Rozum a vládnoucí planeta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozum a vládnoucí planeta"

Transkript

1 Rozum a vládnoucí planeta Chceme -li zkou mat povahu, založení a temperament některého člověka, musíme si nap řed uv ědomit, že rozum je základem stavby, kter ou představuje lids ká osobnost. Avšak povaha, zalo žení a temperament nejsou závislé výhradněna kvalitách rozumu, je-li jasný, ostrý, pohotový nebo pomalý a pracující s námahou, nýbržrovněžna zdrojích, z nichžčerpá podněty svých projevů. Někdy je zne u žíváno výtečnéh o roz umu zvráceným způsobem ke škod ěspolečnosti i dotyčného individua, je to mrhání svatým dědictvím. Naopak se může projevit pomalý a někdy i zcela podřadný rozum velmi kladněsvou tichou, avšak láskyplnou pokorou a sklidí za to rozsáhlý růst Duše. Z tohoto důvodu nestačí určit jen kvalitu myšlení. Je nutno zjistit rovněžzdroje a cesty projevů. Chceme-li posoudit tuto stránku nebo cokoliv jiného opravdu důkladně, musíme brát vždy zřetel na horoskop jako celek, avšak s přihlédnutím na vybranou jednotlivost, s vylou čením ostatních. Všeobecněplatí, že charakter a jeho založení posuzujeme dle Slunce, Luny, Merkura, Ascendentu a vládnoucí planety. Stalo se zvykem mnoha astrologů, považovat vládce vycházejícího znam ení za vládnou cí planetu. Je to správné, pokud jde o léka řskou astrologii, neboťascendent symbolizuje tělo, avšak posuzujeme-li povahu, která se skládá ze všech sil znázorněných horoskopický m kruhem život a, poto m ztrá cí toto pravidlo svou platnost. Místo toho musíme hledat planetu, která vykonává nejsilnější vliv, a ta je vládcem horoskopu a života bez zřetele na to, je-li vládcem Ascende ntu či nikoliv. Hledáme-li tuto planetu, pohleďme napřed na vládce Ascendentu. Je-li v elevaci, má-li některou hodnost, je-li v roho vém dom ěa má-li vel ký počet aspekt ůbez ohledu na to, jsou-li příznivé či záporné, neboť rozhoduje jejich těsnost a počet, hlavněvšak těsnost či přesnost, potom je vládce Ascendentu rovněžvládnoucí planetou, neboťbude vykonávat nejmocnější vliv v životě. Aspekty nemusí být jen příznivé, pro tože byc hom se potom set kávali na světějen s dobrými lidmi. Skute čností však je, že lidé jso u nej různ ějších pov aho vých ods tínů. Pro to vol íme vlá dno ucí planetu bez zřetele na kladnou či zápornou hodnotu aspektů. Na opak, je li ji ná plane ta ve vy šší elevaci nežvl ádce As cen dent u, je- li povýšen a, má-li výrazné hodnosti, je- li umíst ěna v rohovém doměa má-li po četnější a p řesnější aspekty nežvládc e Ascen dentu, pak je tato planeta vládnoucí, tj. vládcem horoskopu a působí mocněji v životěbez ohledu na to, že není vládcem Asc. Js ou však příp ad y, kdy je třeba brát v úv ahu dv ěplan ety, je ji ch žhodnoty jsou na úr ovni nep říl išro zdí lné a bez výrazného ods tupu ho dn ot a v ta ko vé m příp ad ěje ob tí žné pr ovést mezi ni mi vo lbu vládce. Za těchto okolností není vho dné trvat úzkostlivěna volběvl ád no uc í plan et y, ný br žbr át v úv ahu ob ěja ko vá žné čin it el e všech záležitostí života. Dotyčné planety jsou spoluvládci. Vliv vládnoucí planety, příznivěaspektované Slunce jako vládnoucí planeta. Je -li vlád cem životodárné, odvá žné, ctižád ost ivé a příz niv ěas pekto vané Slunce, pro půjčuj e ce lé povaz e d ůst ojnost a vá žnost, vzn ešen ou hr do st, kt er á se ne sn íží k žád né mu ma li ch er né mu, nízk ému a ne důst oj né mu čin u. Vyzn ačuj e se od vahou ve vhodný čas a na vhodném míst ě. Přehlíží přitom velkoryse útoky protivníků, kteří jsou pod jeho úro vní. Neo hro ženěvšak pro sazuje spr ávn é zá sady. Dychtí po uznání svých schopností a po vůdčím míst ě, cožzpůsobuje, že je pro zro zence těžké zastáva t podřízené postave ní. Je rovněžvelmi srdečný, okázalý se snahou vzbuzovat pozornost. Venuše jako vládnoucí planeta. Je -li vládcem ho ro skopu uhlazená, p řep ych ová, hudebn ěnadaná a příznivěaspektovaná Venu še, je pov aha něžná, milá, ale i zamilovaná a tou ží po lásce jako ostatní lidé po vzduchu,

