Vážení spoluobčané, 05/2013. z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 05/2013. z obsahu"

Transkript

1 05/2013 z obsahu z radnice str ze zasedání ZM volby státní památková zóna revitalizace svoz odpadu škola a školka str začátek školního roku seznamovací kurz týden knihoven den bez aut kultura str knihovna muzeum F. Hampl policie informuje str. 16 spolky a organizace str MAS Zálabí kynologický klub MO STP sport str fotbalová budoucnost TJ sokol Týnecký tenis historie tenisu společenská rubrika str. 23 inzerce str. 24 fotogalerie str. 24 Vážení spoluobčané, nastal nám podzim, král barevných dní, který mlhavými rány opřádá svá tajemství. S pestrou paletou barev maluje listí a zlatavými stíny do ticha obléká lesní pěšiny. Ptáci se s námi loučí na drátech, stíny se protahují a zima se blíží. Tak nějak by asi popsal básník podzim. Většina z nás však ví, že podzim je hlavně o práci. Sklízíme poslední dozrávající plody a blížící se zima nás nutí, abychom urychlili přípravu na ní a nezaskočila nás nepřipravena. Doufám ale, že jste si v tom shonu našli i čas na houbaření nebo jen procházku. Je dobré na chvíli se zastavit a pokochat se hezkými partiemi našeho města a okolní přírody. Konec října byl ve znamení voleb. Shodou okolností probíhaly skoro v ten samý den, co jsme slavili výročí naší státnosti. Zajímalo by mě, co by si asi pomysleli osobnosti, které se zasloužili o naši samostatnost z područí foto: Lucie Hrončeková Rakousko-Uherska o našem stávajícím politickém prostředí. Asi by se podivili, kam se vytratilo vlastenectví a oddanost vyšším cílům. Výsledky voleb mnozí z nás již asi předpokládali. Nyní již jen záleží, jak se nováček na politické scéně zachová při různých vyjednáváních, aby pak mohl dostát svým slibům. Nám voličům zbývá už jen sledovat, jak se celá situace vyvine. Je to už vše v moci politických stran. Snad si uvědomují, že jsme voliči, kteří jim svěřují mandát k výkonu našich práv. Tudíž by měly sloužit nám a ne zájmům určitých vyvolených skupin usilujících o větší moc a majetek. Zanechám politiky a půjdu na témata, která jsou pro nás, obyvatele našeho města důležitá. Dokončili jsme přestavbu knihovny na mateřskou školku. Nyní je celková kapacita

2 z radnice 90 dětí. Město bude do budoucna řešit i celou koncepci areálu školky. Varianty jsou dvě a prověřujeme jejich technickou a finanční nákladnost. Mohu konstatovat, že jsem velmi potěšen návštěvností naší městské knihovny a muzea. Městská knihovna zaznamenala příliv nových čtenářů. Bylo rozhodnuto, abychom zde oživili turistické informační středisko. To bylo kdysi zřízeno, ale prakticky svoji činnost nevykonávalo. Město podalo přihlášku do Asociace turistických informačních center a slibuje si od toho zviditelnění našeho města nejen v regionu, ale i v rámci celé České republiky. Příliv turistů a zájemců o historii je přínosem pro město. Děkuji tímto naší knihovnici a správci muzea za přístup k propagaci našeho města. Aby město mělo co zájemcům o historii nabídnout, pečuje i o pamětihodnosti. Letos město zrekonstruovalo dvě památky a na příští rok již plánujeme obnovu dalších. Komise při Městské památkové zóně města Týnce nad Labem doporučila, aby bylo zažádáno o opravu fasády starého betonového vodojemu a opravu oken ve Velkém domě v prvním patře a o restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na břehu Labe. Doporučuje i její přemístění. Město bude žádat tedy o dotace, a to jednak z programu regenerace Městských památkových zón, Ministerstva kultury ČR a z Fondu oprav kulturních památek Středočeského kraje. Stavba kanalizace je v plném proudu a myslím si, že až na nějaké problémy s průjezdností a poruchami dodávky vody, zatím probíhá pro nás všechny bez závažnějších omezení. Nyní je už položeno přes 7,2 km kanalizačního potrubí, včetně podružných kanalizačních stok. Hlavní omezení v ulici Bělohorská a Lžovicích pominulo a silnice byla otevřena o celých 14 dní dříve než bylo plánováno. Město bohužel muselo povolat na pomoc Policii ČR, která prováděla namátkové kontroly ohledně zneužívání místních komunikací jako objízdné trasy. Někteří řidiči dokonce vjížděli do stavby. Nejsem přítelem represivních opatření, ale nedodržování dopravních omezení některými řidiči nás k tomuto donutila. Dle mého názoru je respektování dopravního značení stejně důležité, jako respektování zákonů. Stavba ČOV probíhá podle harmonogramu a nyní je již po tlakových zkouškách monoblok zasypán a objekt už má i střešní krytinu a vnitřní omítky. Technologie se započne montovat po ukončení stavebních prací. Město v současné době má připraveno výběrové řízení na dodavatele Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Tento projekt je svým pojetím tak zajímavý, že vám ho přiblížíme v samostatném článku vydání zpravodaje. Obyvatelé Lžovic možná potěší zpráva, že město neuložilo projekt chodníku do šuplíku. Snaží se o přepracování projektu, tak aby co nejvíce naplnil potřeby obyvatel a byl i realizovatelný. Vedení chodníku je plánováno po levé straně silnice II/322 směrem z Bílé hory v Týnci nad Labem až na konec obce Lžovice. Bohužel nevyřešené majetkové vztahy nás budou v tomto projektu trochu brzdit. Je zpracována identifikace pozemků jednotlivých vlastníků pozemků. Ty budeme postupně oslovovat a snažit se od nich získat kladné vyjádření. Tato stavba bude prospěšná pro obyvatele Lžovice, ale i nejen pro ně. Doufám proto, že se s majiteli pozemků dohodneme a nebude nám již nic bránit v cestě za získáním dotace. Ještě se na chvilku vrátím k dopravní situaci ve městě. Při uzavírce silnice II/322 v Týnci nad Labem, si mnoho nákladních vozidel začalo zkracovat cestu po silnici III/3279 (ulice Krále Jiřího). Tato je již dosti zdevastovaná, včetně chodníků. Jen v letošním roce tam bylo diagnostikováno několik poruch vodovodního řadu a město muselo nechat opravit kanálové vpustě včetně jedné šachty. Proto jsme jednali s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje o možnosti její rekonstrukce. Zástupci správy silnic se dostavili na jednání a bylo dohodnuto, že zpracují projektovou dokumentaci na kompletní opravu této komunikace. Město bude v příštím roce v celé polovině vozovky stavět kanalizaci, tudíž se naskýtá podobná šance na opravu této ulice, jako v ulici Tyršově. Problémem jsou ale vždy finance, které se odvíjí i od finančních možností nové vlády. Na začátku mého úvodníku jsem se trochu zasnil nad krásou podzimu. Mrzí mě ale, že při procházkách městem a jeho okolím občas narazím na nepořádek. Ten ovšem působí zase jen lidé. Poházené igelity, papírky, pet lahve, nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a psí exkrementy nám pak kazí celkový obraz našeho města. Naši techničtí pracovníci se starají o úklid. Několikráte za týden sbírají odpadky a uklízí u kontejnerů, ale čím více se snažíme udržet pořádek, tím je to horší. Sám se ptám proč? Nedokážu najít odpověď. Vždyť máme sběrné místo, organizujeme svoz odpadu, máme kontejnery na tříděný odpad, recyklujeme, k poplatku za psa dostane poplatník i sáčky na psí exkrementy atd. Město se bude snažit dále, ale bez vaší pomoci to bude boj marný. Pomozte nám prosím proti znečišťovatelům a vandalům, kteří kazí pověst nám, obyvatelům města. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.8/2013 Zápis č.8/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 22. července 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Informace o přestavbě objektu knihovny na MŠ 7. Výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem díla: Týnec nad Labem oprava pomníku obětem světových 2

