Zastupitelstvo Obce Bohuňovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo Obce Bohuňovice"

Transkript

1 Zastupitelstvo Obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 2. veřejného zasedání obce konaného dne v kině Přítomni : 15 členů zastupitelstva 29 občanů obce ( dle presenčních listin, přiložených k zápisu na OÚ) Předčasný odchod pí. Nováková 19,50 hod. Jednání zahájil v 18,08 hod. starosta obce Mgr. Jiří Slepica. Předsedající sdělil, že jednání bylo řádně a zákonným způsobem svoláno a že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, konkrétně 15 a je tedy schopno právoplatně rozhodovat. Dále uvedl, že program jednání byl zveřejněn na plakátech, pozvánkách a na našich www stránkách. Podklady byly zaslány a zveřejněny v řádném termínu. Upozornil hosty, že se jednání nahrává pro potřeby přesnějšího zápisu. Zápisem z jednání byla pověřena pí. Vašenková, úřednice OÚ. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni p. Raška a pí. Stužková. Předsedající přečetl program a vyzval zastupitele k připomínkám či doplnění programu. Program: 1. Zahájení a povinné procedurální body 2. Slib zastupitele 3. Zpráva o činnosti rady obce a úkolech ZO 4. Všeobecná diskuse 5. Upravený rozpočet obce č. 7/2014 k a rozpočet na rok Prioritní akce na rok Odměňování zastupitelů 8. Dotace 9. Složení výborů zastupitelstva, návrhy na obsazení dozorčí rady CZ Bohuňovice, s.r.o. 10. Příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje IDSOK 11. Prodej obecního pozemku 12. Aktualizace obecně závazné vyhlášky 13. Rekonstrukce sokolovny a zpráva z valné hromady 14. Návrh na usnesení, závěr J Fryčák - navrhuji bod o odměňování zastupitelů zařadit před rozpočet a další bod rekonstrukci sokolovny. p. starosta prioritní akce nemají vliv na rozpočet obce a odměňování zastupitelů také ne, protože navrhujeme posunutí platnosti odměňování až po 1.4., kdy bude platit novela zákona. Rekonstrukci sokolovny zařadíme pod číslo 13 a návrh na usnesení a závěr bude bod č

2 R. Staroštík chci zopakovat návrh ohledně odměn z minulého týdne, kterého se případná novela zákona nedotkne. p. Král nebylo by lepší zařadit sokolovnu před schválením rozpočtu? p. starosta - nemyslím si, že by se tu dnes schvalovala nějaká částka, která by se dotýkala rozpočtu. Vezmeme jen na vědomí informaci z valné hromady. Usnesení ZO je platné z roku 2010, kdy jsme přislíbili spolufinancování ve výši 15 % způsobilých výdajů. A bod odměňování zastupitelů rozpočet neovlivní. p. místostarosta - do rozpočtu můžeme dávat ty věci, které jsou schváleny.tato částka je v rozpočtové rezervě. R. Staroštík bude se mluvit o rozpočtu, proto by vyjádření valné hromady ohledně sokolovny mělo zaznít dřív. p. starosta - budeme hlasovat o tom, zda se zařadí tento bod do programu a potom budeme hlasovat o tom, kam se zařadí. Hlasování o bodu Zařazení rekonstrukce sokolovny a zpráva z Valné hromady, Hlasování (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) Navrhuji zařadit tento bod jako bod č. 13. Protinávrh není. Hlasování (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) Hlasování o celém programu i se zařazeným bodem (přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0) K ověření zápisu z minulého zasedání předsedající sdělil, že zápis z minulého jednání byl ověřen ověřovateli pí. Novákovou a p. Králem. Zápis byl zveřejněn a zaslán zastupitelům, jsou nějaké námitky? Nejsou. Zápis se tedy považuje za schválený. Návrhová komise : pí. Faltysová, pí. Korytárová, p. Prutyszyn Hlasování (přítomno 15, pro 13, proti 0, zdržel se 2) Forma hlasování zvednutím ruky. Hlasování o řídícím diskuse (přítomno 15, pro 14, proti 0, zdržel se 1) Řídící diskuse: p. Petřek ad 2) slib zastupitele Nový zastupitel je Jakub Cenkl. Dne se vzdal mandátu pan Petr Šimša z důvodu neslučitenosti funkcí. Uvolněný mandát zastupitele získal dnem náhradník stejné volební strany pan Jakub Cenkl. Návrh na usnesení je: ZO bere na vědomí složení slibu nově zvoleného člena ZO Jakuba Cenkla bez výhrad. Pan Jakub Cenkl přečetl slib a podepsal jej. 2

