Zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze 4. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 16. 2. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno."

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané, hosté 1) a zahájil zasedání zastupitelstva obce Velké Březno. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Konstatoval, že je přítomno 14 z 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Zapisovateli určil Ing. Jana Houšku a Mgr. Pavlínu Linkovou. Navrhl zvolit skrutátory a ověřovatele zápisu Ing. Jana Fialu a Bc. Tomáše Pýchu a návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Pavliš, Marie Dvořanová a Iva Charvátová. Výsledek hlasování o usnesení č.: 35/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno A) určuje skrutátory a ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva pana Ing. Jana Fialu a Bc. Tomáše Pýchu B) určuje členy návrhové komise Ing. Jiří Pavliš, Marie Dvořanová, Iva Charvátová Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel Starosta přistoupil ke schválení programu 4. zasedání. Nebylo připomínek, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 36/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje program 4. zasedání: 1. zahájení 2. ČOV Velké Březno 3. hospodaření s majetkem obce 4. různé 5. zprávy starosty 6. dotazy členů zastupitelstva 7. diskuze Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel ČOV Velké Březno Starosta prezentuje současnou situaci v dění ohledně ČOV. Na minulém jednání zastupitelstva starosta informoval, že necháme zpracovat znalecký posudek na fungování ČOV, kterou bychom měli provozovat. Důvod zpracování posudku vznikl zejména na základě avizovaného snížení nátoku odpadních vod z pivovaru pro letošní rok. Osloven byl pan Ing. Miňovský a vypracovaný posudek vám byl zaslán v podkladech. Tento dokument odborně posuzuje fungování ČOV při různých nátocích odpadních vod z pivovaru Velké Březno ( m3/rok (skutečnost 2014), m3/rok avizovaný předpoklad pro rok 2015 a 0 m3/ rok), obec má konstantní nátok m3/rok. Pro každou z třech variant nátoku vod z pivovaru, navrhuje posudek dílčí opatření potřebná k bezproblémovému fungování ČOV. Pan Ing. Miňovský je dnes na jednání přítomen a je připraven

