Březen líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem 1-2010"

Transkript

1 ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem Příjmy do obecního rozpočtu prudce poklesly Občané, kteří pozorně sledují dění v obci si jistě všimli, ţe jiţ v březnu letošního roku byla zastupitelstvem odsouhlasena 1. změna v obecním rozpočtu přesto, ţe původní rozpočet byl schválen v prosinci minulého roku. Donutila nás k tomu skutečnost, ţe předpokládané příjmy z daní do obecního rozpočtu v roce 2009 prudce poklesly. Pro srovnání zde uvádíme tyto příjmy za poslední 3 roky ,358 mil. Kč 5,897 mil. Kč 4,420 mil. Kč Znamená to, ţe proti roku 2008 došlo ke sníţení příjmů obce z daní o 1,477 mil. Kč. Aby se obec nemusela neúnosně zadluţovat, bude muset nejen více šetřit (např. ve spotřebě elektriky, kdy jsme jiţ před časem vypnuli od půlnoci do 4. hodiny ranní světla na hlavní komunikaci), ale i omezit některé plánované a schválené akce. Jednoznačnou prioritou pro rok 2010 je rekonstrukce kuchyně MŠ a oprava poţárního schodiště tamtéţ; tyto akce však musí obec uhradit ze svých zdrojů. V ostatních případech budeme provádět investice jen tehdy, bude-li na ně moţno získat příspěvky z dotačních programů. V případě získání dotace z programu příhraniční spolupráce můţeme provést opravu budovy hasičské zbrojnice (dotace zde můţe činit aţ 90% z celkové částky). Na dotační příspěvek je vázána i oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Bečvu, který by měl letos renovovat akademický sochař. M. Machala ze Vsetína. Nebude moţno zvýšit jiţ schválené prostředky na činnosti TJ Sokol, SDH či na kulturní akce a to přes skutečnost, ţe především u prvně jmenovaných došlo k bouřlivému rozvoji činnosti u mládeţe. I v oblasti pomoci příjmově slabším skupinám bylo zvýšení příspěvku obce na obědy pro důchodce posledním opatřením. Budeme šetřit i na opravách obecního majetku, kde budeme provádět opravdu pouze základní údrţbu všech komunikací, osvětlení a budov. Úspory musíme najít i v oblasti mezd a odměn jak na úseku zaměstnanců obce, tak i při uzavírání smluv na provedení prací. V roce 2008 dále poklesly příjmy obce i v důsledku menší těţby dřeva v obecních lesích. Nechtěli jsme těţit, kdyţ byla stávající cena dřeva nízká. Letos však budeme nuceni kácet větší mnoţství stromů nejen proto, ţe obec potřebuje peníze, ale i proto, ţe celá řada smrkových porostů (Srní, Šerka) je těţebně přezrálá a začíná se u nich vyskytovat hniloba kmenů. Z těchto důvodů vytěţíme v roce 2010 více neţ 3000 m3 dřeva, ale vzhledem k jeho ceně, která je stále nízká, nebudou zisky z této činnosti zdaleka takové, jako před několika lety. Zdá se, ţe ekonomická krize v roce 2010 ještě neskončí přesto, ţe některé údaje našich ekonomů naznačují alespoň to, ţe tento rok nebude horší neţ předchozí. Novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb do místních samospráv, bychom rádi předali obec včetně rozpočtu, ve slušném stavu. Obecní zastupitelstvo - 1 -

2 Rozpočet obce na rok 2010 (investice jsou zvýrazněny, částky jsou uvedeny v tisících Kč) PŘÍJMY rozpočet 1. úprava Daňové příjmy (celkem) Nedaňové příjmy (celkem) Kapitálové příjmy (prodej majetku obce) Dotace přidělené (celkem) Financování (vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů) příjmy celkem VÝDAJE rozpočet 1. úprava Les, komunikace, voda, kanalizace lesní hospodářství (péče o les, těţba dřeva, materiál, odměna lesnímu správci) místní komunikace (údrţba, opravy, prohrn sněhu) místní komunikace (chodník k zastávce do V.K., parkoviště u večerky) příspěvek na dopravní obsluţnost KÚ Zlín kanalizace ( projektová příprava) Služby občanům (celkem) mateřská škola - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) příspěvek školám, kam dojíţdějí naši ţáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) činnost a vybavení knihovny kultura, dary k jubileu, k narození dětí, materiál, občerstvení kultura - oprava sochy Sv. Jana tělovýchovná (Sokol) a zájmová činnost veřejné osvětlení (provoz, opravy) správa a údrţba hřbitova výstavba místních inž.sítí (Záhumení, Zahrady) územní rozvoj (Sokol klub - projekt) vyuţívání digitální mapy 2 komunální služby (rekonstrukce OÚ, kuchyně MŠ, venkovního schodiště) právní sluţby 50 nákup pozemků 50 komunální odpad (odvoz odpadu, nákup recykl. pytlů a známek na popelnice) péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ořezy, sečení trávy, materiál) Sociální oblast (celkem) příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů) SDH - hasiči (celkem) ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy) oprava hasičské zbrojnice Veřejná správa a služby (celkem) zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně odvodů, cestovné, pohoštění) činnost místní správy (platy zaměstnanců vč. odvodů, provoz úřadu, materiál), volby sluţby peněţních ústavů + vratky minulých let daň z příjmu za obec (je i v příjmu) DPH (odvod 20% za prodej dřeva a nájem pozemků) příspěvky obč. sdruţením, nezisk. org., obcím, DSO výdaje celkem rozpočet 1.úprava Běžné výdaje celkem: Investice celkem: Výdaje celkem (výše rozpočtu): Financování (z BÚ + úvěr): Příjmy Rozpočet obce Ústí byl schválen v prosinci První úprava rozpočtu zohledňuje niţší očekávaný příjem z daní, nově schválené dotace a investice, nové poloţky rozpočtu. Výdaje i příjmy jsou po úpravě niţší o 750 tis. Kč. (Celkově se sníţily běţné (provozní) výdaje o 1,47 mil Kč a investice se navýšily o 720 tis. Kč). Při úpravě rozpočtu byla snaha zachovat jiţ naplánované investice na rok V průběhu roku se očekává schválení dalších dotací na investiční akce na rok Jan Zajíček - 2 -

