Příjemné prožití velikonočních svátků přeje všem spoluobčanům starosta, místostarosta a zaměstnanci městského úřadu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemné prožití velikonočních svátků přeje všem spoluobčanům starosta, místostarosta a zaměstnanci městského úřadu."

Transkript

1 duben 2014 Cena 6,00 Kč POZVÁNKY Duben Zájezd do německých termálních lázní BAD FÜSSING Velikonoční prodejní výstava Restaurace U Pávků Pěší výlet na Mandlstein v Novohradských horách Chovatelský trh Stavění máje a pálení čarodějnic Město Suchdol nad Lužnicí ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Suchdole nad Lužnicí provede v sobotu od 7.00 hodin sběr železného šrotu Příjemné prožití velikonočních svátků přeje všem spoluobčanům starosta, místostarosta a zaměstnanci městského úřadu. INFORMACE Z RADNICE v Suchdole nad Lužnicí a místních částech Lednice ne, bojlery ano, karosérie aut po dohodě Žádáme občany, aby si železný šrot předem připravili a před dům dávali pokud možno k odvozu až v sobotu ráno, neboť dochází ke zcizování tohoto železného šrotu. Zastupitelstvo města schválilo vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Tušť. Jedná se o pozemky ve spoluvlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí a pana LS, Rapšach zapsané na LV 524, p. č. 462/26 lesní pozemek o výměře 548 m 2, p. č lesní pozemek o výměře m 2, p. č ostatní plocha o výměře 30 m 2, p. č ostatní plocha o výměře 16 m 2. Pozemky budou vypořádány tak, že u pozemků p. č ostatní plocha o výměře 30 m 2 a p. č ostatní plocha o výměře 16 m 2 Město Suchdol nad Lužnicí nabídlo odprodej poloviny v jeho vlastnictví do vlastnictví pana LS za cenu 50,- Kč/m 2 (tzn. celkem 1150,-Kč). Lesní pozemky p. č. 462/26 o výměře 548 m 2 p. č o výměře m2 město navrhlo vypořádat tak, že se sečtou výměry obou pozemků tj. celkem výměra m2 a panu LS by připadl celý pozemek p. č. 462/26 a severní část pozemku p. č o výměře zbývající do poloviny celkové výměry, a to 5268 m 2. Městu pak připadne jižní část pozemku p. č o výměře ideální poloviny tj m 2. Pozemek p. č se rozdělí podélně, aby severní část navazovala na pozemek p. č. 1630, který vlastní pan LS a jižní část na pozemek p. č ve vlastnictví města. Veškeré náklady spojené s vypořádání vlastnických vztahů ponese Město Suchdol nad Lužnicí. Zastupitelstvo města souhlasila s umístěním stavby pro bydlení (rodinný dům) na pozemku parc. č. 442/14 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí podle 188a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za dodržení podmínek stanovených stavebním zákonem a prováděcích předpisů. Zastupitelstvo města schválilo prodej bytové jednotky č. 16 v č. p. 704, sídliště 9. května, Suchdol nad Lužnicí žadateli M. H. s nabídnutou cenou ,- Kč. pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 Zastupitelstvo města schválilo vykoupení pozemku p. č. 1332/6 ostatní plocha o výměře 31 m 2 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí od paní JP. Cena za m 2 činí 50,- Kč. Náklady spojené s vykoupením pozemku ponese město. Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 696/34 v k. ú. Klikov o výměře cca 1600 m 2. Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku p. č ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 630 m 2 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Zastupitelstvo města schválilo, aby město požádalo o převod pozemku v k. ú. Tušť p. č. 666/4 ostatní plocha o výměře 2019 m 2 zapsané na LV 249 na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a o převod pozemku v k. ú. Tušť p. č vodní plocha o výměře 338 m 2 zapsané na LV na Státní pozemkový úřad. Zastupitelstvo města schválilo Směrnici č. 2/2014 o schvalování účetních uzávěrek Města Suchdol nad Lužnicí a jím zřízených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo města schválilo návrh sportovní komise na rozdělení dotace na podporu sportu takto: TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí ,- Kč Spartak Hrdlořezy ,- Kč Blesk Klikov ,- Kč Tatran Suchdol n. L ,- Kč SK Suchdol nad Lužnicí (hokejbal) ,- Kč Sokol o. s. Suchdol nad Lužnicí (kopaná) ,- Kč Vodácký klub Suchdol nad Lužnicí ,- Kč Vitoraz Tušť ,- Kč Kynologický klub Suchdol nad Lužnicí ,-Kč Celkem bylo rozděleno ,- Kč z ,- Kč schválených v rozpočtu města na r Částka ve výši ,- Kč byla ponechána jako rezerva pro zbývající část roku Zastupitelstvo města schválilo předložení žádosti o dotaci na projekt Modernizace místních komunikací v Suchdole nad Lužnicí do Regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Město Suchdol nad Lužnicí souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace (85 %) v rámci rozpočtu města Suchdol nad Lužnicí. V rámci rozpočtu obce je zajištěno financování tohoto projektu až do výše ,- Kč. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí žádost společnosti Citymeter s. r. o., o prominutí úroků.jedná se o smluvní úrok ve výši ,- Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši ,- Kč dle rozsudku soudu. V této souvislosti ZM žádá doplnění žádosti o důvody, které vedou výše uvedenou společnost o podání prominutí úroků a předložení daňových přiznání a rozvah od uzavření smluvního vztahu do rozhodnutí soudu ( ). Po předložení nebo nepředložení těchto dokumentů ZM vydá definitivní rozhodnutí. Termín dodání dokumentů byl stanoven do Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Suchdol nad Lužnicí za rok 2013 ve výši ,54 Kč z toho ,- Kč do fondu odměn a 7.922,54 Kč do rezervního fondu. Rada města schválila rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy v Suchdol nad Lužnicí za rok 2013 ve výši 4.199,79 Kč z toho 3.000,- Kč do fondu odměn a 1.199,79 Kč do rezervního fondu. Rada města schválila příspěvek na činnost Římskokatolické farnosti Suchdol nad Lužnicí v roce 2014 ve prospěch občanů Suchdola nad Lužnicí ve výši ,- Kč. Rada města schválila příspěvek ve výši 8.500,- Kč pro Sdružení zdravotně postižených Suchdol nad Lužnicí na rok Rada města schválila výběrové řízení na zhotovitele na Opravu střechy s výměnou krytiny návesní kaple v Klikově. Obeslány budou následující firmy: Zdeněk Gregor, Suchdol nad Lužnicí, Luboš Zeman, Suchdol nad Lužnicí, Pavel Macho, Suchdol nad Lužnicí, Roman Bicenc, Lužnice, Ladislav Jokl, České Velenice, Jan Valášek, Suchdol nad Lužnicí, Jiří Vochozka, Suchdol nad Lužnicí, Petr Zemánek, Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila výběr projektanta na zhotovení přístřešku (venkovní tribuny) k multifunkční budově ve sportovním areálu na Gráfovci. Vybrána byla firma JK-STAVPROJEKT, s.r.o., Suchdol nad Lužnicí. Cena za projekt činí ,- Kč bez DPH. Rada města schválila záměr pronájmu zemědělských pozemků p. č ostatní plocha o výměře 0,3474 ha, p. č ostatní plocha o výměře 0,4047 ha, p. č ostatní plocha o výměře 0,5030 ha, p. č trvalý travní porost o výměře 0,1508 ha, p. č trvalý travní porost o výměře 0,1456 ha, p. č trvalý travní porost o výměře 0,3143 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,2236 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,2544 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1046 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1627 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,0211 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1217 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,0618 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,1823 ha, p. č ostatní plocha část o výměře 0,0143 ha a p. č ostatní plocha část o výměře 0,0095 ha. Tyto pozemky budou sloužit k zemědělským účelům. Rada města schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č /002 na p. č. 1281/1 a p. č. 1227/1 k. ú. Suchdol nad Lužnicí, za jednorázovou úplatu 3.800,- Kč bez DPH. Budoucí oprávněný je společnost E.ON, České Budějovice. Rada města schválila zřízení věcného břemene na p. č. 864/3 v k. ú. Klikov vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu na p. č. 886 a p. č. 889 v místní části Františkov. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 500,-Kč. Oprávněným je p. FB, Suchdol nad Lužnicí Františkov. Rada města projednala a vzala na vědomí připomínky a požadavky podnikatelských subjektů a občanů v souvislosti s uzavírkou a řešením objízdných tras II. etapy rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí. Jednotlivé připomínky a požadavky budou projednány na společném setkání, které se uskuteční po výběru zhotovitele stavby. Na setkání budou přizváni dotčení občané a subjekty. Rada města schválila uzavření Příkazní smlouvy na výkon autorského dozoru investora na stavbu Suchdol nad Lužnicí-Vrt Hv-5" s RNDr. Marcelem Homolkou, České Budějovice. Odměna za výkon autorského dozoru činí ,- Kč. Zároveň rada pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci Suchdol nad Lužnicí-Vrt HV5" a schválila uzavření smlouvy s vítěznou firmou EKODRILL, s.r.o., Zlín. Cena za zhotovení díla činí ,- Kč bez DPH. Na realizaci tohoto díla bude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy, oblasti podpory 6.6 ve výši 90 %. Zároveň rada města pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila cenovou nabídku ve výši ,- Kč vč. DPH na zadání vyhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla - akce Vodovod Benátky pro firmu Čevak a.s., České Budějovice. Zároveň rada města pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila zmocnění advokáta Mgr. Vladimíra Kropíka k zastupování ve všech právních věcech týkajících se žaloby o dlužný nájem k bytu č. 3 v č. p. 163 v Suchdole nad Lužnicí. Zároveň rada města pověřila starostu podpisem advokátní plné moci. Rada města schválila zadávací dokumentaci, návrh kupní smlouvy, technické podmínky a výzvu k podání nabídky na zakázku Pořízení cisternové automobilové stříkačky. Dále rada města schválila seznam uchazečů, kteří budou obeslání pokračování na str. 3

