Vážení spoluobčané, 05/2013. z obsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, 05/2013. z obsahu"

Transkript

1 05/2013 z obsahu z radnice str ze zasedání ZM volby státní památková zóna revitalizace svoz odpadu škola a školka str začátek školního roku seznamovací kurz týden knihoven den bez aut kultura str knihovna muzeum F. Hampl policie informuje str. 16 spolky a organizace str MAS Zálabí kynologický klub MO STP sport str fotbalová budoucnost TJ sokol Týnecký tenis historie tenisu společenská rubrika str. 23 inzerce str. 24 fotogalerie str. 24 Vážení spoluobčané, nastal nám podzim, král barevných dní, který mlhavými rány opřádá svá tajemství. S pestrou paletou barev maluje listí a zlatavými stíny do ticha obléká lesní pěšiny. Ptáci se s námi loučí na drátech, stíny se protahují a zima se blíží. Tak nějak by asi popsal básník podzim. Většina z nás však ví, že podzim je hlavně o práci. Sklízíme poslední dozrávající plody a blížící se zima nás nutí, abychom urychlili přípravu na ní a nezaskočila nás nepřipravena. Doufám ale, že jste si v tom shonu našli i čas na houbaření nebo jen procházku. Je dobré na chvíli se zastavit a pokochat se hezkými partiemi našeho města a okolní přírody. Konec října byl ve znamení voleb. Shodou okolností probíhaly skoro v ten samý den, co jsme slavili výročí naší státnosti. Zajímalo by mě, co by si asi pomysleli osobnosti, které se zasloužili o naši samostatnost z područí foto: Lucie Hrončeková Rakousko-Uherska o našem stávajícím politickém prostředí. Asi by se podivili, kam se vytratilo vlastenectví a oddanost vyšším cílům. Výsledky voleb mnozí z nás již asi předpokládali. Nyní již jen záleží, jak se nováček na politické scéně zachová při různých vyjednáváních, aby pak mohl dostát svým slibům. Nám voličům zbývá už jen sledovat, jak se celá situace vyvine. Je to už vše v moci politických stran. Snad si uvědomují, že jsme voliči, kteří jim svěřují mandát k výkonu našich práv. Tudíž by měly sloužit nám a ne zájmům určitých vyvolených skupin usilujících o větší moc a majetek. Zanechám politiky a půjdu na témata, která jsou pro nás, obyvatele našeho města důležitá. Dokončili jsme přestavbu knihovny na mateřskou školku. Nyní je celková kapacita

2 z radnice 90 dětí. Město bude do budoucna řešit i celou koncepci areálu školky. Varianty jsou dvě a prověřujeme jejich technickou a finanční nákladnost. Mohu konstatovat, že jsem velmi potěšen návštěvností naší městské knihovny a muzea. Městská knihovna zaznamenala příliv nových čtenářů. Bylo rozhodnuto, abychom zde oživili turistické informační středisko. To bylo kdysi zřízeno, ale prakticky svoji činnost nevykonávalo. Město podalo přihlášku do Asociace turistických informačních center a slibuje si od toho zviditelnění našeho města nejen v regionu, ale i v rámci celé České republiky. Příliv turistů a zájemců o historii je přínosem pro město. Děkuji tímto naší knihovnici a správci muzea za přístup k propagaci našeho města. Aby město mělo co zájemcům o historii nabídnout, pečuje i o pamětihodnosti. Letos město zrekonstruovalo dvě památky a na příští rok již plánujeme obnovu dalších. Komise při Městské památkové zóně města Týnce nad Labem doporučila, aby bylo zažádáno o opravu fasády starého betonového vodojemu a opravu oken ve Velkém domě v prvním patře a o restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na břehu Labe. Doporučuje i její přemístění. Město bude žádat tedy o dotace, a to jednak z programu regenerace Městských památkových zón, Ministerstva kultury ČR a z Fondu oprav kulturních památek Středočeského kraje. Stavba kanalizace je v plném proudu a myslím si, že až na nějaké problémy s průjezdností a poruchami dodávky vody, zatím probíhá pro nás všechny bez závažnějších omezení. Nyní je už položeno přes 7,2 km kanalizačního potrubí, včetně podružných kanalizačních stok. Hlavní omezení v ulici Bělohorská a Lžovicích pominulo a silnice byla otevřena o celých 14 dní dříve než bylo plánováno. Město bohužel muselo povolat na pomoc Policii ČR, která prováděla namátkové kontroly ohledně zneužívání místních komunikací jako objízdné trasy. Někteří řidiči dokonce vjížděli do stavby. Nejsem přítelem represivních opatření, ale nedodržování dopravních omezení některými řidiči nás k tomuto donutila. Dle mého názoru je respektování dopravního značení stejně důležité, jako respektování zákonů. Stavba ČOV probíhá podle harmonogramu a nyní je již po tlakových zkouškách monoblok zasypán a objekt už má i střešní krytinu a vnitřní omítky. Technologie se započne montovat po ukončení stavebních prací. Město v současné době má připraveno výběrové řízení na dodavatele Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Tento projekt je svým pojetím tak zajímavý, že vám ho přiblížíme v samostatném článku vydání zpravodaje. Obyvatelé Lžovic možná potěší zpráva, že město neuložilo projekt chodníku do šuplíku. Snaží se o přepracování projektu, tak aby co nejvíce naplnil potřeby obyvatel a byl i realizovatelný. Vedení chodníku je plánováno po levé straně silnice II/322 směrem z Bílé hory v Týnci nad Labem až na konec obce Lžovice. Bohužel nevyřešené majetkové vztahy nás budou v tomto projektu trochu brzdit. Je zpracována identifikace pozemků jednotlivých vlastníků pozemků. Ty budeme postupně oslovovat a snažit se od nich získat kladné vyjádření. Tato stavba bude prospěšná pro obyvatele Lžovice, ale i nejen pro ně. Doufám proto, že se s majiteli pozemků dohodneme a nebude nám již nic bránit v cestě za získáním dotace. Ještě se na chvilku vrátím k dopravní situaci ve městě. Při uzavírce silnice II/322 v Týnci nad Labem, si mnoho nákladních vozidel začalo zkracovat cestu po silnici III/3279 (ulice Krále Jiřího). Tato je již dosti zdevastovaná, včetně chodníků. Jen v letošním roce tam bylo diagnostikováno několik poruch vodovodního řadu a město muselo nechat opravit kanálové vpustě včetně jedné šachty. Proto jsme jednali s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje o možnosti její rekonstrukce. Zástupci správy silnic se dostavili na jednání a bylo dohodnuto, že zpracují projektovou dokumentaci na kompletní opravu této komunikace. Město bude v příštím roce v celé polovině vozovky stavět kanalizaci, tudíž se naskýtá podobná šance na opravu této ulice, jako v ulici Tyršově. Problémem jsou ale vždy finance, které se odvíjí i od finančních možností nové vlády. Na začátku mého úvodníku jsem se trochu zasnil nad krásou podzimu. Mrzí mě ale, že při procházkách městem a jeho okolím občas narazím na nepořádek. Ten ovšem působí zase jen lidé. Poházené igelity, papírky, pet lahve, nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad a psí exkrementy nám pak kazí celkový obraz našeho města. Naši techničtí pracovníci se starají o úklid. Několikráte za týden sbírají odpadky a uklízí u kontejnerů, ale čím více se snažíme udržet pořádek, tím je to horší. Sám se ptám proč? Nedokážu najít odpověď. Vždyť máme sběrné místo, organizujeme svoz odpadu, máme kontejnery na tříděný odpad, recyklujeme, k poplatku za psa dostane poplatník i sáčky na psí exkrementy atd. Město se bude snažit dále, ale bez vaší pomoci to bude boj marný. Pomozte nám prosím proti znečišťovatelům a vandalům, kteří kazí pověst nám, obyvatelům města. Bc. Dušan Žmolil starosta města Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.8/2013 Zápis č.8/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 22. července 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Informace o přestavbě objektu knihovny na MŠ 7. Výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem díla: Týnec nad Labem oprava pomníku obětem světových 2