2 odpovědět na případné dotazy. Z posudku také vyplývá, že v případě varianty B ( m3/rok z pivovaru - předpoklad pro rok 2015) je, pro snížení nákladů za elektrickou energii pod Kč, potřeba instalovat frekvenční měniče za odhadovanou částku cca 420 tis. Kč (str. 12). V případě, že by se frekvenční měnič neinstaloval, odhaduje Ing. Miňovský náklady za elektrickou energii stejné, jako kdyby z pivovaru přitékalo m3 odpadní vody/rok cca 1,3 mil. Kč/rok. Na spotřebě elektrické energie nemá tedy takový vliv snížený nátok, ale především znečištění, a to se výrazně nemění. Tato informace má vliv na stanovení 10tileté fixní ceny za čištění pro pivovar. Se zástupci pivovaru bylo při posledním jednání v prosinci loňského roku projednávána fixní cena, která vycházela z předpokladu, že snížením nátoku pivovarských odpadních vod z na m3/rok se také sníží náklady na elektrickou energii z 1,2 mil./rok, na 1 mil./rok. Toto ovšem posudek pan Ing. Miňovského nepotvrdil. Bude proto třeba znovu se zástupci pivovaru komunikovat a znovu projednat podmínky, zejména tu kalkulaci skutečných nákladů, z kterých bude vypočítávána fixní cena na 10 let. Se zástupci pivovaru již komunikace probíhá, bohužel se zatím nedaří najít volný termín pro společné jednání. Novou informací je dále fakt, že pivovar na naší iniciativu zpracování posudku, reagoval stejně. Nechává si zpracovávat vlastní posudek fungování ČOV, který prý budou mít k dispozici někdy v třetím únorovém týdnu. Pro všechny tyto skutečnosti proto zatím nepředkládáme ve věci ČOV žádná usnesení ke schválení. Nyní je prostor pro případné dotazy k posudku. Starosta předal slovo panu Miňovskému. Ing. Miňovský začal popisovat situaci a celý posudek. ČOV má tři přítoky: odpadní vody obce, pivovaru a dešťové vody. Často se dostávají dešťové vody do kanalizačních vod, což by se nemělo stávat. Vody pivovaru jsou zhruba 10x silnější než vody splaškové. Odpadní vody se čistí biologicky. Pro čištění vod je potřeba velké množství kyslíku a aktivovaný kal. Dále pan Miňovský popisuje celý proces čištění. ČOV je navržena na společné čištění obecních vod a vod pivovarských. Vzduch není v současnosti dávkovaný úměrně. Bez frekvenčního měniče není možné upravovat potřebné množství kyslíku, proto jsou náklady na elektrickou energii zbytečně vysoké. Největší náklady jsou na energie a zpracování kalu. Hlavním producentem kalu (z 90%) je Pivovar. ČOV má dále společné nádrže pro zpětný kal, což by bylo potřeba oddělit. Biologická část je závislá na co nejnižším zatížení kalu. Přívalové vody a dlouhodobé deště způsobují odplavení kalu a snižuje se účinnost procesu čištění. Dále Ing. Miňovský popisuje strukturu znečištěných vod dusíkem a fosforem. Dusík a fosfor ničí pivovarské vody, ale vytváří tím přebytečný kal. p. Hudík vznesl dotaz, kam se ztrácejí dešťové vody a proč stékají do ČOV. Starosta dodává, že ne všichni občané mají svody pro dešťové vody do vsakovacích jímek, či do potoka a oddělenou kanalizaci. Ing. Miňovský dodává, že tento problém je velmi častý. Problém je velmi složitý a těžko úplně řešitelný. p. Hudík se dotázal, zda může obec dostat pokutu, pokud bude vypouštět vody dešťové z ČOV do Labe. Dle Ing. Miňovského je to v přiměřeném množství legální. Ing. Miňovský udává i další návrhy řešení situace. p. Hudík se dotazuje, co se děle, když se spláchne více kalu. Ing. Miňovský vysvětluje, že se musí počkat, až se opět vytvoří. Ing. Miňovský dále popisuje problém s vracením dešťových vod do oběhu ČOV. Žabí klapka, která se dříve plánovala, není dostatečně účinná. Řešením je např. ultrazvuková sonda, která by řešila odvádění přebytečných vod. K možným řešením se ještě musí vyjádřit vodohospodářský úřad. Ing. Pavliš se dotazuje: Počty obyvatel obce (2200) neodpovídají zprávě (1500). Starosta dodal, že se jedná pouze o Velké Březno, Valtířov má vlastní ČOV. Dále se pan Pavliš dotazuje, na kolik procent nyní ČOV funguje.

