Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta pedagogická Katedra sociální pedagogiky Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Bc. Martina Kiacová N 7507 Specializace v pedagogice Sociální pedagogika PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. Hradec Králové 2014

2 Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Zadání diplomové práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Název závěrečné práce: Název závěrečné práce AJ: Martina Kiacová N7507 Specializace v pedagogice Sociální pedagogika Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů Physical activities as a part of seniors leisure time Cíl, metody, literatura, předpoklady: Práce je zaměřená na jednu z možností trávení volného času seniorů v duchu zdravého životního stylu - aktivní pohyb. Teoretická část práce je věnována charakteristice seniorů, jejich kvality života a významu pohybových aktivit v rámci volného času. Cílem výzkumného šetření je zjistit postoje seniorů Pardubického kraje k pohybovým aktivitám, jaké pohybové aktivity starší lidé v daném regionu preferují a zda mají dostatek příležitostí je realizovat. Garantující pracoviště: Vedoucí práce: Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D. Konzultant: Oponent: Mgr. Leoš Šebela Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Pardubicích dne Bc. Martina Kiacová

4 Poděkování: Touto cestou děkuji PaedDr. Monice Žumárové, Ph.D. za odborné vedení diplomové práce, za poskytnutí času, cenných rad a připomínek. Bc. Martina Kiacová

5 Anotace KIACOVÁ, M. Pohybové aktivity jako součást volného času seniorů. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, s. Diplomová práce. Tato diplomová práce je zaměřená na jednu z možností trávení volného času seniorů v duchu zdravého životního stylu - aktivní pohyb. Celá práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je věnována charakteristice seniorů, kvalitě jejich života a významu pohybových aktivit v rámci volného času. První kapitola vymezuje pojmy stárnutí, stáří, seniorská populace a demografické stárnutí. Druhá kapitola se zabývá volným časem, kvalitou života i životním stylem starších lidí. Třetí kapitola charakterizuje pohybové aktivity, jež se řadí mezi neúčinnější prostředky proti stárnutí a nemocem. Mají pozitivní vliv na zdraví lidí, a tím přispívají k prodloužení kvalitního života. Třetí kapitola také seznamuje s pohybovými omezeními, s motivacemi a postoji seniorů k aktivnímu pohybu a pohybovými činnostmi, které jsou seniorům doporučovány. Praktickou část práce, která je obsahem čtvrté kapitoly, tvoří průzkumné šetření provedené metodou ankety. Hlavním cílem tohoto šetření bylo zjištění postojů seniorů Pardubického kraje k pohybovým aktivitám, jaké pohybové aktivity starší lidé v daném regionu preferují a zda mají dostatek příležitostí je realizovat. Klíčová slova: senior, stárnutí, volný čas, pohybové aktivity

6 Annotation KIACOVÁ, M. Physical Activities as a Part of Seniors Leisure Time. Hradec Králové: Faculty of Education, University of Hradec Králové, p. Diploma Thesis. The diploma thesis focuses on physical activity of seniors as one of the possible ways to spend their leisure time. The thesis consists of two parts - theoretical and practical one. The theoretical part characterises seniors, their quality of life and the importance of physical activities as a part of their leisure time. The first chapter defines the key terms such as ageing, senior age, senior population and demographic ageing. The second chapter deals with the leisure time, quality of life and general lifestyle of senior citizens. The third chapter adds the characteristics of physical activities, which belong to the most effective prevention of illnesses and other problems of senior age. These activities have a positive effect on human health and help to live longer and better quality life. The third chapter also presents various health problems, motivations and approaches of senior citizens to the generally recommended physical activities. The practical part of the thesis is presented in the fourth chapter. The research, carried out as a set of interviews, was aimed at mapping the approach of senior citizens within the Pardubice region to physical activities, as well as finding out what types of physical activities are preferred and whether there are sufficient opportunities to carry out these physical activities. Keywords: senior, ageing, leisure time, physical activities

7 Obsah ÚVOD STÁRNUTÍ A STÁŘÍ SENIORSKÁ POPULACE POJEM DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ POPULACE ČR POPULAČNÍ STÁRNUTÍ JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM VOLNÝ ČAS FUNKCE VOLNÉHO ČASU ČINNOSTI VOLNÉHO ČASU SENIORŮ ŽIVOTNÍ STYL KVALITA ŽIVOTA POHYBOVÉ AKTIVITY V SENIORSKÉM VĚKU VYMEZENÍ POJMU POHYBOVÉ AKTIVITY POHYB JAKO SOUČÁST ZDRAVÍ POHYBOVÁ OMEZENÍ U SENIORŮ MOTIVACE A POSTOJE SENIORŮ K POHYBOVÝM AKTIVITÁM POHYBOVÉ AKTIVITY DOPORUČOVANÉ SENIORŮM POHYBOVÉ AKTIVITY V PŘÍRODĚ SILOVÁ CVIČENÍ DECHOVÁ, PROTAHOVACÍ A UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ PRŮZKUMNÉ ŠETŘENÍ PRŮZKUMNÉ CÍLE A STANOVENÍ HYPOTÉZ POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT PRŮZKUMNÝ SOUBOR, CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ VYHODNOCENÍ A INTERPRETACE PRŮZKUMNÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 80

