Zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 16. 2. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno."

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté 1) a zahájil zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 14 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Zapisovateli určil Ing. Jana Houšku a Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit skrutátory a ověřovatele zápisu Ing. Jana Fialu a Bc. Tomáše Pýchu a návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Pavliš, Marie Dvořanová a Iva Charvátová. Výsledek hlasování o usnesení č.: 35/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno A) určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva pana Ing. Jana Fialu a Bc. Tomáše Pýchu B) určuje členy návrhové komise Ing. Jiří Pavliš, Marie Dvořanová, Iva Charvátová Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel Starosta přistoupil ke schválení programu 4. zasedání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 36/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 4. zasedání: 1. zahájení 2. ČOV Velké Březno 3. hospodaření s majetkem obce 4. různé 5. zprávy starosty 6. dotazy členů zastupitelstva 7. diskuze Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel ČOV Velké Březno Starosta prezentuje současnou situaci v dění ohledně ČOV. Na minulém jednání zastupitelstva starosta informoval, že necháme zpracovat znalecký posudek na fungování ČOV, kterou bychom měli provozovat. Důvod zpracování posudku vznikl zejména na základě avizovaného snížení nátoku odpadních vod z pivovaru pro letošní rok. Osloven byl pan Ing. Miňovský a vypracovaný posudek vám byl zaslán v podkladech. Tento dokument odborně posuzuje fungování ČOV při různých nátocích odpadních vod z pivovaru Velké Březno ( m3/rok (skutečnost 2014), m3/rok avizovaný předpoklad pro rok 2015 a 0 m3/ rok), obec má konstantní nátok m3/rok. Pro každou z třech variant nátoku vod z pivovaru, navrhuje posudek dílčí opatření potřebná k bezproblémovému fungování ČOV. Pan Ing. Miňovský je dnes na jednání přítomen a je připraven

