Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce"

Transkript

1 cena 34 Kč / ročník 39 Kazatel jako písmák a učedník Rozhovor s Paulem B. Rothenem str. 6 Obuvník kolportérem Příběh Jindřicha Špačka str. 32 Ilustrace a design Ondřej Košťák Mimořádné Boží pověření i obyčejná lidská práce

2 Milí čtenáři, vítám Vás u jarního dvojčísla časopisu BRÁNA. Český jazyk - náš komunikační prostředek a pracovní nástroj - si s námi někdy zahrává. Řeknemeli slovo povolání, máme na mysli obvykle nějaké zaměstnání či profesi. Víme však také, že totéž slovo může znamenat ještě něco více. To, že je někdo zavolán či povolán k nějakému úkolu. A to v řadě případů nemusí s naším zaměstnáním vůbec souviset. Jako křesťané víme, že tím, který nás povolal k životu - a to k životu smysluplně prožitému, je Pán Bůh, náš nebeský Otec. Asi každý z nás by mohl vyprávět o tom, jaké štěstí je, když se tato dvě povolání v našem životě protnou, a naopak jaké celoživotní trauma může vzniknout, když se míjejí. Jsou však některé profese, u kterých si ani neumíme představit, že by je člověk vykonával bez povolání Božího. Povolání kazatele k nim patří na prvním místě. Je-li někdo povolán za kazatele evangelia a máli tu příležitost, aby se toto povolání stalo i jeho zaměstnáním, očekává se, že nejen celá jeho osobnost, ale i jeho blízcí, jeho rodina, budou zasaženi hlasem Božího volání. To není lehký úkol a pokud se to nepovede, bývá to trápení pro všechny. BRÁNA, kterou právě otevíráte, je tématu Povoláním kazatel věnována. Při jeho přípravě jsme brzy zjistili, že jde o téma velmi široké a někdy těžko uchopitelné. Doufám, že Vás zaujme, a přál bych si, aby nám pomohlo přiblížit náročnou službu našich kazatelů. Přeji Vám hezké čtení z obsahu: SLOVO 3 Blaze milosrdným... Daniel Smetana ROZHOVOR 6 Kazatel jako písmák a učedník Paul Bernhard Rothen SPECIÁL PLUS PŘÍBĚH 32 Obuvník kolportérem Jaromír Verner EXEGEZE 34 Koloským 2,6-15 Jiří Lukl REPORTÁŽ 36 Ženeva Magda Matulíková Povoláním kazatel Povoláním kazatel Pavel Černý Kazateľ je tiež len človek Daniel Jurčo Vady kazatelů Jiří Doležal Potřebujeme ještě dnes laické kazatele? Kazatel amatér Josef Škrobák 10 Požár kazatelů...? Miluše Fišerová ZE SBORŮ 40 Zmier sa nedá zrušiť Peter Komrska SERIÁL 45 Peníze novozákonní doby 5 Jan Luhan POST SCRIPTUM 46 Biblické bonbóny Daniel Raus Miloslav Košťál připravujeme: Jiří Sedláček, vydavatel TÉMA Zábava, zábava, zábava Pavel Chráska ml.

3 Blaze milosrdným... Matouš 5,7 Často si kladu otázku, co je milosrdenství. Když slyším, že nějaký člověk jednal s druhým nemilosrdně, vybaví se mi lidská tvrdost. Vybaví se mi člověk, který svému viníku navzdory jeho lítosti a prosbě o odpuštění odmítne odpustit a smířit se s ním. Nemilosrdný člověk nedává druhému šanci. Oproti tomu Bůh ve svém milosrdenství dává lidem šanci stále. Zároveň také žádá, abychom i my jako křesťané dávali šanci svým viníkům. Čili neskončili to s nimi jednou provždy, nýbrž naopak jim ze srdce odpustili a pokusili se o budování vzájemné důvěry. Boží milosrdný plán záchrany O Božím příkladném milosrdenství říká žalmista: Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. (Ž 145,8) Neprojevilo se Boží milosrdenství v tom, že Bůh dal hřešícímu lidu pod horou Sinaj novou šanci a nevyhladil ho pro jeho hřích z povrchu země? Neprojevilo se jeho milosrdenství i v tom, že se mu rozhodl jeho nepravosti odpustit, obdarovat ho svým Zákonem a ponechat mu přítomnost Božího Ducha? A neprojevilo se Boží milosrdenství i v tom, že navzdory selhání Božího lidu poslal Bůh svého syna Pána Ježíše Krista, aby skrze svoji oběť dal spasitelnou šanci všem zoufalým a ztraceným lidem tohoto světa? Nebeský kardiochirurg bojuje o naše slitovná srdce Bůh je Bohem naprosto nezasloužené životadárné šance a na Ježíši budeme vždy nejlépe poznávat podstatu Božího milosrdenství. Vždyť Ježíšova nebeská náruč je stále otevřenou šancí těm, kteří touží po Božím odpuštění, Boží přízni a po nebem vonící naději. Kdysi jsem vyprovázel svého několikaměsíčního syna na poslední operaci jeho života. Nikdo ho již po mnoha nezdařených pokusech nechtěl operovat. Přesto se však našel někdo, kdo se kvůli záchraně lidského srdce vydal všanc. Jsem připraven o něj zápasit až do konce, řekl k překvapení mnohých hlavní kardiochirurg. Právě tak se i Nebeský kardiochirurg rozhodl operovat našimi hříchy zjizvené srdce svého Syna. Navzdory tomu, že i Ježíšovo srdce muselo na kříži utichnout, duchovní boj byl vyhrán. Bůh odklopil třetího dne víko hrobu a rozbušil ztichlé Ježíšovo srdce věčností. Právě tak rozbuší srdce všech věřících Božím životem a Boží věčností. To je radostné poselství evangelia. Tento zápas o naše srdce vybojoval Bůh svým milosrdenstvím a stále o něj bojuje a bojovat bude. Pěkně to vyjádřil jedním ze svých Čtyř kvartetů T. S. Eliot (Pustina a jiné básně, přel. Zdeněk Hron, Odeon 1967): Raněný chirurg neztrácí nůž, který s chorobou se rve, pod rukou krvácející cítíme soucit síly hojivé, jež důvod horečnosti vyzví nejprve. Pán Ježíš si milosrdenství velmi váží. Cení si ho více než oběti. Když se farizeové pohoršovali nad tím, že si Ježíš vyvolil celníka Matouše za svého učedníka, odpověděl: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.

