MESTYS-CECHTICE.cz NOVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MESTYS-CECHTICE.cz NOVINY"

Transkript

1 MESTYS-CECHTICE.cz ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/2011 NOVINY 6. Rada vzala na vědomí návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej stavebních parcel v Čechticích. 7. Rada schvaluje Darovací smlouvy č pro MŠ. V pondělí 10. ledna 2011 naši radnici navštívil senátor ing. Jaromír Strnad, který pobesedoval s naším panem starostou a radními. Zápis z rady č. 21/2010 v Čechticích dne Rada schvaluje zakoupení prozatím dvou hlásičů požárů, které by byly umístěny v Domě s pečovatelskou službou. V případě, že se toto osvědčí, byly by vybaveny těmito hlásiči i ostatní byty v DPS. 2. Rada vzala na vědomí smlouvu uzavřenou mezi Městysem a Technickými službami Vlašim, která se týká svozu technického odpadu. Vzhledem ke stejným finančním podmínkám jako v roce minulém doporučuje rada tuto smlouvu schválit. 3. Rada vzala na vědomí dodatek ke smlouvě mezi Městysem a Vodakem Humpolec, který se týká provozu vodovodu a ČOV. Vzhledem k dalšímu navýšení ceny za provoz rada navrhuje tuto smlouvu nepodepsat a v tom případě zůstává cena provozu na rok 2011 ve stejné výši jako v roce Rada schvaluje nájemní smlouvu mezi Městysem a Van Hieu Pham, která se týká pronájmu prodejny v Jeníkově. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou. 5. Rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti SDH Otročice. Veřejné zasedání zastupitelstva městyse 7/2010 dne v Čechticích 1. ZM bere na vědomí zápisy Finančního a kontrolního výboru za rok 2010 bez připomínek. 2. ZM vzalo na vědomí Protokol Finančního úřadu Benešov o ústním jednání o správě daní a poplatků. Předmětem kontroly bylo vyúčtování dotace na výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. 3. ZM vzalo na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. 4. ZM schvaluje trvalý odpis nedobytné pohledávky za zemřelou J.Z. ve výši 1 035,- Kč. 5. ZM pověřuje radu městyse ke schválení závěrečného rozpočtového opatření po dokončení účtování roku ZM schvaluje vyrovnaný rozpočet Městyse na rok 2011, který je ve výši ,- Kč 7. ZM vzalo na vědomí dodatek ke smlouvě mezi Městysem a Vodakem Humpolec, který se týká navýšení ceny provozu vodovodu a ČOV. ZM nedoporučuje podepsání dodatku. 8. ZM vzhledem ke stejným finančním podmínkám jako v roce minulém

