Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta pedagogická Katedra sociální pedagogiky Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Bc. Martina Kiacová N 7507 Specializace v pedagogice Sociální pedagogika PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. Hradec Králové 2014

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání diplomové práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Název závěrečné práce: Název závěrečné práce AJ: Martina Kiacová N7507 Specializace v pedagogice Sociální pedagogika Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů Physical activities as a part of seniors leisure time Cíl, metody, literatura, předpoklady: Práce je zaměřená na jednu z možností trávení volného času seniorů v duchu zdravého životního stylu - aktivní pohyb. Teoretická část práce je věnována charakteristice seniorů, jejich kvality života a významu pohybových aktivit v rámci volného času. Cílem výzkumného šetření je zjistit postoje seniorů Pardubického kraje k pohybovým aktivitám, jaké pohybové aktivity starší lidé v daném regionu preferují a zda mají dostatek příležitostí je realizovat. Garantující pracoviště: Vedoucí práce: Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. Konzultant: Oponent: Mgr. Leoš Šebela Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Pardubicích dne Bc. Martina Kiacová

4 Poděkování: Touto cestou děkuji PaedDr. Monice Žumárové, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, za poskytnutí času, cenných rad a připomínek. Bc. Martina Kiacová

5 Anotace KIACOVÁ, M. Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Diplomová práce. Tato diplomová práce je zaměřená na jednu z možností trávení volného času seniorů v duchu zdravého životního stylu - aktivní pohyb. Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je věnována charakteristice seniorů, kvalitě jejich života a významu pohybových aktivit v rámci volného času. První kapitola vymezuje pojmy stárnutí, stáří, seniorská populace a demografické stárnutí. Druhá kapitola se zabývá volným časem, kvalitou života i životním stylem starších lidí. Třetí kapitola charakterizuje pohybové aktivity, jež se řadí mezi neúčinnější prostředky proti stárnutí a nemocem. Mají pozitivní vliv na zdraví lidí, a tím přispívají k prodloužení kvalitního života. Třetí kapitola také seznamuje s pohybovými omezeními, s motivacemi a postoji seniorů k aktivnímu pohybu a pohybovými činnostmi, které jsou seniorům doporučovány. Praktickou část práce, která je obsahem čtvrté kapitoly, tvoří průzkumné šetření provedené metodou ankety. Hlavním cílem tohoto šetření bylo zjištění postojů seniorů Pardubického kraje k pohybovým aktivitám, jaké pohybové aktivity starší lidé v daném regionu preferují a zda mají dostatek příležitostí je realizovat. Klíčová slova: senior, stárnutí, volný čas, pohybové aktivity

6 Annotation KIACOVÁ, M. Physical Activities as a Part of Seniors Leisure Time. Hradec Králové: Faculty of Education, University of Hradec Králové, p. Diploma Thesis. The diploma thesis focuses on physical activity of seniors as one of the possible ways to spend their leisure time. The thesis consists of two parts - theoretical and practical one. The theoretical part characterises seniors, their quality of life and the importance of physical activities as a part of their leisure time. The first chapter defines the key terms such as ageing, senior age, senior population and demographic ageing. The second chapter deals with the leisure time, quality of life and general lifestyle of senior citizens. The third chapter adds the characteristics of physical activities, which belong to the most effective prevention of illnesses and other problems of senior age. These activities have a positive effect on human health and help to live longer and better quality life. The third chapter also presents various health problems, motivations and approaches of senior citizens to the generally recommended physical activities. The practical part of the thesis is presented in the fourth chapter. The research, carried out as a set of interviews, was aimed at mapping the approach of senior citizens within the Pardubice region to physical activities, as well as finding out what types of physical activities are preferred and whether there are sufficient opportunities to carry out these physical activities. Keywords: senior, ageing, leisure time, physical activities

7 Obsah ÚVOD STÁRNUTÍ A STÁŘÍ SENIORSKÁ POPULACE POJEM DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ POPULACE ČR POPULAČNÍ STÁRNUTÍ JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM VOLNÝ ČAS FUNKCE VOLNÉHO ČASU ČINNOSTI VOLNÉHO ČASU SENIORŮ ŽIVOTNÍ STYL KVALITA ŽIVOTA POHYBOVÉ AKTIVITY V SENIORSKÉM VĚKU VYMEZENÍ POJMU POHYBOVÉ AKTIVITY POHYB JAKO SOUČÁST ZDRAVÍ POHYBOVÁ OMEZENÍ U SENIORŮ MOTIVACE A POSTOJE SENIORŮ K POHYBOVÝM AKTIVITÁM POHYBOVÉ AKTIVITY DOPORUČOVANÉ SENIORŮM POHYBOVÉ AKTIVITY V PŘÍRODĚ SILOVÁ CVIČENÍ DECHOVÁ, PROTAHOVACÍ A UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ PRŮZKUMNÉ ŠETŘENÍ PRŮZKUMNÉ CÍLE A STANOVENÍ HYPOTÉZ POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT PRŮZKUMNÝ SOUBOR, CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 80

