Rozum a vládnoucí planeta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozum a vládnoucí planeta"

Transkript

1 Rozum a vládnoucí planeta Chceme -li zkou mat povahu, založení a temperament některého člověka, musíme si nap řed uv ědomit, že rozum je základem stavby, kter ou představuje lids ká osobnost. Avšak povaha, zalo žení a temperament nejsou závislé výhradněna kvalitách rozumu, je-li jasný, ostrý, pohotový nebo pomalý a pracující s námahou, nýbržrovněžna zdrojích, z nichžčerpá podněty svých projevů. Někdy je zne u žíváno výtečnéh o roz umu zvráceným způsobem ke škod ěspolečnosti i dotyčného individua, je to mrhání svatým dědictvím. Naopak se může projevit pomalý a někdy i zcela podřadný rozum velmi kladněsvou tichou, avšak láskyplnou pokorou a sklidí za to rozsáhlý růst Duše. Z tohoto důvodu nestačí určit jen kvalitu myšlení. Je nutno zjistit rovněžzdroje a cesty projevů. Chceme-li posoudit tuto stránku nebo cokoliv jiného opravdu důkladně, musíme brát vždy zřetel na horoskop jako celek, avšak s přihlédnutím na vybranou jednotlivost, s vylou čením ostatních. Všeobecněplatí, že charakter a jeho založení posuzujeme dle Slunce, Luny, Merkura, Ascendentu a vládnoucí planety. Stalo se zvykem mnoha astrologů, považovat vládce vycházejícího znam ení za vládnou cí planetu. Je to správné, pokud jde o léka řskou astrologii, neboťascendent symbolizuje tělo, avšak posuzujeme-li povahu, která se skládá ze všech sil znázorněných horoskopický m kruhem život a, poto m ztrá cí toto pravidlo svou platnost. Místo toho musíme hledat planetu, která vykonává nejsilnější vliv, a ta je vládcem horoskopu a života bez zřetele na to, je-li vládcem Ascende ntu či nikoliv. Hledáme-li tuto planetu, pohleďme napřed na vládce Ascendentu. Je-li v elevaci, má-li některou hodnost, je-li v roho vém dom ěa má-li vel ký počet aspekt ůbez ohledu na to, jsou-li příznivé či záporné, neboť rozhoduje jejich těsnost a počet, hlavněvšak těsnost či přesnost, potom je vládce Ascendentu rovněžvládnoucí planetou, neboťbude vykonávat nejmocnější vliv v životě. Aspekty nemusí být jen příznivé, pro tože byc hom se potom set kávali na světějen s dobrými lidmi. Skute čností však je, že lidé jso u nej různ ějších pov aho vých ods tínů. Pro to vol íme vlá dno ucí planetu bez zřetele na kladnou či zápornou hodnotu aspektů. Na opak, je li ji ná plane ta ve vy šší elevaci nežvl ádce As cen dent u, je- li povýšen a, má-li výrazné hodnosti, je- li umíst ěna v rohovém doměa má-li po četnější a p řesnější aspekty nežvládc e Ascen dentu, pak je tato planeta vládnoucí, tj. vládcem horoskopu a působí mocněji v životěbez ohledu na to, že není vládcem Asc. Js ou však příp ad y, kdy je třeba brát v úv ahu dv ěplan ety, je ji ch žhodnoty jsou na úr ovni nep říl išro zdí lné a bez výrazného ods tupu ho dn ot a v ta ko vé m příp ad ěje ob tí žné pr ovést mezi ni mi vo lbu vládce. Za těchto okolností není vho dné trvat úzkostlivěna volběvl ád no uc í plan et y, ný br žbr át v úv ahu ob ěja ko vá žné čin it el e všech záležitostí života. Dotyčné planety jsou spoluvládci. Vliv vládnoucí planety, příznivěaspektované Slunce jako vládnoucí planeta. Je -li vlád cem životodárné, odvá žné, ctižád ost ivé a příz niv ěas pekto vané Slunce, pro půjčuj e ce lé povaz e d ůst ojnost a vá žnost, vzn ešen ou hr do st, kt er á se ne sn íží k žád né mu ma li ch er né mu, nízk ému a ne důst oj né mu čin u. Vyzn ačuj e se od vahou ve vhodný čas a na vhodném míst ě. Přehlíží přitom velkoryse útoky protivníků, kteří jsou pod jeho úro vní. Neo hro ženěvšak pro sazuje spr ávn é zá sady. Dychtí po uznání svých schopností a po vůdčím míst ě, cožzpůsobuje, že je pro zro zence těžké zastáva t podřízené postave ní. Je rovněžvelmi srdečný, okázalý se snahou vzbuzovat pozornost. Venuše jako vládnoucí planeta. Je -li vládcem ho ro skopu uhlazená, p řep ych ová, hudebn ěnadaná a příznivěaspektovaná Venu še, je pov aha něžná, milá, ale i zamilovaná a tou ží po lásce jako ostatní lidé po vzduchu,

