Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 PRF s. 4, ERF s. 5, Slovníček ornát, alba, cingulum, humerál s. 6, YouCat 4. díl Věřím v církev s. 6, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Portál nejprodávanější knihy s. 9, Farní kronika fara 3. díl s. 9, Adventní cesta pro děti s. 10, Vánoční bohoslužby s. 12 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 10/2011 Ročník 2 Foto: Jaroslav Navrátil

2 Slůvko Drazí a milí farníci, vstoupili jsme do Roku biřmování, k jehoţ dobrému proţití nám nabízí podněty olomoucký arcibiskup ve svém pastýřském listě (vyšel v minulém čísle Bartolomějských listů). V tomto čísle naleznete stručný výběr nejdůleţitějších impulsů. Motto farnosti pro tento rok vychází z nápisu kříţku z doby sv. Cyrila a Metoděje: Jeţíš Kristus je ţivot. Stejně jako apoštolové začali podle Jeţíšových slov s velkou odvahou ţít aţ po seslání Ducha svatého, podobně i kaţdý z nás potřebuje být skrze svátost biřmování posilněn dary Ducha svatého, aby bral svou víru váţně a ţil jako Jeţíš. V Jeţíši spatřujeme vzor, jak nejlépe ţít. Doba adventní je dobou očekávání. Můţeme si více všímat v adventních čteních, jak jednotlivé biblické postavy očekávaly Boţí pomoc. A co očekáváme od Boha my? Kaţdé očekávání také vyţaduje nějakou přípravu, nějaký náš vklad. Děti se těší na vánoční stromeček, dárky, cukroví očekávají něco dobrého a pěkného Bez toho, ţe by to pěkné někdo připravil, by se tato očekávání nikdy nevyplnila. Co lidé nejvíce očekávají? Aby byli přijímáni, milováni, spokojení a šťastní. Prostředkem k tomu jsou různé dárky. Největším dárkem předčícím všechna naše očekávání je setkání s Jeţíšem Kristem. Nedbal na to, ţe je Boţí Syn, narodil se v těch nejnuznějších podmínkách, po celý ţivot jej někdo křivě obviňoval a nakonec byl nespravedlivě odsouzen. A přitom nepřestal druhé milovat a pomáhat jim od Zlého. Největším důvodem naší vánoční radosti, vycházející z adventního očekávání, je, ţe přichází na svět ten, který nás osvobodí ode všeho zlého. Ten, který vezme na sebe všechnu naši vinu, všechen náš hřích. Ten, který nám otevře nebe. Myslím na vás všechny v modlitbě a ţehnám vám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Zprávy z farnosti Úřední hodiny na faře ve Vrahovicích pondělí a pátek 9:00 15:30. (Je moţné, ţe v daném termínu budu muset odjet na návštěvu nemocného, na pohřeb či jiné jednání. V těchto neodkladných případech volejte na mobilní telefon ). Je moţné se domluvit i na jiné době setkání. Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můţete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/prfpv-vr/ a Zasedání PRF , , Zasedání ERF , , Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můţete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela kaţdou třetí neděli v měsíci ( , ). V ohláškách bude vţdy upřesněn účel sbírky. Sbírka byla Bartolomějské listy 10/2011 stránka 2