8 Úvod Život je jako oheň vítr jako pohyb, oheň bez větru plápolá život bez pohybu skomírá. Jan Ámos Komenský Jednou z nevyhnutelných skutečností v našem životě je stáří. Je na každém z nás, jak se k němu postavíme. Zda své stáří aktivně prožijeme, nebo ho jen přežijeme. Stárnutí je přirozený proces, který nelze zastavit, ale svým přístupem ho můžeme pozitivně i negativně ovlivnit. Otázkou je, co máme dělat, abychom stárnutí zpomalili a zvýšili kvalitu našeho stáří? Za téma své diplomové práce jsem si zvolila téma pohybových aktivit seniorů, které jsou jednou z možností, jak zvýšit naději na zdravé a spokojené stáří. Pohybové činnosti bezesporu přispívají ke zlepšení zdraví, udržení potřebné fyzické i duševní výkonnosti, čímž napomáhají smysluplnému zapojení seniorů do společnosti, což je v dnešní době velice důležité. V současnosti je aktivní stárnutí velmi aktuální a hodně diskutované téma, jež souvisí s demografickým stárnutím evropské populace, tedy i populace České republiky. Neustálé zvyšování počtu stárnoucích osob staví každou společnost před těžký úkol. Měla by převzít zodpovědnost za vytváření vhodných podmínek k úspěšnému stárnutí, a to zejména poskytováním kvalitní zdravotní péče, účinné sociální a finanční podpory. Také by se měla snažit o ovlivnění životního stylu starších lidí tak, aby směřoval k jejich aktivizaci, například podporou a propagováním činností jako jsou např. pohybové aktivity, studium univerzit třetího věku, různé přednášky, kulturní programy aj. Kvalitu života seniorů ovlivňuje řada determinantů, k nimž patří i trávení volného času. Odchodem do důchodu přichází starší člověk o svoji hlavní životní náplň, práci. Zato získává značné množství volného času, kterého se mu dříve nedostávalo. Někteří senioři mají konečně příležitost realizovat věci a koníčky, na které neměli v produktivním věku čas. Jiní lidé v penzi nevědí, co si s volným časem počít, čím jej naplnit. Tento fakt může být pro ně dost stresující. Jak lidé naplňují svůj volný čas, je podmíněno řadou okolností, např. rodinou, zdravotním a psychickým stavem, úrovní vzdělání, ekonomickou situací, bydlištěm, hodnotovou orientací, ale i dostupností informací o nabízených volnočasových aktivitách. S rostoucím počtem seniorů se zvyšuje nabídka volnočasových aktivit pro ně. Senioři si mohou vybrat z nabízených kulturních, pohybových, sociálních, vzdělávacích, veřejných i rekreačních aktivit, které jim nabízejí různé kluby, sdružení, obce či denní 8

9 centra, s cílem začlenit je do kolektivů. Tyto aktivity mohou navštěvovat senioři, kteří bydlí doma, jsou soběstační, ale i senioři bydlící v různých domech s pečovatelskou službou apod. Organizované volnočasové aktivity pomáhají seniorům trávit volný čas aktivně, smysluplně a především ve společnosti dalších lidí. Problematika aktivního stárnutí a pohybových aktivit ve volném čase seniorů mě zajímá z osobních důvodů, protože mám ve svém okolí mnoho aktivních seniorů, ale také proto, že této problematice dle mého názoru není dosud věnováno tolik pozornosti, jakou by si zasluhovala. Na světě řešíme tolik věcí a bohužel se stává, že zapomínáme na lidi, kteří pro nás toho tolik udělali. Stáří je doprovázeno řadou zdravotních a psychických komplikací ovlivňujících životní styl, z nichž mnohé jsou způsobeny nesprávnou životosprávou a nedostatkem aktivního pohybu. Často slýcháme o řadě chyb, omylů a mýtů týkajících se výživy a pohybových aktivit seniorů, proto by bylo dobré se nad tímto tématem pozastavit a zamyslet se, jak by to mělo být správně. Cílem práce je charakterizovat problematiku pohybových aktivit ve volném čase seniorů a následným empirickým šetřením ověřit ústřední výzkumnou otázku této práce: Jaký zaujímají postoj senioři Pardubického kraje k pohybovým aktivitám a zda mají dostatek možností je realizovat? Teoretická část práce vymezuje základní pojmy související s tématem práce. První kapitola se věnuje stárnutí, stáří, seniorské populaci a demografickému stárnutí. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou volného času, kvalitou života i životním stylem seniorů. Třetí kapitola charakterizuje pohybové aktivity z obecného hlediska, zdůrazňuje jejich vliv na zdraví starších lidí a potřebu hýbat se i v pokročilém věku, zaznamenává motivace a postoje seniorů k pohybovým činnostem. Seznamuje také s pohybovými omezeními a pohybovými aktivitami, které jsou seniorům doporučovány. Empirická část práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jak se senioři Pardubického kraje pohybují, zda využívají nabídku organizací k vykonávání pohybových aktivit pro ně určených a zda jsou spokojeni s touto nabídkou. Pro zpracování teoretických východisek k průzkumnému šetření je využito studia a analýzy odborných pramenů. K získání dat pro průzkumné šetření byla zvolena jako nejvhodnější metoda ankety. Výstupy a zjištění v rámci této práce by mohly posloužit organizacím zabývajícím se pohybovými aktivitami seniorů, neboť přinášejí aktuální pohled na zpracované téma. Mohly by být také přínosem pro laickou veřejnost, protože problematika pohybových aktivit a volného času seniorů se dotýká nebo bude dotýkat každého z nás. 9

