MESTYS-CECHTICE.cz NOVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTYS-CECHTICE.cz NOVINY"

Transkript

1 MESTYS-CECHTICE.cz ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/2011 NOVINY 6. Rada vzala na vědomí návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej stavebních parcel v Čechticích. 7. Rada schvaluje Darovací smlouvy č pro MŠ. V pondělí 10. ledna 2011 naši radnici navštívil senátor ing. Jaromír Strnad, který pobesedoval s naším panem starostou a radními. Zápis z rady č. 21/2010 v Čechticích dne Rada schvaluje zakoupení prozatím dvou hlásičů požárů, které by byly umístěny v Domě s pečovatelskou službou. V případě, že se toto osvědčí, byly by vybaveny těmito hlásiči i ostatní byty v DPS. 2. Rada vzala na vědomí smlouvu uzavřenou mezi Městysem a Technickými službami Vlašim, která se týká svozu technického odpadu. Vzhledem ke stejným finančním podmínkám jako v roce minulém doporučuje rada tuto smlouvu schválit. 3. Rada vzala na vědomí dodatek ke smlouvě mezi Městysem a Vodakem Humpolec, který se týká provozu vodovodu a ČOV. Vzhledem k dalšímu navýšení ceny za provoz rada navrhuje tuto smlouvu nepodepsat a v tom případě zůstává cena provozu na rok 2011 ve stejné výši jako v roce Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Městysem a Van Hieu Pham, která se týká pronájmu prodejny v Jeníkově. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou. 5. Rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti SDH Otročice. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse 7/2010 dne v Čechticích 1. ZM bere na vědomí zápisy Finančního a kontrolního výboru za rok 2010 bez připomínek. 2. ZM vzalo na vědomí Protokol Finančního úřadu Benešov o ústním jednání o správě daní a poplatků. Předmětem kontroly bylo vyúčtování dotace na výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. 3. ZM vzalo na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 4. ZM schvaluje trvalý odpis nedobytné pohledávky za zemřelou J.Z. ve výši 1 035,- Kč. 5. ZM pověřuje radu městyse ke schválení závěrečného rozpočtového opatření po dokončení účtování roku ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet Městyse na rok 2011, který je ve výši ,- Kč 7. ZM vzalo na vědomí dodatek ke smlouvě mezi Městysem a Vodakem Humpolec, který se týká navýšení ceny provozu vodovodu a ČOV. ZM nedoporučuje podepsání dodatku. 8. ZM vzhledem ke stejným finančním podmínkám jako v roce minulém