4 Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Boží slovo nás nepřímo varuje před neochotou k milosrdenství, která ovšem u Boha nemá budoucnost. Co s nemilosrdným jednáním druhých? Možná vás někdo zranil. Možná vás ponížil učitel. Možná jste doplatili na nečestné jednání obchodního partnera či svého spolupracovníka. Možná vás sžírá nějaká nová rána, kterou jste utržili a o které víte pouze jen vy sami. Může to být např. váš přítel, který, ač vám dluží peníze, právě kolem vás projel v novém autě. Mohou to být vaši přátelé, kteří se vydali na víkend do přírody, ale zrovna na vás zapomněli. Mohou to být vaše děti, které jste pracně vychovali, ale o vás jako o své rodiče neprojevují zájem. Může to být i váš kazatel, kterého máte rádi, ale zrovna opomněl stát vedle vás v důležitou chvíli vašeho života. Může to být váš bratr či sestra v Kristu, kteří vám právě řekli nespravedlivá a bezvýchodná slova. Jak se s tím vším vyrovnáme? Buď budeme milosrdní a dovolíme Bohu, aby náš vztah rozjasnil skrze odpuštění, nebo zahořkneme a budeme ve svém srdci prožívat znechucení. Buď necháme rány zahojit, nebo se budeme dívat, jak se mění v nenávist. Buď načerpáme nový elán, nebo propadneme znechucení. Braňme se nemilosrdnosti. Nepřináší nic než duchovní zkázu. I kazatel je ve hře Sám jsem při přípravě tohoto kázání musel jít do sebe a litovat mnohé své neochoty k milosrdenství. Vzpomínal jsem v pokání na chvíle, kdy jsem si lízal rány a odmítal dát druhým šanci a odpuštění. Tehdy jsem prožíval jen a jen duchovní a fyzickou trýzeň, kterou působil hřích. Ale co víc, do těla církve jsem nevědomky vnášel tmu a nelásku. Pochopil jsem více než kdy jindy slova apoštola Pavla: Bídný já člověk. (Ř 7,24) A v souvislosti s tím jsem přijal nesmírně povzbudivé Pavlovo vyznání, které mne duchovně postavilo na nohy: A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5,20) Pán Mgr. Daniel Smetana (35) po gymnáziu v Lovosicích vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK, byl vikářem ve Sboru CB v Novém městě nad Metují, nyní je kazatelem Sboru Církve bratrské v Litomyšli, člen Nadace Tolerance a Tiskový mluvčí církví v Litomyšli. S manželkou Markétou mají dceru Ráchel. Ježíš nás křesťany znova a znova vyzývá k dobrému boji víry a zároveň nás povzbuzuje k aktivnímu životu v Božím milosrdenství. Dokonce blahoslaví ty, kteří takto žijí, když říká: Blaze milosrdným (Mt 5, 7) Buďme milosrdní po vzoru Pána Ježíše Buďme milosrdní. Bůh nám jako milosrdný vladař ukazuje v podobenství o nehodném služebníku ( Mt 18, 23-35), že nám pro své milosrdenství v Pánu Ježíši Kristu odpustil obrovské množství hříchů. Jsme proto i my zavázáni Jeho láskou, abychom též prokazovali milosrdenství a dali svým viníkům šanci. Sám Pán Ježíš nezůstal jen u teorie. Když byl na kříží, tak poslední zbytek svých sil investoval do nesmírně milosrdné modlitby: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Lk 23, 34) A první mučedník Štěpán po vzoru svého Spasitele a Pána v poslední chvíli svého života zvolal k nebi: Pane, odpusť jim tento hřích! I my se v Kristu modleme milosrdnou modlitbu za ty, kteří nám vědomě či nevědomě ubližují. Následujme slova Pána Ježíše: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. ( Mt 5, 44) Po vzoru Nebeského chirurga se rvěme o záchranu lidských srdcí. Dávejme neustále druhým naprosto nezaslouženou šanci lásky. Odpouštějme. Nabídněme přátelství. Pokusme se obnovit důvěru. Stojí to za to. Vždyť trvá naděje, že možná právě s nimi budeme sdílet věčnost. Milosrdná víra má u Boha zaslíbení Ten, jehož víra se projevuje Božím milosrdenstvím, je Pánem Ježíšem blahoslavený (Mt 5, 7). Ten však, kdo se rozhodl být nemilosrdný, nemůže počítat ani s Ježíšovým milosrdenstvím. Jeho víra je totiž mrtvá (Jk 2, 17). Pro takového člověka platí včasné varování apoštola Jakuba: Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. (Jk 2, 13) Kdo však vytrvá až do konce v neustále probíhajícím zápase o milosrdnou víru, ten sám dojde na Božím soudu milosrdenství. Nechť sám Bůh posvětí naši dobrou vůli svým svatým Duchem. Nechť nám otevírá oči a vede nás k prokazování zcela konkrétních skutků milosrdenství. Amen Staň se, Pane Ježíši. Rozhlédněme se na modlitbách kolem sebe a pokusme se ještě dnes vyjít ke všem těm, kteří potřebují naše milosrdenství. Daniel Smetana

5 Adresa redakce: Brána, Soukenická 15, Praha 1 Dvojčíslo červenec - srpen Na letní měsíce připravujeme další dvojčíslo časopisu Brána rozšířené o dvanáct stran s tématem Zábava, zábava, zábava. inzerce Milá redakce, rád bych vyjádřil kladný ohlas na poslední číslo časopisu a jeho hlavní téma Boží vnoučata. Rozhodně je dobré o tom psát a mluvit, protože se to týká asi nemála z nás, třebaže snad ne v takové extrémní formě, jaká byla pro názornost popisována. Snad to mohlo pomoci těm, kterým se pro strach a nedůvěru těžko žije s Pánem Bohem. Snad to mohlo být užitečné i těm, kteří vedou mladší, aby na něco dávali pozor a při nejlepší vůli těm méně zralým třeba omylem neubližovali. O. Šimek Rekreační křesťanský dům Grüne Au Náš samoobslužný dům zve k rekreaci těla i duše do nádherné alpské krajiny zvané Solná komora. St. Wolfgang leží východně od města Salzburg, z Prahy asi 4 hodiny autem. Pro nádheru této perly přírody, i pro Slovo Boží, jehož je náš dům plný, je to místo, kde v pravdě i duše může dýchat - velebnost Stvořitele skrze stvoření projevenou obdivovat - rovněž lásku Kristovu nově vnímat. Útulná pestrost i rozmanitost krajiny a přírody, majestátnost mnohých okolních horských masivů, množství křišťálově čistých jezer, starobylost krásných čistých městeček i další turistické atrakce... to vše uchvacuje. Dům má 50 míst pro skupiny i jednotlivce, křesťanská obecenství i sportovce. Procházky i horské túry začínají přímo u našich domovních dveří. Cena: skupiny osob 14.50, nad 30 osob 13.50, jednotlivci / den; děti mají slevu. Pro náročnější stojí hned vedle k dispozici Bungalow pro 4 dospělé a 4 děti za 100 / den - velmi pěkná poloha i vybavení. Kontakty: Frau Frater, tel/fax 0043/6138/2513 Přihlášky: Jiří Potoček tel/fax Hledáme nového kolegu! Vzdělávací společnost FBE Praha, s.r.o. (For Business Excellence), Baarova 13, Praha 4, hledá spolupracovníka na pozici specialisty technického zajištění vzdělávání. Náplň práce je především v těchto oblastech: 1. Práce s MS Office při výrobě materiálů na školení a jejich následném vyhodnocování, 2. Správa prezentační a jiné techniky ve firmě, 3. Odvoz/dovoz různých materiálů firemním osobním autem, 4. Telefonický/ ový kontakt s lektory a dalšími spolupracovníky; další podrobnosti ohledně pracovní náplně sdělíme osobně. Požadavky: poctivost, pracovitost, spolehlivost, smysl pro detail, znalost MS Office, řidičský průkaz skupiny B, flexibilita v pracovní době, pozitivní vztah k výpočetní, foto a telekomunikační technice, praxe není podmínkou - rádi uchazeče zapracujeme. Podmínkou pro případné přijetí je osobní rozhovor. Tel. kontakt: David Smik Zn.: nástup co nejdříve! P.S. Dle dlouhodobé zkušenosti uvádíme, že je to práce spíše pro muže. Redakce a administrace: Soukenická 15, Praha 1 tel , fax Číslo 5-6/2008, ročník Bratrské rodiny 40, Českobratrské rodiny 67 Vyšlo Vychází 10x ročně, cena 34 Kč Šéfredaktor: Bronislav Matulík Redakční rada: Mgr. Miloš Hejzlar, Jiří Sedláček, Jana Matulíková, Ing. Peter Komrska, Anna Chrásková, Ing. Karel Fojtík j.h. Výtvarník: Ondřej Košťák Sazba: Olga Sovová Vydavatel: KODEX o.p.s. IČ Ev. č. MKČR: E 5080 Tisk: UNIPRESS s.r.o. Turnov Objednávky u sborových distributorů nebo na adrese redakce.