2 odpovědět na případné dotazy. Z posudku také vyplývá, že v případě varianty B ( m3/rok z pivovaru - předpoklad pro rok 2015) je, pro snížení nákladů za elektrickou energii pod Kč, potřeba instalovat frekvenční měniče za odhadovanou částku cca 420 tis. Kč (str. 12). V případě, že by se frekvenční měnič neinstaloval, odhaduje Ing. Miňovský náklady za elektrickou energii stejné, jako kdyby z pivovaru přitékalo m3 odpadní vody/rok cca 1,3 mil. Kč/rok. Na spotřebě elektrické energie nemá tedy takový vliv snížený nátok, ale především znečištění, a to se výrazně nemění. Tato informace má vliv na stanovení 10tileté fixní ceny za čištění pro pivovar. Se zástupci pivovaru bylo při posledním jednání v prosinci loňského roku projednávána fixní cena, která vycházela z předpokladu, že snížením nátoku pivovarských odpadních vod z na m3/rok se také sníží náklady na elektrickou energii z 1,2 mil./rok, na 1 mil./rok. Toto ovšem posudek pan Ing. Miňovského nepotvrdil. Bude proto třeba znovu se zástupci pivovaru komunikovat a znovu projednat podmínky, zejména tu kalkulaci skutečných nákladů, z kterých bude vypočítávána fixní cena na 10 let. Se zástupci pivovaru již komunikace probíhá, bohužel se zatím nedaří najít volný termín pro společné jednání. Novou informací je dále fakt, že pivovar na naší iniciativu zpracování posudku, reagoval stejně. Nechává si zpracovávat vlastní posudek fungování ČOV, který prý budou mít k dispozici někdy v třetím únorovém týdnu. Pro všechny tyto skutečnosti proto zatím nepředkládáme ve věci ČOV žádná usnesení ke schválení. Nyní je prostor pro případné dotazy k posudku. Starosta předal slovo panu Miňovskému. Ing. Miňovský začal popisovat situaci a celý posudek. ČOV má tři přítoky: odpadní vody obce, pivovaru a dešťové vody. Často se dostávají dešťové vody do kanalizačních vod, což by se nemělo stávat. Vody pivovaru jsou zhruba 10x silnější než vody splaškové. Odpadní vody se čistí biologicky. Pro čištění vod je potřeba velké množství kyslíku a aktivovaný kal. Dále pan Miňovský popisuje celý proces čištění. ČOV je navržena na společné čištění obecních vod a vod pivovarských. Vzduch není v současnosti dávkovaný úměrně. Bez frekvenčního měniče není možné upravovat potřebné množství kyslíku, proto jsou náklady na elektrickou energii zbytečně vysoké. Největší náklady jsou na energie a zpracování kalu. Hlavním producentem kalu (z 90%) je Pivovar. ČOV má dále společné nádrže pro zpětný kal, což by bylo potřeba oddělit. Biologická část je závislá na co nejnižším zatížení kalu. Přívalové vody a dlouhodobé deště způsobují odplavení kalu a snižuje se účinnost procesu čištění. Dále Ing. Miňovský popisuje strukturu znečištěných vod dusíkem a fosforem. Dusík a fosfor ničí pivovarské vody, ale vytváří tím přebytečný kal. p. Hudík vznesl dotaz, kam se ztrácejí dešťové vody a proč stékají do ČOV. Starosta dodává, že ne všichni občané mají svody pro dešťové vody do vsakovacích jímek, či do potoka a oddělenou kanalizaci. Ing. Miňovský dodává, že tento problém je velmi častý. Problém je velmi složitý a těžko úplně řešitelný. p. Hudík se dotázal, zda může obec dostat pokutu, pokud bude vypouštět vody dešťové z ČOV do Labe. Dle Ing. Miňovského je to v přiměřeném množství legální. Ing. Miňovský udává i další návrhy řešení situace. p. Hudík se dotazuje, co se děle, když se spláchne více kalu. Ing. Miňovský vysvětluje, že se musí počkat, až se opět vytvoří. Ing. Miňovský dále popisuje problém s vracením dešťových vod do oběhu ČOV. Žabí klapka, která se dříve plánovala, není dostatečně účinná. Řešením je např. ultrazvuková sonda, která by řešila odvádění přebytečných vod. K možným řešením se ještě musí vyjádřit vodohospodářský úřad. Ing. Pavliš se dotazuje: Počty obyvatel obce (2200) neodpovídají zprávě (1500). Starosta dodal, že se jedná pouze o Velké Březno, Valtířov má vlastní ČOV. Dále se pan Pavliš dotazuje, na kolik procent nyní ČOV funguje.

