Krásy a zajímavosti našeho města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krásy a zajímavosti našeho města"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2011 Č.11 CENA 14,- Kč 1261 Od první písemné zprávy Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.

2 Krásy a zajímavosti našeho města Stavba nové čerpací stanice Benzina počátek 70. let minulého století. Za poskytnuté fotografie děkujeme paní Mgr. Haně Borové. Vážení spoluobčané, tento rok připravujeme do každého čísla Kouřimského zpravodaje vydávání miniseriálu pod názvem Krásy a zajímavosti našeho města. Budeme Vám velice vděční za poskytnuté materiály na toto téma (současné i historické). Fotografie i písemné materiály okopírujeme a okamžitě vrátíme. Těšíme se, že společně s Vámi při- 2

3 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Rada města zasedala dne Pokácení stromů v době vegetačního klidu Na hřbitově: - 2 lípy u hlavní cesty (ve středu hřbitova) směrem k urnovému háji 4.400,- Kč - 1 lípa u kříže ,- Kč - 1 lípa u hřbitovní zdi (u silnice) u hrobu manželů Černohorských ,- Kč - 1 topol na Strašíku 4.500,- Kč Celkem kácení ,- Kč RM schvaluje pokácení a nabídnutí lipového dřeva pro umělecké účely za finanční prostředky a na topení. Žádost o byt - pí J. H., pí. A. M., p. F. S RM schvaluje zapsání pí. J. H. a pí. A. M. do seznamu žadatelů o byt, a p. F. S. do seznamu žadatelů o byt v čp (v současné době je celkem aktuálních 73 žadatelů) Přesun trouby z MŠ do Domova pro seniory RM schvaluje přesun trouby po nákupu konvektomatu pro MŠ z MŠ do Domova pro seniory. Termín plnění: do června 2012 Cena zakázky: Kč RM schvaluje Smlouvu na zpracování návrhu územního plánu města Kouřim mezi městem Kouřim a Ing. Arch. Dášou Tůmovou a její podpis starostkou. 10. Záštita nad vydáním Ročenky Pražské diecéze Církve československé husitské části nazvané Kouřim Město Kouřim podporuje daný projekt částkou Kč. Žádost o výměnu bytu pí. M. B. V současné době nemá město Kouřim vhodný byt. Řád veřejného pohřebiště RM schvaluje řád veřejného pohřebiště s účinností od Prodloužení nájemních smluv pí. N. H. manželé S., I. A., Usnesení č. 187 RM schvaluje prodložení nájemní smlouvy pí. N. H.v čp. 594, manželům S. čp. 1 a pí. I. A. čp. 303 o 1 rok. 21. Prodloužení nájemní smlouvy pí. M. N. provozování masáží v čp. 645, Instalatérství D+F a J. Š. čp. 303 nebytové prostory RM schvaluje prodloužení nájemní smlouva pí M. N. v čp. 645 za účelem provádění masáží o 1 rok ( 24,32 m 2 x 500,- Kč/rok = Kč ), Instalatérství Publikace kreseb historických staveb města Kouřim Publikace se zabývá historickou zástavbou města. Pozornost je věnd+f v čp. 130 o 5 let ( 99m 2 x 500 Kč/rok = Kč + roční inflace)) a J. Š. 1 místnost ke hře na bicí nástroje v čp. 303 o 1 rok (nájemné dohodou 100 Kč/měsíc). věnována kostelům, drobným sakrálním památkám, městským domům, zámečkům v Molitorově a Diblíkově, skanzenu, středověkým hradbám. RM schvaluje objednávku na 50 ks publikací kreseb historických staveb města Kouřim za celkovou částku Kč. Smlouva o partnerství MAS Podlipansko o.p.s. a Město Kouřim akce Za poklady venkova RM schvaluje Smlouvu o partnerství mezi MAS Podlipansko o.p.s. a Městem Kouřim na akci Za poklady venkova a její podpis starostkou. Žádost o příspěvek TJ Zora Praha RM schvaluje příspěvek 500 Kč TJ Zora Praha organizaci nevidomých a slabozrakých sportovců. Smlouva mezi Městem Kouřim a Ing. Arch. Dášou Tůmovou na zpracování návrhu územního plánu Kouřim. Smluvní strany: Ing. Arch. Dáša Tůmová a Město Kouřim Předmět smlouvy: Návrh územního plánu Kouřim 3