2 neboťláska je těmto lidem něco jako dech života. Mají velice vřelý vztah k dětem a kro mětoho se maz lí s mno hým dom ácí m zví řátkem. Těmit o zp ůsoby pr ojevují svou lásku. Jsou ro vněž milovník y rado vánek a veřejn ých zábav, jej ich nápady jso u zaj ímavé a um ělecky hodnotné. Tyto vlastnosti uplat ňuj í při vybavení svého do mova. Milují zlato a drahoka my a vše, co rozmno žuje půvab a obo hacuje život. Jejich vkus vyjadřuje přepych. Pro svou přívětivost jsou všude oblíbeni. Jejich nej větším nedostatkem je pohodlnost a odpor k špinavé práci. Merkur jako vládnoucí planeta. Je -li Merkur, planeta ro zumu, výmlu vnosti a ob ratnosti p říznivěaspekto vaným vládce m života, dává jas né poh otové myšlení, které touží po vědomostech jako žíznivý po vodě. Vs třeb ává pohoto věa zdán livěbez námahy i nejsložitější je vy. Propůjčuje sc hop nosti pro nejrozmanitější duševní činnost, různé vědecké obory a literaturu. Tito lidé vynikají rovněž ja ko velm i p ůso bi ví a přes vědčiv í řečníc i a kaz ate lé. Jso u výj ime čněobr atn í a upl at ňují se všude. Rádi cestují a jsou úspěšnými obchodníky, zástupci a jednateli. Luna jako vládnoucí planeta. Je -li romantická, neklidná a p ředstavivostí nadaná Lun a vládcem života, jsou lidé naroz ení pod jejím vlivem příslovečnými tuláky, jimžneztuhnou nohy a daleké krajiny se jim zdají být vždy věčněze le né. Mají neukoj itel no u touhu po ce stován í a zm ěnách, která jim obvyk le nedovoluje zůstat na jednom místědéle nežje třeba, aby si vydělali na další úsek cesty. Mají plodn ou a roz mar nou fan tazii a romantickou po vahu, jížje ci zí ka ždá praktická činno st. Jsou nekli dní, nes tálí, nete ční jako náh odný závan vzduchu, který rozhýbe listí stro můa hn ed se zt ratí, ja ko tros ky na mo ři života zmí tané vinami sem a tam. Bývaj í mediál ně založeni, ačkol iv si to ob vy kl e ne uv ědo mu jí. Js ou ne ško dn í, ne zo dp ov ědn í a ne důvěry hodní všude tam, kde je nutno vynaložit úsilí a námahu. Saturn jako vládnoucí planeta. Kd yžvážný, pro zír avý, hlu boký, důkla dný a příz ni věaspek to van ý Saturn je vládcem života, jsou lidé jím ovlivnění také hlubokomyslné pov ahy. Maj í nápad něvyvinutý smysl pro zod pov ědnost, jsou plni předvídavos ti, rovn ěžpravdomluvní a jsou dobrými rádci. Je jic h prá ce se vyzna čuje soust avn ost í, po řádkem a dobrou org ani za cí. Js ou stříd mí, šetrn í, ho sp od ár ní sp ra ve dliví. Je jich sp ra ve dl no st se vy zn ačuj e tvr do st í ažkr ut os tí, po st rá da jí mi lo sr dn os t a soucit. Dalšími vla stnostmi jsou cudnost, st řídmos t v jídle a pití a vůbe c vzor né ná vyky. Ne zn aj í v šak sl it ov án í s těmi, kd ožne do ká žou p řek on at sv é ch yb y a zl oz vy ky a do st an ou se v d ůsl ed ku svého závadného po čínání do rozporu se zákonem. Neje ví žádného smyslu pro rad ovánky, požitky a spo le čnost jiných, jso u vcelku so běst ační, vlas tním i rá dc i a spol eční ky. Js ou ro vněžuz ná va ní a ctění v okr uhu své společnos ti, avšak ned ove dou si vysloužit lás ku. a přízeňsvého okolí. Ju pi te r ja ko vl ád no uc í pl an et a. Je -li veselý, družný a šlechetný Jupiter vládnoucí planetou, jsou takoví lidé poznamenáni to uh ou po ct i a uz ná ní sp ol e čno st í, v je jí mžstřed u žijí. Sna ží se vyn ikno ut ja ko opo ry cír kve, prá vní ho řádu a sp ravedlností a zaujmout čestnou veřejnou funkci. Ne vy da ří-li se jí m ty to zá m ěry, věnu jí se před no st něpo vo lá ní prá vn íka neb o léka ře. Jsou to v ře lí d r u žní lidé, nec hyb í jim úsm ěv, dob rá nál ada a. vyznačují se srd ečným sti ske m ruk y. Set ká ní s nimi je vždy okamžikem radosti a jsou prot o vždy a všude vítaný mi ho st y. Do dr žuj í zá ko ny a je dn ají sp ra vedl iv ě. Js ou však naklon ěni dop ro váz et svo u spraved lnost tolerancí a soucitem. Sami jsou bezúhonní, vůči jiným milí, laskaví, shovívaví,

