Příjemné prožití velikonočních svátků přeje všem spoluobčanům starosta, místostarosta a zaměstnanci městského úřadu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemné prožití velikonočních svátků přeje všem spoluobčanům starosta, místostarosta a zaměstnanci městského úřadu."

Transkript

1 duben 2014 Cena 6,00 Kč POZVÁNKY Duben Zájezd do německých termálních lázní BAD FÜSSING Velikonoční prodejní výstava Restaurace U Pávků Pěší výlet na Mandlstein v Novohradských horách Chovatelský trh Stavění máje a pálení čarodějnic Město Suchdol nad Lužnicí ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Suchdole nad Lužnicí provede v sobotu od 7.00 hodin sběr železného šrotu Příjemné prožití velikonočních svátků přeje všem spoluobčanům starosta, místostarosta a zaměstnanci městského úřadu. INFORMACE Z RADNICE v Suchdole nad Lužnicí a místních částech Lednice ne, bojlery ano, karosérie aut po dohodě Žádáme občany, aby si železný šrot předem připravili a před dům dávali pokud možno k odvozu až v sobotu ráno, neboť dochází ke zcizování tohoto železného šrotu. Zastupitelstvo města schválilo vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Tušť. Jedná se o pozemky ve spoluvlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí a pana LS, Rapšach zapsané na LV 524, p. č. 462/26 lesní pozemek o výměře 548 m 2, p. č lesní pozemek o výměře m 2, p. č ostatní plocha o výměře 30 m 2, p. č ostatní plocha o výměře 16 m 2. Pozemky budou vypořádány tak, že u pozemků p. č ostatní plocha o výměře 30 m 2 a p. č ostatní plocha o výměře 16 m 2 Město Suchdol nad Lužnicí nabídlo odprodej poloviny v jeho vlastnictví do vlastnictví pana LS za cenu 50,- Kč/m 2 (tzn. celkem 1150,-Kč). Lesní pozemky p. č. 462/26 o výměře 548 m 2 p. č o výměře m2 město navrhlo vypořádat tak, že se sečtou výměry obou pozemků tj. celkem výměra m2 a panu LS by připadl celý pozemek p. č. 462/26 a severní část pozemku p. č o výměře zbývající do poloviny celkové výměry, a to 5268 m 2. Městu pak připadne jižní část pozemku p. č o výměře ideální poloviny tj m 2. Pozemek p. č se rozdělí podélně, aby severní část navazovala na pozemek p. č. 1630, který vlastní pan LS a jižní část na pozemek p. č ve vlastnictví města. Veškeré náklady spojené s vypořádání vlastnických vztahů ponese Město Suchdol nad Lužnicí. Zastupitelstvo města souhlasila s umístěním stavby pro bydlení (rodinný dům) na pozemku parc. č. 442/14 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí podle 188a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za dodržení podmínek stanovených stavebním zákonem a prováděcích předpisů. Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 16 v č. p. 704, sídliště 9. května, Suchdol nad Lužnicí žadateli M. H. s nabídnutou cenou ,- Kč. pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku p. č. 1332/6 ostatní plocha o výměře 31 m 2 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí od paní JP. Cena za m 2 činí 50,- Kč. Náklady spojené s vykoupením pozemku ponese město. Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 696/34 v k. ú. Klikov o výměře cca 1600 m 2. Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku p. č ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 630 m 2 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Zastupitelstvo města schválilo, aby město požádalo o převod pozemku v k. ú. Tušť p. č. 666/4 ostatní plocha o výměře 2019 m 2 zapsané na LV 249 na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a o převod pozemku v k. ú. Tušť p. č vodní plocha o výměře 338 m 2 zapsané na LV na Státní pozemkový úřad. Zastupitelstvo města schválilo Směrnici č. 2/2014 o schvalování účetních uzávěrek Města Suchdol nad Lužnicí a jím zřízených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo města schválilo návrh sportovní komise na rozdělení dotace na podporu sportu takto: TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí ,- Kč Spartak Hrdlořezy ,- Kč Blesk Klikov ,- Kč Tatran Suchdol n. L ,- Kč SK Suchdol nad Lužnicí (hokejbal) ,- Kč Sokol o. s. Suchdol nad Lužnicí (kopaná) ,- Kč Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí ,- Kč Vitoraz Tušť ,- Kč Kynologický klub Suchdol nad Lužnicí ,-Kč Celkem bylo rozděleno ,- Kč z ,- Kč schválených v rozpočtu města na r Částka ve výši ,- Kč byla ponechána jako rezerva pro zbývající část roku Zastupitelstvo města schválilo předložení žádosti o dotaci na projekt Modernizace místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí do Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Město Suchdol nad Lužnicí souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace (85 %) v rámci rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí. V rámci rozpočtu obce je zajištěno financování tohoto projektu až do výše ,- Kč. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost společnosti Citymeter s. r. o., o prominutí úroků.jedná se o smluvní úrok ve výši ,- Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši ,- Kč dle rozsudku soudu. V této souvislosti ZM žádá doplnění žádosti o důvody, které vedou výše uvedenou společnost o podání prominutí úroků a předložení daňových přiznání a rozvah od uzavření smluvního vztahu do rozhodnutí soudu ( ). Po předložení nebo nepředložení těchto dokumentů ZM vydá definitivní rozhodnutí. Termín dodání dokumentů byl stanoven do Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Suchdol nad Lužnicí za rok 2013 ve výši ,54 Kč z toho ,- Kč do fondu odměn a 7.922,54 Kč do rezervního fondu. Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy v Suchdol nad Lužnicí za rok 2013 ve výši 4.199,79 Kč z toho 3.000,- Kč do fondu odměn a 1.199,79 Kč do rezervního fondu. Rada města schválila příspěvek na činnost Římskokatolické farnosti Suchdol nad Lužnicí v roce 2014 ve prospěch občanů Suchdola nad Lužnicí ve výši ,- Kč. Rada města schválila příspěvek ve výši 8.500,- Kč pro Sdružení zdravotně postižených Suchdol nad Lužnicí na rok Rada města schválila výběrové řízení na zhotovitele na Opravu střechy s výměnou krytiny návesní kaple v Klikově. Obeslány budou následující firmy: Zdeněk Gregor, Suchdol nad Lužnicí, Luboš Zeman, Suchdol nad Lužnicí, Pavel Macho, Suchdol nad Lužnicí, Roman Bicenc, Lužnice, Ladislav Jokl, České Velenice, Jan Valášek, Suchdol nad Lužnicí, Jiří Vochozka, Suchdol nad Lužnicí, Petr Zemánek, Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila výběr projektanta na zhotovení přístřešku (venkovní tribuny) k multifunkční budově ve sportovním areálu na Gráfovci. Vybrána byla firma JK-STAVPROJEKT, s.r.o., Suchdol nad Lužnicí. Cena za projekt činí ,- Kč bez DPH. Rada města schválila záměr pronájmu zemědělských pozemků p. č ostatní plocha o výměře 0,3474 ha, p. č ostatní plocha o výměře 0,4047 ha, p. č ostatní plocha o výměře 0,5030 ha, p. č trvalý travní porost o výměře 0,1508 ha, p. č trvalý travní porost o výměře 0,1456 ha, p. č trvalý travní porost o výměře 0,3143 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,2236 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,2544 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1046 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1627 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,0211 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1217 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,0618 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1823 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,0143 ha a p. č ostatní plocha část o výměře 0,0095 ha. Tyto pozemky budou sloužit k zemědělským účelům. Rada města schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /002 na p. č. 1281/1 a p. č. 1227/1 k. ú. Suchdol nad Lužnicí, za jednorázovou úplatu 3.800,- Kč bez DPH. Budoucí oprávněný je společnost E.ON, České Budějovice. Rada města schválila zřízení věcného břemene na p. č. 864/3 v k. ú. Klikov vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na p. č. 886 a p. č. 889 v místní části Františkov. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 500,-Kč. Oprávněným je p. FB, Suchdol nad Lužnicí Františkov. Rada města projednala a vzala na vědomí připomínky a požadavky podnikatelských subjektů a občanů v souvislosti s uzavírkou a řešením objízdných tras II. etapy rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí. Jednotlivé připomínky a požadavky budou projednány na společném setkání, které se uskuteční po výběru zhotovitele stavby. Na setkání budou přizváni dotčení občané a subjekty. Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru investora na stavbu Suchdol nad Lužnicí-Vrt Hv-5" s RNDr. Marcelem Homolkou, České Budějovice. Odměna za výkon autorského dozoru činí ,- Kč. Zároveň rada pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci Suchdol nad Lužnicí-Vrt HV5" a schválila uzavření smlouvy s vítěznou firmou EKODRILL, s.r.o., Zlín. Cena za zhotovení díla činí ,- Kč bez DPH. Na realizaci tohoto díla bude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy, oblasti podpory 6.6 ve výši 90 %. Zároveň rada města pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila cenovou nabídku ve výši ,- Kč vč. DPH na zadání vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla - akce Vodovod Benátky pro firmu Čevak a.s., České Budějovice. Zároveň rada města pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila zmocnění advokáta Mgr. Vladimíra Kropíka k zastupování ve všech právních věcech týkajících se žaloby o dlužný nájem k bytu č. 3 v č. p. 163 v Suchdole nad Lužnicí. Zároveň rada města pověřila starostu podpisem advokátní plné moci. Rada města schválila zadávací dokumentaci, návrh kupní smlouvy, technické podmínky a výzvu k podání nabídky na zakázku Pořízení cisternové automobilové stříkačky. Dále rada města schválila seznam uchazečů, kteří budou obeslání pokračování na str. 3

