v důsledku přijatých organizačních změn (zrušení funkčního a pracovního místa, které bylo poptáváno), další výběrová řízení zrušilo na základě doporučení výběrové komise a opětovně je vypsalo. Výběrová řízení na obsazení míst úředníků jsou vyhlašována také v letošním roce. Jejich texty mohou zájemci nalézt na úřední desce městského úřadu, na adrese a také v Novinách královédvorské radnice, kde jsou pravidelně publikována. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Stěhování některých odborů na městském úřadě Od poloviny měsíce dubna probíhá v budovách, ve kterých městský úřad působí, stěhování některých odborů. Změny jsou průběžně značeny, uveřejněny na úřední desce úřadu a na internetu. K dispozici je také pracovnice recepce, která zodpoví vaše případné dotazy. Hlavní budova úřadu čp. 38 První etapa stěhování se zatím dotkla majetkoprávního odboru, větší části odboru školství, kultury a sociálních věcí a dále také části odboru všeobecné vnitřní správy. Majetkoprávní odbor je umístěn tedy vedle odboru výstavby a územního plánování ve 2. patře hlavní budovy, směrem do náměstí. Na stejném patře, směrem k ZŠ Komenského, je umístěn Odbor školství, kultury a sociálních věcí úsek sociálně právní ochrany dětí, sociálního kurátorství, státní památkové péče, státní správy a samosprávy ve školství, samosprávy v oblasti sociální a kulturní (Pečovatelská služba a Domov penzion pro důchodce, komunitní plánování, spolková činnost a propagace). Naproti je umístěn soubor kanceláří krizového řízení, povodňového plánu města a civilní služby, který je součástí odboru všeobecné vnitřní správy. Čp. 2 vedle staré radnice Do této budovy je z Horovy ulice přemístěna část Odboru školství, kultury a sociálních věcí, a to na úseku vyplácení sociálních dávek. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ jméno funkce čp. nám. telefon TGM/č. dveří Kateřina Pištorová komunitní plánování 38/ Bláhová Milena školství, sociální oblast 38/ Bc. Jáchymová Michaela kultura 38/ Kasalová Eva sociálně právní ochrana dětí 38/ Bc. Motalová Dagmar sociálně právní ochrana dětí 38/ Pavlová Eva Dis. sociálně právní ochrana dětí 38/ Poskočilová Jaroslava kurátorka sociální prevence 38/ Hušková Vladimíra odb. referent sociální dávky Černá Miluše odb. referent sociální dávky Buřilová Miloslava odb. referent sociální dávky Krausová Marcela odb. referent sociální dávky Bittnerová Zuzana odb. refernet sociální dávky strana 6

7 pokračování z minulého čísla Článek 1 Předmět poplatku Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Článek 2 Veřejné prostranství Za veřejné prostranství se považují všechna náměstí, silnice a místní komunikace) 1)(včetně chodníků), veřejné účelové komunikace, tržiště, podchody, nadchody, loubí, proluky, průchody a veřejná zeleň. Jedná se o každý prostor, který je přístupný každému bez omezení, a který slouží obecnému užívání. Veřejným prostranstvím jsou jak pozemky ve vlastnictví města, tak i pozemky ve vlastnictví jiného subjektu. Seznam konkrétních lokalit, které se pro účely této vyhlášky považují za veřejné prostranství je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 1) 2, odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Článek 3 Poplatník (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 1. (2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich. Článek 4 Oznamovací povinnost (1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 1 tohoto oddílu nejméně 14 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 3 dny s výjimkou tržiště je nutno splnit tuto povinnost 3 dny předem. Provozovatel inženýrských sítí je v případě havárií povinen oznámit bez prodlení, nejpozději však do 24 hodin od zjištění havárie správci poplatku užívání veřejného prostranství. Oznamovací povinnost se vztahuje i na užívání veřejného prostranství, které je od poplatku osvobozeno. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení a jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo,rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny prostředky z její podnikatelské činnosti. Článek 5 Sazby poplatků (1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství : a) za umístění zařízení k poskytování služeb (jako např. broušení nožů, čištění peří, oprava deštníků a pod.) 1. v délce do 3 dnů - 3 Kč 2. nad 3 dny - 5 Kč 3. za umístění zařízení pro poskytování služeb v památkové zóně města, která je vyznačena v příloze č. 2 této vyhlášky - 0 Kč b) za umístění stavebního zařízení 1. pro výstavbu, opravu či údržbu rodinného či bytového domu - 2 Kč 2. souvisejícího s opravami inženýrských sítí - 1,50 Kč 3. pro ostatní stavby - 3 Kč c) za umístění zařízení k prodeji: 1. ovoce, zeleniny, květin a potravinářského zboží a občerstvení - 20 Kč 2. spotřebního a průmyslového zboží - 30 Kč 3. za umístění přívěsu nebo vozidla používaného k prodeji - 30Kč d) za umístění vystaveného zboží, pultu nebo jiného zařízení určeného k vystavení zboží - 5 Kč e) za umístění restauračních stolků a zahrádek sloužících k občerstvení - 5 Kč f) za umístění nabídkové tabule, obdobného poutače nebo reklamního sdělovacího a informačního zařízení - 5 Kč g) za umístění skládek - 10 Kč h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných podobných atrakcí - 5 Kč ch) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce - 1 Kč i) za užívání veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl - 5 Kč j) za užívání veřejného prostranství pro prezentační akce - 10Kč (2) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidla kategorie M, N a O 2) roční paušální částka činí: a) osobní automobily kategorie M1 1. v památkové zóně města +) Kč 2. mimo památkovou zónu města Kč b) nákladní automobily a přípojná vozidla kategorie N a O 1. nákladní automobily kategorie N 1, jejichž celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t a přípojná vozidla kategorie O2, jejichž celková hmotnost převyšuje 0,75 t, avšak nepřevyšuje 3,5 t Kč 2. nákladní automobily kategorie N 2, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 12 t a přípojná vozidla kategorie O3, jejichž celková hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 10 t Kč 3. nákladní automobily kategorie N3, jejichž celková hmotnost převyšuje 12 t a přípojná vozidla kategorie O4, jejichž celková hmotnost převyšuje 10 t Kč V případě vyhrazení trvalého parkovacího místa na dobu kratší než 1 rok lze sjednat i paušální poplatek týdenní či měsíční, jehož výše je rovna alikvótní části ročního poplatku (3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije. Článek 6 Osvobození Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: (1) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (2) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené (3) odstraňování havárií na inženýrských sítích Článek 7 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 1. až do dne, kdy toto užívání skončilo. +) hranice památkové zóny vyznačeny v Příloze č. 2 dle Vyhlášky o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října ) zákon č.102/1995 Sb., o schvalování tech. způsobilosti a tech. podmínkách Článek 8 Splatnost poplatků Poplatek je splatný: (1) poplatky dle písmena a), c), d), e), f), g), h), i), j) Oddílu III čl. 5 odst. 1 vyhlášky budou placeny předem (2) poplatek dle písmena ch) Oddílu III čl. 5 odst. 1 vyhlášky bude placen po skončení akce (3) poplatek dle písmena b) Oddílu III čl. 5 odst. 1 vyhlášky je při užívání veřejného prostranství: po dobu do 10 dnů splatný nejpozději v den zahájení užívání, po dobu do 6 měsíců splatný ve dvou splátkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději v poslední den užívání veřejného prostranství, po dobu nad 6 měsíců splatný ve třech částkách, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, druhá splátka po uplynutí šesti měsíců od započetí užívání veřejného prostranství a zbývající splátka nejpozději v poslední den užívání veřejného prostranství, (4) roční poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 15 dnů příslušného kalendářního roku, v případě poplatku stanoveného paušální částkou pro kratší období obdobně a to do 15 dne od vzniku poplatkové povinnosti. strana 7

