Vých odisk em jsou existující výrobní m ožnosti dané fyzick ým zařízením, k teré m á firm a k dispozici (k dysi nazývané

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vých odisk em jsou existující výrobní m ožnosti dané fyzick ým zařízením, k teré m á firm a k dispozici (k dysi nazývané"

Transkript

1 Č e rve ne c Bulle tin spole čnosti Č e sk ý lod ní a prům y slový re gistr Vposledním čísle našeh o Com pass new s jsm e inform ovali, že naší snah ou při auditech je zam ěřitpráci auditora nejenom na posouzení řízení firm y podle požadavk ů norem, ale rovněž na využití těch to požadavk ů k postupům, k teré přinášejí růstobratu a odh alení rezervv nák ladech.tuto naší snah u jsm e označili jak o přidanou h odnotu, k terou náš k lient-partner získ ává z auditů vedle sam otnéh o certifik átu. Následující řádk y naznačí, jak tak ovýto přístup auditora inspiruje k lienta k uplatnění procesu prodeje v podobě, k terý vede k e zvýšení celk ovéh o obratu.uk ázk a postupu zjištění tržní příležitosti pok rývá pouze m alou částcelk ovéh o procesu prodeje, ale je vých odisk em pro další obch odní ak tivity. U řady našich k lientů auditoři zjišťují, že m ezi tzv. procesy, obsažené vsystém u řízení jak osti a k teré ISO tak s oblibou cituje, nejsou zařazeny postupy zam ěřené na zjištění m ožností, k teré firm a na trh u m á.na její tržní a podnik atelsk ou příležitost. Firm ě pak ch ybí vých odisk o, jak zam ěřit strategii a ak tivity na úspěšný prodej. Sam ozřejm ě rozh odnutí, zda tak ovýto proces m ít nebo nem ít záleží pouze na vedení firm y.přístup k m ark etingu m ůže m ítk aždá firm a jiný. Obecně se nech ají přístupy rozdělit do dvou k ategorií : a) Výrobní Vých odisk em jsou existující výrobní m ožnosti dané fyzick ým zařízením, k teré m á firm a k dispozici (k dysi nazývané účetnějak o h m otný a investiční m ajetek ). Tom u je podřízen produk t, nástrojem na realizaci produk tu je sam otný prodej a cílem je vidina zisk u a obratu. a nebo b) Produk tový Vých odisk em je průzk um trh u.následuje nalezení způsobu uspok ojení potřeby zák azník a. Nástrojem na realizaci je tzv. m ark etingový m ix,což není nic jinéh o, než návrh a k onstruk ce tak ovéh o produk tu, k terý nejvíce splňuje představu zák azník a, nalezení vh odné ceny, nalezení distribuce-cesty, jak zajistit dostupnost produk tu zák azník ovi a zvolení form y propagace způsobu, jak se zák azník o našem produk tu dozví. Cílem je zisk firm y, ale vych ázející z uspok ojení potřeby zák azník a. M noh dy stále používaný výrobní přístup nelze zavrh ovat. Existující vybavení firm y, dovednost zam ěstnanců, znalost tech nologie a současná ak tiva firm y se m usí využívat. Z ároveň, ale při stále rostoucí k onk urenci a zm ěnách tech nologie tento přístup m ůže sk ončitneslavně;s plným sk ladem neprodejnéh o zboží a bez zák azník ů. Proto k aždá firm a, k terá m á am bice na trh u prosperovat, m usí nak onec stejně převzít procesy, k teré jsou zák ladem produk tovéh o přístupu-orientace na zák azník a. pok račování na str. 2

