Březen líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem 1-2010"

Transkript

1 ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen líbilo a nestíhali jsme dolévat do várnice s kohoutkem Příjmy do obecního rozpočtu prudce poklesly Občané, kteří pozorně sledují dění v obci si jistě všimli, ţe jiţ v březnu letošního roku byla zastupitelstvem odsouhlasena 1. změna v obecním rozpočtu přesto, ţe původní rozpočet byl schválen v prosinci minulého roku. Donutila nás k tomu skutečnost, ţe předpokládané příjmy z daní do obecního rozpočtu v roce 2009 prudce poklesly. Pro srovnání zde uvádíme tyto příjmy za poslední 3 roky ,358 mil. Kč 5,897 mil. Kč 4,420 mil. Kč Znamená to, ţe proti roku 2008 došlo ke sníţení příjmů obce z daní o 1,477 mil. Kč. Aby se obec nemusela neúnosně zadluţovat, bude muset nejen více šetřit (např. ve spotřebě elektriky, kdy jsme jiţ před časem vypnuli od půlnoci do 4. hodiny ranní světla na hlavní komunikaci), ale i omezit některé plánované a schválené akce. Jednoznačnou prioritou pro rok 2010 je rekonstrukce kuchyně MŠ a oprava poţárního schodiště tamtéţ; tyto akce však musí obec uhradit ze svých zdrojů. V ostatních případech budeme provádět investice jen tehdy, bude-li na ně moţno získat příspěvky z dotačních programů. V případě získání dotace z programu příhraniční spolupráce můţeme provést opravu budovy hasičské zbrojnice (dotace zde můţe činit aţ 90% z celkové částky). Na dotační příspěvek je vázána i oprava sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Bečvu, který by měl letos renovovat akademický sochař. M. Machala ze Vsetína. Nebude moţno zvýšit jiţ schválené prostředky na činnosti TJ Sokol, SDH či na kulturní akce a to přes skutečnost, ţe především u prvně jmenovaných došlo k bouřlivému rozvoji činnosti u mládeţe. I v oblasti pomoci příjmově slabším skupinám bylo zvýšení příspěvku obce na obědy pro důchodce posledním opatřením. Budeme šetřit i na opravách obecního majetku, kde budeme provádět opravdu pouze základní údrţbu všech komunikací, osvětlení a budov. Úspory musíme najít i v oblasti mezd a odměn jak na úseku zaměstnanců obce, tak i při uzavírání smluv na provedení prací. V roce 2008 dále poklesly příjmy obce i v důsledku menší těţby dřeva v obecních lesích. Nechtěli jsme těţit, kdyţ byla stávající cena dřeva nízká. Letos však budeme nuceni kácet větší mnoţství stromů nejen proto, ţe obec potřebuje peníze, ale i proto, ţe celá řada smrkových porostů (Srní, Šerka) je těţebně přezrálá a začíná se u nich vyskytovat hniloba kmenů. Z těchto důvodů vytěţíme v roce 2010 více neţ 3000 m3 dřeva, ale vzhledem k jeho ceně, která je stále nízká, nebudou zisky z této činnosti zdaleka takové, jako před několika lety. Zdá se, ţe ekonomická krize v roce 2010 ještě neskončí přesto, ţe některé údaje našich ekonomů naznačují alespoň to, ţe tento rok nebude horší neţ předchozí. Novému zastupitelstvu, které vzejde z podzimních voleb do místních samospráv, bychom rádi předali obec včetně rozpočtu, ve slušném stavu. Obecní zastupitelstvo - 1 -

2 Rozpočet obce na rok 2010 (investice jsou zvýrazněny, částky jsou uvedeny v tisících Kč) PŘÍJMY rozpočet 1. úprava Daňové příjmy (celkem) Nedaňové příjmy (celkem) Kapitálové příjmy (prodej majetku obce) Dotace přidělené (celkem) Financování (vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů) příjmy celkem VÝDAJE rozpočet 1. úprava Les, komunikace, voda, kanalizace lesní hospodářství (péče o les, těţba dřeva, materiál, odměna lesnímu správci) místní komunikace (údrţba, opravy, prohrn sněhu) místní komunikace (chodník k zastávce do V.K., parkoviště u večerky) příspěvek na dopravní obsluţnost KÚ Zlín kanalizace ( projektová příprava) Služby občanům (celkem) mateřská škola - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) příspěvek školám, kam dojíţdějí naši ţáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) činnost a vybavení knihovny kultura, dary k jubileu, k narození dětí, materiál, občerstvení kultura - oprava sochy Sv. Jana tělovýchovná (Sokol) a zájmová činnost veřejné osvětlení (provoz, opravy) správa a údrţba hřbitova výstavba místních inž.sítí (Záhumení, Zahrady) územní rozvoj (Sokol klub - projekt) vyuţívání digitální mapy 2 komunální služby (rekonstrukce OÚ, kuchyně MŠ, venkovního schodiště) právní sluţby 50 nákup pozemků 50 komunální odpad (odvoz odpadu, nákup recykl. pytlů a známek na popelnice) péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ořezy, sečení trávy, materiál) Sociální oblast (celkem) příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů) SDH - hasiči (celkem) ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy) oprava hasičské zbrojnice Veřejná správa a služby (celkem) zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně odvodů, cestovné, pohoštění) činnost místní správy (platy zaměstnanců vč. odvodů, provoz úřadu, materiál), volby sluţby peněţních ústavů + vratky minulých let daň z příjmu za obec (je i v příjmu) DPH (odvod 20% za prodej dřeva a nájem pozemků) příspěvky obč. sdruţením, nezisk. org., obcím, DSO výdaje celkem rozpočet 1.úprava Běžné výdaje celkem: Investice celkem: Výdaje celkem (výše rozpočtu): Financování (z BÚ + úvěr): Příjmy Rozpočet obce Ústí byl schválen v prosinci První úprava rozpočtu zohledňuje niţší očekávaný příjem z daní, nově schválené dotace a investice, nové poloţky rozpočtu. Výdaje i příjmy jsou po úpravě niţší o 750 tis. Kč. (Celkově se sníţily běţné (provozní) výdaje o 1,47 mil Kč a investice se navýšily o 720 tis. Kč). Při úpravě rozpočtu byla snaha zachovat jiţ naplánované investice na rok V průběhu roku se očekává schválení dalších dotací na investiční akce na rok Jan Zajíček - 2 -