2 neboťláska je těmto lidem něco jako dech života. Mají velice vřelý vztah k dětem a kro mětoho se maz lí s mno hým dom ácí m zví řátkem. Těmit o zp ůsoby pr ojevují svou lásku. Jsou ro vněž milovník y rado vánek a veřejn ých zábav, jej ich nápady jso u zaj ímavé a um ělecky hodnotné. Tyto vlastnosti uplat ňuj í při vybavení svého do mova. Milují zlato a drahoka my a vše, co rozmno žuje půvab a obo hacuje život. Jejich vkus vyjadřuje přepych. Pro svou přívětivost jsou všude oblíbeni. Jejich nej větším nedostatkem je pohodlnost a odpor k špinavé práci. Merkur jako vládnoucí planeta. Je -li Merkur, planeta ro zumu, výmlu vnosti a ob ratnosti p říznivěaspekto vaným vládce m života, dává jas né poh otové myšlení, které touží po vědomostech jako žíznivý po vodě. Vs třeb ává pohoto věa zdán livěbez námahy i nejsložitější je vy. Propůjčuje sc hop nosti pro nejrozmanitější duševní činnost, různé vědecké obory a literaturu. Tito lidé vynikají rovněž ja ko velm i p ůso bi ví a přes vědčiv í řečníc i a kaz ate lé. Jso u výj ime čněobr atn í a upl at ňují se všude. Rádi cestují a jsou úspěšnými obchodníky, zástupci a jednateli. Luna jako vládnoucí planeta. Je -li romantická, neklidná a p ředstavivostí nadaná Lun a vládcem života, jsou lidé naroz ení pod jejím vlivem příslovečnými tuláky, jimžneztuhnou nohy a daleké krajiny se jim zdají být vždy věčněze le né. Mají neukoj itel no u touhu po ce stován í a zm ěnách, která jim obvyk le nedovoluje zůstat na jednom místědéle nežje třeba, aby si vydělali na další úsek cesty. Mají plodn ou a roz mar nou fan tazii a romantickou po vahu, jížje ci zí ka ždá praktická činno st. Jsou nekli dní, nes tálí, nete ční jako náh odný závan vzduchu, který rozhýbe listí stro můa hn ed se zt ratí, ja ko tros ky na mo ři života zmí tané vinami sem a tam. Bývaj í mediál ně založeni, ačkol iv si to ob vy kl e ne uv ědo mu jí. Js ou ne ško dn í, ne zo dp ov ědn í a ne důvěry hodní všude tam, kde je nutno vynaložit úsilí a námahu. Saturn jako vládnoucí planeta. Kd yžvážný, pro zír avý, hlu boký, důkla dný a příz ni věaspek to van ý Saturn je vládcem života, jsou lidé jím ovlivnění také hlubokomyslné pov ahy. Maj í nápad něvyvinutý smysl pro zod pov ědnost, jsou plni předvídavos ti, rovn ěžpravdomluvní a jsou dobrými rádci. Je jic h prá ce se vyzna čuje soust avn ost í, po řádkem a dobrou org ani za cí. Js ou stříd mí, šetrn í, ho sp od ár ní sp ra ve dliví. Je jich sp ra ve dl no st se vy zn ačuj e tvr do st í ažkr ut os tí, po st rá da jí mi lo sr dn os t a soucit. Dalšími vla stnostmi jsou cudnost, st řídmos t v jídle a pití a vůbe c vzor né ná vyky. Ne zn aj í v šak sl it ov án í s těmi, kd ožne do ká žou p řek on at sv é ch yb y a zl oz vy ky a do st an ou se v d ůsl ed ku svého závadného po čínání do rozporu se zákonem. Neje ví žádného smyslu pro rad ovánky, požitky a spo le čnost jiných, jso u vcelku so běst ační, vlas tním i rá dc i a spol eční ky. Js ou ro vněžuz ná va ní a ctění v okr uhu své společnos ti, avšak ned ove dou si vysloužit lás ku. a přízeňsvého okolí. Ju pi te r ja ko vl ád no uc í pl an et a. Je -li veselý, družný a šlechetný Jupiter vládnoucí planetou, jsou takoví lidé poznamenáni to uh ou po ct i a uz ná ní sp ol e čno st í, v je jí mžstřed u žijí. Sna ží se vyn ikno ut ja ko opo ry cír kve, prá vní ho řádu a sp ravedlností a zaujmout čestnou veřejnou funkci. Ne vy da ří-li se jí m ty to zá m ěry, věnu jí se před no st něpo vo lá ní prá vn íka neb o léka ře. Jsou to v ře lí d r u žní lidé, nec hyb í jim úsm ěv, dob rá nál ada a. vyznačují se srd ečným sti ske m ruk y. Set ká ní s nimi je vždy okamžikem radosti a jsou prot o vždy a všude vítaný mi ho st y. Do dr žuj í zá ko ny a je dn ají sp ra vedl iv ě. Js ou však naklon ěni dop ro váz et svo u spraved lnost tolerancí a soucitem. Sami jsou bezúhonní, vůči jiným milí, laskaví, shovívaví,