2 pok račování ze str. 1 ISO se ve svých požadavcích v řadě svých článk ů (např. v 4.1.a identifik aci procesů, potřebných pro systém řízení, 5.2.-odpovědnosti vedení za zajištění plnění požadavk ů zák azník a, a-požadavcích specifik ovaných zák azník em, m onitorování spok ojenosti zák azník a), přím o vybízí k tom u, aby bylve firm ěpoužitpostup na identifik ování potřeby zák azník a. Přesná specifik ace potřeby pak um ožní zam ěření všech dalších operací a organizace ve firm ě. Vteorii m anagem entu se tak ovýto proces často nazývá Analýza blízk éh o podnik atelsk éh o prostředí. Cíle m toh oto proce su je zjistit: k do je vlastnězák azník em, k do o k oupi rozh oduje odpověď nebývá jednoduch á a m noh dy jsou odh alené analýzy přek vapující, např.u střední stavební firm y to m ůže být investor, h lavní dodavatel, Posk ytované služby úředník m ístníh o úřadu, ale třeba i projek tant, k terý investorovi dodavatele navrh uje proč vlastně poptávk a existuje jak vznik á potřeba velik osttrh u segm enty zák azník ů liší se potřebou a tedy i požadavk y na produk t K líčovou částí toh oto procesu je m etoda, jak uvedené inform ace získ at. Firm a m á celou šk álu těch to m etod k dispozici a sam a si zvolí tu, k terá se nejlépe h odí s oh ledem na ch arak ter produk tu, m ožnosti firm y, segm ent zák azník ů. Malá stavební firm a asi zvolí tu nejjednodušší cestu, k terou je cílený rozh ovor se zák azník em, větší stavební firm a m ůže zvolit složitější m etodu, např.sk upinovou disk usi, k dy pozve na setk ání při víně6-8 k lientů a poh ovoří s nim i o jejich představách. Prodejna s m odním zbožím m ůže sáh nout k přím ém u pozorování ch ování zák azník ů, což je ve sk utečnosti dostobtížná m etoda. Tato m etoda již vyžaduje přípravu, čeh o si vším at a jak psych ologick y h odnotit důležitostprojevů zák azník ů.velk á firm a s h rom adným zbožím se m ůže uch ýlitk projek čním tech nik ám, dotazník ovým ak cím, terénním experim entům.to je ale již sk upina m etod, vyžadujících profesionalitu. Sam ozřejm ě naším h eslem je, že v jednoduch osti je efek tivita, ale m noh dy, k dyž si nejsm e jisti, že naše h odnocení situace je sk utečněobjek tivní, sáh noutk e složitější m etoděse vyplatí. Z jištěním potře by zák azník a a je h o přání te nto proce s v rám ci systém u říze ní ne k ončí. Při tom to k rok u byla pouze nale ze na tržní příle žitost, nik oliv fak tory, k te ré firm ě nabídnou, co je rozh odující k úspěšném u podnik ate lsk ém u plánu.

3 dok onče ní ze str. 2 Níže uvedené sch ém a,vypůjčené od autora p.granta z textů o tvorběstrategie firm y naznačí,k de k líčové fak tory pro úspěch na trh u leží: Ce lá analýza slouží k tom u,aby firm a získ ala povědom í, co ne jvíce zák azník oce ní, jak m u vyh ovět a splnit je h o potře by lépe, ne ž dok áže k onk ure nce. Uve de ný článe k je pouze náznak e m, jak tak ovýto užite čný proce s m ůže vypadat. Auditor sam ozře jm ě ne m ůže při auditu radit s návrh e m proce su. Firm a zárove ň ne m usí m ít k apacitu ani znalosti na průzk um trh u a analýzu toh o, co je ve sk ute čnosti rozh odující pro je jí úspěch. Pok ud ale m á firm a záje m se touto zále žitostí zabývat a m e todu uplatnit, Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr pořádá spe cializovaná šk ole ní ne je nom na uve de nou zále žitost analýzy tržní příle žitosti a zasaze ní těch to proce sů do ISO , ale m odulově i na ce lý postup, ve doucí k prode ji a k ontrole nák ladů, jak bylo naznače no v pře dch ozím vydání naše h o Bu le tinu. Vpřípadě, že firm a ne m á k apacity na vyšk ole ní a použití vlastních pracovník ů, m ůže se Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr po doh odě ujm out zpracování např.průzk um u trh u, m ark e tingové studie atd.podle návodů, k te ré jsou v k urze ch pre ze ntovány. Z áje m ci se m oh ou dotázat na clpr.cz. Ing.Jiří Dynybyl,M BA

