Krásy a zajímavosti našeho města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krásy a zajímavosti našeho města"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2011 Č.11 CENA 14,- Kč 1261 Od první písemné zprávy Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.

2 Krásy a zajímavosti našeho města Stavba nové čerpací stanice Benzina počátek 70. let minulého století. Za poskytnuté fotografie děkujeme paní Mgr. Haně Borové. Vážení spoluobčané, tento rok připravujeme do každého čísla Kouřimského zpravodaje vydávání miniseriálu pod názvem Krásy a zajímavosti našeho města. Budeme Vám velice vděční za poskytnuté materiály na toto téma (současné i historické). Fotografie i písemné materiály okopírujeme a okamžitě vrátíme. Těšíme se, že společně s Vámi při- 2

3 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Rada města zasedala dne Pokácení stromů v době vegetačního klidu Na hřbitově: - 2 lípy u hlavní cesty (ve středu hřbitova) směrem k urnovému háji 4.400,- Kč - 1 lípa u kříže ,- Kč - 1 lípa u hřbitovní zdi (u silnice) u hrobu manželů Černohorských ,- Kč - 1 topol na Strašíku 4.500,- Kč Celkem kácení ,- Kč RM schvaluje pokácení a nabídnutí lipového dřeva pro umělecké účely za finanční prostředky a na topení. Žádost o byt - pí J. H., pí. A. M., p. F. S RM schvaluje zapsání pí. J. H. a pí. A. M. do seznamu žadatelů o byt, a p. F. S. do seznamu žadatelů o byt v čp (v současné době je celkem aktuálních 73 žadatelů) Přesun trouby z MŠ do Domova pro seniory RM schvaluje přesun trouby po nákupu konvektomatu pro MŠ z MŠ do Domova pro seniory. Termín plnění: do června 2012 Cena zakázky: Kč RM schvaluje Smlouvu na zpracování návrhu územního plánu města Kouřim mezi městem Kouřim a Ing. Arch. Dášou Tůmovou a její podpis starostkou. 10. Záštita nad vydáním Ročenky Pražské diecéze Církve československé husitské části nazvané Kouřim Město Kouřim podporuje daný projekt částkou Kč. Žádost o výměnu bytu pí. M. B. V současné době nemá město Kouřim vhodný byt. Řád veřejného pohřebiště RM schvaluje řád veřejného pohřebiště s účinností od Prodloužení nájemních smluv pí. N. H. manželé S., I. A., Usnesení č. 187 RM schvaluje prodložení nájemní smlouvy pí. N. H.v čp. 594, manželům S. čp. 1 a pí. I. A. čp. 303 o 1 rok. 21. Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. N. provozování masáží v čp. 645, Instalatérství D+F a J. Š. čp. 303 nebytové prostory RM schvaluje prodloužení nájemní smlouva pí M. N. v čp. 645 za účelem provádění masáží o 1 rok ( 24,32 m 2 x 500,- Kč/rok = Kč ), Instalatérství Publikace kreseb historických staveb města Kouřim Publikace se zabývá historickou zástavbou města. Pozornost je věnd+f v čp. 130 o 5 let ( 99m 2 x 500 Kč/rok = Kč + roční inflace)) a J. Š. 1 místnost ke hře na bicí nástroje v čp. 303 o 1 rok (nájemné dohodou 100 Kč/měsíc). věnována kostelům, drobným sakrálním památkám, městským domům, zámečkům v Molitorově a Diblíkově, skanzenu, středověkým hradbám. RM schvaluje objednávku na 50 ks publikací kreseb historických staveb města Kouřim za celkovou částku Kč. Smlouva o partnerství MAS Podlipansko o.p.s. a Město Kouřim akce Za poklady venkova RM schvaluje Smlouvu o partnerství mezi MAS Podlipansko o.p.s. a Městem Kouřim na akci Za poklady venkova a její podpis starostkou. Žádost o příspěvek TJ Zora Praha RM schvaluje příspěvek 500 Kč TJ Zora Praha organizaci nevidomých a slabozrakých sportovců. Smlouva mezi Městem Kouřim a Ing. Arch. Dášou Tůmovou na zpracování návrhu územního plánu Kouřim. Smluvní strany: Ing. Arch. Dáša Tůmová a Město Kouřim Předmět smlouvy: Návrh územního plánu Kouřim 3

