VELIKÁ ZAHRADA RUKAMA LOMÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VELIKÁ ZAHRADA RUKAMA LOMÍ"

Transkript

1 VELIKÁ ZAHRADA RUKAMA LOMÍ / O motivu smrti v díle Bohuslava Reynka/ Milada Záborcová Hledat v zahradě slov Bohuslava Reynka 1 jeho způsob nahlédnutí života a zření perspektiv vedoucích za hranice poznatelného nynějšího světa, znamená vejít s uzamčenými rty a s očima otevřenýma. O tichosti a pokoře jeho života a tvorby je nyní naštěstí známo již mnohé, stejné postoje jsou však vyžadovány u čtenáře, který se rozhodne vstoupit do světa jeho díla a hledat v konturách veršů stejně jako v úchvatně jemných čarách jeho grafických listů poselství, kterým se autor dorozumívá s druhými a především se sebou samým. Pouť člověka velké citlivosti a výjimečného vnímání nejmenších detailů světa vezdejšího má svůj počátek v Petrkově na Moravě, nedaleko Havlíčkova Brodu, kam dodnes láká jeho objevitele a příznivce budova rodného statku s prostou bronzovou deskou připomínající život básníka. Sem se opětovně bude vracet tento vyznavač přírody přijímané obrazně - a v duchu katolické víry - z rukou Stvořitele k oslavě; zde nalezl útočiště po neúspěšném studijním pobytu v Praze, po opakovaných návštěvách pro něj halasného Grenoblu, zde bojuje o existenci po předchozím vynuceném vystěhování let válečných i během hrozby nového stěhování v důsledku konfiskace režimem komunistickým. Zde rovněž se v tváři zahrady odráží podoba jeho grafických prací let příštích, let, které doznávaly, stejně jako zahrada sama četných proměn, let, které zahrnovaly náklonností přírodního světa, jenž se bohužel později v důsledku psychického stresu stává rovněž ohrožením uzamykajícím pronásledovaného Reynka za zdmi petrkovského stavení jako v tvrzi doslovné. Bohuslav Reynek je básníkem zjevovaných biblických příběhů, detailního pozorování a interpretace přírody a krajiny, básníkem přijímajícím život ponechávající prostor smrti, která má pro něj smysl ve vztahu ke konečnému Spasení. V rovině výtvarné se s jeho pohledem setkáváme na cestě od jeho prvních olejomaleb přes kresebné techniky uhle, pastelů a tuše, ke grafickému zpracování v podobě linorytů a konečně ústící v jemnou krásu pro Reynka nejpříznačnější suché jehly a leptu. V rovině slov zůstává dílo neméně obsáhlé a neméně hodnotné. Pomineme-li výčet mnoha desítek jmen a děl zejména z německé, rakouské a francouzské literatury, která Reynek ve spolupráci s Florianovým Dobrým dílem 2 do soudobé české literatury uvedl a přeložil, zůstává osobitá vlastní tvorba básnická. S jeho knižní prvotinou, sbírkou Žízně, která vychází jako druhý svazek Florianovy edice Studium v nákladu 500 exemplářů, se mohou čtenáři seznámit roku Nesklidila velký ohlas, z významných kritiků ji však v Lidových novinách vyzdvihuje nad soudobou katolickou tvorbu Karel Čapek. Sbírka obsahuje básně vznikající již od roku 1912, některé Reynek roku 1914 reaguje na inzerát otištěný v Moderní revue, kde publikuje své první básně, a spojí se s Florianovým tajemníkem A. L. Střížem. Spolupráce s ním trvá několik let, aby posléze byla korunována vztahem se samotným Josefem Florianem, který se stává Reynkovým doživotním přítelem. Svědectví o životě i přátelích Bohuslava Reynka jsou dostupná díky krásné vzpomínkové knize jeho synů Daniela a Jiřího, vydané formou rozhovoru A. Pelána pod názvem Kdo chodí tmami, Praha, Torst

