Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006"

Transkript

1 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel (příchod v 16, 24 hod.), Flugr Miloš, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr. Krejčová Milada, Ing. Minář Milan, Obrová Lenka, Dipl. um. (příchod 16,30 hod.), RNDr. Sitová Lada, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Špičák Čeněk, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel, Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc., Mgr. Strnad Oldřich (příchod v 16,15 hod.), Ing. Verner Ladislav Omluven: Mgr. Joza Martin 1. Zahájení Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva města, sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Listech Lanškrounska. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z prezence je přítomno 17 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání zastupitelstva města dne 22. února 2006 byl pořízen zápis, podle 95 zákona o obcích, který je uloţen na sekretariátě Městského úřadu Lanškroun a do dnešního dne k němu nebyly podány ţádné námitky. Zapisovatelkou jednání jmenoval pan starosta paní Jaroslavu Sedlákovou. Ověřovateli zápisu určil pan starosta PaedDr. Marii Borkovcovou, ing Bohumila Bernáška. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Finanční záleţitosti 6. Jednací řád zastupitelstva 7. Obecně závazné vyhlášky 8. Nakládání s nemovitým majetkem 9. Strategické a koncepční záleţitosti, investice 10. Různé 11. Vstupy veřejnosti 12. Diskuse zastupitelů 13. Usnesení 14. Závěr K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání ZM. pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner) 2. Zpráva rady města Pan 1. místostarosta podal podrobnou zprávu o činnosti Rady města Lanškroun za období od Rada města v tomto období jednala 4x. Zpráva je součástí podkladových

2 materiálů k jednání ZM. Po ukončení projevu 1. místostarosty, otevřel pan starosta rozpravu k výše uvedenému bodu. V rozpravě vystoupili: paní RNDr. Sitová, ing. Verner, ing. Košťál a ing. Šebrle. Rozprava se týkala: záměrů v oblasti Lanškrounských rybníků, opravy MŠ Na Výsluní, jednání s panem ministrem Martínkem ohledně podávání projektů v novém programovacím období Ministrem bylo upozorněno, ţe nelze slučovat program lidských zdrojů a infrastruktury s programem na rozvoj cestovního ruchu. Rovněţ nelze slučovat investory s různou právní subjektivitou. Po zodpovězení dotazů ukončil pan starosta rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí zprávu rady města za období pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner) 3. Zpráva městského úřadu Pan tajemník přednesl souhrnnou zprávu o činnosti některých odborů městského úřadu za období únor 2006 aţ březen Pan starosta otevřel rozpravu k výše uvedenému bodu. V rozpravě vystoupili: RNDr. Sitová, ing. Verner, ing. Košťál, pan Bednář, pan Krajči. Rozprava se týkala: biometrických prvků na pasy, nového stavebního zákona od r. 2007, bodového systému v dopravě, výpovědi z nájmu od firmy FOREST Svitavy a.s., budování nového psího útulku. Zastupitelé pověřili pana starostu vyjednáváním o kupní ceně areálu bývalého manipulačního střediska v Lanškrouně. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí zprávu městského úřadu za období únor 2006 březen Vstupy veřejnosti Pan starosta vyzval přítomné občany, aby přednesli své dotazy a připomínky. Pan Urban Miroslav měl několik připomínek. První byla ohledně vrácení dotací a penále od FÚ. Jaký bude postih za tento přestupek? Další připomínka byla na městského architekta MgA. Kokeše, ţe kazí město. Dále měl dotaz, kolik se zaplatilo za projekty města a architekta, kdyţ v rozpočtu je plánovaná poloţka 2,2 mil. Kč. Pan starosta uvedl, ţe dal podnět kontrolnímu výboru k šetření, kdo pochybil a kdo nese zodpovědnost za předepsané penále. Dle pana Vacka, předsedy kontrolního výboru, bude výsledek kontroly znám do 14 dnů. Dále pan starosta odpověděl na další dotazy pana Urbana. Ing. Verner připomenul přítomným, ţe pan architekt Kokeš je také autorem náměstí Aloise Jiráska. Proto buďme objektivní. Další připomínka byla na navýšení rozpočtu Technických sluţeb s. r. o. o 600 tis. Kč. Jednalo se o navýšení částky na dlouhou zimní údrţbu, pohonné hmoty atd.