3 mí rn í a mají pochopení pro jejich mravní poklesky. Lidumilné založení činí z nic h och otn é pomocníky soc iál níc h a dobročinných institucí. Nejsou pouze ctění a vá žení, ale i milován í v okruhu, svých známých. Mars jako Vládnoucí planeta. Je-li nadšený, výkonný, konstr uktivní a bojovný Mar s přízn ivěozářeným vládcem, dychtí lid é nar ozeni pod vli vem jeho paprsku po ut kání se složitými úk ol y života. Jsou proniknutí niternou touhou po vít ězst ví nad světem. Nez áleží jim tolik na to m, co dělají, ale spí šna náro čno sti úkol ů, um ožňuj ící přim ěřen é up latnění konstruktivních sil, které hrozí výbuch em, nejsou -li up ot řebeny. Velikost a složitost úloh jim zp ůsobuje stupňovanou radost. Mají tudíž kva lifik aci pr ůkop níkůcivil iza ce, jsou to in žený ři a podni katel é, kte ří stavějí města a spojují je dopravními tepnami všeho druhu, objevují surovinové zdroje světa a zpracovávají je na užitečné předměty. Jsou velice nedůtkliví vůči nějakému omezování a nestrpí žádné vměšování do pracovních postupů. Tito zrozenci ovládají ostatní a podřizují si je holou silou, neboťneznají ani taktní chování, ani diplomatické zacházení. Prosazují se pou hou moc í. Sna dno vyd ělávají pen íze, ale vyd áva jí je marnotratněa leh kom ysl n ě. Str učněřečeno, jsou vel mi výstředn í a dos taví-li se zvraty a ne úspěch y, zůstan ou bez prostředků, ale nikoliv bezradní a poražení. Jejich nezdolná vnitřní síla jim zabezpečuje brzké zot avení, jej ich průboj nos t je zno vu postaví na noh y. Povaha je náchylná k šílené odvaze a z tohoto důvodu dochází k úrazům a násilné smrti. Uran jako vládnoucí planeta. Je-li ori ginální, romantický, výst řední a příznivěaspektovaný Uran vládce m živ ota, setkávám e se s id ealist ickou, nev šed ní a utopickou povahou. Tito lidé všeobecněnes nášejí běžné zvyky a oby čeje živ ot a a spol ečno sti, s ro zh od no sti od vr hu jí ta to po uta a ve do u zvlá štní život po znamenaný odli šným chován ím, nevšedními zá jm y a pr oj ev y. Vy zn a čuj í se čet ný mi vý jim e čný mi li bůst ka mi a jsou všelij ak pověrčiví, pro běžné ho člo věka pokrokoví a nepochopitelní. Zár oveň jsou průkopník y nového věku, v jehožprůběhu budou uskutečněny mnohé ideje, které dnes pokládáme za uto pi e, ale čas em se stan ou obecněuz návaný mi skut e čnostmi. Ti to lidé bývají rovněžvyn ález ci tohoto světa, neboťjsou ve spojení s vyšším i světy, v nichžse nachá zejí ideje Sva tého Vědomí, kte ré proni kají do vědom í těchto dosta tečněcit livýc h lidí, takže je dovedou zac hytit a zužitkovat ve pro spěch lidstva. Uranovci jso u vel ice svéhla ví a ma jí v zálo ze vždy odůvo dn ění pro obha jo bu sv ýc h názor ůa za jišťují se pro ti úto k ům ost atn ích, kte ří nesou hla sí s jej ich způsobem života. Neptun jako vládnoucí planeta Je-li vládno ucí planet ou příznivěozářený, okultní a mystický Neptun, máme před sebou člověka zvláštních sil, jehožpříznačným znamením je nevšední výraz očí, jejichžpohled je nutno zachytit, chceme-li jej hodnotit. Zdá se, jakoby pronikal vše neprůhledné před sebou. Není však třeba tento typ podrobněrozebírat, neboťje celkem vzácný a průměrný astrolog se s ním setkává jen ojediněle. Jen okultista může poznat a posuzovat okultistu. Vliv poškozené vládnoucí planety Jsou-li vládnoucí planety poškozeny konjunkcí, paralelou, kvadratur ou neb o opo zic í jin ých pla net, zvl áštěškůdci, tj. Saturnem, Marsem, Uranem a Neptunem, působí na život nepřátelsky a tyto vlivy lze popsat podrobněji následovně:

4 Poškozené Slunce jako vládnoucí planeta. Je-li zbab ělé a nafoukané poškozené Slunce vládcem života, jsou lidé zrození pod jeho zeslabujícím vlivem velmi sobečtí, překypují chvástavostí, povýšeností a zdůrazňováním vlastní důležitosti. Dosáhnouli vedoucího postavení nebo převahy nad někým, potom dovedou nahán ět strach a vymáhat úctu železnou pěstí, šlapou po jeho nejútlejších citech bez sebemenších výčitek svědomí nebo lítosti. Dostanou-li se však tito bezpáteřní slaboši sami do podřízeného postavení, budou se hrbit, krčit a plazit a podřizovat se každému rozmaru svého pána, ačkoliv jej z hloubi duše nenávidí. Jejich nenávist je však držena na uzděvlastním strachem. Kňučí a ubrekují nebo se uchylují k lichocení při sebemenším náznaku nevole svého chlebodárce, ačkoliv by na něj skočili a rozsápali ho, kdyb y měli možnost. Tento vliv Slunce je jedním z nejhorších, který se vůbec vyskytuje. Poškozená Venuše jako vládnoucí planeta. Je-li nedbalá, líná a zahál čivá poškozená Venuše vládcem horoskopu, jsou takoví lidé smyslní a prostopášní, nepořádní, ucouraní, se zka ženými a zvrhl ými choutkam i, jimžpředchází špatná pověst. Jsou to příživnici, kteří žijí na účet společnosti. Vyjadřují se hlučněa neslušněa mají v oblibě vřískavou a skřípavou hudbu, rádi hýří a předvádí svou zkaženost. Jejich city jsou na úrovni nízkých vášní, prodejné lásky a mravní zkaženosti. Obklopují se cetkami a pozlátkem, křiklavými barvami a lacinými náhražkami půvabu a pravých hodnot. Poško ze ný Merkur jako vládnoucí planeta. Je-li prolhaný, nečestný a neobratný poškozený Merkur vládcem života, jsou lidé narození pod jeho vlivem buďrozumověúplnězaostalí, v důsledkutoho nedovedou. jednat samostatněa jsou odkázáni na cizí vedení a dohled, anebo jsou tak prohnaní a mazaní, že umějí skrývat své skutečné smýšlení a okrádají ostatní lidí jako zloději, kape sní zlod ěji, podv odní ci a zlo činci podo bného ražení. Sous tavnělžou a kla mou, navádějí jiné, aby mluvili pravdu, je-li jim to na škodu a v neprospěch. Jsou buďtežkopádní a nechápaví anebo dokonale vychytralí, že činí dojem., jakoby byli hnáni nezadržitelnou silou, která je nutí vodit za nos důvěřivé lidi. Vyznamenávají se jako tajní důvěrníci, provokatéři a v podobných nechutných zaměstnáních. Ve svém počínání jsou veskrze nedůvěryhodní a nespolehliví, nervovými chorobami postižení zvrhlíci, kteří tvoří zhoubné nádory na těle spol ečnosti. Tito lidé bývají téžrušivými, žvanily a mluvky vždy připravenými vyslovit svou jedovatou kritiku a své pomluvy a poškodit bezúhonnou pověst jiných. Jsou v každém ohledu nebezpeční společnosti. Poškozená Luna jako vládnoucí planeta. Je-li proměnlivá a zasněná Luna vládnoucí planetou, činí člověka velice neklidného a bez chuti k jakékoliv práci, vrtkavého, stěhovavého a ve stálé m pohyb u. Nemůže-li se pohybova t z města do města, potom přechází z domu do domu a z jednoho prostředí do jiného co nej častěji, pokud mu to jen trochu dovolují okolnosti. Svým neklidem přivádí z rovnováhy každého, s nímžpřichází do st yku. Js ou -li poškoze ní ve lmi siln á, trpí ná lada a myšle ní kolí sá v rytmu lunárního pohybu. Poškozený Saturn jako vládnoucí planeta. Je-li chorobný, melancholický a zlý Saturn poškozeným vládcem, života, zbavuje ho veškeré radosti a štěstí a činí z těchto lidí samotáře a zachmuřené mrzouty. Stávají se bídnými lakomci, moří se hladem, vzdávají se všeho pohodlí světa i tehdy, mají-li dostatek, prost ředku k uspokojení i náročnějších potřeb. Jsou krutí, bezcitní a počínání jiných sledují s podezřením a nedůvěrou. Stane-li se takový člov ěk detekti vem, po číná si jako šelma, která uštve svou oběťk smrti a raduje se z jejího utrpení. Urážky a křivdy si pamatuje navždy a usiluje o odplatu, dokud žije. Avšak konec takových lidí je vždycky zlý. Dříve nebo později sami klopýtnou a padají do léčky, kterou nastražili jiným. Jejich konec je trpký a svět

