Zastupitelstvo Obce Bohuňovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo Obce Bohuňovice"

Transkript

1 Zastupitelstvo Obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 2. veřejného zasedání obce konaného dne v kině Přítomni : 15 členů zastupitelstva 29 občanů obce ( dle presenčních listin, přiložených k zápisu na OÚ) Předčasný odchod pí. Nováková 19,50 hod. Jednání zahájil v 18,08 hod. starosta obce Mgr. Jiří Slepica. Předsedající sdělil, že jednání bylo řádně a zákonným způsobem svoláno a že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, konkrétně 15 a je tedy schopno právoplatně rozhodovat. Dále uvedl, že program jednání byl zveřejněn na plakátech, pozvánkách a na našich www stránkách. Podklady byly zaslány a zveřejněny v řádném termínu. Upozornil hosty, že se jednání nahrává pro potřeby přesnějšího zápisu. Zápisem z jednání byla pověřena pí. Vašenková, úřednice OÚ. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Raška a pí. Stužková. Předsedající přečetl program a vyzval zastupitele k připomínkám či doplnění programu. Program: 1. Zahájení a povinné procedurální body 2. Slib zastupitele 3. Zpráva o činnosti rady obce a úkolech ZO 4. Všeobecná diskuse 5. Upravený rozpočet obce č. 7/2014 k a rozpočet na rok Prioritní akce na rok Odměňování zastupitelů 8. Dotace 9. Složení výborů zastupitelstva, návrhy na obsazení dozorčí rady CZ Bohuňovice, s.r.o. 10. Příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje IDSOK 11. Prodej obecního pozemku 12. Aktualizace obecně závazné vyhlášky 13. Rekonstrukce sokolovny a zpráva z valné hromady 14. Návrh na usnesení, závěr J Fryčák - navrhuji bod o odměňování zastupitelů zařadit před rozpočet a další bod rekonstrukci sokolovny. p. starosta prioritní akce nemají vliv na rozpočet obce a odměňování zastupitelů také ne, protože navrhujeme posunutí platnosti odměňování až po 1.4., kdy bude platit novela zákona. Rekonstrukci sokolovny zařadíme pod číslo 13 a návrh na usnesení a závěr bude bod č

2 R. Staroštík chci zopakovat návrh ohledně odměn z minulého týdne, kterého se případná novela zákona nedotkne. p. Král nebylo by lepší zařadit sokolovnu před schválením rozpočtu? p. starosta - nemyslím si, že by se tu dnes schvalovala nějaká částka, která by se dotýkala rozpočtu. Vezmeme jen na vědomí informaci z valné hromady. Usnesení ZO je platné z roku 2010, kdy jsme přislíbili spolufinancování ve výši 15 % způsobilých výdajů. A bod odměňování zastupitelů rozpočet neovlivní. p. místostarosta - do rozpočtu můžeme dávat ty věci, které jsou schváleny.tato částka je v rozpočtové rezervě. R. Staroštík bude se mluvit o rozpočtu, proto by vyjádření valné hromady ohledně sokolovny mělo zaznít dřív. p. starosta - budeme hlasovat o tom, zda se zařadí tento bod do programu a potom budeme hlasovat o tom, kam se zařadí. Hlasování o bodu Zařazení rekonstrukce sokolovny a zpráva z Valné hromady, Hlasování (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) Navrhuji zařadit tento bod jako bod č. 13. Protinávrh není. Hlasování (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) Hlasování o celém programu i se zařazeným bodem (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) K ověření zápisu z minulého zasedání předsedající sdělil, že zápis z minulého jednání byl ověřen ověřovateli pí. Novákovou a p. Králem. Zápis byl zveřejněn a zaslán zastupitelům, jsou nějaké námitky? Nejsou. Zápis se tedy považuje za schválený. Návrhová komise : pí. Faltysová, pí. Korytárová, p. Prutyszyn Hlasování (přítomno 15, pro 13, proti 0, zdržel se 2) Forma hlasování zvednutím ruky. Hlasování o řídícím diskuse (přítomno 15, pro 14, proti 0, zdržel se 1) Řídící diskuse: p. Petřek ad 2) slib zastupitele Nový zastupitel je Jakub Cenkl. Dne se vzdal mandátu pan Petr Šimša z důvodu neslučitenosti funkcí. Uvolněný mandát zastupitele získal dnem náhradník stejné volební strany pan Jakub Cenkl. Návrh na usnesení je: ZO bere na vědomí složení slibu nově zvoleného člena ZO Jakuba Cenkla bez výhrad. Pan Jakub Cenkl přečetl slib a podepsal jej. 2