3 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 výzvou k podání nabídky: Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, THT, s.r.o., Polička, WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice, Ziegler Hasičská Technika s.r.o., Brno, FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT s.r.o., Klatovy. Při této příležitostí rada města schválila hodnotící komisi ve složení: 1. Mgr. Pavel Mráček, starosta města 2. plk. Ing. Martin Sviták, náměstek ředitele pro úsek IZS 3. mjr. Ing. Jiří Chmel, vedoucí oddělení služeb 4. Václav Hojek, velitel jednotky SDH Suchdol n. Lužnicí 5. Ing. Jan Tomek náhradníci: 1. Jan Kronika, místostarosta města 2. Karel Trsek, strojník jednotky SDH Suchdol n. Lužnicí 3. Mgr. Petr Vrchota, tajemník MěÚ Stručné vyjádření k článku pana Zdeňka Mrázka, Občanské sdružení Klidný domov, SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2014 Rada města zásadně nesouhlasí s některými informacemi, které se objevily v článku pana Zdeňka Mrázka (Občanské sdružení Klidný domov) v březnovém vydání Suchdolského zpravodaje. Konkrétně se jedná o údajné nehospodárné chování a plýtvání finančních prostředků ze strany městského úřadu. Citace: Při úpravách v loňském roce a to v části od bývalého útvaru PS až po prodejnu Rabbit, došlo doslova k nehospodárnému chování a plýtvání finančních prostředků ze strany městského úřadu. Bylo například nakoupeno travní semeno, které bylo následně, a to v řádech desetitisíců, znehodnoceno. Na nově vzniklých ostrůvcích zeleně se nechala vyrůst lebeda, která se následně posekala a v září se tu travní semeno zaselo. Samozřejmě nebyl efekt žádný a opět narostla pouze lebeda. O stručné vyjádření byl požádán zástupce odborné zahradnické firmy, která se na rekonstrukci ulice 28. října podílela, pan Michal Vránek: Město Suchdol nenakupovalo na tuto akci žádné travní osivo. Osetí ostrůvků zeleně v ulici 28. října bylo součástí projektu celkové rekonstrukce. Bylo provedeno zahradnickou firmou se zárukou 2 roky s tím, že pokud by se něco nepovedlo, případná náprava by šla zcela na vrub dodavatele. Samotná cena osiva na zatravňované plochy v ulici 28. října byla 3846,- Kč bez DPH. V žádném případě to nebyly desetitisíce, jak je uváděno. Při zakládání trávníku má velký význam důkladné odplevelení půdy před výsevem. To se provádí tak, že se na připravených plochách nejprve nechají vyrůst z půdy plevelné rostliny. Ty by byly v budoucím trávníku nežádoucí a těžko a nákladně by se dodatečně odstraňovaly. Po určité době se aplikuje postřik herbicidem. Teprve na takto odplevelené plochy se provádí výsev travního osiva. Přesně tak bylo v daném případě postupováno. Vzhledem k neobvykle teplému a suchému průběhu počasí v létě loňského roku byl výsev proveden až ve vhodném termínu (září 2013). Selo se tedy pouze jednou a výsledek je velmi dobrý. Může se o tom přesvědčit každý na vlastní oči. Dále bude v letošním roce následovat plánovaná rozvojová péče, sečení a hnojení. Teprve těmito opatřeními bude postupně z provedeného výsevu vypěstován kvalitní okrasný trávník. Citace: došlo dále ke škodám tím, že byly zakoupeny okrasné keře a polokeře a tu nepoužitou část někdo rozhodl zasadit před místní vinotéku a prodejnu květin. Nikdo se o toto nestará, a tak zde tyto sazenice doslova živoří... Projekt na výsadbu keřů před vinotékou zpracoval autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu - ing. Miroslava Cimbůrková. Rostlinný materiál byl pořízen přímo a konkrétně pro tuto plochu dle projektu. Nejednalo se tedy o žádné zbytky. Výsadba proběhla Sazenice listnatých keřů jsou v zimním období v klidovém bezlistém stavu. Teprve v letošním roce vyraší a projeví se růstem. Až poté bude možné provádět obvyklou péči o tyto rostliny. 4. Mgr. Michal Kouba, vedoucí oddělení investic MěÚ 5. Ing. Štěpánka Stráská Rada města schválila výběr zhotovitele na Odstranění stavby domu č. p. 93, T. G. Masaryka, Suchdol nad Lužnicí. Na základě podaných nabídek byla vybrána firma JIPAMA s. r. o., Hrachoviště 7, která předložila nabídkovou cenu ,60 Kč bez DPH (tj ,67 Kč vč. DPH). Zároveň rada města pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila výměnu bytu na sídlišti 17. listopadu 518 za byt na sídlišti 9. května 704 panu P.K. ze zdravotních důvodů. Rada města schválila záměr pronájmu části p. č v k. ú. Tušť o výměře cca 50 m 2 za účelem provozování občerstvení v období červenec - srpen Rada města stanovila následující podmínky pronájmu: nájemné za uvedené období 6.000,- Kč, umístění mobilního WC, zabezpečení likvidace odpadu a úhrada nájemného bude provedena při podpisu smlouvy. Rada města schválila pronájem umělé vodní nádrže na pozemku p. č. 25 v k. ú. Hrdlořezy o rozloze cca 400 m 2 Místní organizaci Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí. Pronájem byl stanoven na dobu neurčitou za naturální plnění formou úklidu a údržby břehových porostů. Smluvně bude ošetřeno ponechání přepadové roury pro zachování současné výšky hladiny a zároveň udržování výšky hladiny vody v dohodnutém stanoveném maximu pro čerpání vody v případě požáru. Rada města schválila uzavření Smlouvy č /002 o smlouvě budoucí za účelem zřízení věcného břemene na p. č. 1281/1 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí za jednorázovou úplatu 600,-Kč bez DPH. Budoucím oprávněným bude společnost E.ON Distribuce, České Budějovice. V podmínkách smlouvy bude uvedeno, že v případě nebudou-li výkopové práce provedeny podvrtem, musí být porušený povrch vozovky opraven technologií společnosti ASFALT OK. Rada města neschválila finanční dar pro občanské sdružení Paprsky naděje, Hovorany (Jihomoravský kraj). Rada města souhlasila s umístěním informační tabule na pozemku města na parcelním č v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Informační tabule bude obsahovat cyklomapu se zákresy vedení nové cyklotrasy i stávající sítě cyklotras v území. Tabule bude poskytovat údaje informačního a propagačního charakteru - tzn. zejména bezpečnostní upozornění a informace o hlavních zajímavostech a atraktivitách v území. INFORMACE V pondělí 28. dubna 2014 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový KURZ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Informace na tel.č Město Suchdol nad Lužnicí vyhlašuje záměr pronájmu Kulturního domu čp. 699 v Suchdole nad Lužnicí Bližší informace získáte na úřední desce Města Suchdol nad Lužnicí, webových stránkách města nebo osobně v kanceláři odboru majetku a investic č.14 na Městském úřadě v Suchdole nad Lužnicí