6 Kazatel jako písmák a učedník S Paulem Bernhardem Rothenem o postavení kazatele v církvi a ve společnosti Můžete prosím popsat svou cestu k víře a k teologii? Doma jsme slavili velké křesťanské svátky a tehdy jsem se naučil křesťanské písničky. S mládeží jsme je pak zpívávali starým a nemocným. Tehdy jsem si všiml, o jakéže milosti, jaké útěše a jakém pokoji tyto písně mluví. Na gymnáziu jsem se ještě intenzivně zabýval hlavně marxistickými nabídkami a nadějemi, ale později jsem dospěl k jistotě, že jedině Kristus může lidem a národům dát budoucnost. Dr. Paul Bernhard Rothen (53) Narodil se ve Stockholmu roku 1955, ale od dětství vyrůstal ve Švýcarsku. Roku 1982 se oženil se Susanne, má dvě děti, kterým letos bude 23 a 21 let, studují historii a pedagogiku, resp. ekonomii. Paul studoval teologii v Bonnu, ve švédském Lundu a v Heidelberku. Na Sorbonně studoval umění. Zajímá ho vše kolem kultury a dějin. Šestnáctým rokem je farářem v Basileji. Sbor při Münsteru (dómu) je starý a teologicky konzervativní; v současnosti prochází mnoha změnami. Mnoho rodin se (kvůli vysokým daním ve městě) stěhuje na venkov. Do sboru přicházejí lidé z celé Evropy. Zájem o fundované teologické a historické vzdělávání je vysoký. Na faře s Rothenovými bydlí pět studentů teologie, kterým se osobně věnuje. Působíte v Basileji, odkud pocházeli a kde pracovali význační teologové, kteří ovlivnili světovou i českou teologii. Kdo z nich ovlivnil vás? Jako studenta mě samozřejmě provázelo dílo Karla Bartha. Především jeho knížka o Anselmově teologické metodě mě uchvátila. Právě Barthovi vděčíme za to, že se s novou vášní začala studovat stará dogmatika, reformátoři a církevní Otcové; z této dogmatické rozvahy čerpám dodnes. V kazatelském úřadě jsem si ale uvědomil, že Barthův myšlenkový svět je příliš uzavřený a neposkytuje dostatečně přesné pokyny ani pro cestu církve dějinami a současností, ani pro vztah ke stvoření. Abych sám obstál v praxi, učinil jsem pro sebe důležitý krok a napsal knihu Die Klarheit der Schrift, Karl Barth: Eine Kritik (Jasnost Písma, Karl Barth: Kritika). S dalším významným teologem, J. M. Lochmanem, jsem se seznámil až v Basileji. U členů svého sboru pozoruji, že jeho teologie jim pomohla jednoduchým způsobem skloubit víru a moderní myšlení. Dlouhodobě se zabýváte postavením a úkolem kazatele v církvi. Jak byste stručně vyjádřil a vysvětlil smysl farářského povolání. Faráři, kazatelé jsou zákoníky neboli učiteli Písma, písmáky. Biblické spisy ze své povahy vyžadují profesionální vědomosti a celoživotní vzdělávání, mají-li se náležitým způsobem vyložit. Ježíš ale říká: Foto Daniel Kvasnička 6

7 povolání zákoníka je duchovně nebezpečné. Existuje ovšem určitá možnost, že zákoník je současně i učedníkem Království (Mt 13,52). Aby se tedy stalo písmáctví pro lidi něčím dobrým a spásným, nezáleží v posledku na profesionalitě, nýbrž na osobním následování Pána Ježíše. Je kazatelské povolání opravdu zvláštní? S kterými povoláními ho můžeme srovnat? Kazatel má více času než ostatní zaobírat se Písmem a Slovo pak předávat různým lidem v různých životních situacích. Kvantitu tak pro ostatní změní v kvalitu. Kazatelské povolání bychom mohli srovnat nejspíše s jinými akademickými profesemi. Také lékař nebo právník musí umět přeložit akademické, teoretické znalosti do praktické životní moudrosti a pomoci. Pokuste se prosím vyjmenovat tři nejzákladnější podmínky pro výkon kazatelského povolání. Kazatel musí zůstat věrný svému slibu. To znamená, že musí disponovat solidním biblickým věděním a být natolik osobně stabilní, aby se v každé situaci k tomuto vědění přiznal. Z této stálosti pak vyrůstá i jistá flexibilita, která mu umožňuje jako dobrému pastýři říci lidem právě to správné slovo: pyšným a namyšleným slovo kriticky varující, pokořeným a chudým slovo útěchy atd. Osobně jsem přesvědčen, že podmínky, které 1Tim 3 vypočítává pro biskupy, platí i pro faráře: má být jedné ženy muž a dobře vést svůj dům; toto zakořenění a bezpečí je čistě lidsky předpokladem, aby kazatel mohl obstát ve velkých výzvách.

8 Nejsou etické nároky, které pastorální epištoly vznáší na biskupy a presbytery, příliš tvrdé a nerealistické pro dnešní církev? Jak jim máme rozumět a jak je aplikovat? Požadavky v pastorálních epištolách bych nenazval etickými, nýbrž morálními. A nepřipadají mi tvrdé nebo nerealistické ani pro tehdejší, ani pro dnešní dobu. Tehdy, stejně jako nyní, neplatily téměř žádné normy, v lidských srdcích však ještě zůstávaly archaické názory, co je dobré a co zlé. Kdo tedy zastává zvláštní úřad a má s ním i větší moc než ostatní, nesmí být lakomý, sexuálně nezřízený a jako osoba nespolehlivý. To se tehdy vyžadovalo od každého úředníka, ale např. také od chův. A podle těchto obecných očekávání se orientují i nároky na církevní představitele. Setkal jste se s faráři, kteří selhali ve svém povolání? Které byly nejčastější příčiny? Bohužel se často setkáváme s otřesnými osudy. Kdo však může vyjmenovat příčiny? U kořene může být osobní nevěrnost faráře anebo jen jeho tělesné či duševní omezení; může to být ale i nevěrnost sboru a církve, které se pro faráře stanou pokušením, v němž neobstojí. Člověk není schopen toto vše analyzovat a posoudit; Pavel si to nedovolil ani vůči sobě samému (1Kor 4,1nn). Co byste poradil sboru: Jak má nahlížet na svého kazatele, jak ho má přijímat? Je možné kritizovat kazatele? Sbor má svého kazatele kriticky doprovázet! Ale nesmí ho posuzovat podle svých vlastních ideálů a představ. Církev svého kazatele nesmí svést k tomu, aby jí jako Áron odlil zlaté tele, boha podle jejích představ. Má se pokoušet sebekriticky soudit, jestli kázání a vyučování odpovídá apoštolskému a prorockému zadání. Je-li tomu tak, pak si má kazatele považovat a trpělivě snášet jeho osobní omezení a slabosti. To přinese bohaté požehnání. Kde je založena autorita kazatele? Co ji posiluje a co oslabuje? Autorita kazatele je zakořeněna naprosto a zcela ve slově, které když potěšuje, napomíná, radí čerpá z biblických Písem. Čím jasnější je jeho slovo, čím více upouští od pragmatických zjednodušení, čím více také překonává pochyby a relativizující fráze a předává slovo ucelené a hutné, tím větší je jeho autorita. V České republice patří podle průzkumů veřejného mínění farářské povolání k těm nejméně populárním. Jak je tomu ve Švýcarsku? V 70. letech bylo na Západě farářské povolání na vrcholu v oblíbenosti. Pravděpodobně nikdy předtím a nikdy poté nebyli faráři tak uznávaní jako tehdy.

9 Nevedlo to ovšem k tomu, že by jejich zvěst došla sluchu a širokého přijetí. Od 90. let společenské uznání farářů ovšem vytrvale klesá. Postavení pastorů se během století v naší zemi silně změnilo. Z respektovaného vzdělance se stal člověk na okraji. Ateistická totalita nese zřejmě svou část viny. Lze na Západě a celosvětově pozorovat něco podobného? Faráři jsou dnes většinou tolerováni. Ale i lidé církvi vzdálení mají představu, že faráři by měli být milí a chápaví, že zvěstují stále milostivého Boha a že se tedy chovají nepatřičně, když někdy vyvolávají neklid kritickými výroky. Kazatelské povolání patří k tzv. pomáhajícím profesím, počítá se tedy k rizikovým povoláním. Co radíte svým kolegům, aby nevyhořeli? Riziko, že se člověk v zaměstnání stráví, je skutečně veliké. Za důležité proto považuji dvojí: Zaprvé musí kazatel rozlišovat, co je jeho úkolem a co od něj lze vyžadovat, a co je mimo jeho dosah a co může svěřit jedině Bohu. Hlavním prostředkem, jak v tom všem nacházet jistotu, je modlitba. A zadruhé, láska k bližnímu faráři dovoluje i přikazuje, aby se staral především o svoji rodinu a o své nejbližší přátele a u nich aby nacházel vždy novou oporu. Poslední otázka se týká kazatele a staršovstva. Jakou úlohu má staršovstvo? Kde jsou největší problémy a překážky dobré spolupráce mezi kazatelem a staršími? Těžká otázka! A sice hlavně proto, že jak kazatelský, tak presbyterský úřad nejsou biblicky ani historicky jasně definovány. Rád bych to shrnul takto: Starší jsou odpovědní za péči o místní statky (lokální duchovní, kulturní tradice, nemovitosti, peníze atd.). Kazatelé odpovídají za spojení David Beňa s Paulem Rothenem s univerzální církví, zvláště za napojení na kánon Písma svatého. Samozřejmě obojí působí dohromady; alfou a omegou dobré spolupráce je proto vzájemný respekt. Otázky připravil: Bronislav Matulík Překlad: David Beňa inzerce Křesťanská turistická agentura Mesites již devátý rok nabízí ubytování v apartmánech u moře v Chorvatsku za skvělé ceny! Využitím našich služeb současně podpoříte misijní práci manželů Dohnalových v Chorvatsku. Objekty jsou ideální pro rodinnou, sborovou dovolenou i dovolenou studentů a mládeže. Objednávejte, dokud jsou ještě volné termíny! * Skype: katadohnal GSM