3 Hlasování o složení slibu (přítomno 15, pro 14, proti 0, zdržel se 1) Závěr: ZO bere na vědomí složení slibu nově zvoleného člena ZO Jakuba Cenkla bez výhrad. ad 3) Zpráva o činnosti RO a úkolech ZO V podkladech byla zpráva o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. Přečtu jen plnění úkolů zastupitelstva. Návrh na usnesení je: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce. Diskuse: F. Čouka proběhly 2 porady zastupitelů. Zajímá mě, co se tam probíralo. Není z toho žádný zápis. A zápisy z RO by měly být veřejně přístupné. p. starosta byly to pracovní porady zastupitelů a bylo to neveřejné jednání. Nebyla to rozšířená rada, nevím jestli bychom měli o tom informovat, samozřejmě můžem. p. místostarosta - z pracovních skupin se nedělá žádný zápis. M. Malaska všechny věci v obci jsou veřejné, i zápisy z RO by měly být veřejné. J. Fryčák byly 2 pracovní porady zastupitelů. Na první byla prezentace projektu nové MŠ kvůli dotaci, druhá porada byla prezentace sokolovny a příprava plesu. p. místostarosta na další pracovní poradě máme v plánu - jak se hospodaří, jak se sestavuje rozpočet. Je to porada, nepřijímá se žádné usnesení. Jestli zastupitelé řeknou udělejme z toho zápis a vyvěsme ho, já bych s tím neměl problém. R. Staroštík na pracovních schůzkách se řešily věci, které zde dnes budou otevřeny, zápis z RO je jiná věc. Mluvilo se o prodeji pozemku za Zuzkou, rozpočtu a odměnách. p. Král - navrhuji, že ty zápisy z RO začneme zveřejňovat. A vyškrtat citlivé údaje. p. starosta - je to dáno zákonem, že jednání RO je neveřejné. Ale usnesení je veřejné. p. Baťa mám od ministerstva vyjádření k poskytování zápisů z RO, můžu to poskytnout. Jednání je neveřejné, zápisy jsou po úpravě zveřejnitelné. p. místostarosta ano, jsou zveřejnitelné. P. Siegl důležité je, že je dostupné usnesení z RO. Zastupitelé se rozhodněte, jestli budou zápisy veřejné nebo ne a konečně začněte plnit něco, kvůli čemu jsme se tu sešli. p. Král chci vyzvat zastupitele k vyjádření svého názoru a zdůvodnění svého rozhodnutí. M. Müllerová osobní údaje jsou jméno, příjmení, datum narození a bydliště a tyto údaje by neměly být zveřejňovány. Veřejný je výstup a tím je usnesení. Máme tu zákon 106/1999 Sb. o poskytování informací, takže pokud vznesou konkrétní dotaz, obecní úřad jim musí odpovědět. p. Baťa je to na rozhodnutí zastupitelstva, jestli chtějí zveřejňovat zápisy nebo ne. Mě jako občana zajímá, jak mě který zastupitel zastupuje. F. Čouka mám právo jako občan podávat návrhy u projednávaných bodů. Podle zákona 106 se nemám na co zeptat. p. starosta z pracovních porad není žádný zápis. Jednalo se tam o škole, o rozpočtu, o přípravě plesu. M. Müllerová zastupitelům je volbou dána důvěra. Dělali bychom rádi tyto schůzky za účasti veřejnosti, bohužel ale v naší obci je nešvar, že zasedání trvají 6-8 hodin a lidé jsou zdeptáni neplodnými diskusemi. Na té schůzce jsme se vyptávali na to, čemu jsme nerozuměli. Udělali 3

4 jsme tam za 3 hodiny tolik, co v tomto sále uděláme za 8 hodin. Proto se přikláním k tomu, aby se zápis nedělal, je to pracovní schůzka. p. Pazdera mám jako občan právo se něco dozvědět. U revitalizace obce -v prvním kole smlouva za 12 mil. Kč, v druhém kole smlouva s Karetou za 17 mil. Kč. Kdo ten rozdíl zaplatí? Chci se ze zasedání RO dozvědět fakta. Od voleb není ustanovená stavební komise, kdo připravuje věci po odborné stránce? p. místostarosta ke spoustě věcí se vyjadřovat nebudu, je to zbytečné. Navrhuji ukončit tuto diskuzi. p. Král navrhuje hlasovat o zvěřejňování zápisů z RO, nabízí i druhý návrh, který počítá s posouzením citlivých údajů advokátní kanceláří. p. starosta lze hlasovat o jednom návrhu, o druhém podmíněně hlasovat nelze. Hlasování o tom, zda ZO schvaluje zveřejňování zápisů RO. (přítomno 15, pro 5, proti 7, zdržel se 3) M.Malaska v obci byli podomní prodejci. Pan tajemník tvrdí, že o tom neví, paní Korytárová že o tom ví. Podomní prodej tu máme zakázaný. Jak jste to vyřešil? p. starosta pan tajemník nikomu nic nepovolil. M. Malaska zabývali jste se tělocvičnou ve škole v období prázdnin? p. starosta - nezabývali. Říkal jste, že dáte nějaký písemný podnět. Můžeme to projednat s paní ředitelkou. M. Malaska takže k tomu dávám ústní podnět. Chtěl bych se zeptat na mimořádné odměny starostovi a místostarostovi. Jak to bylo? p. starosta nejsou to mimořádné odměny, jsou to odměny při ukončení funkce uvolněného funkcionáře. Je to podle zákona. M. Malaska pan bývalý místostarosta měl problém se sestavováním rozpočtu a ještě dostal odměnu. To mi na tom vadí. R. Staroštík k tomu můžeš vyjádřit názor ale jinak je to věc svědomí a je to ze zákona. p. Král na minulém zasedání bylo slíbeno, že se na příští ZO projedná směrnice soc. fondu, která je zastaralá. Chybí mi to tu. A bylo mi slíbeno, že mi zašlete vyúčtování uličky. Nedostal jsem to. p. starosta v závěrečné zprávě byl chybný odkaz na zákon o soc. fondu. Chyba byla opravena. p. místostarosta omlouvám se, vyúčtování uličky pošleme. p. Pazdera chci se zeptat ohledně revitalizace - kdo stanovoval ceny, ze kterých se vychází? Kdo navrhoval, které ulice půjdou do revitalizace? Z čeho se vycházelo, když stavební komise nefunguje? p. místostarosta v RO bylo rozhodnuto, že z těch dříve připravených projektů opravy komunikací po kanalizaci budou zařazeny 3 ulice. Poslední ulice, která je připravena v PD, má bohužel tak složité vlastnické vztahy, že se nedá tak rychle připravit. Navíc by měla nezpůsobilých výdajů okolo 4 5 milionů Kč, proto jsme ji zatím nezařadili. Dotace je 85 %. Rozhodovala tedy RO na základě předložených dokladů projektanta. M. Malaska chci se zeptat na využívání tělocvičny. p. místostarosta máme projekt na vstup zezadu, který by řešil mimoškolní využívání tělocvičny. pí. Keclíková k užívání tělocvičny je smlouva, kde je uvedeno, že se v době svátků a pracovního klidu tělocvična nevyužívá. Paní ředitelka jedná v souladu se smlouvou. M. Malaska - máte přijaté nějaké kroky, aby nebylo výběrové řízení zmanipulováno? 4