8 Příloha č. 1 Stanovení míst, která jsou specifikována pro účely obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 města Dvůr Králové nad Labem, o místních poplatcích (oddíl III. poplatku za užívání veřejného prostranství) jako veřejná prostranství. 1)Náměstí Náměstí T. G. Masaryka, Denisovo náměstí, Rašínovo náměstí, náměstí Odboje, náměstí Republiky (včetně přilehlých komunikací, průchodů, chodníků, chodníků pod podloubími, zeleně) 2) Ulice pojmenované v souladu s právními předpisy Ulice a přilehlé chodníky, kde platí poplatek pod písmeny: a, b, c, d, e, g, h, ch, i 1. (Lipnice) 31. Havlíčkova 61. Mánesova 90. Poděbradova 119. Školní 2. (Verdek) 32. Heydukova 62. Městská Podstráň 91. Polní 120. Štefánikova 3. (Zboží) 33. Hlávkova 63. Milady Horákové 92. Preslova 121. Štítného 4. (Žir. podstráň) 34. Hradební 64. Na Příčce 93. Přemyslova 122. Švehlova 5. (Žireč) 35. Hradecká 65. Na Struze 94. Příčná 123. Táboritská listopadu 36. Husitská 66. Na Špačáku 95. Přímá 124. Thamova října 37. Husova 67. Na Vyhlídce 96. Puchmajerova 125. Trocnovská května 38. Chelčického 68. Na Výsluní 97. Purkyňova 126. Tylova 9. Alešova 40. Jaroměřská 69. Nábř. Benešovo 98. R.A.Dvorského 127. Tyršova 10. Ant. Wagnera 41. Jar. Biliny 70. Nábřeží J. Wolkera 99. Raisova 128. V Lukách 11. Bezručova 42. Jiráskova 71. Nádražní Pěšina 100. Revoluční 129. V Zahrádkách 12. Blahoslavova 43. Josefa Hory 72. Nám. T. G. M Riegrova 130. Vančurova 13. Borovičky 44. Josefa Suka 73. Náměstí Denisovo 102. Roháčova 131. Ve Strži 14. B. Němcové 45. Jungmannova 74. Náměstí Odboje 103. Rokycanova 132. Věžní 15. Bratří Čapků 46. Karlov 75. Náměstí Rašínovo 104. Rooseveltova 133. Vojanova 16. Březinova 47. K. Světlé 76. Náměstí Republiky 105. Sadová 134. Vorlech 17. Čelakovského 48. Klazarova 77. Náprstkova 106. Seifertova 135. Vorlešská 19. Do Lánů 49. Klicperova 78. Nedbalova 107. Sládkova 136. Vrchlického 20. Dobrovského 50. Kollárova 79. Nerudova 108. Sladkovského 137. Všehrdova 21. Dr. Kramáře 51. Komenského 80. Nezvalova 109. Slovany 138. Zahradní 22. Drtinova 52. Kotkova 81. Odbojářů 110. Slunečná 139. Zborovská 23. Dukelská 53. Krátká 82. Okružní 111. Smetanova 140. Zeyerova 24. Dvořákova 54. Krkonošská 83. Palackého 112. Sochorova 25. Eduarda Zbroje 55. Legionářská 84. Plk. Švece 113. Soukupova 26. Eklova 56. L. Janáčka 85. Pod Hřištěm 114. Spojených národů 27. E. Krásnohorské 57. Libušina 86. Pod Lesem 115. Staškova 28. Erbenova 58. Luční 87. Pod Safari 116. Sylvárov 29. Fibichova 59. Macharova 88. Pod Slévárnou 117. Sylvárovská 30. Fügnerova 60. Máchova 89. Pod Zoo 118. Šafaříkova Ulice a přilehlé chodníky, kde platí poplatek pod písm. : a, b, c, d, e, f, g, h, ch, i listopadu 74. Náměstí Odboje října 75. Náměstí Rašínovo 20. Dobrovského 76. Náměstí Republiky 23. Dukelská 77. Náprstkova 26. Eklova 83. Palackého 28. Erbenova 88. Pod Slévárnou 30. Fügnerova 89. Pod ZOO 31. Havlíčkova 90. Poděbradova 32. Heydukova 92. Preslova k čp Hradební 93. Přemyslova 37. Husova 100. Revoluční 42. Jiráskova 101. Riegrova 43. Josefa Hory 104. Rooseveltova 46. Karlov 108. Sladkovského 51. Komenského 111. Smetanova k Březinově ulici 52. Kotkova k čp po levé straně 114. Spojených národů 54. Krkonošská k čp. 665 po pravé straně 119. Školní 55. Legionářská 120. Štefánikova k ceduli (konec obce D. K. n/l.) 61. Mánesova - ke koupališti 122. Švehlova 65. Na Struze 126. Tylova 69. Nábř. Benešovo 132. Věžní 70. Nábřeží Jiřího Wolkera 135. Vorlešská k čp Nám. T. G. Masaryka + podloubí 136. Vrchlického 73. Náměstí Denisovo 3)Mosty Most Jana Palacha, most Jana Opletala 4)Parky Schulzovy sady, Starý hřbitov 5)Místa určená pro cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce Pozemkové parcely č. 3529/2, 289/1, 289/2, 1890, 1886/2 6)Místa určená pro vystavení zboží Pozemkové parcely č. 598/3 strana 8