8 Úvod Život je jako oheň vítr jako pohyb, oheň bez větru plápolá život bez pohybu skomírá. Jan Ámos Komenský Jednou z nevyhnutelných skutečností v našem životě je stáří. Je na každém z nás, jak se k němu postavíme. Zda své stáří aktivně prožijeme, nebo ho jen přežijeme. Stárnutí je přirozený proces, který nelze zastavit, ale svým přístupem ho můžeme pozitivně i negativně ovlivnit. Otázkou je, co máme dělat, abychom stárnutí zpomalili a zvýšili kvalitu našeho stáří? Za téma své diplomové práce jsem si zvolila téma pohybových aktivit seniorů, které jsou jednou z možností, jak zvýšit naději na zdravé a spokojené stáří. Pohybové činnosti bezesporu přispívají ke zlepšení zdraví, udržení potřebné fyzické i duševní výkonnosti, čímž napomáhají smysluplnému zapojení seniorů do společnosti, což je v dnešní době velice důležité. V současnosti je aktivní stárnutí velmi aktuální a hodně diskutované téma, jež souvisí s demografickým stárnutím evropské populace, tedy i populace České republiky. Neustálé zvyšování počtu stárnoucích osob staví každou společnost před těžký úkol. Měla by převzít zodpovědnost za vytváření vhodných podmínek k úspěšnému stárnutí, a to zejména poskytováním kvalitní zdravotní péče, účinné sociální a finanční podpory. Také by se měla snažit o ovlivnění životního stylu starších lidí tak, aby směřoval k jejich aktivizaci, například podporou a propagováním činností jako jsou např. pohybové aktivity, studium univerzit třetího věku, různé přednášky, kulturní programy aj. Kvalitu života seniorů ovlivňuje řada determinantů, k nimž patří i trávení volného času. Odchodem do důchodu přichází starší člověk o svoji hlavní životní náplň, práci. Zato získává značné množství volného času, kterého se mu dříve nedostávalo. Někteří senioři mají konečně příležitost realizovat věci a koníčky, na které neměli v produktivním věku čas. Jiní lidé v penzi nevědí, co si s volným časem počít, čím jej naplnit. Tento fakt může být pro ně dost stresující. Jak lidé naplňují svůj volný čas, je podmíněno řadou okolností, např. rodinou, zdravotním a psychickým stavem, úrovní vzdělání, ekonomickou situací, bydlištěm, hodnotovou orientací, ale i dostupností informací o nabízených volnočasových aktivitách. S rostoucím počtem seniorů se zvyšuje nabídka volnočasových aktivit pro ně. Senioři si mohou vybrat z nabízených kulturních, pohybových, sociálních, vzdělávacích, veřejných i rekreačních aktivit, které jim nabízejí různé kluby, sdružení, obce či denní 8

9 centra, s cílem začlenit je do kolektivů. Tyto aktivity mohou navštěvovat senioři, kteří bydlí doma, jsou soběstační, ale i senioři bydlící v různých domech s pečovatelskou službou apod. Organizované volnočasové aktivity pomáhají seniorům trávit volný čas aktivně, smysluplně a především ve společnosti dalších lidí. Problematika aktivního stárnutí a pohybových aktivit ve volném čase seniorů mě zajímá z osobních důvodů, protože mám ve svém okolí mnoho aktivních seniorů, ale také proto, že této problematice dle mého názoru není dosud věnováno tolik pozornosti, jakou by si zasluhovala. Na světě řešíme tolik věcí a bohužel se stává, že zapomínáme na lidi, kteří pro nás toho tolik udělali. Stáří je doprovázeno řadou zdravotních a psychických komplikací ovlivňujících životní styl, z nichž mnohé jsou způsobeny nesprávnou životosprávou a nedostatkem aktivního pohybu. Často slýcháme o řadě chyb, omylů a mýtů týkajících se výživy a pohybových aktivit seniorů, proto by bylo dobré se nad tímto tématem pozastavit a zamyslet se, jak by to mělo být správně. Cílem práce je charakterizovat problematiku pohybových aktivit ve volném čase seniorů a následným empirickým šetřením ověřit ústřední výzkumnou otázku této práce: Jaký zaujímají postoj senioři Pardubického kraje k pohybovým aktivitám a zda mají dostatek možností je realizovat? Teoretická část práce vymezuje základní pojmy související s tématem práce. První kapitola se věnuje stárnutí, stáří, seniorské populaci a demografickému stárnutí. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou volného času, kvalitou života i životním stylem seniorů. Třetí kapitola charakterizuje pohybové aktivity z obecného hlediska, zdůrazňuje jejich vliv na zdraví starších lidí a potřebu hýbat se i v pokročilém věku, zaznamenává motivace a postoje seniorů k pohybovým činnostem. Seznamuje také s pohybovými omezeními a pohybovými aktivitami, které jsou seniorům doporučovány. Empirická část práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jak se senioři Pardubického kraje pohybují, zda využívají nabídku organizací k vykonávání pohybových aktivit pro ně určených a zda jsou spokojeni s touto nabídkou. Pro zpracování teoretických východisek k průzkumnému šetření je využito studia a analýzy odborných pramenů. K získání dat pro průzkumné šetření byla zvolena jako nejvhodnější metoda ankety. Výstupy a zjištění v rámci této práce by mohly posloužit organizacím zabývajícím se pohybovými aktivitami seniorů, neboť přinášejí aktuální pohled na zpracované téma. Mohly by být také přínosem pro laickou veřejnost, protože problematika pohybových aktivit a volného času seniorů se dotýká nebo bude dotýkat každého z nás. 9