3 Ing. Miňovský vysvětluje, že ČOV má dvě linky v provozu. Každá linka má poměrně velké náklady na svůj provoz. p. Pavliš: Jsou potřeba dva frekvenční měniče? Ing. Miňovský odpověděl, že ne. Ing. Holub se dotázal, zda bude měnič jednorázová investice bez dalších nákladů? Ing. Miňovský vysvětlil, že se jedná pouze o jednorázový nákup, dodává také, že celá kalkulace je pouze odhad, nejedná se o projekt. Ceny v odhadech jsou spíše nadsazené. Ing. Holub se dotazuje, jak dlouho může obec odkládat investici do oddělovače. Ing. Miňovský vysvětluje, že již ČOV oddělovač má, ale musí docházet k ručnímu čištění nádrže. Do ČOV může přitékat trvale max. 50 m3 za hodinu. Vodohospodářský úřad požaduje záznam o měření množství vypouštěných vod. p. Dvořák se dotazuje na Paršalův žlab, zda je při měření přesný. Ing. Miňovský dodává, že jsou různé velikosti a pokud je průtok jiný, je měření nepřesné. p. Kurka se dotazuje na cenu 3,9 mil. Kč k další investici. Mělo by tedy dojít ke zvýšení ceny za vodné a stočné? Starosta dodává, že jsou jiné varianty, které nastínil Ing. Miňovský, a ty budou ještě probírány. Starosta dále dodává, že se objevují dotační tituly k modernizacím ČOV atd. a také, že by mohl pivovar koupit zařízení na oddělení fosforu, který je ve velkém množství ve vodách z pivovaru. Dle starosty jde 90 % nákladů na elektrická energie na vrub pivovaru. p. Dvořák má dotaz na variantu tři v posudku. Pokud bychom zůstali bez pivovaru, mohli bychom snížit náklady na ČOV. Dle pana Dvořáka jsou velké mzdové náklady. Dle Ing. Miňovského může být ČOV plně automatizovaná. Alespoň dohled však je vždy potřeba. p. Dvořák: Pokud by se zrušila ČOV ve Valtířově, bylo by možné svést vody z Valtířova do ČOV ve Velkém Březně? Ing. Miňovský dodává, že je to komplikované právě kvůli množství dešťových vod. p. Hudík se dotazuje, jak by to obec řešila. Ing. Miňovský vysvětluje, že nejlepší je dohoda s vlastníky RD. p. Turek vysvětluje svoje zkušenosti s označováním splaškové vody. Starosta poděkoval Ing. Miňovskému za účast a rozloučil se s ním. p. Hudík se dotazuje k předchozímu zasedání ZO a dohodě s pivovarem. Starosta popisuje, jaký postup měl následovat, ale kvůli vyšším nákladům a posudku se vše odložilo. Starosta popisuje dále, že si pivovar nechává zpracovat vlastní posudek na kalkulaci ceny ČOV. p. Hudík se dotazuje, kdo stanovuje cenu na čištění odpadních vod. Starosta vysvětluje, že cenu stanovuje valná hromada ČOV, která proběhla naposledy v roce Starosta dále vysvětluje, že není dobré, aby obec provozovala čov a čistila vody pro sdružení ČOV, ještě před dohodou. p. Hudík se dotazuje na časový plán. Starosta odhaduje březen nebo duben p. Pýcha se dotazuje na technologie. Starosta opět popisuje, proč nedošlo u uzavření dohody a jaká byla kalkulace ceny. p. Pýcha se udivuje, proč se kalkulace nákladů a posudek řeší nyní, když se měla smlouva uzavřít již v prosinci. Starosta vysvětluje, že obě strany chtějí mít správnou kalkulaci ceny. Hospodaření s majetkem. Starosta předkládá ke schválení kupní smlouvu o prodeji p.p.č. 827 k.ú. Velké Březno. Jedná se o pozemek, který zastupitelstvo na prosincovém jednání schválilo usnesením č.: 32/2014 prodat za minimální cenu 300 Kč/m2. Po zveřejnění záměru prodeje, zaslala cenovou nabídku pouze realitní kancelář, která žádala o koupi. Nabídla cenu 400 Kč/m3. Nebylo dotazů. Výsledek hlasování o usnesení č.: 37/2015

4 Zastupitelstvo obce Velké Březno I. Schvaluje prodej p.p.č. 827 k.ú. Velké Březno o výměře 442 m2 společnosti EKVITA CREDIT a.s., Jateční 1195, Kladno, , za cenu 400 Kč/m2. II. Pověřuje starostu podpisem smlouvy Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel Různé Rada obce nedoporučuje schválit žádost o příspěvek na provoz tenisového klubu TJ Jiskra ve výši 20 tisíc Kč. Rozpočet obce na rok 2015 je již schválený a s příspěvkem nepočítá. p. Fiala se dotázal, zda to je jediný důvod. Starosta odpověděl, že je třeba také vzít v potaz fakt, že obec splácí ročně TJ JISKRA 127 tis. za odkup nemovitostí, které užívá FK JISKRA a několik let ještě splácet bude. p. Hudík se dotazuje, proč se jedná o soukromý subjekt. Starosta vysvětluje, že fotbalové kluby mají v nájmu obecní majetek (nemovitosti) a TJ Jiskra provozuje a vlastní tenisové kurty. p. Pýcha dodává, že by bylo vhodné tuto dotaci ještě zvážit. Tenis zvyšuje koeficient občanské vybavenosti. A od problému v minulosti je třeba se oprostit. Do Spartaku se kupovala buňka za 30 tis. Kč. Jak je tato buňka využitá? Proč by se tedy nemohlo dát tenistům Kč. p. Fiala žádá o dodání počtu dětí, které tam chodí, vyčíslení nákladů a na tomto základě se rozhodnout. p. Pýcha namítá, že při koupi kiosku ve Valtířově se také nedělalo vyčíslení a studie jak je to využité. Je to sportovní klub, který v obci funguje, proto bychom měli žádost zvážit. P. Fiala podotýká, že žádost je napsaná zvláštně. Žádá o finance na podporu dětí a přitom je v závěru žádosti napsáno, že to uhradí vodné nebo stočné. Proto chtít po tom klubu počty těch dětí, co jim to přináší, jaké mají možnosti. Není v zásadě proti, ale chtěl by mít k dispozici nějaký plán. p. Pýcha navrhuje, aby se hlasování odložilo. p. Pavliš dodává, že bychom TJ měli zaplatit ještě téměř Kč. Přišla mu žádost o Kč nepřístojná. Souhlasí s dodáním podrobnějších detailů, není si jist, že to slouží pro potřeby velkobřezenských dětí. p. Pýcha: Ty si myslíš, Jirko, že to v tuto chvíli není pro obec? p. Pavliš: Souvisí to s tou historií. Rozřízli hřiště na půl, udělali neprodyšný plot a naprosto se separovali. Přijde mi, že je to troufalé, když se před tím nezachoval férově. Pokud ale bude předložen seznam dětí, souhlasím s podporou. Částka není vysoká, ale forma dopisu se mi nelíbí. p. Dvořák souhlasí s panem Pavlišem. Tenis funguje na komerční bázi. Dnes nehrají žádnou soutěž. Měli by se podívat na své úspory. Platí si správce, možná by měli zvážit, zda je nutné, aby tam byl. Souhlasí s odložením, ale nechť uvedou jmenný seznam. Dále je v žádosti uvedeno, že dětí platí 300 Kč, ale za jaký čas? p. Fiala udává, že za 300 Kč/rok může v létě dítě hrát zdarma, ale dále je individuální platba trenérovi. Starosta se dotazuje, zda dítě může hrát samo kdykoli zdarma. P. Fiala uvádí, že ano, ale ne do haly. p. Pýcha dodává, že nemá v klubu žádnou účast, byl tam dvakrát a přijde mu to nespravedlivé. Jestli tvrdíte, že v minulosti tam něco bylo, není to správně teď hodnotit. Rád by, aby dostali možnost prokázat, že je tam sportovní činnost na nějaké úrovni. Starosta navrhuje, že se usnesení odloží a bude hlasováno na příštím zasedání ZO. Paní Dvořanová dodává, že fotbalisté cestují a dětem se tudíž přispívá na cestování. Tenisté však soutěže nehrají a soutěží se neúčastní.