2 texty z pozdějších let napsané před vydáním Žízní však Reynek ponechává pro sbírku Smutek země, jež vyjde o tři roky později. S obálkou sbírky s dřevorytem vlaštovky rezonuje hned v úvodu Píseň raněného ptáka, která otevírá Reynkův svět bytostí živých a smrtelných. Motiv ptáčka přijímajícího smrt nikoli v pasivním zasažení bezmocí, nýbrž v odevzdání, ve kterém je přítomen celý předešlý život a které se skončí na nejvyšší ze skal, na něž mu lze dolétnout, je předznamenáním faktu, že právě smrti nebude v Reynkově poezii místo upřeno. Její přítomnost je patrná v oblacích, jejichž bílé dlaně krása hlavy modřínů před smrtí učesala, v záři měsíce se teskně leskne smutkem smrtelným, je sestrou života, jež může mluvit o Bohu. Sbírka Žízně vzhledem ke svému vzniku přináší různorodé tematické náměty a i formální stránka básní zahrnuje jak sdružená rýmovaná dvojverší, tak i básně členěné na čtyřveršové strofy se střídavým rýmem, básně s rýmy obkročnými i nepravidelnými a rovněž básně v próze. Ústředním tématem se však do jisté míry může jevit spojování přírodního, lyricky pojatého světa s vizí křesťansky přijímaného řádu ústícího - v závěru života lidského i při apokalyptickém konci země samotné v konfrontaci s dílem spásy Ježíše Krista, v jehož pohledu těžkost slita jest všech umírání. Mezi nadějí jsou však odkrývány bolesti duše, jež je v osamění do tohoto světa vržena: Byl jsem tehdy sám a kladl tvář i dlaně na trpící stromy, doufaje najíti mezi nimi druha: než jediný se neponížil; neuslyšel jsem bíti ani srdce, ani tepny suchý šumot pouhý, jako kdyby větvě hořely. Odvrátiv se, viděl jsem mezi pni sta útlých, modravých mečův; ale setrval jsem: Smrt nemá půvabu ni hrůzy pro ty, kdo jsou takto sami. 3 Používané archaizmy, místy zastaralá gramatická podoba slov i slovosled ve větách vyvolávají dojem četby biblických pasáží 4. I v četných dalších básních nejen této první sbírky je na první pohled patrné Reynkovo katolické vyznání, jenž se však neprojevuje prvoplánovou explikací starozákonních příběhů a evangelijní zvěsti, ale upoutá především přítomností a citovou angažovaností básnického subjektu, který se formou slov a v rámci své náboženské orientace vypořádává s přijetím životního údělu. Pozornost je tedy obrácena k Panně Marii a jejímu synu Spasiteli, a to i v případě, že se jedná o postižení umírání a smrti. Místy zaznívají Reynkovou poezií tragické tóny odkazující ke zkáze, která je zemi na konci jejího času prorokována: / / A země má šaty a vlasy slzami nasáty, plačíc se stromy a vinicemi a zvířaty, plačíc s klasy a hmyzy, s ptáky v ústech lesa: oblak veliký trhá se v nebi, oheň z něj klesá, země to ví a čeká s velikým bolestným klidem, pláče, vše vědouc, že křičeti nesmí to lidem 5 3 Reynek, Bohuslav: Žízně. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str o křesťanské povaze Reynkových textů, o jejich biblickém charakteru a prožitku liturgie, stejně jako o spojitosti s lidovou poezií a dalšími básnickými paralelami české literatury podrobně vypovídá studie Mojmíra Trávníčka: Hlad duše živé. Básnický odkaz Bohuslava Reynka. In: Sdílet věčné. Studie, profily a kritiky. Olomouc, Periplum 2002, str tamtéž, str. 36 2

3 Nejčastěji však Reynkovými texty probleskuje naděje, která je dána každému jednotlivému člověku v rámci přijetí víry. Sugestivní básní je Modlitba, která vyobrazuje subjekt, jenž sám nemá nic, je mlhami spjat a svírán, obklopen samotou, a který přesto ze sebe vyznává: A přece vím, že jsi, a přec v Tě věřím! Volání k Bohu, jenž mu může naplnit život, je díkem za život samotný, ať již je jakýkoli: / / Ó vím, že zhynouti mi nedáš ani žízní, ani hlady, ani nudou, že až přijde čas můj, zahradu mi vykážeš, bych o ní pracoval. / / Staň se vůle Tvá. A jestli porostou mi pouhé bodláky, pak rozkvetlými ověnčím si čelo Snad některým z nich símě dozraje, že stehlíci se slétnou pestří na podzim a těšiti mne budou: A když dopustíš, by nerostlo ni býlí, Z hlíny hnísti budu Tvoji podobu a do kamene vryji chválu Tvou. 6 Souběžně se sbírkou Žízně vznikají i básně v próze, které budou pod názvem Rybí šupiny vydány roku 1922 samotným Reynkem v rámci vydání jeho Sešitů poezie. Knihu velmi bohatě i originálně doprovodil svými linoryty Josef Čapek. Ze sbírky - vedle dalších konotací - vane i vítr ženoucí drsné vlny Atlantiku narážející zprudka na bretaňské pobřeží, které v Concarneau Reynek poznává roku Motiv z úvodní básně, bez které není možné začít tuto sbírku číst, na kameni znovu nalezené šupiny vyprané větrem a sluncem vysušené získávají svou obnaženou čistotou vzácnou hodnotu. Odkrýt to, co je schované pod povrchem dnů a věcí, je výzvou, která - sama zastřena - prochází celou uvedenou sbírkou. Setkáváme se i nadále s četnými metaforami, básnickými opisy, výpovědi tohoto Reynkova období jsou rozmáchlé, podobné litaniím modliteb, někdy až ornamentální. Na rozdíl od předchozí uvedené sbírky však zde již lze identifikovat expresionistické ladění 8, které se bude stupňovat ve sbírce následující v Hadu na sněhu. O biblických podobenstvích či příbězích, na které básně často odkazují, nezřídka referuje básnický subjekt sám, ich-forma je v této sbírce poměrně častá vedle oslovení, které - ať již v singuláru či plurálu - vždy vtáhne čtenáře do textu, jenž ve výsledném ohraničení novozákonního odkazu nazírá svět. Evangelijní podtext celé sbírky je opět velmi silně přítomen i v interpretaci smrti. V básni Sen o smrti je obraz umírání člověka vystřídán obrazem louky, na níž rostou květiny, o které přichází pečovat mystický Zahradník se zářícími Ranami, jinde se v explicitním obrazu do vod smrti ponořil Boží Syn a jeho světlo se v nich rozkládá a klene se nad zemí jako Duha Úmluvy. S tímto zaslíbením je konfrontována lidská duše, které nezbývá než 6 tamtéž, str více o tomto setkání s mořem i o dalších Reynkových cestách v knize dcery Reynkova přítele, brněnského kardiologa J. V. Pojera Dagmar Halasové: Bohuslav Reynek. Brno, Petrov kromě vnímání poválečné doby se všemi znaky úzkosti a apokalyptičnosti světa, který se zřekl božího řádu, se na expresionistickém ladění sbírky podílí i fakt, že B. Reynek překložil a pro českou literaturu objevil básníka, jehož vliv zasáhne nejen do poezie Reynkovy, nýbrž i do tvorby řady jiných básníků (F. Halase, J. Zahradníčka, V. Závady, V. Holana ) rakouského expresionistického básníka Georga Trakla ( ). 3