10 1 Stárnutí a stáří Stáří přichází ke každému jinak. Někdo nikdy nezestárne - má stále radost ze života, silnou schopnost regenerovat, schopnost vytvářet si životní podmínky, zázemí rodiny a přátel. Někdo je starý už brzy po dosažení čtyřiceti let. V naší kultuře je kalendářní věk spojován s určitými představami, jak bychom měli být v daném věku materiálně zabezpečeni, schopni, ale i jak bychom měli vypadat, jak bychom měli být přijímáni okolím apod. Věříme, že stárnutí je spojeno se zralostí, moudrostí a respektem. Nicméně stárnutí mohou doprovázet i negativní jevy jako je snižování tělesného zdraví a rozumových schopností, nečinnost, chudoba, společenská izolace a sociální závislost. Proces stárnutí začíná již v okamžiku našeho zrození. Podle Mühlpachra (2009, s. 22) je stárnutí (gerontogeneze, involuce) zákonitý, specifický celoživotní proces, jehož projevy se stávají se zvyšujícím se věkem zřetelnější. Tento proces je individuální, ovlivněný genetickou výbavou, různými životními podmínkami, kontakty s prostředím, celkovým zdravotním stavem a životním stylem. Zároveň jde o proces, který nerovnoměrně postihuje různé struktury a funkce organismu. Stupeň postižení závisí na jejich zatěžování, stimulování či poškozování. Existují tři druhy postižení lidského organismu: - Biologické vychází z individuálních genetických dispozic (činnost žláz s vnitřní sekrecí, buněčná výbava). Dá se ovlivnit pouze nepřímo, pomocí léků, které dodávají tělu potřebné chybějící látky, zlepšují průtokové vlastnosti krve, funkce tkání, činnost vegetativního nervového systému a stimulují mozkovou činnost. - Tělesné dochází ke změnám ve složení a řízení organismu (řídnutí kostí, zpomalení nervového vedení, pokles svalové hmoty, poruchy spánku, snížení průtoku krve všemi orgány, zvýšení dechové práce, zpomalení trávicího systému, nižší imunita, zhoršení smyslového vnímání). Toto postižení se dá ovlivnit nejen nepřímo léky, ale do jisté míry přímo zdravým životním stylem (nekouření, aktivní tělesný pohyb, zdravé stravování). - Duševní souvisí se sníženou činností mozku i těla, zkrácením životních perspektiv, změnou vzhledu a dalších společenských faktorů. Člověk ztrácí vztah k určitým osobám, zálibám i hodnotám. Duševní stárnutí lze zpomalit například aktivním udržováním sociálních kontaktů, provozováním koníčků nebo duševní činností, jakou je například luštění křížovek, čtení knih, studium. 10

11 Proces stárnutí se postupně nevyhne téměř žádné funkci organismu. Přesto určitý počet starých lidí jakoby nestárnul. Tito lidé jsou fyzicky i duševně čilí, aktivní a zdraví. Cestují, sportují, zajímají se o kulturní i politické dění, jsou užiteční, pracují i v důchodu. Pomocí výjimečných adaptabilních schopností a životních zkušeností vyvíjejí i přes biologické změny, ke kterým dochází v jejich těle, různé činnosti, v nichž se výkonem vyrovnají mladým lidem, a někdy je i předčí. Jak již bylo zmíněno, proces stárnutí je individuální a nerovnoměrný. V některých životních obdobích člověk stárne rychleji, v jiných pomaleji. Ale všichni stárnou, i když se mnozí domnívají, že se jich stáří zdaleka netýká. I ti však jednou dosáhnou pomyslné hranice stáří. Lidé moderní doby nechtějí být staří, a také nechtějí o stáří slyšet a mluvit o něm. Jako by pro ně neexistovalo, a to navzdory častým informacím, že naše i světová společnost stárne. Obecně je stáří vnímáno jako nezajímavé, uniformní, plné nemocí a sociálních problémů. Důsledkem těchto postojů je odklon od všeho a od všech, kteří jsou staří nebo nějakým způsobem stáří připomínají. Někteří lidé se dokonce snaží proces stárnutí zastavit například tím, že podstupují nákladné plastické operace. (Haškovcová, 2010, s. 17) Stárnutí a stáří spolu souvisejí, což naznačuje i stejný slovní kořen obou slov. Každé z těchto slov však označuje něco jiného. Stárnutím se rozumí děj, proces, obrazně řečeno: plynutí vody od pramene k moři. Stářím se rozumí stav, kdy lidé jsou staršího věku obrazně: stav vody řeky v určitém místě. Nepoužíváme zde termínu starý člověk nebo senior, avšak častěji hovoříme o starších lidech. Tímto termínem rozumíme lidi vyššího chronologického věku. (Křivohlavý, 2011, s. 17) Období stáří trvá přibližně let, proto je stejně významnou součástí života člověka jako mládí a dospělost. Vymezení a periodizace stáří jsou obtížné. Tradičně se rozlišuje stáří kalendářní, biologické a sociální: - Biologické stáří - nastupuje dosažením určité míry involučních změn lidského organismu, poklesu potenciálu zdraví. Jedná se o souhrn nevratných biologických změn, funkčních nedostatků, úmrtí, případně i celkový čas zbývající do přirozené smrti u daného člověka. - Kalendářní stáří - je dáno dosažením určitého dohodnutého věku, který vychází z obvyklého průměrného průběhu života a biologického stárnutí. Kalendářní stáří je snadno a jednoznačné stanovitelné, takže vyhovuje demografickým i jiným potřebám. Neodráží se v něm ale individuální rozdíly ve stárnutí. S prodlužováním naděje dožití a zlepšujícím se zdravotním stavem lidí dochází ke zpomalení poklesu potenciálu 11