3 Pan Krajči dále podal návrh na úklid cyklostezky v Sázavském údolí po zimě. Pan tajemník cesta v Sázavském údolí je v majetku Lesů České republiky, s. p. Ing. Mareš nejdříve provedeme jarní úklid ve městě a potom bychom uklidili cyklostezku. Pan Krajči citoval usnesení RM 240/2006 o navýšení rozpočtu ZŠ Dobrovského o 270 tis. Kč na vybudování sauny. Navrhuje spíš saunu u zimního stadionu. Pan starosta odpověděl, ţe záleţitost je na programu dnešního dne. Paní Beschornerová upozornila na opakující se zaplavení domů v okolí Ostrovského potoka. Přišla velká voda a město se na tuto velkou vodu včas nepřipravilo. Mělo se dříve odpouštět z Dlouhého rybníka. Ing. Šebrle uvaţovali jsme o nákupu pytlů a písku. Při propočtu jsme zjistili, ţe by nebyly účinné. Kdyby byl Dlouhý rybník vypuštěn, tak bude při takové rychlosti tání sněhu a dešti naplněn za 3 hodiny. Systémové je, usilovat o vybudování suchých poldrů v Ostrově a Dolním Třešňovci a vyčištění Ostrovského potoka. Tento potok je v majetku Povodí Moravy a vyčištění bylo přislíbeno na letošní rok. Výstavba suchých poldrů bude záviset na financování ze strany státu a kraje. Pan Brýdl měl dotaz k záměrům v oblasti Dlouhého rybníka. Ing. Verner je to o hledání nápadů, jak by tato lokalita měla vypadat. Jaká bude vize. Pan starosta uděláme anketu (průzkum), aby se mohli občané k této lokalitě vyjádřit. Budu také jednat začátkem května se starostou obce Rudoltice. 5. Finanční záležitosti Plnění rozpočtu k Ing. Verner navrhl, aby ten, kdo sestavoval plnění rozpočtu, aby jej také okomentoval. Paní Felcmanová zastoupila za nemocnou ing. Novotnou a okomentovala některé poloţky. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí plnění rozpočtu města k Rozpočtová opatření č. 1. Pan Strnad vysvětlil navýšení rozpočtu na výstavbu malé sauny. Bazén u školy má jiţ svoji klientelu a bylo by vhodné sluţby rozšířit o tuto saunu. Vyuţilo by se stávající sanitární zařízení a náklady by nebyly tak vysoké. Ročně bazén navštíví tis. lidí. Dále v rozpravě vystoupili: RNDr. Sitová, paní Felcmanová, pan Flugr, ing.verner, ing. Šebrle, Doc. Maixner, pan Střecha, ing. Bernášek, pan Krajči, pan Brýdl a pan starosta. Zastupitelstvo města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 1 v poloţkách aţ dle přílohy a tím zapojit předchozí rezervu rozpočtu města. pro: 19, zdrţ.:1 (Flugr) Dotace k podpoře sportovních aktivit mládeţe

4 Pan starosta uvedl, ţe se jedná o částky, které nemůţe schválit RM (dotace vyšší neţ 50 tis. Kč), proto je to předkládáno ke schválení ZM. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo podle 85, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout dotace z rozpočtu města k podpoře aktivit mládeţe do 18 let v oblasti sportu v roce 2006 tak, jak je uvedeno v příloze. Dotace pro občanské sdruţení Junák Pan starosta je to podobné jako předchozí bod. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo podle 85, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout dotaci ve výši ,- Kč občanskému sdruţení Junák, středisko Zubr Lanškroun, na pravidelnou činnost s mládeţí v roce 2006 z rozpočtu města k podpoře aktivit mládeţe do 18 let v oblasti výchovy a vzdělávání. pro: 19, zdrţ.:1 (Flugr) 6. Jednací řád Uchování zvukového záznamu Pan tajemník krátce okomentoval. Dále v rozpravě vystoupili: RNDr. Sitová, pan Krajči. Rozprava se týkala anonymizace citlivých osobních údajů, která dle pana Krajčiho nebude trvat déle neţ 10 minut. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět č.j. 3903/2006/SEK ze dne k uchovávání zvukových záznamů z jednání zastupitelstva města na CD nosičích ve formátu MP3 a rozhodlo tento podnět přijmout. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 jednacího řádu zastupitelstva. pro: 19, abs.: 1 (Baborák) Změna jednacího řádu ZM Pan tajemník uvedl, ţe rada města projednala podnět pana Hynka Brýdla ke změně jednacího řádu zastupitelstva města a doporučila ZM ve věci podnětu jednací řád neměnit. Pan Flugr navrhl upravit 7, odstavec 7 (slovo pravomoc zaměnit za povinnost předsedajícího). Pan starosta to jste zopakoval podnět pana Brýdla, návrh RM pro ZM je tento návrh neakceptovat. Dáváte tímto protinávrh? Ano, odpověděl pan Flugr. Ing. Verner proč to bylo zamítnuto? JUDr. Vágnerová stručně okomentovala a ocitovala odstavec 1. článku 21. listiny základních práv a svobod. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo, nebo svobodnou volbou svých zástupců. Je zde deklarováno pasivní volební právo tzn. podílet se na správě veřejných věcí přímo - právo být volen, nebo svobodnou volbou svých zástupců. Dále je deklarováno aktivní volební právo právo volit. Podle ustanovení 16 odst. 2, písmeno c), Zákona o obcích, občan, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Toto ustanovení, tuto normu je třeba chápat, jako normu dispozitivní tzn., ţe je na vůli