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben D Program kina na měsíc duben 4. pátek hod. 106 min. KANDIDÁT Skutečný příběh, který se nestal Film ukazujevelkou moc médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Hrají: Marek Majeský, Michal Dlouhý, Pavel Nový, Pavel Slabý, Alice Bendová, Petra Molnárová. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč 5. sobota hod. 100 min. LEGO PŘÍBĚH 3D Příběh filmu sleduje osudy Emmeta, obyčejné, pravideldbalé, a dokonale průměrné mini- -figurky Lego, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. Česká verze, brýle. Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč 11. pátek hod. 113 min. ANGELIKA Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků na celém světě. Markýza Angelika je mladá a okouzlující, ale také svéhlavá. Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, David Kross. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč 18. pátek hod. 100 min. FAIR PLAY Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Anně začnou být bez jejího vědomí podávána anabolika. Hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš. Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč https://www.falcon.cz/film/fair-play 19. sobota hod. 78 min. ZVONILKA A PIRÁTI Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Kvůli svým odvážným nápadům se dostane do potíží. České verze. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/zvonilka-a-pirati 25. pátek hod. 100 min. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU Hlavní hrdina nové filmové komedie je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů. Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Tereza Nvotová, Jan Dolanský a další. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč https://www.falcon.cz/film/10-pravidel

5 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 ČSŽ pořádá jako tradičně VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU Příjem zboží: úterý od hodin PRODEJ ZBOŽÍ: středa od 9 17 hodin Výdej neprodaného zboží: středa od hodin ZVEME VŠECHNY JAK K PRODEJI, TAK KE KOUPI a NEBO JEN TAK K INSPIRACI Informace o 12. výzvě 2014 Mas Třeboňsko o.p.s. v letošním roce dokončuje realizaci programového období Součástí je také poslední, 12. výzva MAS, která byla vyhlášena s cílem přerozdělení zbývající alokace z celého období, vzniklé odstoupením od realizace některých projektů žadateli. Tato částka přesáhla Kč. Ačkoli se nejedná o závratnou výši, žádost o dotaci předložilo celkem 7 žadatelů. Po ukončení příjmu žádostí a provedené administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, byly vyhovující žádosti předány Výboru pro výběr a monitorování projektů. Ve dvou případech byla administrace ukončena. Dne proběhlo společné zasedání Správní rady a Programového výboru MAS, přičemž tyto orgány schválily podporu třem projektům. O které záměry se jedná, můžete vidět v tabulce níže. I zbývající zlomek prostředků, který měla MAS Třeboňsko o.p.s. k dispozici, tak byl úspěšně rozdělen. V dalším programovacím období by místní akční skupiny měly rozdělovat významně větší objem finančních prostředků. Proto uvítáme spolupráci se všemi, kterým není rozvoj našeho území lhostejný. Bližší informace o naší činnosti naleznete na stránkách Za kolektiv MAS Třeboňsko Tomáš Novák Anketa v Klikově Osadní výbor v Klikově tímto vyzývá občany a návštěvníky Klikova o sdělení jejich názoru k umístění dětského hřiště v Klikově. Jednalo by se o několik herních prvků /skluzavka, houpačka, prolézačka/ na místě, které by bylo veřejně přístupné jak pro občany s dětmi zde trvale žijící tak i pro návštěvníky obce. Zároveň chceme, aby hřiště bylo přístupné a dostupné všem z celé obce, proto prosíme berte v úvahu i její rozlehlost. V úvahu přicházejí místa níže uvedená (s ohledem na vlastnické vztahy): 1. Prostranství u kapličky 2. Fotbalové hřiště 3. Zahrada u bývalé mateřské školy Vaše názory a připomínky můžete vhazovat do předem připravené schránky v místním obchodě nebo je můžete předat některému z členů osadního výboru, o kterých jste byli informováni v minulých číslech SZ. Náměty a připomínky můžete podávat do , poté budou vyhodnoceny a zveřejněny. Zároveň znovu oznamujeme, že informace o činnosti OV jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce v Klikově. Za OV: Jaroslava Holánková Místní organizace chovatelů O Z N A M U J E Tak jako v každém roce i letos budou provedeny celkem 3 trhy Jedná se o následující termíny: 27. dubna 4. května 11. května 2014 Budou nabízeny hlavně jako každý rok převážně sazenice, dále pak i zvířata. Zveme tedy tímto veřejnost k návštěvě a zakoupení potřebného. Občané mají možnost v tomto sortimentu nejen nákupu, ale i prodeje. Za místní Chovatelskou organizaci: Zdeněk Mrázek

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Klub aktivního stáří hodnotil rok 2013 Ve své nově upravené klubovně za účasti 40 členů a vzácných hostů pana starosty a pana místostarosty zahájil předseda klubu výroční členskou schůzi. Poděkoval zástupcům města za nová okna, vymalování a opravu odpadů. Tyto práce vzorně vykonala firma Elvomont pana Ambrože. Rozloučil se s členy a funkcionáři, kteří nás navždy opustili: Jaroslav Bednář, Věra Šerhaklová, Karel Hudatzký. Klub pracoval podle svého plánu, každé pondělí jsou pravidelné schůzky, při kterých kromě běžné zábavy pořádá i přednášky a besedy. Cesty po Bolivii, Argentině, Nepálu a Indii nám popsali pan Šnokhous a pan Vávra. S problémy města nás seznámil pan starosta, o práci policie informoval pan Čalkovský. Dvě hudební odpoledne jsme pořádali U Pávků a posezení s hudbou a grilovanými kuřaty v Hrdlořezích. Velmi oblíbené jsou autobusové zájezdy, jeden do Slatiňan a Chrudimi, druhý do Slavonic, Kláštera a na Landštejn. Pro zájemce o cyklistiku a poznávání přírody v okolí našeho města jsme uspořádali osm výletů o průměrné délce 22 km a účasti 19 členů. Nejúspěšnější byl výlet na Novou Huť s občerstvením. Po projevu starosty a diskuzi bylo přijato usnesení, které schválilo zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise i plán práce na rok Velmi kladně byl přijat iniciativní návrh pana Brabce na zařízení informační skříňky u MěÚ. Schůzi předseda ukončil poděkováním za velkou podporu Městu Suchdol nad Lužnicí a firmě EATON. Následovala zábava s hudbou. Jiří Čížek, předseda Klubu aktivního stáří, o.s. Pohádkový karneval ve školce Pohádky mají všechny děti rády. Vždyť je to jejich malý svět. V duchu pohádek se nesl celý karneval. Naše školka se proměnila v rejdiště čarokrásných bytostí. Maminky dětem připravily moc pěkné masky. Vlastní karnevalový rej začal hudbou, tancem, soutěžemi. Velkou legraci jsme zažili při tanci s nafukovacími balónky. Pěkně jsme se rozparádili při diskotanci. Bravurně zvládaly překážkovou cestu do pohádkového zámku. Ani se nám nechtělo končit, loučili jsme slavnostním přípitkem dětským šampusem a hlasitým zvoláním : Háló, pane Karnevale, za rok zase račte dále Učitelky z barevné školičky

7 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Lyžařský výchovně výcvikový zájezd školy , Janské Lázně v Krkonoších, hotel Siréna I v letošním roce naše škola zamířila na lyžařský výcvik do Janských Lázní, do hotelu Siréna na tamní sjezdovky. V sobotu 8.2. ráno jsme všechno naložili (někteří měli tolik bagáže, jakoby se stěhovali na rok) a vyrazili jsme do Krkonoš. Cesta ubíhala bez problémů a již ve ¾ na 12 jsme stáli i s autobusem před hotelem. Rychle jsme se ubytovali, posilnili se a vyrazili jsme na první lyžařské pokusy na sněhu. Sjezdovky Formánek měly málo sněhu, a tak sem bylo navezeno na 240 tater sněhu a rolbou upraveny 5-6 metrové pruhy na lyžování pro úplné začátečníky. Žáci zpočátku padali jako hrušky, až jsme se obávali, že na těchto sjezdovkách strávíme celý týden. Již v neděli jsme jezdili na pomě a všichni (až na 4 žáky) se rychle zlepšovali. Po individuální péči všech instruktorů i tito lyžaři nakonec zvládli základní lyžařské dovednosti a přišli lyžování na chuť. Ti zdatnější (zejména žáci 8. a 9. ročníku) si vyzkoušeli i těžší sjezdovky na Černé hoře, které byly zejména po ránu ve vynikajícím stavu. Odpočinkové úterý jsme věnovali návštěvě cukrárny, prohlídce Janských Lázní a moderní lanovky. Odpoledne jsme se vyrazili vykoupat do bazénu v Trutnově. Děti si pěkně zaplavaly, někteří jedinci si zaskákali z jednoho nebo tří metrů, ti nejodvážnější skočili i z pětimetrové věže. Další dny pokračoval výcvik na Černé hoře na sjezdovkách Sporty I. a II. K lanovce jsme se dostávali skibusem, na vrchol Černé hory a pak i zpět dolů jsme se vozili moderní kabinkovou lanovkou; ti nejzdatnější se vraceli na hotel po místních sjezdovkách. Na tak bídnou zimu, jaká letos byla, bylo na sjezdovkách stále sněhu dostatek. Úplně všichni se naučili bezvadně lyžovat, což dokázali při závodech ve slalomu. Někteří jedinci se ale nenaučili vůbec uklízet, jejich pokoje vypadaly jako po bitvě po celý týden. Páteční společenský večer, kdy proběhlo zhodnocení kurzu, vyhodnocení závodů, soutěže v úklidu pokojů, soutěž Kufr a společenské hry pak završila závěrečná diskotéka. Strávili jsme pěkný týden na horách, na který, alespoň doufám, budou žáci rádi vzpomínat. Fotografie a ukázky videa najdete na www stránkách školy, pro žáky pak chystáme CD se sestřihem,,toho nejdůležitějšího, co jsme na horách nafotili, nafilmovali, zažili. Děkuji instruktorům panu F. Maxovi a paní A. Brothánkové za vedení výcviku a rovněž zdravotnici, paní Kollmannové, za péči o marody. Lyžařský výcvik jsme absolvovali bez vážnějšího úrazu a doufám ke spokojenosti všech účastníků lyžařského kurzu, jen toho sněhu mohlo být více. Poděkování patří i rodičům žáků za to, že umožnili svým ratolestem účast na tomto kurzu. Není to levná záležitost, ale každopádně,,dobrá investice do svých dětí. Vedoucí kurzu Mgr. Ladislav Ondřich