12 zdraví, a hranice stáří se tak posunuje do vyššího věku. V 60. letech 20. století byl rozdělen vyšší věk Světovou zdravotnickou organizací (dále jen WHO) na počínající, tzv. rané stáří (60-74 let), vlastní stáří, senium (75-89 let) a období dlouhověkosti (90 a více let). V současné době se více používá členění na mladé seniory (65-74 let), staré seniory (75-84 let) a velmi staré seniory (85 a více let). Někdy se používá i dělení lidí starších 65 let na kategorii třetího věku, kterou charakterizuje aktivní nezávislý život, a čtvrtého věku, kdy začíná být starší člověk tak fyzicky i psychicky hendikepován, že je závislý v základních životních potřebách na druhých. Čtvrtý věk je jednou z podob pokročilého stáří, nikoliv objektivní zákonitostí navazující časově na tzv. třetí věk. - Sociální stáří - představuje souhrn sociálních změn, změn postojů, sociálních rolí, shrnutí typických životních událostí pokročilého věku, jakými jsou odchod do důchodu a s ním spojené snížení životní úrovně, minimální zaměstnatelnost, odchod dětí z orientační rodiny, ovdovění, ztráta sociálních kontaktů a perspektiv. Počátkem sociálního stáří bývá obvykle penzionování nebo věk vzniku nároku na starobní důchod. S prodlužováním věku lidí lze předpokládat, že se tento počátek posune do pozdějšího věku. Zároveň se do vyššího věku posouvají i další sociální události včetně pozdního rodičovství či uzavírání manželství. Nástup dlouhověké společnosti bude vyžadovat přehodnocení vymezení a klasifikace stáří a hlavně přístupy k lidem vyššího věku. Především je potřeba respektovat značný osobní a společenský potenciál starších lidí, jejich snahu o úspěšné stárnutí a zdravé aktivní stáří. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s ) Pro shrnutí ještě zmíníme rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem. Kalendářní (chronologický) věk je takový věk jedince vyjadřující čas, který uplynul od jeho narození v letech. Jeho význam je spíše sociální a právní. Biologický věk koresponduje s funkčním stavem orgánů v porovnání se standardním stavem v určitém věku, ukazuje nám vlastně jakousi opotřebovanost" organismu. Podle Mühlpachra (2009, s. 34) mohou stárnutí a stáří nabývat trojí podoby: - Úspěšné stárnutí a zdravé (aktivní) stáří - zdravotní a funkční stav staršího člověka je lepší než současný průměr, umožňuje nejen plnou soběstačnost, ale i chtěnou tělesnou, psychickou a sociální aktivitu až do 90 let. Aktivně stárnoucí lidé mohou žít téměř bez podpůrných služeb. Je však velmi důležité jim nabízet vhodné aktivity, vytvářet pro ně prostor a podmínky pro seberealizaci a uplatnění, včetně zaměstnání. 12