3 Kč Kč Vývoj příjmů a výdajů obce v průběhu let 2000 až Příjmy v letech 2000 až rok Výdaje v letech 2000 až rok přijaté dotace kapitálové příjmy nedaňové příjmy daňové příjmy kapitálové výdaje běţné výdaje Z přehledu příjmů a výdajů lze mimojiné vyčíst: - vývoj daňových příjmů jako základ financování obce - pokles příjmů z daní v důsledku krize v roce nedaňové příjmy se výrazně nemění (1,3-2,8 mil. Kč) - závislost výše investic (kap. výd.) na přijatých dotacích - běţné výdaje se ustálily na 5-6 mil Kč - výši rozpočtu ovlivní nejvíce přijaté dotace - výše rozpočtu bez dotací bude v rozmezí 6-8 mil Kč Neinvestiční náklady na žáka dle jednotlivých škol v roce 2009 (částky v Kč ) ZŠ Luh ZŠ Ohrada ZŠ Rokytnice ZŠ Sychrov ZŠ Trávníky Vsetín Leskovec Val. Pol. Náklady školy Výnosy školy rozdíl (N-V) počet ţáků školy náklady na 1 ţáka/ rok Nákl. na 1 žáka/ měsíc Z Ústí dojíţdějící ţáci (u Vsetína pouze třída) leden-červen září-prosinec příspěvek obce celkem Kč z toho: Z obce Ústí dojíţdělo v roce 2009 do škol na Vsetín celkem 30 ţáků, do ZŠ Leskovec 9 ţáků a do ZŠ Val. Polanka 6 ţáků. Sdílené náklady na 1 ţáka jsou rozdílné podle ZŠ, kam ţáci dojíţdí. U vsetínských základních škol (ZŠ Luh, Ohrada, Rokytnice) se do nákladů obce Ústí počítají pouze ţáci třídy, u ZŠ Leskovec a Val. Polanka všichni ţáci. Obec kaţdoročně přispívá na základní školy, kam dojíţdějí naše děti, částkou více jak 200 tisíc Kč. Není to malá částka. Ale je nesrovnatelně niţší neţ náklady na provoz vlastní školy (viz např. náklady ZŠ Leskovec). Jan Zajíček - 3 -