4 vyznat: Místo mi najdi, ó Pane, jsem ryba zatoulaná, ale rozpomeň se, že apoštol v ní našel peníz, když bylo třeba zaplatiti daň To, co je v životě podstatné a cenné je nakonec odkrýváno ve věcech nejobyčejnějších, nejdrobnějších, v malém kakostu rostoucím v prachu cesty. / / vraťte se k modrému kakostu kvetoucímu v zelené šedi, sedněte si k němu a rcete si umíněně, / /, že jste bezpečně ostříháni hradbou svrchované Vůle a že smrt se dostaví v příhodný čas, a nikoli brutálně, buď jak buď, tj., že vám nic dobrého rouhavě nepřekazí, i že zatím stačí kochati se v nevinné bylince vystavené zhoubě, a přece rozvité pohledům Boha, pohledům andělů, duchů bludných i lidí, a jíž nikdo nezmařil, protože nesměl, protože jí vypršel čas pokoje a lásky, a tak jest se všelikou živou duší, také se všelikou nešťastnou duší lidskou, jejíž spanilost je věčna jako spanilost písně a jež ukládá své tajemné dílo jako med v plástvy záměrů Toho, jenž ji učinil a soudí. 9 Svět však již nikterak není přijímán s důvěrou naivního pohledu, není místem, odkud se spěje vstříc ráji. Nejistota a různorodost v dobových interpretacích poválečného světa se obráží i v tvorbě, která, ačkoli stejně jako její tvůrce stála stranou dění, jenž si nárokovalo ovlivňovat soudobou společnost a kulturu, přesto se nemůže vyhnout úzkosti nad světem, který se poprvé setkává s válečným konfliktem světového dopadu a který se s touto realitou vyrovnává i oblasti umění. A tak i sbírkou Rybích šupin plynou proudy, o nichž nikdo neví, kam spějí a ve kterých básnickému subjektu nezbývá než prosit o slitování, aby - ač obtížen břemenem nešťastných duší, které má zavřeny v útrobách a které tvrdě stahují ke dnu - přesto živ a nepohnut a nevyvrácen doplul. O dva roky později, roku 1924 vychází další, již zmíněná sbírka Had sněhu a Bohuslav Reynek ji vydává jako Poezie sešit čtvrtý. O grafickou podobu obálky se svým linorytem postaral rovněž Josef Čapek. Sbírku uvádí básnický obraz Evy, prchající sněhem zachmuřeného, zachumeleného ráje. Úvodní text je opět pro vstup do sbírky klíčový: Ráj je zachmuřen a zachumelen, Eva prchá mezi křovinami; klikatá pěšinka jejích stop je stále rostoucím hadem na sněhu, který se jí zahryzuje do milostných pat, jež krvácejí Had na sněhu je bez moci a bez pomoci, Had na sněhu je chiméra. Had na sněhu je Stín. Eva jest. 10 Vedle tradičního výkladu významu hada z knihy Genesis znamenajícího poklesek lidského pokolení nesoucího na sobě napříště stigma dědičného hříchu, jsou však v textu ještě další konotace, které přesahují rámec přísně křesťanské interpretace 11. V zachmuřenosti světa, který dávno přestal být rájem je člověk postaven zlu, jenž neútočí zvenčí, nýbrž je produktem činů člověka. Had je bez moci a bez pomoci, had je chiméra. Přesto tyto chimérické stíny provázejí lidskou pouť, jež se často stává úprkem před bolestí, jíž se lidské individuum v životě nemůže a nedokáže vyhnout. Člověk však vítězím darem bytí, které mu umožňuje nazřít podstatu stop, jež po sobě zanechává. 9 Reynek, Bohuslav: Rybí šupiny. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str Reynek, Bohuslav: Had na sněhu. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str o konečné prohře hada prorokované v knize Genesis: Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. (Genesis, 3, 15). Naplnění tohoto proroctví pak chápou křesťané obětí Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním, které mělo potvrdit jeho božství. 4

5 Sbírka Had na sněhu je sbírkou textů stejného chmuru, jakým je v úvodu evokován ztracený ráj. Při četbě narážíme na četné další starozákonní odkazy, opakují se zde motivy Mojžíšova odchodu z Egypta a jeho smlouvy s Bohem, motivy zničení Sodomy i pádu Babylónu, obrazy Potopy i Ukřižování. Texty jsou často podbarveny pocitem nevyhnutelnosti zkázy, či alespoň špatného konce, plíživý zmar je evokován vršením metafor splývajících často až ve fantaskní vidiny, v nichž zaznívá odpor a znechucení nad zoufalým postavením světa, ve kterém není kde spočinout, neboť se stal zahradou Ibisovou, sádkou štírův a zrcadlem Anděla Světla, jehož tvář se v něm tetelí křečí vzpoury a opilým smíchem vítěze tohoto věku. Reynkův pohled je nezpochybnitelně křesťanský, a tudíž v této interpretaci světa, nad nímž převzal vládu ďábel, zbývá místo pro jedinou naději - přijmout spásu z rukou Krista, v jehož utrpení Bůh se mrská a jeho divoké myšlenky tančí do rytmu ran jako gitany andělů a smrti. Roku 1924 rovněž vychází v Durychově edici Knihy mladých další sbírka s názvem Smutek země. Obsahuje básně formálně i významově jiné než uvedené dvě sbírky předchozí. Sbírka je členěna do čtyř oddílů, nejčastěji se v nich vyskytují tradiční rýmovaná dvojverší či trojverší, v nichž po sdruženém rýmu třetí verš nachází svůj protějšek ve sloce nadcházející. Časově spadají verše až do roku 1916, některé básně byly publikovány časopisecky ve staroříšské edici Nova et Vetera a v časopise Archa. Jak uvádí editorka Reynkových spisů Milada Chlíbcová, básně lze přiřadit spíše tedy k Reynkově prvotině Žízně, které se svým charakterem více přibližují. Přesto zde nalézáme i projevy, v nichž se rozvíjí expresionistické vnímání světa, četné znaky úzkosti a osamělosti duše, jejíž modlitbou je zvolání: viz, jak trčím hladov a nah, Hospodine, v zimě a tmách 12 Důvěra v Boha idylicky vykreslená poetickými obrazy sluncem prozářené krajiny, v níž lze promlouvat i se zvířaty, jimž nebyl upřen podíl na Ráji, a o jejíž zlatých slunečních paprscích subjekt vyznává: snesly se až na mne, zalily mne ohnivými závoji; srdce mé jest srdcem plamenův a tone v Pokoji, ovšem přechází k prožitkům nejistoty, která se v případě každého lidského osudu končí konfrontací se smrtí : kukačko dobrá a prudká a veselá, žádám tě, abys mi hlasitě zapěla v těžký a přetěžký smrti mé den, kdy nevím, zda více budu utěšen či uděšen 13 Bodu, do něhož spějí všechny pozemské cesty, bude v této sbírce věnována náležitá pozornost a jako základní otázka se bude celou sbírkou dožadovat objasnění. Mystérium smrti však rozluštěno být nemůže, zůstává pouze víra, která dává jeho pochopení pevný půdorys. Jednou z nejvýraznějších básní promlouvajících k této tematice je báseň Mrtví. Krásné a spravedlivé jest umírání, mrtvých úsměv jest jako z pastvin vání, jako půlky jablek zimních kosti jich skrání. Jejich ruce jsou jako svadlé podzimní listí, všecky žilky a cévy možno si v nich sčísti, 12 Reynek, Bohuslav: Smutek země. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str tamtéž, str