3 Ing. Miňovský vysvětluje, že ČOV má dvě linky v provozu. Každá linka má poměrně velké náklady na svůj provoz. p. Pavliš: Jsou potřeba dva frekvenční měniče? Ing. Miňovský odpověděl, že ne. Ing. Holub se dotázal, zda bude měnič jednorázová investice bez dalších nákladů? Ing. Miňovský vysvětlil, že se jedná pouze o jednorázový nákup, dodává také, že celá kalkulace je pouze odhad, nejedná se o projekt. Ceny v odhadech jsou spíše nadsazené. Ing. Holub se dotazuje, jak dlouho může obec odkládat investici do oddělovače. Ing. Miňovský vysvětluje, že již ČOV oddělovač má, ale musí docházet k ručnímu čištění nádrže. Do ČOV může přitékat trvale max. 50 m3 za hodinu. Vodohospodářský úřad požaduje záznam o měření množství vypouštěných vod. p. Dvořák se dotazuje na Paršalův žlab, zda je při měření přesný. Ing. Miňovský dodává, že jsou různé velikosti a pokud je průtok jiný, je měření nepřesné. p. Kurka se dotazuje na cenu 3,9 mil. Kč k další investici. Mělo by tedy dojít ke zvýšení ceny za vodné a stočné? Starosta dodává, že jsou jiné varianty, které nastínil Ing. Miňovský, a ty budou ještě probírány. Starosta dále dodává, že se objevují dotační tituly k modernizacím ČOV atd. a také, že by mohl pivovar koupit zařízení na oddělení fosforu, který je ve velkém množství ve vodách z pivovaru. Dle starosty jde 90 % nákladů na elektrická energie na vrub pivovaru. p. Dvořák má dotaz na variantu tři v posudku. Pokud bychom zůstali bez pivovaru, mohli bychom snížit náklady na ČOV. Dle pana Dvořáka jsou velké mzdové náklady. Dle Ing. Miňovského může být ČOV plně automatizovaná. Alespoň dohled však je vždy potřeba. p. Dvořák: Pokud by se zrušila ČOV ve Valtířově, bylo by možné svést vody z Valtířova do ČOV ve Velkém Březně? Ing. Miňovský dodává, že je to komplikované právě kvůli množství dešťových vod. p. Hudík se dotazuje, jak by to obec řešila. Ing. Miňovský vysvětluje, že nejlepší je dohoda s vlastníky RD. p. Turek vysvětluje svoje zkušenosti s označováním splaškové vody. Starosta poděkoval Ing. Miňovskému za účast a rozloučil se s ním. p. Hudík se dotazuje k předchozímu zasedání ZO a dohodě s pivovarem. Starosta popisuje, jaký postup měl následovat, ale kvůli vyšším nákladům a posudku se vše odložilo. Starosta popisuje dále, že si pivovar nechává zpracovat vlastní posudek na kalkulaci ceny ČOV. p. Hudík se dotazuje, kdo stanovuje cenu na čištění odpadních vod. Starosta vysvětluje, že cenu stanovuje valná hromada ČOV, která proběhla naposledy v roce Starosta dále vysvětluje, že není dobré, aby obec provozovala čov a čistila vody pro sdružení ČOV, ještě před dohodou. p. Hudík se dotazuje na časový plán. Starosta odhaduje březen nebo duben p. Pýcha se dotazuje na technologie. Starosta opět popisuje, proč nedošlo u uzavření dohody a jaká byla kalkulace ceny. p. Pýcha se udivuje, proč se kalkulace nákladů a posudek řeší nyní, když se měla smlouva uzavřít již v prosinci. Starosta vysvětluje, že obě strany chtějí mít správnou kalkulaci ceny. Hospodaření s majetkem. Starosta předkládá ke schválení kupní smlouvu o prodeji p.p.č. 827 k.ú. Velké Březno. Jedná se o pozemek, který zastupitelstvo na prosincovém jednání schválilo usnesením č.: 32/2014 prodat za minimální cenu 300 Kč/m2. Po zveřejnění záměru prodeje, zaslala cenovou nabídku pouze realitní kancelář, která žádala o koupi. Nabídla cenu 400 Kč/m3. Nebylo dotazů. Výsledek hlasování o usnesení č.: 37/2015