10 Ilustrace speciálu plus Ondřej Košťák PAVEL ČERNÝ 10

11 Ve sborech a církvích jsme na kazatele zvyklí. Jsou to ti, co studují Bibli, čtou teologickou literaturu, modlí se za druhé, káží, vyučují, navštěvují zdravé i nemocné, povzbuzují, napomínají, řídí staršovstva a členská shromáždění a často prakticky pomáhají v diakonických úkolech. Vzpomínám, jak se mých dětí ve škole vyptávali učitelé i spolužáci, cože to tatínek vlastně dělá a co taková farářská práce obnáší? Různé diakonické úkoly byly pochopeny, ale kázání a pastýřská péče spadly tazatelům do tajemné kategorie náboženských činností. Dnešní společnost je od 90. let na tzv. duchovní již více zvyklá. Občas se objevují na obrazovce televize, jsou k zaslechnutí v rozhlase, píší články do časopisů a novin, někteří chodí konat pastoraci mezi vězně, pracují v armádě, učí ve škole či navštěvují lidi v nemocnicích a ústavech. Někteří lidé mají dosud k duchovním církví nedůvěru, ale většina lidí je respektuje a mnozí s nimi navazují kontakty a využívají možnost pastoračních rozhovorů a zpovědi. O duchovních se ví, že musejí držet zpovědní tajemství. To je staví do mimořádné role mezi lidmi. Kléros a laos Jak česká, tak světová reformace podtrhovaly novozákonní myšlenku všeobecného kněžství věřících. Reformace odmítla rozdělení na stav duchovních a laiků. Všichni věřící jsou královskými knězi (1Pt 2,9) a jsou tedy povoláni ke kněžské službě. Všem skutečným křesťanům je dán Duch svatý, který rozděluje duchovní dary pro nejrůznější služby. K čemu zde potom jsou ordinovaní kazatelé, pastoři, faráři či reverendi? Nejedná se o návrat k onomu hierarchickému dělení na klérus a lid? Řecké slovo kléros znamená podíl, dědictví a slovo laos znamená lid. Podle Bible jsou všichni věřící Božím vlastnictvím a mají v Bohu svůj podíl (1Pt 2,9). Právě tak slovo laos zahrnuje všechny lidi tzv. laiky. Všichni jsme zároveň kléros i laos. Postupem doby obě zmíněná slova dostala poněkud jinou náplň. Pod klérem si představíme klerikalismus a slovem laik označujeme neodborníka v jakékoli profesi. To je ale hrubé zkreslení původního významu. Jsou snad dnes v církvi odborníky pouze kazatelé a pastoři a všichni ostatní neznalí, nekompetentní a nechápající laici? Každé lidské společenství na této zemi potřebuje, aby určité činnosti byly konány pověřenými lidmi. To není znevážení rovnosti všech, ale rozeznání různých povolání a obdarování. Kazatel, kněz, farář, pastor Kdo je tedy dnes člověk, nazývaný kazatel či pastýř? V prvotní církvi můžeme na paletě nejrůznějších služeb najít ty, kteří se přednostně věnovali zvěstování Božího slova a tímto Slovem pásli a vedli církev. V první církvi se jim říkalo presbyteři (starší) a biskupové. Nový zákon pro službu těchto kazatelů a pastorů používá dvě slovesa. Tím prvním je proistemi Kazatelům se říká kněz, farář, otec, pastor nebo pastýř. Ale také reverend či dvojctihodný a v armádě je obvyklý výraz padre. Jsou takoví, kteří nazývají kazatele pastorkem, brkazem či kazitelem. Kdo je tedy kazatel? Mluvit budeme o zaměstnání, ale především o ordinaci a povolání. a znamená být hlavou, mít nad někým autoritu, řídit, starat se a pomáhat. Typickým textem je apoštolovo slovo z 1Te 5,12n, které vyzývá, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. V 1Tm 5,17 je dokonce žádána dvojí čest (dvojctihodnost) pro starší, kteří v církvi dobře pracují, zvláště ti, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Jde o vyjádření určitého mimořádného postavení mezi ostatními služebníky církve. Tato dvojí čest naznačuje i ocenění dvojitou odměnou, aby se své práci mohli věnovat bez existenčních sta- 11

12 rostí. Druhým slovem je hegeomai, které se třikrát objevuje v Žd 13 a vyjadřuje princip vedení druhých. Zaznívá také ve Sk 7,10 a vyjadřuje Josefovu správu Egypta a faraónova domu. Je také užito v Mt 2,6 k popisu vévody, který podle proroka Micheáše vyjde z Betléma a bude pastýřem Božího lidu. V novozákonní církvi před námi defilují a slouží také presbyteři a biskupové. Obě tato slova ukazují k zodpovědnosti vést a pást církev. Nástrojem této služby je samozřejmě Boží slovo. Biskup (episkopos) zde není nějakým vysokým hierarchou, ale je bratrem v učitelské a pastýřské službě. Jeho zodpovědností je do- Můj děda kazatel První, co se mi vybaví, když na dědu vzpomínám, je ťukání psacího stroje. Od samého rána se totiž skrze zavřené dveře jeho kanceláře ozývalo ťukání kladívek psacího stroje, pod jejichž energickými údery vznikalo kázání za kázáním. Ozývalo se dopoledne, odpoledne a často až do večera. I když jsem byla dítě všetečné a neposedné, bylo mi jasné, že ty dveře otevírat jen tak bez důvodu není moudré. Měla jsem ráda, když mě babička posílala, abych dědu zavolala k jídlu, protože to byla dobrá záminka, abych zaklepala a vešla dovnitř do kanceláře. Vonělo to tam vždycky psacím strojem, inkoustem, papíry a knihami. Líbily se mi police plné knih různých barev, tvarů a velikostí srovnané podle témat a jazyků, kterými byly psány. (Možná odtud pochází moje záliba v knihách a knihovnách.) To další, co k dědovi neodmyslitelně patřilo samozřejmě kromě babičky, se kterou se večer při občasném sledování televize držívali za ruce byly návštěvy. Bylo jich hodně a přicházívaly z nejrůznějších důvodů. Vždycky mě jeho návštěvníci zajímali. Některé jsem měla obzvlášť ráda, např. bratra kazatele Milana Jurča nebo předsedu baptistů bratra kazatele Pavla Titěru. Pokud šlo o návštěvy pastorační, zůstávala moje dětská zvědavost za dveřmi. O to víc jsem se těšila na návštěvy, při kterých zůstávaly dveře otevřené i pro mě, malé raně-předškolní dítko. Chystalo se pohoštění, na které byla babička vskutku expert. Po bytě to vonělo kávou a pečivem a povídalo se o zajímavých zážitcích a zkušenostech. Ve zvláštní oblibě jsem měla návštěvy zahraniční. Nejenže bylo všechno jaksi slavnostnější, ale taky tajemnější. Fascinovala mě totiž pokaždé znovu ta přeměna, kdy se děda česky a srozumitelně mluvící proměnil během jediného okamžiku v dědu hovořícího jazykem zcela cizím a pro mne nesrozumitelným. Nebyla to jen jiná slova, byla to i jiná dikce, intonace a dost možná i jiná poloha hlasu. Bylo však jasné, že komunikace funguje a probíhá velmi plynule, ať už se jednalo o angličtinu nebo němčinu. Jsem za to dnes velmi vděčná, protože možná tady se zrodila moje záliba v cizích jazycích. (Kromě toho, že mě děda k jejich studiu v pozdějším věku velmi povzbuzoval.) Vzpomínám si i na momenty z doby mých studií v Brně, kdy jsme spolu velmi zřetelně nesouhlasili. Děda míval např. ostré výhrady k některým knihám, jimiž jsem se prokousávala v rámci studijních povinností. Snad ho k tomu vedl strach, aby mi čtení filozofických (jak říkával liberálně-teologických) knih nezkomplikovalo vztah k víře či Pánu Bohu. Mně se zdálo nepřijatelné, aby někdo studentovi cenzuroval jeho četbu. Také diskuse na věroučná témata byly nepřípustné. Na různé dotazy odpovídal stručně, jasně a bez možnosti klást další otázky. To mi bývávalo líto, protože bych se ráda dověděla o důvodech, které vedly k formulování jeho stanovisek. V naší komunikaci v té době však k tomu nebyl prostor. Musím se taky přiznat, že jsem neměla ráda a velmi mě zlobilo, když mě lidé v církvi identifikovali a představovali jako vnučku br. kazatele Urbana, místo aby používali mé vlastní jméno. Dnes ale vidím, že v mnoha oblastech mi dědova silná osobnost poskytla ať už inspiraci do života nebo možnost k užitečnému tříbení postojů. jana Chrásková, vnučka bratra kazatele Urbana 12