3 mí rn í a mají pochopení pro jejich mravní poklesky. Lidumilné založení činí z nic h och otn é pomocníky soc iál níc h a dobročinných institucí. Nejsou pouze ctění a vá žení, ale i milován í v okruhu, svých známých. Mars jako Vládnoucí planeta. Je-li nadšený, výkonný, konstr uktivní a bojovný Mar s přízn ivěozářeným vládcem, dychtí lid é nar ozeni pod vli vem jeho paprsku po ut kání se složitými úk ol y života. Jsou proniknutí niternou touhou po vít ězst ví nad světem. Nez áleží jim tolik na to m, co dělají, ale spí šna náro čno sti úkol ů, um ožňuj ící přim ěřen é up latnění konstruktivních sil, které hrozí výbuch em, nejsou -li up ot řebeny. Velikost a složitost úloh jim zp ůsobuje stupňovanou radost. Mají tudíž kva lifik aci pr ůkop níkůcivil iza ce, jsou to in žený ři a podni katel é, kte ří stavějí města a spojují je dopravními tepnami všeho druhu, objevují surovinové zdroje světa a zpracovávají je na užitečné předměty. Jsou velice nedůtkliví vůči nějakému omezování a nestrpí žádné vměšování do pracovních postupů. Tito zrozenci ovládají ostatní a podřizují si je holou silou, neboťneznají ani taktní chování, ani diplomatické zacházení. Prosazují se pou hou moc í. Sna dno vyd ělávají pen íze, ale vyd áva jí je marnotratněa leh kom ysl n ě. Str učněřečeno, jsou vel mi výstředn í a dos taví-li se zvraty a ne úspěch y, zůstan ou bez prostředků, ale nikoliv bezradní a poražení. Jejich nezdolná vnitřní síla jim zabezpečuje brzké zot avení, jej ich průboj nos t je zno vu postaví na noh y. Povaha je náchylná k šílené odvaze a z tohoto důvodu dochází k úrazům a násilné smrti. Uran jako vládnoucí planeta. Je-li ori ginální, romantický, výst řední a příznivěaspektovaný Uran vládce m živ ota, setkávám e se s id ealist ickou, nev šed ní a utopickou povahou. Tito lidé všeobecněnes nášejí běžné zvyky a oby čeje živ ot a a spol ečno sti, s ro zh od no sti od vr hu jí ta to po uta a ve do u zvlá štní život po znamenaný odli šným chován ím, nevšedními zá jm y a pr oj ev y. Vy zn a čuj í se čet ný mi vý jim e čný mi li bůst ka mi a jsou všelij ak pověrčiví, pro běžné ho člo věka pokrokoví a nepochopitelní. Zár oveň jsou průkopník y nového věku, v jehožprůběhu budou uskutečněny mnohé ideje, které dnes pokládáme za uto pi e, ale čas em se stan ou obecněuz návaný mi skut e čnostmi. Ti to lidé bývají rovněžvyn ález ci tohoto světa, neboťjsou ve spojení s vyšším i světy, v nichžse nachá zejí ideje Sva tého Vědomí, kte ré proni kají do vědom í těchto dosta tečněcit livýc h lidí, takže je dovedou zac hytit a zužitkovat ve pro spěch lidstva. Uranovci jso u vel ice svéhla ví a ma jí v zálo ze vždy odůvo dn ění pro obha jo bu sv ýc h názor ůa za jišťují se pro ti úto k ům ost atn ích, kte ří nesou hla sí s jej ich způsobem života. Neptun jako vládnoucí planeta Je-li vládno ucí planet ou příznivěozářený, okultní a mystický Neptun, máme před sebou člověka zvláštních sil, jehožpříznačným znamením je nevšední výraz očí, jejichžpohled je nutno zachytit, chceme-li jej hodnotit. Zdá se, jakoby pronikal vše neprůhledné před sebou. Není však třeba tento typ podrobněrozebírat, neboťje celkem vzácný a průměrný astrolog se s ním setkává jen ojediněle. Jen okultista může poznat a posuzovat okultistu. Vliv poškozené vládnoucí planety Jsou-li vládnoucí planety poškozeny konjunkcí, paralelou, kvadratur ou neb o opo zic í jin ých pla net, zvl áštěškůdci, tj. Saturnem, Marsem, Uranem a Neptunem, působí na život nepřátelsky a tyto vlivy lze popsat podrobněji následovně:

4 Poškozené Slunce jako vládnoucí planeta. Je-li zbab ělé a nafoukané poškozené Slunce vládcem života, jsou lidé zrození pod jeho zeslabujícím vlivem velmi sobečtí, překypují chvástavostí, povýšeností a zdůrazňováním vlastní důležitosti. Dosáhnouli vedoucího postavení nebo převahy nad někým, potom dovedou nahán ět strach a vymáhat úctu železnou pěstí, šlapou po jeho nejútlejších citech bez sebemenších výčitek svědomí nebo lítosti. Dostanou-li se však tito bezpáteřní slaboši sami do podřízeného postavení, budou se hrbit, krčit a plazit a podřizovat se každému rozmaru svého pána, ačkoliv jej z hloubi duše nenávidí. Jejich nenávist je však držena na uzděvlastním strachem. Kňučí a ubrekují nebo se uchylují k lichocení při sebemenším náznaku nevole svého chlebodárce, ačkoliv by na něj skočili a rozsápali ho, kdyb y měli možnost. Tento vliv Slunce je jedním z nejhorších, který se vůbec vyskytuje. Poškozená Venuše jako vládnoucí planeta. Je-li nedbalá, líná a zahál čivá poškozená Venuše vládcem horoskopu, jsou takoví lidé smyslní a prostopášní, nepořádní, ucouraní, se zka ženými a zvrhl ými choutkam i, jimžpředchází špatná pověst. Jsou to příživnici, kteří žijí na účet společnosti. Vyjadřují se hlučněa neslušněa mají v oblibě vřískavou a skřípavou hudbu, rádi hýří a předvádí svou zkaženost. Jejich city jsou na úrovni nízkých vášní, prodejné lásky a mravní zkaženosti. Obklopují se cetkami a pozlátkem, křiklavými barvami a lacinými náhražkami půvabu a pravých hodnot. Poško ze ný Merkur jako vládnoucí planeta. Je-li prolhaný, nečestný a neobratný poškozený Merkur vládcem života, jsou lidé narození pod jeho vlivem buďrozumověúplnězaostalí, v důsledkutoho nedovedou. jednat samostatněa jsou odkázáni na cizí vedení a dohled, anebo jsou tak prohnaní a mazaní, že umějí skrývat své skutečné smýšlení a okrádají ostatní lidí jako zloději, kape sní zlod ěji, podv odní ci a zlo činci podo bného ražení. Sous tavnělžou a kla mou, navádějí jiné, aby mluvili pravdu, je-li jim to na škodu a v neprospěch. Jsou buďtežkopádní a nechápaví anebo dokonale vychytralí, že činí dojem., jakoby byli hnáni nezadržitelnou silou, která je nutí vodit za nos důvěřivé lidi. Vyznamenávají se jako tajní důvěrníci, provokatéři a v podobných nechutných zaměstnáních. Ve svém počínání jsou veskrze nedůvěryhodní a nespolehliví, nervovými chorobami postižení zvrhlíci, kteří tvoří zhoubné nádory na těle spol ečnosti. Tito lidé bývají téžrušivými, žvanily a mluvky vždy připravenými vyslovit svou jedovatou kritiku a své pomluvy a poškodit bezúhonnou pověst jiných. Jsou v každém ohledu nebezpeční společnosti. Poškozená Luna jako vládnoucí planeta. Je-li proměnlivá a zasněná Luna vládnoucí planetou, činí člověka velice neklidného a bez chuti k jakékoliv práci, vrtkavého, stěhovavého a ve stálé m pohyb u. Nemůže-li se pohybova t z města do města, potom přechází z domu do domu a z jednoho prostředí do jiného co nej častěji, pokud mu to jen trochu dovolují okolnosti. Svým neklidem přivádí z rovnováhy každého, s nímžpřichází do st yku. Js ou -li poškoze ní ve lmi siln á, trpí ná lada a myšle ní kolí sá v rytmu lunárního pohybu. Poškozený Saturn jako vládnoucí planeta. Je-li chorobný, melancholický a zlý Saturn poškozeným vládcem, života, zbavuje ho veškeré radosti a štěstí a činí z těchto lidí samotáře a zachmuřené mrzouty. Stávají se bídnými lakomci, moří se hladem, vzdávají se všeho pohodlí světa i tehdy, mají-li dostatek, prost ředku k uspokojení i náročnějších potřeb. Jsou krutí, bezcitní a počínání jiných sledují s podezřením a nedůvěrou. Stane-li se takový člov ěk detekti vem, po číná si jako šelma, která uštve svou oběťk smrti a raduje se z jejího utrpení. Urážky a křivdy si pamatuje navždy a usiluje o odplatu, dokud žije. Avšak konec takových lidí je vždycky zlý. Dříve nebo později sami klopýtnou a padají do léčky, kterou nastražili jiným. Jejich konec je trpký a svět