4 Zastupitelstvo města zasedalo Prodej pozemků Zahradnictví jako celek ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 2243/27o výměře 817 m 2, 2243/28 o výměře m, 2243/29 o výměře 724 m /30 o výměře 944 m 2, 2243/31 o výměře 986 m 2, 2243/32 o výměře 941m 2, 2243/33 o výměře 822 m 2, 2243/35 o výměře 939 m 2, 2243/36 o výměře 954 m 2, 2243/37 o výměře 897 m 2, 2243/38 o výměře 934 m 2, 2243/1 (komunikace) o výměře m 2 v k. ú. Kouřim jako celek - za částku 250/m 2, tj m 2 za celkovou částku Kč firmě Silnice Čáslav Holding a.s. Zbraslavice 331, která má záměr cca do 5 let nasíťovat a prodat dané parcely v cenách běžných pro region. Podmínky prodeje: 1) Kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN 2) Ve smlouvě bude zanesen závazek kupující strany o zasíťování komunikace (voda, kanalizace) a vytvoření finálního povrchu komunikace (se zárukou 5 let), včetně zpětného převodu komunikace městu do 2 let od podpisu výše uvedené smlouvy (včetně zaměření a PD). Tato podmínka bude v případě nedodržení ze strany kupující sankcionována stranou prodávající jednorázovou pokutou ve výši Kč se splatností do 2 měsíců od uplynutí daných 2 let. 3) Strana kupující na vlastní náklady vypracuje Smlouvu o smlouvě budoucí na zpětné předání pozemku s komunikací městu bezúplatným převodem. 4) Kupní cena bude uhrazena převodem na účet města č /0100 nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. 5) Kupní smlouva bude podepsána nejpozději do Ulice Nová návrh na převzetí budoucí komunikace městem Paní J. H. požádala město Kouřim o převzetí pozemku pro budoucí komunikaci se schválenou projektovou dokumentací v ul. Nová p.č. 1762/12 (šířka 8 m), včetně sítí, a to vodovodu, kanalizace, veřejné osvětlení (kabely, lampy, veřejný rozhlas). Na pozemku pro budoucí komunikaci bude vytvořeno do termínu podpisu darovací smlouvy podloží pro budoucí komunikaci. Celkem živičná komunikace 1083 m 2 dlážděný chodník - 30 m 2 vjezdy 90 m 2 komunikační zeleň 288 m 2 ZM odkládá rozhodnutí v dané věci na 4/2012 Rozpočtové opatření č. 9/2011 ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2011, které tvoří přílohu originálu zápisu. ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 2519/1 v k.ú. Kouřim od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kouřim. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2661, 2793,1649/8 v k.ú. Kouřim (Kouřim, Molitorov, knn pro pp.č. 1649/4) ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2661, 2793 a 1649/8 v k.ú. Kouřim mezi městem Kouřim a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostku města jejím podpisem. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 2523/4, 2523/5, 2523/6, 2523/7, 2523/8 v k.ú. Kouřim (Kouřim Nové Město rekonstrukce sítě NN, TS) ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2523/4 (Nové Město), 2523/5 (Hrnčířská), 2523/6 (Čs. armády, od náměstí po Nové Město), 2523/7 (Novoměstská), 2523/8 (Klášterní) v k.ú. Kouřim mezi městem Kouřim a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostku města jejím podpisem. Zpráva výběrové komise - výběrová řízení Výběrová komise projednala nabídky na níže uvedené akce: 1) Všechny cesty vedou k nám Cenové nabídky podaly firmy: Cena vč. DPH OGMA, Bc. Z. M., Čáslav ,- Kč Památky pro život, o.s. Kouřim ,- Kč O. K., Kolín ,- Kč Po zhodnocení všech nabídek doporučuje výběrová komise ZM uzavřít smlouvu s firmou OMGA,Bc. Z. M., Čáslav za cenu ,- Kč vč. DPH. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Všechny cesty vedou k nám s firmou OMGA,Bc. Z. M., Čáslav za cenu ,- Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. 2) Rekonstrukce čp. 95 III. etpa Cenovou nabídku podal z oslovených firem pouze M. B., Kouřim za částku Kč vč. DPH. Výběrová komise konstatuje, že nabídková cena je v místě obvyklá a doporučuje ZM uzavřít s firmou M. B., Kouřim, smlouvu za částku Kč vč. DPH. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Rekonstrukce čp. 95 III. etapa s firmou M. B., Kouřim, za cenu ,- Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. Bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, p.č. 2519/1 v k.ú. Kouřim do vlastnictví města Kouřim (lokalita u hřbitova) 4

5 3) Vodní přivaděč Kouřim Cenové nabídky podaly firmy (Cena vč. DPH): Ingas Praha spol., Praha ,- Kč Projekce Cihlář-Šanc s.r.o., Týnec nad Labem ,- Kč Reprogas spol. s.r.o Býchory ,- Kč Po vyhodnocení všech nabídek doporučuje výběrová komise ZM uzavřít smlouvu s firmou Projekce Cihlář Šanc s.r.o., Týnec nad Labem za částku ,- Kč vč. DPH. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Vodní přivaděč Kouřim s firmou Projekce Cihlář-Šanc s.r.o., Týnec nad Labem za částku Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. 4) Zábradlí na Schodech Cenové nabídky podali: Cena vč. DPH REAL Kolín, s.r.o., Kolín ,94 Kč ALKOV s.r.o., Kouřim Molitorov ,- - Kč Kovárna Svoboda, s.r.o., ,-- Kč Po vyhodnocení všech nabídek doporučuje výběrová komise ZM uzavřít smlouvu s firmou ALKOV s.r.o., Kouřim Molitorov za částku ,- Kč. ZM schvaluje uzavření smlouvy na akci Zábradlí Na Schodech s firmou ALKOV s.r.o.,v Kouřim - Molitorov za částku ,- Kč vč. DPH a podpis smlouvy starostkou. DPH za dodání vody a odstraňování odpadních vod v r Podle vládního návrhu novely zákona o DPH, který byl v září 2011 schválen Poslaneckou sněmovnou by se měla od zvýšit snížená sazba daně z dosavadních 10% na 14%, což se dotkne i vody a odstraňování odpadních vod. Od je navrhována jednotná sazba daně ve výši 17,5%, která by měla platit i pro vodu a odstraňování odpadních vod. Plátce je oprávněn za dodání vody nebo odstraňování odpadních vod vztahujícím se výhradně k období před , uplatnit sníženou sazbu daně platnou v tomto období (10%), a to i v případě, kdy ke zjištění skutečné spotřeby dojde až v období od Vlastní cena vody se nebude ve městě Kouřim pro rok 2012 zvyšovat. ZM bere informaci na vědomí Podání žádostí o dotace na rok 2012 ZM schvaluje podání níže uvedených žádostí o dotace: Fond: Středočeský fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Oprava /rekonstrukce a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky Fond: Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence. 5 Neinvestiční podpora činnosti sportovních a zájmových sdružení souvisejících se sportovní činností dětí a mládeže (opravy a údržby sportovních zařízení, drobné materiální vybavení do Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu, cestovné, mzdy, provozní náklady např. nájmy, energie) Podpora běžeckého závodu Lipanská stezka 46. ročník Fond: Středočeský Fond kultury a obnovy památek v r Podpora drobných památek 1. křížek na p.č. PK 2612/1. Podpora kultury, historických akcí a slavností Sen noci kouřimské a Putování s pohádkou aneb Loučení s prázdninami. Fond: Středočeský Humanitární fond. Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména seniorům a osobám ze zdravotním postižením (investiční nebo neinvestiční) - Domov pro seniory u Pražské brány rekonstrukce střechy. Fond: Středočeský Fond rozvoje obcí a měst. Základní škola v Okružní - půdní vestavba a oprava sklepů. Fond: Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství. Realizace infrastruktury k zásobování pitnou vodou projektová dokumentace na nový přivaděč vody Fond: Středočeský fond cestovního ruchu a podpory podnikání Podpora budování a rekonstrukce sociálních zázemí v turistických oblastech Středočeského kraje rekonstrukce veřejných WC. Fond: ROP Střední Čechy komunikace Truba Fond: Fond regenerace památkových rezervací a památkových zón + Fond hejtmana Pražská brána dokončení 2. etapy akce