13 - Obvyklé stárnutí a stáří existuje nerovnováha mezi zhoršeným zdravotním a funkčním stavem, psychickými potřebami, nároky prostředí i sociálně ekonomickými možnostmi stárnoucího člověka. Důsledkem této nerovnováhy je jeho určitá nespokojenost. Míra zdravotních obtíží i funkčních limitací však odpovídá jejich vrstevníkům, současné normě v dané společnosti. - Patologické stárnutí a stáří zdravotní a funkční stav, adaptace, spokojenost, seberealizace patologicky stárnoucích je horší než u vrstevníků, než odpovídá současné normě. Na patologickém stáří se významně podílejí zrychlené stárnutí, závažné onemocnění (např. Alzheimerova choroba), špatné prostředí, nedostatek finančních prostředků, nedostatek sociálních kontaktů a ztráta blízkého člověka. Samozřejmě každá společnost by si přála co nejvíce úspěšně stárnoucích a aktivních starých lidí, zvláště v době, kdy se prodlužuje střední délka života a kdy přibývá lidí dožívajících se vysokého věku. Společnost by se proto měla snažit vytvářet starším lidem vhodné podmínky k úspěšnému stárnutí, a to především poskytováním kvalitní zdravotní péče, poskytováním účinné sociální a finanční podpory. Také by měla podporovat činnosti, které vedou k aktivizaci starších lidí i k navazování sociálních kontaktů. Aktivizačními činnostmi mohou být např. studium univerzit třetího věku, tělesný pohyb, různé přednášky, kulturní programy aj. Pomocí geriatrických programů může společnost zjišťovat způsoby, které mohou vhodně i nenásilně ovlivnit styl života a s ním zdravotní stav starších lidí, s cílem prodloužit jejich nezávislost, soběstačnost, a tím zlepšit celkovou důstojnost prožívání vyššího věku. Především by však měla každá vyspělá společnost iniciovat změnu v postoji lidí ke stáří a starším lidem, aby nedocházelo k věkové diskriminaci a nevhodnému chování. Nevhodné jednání a zacházení s lidmi vyššího chronologického věku vyplývá z různých příčin včetně mýtů o stáří nebo nepochopení potřeb a ohrožení starších lidí. Bohužel často u těchto výrazně znevýhodněných či závislých lidí dochází k zanedbávání péče a k různým formám násilí. (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012, s. 108) Několik století bylo vyzrálé stáří vzácné, a proto žádoucí. Vznikla romantická představa o krásném stáří. Od 19. století se začíná rýsovat nový trend, jenž upřednostňuje děti a mladé lidi a odklání se od krásného stáří, které se stává obtížně přijatelným obdobím života. V posledních několika desetiletích došlo odmítání stáří a starých lidí tak daleko, že nepřátelské postoje ve společnosti přerostly v někdy skrývaný, jindy dokonce otevřený boj proti starým lidem. V angloamerické literatuře je pro nepřátelství a agresivní 13

14 chování vůči starým lidem používán pojem ageismus. Někdy je ageismus vysvětlován jako averze vůči starým lidem i všemu, co stáří připomíná. V současnosti je také ageismus podstatou rozšířeného jevu, který označujeme jako věkovou diskriminaci starých lidí. (Haškovcová, 2010, s ) Za optimální prevenci věkové diskriminace lidí s vyšším věkem, násilí páchaném na nich a v rodinách vůbec lze považovat výchovu ke zdravému sebevědomí, zodpovědnosti za své chování, samostatnosti a toleranci, volbě vhodného partnera, a to již od dětství. (Mühlpachr, 2009, s. 87) Důležité je změnit negativní postoj mladých vůči stáří, neboť ten znemožňuje šanci poprat se s problematikou stáří a vnitřně ji zpracovat. 1.1 Seniorská populace Slovo senior pochází z latinského slova senex, senis (starý), jehož druhý stupeň je senior (starší). Toto slovo má nyní více významů: označuje protiklad starší k mladšímu, člověka v letech, starého člověka, starce, ve sportu dospělého oproti juniorovi a rozlišuje dvě osoby téhož jména. Je složité určit, jak starého člověka můžeme slovem senior pojmenovat. V naší společnosti je obecně za seniora považován člověk, který odešel z pracovního procesu do starobního důchodu. Vymezení seniorské populace je však mnohem komplikovanější, proto se liší jak ve vědních oborech, tak ve společenské praxi. Například Příhoda (1974, s. 62) považuje za seniora člověka od věku 60 let, tedy od doby, kdy začíná poslední fáze periodizace lidského života. Tuto fázi nazývá senium a člení ji do třech kategorií: let senescence, počínající, časné stáří, let kmetství, senium, vlastní stáří, pokročilý čili stařecký věk- snížení fyzických i psychických sil, změny zevnějšku a v gestech, v chůzi, v psychice, - 90 a více let patriarchium, dlouhověkost. V současnosti se mnohem více používá dělení Mühlpachra (2009, s. 21), který posunul hranici, kdy se člověk stává seniorem, na 65 let a zkrátil patnáctileté poslední periody lidského života na 10 let. Seniorskou populaci vymezuje takto: - Mladí senioři (65-74 let) obvykle u nich převažuje zájem o pracovní uplatnění či o činorodé uplatnění po odchodu do důchodu. Mají zájem o seberealizaci. Věnují se aktivitám, na které při zaměstnání a péči o děti nezbyl čas. Podporují své staré rodiče, pečují o vnoučata a snaží se navazovat sociální kontakty. Zdravotní stav a funkční zdatnost je ještě poměrně na dobré úrovni. 14

