Vých odisk em jsou existující výrobní m ožnosti dané fyzick ým zařízením, k teré m á firm a k dispozici (k dysi nazývané

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vých odisk em jsou existující výrobní m ožnosti dané fyzick ým zařízením, k teré m á firm a k dispozici (k dysi nazývané"

Transkript

1 Č e rve ne c Bulle tin spole čnosti Č e sk ý lod ní a prům y slový re gistr Vposledním čísle našeh o Com pass new s jsm e inform ovali, že naší snah ou při auditech je zam ěřitpráci auditora nejenom na posouzení řízení firm y podle požadavk ů norem, ale rovněž na využití těch to požadavk ů k postupům, k teré přinášejí růstobratu a odh alení rezervv nák ladech.tuto naší snah u jsm e označili jak o přidanou h odnotu, k terou náš k lient-partner získ ává z auditů vedle sam otnéh o certifik átu. Následující řádk y naznačí, jak tak ovýto přístup auditora inspiruje k lienta k uplatnění procesu prodeje v podobě, k terý vede k e zvýšení celk ovéh o obratu.uk ázk a postupu zjištění tržní příležitosti pok rývá pouze m alou částcelk ovéh o procesu prodeje, ale je vých odisk em pro další obch odní ak tivity. U řady našich k lientů auditoři zjišťují, že m ezi tzv. procesy, obsažené vsystém u řízení jak osti a k teré ISO tak s oblibou cituje, nejsou zařazeny postupy zam ěřené na zjištění m ožností, k teré firm a na trh u m á.na její tržní a podnik atelsk ou příležitost. Firm ě pak ch ybí vých odisk o, jak zam ěřit strategii a ak tivity na úspěšný prodej. Sam ozřejm ě rozh odnutí, zda tak ovýto proces m ít nebo nem ít záleží pouze na vedení firm y.přístup k m ark etingu m ůže m ítk aždá firm a jiný. Obecně se nech ají přístupy rozdělit do dvou k ategorií : a) Výrobní Vých odisk em jsou existující výrobní m ožnosti dané fyzick ým zařízením, k teré m á firm a k dispozici (k dysi nazývané účetnějak o h m otný a investiční m ajetek ). Tom u je podřízen produk t, nástrojem na realizaci produk tu je sam otný prodej a cílem je vidina zisk u a obratu. a nebo b) Produk tový Vých odisk em je průzk um trh u.následuje nalezení způsobu uspok ojení potřeby zák azník a. Nástrojem na realizaci je tzv. m ark etingový m ix,což není nic jinéh o, než návrh a k onstruk ce tak ovéh o produk tu, k terý nejvíce splňuje představu zák azník a, nalezení vh odné ceny, nalezení distribuce-cesty, jak zajistit dostupnost produk tu zák azník ovi a zvolení form y propagace způsobu, jak se zák azník o našem produk tu dozví. Cílem je zisk firm y, ale vych ázející z uspok ojení potřeby zák azník a. M noh dy stále používaný výrobní přístup nelze zavrh ovat. Existující vybavení firm y, dovednost zam ěstnanců, znalost tech nologie a současná ak tiva firm y se m usí využívat. Z ároveň, ale při stále rostoucí k onk urenci a zm ěnách tech nologie tento přístup m ůže sk ončitneslavně;s plným sk ladem neprodejnéh o zboží a bez zák azník ů. Proto k aždá firm a, k terá m á am bice na trh u prosperovat, m usí nak onec stejně převzít procesy, k teré jsou zák ladem produk tovéh o přístupu-orientace na zák azník a. pok račování na str. 2

2 pok račování ze str. 1 ISO se ve svých požadavcích v řadě svých článk ů (např. v 4.1.a identifik aci procesů, potřebných pro systém řízení, 5.2.-odpovědnosti vedení za zajištění plnění požadavk ů zák azník a, a-požadavcích specifik ovaných zák azník em, m onitorování spok ojenosti zák azník a), přím o vybízí k tom u, aby bylve firm ěpoužitpostup na identifik ování potřeby zák azník a. Přesná specifik ace potřeby pak um ožní zam ěření všech dalších operací a organizace ve firm ě. Vteorii m anagem entu se tak ovýto proces často nazývá Analýza blízk éh o podnik atelsk éh o prostředí. Cíle m toh oto proce su je zjistit: k do je vlastnězák azník em, k do o k oupi rozh oduje odpověď nebývá jednoduch á a m noh dy jsou odh alené analýzy přek vapující, např.u střední stavební firm y to m ůže být investor, h lavní dodavatel, Posk ytované služby úředník m ístníh o úřadu, ale třeba i projek tant, k terý investorovi dodavatele navrh uje proč vlastně poptávk a existuje jak vznik á potřeba velik osttrh u segm enty zák azník ů liší se potřebou a tedy i požadavk y na produk t K líčovou částí toh oto procesu je m etoda, jak uvedené inform ace získ at. Firm a m á celou šk álu těch to m etod k dispozici a sam a si zvolí tu, k terá se nejlépe h odí s oh ledem na ch arak ter produk tu, m ožnosti firm y, segm ent zák azník ů. Malá stavební firm a asi zvolí tu nejjednodušší cestu, k terou je cílený rozh ovor se zák azník em, větší stavební firm a m ůže zvolit složitější m etodu, např.sk upinovou disk usi, k dy pozve na setk ání při víně6-8 k lientů a poh ovoří s nim i o jejich představách. Prodejna s m odním zbožím m ůže sáh nout k přím ém u pozorování ch ování zák azník ů, což je ve sk utečnosti dostobtížná m etoda. Tato m etoda již vyžaduje přípravu, čeh o si vším at a jak psych ologick y h odnotit důležitostprojevů zák azník ů.velk á firm a s h rom adným zbožím se m ůže uch ýlitk projek čním tech nik ám, dotazník ovým ak cím, terénním experim entům.to je ale již sk upina m etod, vyžadujících profesionalitu. Sam ozřejm ě naším h eslem je, že v jednoduch osti je efek tivita, ale m noh dy, k dyž si nejsm e jisti, že naše h odnocení situace je sk utečněobjek tivní, sáh noutk e složitější m etoděse vyplatí. Z jištěním potře by zák azník a a je h o přání te nto proce s v rám ci systém u říze ní ne k ončí. Při tom to k rok u byla pouze nale ze na tržní příle žitost, nik oliv fak tory, k te ré firm ě nabídnou, co je rozh odující k úspěšném u podnik ate lsk ém u plánu.