4 Zastupitelstvo obce Velké Březno I. Schvaluje prodej p.p.č. 827 k.ú. Velké Březno o výměře 442 m2 společnosti EKVITA CREDIT a.s., Jateční 1195, Kladno, , za cenu 400 Kč/m2. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel Různé Rada obce nedoporučuje schválit žádost o příspěvek na provoz tenisového klubu TJ Jiskra ve výši 20 tisíc Kč. Rozpočet obce na rok 2015 je již schválený a s příspěvkem nepočítá. p. Fiala se dotázal, zda to je jediný důvod. Starosta odpověděl, že je třeba také vzít v potaz fakt, že obec splácí ročně TJ JISKRA 127 tis. za odkup nemovitostí, které užívá FK JISKRA a několik let ještě splácet bude. p. Hudík se dotazuje, proč se jedná o soukromý subjekt. Starosta vysvětluje, že fotbalové kluby mají v nájmu obecní majetek (nemovitosti) a TJ Jiskra provozuje a vlastní tenisové kurty. p. Pýcha dodává, že by bylo vhodné tuto dotaci ještě zvážit. Tenis zvyšuje koeficient občanské vybavenosti. A od problému v minulosti je třeba se oprostit. Do Spartaku se kupovala buňka za 30 tis. Kč. Jak je tato buňka využitá? Proč by se tedy nemohlo dát tenistům Kč. p. Fiala žádá o dodání počtu dětí, které tam chodí, vyčíslení nákladů a na tomto základě se rozhodnout. p. Pýcha namítá, že při koupi kiosku ve Valtířově se také nedělalo vyčíslení a studie jak je to využité. Je to sportovní klub, který v obci funguje, proto bychom měli žádost zvážit. P. Fiala podotýká, že žádost je napsaná zvláštně. Žádá o finance na podporu dětí a přitom je v závěru žádosti napsáno, že to uhradí vodné nebo stočné. Proto chtít po tom klubu počty těch dětí, co jim to přináší, jaké mají možnosti. Není v zásadě proti, ale chtěl by mít k dispozici nějaký plán. p. Pýcha navrhuje, aby se hlasování odložilo. p. Pavliš dodává, že bychom TJ měli zaplatit ještě téměř Kč. Přišla mu žádost o Kč nepřístojná. Souhlasí s dodáním podrobnějších detailů, není si jist, že to slouží pro potřeby velkobřezenských dětí. p. Pýcha: Ty si myslíš, Jirko, že to v tuto chvíli není pro obec? p. Pavliš: Souvisí to s tou historií. Rozřízli hřiště na půl, udělali neprodyšný plot a naprosto se separovali. Přijde mi, že je to troufalé, když se před tím nezachoval férově. Pokud ale bude předložen seznam dětí, souhlasím s podporou. Částka není vysoká, ale forma dopisu se mi nelíbí. p. Dvořák souhlasí s panem Pavlišem. Tenis funguje na komerční bázi. Dnes nehrají žádnou soutěž. Měli by se podívat na své úspory. Platí si správce, možná by měli zvážit, zda je nutné, aby tam byl. Souhlasí s odložením, ale nechť uvedou jmenný seznam. Dále je v žádosti uvedeno, že dětí platí 300 Kč, ale za jaký čas? p. Fiala udává, že za 300 Kč/rok může v létě dítě hrát zdarma, ale dále je individuální platba trenérovi. Starosta se dotazuje, zda dítě může hrát samo kdykoli zdarma. P. Fiala uvádí, že ano, ale ne do haly. p. Pýcha dodává, že nemá v klubu žádnou účast, byl tam dvakrát a přijde mu to nespravedlivé. Jestli tvrdíte, že v minulosti tam něco bylo, není to správně teď hodnotit. Rád by, aby dostali možnost prokázat, že je tam sportovní činnost na nějaké úrovni. Starosta navrhuje, že se usnesení odloží a bude hlasováno na příštím zasedání ZO. Paní Dvořanová dodává, že fotbalisté cestují a dětem se tudíž přispívá na cestování. Tenisté však soutěže nehrají a soutěží se neúčastní.