4 Zastupitelstvo města zasedalo Prodej pozemků Zahradnictví jako celek ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 2243/27o výměře 817 m 2, 2243/28 o výměře m, 2243/29 o výměře 724 m /30 o výměře 944 m 2, 2243/31 o výměře 986 m 2, 2243/32 o výměře 941m 2, 2243/33 o výměře 822 m 2, 2243/35 o výměře 939 m 2, 2243/36 o výměře 954 m 2, 2243/37 o výměře 897 m 2, 2243/38 o výměře 934 m 2, 2243/1 (komunikace) o výměře m 2 v k. ú. Kouřim jako celek - za částku 250/m 2, tj m 2 za celkovou částku Kč firmě Silnice Čáslav Holding a.s. Zbraslavice 331, která má záměr cca do 5 let nasíťovat a prodat dané parcely v cenách běžných pro region. Podmínky prodeje: 1) Kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN 2) Ve smlouvě bude zanesen závazek kupující strany o zasíťování komunikace (voda, kanalizace) a vytvoření finálního povrchu komunikace (se zárukou 5 let), včetně zpětného převodu komunikace městu do 2 let od podpisu výše uvedené smlouvy (včetně zaměření a PD). Tato podmínka bude v případě nedodržení ze strany kupující sankcionována stranou prodávající jednorázovou pokutou ve výši Kč se splatností do 2 měsíců od uplynutí daných 2 let. 3) Strana kupující na vlastní náklady vypracuje Smlouvu o smlouvě budoucí na zpětné předání pozemku s komunikací městu bezúplatným převodem. 4) Kupní cena bude uhrazena převodem na účet města č /0100 nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. 5) Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do Ulice Nová návrh na převzetí budoucí komunikace městem Paní J. H. požádala město Kouřim o převzetí pozemku pro budoucí komunikaci se schválenou projektovou dokumentací v ul. Nová p.č. 1762/12 (šířka 8 m), včetně sítí, a to vodovodu, kanalizace, veřejné osvětlení (kabely, lampy, veřejný rozhlas). Na pozemku pro budoucí komunikaci bude vytvořeno do termínu podpisu darovací smlouvy podloží pro budoucí komunikaci. Celkem živičná komunikace 1083 m 2 dlážděný chodník - 30 m 2 vjezdy 90 m 2 komunikační zeleň 288 m 2 ZM odkládá rozhodnutí v dané věci na 4/2012 Rozpočtové opatření č. 9/2011 ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2011, které tvoří přílohu originálu zápisu. ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 2519/1 v k.ú. Kouřim od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kouřim. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2661, 2793,1649/8 v k.ú. Kouřim (Kouřim, Molitorov, knn pro pp.č. 1649/4) ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2661, 2793 a 1649/8 v k.ú. Kouřim mezi městem Kouřim a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostku města jejím podpisem. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2523/4, 2523/5, 2523/6, 2523/7, 2523/8 v k.ú. Kouřim (Kouřim Nové Město rekonstrukce sítě NN, TS) ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2523/4 (Nové Město), 2523/5 (Hrnčířská), 2523/6 (Čs. armády, od náměstí po Nové Město), 2523/7 (Novoměstská), 2523/8 (Klášterní) v k.ú. Kouřim mezi městem Kouřim a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zpráva výběrové komise - výběrová řízení Výběrová komise projednala nabídky na níže uvedené akce: 1) Všechny cesty vedou k nám Cenové nabídky podaly firmy: Cena vč. DPH OGMA, Bc. Z. M., Čáslav ,- Kč Památky pro život, o.s. Kouřim ,- Kč O. K., Kolín ,- Kč Po zhodnocení všech nabídek doporučuje výběrová komise ZM uzavřít smlouvu s firmou OMGA,Bc. Z. M., Čáslav za cenu ,- Kč vč. DPH. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Všechny cesty vedou k nám s firmou OMGA,Bc. Z. M., Čáslav za cenu ,- Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. 2) Rekonstrukce čp. 95 III. etpa Cenovou nabídku podal z oslovených firem pouze M. B., Kouřim za částku Kč vč. DPH. Výběrová komise konstatuje, že nabídková cena je v místě obvyklá a doporučuje ZM uzavřít s firmou M. B., Kouřim, smlouvu za částku Kč vč. DPH. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Rekonstrukce čp. 95 III. etapa s firmou M. B., Kouřim, za cenu ,- Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. Bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, p.č. 2519/1 v k.ú. Kouřim do vlastnictví města Kouřim (lokalita u hřbitova) 4

5 3) Vodní přivaděč Kouřim Cenové nabídky podaly firmy (Cena vč. DPH): Ingas Praha spol., Praha ,- Kč Projekce Cihlář-Šanc s.r.o., Týnec nad Labem ,- Kč Reprogas spol. s.r.o Býchory ,- Kč Po vyhodnocení všech nabídek doporučuje výběrová komise ZM uzavřít smlouvu s firmou Projekce Cihlář Šanc s.r.o., Týnec nad Labem za částku ,- Kč vč. DPH. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Vodní přivaděč Kouřim s firmou Projekce Cihlář-Šanc s.r.o., Týnec nad Labem za částku Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. 4) Zábradlí na Schodech Cenové nabídky podali: Cena vč. DPH REAL Kolín, s.r.o., Kolín ,94 Kč ALKOV s.r.o., Kouřim Molitorov ,- - Kč Kovárna Svoboda, s.r.o., ,-- Kč Po vyhodnocení všech nabídek doporučuje výběrová komise ZM uzavřít smlouvu s firmou ALKOV s.r.o., Kouřim Molitorov za částku ,- Kč. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Zábradlí Na Schodech s firmou ALKOV s.r.o.,v Kouřim - Molitorov za částku ,- Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. DPH za dodání vody a odstraňování odpadních vod v r Podle vládního návrhu novely zákona o DPH, který byl v září 2011 schválen Poslaneckou sněmovnou by se měla od zvýšit snížená sazba daně z dosavadních 10% na 14%, což se dotkne i vody a odstraňování odpadních vod. Od je navrhována jednotná sazba daně ve výši 17,5%, která by měla platit i pro vodu a odstraňování odpadních vod. Plátce je oprávněn za dodání vody nebo odstraňování odpadních vod vztahujícím se výhradně k období před , uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto období (10%), a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde až v období od Vlastní cena vody se nebude ve městě Kouřim pro rok 2012 zvyšovat. ZM bere informaci na vědomí Podání žádostí o dotace na rok 2012 ZM schvaluje podání níže uvedených žádostí o dotace: Fond: Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Oprava /rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky Fond: Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence. 5 Neinvestiční podpora činnosti sportovních a zájmových sdružení souvisejících se sportovní činností dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení, drobné materiální vybavení do Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady např. nájmy, energie) Podpora běžeckého závodu Lipanská stezka 46. ročník Fond: Středočeský Fond kultury a obnovy památek v r Podpora drobných památek 1. křížek na p.č. PK 2612/1. Podpora kultury, historických akcí a slavností Sen noci kouřimské a Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami. Fond: Středočeský Humanitární fond. Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám ze zdravotním postižením (investiční nebo neinvestiční) - Domov pro seniory u Pražské brány rekonstrukce střechy. Fond: Středočeský Fond rozvoje obcí a měst. Základní škola v Okružní - půdní vestavba a oprava sklepů. Fond: Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství. Realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou projektová dokumentace na nový přivaděč vody Fond: Středočeský fond cestovního ruchu a podpory podnikání Podpora budování a rekonstrukce sociálních zázemí v turistických oblastech Středočeského kraje rekonstrukce veřejných WC. Fond: ROP Střední Čechy komunikace Truba Fond: Fond regenerace památkových rezervací a památkových zón + Fond hejtmana Pražská brána dokončení 2. etapy akce