3 z radnice válek 8. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na stavbu IV Týnec nad Labem, Bambousek, knn, lokalita 8 rodinných domů 9. Informace o autobusové dopravě a schválení příspěvku na autobusovou dopravu na rok Uzavření smluv o hudební produkci na Rockový Týnec Žádost o zpřístupnění pozemků parc.č. 1541/44 a 1541/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 12. Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1863/13, 1861/4, 1863/12, 1861/1,2,3 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem 13. Žádost o zřízení věcného břemene na umístění kontrolní šachty kanalizace před domem čp. 43 v obci Vinařice 14. Žádost o umístění stojanu EKOvoda v blízkosti Masarykova náměstí v Týnci nad Labem 15. Žádost o dobudování inženýrských sítí v ulici Pobřežní v Týnci nad Labem 16. Žádost o pronájem letního parketu Ostrov 17. Zpráva o činnosti Komise pro projednávání přestupků města Týnec nad LabemDiskuse zastupitelstva 18. Diskuse veřejnosti 19. Závěr A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1.Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření Účetní závěrka ZŠ Týnec nad Labem 2. čtvrtletí 2013 Účetní závěrka MŠ Týnec nad Labem 2. čtvrtletí 2013 Přemístění knihovny a rekonstrukce v objektu čp. 235 Výprodej přebytečného majetku z knihovny Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem Kupní smlouva na lesy 2.Informaci ke stavbě kanalizace Stav rozpracovanosti dle HMG k : Kanalizace v Týnci nad Labem - 1.stavba: gravitační kanalizace: DN ,98 m, DN ,37 m, DN ,45 m, výtlačné kanalizační řady: PEHD ,79 m elektrická přípojka k ČS-F: 82,00 m podružné kanalizační řady (veřejná část kanalizačních přípojek): gravitační DN ks, 88,29 m Kanalizace v Týnci nad Labem -2.stavba: výtlačné kanalizační řady: PEHD ,00 m, PEHD ,71 m, PEHD ,00 m Kanalizace v obci Lžovice: gravitační kanalizace: DN ,02 m, DN ,89 m výtlačné kanalizační řady: PEHD ,03 m podružné kanalizační stoky gravitační: DN ks, 145,13 m Kanalizace v obci Vinařice: gravitační kanalizace: DN ,73 m výtlačné kanalizační řady: PEHD 90-35,68 m, PEHD ,81 m podružné kanalizační stoky gravitační: DN ks, 82,00 m, DN ks, 15,68 m podružné kanalizační stoky tlakové: PEHD 40-1 ks, 49,55 m ČOV Lžovice: - příjezdová komunikace k ČOV - terénní úpravy, příprava zemní pláně - čistírenský monoblok výkop stavební jámy, stanovení dalšího postupu dle zjištěných hydrogeologických podmínek - armování + betonáž spodní stavby Na stavbě jsou TDI organizovány pravidelné výrobní výbory (18) za účasti zhotovitele, objednatele a ostatních účastníků, v rámci kterých byly aktuálně řešeny jednotlivé úseky stavby a úkoly na následné týdenní období. Dále proběhly kontrolní dny č.1,2 za účasti zástupců SFŽP včetně pořízení zápisů. Celkový rozsah provedené kanalizační sítě : 2,5531 km. Od bude ulice Nerudova v Týnci nad Labem uzavřena z důvodu pokládky kanalizace. Město již uhradilo první fakturu od zhotovitele stavby. Malé komplikace nastaly s číslem úvěrového účtu u Oberbank AG, který byl oproti původní smlouvě o úvěru změněn a přečíslován, bylo tedy nutné o tomto písemně informovat SFŽP ČR (poskytovatele dotace). ZM schvaluje dodatek č.1ke Smlouvě o poskytnutí účelového úvěru č.3/15/500 ze dne s Oberbank AG Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakouská republika, organizační složka: Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 6/3, IČ: v předloženém znění a pověřuje starostu jeho podpisem. 3. vystavení objednávek dle soupisu a uzavření smlouvy o dílo č na zhotovení plastových oken s firmou Everlast CS, spol s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem. 4. Výběr a uzavření smlouvy s dodavatelem díla: Týnec nad Labem oprava pomníku obětem světových válek. Město Týnec nad Labem obdrželo tři nabídky na výše uvedenou akci. Jako nejvýhodnější je předložená nabídka MgA. Kateřiny Myškové Čihákové, Žiželická 309/III, Chlumec nad Cidlinou. Její nabídka je ,- Kč bez DPH. 5. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Týnec nad Labem se sídlem Masarykovo náměstí1, Týnec nad Labem, IČ , DIČ CZ a společností ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Teplická, Děčín-DěčínIV Podmokly, IČ , DIČ: CZ na zřízení věcného břemene na stavbu IV Týnec nad Labem, Bambousek, knn, lokalita Bambousek 6 Informaci o autobusové dopravě a schválení spolupodílu na autobusovou dopravu na rok 2014 ve výši Kč ,--. Po jednáních zástupců obcí pro autobusovou dopravu, pan místostarosta Dušan Kovanda předložil ZM tři varianty financování autobusové dopravy od města Týnce nad Labem na rok Smlouvy s jednotlivými účinkujícími a zvukařem na akci Rockový Týnec nad Labem 2013 a smlouvy s OSA na tuto hudební akci. 8. Žádost o zpřístupnění pozemků parc.č. 1541/44 a 1541/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Město obdrželo návrh geometrického plánu. Nyní se jedná, zda město přijme darem vyčleněné pozemky parc.č.1630/2 (95m2) a parc.č.1541/62 (186 m2) v kat. území a obci Týnec nad Labem. ZM schvaluje přijetí daru pozemků parc.č.1630/2 (95m2) a parc.č.1541/62 (186 m2) v kat. území a obci Týnec nad Labem. 9. Zřízení věcného břemene na umístění kontrolní šachty kanalizace před domem č.p.43. s tím, že šachta bude umístěna co nejblíže k pozemku 3

4 z radnice žadatele a náklady spojené se změnou umístění kontrolní šachty půjdou na vrub žadatele. 10. Zveřejnění záměru na pronájem cca 2m2 pozemku parc.č. 90/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem. /Žádost o umístění stojanu EKO-voda v blízkosti Masarykova náměstí v Týnci nad Labem. Město by stojan mohlo umístit u parkoviště před Hotelem Racek je zde totiž elektrická přípojka. V žádosti není řešen pronájem pozemku, na kterém stojan stojí. Po telefonické konzultaci s jednatelem společnosti bylo upřesněno takto: v městech a obcích platí za pronájem části pozemku, na kterém stojan stojí cca do 100,- Kč/rok, dále některé obce hradí i elektrickou energii ve výši cca 1600,- Kč/měsíc. Stojan zabere rozměrově cca 2m2 servis provádí pan J. K. z našeho města. Dle pana jednatele je jejich činnost jen minimálně zisková. 11. Zadání studie proveditelnosti a finanční náročnosti dobudování inženýrských sítí části ulice Pobřežní. 12. Pronájem letního parketu Ostrov Občanskému sdružení Zelená pauza ve dnech za cenu 100Kč/den +DPH. 13. Účetní uzávěrku ZŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Účetní uzávěrku MŠ Týnec nad Labem za 2. čtvrtletí Vystavení objednávek dle soupisu čerpání finančních prostředků na obnovu knihovny. Přemístění knihovny a rekonstrukce v objektu čp Práce na přemístění knihovny do nových prostor se chýlí ke konci. Prostory mají nově zrekonstruovanou elektriku, jsou vymalovány, původní krytina je demontována a parkety jsou nalakovány. Zbývá usadit kuchyňský kout, akumulační kamna, usadit nové regály a nastěhovat nábytek a knihy. 16. Výprodej nepotřebného majetku z knihovny. 17. Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Firma Gordion s.r.o., na základě smlouvy s městem Týnec nad Labem, připravila kompletní znění zadávacího a výběrového řízení na výše uvedenou akci. Po schválení zastupitelstvem bude zveřejněno. Město má již schválen projekt k financování. 18. Odstoupení od kupní smlouvy na lesy v majetku Města Týnec nad Labem, která byla uzavřena mezi Ing. Michalem Holíkem a Městem Týnec nad Labem dne Zveřejnění záměru na prodej lesních pozemků Města Týnec nad Labem. B. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne : 2. Žádost o odkoupení pozemků parc.č. 1863/13, 1861/4, 1863/12, 1861/1,2,3 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem. 3. Zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků města Týnec nad Labem. Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.9/2013 Zápis č.9/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 26. srpna 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Nabídky na odprodej části lesů v majetku města 7. Nabídky na prodloužení veřejného osvětlení v ulici Bezručova 8. Nabídka na projektovou a inženýrskou přípravu stavby vodovodu a plynovodu v části ulice Pobřežní 9. Návrh smlouvy o dodávce vody č s VODOS s.r.o. Kolín 10. Výběr a návrh smlouvy o dílo na technický dozor na projekt Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem 11. Návrh Pojistné smlouvy č pro pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci 12. Návrh Smlouvy o právu umístit a provést stavbu v obci Lžovice vodovodní přípojka 13. Návrh kupní smlouvy na na prodej pozemku parc. č. 1861/1 a na směnu pozemků 1863/5,7,10 za pozemek p.č. 1862/1 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem 14. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1863/13, 1861/4, 1863/12, 1861/3 a 1861/2 v kat. území a obci Týnec nad Labem 15. Žádost o odprodej pozemku parc.č. 142 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 16. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu ze zřízením stavby na vodovodní přípojku na pozemku parc.č. 161 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 17. Diskuse zastupitelstva 18. Diskuse veřejnosti 19. Závěr A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření Rozpočtové opatření č. 5/ Odprodej části lesů v majetku města firmě COGITO s.r.o., Krnovská 1042/28, Praha 6, za částku ,- Kč Na minulém jednání ZM bylo schváleno odstoupení od kupní smlouvy na část lesů v majetku města. Z nabídek, které obdrželo na základě vyhlášeného záměru na prodej byla jako nejvýhodnější od firmy COGITO s.r.o., Krnovská 1042/28, Praha 6, ve výši ,- Kč, kterou nabízí uhradit před podpisem smlouvy. Částka je nižší oproti původní smlouvě, ale město prodává o celou jednu lokalitu lesních pozemků méně (lokalita Pod Hradem), která byla v minulé smlouvě uvedena. Firma nabízí výše uvedené finanční prostředky uhradit v plné výši ihned i před podpisem smlouvy. Byl zpracován nový znalecký posudek na všechny lesní pozemky zveřejněné záměrem na prodej./ 4