5 ho zaznamenává s úlevou. Poškozený Jupiter jako vládnoucí planeta. Je-li lhostejný, nabubřelý a sobecký Jupiter poškozeným vládcem života, stává se takový člověk často příživníkem, hráčem a spekulantem oddaným sportu, zábavám a okázalosti. Chodí křiklavěoblečen, nos í fale šné šperky a jiné laciné ozdůbky. Potkáváme ho v sázkových kancelářích, na závodních a dostihových dráhách. Hra v karty bývá jeho oblíbeným, případněhlavním prostředkem výdělku a obživy. Chová se hlučněa je velice zištný, musí upoutat pozornost okolí a nevybírá přitom ani prostředky, ani způsoby. Je častým hostem u soudů, kde se zodpovídá ze svého podloudného podnikání a pochybných stykůnebo pro nezaplacené dluhy, neboťnikd y nep latí cenu za své neskromn é náro ky. Je obtí žné přinutit ho k vyrovnání dluhů. Na stranědělnické třídy vystupuje jako demagog a agitátor a podněcuje stávky a demonstrace, avšak je vždy připraven prodat a zradit odborovou organizaci zaměstnavatelům, Najdeme je rovněžjako hokynáře a majitele malých obchůdků s laciným zbožím a v podobných zaměstnáních. Poškozený Mars jako vládnoucí planeta. Je-li nadutý, opová žlivý, sobecký a šíleněodvážný Mars poškozeným vládce m života, je takový člověk bezmezným sobcem, který se domáhá svých žádostí silou a ničením, selžou-li jiné prostředky. Dává přednost násilnému vnucování své vůle před jejím prosazením bez boje. Je poháněčem první třídy, bývá mistrem na železničních a podobných stavbách, je to lhář, chvastoun, hromotluk, rváča odvá žlivec, kdykoliv připravený vsadit všechno na jednu kartu, riskovat vlastní i cizí životy bez ohledu na okolnosti. Poškozený Uran jako vládnoucí planeta. Je-li neústupný, zmatený a nezávislý Uran poškozeným vládcem života, je myšlení zam ěřeno velice úzce a jednostranněna některou oblast. Takoví lidé se stávají fanatickými zastánci svého nazírání. Kromětoho jsou obvykle mimořádněsmyslní a mají zvrácené záliby. Pohotově, malichernými důvody hájí své názory. Jsou zmámení svými lib ůstkami a nedovedou ani pochopit, ani uznat, že jejich vlastní slova mluví proti jejich vlast ním názor ům. Stáva jí se vždy přívrženci radikálních a neobvyklých hnutí a myšlenkových proudů. Poškozený Neptun jako vládnoucí planeta. Je-li mediální, nervověvratký, vůči soběshovívavý a pohodlný Neptun poškozeným vládcem života, je takový člověk zasněný a nervověpostižený s náchylností stát se mediem nevyspělých duchov ních bytostí bez hmotného těla. Hrozí mu rovněžposedlost těmito bytostmi. Dovede vyvinou t psychic ké síly a schopnosti nižšího řádu, jako je bezd ěčná jasnovidnost nebo zírání do krystalu. Nemůže-li dosp ět k výsled kům, uchyluje se k předstírání mediumity nebo jinýc h duc hovní ch dar ůa ta kto kla me a podvá dí jin é. Umí skvěle napodobovat a snadno přesvědčuje své posluchače i diváky. Vliv znamení rohových domůna mentalitu Jsou-li rohové domy v základních znameních, tj. v Beranu, Raku, Vahách a Kozorohu, je to obecnou známkou duševní obratnosti, pohotového chápání a důrazného a nadšeného přístupu k práci. Je to člověk s dobrou organizační schopností a pracovní výkonností, jenždovede ukončit úspěšně každou započatou práci. Je to smělý, statečný a nezkrotný duch. Tyto vlastnosti jsou zvlášťzřejmé, je-li mnoho planet v základ ních znameních. Tyto lidi lze zařadit do třídy obchodníkůa podnikatelůtohoto světa. Jsou-li rohové domy, (tj. první, čtvrtý, sedmý a desátý), v pevných znameních, tj. v Býku, ve Lvu,