5 ho zaznamenává s úlevou. Poškozený Jupiter jako vládnoucí planeta. Je-li lhostejný, nabubřelý a sobecký Jupiter poškozeným vládcem života, stává se takový člověk často příživníkem, hráčem a spekulantem oddaným sportu, zábavám a okázalosti. Chodí křiklavěoblečen, nos í fale šné šperky a jiné laciné ozdůbky. Potkáváme ho v sázkových kancelářích, na závodních a dostihových dráhách. Hra v karty bývá jeho oblíbeným, případněhlavním prostředkem výdělku a obživy. Chová se hlučněa je velice zištný, musí upoutat pozornost okolí a nevybírá přitom ani prostředky, ani způsoby. Je častým hostem u soudů, kde se zodpovídá ze svého podloudného podnikání a pochybných stykůnebo pro nezaplacené dluhy, neboťnikd y nep latí cenu za své neskromn é náro ky. Je obtí žné přinutit ho k vyrovnání dluhů. Na stranědělnické třídy vystupuje jako demagog a agitátor a podněcuje stávky a demonstrace, avšak je vždy připraven prodat a zradit odborovou organizaci zaměstnavatelům, Najdeme je rovněžjako hokynáře a majitele malých obchůdků s laciným zbožím a v podobných zaměstnáních. Poškozený Mars jako vládnoucí planeta. Je-li nadutý, opová žlivý, sobecký a šíleněodvážný Mars poškozeným vládce m života, je takový člověk bezmezným sobcem, který se domáhá svých žádostí silou a ničením, selžou-li jiné prostředky. Dává přednost násilnému vnucování své vůle před jejím prosazením bez boje. Je poháněčem první třídy, bývá mistrem na železničních a podobných stavbách, je to lhář, chvastoun, hromotluk, rváča odvá žlivec, kdykoliv připravený vsadit všechno na jednu kartu, riskovat vlastní i cizí životy bez ohledu na okolnosti. Poškozený Uran jako vládnoucí planeta. Je-li neústupný, zmatený a nezávislý Uran poškozeným vládcem života, je myšlení zam ěřeno velice úzce a jednostranněna některou oblast. Takoví lidé se stávají fanatickými zastánci svého nazírání. Kromětoho jsou obvykle mimořádněsmyslní a mají zvrácené záliby. Pohotově, malichernými důvody hájí své názory. Jsou zmámení svými lib ůstkami a nedovedou ani pochopit, ani uznat, že jejich vlastní slova mluví proti jejich vlast ním názor ům. Stáva jí se vždy přívrženci radikálních a neobvyklých hnutí a myšlenkových proudů. Poškozený Neptun jako vládnoucí planeta. Je-li mediální, nervověvratký, vůči soběshovívavý a pohodlný Neptun poškozeným vládcem života, je takový člověk zasněný a nervověpostižený s náchylností stát se mediem nevyspělých duchov ních bytostí bez hmotného těla. Hrozí mu rovněžposedlost těmito bytostmi. Dovede vyvinou t psychic ké síly a schopnosti nižšího řádu, jako je bezd ěčná jasnovidnost nebo zírání do krystalu. Nemůže-li dosp ět k výsled kům, uchyluje se k předstírání mediumity nebo jinýc h duc hovní ch dar ůa ta kto kla me a podvá dí jin é. Umí skvěle napodobovat a snadno přesvědčuje své posluchače i diváky. Vliv znamení rohových domůna mentalitu Jsou-li rohové domy v základních znameních, tj. v Beranu, Raku, Vahách a Kozorohu, je to obecnou známkou duševní obratnosti, pohotového chápání a důrazného a nadšeného přístupu k práci. Je to člověk s dobrou organizační schopností a pracovní výkonností, jenždovede ukončit úspěšně každou započatou práci. Je to smělý, statečný a nezkrotný duch. Tyto vlastnosti jsou zvlášťzřejmé, je-li mnoho planet v základ ních znameních. Tyto lidi lze zařadit do třídy obchodníkůa podnikatelůtohoto světa. Jsou-li rohové domy, (tj. první, čtvrtý, sedmý a desátý), v pevných znameních, tj. v Býku, ve Lvu,