6 jako z listu bílého lze jim z dlaní čísti. Ruce jejich jsou tiché a studené jako luna, jako úsvit dne, pokojny, že úzkost žádná jimi nepohne. Mrtví jsou ovoce ze slunných snětí, uzrávše do klína Panina letí, mrtví jsou nejprudší naděje děti. Mrtví jsou zora, mrtví jsou kuropění, mrtví jsou jako rosa, mrtví jsou ptáci, mrtví jsou východu rdění, mrtví jsou paprskové ze tmy chtíčů vykoupení, mrtví jsou Světlo, jež z této země už není. 14 Blízkost lidí, kteří nejsou již na světě, a přesto zůstávají trvalým poutem spojeni s pozůstalými žijícími, kterým zasahují do osudu i nadále tím, že byli a že snad ještě někde opodál jsou to je téma, které nacházíme snad u všech autorů katolické orientace. Vztah k nim je nenarušeným vztahem důvěry a víry v budoucí setkání 15. Jejich světlo ozařuje cesty živých jako vzpomínka, upomínka i trvalé vábení k tajemnému životu nadpozemskému. Pro Reynkovy vize budoucího nebe je charakteristická i přítomnost četných uctívaných svatých, kterým později dá podobu v mnoha variacích formou své práce grafické. Marie držící na klíně umírajícího Krista, tragická osoba Jidáše či Joba, Jan Křtitel nebo třeba rouška Veroniky, do níž Ježíš obtiskl svůj obličej, jsou vykresleny jemnými tahy do kovových destiček, kde evokují obrazy již dříve vykreslené slovy v básních, ve kterých se již od počátku nezapře Reynkovo současné výtvarné vidění. Grafický výraz však v mnoha případech dostane svou konkrétní podobu až za několik desetiletí 16. V každém případě je zajímavé porovnat Reynkovo vidění básnické i výtvarné, které dohromady tvoří osobitý a zcela výjimečně soudržný celek. Sbírka Smutek země je plná barev a vůní, které odkrývají autorovu schopnost vnímání přírody i velké nadání pro představivost. Jsou v ní obsaženy postupy, které budou v dalších sbírkách stále více rozvíjeny cit pro detail spatřený v přírodě, imaginativní náčrt biblických událostí, modlitba jako forma vnitřní řeči a komunikace s Bohem, s lidmi a především se sebou samým. V ní lze nalézt najednou vedle sebe dotaz i odpověď, pochybnost i víru, život i tušené prostory za životem: / / Bože, otevři mi. Bože, pusť mne k teplu; bojím se zimy. Jdou všichni v tebe; děti tvé, ne hosti. Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí. 14 tamtéž, str na povahu tohoto vztahu souhrnně poukazuje Mojmír Trávníček: Vztah k mrtvým a ke smrti, který u dekadentů nebo u některých mladších básníků na začátku třicátých let měl přídech morbidnosti, je u Reynka něčím absolutně kladným, oživujícím a srdečným, stejně jako vztah k domovu, k dětství, k důvěrným věcem rodného kraje. To všechno je království Boží, země živých i zemřelých, společenství svatých. In: Trávníček, Mojmír: Sdílet věčné. Studie, profily, kritiky. Olomouc, Periplum 2002, str k tomu, jak se Bohuslav Reynek stal grafikem, když si roku 1933 nechává Od Vlastimila Vokolka poslat do Francie Příručku umělce grafika, jeho synové v již zmiňované knize dosvědčují: To byla opravdu tatínkova jediná učebnice, všechno ostatní si vysledoval, vynašel sám. 6