6 ve Štíru a Vodnáři, naznačuje to hloubku myšlení, které je pomalé a těžkopádné a potřebuje čas, neždospěje k rozhodnutí. Takoví lidé proměřují hloubku vody vždy dvakrát, neždo ní skočí. Dospějí-li k úsudku, drží se určeného směru s obdivuhodnou vytrvalostí a trpělivostí, které jim nakonec zajišťují úspěch. Jsou spolehliví, plní své povinnosti a závazky. Jeji ch zása dním nedo stat kem je, že se dostávají do vyje žděných kolejí a v důsledku toho jsou úzkoprsí se zúženým rozhledem. Způsob myšlení je velmi originální a lze je zařadit mezi vynálezce tohoto světa. Tyto výpovědi platí zejména tehdy, je-li mnoho planet v pevných znameních. Jsou-li rohové domy v pohyblivých znameních, tj. v Blížencích, Panně, Střelci, Rybách, je způsob myšlení nestálý, povrchní, proměnlivý a váhavý. Tit o lidé se rych le ujímají nějak é záležitosti a snadno se rozhodují, ale vzápětí na to zapomínají a mění svůj názor. Dovedou dobře napodobova t a často předstírají vlastnosti, které jsou jim úplněcizí. Snadno jsou unášeni citovými pohnutkami. Nepatrné příčiny je nepřiměřeněpovzbuzují a uvádějí do povznesené nálady, avšak hned na to je jiná bezvýzna mná p říčina sráží k zemi. Stručněřečeno, jsou nestálí a nespolehliví, neboťneznají pořadí svých myšlenek ani minutu dopředu. Tito lidé patří do třídy vyjednávačůa zprostředkovatelůtohoto světa a zaujímají podřízená a služební místa. Tyto popisy mají platnost hlavněv těch případech, je-li mnoho planet v pohyblivých znameních. Vliv znamení Ascendentu na mentalitu Není -li na Ascendent u žádných planet, má vycházející znamení (tedy znamení Ascendentu) zesílený vliv na způsob myšlení. Vycházející Beran dává rázný, nadšený a ctižádostivý způsob myšlení, avšak je náchylný k unáhlenosti, impulzívnímu jednání a prudkosti. Vycházející Býk dává neústupnou, svéhlavou, sobeckou, závistivou, chamtivou a zlomyslnou povahu. Vycházející Blíženci dávají rychlé, obratné a pohotové myšlení, snadn o přizpůsobivé podmínkám, avšak povrchní do té míry, že naprosto postrádají schopnost soustavného úsilí a dosažení trvalého úspěchu. Vycházející Rak dává negativní a vnímavý rozum nadaný představivostí, někdy chorobného založení, též zdrženlivý a nedůvěřivý. Dospěje-li však ke kladnému závěru, sleduje své úmysly s houževnatostí. Je jinak sympatický, pohostinný a milý. Vycházející Lev dává přímý, otevřený a ctižádostivý způsob myšlení, pevnou vůli, povaha je hrdá, čestná a vlídná, avšak se sklonem k unáhlenosti, prudkosti, smyslnosti a výstřednímu počínání. Vycházející Panna dává kritické, zdrženlivé a důmyslné myšlení, které je schopno rozvinout mnoho idejí. Avšak takový člověk nepřivede své nápady k použitelnému zakončení, není-li k tomu pob íze n. Je sob ecký, nevtír avý a pohrou žen do světa vlastních myšlenek. Jen zřídka navazuje důvěrné vztahy a málokdy se s někým spřátelí. Vycházející Váhy dávají poněkud lehkomyslného, avšak dobrotivéh o a sympa tického duc ha, kter ý ned ove de dos ti pevn ě uc hopi t nas kýta jící se příl ežitosti a ut kat se s holý mi skutečnostmi. Takoví lidé jsou uná šeni proudem života, snaží se co nejvíc vych utna t je ho příj emné strá nk y a vyhý ba jí se všem u tr pk ém u. Dych tí po uz nání a na op látku uc tívají své přát ele, s nimi žjsou těsněspjati.