6 Fond: MAS Podlipansko územní plán částečné krytí nákladů na jeho realizaci Schválení podání žádosti městem o dotaci z MPSV ČR pro Domov pro seniory ZM schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z fondu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby pro Domov pro seniory u Pražské brány ve výši Kč. Žádost TJ Kouřim o dotaci na rekonstrukci domku č.p. 508 Jedná se o rekonstrukci střechy a topení v domku v Ruské ul. čp. 508 (na fotbalovém hřišti). Dům je v majetku TJ. Výbor TJ doložil svou žádost rozpočtem na jednotlivé práce a materiál. Celková požadovaná částka je Kč. ZM neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města TJ Kouřim na rekonstrukci domku č.p Bude zima, bude mráz kdo zajistí bezpečí a teplo Vašeho domova? Dne 1. ledna 2011 nabylo účinnost nařízení vlády číslo 91/2010 Sb. Toto nařízení nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku. Nové nařízení vlády podstatně zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací, a navíc umožňuje provádění čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kw svépomocí. na druhé straně, ale zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest. Uvádíme kontakty na kominíky, kteří působí v našem regionu: Josef Tesařík, Kostelec nad Černými lesy, tel.: Jan Zach, Toušice, tel.: Karel Vejdovský, Kolín, tel Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kw včetně Činnost Čištění spalinové cesty Kontrola spalinové cesty Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu Druh paliva připojeného spotřebiče paliv Celoroční provoz Pevné Sezónní provoz Kapalné Plynné 3x 2x 3x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 6 Aktuální téma zimní údržba komunikací Vážení spoluobčané, nastává zima a s ní opět sníh a náledí. Zákon sám nestanovuje nikomu povinnost uklízet sníh, ale vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni upozornit. V našem městě provádí zimní údržbu technický úsek města s maximálním nasazením, ale i přesto není v jeho silách, aby byly komunikace vždy, zejména při intenzivním sněžení, uklízeny tak, aby byly stoprocentně bezpečné. Prosíme proto všechny spoluobčany o pomoc v zimním období tím, že sníh na chodníku před svou nemovitostí v rámci svých možností, ať už časových nebo fyzických, odklidí a pomohou zvýšit bezpečnost ve městě. Děkuji. Starostka Upozornění: Do dubna 2012 je z důvodu nedokončeného povrchu v ul. Tyršova levý chodník pro chůzi uzavřen. ZAJÍMAVÉ Stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodňování úrazů chodců na namrzlých či neuklizených chodnících Autor: Petr Knötig Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na ně reagovat. Tento právní názor přijalo na říjnovém zasedání občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně v rámci sjednocování soudní praxe týkající se otázky odškodňování úrazů chodců na kluzkých či neuklizených chodnících. Zjednodušeně řečeno, pokud chodec ví, že chodník není uklizený, je na něm námraza a přesto se na něm pohybuje tak, že tyto faktory nebere v úvahu, potom v případě úrazu nemůže očekávat, že bude odškodněn. Odškodnění by chodec mohl očekávat v případě, že dojde k nečekané změně, kterou nemohl předpokládat (například dojde k náhlé změně počasí a chodník se nečekaně změní v ledovku). Pokud totiž vstupuje na chodník, který nese znaky zimního počasí, pak se musí chovat podle této situace, která je mu předem známa a té přizpůsobit pohyb a své chování. Nejvyšší soud vydal svůj právní názor na základě sporu (sp. zn. 25 Cdo 1713/2008) občana z Ostravy, který kolem třetí hodiny ranní utrpěl úraz na neposypané místní komunikaci a žaloval majitele chodníku na bolestném o 54 tisíc korun. Okresní soud v Ostravě mu vyhověl, ale v rámci odvolacího řízení Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl. Podle krajského soudu chodec věděl, v jakém stavu je chodník a bylo

7 prokázáno, že věděl o namrzlém stavu a mohl tedy předvídat, že chůze na takovém chodníku vyžaduje zvláštní opatrnost. Podle zjištění v této noční době, kdy teplota klesla pod bod mrazu, ani nebylo v silách majitele chodníku námrazu odstranit. Navíc nešlo o závadu ve schůdnosti komunikace ve smyslu 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. Nejvyšší soud proto svým rozsudkem dovolání zamítl a potvrdil tak správný názor Krajského soudu v Ostravě. Rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 1713/2008 byl přijat přijal jako sjednocující stanovisko, které bude zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Stanovisko Nejvyššího soudu nijak nezbavuje majitele chodníků povinnosti udržovat jejich schůdnost. Našly jste, děti, našly? Děti našly. Hravé děti, hraví rodiče, hraví prarodiče. Ve městě se u příležitosti halloweenu vylouplo mnoho tykvových i řepových strašidýlek. Porota měla rozhodování velmi těžké. Děkujeme všem, kteří přijali výzvu a poskytli hezkou podívanou. Porotou oceněni: 1. místo Matyáš a Daneček Vojevodovi, Ptačí ryneček 2. místo Ríša Hanojský, Okružní ulice 3. místo Jiří Posiřil, ulice generála L. Svobody Michal Borový, Podskalí 181 Moc hezkou výzdobu měly mimo jiné i tyto rodiny: Páchymovi a Zalabákovi v Sadové ulici, Strejčkovi v Dlouhé ulici, Sobotkovi v Dlouhé ulici, Vokrouhlíkovi v Růžové ulici, rodina Uličných v Růžové ulici, Pechačovi v Židovské ulici, paní Markéta Kratochvílová na Ptačím rynečku, Havlíčkovi ve Zlické ulici, Švarcovi v Kolínské ulici, Pivoňkovi v Klášterní ulici, mateřská škola, Základní škola M. Šolleho, Vedralovi v Dobropolské ulici, Petrovi v Dobropolské ulici. 7