6 Fond: MAS Podlipansko územní plán částečné krytí nákladů na jeho realizaci Schválení podání žádosti městem o dotaci z MPSV ČR pro Domov pro seniory ZM schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z fondu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby pro Domov pro seniory u Pražské brány ve výši Kč. Žádost TJ Kouřim o dotaci na rekonstrukci domku č.p. 508 Jedná se o rekonstrukci střechy a topení v domku v Ruské ul. čp. 508 (na fotbalovém hřišti). Dům je v majetku TJ. Výbor TJ doložil svou žádost rozpočtem na jednotlivé práce a materiál. Celková požadovaná částka je Kč. ZM neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města TJ Kouřim na rekonstrukci domku č.p Bude zima, bude mráz kdo zajistí bezpečí a teplo Vašeho domova? Dne 1. ledna 2011 nabylo účinnost nařízení vlády číslo 91/2010 Sb. Toto nařízení nezavádí povinnou kontrolu komínů, ale stanovuje podmínky pro bezpečné provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a životů uživatelů spotřebičů paliv a jejich majetku. Nové nařízení vlády podstatně zmírňuje požadavky na četnost provádění kominických prací, a navíc umožňuje provádění čištění spalinových cest odvádějících spaliny od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kw svépomocí. na druhé straně, ale zvyšuje požadavky na odbornou úroveň osob oprávněných k provádění kontrol a revizí spalinových cest. Uvádíme kontakty na kominíky, kteří působí v našem regionu: Josef Tesařík, Kostelec nad Černými lesy, tel.: Jan Zach, Toušice, tel.: Karel Vejdovský, Kolín, tel Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kw včetně Činnost Čištění spalinové cesty Kontrola spalinové cesty Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu Druh paliva připojeného spotřebiče paliv Celoroční provoz Pevné Sezónní provoz Kapalné Plynné 3x 2x 3x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 6 Aktuální téma zimní údržba komunikací Vážení spoluobčané, nastává zima a s ní opět sníh a náledí. Zákon sám nestanovuje nikomu povinnost uklízet sníh, ale vlastník komunikace odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti nebo schůdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni upozornit. V našem městě provádí zimní údržbu technický úsek města s maximálním nasazením, ale i přesto není v jeho silách, aby byly komunikace vždy, zejména při intenzivním sněžení, uklízeny tak, aby byly stoprocentně bezpečné. Prosíme proto všechny spoluobčany o pomoc v zimním období tím, že sníh na chodníku před svou nemovitostí v rámci svých možností, ať už časových nebo fyzických, odklidí a pomohou zvýšit bezpečnost ve městě. Děkuji. Starostka Upozornění: Do dubna 2012 je z důvodu nedokončeného povrchu v ul. Tyršova levý chodník pro chůzi uzavřen. ZAJÍMAVÉ Stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodňování úrazů chodců na namrzlých či neuklizených chodnících Autor: Petr Knötig Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na ně reagovat. Tento právní názor přijalo na říjnovém zasedání občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně v rámci sjednocování soudní praxe týkající se otázky odškodňování úrazů chodců na kluzkých či neuklizených chodnících. Zjednodušeně řečeno, pokud chodec ví, že chodník není uklizený, je na něm námraza a přesto se na něm pohybuje tak, že tyto faktory nebere v úvahu, potom v případě úrazu nemůže očekávat, že bude odškodněn. Odškodnění by chodec mohl očekávat v případě, že dojde k nečekané změně, kterou nemohl předpokládat (například dojde k náhlé změně počasí a chodník se nečekaně změní v ledovku). Pokud totiž vstupuje na chodník, který nese znaky zimního počasí, pak se musí chovat podle této situace, která je mu předem známa a té přizpůsobit pohyb a své chování. Nejvyšší soud vydal svůj právní názor na základě sporu (sp. zn. 25 Cdo 1713/2008) občana z Ostravy, který kolem třetí hodiny ranní utrpěl úraz na neposypané místní komunikaci a žaloval majitele chodníku na bolestném o 54 tisíc korun. Okresní soud v Ostravě mu vyhověl, ale v rámci odvolacího řízení Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl. Podle krajského soudu chodec věděl, v jakém stavu je chodník a bylo

7 prokázáno, že věděl o namrzlém stavu a mohl tedy předvídat, že chůze na takovém chodníku vyžaduje zvláštní opatrnost. Podle zjištění v této noční době, kdy teplota klesla pod bod mrazu, ani nebylo v silách majitele chodníku námrazu odstranit. Navíc nešlo o závadu ve schůdnosti komunikace ve smyslu 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb. Nejvyšší soud proto svým rozsudkem dovolání zamítl a potvrdil tak správný názor Krajského soudu v Ostravě. Rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 1713/2008 byl přijat přijal jako sjednocující stanovisko, které bude zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Stanovisko Nejvyššího soudu nijak nezbavuje majitele chodníků povinnosti udržovat jejich schůdnost. Našly jste, děti, našly? Děti našly. Hravé děti, hraví rodiče, hraví prarodiče. Ve městě se u příležitosti halloweenu vylouplo mnoho tykvových i řepových strašidýlek. Porota měla rozhodování velmi těžké. Děkujeme všem, kteří přijali výzvu a poskytli hezkou podívanou. Porotou oceněni: 1. místo Matyáš a Daneček Vojevodovi, Ptačí ryneček 2. místo Ríša Hanojský, Okružní ulice 3. místo Jiří Posiřil, ulice generála L. Svobody Michal Borový, Podskalí 181 Moc hezkou výzdobu měly mimo jiné i tyto rodiny: Páchymovi a Zalabákovi v Sadové ulici, Strejčkovi v Dlouhé ulici, Sobotkovi v Dlouhé ulici, Vokrouhlíkovi v Růžové ulici, rodina Uličných v Růžové ulici, Pechačovi v Židovské ulici, paní Markéta Kratochvílová na Ptačím rynečku, Havlíčkovi ve Zlické ulici, Švarcovi v Kolínské ulici, Pivoňkovi v Klášterní ulici, mateřská škola, Základní škola M. Šolleho, Vedralovi v Dobropolské ulici, Petrovi v Dobropolské ulici. 7