13 hlížet na církev. Protestantské církve pro tuto službu nepoužívají slovo kněz, protože tento výraz nás silně táhne do oblasti starozákonního kněžství. Tehdy to bylo zvláštní dobové ustanovení, kdy kněz stál jako prostředník mezi Bohem a člověkem. V době Nového zákona je prostředníkem Pán Ježíš Kristus a jak jsme naznačili, všichni věřící bez rozdílu jsou povoláni ke kněžské službě. Všichni jsou Božími služebníky a spolupracovníky. Slovo farář je historickým označením toho, kdo stál v čele místního sboru v ohraničené oblasti. Protože se v Evropě již dávno rozpadl systém parochií obvodů jednotlivých sborů, zůstává toto slovo pouze historickým označením. Výmluvným označením je slovo pastor, protože naznačuje širší spektrum služby, než je pouze práce kazatelská. Ordinace znamená zvláštní pověření Není pochyb o tom, že jestli Boží slovo něco odmítá, pak to je anarchie či falešné rovnostářství (1K 14,40; Ef 4,11). Každé lidské společenství potřebuje dělení úřadů a funkcí. Některé služby jsou specializované a je pro ně nezbytné určité charisma dar milosti. Na tyto služby je třeba se připravit a neustále se učit a dále se v nich zlepšovat. Dnes nikoho nepřekvapí, že např. lékaři musí studovat nové způsoby léčení, sledovat vývoj vědy v oblasti lékařství a seznamovat se s novými léky a léčebnými postupy. Jak by bylo možné, aby církev byla vedena lidmi, kteří předpoklady nemají a kteří nejsou stálými studenty Bible, teologie a sběrateli praktických zkušeností ze života Božího lidu? K tomu všemu je třeba, aby to byli lidé duchovní, měli osobní vztah ke Kristu a prožívali Boží povolání do zvěstovatelského a pastýřského úkolu. Nesmějí to být samozvanci a Boží povolání musí být rozeznáno také církví. To má zamezit subjektivním představám o Božím povolání. Církev jako Kristovo tělo má potvrdit povolání od Boha ke kazatelské službě. Od doby apoštolů se ukazovalo, že zde byli ti, kteří se nemohli dát navést na kolej jiné služby, protože jejich povolání bylo ke zvěstování Božího slova a k modlitbám (Sk 6,2). Postupem doby se vyvinulo zvláštní pověření (ordinace) těchto zvěstovatelů a pastýřů. Náplní jejich služby bylo vykládání Božího slova, vyučování, pastýřská služba a pomocí Božího slova vedení církve. Je pravděpodobné, že k takové službě byl staršími a apoštolem Pavlem ordinován Timoteus, když na něj byly vloženy ruce (1Tm 4,14; 2Tm1,6). Apoštol Pavel připomíná, že Pán dal k budování Kristova těla apoštoly, proroky, evangelisty a pastýře učitele (Ef 4,11). V tomto rozdělení by roli pastorů nejlépe vyjadřovala poslední dvojice termínů: pastýř učitel. Církev jako Boží lid má být spravována ne samozvanci a námezdníky, ale staršími, biskupy, vůdci, pastýři a těmi, kteří stojí v čele. Zcela zásadním nástrojem této služby bylo a je Boží slovo. Starší sboru má být ten, který je schopný jiné učit (1Tm 3,2). Proto vyučující, zvěstovatelskou a pastýřskou práci konají pověření služebníci, kteří touto službou také vedou sbory a církev. Je jasné, že z jejich dohlížení na život církve plyne i povinnost napomínání a vykonávání církevní kázně. Kvůli nepopulárnímu napomínání a káznění je možné porozumět silným biblickým důrazům na dvojí čest, na autoritu a na lásku ze strany církve. Kazatel jako povolání a zaměstnání Je zřejmé, že povolání, znalost Božího slova a také vyučování je vlastní i starším sborů. Proč tedy máme mezi nimi ještě kazatele správce sboru? Můžeme zmínit, že již v době apoštolů byli někteří, kteří zvěstovatelskou a pastýřskou práci konali, jak bychom dnes řekli, na plný úvazek (1K 9,4-14; 1Tm 5,17-18). Apoštol a jeho misijní spolupracovníci neváhali přijmout obživu, aby mohli svou službu konat. Pouze tam, kde to nebylo možné, nebo byla nějaká překážka v církvi, přivydělali si jinou prací. Apoštol Pavel se vracel ke svému šití stanů, kterým si vydělával ještě jako farizeus. Od prvních dob církev vždy měla své učitele a pastýře, kteří tuto službu měli jako hlavní pracovní náplň. ThDr. Pavel Černý, Th.D. (58) Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu a All Nations Christians Colleg v Anglii. Do služby nastoupil jako vikář Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou. Od roku 1988 pracoval jako člen Rady CB a předseda Studijního odboru. V roce 1993 byl zvolen předsedou Rady Církve bratrské. Slouží ve sborech CB i v ekumeně. V roce 2004 uzavírá osmileté postgraduální studium a je na Karlově univerzitě promován doktorem teologie. Je aktivní v ekumenickém hnutí a po dobu 8 let byl místopředsedou Ekumenické rady církví v ČR. Od roku 2005 je předsedou ERC. Publikuje v různých časopisech, sbornících a vydal dvě knihy. Je ženatý a s manželkou Hanou mají tři dospělé děti a jednu vnučku. 13