8 Autor r. 1931, dětství a mládí prožil v Kouřimi. Zájemci o doručení Betlémského světla našimi skauty přímo domů mají možnost nahlásit svou adresu do v knihovně paní Haně Jenešové nebo u okénka pokladny v přízemí radnice. 8 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Pouze do konce roku 2011! Platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim osvobození na rok Upozorňujeme občany, kteří budou žádat o osvobození od poplatku na rok 2012 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim, aby tak učinili do konce roku Pozdějším žádostem nemůžeme vyhovět. Děkujeme za spolupráci. H. Jenešová tel.: , Osvobození a úlevy Na katastrálním území Kouřim jsou osvobozeny od poplatků: a) Osoby dlouhodobě umístěny v léčebnách. b) Osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí. c) Osoby ve vazbě a vězeňských zařízeních. d) Osoby, které mají trvalý pobyt v katastrálním území Kouřim, ale na jeho území se celoročně nezdržují. e) Osoby, které jsou vlastníky nemovitosti, ale prokazatelně ji nevyužívají. Tetra Pak oslavil 20 let v Česku Společnost Tetra Pak, světový leader v oblasti zpracování a balení potravin, oslavila letos v září 20 let působnosti v České republice. V roce 1991 vstoupila švédská firma, jejíž unikátní výrobky a inovace změnily způsob balení a distribuce potravin po celém světě, také na český trh. Balení mléka do nápojových kartonů přivítala většina mlékáren i domácností. Nápojové kartony jsou totiž praktické, ekologické a mléko v nich dlouho vydrží, aniž by muselo být jakkoliv chemicky upravováno. U nás nejčastěji používaný obal Tetra Brik Aseptic 1000 ml se navíc vyrábí z obnovitelných zdrojů. Čerpáno z časopisu Nový profit.

9 Doma uklizeno! - podzimní úklid města Již podruhé proběhl úklid města ve znamení nové organizace. Během měsíce října a několika dní v listopadu občané města odkládali nepotřebné věci v jednotlivých ulicích přímo před své nemovitosti. Pracovníci technického úseku si je při svážení na místě vytřídili a odváželi odděleně jednotlivé druhy (dřevo, železo ). Co se nedalo dále vytřídit a využít, naložili na valník a odvezli na skládku do Radimi. Na skládku do Radimi se odvezlo celkem 13,700 t nevytříditelného odpadu. Pro srovnání na jaře 20,300 t odpadu. Za uložení na skládku město zaplatilo ,50 Kč, což je o 6.897,50 Kč méně než při jarním úklidu. V Kouřimi dne 2. listopadu 2011 Vážené dámy a vážení pánové Rádi bychom vám představili občanské sdružení SPOLEČ- NOST PARKINSON (SP), které v roce 1994 založil ing. Jiří Dvořák, ve spolupráci s našimi předními neurology. Z vlastních zkušeností se rozhodli lidem s tímto onemocněním pomoci se zapojením do aktivního způsobu života. SP se poměrně rychle rozrostla z původní, necelé stovky členů, až na dva tisíce. Začali jsme vydávat časopis, organizovat cvičení, rekondiční pobyty a rozrůstající se členská základna dala možnost vzniku klubů po celé republice. Abychom mohli udržet všechny výše uvedené aktivity, začali jsme žádat o státní dotace a oslovovat sponzorské firmy. V dnešní době je ve SP asi 2400 členů, má 21 klubů po celé republice, vydává časopis, má vlastní webové stránky s chatem a diskusním forem. Časopis i web spravují z 90% sami pacienti. Máme dva denní stacionáře (v Praze a Brně), zaměřené na klienty s parkinsonovou chorobou. K takovému rozšíření činnosti nám velmi pomohly finanční prostředky získané z loňského adventního koncertu. Parkinsonova choroba je chronické, pomalu progradující onemocnění, které i přes možnosti moderní léčby, končí ztrátou schopnosti ovládat vlastní pohyby. Parkinsonik je zpomalený, trpí tzv. OFF stavy, kdy se nemůže ani pohnout, začít krok, často padá, má mimovolní pohyby. Někdy nemůže polykat ani mluvit, píše nečitelně, ztrácí možnost komunikace. Průběh nemoci závisí na správné léčbě a na duševním stavu pacienta. Špatný psychický stav a úzkost mohou způsobit těžko zvládnutelné duševní problémy, které zpětně zkomplikuji průběh nemoci. Nemocní parkinsonovou chorobou mají dvě možnosti: VZDÁT SE NEBO BOJOVAT. Druhá znamená každodenní vzdorování tělesným i duševním potížím, skepsi a nejistotě. Je to ale jediná cesta jak nemoci čelit a zároveň se s ní naučit žít. Znamená to dodržovat přesná pravidla. Užívat léky podle ordinace lékaře a pravidelně cvičit, ne jen doma, ale i v našich klubech. Každý z nás, si jistě minimálně jedenkrát v průběhu nemoci položí otázku, proč zrovna já? Při čemž nikdo z nás nepředpokládal, když ještě byl zdravý, že tato choroba bude atakovat právě jeho. Bez příznaků které varují, vybere člověka bez 9 ohledu na jeho typologii, vzdělání, společenské postavení, atd. Nelze předem vypracovat atributy, které jsou určující pro nástup této nemoci. Nemocné z našeho okolí známe, připomeňme výrazné osobnosti v historii i současnosti nemocné parkinsonovou nemocí Jan Pavel II., Michael J. Fox nebo Muhammad Ali. Poděbradský klub parkinsoniků je menší, ale velmi aktivní. Pravidelně každou středu cvičíme v bazénu, tělocvičně nebo trénují kognitivní funkce mozku, jemnou motoriku a logopedii. Účastníme se klubových aktivit, rekondičních pobytů, kterými Společnost Parkinson nahrazuje třeba pobyt v lázních. Diagnóza G20- má možnost od pojišťovny jet do lázní 1x za život. Deset let velmi aktivní a dobrovolné činnosti máme za sebou, naším garantem Klubu Poděbrady je neuroložka MUDr. Irena Luňáková. Rádi bychom vás touto cestou požádali o finanční příspěvek na provozování aktivit pro členy našeho klubu, který by byl využit na nájem bazénu, tělocvičny, odměna pro cvičitelku a odměna lektorům za odborné přednášky. I tyto zdánlivě malé aktivity nám pomáhají v boji, který nevzdáme. Pokud byste chtěli přispět na činnost našeho klubu je tu možnost na bankovní účet společnosti GE Money Bank Praha: č. ú /0600, variabilní symbol (Klub Poděbrady) , KS 0378, adresa: Praha 10, Volyňská 20. Děkujeme. Miroslav Růžička předseda Klubu Parkinson Poděbrady Čsl. A Kouřim