6 ve Štíru a Vodnáři, naznačuje to hloubku myšlení, které je pomalé a těžkopádné a potřebuje čas, neždospěje k rozhodnutí. Takoví lidé proměřují hloubku vody vždy dvakrát, neždo ní skočí. Dospějí-li k úsudku, drží se určeného směru s obdivuhodnou vytrvalostí a trpělivostí, které jim nakonec zajišťují úspěch. Jsou spolehliví, plní své povinnosti a závazky. Jeji ch zása dním nedo stat kem je, že se dostávají do vyje žděných kolejí a v důsledku toho jsou úzkoprsí se zúženým rozhledem. Způsob myšlení je velmi originální a lze je zařadit mezi vynálezce tohoto světa. Tyto výpovědi platí zejména tehdy, je-li mnoho planet v pevných znameních. Jsou-li rohové domy v pohyblivých znameních, tj. v Blížencích, Panně, Střelci, Rybách, je způsob myšlení nestálý, povrchní, proměnlivý a váhavý. Tit o lidé se rych le ujímají nějak é záležitosti a snadno se rozhodují, ale vzápětí na to zapomínají a mění svůj názor. Dovedou dobře napodobova t a často předstírají vlastnosti, které jsou jim úplněcizí. Snadno jsou unášeni citovými pohnutkami. Nepatrné příčiny je nepřiměřeněpovzbuzují a uvádějí do povznesené nálady, avšak hned na to je jiná bezvýzna mná p říčina sráží k zemi. Stručněřečeno, jsou nestálí a nespolehliví, neboťneznají pořadí svých myšlenek ani minutu dopředu. Tito lidé patří do třídy vyjednávačůa zprostředkovatelůtohoto světa a zaujímají podřízená a služební místa. Tyto popisy mají platnost hlavněv těch případech, je-li mnoho planet v pohyblivých znameních. Vliv znamení Ascendentu na mentalitu Není -li na Ascendent u žádných planet, má vycházející znamení (tedy znamení Ascendentu) zesílený vliv na způsob myšlení. Vycházející Beran dává rázný, nadšený a ctižádostivý způsob myšlení, avšak je náchylný k unáhlenosti, impulzívnímu jednání a prudkosti. Vycházející Býk dává neústupnou, svéhlavou, sobeckou, závistivou, chamtivou a zlomyslnou povahu. Vycházející Blíženci dávají rychlé, obratné a pohotové myšlení, snadn o přizpůsobivé podmínkám, avšak povrchní do té míry, že naprosto postrádají schopnost soustavného úsilí a dosažení trvalého úspěchu. Vycházející Rak dává negativní a vnímavý rozum nadaný představivostí, někdy chorobného založení, též zdrženlivý a nedůvěřivý. Dospěje-li však ke kladnému závěru, sleduje své úmysly s houževnatostí. Je jinak sympatický, pohostinný a milý. Vycházející Lev dává přímý, otevřený a ctižádostivý způsob myšlení, pevnou vůli, povaha je hrdá, čestná a vlídná, avšak se sklonem k unáhlenosti, prudkosti, smyslnosti a výstřednímu počínání. Vycházející Panna dává kritické, zdrženlivé a důmyslné myšlení, které je schopno rozvinout mnoho idejí. Avšak takový člověk nepřivede své nápady k použitelnému zakončení, není-li k tomu pob íze n. Je sob ecký, nevtír avý a pohrou žen do světa vlastních myšlenek. Jen zřídka navazuje důvěrné vztahy a málokdy se s někým spřátelí. Vycházející Váhy dávají poněkud lehkomyslného, avšak dobrotivéh o a sympa tického duc ha, kter ý ned ove de dos ti pevn ě uc hopi t nas kýta jící se příl ežitosti a ut kat se s holý mi skutečnostmi. Takoví lidé jsou uná šeni proudem života, snaží se co nejvíc vych utna t je ho příj emné strá nk y a vyhý ba jí se všem u tr pk ém u. Dych tí po uz nání a na op látku uc tívají své přát ele, s nimi žjsou těsněspjati.