8 Autor r. 1931, dětství a mládí prožil v Kouřimi. Zájemci o doručení Betlémského světla našimi skauty přímo domů mají možnost nahlásit svou adresu do v knihovně paní Haně Jenešové nebo u okénka pokladny v přízemí radnice. 8 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Pouze do konce roku 2011! Platby za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim osvobození na rok Upozorňujeme občany, kteří budou žádat o osvobození od poplatku na rok 2012 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu na katastrálním území města Kouřim, aby tak učinili do konce roku Pozdějším žádostem nemůžeme vyhovět. Děkujeme za spolupráci. H. Jenešová tel.: , Osvobození a úlevy Na katastrálním území Kouřim jsou osvobozeny od poplatků: a) Osoby dlouhodobě umístěny v léčebnách. b) Osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí. c) Osoby ve vazbě a vězeňských zařízeních. d) Osoby, které mají trvalý pobyt v katastrálním území Kouřim, ale na jeho území se celoročně nezdržují. e) Osoby, které jsou vlastníky nemovitosti, ale prokazatelně ji nevyužívají. Tetra Pak oslavil 20 let v Česku Společnost Tetra Pak, světový leader v oblasti zpracování a balení potravin, oslavila letos v září 20 let působnosti v České republice. V roce 1991 vstoupila švédská firma, jejíž unikátní výrobky a inovace změnily způsob balení a distribuce potravin po celém světě, také na český trh. Balení mléka do nápojových kartonů přivítala většina mlékáren i domácností. Nápojové kartony jsou totiž praktické, ekologické a mléko v nich dlouho vydrží, aniž by muselo být jakkoliv chemicky upravováno. U nás nejčastěji používaný obal Tetra Brik Aseptic 1000 ml se navíc vyrábí z obnovitelných zdrojů. Čerpáno z časopisu Nový profit.

9 Doma uklizeno! - podzimní úklid města Již podruhé proběhl úklid města ve znamení nové organizace. Během měsíce října a několika dní v listopadu občané města odkládali nepotřebné věci v jednotlivých ulicích přímo před své nemovitosti. Pracovníci technického úseku si je při svážení na místě vytřídili a odváželi odděleně jednotlivé druhy (dřevo, železo ). Co se nedalo dále vytřídit a využít, naložili na valník a odvezli na skládku do Radimi. Na skládku do Radimi se odvezlo celkem 13,700 t nevytříditelného odpadu. Pro srovnání na jaře 20,300 t odpadu. Za uložení na skládku město zaplatilo ,50 Kč, což je o 6.897,50 Kč méně než při jarním úklidu. V Kouřimi dne 2. listopadu 2011 Vážené dámy a vážení pánové Rádi bychom vám představili občanské sdružení SPOLEČ- NOST PARKINSON (SP), které v roce 1994 založil ing. Jiří Dvořák, ve spolupráci s našimi předními neurology. Z vlastních zkušeností se rozhodli lidem s tímto onemocněním pomoci se zapojením do aktivního způsobu života. SP se poměrně rychle rozrostla z původní, necelé stovky členů, až na dva tisíce. Začali jsme vydávat časopis, organizovat cvičení, rekondiční pobyty a rozrůstající se členská základna dala možnost vzniku klubů po celé republice. Abychom mohli udržet všechny výše uvedené aktivity, začali jsme žádat o státní dotace a oslovovat sponzorské firmy. V dnešní době je ve SP asi 2400 členů, má 21 klubů po celé republice, vydává časopis, má vlastní webové stránky s chatem a diskusním forem. Časopis i web spravují z 90% sami pacienti. Máme dva denní stacionáře (v Praze a Brně), zaměřené na klienty s parkinsonovou chorobou. K takovému rozšíření činnosti nám velmi pomohly finanční prostředky získané z loňského adventního koncertu. Parkinsonova choroba je chronické, pomalu progradující onemocnění, které i přes možnosti moderní léčby, končí ztrátou schopnosti ovládat vlastní pohyby. Parkinsonik je zpomalený, trpí tzv. OFF stavy, kdy se nemůže ani pohnout, začít krok, často padá, má mimovolní pohyby. Někdy nemůže polykat ani mluvit, píše nečitelně, ztrácí možnost komunikace. Průběh nemoci závisí na správné léčbě a na duševním stavu pacienta. Špatný psychický stav a úzkost mohou způsobit těžko zvládnutelné duševní problémy, které zpětně zkomplikuji průběh nemoci. Nemocní parkinsonovou chorobou mají dvě možnosti: VZDÁT SE NEBO BOJOVAT. Druhá znamená každodenní vzdorování tělesným i duševním potížím, skepsi a nejistotě. Je to ale jediná cesta jak nemoci čelit a zároveň se s ní naučit žít. Znamená to dodržovat přesná pravidla. Užívat léky podle ordinace lékaře a pravidelně cvičit, ne jen doma, ale i v našich klubech. Každý z nás, si jistě minimálně jedenkrát v průběhu nemoci položí otázku, proč zrovna já? Při čemž nikdo z nás nepředpokládal, když ještě byl zdravý, že tato choroba bude atakovat právě jeho. Bez příznaků které varují, vybere člověka bez 9 ohledu na jeho typologii, vzdělání, společenské postavení, atd. Nelze předem vypracovat atributy, které jsou určující pro nástup této nemoci. Nemocné z našeho okolí známe, připomeňme výrazné osobnosti v historii i současnosti nemocné parkinsonovou nemocí Jan Pavel II., Michael J. Fox nebo Muhammad Ali. Poděbradský klub parkinsoniků je menší, ale velmi aktivní. Pravidelně každou středu cvičíme v bazénu, tělocvičně nebo trénují kognitivní funkce mozku, jemnou motoriku a logopedii. Účastníme se klubových aktivit, rekondičních pobytů, kterými Společnost Parkinson nahrazuje třeba pobyt v lázních. Diagnóza G20- má možnost od pojišťovny jet do lázní 1x za život. Deset let velmi aktivní a dobrovolné činnosti máme za sebou, naším garantem Klubu Poděbrady je neuroložka MUDr. Irena Luňáková. Rádi bychom vás touto cestou požádali o finanční příspěvek na provozování aktivit pro členy našeho klubu, který by byl využit na nájem bazénu, tělocvičny, odměna pro cvičitelku a odměna lektorům za odborné přednášky. I tyto zdánlivě malé aktivity nám pomáhají v boji, který nevzdáme. Pokud byste chtěli přispět na činnost našeho klubu je tu možnost na bankovní účet společnosti GE Money Bank Praha: č. ú /0600, variabilní symbol (Klub Poděbrady) , KS 0378, adresa: Praha 10, Volyňská 20. Děkujeme. Miroslav Růžička předseda Klubu Parkinson Poděbrady Čsl. A Kouřim