3 z radnice válek 8. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na stavbu IV Týnec nad Labem, Bambousek, knn, lokalita 8 rodinných domů 9. Informace o autobusové dopravě a schválení příspěvku na autobusovou dopravu na rok Uzavření smluv o hudební produkci na Rockový Týnec Žádost o zpřístupnění pozemků parc.č. 1541/44 a 1541/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 12. Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1863/13, 1861/4, 1863/12, 1861/1,2,3 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem 13. Žádost o zřízení věcného břemene na umístění kontrolní šachty kanalizace před domem čp. 43 v obci Vinařice 14. Žádost o umístění stojanu EKOvoda v blízkosti Masarykova náměstí v Týnci nad Labem 15. Žádost o dobudování inženýrských sítí v ulici Pobřežní v Týnci nad Labem 16. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov 17. Zpráva o činnosti Komise pro projednávání přestupků města Týnec nad LabemDiskuse zastupitelstva 18. Diskuse veřejnosti 19. Závěr A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1.Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření Účetní závěrka ZŠ Týnec nad Labem 2. čtvrtletí 2013 Účetní závěrka MŠ Týnec nad Labem 2. čtvrtletí 2013 Přemístění knihovny a rekonstrukce v objektu čp. 235 Výprodej přebytečného majetku z knihovny Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem Kupní smlouva na lesy 2.Informaci ke stavbě kanalizace Stav rozpracovanosti dle HMG k : Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba: gravitační kanalizace: DN ,98 m, DN ,37 m, DN ,45 m, výtlačné kanalizační řady: PEHD ,79 m elektrická přípojka k ČS-F: 82,00 m podružné kanalizační řady (veřejná část kanalizačních přípojek): gravitační DN ks, 88,29 m Kanalizace v Týnci nad Labem -2.stavba: výtlačné kanalizační řady: PEHD ,00 m, PEHD ,71 m, PEHD ,00 m Kanalizace v obci Lžovice: gravitační kanalizace: DN ,02 m, DN ,89 m výtlačné kanalizační řady: PEHD ,03 m podružné kanalizační stoky gravitační: DN ks, 145,13 m Kanalizace v obci Vinařice: gravitační kanalizace: DN ,73 m výtlačné kanalizační řady: PEHD 90-35,68 m, PEHD ,81 m podružné kanalizační stoky gravitační: DN ks, 82,00 m, DN ks, 15,68 m podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40-1 ks, 49,55 m ČOV Lžovice: - příjezdová komunikace k ČOV - terénní úpravy, příprava zemní pláně - čistírenský monoblok výkop stavební jámy, stanovení dalšího postupu dle zjištěných hydrogeologických podmínek - armování + betonáž spodní stavby Na stavbě jsou TDI organizovány pravidelné výrobní výbory (18) za účasti zhotovitele, objednatele a ostatních účastníků, v rámci kterých byly aktuálně řešeny jednotlivé úseky stavby a úkoly na následné týdenní období. Dále proběhly kontrolní dny č.1,2 za účasti zástupců SFŽP včetně pořízení zápisů. Celkový rozsah provedené kanalizační sítě : 2,5531 km. Od bude ulice Nerudova v Týnci nad Labem uzavřena z důvodu pokládky kanalizace. Město již uhradilo první fakturu od zhotovitele stavby. Malé komplikace nastaly s číslem úvěrového účtu u Oberbank AG, který byl oproti původní smlouvě o úvěru změněn a přečíslován, bylo tedy nutné o tomto písemně informovat SFŽP ČR (poskytovatele dotace). ZM schvaluje dodatek č.1ke Smlouvě o poskytnutí účelového úvěru č.3/15/500 ze dne s Oberbank AG Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakouská republika, organizační složka: Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, IČ: v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem. 3. vystavení objednávek dle soupisu a uzavření smlouvy o dílo č na zhotovení plastových oken s firmou Everlast CS, spol s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem. 4. Výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem díla: Týnec nad Labem oprava pomníku obětem světových válek. Město Týnec nad Labem obdrželo tři nabídky na výše uvedenou akci. Jako nejvýhodnější je předložená nabídka MgA. Kateřiny Myškové Čihákové, Žiželická 309/III, Chlumec nad Cidlinou. Její nabídka je ,- Kč bez DPH. 5. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Týnec nad Labem se sídlem Masarykovo náměstí1, Týnec nad Labem, IČ , DIČ CZ a společností ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Teplická, Děčín-DěčínIV Podmokly, IČ , DIČ: CZ na zřízení věcného břemene na stavbu IV Týnec nad Labem, Bambousek, knn, lokalita Bambousek 6 Informaci o autobusové dopravě a schválení spolupodílu na autobusovou dopravu na rok 2014 ve výši Kč ,--. Po jednáních zástupců obcí pro autobusovou dopravu, pan místostarosta Dušan Kovanda předložil ZM tři varianty financování autobusové dopravy od města Týnce nad Labem na rok Smlouvy s jednotlivými účinkujícími a zvukařem na akci Rockový Týnec nad Labem 2013 a smlouvy s OSA na tuto hudební akci. 8. Žádost o zpřístupnění pozemků parc.č. 1541/44 a 1541/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Město obdrželo návrh geometrického plánu. Nyní se jedná, zda město přijme darem vyčleněné pozemky parc.č.1630/2 (95m2) a parc.č.1541/62 (186 m2) v kat. území a obci Týnec nad Labem. ZM schvaluje přijetí daru pozemků parc.č.1630/2 (95m2) a parc.č.1541/62 (186 m2) v kat. území a obci Týnec nad Labem. 9. Zřízení věcného břemene na umístění kontrolní šachty kanalizace před domem č.p.43. s tím, že šachta bude umístěna co nejblíže k pozemku 3

4 z radnice žadatele a náklady spojené se změnou umístění kontrolní šachty půjdou na vrub žadatele. 10. Zveřejnění záměru na pronájem cca 2m2 pozemku parc.č. 90/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem. /Žádost o umístění stojanu EKO-voda v blízkosti Masarykova náměstí v Týnci nad Labem. Město by stojan mohlo umístit u parkoviště před Hotelem Racek je zde totiž elektrická přípojka. V žádosti není řešen pronájem pozemku, na kterém stojan stojí. Po telefonické konzultaci s jednatelem společnosti bylo upřesněno takto: v městech a obcích platí za pronájem části pozemku, na kterém stojan stojí cca do 100,- Kč/rok, dále některé obce hradí i elektrickou energii ve výši cca 1600,- Kč/měsíc. Stojan zabere rozměrově cca 2m2 servis provádí pan J. K. z našeho města. Dle pana jednatele je jejich činnost jen minimálně zisková. 11. Zadání studie proveditelnosti a finanční náročnosti dobudování inženýrských sítí části ulice Pobřežní. 12. Pronájem letního parketu Ostrov Občanskému sdružení Zelená pauza ve dnech za cenu 100Kč/den +DPH. 13. Účetní uzávěrku ZŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Účetní uzávěrku MŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Vystavení objednávek dle soupisu čerpání finančních prostředků na obnovu knihovny. Přemístění knihovny a rekonstrukce v objektu čp Práce na přemístění knihovny do nových prostor se chýlí ke konci. Prostory mají nově zrekonstruovanou elektriku, jsou vymalovány, původní krytina je demontována a parkety jsou nalakovány. Zbývá usadit kuchyňský kout, akumulační kamna, usadit nové regály a nastěhovat nábytek a knihy. 16. Výprodej nepotřebného majetku z knihovny. 17. Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Firma Gordion s.r.o., na základě smlouvy s městem Týnec nad Labem, připravila kompletní znění zadávacího a výběrového řízení na výše uvedenou akci. Po schválení zastupitelstvem bude zveřejněno. Město má již schválen projekt k financování. 18. Odstoupení od kupní smlouvy na lesy v majetku Města Týnec nad Labem, která byla uzavřena mezi Ing. Michalem Holíkem a Městem Týnec nad Labem dne Zveřejnění záměru na prodej lesních pozemků Města Týnec nad Labem. B. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne : 2. Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1863/13, 1861/4, 1863/12, 1861/1,2,3 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem. 3. Zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků města Týnec nad Labem. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.9/2013 Zápis č.9/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 26. srpna 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Nabídky na odprodej části lesů v majetku města 7. Nabídky na prodloužení veřejného osvětlení v ulici Bezručova 8. Nabídka na projektovou a inženýrskou přípravu stavby vodovodu a plynovodu v části ulice Pobřežní 9. Návrh smlouvy o dodávce vody č s VODOS s.r.o. Kolín 10. Výběr a návrh smlouvy o dílo na technický dozor na projekt Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem 11. Návrh Pojistné smlouvy č pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci 12. Návrh Smlouvy o právu umístit a provést stavbu v obci Lžovice vodovodní přípojka 13. Návrh kupní smlouvy na na prodej pozemku parc. č. 1861/1 a na směnu pozemků 1863/5,7,10 za pozemek p.č. 1862/1 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem 14. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1863/13, 1861/4, 1863/12, 1861/3 a 1861/2 v kat. území a obci Týnec nad Labem 15. Žádost o odprodej pozemku parc.č. 142 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 16. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu ze zřízením stavby na vodovodní přípojku na pozemku parc.č. 161 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 17. Diskuse zastupitelstva 18. Diskuse veřejnosti 19. Závěr A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření Rozpočtové opatření č. 5/ Odprodej části lesů v majetku města firmě COGITO s.r.o., Krnovská 1042/28, Praha 6, za částku ,- Kč Na minulém jednání ZM bylo schváleno odstoupení od kupní smlouvy na část lesů v majetku města. Z nabídek, které obdrželo na základě vyhlášeného záměru na prodej byla jako nejvýhodnější od firmy COGITO s.r.o., Krnovská 1042/28, Praha 6, ve výši ,- Kč, kterou nabízí uhradit před podpisem smlouvy. Částka je nižší oproti původní smlouvě, ale město prodává o celou jednu lokalitu lesních pozemků méně (lokalita Pod Hradem), která byla v minulé smlouvě uvedena. Firma nabízí výše uvedené finanční prostředky uhradit v plné výši ihned i před podpisem smlouvy. Byl zpracován nový znalecký posudek na všechny lesní pozemky zveřejněné záměrem na prodej./ 4