5 p. Fiala dodává, že se na dopravu dětem nepřispívá, ale že k tomuto směřuje. Rád by přednesl koncepci na podporu sportujících dětí v obci. Má informace o dětech na fotbale, Judu, chybí mu informace od tenistů. Rád by, aby příští rok se takto sportování dětí v obci financovalo. Oddělit náklady na provoz a dotace dětí. p. Dvořák: Pochopil jsem, že ty peníze chtějí využít na to, aby nám zaplatili vodné. p. Pýcha: Tam to asi pan doktor neomaleně trošku definoval, nebo stylizoval. p. Suchý dodává, že bychom pouze dotovali soukromého podnikatele. p. Pýcha: Je to sportovní vyžití, neberte to takto. p. Moucha dodává, že je to opravdu komerční využití i v souvislosti s dětmi. Tenisté nemají žádné žáky, pouze dospělé hráče. Fotbal má mladé hráče, od kterých se v budoucnu asi neočekávají skvělé výkony, ale podporuje to děti v nějaké činnosti, také proto se na ně přispívá. V minulosti byl TJ dáván příspěvek, ale v roce 2009 dostali fotbalisté výpověď z nájmu a obec se do celé problematiky musela vložit, jako prostředník, aby fotbal byl zachován. p. Fiala dodává, že i areál byl na prodej. p. Dvořák dodává, že dříve obci vyhrožovali, že objekt prodají komukoliv a obec musela objekt zakoupit. p. Moucha popisuje vlastní zkušenosti s tenisty ve Velkém Březně. Hledal se kompromis s tenisty, protože fotbalistům hrozilo, že se musí do měsíce vystěhovat. Nakonec se podařilo kompromis najít. Obec si pronajala celý areál, současně ho podnajala fotbalistům. Dodává také, ať vyčíslí konkrétní náklady na děti z obce. p. Pavliš souhlasí s p. Fialou, že by bylo spravedlivé, kdybychom se dopracovali k nákladům na jedno dítě a obecně bychom podporovali jakýkoli oddíl. p. Moucha se obává, že to nelze. Jsou různé náklady klubů a jeden klub pak bude dostávat neúměrně moc peněz. p. Dvořák dodává, že to není jen o sponzoringu dětí. Dospělí fotbalisti reprezentují obec v kraji. U tenisu to tak není, v klubu moc místních nehraje. Starosta uvedl další bod: Transparentní radnice. Ing. Pavliš spustil prezentaci a doplňoval ji vlastním komentářem. Je zájmem všech občanů mít transparentní radnici. Obec musí schválit strategii, jakým způsobem bude chtít prezentovat jednotlivé oblasti. Pan Pavliš popisuje, že úroveň webových stánek obce není dostatečná. Je nutné dohodnout se, jaké konkrétní informace budeme zveřejňovat. Co není tajné, je veřejná informace. Uvádí seznam informací, které by mohly být veřejné. Záměrem by mělo být zveřejnit všechno, co lze. Nesmí se zveřejňovat osobní údaje. Neměly by být zveřejňovány nájemní smlouvy s fyzickými osobami. Informační zdroje: obecní portál, obecní zpravodaj (redakční rada by měla být tvořena nezávislými osobami a přednesl návrhy nové redakční rady. Navrhovaná frekvence zpravodaje je kvartální, zpravodaj by neměl být k diskuzi). Mělo by dojít ke zkvalitnění interních informací směrem k občanům, a tím ke zlepšení komunikace s občany. Další část se týká finančních nákladů. Zaměstnanci obci budou mít větší agendu. Předpokladem je, že v dubnu budou poklady od zaměstnanců a následně firma stanoví cenu za provedené změny. Do června by měl být nový obecní portál. Firma zajistila testovací prostředí. Závěrem Ing. Pavliš prezentuje odkazy na stránky jiných měst. Během dvou týdnů by měly být firmě prezentovány představy. p. Holub dodává, že iniciativa TR je nyní prezentování v konkrétní formě. Nyní jsou překládány první změny. Existují určité bariéry. Nezáleží na velikosti obce. Některé údaje jsou citlivé a nesmějí být zveřejňovány. Ani jeden návrh není z vlastní iniciativy, ale z již fungujících prezentací v jiných obcích. Starosta dodává, že návrh usnesení může být upraven, že by zastupitelé mohli prezentovaný návrh ještě doplnit. p. Pavliš prezentoval návrh webových stánek. p. Dvořák dodává, že program je velmi ambiciózní a navrhuje dokument schválit.