3 Kč Kč Vývoj příjmů a výdajů obce v průběhu let 2000 až Příjmy v letech 2000 až rok Výdaje v letech 2000 až rok přijaté dotace kapitálové příjmy nedaňové příjmy daňové příjmy kapitálové výdaje běţné výdaje Z přehledu příjmů a výdajů lze mimojiné vyčíst: - vývoj daňových příjmů jako základ financování obce - pokles příjmů z daní v důsledku krize v roce nedaňové příjmy se výrazně nemění (1,3-2,8 mil. Kč) - závislost výše investic (kap. výd.) na přijatých dotacích - běţné výdaje se ustálily na 5-6 mil Kč - výši rozpočtu ovlivní nejvíce přijaté dotace - výše rozpočtu bez dotací bude v rozmezí 6-8 mil Kč Neinvestiční náklady na žáka dle jednotlivých škol v roce 2009 (částky v Kč ) ZŠ Luh ZŠ Ohrada ZŠ Rokytnice ZŠ Sychrov ZŠ Trávníky Vsetín Leskovec Val. Pol. Náklady školy Výnosy školy rozdíl (N-V) počet ţáků školy náklady na 1 ţáka/ rok Nákl. na 1 žáka/ měsíc Z Ústí dojíţdějící ţáci (u Vsetína pouze třída) leden-červen září-prosinec příspěvek obce celkem Kč z toho: Z obce Ústí dojíţdělo v roce 2009 do škol na Vsetín celkem 30 ţáků, do ZŠ Leskovec 9 ţáků a do ZŠ Val. Polanka 6 ţáků. Sdílené náklady na 1 ţáka jsou rozdílné podle ZŠ, kam ţáci dojíţdí. U vsetínských základních škol (ZŠ Luh, Ohrada, Rokytnice) se do nákladů obce Ústí počítají pouze ţáci třídy, u ZŠ Leskovec a Val. Polanka všichni ţáci. Obec kaţdoročně přispívá na základní školy, kam dojíţdějí naše děti, částkou více jak 200 tisíc Kč. Není to malá částka. Ale je nesrovnatelně niţší neţ náklady na provoz vlastní školy (viz např. náklady ZŠ Leskovec). Jan Zajíček - 3 -