5 p. starosta - bude výběrové řízení, které proběhne standardním způsobem. p. místostarosta - nikdy tu nebylo zmanipulováno žádné výběrové řízení. Nedá se zabránit tomu, že se opakuje výběrové řízení. Je to třeba z důvodu, že se přihlásí pouze jeden uchazeč. Doporučoval bych, aby v té výběrové komisi byli členové Kontrolního výboru. p. Pazdera chtěl bych se zeptat, na co se konkrétně dotazoval pan Čouka ohledně vybavení kuchyně? p. starosta p. Čouka měl připomínky na doplnění kuchyně v KD. Dali jsme opravit fritézu a necháme posoudit kuchyň odborníkem, který navrhne dovybavení kuchyně. Závěr : ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce ad 4) Všeobecná diskuse Diskuse: začátek v 19,37 hod. M. Pauch - jestli by bylo možné zařadit do rozpočtu pro letošní rok studii školského areálu jako celku, kde se uvažuje se školkou a halou. Aby tam byly plošné komunikační a energetické vazby. p. starosta teď jsme nechávali vypracovat studii k žádosti ohledně stavby nové MŠ v areálu ZŠ. Tato studie počítá s tím, že vedle tělocvičny bude sportovní hala. p. místostarosta inženýrské sítě ještě naplánovány nejsou. Jestliže dopadne ta žádost dobře, bude další prostor pro zpracovávání dalšího stupně PD pro vytvoření školky s náklady, s kterýma se počítá do rozpočtu. Mohl by se tak udělat celý areál. Pokud ta dotace nevyjde, tak by tam měly být volné prostředky pro studie a projektování. pí. Čtvrtlíková přijde mi divné, že se tu zabýváme studií a ne konkrétně podlahou nebo elektrikou v jídelně. p. místostarosta řešíme dotaci na zateplení a vzduchotechniku na ŠJ, kde jsou současně zadány i interiéry. Nesouvisí to se studií na areál. pí. Čtvrtlíková a je nějaký termín? p. starosta termín pro podání žádosti o dotaci je Kdy bude rozhodnuto, to nevíme. Prioritu má ŠJ, dílny a nová MŠ. Ještě je v prioritách 300 tis. Kč pro vybavení gastro pro jídelnu. M. Malaska jak dopadl obecní ples? p. starosta bylo 88 platících, 26 volných vstupenek, zisk Kč, ještě není zaplacen poplatek OSE. p. Král paní ředitelka školy vloni navrhovala částku 200 tis. Kč na nakoupení chladící místnosti. Proč obec tuto částku neposkytla? p. místostarosta pokud si vzpomínám tak toto nebylo prioritní. pí. Divišová dávám rozpočet, kde je celková částka na běžný provoz školy a pod tabulkou jsem měla napsáno, že jsou to částky, které v rozpočtu nejsou zahrnuty, protože to jsou částky na opravy, na které musím získat cenovou nabídku a jsou tam investice. Investice jsem do toho rozpočtu nezapočítávala. p. místostarosta nebylo to takto navrženo jako investice školy mimo příspěvek. Nevím, proč se to tam nedostalo. Škola má fond oprav a fond rezervní. Ta debata o tom nevznikla, proto se to tam nedalo. 5