5 z radnice 3. Nabídky na prodloužení veřejného o s v ě t l e n í v u l i c i B e z r u č o v a. Město připravilo, na základě žádosti místních obyvatel, projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení na rozšíření veřejného osvětlení ve výše uvedené ulici. Město obdrželo na základě poptávky tři nabídky a jako nejvýhodnější je nabídka pana Jarmila Brože - Elektroservis, Masarykovo nám.9 Týnec nad Labem. 4. Uzavření Smlouvu o dílo na projektovou a inženýrskou přípravu stavby vodovodu a plynovodu v části ulice Pobřežní s projekční firmou Projekce Cihlář-Šanc s.r.o., Na Hradě 12, Týnec nad Labem. 5. Smlouvu o dodávce vody č s VODOS s.r.o., Legerova 21, Kolín a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. /Město obdrželo návrh smlouvy o dodávce, jedná se o vodovodní přípojku v lokalitě chatové oblasti bývalý paintball./ 6. Výběr a návrh smlouvy o dílo na technický dozor na projekt Revitalizace mrtvého ramene Labe a pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností ENVICONS, s.r.o., Hradecká 569, Pardubice, / Město oslovilo čtyři firmy s nabídkami. Předloženy byly dvě a jako nejvýhodnější byla shledána nabídka firmy ENVICONS, s.r.o./ 7. Uzavřít Pojistnou smlouvu č se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. /pojištění odpovědnosti zastupitele za škodu způsobenou obci. Jelikož původní smlouvě končí platnost bude uzavřena nová./ 8. Smlouvy o právu umístit a provést stavbu v obci Lžovice vodovodní přípojka parc. č. 571/3 v kat. území a obci Lžovice. Jedná se o stavbu nové vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 44 v obci Lžovice. 9. Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 1861/2 o výměře 1540 m2 zahrada, pozemku parc.č. 1861/3 o výměře 1056 m2 zahrada, pozemku parc. č. 1861/1 o výměře 212 m2 zahrada, pozemku parc.č. 1863/12 o výměře 42 m2 orná půda, pozemku parc. č. 1863/10 o výměře 171 m2 orná půda, pozemku parc. č. 1863/7 o výměře 143 m2 orná půda, pozemku parc. č. 1863/5 o výměře 12 m2 orná půda vše v k. a obci Týnec nad Labem, parc. č. 1861/1 a na směnu pozemků 1863/5,7,10 za pozemek p.č. 1862/1 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem. Záměr byl řádně zveřejněn, návrh geometrického plánu byl vyhotoven, kupní smlouva je připravena. Odkupní cena je navržena 150,- Kč/m Návrh kupní smlouvy na prodej části pozemků parc. č. 1861/2 o výměře 1540 m2 zahrada, parc. č. 1861/3 o výměře 1056 m2 zahrada, parc. č. 1861/4 o výměře, 29 m2 zahrada parc. č. 1863/12 o výměře 42 m2 orná půda, parc. č. 1863/13 o výměře 336 m2 vše v kat. území a obci Týnec nad Labem. Záměr na prodej byl řádně zveřejněn a návrh geometrického plánu vyhotoven, kupní smlouva je připravena. Odkupní cena je navržena 150,- Kč/m Žádost o odprodej pozemku parc.č. 142 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem. Záměr byl řádně zveřejněn, kupní smlouva je připravena. Odkupní cena je navržena 150,- Kč/m2 ZM schvaluje prodej výše uvedených částí pozemků a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy v předloženém znění. 12. Uzavření Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a souhlasu ze zřízením stavby na vodovodní přípojku na pozemku parc.č. 161 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem v předloženém znění. 13. Rozpočtové opatření č. 5/2013. B: Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace ze zasedání ZM Týnec nad Labem Zápis č.10/2013 Zápis č.10/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 23. září 2013 od hodin na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Program: 1. Zahájení 2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM 3. Návrh programu jednání ZM 4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM ze dne Informace o stavbě kanalizace 6. Prodej části pozemku parc.č. 838/6 v kat. území a obci Týnec nad Labem 7. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí č. IV /2 na část pozemku parc.č. 529 v kat. území a obci Týnec nad Labem 8. Vyjádření k žádosti o provozování vodních skútrů na řece Labi 9. Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP /VB/1 na část pozemku parc.č. 237/1 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem 10. Žádost o vyjádření k novostavbě skladovacích sil v areálu objektu Český mlynář s.r.o., Týnec nad Labem 11. Žádost o stavební úpravy schodů u domu na Masarykově nám. čp Seznámení s protokoly kontrol Finančního výboru při Městě Týnec nad Labem 13. Cenová nabídka na projekční a administrativní práce na vypracování chodníku v obci Lžovice až do Týnce nad Labem při silnici II/ Návrh smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 90/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem 15. Schválení podání žádosti o uzavření smlouvy o přijímání platebních karet prostřednictvím KB, a.s. 16. Obecně závazná vyhláška č.2/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 17. Žádost o vyjádření k vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobní hry v provozovně 18. Seznámení s protokoly kontrol Kontrolního výboru při Městě Týnec nad Labem 19. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok Diskuse zastupitelstva 21. Diskuse veřejnosti 22. Závěr 5

6 z radnice A. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrh programu jednání ZM a jeho rozšíření: Cenová nabídka na rekonstrukci části chodníku v ulici Tyršově Návrh na schválení zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Labem Cenová nabídka na rekonstrukci topení v domě čp. 340 na Masarykově náměstí Cenová nabídka na nákup hardware a software v rámci přechodu na nový operační systém Windows7 Žádost o projednání a schválení výměny mezi částí pozemku parc.č. 571/2 a pozemku parc.č. 30 a odkoupení 41 m2 části pozemku parc.č. 571/2 vše v kat. území a obci Lžovice Informace o jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje ohledně rekonstrukce silnice III/3279 (ulice Krále Jiřího) Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem 2. Prodej části pozemku parc.č. 838/6 v kat. území a obci Týnec nad Labem. Po jednání s AZ Elektrostav, a.s. bylo dojednáno odkoupení výše uvedené části pozemku společností ČEZ Distribuce, a.s., jako majitele trafostanice. Záměr byl řádně zveřejněn (25. březen 2013) a odkupní cena stanovena částkou 500,- Kč/m2. 3.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. 4. Provozování vodních skútrů na řece Labi dle přiloženého situačního plánu. 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP /VB/1 na část pozemku parc.č. 237/1 v kat. území a obci Vinařice u Týnce nad Labem s ČEZ Distribuce a.s. 6. Výstavbu nových skladovacích sil v areálu objektu Český mlynář s.r.o.. /Žádost o vyjádření k novostavbě skladovacích sil v areálu objektu Český mlynář s.r.o., Týnec nad Labem. Stavba tří sil je plánována na pozemcích v majetku stavebníka. Zásobníky jsou kruhového průměru 15m, výška 18,8 m a celková výška stavby (i s dopravníkem) je 20,25m. Kapacita sil je 3x 2045 tun. Záměr je zvýšení skladovací kapacity./ 7. Stavební úpravu venkovních schodů u č.p.50 na Masarykově náměstí, Týnec nad Labem. 8. Podání žádosti ze SFDI na výstavbu chodníku podél silnice II/322 v ulici Bělohorská od křižovatky s ulicí Lžovická až na konec zástavby v obci Lžovice a v rámci poptávkového řízení vybralo na projekční a administrativní práce společnost TR Engineering, s.r.o. 9. Smlouvu o nájmu části pozemku parc.č. 90/1 v kat. území a obci Týnec nad Labem s Miroslavem Petružálkem EKO-voda sdružení. 10. Podání žádosti o uzavření smlouvy o přijímání platebních karet prostřednictvím KB, a.s Obecně závaznou vyhlášku č.2/2013, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her na území Města Týnce nad Labem. 12. Předložení cenové nabídky na rekonstrukci části chodníku v ulici Tyršově. Jelikož město opravilo chodník v této lokalitě. Zbývá dořešit cca 66 metrů chodníku tak, aby byl celý. Kamenný chodník bude nahrazen zámkovou dlažbou a kameny uschovány na případnou rekonstrukci historického centra města. ZM schvaluje na základě poptávky nejvýhodnější cenovou nabídku Petráka Stanislava, Zahradní 537, Velký Osek, IČ na rekonstrukci části chodníku v Tyršově ulici. 13. Návrh na schválení zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Labem. ZM Týnec nad Labem schvaluje podle 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání změny č. 2 územního plánu Týnec nad Labem. 14. Předložení cenové nabídky na rekonstrukci topení bytu v domě čp. 340 na Masarykově náměstí. Jelikož při pravidelných revizích kotlů byla shledána porucha kotle a oprava oceněna na cca 10 tis. Kč, je třeba rekonstrukce celého topení ve výše uvedeném bytě.zm Týnec nad Labem schvaluje na základě poptávky nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Lubomír Pěkný,IČ Zahájení poptávkového řízení na nákup hardware a software v rámci přechodu na nový operační systém Windows7. Firma Microsoft již nebude dále podporovat systém aktualizací pro Microsoft Windows XP a jelikož město má tento systém nainstalován, je třeba zajistit nový systém. Z tohoto důvodu město přikročilo k testování jednotlivých hardware (PC). Na základě jejich výsledků byla zpracována nabídka na výměnu již zastaralé techniky. 16. Zveřejnění záměru na směnu části pozemků parc.č. 30 za část pozemku parc.č. 571/2 vše v kat. území a obci Lžovice. 17.Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice III/3279 ulice Krále Jiřího, chodníků a dešťové kanalizace. 18. Schválení vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem. Firma Gordion s.r.o. připravila znění zadávací dokumentace na výše uvedenou akci. V současné době probíhá kontrola těchto dokumentů na SFŽP. B: Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZM ze dne Zprávu Finančního výboru při Městě Týnec nad Labem z kontrol v Pečovatelské službě Týnec nad Labem a Městské knihovně Karla Hampla Týnec nad Labem. /Obě kontroly neshledaly žádná pochybení a nedostatky./ 3. Zprávu Kontrolního výboru při Městě Týnec nad Labem z kontrol provedených v první polovině roku Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok C: Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na Masarykově náměstí č.p.2, Týnec nad Labem. / Žádost MF ČR o vyjádření k vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně. Na základě připravované vyhlášky města nelze vydat souhlasné stanovisko s umístěním VHP v domě čp. 2 na Masarykově náměstí./ 6