4 Tech nick ý výbor ISO/TC Řízení a zajišťování jak osti připravilnovelu norm y ISO : Tento dok um entbylsch válen CEN a je k dnešním u dni zveřejněn vpodoběen ISO 9 001:2007. Jak už to vtěch to případech bývá, tak ovéto zm ěny jsou předm ětem zájm u k onzultantů, k teří se obracejí k certifik ovaným firm ám a nabízejí své služby se zdůvodněním nezbytnosti úpravy systém u řízení a dok um entace. Často se novela norm y zah aluje tajem stvím a je vyvoláván dojem její složitosti. Následující inform ace se týk á sk utečných zm ěn a je určena všem našim certifik ovaným k lientům, aby si sam i udělali představu, zda jsou zm ěny sk utečně tak ové, aby m usely zasah ovat do stávajícíh o systém u. PŘEH LED Z MĚN Předně je nutné předeslat, že se ve sk utečnosti nejedná o zm ěnu logik y norm y, ale pouze o zm ěnu form ulací, k teré si dávají za cíl jasnější interpretaci požadavk u norm y.a to je vše.nejedná se ve sk utečnosti o nic novéh o. Struk tura i číslování k apitola požadavk ů zůstává beze zm ěn. Posuďte sam i : - v4.1 a) se m ění požadavek identifik ovat procesy potřebné pro systém m anagem entu jak osti na výrazově tvrdší požadavek -určittyto procesy - v 4.1.e) se naopak požadavek m onitorovat, m ěřit a analyzovat tyto procesy zleh čuje.tento požadavek se bude vztah ovatna procesy, k de m onitorování a m ěření je vůbec m ožné a dává nějak ý sm ysl - v4.1.poznám k ách se upřesňuje existující požadavek na řízení outsourcovaných procesů. Firm a m usí zvolitvh odný typ a rozsah k ontroly těch to procesů při zoh lednění fak torů,jak o je potenciální dopad a význam outsourcovaných procesů na sch opnost firm y dodávat k valitní produk t ve sh odě s požadavk y,rozsah rozdělení k ontroly m ezi dodavatelem a firm ou a požadavk y 7.4. Je rovněž doplněna poznám k a, že outsourcování procesu nezbavuje firm u odpovědnosti za jak ost výslednéh o produk tu. - v4.2.d) se pouze upřesňuje, že organizace m usí určit, k teré dok um entované postupy a záznam y sam a potřebuje pro účinné plánování, provádění a řízení procesů - v f) firm a nebude pouze identifik ovat dok um enty externíh o původu, ale m usí určit, k teré vlastně potřebuje a ty řídit - v5.5.2 norm a upřesňuje, že Představitel vedení m usí býtčlen vedení organizace, čili touto funk cí nem ůže být pověřen externista nebo člověk, k terý není členem vedení a m ůže býtovlivňován podřízeností ve svých jiných funk cích jiným členům vedení. - v6.2.je výraz jak ostnah razen sh odou s požadavk y na produk t b) se form ulace upřesňuje na tam,k de je to vh odné,posk ytnout výcvik nebo provést jiná vh odná opatření k dosažení nutných dovedností - v c) h odnocení efek tivnosti se nah razuje požadavk em zajistit, že bylo dosaženo nutných dovedností - v6.3.c) se m ezi podpůrné služby zah rnují i inform ační systém y - v k apitole 7 se většinou jedná o poznám k y, k teré pouze upřesňují výk lad stávajícíh o textu. - v7.5.3 se požadavek identifik ace statutu produk tu vztah uje na všech na stadia vznik u produk tu - v se m ezi m ajetek zák azník a zah rnují i osobní data pracovník ů zák azník a - v och raně produk tu se objevuje zm ěk čení, že jednotlivé požadavk y se vztah ují pouze na případy, k de je m ožné je uplatnit - v se objevuje v poznám ce, že m onitorování zák azník ovy spok ojenosti zah rnuje vstupy ze zdrojů, jak o jsou průzk um y spok ojenosti zák azník ů, data posk ytnutá zák azník em ve vztah u k e k valitě, průzk um názorů uživatelů, analýza ztrátzák azník ů, ch vála, záruční rek lam ace, zprávy prodejců..

5 a) Česk ý lodní a prům yslový registr s.r.o. Germ anisch er Lloyd Group, h ledá auditory systém u řízení podle norem ISO,se znalostm i m ark etingu a řízení podnik ových nák ladů. M ožnosttrvaléh o pracovníh o pom ěru ne bo e xte rní spolupráce. Nabízím e dobré finanční oh odnocení, zam ěstnaneck é výh ody nebo širok ou podporu v případě externí spolupráce. Podrobnosti na w w w.czech register.cz. Nabídk y na clpr.cz nebo teḷ b) Česk ý lodní a prům yslový registr s.r.o. Germ anisch er Lloyd Group, h ledá odborník a s řídícím i sch opnostm i voboru certifik ace systém ů řízení podle norem ISO, se znalostm i a praxí, zah rnující ak reditace u ČIA, znalostcertifik ačníh o prostředí včr, znalostm ark etingu, znalostprovádění auditů, znalostanglick éh o jazyk a vítána. Podm ínk ou je trvalý pobytvpraze. Nabízím e m ožnosttrvaléh o pracovníh o pom ěru, dobré finanční oh odnocení, vešk eré zam ěstnaneck é výh ody povolené Z ák oník em práce,m ožnostprofesníh o postupu do řídících funk cí, práci vm ezinárodním k olek tivu. Podrobnosti na w w w.czech register.cz. Nabídk y na clpr.cz nebo teḷ c) Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr Ge rm anisch e r Lloyd Group, h le dá k ontak ty na odborník y v systém e ch říze ní, v m ark e tingovém porade nství, k te ří jsou sch opni posk ytnout pom oc firm ám při je jich pře ch odu do podoby m ark e tingově orie ntované firm y při zoh le dnění obe cných zásad říze ní podle nore m ISO. Nab ízím e m ožnost vzáje m ně výh odné spolupráce. Nabídk y na clpr.cz ne bo te ḷ