6 p. Holub dodává, že dokumenty již jsou v elektronické podobě. Dodává dále, že by dle příkladu mohla být časová náročnost 20 min. denně. Celková změna může trvat i jeden rok. Důležité je, jakou poptávku budou lidé mít po jednotlivých dokumentech. p. Pavliš dodává, že lidé nevědí, na co se ptát a dokumenty na webu by je mohli přimět zapojit se do dění. p. Moucha se dotazuje, proč by měla být redakční rada nezávislá. p. Pavliš vysvětluje, že se tím zamezí kampaním o neobjektivnosti poskytovaných informací. Dále se zvýší objektivita příspěvků a forma komunikace. p. Moucha oponuje, že redakční rada bude stejně čerpat informace od starosty a zaměstnanců obce. Vysvětluje, že redakční rada v podstatě pouze poskytuje získané informace a její činnost bude zbytečná. p. Fiala se dotazuje, zda redakční rada bude fungovat jako cenzura. p. Dvořák vysvětluje, že se zamezí spekulacím o nezávislosti zpravodaje a redakční rady. p. Moucha namítá, že pokud nebudou přijímány konfrontační články, ale pouze informační, tak je rada zbytečná. p. Pavliš dodává, že rada bude vědět, jaké je dění v obci. p. Dvořanová se dotazuje, jak rada zasáhne, pokud jí dojde konfrontační článek? p. Pavliš dodává, že takový článek nebude otištěn. Diskusní fórum bude na webových stránkách řízeno administrátorem, který by případné útočné články odstraňoval. Pan Pavliš dodává, že by bylo lepší dát zpravodaji nezávislost. p. Holub dodává, že poklady budou sice z úřadu, ale rada bude upravovat výstup. Starosta dodává, že redakční rada byla dříve tvořena členy zastupitelstva. p. Holub dodává k diskuzi na webových stránkách, že pokud bude každý vystupovat pod svým jménem, tak se omezí konfrontační y. p. Fiala se dotazuje, že rada bude upozorňovat ty, na které se bude útočit, aby se mohl vyjádřit? Tajemník vysvětluje, jak bude redakční rada fungovat. Starosta věří, že takové články nebudou. K iniciativě transparentní radnice starosta dodává, že jsou již zveřejňovány zápisy z jednání ZO a RO. p. Kůrka dodává, že zpravodaj má mít informační charakter. Zmiňuje problém s plánovanou rekonstrukcí plynovodu ve Valtířově, a že takové informace by měl zpravodaj obsahovat. Tajemník a starosta vysvětlili, že nebyla jiná možnost, neboť plynárny se nedohodly s majiteli soukromých pozemků, proto je rekonstrukce vedena ve stávající trase. Dalších připomínek nebylo, starosta nechal hlasovat o složení redakční rady. Výsledek hlasování o usnesení č.: 38/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno Schvaluje složení redakční rady obecního zpravodaje dle dokumentu Transparentní radnice, jmenovitě Kateřina Valešová, Zuzana Mendlová, Oliver Burda. Výsledek hlasování: 13 hlasů pro 0 hlasů proti 1 hlasů zdržel Starosta předkládá ke schválení plán činnosti Kontrolního výboru. p. Moucha se dotazuje na Obecné zásady v plánu činnosti kontrolního výborů. Dle jeho názoru jsou zbytečné, protože tyto zásady v podstatě stanovuje schválený jednací řád a zákon o obcích. p. Pavliš chce, aby byl plán činnosti zveřejněn na stránkách obce a byl přístupnější občanům než jednací řád, i když je to možná duplicitně. p. Moucha se dotazuje k bodu 3a. Starosta upravuje gramatiku a věcnou správnost u některých bodů plánu činnosti. Dále se pan Moucha dotazuje, co je namátková kontrola? p. Dvořanová vysvětluje, co znamená namátková kontrola. Dále se dotazuje pan Moucha na kontrolu dat. Co si pod tím představit?