7 z radnice Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Rozhodnutím prezidenta republiky č. 266/2013 Sb., ze dne byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily na území České republiky v pátek 25. a v sobotu 26. října Z důvodu, že došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, tak se tyto volby připravovaly ve zkrácených termínech pro plnění volebních úkolů. V Týnci nad Labem jsme volili ve čtyřech volebních okrscích, okrsek č. 1 a 2 Týnec nad Labem, okrsek č. 3 - Lžovice a okrsek č. 4 Vinařice. V seznamu voličů bylo zapsáno celkem 1710 voličů, kterým bylo vydáno celkem 997 úředních obálek. Celková volební účast vyjádřená v procentech v našem trojobcí byla 58,30%, tato volební účast byla nižší než celorepublikový průměr volební účasti, který byl 59, 48 %. Na Městském úřadě v Týnci nad Labem bylo přebírací místo Českého statistického úřadu, kde výsledky hlasování odevzdávaly zástupci okrskových volebních komisí z následujících obcí: Veletov, Bělušice, Krakovany, Uhlířská Lhota, Lipec, Žiželice, Radovesnice II a Týnec nad Labem, v těchto obcích se hlasovalo celkem ve 13 volebních okrscích. Chtěla bych poděkovat všem členům okrskových volebních komisí, nejen z Týnce nad Labem, ale i z výše uvedených obcí za to, že ke zpracování volebních výsledků přistupovali zodpovědně a při předávání volebních výsledků ČSÚ se nevyskytly žádné nedostatky a chyby. Jaroslava Motlová Okrsky Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů celkem zpr. v % seznamu obálky v % obálky , ,70 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,42 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 9 0,90 X 2 Strana svobodných občanů 31 3,11 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 26 2,61 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 0,60 X 4 TOP ,06 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 72 7,24 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 3 0,30 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 0,50 X 6 Občanská demokratická strana 73 7,34 X 20 ANO ,24 X 7 Romská demokratická strana 1 0,10 X 21 Komunistická str.čech a Moravy ,78 X 9 politické hnutí Změna 9 0,90 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 2 0,20 X 23 Strana zelených 24 2,41 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 40 4,02 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 2 0,20 X 7

8 z radnice Okrsek č. 1 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,79 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,94 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 3 0,64 X 2 Strana svobodných občanů 9 1,92 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 15 3,20 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 1,06 X 4 TOP ,53 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 44 9,40 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,21 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 5 1,06 X 6 Občanská demokratická strana 38 8,11 X 20 ANO ,50 X 7 Romská demokratická strana 1 0,21 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 55 11,75 X 9 politické hnutí Změna 4 0,85 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 1 0,21 X 23 Strana zelených 8 1,70 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 3,41 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,21 X Okrsek č. 2 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,71 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,02 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 0,28 X 2 Strana svobodných občanů 13 3,74 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 6 1,72 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 0,28 X 4 TOP ,08 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 19 5,47 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 2 0,57 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 X 6 Občanská demokratická strana 27 7,78 X 20 ANO ,07 X 7 Romská demokratická strana 0 0,00 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 60 17,29 X 9 politické hnutí Změna 5 1,44 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 X 23 Strana zelených 6 1,72 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 5,18 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 1 0,28 X 8

9 z radnice Okrsek č. 3 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,00 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,45 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 5 5,68 X 2 Strana svobodných občanů 3 3,40 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 2 2,27 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00 X 4 TOP ,40 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 4 4,54 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 X 6 Občanská demokratická strana 5 5,68 X 20 ANO ,59 X 7 Romská demokratická strana 0 0,00 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 19 21,59 X 9 politické hnutí Změna 0 0,00 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 0 0,00 X 23 Strana zelených 8 9,09 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 2,27 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 X Okrsek č. 4 Voliči v Vydané Volební účast Odevzdané Platné hlasy % platných hlasů seznamu obálky v % obálky , ,91 Kandidátní listina Platné hlasy Předn. Kandidátní listina Platné hlasy Předn. číslo název celkem v % hlasy číslo název celkem v % hlasy 1 Česká str.sociálně demokrat ,07 X 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 0 0,00 X 2 Strana svobodných občanů 6 6,59 X 14 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00 X 3 Česká pirátská strana 3 3,29 X 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0,00 X 4 TOP ,79 X 17 Úsvit přímé demokr.t.okamury 5 5,49 X 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 0 0,00 X 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00 X 6 Občanská demokratická strana 3 3,29 X 20 ANO ,47 X 7 Romská demokratická strana 0 0,00 X 21 Komunistická str.čech a Moravy 13 14,28 X 9 politické hnutí Změna 0 0,00 X 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00 X 10 Strana soukromníků ČR 1 1,09 X 23 Strana zelených 2 2,19 X 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 4,39 X 24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 X 9

10 z radnice Státní památková zóna Týnec nad Labem. V úterý 1. října 2013 zasedala na týnecké radnici pracovní skupina pro tuto oblast veřejné správy jmenovaná, prakticky téměř za plné účasti. Předmětem jednání byla kontrola úkolů a cílů plánovaných pro tento rok v závěru roku minulého. Prvním bodem bylo nepříjemné zjištění, že viditelná závada opadávající omítky v okolí hlavního vchodu do kostela Stětí svatého Jana Křtitele ještě v záruční době není proveditelná a vyložitelná, neboť firma, která dodávku fasády prováděla, je v současné době v nucené likvidaci. Vedení města v této otázce bude informovat konzistoř a s biskupstvím Hradec Králové bude další kroky konzultovat. Kostel Stětí svatého Jana Křtitele je státní památkou. Jednáno bylo v této souvislosti o další etapě regenerace sochy svatého Jana Křtitele, kterou kdysi městu Týnec nad Labem daroval kaplan Semelka. V harmonogramu byla dle plánu regenerace předřazena druhá etapa regenerace sousoší Immaculata a čtyři světci na Masarykově náměstí, která proběhla letos. Pracovní skupina s povděkem konstatovala, že Ministerstvo národní obrany schválilo regeneraci týneckého pomníku padlých, zhotoveném sochařem Maximem Zemancem a realizovaném firmou Vinař v Týnci, i její finanční sanaci. Regenerace pomníku se blíží ke svému závěru. Při této příležitosti pracovní skupina doporučila, aby schránka s popelem padlých a prstí od Zborova byla nadále uložena v muzeu, neboť existuje důvodná obava z neuctivého chování některých členů naší veřejnosti vůči této památce na nejvyšší oběť ve prospěch samostatnosti našeho státu. Komise se dále zajímala o vhodné úpravy okolí v němž se nalézá Melasův kaštan, státem chráněný strom a Brožkův kamenný stolec. Brožek byl nejenom přičinlivým a schopným zaměstnancem týneckého magistrátu, ale i dědečkem našeho známého básníka a slezského barda Petra Bezruče a organizátorem týnecké kultury. Město povede tuto otázku v patrnosti, ale kvůli náročným budovatelským akcím, jako je výstavba kanalizace a čističky odpadních vod či revitalizace prostoru podhradí, bude hledat vhodný okamžik její realizace, možná i postupné. Pracovní skupina se znovu vrátila k předmětu zhotovení mříže ve vstupní části kostela Stětí svatého Jana Křtitele a její mínění je, že rozhodnutí v této záležitosti záleží na konsistoři. Jedním z posledních bodů bylo připomenutí, aby byla dokončena aktualizovaná fotografická dokumentace týneckých památek. K těmto památkám přibyla stará vodárenská věž, která je v nepříliš dobrém stavu. Pracovní skupina doporučila zastupitelstvu požádat o sanaci z programu regenerace. Doporučuje i tuto žádost pro okna v prvním poschodí Velkého či Panského domu. Dále doporučují požádat o příspěvek Krajský úřad na regeneraci sochy sv.jana Nepomuckého od sochaře Suma. Ing.Žmolil Horymír Revitalizace mrtvého ramene Labe Týnec nad Labem Již několikráte se zmiňujeme o tomto projektu. Ale co vlastně si máme představit pod tímto názvem? Z historické mapy (II. vojenské mapování z let ) je zřejmé, že již před 150 lety bylo území periodicky zaplavováno, což dokazuje i způsob využívání tohoto území podmáčené louky inundační území. Přestože z mapových podkladů z roku 1688 není patrné propojení řeky, jedná se o zbytky původního koryta řeky Labe, jenž zde zůstal zachován v podobě částí mrtvých ramen a navazujících lužních biotopů. Jižní okraj lokality tvoří regulovaný a vzdutý tok řeky Labe. Přírodní charakter lokality je narušen přítomností fotbalového hřiště, umístěného v horní polovině ramene. Lidská sídla jsou zde omezená na malé zemědělské stavení a jeho zázemí. Zbytek území tvoří přírodní lužní stanoviště. Střídá se zde poměrně pestrá mozaika stanovišť typu měkkého a tvrdého luhu a mokřadů s periodickými i stálými tůněmi (viz dále). Hlavním atributem odstaveného ramene je extrémně vysoký stupeň zasedimentování, a tedy došlo i k pokročilé změně druhů flory. Vlivem absence pravidelných záplav dochází k dalšímu hromadění sedimentu na dně ramene vedoucímu k postupnému ústupu vodní plochy a přeměnu na mokřad a terestrický ekosystém. Z výše uvedeného lze usuzovat, že se jedná o mrtvé rameno řeky Labe. Koncepce projektu se odvíjí od zachování stávajícího přírodního charakteru lokality na významné části její plochy, s vysokým stupněm podmáčení, přítomnosti padlých stromů a větví a rákosin. Zachování stávajícího spektra stanovišť zahrnujících periodické a stálé tůně (včetně zazemněných a vegetací zarostlých), mokřiny, porosty vrb a olšin (měkké luhy) a různé typy tvrdého luhu. Snížení zatížení živinami vodního prostředí. Zvýšení spektra vodních stanovišť území zejména o nezarostlé a nezazemněné tůně, jež zajistí existenci vodních a mokřadních biotopů a druhů (včetně zvláště chráněných) na lokalitě v horizontu dalších desítek let, což bude mít velmi příznivý vliv na posílení biodiverzity v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém měřítku. A v neposlední řadě zatraktivnění lokality z hlediska estetického, krajinotvorného a historického. V současné době již není na Labi možný samovolný vznik podobně ekologicky cenného biotopu jako je říční rameno, jedním z mála účinných způsobů, jak zlepšit hydromorfologický stav řeky a její nivy, je obnova vodohospodářských a ekologických funkcí v minulosti odstavených ramen. Cílem prováděných zásahů bude posílení druhové diverzity území a dlouhodobě udržitelné zlepšení životních podmínek pro vzácné a chráněné organizmy. Dále dojde k posílení ekologicko stabilizační funkce významného krajinného prvku údolní nivy řeky Labe, který je v současné době tvořen především zamokřenými plochami a mělkovodními mokřadními 10