15 - Staří senioři (75-84 let) u této skupiny lidí dochází k zhoršení funkční zdatnosti a nastupují zdravotní problémy, narůstá potřeba rehabilitačních a rekondičních programů. Zvyšuje se u nich riziko ovdovění. Na všechny vykonávané činnosti spotřebují mnohem více energie a času, proto potřebují mnohem více odpočívat. - Velmi staří senioři (85 a více) tito senioři pozbývají soběstačnosti a zabezpečenosti. Mají stále méně sociálních kontaktů. Často pobývají v ústavních a zdravotnických zařízeních. Jejich zdravotní a funkční stav je již velmi špatný. Senioři jsou skupinou velmi heterogenní. Přestože členové této skupiny mají mnohé rysy společné, liší se svou zdatností, věkem, životními podmínkami, lokalitou i bytovými podmínkami, sociálními kontakty, zájmy, prioritami a nároky. Proto lidé, kteří vytvářejí aktivizační programy pro seniory, musí zmíněné odlišnosti zohlednit. Nezbytný je individuální přístup, jenž ctí a respektuje v každém člověku až do nejvyššího věku jeho neopakovatelnou jedinečnost. Seniorská populace se neustále mění a vyvíjí. Nové generace seniorů znamenají nové zkušenosti, návyky, znalosti, nároky a potřeby. Mají vyšší vzdělání, jsou aktivnější i náročnější, ženy emancipovanější. Mění se také pohled na stáří a sociální role seniorů ve společnosti. Čevela, Kalvach, Čeledová (2012, s. 27) konstatují, že seniorská populace je: - heterogenní, - s převahou ovdovělých žen, - disponující významným sociálním potenciálem, - znevýhodněná vůči mladším generacím, - vyžadující individuální přístup. Pro každého člověka je seniorské období velmi významnou částí života, která může trvat více než dvacet let. Proto je vhodné ji dělit na více nežli dvě skupiny. Pro empirické šetření této práce využijeme členění Mühlpachra, v němž ji rozdělil takto: let (mladí senioři), let (staří senioři), 85 let a více (velmi staří senioři). 1.2 Pojem demografické stárnutí Složení obyvatelstva podle věku a pohlaví patří k základním charakteristikám sledované populace a jeho změny mají ve vyspělých zemích větší význam než samotný vývoj početního stavu. Věková struktura obyvatelstva určitého území je odrazem 15

16 dlouholetého populačního vývoje a s ním souvisejícího reprodukčního chování a pohybu obyvatelstva (migrace) v posledních sto letech. Zároveň současná struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku výrazně ovlivňuje budoucí vývoj. (Hodnocení zdravotního stavu, 2007, s. 39) Struktura obyvatelstva podle věku je vyjádřena rozdělením celkového počtu obyvatel do jednoletých nebo víceletých (obvykle pětiletých) věkových skupin. Toto členění se prakticky vždy provádí odděleně pro muže a ženy. Velmi přehledným grafickým znázorněním věkové struktury je věková pyramida. Podle demografické reprodukce můžeme populaci členit do tří věkových skupin: dětské (0-14 let), reprodukční (15-49) a postreprodukční (+50 let). V praxi se však častěji používá členění do věkových skupin podle ekonomické aktivity na skupinu dětskou (0-14 let), produktivní (15 let-věk odchodu do penze) a postproduktivní (+věk odchodu do penze), které umožňuje lepší využití demografických poznatků pro sociální i hospodářskou politiku státu. V dnešní době jsou ve spojitosti s věkovou strukturou zejména diskutovány otázky související s procesem stárnutí obyvatelstva. Stárnutí z hlediska demografického je strukturálním procesem a je zcela odlišné od stárnutí jednotlivců (tzv. biologického stárnutí). K demografickému stárnutí dochází v důsledku změn v charakteru demografické reprodukce a mění se při něm zastoupení dětské a postreprodukční složky v populaci. Vzhledem k poklesu úrovně porodnosti, zlepšování úmrtnostních poměrů a prodlužování naděje dožití se v procesu demografického stárnutí zvyšuje podíl starých osob v populaci. (Kalibová, 2003, s. 19) Demografické stárnutí měříme indexem stáří, jenž udává počet osob starších 50 let na 100 dětí ve věku 0-14 let. V praxi se, jak již bylo řečeno, více využívá dělení obyvatelstva do věkových skupin podle ekonomické aktivity. Potom tedy index stáří vyjadřuje počet osob v důchodovém věku na 100 dětí ve věku 0-14 let. V České republice se v současné době do postproduktivní složky počítají lidé s věkem nad 65 let, kdy se zpravidla odchází do starobního důchodu. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) dochází ke stárnutí populace ve chvíli, kdy podíl osob nad 65 let převýší 7 %. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ke stárnutí populace dochází, pokud se v průběhu času mění věkové složení tak, že narůstá počet osob v důchodovém věku vzhledem k dětem a osobám v produktivním věku. Dalším důležitým ukazatelem postupného stárnutí populace je zvyšující se hodnota průměrného věku populace. Na věkové složení populace působí celkem tři faktory: vývoj míry porodnosti, úmrtnosti a migrace. Na stárnutí populace má vliv snižování míry porodnosti a úmrtnosti. 16