3 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 výzvou k podání nabídky: Strojírna Potůček s.r.o., Slatiňany, THT, s.r.o., Polička, WISS CZECH, s.r.o., Halenkovice, Ziegler Hasičská Technika s.r.o., Brno, FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT s.r.o., Klatovy. Při této příležitostí rada města schválila hodnotící komisi ve složení: 1. Mgr. Pavel Mráček, starosta města 2. plk. Ing. Martin Sviták, náměstek ředitele pro úsek IZS 3. mjr. Ing. Jiří Chmel, vedoucí oddělení služeb 4. Václav Hojek, velitel jednotky SDH Suchdol n. Lužnicí 5. Ing. Jan Tomek náhradníci: 1. Jan Kronika, místostarosta města 2. Karel Trsek, strojník jednotky SDH Suchdol n. Lužnicí 3. Mgr. Petr Vrchota, tajemník MěÚ Stručné vyjádření k článku pana Zdeňka Mrázka, Občanské sdružení Klidný domov, SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2014 Rada města zásadně nesouhlasí s některými informacemi, které se objevily v článku pana Zdeňka Mrázka (Občanské sdružení Klidný domov) v březnovém vydání Suchdolského zpravodaje. Konkrétně se jedná o údajné nehospodárné chování a plýtvání finančních prostředků ze strany městského úřadu. Citace: Při úpravách v loňském roce a to v části od bývalého útvaru PS až po prodejnu Rabbit, došlo doslova k nehospodárnému chování a plýtvání finančních prostředků ze strany městského úřadu. Bylo například nakoupeno travní semeno, které bylo následně, a to v řádech desetitisíců, znehodnoceno. Na nově vzniklých ostrůvcích zeleně se nechala vyrůst lebeda, která se následně posekala a v září se tu travní semeno zaselo. Samozřejmě nebyl efekt žádný a opět narostla pouze lebeda. O stručné vyjádření byl požádán zástupce odborné zahradnické firmy, která se na rekonstrukci ulice 28. října podílela, pan Michal Vránek: Město Suchdol nenakupovalo na tuto akci žádné travní osivo. Osetí ostrůvků zeleně v ulici 28. října bylo součástí projektu celkové rekonstrukce. Bylo provedeno zahradnickou firmou se zárukou 2 roky s tím, že pokud by se něco nepovedlo, případná náprava by šla zcela na vrub dodavatele. Samotná cena osiva na zatravňované plochy v ulici 28. října byla 3846,- Kč bez DPH. V žádném případě to nebyly desetitisíce, jak je uváděno. Při zakládání trávníku má velký význam důkladné odplevelení půdy před výsevem. To se provádí tak, že se na připravených plochách nejprve nechají vyrůst z půdy plevelné rostliny. Ty by byly v budoucím trávníku nežádoucí a těžko a nákladně by se dodatečně odstraňovaly. Po určité době se aplikuje postřik herbicidem. Teprve na takto odplevelené plochy se provádí výsev travního osiva. Přesně tak bylo v daném případě postupováno. Vzhledem k neobvykle teplému a suchému průběhu počasí v létě loňského roku byl výsev proveden až ve vhodném termínu (září 2013). Selo se tedy pouze jednou a výsledek je velmi dobrý. Může se o tom přesvědčit každý na vlastní oči. Dále bude v letošním roce následovat plánovaná rozvojová péče, sečení a hnojení. Teprve těmito opatřeními bude postupně z provedeného výsevu vypěstován kvalitní okrasný trávník. Citace: došlo dále ke škodám tím, že byly zakoupeny okrasné keře a polokeře a tu nepoužitou část někdo rozhodl zasadit před místní vinotéku a prodejnu květin. Nikdo se o toto nestará, a tak zde tyto sazenice doslova živoří... Projekt na výsadbu keřů před vinotékou zpracoval autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu - ing. Miroslava Cimbůrková. Rostlinný materiál byl pořízen přímo a konkrétně pro tuto plochu dle projektu. Nejednalo se tedy o žádné zbytky. Výsadba proběhla Sazenice listnatých keřů jsou v zimním období v klidovém bezlistém stavu. Teprve v letošním roce vyraší a projeví se růstem. Až poté bude možné provádět obvyklou péči o tyto rostliny. 4. Mgr. Michal Kouba, vedoucí oddělení investic MěÚ 5. Ing. Štěpánka Stráská Rada města schválila výběr zhotovitele na Odstranění stavby domu č. p. 93, T. G. Masaryka, Suchdol nad Lužnicí. Na základě podaných nabídek byla vybrána firma JIPAMA s. r. o., Hrachoviště 7, která předložila nabídkovou cenu ,60 Kč bez DPH (tj ,67 Kč vč. DPH). Zároveň rada města pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila výměnu bytu na sídlišti 17. listopadu 518 za byt na sídlišti 9. května 704 panu P.K. ze zdravotních důvodů. Rada města schválila záměr pronájmu části p. č v k. ú. Tušť o výměře cca 50 m 2 za účelem provozování občerstvení v období červenec - srpen Rada města stanovila následující podmínky pronájmu: nájemné za uvedené období 6.000,- Kč, umístění mobilního WC, zabezpečení likvidace odpadu a úhrada nájemného bude provedena při podpisu smlouvy. Rada města schválila pronájem umělé vodní nádrže na pozemku p. č. 25 v k. ú. Hrdlořezy o rozloze cca 400 m 2 Místní organizaci Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí. Pronájem byl stanoven na dobu neurčitou za naturální plnění formou úklidu a údržby břehových porostů. Smluvně bude ošetřeno ponechání přepadové roury pro zachování současné výšky hladiny a zároveň udržování výšky hladiny vody v dohodnutém stanoveném maximu pro čerpání vody v případě požáru. Rada města schválila uzavření Smlouvy č /002 o smlouvě budoucí za účelem zřízení věcného břemene na p. č. 1281/1 v k. ú. Suchdol nad Lužnicí za jednorázovou úplatu 600,-Kč bez DPH. Budoucím oprávněným bude společnost E.ON Distribuce, České Budějovice. V podmínkách smlouvy bude uvedeno, že v případě nebudou-li výkopové práce provedeny podvrtem, musí být porušený povrch vozovky opraven technologií společnosti ASFALT OK. Rada města neschválila finanční dar pro občanské sdružení Paprsky naděje, Hovorany (Jihomoravský kraj). Rada města souhlasila s umístěním informační tabule na pozemku města na parcelním č v k. ú. Suchdol nad Lužnicí. Informační tabule bude obsahovat cyklomapu se zákresy vedení nové cyklotrasy i stávající sítě cyklotras v území. Tabule bude poskytovat údaje informačního a propagačního charakteru - tzn. zejména bezpečnostní upozornění a informace o hlavních zajímavostech a atraktivitách v území. INFORMACE V pondělí 28. dubna 2014 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový KURZ K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ Informace na tel.č Město Suchdol nad Lužnicí vyhlašuje záměr pronájmu Kulturního domu čp. 699 v Suchdole nad Lužnicí Bližší informace získáte na úřední desce Města Suchdol nad Lužnicí, webových stránkách města nebo osobně v kanceláři odboru majetku a investic č.14 na Městském úřadě v Suchdole nad Lužnicí