9 Potrefená husa? Nic jiného mě nenapadá, když na článek určený panu starostovi (pod názvem Jak spíte, pane starosto? v Královédvorských novinách), reaguje někdo jiný v Novinách královédvorské radnice. Nebo je tam jiný důvod? Proč pan starosta sám, řádně a se všemi podstatnými detaily neobjasnil důvody vrácení státní dotace na bytovou výstavbu? Kdo jiný má více informací než on a jeho úřad? Vždyť ani zastupitelé nemají všechny potřebné informace k odpovědnému rozhodování a to nejen v tomto případě. Občany určitě zajímaly důvody této kauzy. Takže, pane Mrázku, ve svém článku tvrdíte, že jsem opomněl uvést jednu ze základních dotačních podmínek že město nepřevede po dobu dvaceti let vlastnictví k bytové jednotce. Ve svém článku jsem uvedl všechny podmínky, které byly obsaženy ve vyhlášeném Programu podpory výstavby nájemních bytů. Vámi uváděná podmínka je pod bodem č.2 - pěkně tučně zvýrazněná! Dále podle Vás tvrdím, že město nepodalo odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu. Ukažte mi a všem čtenářům, kde toto ve svém článku uvádím!! Vždyť Vy veřejně a dokonce písemně lžete!! A co se týká případné žaloby na stát versus čerpání další státní dotace. Právníkem nám byla při jednání Zastupitelstva města snad dostatečně vysvětlena situace s čerpáním státních dotací a podpisu čestného prohlášení zástupcem města. Při domluveném splátkovém kalendáři není město považováno za dlužníka, neboť dluh splácíme a tudíž se souběžně mohla podat žaloba proti rozhodnutí příslušného orgánu. Dále vytrháváte z kontextu citaci Mgr. Kavalírové. Proč jste neuvedl celou mou citaci? Kde uvádím, že Mgr. Kavalírová po několika dotazech na úspěšnost žaloby uvedla, že rozhodnutí je vždy na soudci!! Jiný názor mám i na vliv prodeje spoluvlastnických podílů k bytové jednotce v případném soudním sporu. Město neprodalo bytovou jednotku, ale procentuální podíl, což je rozdíl a právníci ve stejném duchu připravovali žalobu, neboť nájemní bydlení je nadále zaručeno a nevím o žádném bytě, který by byl prodán celý. Bohužel rozhodnutí soudu se již nedovíme, protože žalobu město nepodalo a tak můžeme vzájemně jen spekulovat, co by kdyby. Ještě by mě zajímalo, pane Mrázku, proč všechny důležité údaje, nemají při svých rozhodnutích všichni zastupitelé města? Měl byste, coby člen Rady města, apelovat u paní tajemnice, aby dbala řádné přípravy materiálů pro zastupitele! Nebo na to po všech reorganizacích městského úřadu chybí pracovníci? Noviny královédvorské radnice Proč nebylo Zastupitelstvo města informováno o probíhajících odvoláních a nebyla mu dána možnost spolurozhodovat o tak závažné věci jako je vrácení 20 mil.? Možná byste se měli poučit v nedalekém Vrchlabí a i ve Vámi jmenovaném Hradci Králové. Zástupci vedení města ctí nejvyšší orgán města (Zastupitelstvo města). Ve Vrchlabí měli též problém s vracením státní dotace. Sice na jiném dotačním titulu, kde došlo také k pochybení města při čerpání dotace. Nezalekli se a šli do soudního sporu se státní byrokracií, který po čtyřech letech vyhráli. Peníze zůstaly v městské kase! Jinak je pro mě velice úsměvný závěr Vašeho příspěvku. Mimo jiné se ptát : Jak spíte, bývalí zastupitelé?. Závěr nemohl být opravdu zábavnější, neboť současný pan starosta Rain byl v minulém volebním období též zastupitelem. A jistě víte, že jsem mu toto na posledním jednání Zastupitelstva města po jeho rčení..těch 18 mil. zbylo po vás.. (myslel minulé vedení města), připomněl. Minulá Rada i Zastupitelstvo města schvalovaly průběh čerpání dotace i formu prodeje podílů bytových jednotek. I pozdější pomoc kupujícím s možností přijmutí hypotečních úvěrů. A já za sebe, Vás, mohu ujistit, že spím velice dobře, neboť všechna rozhodnutí, která jsem ve funkci místostarosty učinil, byla přijata s plnou odpovědností a hlavně s čistým svědomím bez podvodů a lží. A jistě víte, že nejlepší polštář na spaní, je čisté svědomí. Jan Bém Novinka z informačního centra Od dochází ke změně cen starších čísel Vlastivědného čtení. I. řada - 8 Kč, II. řada - 12 Kč (dvojčíslo - 20 Kč) Regionální veletrh v Ostravě Od čtvrtka 15. do neděle 18. dubna se uskutečnil na ostravském výstavišti Černá louka regionální veletrh cestovního ruchu s názvem Dovolená 2004 a Region Rozhodli jsme se pro prezentaci našeho města v rámci sdružení měst a obcí Podzvičinsko ve spolupráci s Královéhradeckým a Pardubickým krajem. V tomto moravskoslezském městě je důležité prezentovat jednotlivá města jako celek a zviditelnit tak celé Východní Čechy, které se podle statistik řadí k druhému nejvíce navštěvovanému regionu České republiky. Prezentace Dvora Králové n/l na veletrhu v Ostravě. Netradičním lákadlem naší společné propagace se stal hroznýš královský zapůjčený ze ZOO Dvůr Králové. Zaujal malé i velké návštěvníky, kteří měli jedinečnou příležitost si hada pohladit. Není tedy divu, že se po tomto zážitku zvýšil jejich zájem o strávení dovolené v našem městě. Jelikož se jednalo o návštěvníky převážně z Ostravského regionu byla jejich poptávka zaměřena mimo jiné i na ubytování. Na letošní a příští sezónu jsme se rozhodli zpracovat nové produkty cestovního ruchu do kterých chceme zapojit podnikatele a ostatní subjekty mající zájem na propagaci Královédvorského regionu, i samotného města. Marie Švábová, Městské informační centrum Výzva pro královédvorské výtvarníky Již 5. ročník Výtvarného salonu Královských věnných měst je před námi. Letos Foto: J. Machek se bude konat od 20. listopadu do konce roku 2004 v Galerii města Trutnov na Slovanském náměstí. Proto jsme se rozhodli touto formou oslovit všechny výtvarníky, fotografy, sochaře a další umělce z našeho města, kteří by měli zájem reprezentovat naše město na této jedinečné výstavě. V případě, že Vás tato krátká výzva oslovila a máte zájem prezentovat svou tvorbu na letošním Výtvarném salonu Královských věnných měst kontaktujte prosím telefonicky nebo osobně Městské informační centrum na tel , kde Vám budou podány bližší informace. Marie Švábová, Městské informační centrum Dny otevřených dveří na požárních stanicích V letošním roce uplyne 1700 let od mučenické smrtí Svatého Floriána, který je širokou veřejností přijímán jako patron všech hasičů a kominíků. V rámci tohoto výročí Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje organizuje dny otevřených dveří na všech stanicích Hasičského záchranného sboru a to ve dnech 2. a 3. května Nedělní prohlídka je určena především pro širokou veřejnost a objekt požární stanice ve Dvoře Králové nad Labem bude přístupný od 9.00 do 17 hodin. Pondělní prohlídka je určena pro zájemce ze škol Královédvorského regionu. Zájemce ze škol prosíme, aby v případě zájmu ohlásili svou návštěvu předem tak, abychom byli schopni zajistit řádný výklad jednotlivým skupinám. Pondělní program bude připraven od 8.00 do hodin. Všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět něco o práci hasičů a o jejich technickém vybavení, jsme připraveni vyjít vstříc a zodpovědět všechny jejich případné dotazy. kpt. Bc. Brdička Jaromír, požární stanice Dvůr Králové nad Labem strana 9