10 Na co se můžete těšit v listopadu a v prosinci Út Vyjde Kouřimský zpravodaj Čt III. prodejní výstava rukodělných výrobků, sál radnice, Čt Zahájení adventu, bude vydán nový diář města s akcemi na rok 2012 náměstí u stromečku, Pá III. prodejní výstava rukodělných výrobků, sál radnice, Pá Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a polystyrenem, balíků vytříděného papíru a odloženého skla, připravte před své domy do 8.00 So Otevřen technický dvůr So III. prodejní výstava rukodělných výrobků, sál radnice, So Kouřimské podivování, 5. ročník hudebně-divadelního festivalu Mlýny Malé divadlo Kolín, kinosál Na Střelnici, Ne Možnost odložení železa před své domy, prosba o zametení chodníků Čt Vánoční výstava ZŠ M. Šolleho, sál radnice, Pá Vánoční výstava ZŠ M. Šolleho, sál radnice, Pá Prodloužená tanečního kurzu, sál Na Střelnici, So Kouřimské podivování, 5. ročník hudebně-divadelního festivalu Čarodějky z města E, PREMIÉRA - Mrsťa Prsťa při ZUŠ Kouřim, kinosál Na Střelnici, Ne Svatomikulášské obchůzky - skanzen Ne Hrátky s čerty, sportov. hala - RC Knoflíček, Pá VĚNEČEK závěr tanečního kurzu, sportovní hala, Čt Slavnostní setkání občanů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o městě, sál radnice, Ne Zlatá adventní neděle ve skanzenu St Vánoční posezení seniorů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o městě, sál radnice, Příjemné překvapení. Rozneseme všem kouřimským domácnostem mimořádné číslo Kouřimského zpravodaje a dárky od města Kouřim. Čt Vyjde Kouřimský zpravodaj. Čt Koledování od skautů v Domově pro seniory, Pá Roznášení Betlémského světla, skauti, náměstí u kašny, (svíčku s sebou) Zájemci o donešení Betlémského světla domů mají možnost nahlásit své adresy do v knihovně nebo u okénka pokladny v přízemí radnice. Kdy: Čtvrtek Pátek Sobota Kde: Srdečně Vás zvu na III. Prodejní výstavu rukodělných výrobků od 08:00 do 19:00 hod od 08:00 do 18:00 hod od 08:00 do 12:00 hod v sále Městského úřadu v Kouřimi Nabídka: pletené výrobky z pedigu užitkové a dekorační předměty zdobené ubrouskovou technikou háčkované výrobky originální vánoční věnce a svícny vyšívané a šité výrobky a další dekorace nejen vánoční Na Vaši návštěvu se těší Jaroslava Ahnelová a další šikovné kouřimské ručičky Pozvánka do knihovny Blíží se čas adventu, netrpělivého čekání na vánoční dárky... Zveme rodiče s dětmi od na Vánoční naladění do knihovny. Připomeneme si vánoční zvyky, něco hezkého si přečteme, vyrobíme dlouhý vánoční řetěz a trošku si zasoutěžíme. Budou pro Vás připraveny i neodolatelné zimní obrázky Josefa Lady. Na setkání se těší Hana Jenešová. 10

11 ZŠ M. Šolleho Kouřim srdečně zve na Tradiční prodejní vánoční výstavu 1. a od do v sále MěÚ v Kouřimi Nabízíme Vánoční dekorace Adventní věnce Přání Drobné dárky Keramické výrobky Výrobky z pedigu a drátů Perníčky aj. Město Kouřim Vás zve na tradiční Zahájení adventu 2011 u stromečku na náměstí od hod. Začíná období nejkrásnějších svátků v roce spojených s dárky, vánočními zvyky, sváteční náladou Co je pro Vaše vánoční naladění připraveno: III. prodejní výstava rukodělných výrobků Jarušky Ahnelové ( : , : ) Průvod světýlek od Základní školy M. Šolleho Kulturní program dětí našich škol u stromečku poprvé vystoupí společně děti z obou základních škol pod vedením paní učitelky Jany Ležalové Hrátky s čerty od 16:00 hod. ve sportovní hale Zveme všechny malé i velké na Hrátky s čerty pořádané RC Knoflíček. Na děti čeká bohatý program pekelné soutěže a hry, básničky pro čerty, tanec s čerty, dorazí i Mikuláš s andělem a určitě s sebou vezmou i malou nadílku. Město Kouřim zve na Slavnostní setkání občanů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zprávy o městě od hod. sál radnice Město Kouřim zve na Vánoční posezení seniorů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zprávy o městě od hod. sál radnice Vánočně provoněná atmosféra, hudba, občerstvení. Prodej Diářku 2012 jsou v něm všechny naplánované akce na příští rok s obrázky pěkných míst města doprovázené citáty a životními moudry klasiků i našich spoluobčanů Rozdávání dárečků, upoutávka na akce ve městě do konce roku, vylosování 3 vánočních kaprů pro luštitele křížovky z KZ. Občerstvení vonící právě začínajícím vánočním časem punč, grog, čaj a vánočka. 11