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben D Program kina na měsíc duben 4. pátek hod. 106 min. KANDIDÁT Skutečný příběh, který se nestal Film ukazujevelkou moc médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Hrají: Marek Majeský, Michal Dlouhý, Pavel Nový, Pavel Slabý, Alice Bendová, Petra Molnárová. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč 5. sobota hod. 100 min. LEGO PŘÍBĚH 3D Příběh filmu sleduje osudy Emmeta, obyčejné, pravideldbalé, a dokonale průměrné mini- -figurky Lego, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu, která jediná může zachránit svět. Česká verze, brýle. Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč 11. pátek hod. 113 min. ANGELIKA Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků na celém světě. Markýza Angelika je mladá a okouzlující, ale také svéhlavá. Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, David Kross. České titulky. Mládeži do 12 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč 18. pátek hod. 100 min. FAIR PLAY Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Anně začnou být bez jejího vědomí podávána anabolika. Hrají: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Ondřej Novák, Roman Zach, Igor Bareš. Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč https://www.falcon.cz/film/fair-play 19. sobota hod. 78 min. ZVONILKA A PIRÁTI Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciózní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Kvůli svým odvážným nápadům se dostane do potíží. České verze. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/zvonilka-a-pirati 25. pátek hod. 100 min. 10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU Hlavní hrdina nové filmové komedie je typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů. Hrají: Matouš Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Tereza Nvotová, Jan Dolanský a další. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč https://www.falcon.cz/film/10-pravidel

5 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 ČSŽ pořádá jako tradičně VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU Příjem zboží: úterý od hodin PRODEJ ZBOŽÍ: středa od 9 17 hodin Výdej neprodaného zboží: středa od hodin ZVEME VŠECHNY JAK K PRODEJI, TAK KE KOUPI a NEBO JEN TAK K INSPIRACI Informace o 12. výzvě 2014 Mas Třeboňsko o.p.s. v letošním roce dokončuje realizaci programového období Součástí je také poslední, 12. výzva MAS, která byla vyhlášena s cílem přerozdělení zbývající alokace z celého období, vzniklé odstoupením od realizace některých projektů žadateli. Tato částka přesáhla Kč. Ačkoli se nejedná o závratnou výši, žádost o dotaci předložilo celkem 7 žadatelů. Po ukončení příjmu žádostí a provedené administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti, byly vyhovující žádosti předány Výboru pro výběr a monitorování projektů. Ve dvou případech byla administrace ukončena. Dne proběhlo společné zasedání Správní rady a Programového výboru MAS, přičemž tyto orgány schválily podporu třem projektům. O které záměry se jedná, můžete vidět v tabulce níže. I zbývající zlomek prostředků, který měla MAS Třeboňsko o.p.s. k dispozici, tak byl úspěšně rozdělen. V dalším programovacím období by místní akční skupiny měly rozdělovat významně větší objem finančních prostředků. Proto uvítáme spolupráci se všemi, kterým není rozvoj našeho území lhostejný. Bližší informace o naší činnosti naleznete na stránkách Za kolektiv MAS Třeboňsko Tomáš Novák Anketa v Klikově Osadní výbor v Klikově tímto vyzývá občany a návštěvníky Klikova o sdělení jejich názoru k umístění dětského hřiště v Klikově. Jednalo by se o několik herních prvků /skluzavka, houpačka, prolézačka/ na místě, které by bylo veřejně přístupné jak pro občany s dětmi zde trvale žijící tak i pro návštěvníky obce. Zároveň chceme, aby hřiště bylo přístupné a dostupné všem z celé obce, proto prosíme berte v úvahu i její rozlehlost. V úvahu přicházejí místa níže uvedená (s ohledem na vlastnické vztahy): 1. Prostranství u kapličky 2. Fotbalové hřiště 3. Zahrada u bývalé mateřské školy Vaše názory a připomínky můžete vhazovat do předem připravené schránky v místním obchodě nebo je můžete předat některému z členů osadního výboru, o kterých jste byli informováni v minulých číslech SZ. Náměty a připomínky můžete podávat do , poté budou vyhodnoceny a zveřejněny. Zároveň znovu oznamujeme, že informace o činnosti OV jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce v Klikově. Za OV: Jaroslava Holánková Místní organizace chovatelů O Z N A M U J E Tak jako v každém roce i letos budou provedeny celkem 3 trhy Jedná se o následující termíny: 27. dubna 4. května 11. května 2014 Budou nabízeny hlavně jako každý rok převážně sazenice, dále pak i zvířata. Zveme tedy tímto veřejnost k návštěvě a zakoupení potřebného. Občané mají možnost v tomto sortimentu nejen nákupu, ale i prodeje. Za místní Chovatelskou organizaci: Zdeněk Mrázek

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Klub aktivního stáří hodnotil rok 2013 Ve své nově upravené klubovně za účasti 40 členů a vzácných hostů pana starosty a pana místostarosty zahájil předseda klubu výroční členskou schůzi. Poděkoval zástupcům města za nová okna, vymalování a opravu odpadů. Tyto práce vzorně vykonala firma Elvomont pana Ambrože. Rozloučil se s členy a funkcionáři, kteří nás navždy opustili: Jaroslav Bednář, Věra Šerhaklová, Karel Hudatzký. Klub pracoval podle svého plánu, každé pondělí jsou pravidelné schůzky, při kterých kromě běžné zábavy pořádá i přednášky a besedy. Cesty po Bolivii, Argentině, Nepálu a Indii nám popsali pan Šnokhous a pan Vávra. S problémy města nás seznámil pan starosta, o práci policie informoval pan Čalkovský. Dvě hudební odpoledne jsme pořádali U Pávků a posezení s hudbou a grilovanými kuřaty v Hrdlořezích. Velmi oblíbené jsou autobusové zájezdy, jeden do Slatiňan a Chrudimi, druhý do Slavonic, Kláštera a na Landštejn. Pro zájemce o cyklistiku a poznávání přírody v okolí našeho města jsme uspořádali osm výletů o průměrné délce 22 km a účasti 19 členů. Nejúspěšnější byl výlet na Novou Huť s občerstvením. Po projevu starosty a diskuzi bylo přijato usnesení, které schválilo zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise i plán práce na rok Velmi kladně byl přijat iniciativní návrh pana Brabce na zařízení informační skříňky u MěÚ. Schůzi předseda ukončil poděkováním za velkou podporu Městu Suchdol nad Lužnicí a firmě EATON. Následovala zábava s hudbou. Jiří Čížek, předseda Klubu aktivního stáří, o.s. Pohádkový karneval ve školce Pohádky mají všechny děti rády. Vždyť je to jejich malý svět. V duchu pohádek se nesl celý karneval. Naše školka se proměnila v rejdiště čarokrásných bytostí. Maminky dětem připravily moc pěkné masky. Vlastní karnevalový rej začal hudbou, tancem, soutěžemi. Velkou legraci jsme zažili při tanci s nafukovacími balónky. Pěkně jsme se rozparádili při diskotanci. Bravurně zvládaly překážkovou cestu do pohádkového zámku. Ani se nám nechtělo končit, loučili jsme slavnostním přípitkem dětským šampusem a hlasitým zvoláním : Háló, pane Karnevale, za rok zase račte dále Učitelky z barevné školičky