10 strana 10 ZPRÁVY Z KRÁLOVÉDVORSKÝCH ŠKOL Základní uměleckí škola informuje Konec školního roku se blíží, a tak je pomalu čas informovat Vás o činnosti ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem. Ve školním roce 2003/2004 stoupl počet žáků převážně v hudebním a tanečním oboru o 26 dětí, což je jistě velmi příjemná zpráva. Celkový počet dětí navštěvujících ZUŠ je nyní 443. Co se týče učitelského sboru, došlo k několika menším změnám. Paní učitelka Mgr. Blanka Moravcová vyučuje již jen na částečný úvazek a tak na její místo nastoupil pan učitel Jiří Holan, nadějný mladý výtvarník. Paní učitelka Olga Benešová z tanečního oboru ze zdravotních důvodů učí jen na půl úvazku a tak ji doplňuje paní učitelka Tatiana Kačkošová, která se věnuje převážně modernímu tanci. Úspěchy její taneční skupiny za účasti žákyň tanečního oboru ZUŠ jsou skutečně mimořádné. V současné době dívky získaly 1. místo v regionální soutěži tanečních formací DANCE PARTY 2004 v Hradci Králové. O jejich mezinárodních úspěších jsme již psali v loňském roce. V hudebním oboru je třeba znovu připomenout obnovení hry na housle díky paní učitelce Janě Novákové, která dále vyučuje také hudební nauku. Pan učitel Tomáš Valtera v dechovém oddělení již vyučuje na plný úvazek hru na klarinet a zobcovou flétnu. Paní učitelka Mgr. Lenka Jiranová je sice ještě stále na rodičovské dovolené, ale jeden den v týdnu vypomáhá výukou hry na zobcovou flétnu, o kterou je velký zájem. Největší změna ovšem čeká školu se začátkem příštího školního roku. Pan ředitel Mgr. Ivan Moravec se rozhodl ukončit svoji pedagogickou činnost a na jeho místo bude vypsán konkurz, který proběhne v květnu tohoto roku. A nyní k samotné činnosti jednotlivých oborů. Hudební obor uskutečnil jako obvykle v průběhu roku několik hudebních besídek a koncertů, vždy v sále ZUŠ. Mimořádně již v lednu se konal ve Špýcharu tradiční koncert pedagogů a žáků, na kterém z učitelů vystoupili pan učitel Jan Prouza, pan učitel Bc. Marek Iglo, paní učitelka Mgr. Iva Adamová a pan učitel Tomáš Valtera s paní učitelkou Libuší Flečkovou. Další se bude konat 25. května v salonku Hankova domu. V letošním roce se konala soutěž komorních souborů základních uměleckých škol. Trio příčných fléten (sestry Pozůstalovy) paní učitelky Mgr. Ivy Adamové postoupilo až do krajského kola v Jičíně, kde získalo 1. místo. Komorní soubor ve složení flétny, violoncello, klavír (P. Brentnerová, A. Bezrová, S. Hladíková, A. Skurčáková, M. Hroch) téže paní učitelky obsadil první místo v okresním kole v Hostinném. A také kvarteto violoncell (V. Šílová, M. Godár, J. Macek, A. Skurčáková) ze třídy paní učitelky Jitky Jindřichové získalo 1. místo v okresním kole v Trutnově a 3. místo v krajském kole v Hradci Králové. Za zmínku stojí i úspěch žákyň pěveckého oddělení ze tříd paní učitelky Jany Machkové a pana učitele Zdeňka Jirouska na pěvecké soutěži Novopacký slavíček, kde získaly několik předních ocenění. Dík patří panu učiteli Jirouskovi také za klavírní doprovod. Výtvarný obor chystá výstavu ve Staré radnici, tentokrát na téma Stroje a strojky. Vzhledem k současnému obsazení výstavní síně bude výstava realizována patrně až v září. Nadále pokračuje i spolupráce s místní knihovnou, kde jsou nyní instalovány výtvarné práce žáků na téma Mandaly a výstavky jsou pravidelně obměňovány Literárně-dramatický obor chystá své vystoupení na do Špýcharu a taneční obor bude mít tradiční vystoupení v Hankově domě. Věříme, že oba obory budou mít stejný úspěch jako vloni, kdy byl sál Hankova domu zcela zaplněn malými i velkými diváky. Nejvýznamnější akcí SRPD při ZUŠ bude květnový zájezd dětí hudebního oboru do Prahy do divadla Fidlovačka. V neposlední řadě bychom rádi vyslovili poděkování všem sponzorům, kteří pomohli ZUŠ svými dary. Děkujeme tedy MUDr. Gustavu Hrabymu, paní Mgr. Bc. Ivaně Fraňkové a panu Davidu Hyskovi a jeho firmě EAST MOP, spol. s r. o. za finanční i věcnou podporu činnosti SRPD a činnosti školy. Na závěr bychom Vás tedy ještě jednou chtěli pozvat na naše besídky, koncerty, výstavy a vystoupení a nezapomeňte přihlásit své děti do našich uměleckých oborů na příští školní rok! Mgr. Ivan Moravec ředitel ZUŠ Mgr. Lenka Skurčáková předsedkyně SRPD při ZUŠ Úspěch žáků při chemické olympiádě Součástí školní práce učitelů a žáků základních škol je i účast v soutěžích vyhlašovaných MŠMT. Jsou to například olympiády v českém jazyce, v matematice, fyzice, dějepisu, chemii a přírodopisu. Výborného výsledku v okresním kole chemické olympiády dosáhl žák 9. A ZŠ R. A. Dvorského Marcel Pašta. V konkurenci 33 žáků z 13 základních škol trutnovského okresu obsadil krásné 2. místo a za své vědomosti obdržel diplom a knihu a právo postoupit do krajského kola. Ani další dva žáci školy, kteří se soutěže zúčastnili, nezklamali. Lukáš Pavlas z 9. B obsadil pěkné 5. místo a Martin Roleček, rovněž z 9. B, byl 14. Marcel Pašta si vedl velmi dobře i v krajském kole této soutěže, které se konalo na PF v Hradci Králové, kde obsadil 10. místo. Máme radost z úspěchů našich žáků a děkujeme i panu učiteli Mgr. Jiřímu Čapkovi za jejich zodpovědnou přípravu. Mgr. Renata Tauchmannová, ředitelka R. A. Dvorského Netradičním způsobem se se zimou rozloučili děti ze ZŠ Podharť. PODĚKOVÁNÍ za sponzorsdé dary dětem logopedických tříd Materské školy Slunečná ve Dvoře Králové n. L. patří firmám: BAK, Jarolímek - Žižka, Sportissimo (pí. Bohdany Hladíkové). Jarní akce v ZŠ Komenského Na konci března proběhly na naší škole zajímavé projekty. Multikulturní centrum Praha nám pomohlo realizovat romskou a vietnamskou dílnu. Žáci několika tříd se zde seznámili s kulturou těchto dvou menšin ze zcela jiného pohledu, než jsou běžně zvyklí. Byli překvapeni starobylostí obou kultur, bohatstvím zvyků, krásou hudby, ale třeba i výbornou kuchyní Věřím tomu, že jsme udělali opět jeden malý krůček, který rozšířil obzor našich žáků a třeba i díky němu z nich jednou vyrostou snášenliví a tolerantní lidé. Tradiční velikonoční dílna na ZŠ Komenského se v sobotu 3. dubna opět vydařila. Přes sto dvacet návštěvníků si zkusilo různé velikonoční dovednosti a na závěr se posilnilo dobrotami, které napekly maminky našich žáků. Všem pomocníkům a sponzorům děkujeme! Martina Kavanová, ZŠ Komenského Podharťský žák v celostátním kole zeměpisné olympiády Úspěch našich žáků v zeměpisných olympiádách se pomalu stává tradicí. Naše čtyřletá účast v okresních kolech zeměpisné olympiády je vždy korunována dílčími úspěchy ve všech kategoriích. Ne jinak je tomu i letos, kdy naší školu reprezentovali David Rozsíval ze 6. třídy (1. místo), David Kalous z 9. třídy (3. místo) a Jiří Rejl z 9. třídy (14. místo). D. Rozsíval za 1. místo v mladší kategorii postoupil do krajského kola, kde získal opět 1. místo a postupuje do kola celostátního, které se bude konat v Děčíně. Máme z něj radost a držíme mu pěsti. Mgr. Ivana Codrová, ZŠ Podharť V Podharti přivítali jaro Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi, byla zima mezi náma, ale už je za horama, ozývalo se od školy v pondělí 29. března. K dětem z družiny se přidala i 4. a 5. třída a spolu se svými učitelkami a vychovatelkami se vydaly k Harťskému potoku, aby se definitivně rozloučily se zimou. K tomu jim vydatně pomohly i vlastnoručně vyrobené Moreny, se kterými se nakonec podle tradice rozloučily, podpálily je a nechaly odplavat. Za staronového zvyku byly děti natolik nadšené, že se již nejspíš zařadí do každoročních oslav jara v podharťské škole. Hana Pfeiferová, ZŠ Podharť Foto: archviv ZŠ Podharť