10 1 Stárnutí a stáří Stáří přichází ke každému jinak. Někdo nikdy nezestárne - má stále radost ze života, silnou schopnost regenerovat, schopnost vytvářet si životní podmínky, zázemí rodiny a přátel. Někdo je starý už brzy po dosažení čtyřiceti let. V naší kultuře je kalendářní věk spojován s určitými představami, jak bychom měli být v daném věku materiálně zabezpečeni, schopni, ale i jak bychom měli vypadat, jak bychom měli být přijímáni okolím apod. Věříme, že stárnutí je spojeno se zralostí, moudrostí a respektem. Nicméně stárnutí mohou doprovázet i negativní jevy jako je snižování tělesného zdraví a rozumových schopností, nečinnost, chudoba, společenská izolace a sociální závislost. Proces stárnutí začíná již v okamžiku našeho zrození. Podle Mühlpachra (2009, s. 22) je stárnutí (gerontogeneze, involuce) zákonitý, specifický celoživotní proces, jehož projevy se stávají se zvyšujícím se věkem zřetelnější. Tento proces je individuální, ovlivněný genetickou výbavou, různými životními podmínkami, kontakty s prostředím, celkovým zdravotním stavem a životním stylem. Zároveň jde o proces, který nerovnoměrně postihuje různé struktury a funkce organismu. Stupeň postižení závisí na jejich zatěžování, stimulování či poškozování. Existují tři druhy postižení lidského organismu: - Biologické vychází z individuálních genetických dispozic (činnost žláz s vnitřní sekrecí, buněčná výbava). Dá se ovlivnit pouze nepřímo, pomocí léků, které dodávají tělu potřebné chybějící látky, zlepšují průtokové vlastnosti krve, funkce tkání, činnost vegetativního nervového systému a stimulují mozkovou činnost. - Tělesné dochází ke změnám ve složení a řízení organismu (řídnutí kostí, zpomalení nervového vedení, pokles svalové hmoty, poruchy spánku, snížení průtoku krve všemi orgány, zvýšení dechové práce, zpomalení trávicího systému, nižší imunita, zhoršení smyslového vnímání). Toto postižení se dá ovlivnit nejen nepřímo léky, ale do jisté míry přímo zdravým životním stylem (nekouření, aktivní tělesný pohyb, zdravé stravování). - Duševní souvisí se sníženou činností mozku i těla, zkrácením životních perspektiv, změnou vzhledu a dalších společenských faktorů. Člověk ztrácí vztah k určitým osobám, zálibám i hodnotám. Duševní stárnutí lze zpomalit například aktivním udržováním sociálních kontaktů, provozováním koníčků nebo duševní činností, jakou je například luštění křížovek, čtení knih, studium. 10

11 Proces stárnutí se postupně nevyhne téměř žádné funkci organismu. Přesto určitý počet starých lidí jakoby nestárnul. Tito lidé jsou fyzicky i duševně čilí, aktivní a zdraví. Cestují, sportují, zajímají se o kulturní i politické dění, jsou užiteční, pracují i v důchodu. Pomocí výjimečných adaptabilních schopností a životních zkušeností vyvíjejí i přes biologické změny, ke kterým dochází v jejich těle, různé činnosti, v nichž se výkonem vyrovnají mladým lidem, a někdy je i předčí. Jak již bylo zmíněno, proces stárnutí je individuální a nerovnoměrný. V některých životních obdobích člověk stárne rychleji, v jiných pomaleji. Ale všichni stárnou, i když se mnozí domnívají, že se jich stáří zdaleka netýká. I ti však jednou dosáhnou pomyslné hranice stáří. Lidé moderní doby nechtějí být staří, a také nechtějí o stáří slyšet a mluvit o něm. Jako by pro ně neexistovalo, a to navzdory častým informacím, že naše i světová společnost stárne. Obecně je stáří vnímáno jako nezajímavé, uniformní, plné nemocí a sociálních problémů. Důsledkem těchto postojů je odklon od všeho a od všech, kteří jsou staří nebo nějakým způsobem stáří připomínají. Někteří lidé se dokonce snaží proces stárnutí zastavit například tím, že podstupují nákladné plastické operace. (Haškovcová, 2010, s. 17) Stárnutí a stáří spolu souvisejí, což naznačuje i stejný slovní kořen obou slov. Každé z těchto slov však označuje něco jiného. Stárnutím se rozumí děj, proces, obrazně řečeno: plynutí vody od pramene k moři. Stářím se rozumí stav, kdy lidé jsou staršího věku obrazně: stav vody řeky v určitém místě. Nepoužíváme zde termínu starý člověk nebo senior, avšak častěji hovoříme o starších lidech. Tímto termínem rozumíme lidi vyššího chronologického věku. (Křivohlavý, 2011, s. 17) Období stáří trvá přibližně let, proto je stejně významnou součástí života člověka jako mládí a dospělost. Vymezení a periodizace stáří jsou obtížné. Tradičně se rozlišuje stáří kalendářní, biologické a sociální: - Biologické stáří - nastupuje dosažením určité míry involučních změn lidského organismu, poklesu potenciálu zdraví. Jedná se o souhrn nevratných biologických změn, funkčních nedostatků, úmrtí, případně i celkový čas zbývající do přirozené smrti u daného člověka. - Kalendářní stáří - je dáno dosažením určitého dohodnutého věku, který vychází z obvyklého průměrného průběhu života a biologického stárnutí. Kalendářní stáří je snadno a jednoznačné stanovitelné, takže vyhovuje demografickým i jiným potřebám. Neodráží se v něm ale individuální rozdíly ve stárnutí. S prodlužováním naděje dožití a zlepšujícím se zdravotním stavem lidí dochází ke zpomalení poklesu potenciálu 11