2 schvaluje Smlouvu uzavřenou mezi Městysem a Technickými službami Vlašim, která se týká svozu technického odpadu. Cena poplatků za popelnice tedy zůstává také stejná jako v minulém roce: velký paušál 1800,- Kč, malý paušál 1300,- Kč, paušál sám 870,- Kč, kupón 25,- Kč, popelnice podnikatel 2650,- Kč a kontejner podnikatel ,- Kč. 9. ZM schvaluje podání žádostí o dotaci na vybavení JPO II., na výstavbu nové hasičárny a na rekonstrukci MŠ. 10. ZM vzalo na vědomí, že probíhá poptávka ohledně zakoupení staršího bagru (předpokládaná cena cca ,- až ,- Kč). ZM schvaluje zakoupení techniky na odklid sněhu Vari systém koště (k této fréze lze dokoupit techniku, která by se využila pro potřeby lesní školky). Cena Vari systému po slevě je ve výši ,- Kč. 11. ZM vzalo na vědomí žádost SDH Otročice o finanční příspěvek na zakoupení techniky na sekání trávy v Otročicích. Jelikož nebyly podány bližší informace, tato žádost se odkládá. 12. ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 169/2 o výměře 55 m 2 a 169/3 o výměře 34 m 2 oba k.ú. panu M.K, bytem za cenu 70,- Kč/m ZM schvaluje Strategický rozvojový dokument pro léta dle přiložené přílohy. 14. ZM pověřuje paní Marii Marhanovou k jednání ohledně návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce. 15. ZM schvaluje roční členský příspěvek na činnost Mikroregionu Želivka ve výši ,- Kč. 16. ZM pověřuje pokladní k užívání Maxkarty. 17. ZM bere na vědomí snížení odměn zastupitelů a pracovníků úřadu městyse s platností od ZM vzalo na vědomí zápisy v obecní kronice. Zápisy jsou bez námitek ZM děkuje paní kronikářce Vlastě Kubalové za vzorné vedení obecní kroniky. 19. ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na přípojku el. energie na pozemku k.ú. Otročice Valcha. 20. ZM schvaluje návrh textu Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej stavebních parcel v Čechticích. 21. ZM bere na vědomí žádost pana V.S na zřízení likvidace autovraků v obci Jeníkov. 22. ZM schvaluje proplacení pořezu dřeva Rybářům Nakvasovice na výstavbu přístřešku u rybníka v Nakvasovicích. 23. ZM schvaluje příspěvek ve výši ,- Kč SDH Jeníkov na zakoupení nových uniforem. 24. V diskusi bylo upozorněno, že na webových stránkách obce chybí informace o Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. Dále se probírala dlouhodobá porucha místního rozhlasu. Dalším problémem obce je neplacení popelnic některými občany. Během měsíce ledna probíhá prodej známek na popelnice. Upozorňujeme občany, že v případě nezakoupení těchto známek porušují obecní vyhlášku o poplatcích, což může být pokutováno. Poděkování Zápis z rady č. 1/ 2011 v Čechticích dne Rada schvaluje, aby kontrolní výbor provedl kontrolu obecního majetku v hasičském domě v Čechticích. 2. Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši ,- Kč pro SDH. Příspěvek bude použit pro potřeby dětí pracujících v této organizaci. 3. Rada schvaluje zahájení přípravných prací na pozemku u hřbitova v Jeníkově, který by měl sloužit jako parkovací místo. 4. Rada schvaluje, aby byl opraven můstek v k.ú. Otročice podél silnice směrem ke Křivsoudovu. ZD přislíbilo spolupráci při této opravě. 5. Rada schvaluje zahájení přípravných prací na vybudování stavebních parcel na pozemcích p.č. 2254, 2240, 2241 a 2242 k.ú. Otročice. 6. Rada schvaluje Darovací smlouvu č. 4/2010 a smlouvy 1 a 2/2011 pro ZŠ. Poděkování patří všem, kteří si ho zaslouží. V Čechticích patří mnoha dobrým lidem.více než před půl rokem jsem se nastěhovala do Domu s pečovatelskou službou v Čechticích. V té době byl můj zdravotní stav velice vážný. Po mozkové příhodě jsem nemohla téměř chodit, mluvit, číst ani psát. Problém s komunikací byl obrovský, následovala dlouhodobá léčba. Setkávala jsem se s rozdílnou reakcí lidí v dnešním uspěchaném světě. Bylo těžké rychle reagovat na dotazy, podněty, vysvětlovat, že jsem nemocná... Mnohým jsem připadala divná, ale pomocnou ruku jsem těžko hledala. Stála jsem před vážným rozhodnutím: kam se přestěhovat, kde najdu klid, nebudu sama, kde mi zajistí stravu, teplo, péči. Navštívila jsem proto několik DPS, mimo jiné i v Čechticích. Městys i okolní příroda se mi zalíbily, volba byla jasná. Už na Úřadu městyse jsem se setkala s obrovským pochopením, vstřícností a ochotou mé osobě pomoci. Od podání žádosti jsem čekala a v červenci 2010 se stěhovala. Žiji zde spokojeným životem obklopena hodnými lidmi. Z celého srdce děkuji všem pečovatelkám, výborným usměvavým kuchařkám, údržbě, zástupcům Úřadu městyse, mým spolubydlícím, důchodcům za laskavé přijetí mezi sebe na pravidelných setkáních a všem hodným lidičkám, kteří chápou mé zdravotní problémy, jsou ke mně tolerantní, podporují dobrým slovem a pomohou, když pomoc potřebuji. Všem milým lidem za podporu i dodávání optimismu děkuji. Věra Matoušková ZÁPISY STRANA 2