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 MASOPUST V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ Lenka kouzelnice s fotoaparátem aneb nemůžete vytvořit skvělou fotografii, pokud tam chybí kouzlo:-) Kouzlo okamžiku dokáže výborně zachytit mladá fotografka-slečna Lenka Ševčíková z Hrdlořez u Suchdola nad Lužnicí, studentka oboru Fotografie v Českých Budějovicích. Její fotografie Vám dodají energii, sílu, inspiraci. Lenka dokáže proměnit okamžik na nikdy nestárnoucí fotografii, umí se rozhlédnout kolem sebe a hledá záběry, nad kterými by nás ani nenapadlo přemýšlet, s citem pro detaily ukryté všude kolem a její portfolio krajinných celků je plné nevšedních obrazů, kterými osloví většinu diváků. Mě vždy Lenčiny fotografie potěší při prohlížení facebooku. Lenka mi krátce odpověděla na pár otázek takže: Nejraději fotím přírodu, jak krajinky, tak i makro-fotky a různé akce, třeba koncerty, ty mě hodně baví! Moje oblíbená fotka? To je těžká otázka. Ale nejvíc jsem pyšná na momentku, kde je zachycen můj oblíbený zpěvák a kamarád Václav Noid Bárta. Co se týká zahraničních fotografů a jejich tvorby to je další těžká otázka. Můj obdiv patří fotografům jako je např. Matthias Klum, Marc Adamus, Xavier Jamonet, Todd Caudle, ti mě velmi inspirují! Místo, kde se cítím dobře? Prostě tak nějak všude, kde není zakázáno fotit Je často až k neuvěření, jaké krásy dovede příroda vytvořit. A když je dokáže vnímavé oko fotografa odhalit a tak bravurně zdokumentovat, jako se to daří slečně Lence co dodat? Blahopřeji, jen tak dál! A hodně štěstí, milá Lenko, při přijímacích zkouškách na FAMU. Doufám, že brzy budeme mít příležitost obdivovat Tvoje obrázky na výstavě nebo ve fotogalerii. S přátelskou úctou a pozdravem Marie K.

9 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Paběrky z archivu Čarodějní pastýři na Třeboňsku roku 1663 aneb Jakub pastýř Suchdolský vyznal... Mezi písemnostmi třeboňského archivu najdeme následující výslech, provedený na rozkaz třeboňského vrchního hejtmana městskou radou tamtéž dne 28. května Můžeme si tak přečíst velmi pěkné svědectví nejen o praktikování magie na Suchdolsku... zkrátka čarovalo se a řeči se vedly od nepaměti. 1. Kdo jsou byli jeho rodičové, kde jest narozen a odchován? Měl jsem rodiče v Soběslavi, otci říkali Urban Kočka, tam jsem narozen a maličkého mne odnesl s sebou, když pro náboženství odešel; matka umřela, otec jest posavad exulantem, a když mne opustil, živil jsem se mezi poctivými lidmi, byl jsem v Rapšachu a učil jsem mládež. Když jsem se u nich obživovati nemohl, žádala mne obec Suchdolská, že jsem se jim za slouhu propůjčil k stádu; ale já sobě nic neopravuj u, nežli modlitbou Páně, a co na té škartě, kterou jsem p. Dionysovi odvedl, napsáno, to dokonce nic zlého není. 2. Odkud to psané žehnání má? V Němčicích jeden soused mně to žehnání vypsal, a to říkám, když stádo vyháním, přidávaje k tomu Otče náš, Zdrávas Maria a evangelium sv. Jana: na počátku bylo slovo atd. a beru vodu studničnou, kteroužto vodou předně chléb, když se péci má, omejvá, a taková voda veřejně od lidí za užitečnou beze vší pověry držána bývá, do té vody přidám svěcené soli, a tím stádo kropím; u velký Mapa schwarzenberských panství z roku 1711 celá mapa k nahlédnutí zde: pátek zabijú kohouta, do té krve namočím šňůru a tu šňůru roztáhnu, kudy stádo jíti má a přeženu přes ni stádo. Jinak dokonce nic nečiním. Vlky posílati neumím, ani jsem se tomu neučil a v ničemž takovém interessirován nejsem. 3. Jaké jest víry a chodí-li k zpovědi? Já jsem víry katolické a byl jsem u našeho pátera v Suchdole na den sv. Jiří tento rok u zpovědi a od něho jsem velebnou svátost přijímal. Marie K. Vzpomínka na Karla Grubera Mezi nejznámější příslušníky tzv. třetího odboje v oblasti Třeboňska se v polovině 20.století zařadil i Karel Gruber. Narodil se v roce 1927 v malé pohraniční obci Rapšach. Vyučil se zámečníkem. V době nacistické okupace jeho rodina požádala o německé státní občanství, a tak byl mladý Gruber v prosinci 1944 povolán k vojenské službě u zbraní SS. Po výcviku odjel počátkem roku 1945 na frontu do oblasti Poznaně, kde zběhl a byl zajat Rudou armádou. Po krátkém období vstoupil k 1. čs. armádnímu sboru v SSSR. Po válce se vrátil do rodného Rapšachu, kde jej však jako bývalého německého vojáka zatkli a předali do sovětského zajetí. Jako válečný zajatec pak až do roku 1949 pracoval na dvou místech v jižním Rusku. Po propuštění se vrátil do oblasti svého rodiště, kde však údajně nemohl sehnat práci. Proto odjel do Vídně, kde se nechal zlákat k práci pro americkou zpravodajskou službu CIA. Od října 1950 začal působit jako převaděč kurýrů, pak jako spojka pro skupinu generála Františka Moravce. K jeho základním povinnostem patřilo bezpečně převádět přes státní hranici jiné československé agenty, kteří na území tehdejší ČSR plnili další úkoly pro západní zpravodajské služby. Později byl pověřen obsluhou tzv. mrtvé schránky, zřízené v lokalitě Spáleniště, a dopisy také předával dalšímu spolupracovníkovi Janu Hajnovi. Karla Grubera doprovázel při jeho ilegálních cestách přes hranice vždy jeden ze dvou společníků. Zpočátku jím byl Karel Bejček a později Karel Bednář. Státní hranici přecházeli tito převaděči na dvou místech: buď v katastru obcí Breitensee a Krabonoš, nebo severněji, a to mezi Brandem a osadou Spáleniště. Během své třináctiměsíční převaděčské a kurýrní kariéry vykonal Karel Gruber v doprovodu svého společníka celkem 35 cest z Vídně na Rapšašsko a zpět. Pouze ve dvou případech došlo po překročení státní hranice k ozbrojenému střetu s příslušníky Pohraniční stráže. Poprvé v září roku 1951 byl při vzniklé přestřelce nešťastnou náhodou zabit vojín PS Adam Ruso. I když byla tato událost poměrně pečlivě a objektivně vyšetřena Pohraniční stráží a SNB, nebyla tato smrt ani při pozdějším soudním projednávání přímo přisouzena některému z kurýrů. Po druhém ozbrojeném střetu s vojáky PS v listopadu 1951 se K. Gruber pevně rozhodl, že s činností agenta chodce (tento termín používala čs. STB) definitivně končí. V únoru a březnu 1952 pak Gruber s Bednářem ještě absolvoval zpravodajské školení ve Spolkové republice Německo. Přes všechnu opatrnost a zkušenosti nakonec oba tyto agenty v říjnu 1952 zatkla ve Vídni skupina vojáků Sovětské armády a fakticky unesla do Československa. Tito převaděči pak byli příslušníky STB intenzivně vyslýcháni ve věznicích v Praze-Bubenči a v Českých Budějovicích. Dne 27.dubna 1954 byla Nejvyšším soudem K. Gruber v Praze odsouzena za velezradu a vyzvědačství uměle vytvořená skupina kurýrů, do které byli včleněni i Gruber a Bednář. Soud, kterému předsedal Josef Urválek, odsoudil K. Grubera k trestu smrti a K. Bednáře na doživotí. Zatímco Karel Bednář byl na amnestii v květnu 1965 podmínečně propuštěn, Karel Gruber byl popraven dne 29.května 1954 ve věznici Praha Pankrác. Zdroj: Ivo Pejčoch, Prokop Tomek: Agenti chodci na popravišti, Svět křídel 2010 Vladimír Bednář

