Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce"

Transkript

1 cena 34 Kč / ročník 39 Kazatel jako písmák a učedník Rozhovor s Paulem B. Rothenem str. 6 Obuvník kolportérem Příběh Jindřicha Špačka str. 32 Ilustrace a design Ondřej Košťák Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce

2 Milí čtenáři, vítám Vás u jarního dvojčísla časopisu BRÁNA. Český jazyk - náš komunikační prostředek a pracovní nástroj - si s námi někdy zahrává. Řeknemeli slovo povolání, máme na mysli obvykle nějaké zaměstnání či profesi. Víme však také, že totéž slovo může znamenat ještě něco více. To, že je někdo zavolán či povolán k nějakému úkolu. A to v řadě případů nemusí s naším zaměstnáním vůbec souviset. Jako křesťané víme, že tím, který nás povolal k životu - a to k životu smysluplně prožitému, je Pán Bůh, náš nebeský Otec. Asi každý z nás by mohl vyprávět o tom, jaké štěstí je, když se tato dvě povolání v našem životě protnou, a naopak jaké celoživotní trauma může vzniknout, když se míjejí. Jsou však některé profese, u kterých si ani neumíme představit, že by je člověk vykonával bez povolání Božího. Povolání kazatele k nim patří na prvním místě. Je-li někdo povolán za kazatele evangelia a máli tu příležitost, aby se toto povolání stalo i jeho zaměstnáním, očekává se, že nejen celá jeho osobnost, ale i jeho blízcí, jeho rodina, budou zasaženi hlasem Božího volání. To není lehký úkol a pokud se to nepovede, bývá to trápení pro všechny. BRÁNA, kterou právě otevíráte, je tématu Povoláním kazatel věnována. Při jeho přípravě jsme brzy zjistili, že jde o téma velmi široké a někdy těžko uchopitelné. Doufám, že Vás zaujme, a přál bych si, aby nám pomohlo přiblížit náročnou službu našich kazatelů. Přeji Vám hezké čtení z obsahu: SLOVO 3 Blaze milosrdným... Daniel Smetana ROZHOVOR 6 Kazatel jako písmák a učedník Paul Bernhard Rothen SPECIÁL PLUS PŘÍBĚH 32 Obuvník kolportérem Jaromír Verner EXEGEZE 34 Koloským 2,6-15 Jiří Lukl REPORTÁŽ 36 Ženeva Magda Matulíková Povoláním kazatel Povoláním kazatel Pavel Černý Kazateľ je tiež len človek Daniel Jurčo Vady kazatelů Jiří Doležal Potřebujeme ještě dnes laické kazatele? Kazatel amatér Josef Škrobák 10 Požár kazatelů...? Miluše Fišerová ZE SBORŮ 40 Zmier sa nedá zrušiť Peter Komrska SERIÁL 45 Peníze novozákonní doby 5 Jan Luhan POST SCRIPTUM 46 Biblické bonbóny Daniel Raus Miloslav Košťál připravujeme: Jiří Sedláček, vydavatel TÉMA Zábava, zábava, zábava Pavel Chráska ml.

3 Blaze milosrdným... Matouš 5,7 Často si kladu otázku, co je milosrdenství. Když slyším, že nějaký člověk jednal s druhým nemilosrdně, vybaví se mi lidská tvrdost. Vybaví se mi člověk, který svému viníku navzdory jeho lítosti a prosbě o odpuštění odmítne odpustit a smířit se s ním. Nemilosrdný člověk nedává druhému šanci. Oproti tomu Bůh ve svém milosrdenství dává lidem šanci stále. Zároveň také žádá, abychom i my jako křesťané dávali šanci svým viníkům. Čili neskončili to s nimi jednou provždy, nýbrž naopak jim ze srdce odpustili a pokusili se o budování vzájemné důvěry. Boží milosrdný plán záchrany O Božím příkladném milosrdenství říká žalmista: Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. (Ž 145,8) Neprojevilo se Boží milosrdenství v tom, že Bůh dal hřešícímu lidu pod horou Sinaj novou šanci a nevyhladil ho pro jeho hřích z povrchu země? Neprojevilo se jeho milosrdenství i v tom, že se mu rozhodl jeho nepravosti odpustit, obdarovat ho svým Zákonem a ponechat mu přítomnost Božího Ducha? A neprojevilo se Boží milosrdenství i v tom, že navzdory selhání Božího lidu poslal Bůh svého syna Pána Ježíše Krista, aby skrze svoji oběť dal spasitelnou šanci všem zoufalým a ztraceným lidem tohoto světa? Nebeský kardiochirurg bojuje o naše slitovná srdce Bůh je Bohem naprosto nezasloužené životadárné šance a na Ježíši budeme vždy nejlépe poznávat podstatu Božího milosrdenství. Vždyť Ježíšova nebeská náruč je stále otevřenou šancí těm, kteří touží po Božím odpuštění, Boží přízni a po nebem vonící naději. Kdysi jsem vyprovázel svého několikaměsíčního syna na poslední operaci jeho života. Nikdo ho již po mnoha nezdařených pokusech nechtěl operovat. Přesto se však našel někdo, kdo se kvůli záchraně lidského srdce vydal všanc. Jsem připraven o něj zápasit až do konce, řekl k překvapení mnohých hlavní kardiochirurg. Právě tak se i Nebeský kardiochirurg rozhodl operovat našimi hříchy zjizvené srdce svého Syna. Navzdory tomu, že i Ježíšovo srdce muselo na kříži utichnout, duchovní boj byl vyhrán. Bůh odklopil třetího dne víko hrobu a rozbušil ztichlé Ježíšovo srdce věčností. Právě tak rozbuší srdce všech věřících Božím životem a Boží věčností. To je radostné poselství evangelia. Tento zápas o naše srdce vybojoval Bůh svým milosrdenstvím a stále o něj bojuje a bojovat bude. Pěkně to vyjádřil jedním ze svých Čtyř kvartetů T. S. Eliot (Pustina a jiné básně, přel. Zdeněk Hron, Odeon 1967): Raněný chirurg neztrácí nůž, který s chorobou se rve, pod rukou krvácející cítíme soucit síly hojivé, jež důvod horečnosti vyzví nejprve. Pán Ježíš si milosrdenství velmi váží. Cení si ho více než oběti. Když se farizeové pohoršovali nad tím, že si Ježíš vyvolil celníka Matouše za svého učedníka, odpověděl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.