5 z radnice 3. Nabídky na prodloužení veřejného o s v ě t l e n í v u l i c i B e z r u č o v a. Město připravilo, na základě žádosti místních obyvatel, projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení na rozšíření veřejného osvětlení ve výše uvedené ulici. Město obdrželo na základě poptávky tři nabídky a jako nejvýhodnější je nabídka pana Jarmila Brože - Elektroservis, Masarykovo nám.9 Týnec nad Labem. 4. Uzavření Smlouvu o dílo na projektovou a inženýrskou přípravu stavby vodovodu a plynovodu v části ulice Pobřežní s projekční firmou Projekce Cihlář-Šanc s.r.o., Na Hradě 12, Týnec nad Labem. 5. Smlouvu o dodávce vody č s VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. /Město obdrželo návrh smlouvy o dodávce, jedná se o vodovodní přípojku v lokalitě chatové oblasti bývalý paintball./ 6. Výběr a návrh smlouvy o dílo na technický dozor na projekt Revitalizace mrtvého ramene Labe a pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností ENVICONS, s.r.o., Hradecká 569, Pardubice, / Město oslovilo čtyři firmy s nabídkami. Předloženy byly dvě a jako nejvýhodnější byla shledána nabídka firmy ENVICONS, s.r.o./ 7. Uzavřít Pojistnou smlouvu č se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. /pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci. Jelikož původní smlouvě končí platnost bude uzavřena nová./ 8. Smlouvy o právu umístit a provést stavbu v obci Lžovice vodovodní přípojka parc. č. 571/3 v kat. území a obci Lžovice. Jedná se o stavbu nové vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 44 v obci Lžovice. 9. Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 1861/2 o výměře 1540 m2 zahrada, pozemku parc.č. 1861/3 o výměře 1056 m2 zahrada, pozemku parc. č. 1861/1 o výměře 212 m2 zahrada, pozemku parc.č. 1863/12 o výměře 42 m2 orná půda, pozemku parc. č. 1863/10 o výměře 171 m2 orná půda, pozemku parc. č. 1863/7 o výměře 143 m2 orná půda, pozemku parc. č. 1863/5 o výměře 12 m2 orná půda vše v k. a obci Týnec nad Labem, parc. č. 1861/1 a na směnu pozemků 1863/5,7,10 za pozemek p.č. 1862/1 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem. Záměr byl řádně zveřejněn, návrh geometrického plánu byl vyhotoven, kupní smlouva je připravena. Odkupní cena je navržena 150,- Kč/m Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 1861/2 o výměře 1540 m2 zahrada, parc. č. 1861/3 o výměře 1056 m2 zahrada, parc. č. 1861/4 o výměře, 29 m2 zahrada parc. č. 1863/12 o výměře 42 m2 orná půda, parc. č. 1863/13 o výměře 336 m2 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem. Záměr na prodej byl řádně zveřejněn a návrh geometrického plánu vyhotoven, kupní smlouva je připravena. Odkupní cena je navržena 150,- Kč/m Žádost o odprodej pozemku parc.č. 142 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem. Záměr byl řádně zveřejněn, kupní smlouva je připravena. Odkupní cena je navržena 150,- Kč/m2 ZM schvaluje prodej výše uvedených částí pozemků a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy v předloženém znění. 12. Uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu ze zřízením stavby na vodovodní přípojku na pozemku parc.č. 161 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 13. Rozpočtové opatření č. 5/2013. B: Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.10/2013 Zápis č.10/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 23. září 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Prodej části pozemku parc.č. 838/6 v kat. území a obci Týnec nad Labem 7. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí č. IV /2 na část pozemku parc.č. 529 v kat. území a obci Týnec nad Labem 8. Vyjádření k žádosti o provozování vodních skútrů na řece Labi 9. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /VB/1 na část pozemku parc.č. 237/1 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 10. Žádost o vyjádření k novostavbě skladovacích sil v areálu objektu Český mlynář s.r.o., Týnec nad Labem 11. Žádost o stavební úpravy schodů u domu na Masarykově nám. čp Seznámení s protokoly kontrol Finančního výboru při Městě Týnec nad Labem 13. Cenová nabídka na projekční a administrativní práce na vypracování chodníku v obci Lžovice až do Týnce nad Labem při silnici II/ Návrh smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 90/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 15. Schválení podání žádosti o uzavření smlouvy o přijímání platebních karet prostřednictvím KB, a.s. 16. Obecně závazná vyhláška č.2/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 17. Žádost o vyjádření k vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobní hry v provozovně 18. Seznámení s protokoly kontrol Kontrolního výboru při Městě Týnec nad Labem 19. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok Diskuse zastupitelstva 21. Diskuse veřejnosti 22. Závěr 5

6 z radnice A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření: Cenová nabídka na rekonstrukci části chodníku v ulici Tyršově Návrh na schválení zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Labem Cenová nabídka na rekonstrukci topení v domě čp. 340 na Masarykově náměstí Cenová nabídka na nákup hardware a software v rámci přechodu na nový operační systém Windows7 Žádost o projednání a schválení výměny mezi částí pozemku parc.č. 571/2 a pozemku parc.č. 30 a odkoupení 41 m2 části pozemku parc.č. 571/2 vše v kat. území a obci Lžovice Informace o jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje ohledně rekonstrukce silnice III/3279 (ulice Krále Jiřího) Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem 2. Prodej části pozemku parc.č. 838/6 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Po jednání s AZ Elektrostav, a.s. bylo dojednáno odkoupení výše uvedené části pozemku společností ČEZ Distribuce, a.s., jako majitele trafostanice. Záměr byl řádně zveřejněn (25. březen 2013) a odkupní cena stanovena částkou 500,- Kč/m2. 3.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. 4. Provozování vodních skútrů na řece Labi dle přiloženého situačního plánu. 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP /VB/1 na část pozemku parc.č. 237/1 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem s ČEZ Distribuce a.s. 6. Výstavbu nových skladovacích sil v areálu objektu Český mlynář s.r.o.. /Žádost o vyjádření k novostavbě skladovacích sil v areálu objektu Český mlynář s.r.o., Týnec nad Labem. Stavba tří sil je plánována na pozemcích v majetku stavebníka. Zásobníky jsou kruhového průměru 15m, výška 18,8 m a celková výška stavby (i s dopravníkem) je 20,25m. Kapacita sil je 3x 2045 tun. Záměr je zvýšení skladovací kapacity./ 7. Stavební úpravu venkovních schodů u č.p.50 na Masarykově náměstí, Týnec nad Labem. 8. Podání žádosti ze SFDI na výstavbu chodníku podél silnice II/322 v ulici Bělohorská od křižovatky s ulicí Lžovická až na konec zástavby v obci Lžovice a v rámci poptávkového řízení vybralo na projekční a administrativní práce společnost TR Engineering, s.r.o. 9. Smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 90/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem s Miroslavem Petružálkem EKO-voda sdružení. 10. Podání žádosti o uzavření smlouvy o přijímání platebních karet prostřednictvím KB, a.s Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území Města Týnce nad Labem. 12. Předložení cenové nabídky na rekonstrukci části chodníku v ulici Tyršově. Jelikož město opravilo chodník v této lokalitě. Zbývá dořešit cca 66 metrů chodníku tak, aby byl celý. Kamenný chodník bude nahrazen zámkovou dlažbou a kameny uschovány na případnou rekonstrukci historického centra města. ZM schvaluje na základě poptávky nejvýhodnější cenovou nabídku Petráka Stanislava, Zahradní 537, Velký Osek, IČ na rekonstrukci části chodníku v Tyršově ulici. 13. Návrh na schválení zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Labem. ZM Týnec nad Labem schvaluje podle 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Labem. 14. Předložení cenové nabídky na rekonstrukci topení bytu v domě čp. 340 na Masarykově náměstí. Jelikož při pravidelných revizích kotlů byla shledána porucha kotle a oprava oceněna na cca 10 tis. Kč, je třeba rekonstrukce celého topení ve výše uvedeném bytě.zm Týnec nad Labem schvaluje na základě poptávky nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Lubomír Pěkný,IČ Zahájení poptávkového řízení na nákup hardware a software v rámci přechodu na nový operační systém Windows7. Firma Microsoft již nebude dále podporovat systém aktualizací pro Microsoft Windows XP a jelikož město má tento systém nainstalován, je třeba zajistit nový systém. Z tohoto důvodu město přikročilo k testování jednotlivých hardware (PC). Na základě jejich výsledků byla zpracována nabídka na výměnu již zastaralé techniky. 16. Zveřejnění záměru na směnu části pozemků parc.č. 30 za část pozemku parc.č. 571/2 vše v kat. území a obci Lžovice. 17.Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/3279 ulice Krále Jiřího, chodníků a dešťové kanalizace. 18. Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Firma Gordion s.r.o. připravila znění zadávací dokumentace na výše uvedenou akci. V současné době probíhá kontrola těchto dokumentů na SFŽP. B: Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne Zprávu Finančního výboru při Městě Týnec nad Labem z kontrol v Pečovatelské službě Týnec nad Labem a Městské knihovně Karla Hampla Týnec nad Labem. /Obě kontroly neshledaly žádná pochybení a nedostatky./ 3. Zprávu Kontrolního výboru při Městě Týnec nad Labem z kontrol provedených v první polovině roku Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok C: Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na Masarykově náměstí č.p.2, Týnec nad Labem. / Žádost MF ČR o vyjádření k vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně. Na základě připravované vyhlášky města nelze vydat souhlasné stanovisko s umístěním VHP v domě čp. 2 na Masarykově náměstí./ 6