7 Vycházející Ští r plodí dva typy myšlení. Je to jedno z nej mystičtějších znamení zvěrokruhu. V některých případech je symbolizováno orlem, který znázorňuje vznešený a ušlechtilý typ, jenždosáhl výšky orla kroužícího vysoko nad zemí. Jiným zobrazením je ha d, kter ý se plaz í v pr achu a dalším přip od ob nění m je ští r. Ve skutečnosti, že ha d u štkne a ští r pora ní svým oc asem, se skrý vá po divuhodný okultní význam, avšak pro naše nynější účel y ji nebudeme rozebírat. První typ rozumu uvedený orlem je vá žný, soustředěný a zaměřený na vys oké ideály. Vyzna čuje se důstojným chováním, je hrdý a spo lehlivěovládá své cit y. Tito lid é bývají obv ykle velmi zdr ženliví a jsou svými vlastními rádci. Druhý typ znázorn ěný hadem je úplnějiný. Je klamný, lstivý, úsko čný, mlčen li vý. Dl ou ho si pa ma tu je do mn ělé ne bo sk ut ečné ur ážky a křivd y, je žneodp ou ští. Je ro vn ěžsmy sl ný, žárlivý a náruživý. Má ostrý jazyk a prudkou povahu. Vy ch áz ej íc í St řel ec pr op ůjčuj e zp ůso b my šle ní, kt er ý se vy zn ačuje rázn ostí, idealizmem a velkor yso stí, po strádá však poněkud ctižádost. Tito lidé bývají horliví, příchyl ní a někdy velmi d ůrazní, zastávají-li svůj názor. Vycházející Kozoroh ud ěluje způso b myšlení, který se vyz načuje taktn ostí, diplomatickým postupe m, hloubko u a promyšleností, rovněžvšak sobectvím, závistí a chamt ivostí. Těmto lidem hrozí uvíz nutí ve vyje žděných kolejí ch a stávají se v důsledku toho omezení. Setkajíli se s odporem, setrvávají na svém stanovisku. a vy čkávají na příl ežitost k pomstě. Jsou se bevědomí, spolehli ví a vytrvalí v každé práci. Vyc ház ejí cí Vodná řdává dobrý intel ekt a přátelské, sympatické a lids ké za ložení, součas ně však velk ou or ig inal it u a nezávislo st. Ta koví lidé ne snes ou zasa hová ní do okruhu svých li bůstek a vrt och u a neo blo mněsledují vla stní směr bez ohledu na to, co si jiní myslí nebo říkají. Občas jednají i v protikladu s vlastním p řesvědčením jen proto, aby předvedli svou nezávislost. Vy ch áz ej íc í Ry by dáva jí my šle ní po znam en an é se nt im en tálností a ro mantizmem s ná ch ylností k úz kosti, tráp ení a neklidu, ro vn ěžse zájm em o ok ultní a myst ic ké je vy a te or ie. Po vaha je velmi ci tl ivá a vnímá negati vní cizí ná lady, kter é se odrá žejí ve vlastních pocitech a způsobují stísněnost a neklid Zdroj: Poselství hvězd / Max Heindel, Augusta Fossová-Heindelová ; [překlad Josef Oršulík] české vyd.. -- V Tišnově: SURSUM, s. : il.

