Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006"

Transkript

1 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 26. dubna 2006 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel (příchod v 16, 24 hod.), Flugr Miloš, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr. Krejčová Milada, Ing. Minář Milan, Obrová Lenka, Dipl. um. (příchod 16,30 hod.), RNDr. Sitová Lada, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Špičák Čeněk, Mgr. Švarcová Stanislava, Vacek Pavel, Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc., Mgr. Strnad Oldřich (příchod v 16,15 hod.), Ing. Verner Ladislav Omluven: Mgr. Joza Martin 1. Zahájení Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva města, sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Listech Lanškrounska. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z prezence je přítomno 17 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání zastupitelstva města dne 22. února 2006 byl pořízen zápis, podle 95 zákona o obcích, který je uloţen na sekretariátě Městského úřadu Lanškroun a do dnešního dne k němu nebyly podány ţádné námitky. Zapisovatelkou jednání jmenoval pan starosta paní Jaroslavu Sedlákovou. Ověřovateli zápisu určil pan starosta PaedDr. Marii Borkovcovou, ing Bohumila Bernáška. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Finanční záleţitosti 6. Jednací řád zastupitelstva 7. Obecně závazné vyhlášky 8. Nakládání s nemovitým majetkem 9. Strategické a koncepční záleţitosti, investice 10. Různé 11. Vstupy veřejnosti 12. Diskuse zastupitelů 13. Usnesení 14. Závěr K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání ZM. pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner) 2. Zpráva rady města Pan 1. místostarosta podal podrobnou zprávu o činnosti Rady města Lanškroun za období od Rada města v tomto období jednala 4x. Zpráva je součástí podkladových

2 materiálů k jednání ZM. Po ukončení projevu 1. místostarosty, otevřel pan starosta rozpravu k výše uvedenému bodu. V rozpravě vystoupili: paní RNDr. Sitová, ing. Verner, ing. Košťál a ing. Šebrle. Rozprava se týkala: záměrů v oblasti Lanškrounských rybníků, opravy MŠ Na Výsluní, jednání s panem ministrem Martínkem ohledně podávání projektů v novém programovacím období Ministrem bylo upozorněno, ţe nelze slučovat program lidských zdrojů a infrastruktury s programem na rozvoj cestovního ruchu. Rovněţ nelze slučovat investory s různou právní subjektivitou. Po zodpovězení dotazů ukončil pan starosta rozpravu a nechal hlasovat o návrhu usnesení. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí zprávu rady města za období pro: 16, zdrţ.: 1 (Verner) 3. Zpráva městského úřadu Pan tajemník přednesl souhrnnou zprávu o činnosti některých odborů městského úřadu za období únor 2006 aţ březen Pan starosta otevřel rozpravu k výše uvedenému bodu. V rozpravě vystoupili: RNDr. Sitová, ing. Verner, ing. Košťál, pan Bednář, pan Krajči. Rozprava se týkala: biometrických prvků na pasy, nového stavebního zákona od r. 2007, bodového systému v dopravě, výpovědi z nájmu od firmy FOREST Svitavy a.s., budování nového psího útulku. Zastupitelé pověřili pana starostu vyjednáváním o kupní ceně areálu bývalého manipulačního střediska v Lanškrouně. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí zprávu městského úřadu za období únor 2006 březen Vstupy veřejnosti Pan starosta vyzval přítomné občany, aby přednesli své dotazy a připomínky. Pan Urban Miroslav měl několik připomínek. První byla ohledně vrácení dotací a penále od FÚ. Jaký bude postih za tento přestupek? Další připomínka byla na městského architekta MgA. Kokeše, ţe kazí město. Dále měl dotaz, kolik se zaplatilo za projekty města a architekta, kdyţ v rozpočtu je plánovaná poloţka 2,2 mil. Kč. Pan starosta uvedl, ţe dal podnět kontrolnímu výboru k šetření, kdo pochybil a kdo nese zodpovědnost za předepsané penále. Dle pana Vacka, předsedy kontrolního výboru, bude výsledek kontroly znám do 14 dnů. Dále pan starosta odpověděl na další dotazy pana Urbana. Ing. Verner připomenul přítomným, ţe pan architekt Kokeš je také autorem náměstí Aloise Jiráska. Proto buďme objektivní. Další připomínka byla na navýšení rozpočtu Technických sluţeb s. r. o. o 600 tis. Kč. Jednalo se o navýšení částky na dlouhou zimní údrţbu, pohonné hmoty atd.