4 ÚP a OÚSS informuje občany o některých důležitých údajích (platnost od ) Ţivotní a existenční minimum pro jednotlivce 3 126,- - pro první osobu v domácnosti 2 880,- - pro druhou a další osobu v domácnosti 2 600,- - pro nezaopatřené dítě do 6 let 1 600,- - pro nezaopatřené dítě 6-15 let 1 960,- - pro nezaopatřené dítě let 2 250,- Částka existenčního minima 2 020,- Minimální mzda (týdenní pracovní doba 40 hodin) 8 000,- tj. 48,10 Kč/hod. Porodné na kaţdé narozené dítě ,- Rodičovský příspěvek zvýšený (24 měsíců) ,- - základní (36 měsíců) 7 600,- - sníţený (21 měs. v základní a pak 48 měsíců) 3 800,- Ošetřovné od 4.kalendářního dne potřeby ošetřování 60 % průměrného výdělku Obec Ústí v letech Podle výsledků sčítání lidu v roce 1900 ţilo v Ústí 414 osob, to je pouze o 8 více neţ před 50 lety, na coţ mělo rozhodující vliv vystěhovatelství obyvatel do Ameriky. V obci bylo 72 domů, z toho 59 ve středu obce a na samotách Dlúhý 2, Vlčinec 2, Rublov 2, Srní 2 a Vrch 5 domů. Obyvatelé Ústí chovali 15 koní, 208 kusů hovězího dobytka, 13 koz, 7 ovcí, 34 vepřů, 319 slepic, 30 hus, 5 kachen, 14 psů, 75 koček a měli 27 včelích úlů. Přestoţe zemědělství zůstávalo hlavním zdrojem obţivy obyvatel naší obce, tak převratné technické změny té doby značně ovlivnily přímo či nepřímo ţivot našich předků. Jiţ v roce 1903 vedly přes Ústí telefony, které spojovaly Thonetovy a Reichovy podniky ze Vsetína do Halenkova, Nového Hrozenkova a Velkých Karlovic. V roce 1901 se začala plánovat a hledat trasa ţeleznice ze Vsetína do Bylnice, ale k vlastní realizaci došlo aţ roku To o ţeleznici Vsetín Velké Karlovice se začalo mluvit v roce 1902, kdy domnělý inţenýr Kurt Bauer hodlal postavit elektrickou dráhu a vylákal od obcí ,- korun s nimiţ zmizel neznámo kam. Naštěstí představenstvo obce Ústí odmítlo k této akci přistoupit. Ale jiţ roku 1903 ministerstvo ţeleznic ve Vídni udělilo povolení ke stavbě ţeleznice Vsetín Velké Karlovice společnosti v níţ rozhodující vliv měli továrníci Reich a Thonet. Ještě téhoţ roku provedli inţenýři předběţné vyměřování, v roce 1904 pak 6 inţenýrů detailní vyměření a v roce inţenýři vytýčení stavby. Všichni tito pracovníci Píchovy kanceláře a nejen oni, byli ubytováni v Trlicově hospodě č. 16 (dnešní prodejna podlahovin Krabica) jeţ měla výsadní postavení v širokém okolí jiţ svým umístěním na křiţovatce cest dvou údolí (z počátku mýto, pošta, telefon, prodejna jízdenek, ubytování, kuţelna). V roce 1910 si její majitel Jan Trlica postavil vlastní hrobku ( do roku 1937 se úšťané pohřbívali ve Vsetíně) u silnice do Velkých Karlovic, kdyţ však zemřel v roce 1911, okresní úřad nedal souhlas s jeho pohřbením v hrobce. Nepomohla ani intervence u tehdejšího říšského poslance T.G.Masaryka. Hrobka zůstala nevyuţita a byla zbořena začátkem 90tých let. V roce 1907 byla v obci stavitelem Rudolfem Londinem u Bogárového mostu zřízena výrobna cementového zboţí, která slouţila svému účelu aţ do 70tých let. K provedení stavby ţeleznice Vsetín Velké Karlovice došlo v roce Popis stavby a její význam je popsán v Ústeckém zpravodaji 4/2008 V roce 1900 navštěvovalo školu 70 ţáků v jedné třídě.ve věku od 6 do 14 let.. Školní rok začínal 16. září a vyučovalo se 46 týdnů. Jiţ tehdy bylo povinné očkování dětí, které prováděl Dr. Sova ze Vsetína. V roce 1907 při slavnostním ukončení školního roku se rozloučil se svými ţáky po 34 letech vyučování v Ústí správce školy Václav Ţivocký. Bohuţel jiţ 4. února 1908 zemřel ve Vsetíně. Obecní rada vybrala za nového učitele Josefa Holubce, rodáka z Ústí, který tehdy učil v Prţně, avšak zemská rada jmenovala správcem školy Jana Janáčka, narozeného 1873 v Blansku, který pak v naší obci byl aţ do 60tých let důleţitou osobností ţivota obce.v průběhu roku 1907 byla škola v Ústí na náklad obce opravena. V roce 1912 jiţ počet 82 ţáků překračoval moţnosti jednotřídní školy a proto byla v roce 1914 upravena další učebna v domku č. 7 Tomáše Brhlíka. Vznik 1. světové války však otevření této učebny znemoţnil. Kdyţ narukoval správce školy Jan Janáček na vojnu, začali se učitelé v ústecké škole rychle střídat. Prvním byl Julius Macháček, který za měsíc nastoupil vojenskou sluţbu a ve válce padl, dalšími byli Josef Hrubeš, František Ondryáš,, Antonína Neuhaserová a Heřma Dančáková. Poměry ve škole se ustálily aţ příchodem Jana Janáčka z války v listopadu