4 ÚP a OÚSS informuje občany o některých důležitých údajích (platnost od ) Ţivotní a existenční minimum pro jednotlivce 3 126,- - pro první osobu v domácnosti 2 880,- - pro druhou a další osobu v domácnosti 2 600,- - pro nezaopatřené dítě do 6 let 1 600,- - pro nezaopatřené dítě 6-15 let 1 960,- - pro nezaopatřené dítě let 2 250,- Částka existenčního minima 2 020,- Minimální mzda (týdenní pracovní doba 40 hodin) 8 000,- tj. 48,10 Kč/hod. Porodné na kaţdé narozené dítě ,- Rodičovský příspěvek zvýšený (24 měsíců) ,- - základní (36 měsíců) 7 600,- - sníţený (21 měs. v základní a pak 48 měsíců) 3 800,- Ošetřovné od 4.kalendářního dne potřeby ošetřování 60 % průměrného výdělku Obec Ústí v letech Podle výsledků sčítání lidu v roce 1900 ţilo v Ústí 414 osob, to je pouze o 8 více neţ před 50 lety, na coţ mělo rozhodující vliv vystěhovatelství obyvatel do Ameriky. V obci bylo 72 domů, z toho 59 ve středu obce a na samotách Dlúhý 2, Vlčinec 2, Rublov 2, Srní 2 a Vrch 5 domů. Obyvatelé Ústí chovali 15 koní, 208 kusů hovězího dobytka, 13 koz, 7 ovcí, 34 vepřů, 319 slepic, 30 hus, 5 kachen, 14 psů, 75 koček a měli 27 včelích úlů. Přestoţe zemědělství zůstávalo hlavním zdrojem obţivy obyvatel naší obce, tak převratné technické změny té doby značně ovlivnily přímo či nepřímo ţivot našich předků. Jiţ v roce 1903 vedly přes Ústí telefony, které spojovaly Thonetovy a Reichovy podniky ze Vsetína do Halenkova, Nového Hrozenkova a Velkých Karlovic. V roce 1901 se začala plánovat a hledat trasa ţeleznice ze Vsetína do Bylnice, ale k vlastní realizaci došlo aţ roku To o ţeleznici Vsetín Velké Karlovice se začalo mluvit v roce 1902, kdy domnělý inţenýr Kurt Bauer hodlal postavit elektrickou dráhu a vylákal od obcí ,- korun s nimiţ zmizel neznámo kam. Naštěstí představenstvo obce Ústí odmítlo k této akci přistoupit. Ale jiţ roku 1903 ministerstvo ţeleznic ve Vídni udělilo povolení ke stavbě ţeleznice Vsetín Velké Karlovice společnosti v níţ rozhodující vliv měli továrníci Reich a Thonet. Ještě téhoţ roku provedli inţenýři předběţné vyměřování, v roce 1904 pak 6 inţenýrů detailní vyměření a v roce inţenýři vytýčení stavby. Všichni tito pracovníci Píchovy kanceláře a nejen oni, byli ubytováni v Trlicově hospodě č. 16 (dnešní prodejna podlahovin Krabica) jeţ měla výsadní postavení v širokém okolí jiţ svým umístěním na křiţovatce cest dvou údolí (z počátku mýto, pošta, telefon, prodejna jízdenek, ubytování, kuţelna). V roce 1910 si její majitel Jan Trlica postavil vlastní hrobku ( do roku 1937 se úšťané pohřbívali ve Vsetíně) u silnice do Velkých Karlovic, kdyţ však zemřel v roce 1911, okresní úřad nedal souhlas s jeho pohřbením v hrobce. Nepomohla ani intervence u tehdejšího říšského poslance T.G.Masaryka. Hrobka zůstala nevyuţita a byla zbořena začátkem 90tých let. V roce 1907 byla v obci stavitelem Rudolfem Londinem u Bogárového mostu zřízena výrobna cementového zboţí, která slouţila svému účelu aţ do 70tých let. K provedení stavby ţeleznice Vsetín Velké Karlovice došlo v roce Popis stavby a její význam je popsán v Ústeckém zpravodaji 4/2008 V roce 1900 navštěvovalo školu 70 ţáků v jedné třídě.ve věku od 6 do 14 let.. Školní rok začínal 16. září a vyučovalo se 46 týdnů. Jiţ tehdy bylo povinné očkování dětí, které prováděl Dr. Sova ze Vsetína. V roce 1907 při slavnostním ukončení školního roku se rozloučil se svými ţáky po 34 letech vyučování v Ústí správce školy Václav Ţivocký. Bohuţel jiţ 4. února 1908 zemřel ve Vsetíně. Obecní rada vybrala za nového učitele Josefa Holubce, rodáka z Ústí, který tehdy učil v Prţně, avšak zemská rada jmenovala správcem školy Jana Janáčka, narozeného 1873 v Blansku, který pak v naší obci byl aţ do 60tých let důleţitou osobností ţivota obce.v průběhu roku 1907 byla škola v Ústí na náklad obce opravena. V roce 1912 jiţ počet 82 ţáků překračoval moţnosti jednotřídní školy a proto byla v roce 1914 upravena další učebna v domku č. 7 Tomáše Brhlíka. Vznik 1. světové války však otevření této učebny znemoţnil. Kdyţ narukoval správce školy Jan Janáček na vojnu, začali se učitelé v ústecké škole rychle střídat. Prvním byl Julius Macháček, který za měsíc nastoupil vojenskou sluţbu a ve válce padl, dalšími byli Josef Hrubeš, František Ondryáš,, Antonína Neuhaserová a Heřma Dančáková. Poměry ve škole se ustálily aţ příchodem Jana Janáčka z války v listopadu