3 dok onče ní ze str. 2 Níže uvedené sch ém a,vypůjčené od autora p.granta z textů o tvorběstrategie firm y naznačí,k de k líčové fak tory pro úspěch na trh u leží: Ce lá analýza slouží k tom u,aby firm a získ ala povědom í, co ne jvíce zák azník oce ní, jak m u vyh ovět a splnit je h o potře by lépe, ne ž dok áže k onk ure nce. Uve de ný článe k je pouze náznak e m, jak tak ovýto užite čný proce s m ůže vypadat. Auditor sam ozře jm ě ne m ůže při auditu radit s návrh e m proce su. Firm a zárove ň ne m usí m ít k apacitu ani znalosti na průzk um trh u a analýzu toh o, co je ve sk ute čnosti rozh odující pro je jí úspěch. Pok ud ale m á firm a záje m se touto zále žitostí zabývat a m e todu uplatnit, Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr pořádá spe cializovaná šk ole ní ne je nom na uve de nou zále žitost analýzy tržní příle žitosti a zasaze ní těch to proce sů do ISO , ale m odulově i na ce lý postup, ve doucí k prode ji a k ontrole nák ladů, jak bylo naznače no v pře dch ozím vydání naše h o Bu le tinu. Vpřípadě, že firm a ne m á k apacity na vyšk ole ní a použití vlastních pracovník ů, m ůže se Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr po doh odě ujm out zpracování např.průzk um u trh u, m ark e tingové studie atd.podle návodů, k te ré jsou v k urze ch pre ze ntovány. Z áje m ci se m oh ou dotázat na clpr.cz. Ing.Jiří Dynybyl,M BA

4 Tech nick ý výbor ISO/TC Řízení a zajišťování jak osti připravilnovelu norm y ISO : Tento dok um entbylsch válen CEN a je k dnešním u dni zveřejněn vpodoběen ISO 9 001:2007. Jak už to vtěch to případech bývá, tak ovéto zm ěny jsou předm ětem zájm u k onzultantů, k teří se obracejí k certifik ovaným firm ám a nabízejí své služby se zdůvodněním nezbytnosti úpravy systém u řízení a dok um entace. Často se novela norm y zah aluje tajem stvím a je vyvoláván dojem její složitosti. Následující inform ace se týk á sk utečných zm ěn a je určena všem našim certifik ovaným k lientům, aby si sam i udělali představu, zda jsou zm ěny sk utečně tak ové, aby m usely zasah ovat do stávajícíh o systém u. PŘEH LED Z MĚN Předně je nutné předeslat, že se ve sk utečnosti nejedná o zm ěnu logik y norm y, ale pouze o zm ěnu form ulací, k teré si dávají za cíl jasnější interpretaci požadavk u norm y.a to je vše.nejedná se ve sk utečnosti o nic novéh o. Struk tura i číslování k apitola požadavk ů zůstává beze zm ěn. Posuďte sam i : - v4.1 a) se m ění požadavek identifik ovat procesy potřebné pro systém m anagem entu jak osti na výrazově tvrdší požadavek -určittyto procesy - v 4.1.e) se naopak požadavek m onitorovat, m ěřit a analyzovat tyto procesy zleh čuje.tento požadavek se bude vztah ovatna procesy, k de m onitorování a m ěření je vůbec m ožné a dává nějak ý sm ysl - v4.1.poznám k ách se upřesňuje existující požadavek na řízení outsourcovaných procesů. Firm a m usí zvolitvh odný typ a rozsah k ontroly těch to procesů při zoh lednění fak torů,jak o je potenciální dopad a význam outsourcovaných procesů na sch opnost firm y dodávat k valitní produk t ve sh odě s požadavk y,rozsah rozdělení k ontroly m ezi dodavatelem a firm ou a požadavk y 7.4. Je rovněž doplněna poznám k a, že outsourcování procesu nezbavuje firm u odpovědnosti za jak ost výslednéh o produk tu. - v4.2.d) se pouze upřesňuje, že organizace m usí určit, k teré dok um entované postupy a záznam y sam a potřebuje pro účinné plánování, provádění a řízení procesů - v f) firm a nebude pouze identifik ovat dok um enty externíh o původu, ale m usí určit, k teré vlastně potřebuje a ty řídit - v5.5.2 norm a upřesňuje, že Představitel vedení m usí býtčlen vedení organizace, čili touto funk cí nem ůže být pověřen externista nebo člověk, k terý není členem vedení a m ůže býtovlivňován podřízeností ve svých jiných funk cích jiným členům vedení. - v6.2.je výraz jak ostnah razen sh odou s požadavk y na produk t b) se form ulace upřesňuje na tam,k de je to vh odné,posk ytnout výcvik nebo provést jiná vh odná opatření k dosažení nutných dovedností - v c) h odnocení efek tivnosti se nah razuje požadavk em zajistit, že bylo dosaženo nutných dovedností - v6.3.c) se m ezi podpůrné služby zah rnují i inform ační systém y - v k apitole 7 se většinou jedná o poznám k y, k teré pouze upřesňují výk lad stávajícíh o textu. - v7.5.3 se požadavek identifik ace statutu produk tu vztah uje na všech na stadia vznik u produk tu - v se m ezi m ajetek zák azník a zah rnují i osobní data pracovník ů zák azník a - v och raně produk tu se objevuje zm ěk čení, že jednotlivé požadavk y se vztah ují pouze na případy, k de je m ožné je uplatnit - v se objevuje v poznám ce, že m onitorování zák azník ovy spok ojenosti zah rnuje vstupy ze zdrojů, jak o jsou průzk um y spok ojenosti zák azník ů, data posk ytnutá zák azník em ve vztah u k e k valitě, průzk um názorů uživatelů, analýza ztrátzák azník ů, ch vála, záruční rek lam ace, zprávy prodejců..