7 Bože, otevři mi. A ne v spánek: do Radosti Bože, otevři mi do Radosti. 17 Stejně tak i vyznání v básni Večerní déšť je prosebným hlasem modlitby: Ó Bože, děkujeme tobě za milost tohoto deště. A usínáme-li v něm na smrt, probuď nás ještě; děti svoje, ze sna vzbuď nás Bolest tvá, doufáním svým zpevni srdce úzkostná, - než dlaň Věčna, dusíc, dolehne nám na ústa 18 Vyznání subjektu uvězněného v době, která se sama a dobrovolně ztrácí Bohu, je protikladem odklonu od víry, který byl v poválečných letech první republiky tak markantní a který příznivci katolické víry musili nést velmi těžce. Církev ztrácí okolo milionu svých členů, svoboda vyznání a projevu se projevuje odklonem od povinnosti praktikování náboženství ve školách i ve veřejném životě, katolická církev se zvláště ve velkých městech dostává na okraj zájmu a často je spíše symbolem přežitku starých časů. Jak dosvědčuje staroříšská korespondence, nelibě nesl proměnu společnosti zejména i Josef Florian, s jehož apokalyptickými vidinami konce bezbožného světa sympatizuje i většina autorů katolického přesvědčení. Nejinak je tomu i u Bohuslava Reynka. Reflexe světa pojaté v tomto duchu provázejí i další sbírku Rty a zuby, jež vychází roku 1925 v nákladu 120 exemplářů v Novém Jičíně. Ironický obraz stínu, chladný jako mrtvé rty i obraz korálů, které z bolestí člověka navléká si satan a jenž na úzkostí niti krvavě mu svítí jak zuby dokládají opět tendence, jež nazřeno katolickými autory - vládnou soudobému lidstvu a jejich pojmenování je zároveň varováním majícím světu připomenout jeho pomýlení a vzývajícím k návratu do bezpečí křesťanské víry. Z prozaické podoby básní se autor navrací ke klasickým rýmovaným strofám. Motivicky se vedle spásné postavy zahradníka objevuje i prostor zahrady skutečné, který bude výrazněji vystupovat v následujících sbírkách, obdobně jako prostředí dvoru a vesnice poznamenané prožitkem Reynkova dětství. Ve sbírce začínají více figurovat i společníci z řad zvířat, a to i těch nejnepatrnějších pavouk, moucha či žába nejsou jen dokladem ošklivosti 19, nýbrž prezentují jistou fascinaci, která neupírá právo na existenci všemu živému a jejich zpodobení vykreslené a posílené četnými metaforami funguje jako pečlivé obsáhnutí světa stvořeného. Podobu zahrady má výsledně i smrt sama a obraz ráje tak získává novou, důvěrnější podobu: Smrt se nad ním sklání, blahoslavená živoucí chata, 17 Reynek, Bohuslav: Smutek země. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str tamtéž, str v souvislosti o zobrazení ošklivosti dodává k interpretaci Reynkových básní syn Jiří: Třeba se často zvlášť v souvislosti s Hadem na sněhu zdůrazňuje hnus a ošklivost; mně se nezdá, že je to tak opravdu: když tatínek píše o nějakém hmyzu nebo krysách, nemusí to znamenat dno ošklivosti. Má krásnou báseň o umírající kryse Krysa v parku, soucit se zvířetem je tu hluboký, plný, zdaleka nejde mluvit o nějakém zhnusení. I když je ta němkyně ošklivá, soucit to zastřeší. In: Kdo chodí tmami. Praha, Torst 2004, str. 49 7

8 mlékem a medem oplývající zahrada svatá. 20 Příroda českomoravské vysočiny a zejména prostředí básníkova petrkovského domova vstupují do jeho básnické i výtvarné tvorby, aby se později staly snad nejznámějším a nejcharakterističtějším projevem Reynkova díla. Ještě jedna událost bude pro vývoj Reynkova života i díla zásadní. Roku 1923 se Reynek pokouší přeložit prvotinu francouzské básnířky Suzanne Renaudové Ta vie est là, která v Reynkových Sešitech poezie vyjde pod názvem Zde tvůj život o tři roky později. Reynek však Renaudovou, vzdělanou, intelektuálně založenou básnířku kontaktuje a jejich vzájemná korespondence je oba dovede až ke vzájemnému setkání v Renaudové rodném Grenoblu. O dva roky později se zde Suzanne Renaudová za Bohuslava Reynka provdává a v dalších letech bude rodině Reynkových nastolen pravidelný rytmus půlročního střídání pobytu ve Francii a na Vysočině. Pro Bohuslava Reynka znamenají grenobelské pobyty značný úspěch na poli výtvarném 21, na druhou stranu zimní půlrok strávený mimo rodný kraj je pro něj zátěží psychickou. V takovýchto chvílí pak logicky předmět touhy domov, místo dětství a návratu, získává na hodnotě a v tvorbě následující se bude s těmito spodními proudy básnických pohnutek možné často setkávat. Ve vydání básnických sbírek nastává jedenáctiletá prodleva, další kniha s názvem Setba samot vychází a roku Četné básně z této sbírky však již byly vydány časopisecky a doba vzniku některých básní se tak datuje 22 až k roku Poetika je již v této sbírce značně proměněna a nese více znaky toho, co bude v příštích letech přijímáno jako veskrze reynkovské přibylo motivů zahrady, ptáků a zvířat, jimiž je navštěvována, vystupují motivy přírodního koloběhu, jenž proměňuje její tvář. Nejčastějším tematickým okruhem je zde zima s bílou svatostí sněhu, podzim a jeho déšť, který mateřskou a tesknou dlaní sahá nám po čele, stromy mající skrze svůj pláč dar vidění nevýslovného. Představa ráje zůstává předmětem touhy, a i když tu a tam ještě zazní výkřik doléhajícího expresionistického nazření bídy světa, mnohem častěji je svět objevován se všemi jeho zázraky, které prostřednictvím přírody nabízí. Vedle této touhy je však všudypřítomná úzkost a samota, která se mísí s nadějí, jež by chtěla dohlédnout za obzory do neskonalé zahrady, v níž bude v tichu přiznána milost třeba i malému ptáčku, jehož též naděje snad nemíjí: / / jako duše, která prosí, úpěnlivě za kohosi bědnějšího než je sama, v samotách tož na listech mrazu třepotá se vzdech, choulí jako duše v zdech smrti světa vězněná, sýkorka... jak ozvěna touhy nevypravitelné Reynek, Bohuslav: Rty a zuby. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str to tohoto období spadají četné kresby, pastely a akvarely, B. Reynek vystavuje v různých galeriích a prodaná díla tvoří zásadní část jeho obživy 22 podle údajů Jiřího Šerých zmíněných v ediční poznámce s Básnickým spisům 23 Reynek, Bohuslav: Setba samot. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str