4 Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Boží slovo nás nepřímo varuje před neochotou k milosrdenství, která ovšem u Boha nemá budoucnost. Co s nemilosrdným jednáním druhých? Možná vás někdo zranil. Možná vás ponížil učitel. Možná jste doplatili na nečestné jednání obchodního partnera či svého spolupracovníka. Možná vás sžírá nějaká nová rána, kterou jste utržili a o které víte pouze jen vy sami. Může to být např. váš přítel, který, ač vám dluží peníze, právě kolem vás projel v novém autě. Mohou to být vaši přátelé, kteří se vydali na víkend do přírody, ale zrovna na vás zapomněli. Mohou to být vaše děti, které jste pracně vychovali, ale o vás jako o své rodiče neprojevují zájem. Může to být i váš kazatel, kterého máte rádi, ale zrovna opomněl stát vedle vás v důležitou chvíli vašeho života. Může to být váš bratr či sestra v Kristu, kteří vám právě řekli nespravedlivá a bezvýchodná slova. Jak se s tím vším vyrovnáme? Buď budeme milosrdní a dovolíme Bohu, aby náš vztah rozjasnil skrze odpuštění, nebo zahořkneme a budeme ve svém srdci prožívat znechucení. Buď necháme rány zahojit, nebo se budeme dívat, jak se mění v nenávist. Buď načerpáme nový elán, nebo propadneme znechucení. Braňme se nemilosrdnosti. Nepřináší nic než duchovní zkázu. I kazatel je ve hře Sám jsem při přípravě tohoto kázání musel jít do sebe a litovat mnohé své neochoty k milosrdenství. Vzpomínal jsem v pokání na chvíle, kdy jsem si lízal rány a odmítal dát druhým šanci a odpuštění. Tehdy jsem prožíval jen a jen duchovní a fyzickou trýzeň, kterou působil hřích. Ale co víc, do těla církve jsem nevědomky vnášel tmu a nelásku. Pochopil jsem více než kdy jindy slova apoštola Pavla: Bídný já člověk. (Ř 7,24) A v souvislosti s tím jsem přijal nesmírně povzbudivé Pavlovo vyznání, které mne duchovně postavilo na nohy: A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5,20) Pán Mgr. Daniel Smetana (35) po gymnáziu v Lovosicích vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK, byl vikářem ve Sboru CB v Novém městě nad Metují, nyní je kazatelem Sboru Církve bratrské v Litomyšli, člen Nadace Tolerance a Tiskový mluvčí církví v Litomyšli. S manželkou Markétou mají dceru Ráchel. Ježíš nás křesťany znova a znova vyzývá k dobrému boji víry a zároveň nás povzbuzuje k aktivnímu životu v Božím milosrdenství. Dokonce blahoslaví ty, kteří takto žijí, když říká: Blaze milosrdným (Mt 5, 7) Buďme milosrdní po vzoru Pána Ježíše Buďme milosrdní. Bůh nám jako milosrdný vladař ukazuje v podobenství o nehodném služebníku ( Mt 18, 23-35), že nám pro své milosrdenství v Pánu Ježíši Kristu odpustil obrovské množství hříchů. Jsme proto i my zavázáni Jeho láskou, abychom též prokazovali milosrdenství a dali svým viníkům šanci. Sám Pán Ježíš nezůstal jen u teorie. Když byl na kříží, tak poslední zbytek svých sil investoval do nesmírně milosrdné modlitby: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Lk 23, 34) A první mučedník Štěpán po vzoru svého Spasitele a Pána v poslední chvíli svého života zvolal k nebi: Pane, odpusť jim tento hřích! I my se v Kristu modleme milosrdnou modlitbu za ty, kteří nám vědomě či nevědomě ubližují. Následujme slova Pána Ježíše: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. ( Mt 5, 44) Po vzoru Nebeského chirurga se rvěme o záchranu lidských srdcí. Dávejme neustále druhým naprosto nezaslouženou šanci lásky. Odpouštějme. Nabídněme přátelství. Pokusme se obnovit důvěru. Stojí to za to. Vždyť trvá naděje, že možná právě s nimi budeme sdílet věčnost. Milosrdná víra má u Boha zaslíbení Ten, jehož víra se projevuje Božím milosrdenstvím, je Pánem Ježíšem blahoslavený (Mt 5, 7). Ten však, kdo se rozhodl být nemilosrdný, nemůže počítat ani s Ježíšovým milosrdenstvím. Jeho víra je totiž mrtvá (Jk 2, 17). Pro takového člověka platí včasné varování apoštola Jakuba: Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. (Jk 2, 13) Kdo však vytrvá až do konce v neustále probíhajícím zápase o milosrdnou víru, ten sám dojde na Božím soudu milosrdenství. Nechť sám Bůh posvětí naši dobrou vůli svým svatým Duchem. Nechť nám otevírá oči a vede nás k prokazování zcela konkrétních skutků milosrdenství. Amen Staň se, Pane Ježíši. Rozhlédněme se na modlitbách kolem sebe a pokusme se ještě dnes vyjít ke všem těm, kteří potřebují naše milosrdenství. Daniel Smetana