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Oáza v poušti Znovu po roce jsem mohl týden strávit na duchovních cvičeních neboli exerciciích. Bylo to v Litoměřicích, kde jsem jako bohoslovec prvního ročníku prožil dobu převratu Tato duchovní cvičení se konají každý rok, abychom měli možnost se na několik dní zastavit, ztišit, na chvíli opustit svůj zaběhnutý životní rytmus s řadou povinností a starostí a ujasnit si, zda můj život a všechno své namáhání je zacíleno správným směrem. Dokonce jsem mohl na několik dní vypnout mobil, když předtím jsem naléhavé záležitosti svěřil kolegům kněžím z Nových Hradů. Bude to už čtvrt století, kdy jsem tady na bohoslovecké fakultě studoval. S vděčností na tuto dobu vzpomínám. Učebna, ve které jsme se scházeli na přednášky, má stále stejné vybavení, jako je stupínek s katedrou, tabule s křídou a houbou, některé lavice ještě s kalamářem a stařičkým knězem Bohumilem Kolářem, který nás už tehdy duchovně vedl a říkalo se mu Spirituál. Jako obvykle každou svou přednášku začínal anekdotou, vůbec ne zbožnou. Tady je jedna z nich: Ptá se vyšetřovatel lupiče: Jak to, že jste při vloupání odcizil samé bezcenné krámy a všechny cennosti jste tam nechal? I vy mi to budete vyčítat?, ohradí se pachatel. To jste měl slyšet mojí ženu, jak ta mi za to vynadala! Pak ovšem následovalo vážné téma. Například o vděčnosti a nevděku, jaký je Bůh a jaký není, o bohatství Božího slova, svatost pro každého, o zázračném rozmnožení času, o řeči lásky, které každý porozumí, o službě, o modlitbě, o neochotě nést kříž atd. Křížem může pro nás být třeba snášení druhého člověka, může to být naše nemoc, neúspěch, nepochopení druhými, závislost na někom nebo na něčem Jednou takovou závislostí může být třeba televizor. A stává se, že je pro nás opravdovým křížem. Když si žena chce promluvit se svým mužem, ale není to možné, protože se právě hraje 1. liga ve fotbale nebo MS v hokeji. Muž se zlobí na svou ženu, protože už zase sedí u XXL pokračování Růžové zahrady. Děti sedí u počítače a právě odstřelují virtuálního nepřítele. Tady jsou výhrady člověka, který vede spor s televizí: Vedu spor s televizí, protože mi leze do bytu se samými otřesnými zprávami z černé kroniky a z ekonomiky, jakou krizí to procházíme a přitom se lidé až na výjimky nikdy tak dobře neměli. Leze nám do soukromí a nepustí nás ke slovu. Stále si vede svou. Je kazatelnou jakéhosi nového životního stylu, který tu dříve nebyl. Její obraz se rozchází s realitou. Olupuje nás o čas, který stejně nemáme. Noční čas proměňuje v iluzorní den, kdy namodralým mihotavým světlem našich bytů budí dojem, že svítá. Vnáší do naší rodiny napjatou atmosféru, kdy už nikdo nikoho neposlouchá, ani děti už nechtějí poslouchat. A tak nám nezbývá, než poslouchat a sledovat aspoň tu televizi. Proto vedu s televizí spor. Musí mi sloužit, ne vládnout! Musí přece podávat obraz světa pravdivě, nikoli jen optikou katastrof, podvodů a seriálových hrdinů, kteří stále znovu zkoušejí hledat štěstí a pořád šťastní nejsou, protože nepoučitelně opakují stále stejné chyby: myslí víc na sebe než na druhé. A my se na to pořád musíme dívat. - Ale proč vlastně? Nemusíme! Můžeme ji vypnout. Ale co potom budeme dělat? Když nás žena ani děti už neposlouchají, volení zastupitelé ani politici nás neposlouchají. A kdo za to může? A tak vedu s televizí spor, protože vychovávat mají táta s mámou a ne televize a počítače! I taková témata zde zazněla, v oáze na poušti, bez televize, bez mobilu, počítače, bez stresu. Aspoň týden v roce. Díky za něj. Ale kdo si na takové exercicie může udělat čas, když ho nikdo nemá?! Bylo zjištěno, že lidé, kteří pořád někam chvátají a pořád říkají, že nemají čas, tak se vůbec nemodlí. Kdo se modlí, čas má. Není to zvláštní? Ve ztišení a v modlitbě totiž člověk poznává, co je opravdu důležité. Na to ostatní čas nepotřebuje. Dnes se lidé zabývají různými meditacemi a jógou, aby se zklidnili a ztišili a nabrali nových sil. Přitom bylo zjištěno, že pravidelná modlitba Zdrávasů v latině, která je součástí modlitby obyčejného růžence, zklidňuje dýchání a upravuje srdeční rytmus. Lidé pravidelně se modlící růženec jsou zdravější a spokojenější. Nevěříte? Nevadí, ale funguje to. Boží terapie modlitbou je osvědčená celými generacemi před námi. Požehnaný a klidný čas postní a velikonoční vám všem přeje duchovní správce P. Jaroslav Šmejkal OBŘADY A BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. MIKULÁŠE O VELIKONOCÍCH Zelený čtvrtek připomínáme si, že Ježíš před svou smrtí při poslední večeři se svými učedníky proměnil chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev, což se skrze kněze děje při každé mši svaté mše sv. v 18.30, předtím od Velikonoční dílna pro děti na faře Velký pátek tento den je pro věřící přísným dnem postu a odříkání, neboť si připomínají Ježíšovu smrt a znovu si uvědomují, co to pro každého člověka znamená, proto se scházejí k modlitbě křížové cesty a k uctívání kříže obřady s uctíváním kříže v 18.30, dopoledne Křížová cesta v přírodě kolem Lužnice v 10.00, začátek u hřbitova Bílá sobota v tento den až do večera se věřící s vděčností, s díky a s důvěrou modlí u Ježíšova hrobu, který bývá v každém kostele V Suchdole bude možnost bdít u hrobu, který je v zadní části kostela, od do Slavnost zmrtvýchvstání, neděle mše sv. v 8.15 NABÍDKA PRO DĚTI Zelený čtvrtek na faře od Velikonoční dílna pečení jidášů (pečiva vhodného na Velký pátek) a jiné tvoření vhodné jako velikonoční či jarní dekorace. Jidáše následně budou při mši svaté knězem požehnány. KOSTEL SV. ANEŽKY V ČESKÝCH VELENICÍCH Bílá sobota Velikonoční vigilie ve v Českých Velenicích největší slavnost během roku. Komu se líbí na půlnoční mši sv., ať zakusí atmosféru této mše sv. Tato mše je společná pro všechny farnosti, které spravuje P. Jaroslav Šmejkal. Velikonoce nejsou jen svátky jara nebo jeho vítězství nad zimou a oslavou přicházejícího slunce a jeho síly. Pro křesťany jsou oslavou života, Ježíšova vítězství nad smrtí, otevření cesty k Bohu do nebe pro každého člověka. Proto jsou pro nás tak důležitými a krásnými svátky, na které se aspoň já pokaždé těším. Teď při změně svého bydliště, kdy podobnou práci pastorační asistentky budu vykonávat už ne ze Suchdola, ale z Českých Velenic, postní dobu jako přípravu na Velikonoce jinak prožívám. Často kolem sebe slyším výzvu Změňte své srdce, a tak se konkrétně ptám, jak já mohu změnit své srdce, svůj život, aby byl podobnější Ježíši? Dobře vím, že ještě v mnoha věcech hlavně, abych co nejméně říkala nemám čas a nehledala tolik chyby na druhých a nekritizovala je. Abych měla čas a prostor pro své bližní, měla je ráda, viděla jejich potřeby a pomáhala jim. Vím, že jsem hodně dostala, proto je postní doba pro mě otázkou: Dávám podle toho, kolik jsem od Boha obdržela, nebo mám ještě velké rezervy a dluhy? A také vím, že podle toho, jak se mi to v postní době podaří promodlit a využít příležitostí, plnit své povinnosti apod., budu zažívat radost ze života, z Ježíšovy oběti a zmrtvýchvstání. Přeji vám, aby i vám se Velikonoce a věci v osobním životě vydařily. Iva Hojková

