PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU"

Transkript

1 2013 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Putování slováckým vinohradem (str. 7) Galerie Mutěňáků - Mg. Jan Hanáček (str. 8) Po stopách předků - na území Mutěnic (str. 10) Petr Bende v našem amfiteátru (str. 17) Pozvánka na Kateřinské hody (str. 22) Festival otevřených sklepů (str. 25) Mutěnický fotbal (str. 30)

2 Mutěnické vinařské dny 2013 SLOVO STAROSTY SLOVO STAROSTY Kyjovánek starší Kyjovánek mladší Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych poděkoval kulturní komisi za uspořádání již tradičních Vinařských dnů. Dík patří samozřejmě i všem účinkujícím. Nelze opomenout ani úspěšný koncert Petra Bendeho, který uspořádala taktéž kulturní komise. Těší mě, že si amfiteátr Pod Bůdama našel své místo v kulturním životě Mutěnic. Co se týká investičních akcí, v současné době se pracuje na stavebním povolení na rozhlednu na Vyšicku a jedná se s majiteli pozemků, jichž se stavba dotkne. Stavba se bude realizovat v příštím roce. V měsících září, říjen a listopad proběhne zateplení budovy kulturního domu a tělocvičny základní školy, kde budou využity prostředky ze Státního fondu životního prostředí. S nadcházejícím podzimem vinařům přeji dobrou úrodu, a aby ten letošní ročník patřil k těm nejlepším. MVDr. Dušan Horák starosta obce Zprávy z radnice Mužský sbor z Valtic Dubinka Kuklovjané FS Trenčan Tak - vedra, horka a sucho máme za sebou a můžeme se těšit, že nás snad navštíví i babí léto. Na počasí v létě s jásotem nevzpomínají zemědělci, vinaři, ale také houbaři a i cykloturistům horka vadila. Ale tak to mělo být, a také to tak bylo. I přes vedra se v obci stavební činnost na investičních akcích nezastavila. Nejdůležitější, co do velikosti a náročnosti, byla stavba nazvaná Bezpečně do školy I. etapa, kdy se generální výměny dočkaly chodníky na obou stranách ulice Hodonínská, upravila se křižovatka do parametrů, které odpovídají dnešním normám ve vztahu k bezpečnosti, a také prostranství od KD až za prodejnu COOPu. Co se týká podrobného vysvětlení významu změn parametrů nejen na křižovatce, ale i na samotných chodnících, tak vše máte podrobně vysvětlené od dopravního inženýra Ing. Froňka v jeho příspěvku v tomto zpravodaji. Také se v době prázdnin pracovalo na rekonstrukci chodníku v ulici Zahradní. Myslím si, že nový povrch a i následné úpravy přispějí ke zlepšení celkového dojmu těch, kteří přes ulici Zahradní najíždějí na cyklostezku Mutěnka. V této době se začíná pracovat na rekonstrukci chodníku v ulici Nová, kdy na letošní rok je v plánu úsek od ul. Brněnská po ulici Školní. Od srpna je možné vidět techniku a pracovníky na ulici Průjezdní, kde došlo k odstranění panelů, které byly ve špatném stavu (polámené, popraskané, různě popropadávané). Následně se ve spodní části ulice vybudovala úplně nová kanalizace, protože stará téměř nefungovala. V této chvíli jsou na pořadu dne poslední přípravné práce před samotným položením dlažby, protože povrch v této ulici musí být rozebíratelný z důvodu uloženého vysokonapěťového kabelu pod povrchem vozovky. Věřím, že konec září 1