5 a) Česk ý lodní a prům yslový registr s.r.o. Germ anisch er Lloyd Group, h ledá auditory systém u řízení podle norem ISO,se znalostm i m ark etingu a řízení podnik ových nák ladů. M ožnosttrvaléh o pracovníh o pom ěru ne bo e xte rní spolupráce. Nabízím e dobré finanční oh odnocení, zam ěstnaneck é výh ody nebo širok ou podporu v případě externí spolupráce. Podrobnosti na w w w.czech register.cz. Nabídk y na clpr.cz nebo teḷ b) Česk ý lodní a prům yslový registr s.r.o. Germ anisch er Lloyd Group, h ledá odborník a s řídícím i sch opnostm i voboru certifik ace systém ů řízení podle norem ISO, se znalostm i a praxí, zah rnující ak reditace u ČIA, znalostcertifik ačníh o prostředí včr, znalostm ark etingu, znalostprovádění auditů, znalostanglick éh o jazyk a vítána. Podm ínk ou je trvalý pobytvpraze. Nabízím e m ožnosttrvaléh o pracovníh o pom ěru, dobré finanční oh odnocení, vešk eré zam ěstnaneck é výh ody povolené Z ák oník em práce,m ožnostprofesníh o postupu do řídících funk cí, práci vm ezinárodním k olek tivu. Podrobnosti na w w w.czech register.cz. Nabídk y na clpr.cz nebo teḷ c) Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr Ge rm anisch e r Lloyd Group, h le dá k ontak ty na odborník y v systém e ch říze ní, v m ark e tingovém porade nství, k te ří jsou sch opni posk ytnout pom oc firm ám při je jich pře ch odu do podoby m ark e tingově orie ntované firm y při zoh le dnění obe cných zásad říze ní podle nore m ISO. Nab ízím e m ožnost vzáje m ně výh odné spolupráce. Nabídk y na clpr.cz ne bo te ḷ

6 Vprůběh u ledna až března 2008 proběh lo přeposouzení prováděné Česk ým institutem pro ak reditaci, k teré bylo úspěšněuk ončeno vydáním novéh o ak reditačníh o osvědčení dne Toto nové osvědčení um ožňuje certifik ačním u orgánu Česk éh o lodníh o a prům yslovéh o registru (CO 30 16) provádětcertifik aci do v následujících oblastech : systém u m anagem entu jak osti dle ČSN EN ISO 9 001:2001 (EN ISO 9 001:2000) systém u environm entálníh o m anagem entu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004) systém u m anagem entu bezpečnosti a och rany zdraví při práci dle OH SAS systém u m anagem entu jak osti při svařováni dle ČSN EN ISO 9 001:2001 ve spojení s ČSN EN ISO (ČSN EN ISO 9 001:2001 ve spojení s ČSN EN ISO ) systém u m anagem entu bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000:2006 (EN ISO 22000:2005) Tato ak reditace pok rývá prak tick y všech ny obory. Nová ak reditační norm a ČSN EN ISO k lade vyšší nárok y na certifik ační orgán, (nezávislost, nestrannost, důraz na k valitu auditorů) současně však v něk terých případech (např. dozorové audity) zjednodušuje přístup certifik ačníh o orgánu k jeh o k lientům.