11 Duben ve znamení dětského čtenářství V dubnu uspořádala Městská knihovna Slavoj několik akcí, které byly zaměřeny na podporu dětského čtenářství. Druhého dubna jsme se stejně jako vloni zapojili do celostátní akce s názvem Noc s Andersenem. Knihovny po celé republice organizovaly pro dětské čtenáře celonoční programy a hry. Tentokrát se našimi hosty, kteří strávili noc v knihovně stali čtvrťáci ze ZŠ Podharť. Ti se spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Šárkou Ruprichovou účastnili již celé řady našich akcí a knihovna je pro ně důvěrně známým prostředím. Děti přišly do knihovny natěšené v očekávání velkého dobrodružství. Připravili jsme pro ně hru, která měla za cíl seznámit je zábavnou formou s historií Dvora. Děti se tak prostřednictvím nálezu tajemného pergamenu dozvěděly o Rukopisu královédvorském a Václavu Hankovi. Díky laskavé spolupráci pana Josefa Langfelnera zažily i noční výpravu do kostela sv. Jana Křtitele. Chtěla bych svým knihovnickým kolegům, Martě Staníkové, Evě Kolbabové a Františku Zoufalému a dále paní učitelce Šárce Ruprichové ze školy Podharť, kteří pro děti celou akci připravili a spolu s dětmi strávili v knihovně noc plnou zábavy a dobrodružství. Další dubnovou akcí byla exkurze výherců regionálního kola ankety o nejhezčí dětskou knihu roku Pět vylosovaných dětí se 7. dubna zúčastnilo celostátního vyhlášení ankety, které se konalo v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Kromě zajímavého programu spojeného s autogramiádou spisovatelů a ilustrátorů dětských knížek si účastníci exkurze prohlédli Pražský hrad, prošli se po Karlově mostě a navštívili Městskou knihovnu na Mariánském náměstí. Domů děti přijely plné zážitků a dojmů ze setkání se Zdeňkem Svěrákem, Ilonou Březinovou a dalšími osobnostmi. Věřím, že tato exkurze ještě více přispěla k jejich zápalu pro četbu. Lenka Antošová, Městská knihovna Slavoj ZOO se připravuje na letní sezónu Po dobu dvou týdnů, vždy od pondělí do pátku, v termínech a v královédvorské ZOO pracovalo v rámci své praxe 22 středoškoláků ze druhých ročníků a 28 studentů z prvního ročníku střední průmyslové školy ze Dvora Králové n/l pod dohledem týmu pracovníků oddělení zahradní údržby a pedagogického doprovodu. Děvčata i chlapci po malých skupinkách vyhrabávali staré listí z trávníků, zametali chodníky v prostoru pavilonu plameňáků, nosorožců, u vláčků a na parkovišti. Studenti pracovali také ve skleníku, v pavilonu Ptačí svět, na středisku ekologické výchovy, na Darwinově stanici a v Safari. Odpracovali celkem 936 brigádnických hodin. V odpoledních hodinách absolvovali vzdělávací programy s pracovníky oddělení vzdělávání, konkrétně výukové programy Tropický deštný les, Savana, Nosorožci, Ptáci, Ohrožené druhy a Zoologické hrací karty. Studenti střední průmyslové školy sbírají zkušenosti v ZOO Dvůr Králové již osmým rokem. Za svoji práci získali navíc volnou vstupenku do zahrady. T. Hajnyš, oddělení propagace a vzdělávání Pražákům těm je tu hej a hej bylo poslední březnový pátek v královédvorském hudebním klubu Barakuda i fanouškům rockové muziky. Po několikaleté odmlce se totiž na klubovou scénu vrátil legendární Pražský výběr. Ke svému prvnímu novodobému klubovému vystoupení si vybrali právě dvorskou Barakudu. Správnost této volby potvrdila i rekordní návštěva. Už v odpoledních hodinách signalizoval nápis u vchodu jednoznačné VYPRODÁNO! Do klubu se nakonec vtěsnalo na pět stovek rockerů a spolu s Kocábem, Pavlíčkem, Kryšpínem a Čokem zavzpomínali na staré časy. Nechybělo samozřejmě Kocábovo nalíčení ani ztřeštěné Čokovy grimasy. Zajímavou novinkou bylo doplnění kapely o dvě vokalistky. I s nimi se Pražský výběr ukázal v tom nejlepším světle. V téměř dvouhodinovém vystoupení zazněly většinou staré známe pecky jako Olda je přítel můj, Zubatá, Hrabě X, Pražákům je hej, Na václavském Václaváku Prostě paráda. Pro zajímavost přidávám i ohlas na vystoupení Pražského výběru z počátku osmdesátých let: Primitivní texty spojené s primitivní hudbou, odporné šaty, provokující chování, barvení vlasů na zeleno, na růžovo, na modro...apod., to byl výsledek, který tato vlna přinesla... Copak je možné, aby pod hlavičkou kulturních pořadů byl šířen nevkus, a názory zcela cizí socialistické společnosti? Texty, v nichž se např. mnohokrát opakují důmyslná slova kaťa, paťa, haťa...vypadající jako výplod chorého mozku jsou ve skutečnosti výrazem nihilismu a cynismu, hluboké nekulturnosti a ideologických přístupů, které jsou socialistické společnosti zcela cizí. (J. K., Tribuna 12/1983) Dušan Kubica Rekordní návštěvy v ZOO První opravdu teplý víkend přilákal do zologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem rekordní počet návštěvníků. V sobotu 3. února přišlo 1176 osob a v neděli 4. dubna 956 osob, což je letošní rekord. Od začátku dubna navštívilo královédvorskou zadradu již téměř 2500 návštěvníků. od začátku roku počet návštěvníků překročil hranici 16 tisíc. ZOO Dvůr Králové Noviny královédvorské radnice Michael Kocáb při vystoupení v Barakudě. Foto: V. Vaňura ZOO DVŮR KRÁLOVÉ vyhlašuje při příležitosti mezinárodního Dne Země (22. 4.) soutěž ve sběru sušených kopřiv dvoudomých ZELENÉ ZLATO Sušené listy kopřiv dvoudomých jsou důležitou přílohou kaší pro žirafy a nosorožce. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: ve sběru sušených listů kopřiv jednotlivci ve sběru sušených listů kopřiv třídami nebo zájmovými skupinami dětí Sušené listy kopřiv nejlépe v papírových (plátěných) sáčcích nebo krabicích na vrátnici ZOO. Je třeba dbát, aby kopřivy byly nezapařené. Můžete samozřejmě sbírat i na etapy. K sušeným kopřivám přiložte cedulku opatřenou: 1) hmotností 2) jménem a adresou nebo třídou a názvem školy 3) kontaktním telefonem Soutěž se uzavírá v pátek a bude slavnostně vyhodnocena v neděli 3. října při příležitosti oslav světového Dne zvířat v hodin ve videosále. Za každý 1 kg nasbíraných sušených kopřiv bude účastník soutěže odměněn volnou vstupenkou do ZOO a vítězové obdrží pěkné věcné ceny. Po slavnostním vyhodnocení bude následovat prohlídka ZOO s odborným průvodcem. strana 11