2 schvaluje Smlouvu uzavřenou mezi Městysem a Technickými službami Vlašim, která se týká svozu technického odpadu. Cena poplatků za popelnice tedy zůstává také stejná jako v minulém roce: velký paušál 1800,- Kč, malý paušál 1300,- Kč, paušál sám 870,- Kč, kupón 25,- Kč, popelnice podnikatel 2650,- Kč a kontejner podnikatel ,- Kč. 9. ZM schvaluje podání žádostí o dotaci na vybavení JPO II., na výstavbu nové hasičárny a na rekonstrukci MŠ. 10. ZM vzalo na vědomí, že probíhá poptávka ohledně zakoupení staršího bagru (předpokládaná cena cca ,- až ,- Kč). ZM schvaluje zakoupení techniky na odklid sněhu Vari systém koště (k této fréze lze dokoupit techniku, která by se využila pro potřeby lesní školky). Cena Vari systému po slevě je ve výši ,- Kč. 11. ZM vzalo na vědomí žádost SDH Otročice o finanční příspěvek na zakoupení techniky na sekání trávy v Otročicích. Jelikož nebyly podány bližší informace, tato žádost se odkládá. 12. ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 169/2 o výměře 55 m 2 a 169/3 o výměře 34 m 2 oba k.ú. panu M.K, bytem za cenu 70,- Kč/m ZM schvaluje Strategický rozvojový dokument pro léta dle přiložené přílohy. 14. ZM pověřuje paní Marii Marhanovou k jednání ohledně návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce. 15. ZM schvaluje roční členský příspěvek na činnost Mikroregionu Želivka ve výši ,- Kč. 16. ZM pověřuje pokladní k užívání Maxkarty. 17. ZM bere na vědomí snížení odměn zastupitelů a pracovníků úřadu městyse s platností od ZM vzalo na vědomí zápisy v obecní kronice. Zápisy jsou bez námitek ZM děkuje paní kronikářce Vlastě Kubalové za vzorné vedení obecní kroniky. 19. ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na přípojku el. energie na pozemku k.ú. Otročice Valcha. 20. ZM schvaluje návrh textu Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej stavebních parcel v Čechticích. 21. ZM bere na vědomí žádost pana V.S na zřízení likvidace autovraků v obci Jeníkov. 22. ZM schvaluje proplacení pořezu dřeva Rybářům Nakvasovice na výstavbu přístřešku u rybníka v Nakvasovicích. 23. ZM schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč SDH Jeníkov na zakoupení nových uniforem. 24. V diskusi bylo upozorněno, že na webových stránkách obce chybí informace o Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. Dále se probírala dlouhodobá porucha místního rozhlasu. Dalším problémem obce je neplacení popelnic některými občany. Během měsíce ledna probíhá prodej známek na popelnice. Upozorňujeme občany, že v případě nezakoupení těchto známek porušují obecní vyhlášku o poplatcích, což může být pokutováno. Poděkování Zápis z rady č. 1/ 2011 v Čechticích dne Rada schvaluje, aby kontrolní výbor provedl kontrolu obecního majetku v hasičském domě v Čechticích. 2. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč pro SDH. Příspěvek bude použit pro potřeby dětí pracujících v této organizaci. 3. Rada schvaluje zahájení přípravných prací na pozemku u hřbitova v Jeníkově, který by měl sloužit jako parkovací místo. 4. Rada schvaluje, aby byl opraven můstek v k.ú. Otročice podél silnice směrem ke Křivsoudovu. ZD přislíbilo spolupráci při této opravě. 5. Rada schvaluje zahájení přípravných prací na vybudování stavebních parcel na pozemcích p.č. 2254, 2240, 2241 a 2242 k.ú. Otročice. 6. Rada schvaluje Darovací smlouvu č. 4/2010 a smlouvy 1 a 2/2011 pro ZŠ. Poděkování patří všem, kteří si ho zaslouží. V Čechticích patří mnoha dobrým lidem.více než před půl rokem jsem se nastěhovala do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. V té době byl můj zdravotní stav velice vážný. Po mozkové příhodě jsem nemohla téměř chodit, mluvit, číst ani psát. Problém s komunikací byl obrovský, následovala dlouhodobá léčba. Setkávala jsem se s rozdílnou reakcí lidí v dnešním uspěchaném světě. Bylo těžké rychle reagovat na dotazy, podněty, vysvětlovat, že jsem nemocná... Mnohým jsem připadala divná, ale pomocnou ruku jsem těžko hledala. Stála jsem před vážným rozhodnutím: kam se přestěhovat, kde najdu klid, nebudu sama, kde mi zajistí stravu, teplo, péči. Navštívila jsem proto několik DPS, mimo jiné i v Čechticích. Městys i okolní příroda se mi zalíbily, volba byla jasná. Už na Úřadu městyse jsem se setkala s obrovským pochopením, vstřícností a ochotou mé osobě pomoci. Od podání žádosti jsem čekala a v červenci 2010 se stěhovala. Žiji zde spokojeným životem obklopena hodnými lidmi. Z celého srdce děkuji všem pečovatelkám, výborným usměvavým kuchařkám, údržbě, zástupcům Úřadu městyse, mým spolubydlícím, důchodcům za laskavé přijetí mezi sebe na pravidelných setkáních a všem hodným lidičkám, kteří chápou mé zdravotní problémy, jsou ke mně tolerantní, podporují dobrým slovem a pomohou, když pomoc potřebuji. Všem milým lidem za podporu i dodávání optimismu děkuji. Věra Matoušková ZÁPISY STRANA 2