7 z radnice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 Sb., ze dne byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily na území České republiky v pátek 25. a v sobotu 26. října Z důvodu, že došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, tak se tyto volby připravovaly ve zkrácených termínech pro plnění volebních úkolů. V Týnci nad Labem jsme volili ve čtyřech volebních okrscích, okrsek č. 1 a 2 Týnec nad Labem, okrsek č. 3 - Lžovice a okrsek č. 4 Vinařice. V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 1710 voličů, kterým bylo vydáno celkem 997 úředních obálek. Celková volební účast vyjádřená v procentech v našem trojobcí byla 58,30%, tato volební účast byla nižší než celorepublikový průměr volební účasti, který byl 59, 48 %. Na Městském úřadě v Týnci nad Labem bylo přebírací místo Českého statistického úřadu, kde výsledky hlasování odevzdávaly zástupci okrskových volebních komisí z následujících obcí: Veletov, Bělušice, Krakovany, Uhlířská Lhota, Lipec, Žiželice, Radovesnice II a Týnec nad Labem, v těchto obcích se hlasovalo celkem ve 13 volebních okrscích. Chtěla bych poděkovat všem členům okrskových volebních komisí, nejen z Týnce nad Labem, ale i z výše uvedených obcí za to, že ke zpracování volebních výsledků přistupovali zodpovědně a při předávání volebních výsledků ČSÚ se nevyskytly žádné nedostatky a chyby. Jaroslava Motlová Okrsky Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů celkem zpr. v % seznamu obálky v % obálky , ,70 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,42 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 9 0,90 X 2 Strana svobodných občanů 31 3,11 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 26 2,61 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 0,60 X 4 TOP ,06 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 72 7,24 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 3 0,30 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 0,50 X 6 Občanská demokratická strana 73 7,34 X 20 ANO ,24 X 7 Romská demokratická strana 1 0,10 X 21 Komunistická str.čech a Moravy ,78 X 9 politické hnutí Změna 9 0,90 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 2 0,20 X 23 Strana zelených 24 2,41 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 40 4,02 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,20 X 7

8 z radnice Okrsek č. 1 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,79 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,94 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 3 0,64 X 2 Strana svobodných občanů 9 1,92 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 15 3,20 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 1,06 X 4 TOP ,53 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 44 9,40 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,21 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 1,06 X 6 Občanská demokratická strana 38 8,11 X 20 ANO ,50 X 7 Romská demokratická strana 1 0,21 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 55 11,75 X 9 politické hnutí Změna 4 0,85 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 1 0,21 X 23 Strana zelených 8 1,70 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 3,41 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,21 X Okrsek č. 2 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,71 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,02 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 0,28 X 2 Strana svobodných občanů 13 3,74 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 6 1,72 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 0,28 X 4 TOP ,08 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 19 5,47 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 0,57 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 X 6 Občanská demokratická strana 27 7,78 X 20 ANO ,07 X 7 Romská demokratická strana 0 0,00 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 60 17,29 X 9 politické hnutí Změna 5 1,44 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 X 23 Strana zelených 6 1,72 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 5,18 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,28 X 8

9 z radnice Okrsek č. 3 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,00 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,45 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 5 5,68 X 2 Strana svobodných občanů 3 3,40 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 2 2,27 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00 X 4 TOP ,40 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 4 4,54 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 X 6 Občanská demokratická strana 5 5,68 X 20 ANO ,59 X 7 Romská demokratická strana 0 0,00 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 19 21,59 X 9 politické hnutí Změna 0 0,00 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 X 23 Strana zelených 8 9,09 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 2,27 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 X Okrsek č. 4 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,91 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,07 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0,00 X 2 Strana svobodných občanů 6 6,59 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 3 3,29 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00 X 4 TOP ,79 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 5 5,49 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 X 6 Občanská demokratická strana 3 3,29 X 20 ANO ,47 X 7 Romská demokratická strana 0 0,00 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 13 14,28 X 9 politické hnutí Změna 0 0,00 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 1 1,09 X 23 Strana zelených 2 2,19 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 4,39 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 X 9

10 z radnice Státní památková zóna Týnec nad Labem. V úterý 1. října 2013 zasedala na týnecké radnici pracovní skupina pro tuto oblast veřejné správy jmenovaná, prakticky téměř za plné účasti. Předmětem jednání byla kontrola úkolů a cílů plánovaných pro tento rok v závěru roku minulého. Prvním bodem bylo nepříjemné zjištění, že viditelná závada opadávající omítky v okolí hlavního vchodu do kostela Stětí svatého Jana Křtitele ještě v záruční době není proveditelná a vyložitelná, neboť firma, která dodávku fasády prováděla, je v současné době v nucené likvidaci. Vedení města v této otázce bude informovat konzistoř a s biskupstvím Hradec Králové bude další kroky konzultovat. Kostel Stětí svatého Jana Křtitele je státní památkou. Jednáno bylo v této souvislosti o další etapě regenerace sochy svatého Jana Křtitele, kterou kdysi městu Týnec nad Labem daroval kaplan Semelka. V harmonogramu byla dle plánu regenerace předřazena druhá etapa regenerace sousoší Immaculata a čtyři světci na Masarykově náměstí, která proběhla letos. Pracovní skupina s povděkem konstatovala, že Ministerstvo národní obrany schválilo regeneraci týneckého pomníku padlých, zhotoveném sochařem Maximem Zemancem a realizovaném firmou Vinař v Týnci, i její finanční sanaci. Regenerace pomníku se blíží ke svému závěru. Při této příležitosti pracovní skupina doporučila, aby schránka s popelem padlých a prstí od Zborova byla nadále uložena v muzeu, neboť existuje důvodná obava z neuctivého chování některých členů naší veřejnosti vůči této památce na nejvyšší oběť ve prospěch samostatnosti našeho státu. Komise se dále zajímala o vhodné úpravy okolí v němž se nalézá Melasův kaštan, státem chráněný strom a Brožkův kamenný stolec. Brožek byl nejenom přičinlivým a schopným zaměstnancem týneckého magistrátu, ale i dědečkem našeho známého básníka a slezského barda Petra Bezruče a organizátorem týnecké kultury. Město povede tuto otázku v patrnosti, ale kvůli náročným budovatelským akcím, jako je výstavba kanalizace a čističky odpadních vod či revitalizace prostoru podhradí, bude hledat vhodný okamžik její realizace, možná i postupné. Pracovní skupina se znovu vrátila k předmětu zhotovení mříže ve vstupní části kostela Stětí svatého Jana Křtitele a její mínění je, že rozhodnutí v této záležitosti záleží na konsistoři. Jedním z posledních bodů bylo připomenutí, aby byla dokončena aktualizovaná fotografická dokumentace týneckých památek. K těmto památkám přibyla stará vodárenská věž, která je v nepříliš dobrém stavu. Pracovní skupina doporučila zastupitelstvu požádat o sanaci z programu regenerace. Doporučuje i tuto žádost pro okna v prvním poschodí Velkého či Panského domu. Dále doporučují požádat o příspěvek Krajský úřad na regeneraci sochy sv.jana Nepomuckého od sochaře Suma. Ing.Žmolil Horymír Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem Již několikráte se zmiňujeme o tomto projektu. Ale co vlastně si máme představit pod tímto názvem? Z historické mapy (II. vojenské mapování z let ) je zřejmé, že již před 150 lety bylo území periodicky zaplavováno, což dokazuje i způsob využívání tohoto území podmáčené louky inundační území. Přestože z mapových podkladů z roku 1688 není patrné propojení řeky, jedná se o zbytky původního koryta řeky Labe, jenž zde zůstal zachován v podobě částí mrtvých ramen a navazujících lužních biotopů. Jižní okraj lokality tvoří regulovaný a vzdutý tok řeky Labe. Přírodní charakter lokality je narušen přítomností fotbalového hřiště, umístěného v horní polovině ramene. Lidská sídla jsou zde omezená na malé zemědělské stavení a jeho zázemí. Zbytek území tvoří přírodní lužní stanoviště. Střídá se zde poměrně pestrá mozaika stanovišť typu měkkého a tvrdého luhu a mokřadů s periodickými i stálými tůněmi (viz dále). Hlavním atributem odstaveného ramene je extrémně vysoký stupeň zasedimentování, a tedy došlo i k pokročilé změně druhů flory. Vlivem absence pravidelných záplav dochází k dalšímu hromadění sedimentu na dně ramene vedoucímu k postupnému ústupu vodní plochy a přeměnu na mokřad a terestrický ekosystém. Z výše uvedeného lze usuzovat, že se jedná o mrtvé rameno řeky Labe. Koncepce projektu se odvíjí od zachování stávajícího přírodního charakteru lokality na významné části její plochy, s vysokým stupněm podmáčení, přítomnosti padlých stromů a větví a rákosin. Zachování stávajícího spektra stanovišť zahrnujících periodické a stálé tůně (včetně zazemněných a vegetací zarostlých), mokřiny, porosty vrb a olšin (měkké luhy) a různé typy tvrdého luhu. Snížení zatížení živinami vodního prostředí. Zvýšení spektra vodních stanovišť území zejména o nezarostlé a nezazemněné tůně, jež zajistí existenci vodních a mokřadních biotopů a druhů (včetně zvláště chráněných) na lokalitě v horizontu dalších desítek let, což bude mít velmi příznivý vliv na posílení biodiverzity v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém měřítku. A v neposlední řadě zatraktivnění lokality z hlediska estetického, krajinotvorného a historického. V současné době již není na Labi možný samovolný vznik podobně ekologicky cenného biotopu jako je říční rameno, jedním z mála účinných způsobů, jak zlepšit hydromorfologický stav řeky a její nivy, je obnova vodohospodářských a ekologických funkcí v minulosti odstavených ramen. Cílem prováděných zásahů bude posílení druhové diverzity území a dlouhodobě udržitelné zlepšení životních podmínek pro vzácné a chráněné organizmy. Dále dojde k posílení ekologicko stabilizační funkce významného krajinného prvku údolní nivy řeky Labe, který je v současné době tvořen především zamokřenými plochami a mělkovodními mokřadními 10