17 Nejdříve dochází k poklesu úmrtnosti a pak s určitým časovým zpožděním (tzv. fázovým posunem) k poklesu porodnosti, aby se nakonec úmrtnost i porodnost ustálila na nízkých hodnotách. (Rabušic, 2002, s. 4) Migrace může stárnutí populace dočasně zpomalit, pokud imigrují mladí lidé a emigrují staří. Může se však jednat pouze o zpomalení dočasné, neboť i mladí imigranti, pokud neodejdou, jednou zestárnou. 1.3 Demografické stárnutí populace ČR Do věkové struktury obyvatelstva ČR se na počátku 21. století promítly především výkyvy porodnosti během celého předchozího století, méně ji ovlivnil vývoj úmrtnosti a působení migrace bylo téměř zanedbatelné. Podle Svobodové (2012, s. 1) se bude na základě demografických prognóz počet živě narozených dětí do budoucna opět snižovat. Počet zemřelých od roku 1989 stále klesá, což je dáno zlepšením životních podmínek lidí v ČR, např. zlepšilo se stravování, dostupná lékařská péče, hygienické podmínky atd. Demografické předpovědi ukazují, že úroveň plodnosti bude klesat pod hranici prosté reprodukce, která nezaručuje početní obnovu populace, což má spolu s trvalým zlepšováním úmrtnostních poměrů za následek zintenzivnění demografického stárnutí. Klesající úmrtnost souvisí i s postupným prodlužováním délky života obyvatel. Dlouhý život přestal být privilegiem jednotlivců a stává se masovým jevem. Více než 90% obyvatel České republiky se dožívá 65 let, přitom na počátku předminulého století by už byli dvacet let po smrti. Pokles úmrtnosti se nejvíce projevuje ve skupině osob vyššího věku. Důsledkem tohoto trendu ve vývoji úmrtnosti je narůstající hodnota ukazatele naděje dožití. Naděje dožití (střední délka života) vyjadřuje, kolika let by se člověk určitého věku dožil, pokud by úroveň a struktura úmrtnosti zůstala stejná jako v daném roce. Vzhledem k odlišnosti v úmtrtnosti obou pohlaví se zásadně uvádí zvlášť za muže a za ženy. Od roku 1950 naděje dožití žen i mužů stoupá. Zatímco ženy narozené v roce 1950 měly šanci na dožití se 67 let a muži 62 let, dívky narozené v roce 2010 už mají teoretickou možnost dožít se téměř 81 let a chlapci necelých 75 let. Vývoj počtu zemřelých v dalších letech bude ovlivňovat i měnící se věková struktura. Do roku 2035 bude podíl dětské věkové skupiny (0-14) v České republice mírně klesat, zatímco podíl postproduktivní skupiny (+65) poroste. To znamená, že poroste i index stáří. 17

18 1.4 Populační stárnutí jako sociální problém Stárnutí populace je v následujícím období nevyhnutelné, neboť budoucí věková struktura je již určitým způsobem podmíněna složením obyvatelstva současného. Graf č. 1 ukazuje, k jaké věkové skladbě česká populace směřuje. Graf 1 Věková skladba obyvatelstva v roce 2066 Zdroj: ČSÚ, dostupnost z: http: roce_2066 Není divu, že se zvyšují obavy z nadměrného zatížení produktivní generace a z nedostatečného plnění závazků generacím již ekonomicky neaktivním. (Hálová, 2007, s. 26). Demografové, na základě nejnovějších studií, dokonce předpovídají dvojnásobný nárůst ekonomicky neaktivního obyvatelstva do roku Do budoucna se změní i věková skladba starší populace. Poroste především podíl osob starších 80 let. Avšak s rostoucím věkem lidí se budou také výrazně zvyšovat nároky na zdravotní péči, sociální služby a výdaje na důchody. Pokud by se zachoval současný stav důchodového sytému, byla by situace neudržitelná, neboť by výrazně klesl podíl ekonomicky aktivních obyvatel ČR. Proto je nezbytné stávající systém reformovat. V současnosti politici ČR neustále zvyšují věk odchodu do starobního důchodu. Domníváme se však, že toto opatření nebude nakonec moc efektivní. Starší lidé už nemají tak pokrokové myšlenky, bývají v názorech konzervativnější, bojí se riskovat. Projevuje se 18

19 u nich neochota učit se novým věcem, technologiím. Na základě tohoto faktu se může stát, že ekonomika bude stagnovat. S přibývajícím věkem také bývají lidé častěji nemocní. Projeví se nemoci pohybového aparátu a další chronické nemoci. Nedovedeme si představit, jak budou vykonávat lidé pokročilejšího věku některé fyzicky i psychicky náročné profese. Myslíme si, že tyto osoby budou často využívat možnosti odchodu do předčasné penze. Zaměstnavatelé o ně také mohou ztratit zájem a stanou se nezaměstnanými. Nové zaměstnání potom budou hledat jen velmi těžko a budou pobírat dlouhodobě sociální dávky. S odchodem do důchodu klesá životní úroveň seniorů. S čímž souvisí otázka chudoby. Mnozí lidé se pohybují na samé hranici chudoby. Je to dáno faktem, že přibývá osamocených osob, které z jedné penze musí zaplatit stále rostoucí náklady na bydlení, jídlo a za lékařskou péči. Po uhrazení těchto nákladů jim už mnoho nezbývá, byť šetří, jak mohou. Tento problém se v příštích letech bude prohlubovat. Populační stárnutí se promítá nejen do postavení seniorů ve společnosti, ale též do sféry soukromé, do mezigeneračních vztahů a vztahů uvnitř rodiny. Bude docházet k tomu, že bude naživu současně větší počet generací, ale s menším počtem jedinců. Pokles plodnosti spolu s rozpadem tradičních rodin a větší prostorovou mobilitou tak bude mít za následek mimo jiné zužování souboru pečovatelů. (Svobodová, 2012, s. 1) Bude proto nutné rozšiřovat nabídku sociálních služeb ve spolupráci se službami zdravotními, pokud možno v přirozeném prostředí seniora. Aby se ulehčilo rodinám v péči o nemohoucí rodinné příslušníky, musí se zřizovat nové denní stacionáře nebo budou muset pečovatelé docházet do rodin. Bylo by potřebné rozšířit sortiment služeb pro ještě soběstačné jedince např. o dovážku jídla, nákupů, praní i žehlení prádla, domácí kadeřnické a rehabilitační služby aj., a tím jim umožnit žít ve vlastní domácnosti. Vlastní domácnost je pro člověka pocitem jistoty, je zásadním motivačním nástrojem k udržování sociálních vazeb se svým okolím. Ne všichni staří lidé mohou žít sami, neboť jim to neumožňuje jejich zdravotní, fyzický či psychický stav a jejich rodina se o ně nezvládá postarat. S rostoucím počtem osob starších osmdesáti let se jistě zvýší i počet nemohoucích, pro které bude potřeba budovat další domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou a navyšovat počet lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných. Samozřejmě bude pro seniory lepší, pokud se o ně postará rodina v jejich přirozeném prostředí, protože například v domově pro seniory je o ně po všech stránkách postaráno, ale za cenu ztráty soukromí a osobní svobody. V poslední době se sice prostředí ústavní péče hodně zlepšilo, ale stále je v této oblasti co 19