5 zastupitelstva města, jakým způsobem si tuto otázku upraví v jednacím řádu. Dále odkázala na odborný článek publikovaný v časopise Právní rádce č. 7 z roku 2003, kde je řečeno podle 16, odst. 2, písmeno c) Zákona o obcím, můţe jednací řád umoţnit, aby se k věci vyjádřil občan obce. Povolení k vystoupení občana můţe záviset na rozhodnutí předsedajícího nebo i zastupitelstva obce. Protoţe byl učiněn závěr, ţe stávající jednací řád není v rozporu se zákonem, předkládá se ZM usnesení, tak jak je navrţeno. Pan Brýdl poţádal, aby tento právní názor byl uveden v zápise. Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Flugra. Usnesení by znělo:. a Jednací řád ve smyslu podnětu změnit. pro: 7, proti: 9 (Šebrle, Košťál, Karlík, Obrová, Strnad, Švarcová, Krejčová, Borkovcová, Sitová, zdrţ.: 4 ( Maixner, Verner, Minář, Baborák) Návrh nebyl přijat. A dal hlasovat o původním návrhu, tak jak byl předloţení ZM pod bodem 11. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět č.j. 2006/SEK/PRA ze dne ke změně jednacího řádu zastupitelstva města a rozhodlo jednací řád ve smyslu podnětu neměnit. pro: 12, proti 3: (Dvořáček, Bednář, Vacek), zdrţ.: 5 (Špičák, Bernášek, Verner, Minář, Flugr) 7. Obecně závazné vyhlášky Změna územního plánu č. 4 Ing. Urban okomentoval, jaké změny v územním plánu č. 4 jsou. Změna se týká 6 lokalit. Součástí usnesení je obecně závazná vyhláška. Od roku 2007 bude platit nový stavební zákon a do 5 let musí být zpracován nový uzemní plán města Lanškrouna. Dále proběhla krátká diskuse. Zastupitelstvo města Lanškroun: 1) podle 26 odst. 2 zák. č. 50/76 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění: a) bere na vědomí souhlasná stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, s tím, ţe vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací bylo zpracováno dne a na základě tohoto vyhodnocení konstatuje, ţe změna č. 4 územního plánu byla dohodnuta ve smyslu 22 odst. 2 stavebního zákona, b) bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje dne pod č.j. KrÚ 12811/2006/OSRK OUP na základě ustanovení 25 odst. 1 a 31 odst. 2 stavebního zákona, zastupitelstvo města a konstatuje, ţe schvalované dokumenty ve schvalovacím řízení změny č. 4 územního plánu jsou ve shodě s předloţeným stanoviskem, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, c) schvaluje Změnu č. 4 územního plánu SÚ Lanškroun.

6 2) podle 84, odst. 2, písm. b) a i) a dále podle 10 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle 29 odst. 3 stavebního zákona vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2006 ze dne , kterou se stanoví závazné části změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Lanškroun, 3) vymezuje dle ustanovení 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část změny č. 4 územního plánu města Lanškroun tak, jak je uvedena v obecně závazné vyhlášce č. 1/2006. pro: 14, zdrţ.: 6 (Flugr, Vacek, Sitová, Minář, Obrová, Dvořáček) Obecně závazná přihláška č. 2/2006 JUDr. Vágnerová okomentovala přijetí vyhlášky, která by omezovala provozování výherních hracích přístrojů. Kompetence k přijetí této vyhlášky v samostatné působnosti dává zákon č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách, kdy jednak je moţno vymezit území, ve kterém je zakázáno provozovat výherní hrací přístroje, tzn. v blízkosti školských zařízení, zdravotnických zařízení, soc. sluţeb apod. Dále je moţno omezit místa provozování a čas. Dále k tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, v které vystoupili: - občané města (pan Brýdl, pan David Bednář, pan Stasiowski, pan Krajči, paní Štěpánková), - zástupce sdruţení UNASO - JUDr. Šnajdr, ředitel společnosti GAPA pan Jireš, - zastupitelé (ing. Šebrle, pan starosta, pan Baborák, pan Střecha, MUDr. Krejčová, Mgr. Strnad, Doc. Maixner, RNDr. Sitová, ing. Verner, Mgr. Švarcová, a pan Karlík). Z diskuse vzešel návrh, aby bylo jednáno u kulatého stolu o tomto problému, a aby se stávající stav zakonzervoval, aby nevznikla další herna. Pan Karlík navrhl ukončit 1,5 hodinovou diskusi k tomuto bodu. Pan starosta dal hlasovat o návrhu pana Karlíka. pro: 19, zdrţ.:1 (Šebrle) Pan starosta vyzval k podávání protinávrhů k usnesení navrţeném pod bodem číslo 17. Ing. Šebrle poţádal, aby zastupitelé orientačním hlasováním vyjádřili názor, zda jsou pro zachování stávajícího stavu. Pan starosta konstatoval, ţe diskuse byla ukončena a nyní se podávají jen protinávrhy. Dal protinávrh, aby hlasování o tomto bodu bylo odloţeno a dal hlasovat o jeho protinávrhu na odloţení projednání tohoto bodu na příští ZM. pro: 18, zdrţ.: 2 (Verner, Vacek) 8. Nakládání s nemovitým majetkem Odkup části pozemků od vlastníků Pan Švarc uvedl, ţe všechny dnes navrţené věci jsou v souladu se zákonem o obcích a s pravidly města. Jedná se o souhlas s výkupem pozemků pro rozšíření komunikace v ulici Dvorská. Pan starosta vyzval k rozpravě o tomto bodu.