5 p. Fiala dodává, že se na dopravu dětem nepřispívá, ale že k tomuto směřuje. Rád by přednesl koncepci na podporu sportujících dětí v obci. Má informace o dětech na fotbale, Judu, chybí mu informace od tenistů. Rád by, aby příští rok se takto sportování dětí v obci financovalo. Oddělit náklady na provoz a dotace dětí. p. Dvořák: Pochopil jsem, že ty peníze chtějí využít na to, aby nám zaplatili vodné. p. Pýcha: Tam to asi pan doktor neomaleně trošku definoval, nebo stylizoval. p. Suchý dodává, že bychom pouze dotovali soukromého podnikatele. p. Pýcha: Je to sportovní vyžití, neberte to takto. p. Moucha dodává, že je to opravdu komerční využití i v souvislosti s dětmi. Tenisté nemají žádné žáky, pouze dospělé hráče. Fotbal má mladé hráče, od kterých se v budoucnu asi neočekávají skvělé výkony, ale podporuje to děti v nějaké činnosti, také proto se na ně přispívá. V minulosti byl TJ dáván příspěvek, ale v roce 2009 dostali fotbalisté výpověď z nájmu a obec se do celé problematiky musela vložit, jako prostředník, aby fotbal byl zachován. p. Fiala dodává, že i areál byl na prodej. p. Dvořák dodává, že dříve obci vyhrožovali, že objekt prodají komukoliv a obec musela objekt zakoupit. p. Moucha popisuje vlastní zkušenosti s tenisty ve Velkém Březně. Hledal se kompromis s tenisty, protože fotbalistům hrozilo, že se musí do měsíce vystěhovat. Nakonec se podařilo kompromis najít. Obec si pronajala celý areál, současně ho podnajala fotbalistům. Dodává také, ať vyčíslí konkrétní náklady na děti z obce. p. Pavliš souhlasí s p. Fialou, že by bylo spravedlivé, kdybychom se dopracovali k nákladům na jedno dítě a obecně bychom podporovali jakýkoli oddíl. p. Moucha se obává, že to nelze. Jsou různé náklady klubů a jeden klub pak bude dostávat neúměrně moc peněz. p. Dvořák dodává, že to není jen o sponzoringu dětí. Dospělí fotbalisti reprezentují obec v kraji. U tenisu to tak není, v klubu moc místních nehraje. Starosta uvedl další bod: Transparentní radnice. Ing. Pavliš spustil prezentaci a doplňoval ji vlastním komentářem. Je zájmem všech občanů mít transparentní radnici. Obec musí schválit strategii, jakým způsobem bude chtít prezentovat jednotlivé oblasti. Pan Pavliš popisuje, že úroveň webových stánek obce není dostatečná. Je nutné dohodnout se, jaké konkrétní informace budeme zveřejňovat. Co není tajné, je veřejná informace. Uvádí seznam informací, které by mohly být veřejné. Záměrem by mělo být zveřejnit všechno, co lze. Nesmí se zveřejňovat osobní údaje. Neměly by být zveřejňovány nájemní smlouvy s fyzickými osobami. Informační zdroje: obecní portál, obecní zpravodaj (redakční rada by měla být tvořena nezávislými osobami a přednesl návrhy nové redakční rady. Navrhovaná frekvence zpravodaje je kvartální, zpravodaj by neměl být k diskuzi). Mělo by dojít ke zkvalitnění interních informací směrem k občanům, a tím ke zlepšení komunikace s občany. Další část se týká finančních nákladů. Zaměstnanci obci budou mít větší agendu. Předpokladem je, že v dubnu budou poklady od zaměstnanců a následně firma stanoví cenu za provedené změny. Do června by měl být nový obecní portál. Firma zajistila testovací prostředí. Závěrem Ing. Pavliš prezentuje odkazy na stránky jiných měst. Během dvou týdnů by měly být firmě prezentovány představy. p. Holub dodává, že iniciativa TR je nyní prezentování v konkrétní formě. Nyní jsou překládány první změny. Existují určité bariéry. Nezáleží na velikosti obce. Některé údaje jsou citlivé a nesmějí být zveřejňovány. Ani jeden návrh není z vlastní iniciativy, ale z již fungujících prezentací v jiných obcích. Starosta dodává, že návrh usnesení může být upraven, že by zastupitelé mohli prezentovaný návrh ještě doplnit. p. Pavliš prezentoval návrh webových stánek. p. Dvořák dodává, že program je velmi ambiciózní a navrhuje dokument schválit.