3 pouţita na dopokrytí nákladů spojených s výměnou ventilů topení na faře, vybralo se 4003 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Setkání PRF ve středu v 19:00 na faře. Na programu bude ujasnění pastoračních aktivit v době postní a o velikonočním triduu. Setkání ERF ve středu v 19:00 hod. na faře. Na programu bude reflexe ekonomické situace farnosti, informace o změnách souvisejících s přechodem farnosti na podvojné účetnictví a projednání investic a projektů v roce Adventní duchovní obnova farnosti v sobotu na faře (8:00 mše sv. v kapli na faře, moţnost snídaně, 9:00 začátek, 12:00 zakončení) téma: Duch svatý na tebe sestoupí (o působení Ducha svatého v našem ţivotě). Všechny srdečně zvu. P. Petr Matula SDB Program pro děti ve věku 4 10 let v sobotu na faře (9:00 11:30). V příštím roce bude setkání a Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od Při nedělní mši pro rodiny s dětmi katecheze v sakristii odpadá (29. 1., a ). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): - ZŠ Majakovského třída (úterý 14:30 15:15), třída (úterý 15:30 16:15), sraz u vchodu do školy; děti budou vyzvednuty v druţině; každé první a druhé úterý v měsíci je výuka na faře, jinak je ve škole; - na faře u Povýšení sv. Kříže v Prostějově (od ): třída (středa v 16:00); třída (čtvrtek v 16:00); 9. třída a starší (pátek v 16:00). Setkání seniorů vţdy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) , Biblické společenství vţdy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: , , , Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Svátosti a svátostiny Křest Júlie Zdena Piňosová ( 2011) Adorace kaţdý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:50), kromě prázdnin (vánoční prázdniny) Svátost smíření v pondělí v Drţovicích 17:30 17:55, v pátek 16:00 17:45; v neděli 8:30 8:55; jindy dle domluvy / v kostele Povýšení sv. Kříţe v Prostějově denně vţdy půl hodiny před mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00) Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Drţovice: pondělí v 18:00 Návštěvy nemocných vţdy v 1. pátek v měsíci dopoledne (2. 12., ) Bartolomějské listy 10/2011 stránka 3

4 Pastorační rada farnosti (PRF) Celé setkání jsme začali kratičkým rozjímáním nad nedělním evangeliem (Mt 25, 1-13). Hlavním bodem programu bylo naplánování pastoračních aktivit v době adventní a vánoční: 1. Doba adventní - Motto k Roku biřmování: Jeţíš Kristus je ţivot. (bylo vysvětleno při mši sv. na 1. neděli adventní) - výroba adventních věnců na faře v sobotu (14:30 17:00) - ţehnání adventních věnců na 1. neděli adventní při mši v 9:00 (Vrahovice) - ţehnání adventních věnců v pondělí po 1. neděli adventní při mši v 18:00 (Drţovice) - roráty kaţdý pátek v 17:50 v kostele ve Vrahovicích (latinský zpěv děti při něm budou přinášet rozsvícené lampičky); kaţdou adventní neděli před mší sv. v 8:55 česky, pondělí v Drţovicích před mší sv. v 17:50 česky) - Mikuláš ve Vrahovicích ohlášení týden předem ( ), moţnost rodičů, aby se přihlásili u E. Hasové (Mikuláš bude přicházet k domluveným rodinám, v kostele se nic konat nebude) - varhanní koncert v 17:00 v kostele ve Vrahovicích potřeba zajištění pořadatelů - sobota adventní duchovní obnova před 3. nedělí adventní na faře (v 8:00 mše sv. na faře v kapli, začátek od 9:00, konec ve 12:00) - pátek po mši sv. příprava betléma a stromků v kostele sv. Bartoloměje - sobota v 9:00 úklid a zdobení kostela sv. Bartoloměje (stromky, betlém) - středa při mši sv. převzetí Betlémského světla od skautů (je třeba ještě domluvit) aţ vánoční prázdniny 2. Doba vánoční - sobota Štědrý den (Sv. Bartoloměj v 15:00 bohosluţba pro rodiny s dětmi, ve 21:00 mše sv.; Sv. Florián v Drţovicích ve 23:00 mše sv.) - neděle Hod Boţí vánoční (mše u Sv. Bartoloměje v 9:00) - pondělí svátek sv. Štěpána (mše u Sv. Bartoloměje v 9:00) a moţnost navštívení kostela a betlému od 14:00 17:00 - pátek svátek Svaté rodiny (mše u Sv. Bartoloměje v 18:00; obnova manţelských slibů) - sobota na závěr roku (mše u Sv. Bartoloměje v 17:00) - neděle slavnost Matky Boţí Panny Marie (mše u Sv. Bartoloměje v 9:00) Bartolomějské listy 10/2011 stránka 4