5 Po letech relativního klidu 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko válku Srbsku po atentátu na Františka Ferdinanda, následníka rakouského trůnu. 31. července pak byla vyhlášena všeobecná mobilizace. A jiţ 1.srpna 1914 nastoupilo 11 našich občanů vojenskou sluţbu a 2. srpna dalších 5. Do války vstupovaly další státy a vojenská povinnost se rozšiřovala na mladší i starší ročníky. Z Ústí tak narukovalo během 1. světové války na 80 muţů ve věku let. Všichni záloţníci a domobranci z Ústí včetně všech z vesnic v údolí řeky Senice aţ po Valašské Klobouky odjíţděli do vojenských posádek z ţelezniční zastávky Ústí a pro některé to byla cesta z Valašska poslední. Válka rozvrátila dosavadní poklidný společenský a hospodářský ţivot. Nejdříve bylo třeba nahradit chybějící ruce odvedených muţů při probíhajících ţních a podzimních pracích. Zemědělská výroba během války výrazně klesala a k tomu byly zavedeny povinné dodávky a pro potřeby armády byli odváděni koně. Velmi brzy nastal nedostatek soli a mouky. Drahota všeho zboţí rostla den ze dne. Na jaře 1915 byly zavedeny chlebové, moučné, kávové, cukrové a další lístky. Do toho přicházely smutné zprávy o mrtvých a zraněných. Nemocnice ve vnitrozemí byly plné raněných z bojišť. Nedostatek potravin byl všeobecný. Lidé z měst chodili na vesnice shánět jídlo za peníze nebo také nabízeli šaty, petrolej, plátno a jiné komodity. Četnictvo provádělo prohlídky domů, při nichţ hledalo ukryté potraviny nebo dezertéry a nezvěstné vojíny. Probíhaly také sbírky různých potřeb pro vojáky na bojištích. Největší tragedií války však bylo, kdyţ se rodiny dozvěděly o tom, ţe jejich blízký příbuzný padl nebo zemřel na následky zranění v nemocnici. I obec Ústí měla takových vojínů 13, kterým podle mého názoru nebyla dostatečně věnována pozornost, kterou si zaslouţili. Jsme jednou z menšiny vesnic, které padlým v 1. světové válce nepostavily pomník nebo aspoň pamětní desku. Třeba vzhledem k blíţícímu se 100. výročí 1. světové války to nějakým způsobem napravíme. Na frontách 1. světové války zahynuli tito občané Ústí : Tomáš Hříbek č let Jan Trlica č let Jan Brhlík č let Josef Maliňák č let Jiří Kubík č let Karel Hrtáň č let Jan Černotík č let Jan Řezníček č let Josef Vaculík č let Karel Šimara č let Tomáš Surovec č let Antonín Trlica č let Jan Trlica č let Ústečtí občané bojovali také za samostatnou Československou republiku v československých legiích. Do italských legií vstoupili Karel Jančálek č. 63, Jan Labaj č. 10 a Josef Trčálek č. 29 a do francouzských legií Tomáš Škarpa č. 64. První zpráva o vyhlášení samostatnosti Československé republiky se do Ústí dostala jiţ v poledne 28 října Dojmy z prvních týdnů v nové republice byly ovšem rozporné. Na jedné straně radost z konce války a samostatnosti, na druhé válka zanechala nesmírnou drahotu, naprostý nedostatek jakéhokoliv zboţí, černý obchod a také narušení mravních vztahů. Jan Srněnský kronikář Proč sbírat světelné zdroje? Zářivky a úsporné ţárovky obsahují malé mnoţství rtuti a pokud se rozbijí, rtuť se uvolní do okolí a můţe poškodit ţivotní prostředi či lidské zdraví. Proto je důleţité odevzdávat světelné zdroje v nerozbitém stavu na místa k tomu určená. Jedině tak bude zaručeno jejich předání odborné firmě, která se specializuje na jejich recyklaci. Toto sběrné místo je nyní zřízené v budově obecního úřadu. Do této sběrné nádoby patří kompaktní úsporné ţárovky, výbojky, lineární (trubicové zářivky) do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. Nepatří sem klasické ţárovky, halogenové ţárovky a zářivky nad 40 cm. Výlet na rozhlednu Vartovna výlet v novém roce. Protoţe , kdy byla slavnostně otevřena rozhledna na Vartovně, bylo nepříznivé počasí, plno bláta a hodně lidí, dohodli se občané v Ústí na výletě znovu a to hned po Silvestru jako počátek hezkých záţitků v novém roce O tento zájezd byl velký zájem a tak obec objednala autobus, který vyjíţděl z Janové, přibíral v Ústí, v Leskovci a dovezl nás na točnu v Senince. Od točny jsme jiţ šlapali po svých. Počasí nám vyšlo a tak všichni bez úhony vyšli aţ na vršek k rozhledně. Tam uţ čekali naši hasiči s horkým čajem, pro zahřátí zevnitř, kdo měl něco v ruksaku, tak si mohl čaj vylepšit. Hrála hudba a hořel oheň pro zahřátí zvenku. Po slavnostním projevu paní starostky ze Seninky byla rozhledna posvěcená farářem p. Vodou. Zpáteční cestu si kaţdý vybral sám, někteří šli po hřebenu aţ do Ústí, jiní do Leskovce ještě na - 5 -