7 Vdubnu 2008 byla vydána norm a ČSN OH SAS 18001:2008 (převzatá BS OH SAS 18001:2007), k terá nah razuje specifik aci OH SAS 18001: Přech od bude realizován do s tím, že vým ěna vydaných certifik átů bude uk ončena do Sam o vydání revidované norm y a rozsáh lá m ezinárodní spolupráce na její tvorbě svědčí o rostoucím význam u certifik ace systém u a och rany zdraví při práci. To je výsledk em většíh o zájm u o tuto certifik aci vzah raničí i včesk é republice. Inform ace o tom to zájm u m ůžem e potvrdit jednak zk ušeností z naší certifik ace, jednak z jednání s našim i partnery v rám ci sk upiny GERMANISCH ER LLOYD. Důvodem pro tento zájem jsou následující fak tory vytvoření předpok ladů pro trvalé plnění požadavk ů právních předpisů vorganizaci (přísnější a m ěnící se legislativa) začlenění činností, k teré jsou vorganizaci v souvislosti s BOZ P prováděny do již standardizovaných systém ů m anagem entu (ISO 9 001, ISO 14001) s cílem zefek tivnitcelk ový m anagem ent rostoucí tlak na prok azování sch opnosti plnitpožadavk y právních předpisů BOZ P v řetězci dodavatelů subdodavatelů, zejm éna vpřípadech, vzájem néh o poh ybu jejich pracovník ů na společných pracovištích (stavebnictví, m ontáže apod.). Legislativa týk ající se BOZ P vyk azuje četné zm ěny vyvolané zpřísňujícím se poh ledem na tuto oblast, a dále postupnou unifik ací v rám ci EU. Např. pro případ vztah ů dodavatelésubdodavatelé na stavbách jsou též relevantní ustanovení zák ona 309 /2006 Sb.. Rovněž řešení následk ů případných incidentů vorganizaci je stále nák ladnější. A tak OH SAS přináší určitá řešení pro všech ny typy organizací v zák ladních etapách zjištění nebezpečí a posouzení rizik ve vztah u k činnostem organizace příp.jejich partnerů zjištění nebezpečí a posouzení rizik ve vztah u k činnostem organizace příp.jejich partnerů zjištění požadavk ů právních předpisů vztah ujících se na organizaci a zajištění ak tuálnosti inform ací stanovení zák ladních sm ěrů v BOZ P organizace (politik a BOZ P) dále k onk rétních a k onk rétních postupů (program ů) k dosažení těch to cílů vyčlenění odpovídajících zdrojů (vč. k valifik.personálu) pro činnosti BOZ P zajištění všestranné m ožnosti k om unik ace/k onzultace dok um entování činností SM BOZ P v rozsah u potřebném pro organizaci stanovit způsoby řízení provozních operací s oh ledem na výše zjištěná nebezpečí a rizik a vč. zajišťování h avarijní připravenosti a reak ce stanovení způsoby m ěření a m onitorování voblasti BOZ P zajištění realizace interních auditů a přezk oum ání vedením Vzh ledem k tom u, že revidovaná norm a OH SAS přináší ještěvyšší k om patibilitu s ISO a ISO je aplik ace snazší v případě, že je něk terá norm a ISO zavedena. Z výše uvedenéh o vyplývá, že aplik ace norm y OH SAS m ůže být pro organizaci velm i prak tick á. A) POMŮŽ E PŘESVĚDČIT POTENCIÁLNÍ KLIENTY ORGANIZ ACE, Ž E JE MINIMALIZ OVÁNA MOŽ NOST VZ NIKU PROBLÉMŮ VOBLASTI BOZ P V RÁMCI PŘÍPADNÉ VZ ÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE. TOTO JE Z VLÁŠŤ DŮLEŽ ITÉ PRO ORGANIZ ACE PRACUJÍCÍ VE STAVEBNICTVÍ, ORGANIZ ACE PROVÁDĚJÍCÍ MONTÁŽ E NEBO JINAK PŮSOBÍCÍ NA PRACOVIŠTÍCH OBH OSPODAŘOVANÝCH KLIENTEM B) UMOŽ NÍ VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO DORŽ OVÁNÍ STÁLE SE VYVÍJEJÍCÍCH PŘEDPISŮ VOBLASTI BOZ P Vzh ledem k rozvoji této certifik ace, m ůže být certifik át vystavený zejm éna v tom to období podstatnou k onk urenční výh odou pro jejíh o držitele. Vtéto souvislosti je Vám certifik ační orgán Česk éh o lodníh o a prům yslovéh o registru připraven pom oci. Ing.František Sch neider Mobil:

8 O blast inspe k čních činností je stále se rozvíje jící oblastí, ve k te ré je k lade n stále větší důraz na rych lost a spole h livost posk ytované služby. V rám ci globalizace a ve lk éh o obje m u dopravovanéh o zboží doch ází v ce losvětovém m ěřítk u k m odifik acím požadavk ů na inspe k ční služby. Ve dle k lasick ých inspe k cí, při k te rých je prověřována k valita výrobk ů v souladu s požadavk e m odběrate lů, jsou ve stále větší m íře požadovány inspe k ce při nak ládce, pře k ládce a transportu zboží. V něk te rých případe ch se vysk ytují rovněž požadavk y na prověře ní trasy transportu. Tyto zm ěny k ladou zvýše né nárok y na inspe k ční organizace ze jm éna s oh le de m na k valifik aci inspe k torů a na e xiste nci globální sítě tak, aby inspe k ční činnosti m oh ly být prove de ny podle požadavk u zák azník ů k de k oli na světě. Č e sk ý Lodní a Prům yslový R e gistr jak o čle n sk upiny Ge rm anisch e r Lloyd je organizací, k te rá je sch opna provádět a zajistit inspe k ce podle požadavk u zák azník a, jak v Č e sk é R e publice, tak v ce losvětovém m ěřítk u. Pro oblast Č e sk é R e publik y je k dispozici síť inspe k torů um ožňující m inim alizaci nák ladů na dopravu inspe k torů do m ísta inspe k ce a tím doch ází k e sníže ní ce lk ových nák ladů na inspe k ci. Ve spolupráci s Ge rm anisch e r Lloyd je m ožno využít ste jných výh od v ce losvětovém m ěřítk u. Č e sk ý Lodní a Prům yslový R e gistr te dy nabízí k om ple xní, ce nově příznivé ře še ní inspe k cí, jak na úze m í Č R, tak v ce losvětovém m ěřítk u.