3 Pan Krajči dále podal návrh na úklid cyklostezky v Sázavském údolí po zimě. Pan tajemník cesta v Sázavském údolí je v majetku Lesů České republiky, s. p. Ing. Mareš nejdříve provedeme jarní úklid ve městě a potom bychom uklidili cyklostezku. Pan Krajči citoval usnesení RM 240/2006 o navýšení rozpočtu ZŠ Dobrovského o 270 tis. Kč na vybudování sauny. Navrhuje spíš saunu u zimního stadionu. Pan starosta odpověděl, ţe záleţitost je na programu dnešního dne. Paní Beschornerová upozornila na opakující se zaplavení domů v okolí Ostrovského potoka. Přišla velká voda a město se na tuto velkou vodu včas nepřipravilo. Mělo se dříve odpouštět z Dlouhého rybníka. Ing. Šebrle uvaţovali jsme o nákupu pytlů a písku. Při propočtu jsme zjistili, ţe by nebyly účinné. Kdyby byl Dlouhý rybník vypuštěn, tak bude při takové rychlosti tání sněhu a dešti naplněn za 3 hodiny. Systémové je, usilovat o vybudování suchých poldrů v Ostrově a Dolním Třešňovci a vyčištění Ostrovského potoka. Tento potok je v majetku Povodí Moravy a vyčištění bylo přislíbeno na letošní rok. Výstavba suchých poldrů bude záviset na financování ze strany státu a kraje. Pan Brýdl měl dotaz k záměrům v oblasti Dlouhého rybníka. Ing. Verner je to o hledání nápadů, jak by tato lokalita měla vypadat. Jaká bude vize. Pan starosta uděláme anketu (průzkum), aby se mohli občané k této lokalitě vyjádřit. Budu také jednat začátkem května se starostou obce Rudoltice. 5. Finanční záležitosti Plnění rozpočtu k Ing. Verner navrhl, aby ten, kdo sestavoval plnění rozpočtu, aby jej také okomentoval. Paní Felcmanová zastoupila za nemocnou ing. Novotnou a okomentovala některé poloţky. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí plnění rozpočtu města k Rozpočtová opatření č. 1. Pan Strnad vysvětlil navýšení rozpočtu na výstavbu malé sauny. Bazén u školy má jiţ svoji klientelu a bylo by vhodné sluţby rozšířit o tuto saunu. Vyuţilo by se stávající sanitární zařízení a náklady by nebyly tak vysoké. Ročně bazén navštíví tis. lidí. Dále v rozpravě vystoupili: RNDr. Sitová, paní Felcmanová, pan Flugr, ing.verner, ing. Šebrle, Doc. Maixner, pan Střecha, ing. Bernášek, pan Krajči, pan Brýdl a pan starosta. Zastupitelstvo města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 1 v poloţkách aţ dle přílohy a tím zapojit předchozí rezervu rozpočtu města. pro: 19, zdrţ.:1 (Flugr) Dotace k podpoře sportovních aktivit mládeţe

4 Pan starosta uvedl, ţe se jedná o částky, které nemůţe schválit RM (dotace vyšší neţ 50 tis. Kč), proto je to předkládáno ke schválení ZM. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo podle 85, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout dotace z rozpočtu města k podpoře aktivit mládeţe do 18 let v oblasti sportu v roce 2006 tak, jak je uvedeno v příloze. Dotace pro občanské sdruţení Junák Pan starosta je to podobné jako předchozí bod. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo podle 85, písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnout dotaci ve výši ,- Kč občanskému sdruţení Junák, středisko Zubr Lanškroun, na pravidelnou činnost s mládeţí v roce 2006 z rozpočtu města k podpoře aktivit mládeţe do 18 let v oblasti výchovy a vzdělávání. pro: 19, zdrţ.:1 (Flugr) 6. Jednací řád Uchování zvukového záznamu Pan tajemník krátce okomentoval. Dále v rozpravě vystoupili: RNDr. Sitová, pan Krajči. Rozprava se týkala anonymizace citlivých osobních údajů, která dle pana Krajčiho nebude trvat déle neţ 10 minut. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět č.j. 3903/2006/SEK ze dne k uchovávání zvukových záznamů z jednání zastupitelstva města na CD nosičích ve formátu MP3 a rozhodlo tento podnět přijmout. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 jednacího řádu zastupitelstva. pro: 19, abs.: 1 (Baborák) Změna jednacího řádu ZM Pan tajemník uvedl, ţe rada města projednala podnět pana Hynka Brýdla ke změně jednacího řádu zastupitelstva města a doporučila ZM ve věci podnětu jednací řád neměnit. Pan Flugr navrhl upravit 7, odstavec 7 (slovo pravomoc zaměnit za povinnost předsedajícího). Pan starosta to jste zopakoval podnět pana Brýdla, návrh RM pro ZM je tento návrh neakceptovat. Dáváte tímto protinávrh? Ano, odpověděl pan Flugr. Ing. Verner proč to bylo zamítnuto? JUDr. Vágnerová stručně okomentovala a ocitovala odstavec 1. článku 21. listiny základních práv a svobod. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo, nebo svobodnou volbou svých zástupců. Je zde deklarováno pasivní volební právo tzn. podílet se na správě veřejných věcí přímo - právo být volen, nebo svobodnou volbou svých zástupců. Dále je deklarováno aktivní volební právo právo volit. Podle ustanovení 16 odst. 2, písmeno c), Zákona o obcích, občan, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Toto ustanovení, tuto normu je třeba chápat, jako normu dispozitivní tzn., ţe je na vůli