9 Úspornost ve verších, která bude v následujících sbírkách ještě patrnější, přináší s sebou krásné obrazy, jenž vděčí za svou přesvědčivost právě skouposti na slova, která nutí hledat co nejvýstižnější a nejobsažnější výraz. V nazření krajiny se vracíme až k Reynkovým prvním veršům, nyní se však postup tvorby jeví daleko promyšlenější, báseň je vyvážená rytmicky a redukce využitých básnických prostředků na nezbytné minimum, jenž ovšem předává obsahově i emočně plnou informaci, odlišuje uvedenou poezii od zmiňované tvorby počáteční. Básnický subjekt je zasažen a poezie slouží k tomu, aby skrze nejdrobnější přírodní úkaz byl chápán metafyzický rozměr života, který je objevován nikoli pouze skrze zjevované náboženství, nýbrž právě hloubkou prožitku, jenž dovádí až k náboženskému procítění všeho, čím svět obklopuje. Na lukách je jíní ranní, jas v něm temný, bílý stín. Prosebnou a dlouhou dlaní zasáhla smrt do pastvin. 24 Smrt je lidí, smrt je zvířat, rostlin, smrt je veškerého živého. Porozumět jí však není smutkem, nýbrž setkáním s věčností, ke které se život ubírá a která je nadějí. Smrt svou dlouhou dlaní dosáhne na každého, promlouvá vzpomínkou z věcí nejnepatrnějších, šlahouny svízelů se staly z hlubin země žehnajícíma křehkýma rukama zemřelých. Právě ti, které si smrt již odvedla, jsou nadále přítomni, s jejich vidinou se básnický subjekt ptá, kdo ze tmy chóru sahá k nám, kdo po nás vzdych. Smrt zároveň též prosí, aby byla přijata. S každým nadcházejícím večerem vše živé tak trochu umírá světu a v milosrdnost snu, který s sebou přináší noc, je možno jen doufat. Jsme dvěma ostny prokláni, smrt útočištěm je vždy bližším, naděje jako smrt je naha, kdo kterou spíše oděje? Cos trne v každém setkání nás, smrti, nás a naděje. 25 Na cestách života smrt stejně jako naděje doprovází. A tyto dvě průvodkyně procházejí i další Reynkovou sbírkou, vydanou roku 1940 v Reynkem iniciované básnické edici Magnificat s názvem Pietà. Prostor, v němž se ocitáme, nese v sobě znamení domova štít chalupy, bodlák nepovšimnutý za zdmi mezi kopřivami v kamení, krásný obraz zasněženého prahu, na němž jak v bělostném dopisu od anděla psaném písmem úzkostlivé chvíle jdou řádky ptačích stop, vůně polí, cest i deště, horkost letního dne i holé stromy podzimu. Domov zastřešuje všechny bolesti, jež přebolí, až smrt ve plachetce vkročí, z vůně hlíny utkané, slepým slinou pomne oči k vidění, jež zůstane. 26 Neskonale kontrastní k takovémuto poetickému pohledu je aktuální doba zmítaná druhou světovou válkou. V tomto čase však vznikají i verše další sbírky. 24 tamtéž, str tamtéž, str Reynek, Bohuslav: Pietà. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str

10 Knihu Podzimní motýli vydává Zdeněk Řezníček v edici Magnificat roku 1946, editoři Reynkova díla však na základě korespondence datují její vznik před rok Obsah sbírky je vzdálen tragické válečné realitě, jejíž smrtelné hrůzy se nekončí rokem 1945, nýbrž budou po strašlivém krveprolití na frontách a smrtonosné mašinerii holocaustu teprve sčítány a rozeznávány. V bezútěšné realitě ani domov, opětovně příznačný pro verše Podzimních motýlů, nemůže posléze Bohuslava Reynka a jeho blízké zaštítit docela. Po vynuceném vystěhování nachází celá rodina roku 1944 útočiště ve Staré Říši u rodiny již zesnulého bývalého přítele Josefa Floriana. Pro Reynkovu uměleckou tvorbu je ale tento pobyt značně nevyhovující a ke stávajícím veršům tak žádné další nepřibyly. Vzniká zde pouze několik rytin a naopak spousta z předešlých Reynkových výtvarných děl se navždy ztrácí v plamenech u jeho brněnského přítele MUDr. Pojera. Sbírka je tedy pořádána s odstupem dvou let a vydání se verše dočkávají až tři roky po svém vzniku. Mnoho básní metaforicky vyjadřuje smutek nad uplýváním času, v němž po lidech jako třeba po letícím holubu zbude jen stín, na nějž se vzpomíná. Jako podzim motýlu, tak i čas odměří každému jeho díl a jednou přijde doba, kdy se ti, kteří jsou vidoucí zeptají: Kdo komu zmizí, po zhaslé louči do mlhy zavátý dým? Téma velkého a věčného Návratu provází nejistotami i vírou, která nakonec bude odměněna pohledem těšitele anděla, jejž vítat slastno jest a těžko unésti. O tušeném společenství zemřelých, k nimž má vést poslední cesta, za všechny hovoří báseň Dušiček. Ti, kteří hřáli nás, ti, jež jsme potkávali, se nyní scházejí na naše pěšiny, ti, kteří zemřeli, své staré nesou žaly a usedli by rádi na práh hostinný. Snad upomínají nás ve skřehotu ptáka, jenž kolem oken přeletá, snad vůní vábí větev křivolaká ty, kteří odešli už ze světa. Když jejich touhy jsou již prozářeny, snad útěchou jim bude rudý list a pohled oknem na kříž rodné stěny, stín oblaku Jdou mrtví k nám, jdou číst, co máme psáno na dlani a v tváři my živí, vzešlí z mrtvých života, zda jméno jich jest v srdce kalendáři, zda památkou jich krev nám šepotá. Je srdcí kalendář souhvězdí plná kniha, pohádek, písní, pamětí. Tam života dnů zsinalost a tíha hodinu smrti nachem zasvětí. 27 Ani poválečná doba nepřináší klid a existenční jistoty. Petrkovský statek je znovu ohrožen konfiskací, tentokráte z moci komunistické zlovůle. I když k ní nakonec nedošlo, přesto dům i zahrada na předlouhá léta ztrácejí statut výsostného území a jejich obyvatelé budou svědky postupné devastace, jež se posléze společně se smrtí Reynkovy manželky 27 Reynek, Bohuslav: Podzimní motýli. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str