12 Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje II. kolo pro poskytování finančních příspěvků na rok 2004 Oblasti pro poskytování příspěvku: Sport, využití volného času, cestovní ruch, kultura, ochrana kulturního dědictví, sociální služby, ochrana životního prostředí. Uzávěrka přihlášek je Žádosti doručte na adresu: MěÚ, odbor ŠKS, náměstí TGM 38, Dvůr Králové n/l. Obálku označte heslem finanční příspěvky. Bližší informace: schůzka s vedením Města , v zasedací místnosti MěÚ (2. patro), Bc. M. Jáchymová, odbor ŠKS, tel , Den spolků 2004 Již popáté má město Dvůr Králové n/l možnost uspořádat kulturní akci Den spolků, ve které se opět představí spolky a zájmové organizace z našeho města. Samotná akce vyvrcholí během soboty na náměstí TGM, kde bude připraven bohatý program kulturních vystoupení - ZŠ R. A Dvorského Schulzovy sady, pěvecký spolek Záboj, Musica per legni, chovatelská výstava, ochutnávka medu, výstava kaktusů, soutěže pro děti, junácké TEE PEE, výstava veteránů, DDM Jednička, KČT Dvoráci, Kynologický klub Nový svět, Loutkářský soubor Klíček, Mateřské centrum Žirafa, Klub zdraví a Klub Natura. Sportovně střelecký klub Nové Lesy chystá Den otevřených dveří. Navštívit můžete i výstavu betlémů na místní faře. Odpoledne bude Den spolků pokračovat v parku Schulzovy sady, kde budou připraveny pro malé návštěvníky zajímavé atrakce cyklistický závod, ukázky výcviků psů a jízda na koních. Zároveň se také uskuteční doprovodná výstava ke Dni spolků, která se bude konat v prostorách Městského úřadu Dvůr Králové n/l a bude věnována jednotlivým spolků a zájmovým organizacím. Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží a potrvá až do Bc. Michaela Jáchymová, odbor ŠKS Kaktusáři a chovatelé hodnotili uplynulý rok Členové Klubu kaktusářů ve Dvoře Králové n/l hodnotili na výroční členské schůzi v hostinci u Lubinů činnost za uplynulý rok. Podařilo se jim splnit vše co si pro tento rok stanovili. Na 90 účastníků této výroční členské hodnotící schůze, kterou řídil místopředseda KK Ing. Pavel Grüner, si vyslechlo zprávu o činnosti předsedy KK Ing. Jana Dostála, zprávu o hospodaření, kterou přednesl pokladník Zdeněk Franc a zprávu revizní komise, kterou přednesl její předseda František Codr. Při této příležitosti byli odměněni členové Klubu, kteří se nejvíce zasloužili o úspěšnou činnost v roce Odměněni byli: Pacák Jaroslav, Codr František, Stuchlík Jiří, manželé Horákovi, Lejsek Milan, Ing. Dostál Jan, Ing. Srníček Jaroslav, Francová Jarmila, Pavlík Ladislav, Valášek Petr, Vejvoda Ladislav, Hubka Zdeněk, Pacáková Drahomíra, Šmíd Pavel. Je potěšující, že Klub má tolik aktivních členů. VČS se také zabývala návrhem akcí pro rok Po přednesení návrhu a diskusi k němu byli mezi nejhlavnější akce roku 2004 navrženy tyto: Mezinárodní sympozium Otevírání sezóny ve dnech v Hankově domě a sklenících našich členů, Výstava kaktusů a sukulentů SAFARI 2004 v Informačním centru ZOO ve dnech , účast na Dnech spolků , účast na výstavě v Žirči ve dnech 28. a , vedení kroužku mladých kaktusářů v DDM. Vydání strana 12 další série medailí k 60. výročí úmrtí velkého cestovatele, přírodovědce a kaktusáře A. V. Friče. Ve dnech 7. a uspořádáme odborný zájezd za kaktusy a sukulenty na Ostravsko a Frýdecko-Místecko. Zveme všechny čtenáře především na akce Otevírání sezóny (burza rostlin a přednášky) do Hankova domu a na výstavu kaktusů a sukulentů SAFARI 2004 do ZOO ve dnech Na tuto akci zveme především dvorské školy, které mají vstup včetně pedagogického dozoru zdarma. Dále zveme na žireckou výstavu drobného zvířectva s ukázkami a prodejem kaktusů a sukulentů, která se uskuteční ve dnech 28. a Na 75 členů žirecké chovatelské organizace se sešlo rovněž na výroční hodnotící členské schůzi v hostinci u Lubinů. Mezi hosty byli zástupci Okresního výboru ČSCH pan Miloslav Hertl s manželkou a Ing. Pavel Grüner za Klub kaktusářů ve Dvoře Králové n/l. Za řízení schůze panem Zd. Francem vystoupil s hlavním hodnotícím referátem předseda ZO ČSCH Žireč pan Karel Janoušek, finanční zprávu přednesla pokladní paní Slávka Baierová a revizní zprávu přednesl Ing. Jaroslav Fogl. Po živé diskusi následoval návrh na akce v roce 2004, které přednesl předseda návrhové komise pan Ing. Zdeněk Tůma. Jednalo se především o zkvalitňování chovů, vystavování na výstavách v regionu i mimo něj a jako každým rokem o vyvrcholení činnosti ZO v Žirči výstavu drobného zvířectva a kaktusů v zámeckém parku v Žirči ve dnech 28. a Na tuto výstavu již nyní zveme všechny čtenáře a všechny občany Dvora Králové n/l. a širokého okolí. Rovněž i účast na Dnech spolků dne je naší samozřejmostí. Dalším z bodů programu VČS byla volba nového výboru na další funkční období. Návrh a volbu nového výboru provedl předseda volební komise pan Vladimír Javorský. Zde není možné přehlédnout tu skutečnost, že po 30-ti letech došlo ke změně u funkce předsedy ZO. Po 30-ti letém působení ve funkci předsedy na žádost pana Karla Janouška došlo k volbě nového předsedy pana Jiřího Baiera. Pan Karel Janoušek vedl organizaci od jednoho úspěchu k druhému. Vždy byl příkladem všem členům organizace jak ve své funkci, při řízení schůzí, přípravě a průběhu všech pořádaných výstav, brigádách, péči o budovu a dalších mnoha aktivitách. Všichni přítomní mu spontánně povstáním a potleskem poděkovali za jeho 30-ti letou práci ve prospěch všech členů a ZO Žireč, předali mu za tuto jeho činnost dary. Dalšími gratulanty s dary byli i kaktusáři a OV ČSCH v Trutnově. Na návrh ZO a OV bylo Karlu Janouškovi uděleno ÚV ČSCH v Praze nejvyšší chovatelské vyznamenání Za zásluhy o chovatelství, které panu Janouškovi předal předseda OV ČSCH v Trutnově pan Miloslav Hertl. Výroční členská schůze po oficiální části pokračovala při hudební produkci pana Svobody až do pozdních nočních hodin. Zdeněk Franc Co se chystá na Novém světě Týden se psy Letos poprvé pro vás, pejskaře, připravuje Kynologický klub Nový svět DKnL letní tábor, který bude zaměřen na intenzivní výcvik psů v poslušnosti a v jiných kynologických disciplínách podle vašich potřeb (obrana, stopování, agility, canisterapie, ). Cílem výcviku v poslušnosti bude zvládnutí psa psovodem v jakékoli situaci (vyšetření u veterináře, poslušnost ve městě, reakce na více osob aj., krizové situace, zklidnění psa apod.) Kromě výcviku budou v prvním srpnovém týdnu připraveny také odborné přednášky (veterina, zákon o týrání psů, čipování aj.) a celé společné snažení bude (pro zájemce) zakončeno zkouškami ZZO, které se skládají pouze z poslušnosti. Kromě společně stráveného týdne se svým psem se můžete těšit na koupání, sjíždění řeky, výlety do okolí, táborové soutěžení, ježdění na koni, večerní ohýnky a na spoustu jiných aktivit. Tábor bude probíhat od do na Hrubých lukách pod vlastními stany a zúčastnit se ho mohou začínající i pokročilí psovodi starší 18-ti let (nebo mladší s doprovodem rodičů) se svým psem. Bližší informace a přihlášky získáte po dohodě na tel Výcvik agility Kynologický klub Nový svět DKnL nabízí výcvik agility poměrně mladého sportu se psem u nás. Pokud máte temperamentního psíka jakékoli velikosti, kterému nestačí běžné vycházky, přijďte se s ním kdykoli podívat na cvičiště u městského psího útulku. Budete nadšeni vy i váš pes Daniela Hoblová, Kynologický klub Nový svět Pozvánka na pochod za buřtem V pátek 30. dubna se ve hod. budou moci sejít u městského psího útulku všichni ti, kteří rádi chodí se svým psem na dlouhé procházky. Bude na ně čekat max. 5 km dlouhá trasa, na které si hravou formou vyzkouší různé kynologické dovednosti. V cíli budou na všechny účastníky čekat odměny a občerstvení. Zváni jsou děti i dospělí se psy na bezpečném obojku a vodítku, popř. s košíkem. Psi, kteří na Vás čekají Městský psí útulek vás zve na návštěvu, pokud si plánujete pořídit psího kamaráda, přijďte se podívat na: NĚMECKÝ OVČÁK REX 6letý pes, vhodný na hlídání, DOBRMAN BLACK 2letý pes menšího vzrůstu s nekupírovanýma ušima, vhodný na zahradu, hluchý, KŘÍŽENEC ROBIN 5letý zajímavě zbarvený pes, vhodný k dětem, ale ne k jiným zvířatům, KŘÍŽENEC JEZEVČÍKA FILIP starší celobílý pes, klidný, vhodný k dětem, KŘÍŽENEC ŠPICE TURBO černobílý uštěkaný, ale věrný pes,vhodný k dětem, KŘÍŽENEC TERIÉRA BETY 3letá fena malého vzrůstu, černá s pálením, zvyklá v bytě, KŘÍŽENEC KAČENA temperamentní fena menšího vzrůstu, černá s pálením, milující lidi, vhodná k dětem, KŘÍŽENEC PUDLA JULČA fena barvy apricot, vhodná k dětem,nutná pravidelná úprava srsti, KŘÍŽENEC MAX středně velký pes vhodný na hlídání zahrady, KŘÍŽENEC ASAR černobílý 5letý pes,bojácný, ale oddaný, KŘÍŽENEC JEZEVČÍKA BRIT milovník lidí s velkýma očima, temperamentní, KŘÍŽENEC NĚMECKÉHO OVČÁKA AIMY téměř roční vlkošedá temperamentní fena, 3 KŘÍŽENCI sourozenci, černý pes, tmavě hnědá a světlehnědá fena středního vzrůstu. Pokud se stane, že se vám psík zatoulá, informujte se na tel , , zda není umístěn v útulku a pokud toulavého psíka objevíte, řešte jeho umístění přes městskou policii. Daniela Hoblová, Městský psí útulek