5 zastupitelstva města, jakým způsobem si tuto otázku upraví v jednacím řádu. Dále odkázala na odborný článek publikovaný v časopise Právní rádce č. 7 z roku 2003, kde je řečeno podle 16, odst. 2, písmeno c) Zákona o obcím, můţe jednací řád umoţnit, aby se k věci vyjádřil občan obce. Povolení k vystoupení občana můţe záviset na rozhodnutí předsedajícího nebo i zastupitelstva obce. Protoţe byl učiněn závěr, ţe stávající jednací řád není v rozporu se zákonem, předkládá se ZM usnesení, tak jak je navrţeno. Pan Brýdl poţádal, aby tento právní názor byl uveden v zápise. Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu pana Flugra. Usnesení by znělo:. a Jednací řád ve smyslu podnětu změnit. pro: 7, proti: 9 (Šebrle, Košťál, Karlík, Obrová, Strnad, Švarcová, Krejčová, Borkovcová, Sitová, zdrţ.: 4 ( Maixner, Verner, Minář, Baborák) Návrh nebyl přijat. A dal hlasovat o původním návrhu, tak jak byl předloţení ZM pod bodem 11. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět č.j. 2006/SEK/PRA ze dne ke změně jednacího řádu zastupitelstva města a rozhodlo jednací řád ve smyslu podnětu neměnit. pro: 12, proti 3: (Dvořáček, Bednář, Vacek), zdrţ.: 5 (Špičák, Bernášek, Verner, Minář, Flugr) 7. Obecně závazné vyhlášky Změna územního plánu č. 4 Ing. Urban okomentoval, jaké změny v územním plánu č. 4 jsou. Změna se týká 6 lokalit. Součástí usnesení je obecně závazná vyhláška. Od roku 2007 bude platit nový stavební zákon a do 5 let musí být zpracován nový uzemní plán města Lanškrouna. Dále proběhla krátká diskuse. Zastupitelstvo města Lanškroun: 1) podle 26 odst. 2 zák. č. 50/76 Sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění: a) bere na vědomí souhlasná stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, s tím, ţe vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací bylo zpracováno dne a na základě tohoto vyhodnocení konstatuje, ţe změna č. 4 územního plánu byla dohodnuta ve smyslu 22 odst. 2 stavebního zákona, b) bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje dne pod č.j. KrÚ 12811/2006/OSRK OUP na základě ustanovení 25 odst. 1 a 31 odst. 2 stavebního zákona, zastupitelstvo města a konstatuje, ţe schvalované dokumenty ve schvalovacím řízení změny č. 4 územního plánu jsou ve shodě s předloţeným stanoviskem, které je nedílnou součástí tohoto usnesení, c) schvaluje Změnu č. 4 územního plánu SÚ Lanškroun.