20 zlepšovat. Je nutné, aby se člověk vytržený ze svého domova, kde byl zvyklý žít velkou část života, cítil co nejlépe. K tomu napomáhá fakt, že se výrazně snížil počet lůžek na pokojích. Nové domovy pro seniory už mají pokoje jednolůžkové či dvojlůžkové. Lidé si je mohou zařídit vlastním nábytkem, který jim připomíná jejich vlastní domov. Dříve se klientům takových zařízení poskytovaly pouze pečovatelské a zdravotní služby. V současnosti si mohou klienti vybrat z řady jim nabízených volnočasových aktivit např. rehabilitační cvičení pro seniory, šachové kroužky, různé tematické přednášky. Populační stárnutí obyvatelstva ČR přináší i problémy ve zdravotnictví, neboť za osoby neaktivní platí zdravotní pojištění stát, čímž je jim umožněn bezplatný přístup ke zdravotní péči. Staří lidé jsou nejen neaktivní, ale mají specifické potřeby a problémy v oblasti lékařské péče, kdy je často nutné zdravotní stav seniorů řešit rozdílným způsobem než u zbytku populace. S narůstajícím počtem a podílem starších lidí ve společnosti rostou náklady na jejich léčení. Stárnutí populace značí mnohé problémy v ekonomické i sociální sféře. Rostou náklady na sociální zabezpečení a zdravotní péči. Společnost se potýká s nedostatkem pracovních sil na trhu práce a tím i s udržitelností financování důchodového systému. Pro společnost však může demografické stárnutí zároveň představovat příležitost a výzvu, jak co nejefektivněji využít znalostí a životních zkušeností přibývajícího počtu starších lidí. 2 Volný čas Volný čas je v současnosti aktuálním tématem, jemuž věnují zájem mnohé sociální vědy (sociologie, psychologie, antropologie, filozofie, teologie, pedagogika) i odborníci z dalších oblastí lidských činností (z politiky, ekonomiky či medicíny). Počátek zvýšeného zájmu o volný čas se datuje do druhé poloviny 20. století, kdy došlo v ekonomicky vyspělých zemích ke zvýšení životního standardu díky ekonomickému rozvoji a novým technologiím. Zvýšení životního standardu přineslo změny v životních způsobech. Důležité místo v nich zaujal nejen čas věnovaný práci, ale hlavně čas volna. Poprvé definoval volný čas francouzský sociolog Dumazedier (1966, s. 443) jako souhrn činností, které člověk může dělat úplně dobrovolně proto, aby si odpočinul nebo aby se pobavil nebo rozvinul své znalosti dobrovolnou společenskou činnost nebo své tvořivé schopnosti potom, co se osvobodil od pracovních, rodinných a společenských závazků. Podtrhnul, že výdobytkem moderní doby není materiální blahobyt, ale 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči

Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči Demografická transformace dopady na zdravotní a sociální péči IHS Praha 21 MUDr. Stanislav Vachek stan.vachek@gmail.com Mgr. Tomáš Roubal Schéma vymírání kohorty A- časná dětská úmrtnost téměř mizí B umírání

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3.

Aktuální informace. Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část) Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 6.3. Page 1 of 6 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.3.2001 6 Délka života člověka prožitá (1. část) Naše i většina ostatních populací je charakterizována

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika

Demografická transformace a posilování role pacientů. Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika Demografická transformace a posilování role pacientů Stanislav Vachek 3. International Health Summit Duben 18-20, 2007 Praha Česká republika 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE

AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE 24. ZáříZ 2015 AKTIVITY PROJEKTU A STUDIJNÍ CESTA ZA DOBROU PRAXÍ ŠVÝCARSKEM PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity projektu MOBILITA Aktivity

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více