12 Stalo se při svozu směsného komunálního odpadu byla provedena vizuální kontrola odpadních nádob se závěrem, že drtivá část města odpady třídí, ale některé domácnosti se musí k potřebě třídění teprve dopracovat. Tato akce proběhla z důvodu, abychom měli přehled, zda naše odpadní nádoby neobsahují BIO odpad a vytříditelné složky odpadu. Třídíme nejen proto, abychom chránili životní prostředí, ale hlavně proto, abychom mohli udržet cenu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na současné úrovni tj. 500 Kč/osobu a rok. Pro ty, kteří třídí, úžasné zpráva. V soutěži Středočeského kraje My třídíme nejlépe jsme opět poskočili dopředu a po 3 čtvrtletích jsme se dostali ve své kategorii obcí na 8. místo. Obec Ořech, kterou jsme před 4 lety coby nejlepší navštívili, je v současné době 2 místa za námi vyjeli naši hasiči k hašení požáru rodinného domku ve Lhotkách proběhlo v Muzeu lidových staveb v Kouřimi Svatohavelské císařské posvícení jsme vyjeli na Putování s lívancem, tentokrát do Dino parku, ZOO a Botanické zahrady v Plzni počasí nám přeje. V plném proudu je předláždění chodníků v ul. Zlická, rekonstruují se schody v ul. Na Kopci a Na Schodech. V ul. Na Schodech bude na základě výběrového řízení osazeno firmou ALKOV Molitorov nové zábradlí v odpoledních hodinách byla zavřena prodejna ENAPu z důvodu inventury, která následovala po vniknutí zloděje do objektu v nočních hodinách předcházejícího dne proběhla kolaudace nového veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Tyršova, v části. ul. Dobropolské, části Okružní, 1 lampy v ul. Ruské, Komenského, části Podskalí, Růžová, Ptačí ryneček, Na Kopci, Na Schodech a Židovské se uskutečnil v sálu městské radnice v rámci natáčení nového televizního pořadu TV PRIMA Životní úklid Bleší trh. V ul. Kolínská (na mostě) a v ul. Ruská (u separačních nádob) vyrostly černé skládky. Zjistili jsme celkem 4 viníky, kterým mohla být uložena pokuta do Kč. Upozorňujeme občany, že odpad lze ukládat výhradně na místa určená městem. Příště bude již pokuta uložena v rámci 5. ročníku Kouřimského podivování uvedl divadelní soubor Mrsťa Prsťa Juniors hru Někdo to rád dále pokračoval taneční kurz. Pro zajímavost pryč jsou asi doby, kdy se hlásilo více děvčat. Pánů kluků je v letošním roce o 3 více než dívek byl položen u příležitosti státního svátku k Památníku padlých věnec. Opět nepozorný řidič pokácel na náměstí lampu veřejného osvětlení Smutné! Pobertové vykradli v hod. dopoledne 2 automobily před hřbitovem se uskutečnili v sále radnice klavírní recitál ředitelky ZUŠ paní Sylvy Kroužilové. Posluchači si mohli vyslechnout klavírní skladby G. F-. Händela, L. v. Beethovena, F. Schuberta a C. Debussyho proběhla 2. prodloužená tanečního kurzu v sálu Na Střelnici bylo dokončeno přeinstalování městského rozhlasu, následovala celoplošná zkouška, celé město je v současné době pokryto vysíláním městského rozhlasu. V případě, že by u Vás doma byla horší slyšitelnost, prosíme, informujte nás. Kontakt: M. Břečková tel nebo starostka mobil Po 1. etapě rekonstrukce Pražské brány započala demontáž lešení. Po uplynutí potřebné lhůty reakce aplikované látky na kamenech bude 2. - poslední etapa pokračovat v příštím roce.

13 30. listopadu od Vás zveme na (dokončení najdete v tajence křížovky) Pozor výhra! Vyluštěnou křížovku z tohoto čísla odevzdejte do do Vylosování výherců proběhne na Zahájení adventu na náměstí ( od 17.00) Cena Pro 3 výherce živý vánoční kapřík. K odebrání přímo z kádě mezi hod. ve firmě Zipr s.r.o. na Novém Městě. Děkujeme panu Lubošovi Čepelákovi za darování kapříků pro luštitele. Text tajenky můžete přinést do knihovny, do schránky na radnici, do pokladny nebo zaslat na e-adresu starostce: 13 Í 1. název kouřimské ulice 2. lidový název pro sbírku kuchařských receptur 3. název planety nejbližší Slunci 4. předvánoční období 5. v našich lesích přemnožený sudokopytník 6. zimní sport 7. měsíc, v kterém začíná zimní slunovrat 8. čeho upije svatá Lucie 13. prosince? 9. doprovod Mikuláše 10. jedna z hlavních částí roku 11. krmivo pro ptáčky 12. autor knihy Mikeš 13. vánoční rostlina nosící štěstí 14. hlavní symbol adventu 15. plody buku 16. led na silnici 17. klidový stav medvěda v zimním období 18. praktický dárek od čertů 19. název kouřimského náměstí 20. stavba v lese sloužící k přikrmování zvěře 21. tradiční vánoční cukroví 22. kdo slaví svátek ? 23. přístroj používaný k pozorování vesmíru 24. větvičky trhané 4. prosince 25. podzimní rybářské akce 26. název známé vánoční koledy 27. místo, kde probíhají trhy