3 Hlasování o složení slibu (přítomno 15, pro 14, proti 0, zdržel se 1) Závěr: ZO bere na vědomí složení slibu nově zvoleného člena ZO Jakuba Cenkla bez výhrad. ad 3) Zpráva o činnosti RO a úkolech ZO V podkladech byla zpráva o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. Přečtu jen plnění úkolů zastupitelstva. Návrh na usnesení je: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce. Diskuse: F. Čouka proběhly 2 porady zastupitelů. Zajímá mě, co se tam probíralo. Není z toho žádný zápis. A zápisy z RO by měly být veřejně přístupné. p. starosta byly to pracovní porady zastupitelů a bylo to neveřejné jednání. Nebyla to rozšířená rada, nevím jestli bychom měli o tom informovat, samozřejmě můžem. p. místostarosta - z pracovních skupin se nedělá žádný zápis. M. Malaska všechny věci v obci jsou veřejné, i zápisy z RO by měly být veřejné. J. Fryčák byly 2 pracovní porady zastupitelů. Na první byla prezentace projektu nové MŠ kvůli dotaci, druhá porada byla prezentace sokolovny a příprava plesu. p. místostarosta na další pracovní poradě máme v plánu - jak se hospodaří, jak se sestavuje rozpočet. Je to porada, nepřijímá se žádné usnesení. Jestli zastupitelé řeknou udělejme z toho zápis a vyvěsme ho, já bych s tím neměl problém. R. Staroštík na pracovních schůzkách se řešily věci, které zde dnes budou otevřeny, zápis z RO je jiná věc. Mluvilo se o prodeji pozemku za Zuzkou, rozpočtu a odměnách. p. Král - navrhuji, že ty zápisy z RO začneme zveřejňovat. A vyškrtat citlivé údaje. p. starosta - je to dáno zákonem, že jednání RO je neveřejné. Ale usnesení je veřejné. p. Baťa mám od ministerstva vyjádření k poskytování zápisů z RO, můžu to poskytnout. Jednání je neveřejné, zápisy jsou po úpravě zveřejnitelné. p. místostarosta ano, jsou zveřejnitelné. P. Siegl důležité je, že je dostupné usnesení z RO. Zastupitelé se rozhodněte, jestli budou zápisy veřejné nebo ne a konečně začněte plnit něco, kvůli čemu jsme se tu sešli. p. Král chci vyzvat zastupitele k vyjádření svého názoru a zdůvodnění svého rozhodnutí. M. Müllerová osobní údaje jsou jméno, příjmení, datum narození a bydliště a tyto údaje by neměly být zveřejňovány. Veřejný je výstup a tím je usnesení. Máme tu zákon 106/1999 Sb. o poskytování informací, takže pokud vznesou konkrétní dotaz, obecní úřad jim musí odpovědět. p. Baťa je to na rozhodnutí zastupitelstva, jestli chtějí zveřejňovat zápisy nebo ne. Mě jako občana zajímá, jak mě který zastupitel zastupuje. F. Čouka mám právo jako občan podávat návrhy u projednávaných bodů. Podle zákona 106 se nemám na co zeptat. p. starosta z pracovních porad není žádný zápis. Jednalo se tam o škole, o rozpočtu, o přípravě plesu. M. Müllerová zastupitelům je volbou dána důvěra. Dělali bychom rádi tyto schůzky za účasti veřejnosti, bohužel ale v naší obci je nešvar, že zasedání trvají 6-8 hodin a lidé jsou zdeptáni neplodnými diskusemi. Na té schůzce jsme se vyptávali na to, čemu jsme nerozuměli. Udělali 3

4 jsme tam za 3 hodiny tolik, co v tomto sále uděláme za 8 hodin. Proto se přikláním k tomu, aby se zápis nedělal, je to pracovní schůzka. p. Pazdera mám jako občan právo se něco dozvědět. U revitalizace obce -v prvním kole smlouva za 12 mil. Kč, v druhém kole smlouva s Karetou za 17 mil. Kč. Kdo ten rozdíl zaplatí? Chci se ze zasedání RO dozvědět fakta. Od voleb není ustanovená stavební komise, kdo připravuje věci po odborné stránce? p. místostarosta ke spoustě věcí se vyjadřovat nebudu, je to zbytečné. Navrhuji ukončit tuto diskuzi. p. Král navrhuje hlasovat o zvěřejňování zápisů z RO, nabízí i druhý návrh, který počítá s posouzením citlivých údajů advokátní kanceláří. p. starosta lze hlasovat o jednom návrhu, o druhém podmíněně hlasovat nelze. Hlasování o tom, zda ZO schvaluje zveřejňování zápisů RO. (přítomno 15, pro 5, proti 7, zdržel se 3) M.Malaska v obci byli podomní prodejci. Pan tajemník tvrdí, že o tom neví, paní Korytárová že o tom ví. Podomní prodej tu máme zakázaný. Jak jste to vyřešil? p. starosta pan tajemník nikomu nic nepovolil. M. Malaska zabývali jste se tělocvičnou ve škole v období prázdnin? p. starosta - nezabývali. Říkal jste, že dáte nějaký písemný podnět. Můžeme to projednat s paní ředitelkou. M. Malaska takže k tomu dávám ústní podnět. Chtěl bych se zeptat na mimořádné odměny starostovi a místostarostovi. Jak to bylo? p. starosta nejsou to mimořádné odměny, jsou to odměny při ukončení funkce uvolněného funkcionáře. Je to podle zákona. M. Malaska pan bývalý místostarosta měl problém se sestavováním rozpočtu a ještě dostal odměnu. To mi na tom vadí. R. Staroštík k tomu můžeš vyjádřit názor ale jinak je to věc svědomí a je to ze zákona. p. Král na minulém zasedání bylo slíbeno, že se na příští ZO projedná směrnice soc. fondu, která je zastaralá. Chybí mi to tu. A bylo mi slíbeno, že mi zašlete vyúčtování uličky. Nedostal jsem to. p. starosta v závěrečné zprávě byl chybný odkaz na zákon o soc. fondu. Chyba byla opravena. p. místostarosta omlouvám se, vyúčtování uličky pošleme. p. Pazdera chci se zeptat ohledně revitalizace - kdo stanovoval ceny, ze kterých se vychází? Kdo navrhoval, které ulice půjdou do revitalizace? Z čeho se vycházelo, když stavební komise nefunguje? p. místostarosta v RO bylo rozhodnuto, že z těch dříve připravených projektů opravy komunikací po kanalizaci budou zařazeny 3 ulice. Poslední ulice, která je připravena v PD, má bohužel tak složité vlastnické vztahy, že se nedá tak rychle připravit. Navíc by měla nezpůsobilých výdajů okolo 4 5 milionů Kč, proto jsme ji zatím nezařadili. Dotace je 85 %. Rozhodovala tedy RO na základě předložených dokladů projektanta. M. Malaska chci se zeptat na využívání tělocvičny. p. místostarosta máme projekt na vstup zezadu, který by řešil mimoškolní využívání tělocvičny. pí. Keclíková k užívání tělocvičny je smlouva, kde je uvedeno, že se v době svátků a pracovního klidu tělocvična nevyužívá. Paní ředitelka jedná v souladu se smlouvou. M. Malaska - máte přijaté nějaké kroky, aby nebylo výběrové řízení zmanipulováno? 4