5 Adresa redakce: Brána, Soukenická 15, Praha 1 Dvojčíslo červenec - srpen Na letní měsíce připravujeme další dvojčíslo časopisu Brána rozšířené o dvanáct stran s tématem Zábava, zábava, zábava. inzerce Milá redakce, rád bych vyjádřil kladný ohlas na poslední číslo časopisu a jeho hlavní téma Boží vnoučata. Rozhodně je dobré o tom psát a mluvit, protože se to týká asi nemála z nás, třebaže snad ne v takové extrémní formě, jaká byla pro názornost popisována. Snad to mohlo pomoci těm, kterým se pro strach a nedůvěru těžko žije s Pánem Bohem. Snad to mohlo být užitečné i těm, kteří vedou mladší, aby na něco dávali pozor a při nejlepší vůli těm méně zralým třeba omylem neubližovali. O. Šimek Rekreační křesťanský dům Grüne Au Náš samoobslužný dům zve k rekreaci těla i duše do nádherné alpské krajiny zvané Solná komora. St. Wolfgang leží východně od města Salzburg, z Prahy asi 4 hodiny autem. Pro nádheru této perly přírody, i pro Slovo Boží, jehož je náš dům plný, je to místo, kde v pravdě i duše může dýchat - velebnost Stvořitele skrze stvoření projevenou obdivovat - rovněž lásku Kristovu nově vnímat. Útulná pestrost i rozmanitost krajiny a přírody, majestátnost mnohých okolních horských masivů, množství křišťálově čistých jezer, starobylost krásných čistých městeček i další turistické atrakce... to vše uchvacuje. Dům má 50 míst pro skupiny i jednotlivce, křesťanská obecenství i sportovce. Procházky i horské túry začínají přímo u našich domovních dveří. Cena: skupiny osob 14.50, nad 30 osob 13.50, jednotlivci / den; děti mají slevu. Pro náročnější stojí hned vedle k dispozici Bungalow pro 4 dospělé a 4 děti za 100 / den - velmi pěkná poloha i vybavení. Kontakty: Frau Frater, tel/fax 0043/6138/2513 Přihlášky: Jiří Potoček tel/fax Hledáme nového kolegu! Vzdělávací společnost FBE Praha, s.r.o. (For Business Excellence), Baarova 13, Praha 4, hledá spolupracovníka na pozici specialisty technického zajištění vzdělávání. Náplň práce je především v těchto oblastech: 1. Práce s MS Office při výrobě materiálů na školení a jejich následném vyhodnocování, 2. Správa prezentační a jiné techniky ve firmě, 3. Odvoz/dovoz různých materiálů firemním osobním autem, 4. Telefonický/ ový kontakt s lektory a dalšími spolupracovníky; další podrobnosti ohledně pracovní náplně sdělíme osobně. Požadavky: poctivost, pracovitost, spolehlivost, smysl pro detail, znalost MS Office, řidičský průkaz skupiny B, flexibilita v pracovní době, pozitivní vztah k výpočetní, foto a telekomunikační technice, praxe není podmínkou - rádi uchazeče zapracujeme. Podmínkou pro případné přijetí je osobní rozhovor. Tel. kontakt: David Smik Zn.: nástup co nejdříve! P.S. Dle dlouhodobé zkušenosti uvádíme, že je to práce spíše pro muže. Redakce a administrace: Soukenická 15, Praha 1 tel , fax Číslo 5-6/2008, ročník Bratrské rodiny 40, Českobratrské rodiny 67 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 34 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Miloš Hejzlar, Jiří Sedláček, Jana Matulíková, Ing. Peter Komrska, Anna Chrásková, Ing. Karel Fojtík j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Sovová Vydavatel: KODEX o.p.s. IČ Ev. č. MKČR: E 5080 Tisk: UNIPRESS s.r.o. Turnov Objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce.