7 p. Pavliš vysvětluje, jak má probíhat zálohování dat. Další připomínky nebyly, starosta nechal hlasovat. Výsledek hlasování o usnesení č.: 39/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno schvaluje plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Velké Březno pro rok 2015 Výsledek hlasování: 14 hlasů pro 0 hlasů proti 0 hlasů zdržel Starosta přednesl mimořádný bod jednání. V září loňského roku zastupitelstvo rozhodlo, že od Ministerstva obrany nepřevezme dva řopíky na území obce (u škvárového hřiště a u posledního domu směrem k M. Březnu). Oba se nachází na pozemku obce a ministerstvo nyní žádá o souhlas s užíváním pozemku. To ale není tak jednoduché, jak se to na první pohled jeví. Znamená to buď pronájem pozemku pod bunkrem, nebo prodej pozemku pod bunkrem, ale v tom případě to nebude jen pod bunkrem. Musí být přístup k pozemku, takže by to měl být i další pozemek a nový GP. Třetí variantou je revokovat usnesení a bunkry od MO převzít. p. Suchý se dotazuje, zda by se dal později prodat. Starosta dodává, že je pravděpodobně neprodejný. Tajemník dodává, že většinou si stát při bezúplatném převodu vymíní podmínku nemožnosti prodeje získaného majetku např. po dobu deseti let. Dále probíhala diskuze. p. Hudík se dotazuje, proč nemůže obec řopík prodat. Starosta dodává, že není v majetku obce. Výsledek hlasování o usnesení č.: 40/2015 Zastupitelstvo obce Velké Březno Revokuje usnesení č.: 266/2014 a schvaluje bezúplatný převod objektů stálého lehkého opevnění na p.p.č 730/3 a 659/2 k.ú. Velké Březno do vlastnictví obce. Výsledek hlasování: 11 hlasů pro 1 hlasů proti 2 hlasů zdržel Usnesení byl opřijato. Zprávy starosty Rekonstrukce sklepních prostor v horní budově ZŠ Práce již týden probíhají. Aktuálně tento týden dojde k betonování podlah. Žádosti o dotaci na MMR Po úvaze byla nakonec podána jedna žádost o dotaci, a sice na rekonstrukci parku pod hodinami. Do tohoto projektu se zapojily také děti ZŠ. V rámci hodin výtvarné výchovy kreslily návrhy, jak by park mohl vypadat. 10 vybraných kreseb bude ve čtvrtek oceněno diplomem. Uvidíme, zda bude nakonec žádost úspěšná. Obecní ples V pátek se uskuteční v KD Tivoli Obecní ples. Vstupenky je možné zakoupit na Obecním úřadě u paní Mottlové. Loděnice Valtířov. Nový majitel nabízí obci prodej některých objektů a pozemků. Hlavní budova však stojí na pozemku církve. Starosta dodává, že vhodné by byly pozemky pod hřbitovem a dobré by bylo zajímat se o parkoviště. O objekty v loděnici je však již několik zájemců. p. Dvořák se vyjadřuje k budově loděnice. Neslo by to velké investice. p. Pavliš se dotazuje, zda by se některé prostory obci nehodili. Starosta dodává, že se možná na ceně vůbec neshodnou. p. Pýcha se domnívá, že hlavní budova je ve špatném stavu a stálo by to značné peníze.