5 Po letech relativního klidu 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko válku Srbsku po atentátu na Františka Ferdinanda, následníka rakouského trůnu. 31. července pak byla vyhlášena všeobecná mobilizace. A jiţ 1.srpna 1914 nastoupilo 11 našich občanů vojenskou sluţbu a 2. srpna dalších 5. Do války vstupovaly další státy a vojenská povinnost se rozšiřovala na mladší i starší ročníky. Z Ústí tak narukovalo během 1. světové války na 80 muţů ve věku let. Všichni záloţníci a domobranci z Ústí včetně všech z vesnic v údolí řeky Senice aţ po Valašské Klobouky odjíţděli do vojenských posádek z ţelezniční zastávky Ústí a pro některé to byla cesta z Valašska poslední. Válka rozvrátila dosavadní poklidný společenský a hospodářský ţivot. Nejdříve bylo třeba nahradit chybějící ruce odvedených muţů při probíhajících ţních a podzimních pracích. Zemědělská výroba během války výrazně klesala a k tomu byly zavedeny povinné dodávky a pro potřeby armády byli odváděni koně. Velmi brzy nastal nedostatek soli a mouky. Drahota všeho zboţí rostla den ze dne. Na jaře 1915 byly zavedeny chlebové, moučné, kávové, cukrové a další lístky. Do toho přicházely smutné zprávy o mrtvých a zraněných. Nemocnice ve vnitrozemí byly plné raněných z bojišť. Nedostatek potravin byl všeobecný. Lidé z měst chodili na vesnice shánět jídlo za peníze nebo také nabízeli šaty, petrolej, plátno a jiné komodity. Četnictvo provádělo prohlídky domů, při nichţ hledalo ukryté potraviny nebo dezertéry a nezvěstné vojíny. Probíhaly také sbírky různých potřeb pro vojáky na bojištích. Největší tragedií války však bylo, kdyţ se rodiny dozvěděly o tom, ţe jejich blízký příbuzný padl nebo zemřel na následky zranění v nemocnici. I obec Ústí měla takových vojínů 13, kterým podle mého názoru nebyla dostatečně věnována pozornost, kterou si zaslouţili. Jsme jednou z menšiny vesnic, které padlým v 1. světové válce nepostavily pomník nebo aspoň pamětní desku. Třeba vzhledem k blíţícímu se 100. výročí 1. světové války to nějakým způsobem napravíme. Na frontách 1. světové války zahynuli tito občané Ústí : Tomáš Hříbek č let Jan Trlica č let Jan Brhlík č let Josef Maliňák č let Jiří Kubík č let Karel Hrtáň č let Jan Černotík č let Jan Řezníček č let Josef Vaculík č let Karel Šimara č let Tomáš Surovec č let Antonín Trlica č let Jan Trlica č let Ústečtí občané bojovali také za samostatnou Československou republiku v československých legiích. Do italských legií vstoupili Karel Jančálek č. 63, Jan Labaj č. 10 a Josef Trčálek č. 29 a do francouzských legií Tomáš Škarpa č. 64. První zpráva o vyhlášení samostatnosti Československé republiky se do Ústí dostala jiţ v poledne 28 října Dojmy z prvních týdnů v nové republice byly ovšem rozporné. Na jedné straně radost z konce války a samostatnosti, na druhé válka zanechala nesmírnou drahotu, naprostý nedostatek jakéhokoliv zboţí, černý obchod a také narušení mravních vztahů. Jan Srněnský kronikář Proč sbírat světelné zdroje? Zářivky a úsporné ţárovky obsahují malé mnoţství rtuti a pokud se rozbijí, rtuť se uvolní do okolí a můţe poškodit ţivotní prostředi či lidské zdraví. Proto je důleţité odevzdávat světelné zdroje v nerozbitém stavu na místa k tomu určená. Jedině tak bude zaručeno jejich předání odborné firmě, která se specializuje na jejich recyklaci. Toto sběrné místo je nyní zřízené v budově obecního úřadu. Do této sběrné nádoby patří kompaktní úsporné ţárovky, výbojky, lineární (trubicové zářivky) do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. Nepatří sem klasické ţárovky, halogenové ţárovky a zářivky nad 40 cm. Výlet na rozhlednu Vartovna výlet v novém roce. Protoţe , kdy byla slavnostně otevřena rozhledna na Vartovně, bylo nepříznivé počasí, plno bláta a hodně lidí, dohodli se občané v Ústí na výletě znovu a to hned po Silvestru jako počátek hezkých záţitků v novém roce O tento zájezd byl velký zájem a tak obec objednala autobus, který vyjíţděl z Janové, přibíral v Ústí, v Leskovci a dovezl nás na točnu v Senince. Od točny jsme jiţ šlapali po svých. Počasí nám vyšlo a tak všichni bez úhony vyšli aţ na vršek k rozhledně. Tam uţ čekali naši hasiči s horkým čajem, pro zahřátí zevnitř, kdo měl něco v ruksaku, tak si mohl čaj vylepšit. Hrála hudba a hořel oheň pro zahřátí zvenku. Po slavnostním projevu paní starostky ze Seninky byla rozhledna posvěcená farářem p. Vodou. Zpáteční cestu si kaţdý vybral sám, někteří šli po hřebenu aţ do Ústí, jiní do Leskovce ještě na - 5 -

6 nějaké občerstvení a jiní na autobus do Liptálu. Byl to moc hezký výlet a těšíme se na nějaký další. Kulturní komise OÚ Na Dolině závodily děti i dospělí Konečně jsme se dočkali sněhové nadílky a mohli jsme uskutečnit 2. ročník závodů Sportuj s námi na čemkoliv. V neděli 24. ledna se po obědě na Dolině sešlo 42 dětí. Po zápisu do startovací listiny kaţdý dostal své závodní číslo a šel si vyzkoušet dvě různé tratě, které pro ně připravili členové TJ. Sokol Ústí. Děti byly rozděleny do dvou kategorií, školkáči a školáci. Kaţdý z nich měl dvě časované jízdy. Jezdilo se na čemkoliv saně, boby, lopaty Po vyhlášení vítězů v kategorii Dětí nastoupila na start kategorie dospělých. 8 odváţných rodičů si šlo vyzkoušet závodní dráhu, kterou absolvovali jejich ratolesti. Někteří rodiče byli velice nápadití a vzali název na čemkoliv doslova. Kromě saní (které utrpěly zlomeninu) se jezdilo na starém plechovém lavoru, letním zahradním křesle nebo pytli se slámou. Nejatraktivnější bylo letní křeslo na lyţích s elegantní dámou v klobouku a opalovačkách. Nejlépe byla připravena a vybavena naše záchranná sluţba. Této funkce zdravotníka se ujala paní Jana Hrtáňová, která místo sanitky měla záchranné saně samochodky se vším plným vybavením. Její dlahy, sádra, treeking. hole nebyly naštěstí zapotřebí, protoţe jediná zlomenina byly zlomené saně. Kromě hodnotných cen, které děti na prvních třech místech získaly, byly připraveny pro ostatní sladké odměny, horký čaj a pro dospělé svařák. Děti si akci velmi uţily a ani se jim nechtělo jít domů. Tímto chceme poděkovat oddílu kopané a členům TJ. Sokol, kteří tuto akci uspořádali. Dále sponzorům a ochotným tatínkům. Sportu zdar a na 3.ročníku se opět těší TJ. Sokol Ústí. Školkáči : 1.místo Tuhovčák Jan Školáci : 1. místo Běťáková Veronika 2. místo Kurtin Denis 2. místo Blaţková Mirka 3. místo Štec Ondřej 3. místo Dujka Josef - 6 -