9 Již dva rok y platí v Ch orvatsk u nutnost prok ázat vlastnictví lodě s poh onnou je dnotk ou o tak zane dbate lném výk onu, jak o je 5 h p a nižší. Naprosto se to vym yk á vše m zvyk loste m v jiných ze m ích a če sk ým m ajite lům lodí to působí ne m alé těžk osti. Nafuk ovací člun s m otore m o výk onu 5 h p ne ní potře ba v Č R re gistrovat, ale na ch orvatsk ém k apitanátu je dok lad k tak ovém u plavidlu nutný. Do le tošníh o jara jsm e se tak všich ni točili v začarovaném k ruh u, je h ož byrok ratick ou struk turu nalom ila až iniciativa M iniste rstva dopravy Č R ve spolupráci s Č LPR (Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr) a APL. Výsle dk e m iniciativy je dom luva na ce lk e m je dnoduch ém proce su, k te rý um ožňuje získ at potře bný dok lad, zvaný Evide nční list m aléh o plavidla, k te rý ch orvatsk é úřady ak ce ptují. Tato sk ute čnost je ce lk e m nová, a pře stože je ště ne byla více m e dializovaná, bylo již v polovině k větna le tošníh o rok u vydáno pře s 70 e vide nčních listů. U nově zak oupe ných člunů ne m usí zák azník dělat nic jinéh o, ne ž o vydání e vide nčníh o listu požádat prode jce a připlatit k ce ně člunu 30 0 Kč. H otový e vide nční list m u přijde poštou. M ajite lé starších lodí se budou m use t za ste jných finančních podm íne k obrátit na k ance lář Č LPR. VYDÁNÍ EVIDENČ NÍH O LISTU M ALÉH O PLAVIDLA Platí pro m alá plavidla, k te rá v Č R ne podléh ají e vide nci, ale u nich ž je v Ch orvatsk u nutné prok ázat ide ntifik aci m ajite le a je h o plavidla s poh onným m otore m. Evide nční list obsah uje údaje o vlastník ovi a zák ladní te ch nick é údaje o plavidle a poh onném m otoru. 1. Plavidlo zak oupe né u prode jce Prode jce plavidla zak oupí od Č LPR e vide nční list s přiděle ným pořadovým čísle m. Ce na e vide nčníh o listu je 30 0 Kčbe z DPH. Po zak oupe ní plavidla vyplní prode jce e vide nční list a spolu s k opií fak tury a proh láše ní o sh odě (plavidla a m otoru) zašle na Č LPR. Č LPR ověří údaje uve de né v zaslaných dok lade ch a potvrdí e vide nční list. Evide nční list zašle Č LPR přím o na adre su k upujícíh o/odběrate le uve de néh o ve fak tuře. 2. Plavidlo v provozu Vlastník plavidla pře dloží Č LPR příslušnou fak turu a proh láše ní o sh odě. Č LPR ověří údaje v pře dlože ných dok lade ch a vydá e vide nční list za 30 0 Kčbe z DPH.

10

11 Č esk ý lodní a prům yslový registr s.r.o. pom áh á svým zák azník ům se získ áním finančních prostředk ů z fondů Evropsk é unie a státníh o rozpočtu Č esk é republik y pro financování jejich investičních projek tů i ak cí neinvestičníh o ch arak teru. První zk ušenosti jsm e získ ali vrám ci dotačních program ů Ministerstva prům yslu pro oblast poradenství a certifik ace systém ů řízení v česk ých podnicích. Nyní se více orientujem e na oblast investičních ak cí a do svéh o portfolia zák azník ů stále více zah rnujem e i obce a m ěsta a nabízím e m ožnosti získ ání dotací ze struk turálních fondů EU. CO JSOU TO STRUKTURÁLNÍ FONDY? Struk turální fondy jsou nástrojem politik y h ospodářsk é a sociální soudržnosti Evropsk é unie.prostředk y z těch to fondů jsou určené na pom oc m éněrozvinutým regionům, regionům potýk ajícím se struk turálním i problém y a na podporu adaptace a m odernizace politik, systém ů vzdělávání a odborné přípravy zam ěstnanosti. Č esk á republik a se řadí m ezi ch udší státy Evropsk é unie a v období m ůže k e zlepšení životní úrovně svých obyvatelčerpat z fondů EU přibližně26,7 m iliard. Od 1. ledna bylo zah ájeno v Evropsk é unii další sedm ileté program ovací období. V oblasti struk turálních fondů a Fondu soudržnosti došlo k e snížení počtu struk turálních fondů na dva Evropsk ý fond regionálníh o rozvoje a Evropsk ý sociální fond a fond soudržnosti. Evropsk ý fond regionálníh o rozvoje (ERDF) zam ěřuje se na podporu na investiční projek ty: např.výstavba silnic a železnic, odstraňování ek ologick ých zátěží, budování stok ových systém ů, úpravy k oryt řek, podporu inovačníh o potenciálu podnik atelů, podporu začínajícím podnik atelům, rozvoj a obnovu sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rek onstruk ci k ulturních pam átek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadbu regenerační zeleně, ek ologick é a energetick y efek tivní sanace bytových dom ů, výstavbu či opravy infrastruk tury pro posk ytování zdravotní péče, investice do dopravní a tech nick é infrastruk tury prům yslových zón, zavádění služeb elek tronick é veřejné správy, posilování spolupráce podnik atelů v příh raničních regionech, m odernizaci systém u k rizovéh o m anagem entu. Evropsk ý sociální fond (ESF) se zam ěřuje na podporu neinvestičních projek tů: např. rek valifik ace nezam ěstnaných, speciální program y pro osoby se zdravotním postižením, děti, m ládež etnick é m enšiny a další znevýh odněné sk upiny obyvatel, tvorbu vzdělávacích program ů pro zam ěstnance, podporu začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zam ěstnanosti, rozvoj vzdělávacích program ů včetně distančních forem vzdělávání, zavádění a m odernizaci k om binované a dálk ové form y studia, stáže studentů, pedagogů a vědeck ých pracovník ů v souk rom ém a veřejném sek toru. JAK SE PENÍZ E Z ÍSKÁVAJÍ? Evropsk á unie určuje obecná rám cová pravidla na čerpání finančních prostředk ů ze struk turálních fondů, k onk rétní projek ty jsou financovány prostřednictvím operačních program ů, k teré připravují m inisterstva a instituce jednotlivých člensk ých zem í, tedy i Č esk é republik y.vrám ci operačních program ů jsou vypisovány výzvy, k de jsou stanoveny přesné podm ínk y, k teré m usí žadatel splnit, aby jeh o investiční zám ěr nebo neinvestiční ak ce m oh ly být z části financovány z dotačních program ů. Pro získ ání peněz je potřeba předložitk valitní projek ta případné různé studie, tak, aby příslušná instituce m oh la projek t posoudita sch válit. JAKÁ JSOU ÚSKALÍ A SLOŽ ITOSTI? Cesta peněz na účet žadatele je složitá, dlouh á a za ch yby se platí. Z pracování projek tu vyžaduje zk ušenosti, k valifik aci zpracovatelů a čas. Výsledk em m ůže být nesch válení projek tu a časově náročná práce zůstane nevyužita. Z pravidla nebývá druh á m ožnostna opravu. Z E Z KUŠENOSTÍ VÍME CO CESTU Z A DOTACEMI KOM PLIKUJE: k rátk á časová lh ůta na zpracování a podání projek tu m ěnící se podm ínk y jednotlivých výzev, zejm éna rozsah dok um entace a studií, k teré jsou vyžadovány vzájem ně se vylučující k om binace operačních program ů, k dy žadatelse m usí rozh odnout, k terý program je pro něh o nejvýh odnější žadatelé nem ají rovné podm ínk y, m ění se podle typu dotace, regionu, počtu obyvatel, m ožností vlastníh o financování projek ty m oh ou být nesch váleny k vůli form álním ch ybám nebo ch ybějícím dok um entům, k de je časová náročnostna jejich získ ání v případech, k dy dotace nedosah uje 10 0%, je problem atick é včas zajistit vlastní financování spoluúčasti ověřování, zda byla vypsaná vh odná výzva, zabírá nem álo času