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Astrologie sedmi paprsků

Astrologie sedmi paprsků Astrologie sedmi paprsků Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí je Velký

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

Ý Ř ÁŘ Í Ť Č ú š ž é ú ř é é Ň ÁŘ Á Í É Í ú ř ř ř š š é š é ř é ů Ň Ý ť ÁŘ Á Ř ř é ř š ž ů é ř ú ú é ř é ú ů ř ů ř ó ž é ř é ř é ů ř é ž é ó ůž ž ř ř ú ž ř é ž ř é é é ř ž ž é é é š ž é š é ž é š é É š

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com (0) 40 214 P ího čela TR o spouštěc nivé ceny íh n d a z y íl íz D rnativa za př Kvalitní alte ací stojiny TRP Dosedady i hmotnost kl Ušetřete ná kvalitních ent vysoce ami pletní sortim všechny značky.

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS

Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS Metodi ký ávod pro kontrolu výko u spisové služ vede é prostřed i tví ESSS zkuše osti po ro e apliková í Jan Frk jan.frk@mvcr.cz Vznik etodi kého ávodu Iniciovalo CNZ o.s. Realizoval OAS Ministerstva vnitra

Více

Ě Ý Č ř é Ž ů Á á á Ž á ů ů ž é š č š Ž é ř á é ář š č á Ž č ář é á č ů Š Ý š ř é š á é é Žďá ů á á Ž š ů ŽďáÍ á Ž á é áš š éůž š é Ž á é ž á č á ů á á é Š áž á á ů ř ř šř Č ů á ř ň ů á ů á é č é á š á

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

ŤAutomatick ffi,rolba AUToMATI crá převooovka jedin cft23 Pokud bystesi moh ivybrat zaízení,kter by současn usnadni o ízení' zýši o pohod ía ce kov i bezpečnost, co byste zvo i i?vo ba je zce ajednoduch'

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Ř Ý ý ó ý ý žó ý é ó ó é é ž ý ó ó é ó ó é ů ú ř ř é ý ř ó ž ý ý ř Š ó ó é ř Š ó é ý ó ó ý é ý Č ů ř ú Č é ř ú Č é ó é ř ý ž ň é ý é ř ó é ž é ř ž Ú Ž ř ů úř ž ó ý ů ů ó ů ý ž ů é ů Ý ý ó ó ó ý ů ý žó

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více