6 2) podle 84, odst. 2, písm. b) a i) a dále podle 10 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle 29 odst. 3 stavebního zákona vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2006 ze dne , kterou se stanoví závazné části změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Lanškroun, 3) vymezuje dle ustanovení 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část změny č. 4 územního plánu města Lanškroun tak, jak je uvedena v obecně závazné vyhlášce č. 1/2006. pro: 14, zdrţ.: 6 (Flugr, Vacek, Sitová, Minář, Obrová, Dvořáček) Obecně závazná přihláška č. 2/2006 JUDr. Vágnerová okomentovala přijetí vyhlášky, která by omezovala provozování výherních hracích přístrojů. Kompetence k přijetí této vyhlášky v samostatné působnosti dává zákon č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách, kdy jednak je moţno vymezit území, ve kterém je zakázáno provozovat výherní hrací přístroje, tzn. v blízkosti školských zařízení, zdravotnických zařízení, soc. sluţeb apod. Dále je moţno omezit místa provozování a čas. Dále k tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, v které vystoupili: - občané města (pan Brýdl, pan David Bednář, pan Stasiowski, pan Krajči, paní Štěpánková), - zástupce sdruţení UNASO - JUDr. Šnajdr, ředitel společnosti GAPA pan Jireš, - zastupitelé (ing. Šebrle, pan starosta, pan Baborák, pan Střecha, MUDr. Krejčová, Mgr. Strnad, Doc. Maixner, RNDr. Sitová, ing. Verner, Mgr. Švarcová, a pan Karlík). Z diskuse vzešel návrh, aby bylo jednáno u kulatého stolu o tomto problému, a aby se stávající stav zakonzervoval, aby nevznikla další herna. Pan Karlík navrhl ukončit 1,5 hodinovou diskusi k tomuto bodu. Pan starosta dal hlasovat o návrhu pana Karlíka. pro: 19, zdrţ.:1 (Šebrle) Pan starosta vyzval k podávání protinávrhů k usnesení navrţeném pod bodem číslo 17. Ing. Šebrle poţádal, aby zastupitelé orientačním hlasováním vyjádřili názor, zda jsou pro zachování stávajícího stavu. Pan starosta konstatoval, ţe diskuse byla ukončena a nyní se podávají jen protinávrhy. Dal protinávrh, aby hlasování o tomto bodu bylo odloţeno a dal hlasovat o jeho protinávrhu na odloţení projednání tohoto bodu na příští ZM. pro: 18, zdrţ.: 2 (Verner, Vacek) 8. Nakládání s nemovitým majetkem Odkup části pozemků od vlastníků Pan Švarc uvedl, ţe všechny dnes navrţené věci jsou v souladu se zákonem o obcích a s pravidly města. Jedná se o souhlas s výkupem pozemků pro rozšíření komunikace v ulici Dvorská. Pan starosta vyzval k rozpravě o tomto bodu.

7 Pan Flugr navrhl, aby se zbourala autobusová čekárna naproti hostinci Miláno a prodlouţila se úprava komunikace aţ na kraj silnice. A podal návrh, aby se na toto místo dala nová čekárna. Pana starosta DSO Lanškrounsko má záměr jednotné čekárny, jednak ve městě, ale i ve správním obvodu města Lanškroun, aby byly pěkné a jednotné. Připravuje se projekt pro EU na příští rok. Dále proběhla diskuse ing. Urbana, ing. Šebrleho. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo nabýt do majetku města části pozemků v katastrálním území Lanškroun od stávajících vlastníků, za účelem vybudování chodníků v ulici Dvorská v Lanškrouně a narovnání majetkoprávních vztahů v ulici Českých bratří, a to za obvyklou cenu. Jedná se o výkup části: a) pozemkové parcely č. 3103/6 a pozemkové parcely č. 3103/9 od Společenství vlastníků domu č.p. 371; b) stavební parcely č. 798 od České republiky Lesy České republiky, s.p.; c) stavební parcely č. 692/1 dle přílohy; d) stavební parcely č. 2170/1 dle přílohy; e) stavební parcely č. 1219/2 a pozemkové parcely č. 3103/5 dle přílohy. Výkup objektu bývalé mléčnice v D. Třešňovci Pan Švarc krátce okomentoval poţadavek Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Třešňovci, kteří mají zájem o zakoupení tohoto pozemku vedle stávající zbrojnice. PaedDr. Borkovcová upozornila na opravu sochy Piety, která se nachází vedle zbrojnice. Dále měla dotaz, zda má někdo ve městě a okolí na starost tuto drobnou plastiku, jako jsou kříţe, sloupy atd.? Pan tajemník vyjadřuje se k tomu naše oddělení památkové péče ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Pardubice. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět Sboru dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec (č.j /2005/SEK ze dne ) k výkupu objektu bývalé mléčnice na pozemku st.p.č. 159, pozemku st.p.č. 159 a části přilehlého pozemku p.p.č. 261/5 v k.ú. Dolní Třešňovec od stávajících vlastníků a rozhodlo nabýt objekt bez č.p. na pozemku st.p. Nabytí pozemku na zvýšení skládky TKO Pan Švarc - tato parcela je potřebná ke zvýšení kapacity II. etapy skládky v D. Třešňovci. Na základě podnětu jednatele obchodní společnosti Technické sluţby Lanškroun, s.r.o. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo nabýt úplatně pozemek p.p.č. 832/36 v k.ú. Dolní Třešňovec od Pozemkového fondu ČR do majetku města za účelem zvýšení kapacity skládky TKO v k.ú. Dolní Třešňovec. Draţba na převod byt. jednotky v domě č.p.133 Pan Švarc krátce okomentoval. Zastupitelstvo města Lanškroun bere na vědomí protokol ze dne o průběhu draţby práva uzavřít smlouvu o převodu jednotky č. 133/3 v domě č.p. 133, Vnitřní Město,