6 Kazatel jako písmák a učedník S Paulem Bernhardem Rothenem o postavení kazatele v církvi a ve společnosti Můžete prosím popsat svou cestu k víře a k teologii? Doma jsme slavili velké křesťanské svátky a tehdy jsem se naučil křesťanské písničky. S mládeží jsme je pak zpívávali starým a nemocným. Tehdy jsem si všiml, o jakéže milosti, jaké útěše a jakém pokoji tyto písně mluví. Na gymnáziu jsem se ještě intenzivně zabýval hlavně marxistickými nabídkami a nadějemi, ale později jsem dospěl k jistotě, že jedině Kristus může lidem a národům dát budoucnost. Dr. Paul Bernhard Rothen (53) Narodil se ve Stockholmu roku 1955, ale od dětství vyrůstal ve Švýcarsku. Roku 1982 se oženil se Susanne, má dvě děti, kterým letos bude 23 a 21 let, studují historii a pedagogiku, resp. ekonomii. Paul studoval teologii v Bonnu, ve švédském Lundu a v Heidelberku. Na Sorbonně studoval umění. Zajímá ho vše kolem kultury a dějin. Šestnáctým rokem je farářem v Basileji. Sbor při Münsteru (dómu) je starý a teologicky konzervativní; v současnosti prochází mnoha změnami. Mnoho rodin se (kvůli vysokým daním ve městě) stěhuje na venkov. Do sboru přicházejí lidé z celé Evropy. Zájem o fundované teologické a historické vzdělávání je vysoký. Na faře s Rothenovými bydlí pět studentů teologie, kterým se osobně věnuje. Působíte v Basileji, odkud pocházeli a kde pracovali význační teologové, kteří ovlivnili světovou i českou teologii. Kdo z nich ovlivnil vás? Jako studenta mě samozřejmě provázelo dílo Karla Bartha. Především jeho knížka o Anselmově teologické metodě mě uchvátila. Právě Barthovi vděčíme za to, že se s novou vášní začala studovat stará dogmatika, reformátoři a církevní Otcové; z této dogmatické rozvahy čerpám dodnes. V kazatelském úřadě jsem si ale uvědomil, že Barthův myšlenkový svět je příliš uzavřený a neposkytuje dostatečně přesné pokyny ani pro cestu církve dějinami a současností, ani pro vztah ke stvoření. Abych sám obstál v praxi, učinil jsem pro sebe důležitý krok a napsal knihu Die Klarheit der Schrift, Karl Barth: Eine Kritik (Jasnost Písma, Karl Barth: Kritika). S dalším významným teologem, J. M. Lochmanem, jsem se seznámil až v Basileji. U členů svého sboru pozoruji, že jeho teologie jim pomohla jednoduchým způsobem skloubit víru a moderní myšlení. Dlouhodobě se zabýváte postavením a úkolem kazatele v církvi. Jak byste stručně vyjádřil a vysvětlil smysl farářského povolání. Faráři, kazatelé jsou zákoníky neboli učiteli Písma, písmáky. Biblické spisy ze své povahy vyžadují profesionální vědomosti a celoživotní vzdělávání, mají-li se náležitým způsobem vyložit. Ježíš ale říká: Foto Daniel Kvasnička 6

7 povolání zákoníka je duchovně nebezpečné. Existuje ovšem určitá možnost, že zákoník je současně i učedníkem Království (Mt 13,52). Aby se tedy stalo písmáctví pro lidi něčím dobrým a spásným, nezáleží v posledku na profesionalitě, nýbrž na osobním následování Pána Ježíše. Je kazatelské povolání opravdu zvláštní? S kterými povoláními ho můžeme srovnat? Kazatel má více času než ostatní zaobírat se Písmem a Slovo pak předávat různým lidem v různých životních situacích. Kvantitu tak pro ostatní změní v kvalitu. Kazatelské povolání bychom mohli srovnat nejspíše s jinými akademickými profesemi. Také lékař nebo právník musí umět přeložit akademické, teoretické znalosti do praktické životní moudrosti a pomoci. Pokuste se prosím vyjmenovat tři nejzákladnější podmínky pro výkon kazatelského povolání. Kazatel musí zůstat věrný svému slibu. To znamená, že musí disponovat solidním biblickým věděním a být natolik osobně stabilní, aby se v každé situaci k tomuto vědění přiznal. Z této stálosti pak vyrůstá i jistá flexibilita, která mu umožňuje jako dobrému pastýři říci lidem právě to správné slovo: pyšným a namyšleným slovo kriticky varující, pokořeným a chudým slovo útěchy atd. Osobně jsem přesvědčen, že podmínky, které 1Tim 3 vypočítává pro biskupy, platí i pro faráře: má být jedné ženy muž a dobře vést svůj dům; toto zakořenění a bezpečí je čistě lidsky předpokladem, aby kazatel mohl obstát ve velkých výzvách.

8 Nejsou etické nároky, které pastorální epištoly vznáší na biskupy a presbytery, příliš tvrdé a nerealistické pro dnešní církev? Jak jim máme rozumět a jak je aplikovat? Požadavky v pastorálních epištolách bych nenazval etickými, nýbrž morálními. A nepřipadají mi tvrdé nebo nerealistické ani pro tehdejší, ani pro dnešní dobu. Tehdy, stejně jako nyní, neplatily téměř žádné normy, v lidských srdcích však ještě zůstávaly archaické názory, co je dobré a co zlé. Kdo tedy zastává zvláštní úřad a má s ním i větší moc než ostatní, nesmí být lakomý, sexuálně nezřízený a jako osoba nespolehlivý. To se tehdy vyžadovalo od každého úředníka, ale např. také od chův. A podle těchto obecných očekávání se orientují i nároky na církevní představitele. Setkal jste se s faráři, kteří selhali ve svém povolání? Které byly nejčastější příčiny? Bohužel se často setkáváme s otřesnými osudy. Kdo však může vyjmenovat příčiny? U kořene může být osobní nevěrnost faráře anebo jen jeho tělesné či duševní omezení; může to být ale i nevěrnost sboru a církve, které se pro faráře stanou pokušením, v němž neobstojí. Člověk není schopen toto vše analyzovat a posoudit; Pavel si to nedovolil ani vůči sobě samému (1Kor 4,1nn). Co byste poradil sboru: Jak má nahlížet na svého kazatele, jak ho má přijímat? Je možné kritizovat kazatele? Sbor má svého kazatele kriticky doprovázet! Ale nesmí ho posuzovat podle svých vlastních ideálů a představ. Církev svého kazatele nesmí svést k tomu, aby jí jako Áron odlil zlaté tele, boha podle jejích představ. Má se pokoušet sebekriticky soudit, jestli kázání a vyučování odpovídá apoštolskému a prorockému zadání. Je-li tomu tak, pak si má kazatele považovat a trpělivě snášet jeho osobní omezení a slabosti. To přinese bohaté požehnání. Kde je založena autorita kazatele? Co ji posiluje a co oslabuje? Autorita kazatele je zakořeněna naprosto a zcela ve slově, které když potěšuje, napomíná, radí čerpá z biblických Písem. Čím jasnější je jeho slovo, čím více upouští od pragmatických zjednodušení, čím více také překonává pochyby a relativizující fráze a předává slovo ucelené a hutné, tím větší je jeho autorita. V České republice patří podle průzkumů veřejného mínění farářské povolání k těm nejméně populárním. Jak je tomu ve Švýcarsku? V 70. letech bylo na Západě farářské povolání na vrcholu v oblíbenosti. Pravděpodobně nikdy předtím a nikdy poté nebyli faráři tak uznávaní jako tehdy.