14 Historické putování z kroniky města Kouřim z let (V elektronické podobě jsou předcházející části kroniky k dispozici na naší internetové adrese, tj. Kouřimský zpravodaj) Část 26. Rok pokračování (autor: Josef Batelka) Nový most u Panského mlýna KNV v Praze uvolnil částku 100 tisíc Kčs na generální opravu mostu u Panského mlýna. Stavba byla zadána n.p. Dopravní stavby a ve IV. čtvrtletí bylo započato s hloubením základů pro nové pilíře. Náklad činí Kčs. Lom kamene ONV v Kolíně vypověděl smlouvu o těžení kamene z lomu u Panského mlýna a dal odvézti, přes marné protesty rady, celé strojní zařízení. Tím lom na dlouhou dobu znehodnocen. Byl pronajat i s přilehlými pozemky JZD Kouřim za měsíční nájemné 100 Kčs. Pro sanitní auto OÚNZ byla upravena garáž v podsklepení na východní straně soudní budovy. Voda pro nový kravín Na výzvu agroprojektu provedl proutkař p. Nedbal z Kolína průzkum zdrojů vody a zjistil, že přímo u kravína jsou značné prameny. V místech byla vyhloubena studně pro potřebu kravína JZD na Salabce. Úřad provádí zjišťování vydatnosti pramenů pod Sítinami, z posílení městského vodovodu. Společná kuchyň pro důchodce Pro posílení sociálního zabezpečení důchodců otevřena byla společná kuchyně, v níž vydávány obědy za sníženou cenu od 1 Kčs za oběd, podle velikosti důchodu. Dům odpočinku, který byl ve správě MNV, byl předán do správy ONV v Kolíně. Provozovna holičů Byla provedena velmi vkusná a nákladná úprava provozovny holičů a kadeřníků, jejich podniky byly sloučeny do komunálního podniku MNV. V této místnosti byla holírna do r V březnu probíhala ve městě podpisová akce proti atomové válce. Archiv nové umístění Historický archiv, který byl uložen v domě č.p. 4, byl přestěhován do budovy místností býv. berního úřadu v budově soudu. Místnosti jsou velmi vhodné a bezpečné. Z dosavadních místností byla zřízena bytová jednotka. V budově býv. soudu jsou postupně zřizovány bytové jednotky. Bytová péče Bytová tíseň ve městě trvá. V letošním roce bylo podáno 36 žádostí o přidělení bytu. Bylo podle pořadí přiděleno 27 bytů. 2 byly získány novostavbou, 4 úpravou a 2 pro neobyvatelnost zrušeny. Veřejná knihovna přestěhována Byla zase přestěhována veřejná knihovna z místností v bývalé Městské spořitelně do místností v tzv. okresním domě. Z dosavadních místností zřízena prodejna elektrických potřeb. Prodejna získala, o knihovně nemožno tak říci. Je to snad již její osud, že se stále stěhuje. Do knihovny pořízen televizor pro veřejnost. Školy Provedena hodnocení práce ve 14 třídách zdejší osmiletky. Letos navštěvovalo školu 448 dětí. Závěrečné zkoušky prošly velmi dobře. Z 57 zkoušených bylo 15 o vyznamenání, 23 žáků se přihlásilo do výběrových škol a většina byla přijata. Rozmísťování žáků obstarala škola, ale i rodiče starali se sami o umístění. Závěrečných zkoušek v učňovské škole zahradnické zúčastnilo se 39 žáků. Prošly rovněž dobře. S vyznamenáním prošli 4 žáci. Ve školní jídelně osmileté školy zřízena byla umývárna a šatna. Budova dívčí školy v Malotické ulici dostala novou fasádu. Původní, novorenesanční fasádu z 80. let minulého století, nebylo možno zachránit. Nebylo možno ani zachránit městský znak nad vchodem, který prý vymodeloval za svých studijních let akademický sochař, kouřimský rodák Jan Evang. Růžička a v němž položil na cimbuří, mezi věžemi znaku,,knížecí čapku, jako vzpomínku na středověké Děpoltice, jejichž knížecím údělem, za času Přemysla Otakara II. tedy před založením města Kouřimsko bývalo. I poprsí Jana Amose Komenského, umístěné v průčelí, se při snímání rozpadlo. Nová fasáda jest úplně hladká, nerozčleněná a působí v okolí, které si stále zachovává svůj starý ráz, nezvyklým dojmem. K podpoření vzdělávání se členů JZD uspořádal ONV jako každoročně, Družstevní školu práce, v zimních měsících. Účast členů nebyla uspokojivá. Až když se členská schůze rozhodla vypláceti za návštěvu odměnu, se účast zlepšila. Souvisí to s celkovým stavem družstva. Z okolních družstev byla účast ještě horší. MNV propůjčil smlouvou bezplatně Okresnímu ústavu národního zdraví v Kolíně, tzv. Konrádův dům. Novostavby středočeské cihelny Z jiných podniků: Středočeské cihelny, závod Molitorov, n. p. počal se stavbou 16 bytových jednotek ve 4 budovách a v letošním roce je vybudoval,,do rovnosti. Náklad pro letošní rok činil Kčs. Na molitorovském předměstí staví se další bytové jednotky soukromníků. Spolkový život Spolkový život. Mnoho se nezměnilo. Tak jako loni masové organizace vyvíjely činnost podle svých směrnic, zúčastnily se celostátních oslav a jinak pracovaly podle své povahy. 14

15 O. Beseda V Osvětové besedě učiněn byl nový pokus o ustavení divadelního kroužku, který by překonal již léta trvající stagnaci v činnosti bývalých divadelních ochotníků. A není to jen vinou neochoty sdružovat se do tak krásné a ušlechtilé činnosti i zábavě, jakou je divadlo, ale obtíže, které nutno překonávat, u divadla úplně zničené jeviště, ve zpěvu nedostatek místností ke cvičení jsou tak velké, že snad již jen mladým a těch se nedostává, podařilo by se je odstranit. Bývalé dnes již stárnoucí a staří členové na ně prostě nestačí. K podpoře činnosti opravám byla letos aspoň střecha nad jevištěm divadla a slíbena podpora i při dalších úpravách. Akční programový plán vypracovaný pro letošní rok byl celkem splněn až na program, který si stanovilo JZD. Do plánu si totiž vložilo vybudovat montovanou drůbežárnu, bytovou jednotku, kanalizaci, vodovod mohl bych sem zapsati stejně tak, jako v předešlé kapitole: mladých je málo a staří stačí stěží na běžné práce v hospodářství. Dokončení Velkého Strašíku V letošním roce skončeno bylo vodní dílo Velký Strašík. Bylo začato před 20 lety. Pro paměť zapisuji celý postup práce. Myšlenka obnovit starý rybník Strašík vznikla v roce, kdy u nás, jako v celé střední Evropě, bylo léto tak suché, že potoky téměř vyschly a vodní nádrž v místech bývalého rybníku Strašíku, nestačila krýt spotřebu vody pro náš cukrovar v podzimní kampani. K dovršení této kalamity byl současně letněn, tedy vypuštěn, veliký rybník Vavřinský, který náš potok, v čas potřeby, mohl posíliti. Bylo to v roce 1934 a tehdy také se prvně v našem cukrovaru nepracovalo a řepa byla vozena do Bečvár. Mnoho ji tehdy nebylo. Přípravné práce V roce 1935 se kouřimský cukrovar chýlil k zániku. Tak jako byly před lety zavřeny cukrovary svojšický, zásmucký, pečecký i českobrodský, měl i náš cukrovar být zavřen. Příčiny byly mnohé, zejména schátralost strojního zařízení a hlavně hospodářská krize, která československý vývoz cukru téměř znemožnila. A v tomto roce bylo jednomyslně usneseno podniknouti vše možné, k zachování cukrovaru, jako důležitého zdroje obživy velké řady pracujících celoročně a v kampani. A poněvadž v námitkách proti záchraně operovalo se tím, že cukrovar nemá dostatečně zajištěné nutné množství vody k provozu smlouvou z s tehdejší majitelkou cukrovaru Hrušovanskou rafinerií, zavázalo se město dostatečně velkou vodní nádrž, která by tento nedostatek navždy odstranila. Již na podzim v r počaly přípravné práce: Bylo sondováno u Panského mlýna, u Pášova, v místech kde byl dříve menší rybník a za Pášovem, v místech Starého Strašíku, k zjištění nejvhodnějšího místa pro zřízení nádrže. Nejlépe by se bylo hodilo vybudovati hráz za Panským mlýnem, kde je šířka bukačovského údolí nejmenší, ale spádový rozdíl Panského mlýna a jezu před Bukačovem je tak malý, že by rybník, i při zatopení celého údolí byl tak mělký, že v budoucnu by z něj vznikla bažina, asi tak, jako se stalo s rybníkem na Velké Hrázi, který proto musel být zrušen. Bylo uvažováno 15 též o znovuvybudování hráze rybníka a koupaliště na Hrázce, což by bylo vyžadovalo nejmenšího nákladu, ale průtočné množství vody Ždánického potoka je tak malé, že by v suchých letech nestačilo zajistit provoz cukrovaru. Komise odborníků, za účasti zástupce zemské rady Ing. Bárty, uznala doporučiti obnovení hráze bývalého Velkého Strašíka. (Jazykově neupraveno)