3 ŠKOLNÍ OKÉNKO Pod vedením Martina Vacka z 9. třídy Mladý Demosthenes Všichni, kteří rádi mluví a nebojí se vystoupit na veřejnosti, zajásali. Bude se konat školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Nás, kteří jsme se chtěli školního kola zúčastnit, čekala příprava vlastní poezie nebo prózy. Sešli jsme se v učebně matematiky. Byla tam připravena tříčlenná porota paní ředitelka Lenka Proschková a paní učitelky Věra Svobodová a Zdeňka Vodná. Nejprve dostala slovo první kategorie, kterou tvořili žáci 6. a 7. třídy. Poté se představila druhá kategorie, soutěžící z 8. a 9. třídy. A jak to dopadlo? V první kategorii 1. místo obsadil Jakub Šanda ze 6. třídy. V druhé kategorii se o 1. místo podělily Štěpánka Vlachová a Andrea Korbelová, obě z 9. třídy. Vítězové postupují do regionálního kola v Kolíně. Držíme jim palce. (A. Korbelová, 9. tř.) Základní škola informuje rodiče žáků Od 1. ledna 2011 došlo ke změně webové adresy školy. Ta je nově V souvislosti s tím došlo i ke změně ů zaměstnanců školy. Podrobnější informace naleznete na školním webu pod odkazem kontakty. Děkujeme za pochopení. TJ Sokol tímto děkuje sponzorům plesu ze dne Elektra-servis Kačena-Mendl, Fremis a.s., Potraviny Fremis, Restaurace Lilie, ZD, Jatka Jeníkov, Čerpací stanice a.s., Stejkr s.r.o., Zámečnictví-Kamarýt, LPP Technik-Smítka P., Autoino-Svoboda V., Autoopravna Krucký S., Pneuservis Málek M., Vodoinstalace Fialka P., Vodoinstalace Šťastný M., Restaurant U Zlaté Prahy Jakl V., Restaurace U Kostela Čech J., Květiny Sluníčko Nebřenská Z., Smíšené zboží Kubálková M., Avon Suková V., Solárium Kubíková M., Kosmetický salon Kuchaříková I., Těžba dřeva Suk F., Husqvarna Lebeda J. ŠKOLNÍ OKÉNKO STRANA 3