3 ŠKOLNÍ OKÉNKO Pod vedením Martina Vacka z 9. třídy Mladý Demosthenes Všichni, kteří rádi mluví a nebojí se vystoupit na veřejnosti, zajásali. Bude se konat školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Nás, kteří jsme se chtěli školního kola zúčastnit, čekala příprava vlastní poezie nebo prózy. Sešli jsme se v učebně matematiky. Byla tam připravena tříčlenná porota paní ředitelka Lenka Proschková a paní učitelky Věra Svobodová a Zdeňka Vodná. Nejprve dostala slovo první kategorie, kterou tvořili žáci 6. a 7. třídy. Poté se představila druhá kategorie, soutěžící z 8. a 9. třídy. A jak to dopadlo? V první kategorii 1. místo obsadil Jakub Šanda ze 6. třídy. V druhé kategorii se o 1. místo podělily Štěpánka Vlachová a Andrea Korbelová, obě z 9. třídy. Vítězové postupují do regionálního kola v Kolíně. Držíme jim palce. (A. Korbelová, 9. tř.) Základní škola informuje rodiče žáků Od 1. ledna 2011 došlo ke změně webové adresy školy. Ta je nově V souvislosti s tím došlo i ke změně ů zaměstnanců školy. Podrobnější informace naleznete na školním webu pod odkazem kontakty. Děkujeme za pochopení. TJ Sokol tímto děkuje sponzorům plesu ze dne Elektra-servis Kačena-Mendl, Fremis a.s., Potraviny Fremis, Restaurace Lilie, ZD, Jatka Jeníkov, Čerpací stanice a.s., Stejkr s.r.o., Zámečnictví-Kamarýt, LPP Technik-Smítka P., Autoino-Svoboda V., Autoopravna Krucký S., Pneuservis Málek M., Vodoinstalace Fialka P., Vodoinstalace Šťastný M., Restaurant U Zlaté Prahy Jakl V., Restaurace U Kostela Čech J., Květiny Sluníčko Nebřenská Z., Smíšené zboží Kubálková M., Avon Suková V., Solárium Kubíková M., Kosmetický salon Kuchaříková I., Těžba dřeva Suk F., Husqvarna Lebeda J. ŠKOLNÍ OKÉNKO STRANA 3