12 zdraví, a hranice stáří se tak posunuje do vyššího věku. V 60. letech 20. století byl rozdělen vyšší věk Světovou zdravotnickou organizací (dále jen WHO) na počínající, tzv. rané stáří (60-74 let), vlastní stáří, senium (75-89 let) a období dlouhověkosti (90 a více let). V současné době se více používá členění na mladé seniory (65-74 let), staré seniory (75-84 let) a velmi staré seniory (85 a více let). Někdy se používá i dělení lidí starších 65 let na kategorii třetího věku, kterou charakterizuje aktivní nezávislý život, a čtvrtého věku, kdy začíná být starší člověk tak fyzicky i psychicky hendikepován, že je závislý v základních životních potřebách na druhých. Čtvrtý věk je jednou z podob pokročilého stáří, nikoliv objektivní zákonitostí navazující časově na tzv. třetí věk. - Sociální stáří - představuje souhrn sociálních změn, změn postojů, sociálních rolí, shrnutí typických životních událostí pokročilého věku, jakými jsou odchod do důchodu a s ním spojené snížení životní úrovně, minimální zaměstnatelnost, odchod dětí z orientační rodiny, ovdovění, ztráta sociálních kontaktů a perspektiv. Počátkem sociálního stáří bývá obvykle penzionování nebo věk vzniku nároku na starobní důchod. S prodlužováním věku lidí lze předpokládat, že se tento počátek posune do pozdějšího věku. Zároveň se do vyššího věku posouvají i další sociální události včetně pozdního rodičovství či uzavírání manželství. Nástup dlouhověké společnosti bude vyžadovat přehodnocení vymezení a klasifikace stáří a hlavně přístupy k lidem vyššího věku. Především je potřeba respektovat značný osobní a společenský potenciál starších lidí, jejich snahu o úspěšné stárnutí a zdravé aktivní stáří. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s ) Pro shrnutí ještě zmíníme rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem. Kalendářní (chronologický) věk je takový věk jedince vyjadřující čas, který uplynul od jeho narození v letech. Jeho význam je spíše sociální a právní. Biologický věk koresponduje s funkčním stavem orgánů v porovnání se standardním stavem v určitém věku, ukazuje nám vlastně jakousi opotřebovanost" organismu. Podle Mühlpachra (2009, s. 34) mohou stárnutí a stáří nabývat trojí podoby: - Úspěšné stárnutí a zdravé (aktivní) stáří - zdravotní a funkční stav staršího člověka je lepší než současný průměr, umožňuje nejen plnou soběstačnost, ale i chtěnou tělesnou, psychickou a sociální aktivitu až do 90 let. Aktivně stárnoucí lidé mohou žít téměř bez podpůrných služeb. Je však velmi důležité jim nabízet vhodné aktivity, vytvářet pro ně prostor a podmínky pro seberealizaci a uplatnění, včetně zaměstnání. 12

13 - Obvyklé stárnutí a stáří existuje nerovnováha mezi zhoršeným zdravotním a funkčním stavem, psychickými potřebami, nároky prostředí i sociálně ekonomickými možnostmi stárnoucího člověka. Důsledkem této nerovnováhy je jeho určitá nespokojenost. Míra zdravotních obtíží i funkčních limitací však odpovídá jejich vrstevníkům, současné normě v dané společnosti. - Patologické stárnutí a stáří zdravotní a funkční stav, adaptace, spokojenost, seberealizace patologicky stárnoucích je horší než u vrstevníků, než odpovídá současné normě. Na patologickém stáří se významně podílejí zrychlené stárnutí, závažné onemocnění (např. Alzheimerova choroba), špatné prostředí, nedostatek finančních prostředků, nedostatek sociálních kontaktů a ztráta blízkého člověka. Samozřejmě každá společnost by si přála co nejvíce úspěšně stárnoucích a aktivních starých lidí, zvláště v době, kdy se prodlužuje střední délka života a kdy přibývá lidí dožívajících se vysokého věku. Společnost by se proto měla snažit vytvářet starším lidem vhodné podmínky k úspěšnému stárnutí, a to především poskytováním kvalitní zdravotní péče, poskytováním účinné sociální a finanční podpory. Také by měla podporovat činnosti, které vedou k aktivizaci starších lidí i k navazování sociálních kontaktů. Aktivizačními činnostmi mohou být např. studium univerzit třetího věku, tělesný pohyb, různé přednášky, kulturní programy aj. Pomocí geriatrických programů může společnost zjišťovat způsoby, které mohou vhodně i nenásilně ovlivnit styl života a s ním zdravotní stav starších lidí, s cílem prodloužit jejich nezávislost, soběstačnost, a tím zlepšit celkovou důstojnost prožívání vyššího věku. Především by však měla každá vyspělá společnost iniciovat změnu v postoji lidí ke stáří a starším lidem, aby nedocházelo k věkové diskriminaci a nevhodnému chování. Nevhodné jednání a zacházení s lidmi vyššího chronologického věku vyplývá z různých příčin včetně mýtů o stáří nebo nepochopení potřeb a ohrožení starších lidí. Bohužel často u těchto výrazně znevýhodněných či závislých lidí dochází k zanedbávání péče a k různým formám násilí. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 108) Několik století bylo vyzrálé stáří vzácné, a proto žádoucí. Vznikla romantická představa o krásném stáří. Od 19. století se začíná rýsovat nový trend, jenž upřednostňuje děti a mladé lidi a odklání se od krásného stáří, které se stává obtížně přijatelným obdobím života. V posledních několika desetiletích došlo odmítání stáří a starých lidí tak daleko, že nepřátelské postoje ve společnosti přerostly v někdy skrývaný, jindy dokonce otevřený boj proti starým lidem. V angloamerické literatuře je pro nepřátelství a agresivní 13