8 Mimořádným bodem je informace o výsledku soudního řízení před Vrchním soudem v Praze o odvolání proti rozsudku KS v Ústí nad Labem ve věci věcného břemene před domem Zýkových v ulici Zadní, kdy soud potvrdil verdikt KS z Ústí nad Labem, který byl v neprospěch obce a rozhodnutí je tedy pravomocné, s čím souvisí i uhrazení náhrad Zýkovým a státu. Tajemním popsal celý soudní proces. Pan Sochor udává poslední možnost dovolání k nejvyššímu soudu. p. Hudík vysvětluje, že měl pan Zýka problém již se starostou Burianem, protože nenavrhl dostatečnou finanční úplatu za věcné břemeno. P. Hudík dodal, že s panem Zýkou jsou přátelé a pokusí se s ním promluvit o nějakém řešení. Dotazy p. Charvátová se dotazuje, proč se odvezly kontejnery na prádlo a obuv. Tajemník vysvětluje, že z důvodu reklamace byly kontejnery dočasně odvezeny. p. Dvořanová se dotazuje na možné stěhování policie do lékárny. Starosta se vyjadřuje, že se stav nijak nezměnil. p. Dvořák zmiňuje, že je u Adonisu rozbitá lávka a ve Vítově zapáchá voda z kohoutku. p. Fiala se dotazuje na opravu chodníku v ulici Zadní. Tajemník odpověděl, že ten kdo chodník poškodil, ho opraví. p. Suchý zmiňuje, že obec má cca. 40 domů. Navrhuje prodej obecních domů. Starosta udává, že je potřeba zvážit poptávku. p. Moucha popisuje situaci. V některých domech jsou podkrovní byty, na nichž váznou zástavní smlouvy. p. Pavliš se domnívá, že by domy obec prodávat neměla. Bylo by třeba zpracovat analýzu, které domy se vyplatí prodávat. Majetek by si měl vydělat na svojí údržbu. p. Moucha udává, že některé byty jsou skutečně neprodejné. p. Pavliš se dotazuje na výsledky inventur, zda budou prezentovány. p. Dvořák požaduje doložit seznam žadatelů o nové byty. Marcela Tomanová jej má údajně k dispozici. p. Pýcha udává, že by bylo vhodné nechat posoudit odborníky, do jaké míry informace zveřejňovat, aby obec nenesla odpovědnost. p. Pavliš popisuje, co všechno můžeme zveřejňovat. Starosta vysvětluje, jako osobní údaje nesmí být zveřejněny. p. Pavliš popisuje některé případy, kdy došlo ke zveřejnění. Diskuze Nebylo diskutujících, starosta ukončil jednání zastupitelstva obce ve 20:21 h. Ing. Jan Fiala Bc. Tomáš Pýcha Mgr. Michal Kulhánek starosta obce Ing. Mgr. Michal Šidák místostarosta obce

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Zápis. z 3. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 22. 12. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 3. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 22. 12. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 22. 12. 2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:00, přivítal přítomné zastupitele

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012

19. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 15.10.2012 ZÁPIS z 19. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 15.10.2012 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 13 Omluveni : Holátko Rudolf, Ing.

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013. Program 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh konaného dne 17.04.2013 Pan starosta přivítal přítomné zastupitele a občany města a zahájil 23. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl

Více

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek Bc. Jiří Šolc Program Paní primátorka přivítala přítomné na první řádné schůzi rady města,

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání bylo zahájeno v 18:20 hod. Místostarosta města Daniel Dvořák přivítal

Více

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 4. března 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Beran, Mgr. Martina Funtánová, pan Miloslav Hron, pan Milan Kotrbatý, pan Tomáš Kvasnička

Více