7 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Lyžařský výchovně výcvikový zájezd školy , Janské Lázně v Krkonoších, hotel Siréna I v letošním roce naše škola zamířila na lyžařský výcvik do Janských Lázní, do hotelu Siréna na tamní sjezdovky. V sobotu 8.2. ráno jsme všechno naložili (někteří měli tolik bagáže, jakoby se stěhovali na rok) a vyrazili jsme do Krkonoš. Cesta ubíhala bez problémů a již ve ¾ na 12 jsme stáli i s autobusem před hotelem. Rychle jsme se ubytovali, posilnili se a vyrazili jsme na první lyžařské pokusy na sněhu. Sjezdovky Formánek měly málo sněhu, a tak sem bylo navezeno na 240 tater sněhu a rolbou upraveny 5-6 metrové pruhy na lyžování pro úplné začátečníky. Žáci zpočátku padali jako hrušky, až jsme se obávali, že na těchto sjezdovkách strávíme celý týden. Již v neděli jsme jezdili na pomě a všichni (až na 4 žáky) se rychle zlepšovali. Po individuální péči všech instruktorů i tito lyžaři nakonec zvládli základní lyžařské dovednosti a přišli lyžování na chuť. Ti zdatnější (zejména žáci 8. a 9. ročníku) si vyzkoušeli i těžší sjezdovky na Černé hoře, které byly zejména po ránu ve vynikajícím stavu. Odpočinkové úterý jsme věnovali návštěvě cukrárny, prohlídce Janských Lázní a moderní lanovky. Odpoledne jsme se vyrazili vykoupat do bazénu v Trutnově. Děti si pěkně zaplavaly, někteří jedinci si zaskákali z jednoho nebo tří metrů, ti nejodvážnější skočili i z pětimetrové věže. Další dny pokračoval výcvik na Černé hoře na sjezdovkách Sporty I. a II. K lanovce jsme se dostávali skibusem, na vrchol Černé hory a pak i zpět dolů jsme se vozili moderní kabinkovou lanovkou; ti nejzdatnější se vraceli na hotel po místních sjezdovkách. Na tak bídnou zimu, jaká letos byla, bylo na sjezdovkách stále sněhu dostatek. Úplně všichni se naučili bezvadně lyžovat, což dokázali při závodech ve slalomu. Někteří jedinci se ale nenaučili vůbec uklízet, jejich pokoje vypadaly jako po bitvě po celý týden. Páteční společenský večer, kdy proběhlo zhodnocení kurzu, vyhodnocení závodů, soutěže v úklidu pokojů, soutěž Kufr a společenské hry pak završila závěrečná diskotéka. Strávili jsme pěkný týden na horách, na který, alespoň doufám, budou žáci rádi vzpomínat. Fotografie a ukázky videa najdete na www stránkách školy, pro žáky pak chystáme CD se sestřihem,,toho nejdůležitějšího, co jsme na horách nafotili, nafilmovali, zažili. Děkuji instruktorům panu F. Maxovi a paní A. Brothánkové za vedení výcviku a rovněž zdravotnici, paní Kollmannové, za péči o marody. Lyžařský výcvik jsme absolvovali bez vážnějšího úrazu a doufám ke spokojenosti všech účastníků lyžařského kurzu, jen toho sněhu mohlo být více. Poděkování patří i rodičům žáků za to, že umožnili svým ratolestem účast na tomto kurzu. Není to levná záležitost, ale každopádně,,dobrá investice do svých dětí. Vedoucí kurzu Mgr. Ladislav Ondřich

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 MASOPUST V SUCHDOLE NAD LUŽNICÍ Lenka kouzelnice s fotoaparátem aneb nemůžete vytvořit skvělou fotografii, pokud tam chybí kouzlo:-) Kouzlo okamžiku dokáže výborně zachytit mladá fotografka-slečna Lenka Ševčíková z Hrdlořez u Suchdola nad Lužnicí, studentka oboru Fotografie v Českých Budějovicích. Její fotografie Vám dodají energii, sílu, inspiraci. Lenka dokáže proměnit okamžik na nikdy nestárnoucí fotografii, umí se rozhlédnout kolem sebe a hledá záběry, nad kterými by nás ani nenapadlo přemýšlet, s citem pro detaily ukryté všude kolem a její portfolio krajinných celků je plné nevšedních obrazů, kterými osloví většinu diváků. Mě vždy Lenčiny fotografie potěší při prohlížení facebooku. Lenka mi krátce odpověděla na pár otázek takže: Nejraději fotím přírodu, jak krajinky, tak i makro-fotky a různé akce, třeba koncerty, ty mě hodně baví! Moje oblíbená fotka? To je těžká otázka. Ale nejvíc jsem pyšná na momentku, kde je zachycen můj oblíbený zpěvák a kamarád Václav Noid Bárta. Co se týká zahraničních fotografů a jejich tvorby to je další těžká otázka. Můj obdiv patří fotografům jako je např. Matthias Klum, Marc Adamus, Xavier Jamonet, Todd Caudle, ti mě velmi inspirují! Místo, kde se cítím dobře? Prostě tak nějak všude, kde není zakázáno fotit Je často až k neuvěření, jaké krásy dovede příroda vytvořit. A když je dokáže vnímavé oko fotografa odhalit a tak bravurně zdokumentovat, jako se to daří slečně Lence co dodat? Blahopřeji, jen tak dál! A hodně štěstí, milá Lenko, při přijímacích zkouškách na FAMU. Doufám, že brzy budeme mít příležitost obdivovat Tvoje obrázky na výstavě nebo ve fotogalerii. S přátelskou úctou a pozdravem Marie K.

9 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 Paběrky z archivu Čarodějní pastýři na Třeboňsku roku 1663 aneb Jakub pastýř Suchdolský vyznal... Mezi písemnostmi třeboňského archivu najdeme následující výslech, provedený na rozkaz třeboňského vrchního hejtmana městskou radou tamtéž dne 28. května Můžeme si tak přečíst velmi pěkné svědectví nejen o praktikování magie na Suchdolsku... zkrátka čarovalo se a řeči se vedly od nepaměti. 1. Kdo jsou byli jeho rodičové, kde jest narozen a odchován? Měl jsem rodiče v Soběslavi, otci říkali Urban Kočka, tam jsem narozen a maličkého mne odnesl s sebou, když pro náboženství odešel; matka umřela, otec jest posavad exulantem, a když mne opustil, živil jsem se mezi poctivými lidmi, byl jsem v Rapšachu a učil jsem mládež. Když jsem se u nich obživovati nemohl, žádala mne obec Suchdolská, že jsem se jim za slouhu propůjčil k stádu; ale já sobě nic neopravuj u, nežli modlitbou Páně, a co na té škartě, kterou jsem p. Dionysovi odvedl, napsáno, to dokonce nic zlého není. 2. Odkud to psané žehnání má? V Němčicích jeden soused mně to žehnání vypsal, a to říkám, když stádo vyháním, přidávaje k tomu Otče náš, Zdrávas Maria a evangelium sv. Jana: na počátku bylo slovo atd. a beru vodu studničnou, kteroužto vodou předně chléb, když se péci má, omejvá, a taková voda veřejně od lidí za užitečnou beze vší pověry držána bývá, do té vody přidám svěcené soli, a tím stádo kropím; u velký Mapa schwarzenberských panství z roku 1711 celá mapa k nahlédnutí zde: pátek zabijú kohouta, do té krve namočím šňůru a tu šňůru roztáhnu, kudy stádo jíti má a přeženu přes ni stádo. Jinak dokonce nic nečiním. Vlky posílati neumím, ani jsem se tomu neučil a v ničemž takovém interessirován nejsem. 3. Jaké jest víry a chodí-li k zpovědi? Já jsem víry katolické a byl jsem u našeho pátera v Suchdole na den sv. Jiří tento rok u zpovědi a od něho jsem velebnou svátost přijímal. Marie K. Vzpomínka na Karla Grubera Mezi nejznámější příslušníky tzv. třetího odboje v oblasti Třeboňska se v polovině 20.století zařadil i Karel Gruber. Narodil se v roce 1927 v malé pohraniční obci Rapšach. Vyučil se zámečníkem. V době nacistické okupace jeho rodina požádala o německé státní občanství, a tak byl mladý Gruber v prosinci 1944 povolán k vojenské službě u zbraní SS. Po výcviku odjel počátkem roku 1945 na frontu do oblasti Poznaně, kde zběhl a byl zajat Rudou armádou. Po krátkém období vstoupil k 1. čs. armádnímu sboru v SSSR. Po válce se vrátil do rodného Rapšachu, kde jej však jako bývalého německého vojáka zatkli a předali do sovětského zajetí. Jako válečný zajatec pak až do roku 1949 pracoval na dvou místech v jižním Rusku. Po propuštění se vrátil do oblasti svého rodiště, kde však údajně nemohl sehnat práci. Proto odjel do Vídně, kde se nechal zlákat k práci pro americkou zpravodajskou službu CIA. Od října 1950 začal působit jako převaděč kurýrů, pak jako spojka pro skupinu generála Františka Moravce. K jeho základním povinnostem patřilo bezpečně převádět přes státní hranici jiné československé agenty, kteří na území tehdejší ČSR plnili další úkoly pro západní zpravodajské služby. Později byl pověřen obsluhou tzv. mrtvé schránky, zřízené v lokalitě Spáleniště, a dopisy také předával dalšímu spolupracovníkovi Janu Hajnovi. Karla Grubera doprovázel při jeho ilegálních cestách přes hranice vždy jeden ze dvou společníků. Zpočátku jím byl Karel Bejček a později Karel Bednář. Státní hranici přecházeli tito převaděči na dvou místech: buď v katastru obcí Breitensee a Krabonoš, nebo severněji, a to mezi Brandem a osadou Spáleniště. Během své třináctiměsíční převaděčské a kurýrní kariéry vykonal Karel Gruber v doprovodu svého společníka celkem 35 cest z Vídně na Rapšašsko a zpět. Pouze ve dvou případech došlo po překročení státní hranice k ozbrojenému střetu s příslušníky Pohraniční stráže. Poprvé v září roku 1951 byl při vzniklé přestřelce nešťastnou náhodou zabit vojín PS Adam Ruso. I když byla tato událost poměrně pečlivě a objektivně vyšetřena Pohraniční stráží a SNB, nebyla tato smrt ani při pozdějším soudním projednávání přímo přisouzena některému z kurýrů. Po druhém ozbrojeném střetu s vojáky PS v listopadu 1951 se K. Gruber pevně rozhodl, že s činností agenta chodce (tento termín používala čs. STB) definitivně končí. V únoru a březnu 1952 pak Gruber s Bednářem ještě absolvoval zpravodajské školení ve Spolkové republice Německo. Přes všechnu opatrnost a zkušenosti nakonec oba tyto agenty v říjnu 1952 zatkla ve Vídni skupina vojáků Sovětské armády a fakticky unesla do Československa. Tito převaděči pak byli příslušníky STB intenzivně vyslýcháni ve věznicích v Praze-Bubenči a v Českých Budějovicích. Dne 27.dubna 1954 byla Nejvyšším soudem K. Gruber v Praze odsouzena za velezradu a vyzvědačství uměle vytvořená skupina kurýrů, do které byli včleněni i Gruber a Bednář. Soud, kterému předsedal Josef Urválek, odsoudil K. Grubera k trestu smrti a K. Bednáře na doživotí. Zatímco Karel Bednář byl na amnestii v květnu 1965 podmínečně propuštěn, Karel Gruber byl popraven dne 29.května 1954 ve věznici Praha Pankrác. Zdroj: Ivo Pejčoch, Prokop Tomek: Agenti chodci na popravišti, Svět křídel 2010 Vladimír Bednář