14 chování vůči starým lidem používán pojem ageismus. Někdy je ageismus vysvětlován jako averze vůči starým lidem i všemu, co stáří připomíná. V současnosti je také ageismus podstatou rozšířeného jevu, který označujeme jako věkovou diskriminaci starých lidí. (Haškovcová, 2010, s ) Za optimální prevenci věkové diskriminace lidí s vyšším věkem, násilí páchaném na nich a v rodinách vůbec lze považovat výchovu ke zdravému sebevědomí, zodpovědnosti za své chování, samostatnosti a toleranci, volbě vhodného partnera, a to již od dětství. (Mühlpachr, 2009, s. 87) Důležité je změnit negativní postoj mladých vůči stáří, neboť ten znemožňuje šanci poprat se s problematikou stáří a vnitřně ji zpracovat. 1.1 Seniorská populace Slovo senior pochází z latinského slova senex, senis (starý), jehož druhý stupeň je senior (starší). Toto slovo má nyní více významů: označuje protiklad starší k mladšímu, člověka v letech, starého člověka, starce, ve sportu dospělého oproti juniorovi a rozlišuje dvě osoby téhož jména. Je složité určit, jak starého člověka můžeme slovem senior pojmenovat. V naší společnosti je obecně za seniora považován člověk, který odešel z pracovního procesu do starobního důchodu. Vymezení seniorské populace je však mnohem komplikovanější, proto se liší jak ve vědních oborech, tak ve společenské praxi. Například Příhoda (1974, s. 62) považuje za seniora člověka od věku 60 let, tedy od doby, kdy začíná poslední fáze periodizace lidského života. Tuto fázi nazývá senium a člení ji do třech kategorií: let senescence, počínající, časné stáří, let kmetství, senium, vlastní stáří, pokročilý čili stařecký věk- snížení fyzických i psychických sil, změny zevnějšku a v gestech, v chůzi, v psychice, - 90 a více let patriarchium, dlouhověkost. V současnosti se mnohem více používá dělení Mühlpachra (2009, s. 21), který posunul hranici, kdy se člověk stává seniorem, na 65 let a zkrátil patnáctileté poslední periody lidského života na 10 let. Seniorskou populaci vymezuje takto: - Mladí senioři (65-74 let) obvykle u nich převažuje zájem o pracovní uplatnění či o činorodé uplatnění po odchodu do důchodu. Mají zájem o seberealizaci. Věnují se aktivitám, na které při zaměstnání a péči o děti nezbyl čas. Podporují své staré rodiče, pečují o vnoučata a snaží se navazovat sociální kontakty. Zdravotní stav a funkční zdatnost je ještě poměrně na dobré úrovni. 14

15 - Staří senioři (75-84 let) u této skupiny lidí dochází k zhoršení funkční zdatnosti a nastupují zdravotní problémy, narůstá potřeba rehabilitačních a rekondičních programů. Zvyšuje se u nich riziko ovdovění. Na všechny vykonávané činnosti spotřebují mnohem více energie a času, proto potřebují mnohem více odpočívat. - Velmi staří senioři (85 a více) tito senioři pozbývají soběstačnosti a zabezpečenosti. Mají stále méně sociálních kontaktů. Často pobývají v ústavních a zdravotnických zařízeních. Jejich zdravotní a funkční stav je již velmi špatný. Senioři jsou skupinou velmi heterogenní. Přestože členové této skupiny mají mnohé rysy společné, liší se svou zdatností, věkem, životními podmínkami, lokalitou i bytovými podmínkami, sociálními kontakty, zájmy, prioritami a nároky. Proto lidé, kteří vytvářejí aktivizační programy pro seniory, musí zmíněné odlišnosti zohlednit. Nezbytný je individuální přístup, jenž ctí a respektuje v každém člověku až do nejvyššího věku jeho neopakovatelnou jedinečnost. Seniorská populace se neustále mění a vyvíjí. Nové generace seniorů znamenají nové zkušenosti, návyky, znalosti, nároky a potřeby. Mají vyšší vzdělání, jsou aktivnější i náročnější, ženy emancipovanější. Mění se také pohled na stáří a sociální role seniorů ve společnosti. Čevela, Kalvach, Čeledová (2012, s. 27) konstatují, že seniorská populace je: - heterogenní, - s převahou ovdovělých žen, - disponující významným sociálním potenciálem, - znevýhodněná vůči mladším generacím, - vyžadující individuální přístup. Pro každého člověka je seniorské období velmi významnou částí života, která může trvat více než dvacet let. Proto je vhodné ji dělit na více nežli dvě skupiny. Pro empirické šetření této práce využijeme členění Mühlpachra, v němž ji rozdělil takto: let (mladí senioři), let (staří senioři), 85 let a více (velmi staří senioři). 1.2 Pojem demografické stárnutí Složení obyvatelstva podle věku a pohlaví patří k základním charakteristikám sledované populace a jeho změny mají ve vyspělých zemích větší význam než samotný vývoj početního stavu. Věková struktura obyvatelstva určitého území je odrazem 15