7 Pan Flugr navrhl, aby se zbourala autobusová čekárna naproti hostinci Miláno a prodlouţila se úprava komunikace aţ na kraj silnice. A podal návrh, aby se na toto místo dala nová čekárna. Pana starosta DSO Lanškrounsko má záměr jednotné čekárny, jednak ve městě, ale i ve správním obvodu města Lanškroun, aby byly pěkné a jednotné. Připravuje se projekt pro EU na příští rok. Dále proběhla diskuse ing. Urbana, ing. Šebrleho. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo nabýt do majetku města části pozemků v katastrálním území Lanškroun od stávajících vlastníků, za účelem vybudování chodníků v ulici Dvorská v Lanškrouně a narovnání majetkoprávních vztahů v ulici Českých bratří, a to za obvyklou cenu. Jedná se o výkup části: a) pozemkové parcely č. 3103/6 a pozemkové parcely č. 3103/9 od Společenství vlastníků domu č.p. 371; b) stavební parcely č. 798 od České republiky Lesy České republiky, s.p.; c) stavební parcely č. 692/1 dle přílohy; d) stavební parcely č. 2170/1 dle přílohy; e) stavební parcely č. 1219/2 a pozemkové parcely č. 3103/5 dle přílohy. Výkup objektu bývalé mléčnice v D. Třešňovci Pan Švarc krátce okomentoval poţadavek Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Třešňovci, kteří mají zájem o zakoupení tohoto pozemku vedle stávající zbrojnice. PaedDr. Borkovcová upozornila na opravu sochy Piety, která se nachází vedle zbrojnice. Dále měla dotaz, zda má někdo ve městě a okolí na starost tuto drobnou plastiku, jako jsou kříţe, sloupy atd.? Pan tajemník vyjadřuje se k tomu naše oddělení památkové péče ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Pardubice. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět Sboru dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec (č.j /2005/SEK ze dne ) k výkupu objektu bývalé mléčnice na pozemku st.p.č. 159, pozemku st.p.č. 159 a části přilehlého pozemku p.p.č. 261/5 v k.ú. Dolní Třešňovec od stávajících vlastníků a rozhodlo nabýt objekt bez č.p. na pozemku st.p. Nabytí pozemku na zvýšení skládky TKO Pan Švarc - tato parcela je potřebná ke zvýšení kapacity II. etapy skládky v D. Třešňovci. Na základě podnětu jednatele obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo nabýt úplatně pozemek p.p.č. 832/36 v k.ú. Dolní Třešňovec od Pozemkového fondu ČR do majetku města za účelem zvýšení kapacity skládky TKO v k.ú. Dolní Třešňovec. Draţba na převod byt. jednotky v domě č.p.133 Pan Švarc krátce okomentoval. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí protokol ze dne o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o převodu jednotky č. 133/3 v domě č.p. 133, Vnitřní Město,