10 Na co se můžete těšit v listopadu a v prosinci Út Vyjde Kouřimský zpravodaj Čt III. prodejní výstava rukodělných výrobků, sál radnice, Čt Zahájení adventu, bude vydán nový diář města s akcemi na rok 2012 náměstí u stromečku, Pá III. prodejní výstava rukodělných výrobků, sál radnice, Pá Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a polystyrenem, balíků vytříděného papíru a odloženého skla, připravte před své domy do 8.00 So Otevřen technický dvůr So III. prodejní výstava rukodělných výrobků, sál radnice, So Kouřimské podivování, 5. ročník hudebně-divadelního festivalu Mlýny Malé divadlo Kolín, kinosál Na Střelnici, Ne Možnost odložení železa před své domy, prosba o zametení chodníků Čt Vánoční výstava ZŠ M. Šolleho, sál radnice, Pá Vánoční výstava ZŠ M. Šolleho, sál radnice, Pá Prodloužená tanečního kurzu, sál Na Střelnici, So Kouřimské podivování, 5. ročník hudebně-divadelního festivalu Čarodějky z města E, PREMIÉRA - Mrsťa Prsťa při ZUŠ Kouřim, kinosál Na Střelnici, Ne Svatomikulášské obchůzky - skanzen Ne Hrátky s čerty, sportov. hala - RC Knoflíček, Pá VĚNEČEK závěr tanečního kurzu, sportovní hala, Čt Slavnostní setkání občanů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o městě, sál radnice, Ne Zlatá adventní neděle ve skanzenu St Vánoční posezení seniorů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zmínky o městě, sál radnice, Příjemné překvapení. Rozneseme všem kouřimským domácnostem mimořádné číslo Kouřimského zpravodaje a dárky od města Kouřim. Čt Vyjde Kouřimský zpravodaj. Čt Koledování od skautů v Domově pro seniory, Pá Roznášení Betlémského světla, skauti, náměstí u kašny, (svíčku s sebou) Zájemci o donešení Betlémského světla domů mají možnost nahlásit své adresy do v knihovně nebo u okénka pokladny v přízemí radnice. Kdy: Čtvrtek Pátek Sobota Kde: Srdečně Vás zvu na III. Prodejní výstavu rukodělných výrobků od 08:00 do 19:00 hod od 08:00 do 18:00 hod od 08:00 do 12:00 hod v sále Městského úřadu v Kouřimi Nabídka: pletené výrobky z pedigu užitkové a dekorační předměty zdobené ubrouskovou technikou háčkované výrobky originální vánoční věnce a svícny vyšívané a šité výrobky a další dekorace nejen vánoční Na Vaši návštěvu se těší Jaroslava Ahnelová a další šikovné kouřimské ručičky Pozvánka do knihovny Blíží se čas adventu, netrpělivého čekání na vánoční dárky... Zveme rodiče s dětmi od na Vánoční naladění do knihovny. Připomeneme si vánoční zvyky, něco hezkého si přečteme, vyrobíme dlouhý vánoční řetěz a trošku si zasoutěžíme. Budou pro Vás připraveny i neodolatelné zimní obrázky Josefa Lady. Na setkání se těší Hana Jenešová. 10

11 ZŠ M. Šolleho Kouřim srdečně zve na Tradiční prodejní vánoční výstavu 1. a od do v sále MěÚ v Kouřimi Nabízíme Vánoční dekorace Adventní věnce Přání Drobné dárky Keramické výrobky Výrobky z pedigu a drátů Perníčky aj. Město Kouřim Vás zve na tradiční Zahájení adventu 2011 u stromečku na náměstí od hod. Začíná období nejkrásnějších svátků v roce spojených s dárky, vánočními zvyky, sváteční náladou Co je pro Vaše vánoční naladění připraveno: III. prodejní výstava rukodělných výrobků Jarušky Ahnelové ( : , : ) Průvod světýlek od Základní školy M. Šolleho Kulturní program dětí našich škol u stromečku poprvé vystoupí společně děti z obou základních škol pod vedením paní učitelky Jany Ležalové Hrátky s čerty od 16:00 hod. ve sportovní hale Zveme všechny malé i velké na Hrátky s čerty pořádané RC Knoflíček. Na děti čeká bohatý program pekelné soutěže a hry, básničky pro čerty, tanec s čerty, dorazí i Mikuláš s andělem a určitě s sebou vezmou i malou nadílku. Město Kouřim zve na Slavnostní setkání občanů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zprávy o městě od hod. sál radnice Město Kouřim zve na Vánoční posezení seniorů na radnici u příležitosti výročí 750 let od první písemné zprávy o městě od hod. sál radnice Vánočně provoněná atmosféra, hudba, občerstvení. Prodej Diářku 2012 jsou v něm všechny naplánované akce na příští rok s obrázky pěkných míst města doprovázené citáty a životními moudry klasiků i našich spoluobčanů Rozdávání dárečků, upoutávka na akce ve městě do konce roku, vylosování 3 vánočních kaprů pro luštitele křížovky z KZ. Občerstvení vonící právě začínajícím vánočním časem punč, grog, čaj a vánočka. 11