16 dlouholetého populačního vývoje a s ním souvisejícího reprodukčního chování a pohybu obyvatelstva (migrace) v posledních sto letech. Zároveň současná struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku výrazně ovlivňuje budoucí vývoj. (Hodnocení zdravotního stavu, 2007, s. 39) Struktura obyvatelstva podle věku je vyjádřena rozdělením celkového počtu obyvatel do jednoletých nebo víceletých (obvykle pětiletých) věkových skupin. Toto členění se prakticky vždy provádí odděleně pro muže a ženy. Velmi přehledným grafickým znázorněním věkové struktury je věková pyramida. Podle demografické reprodukce můžeme populaci členit do tří věkových skupin: dětské (0-14 let), reprodukční (15-49) a postreprodukční (+50 let). V praxi se však častěji používá členění do věkových skupin podle ekonomické aktivity na skupinu dětskou (0-14 let), produktivní (15 let-věk odchodu do penze) a postproduktivní (+věk odchodu do penze), které umožňuje lepší využití demografických poznatků pro sociální i hospodářskou politiku státu. V dnešní době jsou ve spojitosti s věkovou strukturou zejména diskutovány otázky související s procesem stárnutí obyvatelstva. Stárnutí z hlediska demografického je strukturálním procesem a je zcela odlišné od stárnutí jednotlivců (tzv. biologického stárnutí). K demografickému stárnutí dochází v důsledku změn v charakteru demografické reprodukce a mění se při něm zastoupení dětské a postreprodukční složky v populaci. Vzhledem k poklesu úrovně porodnosti, zlepšování úmrtnostních poměrů a prodlužování naděje dožití se v procesu demografického stárnutí zvyšuje podíl starých osob v populaci. (Kalibová, 2003, s. 19) Demografické stárnutí měříme indexem stáří, jenž udává počet osob starších 50 let na 100 dětí ve věku 0-14 let. V praxi se, jak již bylo řečeno, více využívá dělení obyvatelstva do věkových skupin podle ekonomické aktivity. Potom tedy index stáří vyjadřuje počet osob v důchodovém věku na 100 dětí ve věku 0-14 let. V České republice se v současné době do postproduktivní složky počítají lidé s věkem nad 65 let, kdy se zpravidla odchází do starobního důchodu. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) dochází ke stárnutí populace ve chvíli, kdy podíl osob nad 65 let převýší 7 %. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ke stárnutí populace dochází, pokud se v průběhu času mění věkové složení tak, že narůstá počet osob v důchodovém věku vzhledem k dětem a osobám v produktivním věku. Dalším důležitým ukazatelem postupného stárnutí populace je zvyšující se hodnota průměrného věku populace. Na věkové složení populace působí celkem tři faktory: vývoj míry porodnosti, úmrtnosti a migrace. Na stárnutí populace má vliv snižování míry porodnosti a úmrtnosti. 16

17 Nejdříve dochází k poklesu úmrtnosti a pak s určitým časovým zpožděním (tzv. fázovým posunem) k poklesu porodnosti, aby se nakonec úmrtnost i porodnost ustálila na nízkých hodnotách. (Rabušic, 2002, s. 4) Migrace může stárnutí populace dočasně zpomalit, pokud imigrují mladí lidé a emigrují staří. Může se však jednat pouze o zpomalení dočasné, neboť i mladí imigranti, pokud neodejdou, jednou zestárnou. 1.3 Demografické stárnutí populace ČR Do věkové struktury obyvatelstva ČR se na počátku 21. století promítly především výkyvy porodnosti během celého předchozího století, méně ji ovlivnil vývoj úmrtnosti a působení migrace bylo téměř zanedbatelné. Podle Svobodové (2012, s. 1) se bude na základě demografických prognóz počet živě narozených dětí do budoucna opět snižovat. Počet zemřelých od roku 1989 stále klesá, což je dáno zlepšením životních podmínek lidí v ČR, např. zlepšilo se stravování, dostupná lékařská péče, hygienické podmínky atd. Demografické předpovědi ukazují, že úroveň plodnosti bude klesat pod hranici prosté reprodukce, která nezaručuje početní obnovu populace, což má spolu s trvalým zlepšováním úmrtnostních poměrů za následek zintenzivnění demografického stárnutí. Klesající úmrtnost souvisí i s postupným prodlužováním délky života obyvatel. Dlouhý život přestal být privilegiem jednotlivců a stává se masovým jevem. Více než 90% obyvatel České republiky se dožívá 65 let, přitom na počátku předminulého století by už byli dvacet let po smrti. Pokles úmrtnosti se nejvíce projevuje ve skupině osob vyššího věku. Důsledkem tohoto trendu ve vývoji úmrtnosti je narůstající hodnota ukazatele naděje dožití. Naděje dožití (střední délka života) vyjadřuje, kolika let by se člověk určitého věku dožil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce. Vzhledem k odlišnosti v úmtrtnosti obou pohlaví se zásadně uvádí zvlášť za muže a za ženy. Od roku 1950 naděje dožití žen i mužů stoupá. Zatímco ženy narozené v roce 1950 měly šanci na dožití se 67 let a muži 62 let, dívky narozené v roce 2010 už mají teoretickou možnost dožít se téměř 81 let a chlapci necelých 75 let. Vývoj počtu zemřelých v dalších letech bude ovlivňovat i měnící se věková struktura. Do roku 2035 bude podíl dětské věkové skupiny (0-14) v České republice mírně klesat, zatímco podíl postproduktivní skupiny (+65) poroste. To znamená, že poroste i index stáří. 17