13 Domov svatého Josefa v Žirči, Hospital Kuks a obec Kuks srdečně zvou na 2. ročník benefičního minifestivalu minihudby HUDBA TICHA v sobotu 22. května 2004 program: ŽIREČ park 13:30 Petr Korbelář kytara a Jan Kotulán indická bambusová flétna bansuri 14:30 Irena a Vojtěch Havlovi meditativní smyčce, zpěv 15:30 Dáša Voňková Andrtová kytara a zpěv 16:30 Oldřich Janota kytara a zpěv 17:30 Jana Bauerová lyry a zpěv a Petr Matoušek flétny stezka z BETLÉMA do KUKSU 19:00 Vladimír Merta kytara, loutny, flétny, zpěv a Jana Lewitová housle, viola, zpěv KUKS U pramene 20:15 Elena Kubičková esrádž a Tomáš Reindl tabla indická klasická hudba 21:15 promítání filmu pod širým nebem Hospital refektář 22:00 divadlo Líšeň Sávitrí stínohra Hospital lapidárium 23:00 Vlastimil Matoušek japonská flétna šakuhači K službám čajovna a ubytování ve vlastních spacácích a karimatkách. Vstupné: celý den 200 Kč, večerní program 150 Kč. Sleva studenti a důchodci: celý den 150 Kč, večerní program 100 Kč. Zdarma: děti a zdravotně postižení. Více na nebo Domov svatého Josefa. Výtěžek z akce bude věnován Domovu sv. Josefa na péči o lidi nemocné roztroušenou sklerózou. Dne to bude 20 roků, co nás navždy opustila paní Anděla Dufková, s úctou vzpomíná dcera Libuše s rodinou. V březnu letošního roku vstoupili do manželství: Marek Nečesaný a Jana Eršilová Milan Rozehnal a Lucie Rázková Ve stejném měsíci nás opustili: Petr Jarolím Josef Žid Václav Havran Věra Kedroňová Zdeněk Hofer Oldřich Machačka Božena Kondlerová Josef Dlouhý František Charvát Josef Janeček Vlasta Čepková Eva Ježková, matrikářka Noviny královédvorské radnice Nejmenší občánci města Jak jistě víte, od bylo uzavřeno v naší Městské nemocnici porodnické oddělení a od té doby nebyly zveřejňovány informace o nových nejmenších občáncích města narozených v jiných zdravotnických zařízeních. Rodné listy narozených dětí jsou k nám na evidenci obyvatel zasílány z jiných správních matričních úřadů, v jejichž obvodu jsou porodnická zdravotnická zařízení až s měsíčním zpožděním. Zveřejňovat jejich jména proto budeme s dvouměsíčním zpožděním a to pouze jen ta, k jejichž zveřejnění jsme obdrželi písemný souhlas jejich rodičů. Maminkám našeho města se za leden a únor 2004 narodilo celkem 30 dětí. Se zveřejněním této radostné události v našich Novinách královédvorské radnice souhlasilo pouze 16 rodičů a tady jsou naši noví malí občánci města Dvůr Králové n/l: Svobodová Matylda, Čtvrtečka Petr, Hojná Kateřina, Šůna Jiří, Böhm Michal, Kozáková Michaela, Rumlová Sára, Karadzosová Victoria Sophie, Diviš Adam, Záruba Daniel, Jerie Tadeáš, Exnar Matyáš, Bujárková Bára, Bujárková Klára, Brslínek Filip, Pečenková Šárka a Martinková Kateřina. J a n a N á h l o v s k á, e v i d e n ce o b y va t e l Farní charita Dvůr Králové n/l a Český červený kříž pořádají Sbírku ošacení v termínu v Děkanském úřadě v Palackého ulici (u kostela). POZVÁNKA ČESKÉHO ČERVÉNÉHO KŘÍŽE , 15.30, Stará radnice Předávání medailí prof. MUDr. Jánského 40 bezpříspěvkových odběrů krve - zlatá 20 bezpříspěvkových odběrů krve - stříbrná Výsledkový servis: Basketbal muži (III. liga) Sokol Hr. Králové TJ Dvůr Králové n/l 82:67 Rychnov n/kn. TJ Dvůr Králové n/l 78:74 Házená - muži (II. liga) HK Aritma/Sparta Praha - 1. HK D. K. n/l 27:22 1. HK D. K. n/l - Spartak Sezimovo Ústí 27:21 Stolní tenis muži (III. liga) TJ D. K. n/l - Slavia Hradec Králové 10 : 1 TJ D. K. n/l - Sokol Hradec Králové 10 : 8 TJ Dvůr Králové n/l - Sokol Kostelec n/o 10 : 8 Sokol oddíl trampolín Český pohár - žáci - 3. D. Kursa muži (dvojce) 3. Bek, Rocker Fotbal muži A (krajský přebor) SK Přepychy - TJ Dvůr Králové n/l 0:2 TJ Dvůr Králové n/l - FC Nový Hradec Sokol Libáň - TJ Dvůr Králové n/l 1:6 SJ Předměřice - TJ Dvůr Králové n/l 1:3 Tabulka po 21. kole 1. TJ Dvůr Králové SJ Předměřice Loko Trutnov Milíčeves Libáň 31 Stolní tenisté Dvora Králové n/l ve 3. lize i v příští sezóně Očekávané první kolo baráže o jediné volné místo ve 3. lize mužů se hrálo o víkendu 17. a ve Dvoře Králové n/l. Domácí stolní tenisté v něm měli jediný cíl. Vytvořit si před odvetami dostatečný náskok a setřást tak své pronásledovatele. To vše se dokonale podařilo. Většina utkání měla velice dramatický průběh a emotivní náboj. V sázce bylo mnoho. Bouřlivá atmosféra v hale ZŠ Komenského byla k vidění především v utkáních domácího celku a zásluhou fanoušků z hradeckého Sokola i v zápasech tohoto celku. Průběh byl s výjimkou střetnutí hradecké Slavie velmi vyrovnaný a bitvou o každý míček. Turnaj byl náročný pro všechny zúčastněné, včetně úctyhodného výkonu rozhodčích, kteří museli svoji pozornost udržet i ve více jak 4-hodinových maratónech (viz střetnutí Dvůr Králové Sokol HK se začátkem v 18 hodin a ukončením ve 22.15!!). Domácí zvítězili ve všech svých střetnutích a přidali tak ke vstupní bilanci 16-ti bodů (které si přinesli ze vzájemných utkání ze základní části soutěže) dalších devět. To znamená v průběžném pořadí osmibodový náskok před druhým v tabulce. Při systému bodování (vítězství, remíza, prohra, kontumační prohra) tak již nemohou být dostiženi. Předpokladem je odehrát druhou část baráže v Hradci Králové ( dubna ). Petr Šulc Tenisté zahajují 2. ligu! V sobotu se dvorští tenisté dočkali své premiéry ve druhé lize. Do ní postoupili v minulé sezóně z východočeské divize. Ještě v polovině dubna stihl náš kolektiv víkendové soustředění v Mannheimu, nyní se již ale soustředí na mistrovské duely. V prvním měl Dvůr za soupeře Sokol Letovice. V sobotu zajíždí naši sportovci do Jablonci n/n a v sobotu 15. května přivítají v areálu Hrubá luka TK Brno Bosonohy. Na soupisce Dvora figurují: Pavel Šimek, Robin Baudyš, Michal Vágner, Jaroslav Krejcar, Roman Nápravník, Roman Šimek, Radko Hrma, Petr Čermák, Pavlína Krynková, Eva Hrmová a Eva Máchová. Cílem dvorského celku je udržení vysoké soutěže i pro příští sezónu. Tomáš Otradovský Optik centrum Přijme zaměstnance do oční optiky. Podmínkou středoškolské vzdělání. Informace na tel NOVÉ KOSMETICKÉ STUDIO ve STRŽI U ZOO ve Dvoře Králové n/l Ošetření za zaváděcí ceny. Objednávky přijímáme na telefonu Adresa: Štefánikova 2963, DKn/L Při prvním a každém pátém celkovém ošetření parafínové zábaly na ruce zdarma! strana 13