4 Ochotnické divadlo v Čechticích Koncem roku 1869 ustavila skupina nadšenců Spolek za účelem zřízení a vedení divadla ochotnického v Čechticích. Zároveň 20. listopadu učinila půjčku 100 zlatých, při které se výbor spolku zavazuje, že zapůjčený obnos bude splácet dle poměru výtěžku z představení: Okresnímu hejtmanství v Ledči nad Sázavou byla současně zaslána žádost o povolení k uvádění her. Obratem získávají čachtičtí ochotníci povolení ve jménu Jeho excelence pana místodržícího k odbývání šesti divadelních představeních v sále hostince pana Jana Smetany proti tomu, že se divadelní a policejní předpisy přísně zachovati musejí a že hned po každém představení částku od nejméně 1 zl. r. č. /jeden zlatý rakouského čísla/ k chudému ústavu obce čachtické, tamní správě tohoto ústavu odvedou. Na valné hromadě konané 5. března 1868 byly schváleny doplněné stanovy, podána zpráva pokladníka o zakoupení jeviště od křivsoudovských ochotníků /za 45 zl./ a provedeny volby výboru. Předsedou spolku se stal František Růžek, jednatelem Jan Novák, pokladníkem Josef Holba a režisérem Oldřich Brázda. Ze zachované pokladní knihy lze vyčíst, že finanční položky ve zmíněném roce vykazují převážně vydání s dořizováním scény /plátno, barvy, truhlářské práce, divadelní texty/. Není bez zajímavosti, že se v dalších písemných dokladech, přibližně roku 1872, hovoří o ředitelství divadla v Čechticích v čele s ředitelem Fr. Růžkem. Kdy a za jakých okolností se tak stalo, prameny neuvádějí. Lze však z této skutečnosti odvodit, jak významnému postavení se v obci ochotnické divadlo těšilo. Představení se konala v sále hostince U Města Prahy, převážně o nedělích s následující taneční zábavou. Výtěžky z nich, nebo jejich část, spolek často věnoval dobročinným účelům, např. ve prospěch žákovské knihovny nebo vánočních darů pro chudé školní děti. Uváděné hry, převážně lehčího žánru, byly ve velké oblibě a zejména v počátcích fungování spolku hojně navštěvovány /Mlynář a jeho dítě, Manžel bez ženy, Sedlák křivopřísežník, jednoaktové hry Opička z besedy, Hluchý podomek a Černý Petr/. Ze zachovaných programů vyčteme jména řady herců p. Pokorný, Drnovec, Zeman, Novák, Vaňkát, sl. Chocholková, Růžková, Čenská, Smetanová. Převzato z časopisu Pod Blaníkem č. 3, r Obnovit tradici ochotnického divadla není jednoduché. Děkujeme všem, kteří projevili zájem pomoci, a znovu vyzýváme, prosíme občany z Čechtic i okolních obcí, kteří by měli zájem spolupracovat, aby se přihlásili na Úřadu městyse nebo u V. Kubalové. Chystáme pravidelná zábavná odpoledne pro dříve narozené spojená s příjemným posezením, hudbou, mluveným slovem... Byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřili, jak byste si zábavu v odpoledních kavárničkách představovali, podíleli se na projektu a nápadech, popřípadě zapůjčili podklady k programu. Věříme, že se najdou další nadšenci od 18 do 100 let, kteří pomohou plány uskutečnit. Komíny Revizi komína necháme provést kominíkem minimálně jednou do roka. Od 1. ledna 2011 je to dokonce povinné! Nové nařízení platí pro domácnosti v rodinných i bytových domech. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn. - Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne v budově požár, nejen že nám pojišťovna nic neproplatí, ale navíc zaplatíme až Kč pokuty. - Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína je před topnou sezonou. Necháme-li provést kontrolu během ní, je dobré před čištěním přestat topit. Kontrola jednoho komínu stojí od 300 do 500 Kč. - Kontrolou komínů se nerozumí vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení jeho celkového stavu a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby. Máme-li podobný komín, hrozí nám nejen požár, ale také pořádná pokuta. Od platí nové nařízení vlády, podle kterého je kontrola komínu povinná, a to minimálně jednou do roka. www. pozar.cz. - Čištění komínů je mechanické zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu. - Kontrolujeme také těsnění kolem komína, zda jím neprotéká voda. Městys plánuje objednání kominíka po topné sezóně. Případní zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na úřadě. Koupání v termálních lázních Připravujeme pro Vás v měsíci březnu jednodenní výlet do termálních lázní. Termální lázně Laa navazují na tisíciletou tradici, vykládají ji však zcela jinak: hodinu od Vídně, přímo na hranici s Českou republikou (hraniční přechod Hevlín u Znojma), jsou dnes špičkovým výletním místem. Celoročně otevřené velkorysé vnitřní a venkovní termální bazény (teplota stupňů), sauny, lehátkové zóny, prostor zábavy pro děti, tobogán zvou k odpočinku. Široká nabídka aktivit pro velké i malé nedovolí žádnou nudu. Případní zájemci se mohou přihlásit na úřadě městyse, kde se zároveň dozví i bližší informace. OCHOTNICKÉ DIVADLO STRANA 4