18 1.4 Populační stárnutí jako sociální problém Stárnutí populace je v následujícím období nevyhnutelné, neboť budoucí věková struktura je již určitým způsobem podmíněna složením obyvatelstva současného. Graf č. 1 ukazuje, k jaké věkové skladbě česká populace směřuje. Graf 1 Věková skladba obyvatelstva v roce 2066 Zdroj: ČSÚ, dostupnost z: http: roce_2066 Není divu, že se zvyšují obavy z nadměrného zatížení produktivní generace a z nedostatečného plnění závazků generacím již ekonomicky neaktivním. (Hálová, 2007, s. 26). Demografové, na základě nejnovějších studií, dokonce předpovídají dvojnásobný nárůst ekonomicky neaktivního obyvatelstva do roku Do budoucna se změní i věková skladba starší populace. Poroste především podíl osob starších 80 let. Avšak s rostoucím věkem lidí se budou také výrazně zvyšovat nároky na zdravotní péči, sociální služby a výdaje na důchody. Pokud by se zachoval současný stav důchodového sytému, byla by situace neudržitelná, neboť by výrazně klesl podíl ekonomicky aktivních obyvatel ČR. Proto je nezbytné stávající systém reformovat. V současnosti politici ČR neustále zvyšují věk odchodu do starobního důchodu. Domníváme se však, že toto opatření nebude nakonec moc efektivní. Starší lidé už nemají tak pokrokové myšlenky, bývají v názorech konzervativnější, bojí se riskovat. Projevuje se 18

19 u nich neochota učit se novým věcem, technologiím. Na základě tohoto faktu se může stát, že ekonomika bude stagnovat. S přibývajícím věkem také bývají lidé častěji nemocní. Projeví se nemoci pohybového aparátu a další chronické nemoci. Nedovedeme si představit, jak budou vykonávat lidé pokročilejšího věku některé fyzicky i psychicky náročné profese. Myslíme si, že tyto osoby budou často využívat možnosti odchodu do předčasné penze. Zaměstnavatelé o ně také mohou ztratit zájem a stanou se nezaměstnanými. Nové zaměstnání potom budou hledat jen velmi těžko a budou pobírat dlouhodobě sociální dávky. S odchodem do důchodu klesá životní úroveň seniorů. S čímž souvisí otázka chudoby. Mnozí lidé se pohybují na samé hranici chudoby. Je to dáno faktem, že přibývá osamocených osob, které z jedné penze musí zaplatit stále rostoucí náklady na bydlení, jídlo a za lékařskou péči. Po uhrazení těchto nákladů jim už mnoho nezbývá, byť šetří, jak mohou. Tento problém se v příštích letech bude prohlubovat. Populační stárnutí se promítá nejen do postavení seniorů ve společnosti, ale též do sféry soukromé, do mezigeneračních vztahů a vztahů uvnitř rodiny. Bude docházet k tomu, že bude naživu současně větší počet generací, ale s menším počtem jedinců. Pokles plodnosti spolu s rozpadem tradičních rodin a větší prostorovou mobilitou tak bude mít za následek mimo jiné zužování souboru pečovatelů. (Svobodová, 2012, s. 1) Bude proto nutné rozšiřovat nabídku sociálních služeb ve spolupráci se službami zdravotními, pokud možno v přirozeném prostředí seniora. Aby se ulehčilo rodinám v péči o nemohoucí rodinné příslušníky, musí se zřizovat nové denní stacionáře nebo budou muset pečovatelé docházet do rodin. Bylo by potřebné rozšířit sortiment služeb pro ještě soběstačné jedince např. o dovážku jídla, nákupů, praní i žehlení prádla, domácí kadeřnické a rehabilitační služby aj., a tím jim umožnit žít ve vlastní domácnosti. Vlastní domácnost je pro člověka pocitem jistoty, je zásadním motivačním nástrojem k udržování sociálních vazeb se svým okolím. Ne všichni staří lidé mohou žít sami, neboť jim to neumožňuje jejich zdravotní, fyzický či psychický stav a jejich rodina se o ně nezvládá postarat. S rostoucím počtem osob starších osmdesáti let se jistě zvýší i počet nemohoucích, pro které bude potřeba budovat další domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou a navyšovat počet lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných. Samozřejmě bude pro seniory lepší, pokud se o ně postará rodina v jejich přirozeném prostředí, protože například v domově pro seniory je o ně po všech stránkách postaráno, ale za cenu ztráty soukromí a osobní svobody. V poslední době se sice prostředí ústavní péče hodně zlepšilo, ale stále je v této oblasti co 19

20 zlepšovat. Je nutné, aby se člověk vytržený ze svého domova, kde byl zvyklý žít velkou část života, cítil co nejlépe. K tomu napomáhá fakt, že se výrazně snížil počet lůžek na pokojích. Nové domovy pro seniory už mají pokoje jednolůžkové či dvojlůžkové. Lidé si je mohou zařídit vlastním nábytkem, který jim připomíná jejich vlastní domov. Dříve se klientům takových zařízení poskytovaly pouze pečovatelské a zdravotní služby. V současnosti si mohou klienti vybrat z řady jim nabízených volnočasových aktivit např. rehabilitační cvičení pro seniory, šachové kroužky, různé tematické přednášky. Populační stárnutí obyvatelstva ČR přináší i problémy ve zdravotnictví, neboť za osoby neaktivní platí zdravotní pojištění stát, čímž je jim umožněn bezplatný přístup ke zdravotní péči. Staří lidé jsou nejen neaktivní, ale mají specifické potřeby a problémy v oblasti lékařské péče, kdy je často nutné zdravotní stav seniorů řešit rozdílným způsobem než u zbytku populace. S narůstajícím počtem a podílem starších lidí ve společnosti rostou náklady na jejich léčení. Stárnutí populace značí mnohé problémy v ekonomické i sociální sféře. Rostou náklady na sociální zabezpečení a zdravotní péči. Společnost se potýká s nedostatkem pracovních sil na trhu práce a tím i s udržitelností financování důchodového systému. Pro společnost však může demografické stárnutí zároveň představovat příležitost a výzvu, jak co nejefektivněji využít znalostí a životních zkušeností přibývajícího počtu starších lidí. 2 Volný čas Volný čas je v současnosti aktuálním tématem, jemuž věnují zájem mnohé sociální vědy (sociologie, psychologie, antropologie, filozofie, teologie, pedagogika) i odborníci z dalších oblastí lidských činností (z politiky, ekonomiky či medicíny). Počátek zvýšeného zájmu o volný čas se datuje do druhé poloviny 20. století, kdy došlo v ekonomicky vyspělých zemích ke zvýšení životního standardu díky ekonomickému rozvoji a novým technologiím. Zvýšení životního standardu přineslo změny v životních způsobech. Důležité místo v nich zaujal nejen čas věnovaný práci, ale hlavně čas volna. Poprvé definoval volný čas francouzský sociolog Dumazedier (1966, s. 443) jako souhrn činností, které člověk může dělat úplně dobrovolně proto, aby si odpočinul nebo aby se pobavil nebo rozvinul své znalosti dobrovolnou společenskou činnost nebo své tvořivé schopnosti potom, co se osvobodil od pracovních, rodinných a společenských závazků. Podtrhnul, že výdobytkem moderní doby není materiální blahobyt, ale 20