4 Ochotnické divadlo v Čechticích Koncem roku 1869 ustavila skupina nadšenců Spolek za účelem zřízení a vedení divadla ochotnického v Čechticích. Zároveň 20. listopadu učinila půjčku 100 zlatých, při které se výbor spolku zavazuje, že zapůjčený obnos bude splácet dle poměru výtěžku z představení: Okresnímu hejtmanství v Ledči nad Sázavou byla současně zaslána žádost o povolení k uvádění her. Obratem získávají čachtičtí ochotníci povolení ve jménu Jeho excelence pana místodržícího k odbývání šesti divadelních představeních v sále hostince pana Jana Smetany proti tomu, že se divadelní a policejní předpisy přísně zachovati musejí a že hned po každém představení částku od nejméně 1 zl. r. č. /jeden zlatý rakouského čísla/ k chudému ústavu obce čachtické, tamní správě tohoto ústavu odvedou. Na valné hromadě konané 5. března 1868 byly schváleny doplněné stanovy, podána zpráva pokladníka o zakoupení jeviště od křivsoudovských ochotníků /za 45 zl./ a provedeny volby výboru. Předsedou spolku se stal František Růžek, jednatelem Jan Novák, pokladníkem Josef Holba a režisérem Oldřich Brázda. Ze zachované pokladní knihy lze vyčíst, že finanční položky ve zmíněném roce vykazují převážně vydání s dořizováním scény /plátno, barvy, truhlářské práce, divadelní texty/. Není bez zajímavosti, že se v dalších písemných dokladech, přibližně roku 1872, hovoří o ředitelství divadla v Čechticích v čele s ředitelem Fr. Růžkem. Kdy a za jakých okolností se tak stalo, prameny neuvádějí. Lze však z této skutečnosti odvodit, jak významnému postavení se v obci ochotnické divadlo těšilo. Představení se konala v sále hostince U Města Prahy, převážně o nedělích s následující taneční zábavou. Výtěžky z nich, nebo jejich část, spolek často věnoval dobročinným účelům, např. ve prospěch žákovské knihovny nebo vánočních darů pro chudé školní děti. Uváděné hry, převážně lehčího žánru, byly ve velké oblibě a zejména v počátcích fungování spolku hojně navštěvovány /Mlynář a jeho dítě, Manžel bez ženy, Sedlák křivopřísežník, jednoaktové hry Opička z besedy, Hluchý podomek a Černý Petr/. Ze zachovaných programů vyčteme jména řady herců p. Pokorný, Drnovec, Zeman, Novák, Vaňkát, sl. Chocholková, Růžková, Čenská, Smetanová. Převzato z časopisu Pod Blaníkem č. 3, r Obnovit tradici ochotnického divadla není jednoduché. Děkujeme všem, kteří projevili zájem pomoci, a znovu vyzýváme, prosíme občany z Čechtic i okolních obcí, kteří by měli zájem spolupracovat, aby se přihlásili na Úřadu městyse nebo u V. Kubalové. Chystáme pravidelná zábavná odpoledne pro dříve narozené spojená s příjemným posezením, hudbou, mluveným slovem... Byli bychom rádi, kdybyste se vyjádřili, jak byste si zábavu v odpoledních kavárničkách představovali, podíleli se na projektu a nápadech, popřípadě zapůjčili podklady k programu. Věříme, že se najdou další nadšenci od 18 do 100 let, kteří pomohou plány uskutečnit. Komíny Revizi komína necháme provést kominíkem minimálně jednou do roka. Od 1. ledna 2011 je to dokonce povinné! Nové nařízení platí pro domácnosti v rodinných i bytových domech. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn. - Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne v budově požár, nejen že nám pojišťovna nic neproplatí, ale navíc zaplatíme až Kč pokuty. - Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo čištění komína je před topnou sezonou. Necháme-li provést kontrolu během ní, je dobré před čištěním přestat topit. Kontrola jednoho komínu stojí od 300 do 500 Kč. - Kontrolou komínů se nerozumí vyčištění spalinové cesty, ale odborné posouzení jeho celkového stavu a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů a umístění hořlavých součástí stavby. Máme-li podobný komín, hrozí nám nejen požár, ale také pořádná pokuta. Od platí nové nařízení vlády, podle kterého je kontrola komínu povinná, a to minimálně jednou do roka. www. pozar.cz. - Čištění komínů je mechanické zprůchodnění komínového průduchu, odstranění vrstvy sazí a kondenzátů tak, aby bylo dosaženo původní světlosti průduchu. - Kontrolujeme také těsnění kolem komína, zda jím neprotéká voda. Městys plánuje objednání kominíka po topné sezóně. Případní zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na úřadě. Koupání v termálních lázních Připravujeme pro Vás v měsíci březnu jednodenní výlet do termálních lázní. Termální lázně Laa navazují na tisíciletou tradici, vykládají ji však zcela jinak: hodinu od Vídně, přímo na hranici s Českou republikou (hraniční přechod Hevlín u Znojma), jsou dnes špičkovým výletním místem. Celoročně otevřené velkorysé vnitřní a venkovní termální bazény (teplota stupňů), sauny, lehátkové zóny, prostor zábavy pro děti, tobogán zvou k odpočinku. Široká nabídka aktivit pro velké i malé nedovolí žádnou nudu. Případní zájemci se mohou přihlásit na úřadě městyse, kde se zároveň dozví i bližší informace. OCHOTNICKÉ DIVADLO STRANA 4