12 Stalo se při svozu směsného komunálního odpadu byla provedena vizuální kontrola odpadních nádob se závěrem, že drtivá část města odpady třídí, ale některé domácnosti se musí k potřebě třídění teprve dopracovat. Tato akce proběhla z důvodu, abychom měli přehled, zda naše odpadní nádoby neobsahují BIO odpad a vytříditelné složky odpadu. Třídíme nejen proto, abychom chránili životní prostředí, ale hlavně proto, abychom mohli udržet cenu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na současné úrovni tj. 500 Kč/osobu a rok. Pro ty, kteří třídí, úžasné zpráva. V soutěži Středočeského kraje My třídíme nejlépe jsme opět poskočili dopředu a po 3 čtvrtletích jsme se dostali ve své kategorii obcí na 8. místo. Obec Ořech, kterou jsme před 4 lety coby nejlepší navštívili, je v současné době 2 místa za námi vyjeli naši hasiči k hašení požáru rodinného domku ve Lhotkách proběhlo v Muzeu lidových staveb v Kouřimi Svatohavelské císařské posvícení jsme vyjeli na Putování s lívancem, tentokrát do Dino parku, ZOO a Botanické zahrady v Plzni počasí nám přeje. V plném proudu je předláždění chodníků v ul. Zlická, rekonstruují se schody v ul. Na Kopci a Na Schodech. V ul. Na Schodech bude na základě výběrového řízení osazeno firmou ALKOV Molitorov nové zábradlí v odpoledních hodinách byla zavřena prodejna ENAPu z důvodu inventury, která následovala po vniknutí zloděje do objektu v nočních hodinách předcházejícího dne proběhla kolaudace nového veřejného osvětlení v ul. Lipanská, Tyršova, v části. ul. Dobropolské, části Okružní, 1 lampy v ul. Ruské, Komenského, části Podskalí, Růžová, Ptačí ryneček, Na Kopci, Na Schodech a Židovské se uskutečnil v sálu městské radnice v rámci natáčení nového televizního pořadu TV PRIMA Životní úklid Bleší trh. V ul. Kolínská (na mostě) a v ul. Ruská (u separačních nádob) vyrostly černé skládky. Zjistili jsme celkem 4 viníky, kterým mohla být uložena pokuta do Kč. Upozorňujeme občany, že odpad lze ukládat výhradně na místa určená městem. Příště bude již pokuta uložena v rámci 5. ročníku Kouřimského podivování uvedl divadelní soubor Mrsťa Prsťa Juniors hru Někdo to rád dále pokračoval taneční kurz. Pro zajímavost pryč jsou asi doby, kdy se hlásilo více děvčat. Pánů kluků je v letošním roce o 3 více než dívek byl položen u příležitosti státního svátku k Památníku padlých věnec. Opět nepozorný řidič pokácel na náměstí lampu veřejného osvětlení Smutné! Pobertové vykradli v hod. dopoledne 2 automobily před hřbitovem se uskutečnili v sále radnice klavírní recitál ředitelky ZUŠ paní Sylvy Kroužilové. Posluchači si mohli vyslechnout klavírní skladby G. F-. Händela, L. v. Beethovena, F. Schuberta a C. Debussyho proběhla 2. prodloužená tanečního kurzu v sálu Na Střelnici bylo dokončeno přeinstalování městského rozhlasu, následovala celoplošná zkouška, celé město je v současné době pokryto vysíláním městského rozhlasu. V případě, že by u Vás doma byla horší slyšitelnost, prosíme, informujte nás. Kontakt: M. Břečková tel nebo starostka mobil Po 1. etapě rekonstrukce Pražské brány započala demontáž lešení. Po uplynutí potřebné lhůty reakce aplikované látky na kamenech bude 2. - poslední etapa pokračovat v příštím roce.

13 30. listopadu od Vás zveme na (dokončení najdete v tajence křížovky) Pozor výhra! Vyluštěnou křížovku z tohoto čísla odevzdejte do do Vylosování výherců proběhne na Zahájení adventu na náměstí ( od 17.00) Cena Pro 3 výherce živý vánoční kapřík. K odebrání přímo z kádě mezi hod. ve firmě Zipr s.r.o. na Novém Městě. Děkujeme panu Lubošovi Čepelákovi za darování kapříků pro luštitele. Text tajenky můžete přinést do knihovny, do schránky na radnici, do pokladny nebo zaslat na e-adresu starostce: 13 Í 1. název kouřimské ulice 2. lidový název pro sbírku kuchařských receptur 3. název planety nejbližší Slunci 4. předvánoční období 5. v našich lesích přemnožený sudokopytník 6. zimní sport 7. měsíc, v kterém začíná zimní slunovrat 8. čeho upije svatá Lucie 13. prosince? 9. doprovod Mikuláše 10. jedna z hlavních částí roku 11. krmivo pro ptáčky 12. autor knihy Mikeš 13. vánoční rostlina nosící štěstí 14. hlavní symbol adventu 15. plody buku 16. led na silnici 17. klidový stav medvěda v zimním období 18. praktický dárek od čertů 19. název kouřimského náměstí 20. stavba v lese sloužící k přikrmování zvěře 21. tradiční vánoční cukroví 22. kdo slaví svátek ? 23. přístroj používaný k pozorování vesmíru 24. větvičky trhané 4. prosince 25. podzimní rybářské akce 26. název známé vánoční koledy 27. místo, kde probíhají trhy