6 Vprůběh u ledna až března 2008 proběh lo přeposouzení prováděné Česk ým institutem pro ak reditaci, k teré bylo úspěšněuk ončeno vydáním novéh o ak reditačníh o osvědčení dne Toto nové osvědčení um ožňuje certifik ačním u orgánu Česk éh o lodníh o a prům yslovéh o registru (CO 30 16) provádětcertifik aci do v následujících oblastech : systém u m anagem entu jak osti dle ČSN EN ISO 9 001:2001 (EN ISO 9 001:2000) systém u environm entálníh o m anagem entu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004) systém u m anagem entu bezpečnosti a och rany zdraví při práci dle OH SAS systém u m anagem entu jak osti při svařováni dle ČSN EN ISO 9 001:2001 ve spojení s ČSN EN ISO (ČSN EN ISO 9 001:2001 ve spojení s ČSN EN ISO ) systém u m anagem entu bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000:2006 (EN ISO 22000:2005) Tato ak reditace pok rývá prak tick y všech ny obory. Nová ak reditační norm a ČSN EN ISO k lade vyšší nárok y na certifik ační orgán, (nezávislost, nestrannost, důraz na k valitu auditorů) současně však v něk terých případech (např. dozorové audity) zjednodušuje přístup certifik ačníh o orgánu k jeh o k lientům.

7 Vdubnu 2008 byla vydána norm a ČSN OH SAS 18001:2008 (převzatá BS OH SAS 18001:2007), k terá nah razuje specifik aci OH SAS 18001: Přech od bude realizován do s tím, že vým ěna vydaných certifik átů bude uk ončena do Sam o vydání revidované norm y a rozsáh lá m ezinárodní spolupráce na její tvorbě svědčí o rostoucím význam u certifik ace systém u a och rany zdraví při práci. To je výsledk em většíh o zájm u o tuto certifik aci vzah raničí i včesk é republice. Inform ace o tom to zájm u m ůžem e potvrdit jednak zk ušeností z naší certifik ace, jednak z jednání s našim i partnery v rám ci sk upiny GERMANISCH ER LLOYD. Důvodem pro tento zájem jsou následující fak tory vytvoření předpok ladů pro trvalé plnění požadavk ů právních předpisů vorganizaci (přísnější a m ěnící se legislativa) začlenění činností, k teré jsou vorganizaci v souvislosti s BOZ P prováděny do již standardizovaných systém ů m anagem entu (ISO 9 001, ISO 14001) s cílem zefek tivnitcelk ový m anagem ent rostoucí tlak na prok azování sch opnosti plnitpožadavk y právních předpisů BOZ P v řetězci dodavatelů subdodavatelů, zejm éna vpřípadech, vzájem néh o poh ybu jejich pracovník ů na společných pracovištích (stavebnictví, m ontáže apod.). Legislativa týk ající se BOZ P vyk azuje četné zm ěny vyvolané zpřísňujícím se poh ledem na tuto oblast, a dále postupnou unifik ací v rám ci EU. Např. pro případ vztah ů dodavatelésubdodavatelé na stavbách jsou též relevantní ustanovení zák ona 309 /2006 Sb.. Rovněž řešení následk ů případných incidentů vorganizaci je stále nák ladnější. A tak OH SAS přináší určitá řešení pro všech ny typy organizací v zák ladních etapách zjištění nebezpečí a posouzení rizik ve vztah u k činnostem organizace příp.jejich partnerů zjištění nebezpečí a posouzení rizik ve vztah u k činnostem organizace příp.jejich partnerů zjištění požadavk ů právních předpisů vztah ujících se na organizaci a zajištění ak tuálnosti inform ací stanovení zák ladních sm ěrů v BOZ P organizace (politik a BOZ P) dále k onk rétních a k onk rétních postupů (program ů) k dosažení těch to cílů vyčlenění odpovídajících zdrojů (vč. k valifik.personálu) pro činnosti BOZ P zajištění všestranné m ožnosti k om unik ace/k onzultace dok um entování činností SM BOZ P v rozsah u potřebném pro organizaci stanovit způsoby řízení provozních operací s oh ledem na výše zjištěná nebezpečí a rizik a vč. zajišťování h avarijní připravenosti a reak ce stanovení způsoby m ěření a m onitorování voblasti BOZ P zajištění realizace interních auditů a přezk oum ání vedením Vzh ledem k tom u, že revidovaná norm a OH SAS přináší ještěvyšší k om patibilitu s ISO a ISO je aplik ace snazší v případě, že je něk terá norm a ISO zavedena. Z výše uvedenéh o vyplývá, že aplik ace norm y OH SAS m ůže být pro organizaci velm i prak tick á. A) POMŮŽ E PŘESVĚDČIT POTENCIÁLNÍ KLIENTY ORGANIZ ACE, Ž E JE MINIMALIZ OVÁNA MOŽ NOST VZ NIKU PROBLÉMŮ VOBLASTI BOZ P V RÁMCI PŘÍPADNÉ VZ ÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE. TOTO JE Z VLÁŠŤ DŮLEŽ ITÉ PRO ORGANIZ ACE PRACUJÍCÍ VE STAVEBNICTVÍ, ORGANIZ ACE PROVÁDĚJÍCÍ MONTÁŽ E NEBO JINAK PŮSOBÍCÍ NA PRACOVIŠTÍCH OBH OSPODAŘOVANÝCH KLIENTEM B) UMOŽ NÍ VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO DORŽ OVÁNÍ STÁLE SE VYVÍJEJÍCÍCH PŘEDPISŮ VOBLASTI BOZ P Vzh ledem k rozvoji této certifik ace, m ůže být certifik át vystavený zejm éna v tom to období podstatnou k onk urenční výh odou pro jejíh o držitele. Vtéto souvislosti je Vám certifik ační orgán Česk éh o lodníh o a prům yslovéh o registru připraven pom oci. Ing.František Sch neider Mobil:

8 O blast inspe k čních činností je stále se rozvíje jící oblastí, ve k te ré je k lade n stále větší důraz na rych lost a spole h livost posk ytované služby. V rám ci globalizace a ve lk éh o obje m u dopravovanéh o zboží doch ází v ce losvětovém m ěřítk u k m odifik acím požadavk ů na inspe k ční služby. Ve dle k lasick ých inspe k cí, při k te rých je prověřována k valita výrobk ů v souladu s požadavk e m odběrate lů, jsou ve stále větší m íře požadovány inspe k ce při nak ládce, pře k ládce a transportu zboží. V něk te rých případe ch se vysk ytují rovněž požadavk y na prověře ní trasy transportu. Tyto zm ěny k ladou zvýše né nárok y na inspe k ční organizace ze jm éna s oh le de m na k valifik aci inspe k torů a na e xiste nci globální sítě tak, aby inspe k ční činnosti m oh ly být prove de ny podle požadavk u zák azník ů k de k oli na světě. Č e sk ý Lodní a Prům yslový R e gistr jak o čle n sk upiny Ge rm anisch e r Lloyd je organizací, k te rá je sch opna provádět a zajistit inspe k ce podle požadavk u zák azník a, jak v Č e sk é R e publice, tak v ce losvětovém m ěřítk u. Pro oblast Č e sk é R e publik y je k dispozici síť inspe k torů um ožňující m inim alizaci nák ladů na dopravu inspe k torů do m ísta inspe k ce a tím doch ází k e sníže ní ce lk ových nák ladů na inspe k ci. Ve spolupráci s Ge rm anisch e r Lloyd je m ožno využít ste jných výh od v ce losvětovém m ěřítk u. Č e sk ý Lodní a Prům yslový R e gistr te dy nabízí k om ple xní, ce nově příznivé ře še ní inspe k cí, jak na úze m í Č R, tak v ce losvětovém m ěřítk u.