6 nějaké občerstvení a jiní na autobus do Liptálu. Byl to moc hezký výlet a těšíme se na nějaký další. Kulturní komise OÚ Na Dolině závodily děti i dospělí Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky a mohli jsme uskutečnit 2. ročník závodů Sportuj s námi na čemkoliv. V neděli 24. ledna se po obědě na Dolině sešlo 42 dětí. Po zápisu do startovací listiny kaţdý dostal své závodní číslo a šel si vyzkoušet dvě různé tratě, které pro ně připravili členové TJ. Sokol Ústí. Děti byly rozděleny do dvou kategorií, školkáči a školáci. Kaţdý z nich měl dvě časované jízdy. Jezdilo se na čemkoliv saně, boby, lopaty Po vyhlášení vítězů v kategorii Dětí nastoupila na start kategorie dospělých. 8 odváţných rodičů si šlo vyzkoušet závodní dráhu, kterou absolvovali jejich ratolesti. Někteří rodiče byli velice nápadití a vzali název na čemkoliv doslova. Kromě saní (které utrpěly zlomeninu) se jezdilo na starém plechovém lavoru, letním zahradním křesle nebo pytli se slámou. Nejatraktivnější bylo letní křeslo na lyţích s elegantní dámou v klobouku a opalovačkách. Nejlépe byla připravena a vybavena naše záchranná sluţba. Této funkce zdravotníka se ujala paní Jana Hrtáňová, která místo sanitky měla záchranné saně samochodky se vším plným vybavením. Její dlahy, sádra, treeking. hole nebyly naštěstí zapotřebí, protoţe jediná zlomenina byly zlomené saně. Kromě hodnotných cen, které děti na prvních třech místech získaly, byly připraveny pro ostatní sladké odměny, horký čaj a pro dospělé svařák. Děti si akci velmi uţily a ani se jim nechtělo jít domů. Tímto chceme poděkovat oddílu kopané a členům TJ. Sokol, kteří tuto akci uspořádali. Dále sponzorům a ochotným tatínkům. Sportu zdar a na 3.ročníku se opět těší TJ. Sokol Ústí. Školkáči : 1.místo Tuhovčák Jan Školáci : 1. místo Běťáková Veronika 2. místo Kurtin Denis 2. místo Blaţková Mirka 3. místo Štec Ondřej 3. místo Dujka Josef - 6 -

7 Dospělí : 1. místo Šuta Václav 2.místo Bravenec Petr 3. místo Lukaštíková Šárka za TJ Sokol Ústí: Jana Trčálková a Mirka Filová Bavíme se na ledě Konečně po dlouhé době byla Senice pořádně zamrzlá a tak jsme toho vyuţili a uspořádali jsme v neděli, , akci Bavíme se na ledě. Sluníčko nám pěkně svítilo, ale foukal severák. I přesto si přišlo zasoutěţit a zabruslit hodně dětí. Ty, které se nestihly rozbruslit o jarních prázdninách, měly dostatek času před soutěţemi. Jak ti nejmenší, tak ti větší dokázali zdolat slalom, předvést krasojízdu a nebo vystřelit na brankáře v atypické výstroji. Děti nám nevěřily, ţe ve zdejších vodách ţije hastrman, a proto pokřikem Hastrmane, tatrmane, dej nám kůţi na buben, budeme ti bubnovati, aţ vylezeš z vody ven! vodníky vzbudily. A za trest vodník Ivan a vodník Michal znesnadňovali dětem sběr rybiček. Poslední soutěţ byla obohacena sanitním vozem značky saně i s pacientem. Bylo nutné ho převést do záchranné stanice, kde mu byla poskytnuta odborná péče naší doktorky záchranářky Jany Hrtáňové. Závěrem byla dětem udělena sladká odměna a medaile. V průběhu celé akce se soutěţící mohlí občerstvit horkým čajem a doprovod svařeným vínem. Odpoledne se zdařilo a pořádající TJ Sokol Ústí děkuje všem zúčastněným. za TJ Sokol Ústí: Manţelé Filovi, Lukaštíkovi, Hrtáňovi, Jana a Zdena Trčálkovy - 7 -

8 Obnovíme tradici Ústecké bílé stopy? V březnu roku 1979 zorganizoval TJ Sokol Ústí 1. ročník lyţařského pochodu z Ústí na Syrákov a zpět. Tenkrát se vydalo na pochod pouze pět účastníků Josef Hrtáń, Alena Stodůlková, Naděţda Výchopňová, Marta Trčálkova a Zdeněk Trčálek. I při špatných sněhových podmínkách jsme absolvovali celou trasu. Bylo obdivuhodné ţe Alena Stodůlková zvládla náročnou jízdu na sjezdových lyţích. V dalších letech si akce získávala stále větší oblibu a tak v v letech 1984 aţ 87 se počet účastníků pohyboval okolo 35-ti lyţařů. Dokladem toho je i snímek z těchto let při zastávce na Nezdobách. Později přišly ale zimy se špatnými sněhovými podmínkami a např. v roce 1989 se šlo pěšky. Od té doby se organizovaný pochod neuskutečnil. Výborné sněhové podmínky v letošní zimě přispěly k tomu, ţe vedení TJ Sokol se dohodlo s kulturní komisí OÚ na obnovení tradice Ústecké bílé stopy. Zvolili jsme ale snadnější trasu po rovině podél Bečvy z Ústí na Huslenky a zpět. Vedla nás k tomu i okolnost, ţe podél Bečvy jsou upravené lyţařské stopy, které vyuţívá i řada běţkařů z Ústí. Akce byla vyhlášena na 6.2. Byli jsme připraveni i na to, ţe nás půjde jen pět jako před 30-ti lety. Skutečnost ale předčila očekávání a za krásného slunečného počasí vyrazilo z Ústí 23 lyţařů a v Janové se k nám přidali ještě dva účastníci. Stopa byla přemrzlá a velmi rychlá, coţ vyhovovalo zkušeným běţkařům. Trasa z Ústí do Huslenek měří asi 7 km a nejrychleji to zvládl Jaromír Dobroucký za 30 min. Ostatním to trvalo asi 1,5 hod a všichni jsme se sešli na občerstvení v restauraci u Pokorných. Zpátky to jelo ještě rychleji. Nejmladším účastníkem se - 8 -