14 Historické putování z kroniky města Kouřim z let (V elektronické podobě jsou předcházející části kroniky k dispozici na naší internetové adrese, tj. Kouřimský zpravodaj) Část 26. Rok pokračování (autor: Josef Batelka) Nový most u Panského mlýna KNV v Praze uvolnil částku 100 tisíc Kčs na generální opravu mostu u Panského mlýna. Stavba byla zadána n.p. Dopravní stavby a ve IV. čtvrtletí bylo započato s hloubením základů pro nové pilíře. Náklad činí Kčs. Lom kamene ONV v Kolíně vypověděl smlouvu o těžení kamene z lomu u Panského mlýna a dal odvézti, přes marné protesty rady, celé strojní zařízení. Tím lom na dlouhou dobu znehodnocen. Byl pronajat i s přilehlými pozemky JZD Kouřim za měsíční nájemné 100 Kčs. Pro sanitní auto OÚNZ byla upravena garáž v podsklepení na východní straně soudní budovy. Voda pro nový kravín Na výzvu agroprojektu provedl proutkař p. Nedbal z Kolína průzkum zdrojů vody a zjistil, že přímo u kravína jsou značné prameny. V místech byla vyhloubena studně pro potřebu kravína JZD na Salabce. Úřad provádí zjišťování vydatnosti pramenů pod Sítinami, z posílení městského vodovodu. Společná kuchyň pro důchodce Pro posílení sociálního zabezpečení důchodců otevřena byla společná kuchyně, v níž vydávány obědy za sníženou cenu od 1 Kčs za oběd, podle velikosti důchodu. Dům odpočinku, který byl ve správě MNV, byl předán do správy ONV v Kolíně. Provozovna holičů Byla provedena velmi vkusná a nákladná úprava provozovny holičů a kadeřníků, jejich podniky byly sloučeny do komunálního podniku MNV. V této místnosti byla holírna do r V březnu probíhala ve městě podpisová akce proti atomové válce. Archiv nové umístění Historický archiv, který byl uložen v domě č.p. 4, byl přestěhován do budovy místností býv. berního úřadu v budově soudu. Místnosti jsou velmi vhodné a bezpečné. Z dosavadních místností byla zřízena bytová jednotka. V budově býv. soudu jsou postupně zřizovány bytové jednotky. Bytová péče Bytová tíseň ve městě trvá. V letošním roce bylo podáno 36 žádostí o přidělení bytu. Bylo podle pořadí přiděleno 27 bytů. 2 byly získány novostavbou, 4 úpravou a 2 pro neobyvatelnost zrušeny. Veřejná knihovna přestěhována Byla zase přestěhována veřejná knihovna z místností v bývalé Městské spořitelně do místností v tzv. okresním domě. Z dosavadních místností zřízena prodejna elektrických potřeb. Prodejna získala, o knihovně nemožno tak říci. Je to snad již její osud, že se stále stěhuje. Do knihovny pořízen televizor pro veřejnost. Školy Provedena hodnocení práce ve 14 třídách zdejší osmiletky. Letos navštěvovalo školu 448 dětí. Závěrečné zkoušky prošly velmi dobře. Z 57 zkoušených bylo 15 o vyznamenání, 23 žáků se přihlásilo do výběrových škol a většina byla přijata. Rozmísťování žáků obstarala škola, ale i rodiče starali se sami o umístění. Závěrečných zkoušek v učňovské škole zahradnické zúčastnilo se 39 žáků. Prošly rovněž dobře. S vyznamenáním prošli 4 žáci. Ve školní jídelně osmileté školy zřízena byla umývárna a šatna. Budova dívčí školy v Malotické ulici dostala novou fasádu. Původní, novorenesanční fasádu z 80. let minulého století, nebylo možno zachránit. Nebylo možno ani zachránit městský znak nad vchodem, který prý vymodeloval za svých studijních let akademický sochař, kouřimský rodák Jan Evang. Růžička a v němž položil na cimbuří, mezi věžemi znaku,,knížecí čapku, jako vzpomínku na středověké Děpoltice, jejichž knížecím údělem, za času Přemysla Otakara II. tedy před založením města Kouřimsko bývalo. I poprsí Jana Amose Komenského, umístěné v průčelí, se při snímání rozpadlo. Nová fasáda jest úplně hladká, nerozčleněná a působí v okolí, které si stále zachovává svůj starý ráz, nezvyklým dojmem. K podpoření vzdělávání se členů JZD uspořádal ONV jako každoročně, Družstevní školu práce, v zimních měsících. Účast členů nebyla uspokojivá. Až když se členská schůze rozhodla vypláceti za návštěvu odměnu, se účast zlepšila. Souvisí to s celkovým stavem družstva. Z okolních družstev byla účast ještě horší. MNV propůjčil smlouvou bezplatně Okresnímu ústavu národního zdraví v Kolíně, tzv. Konrádův dům. Novostavby středočeské cihelny Z jiných podniků: Středočeské cihelny, závod Molitorov, n. p. počal se stavbou 16 bytových jednotek ve 4 budovách a v letošním roce je vybudoval,,do rovnosti. Náklad pro letošní rok činil Kčs. Na molitorovském předměstí staví se další bytové jednotky soukromníků. Spolkový život Spolkový život. Mnoho se nezměnilo. Tak jako loni masové organizace vyvíjely činnost podle svých směrnic, zúčastnily se celostátních oslav a jinak pracovaly podle své povahy. 14

15 O. Beseda V Osvětové besedě učiněn byl nový pokus o ustavení divadelního kroužku, který by překonal již léta trvající stagnaci v činnosti bývalých divadelních ochotníků. A není to jen vinou neochoty sdružovat se do tak krásné a ušlechtilé činnosti i zábavě, jakou je divadlo, ale obtíže, které nutno překonávat, u divadla úplně zničené jeviště, ve zpěvu nedostatek místností ke cvičení jsou tak velké, že snad již jen mladým a těch se nedostává, podařilo by se je odstranit. Bývalé dnes již stárnoucí a staří členové na ně prostě nestačí. K podpoře činnosti opravám byla letos aspoň střecha nad jevištěm divadla a slíbena podpora i při dalších úpravách. Akční programový plán vypracovaný pro letošní rok byl celkem splněn až na program, který si stanovilo JZD. Do plánu si totiž vložilo vybudovat montovanou drůbežárnu, bytovou jednotku, kanalizaci, vodovod mohl bych sem zapsati stejně tak, jako v předešlé kapitole: mladých je málo a staří stačí stěží na běžné práce v hospodářství. Dokončení Velkého Strašíku V letošním roce skončeno bylo vodní dílo Velký Strašík. Bylo začato před 20 lety. Pro paměť zapisuji celý postup práce. Myšlenka obnovit starý rybník Strašík vznikla v roce, kdy u nás, jako v celé střední Evropě, bylo léto tak suché, že potoky téměř vyschly a vodní nádrž v místech bývalého rybníku Strašíku, nestačila krýt spotřebu vody pro náš cukrovar v podzimní kampani. K dovršení této kalamity byl současně letněn, tedy vypuštěn, veliký rybník Vavřinský, který náš potok, v čas potřeby, mohl posíliti. Bylo to v roce 1934 a tehdy také se prvně v našem cukrovaru nepracovalo a řepa byla vozena do Bečvár. Mnoho ji tehdy nebylo. Přípravné práce V roce 1935 se kouřimský cukrovar chýlil k zániku. Tak jako byly před lety zavřeny cukrovary svojšický, zásmucký, pečecký i českobrodský, měl i náš cukrovar být zavřen. Příčiny byly mnohé, zejména schátralost strojního zařízení a hlavně hospodářská krize, která československý vývoz cukru téměř znemožnila. A v tomto roce bylo jednomyslně usneseno podniknouti vše možné, k zachování cukrovaru, jako důležitého zdroje obživy velké řady pracujících celoročně a v kampani. A poněvadž v námitkách proti záchraně operovalo se tím, že cukrovar nemá dostatečně zajištěné nutné množství vody k provozu smlouvou z s tehdejší majitelkou cukrovaru Hrušovanskou rafinerií, zavázalo se město dostatečně velkou vodní nádrž, která by tento nedostatek navždy odstranila. Již na podzim v r počaly přípravné práce: Bylo sondováno u Panského mlýna, u Pášova, v místech kde byl dříve menší rybník a za Pášovem, v místech Starého Strašíku, k zjištění nejvhodnějšího místa pro zřízení nádrže. Nejlépe by se bylo hodilo vybudovati hráz za Panským mlýnem, kde je šířka bukačovského údolí nejmenší, ale spádový rozdíl Panského mlýna a jezu před Bukačovem je tak malý, že by rybník, i při zatopení celého údolí byl tak mělký, že v budoucnu by z něj vznikla bažina, asi tak, jako se stalo s rybníkem na Velké Hrázi, který proto musel být zrušen. Bylo uvažováno 15 též o znovuvybudování hráze rybníka a koupaliště na Hrázce, což by bylo vyžadovalo nejmenšího nákladu, ale průtočné množství vody Ždánického potoka je tak malé, že by v suchých letech nestačilo zajistit provoz cukrovaru. Komise odborníků, za účasti zástupce zemské rady Ing. Bárty, uznala doporučiti obnovení hráze bývalého Velkého Strašíka. (Jazykově neupraveno)