11 z radnice ekosystémy (s vysokým stupněm zazemnění) v mozaice s fragmenty porostů lužního lesa a mokřadních olšin. Cílem opatření není vytvoření podmínek pro rybářské využití. Jakékoliv rybářské aktivity budou v celé lokalitě zakázány a žádným způsobem nebudou podpořeny. V rámci revitalizace se počítá s odbahněním sedimentu z mrtvého ramene v celkovém množství m3 sedimentu. Sacím bagrem tzv. mokrou cestou bude těženo 9846 m3 sedimentu. Plochy pro odbahnění byly pracovně rozděleny na 4 části. Z tohoto důvodu bude na blízké louce, v lokalitě Bambousek, vybudována odvodňovací laguna o kapacitě m3. Zbývající množství sedimentu tj m3 bude těženo klasickou výkopovou technologií. Vytěžený sediment bude uložen na pozemcích města se souhlasem nájemců jednotlivých zemědělských ploch. Vzorkovaný sediment slepého ramene vyhovuje podmínkám pro použití sedimentů na zemědělskou půdu. Odbahnění bude probíhat na stávajících mozaikovitě rozdělených drobných vodních plochách. Tyto vodní plochy jsou vedeny v katastru nemovitostí v druhu vodní plocha a lesní pozemek. Odbahnění na lesních pozemcích bude probíhat skoro výlučně na pozemcích označených v lesním hospodářském plánu jako holina. Bude dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení sousedních lesních porostů. Nebude narušována síť lesních cest. Další části revitalizace bude zpřístupnění lokality pro potřeby stavby (zpevnění cest), včetně realizace povalových chodníků s funkcí ochrany mokřadních společenstev před sešlapem a dalšími antropogenními vlivy. Budou zde umístěny lavice na sezení z přírodního materiálu. Bude provedena oprava stávajících objektů (propustků) v řešené soustavě vodních ploch. Nezbývá než si přát, aby vše proběhlo podle projektu a všechny zásahy zde provedené byly ku prospěchu přírody. Abychom zde i my, obyvatelé města, našli místo pro procházky a relaxaci. Mimořádný svoz tříděného biologického odpadu Město Týnec nad Labem upozorňuje všechny občany, že mimořádný svoz tříděného biologického odpadu proběhne ještě dne 12. listopadu 2013 / hnědé svozové nádoby / Tuhý komunální odpad směsný (TKO), bude svážen v úterý souběžně s bioodpadem. 11

12 škola a školka Začátek školního roku v naší škole Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. září na nově zrekonstruovaném školním hřišti. Zahájení byli přítomni pan starosta Dušan Žmolil a předsedkyně školní rady paní Alena Kopecká. Součástí zahájení bylo již tradiční dekorování prvňáčků, kterých do školy nastoupilo celkem 22. Do školy přešlo také devět žáků ze ZŠ Záboří nad Labem do pátého ročníku a šest ze ŽŠ Krakovany do šestého ročníku. Školní rok jsme zahájili s 292 žáky ve 14 třídách (8 na prvním stupni a 6 na druhém). Pedagogický sbor doznal částečné obměny. Na konci minulého školního roku odešla do důchodu paní učitelka Helena Kačerová. Po prázdninách na školu nově nastoupila paní učitelka Eva Krupková, která je třídní učitelkou ve třídě 5. B, a paní učitelka Jana Baláková, která bude vyučovat tělesnou výchovu. Nově na škole působí i paní Hana Novotná, která bude vykonávat funkci asistenta pedagoga ve 2. B. V průběhu prázdnin byly vymalovány třídy a chodby v hlavní budově. Bylo nově instalováno a obloženo nové umyvadlo v jednom oddělení školní družiny. Ve spojovacím krčku do sportovní haly byla kompletně zrekonstruována dlažba, protože původní se díky nekvalitnímu zpracování odlupovala a propadala. Ve školní jídelně mají strávníci možnost výběru ze dvou jídel od pondělí do čtvrtka. Kuchyň připravuje obědy i pro MŠ v Týnci nad Labem, MŠ a ZŠ Záboří nad Labem a pro cizí strávníky. Celkem je ke stravování přihlášeno 377 dětských strávníků. Pro přihlášené děti připravují pracovnice školní jídelny každý den čerstvé svačiny. Jídelníčky a další informace o školní jídelně jsou na webových stránkách školy. Tradičně mají žáci možnost navštěvovat spoustu zájmových útvarů. Zájem o kroužky je velký a je na ně přihlášeno přes 200 žáků. Přehled kroužků a další informace jsou rovněž na webových stránkách školy. Od středy do pátku vždy odpoledne vyučuje ve škole učitel ze ZUŠ Kolín hru na hudební nástroje. V prvním týdnu v září byl pro žáky šesté třídy uspořádán již tradiční vodácký seznamovací kurz v Chřenovicích na řece Sázavě. I v letošním roce budeme pořádat sběr papíru, hliníku a víček z PET lahví. Škola je stále zapojena do projektu Recyklohraní. Pokračujeme ve sběru použitých baterií a vysloužilých drobných elektrospotřebičů a od letošního roku nově sbíráme i prázdné kazety do tiskáren a kopírek. Pokud se potřebujete těchto materiálů zbavit, sběrné nádoby ve škole jsou veřejnosti k dispozici. J. Snížek Seznamovací vodácký kurz ZŠ Týnec nad Labem Seznamovací vodácký kurz šestého ročníku se stal na naší škole již tradicí. V letošním školním roce proběhl ve dnech září. Zúčastnilo se ho 27 žáků. Počasí nám opravdu přálo, celý kurz bylo teplo a bez mráčku. Tomu odpovídala spokojená nálada všech zúčastněných i vzorné chování všech žáků. Naše trasa vedla z kempu Chřenovice do Zruče nad Sázavou a z Ledče nad Sázavou do Chřenovic. Krásným zážitkem bylo pasování panem vodníkem na vodáky. Na tento vodák budeme ještě dlouho vzpomínat. Bojovka - jak to vidí děti (Hrušková, Neprašová) V sobotu večer po dlouhém výletě jsme se sešli a paní učitelka nám řekla, že bude bojovka. A my jsme jásali. Ale holky se bály. Byli jsme rozděleni po chatkách. Vydala jsem se s Ivanou a Sárou na cestu. Byla tam tma a tak jsem svítila baterkou. Z křoví u rozcestí na nás vybafla paní učitelka Šurkalová. A my jsme se zahřály. Paní učitelka nám poradila, že máme jít k lávce. Pak nás cestou zbrzdili kluci. Zmatkovaly jsme. Šly jsme pár metrů za nimi. U lávky na nás chtěly vybafnout holky, pan učitel Radouš a ještě někdo. Nepodařilo se jim to. Schovaly jsme se, abychom vybafly na zbývající skupiny spolužáků. Uáá.!!, zakřičely jsme. A to se opakovalo ještě 4 krát. Pak jsme šly zpátky. V tábořišti jsme se oblékly do pyžama a šly jsme spát. Pasování na vodáky jak to vidí děti (Pánková, Havlová) V sobotu ráno po snídani nás čekalo překvapení. Byla jsem s klukama na pokoji a najednou slyším: písk, písk, píšťalka pana učitele Čepka. Zvědavě jsme vyběhli ven a přidali jsme se ke spolužákům. Z nářaďovny se nahlas ozýval: Brekekeké a vychází vodník, hodně podobný panu učiteli Čepkovi. Všichni jsme se řehtali. Zelený mužík si volal háčky. Najednou se blíží moje jméno. Po hlavě mi teče studená voda, na zadku cítím plácnutí pádla a ve finále se mi křiví pusa od kyselé vody. Po pokřtění jsme se všichni zasmáli a o přestávkách se tomu smějeme ještě teď. J. Dušková, L. Šurkalová Foto Hynek Radouš 12