9 Již dva rok y platí v Ch orvatsk u nutnost prok ázat vlastnictví lodě s poh onnou je dnotk ou o tak zane dbate lném výk onu, jak o je 5 h p a nižší. Naprosto se to vym yk á vše m zvyk loste m v jiných ze m ích a če sk ým m ajite lům lodí to působí ne m alé těžk osti. Nafuk ovací člun s m otore m o výk onu 5 h p ne ní potře ba v Č R re gistrovat, ale na ch orvatsk ém k apitanátu je dok lad k tak ovém u plavidlu nutný. Do le tošníh o jara jsm e se tak všich ni točili v začarovaném k ruh u, je h ož byrok ratick ou struk turu nalom ila až iniciativa M iniste rstva dopravy Č R ve spolupráci s Č LPR (Č e sk ý lodní a prům yslový re gistr) a APL. Výsle dk e m iniciativy je dom luva na ce lk e m je dnoduch ém proce su, k te rý um ožňuje získ at potře bný dok lad, zvaný Evide nční list m aléh o plavidla, k te rý ch orvatsk é úřady ak ce ptují. Tato sk ute čnost je ce lk e m nová, a pře stože je ště ne byla více m e dializovaná, bylo již v polovině k větna le tošníh o rok u vydáno pře s 70 e vide nčních listů. U nově zak oupe ných člunů ne m usí zák azník dělat nic jinéh o, ne ž o vydání e vide nčníh o listu požádat prode jce a připlatit k ce ně člunu 30 0 Kč. H otový e vide nční list m u přijde poštou. M ajite lé starších lodí se budou m use t za ste jných finančních podm íne k obrátit na k ance lář Č LPR. VYDÁNÍ EVIDENČ NÍH O LISTU M ALÉH O PLAVIDLA Platí pro m alá plavidla, k te rá v Č R ne podléh ají e vide nci, ale u nich ž je v Ch orvatsk u nutné prok ázat ide ntifik aci m ajite le a je h o plavidla s poh onným m otore m. Evide nční list obsah uje údaje o vlastník ovi a zák ladní te ch nick é údaje o plavidle a poh onném m otoru. 1. Plavidlo zak oupe né u prode jce Prode jce plavidla zak oupí od Č LPR e vide nční list s přiděle ným pořadovým čísle m. Ce na e vide nčníh o listu je 30 0 Kčbe z DPH. Po zak oupe ní plavidla vyplní prode jce e vide nční list a spolu s k opií fak tury a proh láše ní o sh odě (plavidla a m otoru) zašle na Č LPR. Č LPR ověří údaje uve de né v zaslaných dok lade ch a potvrdí e vide nční list. Evide nční list zašle Č LPR přím o na adre su k upujícíh o/odběrate le uve de néh o ve fak tuře. 2. Plavidlo v provozu Vlastník plavidla pře dloží Č LPR příslušnou fak turu a proh láše ní o sh odě. Č LPR ověří údaje v pře dlože ných dok lade ch a vydá e vide nční list za 30 0 Kčbe z DPH.