9 Nevedlo to ovšem k tomu, že by jejich zvěst došla sluchu a širokého přijetí. Od 90. let společenské uznání farářů ovšem vytrvale klesá. Postavení pastorů se během století v naší zemi silně změnilo. Z respektovaného vzdělance se stal člověk na okraji. Ateistická totalita nese zřejmě svou část viny. Lze na Západě a celosvětově pozorovat něco podobného? Faráři jsou dnes většinou tolerováni. Ale i lidé církvi vzdálení mají představu, že faráři by měli být milí a chápaví, že zvěstují stále milostivého Boha a že se tedy chovají nepatřičně, když někdy vyvolávají neklid kritickými výroky. Kazatelské povolání patří k tzv. pomáhajícím profesím, počítá se tedy k rizikovým povoláním. Co radíte svým kolegům, aby nevyhořeli? Riziko, že se člověk v zaměstnání stráví, je skutečně veliké. Za důležité proto považuji dvojí: Zaprvé musí kazatel rozlišovat, co je jeho úkolem a co od něj lze vyžadovat, a co je mimo jeho dosah a co může svěřit jedině Bohu. Hlavním prostředkem, jak v tom všem nacházet jistotu, je modlitba. A zadruhé, láska k bližnímu faráři dovoluje i přikazuje, aby se staral především o svoji rodinu a o své nejbližší přátele a u nich aby nacházel vždy novou oporu. Poslední otázka se týká kazatele a staršovstva. Jakou úlohu má staršovstvo? Kde jsou největší problémy a překážky dobré spolupráce mezi kazatelem a staršími? Těžká otázka! A sice hlavně proto, že jak kazatelský, tak presbyterský úřad nejsou biblicky ani historicky jasně definovány. Rád bych to shrnul takto: Starší jsou odpovědní za péči o místní statky (lokální duchovní, kulturní tradice, nemovitosti, peníze atd.). Kazatelé odpovídají za spojení David Beňa s Paulem Rothenem s univerzální církví, zvláště za napojení na kánon Písma svatého. Samozřejmě obojí působí dohromady; alfou a omegou dobré spolupráce je proto vzájemný respekt. Otázky připravil: Bronislav Matulík Překlad: David Beňa inzerce Křesťanská turistická agentura Mesites již devátý rok nabízí ubytování v apartmánech u moře v Chorvatsku za skvělé ceny! Využitím našich služeb současně podpoříte misijní práci manželů Dohnalových v Chorvatsku. Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou dovolenou i dovolenou studentů a mládeže. Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny! * Skype: katadohnal GSM

10 Ilustrace speciálu plus Ondřej Košťák PAVEL ČERNÝ 10

11 Ve sborech a církvích jsme na kazatele zvyklí. Jsou to ti, co studují Bibli, čtou teologickou literaturu, modlí se za druhé, káží, vyučují, navštěvují zdravé i nemocné, povzbuzují, napomínají, řídí staršovstva a členská shromáždění a často prakticky pomáhají v diakonických úkolech. Vzpomínám, jak se mých dětí ve škole vyptávali učitelé i spolužáci, cože to tatínek vlastně dělá a co taková farářská práce obnáší? Různé diakonické úkoly byly pochopeny, ale kázání a pastýřská péče spadly tazatelům do tajemné kategorie náboženských činností. Dnešní společnost je od 90. let na tzv. duchovní již více zvyklá. Občas se objevují na obrazovce televize, jsou k zaslechnutí v rozhlase, píší články do časopisů a novin, někteří chodí konat pastoraci mezi vězně, pracují v armádě, učí ve škole či navštěvují lidi v nemocnicích a ústavech. Někteří lidé mají dosud k duchovním církví nedůvěru, ale většina lidí je respektuje a mnozí s nimi navazují kontakty a využívají možnost pastoračních rozhovorů a zpovědi. O duchovních se ví, že musejí držet zpovědní tajemství. To je staví do mimořádné role mezi lidmi. Kléros a laos Jak česká, tak světová reformace podtrhovaly novozákonní myšlenku všeobecného kněžství věřících. Reformace odmítla rozdělení na stav duchovních a laiků. Všichni věřící jsou královskými knězi (1Pt 2,9) a jsou tedy povoláni ke kněžské službě. Všem skutečným křesťanům je dán Duch svatý, který rozděluje duchovní dary pro nejrůznější služby. K čemu zde potom jsou ordinovaní kazatelé, pastoři, faráři či reverendi? Nejedná se o návrat k onomu hierarchickému dělení na klérus a lid? Řecké slovo kléros znamená podíl, dědictví a slovo laos znamená lid. Podle Bible jsou všichni věřící Božím vlastnictvím a mají v Bohu svůj podíl (1Pt 2,9). Právě tak slovo laos zahrnuje všechny lidi tzv. laiky. Všichni jsme zároveň kléros i laos. Postupem doby obě zmíněná slova dostala poněkud jinou náplň. Pod klérem si představíme klerikalismus a slovem laik označujeme neodborníka v jakékoli profesi. To je ale hrubé zkreslení původního významu. Jsou snad dnes v církvi odborníky pouze kazatelé a pastoři a všichni ostatní neznalí, nekompetentní a nechápající laici? Každé lidské společenství na této zemi potřebuje, aby určité činnosti byly konány pověřenými lidmi. To není znevážení rovnosti všech, ale rozeznání různých povolání a obdarování. Kazatel, kněz, farář, pastor Kdo je tedy dnes člověk, nazývaný kazatel či pastýř? V prvotní církvi můžeme na paletě nejrůznějších služeb najít ty, kteří se přednostně věnovali zvěstování Božího slova a tímto Slovem pásli a vedli církev. V první církvi se jim říkalo presbyteři (starší) a biskupové. Nový zákon pro službu těchto kazatelů a pastorů používá dvě slovesa. Tím prvním je proistemi Kazatelům se říká kněz, farář, otec, pastor nebo pastýř. Ale také reverend či dvojctihodný a v armádě je obvyklý výraz padre. Jsou takoví, kteří nazývají kazatele pastorkem, brkazem či kazitelem. Kdo je tedy kazatel? Mluvit budeme o zaměstnání, ale především o ordinaci a povolání. a znamená být hlavou, mít nad někým autoritu, řídit, starat se a pomáhat. Typickým textem je apoštolovo slovo z 1Te 5,12n, které vyzývá, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. V 1Tm 5,17 je dokonce žádána dvojí čest (dvojctihodnost) pro starší, kteří v církvi dobře pracují, zvláště ti, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Jde o vyjádření určitého mimořádného postavení mezi ostatními služebníky církve. Tato dvojí čest naznačuje i ocenění dvojitou odměnou, aby se své práci mohli věnovat bez existenčních sta- 11