13 škola a školka Týden knihoven Ve dnech proběhl v České republice Týden knihoven. Zúčastnily se ho i třídy 6.A, 6.B a 7. Od paní knihovnice Lucie Flachbártové jsme se dozvěděli, že týnecká knihovna Karla Hampla má status profesionální knihovny, v Týnci už je 98 let, v současnosti má knih. V samotné knihovně jich najdeme a další knihy jsou umístěny v depozitáři. Knihovnice postupně všechny knihy eviduje do počítače. Po těchto informacích a zábavném kvízu jsme si prohlédli nové prostory knihovny a hlavně se podívali na nově vydané knihy, které nám knihovnice doporučila. V knihovně jsme byli pouze 1 vyučovací hodinu. Když jsme od paní učitelky slyšeli, že už musíme jít, bylo nám to velmi líto, protože hodina utekla strašně rychle. Tak doufáme, že se sem zase brzy dostaneme, ať už se školou nebo jako noví čtenáři. Knihovna je super! Napsal Jiří Kostelecký a Tomáš Robovský a upravila třída 6.B Den bez aut I v letošním školním roce si žáci prvního stupně připomněli tento den, který je významný z hlediska environmentální výchovy. Prvopočátky ideje Dne bez aut lze nalézt již na konci padesátých let 20. století, kdy si lidé začali uvědomovat, že automobilismus významně snižuje kvalitu života ve městě. Zásadní Den bez aut proběhl 22. září 1998 ve Francii. Postupně se z něj stala evropská a poté od roku 2001 mezinárodní iniciativa. V tento den se v některých městech konají cyklojízdy, kdy jsou na kratší dobu silnice uzavřeny pro všechna motorová vozidla. V jiných městech se lidé připojují k výzvě: Dnes nechte auto doma a alespoň v ten den použijí jiný dopravní prostředek. Žáci prvního stupně 23. září plnili úkoly zaměřené ke Dnu bez aut a k jejich bezpečnosti při pohybu po silnici na 8 stanovištích: jízda zručnosti, kdy a proč je pořádán Den bez aut, poznávání dopravních prostředků, pravidla pro chodce, pravidla pro cyklisty a správné vybavení kola, ošetření zranění, složky záchranného systému. Tento den se vydařil. Všechny týmy se snažily co nejlépe splnit všechny úkoly. L. Hrnčířová Foto: Petr Puncmann Zájezd do vánočních Drážďan Město Týnec nad Labem ve spolupráci s knihovnou Karla Hampla Vás zvou na vánoční zájezd do Drážďan, dne 20. prosince Bližší informace Vám ráda poskytnu na telefonu nebo přímo v knihovně Karla Hampla. 13

14 kultura Z městské knihovny Karla Hampla Milí čtenáři již v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o stěhování knihovny. Během července se za necelý měsíc podařilo knihovnu přestěhovat do nových prostor,kde bude nadále fungovat /Komenského náměstí č.p.235-v budově malé školy místo stavebního úřadu./návštěvní-výpůjční dobu můžete najít na internetových stránkách nebo na telefonu /.Přestože stěhování proběhlo do mnohem menších prostor než jsme byli všichni zvyklí,myslím si,že knihovna je přizpůsobená pro Vás všechny a každý by v ní mohl najít,co ho zajímá. Je zde rozšířen bezplatný přístup k internetu na dvě počítačová místa a samozřejmostí je i bezbariérový vstup. V říjnu Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila již 17. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto znělo S námi jen all inclusive! Tato akce proběhla od 30.září do 6. října 2013.V rámci tohoto tradičného týdne jsem připravila bohatý výběr knih pro všechny čtenáře. Cílem této akce je oslovit, upoutat a získat nové čtenáře všech věkových kategorií a posilovat společenský význam a prestiž četby. Knihovnu navštívili žáci 2. stupně Základní školy v Týnci nad Labem,pro které jsem připravila program,který se týkal povinné četby a dobrodružné literatury. Představila jsem jim jak a kdy vznikla knihovna Karla Hampla,seznámila jsem je s tříděním literatury pro čtenáře jejich věku a přečetla ukázky z knih,které jsou v dnešní době nejčtenější.věřím,že tento týden se vydařil a děti se do knihovny budou rády vracet nejen pro povinnou četbu,ale i pro knížky,které jim pomůžou strávit pěkné chvíle s knížkou v podzimním a zimním období a přeji si,aby si v naší knihovně našel každý své místo a udělal si čas v této hektické době si přečíst hezkou knížku. Bližší informace o knihovně Karla Hampla naleznete na internetových stránkách Na vaši návštěvu se těší Lucie Flachbartová-městská knihovnice Muzeum Týnecké muzeum, které je v pronájmu občanského sdružení MAS Zálabí pokračuje ve své obvyklé činnosti. I když od počátku července jeho činnost probíhala v obvyklém prázdninovém provozu orientovaném na turistický provoz a návštěvníky Týnce nad Labem, slavnostní otevření muzea se konalo až první poprázdninový školní den, kdy muzeum navštívilo mnoho návštěvníků, z nichž velká část byla školní mládež. K 15. říjnu 2013 navštívilo muzeum 300 zájemců o prohlídku. O jejich spokojenosti svědčí zápisová kniha návštěv muzea. Mezi návštěvníky nám do muzea přinášejí další zajímavé sbírkové předměty, za což jim tímto děkujeme. Byli jsme potěšeni tím, že poslední návštěva skupiny aktivních seniorů z Přelouče velice chválila naše malebné muzeum. S jeho prohlídkou byli velice spokojeni. Děkujeme také Děkanskému úřadu v Týnci nad Labem, který nám umožnil s přeloučskými návštěvníky prohlídku kostela Stětí svatého Jana Křtitele. Následně si pak ještě prohlédli hřbitovní kostel Panny Marie Bolestné, který jim otevřel správce hřbitova. I se stravováním v týneckých restauračních zařízeních byli rovněž spokojeni. A tak to vlastně má být.k návštěvě přeloučských turistů jsme již poněkud dříve instalovali výstavu Týnec nad Labem a česká státnost. Výstava ukazuje život Týnce za Rakouska- Uherska a to již od roku 1848 přes revoluční bouře v Týnci v roce 1905, období první světové války zejména na francouzské, ruské a italské frontě, boje a cesty týneckých legionářů a nakonec i zrod samostatného Československa v roce Následovaly roky klidu, které byly však přerušeny akcemi sudetoněmeckých nacistických bojůvek, které vzaly život respicientovi finanční stráže Koubkovi. Výstava ukazuje jednání v Mnichově a mapu okleštěného Československa. Zajímavý je i vstup okupačních jednotek wehrmachtu na naše území a vyhlášení Protektorátu Böhmen und Mähren. Následek byly i odvody týneckých zvonů, nasazení týneckých mladých občanů na nucené práce do lágrů do Německa díky Arbeitsamtu a zavírání týneckých občanů do koncentračních táborů. Zobrazeny jsou květnové dny roku 1945 a příchod sovětské armády do Týnce i ničení německých radarů týneckou německou posádkou. Výstava dále připomíná pražské jaro 1968 a následně i rok Výstava bude otevřena k 28. říjnu. Muzeum 14