9 stala čtyřletá Gábinka Šutová a nejstarším účastníkem byl Josef Hrtáň ve věku 77 let. Patřil jim náš obdiv. Doufáme, ţe jsme tímto poloţili základ pro obnovení tradice Ústecké bílé stopy a věříme, ţe v příštím ročníku se nás sejde ještě více. za TJ Sokol Ústí:Ing. Zdeněk Trčálek Historické foto z Bílé stopy v 80 letech Byli jsme v divadle. V pátek 5. března 2010 TJ Sokol uspořádal zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení Naši furianti. Za kulturou se tak jelo podívat přes 40 občanů z naší obce a okolí. Přestavení se všem moc líbilo a kaţdý odjíţděl s pěkným záţitkem. za TJ Sokol Ústí : Jana Trčálková Pozvánka: TJ Sokol Ústí Vás srdečně zve (starší děti, mládeţ i dospělé) na Vzpomínkový podvečer pořádaný k 65. výročí osvobození. Přijďte si poslechnout a někteří i zavzpomínat na tehdejší dobu, jak se tenkrát ţilo a jak probíhaly dny během a koncem 2. světové války v Ústí. Beseda se uskuteční v sobotu v 17,00 hod. v sále Sokol klubu v Ústí. Srdečně všechny zveme a těšíme se na příjemně strávený podvečer s Vámi. TJ Sokol Ústí bude pořádat během měsíce dubna aţ května procházkový výlet do Juřičkova mlýna v Leskovci. Přesný termín bude upřesněn na plakátech a hlášením v místním rozhlase. Srdečně zveme všechny věkové katergorie našich občanů. Kulturní komise OÚ pořádá pro děti a rodiče zájezd do Dinoparku a ZOO Vyškov. Zájezd se uskuteční v sobotu Cena zájezdu je pro děti z Ústí do 15 let 50,- Kč, pro všechny ostatní 200,- Kč. Diakonie ČCE hospic Citadela, Ţerotínova ul. 1421, Valašské Meziříčí je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, zejména s onkologickou indikací onemocnění, ale je moţné u těchto nemocných zmírnit symptony, tedy důsledky onemocnění. Podrobnější informace včetně ceníku za sluţby poskytované nemocným najdete na případně u pracovnic v hospici tel ,

10 Mateřská škola v Ústí zve všechny děti, rodiče, babičky a dědečky na Karneval, který se bude konat od 13,30 hodin v sále kulturního domu v Leskovci. BAZAR. Klub mládeţe pořádá v klubovně OÚ Ústí od bazar Příjem zboţí pátek od 16,30 190,00 hodin Prodej sobota od 10,00 17,00 hodin neděle od 10,00 17,00 hodin Výdej zboţí neděle od 17,00 18,00 hodin Do bazaru můţete přinést sportovní potřeby (brusle, lyţe, lyţáky, kolečkové brusle, kola, koloběţky, cyklistické helmy, kopačky, tenisové rakety.), funkční spotřebitelské zboţí (rádia, přehrávače, mp3, mp4, mobily, mixéry, kuch.roboty..) VHS kazety. CD, DVD, LP desky, počítačové hry, autosedačky). Dále bude moţnost řádkové inzerce. POZOR NEPŘIJÍMÁME ODĚVY!!! Bliţší informace tel Mirka Filová Pexesiáda - se bude konat v sobotu 20.března 2010 ve 14,00 hodin v klubovně OÚ Ústí. Srdečně Vás zveme. Vážení obyvatelé Ústí, dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Ivana Lišková a od léta 2009 se snaţím provozovat menší hospodářství v údolí Dlúhém (jistě znáte usedlost u Filů a Tataláků). Tento krásný kout mne naprosto uchvátil a sen ţít v přírodě se mi začíná pomalu naplňovat. 18 let jsem provozovala agroturistickou stáj a chovala koně. Této práci rozumím a chci se jí i nadále věnovat ve Vaší obci. Prosím tedy o pochopení, kdyţ se teď budete častěji setkávat s jezdci a jejich koňmi. Pro případné zájemce nabízím ustájení koní, obsedání a výcvik koní, nápravu problémových koní. Do léta bych měla mít vybudovaný výcvikový prostor, kde se mohu věnovat zájemcům o jízdu na koni, od úplných začátečníků aţ po pokročilé. Moţné je i pouhé svezení na koni, jak pro děti, tak i pro dospělé. Budete-li mít cestu kolem a jenom se chtít podívat na koně, stavte se, všichni jste srdečně vítáni. Ivana Lišková tel Daruji kvalitní, slámový, uleţelý koňský hnůj za odvoz. Pomohu jej i naloţit. Tel Oznámení: Tradiční sběr oděvů a látek bude pro Diakonii Broumov prováděn v pátek 21. května Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 5. června Volejbal. S pozvolným příchodem jara mohou i volejbalisté TJ SOKOL Ústí konstatovat,ţe ani v zimě nepolevili a scházeli se na pravidelných trenincích 2 x týdně ve Vsetíně v místních tělocvičnách,aby byli připraveni na novou herní sezónu