5 p. starosta - bude výběrové řízení, které proběhne standardním způsobem. p. místostarosta - nikdy tu nebylo zmanipulováno žádné výběrové řízení. Nedá se zabránit tomu, že se opakuje výběrové řízení. Je to třeba z důvodu, že se přihlásí pouze jeden uchazeč. Doporučoval bych, aby v té výběrové komisi byli členové Kontrolního výboru. p. Pazdera chtěl bych se zeptat, na co se konkrétně dotazoval pan Čouka ohledně vybavení kuchyně? p. starosta p. Čouka měl připomínky na doplnění kuchyně v KD. Dali jsme opravit fritézu a necháme posoudit kuchyň odborníkem, který navrhne dovybavení kuchyně. Závěr : ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce ad 4) Všeobecná diskuse Diskuse: začátek v 19,37 hod. M. Pauch - jestli by bylo možné zařadit do rozpočtu pro letošní rok studii školského areálu jako celku, kde se uvažuje se školkou a halou. Aby tam byly plošné komunikační a energetické vazby. p. starosta teď jsme nechávali vypracovat studii k žádosti ohledně stavby nové MŠ v areálu ZŠ. Tato studie počítá s tím, že vedle tělocvičny bude sportovní hala. p. místostarosta inženýrské sítě ještě naplánovány nejsou. Jestliže dopadne ta žádost dobře, bude další prostor pro zpracovávání dalšího stupně PD pro vytvoření školky s náklady, s kterýma se počítá do rozpočtu. Mohl by se tak udělat celý areál. Pokud ta dotace nevyjde, tak by tam měly být volné prostředky pro studie a projektování. pí. Čtvrtlíková přijde mi divné, že se tu zabýváme studií a ne konkrétně podlahou nebo elektrikou v jídelně. p. místostarosta řešíme dotaci na zateplení a vzduchotechniku na ŠJ, kde jsou současně zadány i interiéry. Nesouvisí to se studií na areál. pí. Čtvrtlíková a je nějaký termín? p. starosta termín pro podání žádosti o dotaci je Kdy bude rozhodnuto, to nevíme. Prioritu má ŠJ, dílny a nová MŠ. Ještě je v prioritách 300 tis. Kč pro vybavení gastro pro jídelnu. M. Malaska jak dopadl obecní ples? p. starosta bylo 88 platících, 26 volných vstupenek, zisk Kč, ještě není zaplacen poplatek OSE. p. Král paní ředitelka školy vloni navrhovala částku 200 tis. Kč na nakoupení chladící místnosti. Proč obec tuto částku neposkytla? p. místostarosta pokud si vzpomínám tak toto nebylo prioritní. pí. Divišová dávám rozpočet, kde je celková částka na běžný provoz školy a pod tabulkou jsem měla napsáno, že jsou to částky, které v rozpočtu nejsou zahrnuty, protože to jsou částky na opravy, na které musím získat cenovou nabídku a jsou tam investice. Investice jsem do toho rozpočtu nezapočítávala. p. místostarosta nebylo to takto navrženo jako investice školy mimo příspěvek. Nevím, proč se to tam nedostalo. Škola má fond oprav a fond rezervní. Ta debata o tom nevznikla, proto se to tam nedalo. 5