5 Vážení přátelé, Za několik týdnů tu budeme mít opět jaro. Jeho prvním poslem z ptačí říše je Skřivan polní. Skřivan polní je větší a štíhlejší než vrabec, ale menší než drozd. Nenápadně skvrnitě hnědé zbarvení vypovídá o stepním původu skřivana. Opeření samců i samic je v létě i v zimě stejné. Peří na temeni dospělých ptáků tvoří malou, ale pohyblivou chocholku. Let je ploše vlnkovitý, za zpěvu třepetavý s příkrým stoupáním vzhůru, pro zmlknutí pták padá s přiloženými křídly střemhlav dolů. I dnes patří skřivan mezi nejznámější ptáky, jehož hlasitý a vytrvalý zpěv je pro většinu lidí spojen s představou zemědělské krajiny na jaře. Nemuselo by to tak ale zůstat navždy. Od padesátých a šedesátých let minulého století došlo v Evropě k poklesu dříve tak hojného ptáka o více než polovinu a pokles stále pokračuje. Skřivan polní obsazuje celou Evropu, na východě až po západní Sibiř. V České republice je rozšířený od nížin po vyšší polohy Krkonoš. Skřivan je na většině svého evropského areálu tažný. Celoročně se vyskytuje jen na britských ostrovech, v západní Evropě od Dánska po Španělsko a jižní Evropu. Skřivan se kromě stepní krajiny vyskytuje v polních kulturách, na loukách, pastvinách, úhorech a letištních plochách. Při výběru hnízdního prostředí na jaře hraje důležitou roli hustota porostu a výška vegetace. V polích s ozimy je schopen zahnízdit jen v dubnu. Vyhýbá se polím s plodinami jako je řepa, kukuřice, brambory. Skřivan má nejraději krajinu s pestrou mozaikou nejrůznějších plodin, mezí nebo okrajů cest. Také na ekologických farmách dosahuje hustota hnízdních párů vyšších počtů, neboť zákazem používání chemických látek je porost řidší a potravní nabídka vyšší. Mimo hnízdní období vyhledávají skřivani strniště. Skřivan se celoročně živí semeny a listy plevelů i kulturních rostlin. Od dubna do srpna tvoří důležitou složku potravy dospělých ptáků bezobratlí živočichové, mláďata jsou krmena výlučně hmyzem a pavouky. V zimě tvoří potravu skřivanů na strništích obilná zrna, na polích s ozimy se živí lístky obilnin, na úhorech lístky dvouděložných plevelů. Potravu skřivan sbírá na zemi nebo v nízké vegetaci. Skřivani přilétají od poloviny února do poloviny března, v závislosti na počasí. Za teplého předjaří se mohou objevit i dříve. Nejdříve přilétají samci, samice asi o 13 dní později. Skřivani patří mezi druhy, které zůstávají věrni svým hnízdištím i po několik let. Velikost hnízdního okrsku se pohybuje od dvou do 20 hektarů. Hnízdní okrsek je vyznačován hlasitým zpěvem ve vzduchu. Skřivan pomalu vzlétá třepotavým letem a ve výšce několika metrů vytrvale zpívá při neustálém stoupání až do 400 metrů. Pak náhle zmlkne, přitáhne křídla k tělu a střemhlav padá k zemi. K hnízdu se vrací po zemi. Hnízdo si staví vždy na zemi, vzdáleno od stromů, keřů a jiných objektů. Místo vždy vybírá samice. Hnízdo je vystláno suchou trávou a kořínky. Stavba trvá asi 8 10 dní, druhé asi 4 5 dní. hlavní hnízdní sezóna je od dubna do srpna. Skřivan hnízdí 2x až 3x za sezónu. V každé snůšce je 2 5 vajec. Na vejcích sedí pouze samice dní. Z počátku krmí oba rodiče, postupně se o potravu pro mladé stará více samec. Ve stáří 7 12 dní mladí opouštějí hnízdo a pohybují se v jeho okolí a snaží se o sbírání potravy. Plně vzletná jsou 18 den. Po osamostatnění tvoří vlastní hejnka. Největší ztráty na snůškách mají na svědomí straky, vrány, lišky, kuny, lasičky, ale také žací stroje. První ptáci odlétají již koncem října a začátkem listopadu. Největší hrozbou pro skřivana představuje intenzivní zemědělství. K zásadním změnám došlo při rozorání mezí a zcelením malých políček na velké lány. Dále je to přibývání osetých ploch s ozimy a řepkou na úkor jařin. Vlivem stále vyššího používání chemických látek dochází k likvidaci všech stádií různého hmyzu, který tvoří největší část potravy, různých druhů plevelů, jejichž semeny a listy se skřivani živí. Skřivany také ohrožuje lov v některých jižních státech Evropy, ale jeho význam je s porovnáním s vlivem zemědělství malý. Zemědělci mohou přírodě samozřejmě pomoci, třeba rozdělením velkých lánů úzkými travnatými pásy. Také pěstováním různých druhů plodin by mělo pozitivní efekt. Vyloučením aplikace chemických látek na zamokřená místa v polích, okraje polí a cest. Na loukách je to oddálením první seče na konec května a tím umožní skřivanovi úspěšně vyvést první snůšku a další sečení o 6 týdnů později, zachrání i druhou snůšku. Vím, že je to v dnešní době těžké vyhovět přírodě, ale bude-li úbytek skřivanů pokračovat tímto tempem, dočkáme se v brzké době vymizení tohoto krásného ptáčka z naší krajiny, tak jako třeba čejky chocholaté, dříve našeho nejhojnějšího bahňáka, kterého již v našem kraji neuvidíme. Dále je to chocholouš, koroptev, strnad luční a v brzké době to může být i vlaštovka a jiřička. Jejich stavy také neustále klesají. - Bohumil Suk - V minulém čísle jsme Vás informovali o připravovaném setkání na téma ubrousková technika (decoupage), které by se mělo uskutečnit v měsíci únoru. První takové setkání se pravděpodobně uskuteční sobotu 26 února Případní další zájemci se mohou ještě přihlásit na úřadě městyse. Setkání se budou konat na úřadě městyse Pokud bude z Vaší strany zájem, můžete přijít, i když Vás tato technika neoslovila, zajistíme i další techniky, které by jste si chtěli vyzkoušet. Přátelé Strnadovy třicítky Vás srdečně zvou na cyklistický bál, který se koná v sobotu 26. února 2011 od hodin v prostorách restaurace LILIE. Hlavní výhrou tomoboly je vykrmené prase. rezervace na tel. čísle : PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ trasa č hodin /u kašny/ Prodej při objednání 10 ks - 1 kuřice ZDARMA!!! Prodej Prodej při objednání 10 ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!!! /vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/ Prodej Prodej Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava tel.: , , mob , po-pá 8-15h! SKŘIVAN STRANA 5