8 náměstí Aloise Jiráska, Lanškroun a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku st.p.č. 63 ve výši 155/1000 a rozhodlo prodat předmětné nemovitostí dle přílohy. Koupě garáţí na ul. Kollárově Pan Švarc okomentoval tento bod jednání. Garáţe jsou nabídnuty nejdříve jejich stávajícím vlastníkům. Navíc jsou přihlášení další dva zájemci. Pan Lechnýř nemá o garáţ zájem, a proto nesloţil zálohu. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo ţádosti o koupi garáţí v Kollárově ulici v Lanškrouně: garáţ na st.p.č a st.p.č. 1661, garáţ na st.p.č a st.p.č. 1662, garáţ na st.p.č a st.p.č. 1663, garáţ na st.p.č a st.p.č. 1664, vše v k.ú. Lanškroun, takto: a) ţádost č.j. 4510/2006/PRA-70/Sv ze dne a č.j. 4190/2006/PRA-63/Sv ze dne o koupi garáţe v Kollárově ulici a rozhodlo zatím ţádostem nevyhovět a upřednostnit prodej garáţí stávajícím nájemcům; b) ţádost č.j. 5210/2006/PRA - 74/Sv ze dne stávajícího nájemce garáţe, o koupi garáţe na st.p.č a pozemku st.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadatelce za obvyklých podmínek prodat; c) ţádost č.j. 4141/2006/PRA-64/Sv ze dne stávajícího nájemce garáţe, o koupi garáţe na st.p.č a pozemku st.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadateli za obvyklých podmínek prodat; d) ţádost č.j. 5758/2006/PRA-85/SV ze dne stávajícího nájemce garáţe, ze dne o koupi garáţe na st.p.č a pozemku st.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadateli za obvyklých podmínek prodat. Koupě části pozemku v lokalitě Pivovar Pan Švarc okomentoval. Jedná se o pozemek, kde byl sklad olejů, který je jiţ zbourán. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo společnou ţádost č.j /2005/PRA-346/Sv ze dne o koupi části objektu bez č.p. na části st.p.č. 173/2 a část st.p.č. 173/2 v lokalitě Pivovar v k.ú. Lanškroun a rozhodlo prodat oběma ţadatelům předmětné nemovitosti (kaţdému jednou ideální polovinou) smlouvou o budoucí kupní smlouvě. pro: 19, zdrţ.:1 (Verner) Výkup pozemků JUDr. Vágnerová - podnět vznikl z investičního odboru. Na pozemcích má být v souladu s cíli územního plánování vybudován objekt. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo nabýt pozemky do vlastnictví města dle předloţeného náčrtu část pozemku p.p.č ost. plocha, část pozemku st.p.č. 164 a část pozemku st.p.č. 165, vše v k. ú. Lanškroun (v ulici T. G. Masaryka) smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Koupě pozemků nad sklepy Zámečku Pan Švarc pan Kokeš má s městem uzavřenu kupní smlouvu o smlouvě budoucí na věţ a na sklepy. Ţádá o koupi pozemků nad sklepy. Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě, v níţ vystoupili: RNDr. Sitová, pan Flugr, MgA Kokeš, Doc. Maixner.

9 Rozprava se týkala: hřiště, které pomáhal vybudoval pan Šlahora, zda bude na pozemku věcné břemeno k přístupu k umělé noře, jaký je časový horizont na vybudování golfového hřiště, kde bude zhotoveno parkoviště. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo ţádost č.j. 8869/2006/PRA-130/Sv ze dne o koupi pozemku p.p.č a části pozemku p.p.č v k.ú. Rudoltice nad sklepy Zámečku včetně vlastního sklepení a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadateli prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě. pro: 16, proti: 3 (Bernášek, Flugr, Vacek), zdrţ.: l (Špičák) Směna části pozemku Pan Švarc jedná se o směnu pozemků s panem Kučerou a s cenovým vyrovnáním. Proběhla krátká diskuse. Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo s dopisem č.j. 7810/2006/PRA 82/Sv ze dne , projednalo ţádost o směnu části pozemku p.p.č. 2441/3 v majetku ţadatele za část pozemku p.p.č. 3788/1 v majetku města Lanškroun, oba pozemky v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedené pozemky s ţadatelem směnit s tím, ţe hranice směňovaného pozemku p.p.č. 3788/1 bude stanovena aţ po dodání definitivní verze projektové dokumentace komunikace Na Výsluní investičním odborem. pro: 19, zdrţ.: 1(Verner) Splátka kupní ceny pozemků Pan Švarc okomentoval. Ze zákona o obcích splátkový kalendář na splátky delší neţ 18 měsíců musí být souhlas ZM. Zde je vám předkládán negativní návrh stanoviska. Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Pan Minář o jaké částky se jedná? Pan starosta celkem se jedná o částku 238 tis. Kč. Nabízejí splácení po 6 tis. Kč. Dal hlasovat o tomto bodu. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo společnou ţádost č.j. 3168/2006/PRA- 46/Sv ze dne o uzavření dohody o splátkách na úhradu kupní ceny pozemků p.p.č. 3158/22 a p.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti nevyhovět a trvat na úhradě celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. pro: 14, zdrţ.: 6 (Bernášek, Minář, Karlík, Dvořáček, Vacek, Borkovcová) Koupě části domu č.p. 23 Pan Švarc pan Chaloupka poţadoval koupi jen části domu. Komise a RM doporučuje prodat celý objekt. Pan Flugr parkoviště je uvnitř areálu. Proč se to nemůţe prodat? Pan starosta je zde záměr udělat průchod do ulice Hradební. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo ţádost č.j. 1926/2006/PRA-16/Sv ze dne o koupi části domu č.p. 23, Ţichlínské Předměstí na části pozemku st.p.č. 717, části pozemku st.p.č. 717 a části pozemku st.p.č. 716 na Malém náměstí v k.ú. Lanškroun, rozhodlo ţadateli prodat celý dům č.p. 23 na pozemku st.p.č. 717 a celý pozemek st.p.č. 717 zastavěný