6 p. Král máme nové zastupitelstvo s tajemníkem a jednací řád, který s tímto nepočítá. Můj návrh je přepracovat jednací řád. pí. Čtvrtlíková kdysi jste k nám poslali nějakého pána na tu chladící místnost, měřil si to a tak bych se chtěla zeptat, v jaké fázi to je? p. místostarosta nevzpomínám si, že bych tam někoho posílal. Zkuste dohledat, kdo a z jaké firmy to byl. p. Pazdera takže stará verze s krčkem od toho se upouští a bude se ŠJ s družinou pouze zateplovat, vyměňovat a opravovat. p. místostarosta v této fázi, druhá fáze bude na projektování patra s tím, že cílově by ta vzduchotechnika byla strojovnou. p. Pazdera můžeme dostat nějaké informace k revitalizaci obce? Jak se to dotkne provozu školy a dětí? p. místostarosta firma zahájí práce na začátku března. Projednávali jsme možnost posunutí termínu dokončení. Byl nám termín posunut do posledního června. Zatím jsme otázku organizace výstavby okolo školy neřešili. Máme technický a autorský dozor, takže to budeme řešit při první příležitosti. p. Pazdera jak se třeba budou vyvážet popelnice? Musíte zajistit průjezd hasičům a sanitce a zajistit náhradní parkování občanům. p. místostarosta vždycky se toto řešilo, náš požadavek je, aby ti lidé trpěli co nejméně. p. Pazdera - plánuje se nějaké sezení? Nebo se to občané dozví přes internet? A bude na internetu viset harmonogram? Nedokážu si představit, jak tam mezi těma strojema budou procházet děti. Sám se tam na to podívám. p. místostarosta - koordinátor bezpečnosti práce je pan Hróz, který tam bydlí a nepochybuji o tom, že si to pohlídá. Dohodneme se tak, aby ti občané informováni byli a zajistilo se to tak, aby to pro ně bylo co nejméně konfliktní. U školy musí být samozřejmě zajištěna bezpečnost. P. Fryčák zpracovává se projekt na zateplení ŠJ, bude podána žádost o dotaci. Současně se počítá s nádstavbou, jak byla původně zamýšlena. Studii dělají manželé Kovaříčkovi? p. místostarosta - zatím manželé Kovaříčkovi dělají PD na tu budovu ŠJ a družinu a na budovu dílen. Jestli bude vůle, tak by dělali i PD na tu případnou dostavbu budovy ŠJ. P. Fryčák nebudou navazující práce spolu kolidovat? p. místostarosta Kovaříčkovi tuto informaci dostali. p. starosta měl by být pochůzí strop, aby pak další patro šlo udělat. P. Fryčák podepisuji se pod to, co řekl Mirek Pauch. Je dobré dopředu vědět koncepční představu areálu. Přivedení komunikace k té školce je takové, jaké je. Za dané situace nic jiného nebylo možné. Je nutné začít tím areálem jako celkem. Nezávisle na dotaci není důvod čekat a urbanistickou studii ve 2 variantách nechat zpracovat. K té ŠJ gastro je podpořeno, chlazení není podpořeno? Jak tomu mám rozumět? Na zastupitelstvech to zaznívá opakovaně. Podle pí. Čtvrtlíkové je chlazení důležitější než gastro. J. Fryčák ten projekt se připravuje na to přízemí a na to, co tam paní Čtvrtlíková chce. Rozmístění místností, podlahy atd. Bude to priorita. Rada rozhodla o vytvoření koncepce rozvoje obce a ta se začne zpracovávat. Jste všichni zváni, abyste se na tom všichni podíleli. J. Boštík chtěl bych za obyvatele ulice Ke Hřbitovu, kdy jsme podali tento týden žádost o zařazení do priorit obce zřízení kanalizace a zpevnění povrchu. Stav této komunikace se řeší od roku Je tam pořád jen šotolina, denně tam projede několik desítek aut. Chci se zeptat výhledově, jak to bude vypadat? Dojde letos k nějakému zpevnění? p. místostarosta odprodej části pozemků bylo z důvodu, že ten pás byl tak úzký a nebylo možné tam dát inženýrské sítě a v té době tam nestál žádný domek. Máme PD na všechno a stavební 6

7 povolení na kanalizaci. Chceme dát letos žádosti o dotaci na více úseků. Tato ulice má projekt, nepochybně do té žádosti o dotaci půjde. Jak se udělá kanalizace, tak se může začít dělat něco s povrchem. p. Čouka na to gastro jsme dali jen 300 tis. Kč, je to velmi málo. Rozpočet máme velmi našponovanej. M. Malaska bude dělat zastupitelstvo komise? p. starosta rada ustavila 4 komise komisi životního prostředí, kulturní komisi, školskou komisi a komisi rozvoje obce. M. Malaska neměl by být součástí té komise rozvoje obce i pan Pazdera? Je to odborník a bylo by to ku prospěchu obce. p. starosta - zatím máme předsedu komise, členy ještě ne. F. Čouka ml. v případě, že neuspějeme s dotací na ŠJ, investujeme jen 300 tis. Kč? p. starosta v těch prioritách jsou kvůli dotacím navržené určité částky. Třeba na spolufinancování dotace na místní komunikace je částka 3 mil. 700 tis. Kč. Pokud se ta dotace získá, bude ta částka nižší. Pak se teprve rozhodneme, jak s těmito penězi naložíme. p. místostarosta pokud se dotace nezíská, dá se udělat např. chladící místnost. P. Fryčák kdysi byla nabídka na finanční podíl na zpevnění komunikace Ke splavu. Nevím, jak to potom dopadlo. Pan Brumar nabízel finanční podíl. p. místostarosta pan Brumar nabízel finanční podíl na asfaltovou komunikaci. Ta neprošla, tak jsme tam dělali nízkonákladovou cestu. p. Pazdera nabízím Vám za odvoz asfaltový recyklát pro řešení problémů v ulici u hřiště. p. místostarosta recyklát máme a používáme. Diskuse ukončena ve 20,22 hod. ad 5) Upravený rozpočet obce č. 7/2014 k a rozpočet na rok V podkladech byla tabulka s radou upraveným rozpočtem 7/2014, rozpočet byl upraven na skutečnost plnění k Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí upravený rozpočet obce č. 7/2014 schválený Usnesením rady obce č. 3 ze dne k ve vyrovnané výši ,-Kč Diskuse: nebyla Závěr: ZO bere na vědomí upravený rozpočet obce č. 7/2014 schválený Usnesením rady obce č. 3 ze dne ve vyrovnané výši ,-Kč Dále byla přiložena tabulka s návrhem rozpočtu na rok 2015 s tím, že je členěn do položek dle nejvyššího druhového třídění (byl zveřejněn na www stránkách obce 15 dnů před zasedáním), rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši ,-Kč resp ,-Kč po upřesnění částky týkající se veřejně prospěšných prací mzdy za prosinec, navýšení rozpočtu v objemu ,-Kč (příjmy 4116 a výdaje paragraf 4222), návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč. Diskuse: 7