12 rostí. Druhým slovem je hegeomai, které se třikrát objevuje v Žd 13 a vyjadřuje princip vedení druhých. Zaznívá také ve Sk 7,10 a vyjadřuje Josefovu správu Egypta a faraónova domu. Je také užito v Mt 2,6 k popisu vévody, který podle proroka Micheáše vyjde z Betléma a bude pastýřem Božího lidu. V novozákonní církvi před námi defilují a slouží také presbyteři a biskupové. Obě tato slova ukazují k zodpovědnosti vést a pást církev. Nástrojem této služby je samozřejmě Boží slovo. Biskup (episkopos) zde není nějakým vysokým hierarchou, ale je bratrem v učitelské a pastýřské službě. Jeho zodpovědností je do- Můj děda kazatel První, co se mi vybaví, když na dědu vzpomínám, je ťukání psacího stroje. Od samého rána se totiž skrze zavřené dveře jeho kanceláře ozývalo ťukání kladívek psacího stroje, pod jejichž energickými údery vznikalo kázání za kázáním. Ozývalo se dopoledne, odpoledne a často až do večera. I když jsem byla dítě všetečné a neposedné, bylo mi jasné, že ty dveře otevírat jen tak bez důvodu není moudré. Měla jsem ráda, když mě babička posílala, abych dědu zavolala k jídlu, protože to byla dobrá záminka, abych zaklepala a vešla dovnitř do kanceláře. Vonělo to tam vždycky psacím strojem, inkoustem, papíry a knihami. Líbily se mi police plné knih různých barev, tvarů a velikostí srovnané podle témat a jazyků, kterými byly psány. (Možná odtud pochází moje záliba v knihách a knihovnách.) To další, co k dědovi neodmyslitelně patřilo samozřejmě kromě babičky, se kterou se večer při občasném sledování televize držívali za ruce byly návštěvy. Bylo jich hodně a přicházívaly z nejrůznějších důvodů. Vždycky mě jeho návštěvníci zajímali. Některé jsem měla obzvlášť ráda, např. bratra kazatele Milana Jurča nebo předsedu baptistů bratra kazatele Pavla Titěru. Pokud šlo o návštěvy pastorační, zůstávala moje dětská zvědavost za dveřmi. O to víc jsem se těšila na návštěvy, při kterých zůstávaly dveře otevřené i pro mě, malé raně-předškolní dítko. Chystalo se pohoštění, na které byla babička vskutku expert. Po bytě to vonělo kávou a pečivem a povídalo se o zajímavých zážitcích a zkušenostech. Ve zvláštní oblibě jsem měla návštěvy zahraniční. Nejenže bylo všechno jaksi slavnostnější, ale taky tajemnější. Fascinovala mě totiž pokaždé znovu ta přeměna, kdy se děda česky a srozumitelně mluvící proměnil během jediného okamžiku v dědu hovořícího jazykem zcela cizím a pro mne nesrozumitelným. Nebyla to jen jiná slova, byla to i jiná dikce, intonace a dost možná i jiná poloha hlasu. Bylo však jasné, že komunikace funguje a probíhá velmi plynule, ať už se jednalo o angličtinu nebo němčinu. Jsem za to dnes velmi vděčná, protože možná tady se zrodila moje záliba v cizích jazycích. (Kromě toho, že mě děda k jejich studiu v pozdějším věku velmi povzbuzoval.) Vzpomínám si i na momenty z doby mých studií v Brně, kdy jsme spolu velmi zřetelně nesouhlasili. Děda míval např. ostré výhrady k některým knihám, jimiž jsem se prokousávala v rámci studijních povinností. Snad ho k tomu vedl strach, aby mi čtení filozofických (jak říkával liberálně-teologických) knih nezkomplikovalo vztah k víře či Pánu Bohu. Mně se zdálo nepřijatelné, aby někdo studentovi cenzuroval jeho četbu. Také diskuse na věroučná témata byly nepřípustné. Na různé dotazy odpovídal stručně, jasně a bez možnosti klást další otázky. To mi bývávalo líto, protože bych se ráda dověděla o důvodech, které vedly k formulování jeho stanovisek. V naší komunikaci v té době však k tomu nebyl prostor. Musím se taky přiznat, že jsem neměla ráda a velmi mě zlobilo, když mě lidé v církvi identifikovali a představovali jako vnučku br. kazatele Urbana, místo aby používali mé vlastní jméno. Dnes ale vidím, že v mnoha oblastech mi dědova silná osobnost poskytla ať už inspiraci do života nebo možnost k užitečnému tříbení postojů. jana Chrásková, vnučka bratra kazatele Urbana 12