5 - neděle koncert v kostele sv. Bartoloměje v 17:00 - sobota slavnostní mše sv. u Povýšení sv. Kříţe v Prostějově ze slavnosti sv. Jana Boska při ní poděkování animátorům (starají se o prázdninové tábory) - neděle mše sv. pro rodiny s dětmi v 9:00 u Sv. Bartoloměje jarní prázdniny dětí Posledním bodem programu byla různá sdělení: - školní koncert v kostele sv. Bartoloměje otevřeno k dalšímu jednání, záleţí na konkrétní domluvě - středa a pátek při mši sv. moţnost nového varhaníka (zatím se připravuje) sv. Aneţka (zvýraznit svátek a moţnost účastnit se poutě v Praze) - informace o moţných investicích, opravách a úpravách odvlhčení fary a kostela (zvaţuje se příprava projektu), projekt na kanalizaci (měl by se připravit během zimy), oprava hromosvodu na kostele (dle časových moţností hromosvodáře), návrh na kácení smrků za stodolou na pozemku školy (nebezpečí pádu projedná se s vedením ZŠ Majakovského), kácení stromů u koupaliště na farním pozemku (nebezpečí úrazu Petr Matula projedná s příslušnými lidmi) - další pastorační rada Zapsali: Jiří Jelínek a P. Petr Matula SDB Ekonomická rada farnosti (ERF) Začátek setkání byl spojen s kratičkým rozjímáním nad nedělním evangeliem (Mt 21,28-32). Potom následovaly jednotlivé body programu: 1. Ekonomická situace farnosti - stav finančních prostředků k = ,29 Kč - k farnost přechází na podvojné účetnictví - k podvojnému účetnictví se dokončuje inventarizace majetku 2. Realizované investice od poslední ERF, konané výměna rezavějící trubky přívodu vody na faru (8.820 Kč); výroba zamykatelné skříňky na TV a video (5.400 Kč); výměna ventilů topení v jednotlivých pokojích ( Kč); pořízení satelitní sestavy na faru (5.085 Kč); poplatky za provedené revize komínů, elektrozařízení a hromosvodů, plynoinstalace a hasicích přístrojů (8.458 Kč); nákup materiálu na opravy farní stodoly (3.124 Kč) práce provedena zdarma, brigádnicky; pořízení cedule popisného a evidenčního čísla fary (480 Kč) Bartolomějské listy 10/2011 stránka 5

6 3. Plánované investice - pořízení závěsů do kostela sv. Bartoloměje k hlavnímu a bočním vchodům, výroba dřevěného stupínku pod oltář Panny Marie Bolestné (práci provede Ladislav Holba), oprava dveří do sklepa fary (úprava kování provede pan Krepl), oprava zámku přidělání klíčů vstupních dveří do kostela sv. Bartoloměje (provede pan Minář), oprava hromosvodů na kostele a na faře (odhad Kč Kč), oprava elektroinstalace dle připomínek revize, nový nátěr oken a dveří fary (jen z venku technický návrh provede Ladislav Holba), pořízení izolace půdy fary (odhad Kč) 4. Výhledové investice příprava projektů - oprava křtitelnice (odhad Kč), úprava hlavního oltáře kostela sv. Bartoloměje (bude svoláno farní shromáţdění k ujasnění úprav), oprava varhan (příprava projektu celkové rekonstrukce pro dotaci), odvlhčení kostela sv. Bartoloměje, odvlhčení fary, vybudování venkovního WC (přístup z ulice vyuţití v době bohosluţeb), rekonstrukce garáţe, oprava oken oratoře, všech vstupních dveří a okenic na věţi kostela sv. Bartoloměje (zpracování záměru, odhad Kč), připojení fary na kanalizaci (příprava projektu), oprava střech farních stodol (rozpracování na fáze), dětské hřiště na farním dvoře (sbírání podnětů) 5. Různé - účelové sbírky misie vybráno celkem Kč - příští zasedání ERF (příští zasedání PRF ) Zapsali: Zdeněk Beran a P. Petr Matula SDB Slovníček Ornát (kasula) liturgické oblečení kněze na mši sv. v liturgických barvách, které obléká na albu. Vyvinul se ze starověkého oblečení. Postupem času se bohaté, zvonovité roucho s otvorem na hlavu uprostřed začalo zkracovat, hlavně na ramenou (barokní styl). Dnes se liturgická praxe opět vrací k původní formě. Alba volný lněný šat podobný dlouhé košili sahající aţ ke kotníkům, převázaný cingulem. Je bílé barvy a nosí ji klerikové nebo akolyté při liturgických obřadech. Cingulum šňůra nebo i pás látky, kterou je při liturgických úkonech přepásána alba. Humerál čtyřhranný plátěný šátek na dvou rozích opatřený tkanicí. Obléká se jako první liturgické roucho pod albu kolem krku přes ramena. Dnes se uţ moc nepouţívá. (Převzato z: Svět liturgie, E. G. Šindlovský, Klášter premonstrátů na Strahově 1991) Bartolomějské listy 10/2011 stránka 6