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Oáza v poušti Znovu po roce jsem mohl týden strávit na duchovních cvičeních neboli exerciciích. Bylo to v Litoměřicích, kde jsem jako bohoslovec prvního ročníku prožil dobu převratu Tato duchovní cvičení se konají každý rok, abychom měli možnost se na několik dní zastavit, ztišit, na chvíli opustit svůj zaběhnutý životní rytmus s řadou povinností a starostí a ujasnit si, zda můj život a všechno své namáhání je zacíleno správným směrem. Dokonce jsem mohl na několik dní vypnout mobil, když předtím jsem naléhavé záležitosti svěřil kolegům kněžím z Nových Hradů. Bude to už čtvrt století, kdy jsem tady na bohoslovecké fakultě studoval. S vděčností na tuto dobu vzpomínám. Učebna, ve které jsme se scházeli na přednášky, má stále stejné vybavení, jako je stupínek s katedrou, tabule s křídou a houbou, některé lavice ještě s kalamářem a stařičkým knězem Bohumilem Kolářem, který nás už tehdy duchovně vedl a říkalo se mu Spirituál. Jako obvykle každou svou přednášku začínal anekdotou, vůbec ne zbožnou. Tady je jedna z nich: Ptá se vyšetřovatel lupiče: Jak to, že jste při vloupání odcizil samé bezcenné krámy a všechny cennosti jste tam nechal? I vy mi to budete vyčítat?, ohradí se pachatel. To jste měl slyšet mojí ženu, jak ta mi za to vynadala! Pak ovšem následovalo vážné téma. Například o vděčnosti a nevděku, jaký je Bůh a jaký není, o bohatství Božího slova, svatost pro každého, o zázračném rozmnožení času, o řeči lásky, které každý porozumí, o službě, o modlitbě, o neochotě nést kříž atd. Křížem může pro nás být třeba snášení druhého člověka, může to být naše nemoc, neúspěch, nepochopení druhými, závislost na někom nebo na něčem Jednou takovou závislostí může být třeba televizor. A stává se, že je pro nás opravdovým křížem. Když si žena chce promluvit se svým mužem, ale není to možné, protože se právě hraje 1. liga ve fotbale nebo MS v hokeji. Muž se zlobí na svou ženu, protože už zase sedí u XXL pokračování Růžové zahrady. Děti sedí u počítače a právě odstřelují virtuálního nepřítele. Tady jsou výhrady člověka, který vede spor s televizí: Vedu spor s televizí, protože mi leze do bytu se samými otřesnými zprávami z černé kroniky a z ekonomiky, jakou krizí to procházíme a přitom se lidé až na výjimky nikdy tak dobře neměli. Leze nám do soukromí a nepustí nás ke slovu. Stále si vede svou. Je kazatelnou jakéhosi nového životního stylu, který tu dříve nebyl. Její obraz se rozchází s realitou. Olupuje nás o čas, který stejně nemáme. Noční čas proměňuje v iluzorní den, kdy namodralým mihotavým světlem našich bytů budí dojem, že svítá. Vnáší do naší rodiny napjatou atmosféru, kdy už nikdo nikoho neposlouchá, ani děti už nechtějí poslouchat. A tak nám nezbývá, než poslouchat a sledovat aspoň tu televizi. Proto vedu s televizí spor. Musí mi sloužit, ne vládnout! Musí přece podávat obraz světa pravdivě, nikoli jen optikou katastrof, podvodů a seriálových hrdinů, kteří stále znovu zkoušejí hledat štěstí a pořád šťastní nejsou, protože nepoučitelně opakují stále stejné chyby: myslí víc na sebe než na druhé. A my se na to pořád musíme dívat. - Ale proč vlastně? Nemusíme! Můžeme ji vypnout. Ale co potom budeme dělat? Když nás žena ani děti už neposlouchají, volení zastupitelé ani politici nás neposlouchají. A kdo za to může? A tak vedu s televizí spor, protože vychovávat mají táta s mámou a ne televize a počítače! I taková témata zde zazněla, v oáze na poušti, bez televize, bez mobilu, počítače, bez stresu. Aspoň týden v roce. Díky za něj. Ale kdo si na takové exercicie může udělat čas, když ho nikdo nemá?! Bylo zjištěno, že lidé, kteří pořád někam chvátají a pořád říkají, že nemají čas, tak se vůbec nemodlí. Kdo se modlí, čas má. Není to zvláštní? Ve ztišení a v modlitbě totiž člověk poznává, co je opravdu důležité. Na to ostatní čas nepotřebuje. Dnes se lidé zabývají různými meditacemi a jógou, aby se zklidnili a ztišili a nabrali nových sil. Přitom bylo zjištěno, že pravidelná modlitba Zdrávasů v latině, která je součástí modlitby obyčejného růžence, zklidňuje dýchání a upravuje srdeční rytmus. Lidé pravidelně se modlící růženec jsou zdravější a spokojenější. Nevěříte? Nevadí, ale funguje to. Boží terapie modlitbou je osvědčená celými generacemi před námi. Požehnaný a klidný čas postní a velikonoční vám všem přeje duchovní správce P. Jaroslav Šmejkal OBŘADY A BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. MIKULÁŠE O VELIKONOCÍCH Zelený čtvrtek připomínáme si, že Ježíš před svou smrtí při poslední večeři se svými učedníky proměnil chléb ve své Tělo a víno ve svou Krev, což se skrze kněze děje při každé mši svaté mše sv. v 18.30, předtím od Velikonoční dílna pro děti na faře Velký pátek tento den je pro věřící přísným dnem postu a odříkání, neboť si připomínají Ježíšovu smrt a znovu si uvědomují, co to pro každého člověka znamená, proto se scházejí k modlitbě křížové cesty a k uctívání kříže obřady s uctíváním kříže v 18.30, dopoledne Křížová cesta v přírodě kolem Lužnice v 10.00, začátek u hřbitova Bílá sobota v tento den až do večera se věřící s vděčností, s díky a s důvěrou modlí u Ježíšova hrobu, který bývá v každém kostele V Suchdole bude možnost bdít u hrobu, který je v zadní části kostela, od do Slavnost zmrtvýchvstání, neděle mše sv. v 8.15 NABÍDKA PRO DĚTI Zelený čtvrtek na faře od Velikonoční dílna pečení jidášů (pečiva vhodného na Velký pátek) a jiné tvoření vhodné jako velikonoční či jarní dekorace. Jidáše následně budou při mši svaté knězem požehnány. KOSTEL SV. ANEŽKY V ČESKÝCH VELENICÍCH Bílá sobota Velikonoční vigilie ve v Českých Velenicích největší slavnost během roku. Komu se líbí na půlnoční mši sv., ať zakusí atmosféru této mše sv. Tato mše je společná pro všechny farnosti, které spravuje P. Jaroslav Šmejkal. Velikonoce nejsou jen svátky jara nebo jeho vítězství nad zimou a oslavou přicházejícího slunce a jeho síly. Pro křesťany jsou oslavou života, Ježíšova vítězství nad smrtí, otevření cesty k Bohu do nebe pro každého člověka. Proto jsou pro nás tak důležitými a krásnými svátky, na které se aspoň já pokaždé těším. Teď při změně svého bydliště, kdy podobnou práci pastorační asistentky budu vykonávat už ne ze Suchdola, ale z Českých Velenic, postní dobu jako přípravu na Velikonoce jinak prožívám. Často kolem sebe slyším výzvu Změňte své srdce, a tak se konkrétně ptám, jak já mohu změnit své srdce, svůj život, aby byl podobnější Ježíši? Dobře vím, že ještě v mnoha věcech hlavně, abych co nejméně říkala nemám čas a nehledala tolik chyby na druhých a nekritizovala je. Abych měla čas a prostor pro své bližní, měla je ráda, viděla jejich potřeby a pomáhala jim. Vím, že jsem hodně dostala, proto je postní doba pro mě otázkou: Dávám podle toho, kolik jsem od Boha obdržela, nebo mám ještě velké rezervy a dluhy? A také vím, že podle toho, jak se mi to v postní době podaří promodlit a využít příležitostí, plnit své povinnosti apod., budu zažívat radost ze života, z Ježíšovy oběti a zmrtvýchvstání. Přeji vám, aby i vám se Velikonoce a věci v osobním životě vydařily. Iva Hojková