11 z radnice ekosystémy (s vysokým stupněm zazemnění) v mozaice s fragmenty porostů lužního lesa a mokřadních olšin. Cílem opatření není vytvoření podmínek pro rybářské využití. Jakékoliv rybářské aktivity budou v celé lokalitě zakázány a žádným způsobem nebudou podpořeny. V rámci revitalizace se počítá s odbahněním sedimentu z mrtvého ramene v celkovém množství m3 sedimentu. Sacím bagrem tzv. mokrou cestou bude těženo 9846 m3 sedimentu. Plochy pro odbahnění byly pracovně rozděleny na 4 části. Z tohoto důvodu bude na blízké louce, v lokalitě Bambousek, vybudována odvodňovací laguna o kapacitě m3. Zbývající množství sedimentu tj m3 bude těženo klasickou výkopovou technologií. Vytěžený sediment bude uložen na pozemcích města se souhlasem nájemců jednotlivých zemědělských ploch. Vzorkovaný sediment slepého ramene vyhovuje podmínkám pro použití sedimentů na zemědělskou půdu. Odbahnění bude probíhat na stávajících mozaikovitě rozdělených drobných vodních plochách. Tyto vodní plochy jsou vedeny v katastru nemovitostí v druhu vodní plocha a lesní pozemek. Odbahnění na lesních pozemcích bude probíhat skoro výlučně na pozemcích označených v lesním hospodářském plánu jako holina. Bude dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. Nebude narušována síť lesních cest. Další části revitalizace bude zpřístupnění lokality pro potřeby stavby (zpevnění cest), včetně realizace povalových chodníků s funkcí ochrany mokřadních společenstev před sešlapem a dalšími antropogenními vlivy. Budou zde umístěny lavice na sezení z přírodního materiálu. Bude provedena oprava stávajících objektů (propustků) v řešené soustavě vodních ploch. Nezbývá než si přát, aby vše proběhlo podle projektu a všechny zásahy zde provedené byly ku prospěchu přírody. Abychom zde i my, obyvatelé města, našli místo pro procházky a relaxaci. Mimořádný svoz tříděného biologického odpadu Město Týnec nad Labem upozorňuje všechny občany, že mimořádný svoz tříděného biologického odpadu proběhne ještě dne 12. listopadu 2013 / hnědé svozové nádoby / Tuhý komunální odpad směsný (TKO), bude svážen v úterý souběžně s bioodpadem. 11

12 škola a školka Začátek školního roku v naší škole Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. září na nově zrekonstruovaném školním hřišti. Zahájení byli přítomni pan starosta Dušan Žmolil a předsedkyně školní rady paní Alena Kopecká. Součástí zahájení bylo již tradiční dekorování prvňáčků, kterých do školy nastoupilo celkem 22. Do školy přešlo také devět žáků ze ZŠ Záboří nad Labem do pátého ročníku a šest ze ŽŠ Krakovany do šestého ročníku. Školní rok jsme zahájili s 292 žáky ve 14 třídách (8 na prvním stupni a 6 na druhém). Pedagogický sbor doznal částečné obměny. Na konci minulého školního roku odešla do důchodu paní učitelka Helena Kačerová. Po prázdninách na školu nově nastoupila paní učitelka Eva Krupková, která je třídní učitelkou ve třídě 5. B, a paní učitelka Jana Baláková, která bude vyučovat tělesnou výchovu. Nově na škole působí i paní Hana Novotná, která bude vykonávat funkci asistenta pedagoga ve 2. B. V průběhu prázdnin byly vymalovány třídy a chodby v hlavní budově. Bylo nově instalováno a obloženo nové umyvadlo v jednom oddělení školní družiny. Ve spojovacím krčku do sportovní haly byla kompletně zrekonstruována dlažba, protože původní se díky nekvalitnímu zpracování odlupovala a propadala. Ve školní jídelně mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel od pondělí do čtvrtka. Kuchyň připravuje obědy i pro MŠ v Týnci nad Labem, MŠ a ZŠ Záboří nad Labem a pro cizí strávníky. Celkem je ke stravování přihlášeno 377 dětských strávníků. Pro přihlášené děti připravují pracovnice školní jídelny každý den čerstvé svačiny. Jídelníčky a další informace o školní jídelně jsou na webových stránkách školy. Tradičně mají žáci možnost navštěvovat spoustu zájmových útvarů. Zájem o kroužky je velký a je na ně přihlášeno přes 200 žáků. Přehled kroužků a další informace jsou rovněž na webových stránkách školy. Od středy do pátku vždy odpoledne vyučuje ve škole učitel ze ZUŠ Kolín hru na hudební nástroje. V prvním týdnu v září byl pro žáky šesté třídy uspořádán již tradiční vodácký seznamovací kurz v Chřenovicích na řece Sázavě. I v letošním roce budeme pořádat sběr papíru, hliníku a víček z PET lahví. Škola je stále zapojena do projektu Recyklohraní. Pokračujeme ve sběru použitých baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů a od letošního roku nově sbíráme i prázdné kazety do tiskáren a kopírek. Pokud se potřebujete těchto materiálů zbavit, sběrné nádoby ve škole jsou veřejnosti k dispozici. J. Snížek Seznamovací vodácký kurz ZŠ Týnec nad Labem Seznamovací vodácký kurz šestého ročníku se stal na naší škole již tradicí. V letošním školním roce proběhl ve dnech září. Zúčastnilo se ho 27 žáků. Počasí nám opravdu přálo, celý kurz bylo teplo a bez mráčku. Tomu odpovídala spokojená nálada všech zúčastněných i vzorné chování všech žáků. Naše trasa vedla z kempu Chřenovice do Zruče nad Sázavou a z Ledče nad Sázavou do Chřenovic. Krásným zážitkem bylo pasování panem vodníkem na vodáky. Na tento vodák budeme ještě dlouho vzpomínat. Bojovka - jak to vidí děti (Hrušková, Neprašová) V sobotu večer po dlouhém výletě jsme se sešli a paní učitelka nám řekla, že bude bojovka. A my jsme jásali. Ale holky se bály. Byli jsme rozděleni po chatkách. Vydala jsem se s Ivanou a Sárou na cestu. Byla tam tma a tak jsem svítila baterkou. Z křoví u rozcestí na nás vybafla paní učitelka Šurkalová. A my jsme se zahřály. Paní učitelka nám poradila, že máme jít k lávce. Pak nás cestou zbrzdili kluci. Zmatkovaly jsme. Šly jsme pár metrů za nimi. U lávky na nás chtěly vybafnout holky, pan učitel Radouš a ještě někdo. Nepodařilo se jim to. Schovaly jsme se, abychom vybafly na zbývající skupiny spolužáků. Uáá.!!, zakřičely jsme. A to se opakovalo ještě 4 krát. Pak jsme šly zpátky. V tábořišti jsme se oblékly do pyžama a šly jsme spát. Pasování na vodáky jak to vidí děti (Pánková, Havlová) V sobotu ráno po snídani nás čekalo překvapení. Byla jsem s klukama na pokoji a najednou slyším: písk, písk, píšťalka pana učitele Čepka. Zvědavě jsme vyběhli ven a přidali jsme se ke spolužákům. Z nářaďovny se nahlas ozýval: Brekekeké a vychází vodník, hodně podobný panu učiteli Čepkovi. Všichni jsme se řehtali. Zelený mužík si volal háčky. Najednou se blíží moje jméno. Po hlavě mi teče studená voda, na zadku cítím plácnutí pádla a ve finále se mi křiví pusa od kyselé vody. Po pokřtění jsme se všichni zasmáli a o přestávkách se tomu smějeme ještě teď. J. Dušková, L. Šurkalová Foto Hynek Radouš 12