6 p. Holub dodává, že dokumenty již jsou v elektronické podobě. Dodává dále, že by dle příkladu mohla být časová náročnost 20 min. denně. Celková změna může trvat i jeden rok. Důležité je, jakou poptávku budou lidé mít po jednotlivých dokumentech. p. Pavliš dodává, že lidé nevědí, na co se ptát a dokumenty na webu by je mohli přimět zapojit se do dění. p. Moucha se dotazuje, proč by měla být redakční rada nezávislá. p. Pavliš vysvětluje, že se tím zamezí kampaním o neobjektivnosti poskytovaných informací. Dále se zvýší objektivita příspěvků a forma komunikace. p. Moucha oponuje, že redakční rada bude stejně čerpat informace od starosty a zaměstnanců obce. Vysvětluje, že redakční rada v podstatě pouze poskytuje získané informace a její činnost bude zbytečná. p. Fiala se dotazuje, zda redakční rada bude fungovat jako cenzura. p. Dvořák vysvětluje, že se zamezí spekulacím o nezávislosti zpravodaje a redakční rady. p. Moucha namítá, že pokud nebudou přijímány konfrontační články, ale pouze informační, tak je rada zbytečná. p. Pavliš dodává, že rada bude vědět, jaké je dění v obci. p. Dvořanová se dotazuje, jak rada zasáhne, pokud jí dojde konfrontační článek? p. Pavliš dodává, že takový článek nebude otištěn. Diskusní fórum bude na webových stránkách řízeno administrátorem, který by případné útočné články odstraňoval. Pan Pavliš dodává, že by bylo lepší dát zpravodaji nezávislost. p. Holub dodává, že poklady budou sice z úřadu, ale rada bude upravovat výstup. Starosta dodává, že redakční rada byla dříve tvořena členy zastupitelstva. p. Holub dodává k diskuzi na webových stránkách, že pokud bude každý vystupovat pod svým jménem, tak se omezí konfrontační y. p. Fiala se dotazuje, že rada bude upozorňovat ty, na které se bude útočit, aby se mohl vyjádřit? Tajemník vysvětluje, jak bude redakční rada fungovat. Starosta věří, že takové články nebudou. K iniciativě transparentní radnice starosta dodává, že jsou již zveřejňovány zápisy z jednání ZO a RO. p. Kůrka dodává, že zpravodaj má mít informační charakter. Zmiňuje problém s plánovanou rekonstrukcí plynovodu ve Valtířově, a že takové informace by měl zpravodaj obsahovat. Tajemník a starosta vysvětlili, že nebyla jiná možnost, neboť plynárny se nedohodly s majiteli soukromých pozemků, proto je rekonstrukce vedena ve stávající trase. Dalších připomínek nebylo, starosta nechal hlasovat o složení redakční rady. Výsledek hlasování o usnesení č.: 38/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno Schvaluje složení redakční rady obecního zpravodaje dle dokumentu Transparentní radnice, jmenovitě Kateřina Valešová, Zuzana Mendlová, Oliver Burda. Výsledek hlasování: 13 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Starosta předkládá ke schválení plán činnosti Kontrolního výboru. p. Moucha se dotazuje na Obecné zásady v plánu činnosti kontrolního výborů. Dle jeho názoru jsou zbytečné, protože tyto zásady v podstatě stanovuje schválený jednací řád a zákon o obcích. p. Pavliš chce, aby byl plán činnosti zveřejněn na stránkách obce a byl přístupnější občanům než jednací řád, i když je to možná duplicitně. p. Moucha se dotazuje k bodu 3a. Starosta upravuje gramatiku a věcnou správnost u některých bodů plánu činnosti. Dále se pan Moucha dotazuje, co je namátková kontrola? p. Dvořanová vysvětluje, co znamená namátková kontrola. Dále se dotazuje pan Moucha na kontrolu dat. Co si pod tím představit?