7 Dospělí : 1. místo Šuta Václav 2.místo Bravenec Petr 3. místo Lukaštíková Šárka za TJ Sokol Ústí: Jana Trčálková a Mirka Filová Bavíme se na ledě Konečně po dlouhé době byla Senice pořádně zamrzlá a tak jsme toho vyuţili a uspořádali jsme v neděli, , akci Bavíme se na ledě. Sluníčko nám pěkně svítilo, ale foukal severák. I přesto si přišlo zasoutěţit a zabruslit hodně dětí. Ty, které se nestihly rozbruslit o jarních prázdninách, měly dostatek času před soutěţemi. Jak ti nejmenší, tak ti větší dokázali zdolat slalom, předvést krasojízdu a nebo vystřelit na brankáře v atypické výstroji. Děti nám nevěřily, ţe ve zdejších vodách ţije hastrman, a proto pokřikem Hastrmane, tatrmane, dej nám kůţi na buben, budeme ti bubnovati, aţ vylezeš z vody ven! vodníky vzbudily. A za trest vodník Ivan a vodník Michal znesnadňovali dětem sběr rybiček. Poslední soutěţ byla obohacena sanitním vozem značky saně i s pacientem. Bylo nutné ho převést do záchranné stanice, kde mu byla poskytnuta odborná péče naší doktorky záchranářky Jany Hrtáňové. Závěrem byla dětem udělena sladká odměna a medaile. V průběhu celé akce se soutěţící mohlí občerstvit horkým čajem a doprovod svařeným vínem. Odpoledne se zdařilo a pořádající TJ Sokol Ústí děkuje všem zúčastněným. za TJ Sokol Ústí: Manţelé Filovi, Lukaštíkovi, Hrtáňovi, Jana a Zdena Trčálkovy - 7 -

8 Obnovíme tradici Ústecké bílé stopy? V březnu roku 1979 zorganizoval TJ Sokol Ústí 1. ročník lyţařského pochodu z Ústí na Syrákov a zpět. Tenkrát se vydalo na pochod pouze pět účastníků Josef Hrtáń, Alena Stodůlková, Naděţda Výchopňová, Marta Trčálkova a Zdeněk Trčálek. I při špatných sněhových podmínkách jsme absolvovali celou trasu. Bylo obdivuhodné ţe Alena Stodůlková zvládla náročnou jízdu na sjezdových lyţích. V dalších letech si akce získávala stále větší oblibu a tak v v letech 1984 aţ 87 se počet účastníků pohyboval okolo 35-ti lyţařů. Dokladem toho je i snímek z těchto let při zastávce na Nezdobách. Později přišly ale zimy se špatnými sněhovými podmínkami a např. v roce 1989 se šlo pěšky. Od té doby se organizovaný pochod neuskutečnil. Výborné sněhové podmínky v letošní zimě přispěly k tomu, ţe vedení TJ Sokol se dohodlo s kulturní komisí OÚ na obnovení tradice Ústecké bílé stopy. Zvolili jsme ale snadnější trasu po rovině podél Bečvy z Ústí na Huslenky a zpět. Vedla nás k tomu i okolnost, ţe podél Bečvy jsou upravené lyţařské stopy, které vyuţívá i řada běţkařů z Ústí. Akce byla vyhlášena na 6.2. Byli jsme připraveni i na to, ţe nás půjde jen pět jako před 30-ti lety. Skutečnost ale předčila očekávání a za krásného slunečného počasí vyrazilo z Ústí 23 lyţařů a v Janové se k nám přidali ještě dva účastníci. Stopa byla přemrzlá a velmi rychlá, coţ vyhovovalo zkušeným běţkařům. Trasa z Ústí do Huslenek měří asi 7 km a nejrychleji to zvládl Jaromír Dobroucký za 30 min. Ostatním to trvalo asi 1,5 hod a všichni jsme se sešli na občerstvení v restauraci u Pokorných. Zpátky to jelo ještě rychleji. Nejmladším účastníkem se - 8 -