13 škola a školka Týden knihoven Ve dnech proběhl v České republice Týden knihoven. Zúčastnily se ho i třídy 6.A, 6.B a 7. Od paní knihovnice Lucie Flachbártové jsme se dozvěděli, že týnecká knihovna Karla Hampla má status profesionální knihovny, v Týnci už je 98 let, v současnosti má knih. V samotné knihovně jich najdeme a další knihy jsou umístěny v depozitáři. Knihovnice postupně všechny knihy eviduje do počítače. Po těchto informacích a zábavném kvízu jsme si prohlédli nové prostory knihovny a hlavně se podívali na nově vydané knihy, které nám knihovnice doporučila. V knihovně jsme byli pouze 1 vyučovací hodinu. Když jsme od paní učitelky slyšeli, že už musíme jít, bylo nám to velmi líto, protože hodina utekla strašně rychle. Tak doufáme, že se sem zase brzy dostaneme, ať už se školou nebo jako noví čtenáři. Knihovna je super! Napsal Jiří Kostelecký a Tomáš Robovský a upravila třída 6.B Den bez aut I v letošním školním roce si žáci prvního stupně připomněli tento den, který je významný z hlediska environmentální výchovy. Prvopočátky ideje Dne bez aut lze nalézt již na konci padesátých let 20. století, kdy si lidé začali uvědomovat, že automobilismus významně snižuje kvalitu života ve městě. Zásadní Den bez aut proběhl 22. září 1998 ve Francii. Postupně se z něj stala evropská a poté od roku 2001 mezinárodní iniciativa. V tento den se v některých městech konají cyklojízdy, kdy jsou na kratší dobu silnice uzavřeny pro všechna motorová vozidla. V jiných městech se lidé připojují k výzvě: Dnes nechte auto doma a alespoň v ten den použijí jiný dopravní prostředek. Žáci prvního stupně 23. září plnili úkoly zaměřené ke Dnu bez aut a k jejich bezpečnosti při pohybu po silnici na 8 stanovištích: jízda zručnosti, kdy a proč je pořádán Den bez aut, poznávání dopravních prostředků, pravidla pro chodce, pravidla pro cyklisty a správné vybavení kola, ošetření zranění, složky záchranného systému. Tento den se vydařil. Všechny týmy se snažily co nejlépe splnit všechny úkoly. L. Hrnčířová Foto: Petr Puncmann Zájezd do vánočních Drážďan Město Týnec nad Labem ve spolupráci s knihovnou Karla Hampla Vás zvou na vánoční zájezd do Drážďan, dne 20. prosince Bližší informace Vám ráda poskytnu na telefonu nebo přímo v knihovně Karla Hampla. 13

14 kultura Z městské knihovny Karla Hampla Milí čtenáři již v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o stěhování knihovny. Během července se za necelý měsíc podařilo knihovnu přestěhovat do nových prostor,kde bude nadále fungovat /Komenského náměstí č.p.235-v budově malé školy místo stavebního úřadu./návštěvní-výpůjční dobu můžete najít na internetových stránkách nebo na telefonu /.Přestože stěhování proběhlo do mnohem menších prostor než jsme byli všichni zvyklí,myslím si,že knihovna je přizpůsobená pro Vás všechny a každý by v ní mohl najít,co ho zajímá. Je zde rozšířen bezplatný přístup k internetu na dvě počítačová místa a samozřejmostí je i bezbariérový vstup. V říjnu Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila již 17. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto znělo S námi jen all inclusive! Tato akce proběhla od 30.září do 6. října 2013.V rámci tohoto tradičného týdne jsem připravila bohatý výběr knih pro všechny čtenáře. Cílem této akce je oslovit, upoutat a získat nové čtenáře všech věkových kategorií a posilovat společenský význam a prestiž četby. Knihovnu navštívili žáci 2. stupně Základní školy v Týnci nad Labem,pro které jsem připravila program,který se týkal povinné četby a dobrodružné literatury. Představila jsem jim jak a kdy vznikla knihovna Karla Hampla,seznámila jsem je s tříděním literatury pro čtenáře jejich věku a přečetla ukázky z knih,které jsou v dnešní době nejčtenější.věřím,že tento týden se vydařil a děti se do knihovny budou rády vracet nejen pro povinnou četbu,ale i pro knížky,které jim pomůžou strávit pěkné chvíle s knížkou v podzimním a zimním období a přeji si,aby si v naší knihovně našel každý své místo a udělal si čas v této hektické době si přečíst hezkou knížku. Bližší informace o knihovně Karla Hampla naleznete na internetových stránkách Na vaši návštěvu se těší Lucie Flachbartová-městská knihovnice Muzeum Týnecké muzeum, které je v pronájmu občanského sdružení MAS Zálabí pokračuje ve své obvyklé činnosti. I když od počátku července jeho činnost probíhala v obvyklém prázdninovém provozu orientovaném na turistický provoz a návštěvníky Týnce nad Labem, slavnostní otevření muzea se konalo až první poprázdninový školní den, kdy muzeum navštívilo mnoho návštěvníků, z nichž velká část byla školní mládež. K 15. říjnu 2013 navštívilo muzeum 300 zájemců o prohlídku. O jejich spokojenosti svědčí zápisová kniha návštěv muzea. Mezi návštěvníky nám do muzea přinášejí další zajímavé sbírkové předměty, za což jim tímto děkujeme. Byli jsme potěšeni tím, že poslední návštěva skupiny aktivních seniorů z Přelouče velice chválila naše malebné muzeum. S jeho prohlídkou byli velice spokojeni. Děkujeme také Děkanskému úřadu v Týnci nad Labem, který nám umožnil s přeloučskými návštěvníky prohlídku kostela Stětí svatého Jana Křtitele. Následně si pak ještě prohlédli hřbitovní kostel Panny Marie Bolestné, který jim otevřel správce hřbitova. I se stravováním v týneckých restauračních zařízeních byli rovněž spokojeni. A tak to vlastně má být.k návštěvě přeloučských turistů jsme již poněkud dříve instalovali výstavu Týnec nad Labem a česká státnost. Výstava ukazuje život Týnce za Rakouska- Uherska a to již od roku 1848 přes revoluční bouře v Týnci v roce 1905, období první světové války zejména na francouzské, ruské a italské frontě, boje a cesty týneckých legionářů a nakonec i zrod samostatného Československa v roce Následovaly roky klidu, které byly však přerušeny akcemi sudetoněmeckých nacistických bojůvek, které vzaly život respicientovi finanční stráže Koubkovi. Výstava ukazuje jednání v Mnichově a mapu okleštěného Československa. Zajímavý je i vstup okupačních jednotek wehrmachtu na naše území a vyhlášení Protektorátu Böhmen und Mähren. Následek byly i odvody týneckých zvonů, nasazení týneckých mladých občanů na nucené práce do lágrů do Německa díky Arbeitsamtu a zavírání týneckých občanů do koncentračních táborů. Zobrazeny jsou květnové dny roku 1945 a příchod sovětské armády do Týnce i ničení německých radarů týneckou německou posádkou. Výstava dále připomíná pražské jaro 1968 a následně i rok Výstava bude otevřena k 28. říjnu. Muzeum 14

15 kultura František Hampl Letos je tomu právě 35 let, kdy zemřel další ze slavných týneckých rodáků, František Hampl. Narodil se v Týnci nad Labem v roce 1901, v městečku na posledním výběžku Železných hor, které si žilo, jak František Hampl sám napsal, v poměrném blahobytu. Měly na něm zásluhu v průmyslovém Přílabí týneckém úspěšné podniky, mezi které se řadila i Strojírenská továrna bratří Pernerů. Strojírenskou továrnu řídil tehdy otec Františka Hampla a vedl ji úspěšně. Dodávala téměř všem cukrovarům kontinentální Evropy zařízení a prováděla jejich pravidelnou údržbu. Pan ředitel byl, jak František Hampl vzpomínal, člověkem přísných morálních zásad, který vychovával své syny ke skromnosti a pracovitosti. Týnečáci na něj trvale vzpomínali, neboť měl nemalou zásluhu na rozvoji našeho městečka. František měl štěstí i na učitele.v roce 1905 v Týnci vznikla měšťanská škola. Ředitelem školy byl jmenován Ladislav Mencl a ten si pro týneckou měšťanku sehnal výborné učitele, spisovatele Františka Flose, výborného hudebníka i skladatele Vojtěch Buzka a Josefa Černého. František od nich dobře připraven začal ve svých jedenácti letech studovat reálku v Kutné Hoře. Jeho nejstarší bratr tam v roce 1914, tedy v prvním roce války, maturoval. Válka jej přiměla, že se v tomto roce přestěhoval do Prahy a od tercie pokračoval ve studiích na známé reálce v Ječné ulici. Těžké válečné roky jej přiměly, že se vrátil zpět do svého rodiště a reálku dokončil a odmaturoval v Pardubicích. Jako student hrával v Týnci nad Labem divadlo v ochotnickém souboru studentů, který řídil František Flos a psával i básně. Rád by studoval českou literaturu. Musel by však si ještě dodělat maturitu z latiny a filozofické propedeutiky. Otec jej však předurčil ke studiu strojního inženýra. Tomu se však ubránil a když byla v roce 1919 nově založena Vysoká škola obchodní v Praze, tehdy tříletá, vystudoval tu a ve svých jedenadvaceti letech dosáhl titulu komerčního inženýra. Po studiích krátký čas úřadoval v České průmyslové bance, pak jeden rok působil na soukromé obchodní škole Maděrově a několik měsíců sloužil na vojně u hraničářského praporu č.1 v Děčíně. Když ukončil vojenskou službu požádal o místo profesora na obchodní akademii. Musel se proto dát zapsat na přednášky z pedagogiky, filozofie a české literatury na Karlově univerzitě a tam i na vysoké škole obchodní absolvoval pedagogický seminář u profesora Pazourka. V roce 1924 nastoupil jako profesor obchodní akademie v Berouně, kde působil plných 21 let. Napsal tam dvě učebnice a sice Účetnictví pro každého A Účetnictví pro kupecké školy pokračovací. Účastnil se i veřejné činnosti. Byl revizorem Městské spořitelny v Berouně, předsedou ústřední dozorčí rady spotřebního družstva Budoucnost se sídlem v Rakovníku a soudním znalcem při okresním soudu v Berouně v oboru účetnictví. Jako člen sociálnědemokratické strany dělnické byl členem okresního zastupitelstva a zasedal v městské radě.redigoval krajinský list berounský obzor i sborník kulturní práce Drúza. Působil jako předseda městského osvětového sboru, jako jednatel Podbrdské kulturní pospolitosti 15