14 Být dítětem kazatele - úděl nebo výsada? Vyrůstala jsem jako druhé ze čtyř dětí kazatele Miroslava Cvrčka. Je údělem kazatelských dětí, že se musí často stěhovat, a tak jsem se stěhovala už jako kojenec z Velké Lhoty na Valašsku do Prešova na Slovensku. Avšak je výsadou kazatelských dětí bydlet ve sborovém domě, a to znamená, že si užívají více návštěv a že se jim dostává hodně přízně a pozornosti od hostů i lidí ve sboru. Z pobytu na Slovensku jsme získali bonus v tom, že jsme se naučili hovoriť po slovensky a hutorec po šarišsky. Hezké bylo taky, že jsme vždycky snídali a obědvali s tatínkem. Zato večer bývá tatínek kazatel málokdy doma, když je biblická hodina, odejde i maminka, a to pak mají děti volno a můžou se třeba vyklonit z okna a pozorovat, co se děje večer na ulici. Když mi bylo šest let, stěhovali jsme se do Ústí nad Labem. Bydleli jsme v rozděleném bytě spolu s rodinou kazatele Touška, to bylo ještě zábavnější, když rodiče odešli. Ale nevýhodou bylo, že byt byl nad modlitebnou, takže ze skříně do postele jsme si skočili všichni jen jednou, než jsme dostali. Později jsme s rodiči chodili i na biblickou hodinu. Do shromáždění jsem chodila ráda. Asi hlavně kvůli lidem, protože jsem se na ně těšila. To jsem se nakazila od tatínka, on totiž měl opravdu lidi rád. Kdykoliv někdo zazvonil, šel tatínek otevřít a už bylo slyšet, jak radostně hlaholí a vítá příchozí. A nikdy před námi nemluvil o lidech ze sboru kriticky nebo pohrdavě, takže jsem žila v přesvědčení, že ve sboru jsou všichni hodní a milí. Nikdy si nestěžoval na staršovstvo a na svou práci. Neslyšela jsem od něj ani od maminky, jak to mají kazatelé těžké. Proto mi později bylo dost divné, že se takový postoj stále častěji objevuje, včetně tvrzení, že to děti kazatelů mají těžké. V srpnu roku 1968 jsme se stěhovali na Vsetín. Toto stěhování jsem obrečela, protože jsem musela jít do úplně neznámé deváté třídy a musela jsem opustit své kamarádky. Ale chápala jsem, že to tak Pán Bůh chce. Ve Vsetíně jsem prožila své dospívání a můžu říci, že tatínek byl dobrým pastýřem i mně. Měla jsem pastorační péči, kdykoli jsem potřebovala, a mohla jsem s ním mluvit o svých pochybnostech a nejistotě bez obav. V tom také vidím velikou výhodu, kazatele netatínka bych si netroufala otravovat svými problémy. Tatínek měl také veliký smysl pro humor a uměl se smát a dělat legraci, vzpomínám si na společné záchvaty smíchu, tatínek smíchy brečel, a když už se zdálo, že jsme to překonali, propukl ve smích a my s ním nanovo. Ale nešlo jen o legraci, byl opravdu radostný křesťan. Sečteno dohromady je to pro mě důvodem k veliké vděčnosti, že jsem mohla mít tatínka kazatelem a kazatele tatínkem. Hana Cvrčková, provdaná Šimková V církevních dějinách najdeme také příběhy, které svědčí o flexibilitě církve, když plné nasazení vedoucích pracovníků možné nebylo. V době, kdy bylo Slezsko náhle připojeno k Polsku, muselo odtamtud být evakuováno téměř dvě stě pastorů. V té době tzv. laikové převzali veškerou péči o církev. Vedli nedělní bohoslužby, kázali, křtili, sloužili sv. večeři Páně a konali pastýřskou péči. Za mimořádných okolností je nutné, aby život církve pokračoval a aby služba byla konána těmi, kteří mohou být v takovém případě pověřeni. Ale ani v mimořádných případech se nevyplácí chaos a anarchie. Církev je Kristovým tělem a každé tělo, které má žít, potřebuje vnitřní organizaci, komunikaci, vzájemnou pomoc a dělení zodpovědností a úkolů. Všimněme si úžasné organizace živé hmoty v jedné jediné buňce. Co teprve v celých živých organismech? Ve sborech první církve můžeme vidět řád, který není omezením života, ale naopak ochranou a pomocí před zmatkem, cizími učeními a také před lidmi tvrdými a neústupnými. Foto archiv autorů 14

15 Proč kazatele ordinujeme? Proces pověření nepochybně prošel v církvi různým vývojem. Základní myšlenka je ale v kontextu Písma stále stejná. Jestliže ve Starém zákoně čteme o Mojžíšově vkládání rukou na Jozue, aby mu předal Ducha moudrosti (Dt 34,9), pak je zde zachycena linie předávání ordinace až po zákoníky v poexilním židovstvu. Ordinace se stala pevným útvarem synagogy a vyjadřovala akt, kterým učitel ordinoval autorizoval svého žáka k vyučování na základě znalosti Písma a tradice. V prvotní církvi jsou ordinováni např. misionáři Pavel a Barnabáš (Sk 13,3). V pastorálních epištolách je zmíněno, že ordinovaný pracovník sboru, správce sboru či biskup, byli Můj manžel kazatel Můj manžel Pavel vyrůstal ve věřící harmonické rodině. Ve třinácti letech byl osloven písní z kancionálu: A já jsem šel k milému Pánu svému, vždyť volal mne, a tak jsem šel a řekl jsem svou celou bídu jemu, on milostivě hned mne vyslyšel... Bylo to jeho první odevzdání Pánu Ježíši a základ celého jeho dalšího duchovního života i rozhodování. Hlásil se na teologii, ale v padesátých letech se studium neotvíralo.vystudoval přírodovědeckou fakultu. Dvacet let po absolutoriu, jako zaměstnanec ČSAV, byl osloven církví, zda by nešel sloužit jako kazatel, kterých byl nedostatek. Zkoumali jsme, zda je to Boží nebo jen lidská výzva. Manželovi se nejprve nechtělo. Měl svoji práci rád a i později, již jako kazatel, se k něčemu z biologie vracel. Říkávala jsem tomu volání divočiny. Nejtěžší bylo opustit ovdovělé rodiče a ohrozit dětem možnost studia. Po modlitbách a postech se vykrystalizovalo ano. Manžel dostal zaslíbení: Otevři jen ústa svá a naplním je (Ž 81,11). Manželova kvalifikace pro duchovní službu: pilný čtenář Bible, mnoholetá práce s dětmi v besídce, s dorostem a mládeží. A také to, že jedné umouněné babičce, která bydlela v ulici, kde manžel pracoval, nosíval uhlí. Kolegové mu říkali: Máš tady zase tu svou babičku. Služba kazatele je smysluplná a krásná, ale také únavná a bolestná. Má svoje úskalí a pokušení. Někdy může platit: Vez na hlubinu, jindy: Duši kněží zavlažím tukem a můj lid se bude sytit mými dobrými dary. Někdy drobná služba přinese užitek, jindy velká námaha přichází vniveč, jako když se foukne do pampelišky. Prostě je to Bůh, který dává vzrůst. V časopise pro kazatele jsem četla připomínku: Církev je nevěsta Kristova. Mezi Boží a vlastní rodinou je určité pnutí. Knížka M. Greena má název: Hi, I am people too! (Haló, já jsem taky lidi) Vnímám to tak, že členové vlastní rodiny jsou nejbližnější z bližních. Jedna vážně nemocná žena nás při návštěvě uvítala slovy: Kazatel? To nic není, ale takový parapsycholog (v kraji známý B. Kafka), to je něco! Manžel se neurazil. Ona žena pěkně zpívala, některé národní písně jsme ani neznali. Když se manžel zeptal, zda může přečíst něco z Bible, přikývla. Naprosto ztichla. A to se pak opakovalo. Chtěla nám pro charitativní práci odkázat vilu, ale tehdy to nešlo. Nyní tam je Betánie, domov Diakonie ČCE pro postižené. Jednou vedl letní pobyt mládeže prof. Novotný. Řekl manželovi: Vy jste jako kondenzátor. Ve vás se to střádá a střádá a pak to blejská. Manžel má smysl pro humor. Dva mladší bratři se ho zeptali: Jak poznáme, že mluvíte vážně nebo si děláte legraci? Dohoda: Budu-li mít kravatu, mluvím vážně. Stejně to vždy nevyšlo. Kdy jsem nejvíce pociťovala, že můj manžel je můj manžel? V nemocech, těžkostech, na modlitbách, když jsme hráli hry, spolu oceňovali krásu Božího stvoření a když uměl odložit svou práci a spěchající úkoly a byl prostě doma i srdcem. Věra Javornická 15