7 Vycházející Ští r plodí dva typy myšlení. Je to jedno z nej mystičtějších znamení zvěrokruhu. V některých případech je symbolizováno orlem, který znázorňuje vznešený a ušlechtilý typ, jenždosáhl výšky orla kroužícího vysoko nad zemí. Jiným zobrazením je ha d, kter ý se plaz í v pr achu a dalším přip od ob nění m je ští r. Ve skutečnosti, že ha d u štkne a ští r pora ní svým oc asem, se skrý vá po divuhodný okultní význam, avšak pro naše nynější účel y ji nebudeme rozebírat. První typ rozumu uvedený orlem je vá žný, soustředěný a zaměřený na vys oké ideály. Vyzna čuje se důstojným chováním, je hrdý a spo lehlivěovládá své cit y. Tito lid é bývají obv ykle velmi zdr ženliví a jsou svými vlastními rádci. Druhý typ znázorn ěný hadem je úplnějiný. Je klamný, lstivý, úsko čný, mlčen li vý. Dl ou ho si pa ma tu je do mn ělé ne bo sk ut ečné ur ážky a křivd y, je žneodp ou ští. Je ro vn ěžsmy sl ný, žárlivý a náruživý. Má ostrý jazyk a prudkou povahu. Vy ch áz ej íc í St řel ec pr op ůjčuj e zp ůso b my šle ní, kt er ý se vy zn ačuje rázn ostí, idealizmem a velkor yso stí, po strádá však poněkud ctižádost. Tito lidé bývají horliví, příchyl ní a někdy velmi d ůrazní, zastávají-li svůj názor. Vycházející Kozoroh ud ěluje způso b myšlení, který se vyz načuje taktn ostí, diplomatickým postupe m, hloubko u a promyšleností, rovněžvšak sobectvím, závistí a chamt ivostí. Těmto lidem hrozí uvíz nutí ve vyje žděných kolejí ch a stávají se v důsledku toho omezení. Setkajíli se s odporem, setrvávají na svém stanovisku. a vy čkávají na příl ežitost k pomstě. Jsou se bevědomí, spolehli ví a vytrvalí v každé práci. Vyc ház ejí cí Vodná řdává dobrý intel ekt a přátelské, sympatické a lids ké za ložení, součas ně však velk ou or ig inal it u a nezávislo st. Ta koví lidé ne snes ou zasa hová ní do okruhu svých li bůstek a vrt och u a neo blo mněsledují vla stní směr bez ohledu na to, co si jiní myslí nebo říkají. Občas jednají i v protikladu s vlastním p řesvědčením jen proto, aby předvedli svou nezávislost. Vy ch áz ej íc í Ry by dáva jí my šle ní po znam en an é se nt im en tálností a ro mantizmem s ná ch ylností k úz kosti, tráp ení a neklidu, ro vn ěžse zájm em o ok ultní a myst ic ké je vy a te or ie. Po vaha je velmi ci tl ivá a vnímá negati vní cizí ná lady, kter é se odrá žejí ve vlastních pocitech a způsobují stísněnost a neklid Zdroj: Poselství hvězd / Max Heindel, Augusta Fossová-Heindelová ; [překlad Josef Oršulík] české vyd.. -- V Tišnově: SURSUM, s. : il.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu

Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K SP 1 1 0 k r y t s l o u p k u plot u DPP 1 0 0 d e s k a plast ového pole 100 x 3 0 m m -h PV C Jednotlivédíly stavebnice plastového plotu K DL 3 0 k ryc í

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, ZŠ Masarykova Val. Meziříčí a ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí pořádají Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol Pořadatel: Termín: ZŠ Masarykova

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Výklad osobního horoskopu

Výklad osobního horoskopu Výklad osobního horoskopu Zpracoval: Jiří Kubík ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU POLARITA ZNAMENÍ MUŽSKÁ: 8 Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní přístup v nejrůznějších

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice. Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce JEZDECKÉ STYLY Marek Martínek 9.B Vedoucí práce: Mgr. Václav Zajíc Školní rok 2013/14 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

Usnesení. r o z h o d l t a k t o :

Usnesení. r o z h o d l t a k t o : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB MGR. DAVID KONCZ SOUDNÍ EXEKUTOR 26. dubna 10, Cheb 35002 tel., fax: +420 355 318 111, +420 355 318 110 e-mail: podatelna@eucheb.cz www.eucheb.cz IDDS: 9u8g8ka č.j. : 074 EX 08818/08-124

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 817-110 / 2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 817-110 / 2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 817-110 / 2011 o obvyklé ceně bytové jednotky č.2159/4 v Plzni, Pařížská ulice 8, kat. území a obec Plzeň, okres Plzeň - město Objednatel posudku: Mgr. Pavel Dolanský, exekutor Exekutorský