8 p. Král nikde jsem se z těch tabulek nedočetl, kolik nás budou stát platy zastupitelů a tajemníka. p. starosta odměny zastupitelů za rok 2015 jsou na položce mil. 50 tis Kč. Je tam rezerva 60 tis. Kč. Navýšení o tajemníka je o 251 tis. Kč. Nejsou tam ještě členové komisí. Odvody jsou jinde. p. Čouka kolik to celé stojí? Neptám se na umístění v položkách. pí. Nečasová v té tabulce je hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění je na paragrafu 6171 a na položce 5031 a 5032 a je to zhruba 35%. M. Malaska - a tajemníka najdeme kde? p. starosta - tajemník v žádné tabulce není, ten nemá odměnu, má svůj plat. Je to 251 tis. Kč + 35% na odvody za tajemníka. p. Král už se to řešilo na minulém zastupitelstvu, proč se to neudělá srozumitelně? Jaký je skutečný rozdíl? M. Malaska má místostarosta s obcí nějakou smlouvu? p. místostarosta s obcí nemám žádnou, s CZ ano. M. Pauch mě ta informace, že náklady na zastupitele přijdou navíc o 251 tis. Kč + odvody na sociální a zdravotní, přijde naprosto srozumitelná. A rozumím i tomu, že během roku se zvýší o nezaměstnané, brigádníky, členy komisí atd. P. Fryčák mohla by být udělána neparagrafová tabulka pro občana? Doplněná o těch 35%? Když budou nějaké dohody aby se prezentovalo, jaké byly uzavřeny. Na jakou činnost a v jaké výši, ne s kým. M. Malaska co toto navýšení zaměstnanců přinese obci, v čem se zlepší služby? p. místostarosta hodnotit lze podle výsledků. Jestliže jsou výsledky měřitelné, může hodnotit každý laik. Jestliže tato obec dosáhla za poslední 4 roky měřitelných výsledků 65 mil. Kč dotací, potom jsme byli úspěšní. Zásadním způsobem si na sebe vydělal. M. Pauch - práce zastupitelstva je velice snadno měřitelná. Jednou za 4 roky to občané změří a výsledek voleb ukáže, jestli to ZO pracovalo dobře nebo špatně. Nevím, co tu chcete rozebírat. p. Čouka s čím poměřujete 60 mil. Kč? Dejte mi 15 obcí naší velikosti kolik mají dotací, kolik mají na účtech? M. Malaska - omezujete se na získávání dotací. Jak je dotace hospodárně využitá? Jak se tu žije lidem? p. Baťa každý rozpočet je špatně udělaný a nerozumíme tomu. Proto sem ani ti lidi nechodí. M. Malaska vadí mi, že předložíte nějakou tabulku, která je polovičatá. p. starosta - ta tabulka vychází z nařízení vlády. p. Král tuto tabulku vidím poprve. Na pracovní schůzce jsem chtěl rozkličovat položku kom. služby, územní rozvoj, kde se plánují 4 mil. Kč. Nedostali jsme to. Nejsou z té pracovní schůzky zápisy, úkoly. Věci, které jsme požadovali, ty jsme nedostaly. P. Fryčák je problém udělat tabulku ne podle vyhlášky ale tabulku pro občana a přidat tam ty procenta? Proto se tedˇ pro mnohé zbytečně diskutuje a ztrácí čas možná na důležitější věci. V momentě, kdy je ustanoveno nové zastupitelstvo, které je z více jak 50% nové a nastavujete maximální odměny a nezdůvodní to, to taky není správné. Zajímá mě to porušení rozpočtové kázně ze strany současného tajemníka. Představitelé obce by na to měli nějakým způsobem zareagovat. p. Prutyszyn u soc. a zdrav. pojištění jsme zjistili, že je tam něco špatně. Mělo by se to v tom novém rozpočtu napravit. J. Fryčák k tomu rozpočtu v příjmech máme zařazení přebytku mil. 400 tis. Kč, což máme na bankovním účtu. Příjmy máme 48 mil. 311 tis. Kč a výdaje máme taky 48 mil. 311 tis. 8