10

11 Č esk ý lodní a prům yslový registr s.r.o. pom áh á svým zák azník ům se získ áním finančních prostředk ů z fondů Evropsk é unie a státníh o rozpočtu Č esk é republik y pro financování jejich investičních projek tů i ak cí neinvestičníh o ch arak teru. První zk ušenosti jsm e získ ali vrám ci dotačních program ů Ministerstva prům yslu pro oblast poradenství a certifik ace systém ů řízení v česk ých podnicích. Nyní se více orientujem e na oblast investičních ak cí a do svéh o portfolia zák azník ů stále více zah rnujem e i obce a m ěsta a nabízím e m ožnosti získ ání dotací ze struk turálních fondů EU. CO JSOU TO STRUKTURÁLNÍ FONDY? Struk turální fondy jsou nástrojem politik y h ospodářsk é a sociální soudržnosti Evropsk é unie.prostředk y z těch to fondů jsou určené na pom oc m éněrozvinutým regionům, regionům potýk ajícím se struk turálním i problém y a na podporu adaptace a m odernizace politik, systém ů vzdělávání a odborné přípravy zam ěstnanosti. Č esk á republik a se řadí m ezi ch udší státy Evropsk é unie a v období m ůže k e zlepšení životní úrovně svých obyvatelčerpat z fondů EU přibližně26,7 m iliard. Od 1. ledna bylo zah ájeno v Evropsk é unii další sedm ileté program ovací období. V oblasti struk turálních fondů a Fondu soudržnosti došlo k e snížení počtu struk turálních fondů na dva Evropsk ý fond regionálníh o rozvoje a Evropsk ý sociální fond a fond soudržnosti. Evropsk ý fond regionálníh o rozvoje (ERDF) zam ěřuje se na podporu na investiční projek ty: např.výstavba silnic a železnic, odstraňování ek ologick ých zátěží, budování stok ových systém ů, úpravy k oryt řek, podporu inovačníh o potenciálu podnik atelů, podporu začínajícím podnik atelům, rozvoj a obnovu sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rek onstruk ci k ulturních pam átek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadbu regenerační zeleně, ek ologick é a energetick y efek tivní sanace bytových dom ů, výstavbu či opravy infrastruk tury pro posk ytování zdravotní péče, investice do dopravní a tech nick é infrastruk tury prům yslových zón, zavádění služeb elek tronick é veřejné správy, posilování spolupráce podnik atelů v příh raničních regionech, m odernizaci systém u k rizovéh o m anagem entu. Evropsk ý sociální fond (ESF) se zam ěřuje na podporu neinvestičních projek tů: např. rek valifik ace nezam ěstnaných, speciální program y pro osoby se zdravotním postižením, děti, m ládež etnick é m enšiny a další znevýh odněné sk upiny obyvatel, tvorbu vzdělávacích program ů pro zam ěstnance, podporu začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zam ěstnanosti, rozvoj vzdělávacích program ů včetně distančních forem vzdělávání, zavádění a m odernizaci k om binované a dálk ové form y studia, stáže studentů, pedagogů a vědeck ých pracovník ů v souk rom ém a veřejném sek toru. JAK SE PENÍZ E Z ÍSKÁVAJÍ? Evropsk á unie určuje obecná rám cová pravidla na čerpání finančních prostředk ů ze struk turálních fondů, k onk rétní projek ty jsou financovány prostřednictvím operačních program ů, k teré připravují m inisterstva a instituce jednotlivých člensk ých zem í, tedy i Č esk é republik y.vrám ci operačních program ů jsou vypisovány výzvy, k de jsou stanoveny přesné podm ínk y, k teré m usí žadatel splnit, aby jeh o investiční zám ěr nebo neinvestiční ak ce m oh ly být z části financovány z dotačních program ů. Pro získ ání peněz je potřeba předložitk valitní projek ta případné různé studie, tak, aby příslušná instituce m oh la projek t posoudita sch válit. JAKÁ JSOU ÚSKALÍ A SLOŽ ITOSTI? Cesta peněz na účet žadatele je složitá, dlouh á a za ch yby se platí. Z pracování projek tu vyžaduje zk ušenosti, k valifik aci zpracovatelů a čas. Výsledk em m ůže být nesch válení projek tu a časově náročná práce zůstane nevyužita. Z pravidla nebývá druh á m ožnostna opravu. Z E Z KUŠENOSTÍ VÍME CO CESTU Z A DOTACEMI KOM PLIKUJE: k rátk á časová lh ůta na zpracování a podání projek tu m ěnící se podm ínk y jednotlivých výzev, zejm éna rozsah dok um entace a studií, k teré jsou vyžadovány vzájem ně se vylučující k om binace operačních program ů, k dy žadatelse m usí rozh odnout, k terý program je pro něh o nejvýh odnější žadatelé nem ají rovné podm ínk y, m ění se podle typu dotace, regionu, počtu obyvatel, m ožností vlastníh o financování projek ty m oh ou být nesch váleny k vůli form álním ch ybám nebo ch ybějícím dok um entům, k de je časová náročnostna jejich získ ání v případech, k dy dotace nedosah uje 10 0%, je problem atick é včas zajistit vlastní financování spoluúčasti ověřování, zda byla vypsaná vh odná výzva, zabírá nem álo času

12 Z výše uve de ných důvodů je vyříze ní dotace ne le h k á zále žitost a s ne jistým výsle dk e m,proto se na nás obrace jí zák azníci s žádostí o pom oc pro zprostře dk ování dotace. VR ÁM CI SPO LUPR ÁCE NABÍZ ÍM E NÁSLEDUJÍCÍ Ř EŠENÍ: posoudím e vaše inve stiční i ne inve stiční zám ěry a ověřím e, zda e xistuje vh odná výzva ne bo ope rační program posoudím e m ožnosti, zda žadate lsplňuje podm ínk y pro získ ání dotace a poradím e co je ště m usí splnit pok ud v době posouze ní zám ěru výzva ne e xistuje, bude m e je jí přípravu sle dovat a včas žadate le bude m e inform ovat NA Z ÁK LADĚ M ANDÁTNÍ SM LOUVY zpracuje m e proje k t pro získ ání dotace připravím e vše ch ny studie, k te ré jsou vyžadovány jak o příloh a proje k tu ověřím e dok lady, k te ré m á žadate lk dispozici připravím e se znam dok um e ntace, k te rou m usí žadate lpřipravit (týk á se pouze dok um e ntace, k te rou z podstaty věci ne m ůže m e se stavit, protože ne bude m e znát určité de taily a zám ěry inve stora, např. jak o je rozpoče t stavby ne bo k onk rétní te ch nick é prove de ní ve de ní) podám e žádosti a bude m e je dnat v zastoupe ní m andanta s příslušným i instituce m i, vče tně průběžnéh o doplňování dok um e ntace zajistím e inve stiční dozor ne bo zpracování dílčích zpráv o postupu prací, pok ud to budou podm ínk y dotace vyžadovat