5 Vážení přátelé, Za několik týdnů tu budeme mít opět jaro. Jeho prvním poslem z ptačí říše je Skřivan polní. Skřivan polní je větší a štíhlejší než vrabec, ale menší než drozd. Nenápadně skvrnitě hnědé zbarvení vypovídá o stepním původu skřivana. Opeření samců i samic je v létě i v zimě stejné. Peří na temeni dospělých ptáků tvoří malou, ale pohyblivou chocholku. Let je ploše vlnkovitý, za zpěvu třepetavý s příkrým stoupáním vzhůru, pro zmlknutí pták padá s přiloženými křídly střemhlav dolů. I dnes patří skřivan mezi nejznámější ptáky, jehož hlasitý a vytrvalý zpěv je pro většinu lidí spojen s představou zemědělské krajiny na jaře. Nemuselo by to tak ale zůstat navždy. Od padesátých a šedesátých let minulého století došlo v Evropě k poklesu dříve tak hojného ptáka o více než polovinu a pokles stále pokračuje. Skřivan polní obsazuje celou Evropu, na východě až po západní Sibiř. V České republice je rozšířený od nížin po vyšší polohy Krkonoš. Skřivan je na většině svého evropského areálu tažný. Celoročně se vyskytuje jen na britských ostrovech, v západní Evropě od Dánska po Španělsko a jižní Evropu. Skřivan se kromě stepní krajiny vyskytuje v polních kulturách, na loukách, pastvinách, úhorech a letištních plochách. Při výběru hnízdního prostředí na jaře hraje důležitou roli hustota porostu a výška vegetace. V polích s ozimy je schopen zahnízdit jen v dubnu. Vyhýbá se polím s plodinami jako je řepa, kukuřice, brambory. Skřivan má nejraději krajinu s pestrou mozaikou nejrůznějších plodin, mezí nebo okrajů cest. Také na ekologických farmách dosahuje hustota hnízdních párů vyšších počtů, neboť zákazem používání chemických látek je porost řidší a potravní nabídka vyšší. Mimo hnízdní období vyhledávají skřivani strniště. Skřivan se celoročně živí semeny a listy plevelů i kulturních rostlin. Od dubna do srpna tvoří důležitou složku potravy dospělých ptáků bezobratlí živočichové, mláďata jsou krmena výlučně hmyzem a pavouky. V zimě tvoří potravu skřivanů na strništích obilná zrna, na polích s ozimy se živí lístky obilnin, na úhorech lístky dvouděložných plevelů. Potravu skřivan sbírá na zemi nebo v nízké vegetaci. Skřivani přilétají od poloviny února do poloviny března, v závislosti na počasí. Za teplého předjaří se mohou objevit i dříve. Nejdříve přilétají samci, samice asi o 13 dní později. Skřivani patří mezi druhy, které zůstávají věrni svým hnízdištím i po několik let. Velikost hnízdního okrsku se pohybuje od dvou do 20 hektarů. Hnízdní okrsek je vyznačován hlasitým zpěvem ve vzduchu. Skřivan pomalu vzlétá třepotavým letem a ve výšce několika metrů vytrvale zpívá při neustálém stoupání až do 400 metrů. Pak náhle zmlkne, přitáhne křídla k tělu a střemhlav padá k zemi. K hnízdu se vrací po zemi. Hnízdo si staví vždy na zemi, vzdáleno od stromů, keřů a jiných objektů. Místo vždy vybírá samice. Hnízdo je vystláno suchou trávou a kořínky. Stavba trvá asi 8 10 dní, druhé asi 4 5 dní. hlavní hnízdní sezóna je od dubna do srpna. Skřivan hnízdí 2x až 3x za sezónu. V každé snůšce je 2 5 vajec. Na vejcích sedí pouze samice dní. Z počátku krmí oba rodiče, postupně se o potravu pro mladé stará více samec. Ve stáří 7 12 dní mladí opouštějí hnízdo a pohybují se v jeho okolí a snaží se o sbírání potravy. Plně vzletná jsou 18 den. Po osamostatnění tvoří vlastní hejnka. Největší ztráty na snůškách mají na svědomí straky, vrány, lišky, kuny, lasičky, ale také žací stroje. První ptáci odlétají již koncem října a začátkem listopadu. Největší hrozbou pro skřivana představuje intenzivní zemědělství. K zásadním změnám došlo při rozorání mezí a zcelením malých políček na velké lány. Dále je to přibývání osetých ploch s ozimy a řepkou na úkor jařin. Vlivem stále vyššího používání chemických látek dochází k likvidaci všech stádií různého hmyzu, který tvoří největší část potravy, různých druhů plevelů, jejichž semeny a listy se skřivani živí. Skřivany také ohrožuje lov v některých jižních státech Evropy, ale jeho význam je s porovnáním s vlivem zemědělství malý. Zemědělci mohou přírodě samozřejmě pomoci, třeba rozdělením velkých lánů úzkými travnatými pásy. Také pěstováním různých druhů plodin by mělo pozitivní efekt. Vyloučením aplikace chemických látek na zamokřená místa v polích, okraje polí a cest. Na loukách je to oddálením první seče na konec května a tím umožní skřivanovi úspěšně vyvést první snůšku a další sečení o 6 týdnů později, zachrání i druhou snůšku. Vím, že je to v dnešní době těžké vyhovět přírodě, ale bude-li úbytek skřivanů pokračovat tímto tempem, dočkáme se v brzké době vymizení tohoto krásného ptáčka z naší krajiny, tak jako třeba čejky chocholaté, dříve našeho nejhojnějšího bahňáka, kterého již v našem kraji neuvidíme. Dále je to chocholouš, koroptev, strnad luční a v brzké době to může být i vlaštovka a jiřička. Jejich stavy také neustále klesají. - Bohumil Suk - V minulém čísle jsme Vás informovali o připravovaném setkání na téma ubrousková technika (decoupage), které by se mělo uskutečnit v měsíci únoru. První takové setkání se pravděpodobně uskuteční sobotu 26 února Případní další zájemci se mohou ještě přihlásit na úřadě městyse. Setkání se budou konat na úřadě městyse Pokud bude z Vaší strany zájem, můžete přijít, i když Vás tato technika neoslovila, zajistíme i další techniky, které by jste si chtěli vyzkoušet. Přátelé Strnadovy třicítky Vás srdečně zvou na cyklistický bál, který se koná v sobotu 26. února 2011 od hodin v prostorách restaurace LILIE. Hlavní výhrou tomoboly je vykrmené prase. rezervace na tel. čísle : PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ trasa č hodin /u kašny/ Prodej při objednání 10 ks - 1 kuřice ZDARMA!!! Prodej Prodej při objednání 10 ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!!! /vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/ Prodej Prodej Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel.: , , mob , po-pá 8-15h! SKŘIVAN STRANA 5