16 ZŠ MILOŠE ŠOLLEHO INFORMUJE Ve dnech proběhl na naší škole sběr starého papíru a kartonu. Celkem se vybralo kg. Nejlepšími sběrači školy byli: Hollerová Adéla - 5. B, 580 kg Janda Petr - 4. B, 553 kg Kozáková Tereza - 3. A, 310 kg Členy klubu jsou i někteří zaměstnaci firmy, aktivně jsou v mládežnických mužstvech zapojeny především jejich děti. Sledujete například i Vy nebo někdo z rodiny fotbalové dění ve městě? Přiznám se bez vytáčení, fotbal nepatří mezi mé silné stránky. Mezi sporty, kterým se rekreačně věnuji, patří plavání, kolo, lyžování a badminton. M.K. Nejvíce sběru nasbírala třída 4.B kg 2.místo 5.B kg. 3. místo 8.B kg. 1. B byla jediná třída, kde donesl každý žák, celkem se umístili na 5. místě s 61 kg na žáka. Děkujeme všem žákům a rodičům za přinesený sběr. Další sběr se uskuteční na jaře Martina Hampejsová Lonza podpořila kouřimské fotbalisty Významný zaměstnavatel nejen v kouřimském regionu, výrobce biotechnologických produktů Lonza Biotec s.r.o., patří mnoho let ke kouřimským firmám, které podporují město a místní občanská sdružení. Několik otázek na toto téma jsme položili řediteli společnosti Lonza Biotec Robertu Kuželovi. Také v letošním roce jste finančně podpořili fotbalový klub. Jak dlouho již trvá spolupráce s kouřimským klubem? Spolupráce Lonzy a TJ Kouřim je dlouhodobá, trvá více než 10 let. Na místním fotbalovém klubu oceňujeme zejména intenzivní práci s dětmi a mládeží. Podpora sportu není ale vaší prioritou. Kam je nasměrován váš hlavní zájem? Zaměřujeme se zejména na město Kouřim a snažíme se pokrýt co nejširší kouřimskou veřejnost. Podporujeme projekty města a také například místní školy a některá kouřimská zájmová sdružení. V letošním roce jsme významnou finanční částkou podpořili rozšíření Mateřské školy Kouřim. Naši zaměstnanci se v srpnu v rámci Dobrovolnického dne zapojili do úprav školní zahrady. Další část naší pomoci směřuje do akademické sféry (například VŠCHT Praha). 16

17 17

18 18 V měsíci říjnu oslavila paní Věra Jedličková z Barchovic krásných 70 let. Vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let přeje manžel Václav a dcery s rodinami. Děkuji Svazu tělesně postižených a Sboru pro občanské záležitosti za krásné přání a dar k mým narozeninám. M. Chmelová Zodpovědný redaktor Josef Trnka. Redakční rada: Hana Jenešová, Zuzana Čiháková. Náklad 330 výtisků. Kouřimský zpravodaj, měsíčník Města Kouřim Číslo 11/2011. Cena 14,- Kč. Uzávěrka vždy 9. příslušného měsíce. Příspěvky přijímá pí. Hana Jenešová v městské knihovně nebo em Je možno využít i schránku v přízemí radnice a v ulicích Dobropolská, Ruská, Podskalí, Barborka. Grafika a výroba: Josef Trnka TISK: GARRET, Kostelec n. Č. l. e.v.: MK ČR E Na této stránce můžete zveřejňovat bezplatně blahopřání či jiné společenské informace.

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.11 CENA 14, 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni.

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.11 CENA 14, 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni. MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.1 Č.11 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni. CENA 14, 14,- Kč S láskou pro své mazlíčky Náš další chovatel pan Charouzek je letitý myslivec a jeho mazlíčkové

Více

roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy

roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2011 Č.4 CENA 14,- Kč 1261 Od první písemné zprávy roste nám v i i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) www.kourim-radnice.cz Krásy a

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2009 Č.4 CENA 14,- Kč Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 Ve Středočeském kraji k dnešnímu dni chybí mnoho policistů. Město nemá ale problém, vyrůstá mu již

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje...

Závěr zimy ÚNOR 2009. Pranostiky. Městský úřad informuje... www.zdirec.cz Cena 5, Kè ÚNOR 2009 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 199 Závěr zimy Občas krajem zavane vůně jako příslib jara a sluníčko se směje o něco veseleji a déle. Sluníčko pozvolna získává na síle, ale i tak nám

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka 12 Text Foto: Oldřich Jenka k fotografii na straně 42 43. prosinec Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Poplatek za odpady v roce 2013 Podle údajů firmy EKO-KOM byla průměrná částka vynaložená na nakládání s odpady v roce 2011 přepočtená na jednoho

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více