6 p. Král máme nové zastupitelstvo s tajemníkem a jednací řád, který s tímto nepočítá. Můj návrh je přepracovat jednací řád. pí. Čtvrtlíková kdysi jste k nám poslali nějakého pána na tu chladící místnost, měřil si to a tak bych se chtěla zeptat, v jaké fázi to je? p. místostarosta nevzpomínám si, že bych tam někoho posílal. Zkuste dohledat, kdo a z jaké firmy to byl. p. Pazdera takže stará verze s krčkem od toho se upouští a bude se ŠJ s družinou pouze zateplovat, vyměňovat a opravovat. p. místostarosta v této fázi, druhá fáze bude na projektování patra s tím, že cílově by ta vzduchotechnika byla strojovnou. p. Pazdera můžeme dostat nějaké informace k revitalizaci obce? Jak se to dotkne provozu školy a dětí? p. místostarosta firma zahájí práce na začátku března. Projednávali jsme možnost posunutí termínu dokončení. Byl nám termín posunut do posledního června. Zatím jsme otázku organizace výstavby okolo školy neřešili. Máme technický a autorský dozor, takže to budeme řešit při první příležitosti. p. Pazdera jak se třeba budou vyvážet popelnice? Musíte zajistit průjezd hasičům a sanitce a zajistit náhradní parkování občanům. p. místostarosta vždycky se toto řešilo, náš požadavek je, aby ti lidé trpěli co nejméně. p. Pazdera - plánuje se nějaké sezení? Nebo se to občané dozví přes internet? A bude na internetu viset harmonogram? Nedokážu si představit, jak tam mezi těma strojema budou procházet děti. Sám se tam na to podívám. p. místostarosta - koordinátor bezpečnosti práce je pan Hróz, který tam bydlí a nepochybuji o tom, že si to pohlídá. Dohodneme se tak, aby ti občané informováni byli a zajistilo se to tak, aby to pro ně bylo co nejméně konfliktní. U školy musí být samozřejmě zajištěna bezpečnost. P. Fryčák zpracovává se projekt na zateplení ŠJ, bude podána žádost o dotaci. Současně se počítá s nádstavbou, jak byla původně zamýšlena. Studii dělají manželé Kovaříčkovi? p. místostarosta - zatím manželé Kovaříčkovi dělají PD na tu budovu ŠJ a družinu a na budovu dílen. Jestli bude vůle, tak by dělali i PD na tu případnou dostavbu budovy ŠJ. P. Fryčák nebudou navazující práce spolu kolidovat? p. místostarosta Kovaříčkovi tuto informaci dostali. p. starosta měl by být pochůzí strop, aby pak další patro šlo udělat. P. Fryčák podepisuji se pod to, co řekl Mirek Pauch. Je dobré dopředu vědět koncepční představu areálu. Přivedení komunikace k té školce je takové, jaké je. Za dané situace nic jiného nebylo možné. Je nutné začít tím areálem jako celkem. Nezávisle na dotaci není důvod čekat a urbanistickou studii ve 2 variantách nechat zpracovat. K té ŠJ gastro je podpořeno, chlazení není podpořeno? Jak tomu mám rozumět? Na zastupitelstvech to zaznívá opakovaně. Podle pí. Čtvrtlíkové je chlazení důležitější než gastro. J. Fryčák ten projekt se připravuje na to přízemí a na to, co tam paní Čtvrtlíková chce. Rozmístění místností, podlahy atd. Bude to priorita. Rada rozhodla o vytvoření koncepce rozvoje obce a ta se začne zpracovávat. Jste všichni zváni, abyste se na tom všichni podíleli. J. Boštík chtěl bych za obyvatele ulice Ke Hřbitovu, kdy jsme podali tento týden žádost o zařazení do priorit obce zřízení kanalizace a zpevnění povrchu. Stav této komunikace se řeší od roku Je tam pořád jen šotolina, denně tam projede několik desítek aut. Chci se zeptat výhledově, jak to bude vypadat? Dojde letos k nějakému zpevnění? p. místostarosta odprodej části pozemků bylo z důvodu, že ten pás byl tak úzký a nebylo možné tam dát inženýrské sítě a v té době tam nestál žádný domek. Máme PD na všechno a stavební 6

7 povolení na kanalizaci. Chceme dát letos žádosti o dotaci na více úseků. Tato ulice má projekt, nepochybně do té žádosti o dotaci půjde. Jak se udělá kanalizace, tak se může začít dělat něco s povrchem. p. Čouka na to gastro jsme dali jen 300 tis. Kč, je to velmi málo. Rozpočet máme velmi našponovanej. M. Malaska bude dělat zastupitelstvo komise? p. starosta rada ustavila 4 komise komisi životního prostředí, kulturní komisi, školskou komisi a komisi rozvoje obce. M. Malaska neměl by být součástí té komise rozvoje obce i pan Pazdera? Je to odborník a bylo by to ku prospěchu obce. p. starosta - zatím máme předsedu komise, členy ještě ne. F. Čouka ml. v případě, že neuspějeme s dotací na ŠJ, investujeme jen 300 tis. Kč? p. starosta v těch prioritách jsou kvůli dotacím navržené určité částky. Třeba na spolufinancování dotace na místní komunikace je částka 3 mil. 700 tis. Kč. Pokud se ta dotace získá, bude ta částka nižší. Pak se teprve rozhodneme, jak s těmito penězi naložíme. p. místostarosta pokud se dotace nezíská, dá se udělat např. chladící místnost. P. Fryčák kdysi byla nabídka na finanční podíl na zpevnění komunikace Ke splavu. Nevím, jak to potom dopadlo. Pan Brumar nabízel finanční podíl. p. místostarosta pan Brumar nabízel finanční podíl na asfaltovou komunikaci. Ta neprošla, tak jsme tam dělali nízkonákladovou cestu. p. Pazdera nabízím Vám za odvoz asfaltový recyklát pro řešení problémů v ulici u hřiště. p. místostarosta recyklát máme a používáme. Diskuse ukončena ve 20,22 hod. ad 5) Upravený rozpočet obce č. 7/2014 k a rozpočet na rok V podkladech byla tabulka s radou upraveným rozpočtem 7/2014, rozpočet byl upraven na skutečnost plnění k Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí upravený rozpočet obce č. 7/2014 schválený Usnesením rady obce č. 3 ze dne k ve vyrovnané výši ,-Kč Diskuse: nebyla Závěr: ZO bere na vědomí upravený rozpočet obce č. 7/2014 schválený Usnesením rady obce č. 3 ze dne ve vyrovnané výši ,-Kč Dále byla přiložena tabulka s návrhem rozpočtu na rok 2015 s tím, že je členěn do položek dle nejvyššího druhového třídění (byl zveřejněn na www stránkách obce 15 dnů před zasedáním), rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši ,-Kč resp ,-Kč po upřesnění částky týkající se veřejně prospěšných prací mzdy za prosinec, navýšení rozpočtu v objemu ,-Kč (příjmy 4116 a výdaje paragraf 4222), návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč. Diskuse: 7