13 Při výk onu povolání se v pracovněprávních vztazích dostává zam ěstnavateli zam ěstnanec v podstatě perm anentnědo situace, k dy je povinen dbáto zdravotní stav(svých zam ěstnanců nebo svůj), prok azovat jeh o úroveň (k ontrolním orgánům nebo zam ěstnavateli) a pečovat o něj. Proto jsm e Vám, pozorným čtenářům, připravili orientační výpis něk terých činností. Rozsah článk u přesah uje m ožnosti našeh o časopisu, proto se Vám jejpok usím e zpřeh lednitvrozdělení dílů na jednotlivé časové lh ůty. Č etnost lék ařsk ých proh lídek pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci doporučené lh ůty - výběr: 1 x 2 rok y Z am ěstnanci ve věk u do 50 let, k teří v pracovněprávním vztah u řídí m otorové vozidlo a u nich ž je to uvedeno vpopisu h lavních pracovních činností Strojníci těžních strojů a narážeči Z am ěstnanci s trvalou práci v k ontrolovaném pásm u, aniž je naplněna definice význam né m íry rizik a Z am ěstnanci uh elných dolů do 50 let Z am ěstnanci pracující s expanzním i přístroji pro vstřelování a instruk toři vstřelování Řidiči drážních vozidelve věk u do 50 let Z am ěstnanci ve věk u nad 50 let, k teří při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přím o na zabezpečení obsluh y dráh y, ani zabezpečení nebo organizaci drážní dopravy, nebo provádějí revize, proh lídk y a zk oušk y určených tech nologick ých zařízení Z am ěstnanci, členové jednotk y dobrovolných h asičů podnik u, k teří vyk onávají činnosti zařazené do k ategorie IVpodle příloh y č. 1 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb., 1 x 3 rok y Z am ěstnanci obsluh ující stavební stroje a k om presory s provozním tlak em nad 0,5 MPa Jeřábníci včetněvazačů Střelm istři Z am ěstnanci při obsluze nebo opravách tlak ových nádob, turbok om presorů a zařízení vysok éh o napětí Odborně způsobilí zam ěstnanci k otelen Z am ěstnanci pracující s k apalným ch lórem Z am ěstnanci ve věk u od 18 do 50 let vyk onávající činnost při provozování dráh y a drážní dopravy, k teří přím o zabezpečují obsluh u dráh y, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovým i, světelným i nebo zvuk ovým i znak y a návěstm i, nebo je dávají Z am ěstnanci, k teří pracují ve výšce 10 m nad úrovni terénu a na provazových žebřících a používají prostředk y individuálníh o zajištění proti pádu Všich ni zam ěstnanci ve věk u nad 50 let, u nich ž není jiná periodicita lék ařsk ých proh lídek 1 x 4 rok y Z am ěstnanci ve věk u od 18 do 50 let, k teří při své pracovní činnosti vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přím o na zabezpečení obsluh y dráh y, ani zabezpečení nebo organizaci drážní dopravy 1 x 5 let Z am ěstnanci, členové jednotk y dobrovolných h asičů podnik u, k teří vyk onávají činnosti zařazené do k ategorie III podle příloh y č. 1 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb., Z am ěstnanci ve věk u od 18 do 50 let, k teří provádějí revize, proh lídk y a zk oušk y určených tech nologick ých zařízení dráh y nebo drážní dopravy, pok ud se na ně nevztah uje jiná periodicita preventivních proh lídek Všich ni zam ěstnanci ve věk u do 50 let, u nich ž není stanovena jiná periodicita preventivních proh lídek V dalším díle bude m e pok račovat výběre m ve lh ůtách de lších ne ž 12 m ěsíců.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998]

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998] BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA [1998] BURZA CENNÝCH Vybrané ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy burzovní komory 4 Významné události ve vývoji burzy 6 Rozhovor s generálním tajemníkem 8

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury.

ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII. Mezinárodní vztahy ROČENKA. Státní n a k la d a telství. politické literatury. ÚSTAV PRO MEZINÁRODNI POLITIKU A EKONOMII Mezinárodní vztahy 1958 ROČENKA Státní n a k la d a telství politické literatury Praha 1959 ZÁKLADNÍ RYSY SVĚTOVÉHO VÝVOJE V ROCE 1958 V roce 1958 dále pokračoval

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Projektové řízení PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů na rozvoji

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7

TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7 3/ 06 TÜV CZ Zpravodaj TÜV CZ se představuje novinářům 4 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 11 Vážení

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více