14 REKLAMA REKLAMA REKLAMA NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Dušan Kubica Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrka příštího vydání je strana 14

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Zdarma Ulice 17. listopadu pod kruhovým objezdem. Ukončení rekonstrukce ulic Legionářská a 17. listopadu Tak už je to konečně tady rekonstrukce ulic Legionářská

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč 28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč pořádali různé společenské akce, a tím tak přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života. Chtěla bych touto cestou

Více

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Nové DVD Králíky. Ledové sochy v Králíkách. Králický zpravodaj 3/2007 - Březen 2007/číslo 3 Ročník V. (Králicko XVII.) Cena 7 Kč

Nové DVD Králíky. Ledové sochy v Králíkách. Králický zpravodaj 3/2007 - Březen 2007/číslo 3 Ročník V. (Králicko XVII.) Cena 7 Kč Králický zpravodaj 3/2007 - Březen 2007/číslo 3 Ročník V. (Králicko XVII.) Cena 7 Kč Ledové sochy v Králíkách Překvapením v rámci letošního karnevalu bylo malé sochařské sympozium, které připravil Ing.

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 3/2004 ročník III. Na Aquadromu proběhla plánované odstávka. Více čtěte uvnitř čísla. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč měsíčník města červen 2009 cena 10 Kč Mládí na vodě Z obsahu Schůze rady........ str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 3 Kdysi a dnes...... str. 15 Školství.......... str. 16 Kultura.......... str. 24 Rozhovor

Více

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Zrekonstruované sportovní hřiště v areálu ZŠ Schulzovy sady Nová dráha na krátké sprinty Foto: D. Kubica ZŠ Schulzovy

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu

Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Slavnostní otevření rekonstruovaného Městského klubu Město Blansko vás srdečně zve na slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor Městského klubu, které se uskuteční ve středu 4. října v 15.30 hodin.

Více

Příloha č. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI VEDENÍ MĚSTA V období od zasedání zastupitelstva 21.6. proběhly následující akce: Rekonstrukce školní jídelny. Rekonstrukce školy. Vytvoření bezbarierové podatelny v budově

Více

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad

Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Přehled obecně závazných vyhlášek a nařízení města Letohrad Vážení spoluobčané, brožurka, kterou jste právě obdrželi do schránek, přináší přehled platných vyhlášek a nařízení města Letohrad. Nejvýznamnější

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy

bleskově z města stručně z radnice Vánoční přání nezůstalala bez odezvy měsíčník Městského úřadu v Kolíně duben 2011 ročník 17, číslo 4 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města V sobotu 16. dubna se v Kolíně na Karlově náměstí konal I. farmářský trh. Ke koupi bylo velké množství

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Tajemník městského úřadu Napajedla

Tajemník městského úřadu Napajedla Zpráva o činnosti Městského úřadu Napajedla za rok 2011 Tajemník městského úřadu Napajedla Městský úřad Napajedla (dále jen MěÚ) je v souladu s ustanovením 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Blanska str. 4 Blanenské místní referendum o hotelu Dukla str. 5 Problematika centrálního zásobování teplem str. 7 Dopravní hřiště přechází

Více