11 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11 ZE SPORTU Informace fotbalového klubu Sokol Suchdol nad Lužnicí V březnu skončil závěrečnými dvěma turnaji projekt fotbalového klubu s názvem Zimní halová mládežnická sezona 2013/2014, který byl tvořen seriálem mládežnických turnajů v halové kopané všech věkových kategorií. V suchdolské sportovní hale, která byla dějištěm několikaměsíčního sportovního podniku, se odehrála závěrečná fotbalová klání v kategorii minipřípravek a starších přípravek. K celkovému hodnocení projektu se vrátíme samostatným článkem v příštím vydání zpravodaje. Turnaj KOTÁSKOVIC CUP, Opět v pořadí druhý turnaj této věkové kategorie zhodnotil místopředseda fotbalového klubu Rostislav Górný takto: Do turnaje jsme opět postavili 2 mužstva, kdy náš,,a" tým tvořily převážně děti ročníku 2003 a v,,b" mužstvu hrály děti o rok a více mladší. Našemu staršímu týmu vyšel turnaj dokonale a všechny tři přesvědčivé výhry a jeden obdržený gól znamenal celkové vítězství. Mladší tým bojoval, co mu síly stačily, přesto nakonec získal onu nikým ze sportovců neoblíbenou bramborovou medaili. Turnaj byl v této fázi přípravy velmi vítaným doplňkem tréninkových jednotek. Za hráče všech týmů chci poděkovat za vskutku excelentní ceny od sponzora turnaje. Pořadí turnaje: 1. Sokol Suchdol nad Lužnicí A 2. Jiskra Chlum u Třeboně 3. Lokomotiva České Velenice 4. Sokol Suchdol nad Lužnicí B BABY CUP II. horní řada zleva hlavní rozhodčí turnaje Oldřich Růžička, trenér Martin Šuba st., patron turnaje Libor Durek, prostřední řada zleva Matěj Bušta, Jan Ševčík, Roman Fučík, Petr Vacek, as.trenéra Jan Bartoš, leží dole zleva Martin Šuba ml., Jakub Bartoš KOTÁSKOVIC CUP od spodní řady z leva: Košumberský Jakub, Havelka Martin, Kamenišťák Jakub, Košumberský Karel, 2. řada Brychta Marek, Kamenišťáková Veronika, Opelka Jan, 3. řada Petřík Kryštof, Váleček Ludva, Soudek Jakub, Copák Filip, Vetrák Ondeřej, Herzog Lukáš, horní řada: trenér Polák Petr, patron turnaje Kotásková Monika, Toul Vojtěch, Sládek Tomáš, trenér Gorný Rostislav Nejlepší hráč: Marek Brychta ( Suchdol A ) Nejlepší brankář: Bohuslav Kronika (Č. Velenice) Nejlepší střelec: Tadeáš Černoch (Chlum u Třeboně) A jak již naznačil komentář R. Górného, za ceny od patrona turnaje, kterým byla suchdolská Cukrárna U Kotásků, by se nemuseli stydět ani pořadatelé prestižnějších turnajů, než je ten náš ( některé fotografie naleznete na webu či na facebookovém profilu klubu). Poděkování za podporu nejen tohoto turnaje tedy směřujeme k suchdolskému kostelu, do cukrárny manželů Kotáskových. Paní Monice děkujeme i za předání cen nejúspěšnějším jednotlivcům a všem zúčastněným celkům na konci turnaje. Turnaj BABY CUP II., V pořadí druhý turnaj této věkové kategorie zhodnotil trenér našeho mužstva a zároveň ředitel turnaje Martin Šuba takto: Naše pozvání na v pořadí druhý turnaj nejmenších fotbalistů (ročník 2007) přijaly týmy Č.Velenic, N.Bystřice, Novosedel nad Nežárkou, Křemže a domácí šutéři. Hrálo se systémem 4 hráčů v poli plus brankář 1x 17 minut každý s každým. V prvním utkání jsme se střetli s Křemží a vyrovnané utkání se nám podařilo rozhodnout brankou Petra Vacka a oplatit tak soupeři porážku z minulého týdne z turnaje v Horní Stropnici. Ve druhém utkání proti nám nastoupili hráči z N.B ystřice a po velkém boji jsme je porazili 4-0, když fotbalově neudržitelný Roman Fučík vstřelil soupeři 3 branky. Třetí zápas se nám vůbec nepovedl, chyběla zejména větší bojovnost a důraz v zakončení a proto jsme po zásluze prohráli s Novosedly nad Nežárkou 0:3. V posledním utkání jsme bojovali o první místo s Č. Velenicemi a podlehli 1:4, když po špatném začátku nám za stavu 0:3 nevykřesal naději na obrat v zápase ani Martin Šuba, který pěknou střelou překonal soupeřova brankáře. V tomto zápase opět kluci bojovali jako lvi ale soupeř si vedení již pohlídal a po zásluze zvítězil v celém turnaji. Ke konci turnaje na nás možná dolehla únava, protože náš tým odehrál celý turnaj pouze s jedním hráčem na střídání z důvodu nemoci 3 hráčů. Mrzí mne neúčast několika dalších hráčů, kteří se bez jakékoliv omluvy rodičů nedostavili. Před touto naší družinkou hráčů klobouk dolů, rvali se za úspěch suchdolského fotbalu opravdu jako lvi Jsem velmi rád, že to co se učíme v tréninku již dokážeme pole- pokračování na str. 12