13 hlížet na církev. Protestantské církve pro tuto službu nepoužívají slovo kněz, protože tento výraz nás silně táhne do oblasti starozákonního kněžství. Tehdy to bylo zvláštní dobové ustanovení, kdy kněz stál jako prostředník mezi Bohem a člověkem. V době Nového zákona je prostředníkem Pán Ježíš Kristus a jak jsme naznačili, všichni věřící bez rozdílu jsou povoláni ke kněžské službě. Všichni jsou Božími služebníky a spolupracovníky. Slovo farář je historickým označením toho, kdo stál v čele místního sboru v ohraničené oblasti. Protože se v Evropě již dávno rozpadl systém parochií obvodů jednotlivých sborů, zůstává toto slovo pouze historickým označením. Výmluvným označením je slovo pastor, protože naznačuje širší spektrum služby, než je pouze práce kazatelská. Ordinace znamená zvláštní pověření Není pochyb o tom, že jestli Boží slovo něco odmítá, pak to je anarchie či falešné rovnostářství (1K 14,40; Ef 4,11). Každé lidské společenství potřebuje dělení úřadů a funkcí. Některé služby jsou specializované a je pro ně nezbytné určité charisma dar milosti. Na tyto služby je třeba se připravit a neustále se učit a dále se v nich zlepšovat. Dnes nikoho nepřekvapí, že např. lékaři musí studovat nové způsoby léčení, sledovat vývoj vědy v oblasti lékařství a seznamovat se s novými léky a léčebnými postupy. Jak by bylo možné, aby církev byla vedena lidmi, kteří předpoklady nemají a kteří nejsou stálými studenty Bible, teologie a sběrateli praktických zkušeností ze života Božího lidu? K tomu všemu je třeba, aby to byli lidé duchovní, měli osobní vztah ke Kristu a prožívali Boží povolání do zvěstovatelského a pastýřského úkolu. Nesmějí to být samozvanci a Boží povolání musí být rozeznáno také církví. To má zamezit subjektivním představám o Božím povolání. Církev jako Kristovo tělo má potvrdit povolání od Boha ke kazatelské službě. Od doby apoštolů se ukazovalo, že zde byli ti, kteří se nemohli dát navést na kolej jiné služby, protože jejich povolání bylo ke zvěstování Božího slova a k modlitbám (Sk 6,2). Postupem doby se vyvinulo zvláštní pověření (ordinace) těchto zvěstovatelů a pastýřů. Náplní jejich služby bylo vykládání Božího slova, vyučování, pastýřská služba a pomocí Božího slova vedení církve. Je pravděpodobné, že k takové službě byl staršími a apoštolem Pavlem ordinován Timoteus, když na něj byly vloženy ruce (1Tm 4,14; 2Tm1,6). Apoštol Pavel připomíná, že Pán dal k budování Kristova těla apoštoly, proroky, evangelisty a pastýře učitele (Ef 4,11). V tomto rozdělení by roli pastorů nejlépe vyjadřovala poslední dvojice termínů: pastýř učitel. Církev jako Boží lid má být spravována ne samozvanci a námezdníky, ale staršími, biskupy, vůdci, pastýři a těmi, kteří stojí v čele. Zcela zásadním nástrojem této služby bylo a je Boží slovo. Starší sboru má být ten, který je schopný jiné učit (1Tm 3,2). Proto vyučující, zvěstovatelskou a pastýřskou práci konají pověření služebníci, kteří touto službou také vedou sbory a církev. Je jasné, že z jejich dohlížení na život církve plyne i povinnost napomínání a vykonávání církevní kázně. Kvůli nepopulárnímu napomínání a káznění je možné porozumět silným biblickým důrazům na dvojí čest, na autoritu a na lásku ze strany církve. Kazatel jako povolání a zaměstnání Je zřejmé, že povolání, znalost Božího slova a také vyučování je vlastní i starším sborů. Proč tedy máme mezi nimi ještě kazatele správce sboru? Můžeme zmínit, že již v době apoštolů byli někteří, kteří zvěstovatelskou a pastýřskou práci konali, jak bychom dnes řekli, na plný úvazek (1K 9,4-14; 1Tm 5,17-18). Apoštol a jeho misijní spolupracovníci neváhali přijmout obživu, aby mohli svou službu konat. Pouze tam, kde to nebylo možné, nebo byla nějaká překážka v církvi, přivydělali si jinou prací. Apoštol Pavel se vracel ke svému šití stanů, kterým si vydělával ještě jako farizeus. Od prvních dob církev vždy měla své učitele a pastýře, kteří tuto službu měli jako hlavní pracovní náplň. ThDr. Pavel Černý, Th.D. (58) Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu a All Nations Christians Colleg v Anglii. Do služby nastoupil jako vikář Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou. Od roku 1988 pracoval jako člen Rady CB a předseda Studijního odboru. V roce 1993 byl zvolen předsedou Rady Církve bratrské. Slouží ve sborech CB i v ekumeně. V roce 2004 uzavírá osmileté postgraduální studium a je na Karlově univerzitě promován doktorem teologie. Je aktivní v ekumenickém hnutí a po dobu 8 let byl místopředsedou Ekumenické rady církví v ČR. Od roku 2005 je předsedou ERC. Publikuje v různých časopisech, sbornících a vydal dvě knihy. Je ženatý a s manželkou Hanou mají tři dospělé děti a jednu vnučku. 13