9 stala čtyřletá Gábinka Šutová a nejstarším účastníkem byl Josef Hrtáň ve věku 77 let. Patřil jim náš obdiv. Doufáme, ţe jsme tímto poloţili základ pro obnovení tradice Ústecké bílé stopy a věříme, ţe v příštím ročníku se nás sejde ještě více. za TJ Sokol Ústí:Ing. Zdeněk Trčálek Historické foto z Bílé stopy v 80 letech Byli jsme v divadle. V pátek 5. března 2010 TJ Sokol uspořádal zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti na představení Naši furianti. Za kulturou se tak jelo podívat přes 40 občanů z naší obce a okolí. Přestavení se všem moc líbilo a kaţdý odjíţděl s pěkným záţitkem. za TJ Sokol Ústí : Jana Trčálková Pozvánka: TJ Sokol Ústí Vás srdečně zve (starší děti, mládeţ i dospělé) na Vzpomínkový podvečer pořádaný k 65. výročí osvobození. Přijďte si poslechnout a někteří i zavzpomínat na tehdejší dobu, jak se tenkrát ţilo a jak probíhaly dny během a koncem 2. světové války v Ústí. Beseda se uskuteční v sobotu v 17,00 hod. v sále Sokol klubu v Ústí. Srdečně všechny zveme a těšíme se na příjemně strávený podvečer s Vámi. TJ Sokol Ústí bude pořádat během měsíce dubna aţ května procházkový výlet do Juřičkova mlýna v Leskovci. Přesný termín bude upřesněn na plakátech a hlášením v místním rozhlase. Srdečně zveme všechny věkové katergorie našich občanů. Kulturní komise OÚ pořádá pro děti a rodiče zájezd do Dinoparku a ZOO Vyškov. Zájezd se uskuteční v sobotu Cena zájezdu je pro děti z Ústí do 15 let 50,- Kč, pro všechny ostatní 200,- Kč. Diakonie ČCE hospic Citadela, Ţerotínova ul. 1421, Valašské Meziříčí je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, zejména s onkologickou indikací onemocnění, ale je moţné u těchto nemocných zmírnit symptony, tedy důsledky onemocnění. Podrobnější informace včetně ceníku za sluţby poskytované nemocným najdete na případně u pracovnic v hospici tel ,

10 Mateřská škola v Ústí zve všechny děti, rodiče, babičky a dědečky na Karneval, který se bude konat od 13,30 hodin v sále kulturního domu v Leskovci. BAZAR. Klub mládeţe pořádá v klubovně OÚ Ústí od bazar Příjem zboţí pátek od 16,30 190,00 hodin Prodej sobota od 10,00 17,00 hodin neděle od 10,00 17,00 hodin Výdej zboţí neděle od 17,00 18,00 hodin Do bazaru můţete přinést sportovní potřeby (brusle, lyţe, lyţáky, kolečkové brusle, kola, koloběţky, cyklistické helmy, kopačky, tenisové rakety.), funkční spotřebitelské zboţí (rádia, přehrávače, mp3, mp4, mobily, mixéry, kuch.roboty..) VHS kazety. CD, DVD, LP desky, počítačové hry, autosedačky). Dále bude moţnost řádkové inzerce. POZOR NEPŘIJÍMÁME ODĚVY!!! Bliţší informace tel Mirka Filová Pexesiáda - se bude konat v sobotu 20.března 2010 ve 14,00 hodin v klubovně OÚ Ústí. Srdečně Vás zveme. Vážení obyvatelé Ústí, dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Ivana Lišková a od léta 2009 se snaţím provozovat menší hospodářství v údolí Dlúhém (jistě znáte usedlost u Filů a Tataláků). Tento krásný kout mne naprosto uchvátil a sen ţít v přírodě se mi začíná pomalu naplňovat. 18 let jsem provozovala agroturistickou stáj a chovala koně. Této práci rozumím a chci se jí i nadále věnovat ve Vaší obci. Prosím tedy o pochopení, kdyţ se teď budete častěji setkávat s jezdci a jejich koňmi. Pro případné zájemce nabízím ustájení koní, obsedání a výcvik koní, nápravu problémových koní. Do léta bych měla mít vybudovaný výcvikový prostor, kde se mohu věnovat zájemcům o jízdu na koni, od úplných začátečníků aţ po pokročilé. Moţné je i pouhé svezení na koni, jak pro děti, tak i pro dospělé. Budete-li mít cestu kolem a jenom se chtít podívat na koně, stavte se, všichni jste srdečně vítáni. Ivana Lišková tel Daruji kvalitní, slámový, uleţelý koňský hnůj za odvoz. Pomohu jej i naloţit. Tel Oznámení: Tradiční sběr oděvů a látek bude pro Diakonii Broumov prováděn v pátek 21. května Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 5. června Volejbal. S pozvolným příchodem jara mohou i volejbalisté TJ SOKOL Ústí konstatovat,ţe ani v zimě nepolevili a scházeli se na pravidelných trenincích 2 x týdně ve Vsetíně v místních tělocvičnách,aby byli připraveni na novou herní sezónu