8 p. Král nikde jsem se z těch tabulek nedočetl, kolik nás budou stát platy zastupitelů a tajemníka. p. starosta odměny zastupitelů za rok 2015 jsou na položce mil. 50 tis Kč. Je tam rezerva 60 tis. Kč. Navýšení o tajemníka je o 251 tis. Kč. Nejsou tam ještě členové komisí. Odvody jsou jinde. p. Čouka kolik to celé stojí? Neptám se na umístění v položkách. pí. Nečasová v té tabulce je hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění je na paragrafu 6171 a na položce 5031 a 5032 a je to zhruba 35%. M. Malaska - a tajemníka najdeme kde? p. starosta - tajemník v žádné tabulce není, ten nemá odměnu, má svůj plat. Je to 251 tis. Kč + 35% na odvody za tajemníka. p. Král už se to řešilo na minulém zastupitelstvu, proč se to neudělá srozumitelně? Jaký je skutečný rozdíl? M. Malaska má místostarosta s obcí nějakou smlouvu? p. místostarosta s obcí nemám žádnou, s CZ ano. M. Pauch mě ta informace, že náklady na zastupitele přijdou navíc o 251 tis. Kč + odvody na sociální a zdravotní, přijde naprosto srozumitelná. A rozumím i tomu, že během roku se zvýší o nezaměstnané, brigádníky, členy komisí atd. P. Fryčák mohla by být udělána neparagrafová tabulka pro občana? Doplněná o těch 35%? Když budou nějaké dohody aby se prezentovalo, jaké byly uzavřeny. Na jakou činnost a v jaké výši, ne s kým. M. Malaska co toto navýšení zaměstnanců přinese obci, v čem se zlepší služby? p. místostarosta hodnotit lze podle výsledků. Jestliže jsou výsledky měřitelné, může hodnotit každý laik. Jestliže tato obec dosáhla za poslední 4 roky měřitelných výsledků 65 mil. Kč dotací, potom jsme byli úspěšní. Zásadním způsobem si na sebe vydělal. M. Pauch - práce zastupitelstva je velice snadno měřitelná. Jednou za 4 roky to občané změří a výsledek voleb ukáže, jestli to ZO pracovalo dobře nebo špatně. Nevím, co tu chcete rozebírat. p. Čouka s čím poměřujete 60 mil. Kč? Dejte mi 15 obcí naší velikosti kolik mají dotací, kolik mají na účtech? M. Malaska - omezujete se na získávání dotací. Jak je dotace hospodárně využitá? Jak se tu žije lidem? p. Baťa každý rozpočet je špatně udělaný a nerozumíme tomu. Proto sem ani ti lidi nechodí. M. Malaska vadí mi, že předložíte nějakou tabulku, která je polovičatá. p. starosta - ta tabulka vychází z nařízení vlády. p. Král tuto tabulku vidím poprve. Na pracovní schůzce jsem chtěl rozkličovat položku kom. služby, územní rozvoj, kde se plánují 4 mil. Kč. Nedostali jsme to. Nejsou z té pracovní schůzky zápisy, úkoly. Věci, které jsme požadovali, ty jsme nedostaly. P. Fryčák je problém udělat tabulku ne podle vyhlášky ale tabulku pro občana a přidat tam ty procenta? Proto se tedˇ pro mnohé zbytečně diskutuje a ztrácí čas možná na důležitější věci. V momentě, kdy je ustanoveno nové zastupitelstvo, které je z více jak 50% nové a nastavujete maximální odměny a nezdůvodní to, to taky není správné. Zajímá mě to porušení rozpočtové kázně ze strany současného tajemníka. Představitelé obce by na to měli nějakým způsobem zareagovat. p. Prutyszyn u soc. a zdrav. pojištění jsme zjistili, že je tam něco špatně. Mělo by se to v tom novém rozpočtu napravit. J. Fryčák k tomu rozpočtu v příjmech máme zařazení přebytku mil. 400 tis. Kč, což máme na bankovním účtu. Příjmy máme 48 mil. 311 tis. Kč a výdaje máme taky 48 mil. 311 tis. 8