16 policie, spolky a organizace a člen knihovní rady. V průběhu druhé světové války jej získal profesor V. Jankovec pro ilegální práci v petičním výboru Věrni zůstaneme. Ta skončila v německém kriminále. 21. května 1943 jej zatkla ve Zdicích kriminálka a z německé káznice v Bayreuthu se vrátil až na konci roku Ještě o prázdninách téhož roku jej ministerstvo školství přeložilo do Prahy, do konce roku působil na Československé obchodní akademii a 1. ledna 1952 jej ministr pověřil funkcí hlavního účetního ministerstva školství. Již však 1. srpna si Františka Hampla vyžádala vysoká škola ekonomická v Praze, aby vedl vzdělání učitelů ekonomických předmětů. Katedru pedagogicky vedl do r.1967 a pak dále pracoval jako profesor teorie vyučování ekonomickým předmětům. Pro žactvo obchodních akademií napsal učebnice Družstevnictví a Plánování a spolu s Kamilem Bolzem Podnikové hospodářství. Souhrnem jeho prací se stala učebnice Teorie vyučování ekonomickým předmětům. Jako spisovatel psal beletristické životopisy vyjímečných spisovatelů např. Básníkův ztracený život o J.J. Langerovi. Vydal téměř 30 původních knih, v nichž se zabýval osudy lidí vášnivých a rozvrácených a nevyhýbal se ani motivům fantastickým.z činnosti ediční nelze nejmenovat díla českých spisovatelů K.Legera, J.Jahody, K.Šipka a zejména. M.Kuděje. Svému rodišti, Týnci nad Labem, se věnoval v sešitku veršů Labe, v několika povídkách např. Mrtvý pod mlýnem, v románové kronice Pernerové a i v povídkové knížce o českých spisovatelích Dobrodružství Jaroslava Seiferta. Jeho memoárovou práci vydalo nakladatelství Československý spisovatel pod názvem Z bouřného času. Ing. Žmolil Horymír Policie informuje Dne ve 02:15 hodin došlo v obci Žiželice k dopravní nehodě, kdy řidič s vozidlem VW Golf jel od obce Končice a nezvládl řízení, narazil přední částí svého vozidla do, u pravého okraje vozovky zaparkovaného, vozidla Seat. Vozidlo Seat bylo nárazem odhozeno na další vozidlo Volvo. U řidiče Golfu pozitivní dechová zkouška s výsledkem 2,47 promile. Po dopravní nehodě byl řidič odvezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizován. Celková hmotná škoda činí 170 tisíc korun. Autobusové zastávky slavnostně otevřeny! Týnec nad Labem, 23. září Místní akční skupina Zálabí ve spolupráci s automobilkou TPCA Toyota Peugeot Citroen slavnostně otevřely první tři autobusové zastávky na severním břehu Labe na Kolínsku. Slavnostní otevření se konalo v Krakovanech v rámci Krakovanského posvícení. V sobotu 21. září byly otevřeny zastávky v Krakovanech, Týnci nad Labem a Labských Chrčicích. Slavnostní otevření zpestřily hudebním vystoupením děti z místní školy. Novou zastávku nám přímo rozezpívali, shodli se přítomní Krakovanští. Následovalo vyhlášení výtvarné soutěže na téma Bezpečná doprava a autobusové zastávky. Do soutěže se zapojily mateřské školy a základní školy z Krakovan a Týnce nad Labem. Součástí čekáren jsou také informační tabule, které obsahují mapy daných obcí s turistickými zajímavostmi a informacemi o MAS Zálabí. Další informační tabule budou instalovány do třech stávajících autobusových zastávek v Dománovicích, Jestřabí Lhotě a Němčicích. Doufáme, že se díky čekárnám a informačním tabulím zvýší informovanost místních občanů ale i turistů o region. Projekt zvýší také bezpečnost a komfort občanů a zejména dětí cestujících autobusy po regionu Zálabí řekl při slavnostním uvedení zastávek do provozu předseda sdružení MAS Zálabí Josef Polák. Další slavnostní otevření proběhne v Dobšicích v sobotu 26. října 2013, kdy se oficiálně otevřou autobusové zastávky v Dobšicích, Opolánkách a Žehuni. Výstavba zastávek je součástí projektu Autobusové zastávky jako 16

17 spolky a organizace venkovní expozice turistické destinace podpořený z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, na který MAS Zálabí získala od automobilky korun. Tereza Benešová kancelář MAS Zálabí O MAS Zálabí MAS Zálabí je nezisková organizace založená s cílem rozvíjet region zahrnující území od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem na východě a na severní straně od Žehuně po nejjižnější část v Záboří nad Labem. Sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. MAS Zálabí má k dnešnímu dni 36 členů. Od svého založení v červenci roku 2006 již realizovalo více než deset projektů v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony korun. Projekt Dědictví našich předků je u konce! MAS Zálabí, Hradecký venkov, Podchlumí a Společná Cidlina realizací společného projektu s názvem Dědictví našich předků vytvořily na svém území podmínky pro historické, kulturní a společenské využití 3 kostelů Nejsvětější trojice v Suché, sv. Jakuba v Novém Bydžově, sv. Voršily v Chlumci nad Cidli nou, 1 muzea v Týnci nad Labem a Hankova domu v Hoříněvsi. V těchto objektech byly realizovány stavební práce a následně vybudovány 3 stálé expozice. V muzeu v Týnci nad Labem je instalována stálá expozice rodů Pernerů a historie Týnecka a okolí, zároveň byly vytvořeny podmínky pro konání tematických výstav jako např. Vánoce dříve, Spolková činnost regionu či Kampanologická expozice. Advent na vsi, Noc kostelů a Posvícení na vsi jsou propagační akce, které se uskutečnily v rámci projektu a budou každoročně opakovány za účelem poznávání historie, tradic regionů a prohlubování spolupráce mezi regionálními partnery. Společným výstupem projektu je pak propagační materiál Kulturní dědictví našich předků, který je každému k dispozici v muzeu a v knihovně v Týnci nad Labem, muzeu v Žiželicích, Barokní kostici v Žehuni, muzeu Keltů v Dobšicích, kostele sv. Prokopa v Záboří nad Labem, Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem a v neposlední řadě také na obecních úřadech členských obcí MAS Zálabí. 17

18 spolky a organizace Novinky z kynologického klubu Od března do května 2013 proběhl třetí ročník kursu základního výcviku pro majitele psů, kteří se zatím nevěnují sportovní kynologii a chtějí mít vychovaného a ovladatelného psa, tzv. psí školka. Obsahem kursu byla ovladatelnost na vodítku i bez vodítka, přivolání, odložení, chování o samotě, chování ve skupině psů, chování s košíkem, aport, překážky, základy stopování a obrany. Další ročník kursu připravujeme na jaro O víkendu jsme uspořádali letní táboření na cvičišti, spojené s krátkým výletem, výcvikem a večerním posezením u ohně. Od září opět probíhá intenzivnější výcvik, zaměřený na přípravu na zkoušky a účast na závodech. Připravujeme také, jako každý rok, podzimní závod O pohár města Týnec nad Labem. Letos se bude konat v sobotu od 8 hodin. Prezentace účastníků od 7 do 8 hodin. Rozhodčím bude Luboš Jánský s mezinárodní zkušeností, figurantem pak Zdeněk Král. Závodit se bude v kategoriích ZZO, ZM a ZVV1. Zveme i diváky, občerstvení bude zajištěno po celou dobu závodu. Kontakt, aktuality a fotogalerie na zkotynec.wbs.cz. Ondřej Jareš táboření na cvičišti Foto: Dominika Císařová táboření na cvičišti Foto: Dominika Císařová MO STP Cena hejtmana Středočeského kraje pro členky Místní organizace Svazu tělesně postižených z Týnce nad Labem Členky naší místní organizace letos vystavovaly své výrobky na dvou výstavách. Tou první byl 14.ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení v červnu v Lysé nad Labem, druhou výstava Hobby a zahrada, konaná v září v Krakovanech. Výstavu v Lysé nad Labem organizuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. Uskutečnila se ve dnech spolu s výstavou Seniorhendicap, Lázeňství a s expozicí růží. Naší výstavy se zúčastnilo přes sto vystavovatelů s 3600 exponáty. Velmi nás překvapilo, že naše organizace získala jedno ze tří zvláštních ocenění. Naše expozice, jako celek získala Cenu hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka. Na slavnostním vyhlášení jsem, jako novopečený předseda organizace převzal skleněnou plaketu, květinový koš orchidejí, dárkový koš s lahůdkami a kazetu přírodní kosmetiky. S odnesením darů k autu nám pomohli pořadatelé. Musím připomenout, že roky předtím organizovala účast našich členek na této výstavě Alice Knížková. Mezi jednotlivci byla již potřetí vyhodnocena paní Eva Hájková. Naši expozici vytvořilo deset žen paní Jaruška Blahošová, Zdena Doležalová, Eva Hájková, Věra Chudobová, Helena Kocurková, Otílie Krupková, Milada 18