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Informace fotbalového klubu pokračování ze str. 11 hounku aplikovat do zápasu. Závěrem bych rád poděkoval panu Oldřichu Růžičkovi, který nám celý turnaj bez sebemenších potíží odpískal. Jeho neutuchající zájem o suchdolský fotbal spolu s přirozenou autoritou je zdroj, který nejen našim benjamínkům dobíjí baterky. Věřím, že se turnaj líbil jak hráčům, tak i jejich rodičům a vlastně i všem divákům, kteří zhusta zaplnili diváckou galerii. Výsledky a střelci suchdolských branek: Křemže - Suchdol 0:1 (Vacek Petr), N.Bystřice Novosedly 0:0, Suchdol - N.Bystřice 4:0 (Fučík Roman 3, 1 vlastní), Křemže - Č.Velenice 2:2, N. Bystřice - Č.Velenice 0:1, Novosedly - Suchdol 3:0, Č. Velenice - Novosedly 2:0, Křemže - N.Bystřice 4:1, Novosedly - Křemže 0:1, Suchdol - Č. Velenice 1:4 (Šuba Martin). Individuální ocenění: Nejlepší brankář: Karel Petrů (Novosedly n. N.), Nejlepší střelec: Tomáš Ježek (Č. Velenice 4 branky) Příjemnou a důstojnou tečku za celým turnajem udělal svou přítomností pan Libor Durek, který jako zástupce patrona turnaje, kterým byla suchdolská Lékárna U Panny Marie Pomocné paní Mgr. Jitky Durkové, osobně předal po jeho skončení věcné ceny nejlepším hráčům a všem kolektivům, za což ještě jednou děkujeme. Zájezd na přátelské utkání seniorské reprezentace ČR se povedl. Mami, tati, byl jsem u toho a viděl naživo nároďák!!! Ano, možná i tato slova mohla zaznít z některých ze 42 úst mladých suchdolských fotbalistů, kteří kolem jedné březnové středeční půlnoci dorazili do svých domovů s myšlenkami, které určitě nesměřovaly k rannímu vstávání do školy. Možná následovala i lavina dalších zážitků a určitě i odborná kritika toho či onoho hráče naší reprezentace, které se i přes podporu od našich hráčů v hledišti nepovedlo vyhrát v přátelském zápase s Norskem v pražském Edenu. Zájezd, o kterém jsme vás informovali v minulém vydání, se díky pochopení partnerů oddílu, důvěry rodičů, bezchybné práci sedmičlenného doprovodu trenérů a také ranního vstřícného přístupu suchdolských kantorů, změnil v onen opravdový očekávaný zážitek. Vznikl Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje (zdroj: V úterý 11. března byl na Krajském úřadě Jihočeského kraje představen hejtmanem kraje Mgr. Jiřím Zimolou a předsedou Krajského fotbalového svazu Jihočeského kraje ing. Janem Jílkem projekt Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, jehož hlavním cílem je podpora mládežnického fotbalu na jihu Čech. Smyslem celého projektu je sdružovat a efektivně využívat finanční prostředky na propagaci, podporu a rozvoj jihočeského fotbalu, zejména v oblasti mládeže a to na všech jeho úrovních. Tedy nejen hráčů, ale trenérů, rozhodčích i funkcionářů," upřesnil Zimola. Prostředky, které se ve fondu sejdou, se budou podle Jílka rozdělovat systematicky, koncepčně a účelově dle předem připraveného transparentního klíče. Bude z nich možné financovat či spolufinancovat aktivity v oblasti fotbalové mládeže První částku poslala fondu společnost ČEZ a to ve výši milion korun. Za což jí velice děkujeme," dodal Jílek s tím, že peníze budou rozděleny do 30. června letošního roku. Jílka by zároveň potěšilo, kdyby tento projekt oslovil i další partnery a firmy v rámci regionu, které by do něj mohli přispět. Součástí uvedené akce bylo i předání 26 licencí trenérům, kteří se o fotbalový potěr v kraji starají. Kromě toho si odnesli i drobné dárky. Chceme tím především ocenit všechny, kteří se věnují fotbalové mládeži na všech úrovních, tedy nejen ve městech, ale i na vesnicích. A zároveň tím pomáhají vést děti ke sportu i ke smysluplnému využití jejich volného času. A za to jim patří náš upřímný dík," zdůraznil Zimola. Jílek ho pak doplnil, že polovina částky od ČEZ půjde právě pro fotbalové trenéry mládeže, kteří se o děti často starají ve svém volném čase a většinou téměř zadarmo. Oceněný Martin Šuba Doplňujeme, že i suchdolský fotbalový oddíl bude pečlivě sledovat možnosti získání finančních prostředků z tohoto fondu. Připojujeme fotografii našeho trenéra minipřípravky Martina Šuby, který byl mezi oceněnými. Pozvánka na úvodní mistrovské domácí zápasy suchdolských mužstev Již koncem března utkáními na hřištích soupeřů vstoupila do sezony některá naše mužstva. Přinášíme informace o nejbližších domácích utkáních, na které zveme naše fanoušky. Upozorňujeme fanoušky, že vzhledem k lhůtám, které umožňují dle fotbalových předpisů jednotlivým oddílům měnit termíny a začátky jednotlivých utkání, může dojít k dodatečným změnám. Aktuální informace naleznete na webu klubu a facebookovém profilu klubu. Nově nabízíme i možnost sdílení klubového veřejného Google kalendáře s nejaktuálnějšími daty v mobilních telefonech. So 5. 4., 10:00 16.kolo I.A dorost Suchdol - Olešník/Hluboká So 5. 4., 16: kolo OP - muži B Suchdol B - Břilice Ne 6. 4., 09: kolo I.A žáci Suchdol - Kaplice ST+ML Ne 6. 4., 16: kolo I.B - muži A Suchdol A - J. Hradec B So , 16: kolo OP - muži B Suchdol B - St. Hobzí Ne , 09: kolo I.A žáci Suchdol - Lomnice ST+ML Ne , 16: kolo I.B - muži A Suchdol A - Lomnice So , 17: kolo I.B - muži A Klikov - Suchdol A St , 16:30 8. kolo OP - ST.PŘ. Suchdol B - Suchdol A So , 10: kolo I.A - dorost Suchdol - K. Újezd So , 17: kolo OP - muži B Suchdol B - Jarošov Ne , 09: kolo I.A - žáci Suchdol - Borovany ST+ML Ne , 17: kolo I.B - muži A Suchdol A - Temelín St , 16:30 9. kolo OP - ST.PŘ. Suchdol A - Č. Velenice Čt 1. 5., 09: kolo I.A - žáci Suchdol - N.Včelnice ST+ML So 3. 5., 17: kolo OP - muži B Suchdol B - St. Hlína Ne 4. 5., 17: kolo I.B - muži A Suchdol A - N.Včelnice Přes maximální snahu oddílu a našich spolupracovníků nelze vzhledem k množství námi pořádaných akcí vždy zajistit dostatečný počet fotografií z nich. Děkujeme proto za zaslání Vámi pořízených fotografií na adresu klubu rádi je uveřejníme ve fotogalerii na webu klubu Výkonný výbor Sokol Suchdol nad Lužnicí Poděkování Za pěkné umístění suchdolské mini přípravky v Baby Capu, který se odehrál , kde se domácí mužstvo umístilo na 3. místě, by kolektiv rodičů chtěl poděkovat trenérům Martinu Šubovi a Janu Bartošovi za jejich trpělivost a dobře odvedenou práci. Do budoucna přejeme trenérům pevné nervy a malým fotbalistům hodně úspěchů a sil. Kolektiv rodičů malých fotbalistů