11 Zahájení této sezony proběhlo velmi úspěšně,kdy tým ţen,hrající pod názvem VLČICE,vybojoval na Babském turnaji konaném 6.února 2010 v sokolovně ve Vsetíně 1. místo.další turnaj nás čeká 27.března v Liptále,kde jiţ jezdíme tradičně a ani letos určitě nevynecháme.na tomto turnaji budou Ústí reprezentovat 2 ţenské týmy a sice jiţ zmiňované VLČICE a tým KOZENKY. Ani mixy letos nezahálely a rovněţ absolvovaly turnaj smíšených druţstev v sokolovně ve Vsetíně.Zúčastnil se ho tým nesoucí název VLCI kdy po velmi dramatických bojích nakonec obsadili 5. místo. I letos plánujeme uspořádat asi 4 turnaje,z toho první se bude konat na jaře,další noční bude v červnu,tradiční hodový pak v září a v listopadu Babský turnaj.abychom si připravili podmínky nejen pro tyto turnaje ale i pro tréninky,čeká nás jarní brigáda na hřišti.termíny všech akcí budeme ještě upřesňovat podle počasí a časových moţností. S odstupem času mohu konstatovat,ţe herní úroveň volejbalu šla prudce nahoru.kdyţ vzpomenu první volejbalové začátky nás všech v r.2000,kdy jsme uspořádali 1.turnaj ve volejbalu a promítnu těch 10 let,je to opravdu velký rozdíl.všichni jsme se zlepšili.někteří méně,jiní více.no atˇ je to tak či onak,neměli bychom ţádný z nás zapomínat na jednu věc.ţe volejbal bude vţdycky jen hra a ţe ta hra by se měla stát pohodovou pro všechny její členy.ţe nejde ani tak o výsledek zápasu/bytˇ potěší,kdyţ vyhrajete/ale o přátelství,soudrţnost a dobrý kolektiv. Prosím,nezapomínejme na to ţádný z nás, aţ budeme stát na volejbalovém hřišti. Za oddíl volejbalu TJ Sokol Jana Valigurová Fotbalové jaro Dne budou zahájena jarní polovina soutěţního ročníku 2009/2010.Druţstvo muţů je po podzimní části soutěţe na 11.místě se ziskem 13 bodů a bude ho čekat nelehký boj o udrţení se v soutěţi.druţstvo doplnili Volek Stanislav st. z FC Semetín,Volek Stanislav ml. z FC Vsetín a Novák Jiří z Sokola Val. Polanka. Všichni na hostování do Naopak ukončil hostování ze Sokola Kateřinice Mikulík Petr.Druţstvo bude hrát pod vedením trenérů Tylšera Jaroslava a Čotka Petra. III.třída muţi v 15,00 hod. Krhová Ústí 3.4. v 15,30 hod. Ústí Hrachovec B v 10,15 hod. Janová B Ústí v 16,00 hod. Ústí Police v 16,00 hod. Branky Ústí 1.5. v 16,30 hod. Ústí Leskovec 9.5. v 16,30 hod. Bynina Ústí v 16,30 hod. Ústí N.Hrozenkov v 16,30 hod. Luţná Ústí v 16,30 hod Ústí Podlesí B 6.6. v 16,30 hod. Val.Senice Ústí v 16,30 hod. Ústí Choryně B v 16,30 hod. Jarcová Ústí Svá domácí mistrovská utkání hrají muţi vţdy v sobotu v úředně stanovený začátek muţů. Druţstvo dorostu bude dál sbírat zkušenosti v Okresním přeboru kde je na posledním 12 místě.druţstvo se připravuje pod vedením Březíka Zbyňka a Cibulky Stanislava. Okresní přebor dorostu skupina A v 15,00 hod. Huslenky Ústí 3.4. v 12,30 hod. Ústí Hošťálková v 10,00 hod. Horní Lideč Ústí v 13,00 hod. Ústí Lidečko v 16,00 hod. Leskovec Ústí 1.5. v 13,30 hod. Ústí Liptál 8.5. v 16,30 hod. Halenkov Ústí v 13,30 hod. Ústí Hovězí v 10,00 hod. V.Karl.+Kar. Ústí v 16,30 hod. Val.Polanka Ústí 5.6. v 13,30 hod. Ústí Kateřinice Dorost hraje svá domácí mistrovská utkání vţdy 3 hodiny před úředním začátkem muţů

12 Druţstvo starších ţáků bude chtít navázat na pěkné 4.místo z podzimní části soutěţe.druţstvo trénují Lukaštík Jaroslav a Valenta Tomáš. Okresní přebor Starších ţáků 3.4. v 10,00 hod. Ústí Hoštálková Ratiboř Ústí (termín bude upřesněn dle Hlášenek) v 10,00 hod. Ústí Lačnov v 14,00 hod. Francova Lhota Ústí 1.5. v 10,00 hod. Ústí Val.Bystřice 8.5. v 14,00 hod. Hovězí Ústí v 10,00 hod. Ústí Hutisko Solanec v 14,00 hod. Lidečko Ústí Volno 6.6. v 14,00 hod. Val.Polanka Ústí v 10,00 hod. Ústí Zubří v 14,00 hod. Hutisko- Solanec Ústí Starší ţáci hrají svá domácí mistrovská utkání v sobotu v 10 hodin. Druţstvo mladších ţáků je po podzimní části soutěţe na 1.místě bez ztráty bodu.cílem druţstva je umístnění se do druhého místa a tím se probojovat do závěrečného turnaje o Přeborníka okresu.druţstvo se připravuje pod vedením Trčálka Martina a Frňky Romana v 12,30 hod. Jablůnka Ústí 4.4. Volno v 10,00 hod V.Karl.+Kar. Ústí v 10,00 hod. Ústí Val.Příkazy v 13,30 hod. Leskovec Ústí 2.5. v 10,00 hod. Ústí Střelná 9.5. v 14,00 hod. Hovězí Ústí v 10,00 hod. Ústí Jablůnka Ratiboř Ústí (termín bude upřesněn dle Hlášenek) v 14,00 hod. Valašská Senice Ústí 5.6. v 14,00 hod. Huslenky Ústí v 10,00 hod. Ústí Kateřinice Finále o Přeborníka okresu. Druţstvo mladších ţáků hraje svá domácí mistrovská utkání v neděli v 10 hodin. Blahopřejeme panu Vladislavu Hrtáňovi k funkci sekretáře OFS Vsetín