19 sport Lukešová, Libuše Mazurkiewiecová, Eva Náhlovská a Alena Vachová. Nejvíce exponátů připravila pí. Hájková. Odměny si vystavovatelky rozlosovaly na následné výborové schůzi. Některé výrobky jste mohli vidět na výstavě pořádané v září ČZS v Krakovanech, kde kromě již jmenovaných členek vystavovaly paní Jozefa Kubincová a Hana Linhartová. Sami jsme si výstavu instalovali a exponáty přivezli, za což děkuji manželům Mazurkiewiecovým a paní Hájkové, Linhartové a Náhlovské. Některé naše výrobky se občas uplatní v týneckých výlohách, v minulosti v infocentru Outdoored nebo po této výstavě znak města ve výloze kavárny. Věřím, že v příštím roce bude mezi autory výrobků i někdo z mužů. Pavel Knížek fotogalerie na zadní straně TZ Fotbalová budoucnost Týnce Fotbalová tradice v Týnci nad Labem bude pokračovat díky našim malým fotbalistům pod vedením nových trenérů Radka Douši a Bohumila Manicha s pomocí a podpory rodičů a rodinných příslušníků. Po odchodu starších žáků do dorostu zůstalo menších žáků málo a vypadalo to, že mužstvo žáků se rozpadne, ale nábor dětí ukázal, že děti v dnešní době mají zájem o fotbal a tudíž se mohlo mužstvo zapsat do nové sezony. Nové mužstvo je z 80% tvořeno dětmi od 6 do 7 let, ale přesto, že jsou malé, bojují s nasazením, chutí a čestností. Trénují poctivě na zápasy, i přesto, že naše utkání nejsou takové, jak by si návštěvníci utkání přáli, děti dávají do zápasů maximum a bojují do poslední vteřiny. S každým tréninkem a zápasem získávají další a další zkušenosti. Naši protivníci mají oproti nám ještě letošní sezonu převahu díky 14 letým fotbalistům, což se ale brzy změní a jejich mužstva se vyrovnají našemu. Musím pochválit naše malé fotbalisty, je obdivuhodné jejich nasazení do zápasů, chuť reprezentovat své město, z nich by si mohl vzít příklad výběr naší reprezentace. Je pravda, že jsou naši fotbalisté malí a že se fotbal teprve učí, ale za rok nebo dva, už budou na lepší úrovni. Myslím si, že nikdo z nás nebyl v 6 letech na kvalitní 19

20 sport vysoké úrovni. Trenéři jsou hrdí na svůj tým, i přes prohry, které nás potkaly. Fotbal je sport, kde jedni vyhrávají a druzí prohrávají. Ze zápasů si bereme ponaučení a zkušenost. My jsme vděční dětem za jejich vysokou účast a zapálení do fotbalu. Děkujeme za velikou návštěvnost při našich zápasech, moc si toho vážíme, je to i velká podpora pro fotbalisty. Náš tým bude několik let stabilní oproti jiným týmům, kde jim odejdou větší děti do dorostu a nemají nové žáky, buďme vděční, že my je máme. Nikdo nikdy neví, kde můžou pokračovat ve své fotbalové kariéře. Může přijít den, kdy uvidíme některého z našich svěřenců, jak reprezentuje naši republiku. Pokračujme v podpoře našeho fotbalu a naše děti berme jako příklad, že i v dnešní době, kdy děti sedí pouze u počítačů, naše děti vidíme sportovat. Děkujeme vedení oddílu, panu správci Zámišovi a paní Zámišové, rodičům a občanům Týnce. Radek Douša trenér Beran Lukáš, Bureš Daniel, Buřival Adam, Cihlář Vojtěch, Cincibus Milan, Hybšt Matyáš, Konrád Stanislav, Kučerová Vendula, Linhart Tomáš, Mahalka Jakub, Manich Jakub, Migven Alex, Nykl Zdeněk, Ryglevicz Matouš, Ryglevicz Šimon, Šranko David, Vávra Jakub, Vejdělek Martin, Vejdělek Tomáš, Zumr Filip, Žaloudek Michal. Foto Lenka Kučerová TJ Sokol Týnec nad Labem Podzim a zejména měsíc říjen přináší s sebou změnu ve sportovní činnosti oddílů naší tělovýchovné jednoty. Oddíl tenisu ještě před půlkou října uspořádal několik obvyklých a již tradičních turnajů mládeže i dospělých a seniorů za velmi dobré účasti startujících. O výsledcích těchto turnajů oddíl tenisu informuje na stránkách tohoto čísla našeho listu. Posledních několik teplých a příznivých dnů měsíce října dovoluje našim tenistkám a tenistům,aby jich využili a ještě si na našich pěkných tenisových dvorcích zahráli, než bude celý tenisový areál zazimován a těžiště tenisu se přesune do sportovní haly. Tam je bude čekat na závěr roku vánoční turnaj dospělých čtyřher a vánoční turnaj mládeže. Oddíl kopané má v soutěžích čtyři družstva, A mužstvo dospělých, B mužstvo dospělých, dorost a žáky. A mužstvo si poměrně vede lépe než v loňském podzimu i když hráčská absence není malá a tak oddíl zařazuje celkem správně do A mužstva i dorostence, kteří se uvedli docela dobře. Postavení B mužstva není sice nejlepší, ale nepříliš výrazné bodové rozdíly mužstev od půlky tabulky signalizují, že je možné výrazné zlepšení postavení mužstva.samozřejmě hra A a B mužstva to jsou spojité nádoby. Dorost si vede velmi dobře a někteří dorostenci, jak již bylo řečeno, jsou využíváni pro starty za A mužstvo.žáci řeší generační problém,začínají s poměrně mladým mužstvem a výsledky tohoto dobře trénovaného celku se projeví přibližně za dva až tři roky.trenéři dorostu si stěžují na malý počet dorostenců. Bohužel je to trvalý stav,kdy naši žákyně a žáci přecházejí do dorostu a současně odcházejí na střední školy či do učilišť a tím prakticky z Týnce mizí. Oddíl má ještě mužstvo žen a gardu a tak má práce habaděj, třeba jenom s praním dresů. Stav fotbalového hřiště je díky stálému sekání správcem hřiště udržován alespoň v ještě přijatelném stavu, leč rozmary počasí vykonávají své a terén po větších deštích nebývá příliš 20

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Vážení spoluobčané, 02/2013. z obsahu

Vážení spoluobčané, 02/2013. z obsahu 02/2013 z obsahu z radnice str. 2-5 ze zasedání ZM škola a školka str. 5-7 soutěž s AJ BIO olympiáda povídka PEKAŘ kultura str. 7-8 Noc s Andersenem knihovna na téma str. 8-9 společnost E policie informuje

Více

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš

Vážení spoluobčané, 05/2014. z obsahu. foto M.Hanuš 05/2014 z obsahu z radnice str. 2-6 ze zasedání ZM volby škola a školka str. 7-8 začátek školního roku osvětová činnost kultura str. 9-10 knihovna muzeum oddíl Kamarád policie informuje str. 11 spolky

Více

číslo 223 listopad 2008

číslo 223 listopad 2008 8,- Kč číslo 223 listopad 2008 Základní škola v Sedlci-Prčici buduje lepší běžeckou dráhu a skleník Již řadu let usiluje vedení školy o lepší běžeckou dráhu v areálu školy. Nyní se také díky dotaci z Fondu

Více

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu

Vážení spoluobčané, 03/2013. z obsahu 03/2013 z obsahu z radnice str. 2-7 ze zasedání ZM recyklace škola a školka str. 8-9 naše Mateřinka olympiáda MŠ mladý zahrádkář školský pohár na téma str. 10-11 svátky Labe policie informuje str. 11 názory

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I

5I2012. z obsahu ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO. květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz. měsíčník I 5I2012 měsíčník I květen 2 012 zdarma www.celakovice.cz ZASTUPITELÉ ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU RYNEŠE A RADNÍHO SKALICKÉHO Na středečním Zastupitelstvu 25. dubna byl na návrh zastupitelky Johany Novotné (ČSSD)

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi.

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi. SLOVO REDAKC E začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním, chystajícím se na burčák, plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky, které se na svou jižní dovolenou

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Duben 2015/číslo 4 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Rozpočet na rok 2015 je schválen Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém zasedání 16. března schválilo rozpočet na rok 2015 podle předloženého

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Redakce Zpravodaje.......................................... 2 Slavnostní otevření zrekonstruované budovy

Více

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str. 10-12 muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ KVÌTEN 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 KVÌTEN 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Kvìten 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Kvìten 2007 3. 5. Zápis dětí do MŠ Jince (více: Ze života školy) 3. 5. Schůzka Klubu vojenských

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více