12 Z výše uve de ných důvodů je vyříze ní dotace ne le h k á zále žitost a s ne jistým výsle dk e m,proto se na nás obrace jí zák azníci s žádostí o pom oc pro zprostře dk ování dotace. VR ÁM CI SPO LUPR ÁCE NABÍZ ÍM E NÁSLEDUJÍCÍ Ř EŠENÍ: posoudím e vaše inve stiční i ne inve stiční zám ěry a ověřím e, zda e xistuje vh odná výzva ne bo ope rační program posoudím e m ožnosti, zda žadate lsplňuje podm ínk y pro získ ání dotace a poradím e co je ště m usí splnit pok ud v době posouze ní zám ěru výzva ne e xistuje, bude m e je jí přípravu sle dovat a včas žadate le bude m e inform ovat NA Z ÁK LADĚ M ANDÁTNÍ SM LOUVY zpracuje m e proje k t pro získ ání dotace připravím e vše ch ny studie, k te ré jsou vyžadovány jak o příloh a proje k tu ověřím e dok lady, k te ré m á žadate lk dispozici připravím e se znam dok um e ntace, k te rou m usí žadate lpřipravit (týk á se pouze dok um e ntace, k te rou z podstaty věci ne m ůže m e se stavit, protože ne bude m e znát určité de taily a zám ěry inve stora, např. jak o je rozpoče t stavby ne bo k onk rétní te ch nick é prove de ní ve de ní) podám e žádosti a bude m e je dnat v zastoupe ní m andanta s příslušným i instituce m i, vče tně průběžnéh o doplňování dok um e ntace zajistím e inve stiční dozor ne bo zpracování dílčích zpráv o postupu prací, pok ud to budou podm ínk y dotace vyžadovat