11 v lednu roku 1964 podepisuje na básníkově psychickém stavu. V životě už se připozdívá a do básní vchází zimní chlad. Následující sbírka Sníh na zápraží, obsahující básně z let , stejně jako sbírka Mráz v okně s verši převážně z období čekaly až na několik časopisecky publikovaných básní celou řadu let v rukopisech. Světlo světa spatřily až roku 1969 díky Ivanu Divišovi, který je v společném souboru s Podzimními motýly připravil k vydání pro nakladatelství Kruh v Hradci Králové. Přechod podzimu v zimní čas, ono poslední převzetí nadvlády nad krajinou, jenž se děje na sklonku každého roku, přináší s sebou tiché odevzdání. Práh pokrytý sněhem, jenž padá plachým k pokoji a mocným k pokoře je předělem na rozhraní dvou světů. Podzim zná čas, kdy zraje smutek a na krůpěj vína šípek je suchý, trpká jeřabina a zima už už zalétá sněhem do podstřeší. Bělostný klid sněhu je tichem podobným tichům konce, po němž navždy usíná Život sám s nadějí či bez naděje na příští probuzení. Zima se v personifikovaném obrazu dává cestou do Betléma odevzdat se v pokloně narozenému svatému Dítěti, avšak kdo se s ní na cestě setká, uzří jen jíní a snítku. Verše nadané zvláštní citlivostí předznamenávají zároveň podstatu Smrti, u níž rovněž nelze překročit dále za mez spatřeného. Na mnoha dalších místech obou sbírek tak smíme vnímat výjimečný pohled Reynkovy vnímavosti, díky níž metaforicky interpretuje přírodu, v jejímž každém kousku nachází stříbrné sandály obuté na cestu do ráje. V úzkosti samot, kterým se však vše může jevit daleko zřetelnější, se odehrává stále přítomné ptaní po smyslu života, v němž někdy i máj bývá neslunný a červen černý a kdy dni jsou zakleté v dáno a vzato. Noc bez andělů, den bez koledy, ran křídla tělu: kam vzlétnou bědy, kdy naposledy? 28 Po napsání veršů předešlých dvou sbírek následuje dlouhá pauza vyplněná prací grafickou. Šedesátá léta se nesou ve znamení osobní úzkosti, která nakonec nedovoluje básníkovi ani opouštět dům. Je si v tomto osudu velmi blízkým s Vladimírem Holanem, s nímž si dlouhá léta koresponduje a s nímž se přes veškeré přátelství nikdy osobně nesetká. Motivy z milované zahrady jsou nahlíženy v tichu samoty skrze okenní sklo, aby v ještě větším tichu nočním byly přenášeny na kovové destičky, jejichž přejemné tisky korunují celou Reynkovu tvorbu 29. Od konce šedesátých let autor připravuje verše poslední sbírky, jejíhož vydání se ovšem nedočkal. Definitivní podoba Odletu vlaštovek vznikla v roce 1971, zůstává však v rukopise, který je díky péči přátel a rodiny uchováván pro vydání, kterého se dočkává prvně až roku Z veršů již prosvítá tušený jas jiných světů, jenž se přiblížily. Básnické obrazy však nejsou prosyceny jen radostnou vírou, naopak strach a tíseň prosvítá z mnoha řádků a objímá vše, co ještě kolem existuje. I v náboženském podtextu básní se daleko spíše reflektují těžce zkoušené a často tragické osudy, jenž lze v bibli a zejména ve Starém zákonu sledovat. A tak po Jobovi a Jidáši je nepříznačnějším zvoláním této sbírky nářek Ráchel oplakávající své ztracené syny. Život člověka v konečném součtu není vzdálen osudu nepatrné mouchy, o níž básnický subjekt s co největší možnou a účelovou strohostí může říci: 28 Reynek, Bohuslav: Mráz v okně. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str o své práci u dnes již proslavených kamen v noční kuchyni petrkovského statku hovořil B. Reynek v dokumentu Jak žije básník a vzpomínají na tento jeho způsob práce i jeho synové ve výše zmíněné knize 11