7 p. Pavliš vysvětluje, jak má probíhat zálohování dat. Další připomínky nebyly, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 39/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Velké Březno pro rok 2015 Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel Starosta přednesl mimořádný bod jednání. V září loňského roku zastupitelstvo rozhodlo, že od Ministerstva obrany nepřevezme dva řopíky na území obce (u škvárového hřiště a u posledního domu směrem k M. Březnu). Oba se nachází na pozemku obce a ministerstvo nyní žádá o souhlas s užíváním pozemku. To ale není tak jednoduché, jak se to na první pohled jeví. Znamená to buď pronájem pozemku pod bunkrem, nebo prodej pozemku pod bunkrem, ale v tom případě to nebude jen pod bunkrem. Musí být přístup k pozemku, takže by to měl být i další pozemek a nový GP. Třetí variantou je revokovat usnesení a bunkry od MO převzít. p. Suchý se dotazuje, zda by se dal později prodat. Starosta dodává, že je pravděpodobně neprodejný. Tajemník dodává, že většinou si stát při bezúplatném převodu vymíní podmínku nemožnosti prodeje získaného majetku např. po dobu deseti let. Dále probíhala diskuze. p. Hudík se dotazuje, proč nemůže obec řopík prodat. Starosta dodává, že není v majetku obce. Výsledek hlasování o usnesení č.: 40/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno Revokuje usnesení č.: 266/2014 a schvaluje bezúplatný převod objektů stálého lehkého opevnění na p.p.č 730/3 a 659/2 k.ú. Velké Březno do vlastnictví obce. Výsledek hlasování: 11 hlasů pro 1 hlasů proti 2 hlasů zdržel Usnesení byl opřijato. Zprávy starosty Rekonstrukce sklepních prostor v horní budově ZŠ Práce již týden probíhají. Aktuálně tento týden dojde k betonování podlah. Žádosti o dotaci na MMR Po úvaze byla nakonec podána jedna žádost o dotaci, a sice na rekonstrukci parku pod hodinami. Do tohoto projektu se zapojily také děti ZŠ. V rámci hodin výtvarné výchovy kreslily návrhy, jak by park mohl vypadat. 10 vybraných kreseb bude ve čtvrtek oceněno diplomem. Uvidíme, zda bude nakonec žádost úspěšná. Obecní ples V pátek se uskuteční v KD Tivoli Obecní ples. Vstupenky je možné zakoupit na Obecním úřadě u paní Mottlové. Loděnice Valtířov. Nový majitel nabízí obci prodej některých objektů a pozemků. Hlavní budova však stojí na pozemku církve. Starosta dodává, že vhodné by byly pozemky pod hřbitovem a dobré by bylo zajímat se o parkoviště. O objekty v loděnici je však již několik zájemců. p. Dvořák se vyjadřuje k budově loděnice. Neslo by to velké investice. p. Pavliš se dotazuje, zda by se některé prostory obci nehodili. Starosta dodává, že se možná na ceně vůbec neshodnou. p. Pýcha se domnívá, že hlavní budova je ve špatném stavu a stálo by to značné peníze.

8 Mimořádným bodem je informace o výsledku soudního řízení před Vrchním soudem v Praze o odvolání proti rozsudku KS v Ústí nad Labem ve věci věcného břemene před domem Zýkových v ulici Zadní, kdy soud potvrdil verdikt KS z Ústí nad Labem, který byl v neprospěch obce a rozhodnutí je tedy pravomocné, s čím souvisí i uhrazení náhrad Zýkovým a státu. Tajemním popsal celý soudní proces. Pan Sochor udává poslední možnost dovolání k nejvyššímu soudu. p. Hudík vysvětluje, že měl pan Zýka problém již se starostou Burianem, protože nenavrhl dostatečnou finanční úplatu za věcné břemeno. P. Hudík dodal, že s panem Zýkou jsou přátelé a pokusí se s ním promluvit o nějakém řešení. Dotazy p. Charvátová se dotazuje, proč se odvezly kontejnery na prádlo a obuv. Tajemník vysvětluje, že z důvodu reklamace byly kontejnery dočasně odvezeny. p. Dvořanová se dotazuje na možné stěhování policie do lékárny. Starosta se vyjadřuje, že se stav nijak nezměnil. p. Dvořák zmiňuje, že je u Adonisu rozbitá lávka a ve Vítově zapáchá voda z kohoutku. p. Fiala se dotazuje na opravu chodníku v ulici Zadní. Tajemník odpověděl, že ten kdo chodník poškodil, ho opraví. p. Suchý zmiňuje, že obec má cca. 40 domů. Navrhuje prodej obecních domů. Starosta udává, že je potřeba zvážit poptávku. p. Moucha popisuje situaci. V některých domech jsou podkrovní byty, na nichž váznou zástavní smlouvy. p. Pavliš se domnívá, že by domy obec prodávat neměla. Bylo by třeba zpracovat analýzu, které domy se vyplatí prodávat. Majetek by si měl vydělat na svojí údržbu. p. Moucha udává, že některé byty jsou skutečně neprodejné. p. Pavliš se dotazuje na výsledky inventur, zda budou prezentovány. p. Dvořák požaduje doložit seznam žadatelů o nové byty. Marcela Tomanová jej má údajně k dispozici. p. Pýcha udává, že by bylo vhodné nechat posoudit odborníky, do jaké míry informace zveřejňovat, aby obec nenesla odpovědnost. p. Pavliš popisuje, co všechno můžeme zveřejňovat. Starosta vysvětluje, jako osobní údaje nesmí být zveřejněny. p. Pavliš popisuje některé případy, kdy došlo ke zveřejnění. Diskuze Nebylo diskutujících, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce ve 20:21 h. Ing. Jan Fiala Bc. Tomáš Pýcha Mgr. Michal Kulhánek starosta obce Ing. Mgr. Michal Šidák místostarosta obce