11 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 ZE SPORTU Informace fotbalového klubu Sokol Suchdol nad Lužnicí V březnu skončil závěrečnými dvěma turnaji projekt fotbalového klubu s názvem Zimní halová mládežnická sezona 2013/2014, který byl tvořen seriálem mládežnických turnajů v halové kopané všech věkových kategorií. V suchdolské sportovní hale, která byla dějištěm několikaměsíčního sportovního podniku, se odehrála závěrečná fotbalová klání v kategorii minipřípravek a starších přípravek. K celkovému hodnocení projektu se vrátíme samostatným článkem v příštím vydání zpravodaje. Turnaj KOTÁSKOVIC CUP, Opět v pořadí druhý turnaj této věkové kategorie zhodnotil místopředseda fotbalového klubu Rostislav Górný takto: Do turnaje jsme opět postavili 2 mužstva, kdy náš,,a" tým tvořily převážně děti ročníku 2003 a v,,b" mužstvu hrály děti o rok a více mladší. Našemu staršímu týmu vyšel turnaj dokonale a všechny tři přesvědčivé výhry a jeden obdržený gól znamenal celkové vítězství. Mladší tým bojoval, co mu síly stačily, přesto nakonec získal onu nikým ze sportovců neoblíbenou bramborovou medaili. Turnaj byl v této fázi přípravy velmi vítaným doplňkem tréninkových jednotek. Za hráče všech týmů chci poděkovat za vskutku excelentní ceny od sponzora turnaje. Pořadí turnaje: 1. Sokol Suchdol nad Lužnicí A 2. Jiskra Chlum u Třeboně 3. Lokomotiva České Velenice 4. Sokol Suchdol nad Lužnicí B BABY CUP II. horní řada zleva hlavní rozhodčí turnaje Oldřich Růžička, trenér Martin Šuba st., patron turnaje Libor Durek, prostřední řada zleva Matěj Bušta, Jan Ševčík, Roman Fučík, Petr Vacek, as.trenéra Jan Bartoš, leží dole zleva Martin Šuba ml., Jakub Bartoš KOTÁSKOVIC CUP od spodní řady z leva: Košumberský Jakub, Havelka Martin, Kamenišťák Jakub, Košumberský Karel, 2. řada Brychta Marek, Kamenišťáková Veronika, Opelka Jan, 3. řada Petřík Kryštof, Váleček Ludva, Soudek Jakub, Copák Filip, Vetrák Ondeřej, Herzog Lukáš, horní řada: trenér Polák Petr, patron turnaje Kotásková Monika, Toul Vojtěch, Sládek Tomáš, trenér Gorný Rostislav Nejlepší hráč: Marek Brychta ( Suchdol A ) Nejlepší brankář: Bohuslav Kronika (Č. Velenice) Nejlepší střelec: Tadeáš Černoch (Chlum u Třeboně) A jak již naznačil komentář R. Górného, za ceny od patrona turnaje, kterým byla suchdolská Cukrárna U Kotásků, by se nemuseli stydět ani pořadatelé prestižnějších turnajů, než je ten náš ( některé fotografie naleznete na webu či na facebookovém profilu klubu). Poděkování za podporu nejen tohoto turnaje tedy směřujeme k suchdolskému kostelu, do cukrárny manželů Kotáskových. Paní Monice děkujeme i za předání cen nejúspěšnějším jednotlivcům a všem zúčastněným celkům na konci turnaje. Turnaj BABY CUP II., V pořadí druhý turnaj této věkové kategorie zhodnotil trenér našeho mužstva a zároveň ředitel turnaje Martin Šuba takto: Naše pozvání na v pořadí druhý turnaj nejmenších fotbalistů (ročník 2007) přijaly týmy Č.Velenic, N.Bystřice, Novosedel nad Nežárkou, Křemže a domácí šutéři. Hrálo se systémem 4 hráčů v poli plus brankář 1x 17 minut každý s každým. V prvním utkání jsme se střetli s Křemží a vyrovnané utkání se nám podařilo rozhodnout brankou Petra Vacka a oplatit tak soupeři porážku z minulého týdne z turnaje v Horní Stropnici. Ve druhém utkání proti nám nastoupili hráči z N.B ystřice a po velkém boji jsme je porazili 4-0, když fotbalově neudržitelný Roman Fučík vstřelil soupeři 3 branky. Třetí zápas se nám vůbec nepovedl, chyběla zejména větší bojovnost a důraz v zakončení a proto jsme po zásluze prohráli s Novosedly nad Nežárkou 0:3. V posledním utkání jsme bojovali o první místo s Č. Velenicemi a podlehli 1:4, když po špatném začátku nám za stavu 0:3 nevykřesal naději na obrat v zápase ani Martin Šuba, který pěknou střelou překonal soupeřova brankáře. V tomto zápase opět kluci bojovali jako lvi ale soupeř si vedení již pohlídal a po zásluze zvítězil v celém turnaji. Ke konci turnaje na nás možná dolehla únava, protože náš tým odehrál celý turnaj pouze s jedním hráčem na střídání z důvodu nemoci 3 hráčů. Mrzí mne neúčast několika dalších hráčů, kteří se bez jakékoliv omluvy rodičů nedostavili. Před touto naší družinkou hráčů klobouk dolů, rvali se za úspěch suchdolského fotbalu opravdu jako lvi Jsem velmi rád, že to co se učíme v tréninku již dokážeme pole- pokračování na str. 12