8 náměstí Aloise Jiráska, Lanškroun a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku st.p.č. 63 ve výši 155/1000 a rozhodlo prodat předmětné nemovitostí dle přílohy. Koupě garáţí na ul. Kollárově Pan Švarc okomentoval tento bod jednání. Garáţe jsou nabídnuty nejdříve jejich stávajícím vlastníkům. Navíc jsou přihlášení další dva zájemci. Pan Lechnýř nemá o garáţ zájem, a proto nesloţil zálohu. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo ţádosti o koupi garáţí v Kollárově ulici v Lanškrouně: garáţ na st.p.č a st.p.č. 1661, garáţ na st.p.č a st.p.č. 1662, garáţ na st.p.č a st.p.č. 1663, garáţ na st.p.č a st.p.č. 1664, vše v k.ú. Lanškroun, takto: a) ţádost č.j. 4510/2006/PRA-70/Sv ze dne a č.j. 4190/2006/PRA-63/Sv ze dne o koupi garáţe v Kollárově ulici a rozhodlo zatím ţádostem nevyhovět a upřednostnit prodej garáţí stávajícím nájemcům; b) ţádost č.j. 5210/2006/PRA - 74/Sv ze dne stávajícího nájemce garáţe, o koupi garáţe na st.p.č a pozemku st.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadatelce za obvyklých podmínek prodat; c) ţádost č.j. 4141/2006/PRA-64/Sv ze dne stávajícího nájemce garáţe, o koupi garáţe na st.p.č a pozemku st.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadateli za obvyklých podmínek prodat; d) ţádost č.j. 5758/2006/PRA-85/SV ze dne stávajícího nájemce garáţe, ze dne o koupi garáţe na st.p.č a pozemku st.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadateli za obvyklých podmínek prodat. Koupě části pozemku v lokalitě Pivovar Pan Švarc okomentoval. Jedná se o pozemek, kde byl sklad olejů, který je jiţ zbourán. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo společnou ţádost č.j /2005/PRA-346/Sv ze dne o koupi části objektu bez č.p. na části st.p.č. 173/2 a část st.p.č. 173/2 v lokalitě Pivovar v k.ú. Lanškroun a rozhodlo prodat oběma ţadatelům předmětné nemovitosti (kaţdému jednou ideální polovinou) smlouvou o budoucí kupní smlouvě. pro: 19, zdrţ.:1 (Verner) Výkup pozemků JUDr. Vágnerová - podnět vznikl z investičního odboru. Na pozemcích má být v souladu s cíli územního plánování vybudován objekt. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo nabýt pozemky do vlastnictví města dle předloţeného náčrtu část pozemku p.p.č ost. plocha, část pozemku st.p.č. 164 a část pozemku st.p.č. 165, vše v k. ú. Lanškroun (v ulici T. G. Masaryka) smlouvou o budoucí kupní smlouvě. Koupě pozemků nad sklepy Zámečku Pan Švarc pan Kokeš má s městem uzavřenu kupní smlouvu o smlouvě budoucí na věţ a na sklepy. Ţádá o koupi pozemků nad sklepy. Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě, v níţ vystoupili: RNDr. Sitová, pan Flugr, MgA Kokeš, Doc. Maixner.