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 2167/2011 101 EX 10134/11-139 28.4.2016 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 2167/2011 101 EX 10134/11-139 28.4.2016 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

U S N E S E N Í. oprávněného : Ing. Karel Kupka, bytem K. Pokorného 1287/5, Ostrava - Poruba. proti

U S N E S E N Í. oprávněného : Ing. Karel Kupka, bytem K. Pokorného 1287/5, Ostrava - Poruba. proti EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S o u d n í e x e k u t o r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t o j a n o v o n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H o r y T e l. / fax : + 4

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3870-5/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. 335 s pozemkem p.č. 335 a pozemky p.č. 336/1, 336/2 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014

www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014 www.pwc.cz/ Aktuality a trendy v převodních cenách 17. června 2014 Obsah 1. Aktuality na mezinárodní scéně - BEPS - Převodní ceny - Country-by-country reporting 2. Aktuality na české scéně - Novela od

Více

Znalecký posudek číslo 4524-64/14

Znalecký posudek číslo 4524-64/14 Znalecký posudek číslo 4524-64/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 462 Katastrální území: Lískovec u Frýdku-Místku Okres: O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje 5 125 let Dlouhého počtu sestavených do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun,

Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje 5 125 let Dlouhého počtu sestavených do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun, Obsah Úvod 9 Základní cykly 10 Nejstarší kalendáře 12 Starověká Čína 14 Starověká Indie 16 Sumer a Babylon 18 Starověký Egypt 20 Paměť uchovaná v kovu 22 Římský kalendář 24 Jiný svět 26 Dochované rukopisy

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 132-3932/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 76 v k.ú. Malé Heraltice, obec Velké Heraltice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21/2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 21/2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 21/2016 o ceně podílu 7/240 pozemků : 1) parc. č. 1600/12, 1604/73 a 1679/7 v k.ú. Vinařice u Kladna, obec Vinařice, okr. Kladno. 2) parc. č. 2098/31, 2238/5 a 2255/2 v k.ú. a

Více

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin

Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dražba dobrovolná dne 11.12.2008 od 15:00 hodin Dvougenerační volná rodinná vila č.p. 375 s příslušenstvím a s pozemky, Horní Počernice, Praha 9, nejlepší lokalita Technický popis Popis oblasti Rodinný

Více

mísy na koření akční pole prostor pro karty koření 1 mlýnek na pepř

mísy na koření akční pole prostor pro karty koření 1 mlýnek na pepř Rajivský trh je největším lákadlem ve městě. Špičkoví kuchaři z celé země mezi sebou soutěží o jeho koření, vytváří nové kořenící směsi, a tedy nejnovější labužnický trend. Po smlouvání následuje zvláštní

Více

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY Jsi jedním ze šesti postav v záchranném člunu na moři. Ty, tvůj nejbližší přítel, tvůj nepřítel a několik dalších mazaných postav. Každé kolo, budeš moci provést akci (např. veslovat, změnit místo, přepadnout

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405

Brusel 8. června 2012 (OR. en) RADA EVROPSKÉ UNIE 10274/1/12 REV 1. Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 8. června 2012 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0195 (COD) 10274/1/12 REV 1 LIMITE PECHE 179 CODEC 1405 REVIDOVANÁ POZNÁMKA Odesílatel: Generální ředitel pro rybolov Příjemce:

Více

U S N E S E N Í. proti povinnému: Martin Kuruc, bytem Moskevská čp.963 / čo.54, Vejprty, 431 91, IČ: 13315889, r.č.: 670102/0326, dražební vyhlášku

U S N E S E N Í. proti povinnému: Martin Kuruc, bytem Moskevská čp.963 / čo.54, Vejprty, 431 91, IČ: 13315889, r.č.: 670102/0326, dražební vyhlášku Sp.zn. 048 EX 00064/14-044 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Wolfarine Obecně o rodinném právu Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především

Více

2870/15/ja Číslo jednací: 164 EX 2515/15-75

2870/15/ja Číslo jednací: 164 EX 2515/15-75 2870/15/ja Číslo jednací: 164 EX 2515/15-75 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 32 CENOVÝ VĚSTNÍK 14/2008 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 16018/13-192

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Číslo jednací: 064 EX-241/05-36 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát

Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát ďĺ 2 Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát tel. 596 312 846, mob. 601 380 304, IC 66244773, zapsán u EK CR pod ev. č. 171,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Letňany tel./fax: +420 266 314 206; email: urad@eupraha9.cz; IDDS: hhwv2xp www.eupraha9.cz Číslo jednací: 184ED 3/14-03 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více