7 Inspirace z YouCatu 4. díl (Věřím v církev) S proţíváním Roku biřmování je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Proč si Bůh přeje církev? (otázka č ) Bůh chce církev, protoţe nás nechce zachránit jako jednotlivce, nýbrţ jako společenství. Přeje si, aby se celé lidstvo stalo jeho lidem. Zakladatelem tohoto lidu je Bůh Otec. Jeho vůdcem je Jeţíš Kristus. Zdrojem jeho síly je Duch svatý. Vstupní branou k Boţímu lidu je křest. Jeho důstojnost spočívá ve svobodě Boţích dětí. Jeho zákonem je láska. Pokud tento lid zachovává věrnost Bohu a hledá nejprve Boţí království, dokáţe měnit svět. Církev je Kristovo tělo především díky svátosti křtu a eucharistie vzniká nerozlučné spojení mezi Jeţíšem Kristem a křesťanem. Všichni pokřtění patří do církve Jeţíše Krista. Proto se také pokřtění, kteří neproţívají plné společenství s katolickou církví, plným právem nazývají křesťany a jsou našimi sestrami a bratry. Jako se tělo skládá z mnoha údů, a přece tvoří jeden celek, tak i jedinou církev tvoří mnoho místních církví (diecézí). Všechny společně vytvářejí celého Krista. Církev není svatá proto, ţe by byli svatí všichni její členové, ale proto, ţe svatý je Bůh, který v ní působí. Všichni členové církve jsou posvěceni křtem. Katolický (z řec. katholon) znamená orientovaný na celek. Církev je katolická, protoţe ji Kristus povolal k tomu, aby vyznávala celou víru, aby střeţila a udílela všechny svátosti, aby všem zvěstovala radostnou novinu, a poslal ji ke všem národům. K plnému společenství katolické církve patří ten, kdo se v jednotě s papeţem a biskupy spojuje s Jeţíšem Kristem vyznáním katolické víry a přijímáním svátostí. Ţidé jsou staršími sourozenci křesťanů, protoţe Bůh si je zamiloval jako první a hovořil nejprve s nimi. Skutečnost, ţe se Jeţíš Kristus jako člověk stal příslušníkem ţidovského národa, nás spojuje. To, ţe v něm církev uznává Syna ţivého Boha, nás odděluje. V očekávání konečného příchodu Mesiáše jsme ale zajedno. Církev respektuje všechno, co je na jiných náboţenstvích dobrého a pravdivého. Ctí a podporuje svobodu vyznání jako jedno ze základních lidských práv. Přesto si je vědoma toho, ţe Jeţíš Kristus je jediným Spasitelem všech lidí. On jediný je cesta, pravda a ţivot (Jan 14,6). Příště: 5. díl (Bůh a liturgie), 6. díl (Sedm svátostí), 7. díl (Proč jsme na zemi, Lidská důstojnost), 8. díl (Desatero, Milovat), 9. díl (Jak se modlit), 10. díl (Modlitba Otče náš) Pokud se chcete dozvědět více, můţete si zakoupit YOUCAT. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Bartolomějské listy 10/2011 stránka 7