9 Rozprava se týkala: hřiště, které pomáhal vybudoval pan Šlahora, zda bude na pozemku věcné břemeno k přístupu k umělé noře, jaký je časový horizont na vybudování golfového hřiště, kde bude zhotoveno parkoviště. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo ţádost č.j. 8869/2006/PRA-130/Sv ze dne o koupi pozemku p.p.č a části pozemku p.p.č v k.ú. Rudoltice nad sklepy Zámečku včetně vlastního sklepení a rozhodlo předmětné nemovitosti ţadateli prodat smlouvou o budoucí kupní smlouvě. pro: 16, proti: 3 (Bernášek, Flugr, Vacek), zdrţ.: l (Špičák) Směna části pozemku Pan Švarc jedná se o směnu pozemků s panem Kučerou a s cenovým vyrovnáním. Proběhla krátká diskuse. Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo s dopisem č.j. 7810/2006/PRA 82/Sv ze dne , projednalo ţádost o směnu části pozemku p.p.č. 2441/3 v majetku ţadatele za část pozemku p.p.č. 3788/1 v majetku města Lanškroun, oba pozemky v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedené pozemky s ţadatelem směnit s tím, ţe hranice směňovaného pozemku p.p.č. 3788/1 bude stanovena aţ po dodání definitivní verze projektové dokumentace komunikace Na Výsluní investičním odborem. pro: 19, zdrţ.: 1(Verner) Splátka kupní ceny pozemků Pan Švarc okomentoval. Ze zákona o obcích splátkový kalendář na splátky delší neţ 18 měsíců musí být souhlas ZM. Zde je vám předkládán negativní návrh stanoviska. Pan starosta otevřel rozpravu k tomuto bodu. Pan Minář o jaké částky se jedná? Pan starosta celkem se jedná o částku 238 tis. Kč. Nabízejí splácení po 6 tis. Kč. Dal hlasovat o tomto bodu. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo společnou ţádost č.j. 3168/2006/PRA- 46/Sv ze dne o uzavření dohody o splátkách na úhradu kupní ceny pozemků p.p.č. 3158/22 a p.p.č v k.ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti nevyhovět a trvat na úhradě celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. pro: 14, zdrţ.: 6 (Bernášek, Minář, Karlík, Dvořáček, Vacek, Borkovcová) Koupě části domu č.p. 23 Pan Švarc pan Chaloupka poţadoval koupi jen části domu. Komise a RM doporučuje prodat celý objekt. Pan Flugr parkoviště je uvnitř areálu. Proč se to nemůţe prodat? Pan starosta je zde záměr udělat průchod do ulice Hradební. Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo ţádost č.j. 1926/2006/PRA-16/Sv ze dne o koupi části domu č.p. 23, Ţichlínské Předměstí na části pozemku st.p.č. 717, části pozemku st.p.č. 717 a části pozemku st.p.č. 716 na Malém náměstí v k.ú. Lanškroun, rozhodlo ţadateli prodat celý dům č.p. 23 na pozemku st.p.č. 717 a celý pozemek st.p.č. 717 zastavěný

10 uvedeným objektem. Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět ţádosti o prodej části pozemku st.p.č. 716 v k.ú. Lanškroun. pro: 18, zdrţ.. 2 (Švarcová, Borkovcová) 9. Strategické a koncepční záležitosti, investice Oprava budovy MŠ Na Výsluní Ing. Urban jedná se o budovu, která byla vystavěna v šedesátých letech jako akce Z a také tomu odpovídá její stavebně-technický stav. Školka bude opravena po jednotlivých etapách. Pokud se najdou letos finance v rozpočtu, je moţno tyto etapy spojit a provést opravu najednou. Pan starosta vyzval k rozpravě k tomu bodu, které se zúčastnili RNDr. Sitová, pan Bednář, pan Baborák. Diskuse se týkala: počtu předškolních dětí, zda je potřeba tuto školku opravovat. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo realizovat provedení oprav budovy Mateřské školy, Lanškroun, Na Výsluní 312 po jednotlivých etapách dle přílohy a ukládá vedoucímu investičního odboru začlenit jednotlivé etapy do návrhů rozpočtů příslušných let. pro: 19, abs.: 1 (Krejčová) Chodník v ulici Dukelských hrdinů Ing. Urban jedná se o chodník v ulici Dukelských hrdinů v prostoru před jatkami. Směrem na Sázavu chodník zde končí a dále nepokračuje. Je zde velká frekvence chodců, a proto by se zde tento chodník měl dostavět, a dále by byl přechod na levou stranu na chodník vedle VAKu a bývalé STS směrem na Sázavu. Pan Flugr se zeptal, zda se počítá s cyklostezkou do Sázavy? Pan starosta v rámci DSO Lanškrounsko máme připraveny vyhledávací studie na cyklostezky ve čtyřech směrech - směr na Sázavu tam není. Jedná se o směry Ţichlínek, Luková, Rudoltice a Jakubovice. Do Sázavy se dá jet kolem hájenky, coţ je směr na Ţichlínek. Další diskuse nebyla. Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo přeřadit chodník v ul. Dukelská v prostoru u jatek z kategorie důleţitosti 2 do kategorie 1* za podmínky vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, s doporučeným termínem realizace v roce Restaurování varhan v kostele sv. Anny Ing. Urban navazuje se na akci, která byla jiţ v loňském roce. Město dostane od Ministerstva kultury 400 tis. Kč. dotaci. ZM musí rozhodnout, na kterou akci budou účelově vyuţity, protoţe Min. kultury poţaduje jeho vyjádření. Navrhujeme, aby tyto peníze byly pouţity na opravu varhan. Na toto téma se jednalo v komisi pro regeneraci památek. Proběhla krátká diskuse: pan Flugr, ing. Verner. Diskutovalo se o tom, ţe kostel je stále uzavřený a nevětrá se tam. Aby potom zrestaurované varhany nenavlhly a jejich oprava byla zbytečná. Zastupitelstvo města Lanškroun doporučuje Ministerstvu kultury rozhodnout o pouţití prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ přidělených městu Lanškroun na rok 2006 ve výši 400 tis. Kč na pokračování restaurování barokních varhan v kostele sv. Anny v Lanškrouně.