11 Zahájení této sezony proběhlo velmi úspěšně,kdy tým ţen,hrající pod názvem VLČICE,vybojoval na Babském turnaji konaném 6.února 2010 v sokolovně ve Vsetíně 1. místo.další turnaj nás čeká 27.března v Liptále,kde jiţ jezdíme tradičně a ani letos určitě nevynecháme.na tomto turnaji budou Ústí reprezentovat 2 ţenské týmy a sice jiţ zmiňované VLČICE a tým KOZENKY. Ani mixy letos nezahálely a rovněţ absolvovaly turnaj smíšených druţstev v sokolovně ve Vsetíně.Zúčastnil se ho tým nesoucí název VLCI kdy po velmi dramatických bojích nakonec obsadili 5. místo. I letos plánujeme uspořádat asi 4 turnaje,z toho první se bude konat na jaře,další noční bude v červnu,tradiční hodový pak v září a v listopadu Babský turnaj.abychom si připravili podmínky nejen pro tyto turnaje ale i pro tréninky,čeká nás jarní brigáda na hřišti.termíny všech akcí budeme ještě upřesňovat podle počasí a časových moţností. S odstupem času mohu konstatovat,ţe herní úroveň volejbalu šla prudce nahoru.kdyţ vzpomenu první volejbalové začátky nás všech v r.2000,kdy jsme uspořádali 1.turnaj ve volejbalu a promítnu těch 10 let,je to opravdu velký rozdíl.všichni jsme se zlepšili.někteří méně,jiní více.no atˇ je to tak či onak,neměli bychom ţádný z nás zapomínat na jednu věc.ţe volejbal bude vţdycky jen hra a ţe ta hra by se měla stát pohodovou pro všechny její členy.ţe nejde ani tak o výsledek zápasu/bytˇ potěší,kdyţ vyhrajete/ale o přátelství,soudrţnost a dobrý kolektiv. Prosím,nezapomínejme na to ţádný z nás, aţ budeme stát na volejbalovém hřišti. Za oddíl volejbalu TJ Sokol Jana Valigurová Fotbalové jaro Dne budou zahájena jarní polovina soutěţního ročníku 2009/2010.Druţstvo muţů je po podzimní části soutěţe na 11.místě se ziskem 13 bodů a bude ho čekat nelehký boj o udrţení se v soutěţi.druţstvo doplnili Volek Stanislav st. z FC Semetín,Volek Stanislav ml. z FC Vsetín a Novák Jiří z Sokola Val. Polanka. Všichni na hostování do Naopak ukončil hostování ze Sokola Kateřinice Mikulík Petr.Druţstvo bude hrát pod vedením trenérů Tylšera Jaroslava a Čotka Petra. III.třída muţi v 15,00 hod. Krhová Ústí 3.4. v 15,30 hod. Ústí Hrachovec B v 10,15 hod. Janová B Ústí v 16,00 hod. Ústí Police v 16,00 hod. Branky Ústí 1.5. v 16,30 hod. Ústí Leskovec 9.5. v 16,30 hod. Bynina Ústí v 16,30 hod. Ústí N.Hrozenkov v 16,30 hod. Luţná Ústí v 16,30 hod Ústí Podlesí B 6.6. v 16,30 hod. Val.Senice Ústí v 16,30 hod. Ústí Choryně B v 16,30 hod. Jarcová Ústí Svá domácí mistrovská utkání hrají muţi vţdy v sobotu v úředně stanovený začátek muţů. Druţstvo dorostu bude dál sbírat zkušenosti v Okresním přeboru kde je na posledním 12 místě.druţstvo se připravuje pod vedením Březíka Zbyňka a Cibulky Stanislava. Okresní přebor dorostu skupina A v 15,00 hod. Huslenky Ústí 3.4. v 12,30 hod. Ústí Hošťálková v 10,00 hod. Horní Lideč Ústí v 13,00 hod. Ústí Lidečko v 16,00 hod. Leskovec Ústí 1.5. v 13,30 hod. Ústí Liptál 8.5. v 16,30 hod. Halenkov Ústí v 13,30 hod. Ústí Hovězí v 10,00 hod. V.Karl.+Kar. Ústí v 16,30 hod. Val.Polanka Ústí 5.6. v 13,30 hod. Ústí Kateřinice Dorost hraje svá domácí mistrovská utkání vţdy 3 hodiny před úředním začátkem muţů