15 kultura František Hampl Letos je tomu právě 35 let, kdy zemřel další ze slavných týneckých rodáků, František Hampl. Narodil se v Týnci nad Labem v roce 1901, v městečku na posledním výběžku Železných hor, které si žilo, jak František Hampl sám napsal, v poměrném blahobytu. Měly na něm zásluhu v průmyslovém Přílabí týneckém úspěšné podniky, mezi které se řadila i Strojírenská továrna bratří Pernerů. Strojírenskou továrnu řídil tehdy otec Františka Hampla a vedl ji úspěšně. Dodávala téměř všem cukrovarům kontinentální Evropy zařízení a prováděla jejich pravidelnou údržbu. Pan ředitel byl, jak František Hampl vzpomínal, člověkem přísných morálních zásad, který vychovával své syny ke skromnosti a pracovitosti. Týnečáci na něj trvale vzpomínali, neboť měl nemalou zásluhu na rozvoji našeho městečka. František měl štěstí i na učitele.v roce 1905 v Týnci vznikla měšťanská škola. Ředitelem školy byl jmenován Ladislav Mencl a ten si pro týneckou měšťanku sehnal výborné učitele, spisovatele Františka Flose, výborného hudebníka i skladatele Vojtěch Buzka a Josefa Černého. František od nich dobře připraven začal ve svých jedenácti letech studovat reálku v Kutné Hoře. Jeho nejstarší bratr tam v roce 1914, tedy v prvním roce války, maturoval. Válka jej přiměla, že se v tomto roce přestěhoval do Prahy a od tercie pokračoval ve studiích na známé reálce v Ječné ulici. Těžké válečné roky jej přiměly, že se vrátil zpět do svého rodiště a reálku dokončil a odmaturoval v Pardubicích. Jako student hrával v Týnci nad Labem divadlo v ochotnickém souboru studentů, který řídil František Flos a psával i básně. Rád by studoval českou literaturu. Musel by však si ještě dodělat maturitu z latiny a filozofické propedeutiky. Otec jej však předurčil ke studiu strojního inženýra. Tomu se však ubránil a když byla v roce 1919 nově založena Vysoká škola obchodní v Praze, tehdy tříletá, vystudoval tu a ve svých jedenadvaceti letech dosáhl titulu komerčního inženýra. Po studiích krátký čas úřadoval v České průmyslové bance, pak jeden rok působil na soukromé obchodní škole Maděrově a několik měsíců sloužil na vojně u hraničářského praporu č.1 v Děčíně. Když ukončil vojenskou službu požádal o místo profesora na obchodní akademii. Musel se proto dát zapsat na přednášky z pedagogiky, filozofie a české literatury na Karlově univerzitě a tam i na vysoké škole obchodní absolvoval pedagogický seminář u profesora Pazourka. V roce 1924 nastoupil jako profesor obchodní akademie v Berouně, kde působil plných 21 let. Napsal tam dvě učebnice a sice Účetnictví pro každého A Účetnictví pro kupecké školy pokračovací. Účastnil se i veřejné činnosti. Byl revizorem Městské spořitelny v Berouně, předsedou ústřední dozorčí rady spotřebního družstva Budoucnost se sídlem v Rakovníku a soudním znalcem při okresním soudu v Berouně v oboru účetnictví. Jako člen sociálnědemokratické strany dělnické byl členem okresního zastupitelstva a zasedal v městské radě.redigoval krajinský list berounský obzor i sborník kulturní práce Drúza. Působil jako předseda městského osvětového sboru, jako jednatel Podbrdské kulturní pospolitosti 15

16 policie, spolky a organizace a člen knihovní rady. V průběhu druhé světové války jej získal profesor V. Jankovec pro ilegální práci v petičním výboru Věrni zůstaneme. Ta skončila v německém kriminále. 21. května 1943 jej zatkla ve Zdicích kriminálka a z německé káznice v Bayreuthu se vrátil až na konci roku Ještě o prázdninách téhož roku jej ministerstvo školství přeložilo do Prahy, do konce roku působil na Československé obchodní akademii a 1. ledna 1952 jej ministr pověřil funkcí hlavního účetního ministerstva školství. Již však 1. srpna si Františka Hampla vyžádala vysoká škola ekonomická v Praze, aby vedl vzdělání učitelů ekonomických předmětů. Katedru pedagogicky vedl do r.1967 a pak dále pracoval jako profesor teorie vyučování ekonomickým předmětům. Pro žactvo obchodních akademií napsal učebnice Družstevnictví a Plánování a spolu s Kamilem Bolzem Podnikové hospodářství. Souhrnem jeho prací se stala učebnice Teorie vyučování ekonomickým předmětům. Jako spisovatel psal beletristické životopisy vyjímečných spisovatelů např. Básníkův ztracený život o J.J. Langerovi. Vydal téměř 30 původních knih, v nichž se zabýval osudy lidí vášnivých a rozvrácených a nevyhýbal se ani motivům fantastickým.z činnosti ediční nelze nejmenovat díla českých spisovatelů K.Legera, J.Jahody, K.Šipka a zejména. M.Kuděje. Svému rodišti, Týnci nad Labem, se věnoval v sešitku veršů Labe, v několika povídkách např. Mrtvý pod mlýnem, v románové kronice Pernerové a i v povídkové knížce o českých spisovatelích Dobrodružství Jaroslava Seiferta. Jeho memoárovou práci vydalo nakladatelství Československý spisovatel pod názvem Z bouřného času. Ing. Žmolil Horymír Policie informuje Dne ve 02:15 hodin došlo v obci Žiželice k dopravní nehodě, kdy řidič s vozidlem VW Golf jel od obce Končice a nezvládl řízení, narazil přední částí svého vozidla do, u pravého okraje vozovky zaparkovaného, vozidla Seat. Vozidlo Seat bylo nárazem odhozeno na další vozidlo Volvo. U řidiče Golfu pozitivní dechová zkouška s výsledkem 2,47 promile. Po dopravní nehodě byl řidič odvezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizován. Celková hmotná škoda činí 170 tisíc korun. Autobusové zastávky slavnostně otevřeny! Týnec nad Labem, 23. září Místní akční skupina Zálabí ve spolupráci s automobilkou TPCA Toyota Peugeot Citroen slavnostně otevřely první tři autobusové zastávky na severním břehu Labe na Kolínsku. Slavnostní otevření se konalo v Krakovanech v rámci Krakovanského posvícení. V sobotu 21. září byly otevřeny zastávky v Krakovanech, Týnci nad Labem a Labských Chrčicích. Slavnostní otevření zpestřily hudebním vystoupením děti z místní školy. Novou zastávku nám přímo rozezpívali, shodli se přítomní Krakovanští. Následovalo vyhlášení výtvarné soutěže na téma Bezpečná doprava a autobusové zastávky. Do soutěže se zapojily mateřské školy a základní školy z Krakovan a Týnce nad Labem. Součástí čekáren jsou také informační tabule, které obsahují mapy daných obcí s turistickými zajímavostmi a informacemi o MAS Zálabí. Další informační tabule budou instalovány do třech stávajících autobusových zastávek v Dománovicích, Jestřabí Lhotě a Němčicích. Doufáme, že se díky čekárnám a informačním tabulím zvýší informovanost místních občanů ale i turistů o region. Projekt zvýší také bezpečnost a komfort občanů a zejména dětí cestujících autobusy po regionu Zálabí řekl při slavnostním uvedení zastávek do provozu předseda sdružení MAS Zálabí Josef Polák. Další slavnostní otevření proběhne v Dobšicích v sobotu 26. října 2013, kdy se oficiálně otevřou autobusové zastávky v Dobšicích, Opolánkách a Žehuni. Výstavba zastávek je součástí projektu Autobusové zastávky jako 16

17 spolky a organizace venkovní expozice turistické destinace podpořený z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, na který MAS Zálabí získala od automobilky korun. Tereza Benešová kancelář MAS Zálabí O MAS Zálabí MAS Zálabí je nezisková organizace založená s cílem rozvíjet region zahrnující území od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem na východě a na severní straně od Žehuně po nejjižnější část v Záboří nad Labem. Sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. MAS Zálabí má k dnešnímu dni 36 členů. Od svého založení v červenci roku 2006 již realizovalo více než deset projektů v celkové hodnotě přesahující čtyři miliony korun. Projekt Dědictví našich předků je u konce! MAS Zálabí, Hradecký venkov, Podchlumí a Společná Cidlina realizací společného projektu s názvem Dědictví našich předků vytvořily na svém území podmínky pro historické, kulturní a společenské využití 3 kostelů Nejsvětější trojice v Suché, sv. Jakuba v Novém Bydžově, sv. Voršily v Chlumci nad Cidli nou, 1 muzea v Týnci nad Labem a Hankova domu v Hoříněvsi. V těchto objektech byly realizovány stavební práce a následně vybudovány 3 stálé expozice. V muzeu v Týnci nad Labem je instalována stálá expozice rodů Pernerů a historie Týnecka a okolí, zároveň byly vytvořeny podmínky pro konání tematických výstav jako např. Vánoce dříve, Spolková činnost regionu či Kampanologická expozice. Advent na vsi, Noc kostelů a Posvícení na vsi jsou propagační akce, které se uskutečnily v rámci projektu a budou každoročně opakovány za účelem poznávání historie, tradic regionů a prohlubování spolupráce mezi regionálními partnery. Společným výstupem projektu je pak propagační materiál Kulturní dědictví našich předků, který je každému k dispozici v muzeu a v knihovně v Týnci nad Labem, muzeu v Žiželicích, Barokní kostici v Žehuni, muzeu Keltů v Dobšicích, kostele sv. Prokopa v Záboří nad Labem, Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem a v neposlední řadě také na obecních úřadech členských obcí MAS Zálabí. 17