10 uvedeným objektem. Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět ţádosti o prodej části pozemku st.p.č. 716 v k.ú. Lanškroun. pro: 18, zdrţ.. 2 (Švarcová, Borkovcová) 9. Strategické a koncepční záležitosti, investice Oprava budovy MŠ Na Výsluní Ing. Urban jedná se o budovu, která byla vystavěna v šedesátých letech jako akce Z a také tomu odpovídá její stavebně-technický stav. Školka bude opravena po jednotlivých etapách. Pokud se najdou letos finance v rozpočtu, je moţno tyto etapy spojit a provést opravu najednou. Pan starosta vyzval k rozpravě k tomu bodu, které se zúčastnili RNDr. Sitová, pan Bednář, pan Baborák. Diskuse se týkala: počtu předškolních dětí, zda je potřeba tuto školku opravovat. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo realizovat provedení oprav budovy Mateřské školy, Lanškroun, Na Výsluní 312 po jednotlivých etapách dle přílohy a ukládá vedoucímu investičního odboru začlenit jednotlivé etapy do návrhů rozpočtů příslušných let. pro: 19, abs.: 1 (Krejčová) Chodník v ulici Dukelských hrdinů Ing. Urban jedná se o chodník v ulici Dukelských hrdinů v prostoru před jatkami. Směrem na Sázavu chodník zde končí a dále nepokračuje. Je zde velká frekvence chodců, a proto by se zde tento chodník měl dostavět, a dále by byl přechod na levou stranu na chodník vedle VAKu a bývalé STS směrem na Sázavu. Pan Flugr se zeptal, zda se počítá s cyklostezkou do Sázavy? Pan starosta v rámci DSO Lanškrounsko máme připraveny vyhledávací studie na cyklostezky ve čtyřech směrech - směr na Sázavu tam není. Jedná se o směry Ţichlínek, Luková, Rudoltice a Jakubovice. Do Sázavy se dá jet kolem hájenky, coţ je směr na Ţichlínek. Další diskuse nebyla. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo přeřadit chodník v ul. Dukelská v prostoru u jatek z kategorie důleţitosti 2 do kategorie 1* za podmínky vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, s doporučeným termínem realizace v roce Restaurování varhan v kostele sv. Anny Ing. Urban navazuje se na akci, která byla jiţ v loňském roce. Město dostane od Ministerstva kultury 400 tis. Kč. dotaci. ZM musí rozhodnout, na kterou akci budou účelově vyuţity, protoţe Min. kultury poţaduje jeho vyjádření. Navrhujeme, aby tyto peníze byly pouţity na opravu varhan. Na toto téma se jednalo v komisi pro regeneraci památek. Proběhla krátká diskuse: pan Flugr, ing. Verner. Diskutovalo se o tom, ţe kostel je stále uzavřený a nevětrá se tam. Aby potom zrestaurované varhany nenavlhly a jejich oprava byla zbytečná. Zastupitelstvo města Lanškroun doporučuje Ministerstvu kultury rozhodnout o pouţití prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ přidělených městu Lanškroun na rok 2006 ve výši 400 tis. Kč na pokračování restaurování barokních varhan v kostele sv. Anny v Lanškrouně.