9 Kč. Chci se zeptat, kolik bude na bankovním účtu k ? Očekával bych, že tam zbyde o něco víc, než je ten start. p. starosta - nemůžeme předpokládat, kolik bude ke konci letošního roku. Buď bysme museli postavit rozpočet jako přebytkový, nebo jako schodkový. J. Fryčák chci se zeptat, jestli tam nemáme nechat životní rezervu, která bude vyšší jak přebytek. p. starosta - nemůžeme mít někde umrtvené peníze, které nemůžeme čerpat. p. místostarosta - každý rok byl přebytek na účtech. V případě, že bychom neměli peníze, tak máme kontokorent 8 mil. Kč. Předloni jsme měli přebytek 4 mil. Kč, tedˇ o něco méně. Řekněme si, kolik chceme mít minimální přebytek na konci roku, a během toho roku, jak budeme upravovat rozpočet, to do toho budeme tlačit. J. Fryčák mám požadavek, aby v rozpočtu sociální a zdravotní doprovázelo mzdové položky v paragrafech. R. Staroštík chtěl bych odpovědět Michalovi. Nová informace je ta, že nám mzdy dělá externí firma. Pokud by bylo to zdr. a soc. pojištění účtované u těch určitých paragrafů, tak nám to celou věc zpřehlední a líp se v tom rozpočtu vyznáme. Viděl jsem to u některé okolní obce. p. starosta - zkusíme to prověřit u firmy, která nám zpracovává mzdy. Hlasování o rozpočtu na rok 2015 (přítomno 14, pro 13, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Raška, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Prutyszyn, proti 0, zdržel se 1, jmenovitě Král) Závěr: ZO schvaluje rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč. Hlasování o přepracování jednacího řádu (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0) Závěr : ZO ukládá RO přepracovat jednací řád a předložit jej na nejbližším veřejném zasedání ZO. ad 6) Prioritní akce na rok 2015 p. místostarosta okomentoval promítnutou tabulku. Diskuse: J. Fryčák jsou tam projekty s částkama a projekty s nulou. Ty projekty s nulou jsou akce, které by se dělaly, kdyby nebyly dotace? p. místostarosta - ne, kdyby na to bylo. J. Fryčák - vidím to jinak. Třeba lávka v Trusovicích. Neviděl bych to jako prioritu, když máme problém jinde, třeba ve školní jídelně. p. starosta vloni jsme měli v prioritách lávku v Trusovicích, kiosek na hřišti v Trusovicích, bezbariérový přístup na přízemí OÚ. Poté, co jsme požádali o dotace, jsme vlastní zdroje k prioritám museli změnit. Pokud se nám uvolní nějaké prostředky je otázkou, co potom upřednostníme, co bude pro nás priorita. J. Fryčák v momentě, kdy se uvolní nějaké prostředky, tak bych o tom jednal znovu. p. starosta s tím souhlasím. p. místostarosta - pokud uspějeme s revitalizací, jsou tam 2 mil. Kč navíc. Pokud neuspějeme, tak je tam rezerva 3,9 mil Kč navíc. Pokud uspějeme na zálivy, je tam dalších 640 tis. Kč volných. Je fér, aby tam ty prioritní akce z minula zůstávaly. R. Staroštík ty čísla vyjadřují nějaké pořadí? 9