16 ZŠ MILOŠE ŠOLLEHO INFORMUJE Ve dnech proběhl na naší škole sběr starého papíru a kartonu. Celkem se vybralo kg. Nejlepšími sběrači školy byli: Hollerová Adéla - 5. B, 580 kg Janda Petr - 4. B, 553 kg Kozáková Tereza - 3. A, 310 kg Členy klubu jsou i někteří zaměstnaci firmy, aktivně jsou v mládežnických mužstvech zapojeny především jejich děti. Sledujete například i Vy nebo někdo z rodiny fotbalové dění ve městě? Přiznám se bez vytáčení, fotbal nepatří mezi mé silné stránky. Mezi sporty, kterým se rekreačně věnuji, patří plavání, kolo, lyžování a badminton. M.K. Nejvíce sběru nasbírala třída 4.B kg 2.místo 5.B kg. 3. místo 8.B kg. 1. B byla jediná třída, kde donesl každý žák, celkem se umístili na 5. místě s 61 kg na žáka. Děkujeme všem žákům a rodičům za přinesený sběr. Další sběr se uskuteční na jaře Martina Hampejsová Lonza podpořila kouřimské fotbalisty Významný zaměstnavatel nejen v kouřimském regionu, výrobce biotechnologických produktů Lonza Biotec s.r.o., patří mnoho let ke kouřimským firmám, které podporují město a místní občanská sdružení. Několik otázek na toto téma jsme položili řediteli společnosti Lonza Biotec Robertu Kuželovi. Také v letošním roce jste finančně podpořili fotbalový klub. Jak dlouho již trvá spolupráce s kouřimským klubem? Spolupráce Lonzy a TJ Kouřim je dlouhodobá, trvá více než 10 let. Na místním fotbalovém klubu oceňujeme zejména intenzivní práci s dětmi a mládeží. Podpora sportu není ale vaší prioritou. Kam je nasměrován váš hlavní zájem? Zaměřujeme se zejména na město Kouřim a snažíme se pokrýt co nejširší kouřimskou veřejnost. Podporujeme projekty města a také například místní školy a některá kouřimská zájmová sdružení. V letošním roce jsme významnou finanční částkou podpořili rozšíření Mateřské školy Kouřim. Naši zaměstnanci se v srpnu v rámci Dobrovolnického dne zapojili do úprav školní zahrady. Další část naší pomoci směřuje do akademické sféry (například VŠCHT Praha). 16

17 17

18 18 V měsíci říjnu oslavila paní Věra Jedličková z Barchovic krásných 70 let. Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje manžel Václav a dcery s rodinami. Děkuji Svazu tělesně postižených a Sboru pro občanské záležitosti za krásné přání a dar k mým narozeninám. M. Chmelová Zodpovědný redaktor Josef Trnka. Redakční rada: Hana Jenešová, Zuzana Čiháková. Náklad 330 výtisků. Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim Číslo 11/2011. Cena 14,- Kč. Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce. Příspěvky přijímá pí. Hana Jenešová v městské knihovně nebo em Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka. Grafika a výroba: Josef Trnka TISK: GARRET, Kostelec n. Č. l. e.v.: MK ČR E Na této stránce můžete zveřejňovat bezplatně blahopřání či jiné společenské informace.

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka.

ZM schvaluje výše uvedený program pro dnešní zasedání. ZM schvaluje za ověřovatele zápisu Mgr. Radku Pšeničkovou a p. Luboše Čepeláka. Zápis č. 9 zasedání ZM ze dne 26.10. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání: 23.11. 2011 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 30. 1. 2013 od 18.00 hod. přízemí sálu radnice Příští zasedání: 27. 2. 2013 od 18.00 hod. v sálu přízemí radnice Přítomni dle prezenční listiny (11) Nesplněná usnesení:

Více

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010 Přehled dotací v roce 2010 Poskytovatel Účel Čerpání (Kč) KÚSK Hasiči 11.098,- KÚSK Fond Hejtmana SK 50.000,- SZIF Projekt EAFRD 314.452,- MPSV Úřad práce 216.870,- MPSV Sociální dávky 560.000,- MPSV Sociální

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 23 2. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (14) Nesplněná usnesení: 0

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná usnesení

Zápis č. 1. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná usnesení Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 22. 1. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: 26. 2. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro. Přítomni dle prezenční listiny (12)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Zápis č. 4. Přítomni dle prezenční listiny (13) Nesplněná usnesení :

Zápis č. 4. Přítomni dle prezenční listiny (13) Nesplněná usnesení : Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze dne 28. 5. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání: 25.6. 2014 od 18.00 hod. v obřadní síni radnice 1. patro. Přítomni dle prezenční listiny (13)

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis č. 10/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod.

Zápis č. 10/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Zápis č. 10/2013 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Renata Kubálková, Josef Nešněra,

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více