18 spolky a organizace Novinky z kynologického klubu Od března do května 2013 proběhl třetí ročník kursu základního výcviku pro majitele psů, kteří se zatím nevěnují sportovní kynologii a chtějí mít vychovaného a ovladatelného psa, tzv. psí školka. Obsahem kursu byla ovladatelnost na vodítku i bez vodítka, přivolání, odložení, chování o samotě, chování ve skupině psů, chování s košíkem, aport, překážky, základy stopování a obrany. Další ročník kursu připravujeme na jaro O víkendu jsme uspořádali letní táboření na cvičišti, spojené s krátkým výletem, výcvikem a večerním posezením u ohně. Od září opět probíhá intenzivnější výcvik, zaměřený na přípravu na zkoušky a účast na závodech. Připravujeme také, jako každý rok, podzimní závod O pohár města Týnec nad Labem. Letos se bude konat v sobotu od 8 hodin. Prezentace účastníků od 7 do 8 hodin. Rozhodčím bude Luboš Jánský s mezinárodní zkušeností, figurantem pak Zdeněk Král. Závodit se bude v kategoriích ZZO, ZM a ZVV1. Zveme i diváky, občerstvení bude zajištěno po celou dobu závodu. Kontakt, aktuality a fotogalerie na zkotynec.wbs.cz. Ondřej Jareš táboření na cvičišti Foto: Dominika Císařová táboření na cvičišti Foto: Dominika Císařová MO STP Cena hejtmana Středočeského kraje pro členky Místní organizace Svazu tělesně postižených z Týnce nad Labem Členky naší místní organizace letos vystavovaly své výrobky na dvou výstavách. Tou první byl 14.ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení v červnu v Lysé nad Labem, druhou výstava Hobby a zahrada, konaná v září v Krakovanech. Výstavu v Lysé nad Labem organizuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. Uskutečnila se ve dnech spolu s výstavou Seniorhendicap, Lázeňství a s expozicí růží. Naší výstavy se zúčastnilo přes sto vystavovatelů s 3600 exponáty. Velmi nás překvapilo, že naše organizace získala jedno ze tří zvláštních ocenění. Naše expozice, jako celek získala Cenu hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka. Na slavnostním vyhlášení jsem, jako novopečený předseda organizace převzal skleněnou plaketu, květinový koš orchidejí, dárkový koš s lahůdkami a kazetu přírodní kosmetiky. S odnesením darů k autu nám pomohli pořadatelé. Musím připomenout, že roky předtím organizovala účast našich členek na této výstavě Alice Knížková. Mezi jednotlivci byla již potřetí vyhodnocena paní Eva Hájková. Naši expozici vytvořilo deset žen paní Jaruška Blahošová, Zdena Doležalová, Eva Hájková, Věra Chudobová, Helena Kocurková, Otílie Krupková, Milada 18

19 sport Lukešová, Libuše Mazurkiewiecová, Eva Náhlovská a Alena Vachová. Nejvíce exponátů připravila pí. Hájková. Odměny si vystavovatelky rozlosovaly na následné výborové schůzi. Některé výrobky jste mohli vidět na výstavě pořádané v září ČZS v Krakovanech, kde kromě již jmenovaných členek vystavovaly paní Jozefa Kubincová a Hana Linhartová. Sami jsme si výstavu instalovali a exponáty přivezli, za což děkuji manželům Mazurkiewiecovým a paní Hájkové, Linhartové a Náhlovské. Některé naše výrobky se občas uplatní v týneckých výlohách, v minulosti v infocentru Outdoored nebo po této výstavě znak města ve výloze kavárny. Věřím, že v příštím roce bude mezi autory výrobků i někdo z mužů. Pavel Knížek fotogalerie na zadní straně TZ Fotbalová budoucnost Týnce Fotbalová tradice v Týnci nad Labem bude pokračovat díky našim malým fotbalistům pod vedením nových trenérů Radka Douši a Bohumila Manicha s pomocí a podpory rodičů a rodinných příslušníků. Po odchodu starších žáků do dorostu zůstalo menších žáků málo a vypadalo to, že mužstvo žáků se rozpadne, ale nábor dětí ukázal, že děti v dnešní době mají zájem o fotbal a tudíž se mohlo mužstvo zapsat do nové sezony. Nové mužstvo je z 80% tvořeno dětmi od 6 do 7 let, ale přesto, že jsou malé, bojují s nasazením, chutí a čestností. Trénují poctivě na zápasy, i přesto, že naše utkání nejsou takové, jak by si návštěvníci utkání přáli, děti dávají do zápasů maximum a bojují do poslední vteřiny. S každým tréninkem a zápasem získávají další a další zkušenosti. Naši protivníci mají oproti nám ještě letošní sezonu převahu díky 14 letým fotbalistům, což se ale brzy změní a jejich mužstva se vyrovnají našemu. Musím pochválit naše malé fotbalisty, je obdivuhodné jejich nasazení do zápasů, chuť reprezentovat své město, z nich by si mohl vzít příklad výběr naší reprezentace. Je pravda, že jsou naši fotbalisté malí a že se fotbal teprve učí, ale za rok nebo dva, už budou na lepší úrovni. Myslím si, že nikdo z nás nebyl v 6 letech na kvalitní 19

20 sport vysoké úrovni. Trenéři jsou hrdí na svůj tým, i přes prohry, které nás potkaly. Fotbal je sport, kde jedni vyhrávají a druzí prohrávají. Ze zápasů si bereme ponaučení a zkušenost. My jsme vděční dětem za jejich vysokou účast a zapálení do fotbalu. Děkujeme za velikou návštěvnost při našich zápasech, moc si toho vážíme, je to i velká podpora pro fotbalisty. Náš tým bude několik let stabilní oproti jiným týmům, kde jim odejdou větší děti do dorostu a nemají nové žáky, buďme vděční, že my je máme. Nikdo nikdy neví, kde můžou pokračovat ve své fotbalové kariéře. Může přijít den, kdy uvidíme některého z našich svěřenců, jak reprezentuje naši republiku. Pokračujme v podpoře našeho fotbalu a naše děti berme jako příklad, že i v dnešní době, kdy děti sedí pouze u počítačů, naše děti vidíme sportovat. Děkujeme vedení oddílu, panu správci Zámišovi a paní Zámišové, rodičům a občanům Týnce. Radek Douša trenér Beran Lukáš, Bureš Daniel, Buřival Adam, Cihlář Vojtěch, Cincibus Milan, Hybšt Matyáš, Konrád Stanislav, Kučerová Vendula, Linhart Tomáš, Mahalka Jakub, Manich Jakub, Migven Alex, Nykl Zdeněk, Ryglevicz Matouš, Ryglevicz Šimon, Šranko David, Vávra Jakub, Vejdělek Martin, Vejdělek Tomáš, Zumr Filip, Žaloudek Michal. Foto Lenka Kučerová TJ Sokol Týnec nad Labem Podzim a zejména měsíc říjen přináší s sebou změnu ve sportovní činnosti oddílů naší tělovýchovné jednoty. Oddíl tenisu ještě před půlkou října uspořádal několik obvyklých a již tradičních turnajů mládeže i dospělých a seniorů za velmi dobré účasti startujících. O výsledcích těchto turnajů oddíl tenisu informuje na stránkách tohoto čísla našeho listu. Posledních několik teplých a příznivých dnů měsíce října dovoluje našim tenistkám a tenistům,aby jich využili a ještě si na našich pěkných tenisových dvorcích zahráli, než bude celý tenisový areál zazimován a těžiště tenisu se přesune do sportovní haly. Tam je bude čekat na závěr roku vánoční turnaj dospělých čtyřher a vánoční turnaj mládeže. Oddíl kopané má v soutěžích čtyři družstva, A mužstvo dospělých, B mužstvo dospělých, dorost a žáky. A mužstvo si poměrně vede lépe než v loňském podzimu i když hráčská absence není malá a tak oddíl zařazuje celkem správně do A mužstva i dorostence, kteří se uvedli docela dobře. Postavení B mužstva není sice nejlepší, ale nepříliš výrazné bodové rozdíly mužstev od půlky tabulky signalizují, že je možné výrazné zlepšení postavení mužstva.samozřejmě hra A a B mužstva to jsou spojité nádoby. Dorost si vede velmi dobře a někteří dorostenci, jak již bylo řečeno, jsou využíváni pro starty za A mužstvo.žáci řeší generační problém,začínají s poměrně mladým mužstvem a výsledky tohoto dobře trénovaného celku se projeví přibližně za dva až tři roky.trenéři dorostu si stěžují na malý počet dorostenců. Bohužel je to trvalý stav,kdy naši žákyně a žáci přecházejí do dorostu a současně odcházejí na střední školy či do učilišť a tím prakticky z Týnce mizí. Oddíl má ještě mužstvo žen a gardu a tak má práce habaděj, třeba jenom s praním dresů. Stav fotbalového hřiště je díky stálému sekání správcem hřiště udržován alespoň v ještě přijatelném stavu, leč rozmary počasí vykonávají své a terén po větších deštích nebývá příliš 20

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2010 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 11-2008 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.13/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo ve středu 10. prosince

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 38/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14.12. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král, Ing. Jiří Čvančara Omluven: - Hosté: Ing. Havelková

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 14-2008 z 14. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 20.11. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 04/2014 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Mezouň konaného dne 26. 5. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Ing. Miroslav Hrubý, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Hana

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 13-2008 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30.10. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 4/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 13.3.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015 Číslo jednání: JedNR3-24/2015 Datum jednání: 07.10.2015 Program jednání (USN-R3-536/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Zápis č.5/2016 z veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, které se uskutečnilo v pondělí 30. května

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 2-2008 z 2. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28.2. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 14. 08. 2015 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 02/2016 konaného dne 27.04.2016 Usnesení č. 01/02/2016 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schvaluje program Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více