10 p. starosta to jsou jen čísla řádků, není to pořadí. Jsou to priority nad čarou a pod čarou. pí. Müllerová - řádky 22 a 28 mi splývají a zdají se mi nepochopitelné, jak tomu mám rozumět? p. místostarosta prověříme, jestli se jedná o záležitost z loňských priorit. J. Boštík je nějaký klíč k tomu, která kanalizace se bude dělat? p. místostarosta - větší zástavba má větší prioritu. M. Malaska máme tu vodojem, který nefunguje. Měly by se dělat prioritnější věci. p. místostarosta - vodojem je funkční, ale v tomto okamžiku jsme ho znovu nenaplnili, protože jsme tam dávali zařízení na sledování hladin. p. Král kdy bude přechod přes dráhu a co to bude stát? p. místostarosta problém s ČD je pořád stejný stav. Hledáme způsob, jak donutit SŽDC, aby sliby plnilo. My jsme projektovku udělali. Zavázali jsme se, že na své náklady předěláme sloupy, aby mohlo SŽDC za své peníze udělat chodník. p. Král - nebylo by lepší udělat tabulku, kde by byl seznam akcí, s kterýma se letos určitě počítá, další akce třeba výhledové a další akce pod čarou? p. místostarosta - jediné, co se udělá určitě, je revitalizace centra obce. Je na to smlouva. U ostatních akcí čekáme na vývoj. p. Baťa kdo sestavoval tabulku priorit? p. místostarosta tabulku jsem dělal já, pak ji projednávala RO, viděli jsme ji na pracovní poradě. J. Fryčák - můj návrh je vyhodit nuly, nechat tam ty čísla a ty jsou priority a ty odsouhlasíme. Pokud se něco změní tak se budeme bavit o dalších prioritách. p. starosta - udělal jsem úpravu řádků. Je to tedˇ srozumitelné? p. Král musíme to dnes schválit? Co když to necháme na příště? p. starosta - vzhledem k rozpočtu a dotacím to musíme schválit. Nyní budeme hlasovat o prioritních akcích. P. Fryčák přece se k tomu máme vyjádřit, ne? Kdy bude debatovat veřejnost? Schvalujete priority a schvalujete rozpočet a nedáte slovo. p. starosta - ale veřejnost k tomu diskutovala. P. Fryčák - debata byla, ale mezi zastupitelama. To nemyslíte vážně. p. Čouka - napřed diskutují zastupitelé a teprve potom veřejnost. p. starosta ale ta diskuse k tomu byla. Neříkal tu snad někdo, že ta tabulka je špatná? P. Fryčák - priority určovalo 5 lidí, komise ještě nejsou. p. místostarosta - to není pravda že nedebatovali občané. p. Čouka nastudujte si zákon o obcích. P. Fryčák kde by se to mělo projednat, kde jsou odborné orgány rady, kde dát doporučení? p. Čouka pět let je návrh dělat zastupitelstva každý měsíc, byl by prostor věci probrat. Hlasování o odložení hlasování o prioritních akcích (přítomno 12, pro 10, proti 0, zdržel se 2) p. místostarosta prodloužíme jednání na projednání kterých bodů? Ty dotace jsou moc důležité. p. Král navrhuju sejít se tu do 14 dnů a projednat ten zbytek. R. Staroštík - navrhuju prodloužení jednání za účelem probrání dotací. Hlasování o prodloužení veřejného zasedání s tím, že bude projednán bod 8 dotace. (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0) 10

11 ad 8) Dotace Obec se snaží i letos získat dotace z národních i evropských zdrojů. Na dotace není právní nárok a jde vždy o schopnost žadatele správně žádost o dotaci podat a doložit takové argumenty, které získají u poskytovatelů dotací dostatek důvodů k přiznání dotace. Byly již vypracovány a podány žádosti o dotace z dotačních titulů Olomouckého kraje, kde se obec uchází o dotace na akceschopnost zásahových jednotek hasičů a na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích. U zásahových jednotek je spoluúčast obce 60%, dotace bývá každoročně přiznána ve výši několika desítek tisíc korun. U dopravně inženýrských opatření se ucházíme o dotaci na parkovací zálivy u školek a na křižovatku komunikace III. tř. na odbočce ke škole. Spoluúčast obce je 50%, maximální dotace může být v našem případě až 640 tis. Kč. Návrh na usnesení je : ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci parkovacích zálivů u obou MŠ a křižovatku ulic Za Pilou, U Stavu a Pod Lipami (ke škole) z dotačního titulu Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce Dále byla vypracována a podána žádost o dotaci z MŠMT na úplně novou mateřskou školku umístěnou do školského areálu. Rozpočtové náklady jsou přes 46 mil. Kč. Maximální dotace je 30 mil. Kč. Zbytek by musela uhradit obec. Dá se očekávat, že skutečné náklady by byly výrazně nižší v úrovni do 35 mil. Kč, což je reálná cena, která by se dala vysoutěžit. Žádost o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ. Návrh na usnesení je : ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ. Diskuse: p. Král bavili jsme se o 22 mil. Kč, tady je 46 mil. Kč. Co tam všechno je? p. místostarosta - jsou tam i komunikace a parkoviště. A je to včetně vybavení. Byla vypsána zřejmě poslední výzva k podávání žádostí z Regionálního operačního programu na Střední Moravě na revitalizace center obcí. Ucházíme se o dotaci na stavební úpravy místních komunikací, které ještě nejsou upraveny po výstavbě kanalizací. Maximální výše dotace je 10 mil. Kč a současně musí jít o max. 85% způsobilých výdajů. S ohledem na šibeniční termíny a poměrně velkou alokaci fin. prostředků je obrovská šance na dotaci. Tento dotační titul má vzhledem ke končícímu programovému období zvláštní požadavek poskytovatele. Příjemce se musí zavázat, že v případě získání dotace bude umět akci zrealizovat do konce roku a bude umět vyčkat na dofinancování přiznané dotace, t.j. rozdílu mezi požadavkem na spoluúčast 30% a cílovou spoluúčastí 15%. Jsou již upřesněné rozpočty, proto se mění částky v usnesení pro hlasování viz : Celkem projekt: ,- Kč Celkem způsobilé: ,- Kč 11