8 Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok biřmování začal na první neděli adventní. Pozornost je soustředěna na svátost biřmování, vrcholem roku bude obnova biřmování o Letnicích. Rok je zaměřen na ctnost zodpovědnosti dospělých křesťanů nejen za svou spásu, ale i za církev a společnost. Motto farnosti k tomuto druhému roku je: Ježíš Kristus je život. Tak jako Duch svatý oţivil víru apoštolů o Letnicích, podobně v tomto roce více prosme Ducha svatého o oţivení našeho proţívání víry. Jako výbornou pomůcku doporučuji YouCat katechismus pro mladé. Dle moţností bude během roku průběţně k zakoupení v našem kostele nebo na faře. Podněty arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování 2012 Kaţdý, kdo přijal nebo chce přijmout svátost manţelství nebo být kmotrem, má být biřmovaný. Obnovme své rozhodnutí pro Boha a otevřme se působení Ducha svatého! On můţe změnit i dnešní svět! Kaţdému doporučuji přečíst si denně malý kousek evangelia, abychom se přes něj podívali na Jeţíše, s nímţ máme stejného Ducha. Často se ptejme: Jak by to teď na mém místě dělal Jeţíš? Duch svatý je Láska mezi Otcem a Synem. Chceme-li, aby v nás působil, začněme milovat. Dospělí křesťané jsou spoluzodpovědní za farnost i křesťanský život v obci a v celé společnosti. Prvotní církev byla hned od seslání Ducha svatého misionářská. Všichni vydávali svědectví o Kristu a jeho vítězství a přiváděli do společenství církve nové lidi. Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha svatého a o slavnosti proţijeme obnovu této svátosti. Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Všichni, kteří byli někomu za kmotra při křtu či biřmování, přijali úkol dávat dobrý příklad a pomáhat kmotřenci na cestě víry. Moţná jsme trochu zapomněli takový úkol plnit. Knižní tipy Pokud naleznete nějakou dobrou knihu k prohloubení křesťanské víry, hodnou přečtení, můţete nám do redakce dát tip. Duchovní četba poskytuje ţiviny pro naši víru a oporu pro chvíle zkoušek. Za přečtení určitě stojí: Poděkování za každý den Petr Weissman; kratičké zamyšlení na kaţdý den v roce; Nakladatelství Portál 2011; cena 175 Kč. Farní knihovna otevřena na faře vţdy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Ludmila Marková, P. Petr Matula SDB Bartolomějské listy 10/2011 stránka 8

9 Nakladatelství Portál žebříček nejprodávanějších knih za říjen 2011 Odborná literatura 1. Praxe dětského psychologického poradenství 2. Občanský sektor 3. Domácí násilí 4. Nová cesta k léčbě šikany 5. Přehled pedagogiky 6. Sociologie zločinu 7. Moderní pedagogika 8. Kyberšikana 9. Kresba jako nástroj poznání dítěte 10. Rozumově nadané děti s dyslexií Ostatní literatura 1. Jak počítají koťata 2. Rok s krtkem 3. Zázračná otázka 4. Jak a co číst dětem v MŠ 5. Jak si lidé hrají 6. Pohádkové tvoření 7. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí 8. Malý tyran 9. Jak daleko je slunce 10. Rébusy pro rozvoj myšlení Z farní kroniky fara (3. díl) Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 strana 13 až 14 Dveřích bylo 11. Z těch dvoje na venek. Jedny na silnici, druhé do dvora. Všechny dveře byly nízké, malé jednokřídelní. 1 Dveřích do sklepa nebylo. 2 Nad schody byla otvíravá podlaha jako dnes (pozn.: dnes uţ vedou do sklepa dveře). Oken bylo 12 nízkých, malých, silnými ţeleznými tyčemi zamířţovaných. 3 Vlevo z chodby od silnice byly dveře do kuchyně. Ţe tam před rokem 1743 bývala kuchyně, svědčí to, ţe po odstranění omítky se objevily dva zazděné otvory do pecích vedle sebe a nad těmi ve zdi klenutý oblouk, na němţ stal komin. Jest sobě mysleti, ţe otvor od zdi byl pro pec na pečení chleba a t. č. druhý do kamen, v níchţto se vařilo. Vpřed bylo tak zvané ohniště. 4 Poznámky: 1) Dveře od silnice a do dvora byly v roku 1878 po úmrtí P. Ignáce Böhma, faráře, v čas administrace fary při opravě její zvětšeny a dvoukřídelní pořízeny. 2) Byly pořízeny v roku ) Takové okno viděti ještě dnes v kuchyni. 4) Jak to ještě donedavna bývavalo skoro všude dokavaď nebývalo uţívání sporáku. Za dveřmi v právo u těch pecí objevena tak zvaná police, v níţ uschováváno kuchyňské nádobí. Byla tak ledabyle nepálenými cihlami zazděna, ţe za nimi byla Bartolomějské listy 10/2011 stránka 9