12 Letí, mizí. Je a není. Splnění. Snad proměnění. 30 A sám sobě smí jen potvrdit, že: Jsme tu. Nejsme? Na chvíli. 31 Vyrovnání se se zánikem, který promění živé v popel a krev na prstech anděla se odehrává v doufání na setkání s těmi, kteří se už neutrápí, když se klíčem k zamčenému pláči odemykají dveře vstříc výzvám smrti. A tak nadále přes jistou krutost smrti, jež se směje a neusmívá a právě navzdory jí je pouť směřována k spásnému poselství, jenž s sebou přináší Advent. Cestu, na kterou bude třeba se vydat připomínají věci všední, každodenní, dveře, za jejichž kliku ještě bere lidská ruka. Jsou dveře, veřeje, je podupaný práh, je zámek, klíč a klika. Práh čeká na poutníka poslední naděje. / / Rám dveří oplete přízraky zakleté, chlad kliky bez dlaní, práh planých čekání, klíč v zámku zrezavělý, jejž mrtví zapomněli? 32 V posledních letech Reynkova života se začínají do Petrkova sjíždět přátelé a objevitelé díla toho utajeného básníka. Vlna zájmu o básnickou a zejména grafickou tvorbu je průlomem do ticha, ve kterém vznikala díla velké duchovní hloubky. Kolem Bohuslava Reynka se pomalu začíná rozsvěcet gloriola osvíceného pastýře 33 a do Petrkova za ním přijíždí stále více jeho příznivců. Zadostiučinění se Reynkovu dílu však nedostalo v plné míře ani tenkrát a doceněno není zajisté ještě ani nyní; ohlas a přijetí však měřítkem jeho vlastní tvorby rozhodně nikdy nebyly Reynek, Bohuslav: Odlet vlaštovek. In: Básnické spisy. Zlín, Archa 1995, str tamtéž, str tamtéž, str mýtus pastýře uvádějí na pravou míru Reynkovi synové ve výše zmíněné knize: - Jistěže chtěl být dobrý pastýř, ale ne jako na obrázku; v civilním provedení, probůh, jen žádné divadlo! Nikdy by o sobě neřek, nikdy by na to nepomyslel, že by suploval Dobrého pastýře. - Takhle vznikají báchorky. Když umřel, někdo si vymyslel, že všecky naše kočky utekly do lesů. To je úplná blbost! Nebo že když se pohřební průvod ubíral ke Svatému Kříži, náhle se u silnice zjevilo stádo ovcí, aby se s Mistrem přišlo rozloučit. Ty ovce tam sice, pravda, byly, ale pásly se na těch místech denně. - Pořád platí to, co tatínek říkal ve filmu Jak žije básník, když se ho ptali, jak co dělá: Jako každém jinej. To je zlatá nit jeho postoje. Že psal básně, bylo mimo to. 34 k tomuto za všechny hovoří poznámka ze studie Jaroslava Meda: Reynek svou samotu / / chápal jako hlavní předpoklad opravdového umění, které má vyrůstat z potřeby moudrého člověka, a nikoli z touhy být chválen a čten. Snad také proto Reynkovo dílo tak dlouho odolávalo literárněhistorickému zařazení a stálo stranou interpretačního zájmu. In: Med, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu. Praha, Portál 2004, str

13 V obdivuhodně plném a vyváženém díle trojí oblasti poezie, překladu a výtvarného umění však v dnešním čase smíme znovu objevovat autora, který vnímal do hloubky svět a hledal pro něj podobu, člověka, který měl vizi a zároveň dokázal být ke všem momentům vlastního života pozorný. Ale to vše je opět pouhá interpretace. Právě nedopovězenost je a zůstává tím, co bude na díle Bohuslava Reynka i v časech příštích přitažlivé a cenné. Na svou poslední pouť, kdy už navždy jak se o něm vyjádřil jeden z jeho synů odletěl se svými vlaštovkami, se Bohuslav Reynek vydal V poslední sbírce je už mezi řádky patrné loučení. A netřeba znovu a opět připomínat onu tichost, vnitřní koncentraci a pokoru. A čekání. Tentokráte už na anděly. 13

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z červnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z červnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ

DAVID BÁTOR. Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ DAVID BÁTOR Milostné lastury ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ David Bátor (*1974 v Opavě) Debutoval sbírkou Kukly slov (Tilia, 2004), která byla nominována na Cenu Jiřího Ortena. O rok později vydal pod názvem Světlonoš

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

ROČNÍ KALENDÁŘ Projekt zaměřený na sledování astronomického roku, státní svátky a významné dny ČR.

ROČNÍ KALENDÁŘ Projekt zaměřený na sledování astronomického roku, státní svátky a významné dny ČR. VY_32_INOVACE_03 ROČNÍ KALENDÁŘ Projekt zaměřený na sledování astronomického roku, státní svátky a významné dny ČR. PRŮVODNÍ LIST DUM Autor: R. Mikšíková Období vytvoření: llistopad 2012 Ročník: 5. Vzdělávací

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_111 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Neznámý Bohuslav Reynek

Neznámý Bohuslav Reynek Neznámý Bohuslav Reynek Neznámý Bohuslav Reynek V šedesátých letech minulého století se rychle začal rozšiřovat okruh těch, kdo obdivují výtvarné dílo Bohuslava Reynka, předtím známé jen umělcovým nejbližším

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Seznam vystavených exponátů - výstava Václav Kiml - Retrospektiva - dodatek katalogu Výstavní síň Mánes 1.6. - 29.6.2006

Seznam vystavených exponátů - výstava Václav Kiml - Retrospektiva - dodatek katalogu Výstavní síň Mánes 1.6. - 29.6.2006 Kat. č.: 1 Název díla: Znamení I. Rozměry (v x š): 161 x 122 cm Kat. č.: 2 Název díla: Lodička Luna Rok vzniku: 1963 Rozměry (v x š): 150 x 122 cm Kat. č.: 3 Název díla: Znamení II. - 1966 Rozměry (v x

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více