11 pro: 18, zdrţ..2 (Vacek, Maixner) 10. Různé Měsíční odměna Pan tajemník protoţe do zastupitelstva nastoupil nový člen pan Čeněk Špičák, je nutné, aby zastupitelé s účinnosti od schválili jeho odměnu. Zastupitelstvo města Lanškroun s účinností od podle 71 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích a dále podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva oboje v platném znění, stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva Čeňku Špičákovi ve výši dle usnesení zastupitelstva města č. 32/2006 ze dne pro: 19, zdrţ.: 1 (Špičák) Měsíční odměna neuvol. místostarostovi Pan tajemník dle zákona o obcích a dle nařízení vlády je nutné také schválit měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému místostarostovi, která byla valorizována. Proběhla krátká diskuse. Zastupitelstvo města Lanškroun s účinností od podle 71 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích a dále podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva oboje v platném znění, stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 8.540,- Kč. pro: 19, zdrţ.:1 (Baborák) 11. Vstupy veřejnosti Pan Krajči měl dotaz na předsedu kontrolního výboru ohledně šetření a zprávy, která byla provedena na základě podnětu pana starosty. Pan Vacek celé kontrolní šetření se blíţí ke konci a bude uzavřeno během 14 dnů. Bude předloţeno na červnovém ZM. Pan Krajči šetření je na základě slyšení ústního, a nebo to šetříte i na základě písemných dokumentů? Pan Vacek šetříme to na základě podnětu pana starosty a k tomu jsme si vyţádali potřebné materiály, které nám byly v písemné podobě dány tajemníkem MěÚ. 12. Diskuse zastupitelů Pan Flugr měl dotaz na pana tajemníka ohledně půjček FRB. Před 14 dny jej navštívil a naléhal, aby se svolala komise a posoudily ţádosti na půjčku občanům. Tyto ţádost by se měly dnes na ZM schválit. Protoţe příští zasedání ZM bude aţ v červnu a to uţ bude pozdě. Pan tajemník ing. Novotná je nemocná, a proto to není dnes předloţeno. Ing. Verner proč pan starosta problém s vyměřeným penálem nevyřešil sám? Pan starosta vysvětlil, proč dal podnět kontrolnímu výboru. Penále je škodou, způsobenou zaměstnavateli. Jako starosta nemá pravomoc posuzovat a řešit zavinění, způsobené členy zastupitelstva. K tomu je kompetentní ZM. Kontrolní výbor by měl posoudit míru zavinění konkrétních osob a dát zastupitelstvu města návrh na řešení.