16 zodpovědní za modlitby za vrchnost (1Tm 2,1-15), za organizační pomoc a vdovský řád (1Tm 5,3-16), za ustanovení starších v každém sboru (Tt 1,5), za spravedlivé rozsouzení v případě obvinění proti staršímu sboru (1Tm 5,19) a případnou exkomunikaci (vyloučení) těch, kteří odmítají poslouchat učení Ježíše Krista (Tt 3,10). Ukazuje se, že dnešní praxe ordinace ke kázání Slova a vysluhování svátostí v sobě zachycuje část ordinace biskupské a část ordinace presbytera. Ordinace je potvrzení rozeznaného charismatu a zplnomocnění osoby, která je povolána ke službě kazatelské a pastýřské. Kazatelů pastýřů a učitelů bývá v církvi nedostatek. Věřme, že to je způsobeno svatou bázní, protože ti, kteří slouží Božím slovem, budou Pánem církve souzeni s větší přísností (Jk 3,1). Pavel Černý Milý synu, musím se přiznat, že tvé rozhodnutí stát se kazatelem mi přineslo smíšené pocity. Na jedné straně chci být upřímná mě potěšilo, že tě neodradil náš příklad a hektický život v kazatelské rodině. Potěšilo mě, že tě tvoje víra vede do služby druhým lidem a není jen tvou soukromou záležitostí. Na druhé straně pochop, jako matka, která chce pro své dítě to nejlepší! to ve mně vyvolalo i určité obavy. Rozmyslel sis to dobře? Vždyť jsi to poznal na vlastní kůži, jaká je kazatelská služba. Jak málo má kazatel soukromí! Neexistují pro něj úřední hodiny. Je k dispozici kdykoliv a komukoliv, kdo přijde s nějakým problémem či osobním zápasem. Jsi připravený na to, že za své nasazení, upřímnost a opravdovost sklidíš třeba nevděk, nespravedlnost a nepochopení? Jsi připravený na to, že budeš služebníkem všech, ale sám nebudeš mít často nikoho, kdo by Můj syn kazatel ti posloužil a povzbudil tě? A to už nemluvím o hmotném zabezpečení! Každý vysokoškolák, který si najde dobré místo, bude mít mnohem větší plat a zaručený profesní postup. Toho se rozhodně jako kazatel nedočkáš. Podívej se na ten nástupní plat! I ti učitelé, kteří si tolik stěžují, mají mnohem víc. A co tvoje budoucí rodina unese tvoji službu? No lámu tě pěkně, viď? A budu pokračovat! Vystuduj si nějakou civilní školu, to se ti může jednou hodit! A když ještě potom budeš cítit to Boží volání do služby, můžeš potom studovat teologii, však se uvidí Ale jak tě znám, ty ze svého rozhodnutí neustoupíš. Musím přece jen přiznat, že mě těší, že si nechceš nechávat zadní vrátka a jsi ve svém postoji opravdový. Celý život se učím dávat své starosti Pánu Bohu, tak mu chci dát i svou starost o tebe. Je to On, kdo tě volá do služby, tak mu důvěřuji, že se o tebe také postará a povede tě. I my jsme ve své službě zažívali úžasná dobrodružství, kdy jsme zřetelně viděli Boží jednání, jeho konkrétní zásahy v situacích, když jsme byli sami se svými silami a možnostmi v koncích. A to je něco nádherného, co ti upřímně přeji! To víš, že vidím obdarování, která ti Pán Bůh dal, a mám radost z toho, že jimi chceš sloužit druhým. Ráda bych ti předala jednu moudrou radu, kterou jsme dostali my od staršího kazatele, když jsme ve službě začínali: Buďte královsky nezávislí na mínění lidí na jejich haně i chvále a zároveň dětsky závislí na samém Bohu. Tato slova nám ve službě velmi často pomáhala. Věřím, že když tohle dokážeš, pak obstojíš, protože tvůj Pán ti dá vždycky dost síly a schopností ke službě, do které tě povolal. Chci stát při tobě a modlit se za tebe i všechny ty, kteří ti jsou ve službě svěřeni! Tvoje mamka Olga Paluchníková 16

17 Co asi dělá farář? Na objednávku časopisu Brána kladl Petr Grulich v pražských ulicích náhodným kolemjdoucím tyto otázky: Znáte nějakého kazatele nebo faráře? Co myslíte, že takový kazatel nebo farář přes týden asi dělá? Jaký by měl být a jaký by být neměl? Znám, Tomáš Halík třeba. Stará se o svoje ovečky. Farář by měl bejt spravedlivej a neměl by bejt chamtivej. Je to povolání jako každý jiný. Hubený pán v černém kabátě (asi 35 let) Dobrý den, tři jednoduché otázky pro časopis Brána... Běž s tím někam! Hošík (asi 17 let) Žádného neznám. No, připravuje si kázání na neděli, rozjímá. Měl by to být důstojný pán, který jde každému příkladem. Měl by věřit tomu, co káže. Měl by být milý, hodný, přívětivý. Musí být určitě hodně chytrý, je to vlastně taková vysoká filozofie. Starší paní Asi hodně přemýšlí a píše. Spěchající paní středního věku Neznáme žádného. Stará se o svoji faru. Neměl by být majetnický a bezbožný. Když se rozhodnou pro farářský nebo kněžský povolání, tak mají asi nějaký problémy. Studenti Jednoho znám, ale už je mrtvej. Přes týden hodně studuje a taky přednáší. Měl by být férový. Já bych jim i fandila, když by potom tak žili v duchu té víry. Hlavně aby byli čestní a měli čisté svědomí. Extravagantní paní No jasně, známe Cyrila Suka..., vlastně Cyrila Vlka. Nemyslíte spíš Miloslava Vlka? Jo, jo, Miloslava Vlka. Přes týden přece faruje, ne? Co znamená, že faruje? No, že je na faře. Kouká při tom na počítač jestli mu nepříjde z jiný fary. Měl by bejt určitě pěkně voblečenej, slušnej a hlavně hodnej. Výrostci za školou Znám pražského biskupa. Má svoje věci, o který se stará, o kostel a tak. Měl by být dobrej, slušnej a jít příkladem. Je to každýho věc, všichni být faráři nemůžeme. Víru mám ale v úctě, lidem to něco dává. Čerstvý důchodce Ne, nikoho takového neznám. Měl by asi pomáhat lidem a víc myslet na ty ostatní, neměl by se soustředit jen sám na sebe. Měl by být lidský a neměl by posuzovat a odsuzovat. Nebudu jim jejich povolání rozmlouvat. Mladá maminka Přes týden se asi modlí. Měl by to být dobrej člověk, to je důležitý. Jsou to ale takový zvláštní lidi, bych řekla, ovšem v tom dobrém slova smyslu. Nemocná paní Kazatel je to něco s malejma dětma? Jestli to je něco s malejma dětma, tak bych o tom raději nemluvil. Milenci 17

18 Kazateľ je tiež len človek Najprv humorne: v Novom zákone sa nepíše o tom, žeby učeníci chodili na záchod. Kazateľ v Prešove chodí. Brat kazateľ, chodte odo mňa preč! Jedna staršia sestra mala prianie: Brat kazateľ, keď príde môj čas, len vy ma môžete pochovať. Tesne pred smrťou som bol s Večerou Pánovou pri jej lôžku. Dával som si pozor, opatrne som si sadol na kraj jej postele. Nemala sa dobre, aj zle počula. Zo zboru boli so mnou ešte jedna sestra a brat, spolu sme hlasno spievali. Do jednej ruky som potom vzal kalich a do druhej chlieb. Keď zrazu sestra na mňa zavolá: Brat kazateľ, chodte odo mňa preč! Opatrne a zmätene som vstal. Potom sestra na mňa zavolala: Sedeli ste mi na ruke. Môžete mi už dať Večeru Pánovu? Teraz vážne Dávam si pozor na to, aby som do zhromaždenia chodil v pokoji, dávam pozor na svoje slová, nepúšťam sa pred začiatkom na diskusie. Po kázaní je to iné, lebo som otvorený na rôzne vstupy a výstupy. Hrozí mi nebezpečenstvo subjektivizmu, že budem vychádzať zo svojho osobného pohľadu a osobných skúsenosti. Existuje nebezpečenstvo idealizovania kazateľa, ktoré nám môže zabrániť vidieť reálnu situáciu. Preto sa nehrám na dôležitého. Kazateľ je v strede rodiny Dovoľujem si určitú časť dňa stráviť s manželkou. Ona je najbližšia! Máme dvoch synov a jednu dcéru. Nechcem premeškať dnešok, neísť pomimo najdôležitejších udalostí života svojich detí. Mám len jednu šancu byť so svojimi deťmi! Učím sa počúvať ich hudbu, poznať ich svet, ich kamarátov. Mám svoju rodinu. Ona však môže rozpovedať všetko o mojom pozadí. Čo všetko môže byť skryté iným, ale im nie. Moja manželka vie, ako žijem, ako spávam, ako sa stravujem. No tiež nevie všetko o mne, napríklad moju váhu, aj aké sú vždy moje mikrosvety. Ale Pán Ježiš Kristus vie o mne všetko, aj akú nosím veľkosť! Aj ako sa s tým trápim, ale i to, že si to často nevšímam. Kazateľ je v strede cirkvi a spoločnosti Nie je všetko len na kazateľovi, ale je potrebné si Foto archiv 18