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

Co by na to řekl Jan Amos Komenský?

Co by na to řekl Jan Amos Komenský? cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Já na bráchu...... braček na mňa Dva rozhovory se sourozenci v kazatelské službě str. 6 Úcta k životu Odkaz Alberta Schweitzera str. 20 U mesiánských Židů Reportáž

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str.

Vyrovnání se s minulostí. Ježíš žije - Dan taky!! Tajemství Božího jména. Ekonomická krize. Příběh str. 24. Do Písma na str. 26. K diskusi str. cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Ježíš žije - Dan taky!! Příběh str. 24 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Tajemství Božího jména Do Písma na str. 26 Ekonomická krize K diskusi str. 32 Vyrovnání se

Více

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík

Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek Karel Fojtík cena 39 Kč / ročník 42 www.i-brana.cz Historik musí psát Rozhovor s Jindrou Jarošovou na str. 6 Pohádkový les Ze sborů na str. 30 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Jan Valeš ml. Tomáš Sedláček Jan Šimek

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné

Foto FLICKR, design Ondřej Košťák. Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné cena 34 Kč / ročník 41 www.i-brana.cz Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Biblický pohled na člověka aneb jak spojit neslučitelné Milí čtenáři, na počátku roku trochu statistických údajů: V současné době

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

9/12. Jak obstát v utrpení? Téma čísla

9/12. Jak obstát v utrpení? Téma čísla 9/12 listopad - november 2012 roèník 82 Èasopis Bratrské jednoty baptistù Èasopis Bratskej jednoty baptistov Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce,

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu

Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu 4/2007 ROČNÍK XXXIX Zvěstování a početí Dokud budu moct mluvit pravdu Keď choroba sa stáva zapieraním Téma čísla: Hodnověrnost církve misie Tři roky na ostrově Milí čtenáři, opět vás po nějaké době zdravíme,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR,

2/2011. rozhovor O skutečnosti a science fiction. reportáž Světový misijní kongres. design Ondřej Košťák. Foto FLICKR, 2/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz rozhovor O skutečnosti a science fiction Foto FLICKR, design Ondřej Košťák reportáž Světový misijní kongres vin téka Ta nejlepší vína nejen k Večeři Páně vína

Více

Je církev pro silné, nebo pro slabochy?

Je církev pro silné, nebo pro slabochy? 4 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Je církev pro silné, nebo pro slabochy? Naše sbory zahrnují a přijímají dosti lidí nemocných, neúspěšných,

Více

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel

Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel 1/2015 ROČNÍK XLVI Zápisky z opusteného ostrova Potřebuji samotu Chyba jako přítel Téma čísla: Nikto nie je ostrov misie Etiopie, země kávy a rychlého růstu bratrských sborů Během letošního týdne modliteb

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

4/12. Je Bůh reálný? Téma čísla

4/12. Je Bůh reálný? Téma čísla 4/12 duben - apríl 2012 roèník 82 Èasopis Bratskej jednoty baptistov Èasopis Bratrské jednoty baptistů Marie se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde před tím leželo

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze

IKD. Mládež v církvi. Vracejí nás k ideálům. 20 Kč. Káva s příchutí dobrých skutků. Kněz mezi mladými. Informace královéhradecké diecéze 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Mládež v církvi Vracejí nás k ideálům Káva s příchutí dobrých skutků Kněz mezi mladými 3 Proglas Radio Proglas v královéhradecké diecézi naladíte

Více

2/2005 ROČNÍK XXXVII. Věřím v. zázrak? Účasť na Pánovej Večeri. Spomienka na brata Butchera. Téma: Každodenní zápas víry a věrnosti

2/2005 ROČNÍK XXXVII. Věřím v. zázrak? Účasť na Pánovej Večeri. Spomienka na brata Butchera. Téma: Každodenní zápas víry a věrnosti 2/2005 ROČNÍK XXXVII Věřím v zázrak? Účasť na Pánovej Večeri Spomienka na brata Butchera Téma: Každodenní zápas víry a věrnosti úvaha Vděčnost za svobodu pár dojmů z návštěvy u Jakuba a Barči Dobrý den,

Více

V i n n ý k m e n. číslo 16. březen / 2015. Občasník Brněnské diecéze Církve československé husitské. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.

V i n n ý k m e n. číslo 16. březen / 2015. Občasník Brněnské diecéze Církve československé husitské. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. V i n n ý k m e n číslo 16 Občasník Brněnské diecéze Církve československé husitské březen / 2015 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. J 15,5 Obsah Slovo šéfredaktora... 5 Kázání při pohřbu R. Medka

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? www.milujte.se 6/2008 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Řím 8,31 Obsah: Milovaní čtenáři! šesté číslo

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více