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Slovo starosty. Vážený čtenáři,

Slovo starosty. Vážený čtenáři, březen-červen 2014 Slovo starosty Vážený čtenáři, před dvěma roky se Ti do rukou dostalo první číslo Močovického čtvrtletníku. Ale protože čas plyne nejméně tak rychle, jako voda v naší Klejnarce, nahlížíš

Více

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC

ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 POLEHRAD ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC BŘEZEN 2012 ČÍSLO I. ZPRAVODAJ OBČANŮ BOLERADIC Hody, hody Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. Potkala

Více

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní

Hodnota díla cca 6 mil. by měla být naplněna do konce měsíce 07/2009. Nyní HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! přijměte, prosím, ode mne srdečné pozdravení prostřednictvím tohoto jarního obecního zpravodaje. Přeji Vám, klidné prožití svátků velikonočních,

Více

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo registrace: a nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2015 1/20143/2013 1/2012 3/2011 Svátky Velikonoc prožijte vesele, ať jaro

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena

ČÍSLO 3/2009. Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky. První etapa kanalizace dokončena Zprav daj ČÍSLO 3/2009 5 Kč Z radnice Z matriky Z organizací Ze sportu Pozvánky První etapa kanalizace dokončena Poprvé ve škole V úterý 1.září začal nový školní rok i pro dvanáct nových prvňáčků, kteří

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Obsah: Slovo starosty. ročník 10 číslo 3 říjen 2010 zdarma

Obsah: Slovo starosty. ročník 10 číslo 3 říjen 2010 zdarma ročník 10 číslo 3 říjen 2010 zdarma Obsah: Úvodník starosty Informace ze zastupitelstva O škole SDH Draţice Sport Společenská kronika Kalendář akcí Slovo starosty Váţení spoluobčané, končí volební období

Více

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal

Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal číslo 1/2015 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet obce ZŠ MŠ Svoz odpadu Turisti Fotbal Halenkovský zpravodaj starosta občanům 1/2015 Starosta občanům Vážení spoluobčané a návštěvníci našich stránek,

Více

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4

Volební období 2011-2014. 28. 9. Svatováclavský výlov. Loučení s prázdninami. Podlipanská liga v Ratenicích. strana 2-4 1 Dostavba kanalizace bude V současné době se na nás po dlouhých letech čekání usmálo štěstí a rada Středočeského kraje schválila dne 11. 8. 2013 mimořádnou dotaci na dostavbu kanalizace v naší obci ve

Více

Z divadelního představení komedie Ženitba

Z divadelního představení komedie Ženitba Z divadelního představení komedie Ženitba ZPRÁVY Z RADNICE Slovo starosty Jak jistě všichni víte, díky dotaci z evropských peněz, s přispěním SFŢP a dofinancováním z peněz městyse, se v loňském roce podařilo

Více

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS

ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTYS Dne 17.5. 2007 převzal starosta Lubomír Bršlica a místostarosta Ing. Jiří Čekan z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret, který obec Velký

Více

Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014.

Žihobecké listy. V áţení občané, Obsah vydání. Informace z obce. potřebu, ve znění pozdějších předpisů k datu 1. ledna 2014. Žihobecké listy Obsah vydání Informace z obce..1 Ze školy a školky..2-3 Z muzea a Infocentra...3-4 Myslivecký spolek Ţihobce. 4 Z divadla....4-5 Ze sportu. 5-8 Nad kronikou obce...8-9 Jubilanti..10 Zveme

Více

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč 1 Slovo starosty 2 Babí léto s teplými slunečnými dny je nenávratně pryč a do naší obce přišel podzim. Uplynul jiţ téměř rok od posledních komunálních voleb,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

PF 2010. Vánoční zpravodaj

PF 2010. Vánoční zpravodaj číslo 4/2009 www.halenkov.cz Starosta občanům Rozpočet na rok 2010 Škola Hasiči Turisti Orli Fotbal Vánoční zpravodaj Foto: Vlastik Trličík z KČT PF 2010 Milí Halenkovjané... přejeme Vám hodně zdraví,

Více

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008

3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 TRNAVSKÝ ZPRAVODAJ Říjen 2007 / XVII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj 3. září jsme zahájili nový školní rok 2007/2008 Toto jsou naši prvňáčci. Přejeme jim hodně úspěchů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní

Více

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011

ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011 ZPRAVODAJ OBCE KOTVRDOVICE č. 3/2011 Obsah Úvodní slovo... 3 Slovo starosty... 4 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 18. 4. 2011... 5 Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 15. 6. 2011... 8

Více

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Revitalizace dostala zelenou

Revitalizace dostala zelenou Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 7 4. července 2012 Aktuality Osobnosti Kultura Sport Stavba protipovodňových Ruda Zuziak Na Osmičce Fotbalisté

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více