19 uvedomiť, že kazateľ je obrazom spolužitia spoločenstva zboru. Ak však má svoju prácu rád, je to poznať, dokáže zapáliť aj iných a motivovať spolupracovníkov. Moji starší zboru sú moji najbližší, s ktorými nesieme zodpovednosť za miestny zbor. Kazateľ nevidí svoje poslanie iba v kontrolnej funkcii svojho zboru. Nemá mať všetko pod dohľadom. Ku tomu sú zavolaní iní dohliadači, dozorci. Snažím sa byť s ľuďmi ako taký, kto ich sprevádza a stojí vedľa nich. Môj lokálny zbor je prostredie, kde sa buduje a formuje naša viera. Ľudia žijú v skutočnom svete. Kážem do ich sveta tam, kde sa nachádzajú. Preto som realista. Snažím sa sa dotknúť situácie bežného dňa. Snažím sa pozorne sledovať súčasné dianie vo svete, pritom mať široký obzor záujmu. Hľadám politickú orientáciu, zvlášť keď koalícia nedrží s opozíciou. Držím Skalici v semifinále našej hokejovej súťaže, vo futbale Tatranu Prešov! Dobrý kazateľ nikdy neprestane študovať. Investujem do svojej služby tak, že čítam, opatrne kupujem knihy, aj keď je už na ne vyhlásené embargo zo strany mojej manželky. Na všetko mi príde! Môj osobný vzťah k Bohu, Písmu, cirkvi a večnosti! Hľadám Pána Boha, usilujem sa s Ním v pokore rozprávať. Čakám na Neho. Som smutný zo svojich hriechov, prosím o novú milosť v pokání. Môj otec ma naučil: Nie je dôležitý pád na ceste, ale smer cesty, kam ideš! Z pádu urob pokánie, pouč sa, ale nech tvoja ďalšia cesta má vzostupný smer a nie zostupný. K Božiemu Slovu pristupujem ako gambusino, ktorý hľadá zlatú žilu, veľké pravdy. Ale som aj ako obyčajný zlatokop, ktorý tvrdou drinou hľadá celú radu Božiu. Držím udalosti cirkevného roka, dám na inšpiráciu, systematicky pracujem so svätým Písmom. (Som prekvapený z toho, že aj iní biblickí komentátori prišli na tie isté aplikácie a pravdy, ako ja!) Ľudia ma zdolu sledujú, či som bol s Bohom, či mám pre nich posolstvo. Dávajú pozor na moje ústa. Vyrástol som v Cirkvi bratskej, ktorej som oddaný v službe kazateľa. Prijímam svojich predstavených vo viere, vždy som si ctil svoje autority. Modlím sa za svoju vrchnosť, mesto a krajinu, kde žijem. Milujem južné a západné Čechy, nezabudnuteľné staré časy v Bratislave. Ale aj Starú Turú, Liptov a našu metropolu Šariša, Prešov. Všetky tie miesta, kde som nechal kus svojho života. Teším sa do neba, bude na čo pozerať a s kým rozprávať a spievať, bude na to dosť času. Pánovi Ježišovi ďakujem, že mi chystá miesto! Veď Jemu verím a slúžim. Daniel Jurčo kazateľ v Zbore Cirkvi bratskej v Prešove od roku 1998 inzerce Přímé přenosy nedělních shromáždění prostřednictvím internetu (audio živě, vhodné zejména pro nemocné) poskytuje každou neděli od 10 hodin Sbor CB v Praze 1, Soukenická 15. Odkaz je možno nalézt na webových stránkách sboru kazatel Petr Grulich, správce sboru Dovolená na Vysočině turistická ubytovna u Pípalů, koupání na přehradě, plná penze za 265 Kč na den, polopenze za 215 Kč. Tel.: , mob.: , Dovolená v Karlových Varech V měsících červnu září nabízím, k využití na dovolenou dvě zařízené bytové jednotky a dva pokoje zařízené jako turistická ubytovna. Nabízíme pronájem krásného prostorného bytu 2+1v rodinném domku se společnou zahradou v Kostelci nad Labem (15km od Prahy). Internet, zastávka PID 20m, vlak 50m. Nájem bez poplatků 7000,- (možno spojit s pracovním úvazkem ve skladu v místě). Tel.: , mail: 19

20 Vady kazatelů Vady kazatelů, starých i mladých, mají rozmanitou podobu. V každé podobě brání posluchačům, aby kázání dobře slyšeli, správně mu rozuměli a aby se ze slova Božího radovali. Máme-li však mluvit o vadách kazatelů, je třeba nejprve povědět, co to kázání je. Kázání je přesný výklad Písma svatého tak, aby vždy nově a čerstvě zaznělo Kristovo evangelium, aby srozumitelně oslovilo dnešní posluchače, aby je potěšilo a vyzvalo k poslušnosti Boží vůle. Zaměření na sebe Pokusme se nejdříve ukázat na vady nejzávažnější. Před jednou z nich varuje už apoštol: Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána. (2Kor 4,5a) Kazatel musí dávat pozor, aby obsahem svého kázání nečinil svou zbožnost, své zkušenosti, svou učenost, svou teologii. Pokud už o sobě mluví, pak ne proto, aby zvýšil svou popularitu, ale aby pohled všech obrátil k Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli. Příkladem tu každému kazateli bude Jan křtitel: On musí růsti, já pak menšiti se! (J 3,30) Touha zalíbit se Stejným směrem ukazují další apoštolovy výroky: Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu. (1Tes 2,4) Podobně Gal 1,10: Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Toho se dopouští kazatel, který se pokouší získat oblibu posluchačů tím, že na kazatelně vystavuje svůj zjev či řečnický výkon. Avšak daleko nebezpečnější je, když kazatel přizpůsobuje obsah kázání vkusu a zálibám posluchačů. Nový zákon o tom něco ví: Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, ale podle svých choutek si seženou učitele, který by vyhověl jejich přání. (2Tim 4,3) Už prorok musel vystoupit proti těm, kteří lovili duše lidu tím, že kázali, co si lid přál. (Čti Ez 13; zvl. v. 13) Moralizování Jedna z nejrozšířenějších a velmi nebezpečných vad je někdy vědomé, většinou nevědomé nahrazování evangelia zákonictvím. V tom byli vždy mistři farizeové a zákoníci: Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena. Proto proti nim Ježíš vyslovuje nejvážnější hrozbu: Běda vám, zákoníci a farizeové, zavíráte lidu království nebeské. (Mt 23,13) Analýzy a statistiky dokazují, že k této vadě má jakýsi nekontrolovatelný sklon většina kazatelů: hlavním někdy žel jediným obsahem svého kázání činí, co mají nebo nemají jejich posluchači dělat. Místo velikých skutků Hospodinových (srov. slitování jeho nade všecky skutky jeho Ž 145,9b) káží skutky lidské a tak se jim jaksi pod rukou radostná zvěst evangelia Kresba Markva, ze soutěže Bratr Paleček pořádané obč. sdružením VO 106 v Náchodě. 20

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016

Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 Ekumenické biblické úvahy a modlitby za jednotu Církve na osm dní v roce 2016 připraveno v Lotyšsku První den: Odvalte kámen Ez 37,12-14 Ž 71,18b-23 Ř 8,15-21 Mt 28,1-10 Otevřu vaše hroby a vyvedu vás

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více