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání seniorů jako sociální nutnost DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Pavel Mühlpachr,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více

Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí. Stanislava Konzbulová

Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí. Stanislava Konzbulová Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí Stanislava Konzbulová Bakalářská práce 2013 - ABSTRAKT Práce Sociální aspekty péče o seniora v domácím prostředí se věnuje tématu, které se stává stále

Více

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová Vliv volného času na sebepojetí seniorů Bc. Martina Rozsypalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vliv volného času na sebepojetí seniorů. Teoretická část definuje stáří, stárnutí

Více

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alice Onderková Autorka: Bc. Gabriela Kopečková obor: ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Vzdělávání seniorů v ČR Sociální práce Vypracovala: Eva Grohová Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Čelákovice 2011 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

Hodnocení smyslu života u seniorů

Hodnocení smyslu života u seniorů UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Hodnocení smyslu života u seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

Aktivizace seniorů v denním stacionáři

Aktivizace seniorů v denním stacionáři ; Aktivizace seniorů v denním stacionáři Bc. Jarmila Janíčková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V předkládané diplomové práci se zabývám problematikou aktivizace seniorů v denním stacionáři. Teoretická

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

2. Vymezení základních pojmů

2. Vymezení základních pojmů Obsah 1. Úvod 3 2. Vymezení základních pojmů 5 3. Aktivní stárnutí 6 3.1. Vymezení pojmu 6 3.2. Obecné charakteristiky stáří a stárnutí 6 3.2.1. Vymezení pojmů stáří, stárnutí a senior z různých pohledů

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

Hodnocení pobytového zařízení seniory

Hodnocení pobytového zařízení seniory OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Hodnocení pobytového zařízení seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Šárka Menšíková Vedoucí práce: PhDr. Linda Nováková Palatá

Více

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROMAN JEŽEK VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ VE VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ OLOMOUC 2013 VEDOUCÍ PRÁCE: MGR. DAGMAR

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2010 Bc. Tamara Kotalová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová

Sociální aspekty seniorského věku. Bc. Milena Kánovičová Sociální aspekty seniorského věku Bc. Milena Kánovičová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá stářím a problémy seniorského věku. Cílem práce je analyzovat sociální aspekty seniorského

Více

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková

Volnočasové aktivity dětí školního věku. Bc. Renata Kulíšková Volnočasové aktivity dětí školního u Bc. Renata Kulíšková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje volnému času a volnočasových aktivitám dětí školního u. V praktické části je u dětí

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Monika VOMOČILOVÁ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Monika VOMOČILOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Monika VOMOČILOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aktivizace seniorů v rezidenčních zařízeních Monika Vomočilová

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ Lucie Míčová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: PaeDr. Marie Vorlová Studijní obor: Pastorační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů jako téma budoucnosti Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. Autor práce:

Více

Právo seniora na soukromí v ústavní péči. Kateřina Majtánová, DiS.

Právo seniora na soukromí v ústavní péči. Kateřina Majtánová, DiS. Právo seniora na soukromí v ústavní péči Kateřina Majtánová, DiS. Bakalářská práce 2013 áš ý ý í í ě Áí ÁŘ ÉÁ Ě É Í Ě É Ý é ří í ř Á Á íčí í í á í é á á íú íéč á á í é éé á ů ž ý á í é ý á í ě á ří ě ší

Více

DOBROVOLNICTVÍ VOLUNTEERING

DOBROVOLNICTVÍ VOLUNTEERING Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ

METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ METODIKA K PROJEKTU AKTIVNÍ STÁRNUTÍ JAKO ODPOVĚĎ NA NADCHÁZEJÍCÍ SPOLEČENSKOU KRIZI V ČESKÉ REPUBLICE A EVROPĚ ÚVOD Tým Evropské rozvojové agentury vnímá aktuální demografické změny ve společnosti, narůstající

Více

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod. Bc. Vladimíra Suchánková (roz.

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod. Bc. Vladimíra Suchánková (roz. Kvalita života seniorů v domovech pro seniory provozovaných Oblastní charitou Uherský Brod Bc. Vladimíra Suchánková (roz. Beníčková) Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Fenomén aktivního stáří v Pardubicích. Monika Hazafyová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Fenomén aktivního stáří v Pardubicích. Monika Hazafyová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Fenomén aktivního stáří v Pardubicích Monika Hazafyová Bakalářská práce 2009 ANOTACE Tato bakalářská práce se zabývá aktivním stáří v Pardubicích. Snaží se zmapovat

Více