10 prostora. Jakmile cihly byly odstraněny objevil se vyklenek ještě vápnem olíčený, po stranách bylo zřetelně viděti místa, v nichţto napříč upevněny desky. 2 Dveřemi 1 vešlo se do místnosti, kde byla kamna a topilo se v nich z kuchyně. Poznámky: 1) Byly od faráře P. Ondřeje Sedlačka zazděny a vedle dveře do světnice pořízeny, jak posuď jest. V zazděných dveřích v kuchyni pořízena police pro nádobí kuchyňské. 2) V roku 1908 palenými cihlami pevně zazděn. Pokračování příště. Adventní cesta pro děti V kostele sv. Bartoloměje naleznete u levého bočního vchodu adventní cestu pro děti, u které jsou potřebné informace pro její úspěšné projití: Milé děti, nastala doba adventní, v níţ netrpělivě očekáváme příchod Jeţíška. Tak jako on obdarovává nás, tak i vy můţete prostřednictvím této adventní cesty obdarovat jeho svými dobrými skutky. Kaţdý z vás potřebuje čtyři baňky, na kaţdý týden adventu jednu. Čtyři háčky s různými barvami a nabídku symbolů. Jak na to? Nejprve poproste své rodiče, aby vám pomohli zamyslet se nad textem na baňce (evangelijní text poselství dané neděle). Dohodněte se, o jaké dobré skutky se budete po celý týden snaţit. Pokud se vám podaří některý vykonat, pak si ho vyznačte (napište, namalujte vlastní obrázek či vlepte nabízený symbol) dovnitř baňky. Během týdne si tak do vnitřní strany baňky můţete vyznačit mnoho dobrých skutků. Vnější strany baňky si vymalujte a vyzdobte podle vlastní fantazie. Kaţdou baňku si nezapomeňte podepsat. První krásně vyzdobenou baňku si přinesete na druhou adventní neděli a zavěsíte ji na stromeček. Druhou baňku si přinesete na třetí adventní neděli. Třetí baňku si přinesete na čtvrtou adventní neděli a čtvrtou, poslední baňku si přinesete na dětskou vánoční mši. Pěknou dobu adventní a radostné očekávání Jeţíška vám přejí P. S.: Baňky naleznete také na webu (http://www.biskupstvi.cz/kc/soubory/advent/van_ozdoby.pdf) teta Květa a strejda Jarek Bartolomějské listy 10/2011 stránka 10

11 Události, reportáže 1. neděle adventní , mše sv. zaměřená na rodiny s dětmi Foto: Jaroslav Navrátil Bartolomějské listy 2011 Ročník 2 Číslo 10/2011 vyšlo v nákladu 150 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Drţovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektury Kristina Veselá, Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můţete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 10/2011 stránka 11