9 Kč. Chci se zeptat, kolik bude na bankovním účtu k ? Očekával bych, že tam zbyde o něco víc, než je ten start. p. starosta - nemůžeme předpokládat, kolik bude ke konci letošního roku. Buď bysme museli postavit rozpočet jako přebytkový, nebo jako schodkový. J. Fryčák chci se zeptat, jestli tam nemáme nechat životní rezervu, která bude vyšší jak přebytek. p. starosta - nemůžeme mít někde umrtvené peníze, které nemůžeme čerpat. p. místostarosta - každý rok byl přebytek na účtech. V případě, že bychom neměli peníze, tak máme kontokorent 8 mil. Kč. Předloni jsme měli přebytek 4 mil. Kč, tedˇ o něco méně. Řekněme si, kolik chceme mít minimální přebytek na konci roku, a během toho roku, jak budeme upravovat rozpočet, to do toho budeme tlačit. J. Fryčák mám požadavek, aby v rozpočtu sociální a zdravotní doprovázelo mzdové položky v paragrafech. R. Staroštík chtěl bych odpovědět Michalovi. Nová informace je ta, že nám mzdy dělá externí firma. Pokud by bylo to zdr. a soc. pojištění účtované u těch určitých paragrafů, tak nám to celou věc zpřehlední a líp se v tom rozpočtu vyznáme. Viděl jsem to u některé okolní obce. p. starosta - zkusíme to prověřit u firmy, která nám zpracovává mzdy. Hlasování o rozpočtu na rok 2015 (přítomno 14, pro 13, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Raška, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Prutyszyn, proti 0, zdržel se 1, jmenovitě Král) Závěr: ZO schvaluje rozpočet na rok 2015 v předloženém znění ve vyrovnané výši ,-Kč. Hlasování o přepracování jednacího řádu (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0) Závěr : ZO ukládá RO přepracovat jednací řád a předložit jej na nejbližším veřejném zasedání ZO. ad 6) Prioritní akce na rok 2015 p. místostarosta okomentoval promítnutou tabulku. Diskuse: J. Fryčák jsou tam projekty s částkama a projekty s nulou. Ty projekty s nulou jsou akce, které by se dělaly, kdyby nebyly dotace? p. místostarosta - ne, kdyby na to bylo. J. Fryčák - vidím to jinak. Třeba lávka v Trusovicích. Neviděl bych to jako prioritu, když máme problém jinde, třeba ve školní jídelně. p. starosta vloni jsme měli v prioritách lávku v Trusovicích, kiosek na hřišti v Trusovicích, bezbariérový přístup na přízemí OÚ. Poté, co jsme požádali o dotace, jsme vlastní zdroje k prioritám museli změnit. Pokud se nám uvolní nějaké prostředky je otázkou, co potom upřednostníme, co bude pro nás priorita. J. Fryčák v momentě, kdy se uvolní nějaké prostředky, tak bych o tom jednal znovu. p. starosta s tím souhlasím. p. místostarosta - pokud uspějeme s revitalizací, jsou tam 2 mil. Kč navíc. Pokud neuspějeme, tak je tam rezerva 3,9 mil Kč navíc. Pokud uspějeme na zálivy, je tam dalších 640 tis. Kč volných. Je fér, aby tam ty prioritní akce z minula zůstávaly. R. Staroštík ty čísla vyjadřují nějaké pořadí? 9

10 p. starosta to jsou jen čísla řádků, není to pořadí. Jsou to priority nad čarou a pod čarou. pí. Müllerová - řádky 22 a 28 mi splývají a zdají se mi nepochopitelné, jak tomu mám rozumět? p. místostarosta prověříme, jestli se jedná o záležitost z loňských priorit. J. Boštík je nějaký klíč k tomu, která kanalizace se bude dělat? p. místostarosta - větší zástavba má větší prioritu. M. Malaska máme tu vodojem, který nefunguje. Měly by se dělat prioritnější věci. p. místostarosta - vodojem je funkční, ale v tomto okamžiku jsme ho znovu nenaplnili, protože jsme tam dávali zařízení na sledování hladin. p. Král kdy bude přechod přes dráhu a co to bude stát? p. místostarosta problém s ČD je pořád stejný stav. Hledáme způsob, jak donutit SŽDC, aby sliby plnilo. My jsme projektovku udělali. Zavázali jsme se, že na své náklady předěláme sloupy, aby mohlo SŽDC za své peníze udělat chodník. p. Král - nebylo by lepší udělat tabulku, kde by byl seznam akcí, s kterýma se letos určitě počítá, další akce třeba výhledové a další akce pod čarou? p. místostarosta - jediné, co se udělá určitě, je revitalizace centra obce. Je na to smlouva. U ostatních akcí čekáme na vývoj. p. Baťa kdo sestavoval tabulku priorit? p. místostarosta tabulku jsem dělal já, pak ji projednávala RO, viděli jsme ji na pracovní poradě. J. Fryčák - můj návrh je vyhodit nuly, nechat tam ty čísla a ty jsou priority a ty odsouhlasíme. Pokud se něco změní tak se budeme bavit o dalších prioritách. p. starosta - udělal jsem úpravu řádků. Je to tedˇ srozumitelné? p. Král musíme to dnes schválit? Co když to necháme na příště? p. starosta - vzhledem k rozpočtu a dotacím to musíme schválit. Nyní budeme hlasovat o prioritních akcích. P. Fryčák přece se k tomu máme vyjádřit, ne? Kdy bude debatovat veřejnost? Schvalujete priority a schvalujete rozpočet a nedáte slovo. p. starosta - ale veřejnost k tomu diskutovala. P. Fryčák - debata byla, ale mezi zastupitelama. To nemyslíte vážně. p. Čouka - napřed diskutují zastupitelé a teprve potom veřejnost. p. starosta ale ta diskuse k tomu byla. Neříkal tu snad někdo, že ta tabulka je špatná? P. Fryčák - priority určovalo 5 lidí, komise ještě nejsou. p. místostarosta - to není pravda že nedebatovali občané. p. Čouka nastudujte si zákon o obcích. P. Fryčák kde by se to mělo projednat, kde jsou odborné orgány rady, kde dát doporučení? p. Čouka pět let je návrh dělat zastupitelstva každý měsíc, byl by prostor věci probrat. Hlasování o odložení hlasování o prioritních akcích (přítomno 12, pro 10, proti 0, zdržel se 2) p. místostarosta prodloužíme jednání na projednání kterých bodů? Ty dotace jsou moc důležité. p. Král navrhuju sejít se tu do 14 dnů a projednat ten zbytek. R. Staroštík - navrhuju prodloužení jednání za účelem probrání dotací. Hlasování o prodloužení veřejného zasedání s tím, že bude projednán bod 8 dotace. (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0) 10