12 30% způsobilých: ,30 Kč Nezpůsobilé: ,- Kč Celkem závazek obce : ,30 Kč Návrhy na usnesení jsou : ZO schvaluje záměr realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" v předpokládaných nákladech na realizaci ,-Kč za podpory dotace z ROP. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa". ZO schvaluje spolufinancování realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, t.j. celkem ,- Kč, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu. ZO schvaluje nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m2. p. místostarosta u té druhé etapy revitalizace je ten výdaj Kč maximální částka, která by se musela dát z rozpočtu. Předpokládáme, že ta částka bude 1 mil. 700 tis. Kč, maximálně 2 miliony po vysoutěžení. Diskuse: p. Prutyszyn - ten zábor je tam nutný? Co když to ti vlastníci třeba neprodají? p. místostarosta - obec by měla vlastnit pozemky mezi ploty. Je potom jednodušší vyjednávat inženýrské sítě. Pokud to nepovolí, sepíší s náma smlouvu o právu provést stavbu. p. Prutyszyn proč není zařazená osa E? p. místostarosta ta není zařazená ze 2 důvodů. Je tam velké množství nevyřešených vlastnických vztahů a 2 z nich jsou v exekuci a obáváme se, že by se nám to nepovedlo. Kdybychom to tam zařadili, tak se dostaneme minimálně na 5-6 mil. Kč nezpůsobilých výdajů, které bychom museli zaplatit sami. Budeme na tom pracovat, aby to bylo připraveno pro další realizaci. Hlasování o dotaci z ROP na místní komunikace (přítomno 13, pro 13, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje záměr realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" v předpokládaných nákladech na realizaci ,-Kč za podpory dotace z ROP. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa". ZO schvaluje spolufinancování realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, t.j. celkem ,- Kč, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu. 12

13 ZO schvaluje nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m2. Poslední žádost o dotaci, kterou v těchto dnech připravujeme, je žádost z operačního programu Životní prostředí na zateplení a výměnu oken v budovách školních dílen a školní kuchyně s jídelnou a družinou. U druhé budovy žádáme i o instalaci rekuperační jednotky, která bude řešit i novou vzduchotechniku ve školní kuchyni. Dotace činí až 90%, naděje na úspěch v dotaci je snížena tím, že na tuto výzvu je alokace prostředků jen ve výši 500 mil. Kč, což je méně než ¼ poslední výzvy. Na druhé straně je šibeniční termín k podání žádosti, což dává větší šanci těm, kteří to stihnou. Diskuse : p. Král - neuvažujeme, že by se v budoucnu ta budova zvedla? p. místostarosta uvažuje, bylo to tu již řečeno. p. Machala máme představu, v jakém stavu je izolace podzemní vody v dílnách? p. místostarosta - v rámci zateplení obou budov je odhalení základů. p. Staroštík kdy budeme znát rozhodnutí o dotaci? p. místostarosta o akceptaci se rozhoduje do jednoho měsíce. Do musí být výsledek výběrového řízení a dokončení do konce roku. Hlasování o dotaci z OPŽP (přítomno 14, pro 14, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Raška, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0 ) Závěr: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy školních dílen s výměnou oken a dveří a na zateplení budovy školní jídelny a družiny s výměnou oken a dveří a s rekuperací vzduchu. Hlasování o prodloužení veřejného zasedání o projednání výborů (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0 ) ad 9) Výbory zastupitelstva Předsedové finančního a kontrolního výboru předložili návrh členů obou výborů (výbory mají celkový počet 5 členů) na ustavujícím zasedání byl zvolen předsedou Finančního výboru zastupitelstva obce RNDr. Josef Fryčák a předsedkyní Kontrolního výboru zastupitelstva obce byla zvolena Mgr. Ing. Miroslava Müllerová, návrh na usnesení je ZO schvaluje členy finančního výboru ve složení : Jaroslava Slouková, Hana Štraitová, Iveta Nováková, Miroslav Hanzík. ZO schvaluje členy kontrolního výboru ve složení : Olga Korytárová, Tomáš Římský, Michal Prutyszyn, Radek Staroštík. Diskuse: nebyla 13

14 Hlasování o složení výborů zastupitelstva (přítomno 14, pro 14, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Raška, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje členy finančního výboru ve složení : Jaroslava Slouková, Štraitová, Iveta Nováková, Miroslav Hanzík. Hana ZO schvaluje členy kontrolního výboru ve složení : Olga Korytárová, Tomáš Římský, Michal Prutyszyn, Radek Staroštík. Hlasování o prodloužení veřejného zasedání o příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje IDSOK (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0 ) ad 10) Příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje IDSOK Hlasování o sjednocené dopravní obslužnosti Ol. kraje (přítomno 14, pro 14, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Raška, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0 ) Závěr: ZO schvaluje příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje - integrovaný dopravní systém olomouckého kraje (IDSOK) ve výši 70,-Kč/obyvatel. ad 13) Kontrola usnesení, závěr Ukončení jednání v : 23,00 hod. Zaznamenala: P. Vašenková Ověřovatelé : Mgr. Jitka Stužková Mgr. Jiří Slepica starosta obce Jan Raška 14

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2007 na obecním úřadě =================================================================== Přítomni:

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ

Zápis č. 13/15/2007 JEDNÁNÍ Zápis č. 13/15/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 12. 11. 2007 ve sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 18 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.miloš Fišer, Roman Knob, Petr

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.9.2012 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM

Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Zápis č. 2/2010 ze zasedání ZMM Doc. jak je to s investičními akcemi města? Je dobré se podívat na to, jak to bude vypadat s financemi pro příští roky. Když to dobře půjde, tak jen BD pro seniory bude

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Ing. Bohuslav Kabátek Bc. Jiří Šolc Program Paní primátorka přivítala přítomné na první řádné schůzi rady města,

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,08 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce (dle

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastupitelstva.

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ Zápis č. 6/36/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 29.6.2009 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více