12 Bartolomějské listy 10/2011 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice ERF 30.1.2013 s.4, YOUCAT 17.díl 10.přikázání s.6 Slovníček štola, sakrarium, sanktuárium s.7, Mše sv.-jak jí porozumět? 3.díl Vstupní obřady s.8, Farní kronika (rok 1914) s. 9, Menší pouť za sv. Janem

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice YOUCAT 19.díl Otče náš s.5, Slovníček Aspergil, Baldachýn, Baptisterium s.5, Mše sv. 5.díl Bohoslužba slova kázání s.6, Farní kronika (rok 1915) s. 7, Maria, ó Matičko s.8, Papež František O duchovní korupci

Více

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17)

FARNÍ TROUBA. mějtež pozor na zvuk trouby (Jeremiáš 6,17) Dnes vstupujeme také do Adventu, do přípravy na Vánoce. Začněme toto adventní snaţení proţívat s denním úryvkem evangelia, s modlitbou za kmotřence i naše kmotry a zvláště se snahou připodobňovat se Kristu,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 14.5.2014 s. 4, ERF 28.5.2014 s. 7, Foto z Noci kostelů 23.5.2014 s. 11, Slovníček kaplan, kaple, kapuce, kardinál s. 13, Přínos papežů 6. díl(rok 963-1073) s. 13, Farní kronika (rok 1921-1922) s.

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok 523-678 po Kr. s. 7, Farní kronika (rok 1918-1919) s. 9, Termíny letních táboru

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA Farní zpravodaj 2011 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Váţení farníci, na začátku adventní doby k nám promlouval nový pan biskup svým pastýřským listem (viz níţe). Slova plná moudrosti

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011 Obsah Zamyšlení...3 4 Vánoce, Nový rok, kalendárium...6 9 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti...10

Více

Farní zpravodaj. 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Farní zpravodaj. 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Farní zpravodaj 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, přeji Vám všem příjemné proţití prázdninového času a děkuji všem, kdo se podílíte na chodu farností a všemu co

Více

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35)

FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 (L 2,34 35) FCHODoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV ROČNÍK 7 2008 12...A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat i

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec

Farní zpravodaj. 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Farní zpravodaj 2013 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE? Váţení čtenáři, v úvodu zpravodaje, který právě otevíráte, naleznete pastýřský list s povzbuzením,

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

Kdo uvěří narozenému?

Kdo uvěří narozenému? Prosinec 2007 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Kdo uvěří narozenému? Radost, kterou vám při dnešní liturgii vyprošuji, je radost nová a hluboká:

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Nový betlém v Heršpicích Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Farní zpravodaj. 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Farní zpravodaj 2011 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, vyprošuji Vám do nastávajícího dovolenko-prázdninového období Boţí poţehnání. Máme moţnost v naší diecézi poznávat

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí farníci, Milí farníci, 1 ÚVODNÍ SLOVO kdyţ bude končit měsíc březen, tak budeme stát těsně před velikonocemi. Víme, ţe tyto svátky jsou první a poslední příčinou naší víry, pro kterou si nás vyvolil sám Jeţíš Kristus.

Více

ZVONY od svatého Mikuláše - časopis farního společenství Nekoř a okolí. Listopad 2011 1

ZVONY od svatého Mikuláše - časopis farního společenství Nekoř a okolí. Listopad 2011 1 Testament Před časem mi poslal kamarád, kněz následující článek, který je vhodný jako úvodník do našeho časopisu. Zvláště je na zamyšlení v tomto období, kdy budeme slavit Slavnost Všech svatých a připomínat

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15.

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ. Proseč Nové Hrady Perálec. cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15. Proseč Nové Hrady Perálec cena: dobrovolný příspěvek www.farnispolecenstvi.cz (náklady na jeden výtisk Kč 15.-) Milí farníci, s velikou vděčností za dar nového roku 2012 děkuji Pánu Bohu, ţe jsme do něho

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.

Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po Římě, P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel. FARNÍ LISTY PRÁZDNINY 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz DĚDICTVÍ OTCŮ, ZACHOVEJ NÁM PANE papež Benedikt

Více