11 pro: 18, zdrţ..2 (Vacek, Maixner) 10. Různé Měsíční odměna Pan tajemník protoţe do zastupitelstva nastoupil nový člen pan Čeněk Špičák, je nutné, aby zastupitelé s účinnosti od schválili jeho odměnu. Zastupitelstvo města Lanškroun s účinností od podle 71 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích a dále podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva oboje v platném znění, stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva Čeňku Špičákovi ve výši dle usnesení zastupitelstva města č. 32/2006 ze dne pro: 19, zdrţ.: 1 (Špičák) Měsíční odměna neuvol. místostarostovi Pan tajemník dle zákona o obcích a dle nařízení vlády je nutné také schválit měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému místostarostovi, která byla valorizována. Proběhla krátká diskuse. Zastupitelstvo města Lanškroun s účinností od podle 71 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích a dále podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva oboje v platném znění, stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 8.540,- Kč. pro: 19, zdrţ.:1 (Baborák) 11. Vstupy veřejnosti Pan Krajči měl dotaz na předsedu kontrolního výboru ohledně šetření a zprávy, která byla provedena na základě podnětu pana starosty. Pan Vacek celé kontrolní šetření se blíţí ke konci a bude uzavřeno během 14 dnů. Bude předloţeno na červnovém ZM. Pan Krajči šetření je na základě slyšení ústního, a nebo to šetříte i na základě písemných dokumentů? Pan Vacek šetříme to na základě podnětu pana starosty a k tomu jsme si vyţádali potřebné materiály, které nám byly v písemné podobě dány tajemníkem MěÚ. 12. Diskuse zastupitelů Pan Flugr měl dotaz na pana tajemníka ohledně půjček FRB. Před 14 dny jej navštívil a naléhal, aby se svolala komise a posoudily ţádosti na půjčku občanům. Tyto ţádost by se měly dnes na ZM schválit. Protoţe příští zasedání ZM bude aţ v červnu a to uţ bude pozdě. Pan tajemník ing. Novotná je nemocná, a proto to není dnes předloţeno. Ing. Verner proč pan starosta problém s vyměřeným penálem nevyřešil sám? Pan starosta vysvětlil, proč dal podnět kontrolnímu výboru. Penále je škodou, způsobenou zaměstnavateli. Jako starosta nemá pravomoc posuzovat a řešit zavinění, způsobené členy zastupitelstva. K tomu je kompetentní ZM. Kontrolní výbor by měl posoudit míru zavinění konkrétních osob a dát zastupitelstvu města návrh na řešení.

12 Pan Střecha doporučil vyčkat, aţ co předloţí kontrolní výbor. RNDr. Sitová mám 2 dotazy a to úklid silnice v Sázavském údolí. Ing. Mareš nejdříve uklidíme město a potom Sázavák. Druhý dotaz paní Sitové směřoval na kapacitu poldrů, které se mají vybudovat. Zda to není řešení jen na malou vodu. Ing. Šebrle je to součástí studie, nabízím moţnost nahlédnutí do ní. Mgr. Dvořáček se zeptal, jak to vypadá s nájemcem koupaliště, restaurace? Pan starosta RM rozhodla od pronajmout koupaliště společnosti Gurmán s. r. o. Vedou se dále jednání mezi společností Riess - Kovovýroba s.r.o. a Gurmán s.r.o., o případném odkupu zařízení a instalaci nového zařízení atd. Pan Dvořáček se dále zeptal na terénní úpravy na koupališti, které se mu zdají nedokončené. Hřiště je nefunkční. Je to zbytečná záleţitost, pokud se to nedodělá do konce. Pan Baborák je pravda, ţe je nutno dokončit povrch hřiště. Je dále jednání se společností Riess Kovovýroba s.r.o., která to měli dodělat. Dále měl Mgr. Dvořáček dotaz na stav prolézaček a pískoviště na koupališti. Jsou ve špatném stavu. Pan starosta je to úkol pro 2. místostarostu. Ing. Minář měl dotaz na ing. Šebrleho, jak dopadlo jednání severní či jiţní varianty rychlostní komunikace R35 na jednání zastupitelstva Pardubického kraje. Ing. Šebrle informoval přítomné zastupitele o průběhu jednání. Na jednání zastupitelstva byl předloţen pozměňovací návrh proti původnímu návrhu panem vícehejtmanem Línkem a skládal se ze tří částí. Nejpodstatnější je, ţe pardubické zastupitelstvo valnou většinou hlasu schválilo memorandum, které před tím schválila i vláda ČR a týká se podmínek spoluúčasti vlády či spoluúčasti rozpočtu ČR na dálničních přivaděčích tzv. jiţní variantě R35, přičemţ při vlastním hlasování se nehlasovalo, zda bude severní nebo jiţní varianta, ale zda se nechá dopracovat souborné stanovisko územního plánu Pardubického kraje o jiţní variantě a na červnovém zasedání zastupitelstva Pardubického kraje bude rozhodnuto, zda se půjde severní či jiţní trasou. Dále proběhla k této problematice diskuse, které se zúčastnili: ing. Bernášek, ing. Šebrle, pan Vacek, pan Baborák, ing.verner, pan Střecha, pan starosta, Doc. Maixner. Pan starosta informoval zastupitele o pozvánce partnerského města Dzierzoniówa, která pořádá příští týden 3. ročník TRAK. Za město se zúčastní 2. místostarosta pan Baborák. Jedná se o obdobu naší Lanškrounské kopy - pěší nebo cyklo trasy. Dále pozval zastupitele na oslavy ukončení 2. světové války v Lanškrouně. Srdečně na tuto oslavu pozval jak zastupitele, tak i občany.