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Informace fotbalového klubu pokračování ze str. 11 hounku aplikovat do zápasu. Závěrem bych rád poděkoval panu Oldřichu Růžičkovi, který nám celý turnaj bez sebemenších potíží odpískal. Jeho neutuchající zájem o suchdolský fotbal spolu s přirozenou autoritou je zdroj, který nejen našim benjamínkům dobíjí baterky. Věřím, že se turnaj líbil jak hráčům, tak i jejich rodičům a vlastně i všem divákům, kteří zhusta zaplnili diváckou galerii. Výsledky a střelci suchdolských branek: Křemže - Suchdol 0:1 (Vacek Petr), N.Bystřice Novosedly 0:0, Suchdol - N.Bystřice 4:0 (Fučík Roman 3, 1 vlastní), Křemže - Č.Velenice 2:2, N. Bystřice - Č.Velenice 0:1, Novosedly - Suchdol 3:0, Č. Velenice - Novosedly 2:0, Křemže - N.Bystřice 4:1, Novosedly - Křemže 0:1, Suchdol - Č. Velenice 1:4 (Šuba Martin). Individuální ocenění: Nejlepší brankář: Karel Petrů (Novosedly n. N.), Nejlepší střelec: Tomáš Ježek (Č. Velenice 4 branky) Příjemnou a důstojnou tečku za celým turnajem udělal svou přítomností pan Libor Durek, který jako zástupce patrona turnaje, kterým byla suchdolská Lékárna U Panny Marie Pomocné paní Mgr. Jitky Durkové, osobně předal po jeho skončení věcné ceny nejlepším hráčům a všem kolektivům, za což ještě jednou děkujeme. Zájezd na přátelské utkání seniorské reprezentace ČR se povedl. Mami, tati, byl jsem u toho a viděl naživo nároďák!!! Ano, možná i tato slova mohla zaznít z některých ze 42 úst mladých suchdolských fotbalistů, kteří kolem jedné březnové středeční půlnoci dorazili do svých domovů s myšlenkami, které určitě nesměřovaly k rannímu vstávání do školy. Možná následovala i lavina dalších zážitků a určitě i odborná kritika toho či onoho hráče naší reprezentace, které se i přes podporu od našich hráčů v hledišti nepovedlo vyhrát v přátelském zápase s Norskem v pražském Edenu. Zájezd, o kterém jsme vás informovali v minulém vydání, se díky pochopení partnerů oddílu, důvěry rodičů, bezchybné práci sedmičlenného doprovodu trenérů a také ranního vstřícného přístupu suchdolských kantorů, změnil v onen opravdový očekávaný zážitek. Vznikl Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje (zdroj: V úterý 11. března byl na Krajském úřadě Jihočeského kraje představen hejtmanem kraje Mgr. Jiřím Zimolou a předsedou Krajského fotbalového svazu Jihočeského kraje ing. Janem Jílkem projekt Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, jehož hlavním cílem je podpora mládežnického fotbalu na jihu Čech. Smyslem celého projektu je sdružovat a efektivně využívat finanční prostředky na propagaci, podporu a rozvoj jihočeského fotbalu, zejména v oblasti mládeže a to na všech jeho úrovních. Tedy nejen hráčů, ale trenérů, rozhodčích i funkcionářů," upřesnil Zimola. Prostředky, které se ve fondu sejdou, se budou podle Jílka rozdělovat systematicky, koncepčně a účelově dle předem připraveného transparentního klíče. Bude z nich možné financovat či spolufinancovat aktivity v oblasti fotbalové mládeže První částku poslala fondu společnost ČEZ a to ve výši milion korun. Za což jí velice děkujeme," dodal Jílek s tím, že peníze budou rozděleny do 30. června letošního roku. Jílka by zároveň potěšilo, kdyby tento projekt oslovil i další partnery a firmy v rámci regionu, které by do něj mohli přispět. Součástí uvedené akce bylo i předání 26 licencí trenérům, kteří se o fotbalový potěr v kraji starají. Kromě toho si odnesli i drobné dárky. Chceme tím především ocenit všechny, kteří se věnují fotbalové mládeži na všech úrovních, tedy nejen ve městech, ale i na vesnicích. A zároveň tím pomáhají vést děti ke sportu i ke smysluplnému využití jejich volného času. A za to jim patří náš upřímný dík," zdůraznil Zimola. Jílek ho pak doplnil, že polovina částky od ČEZ půjde právě pro fotbalové trenéry mládeže, kteří se o děti často starají ve svém volném čase a většinou téměř zadarmo. Oceněný Martin Šuba Doplňujeme, že i suchdolský fotbalový oddíl bude pečlivě sledovat možnosti získání finančních prostředků z tohoto fondu. Připojujeme fotografii našeho trenéra minipřípravky Martina Šuby, který byl mezi oceněnými. Pozvánka na úvodní mistrovské domácí zápasy suchdolských mužstev Již koncem března utkáními na hřištích soupeřů vstoupila do sezony některá naše mužstva. Přinášíme informace o nejbližších domácích utkáních, na které zveme naše fanoušky. Upozorňujeme fanoušky, že vzhledem k lhůtám, které umožňují dle fotbalových předpisů jednotlivým oddílům měnit termíny a začátky jednotlivých utkání, může dojít k dodatečným změnám. Aktuální informace naleznete na webu klubu a facebookovém profilu klubu. Nově nabízíme i možnost sdílení klubového veřejného Google kalendáře s nejaktuálnějšími daty v mobilních telefonech. So 5. 4., 10:00 16.kolo I.A dorost Suchdol - Olešník/Hluboká So 5. 4., 16: kolo OP - muži B Suchdol B - Břilice Ne 6. 4., 09: kolo I.A žáci Suchdol - Kaplice ST+ML Ne 6. 4., 16: kolo I.B - muži A Suchdol A - J. Hradec B So , 16: kolo OP - muži B Suchdol B - St. Hobzí Ne , 09: kolo I.A žáci Suchdol - Lomnice ST+ML Ne , 16: kolo I.B - muži A Suchdol A - Lomnice So , 17: kolo I.B - muži A Klikov - Suchdol A St , 16:30 8. kolo OP - ST.PŘ. Suchdol B - Suchdol A So , 10: kolo I.A - dorost Suchdol - K. Újezd So , 17: kolo OP - muži B Suchdol B - Jarošov Ne , 09: kolo I.A - žáci Suchdol - Borovany ST+ML Ne , 17: kolo I.B - muži A Suchdol A - Temelín St , 16:30 9. kolo OP - ST.PŘ. Suchdol A - Č. Velenice Čt 1. 5., 09: kolo I.A - žáci Suchdol - N.Včelnice ST+ML So 3. 5., 17: kolo OP - muži B Suchdol B - St. Hlína Ne 4. 5., 17: kolo I.B - muži A Suchdol A - N.Včelnice Přes maximální snahu oddílu a našich spolupracovníků nelze vzhledem k množství námi pořádaných akcí vždy zajistit dostatečný počet fotografií z nich. Děkujeme proto za zaslání Vámi pořízených fotografií na adresu klubu rádi je uveřejníme ve fotogalerii na webu klubu Výkonný výbor Sokol Suchdol nad Lužnicí Poděkování Za pěkné umístění suchdolské mini přípravky v Baby Capu, který se odehrál , kde se domácí mužstvo umístilo na 3. místě, by kolektiv rodičů chtěl poděkovat trenérům Martinu Šubovi a Janu Bartošovi za jejich trpělivost a dobře odvedenou práci. Do budoucna přejeme trenérům pevné nervy a malým fotbalistům hodně úspěchů a sil. Kolektiv rodičů malých fotbalistů

13 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Občanské sdružení Klidný domov I N F O R M U J E Jen krátce k dovětku z našeho článku z března Údajný subjektivní názor autora, který nemusí být v souladu s názorem redakce, je tak trochu zcestný. Pokud občan umí číst, přečte si i to, že je to názor vyslovený v souladu s více než stovkou názorů tohoto hnutí. Toto hnutí mělo až do uveřejnění tohoto článku celkem 117 registrovaných členů a příznivců. Od této doby se přihlásilo dalších 14 nových. Je tedy jejich názor bezpředmětný a 131 občanů je tedy póvl, který nestojí za registraci a braní v úvahu. Čekal jsem spíše polemiku o pravdivosti, tato však chybí. Nebo už dochází pomalu k tomu, že naše články budou do budoucna cenzurované. Máme ve svých řadách i ty, kteří se - oprávněně - bojí, že by svým souhlasem s námi mohli doslova například přijít o zaměstnání. Tento názor sdílím i já sám a byla slíbena jejich anonymita. Doba je zlá, a jak je vidět, beztrestně zneužitelná. Kontaktoval jsem už celkem 46 občanů a budu v tom pokračovat. Tito naprosto nesouhlasí s tím, že byl článek pouze subjektivním vyjádřením autora. Začíná už předvolební boj, a tak se přece nesmí nic negativního přiznat. Chyby dělá každý, já taky. Jsou však věci, které nelze takzvaně jen okecat. Do podzimních voleb chceme tentokrát jít. Trváme totiž na budoucích změnách, rozhodně však ne ve všem. Jsou tu i kladné věci, a to v každém volebním období. Tolik tedy zatím. Pokud bude článek dán k nahlédnutí nepovolaným, bude zde i okamžitá kritika všeho. Mluvčí a jednatel OS- Klidný domov: Zdeněk Mrázek Článek nebyl redakčně upravován a vyjadřuje osobní názor pisatele. Rybářské a chovatelské potřeby Pražská 363, Suchdol nad Lužnicí (v objektu Hostince U Jezárka) Velký výběr krmiv pro psy a kočky, drobné domácí zvířectvo, okrasné ptactvo, akvarijní rybičky Nově v prodeji špičková krmiva HAPPY DOG a PRO PLAN za výhodné ceny Dále nabízíme: krmiva Darling, Chappi, Friskies, Kitekat, K-9, Anka, Dibaq, Acana atd. za každý pytel krmení dárek přípravky proti klíšťatům a blechám, šampony, kartáče, vitamíny Pro rybáře: žížaly, červy, krmné granule, krmítkové směsi, foukanou kukuřici, boilies, pelety Otevírací doba: Po-Pá hodin So hodin tel: , KDO INZERUJE TEN PROSPERUJE POZVÁNKA NA CYKLOAKCE Sportovní klub Vitoraz České Velenice pořádá v letošním roce několik cykloakcí, na které bychom vás rádi pozvali. Cyklosezonu zahajujeme tradičně první víkend v květnu celodenním cyklovýletem. Sobota ve spolupráci s Městem České Velenice a pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje 14. ročník VITORAZSKÁ JÍZDA Start v sobotu ráno v 9.30 hod ze stadionu Loko. Trasa rakouským Vitorazskem přes Gmünd, Litschau do Staňkova na rybí speciality a přes Chlum u Tř. Klikov, Paris, Rapšach s dojezdem do Českých Velenic. Večer od do 2.00 hod. v Kulturním domě Beseda Oldies disko léta. Bohatá tombola s hlavní cenou týdenní cyklo v Alsasku v hodnotě 8190,- Kč. Dále se můžete zúčastnit 17.května Jednodenní cyklovýlet do Rakouska na cyklostezku Kremstalradweg. Začínáme ve vesnici Klaus přes zajímavé kláštery v Schlierbachu a v Kremsmünsteru s dojezdem do městečka Traun května Sraz vícekol Mysliboř Cykloturistika v okolí Telče. Večer taneční zábava v místním kulturním domě. Zájemci se dopravují na sraz vlastním autem. V letních měsících pořádáme několik týdenních cyklovýletů po Evropě. Začínáme v červnu 15. do Alsaskem. Doprava bus s přívěsem na kola, ubytování penzion s polopenzí. Velice pěkné a nenáročné trasy po vinných cyklostezkách. V červenci od 14. do jedeme do rakouských Alp. Projedeme známá místa od Krimmelského vodoládu, Zell am See, Bad Gastein, Schladming, Radstadt okolo jezer Attersee, Mondsee, Traunsee. Ubytování v turistické ubytovně s polopenzí. V srpnu od 10. do jedeme do centrálního Švýcarska. Velice zajímavá cykloturistika od Oberalppassu přes Luzern, soutěsku řeky Aary, Engelberg, okolo Vierwaldsteterského jezera a mnoho zajímavých míst. Zvláštní trasy pro MTB vysoko v horách. Ubytování penzion s polopenzí. Poslední naší akcí je jižní Chorvatsko od 12. do 21. září. Od řeky Neretvy přes Bosnu až na ostrovy Mljet a Korčulu. Několik tras na poloostrově Pelješac. Ubytování v pensionu s polopenzí. Autobusová doprava z Telče přes Dačice, Slavonice, Č.Velenice, Č. Budějovice Více informací k jednotlivým akcím a katalog na nebo na telefonu Foto z akcí na https://www.facebook.com/pages/sk-vitoraz/ Poskytujeme půjčky Kč pro zaměstnance, ženy na MD, starobní a invalidní důchodce Volejte na tel.: Hledám pronájem bytu 1+1, 2+0. Tel. č.: Hledáme pronájem vhodného pozemku cca m 2 k zřízení výkupny druhotných surovin. Tel.: řádková inzerce