11 ad 8) Dotace Obec se snaží i letos získat dotace z národních i evropských zdrojů. Na dotace není právní nárok a jde vždy o schopnost žadatele správně žádost o dotaci podat a doložit takové argumenty, které získají u poskytovatelů dotací dostatek důvodů k přiznání dotace. Byly již vypracovány a podány žádosti o dotace z dotačních titulů Olomouckého kraje, kde se obec uchází o dotace na akceschopnost zásahových jednotek hasičů a na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích. U zásahových jednotek je spoluúčast obce 60%, dotace bývá každoročně přiznána ve výši několika desítek tisíc korun. U dopravně inženýrských opatření se ucházíme o dotaci na parkovací zálivy u školek a na křižovatku komunikace III. tř. na odbočce ke škole. Spoluúčast obce je 50%, maximální dotace může být v našem případě až 640 tis. Kč. Návrh na usnesení je : ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na realizaci parkovacích zálivů u obou MŠ a křižovatku ulic Za Pilou, U Stavu a Pod Lipami (ke škole) z dotačního titulu Olomouckého kraje na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v roce Dále byla vypracována a podána žádost o dotaci z MŠMT na úplně novou mateřskou školku umístěnou do školského areálu. Rozpočtové náklady jsou přes 46 mil. Kč. Maximální dotace je 30 mil. Kč. Zbytek by musela uhradit obec. Dá se očekávat, že skutečné náklady by byly výrazně nižší v úrovni do 35 mil. Kč, což je reálná cena, která by se dala vysoutěžit. Žádost o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ. Návrh na usnesení je : ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z MŠMT v programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky - stavba budovy nové MŠ v areálu ZŠ. Diskuse: p. Král bavili jsme se o 22 mil. Kč, tady je 46 mil. Kč. Co tam všechno je? p. místostarosta - jsou tam i komunikace a parkoviště. A je to včetně vybavení. Byla vypsána zřejmě poslední výzva k podávání žádostí z Regionálního operačního programu na Střední Moravě na revitalizace center obcí. Ucházíme se o dotaci na stavební úpravy místních komunikací, které ještě nejsou upraveny po výstavbě kanalizací. Maximální výše dotace je 10 mil. Kč a současně musí jít o max. 85% způsobilých výdajů. S ohledem na šibeniční termíny a poměrně velkou alokaci fin. prostředků je obrovská šance na dotaci. Tento dotační titul má vzhledem ke končícímu programovému období zvláštní požadavek poskytovatele. Příjemce se musí zavázat, že v případě získání dotace bude umět akci zrealizovat do konce roku a bude umět vyčkat na dofinancování přiznané dotace, t.j. rozdílu mezi požadavkem na spoluúčast 30% a cílovou spoluúčastí 15%. Jsou již upřesněné rozpočty, proto se mění částky v usnesení pro hlasování viz : Celkem projekt: ,- Kč Celkem způsobilé: ,- Kč 11

12 30% způsobilých: ,30 Kč Nezpůsobilé: ,- Kč Celkem závazek obce : ,30 Kč Návrhy na usnesení jsou : ZO schvaluje záměr realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" v předpokládaných nákladech na realizaci ,-Kč za podpory dotace z ROP. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa". ZO schvaluje spolufinancování realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, t.j. celkem ,- Kč, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu. ZO schvaluje nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m2. p. místostarosta u té druhé etapy revitalizace je ten výdaj Kč maximální částka, která by se musela dát z rozpočtu. Předpokládáme, že ta částka bude 1 mil. 700 tis. Kč, maximálně 2 miliony po vysoutěžení. Diskuse: p. Prutyszyn - ten zábor je tam nutný? Co když to ti vlastníci třeba neprodají? p. místostarosta - obec by měla vlastnit pozemky mezi ploty. Je potom jednodušší vyjednávat inženýrské sítě. Pokud to nepovolí, sepíší s náma smlouvu o právu provést stavbu. p. Prutyszyn proč není zařazená osa E? p. místostarosta ta není zařazená ze 2 důvodů. Je tam velké množství nevyřešených vlastnických vztahů a 2 z nich jsou v exekuci a obáváme se, že by se nám to nepovedlo. Kdybychom to tam zařadili, tak se dostaneme minimálně na 5-6 mil. Kč nezpůsobilých výdajů, které bychom museli zaplatit sami. Budeme na tom pracovat, aby to bylo připraveno pro další realizaci. Hlasování o dotaci z ROP na místní komunikace (přítomno 13, pro 13, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje záměr realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" v předpokládaných nákladech na realizaci ,-Kč za podpory dotace z ROP. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP na realizaci projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa". ZO schvaluje spolufinancování realizace projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" ve výši 30% celkových způsobilých výdajů včetně veškerých nezpůsobilých výdajů, t.j. celkem ,- Kč, a dále náklady udržitelnosti projektu ve výši 50 tis. Kč/rok po dobu předepsané udržitelnosti projektu. 12