13 13. Rekapitulace přijatých usnesení Pan tajemník zrekapituloval jednotlivá přijatá usnesení a pan starosta o nich nechal hlasovat jako o celku. pro: 18, zdrţ.:1 (Verner), abs.:1 (Baborák) 14. Závěr Pan starosta poděkoval přítomným členů ZM za účast a věcné jednání a ukončil řádné jednání Zastupitelstva města Lanškroun ve hod. Připomněl, ţe příští jednání ZM bude ve středu 21. června 2006 od hodin na sále v pohostinství U Zlatky v Dolním Třešňovci. Starosta města: Ing. Martin Košťál, v. r.... Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Marie Borkovcová, v. r.... Ing. Bohumil Bernášek, v. r Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, o obcích, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 7. listopadu 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/36555/2010/PBr Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 529/2005 RM projednala ţádost č.j. 15173/2005/PRA ze dne 12. 7. 2005 o koupi pozemkové parcely č. 3073/109, k.ú. Lanškroun, lokalita Pod Penzionem

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod. Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0014075/2008/PBr/101 2.1- Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích

ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích ZÁPIS Z 13. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD Dne 23. ledna 2009 v Pardubicích 13. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudrţnosti Severovýchod se uskutečnilo v pátek

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 21. září 2005 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Flugr Miloš, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007 Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0011183/2007/PBr/101 2.1-18.04.2007 zastupitelstvo Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.3.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.3.2011 se konalo 3. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 5/2016 ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 5/2016 ze dne Obec Anenská Studánka Zastupitelstvo obce Anenská Studánka Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Anenská Studánka č. 5/2016 ze dne 26.08.2016 Přítomni: Miloš Doleček, Oldřich Hubený, Růžena Motlová, Jaroslav

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 13.08.2007 574/2007 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z otevírání obálek ze dne 06.08.2007 (čj. 20598/2007/PRA) s nabídnutou cenou při soutěži o právo

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 1 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 24. 9. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009

Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 1 Obec Kostice Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce 2. listopadu 2009 2 Zápis o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 2.11.2009 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2965/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 31. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 17. prosince 2008 na sále lanškrounského zámku

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 17. prosince 2008 na sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 11 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0032802/2008/KCh/101 2.1- Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 17. prosince 2008 na

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: MVDr.Hunkes Bohumil omluven; Prokeš Martin - omluven. Zápis o průběhu 25. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6.10.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 10.09.2007 620/2007 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v položkách 94-07 až 142-07 dle přílohy zpráva čj. 24638/2007/SEK

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 Usnesení RM 14. 6. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 470/2004 RM rozhodla na základě nabídkového řízení o nejvhodnější nabídce na dodávku a instalaci oken do Základní školy

Více

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 20. listopadu 2013 na sále lanškrounského zámku od 16.00 hod.

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 20. listopadu 2013 na sále lanškrounského zámku od 16.00 hod. Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 + 1 (usnesení) Spisová značka: SEK/34759/2013/JKo Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 20. listopadu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 29. 10. 2009 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 13 členů zastupitelstva). Omluvena pí Jana Rozkošná

Více

Starostka Šárka Kapková dala hlasovat o celkovém programu zasedání zastupitelstva. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Starostka Šárka Kapková dala hlasovat o celkovém programu zasedání zastupitelstva. Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Z á p i s z 15. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 19.03.2014 Přítomno: při zahájení přítomno 13 členů ZM (viz přiložená prezenční listina) Omluveni : Ing. Širocký Pořad: 1. Pořadové a organizační

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 23.9.2015 Řízení: Ing. Alinčová Lenka Přítomni: 6 členů Zastupitelstva MČ od 18.05 hod 8 členů Zastupitelstva MČ dle prezenční listiny

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/2014 ve Vysokém konaného dne

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/11 ve Vysokém konaného dne 5.7.2011

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. května 2012 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Mgr. Dušan Krabec

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 21. dubna 2010 na sále lanškrounského zámku

Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 21. dubna 2010 na sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 20 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/13065/2010/PBr Výtah ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 21. dubna 2010 na sále

Více

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 SOUBOR USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 Program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Návrh na pořízení zvukového

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více