15 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15 POHŘEBNÍ SLUŽBA TŘEBOŇ Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých p. Ťupa: Mobilní telefon: Pevná linka: Odpovědný pracovník p.františek Pražák: Majitel pohřební služby p. Antonín Buman: Kancelář Suchdol nad Lužnicí p. Štěpán: Nabízíme kompletní pohřební služby: Objednávání pohřbu Realizaci pohřbu včetně kompletní organizace Kremace Převoz zesnulého v rámci ČR Převoz zesnulého ze zahraničí do ČR Převoz zesnulého z ČR do zahraničí Možnost objednání pohřbu u Vás doma RESTAURACE U PÍSKOVNY N O V Ě O T E V Ř E N A Od velikonoční promo akce spojené s: - živou muzikou - diskotékou s předním pražským DJ - grilováním - skvělou gastronomií s uznávaným šéfkuchařem Asociace kuchařů ČR TOTO PRO VÁS BUDEME PŘIPRAVOVAT A USKUTEČŇOVAT PO CELOU LETNÍ SEZONU OTEVÍRACÍ DOBA: PO ČT hod. PÁ NE hod. w w w. l e a s i o r. c z Výrobní závod nadnárodní americké společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. se sídlem v Suchdole nad Lužnicí, HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI: MISTR VÝROBY Náplň práce: Řízení a vedení pracovního týmu cca 50 zaměstnanců ve směnném provozu Vzdělávání a rozvoj pracovního týmu Zajišťuje administrativu spojenou s vedením svého týmu Zodpovědnost za řízení procesů výroby Zodpovědnost za dodržování kvality Implementace nástrojů EBS (LEAN, MESH, EQS) Požadujeme: Min. středoškolské vzdělání Uživatelská znalost práce s PC Časová flexibilita Možnost práce ve směnném provozu Zkušenosti s vedením týmu Samostatnost Organizační schopnosti Aktivní přístup Výhodou, ale není podmínkou: Technické vzdělání Znalost AJ nebo NJ Znalost LEAN principů Znalost produktů a procesů výroby rozváděčů Zájemci se mohou hlásit nejpozději do na personálním oddělení společnosti. Výběrové řízení je vyhlášeno interně a externě. Personální oddělení tel.: ,

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 STUDNY VRTANÉ PRÁCE Firma PVF s.r.o. nabízí kompletní studnařské práce, zemní vrty do pr. 254 mm, vrty v sypkých a nesoudržných horninách, vrty pro tepelná čerpadla, zakládání staveb, pilotové stěny, kotvení stěn, injektáže, odvodňovací vrty. Potřebný průjezd pro vrtnou soupravu 120 cm! ZEDNICKÉ PRÁCE Obklady, dlažby Rekonstrukce bytových jader Zdeněk Šerhakl Hrdlořezy 12, Suchdol nad Lužnicí Tel.: Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 4, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Nový informační portál města

Nový informační portál města květen 2013 Cena 6,00 Kč POZVÁNKY Květen 5.5. Jarní trh 11.5. Výlet na Šumavu 12.5. Jarní trh 18.5. 1. ročník Suchdolského vejšlapu 25.5. Dětské rybářské závody v Hrdlořezích 26.5. Oslava Dne dětí Nový

Více

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY

Vážení spoluobčané! Září POZVÁNKY září 2014 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané! Jedna z největších investičních akcí v našem městě za poslední léta, rekonstrukce náměstí, vstupuje konečně do své závěrečné fáze. Všichni si určitě oddychneme,

Více

Začal nový školní rok 2012 2013

Začal nový školní rok 2012 2013 říjen 2012 Cena 6,00 Kč Začal nový školní rok 2012 2013 POZVÁNKY Říjen 6.10. Koncert vážné hudby v kostele Zpěv srdce J. J. Ryba 6.10. Zamykání řeky Lužnice 13.10. Divadelní představení Škola základ života

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

v čp.709 sídliště 9. května žadateli s nejvyšší nabídkou 80,- Kč /m 2

v čp.709 sídliště 9. května žadateli s nejvyšší nabídkou 80,- Kč /m 2 srpen 2010 Cena 6,00 Kč ZPRÁVY Z RADNICE Informace o důležitých usneseních volených orgánů za měsíc červen 2010 V měsíci červnu proběhlo dne 7. června 69. neveřejné zasedání rady města (dále RM) a dne

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Miss Sezimovo Ústí 2015 se stala Barbora Vodehnalová

Miss Sezimovo Ústí 2015 se stala Barbora Vodehnalová V tomto vydání Opravy městských bytů Blokové čištění harmonogram Změny v evidenci vozidel Novinky z koupaliště Pohoda Active English Week Kulturní a sportovní akce Krátce z radnice Martin Doležal starosta

Více

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005

Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 4/2005 OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 4 Kultura 9 Můj svět 10 Škola informuje 11 Vy se ptáte 12 Sport 15

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Nádvoří zámku patřilo veteránům Založeno roku 1919 24. června 2009 Ročník XX. číslo 25 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Setkání harmonikářů Výletiště ve Lhotkách Sobota 27. června 2009 od 15 hodin Více strana 8 Koncert Renaty a Igora Ardaševových

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Anketní dotazník. Co nového Představujeme odbor rozvoje. Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ročník 53. / červen 2014 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Anketní dotazník Co nového Představujeme odbor rozvoje Ze společnosti Prázdniny ve Štolmíři Ze společnosti Podlipanské

Více

Slavnostní uvedení zrekonstruované ulice 28. října do provozu, 3. července 2013

Slavnostní uvedení zrekonstruované ulice 28. října do provozu, 3. července 2013 srpen 2013 Cena 6,00 Kč Slavnostní uvedení zrekonstruované ulice 28. října do provozu, 3. července 2013 Zleva: Ing. Jaromír Slíva náměstek hejtmana, člen Rady Jihočeského kraje, Mgr. Pavel Mráček starosta,

Více

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002

Říjen. Povodně ještě jednou... ØÍJEN 2002 roèník IX. ÈÍSLO 129 ØÍJEN 2002 CENA 2, Kè Říjen Je tu podzim a listí šustí Listí stromů zlátne a po špičkách k nám přišel podzim. Vychutnejme jeho atmosféru plnou vůní a barev a zaposlouchejme se do jeho

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Květnové akce v Suchdole nad Lužnicí

Květnové akce v Suchdole nad Lužnicí červen 2012 Cena 6,00 Kč Květnové akce v Suchdole nad Lužnicí 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ červen 2012 INFORMACE Z RADNICE Cestovní pas pro děti, co budete potřebovat a kolik vás bude stát? Jak už jistě víte,

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více