13 ZO schvaluje nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu "Revitalizace centra obce Bohuňovice - II. etapa" dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m2. Poslední žádost o dotaci, kterou v těchto dnech připravujeme, je žádost z operačního programu Životní prostředí na zateplení a výměnu oken v budovách školních dílen a školní kuchyně s jídelnou a družinou. U druhé budovy žádáme i o instalaci rekuperační jednotky, která bude řešit i novou vzduchotechniku ve školní kuchyni. Dotace činí až 90%, naděje na úspěch v dotaci je snížena tím, že na tuto výzvu je alokace prostředků jen ve výši 500 mil. Kč, což je méně než ¼ poslední výzvy. Na druhé straně je šibeniční termín k podání žádosti, což dává větší šanci těm, kteří to stihnou. Diskuse : p. Král - neuvažujeme, že by se v budoucnu ta budova zvedla? p. místostarosta uvažuje, bylo to tu již řečeno. p. Machala máme představu, v jakém stavu je izolace podzemní vody v dílnách? p. místostarosta - v rámci zateplení obou budov je odhalení základů. p. Staroštík kdy budeme znát rozhodnutí o dotaci? p. místostarosta o akceptaci se rozhoduje do jednoho měsíce. Do musí být výsledek výběrového řízení a dokončení do konce roku. Hlasování o dotaci z OPŽP (přítomno 14, pro 14, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Raška, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0 ) Závěr: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy školních dílen s výměnou oken a dveří a na zateplení budovy školní jídelny a družiny s výměnou oken a dveří a s rekuperací vzduchu. Hlasování o prodloužení veřejného zasedání o projednání výborů (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0 ) ad 9) Výbory zastupitelstva Předsedové finančního a kontrolního výboru předložili návrh členů obou výborů (výbory mají celkový počet 5 členů) na ustavujícím zasedání byl zvolen předsedou Finančního výboru zastupitelstva obce RNDr. Josef Fryčák a předsedkyní Kontrolního výboru zastupitelstva obce byla zvolena Mgr. Ing. Miroslava Müllerová, návrh na usnesení je ZO schvaluje členy finančního výboru ve složení : Jaroslava Slouková, Hana Štraitová, Iveta Nováková, Miroslav Hanzík. ZO schvaluje členy kontrolního výboru ve složení : Olga Korytárová, Tomáš Římský, Michal Prutyszyn, Radek Staroštík. Diskuse: nebyla 13

14 Hlasování o složení výborů zastupitelstva (přítomno 14, pro 14, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Raška, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO schvaluje členy finančního výboru ve složení : Jaroslava Slouková, Štraitová, Iveta Nováková, Miroslav Hanzík. Hana ZO schvaluje členy kontrolního výboru ve složení : Olga Korytárová, Tomáš Římský, Michal Prutyszyn, Radek Staroštík. Hlasování o prodloužení veřejného zasedání o příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje IDSOK (přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0 ) ad 10) Příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje IDSOK Hlasování o sjednocené dopravní obslužnosti Ol. kraje (přítomno 14, pro 14, jmenovitě: Slepica, Petřek, Staroštík, Fryčák, Keclíková, Faltysová, Stužková, Korytárová, Machala, Müllerová, Cenkl, Raška, Prutyszyn, Král, proti 0, zdržel se 0 ) Závěr: ZO schvaluje příspěvek obce na sjednocenou dopravní obslužnost Olomouckého kraje - integrovaný dopravní systém olomouckého kraje (IDSOK) ve výši 70,-Kč/obyvatel. ad 13) Kontrola usnesení, závěr Ukončení jednání v : 23,00 hod. Zaznamenala: P. Vašenková Ověřovatelé : Mgr. Jitka Stužková Mgr. Jiří Slepica starosta obce Jan Raška 14

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis č. 2 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 2 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Zápis č. 2 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.12.2014 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Program: 1) Zahájení 2) Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 27. 1. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Vajdák, Zicha, Novotná,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 18.11.2010 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 491/2010 Celkem přítomno:17 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ): 9 Nepřítomno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Stanovice Zastupitelstvo obce Stanovice Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stanovice konaného dne 30.6.2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.11.2014 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne

Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne Z á p i s z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 2.7. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 19.20 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. F. Marcián, P. Nevídal,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2013, konaného dne 24. 04. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2013 v 17.30 hod.

Více

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Usnesení č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 5. 3. 2013 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočet pro rok 2013 - Změna dodavatele

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5

Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5 ČÁST 1 Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 12/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 25. 11. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer Václav,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté:

24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne Přítomni: Hosté: 1 24. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 3.3.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Renata Festová, Jan Hojda, Novák Milan Hosté:

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7

Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice. Zápis č. 7 Přítomni: Zápis ze zasedání ZO Babice konaného dne 27.04. 2015 v 19:30 na OÚ Babice Zápis č. 7 Haluza Karel, Kloubová Martina, Rathouský Pavel, Marks Marcela, Heřmanský Jan, Kufner Daniel, Šebková Helena,

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 konané dne 18. 2. 2016 v 13:30 Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Zadání znaleckých posudků na odhady

Více

Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne v budově OÚ Lesná

Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne v budově OÚ Lesná Zápis č.2/2014 z jednání Zastupitelstva obce Lesná konaného dne 20. 11. 2014 v budově OÚ Lesná Přítomni: Jíra Jindřich, Rokos Vladislav, Hájková Miluše, Kott Jaroslav, Kott František, Berka František,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne 17. 6. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr.

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr. U s n e s e n í č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě Zastupitelstvo obce Velehrad v souladu s ustanovením

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 6/2012, konaného dne 5. 9. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 6/2012 v 18.00 hod, všechny

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Braňany Zastupitelstvo obce Braňany Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Braňany, konaného dne 8. 9. 2016, od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva Obce Braňany

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 2.12.2015, od 17.30 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á Z N A M z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne v kulturním domě

Z Á Z N A M z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne v kulturním domě Zastupitelstvo Obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8.12.2016 v kulturním domě Přítomni: 12 členů zastupitelstva Omluveni: Olga Korytárová Pozdní příchod:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více