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.6.2015, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Plnění minulého usnesení

Plnění minulého usnesení Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva Obce Telnice konaného dne 19.12.2011 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecní radnice ========================================================= Jednání zastupitelstva

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne 12. 05. 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:05 hodin. Přítomni:

Více

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 15. července 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z á p i s z veřejného zasedání OZ obce Olešná ze dne od v místní sokolovně

Z á p i s z veřejného zasedání OZ obce Olešná ze dne od v místní sokolovně Z á p i s z veřejného zasedání OZ obce Olešná ze dne 4.12.2013 od 18.00 v místní sokolovně Přítomni: p.ing. J.Lengyel, p.pavlíček Vladimír, p.itner, p.kočovský, p.čadek, p. Červenka, PaedDr Fastová, Omluven:

Více

Zápis. z 3. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 22. 12. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 3. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 22. 12. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 22. 12. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 26. 04. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne 8.9. 2016 od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Veselé (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne

OBEC JANSKÁ. Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne OBEC JANSKÁ Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 04. 03. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 11/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 7.11.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 7. 11. 2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin.

U S N E S E N Í. č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. U S N E S E N Í č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 2. 5. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 19 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 7. 4. 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 8.2.2012 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 15 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva městyse, které se konalo dne 11. 5. 2016 od 17:00 hod. na Úřadě městyse Slavětína pozn. zveřejněna je verze dokumentu upravená z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání. Z Á P I S z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.10.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Iveta Kašparová,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016

Zápis č. 6/2016. z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Zápis č. 6/2016 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 2. prosince 2016 Schůze zahájena: 17:01 hodin Schůze ukončena: 18:35 hodin Přítomni: Helena Večeřová, Tomáš Prokop, Ing. Zlata Lakomá,

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan

Přítomni: Ivičič Jan, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Ing. Kocman Bronislav, Ing. Lambot Jan MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis. z 39. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 6. června 2014.

Zápis. z 39. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 6. června 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 39. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 12.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě) Přítomni:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 23/2016

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 10. 6. 2016 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluven

Více

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod.

Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zápis z 24. Zasedání zastupitelstva obce Butoves, konaného dne 18.12.2012 od 18.00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Butoves (dále jako zastupitelstvo ) zahájil a řídil

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 12/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 25. 11. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav,

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec. konaného dne 1 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Srubec konaného dne 10. 11. 2015 místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Srubec přítomní zastupitelé: paní Lenka Malá, paní Martina Rossmannová,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 2.11.2016, od 18:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Stanislav Sláma,

Více

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.09.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,30 hod. Přítomni členové

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 13. 9. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,05 hodin, ukončeno bylo

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více