6 V neděli 27. února 2011 se uskuteční dětský karneval v sokolovně v Čechticích od hodin. Společenská rubrika blahopřejeme občanům, kteří se dožívají v měsíci únoru 80 a více let: Kamarýtová Milada Krucká Marie Dušánková Růžena Kapková Miroslava Janče Josef St. Práchňany Zveme na pohádku V úterý 22. února od hodin v sokolovně začíná pohádka pro děti o Bubulíkovi. Zveme co nejsrdečněji všechny děti a jejich rodiče. Vzpomínka Dne jsme vzpomínali nedožitých 80. narozenin pana ing. Ladislava Košťála. Prosím, kteří ho znali a měli rádi o tichou vzpomínku. děkuje manželka Eva s rodinou Setkání důchodců Pravidelné setkání důchodců v měsíci únoru se uskuteční poslední pondělí února od hodin v hasičském domě. D TSKç DISKOTƒKA FREMIS Pozvánka Zveme všechny členy TJ Sokol na valnou hromadu, která se koná v pátek 25. února 2011 od hodin v sokolovně v Čechticích. 26. B EZNA 2011 OD HOD. KDO P IJDE V KOST MU DOSTANE DçREK V T EK JDE NA D TSK DEN V M ECHTICE PO çdç SRP M ECHTICE ČECHTICKÉ NOVINY - Vydává ÚM - povoleno pod číslem MK ČR E odpovědná redaktorka: R. Kolandová. Uzávěrka je vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Počet 600 výtisků - zdarma. Tiskne tiskárna Sellier & Bellot a.s.

Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4

Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 2/201 4 Čechtické noviny Jeníkov Na úpatí Českomoravské vrchoviny v objetí lesů leží tichá vesnice Jeníkov. Spojena je s okolním světem silnicemi teprve od první světové války. Nejprve byla vybudována trasa do

Více

Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice

Čechtické noviny. Informace úřadu městyse Čechtice Čechtické noviny VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE Informace úřadu městyse Čechtice č. 8/2012 v Čechticích 1. Rada stanovila členy komise na výběrové řízení na akci Lesnická technika Městyse Čechtice. Komise:

Více

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011

NOVINY ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 9/2011 NOVINY ROZHOVOR SE STAROSTOU Pane starosto, mohl byste se vyjádřit k úpravě a čistotě obce? Vím, že nás všechny trápí znečišťování ulic hnojivy, obilím, blátem,

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka 12 Text Foto: Oldřich Jenka k fotografii na straně 42 43. prosinec Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011

NOVINY ČECHTICKÉ. Zápis z rady. Zápis z rady. Veřejné zasedání zastupitelstva. č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 ČECHTICKÉ VYDÁVÁ ÚŘAD MĚSTYSE ČECHTICE 7-8/2011 NOVINY Zápis z rady č. 8/2011 v Čechticích dne 9.5. 2011 1. Rada navrhuje ke schválení zastupitelstvu stanovení dvousložkového vodného. 2. Rada vzala na

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Vážení občané, VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2008

Vážení občané, VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2008 SLOVO STAROSTY... Vážení občané, ve dnech 17. a 18. října 2008 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů v České republice. Občané žijící ve Velkých Pavlovicích tak budou volit nové kandidáty do Zastupitelstva

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč 28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč pořádali různé společenské akce, a tím tak přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života. Chtěla bych touto cestou

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 2 2014 Úvodní slovo starostky Z veřejných zasedání Obecní úřad informuje Třídění odpadů Začátkem června přivítala základní škola v Přerově vzácnou návštěvu. Účastníci mezinárodního

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

kalendář akcí červen 2014

kalendář akcí červen 2014 kalendář akcí červen 2014 1. 6. Ne SLAVÍKOVY JINCE 2014 (více: KS) 16.00 h. 2. 6. Po Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. Tanečky s Denisou (více: MC Jinečáček) 16.15 h. 3. 6. Út Mateřské centrum Celé

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga

Skuteč je i nadále zásadně proti výherním hracím automatům. ANTONÍN SOVA Ekloga Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč LEDEN 2007 CENA 5,- Kč ANTONÍN SOVA Ekloga Jedno slovo slovo najít v pravý čas, a uzdravit jím k smrti smutnou duši. Najít, za

Více

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII.

PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ. Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 DUBEN 2011. DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. PSÁRSKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2011 DOLNÍ JIRČANY PSÁRY ročník VIII. číslo 2 Sportujete rádi? Vítejte v novém tenisovém centru více na str. 30 Informace občanům 4 Masopust 22 Dětské hřiště 24 Dokončení do 3 měsíců

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2 0 1 3. www.hrusovanyubrna.cz

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Z á ř í 2 0 1 3. www.hrusovanyubrna.cz V y c h á z í č t v r t l e t n ě Z á ř í 2 0 1 3 www.hrusovanyubrna.cz Obsah Obec 3 Slovo starosty 5 Výběr z usnesení 18/ZO/2013 5 Výběr z usnesení 19/ZO/2013 6 Snížení cen energií pro domácnosti 7 Sběr

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více