13 Při výk onu povolání se v pracovněprávních vztazích dostává zam ěstnavateli zam ěstnanec v podstatě perm anentnědo situace, k dy je povinen dbáto zdravotní stav(svých zam ěstnanců nebo svůj), prok azovat jeh o úroveň (k ontrolním orgánům nebo zam ěstnavateli) a pečovat o něj. Proto jsm e Vám, pozorným čtenářům, připravili orientační výpis něk terých činností. Rozsah článk u přesah uje m ožnosti našeh o časopisu, proto se Vám jejpok usím e zpřeh lednitvrozdělení dílů na jednotlivé časové lh ůty. Č etnost lék ařsk ých proh lídek pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci doporučené lh ůty - výběr: 1 x 2 rok y Z am ěstnanci ve věk u do 50 let, k teří v pracovněprávním vztah u řídí m otorové vozidlo a u nich ž je to uvedeno vpopisu h lavních pracovních činností Strojníci těžních strojů a narážeči Z am ěstnanci s trvalou práci v k ontrolovaném pásm u, aniž je naplněna definice význam né m íry rizik a Z am ěstnanci uh elných dolů do 50 let Z am ěstnanci pracující s expanzním i přístroji pro vstřelování a instruk toři vstřelování Řidiči drážních vozidelve věk u do 50 let Z am ěstnanci ve věk u nad 50 let, k teří při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přím o na zabezpečení obsluh y dráh y, ani zabezpečení nebo organizaci drážní dopravy, nebo provádějí revize, proh lídk y a zk oušk y určených tech nologick ých zařízení Z am ěstnanci, členové jednotk y dobrovolných h asičů podnik u, k teří vyk onávají činnosti zařazené do k ategorie IVpodle příloh y č. 1 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb., 1 x 3 rok y Z am ěstnanci obsluh ující stavební stroje a k om presory s provozním tlak em nad 0,5 MPa Jeřábníci včetněvazačů Střelm istři Z am ěstnanci při obsluze nebo opravách tlak ových nádob, turbok om presorů a zařízení vysok éh o napětí Odborně způsobilí zam ěstnanci k otelen Z am ěstnanci pracující s k apalným ch lórem Z am ěstnanci ve věk u od 18 do 50 let vyk onávající činnost při provozování dráh y a drážní dopravy, k teří přím o zabezpečují obsluh u dráh y, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovým i, světelným i nebo zvuk ovým i znak y a návěstm i, nebo je dávají Z am ěstnanci, k teří pracují ve výšce 10 m nad úrovni terénu a na provazových žebřících a používají prostředk y individuálníh o zajištění proti pádu Všich ni zam ěstnanci ve věk u nad 50 let, u nich ž není jiná periodicita lék ařsk ých proh lídek 1 x 4 rok y Z am ěstnanci ve věk u od 18 do 50 let, k teří při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přím o na zabezpečení obsluh y dráh y, ani zabezpečení nebo organizaci drážní dopravy 1 x 5 let Z am ěstnanci, členové jednotk y dobrovolných h asičů podnik u, k teří vyk onávají činnosti zařazené do k ategorie III podle příloh y č. 1 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb., Z am ěstnanci ve věk u od 18 do 50 let, k teří provádějí revize, proh lídk y a zk oušk y určených tech nologick ých zařízení dráh y nebo drážní dopravy, pok ud se na ně nevztah uje jiná periodicita preventivních proh lídek Všich ni zam ěstnanci ve věk u do 50 let, u nich ž není stanovena jiná periodicita preventivních proh lídek V dalším díle bude m e pok račovat výběre m ve lh ůtách de lších ne ž 12 m ěsíců.

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15

OBSAH. Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15 Seznam zkratek používaných v textu... 14 Ú V O D... 15 1. ALTERNATIVNÍ OPATŘENÍ: ÚČEL, PODSTATA, VÝHODY. RESTORATIVNÍ JUSTICE... 19 1.1. Krize trestu odnětí sv o b o d y... 19 1.2. Alternativy к u v ězn

Více

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13

Ú v o d... 11. 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 Obsah Ú v o d... 11 1 Úvod d o c h iru rg ic k é h o o š e tř o v a te ls tv í (R enáta Z eleníková)... 13 1.1 C h arak te ristik a ch iru rg ic k éh o o š e tř o v a te ls tv í... 13 1.1.1 Č in n o sti

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Seznam zkratek...9. Předm luva...13. 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15 O bsah I Obsah Seznam zkratek...9 Předm luva...13 i. a k t u á l n í p r o b l é m y Č e s k é h o r o z h o d č í h o SO UDNIC TVÍ 1. Nestrannost a nezávislost rozhodců v praxi českých s o u d ů...15

Více

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í

Obsah. A u to ř i... 12. O a u to re c h... 13. List o f A u th o rs... 14. Úvodem... 15. Č á st p r v n í Obsah A u to ř i... 12 O a u to re c h... 13 List o f A u th o rs... 14 Úvodem... 15 (Jiří Jelínek) Č á st p r v n í Obecné pojetí trestn íh o práva Evropské unie 1. Pojem a systém trestního práva Evropské

Více

áž ž áž ž ě š á ř á áž ž ř ž ř č ě č ě á áš ě áž ž ž á ě č é ř č á ř ě ř ž Ú ž ř č ů ů ž ů ž é á ě á ž ř š é ž ž š éř é ž ě á ž ě č š ě á ě ť é č ě ž áž ž á č ž á ě á ě ě á č ůž ů Č ř áž č č čá č ř č á

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

lis topad 2007 inze rce

lis topad 2007 inze rce w w w.s trazpr.cz RO Č NÍK XVI LISTO PAD 2007 ce na 5 Kč Stále častěji se pošk ozuje a ničí m ajetek m ěsta Na vrch ole k Lipk y se vydám e v Tipu na výle t - str. 14 M onik a Proch ázk ová, ve doucí odděle

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

4.3.8. Odpady z farm aceutického prům yslu... 64 4.3.9. Odpady z výroby a zpracování poly m erů...65 4.3.10. Odpady z výroby a zpracování kovů...

4.3.8. Odpady z farm aceutického prům yslu... 64 4.3.9. Odpady z výroby a zpracování poly m erů...65 4.3.10. Odpady z výroby a zpracování kovů... Obsah 1. Příčiny vzniku o d p a d ů...13 1.1. Odpady jako důsledek výrobních a spotřebních p ro c e sů... 14 2. Vývoj a současný stav odpadového h o sp o d á řstv í...16 2.1. Historie nakládání s odpady...16

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

SMLOUVA O DÍLO. Sm luvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Sm luvní strany: SUZP0085434 UT-2507/205 SMLOUVA O DÍLO Sm luvní strany: Č eská republika - Správa uprchlick ých zařízen í M inisterstva vnitra, se sídlem Lhotecká 7, 43 0 P raha 2, pošt. sc h rá n k a P.O. BOX 0, 43 00