12 Pan Střecha doporučil vyčkat, aţ co předloţí kontrolní výbor. RNDr. Sitová mám 2 dotazy a to úklid silnice v Sázavském údolí. Ing. Mareš nejdříve uklidíme město a potom Sázavák. Druhý dotaz paní Sitové směřoval na kapacitu poldrů, které se mají vybudovat. Zda to není řešení jen na malou vodu. Ing. Šebrle je to součástí studie, nabízím moţnost nahlédnutí do ní. Mgr. Dvořáček se zeptal, jak to vypadá s nájemcem koupaliště, restaurace? Pan starosta RM rozhodla od pronajmout koupaliště společnosti Gurmán s. r. o. Vedou se dále jednání mezi společností Riess - Kovovýroba s.r.o. a Gurmán s.r.o., o případném odkupu zařízení a instalaci nového zařízení atd. Pan Dvořáček se dále zeptal na terénní úpravy na koupališti, které se mu zdají nedokončené. Hřiště je nefunkční. Je to zbytečná záleţitost, pokud se to nedodělá do konce. Pan Baborák je pravda, ţe je nutno dokončit povrch hřiště. Je dále jednání se společností Riess Kovovýroba s.r.o., která to měli dodělat. Dále měl Mgr. Dvořáček dotaz na stav prolézaček a pískoviště na koupališti. Jsou ve špatném stavu. Pan starosta je to úkol pro 2. místostarostu. Ing. Minář měl dotaz na ing. Šebrleho, jak dopadlo jednání severní či jiţní varianty rychlostní komunikace R35 na jednání zastupitelstva Pardubického kraje. Ing. Šebrle informoval přítomné zastupitele o průběhu jednání. Na jednání zastupitelstva byl předloţen pozměňovací návrh proti původnímu návrhu panem vícehejtmanem Línkem a skládal se ze tří částí. Nejpodstatnější je, ţe pardubické zastupitelstvo valnou většinou hlasu schválilo memorandum, které před tím schválila i vláda ČR a týká se podmínek spoluúčasti vlády či spoluúčasti rozpočtu ČR na dálničních přivaděčích tzv. jiţní variantě R35, přičemţ při vlastním hlasování se nehlasovalo, zda bude severní nebo jiţní varianta, ale zda se nechá dopracovat souborné stanovisko územního plánu Pardubického kraje o jiţní variantě a na červnovém zasedání zastupitelstva Pardubického kraje bude rozhodnuto, zda se půjde severní či jiţní trasou. Dále proběhla k této problematice diskuse, které se zúčastnili: ing. Bernášek, ing. Šebrle, pan Vacek, pan Baborák, ing.verner, pan Střecha, pan starosta, Doc. Maixner. Pan starosta informoval zastupitele o pozvánce partnerského města Dzierzoniówa, která pořádá příští týden 3. ročník TRAK. Za město se zúčastní 2. místostarosta pan Baborák. Jedná se o obdobu naší Lanškrounské kopy - pěší nebo cyklo trasy. Dále pozval zastupitele na oslavy ukončení 2. světové války v Lanškrouně. Srdečně na tuto oslavu pozval jak zastupitele, tak i občany.

13 13. Rekapitulace přijatých usnesení Pan tajemník zrekapituloval jednotlivá přijatá usnesení a pan starosta o nich nechal hlasovat jako o celku. pro: 18, zdrţ.:1 (Verner), abs.:1 (Baborák) 14. Závěr Pan starosta poděkoval přítomným členů ZM za účast a věcné jednání a ukončil řádné jednání Zastupitelstva města Lanškroun ve hod. Připomněl, ţe příští jednání ZM bude ve středu 21. června 2006 od hodin na sále v pohostinství U Zlatky v Dolním Třešňovci. Starosta města: Ing. Martin Košťál, v. r.... Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Marie Borkovcová, v. r.... Ing. Bohumil Bernášek, v. r Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, o obcích, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena u sekretářky starosty (1. patro radnice, číslo dveří 26).

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Zápis ZM 8. 12. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 8. prosince 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Zápis ZM - 1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. února 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel, Mgr.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Zápis z jednání ZM ze dne 17. 9. 2003-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 17. září 2003 Přítomni: Mgr.Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing.Bernášek Bohumil, PaedDr.Borkovcová Marie, Mgr.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Zápis ZM 23. 6. 2004-1 - Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 16. srpna 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/25359/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Omluven: pozdější příchod ohlásil Mgr. Urban Výtah ze zápisu z

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Zdeňka Pokorná, p. Vácha, p. nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 32 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Libuše Horáková, Jan Dvořák, František Nacházel,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS.

Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Verze č. 1 volební období 2010-2014 Zapsala Kateřina Zbořilová, DiS. Zápis č. 13/2013 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) Zápis č. 13/2013 z 13. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), které se konalo dne 2013-09-09 od 18 hodin ve velké

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE

ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE ZÁPIS Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, KTERÉ SE KONALO 26. 6. 2014 OD 16:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky Starostka

Více

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA

RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA LL 23 / 2008 STRANA 1 23 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 5. prosince 2008 Cena 12 Kč RECESE PŘIJÍŽDÍ DO LANŠKROUNA Historie Tejbnarova domu Str. 11 Více si přečtěte na straně 12 a

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Z á p i s č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného dne 20. října 2011 v 17.00 hodin v budově místní

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012

Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 20. srpna 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová přišla 16.05, Mgr. Tomáš

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více