6 V neděli 27. února 2011 se uskuteční dětský karneval v sokolovně v Čechticích od hodin. Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci únoru 80 a více let: Kamarýtová Milada Krucká Marie Dušánková Růžena Kapková Miroslava Janče Josef St. Práchňany Zveme na pohádku V úterý 22. února od hodin v sokolovně začíná pohádka pro děti o Bubulíkovi. Zveme co nejsrdečněji všechny děti a jejich rodiče. Vzpomínka Dne jsme vzpomínali nedožitých 80. narozenin pana ing. Ladislava Košťála. Prosím, kteří ho znali a měli rádi o tichou vzpomínku. děkuje manželka Eva s rodinou Setkání důchodců Pravidelné setkání důchodců v měsíci únoru se uskuteční poslední pondělí února od hodin v hasičském domě. D TSKç DISKOTƒKA FREMIS Pozvánka Zveme všechny členy TJ Sokol na valnou hromadu, která se koná v pátek 25. února 2011 od hodin v sokolovně v Čechticích. 26. B EZNA 2011 OD HOD. KDO P IJDE V KOST MU DOSTANE DçREK V T EK JDE NA D TSK DEN V M ECHTICE PO çdç SRP M ECHTICE ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.13 / 2007 v Čechticích dne 11.6. 2007 1. Rada Obce Čechtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42600591 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne

Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne Zápis z rady č.19 / 2007 v Čechticích dne 3.9. 2007 1. Rada vzala na vědomí návrh zástupců hasičů pana Papeže a pana Kletečky. SDH by rád rozšířil garáž pro hasičská auta. Garáž je momentálně pro vybavení

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 6. 12. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-30-2015 Termín jednání 12. října 2015 Začátek jednání 16:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci.

Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci. Zápis z rady č. 1 / 2007 v Čechticích dne 9. 1. 2007 1. Rada vzala na vědomí informace pana Červeného ze stavebního úřadu o stavební činnosti v obci. 2. Rada bere na vědomí, že je nutno pojistit tepelná

Více

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm Kos černý velikost 25 cm Drozd zpěvný velikost 23 cm Za ranního šera přináší kos hvízdavě flétnový zpěv, který je velmi bohatý na motivy. Pokud je kos vyrušen, vydává (varuje) velmi pronikavým,, tix tix.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 20.11.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 234/2007 ze dne

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis č. 16/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 16/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 16/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.12.2015 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, J.Kuklová, P.Janouš, I.Zetocha Omluveni:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Č.j. 1013/02/2015 konaného dne 14.12.2015 v 16.15 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

U S N E S E N Í č.4/2015

U S N E S E N Í č.4/2015 U S N E S E N Í č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Nučice, konaného dne 22.4. 2015 I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 1) Zprávu o kontrole usnesení č.3/2015 ze dne 18. března 2015 II. Zastupitelstvo

Více

Hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se schváleno.

Hlasování 5 pro 0 proti 0 zdržel se schváleno. Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 5. 10. 2016 konaného v budově Knihovny v Městečku č. p. 121 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Návrh programu zasedání:

Návrh programu zasedání: Usnesení č.7/2012 ze 7.veřejné zasedání zastupitelstva obce Prackovice nad Labem konaného v roce 2012 dne 26.11.2012 v 18 hodin v restauraci Koruna v Prackovicích Pozvánka vyvěšena dne: 9.11.2012 Zapisovatelka:

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis. z mimořádného jednání zastupitelstva městyse Svitávka ze dne 19. ledna 2009 v malém sále úřadu městyse

Zápis. z mimořádného jednání zastupitelstva městyse Svitávka ze dne 19. ledna 2009 v malém sále úřadu městyse Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva městyse Svitávka ze dne 19. ledna 2009 v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, P. Krejcar, Z. Zeman, R. Hruda, M. Dvořák, ing.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s.

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko, z.s. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo 1) Název spolku: 2) Sídlo spolku: Kravsko 169, 671 51 Čl. 2 Hlavní činnosti spolku 1) Vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli, zejména: péče o zkvalitnění provozních

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 3. září 2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Program 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice Termín a místo konání: středa 17. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 1. Zahájení a schválení programu jednání 2. Informace z jednání Rady

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 26.1.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Usnesení č.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Usnesení č. Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 16.12.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Usnesení č. 13/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.06.2011. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.06.2011. Schválený program jednání: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 47/11 konaného dne 21.0.2011 Přítomni: Beneš, Houdek, Ježek, Marek, Nehézová, Polanka, Nepřítomni:Kotrch, Hosté:Ing. Radek Vačkář Schválený program

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 30.11.2015 kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více