12 Druţstvo starších ţáků bude chtít navázat na pěkné 4.místo z podzimní části soutěţe.druţstvo trénují Lukaštík Jaroslav a Valenta Tomáš. Okresní přebor Starších ţáků 3.4. v 10,00 hod. Ústí Hoštálková Ratiboř Ústí (termín bude upřesněn dle Hlášenek) v 10,00 hod. Ústí Lačnov v 14,00 hod. Francova Lhota Ústí 1.5. v 10,00 hod. Ústí Val.Bystřice 8.5. v 14,00 hod. Hovězí Ústí v 10,00 hod. Ústí Hutisko Solanec v 14,00 hod. Lidečko Ústí Volno 6.6. v 14,00 hod. Val.Polanka Ústí v 10,00 hod. Ústí Zubří v 14,00 hod. Hutisko- Solanec Ústí Starší ţáci hrají svá domácí mistrovská utkání v sobotu v 10 hodin. Druţstvo mladších ţáků je po podzimní části soutěţe na 1.místě bez ztráty bodu.cílem druţstva je umístnění se do druhého místa a tím se probojovat do závěrečného turnaje o Přeborníka okresu.druţstvo se připravuje pod vedením Trčálka Martina a Frňky Romana v 12,30 hod. Jablůnka Ústí 4.4. Volno v 10,00 hod V.Karl.+Kar. Ústí v 10,00 hod. Ústí Val.Příkazy v 13,30 hod. Leskovec Ústí 2.5. v 10,00 hod. Ústí Střelná 9.5. v 14,00 hod. Hovězí Ústí v 10,00 hod. Ústí Jablůnka Ratiboř Ústí (termín bude upřesněn dle Hlášenek) v 14,00 hod. Valašská Senice Ústí 5.6. v 14,00 hod. Huslenky Ústí v 10,00 hod. Ústí Kateřinice Finále o Přeborníka okresu. Druţstvo mladších ţáků hraje svá domácí mistrovská utkání v neděli v 10 hodin. Blahopřejeme panu Vladislavu Hrtáňovi k funkci sekretáře OFS Vsetín

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2

III.třída muži 8. kolo Nový Hrozenkov Lačnov 2:0 (0:0) Měkyna Marek 2 DOHRÁVKY Okresní přebor dorost 6. kolo Leskovec Horní Bečva 4:7 Juráň 2, Tulej, Helis Solanský 2, Maceček 2, Opálka 2, Juřík Okresní přebor starší žáci 1. kolo Valašská Polanka Valašská Bystřice 3:0 Růžička

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Finanční rozpočet obce na rok 2015- Obec Kněžpole schválený dne 18.12.2014 usnesení č.1/9/2014. VÝDAJE v tis. Kč. OD PA POLOŽK. tis Kč celkem ODPA

Finanční rozpočet obce na rok 2015- Obec Kněžpole schválený dne 18.12.2014 usnesení č.1/9/2014. VÝDAJE v tis. Kč. OD PA POLOŽK. tis Kč celkem ODPA IČ 291013 Finanční rozpočet obce na rok 2015- Obec Kněžpole schválený dne 18.12.2014 usnesení č.1/9/2014 VÝDAJE v tis. Kč OD PA POLOŽK. tis Kč celkem ODPA 2143 cestovní ruch 40 000,00 40 000,00 tabulky-kult.cíle

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu

O b e c S t a ř í č. Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek. Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu O b e c S t a ř í č Návrh rozpočtu na rok 2015 Výdaje v Kč - podrobný rozpis podle položek Rozpočtová skladba pro sestavení rozpočtu Rozpočet Od Pa Název Pol. Název položky 2015 1014 Zvláštní veterinární

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8

Schválený rozpočet roku 2014 zpracováno 10.3.2014 strana: 1 / 8 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 900 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 18 000,00

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2009

Návrh rozpočtu na rok 2009 Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy Daňové příjmy Rozpočet ROK 2009 FO - ZČ 1 900 000,00 OSVČ 200 000,00 DPFO kap. výn. 1 PO 3 000,00 DPH 4 56 Komunální odpad 600 000,00 Poplatek ze psů 22 000,00 Veřejné

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 Obec Lhota u Vsetína Výdaje ParagrafOrg.Položka Text Výdaje 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 1031 5139 Nákup mater.jinde nezařazený 30 000 1031 5166 Konzultační, porad.a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Projektový management - MÍ

Projektový management - MÍ Projektový management - MÍ Pořádání šluknovských slavností Jana Koukolová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Cíl projektu...3 Časová náročnost...3 Časový

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více