13 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 13

14 14 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 Občanské sdružení Klidný domov I N F O R M U J E Jen krátce k dovětku z našeho článku z března Údajný subjektivní názor autora, který nemusí být v souladu s názorem redakce, je tak trochu zcestný. Pokud občan umí číst, přečte si i to, že je to názor vyslovený v souladu s více než stovkou názorů tohoto hnutí. Toto hnutí mělo až do uveřejnění tohoto článku celkem 117 registrovaných členů a příznivců. Od této doby se přihlásilo dalších 14 nových. Je tedy jejich názor bezpředmětný a 131 občanů je tedy póvl, který nestojí za registraci a braní v úvahu. Čekal jsem spíše polemiku o pravdivosti, tato však chybí. Nebo už dochází pomalu k tomu, že naše články budou do budoucna cenzurované. Máme ve svých řadách i ty, kteří se - oprávněně - bojí, že by svým souhlasem s námi mohli doslova například přijít o zaměstnání. Tento názor sdílím i já sám a byla slíbena jejich anonymita. Doba je zlá, a jak je vidět, beztrestně zneužitelná. Kontaktoval jsem už celkem 46 občanů a budu v tom pokračovat. Tito naprosto nesouhlasí s tím, že byl článek pouze subjektivním vyjádřením autora. Začíná už předvolební boj, a tak se přece nesmí nic negativního přiznat. Chyby dělá každý, já taky. Jsou však věci, které nelze takzvaně jen okecat. Do podzimních voleb chceme tentokrát jít. Trváme totiž na budoucích změnách, rozhodně však ne ve všem. Jsou tu i kladné věci, a to v každém volebním období. Tolik tedy zatím. Pokud bude článek dán k nahlédnutí nepovolaným, bude zde i okamžitá kritika všeho. Mluvčí a jednatel OS- Klidný domov: Zdeněk Mrázek Článek nebyl redakčně upravován a vyjadřuje osobní názor pisatele. Rybářské a chovatelské potřeby Pražská 363, Suchdol nad Lužnicí (v objektu Hostince U Jezárka) Velký výběr krmiv pro psy a kočky, drobné domácí zvířectvo, okrasné ptactvo, akvarijní rybičky Nově v prodeji špičková krmiva HAPPY DOG a PRO PLAN za výhodné ceny Dále nabízíme: krmiva Darling, Chappi, Friskies, Kitekat, K-9, Anka, Dibaq, Acana atd. za každý pytel krmení dárek přípravky proti klíšťatům a blechám, šampony, kartáče, vitamíny Pro rybáře: žížaly, červy, krmné granule, krmítkové směsi, foukanou kukuřici, boilies, pelety Otevírací doba: Po-Pá hodin So hodin tel: , KDO INZERUJE TEN PROSPERUJE POZVÁNKA NA CYKLOAKCE Sportovní klub Vitoraz České Velenice pořádá v letošním roce několik cykloakcí, na které bychom vás rádi pozvali. Cyklosezonu zahajujeme tradičně první víkend v květnu celodenním cyklovýletem. Sobota ve spolupráci s Městem České Velenice a pod záštitou Krajského úřadu Jihočeského kraje 14. ročník VITORAZSKÁ JÍZDA Start v sobotu ráno v 9.30 hod ze stadionu Loko. Trasa rakouským Vitorazskem přes Gmünd, Litschau do Staňkova na rybí speciality a přes Chlum u Tř. Klikov, Paris, Rapšach s dojezdem do Českých Velenic. Večer od do 2.00 hod. v Kulturním domě Beseda Oldies disko léta. Bohatá tombola s hlavní cenou týdenní cyklo v Alsasku v hodnotě 8190,- Kč. Dále se můžete zúčastnit 17.května Jednodenní cyklovýlet do Rakouska na cyklostezku Kremstalradweg. Začínáme ve vesnici Klaus přes zajímavé kláštery v Schlierbachu a v Kremsmünsteru s dojezdem do městečka Traun května Sraz vícekol Mysliboř Cykloturistika v okolí Telče. Večer taneční zábava v místním kulturním domě. Zájemci se dopravují na sraz vlastním autem. V letních měsících pořádáme několik týdenních cyklovýletů po Evropě. Začínáme v červnu 15. do Alsaskem. Doprava bus s přívěsem na kola, ubytování penzion s polopenzí. Velice pěkné a nenáročné trasy po vinných cyklostezkách. V červenci od 14. do jedeme do rakouských Alp. Projedeme známá místa od Krimmelského vodoládu, Zell am See, Bad Gastein, Schladming, Radstadt okolo jezer Attersee, Mondsee, Traunsee. Ubytování v turistické ubytovně s polopenzí. V srpnu od 10. do jedeme do centrálního Švýcarska. Velice zajímavá cykloturistika od Oberalppassu přes Luzern, soutěsku řeky Aary, Engelberg, okolo Vierwaldsteterského jezera a mnoho zajímavých míst. Zvláštní trasy pro MTB vysoko v horách. Ubytování penzion s polopenzí. Poslední naší akcí je jižní Chorvatsko od 12. do 21. září. Od řeky Neretvy přes Bosnu až na ostrovy Mljet a Korčulu. Několik tras na poloostrově Pelješac. Ubytování v pensionu s polopenzí. Autobusová doprava z Telče přes Dačice, Slavonice, Č.Velenice, Č. Budějovice Více informací k jednotlivým akcím a katalog na nebo na telefonu Foto z akcí na https://www.facebook.com/pages/sk-vitoraz/ Poskytujeme půjčky Kč pro zaměstnance, ženy na MD, starobní a invalidní důchodce Volejte na tel.: Hledám pronájem bytu 1+1, 2+0. Tel. č.: Hledáme pronájem vhodného pozemku cca m 2 k zřízení výkupny druhotných surovin. Tel.: řádková inzerce

15 duben 2014 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 15 POHŘEBNÍ SLUŽBA TŘEBOŇ Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých p. Ťupa: Mobilní telefon: Pevná linka: Odpovědný pracovník p.františek Pražák: Majitel pohřební služby p. Antonín Buman: Kancelář Suchdol nad Lužnicí p. Štěpán: Nabízíme kompletní pohřební služby: Objednávání pohřbu Realizaci pohřbu včetně kompletní organizace Kremace Převoz zesnulého v rámci ČR Převoz zesnulého ze zahraničí do ČR Převoz zesnulého z ČR do zahraničí Možnost objednání pohřbu u Vás doma RESTAURACE U PÍSKOVNY N O V Ě O T E V Ř E N A Od velikonoční promo akce spojené s: - živou muzikou - diskotékou s předním pražským DJ - grilováním - skvělou gastronomií s uznávaným šéfkuchařem Asociace kuchařů ČR TOTO PRO VÁS BUDEME PŘIPRAVOVAT A USKUTEČŇOVAT PO CELOU LETNÍ SEZONU OTEVÍRACÍ DOBA: PO ČT hod. PÁ NE hod. w w w. l e a s i o r. c z Výrobní závod nadnárodní americké společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. se sídlem v Suchdole nad Lužnicí, HLEDÁ ZAMĚSTNANCE NA POZICI: MISTR VÝROBY Náplň práce: Řízení a vedení pracovního týmu cca 50 zaměstnanců ve směnném provozu Vzdělávání a rozvoj pracovního týmu Zajišťuje administrativu spojenou s vedením svého týmu Zodpovědnost za řízení procesů výroby Zodpovědnost za dodržování kvality Implementace nástrojů EBS (LEAN, MESH, EQS) Požadujeme: Min. středoškolské vzdělání Uživatelská znalost práce s PC Časová flexibilita Možnost práce ve směnném provozu Zkušenosti s vedením týmu Samostatnost Organizační schopnosti Aktivní přístup Výhodou, ale není podmínkou: Technické vzdělání Znalost AJ nebo NJ Znalost LEAN principů Znalost produktů a procesů výroby rozváděčů Zájemci se mohou hlásit nejpozději do na personálním oddělení společnosti. Výběrové řízení je vyhlášeno interně a externě. Personální oddělení tel.: ,

16 16 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ duben 2014 STUDNY VRTANÉ PRÁCE Firma PVF s.r.o. nabízí kompletní studnařské práce, zemní vrty do pr. 254 mm, vrty v sypkých a nesoudržných horninách, vrty pro tepelná čerpadla, zakládání staveb, pilotové stěny, kotvení stěn, injektáže, odvodňovací vrty. Potřebný průjezd pro vrtnou soupravu 120 cm! ZEDNICKÉ PRÁCE Obklady, dlažby Rekonstrukce bytových jader Zdeněk Šerhakl Hrdlořezy 12, Suchdol nad Lužnicí Tel.: Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 4, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 6. 10. 2014 Zasedání bude zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu PROGRAM ZASEDÁNÍ: 29. 9. 2014 v Polné 4. Nákup nového traktůrku

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání:

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012. Schválený program jednání: Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 62/2012 konaného dne 2.11.2012 Přítomni: Ježek, Polanka, Houdek, Marek M, Kotrch Vl. a J. Beneš Nepřítomni: Nehézová M.-omluvena Hosté:

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více