Více

PROFIL MĚSTA MLAD Á B OLE SLAV Z P R A C O V A T E L : M ag i st r á t m ě st a M lad á B o le slav, K o m e n sk é h o n á m. 6 1, 2 93 0 1 M lad á B o le slav t e l.: 3 2 6 7 1 5 1 1 1, e -m ai l: e

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

SMLOUVA O d íl o č. 15-14 uzavřená dle ust. 2586 a nás), zák, t. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

SMLOUVA O d íl o č. 15-14 uzavřená dle ust. 2586 a nás), zák, t. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to SMLOUVA O d íl o č. 15-14 uzavřená dle ust. 2586 a nás), zák, t. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to Výšina sv. Metoděje I. ETAPA, II. část - mobiliář" Objednatel: zastoupené. M ěsto

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Á Í Ě ě Ř Í ř ě é ě ě č č ň ě ě ř ů ů ě č ú č ů ě ě ř ů ň ě é Ř ř ě Č č č Á Í ŘÍ Ě É ř ě Č č č ř ě úč č úč Ř Ě č ř ě ř úč ě ž Ů č č ě é ž ž ř ě č é é ř ř é é é žě ů ě Ů č ř ř ŠŠÍ é é é é ě ž ě é ř ů é

Více

Č Í Í Á É Á ř é é ř é ř č ř ý ě ě š ř ů ŘÍ Í Í č Ř Š Č Á ř é é ě Í č ř Ř ř ř Š Č É Á Á ŘÍ Ř Ř č čí č Č Á Á Á Á éž ú ú ů ž ů ř ě ř é ý é é é úč é ř é č č č ř é š é ř é č ú é ý č é ž ž Ž ý úč ě ě ř é ž ů

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Nabídka na správu nemovitostí FPS s.r.o. Společenství vlastníků domu Zlonická 703, Praha 9 V Praze dne 7.9. 2009

Nabídka na správu nemovitostí FPS s.r.o. Společenství vlastníků domu Zlonická 703, Praha 9 V Praze dne 7.9. 2009 Nabídka na komplexní správu nemovitostí Základní údaje Adresa sídla a vedení firmy: Sídlo firmy:, Pod Harfou 938/40, Praha 9 Tel: 257 312 889, 257 312 886, 257 312 839 Fax: 257 312 839 e-mail: fps@fps-praha.cz

Více

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice

Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice Nová civilní legislativa Vybrané změny v oblasti nemovitostí ve vztahu k energetice (pohled provozovatele přenosové soustavy) Vlastimil Diviš právník odbor Právní služby, ČEPS, a. s. seminář AEM 29.5.2014

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

ň ě ě ě Á ě ř ž ýš ý ř ř ň ý ě ř ž ěž ě ž ý ž ě řů ý řů ú ž ě ž ř ý ú ů ř ř š ě ř ě ý ě ě ř ě ě ú ř ů ž ě ř ř ž Á ě ě ý ý ý ý ý ě ý ř ý ů ý ě ě ř ý ě ř ě ř Č ě ě ř š ě ě ě ý ý ř š ÁŘ ř š ř ů ý ě ř ě ě

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

Obsah. Předmluva ke 4. vydání 11

Obsah. Předmluva ke 4. vydání 11 Obsah Předmluva ke 4. vydání 11 1 P erson áln í p ráce a je jí ú loha v organ izaci 13 1.1 Pojetí a význam personální práce (personalistiky) 13 1.2 Personální adm inistrativa, personální řízení, řízení

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb

Státní pokladna. Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Státní pokladna Centrum sdílených služeb Organizační dopady při řešení kybernetické bezpečnosti Ing. Zdeněk Seeman, CISA, CISM Obsah prezentace Podrobnější pohled

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Í ÚŘ Í úř Č Ú Ř Á ÁŠ č úř úř úř ř š č ú ř ě ě č é ú ř Ž Ž Ž ě ř č ó ř č ě ě ž é ďě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě ž č ú ř č ř š č ú ř č č ú ř č š é ú ř č š č ě ě ě ř ž č ú ř č č ú ř č ž ž ř ě ž ě ř ř ě šť é

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU Financování oprav bytového fondu pro období 2012-2020 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 11. září 2012 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace 1. Obecně Obecně platí pravidlo, že držitel certifikátu nesmí provozovat systém managementu, který obsahuje neshody s požadavky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie a alého záj u o učňovské o or

JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie a alého záj u o učňovské o or Témata 1. Proč se vů e o NSK zají at? 2. Co je NSK 3. Souhr á čísla stav NSK, kdo to dělá 4. NSK, NSP a kompetence - ož osti v užití v personálních systémech 1 JAK VELKÉ HROZÍ PROBLÉMY?. Vliv de ografie

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU

GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PODKLAD K E-LEARNINGOVÉMU KURZU GENDEROVĚ PŘÁTELSKÝ ÚŘAD SLANÝ PRAHA 2013 2 ÚVOD E-learningový kurz Genderově přátelský úřad Slaný vznikl v rámci projektu "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný" registrační číslo: CZ104/3404/8800208,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Nabídka na správu bytového domu Janáčkovo nábřeží 1075/27, Praha 5 - Smíchov

Nabídka na správu bytového domu Janáčkovo nábřeží 1075/27, Praha 5 - Smíchov Nabídka na správu bytového domu Janáčkovo nábřeží 1075/27, Praha 5 - Smíchov Leden 2014 Obsah ÚVODEM 3 PŘEDMĚT SPRÁVY 4 VZTAH SPRÁVCE A VLASTNÍKA 4 KOMUNIKACE 4 PŘEVZETÍ DOMU 4 POPIS SLUŽEB 4 Administrativní

Více