3 Usnesení z XV. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 26. června 2013 A. ZO vzalo na vědomí: přinese i dokončení veškerých prací na této stavbě. Také je konečně ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby Zateplení KD a tělocvičny ZŠ v Mutěnicích. První kolo výběrového řízení muselo být zrušeno z technických důvodů, protože se v zadávací dokumentaci u jednoho uchazeče objevily skutečnosti, které nebyly v souladu se zákonem. Tudíž se nám vše vrátilo na začátek a ztráta více jak měsíce nám mírně zkomplikoval i termín dokončení hlavně kvůli pořádání hodů. Spolu se stárkama věříme, a vše také pro to uděláme, aby hody na KD byly. Určitě se budeme všichni muset připravit na to, že sál nebude ve stoprocentním stavu, ale pro budoucnost tohoto kulturního stánku jsou všechny tyto práce nezbytné. A chasa slíbila všemožnou pomoc při přípravě na hody, tak věřím, že to dopadne. Přeji vinařům, ať to nejlepší z vinařského roku vinobraní, všem přinese uspokojení po tomto docela těžkém vegetativním období, které moc nepřálo. Petr Bíza místostarosta obce B. ZO schválilo: Mutěnice od vlastníků - viz seznam z návrhu MPZ - za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů pod vozovkou v ulici Polní 5. Smlouvu HO /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice 6. Smlouvu HO /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce České Budějovice 7. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Obcí Mutěnice a MND a.s. se sídlem Úprkova 807/6, Hodonín za účelem prodeje částí pozemků PK p.č. 809/1 a PK p.č. 812/1 8. Ukončení nájemní smlouvy na KD mezi Obcí Mutěnice a p. Cyrilem Ištvánkem ke dni Částku ,- Kč za předčasné ukončení nájemní smlouvy mezi Obcí Mutěnice a p. Cyrilem Ištvánkem s tím, že částka bude vyplacena ve dvou splátkách, a to ,-Kč po podpisu dohody o ukončení Nájemní smlouvy a zbývající část po úhradě veškerých pohledávek nájemce a všech společností jím vlastněných vůči obci Mutěnice a fa. Skládka Hraničky s.r.o. 10. Po projednání závěrečného účtu obce Mutěnice za rok 2012 a hospodaření obce Mutěnice za účetní období roku 2012, a to bez výhrad 11. Rozpočtové opatření č. 3, a to navýšení příjmů o ,- Kč a navýšení výdajů ,- Kč. Po provedení RO budou příjmy v celkové výši ,-Kč a výdaje v celkové výši ,-Kč. 1. Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO úkoly trvají 2. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Mutěnice a Ing. Vojtěch Marek, bytem Masarykova 1056, Mutěnice 3. Výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Mutěnice 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za účetní období roku Závěrečný účet svazku obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice za rok Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mutěnka a účetní období roku Závěrečný účet DSO Mutěnka za rok MPZ č.4/ prodej pozemku p.č. 1947/55 o výměře 20 m 2 v k.ú. Mutěnice za cenu 110,-/m 2 panu Jaroslavu Jochovi, Veselá 1240, Mutěnice za účelem rozšíření lisovny vinného sklepa 2. MPZ č. 6/ darování pozemku p.č. 3331/1 o výměře 276 m 2 - dárce Petr Záleský, Brněnská 225, Mutěnice obdarovaný Obec Mutěnice 3. MPZ č. 7/2013 bezúplatný převod pozemků p.č. PK 6419, PK 320, PK 6694, PK 316 a KN 6630 z majetku ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha do majetku Obce Mutěnice, za účelem vybudování protipovodňového opatření Za Oborou 4. MPZ č. 8/2013 výkup pozemků p.č. 1824/2, 1824/3, 1824/11, 1824/12, 1824/4, 1824/13, 1824/14, 1824/5, 1824/15, 1824/6, 1824/7, 1824/19 o výměře 730 m 2 za cenu 70,-Kč/m 2 Obcí Usnesení z XVI. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 8. července 2013 A. ZO schválilo: 1. Text navržené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Mutěnice a Ing. Vojtěchem Markem, Masarykova čp. 1056, Mutěnice, jehož předmětem je umístění, provozování, údržba a opravy stavby budoucí místní komunikace u předpokládané stavby Prodejny potravin Mutěnice. Text smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení B. ZO pověřilo: 2. Místostarostu obce Mutěnice podpisem vzdání se práva odvolání k územnímu rozhodnutí č.j. MUHOCJ 56858/2013.Koč. ÚŘus.Rozh o umístění stavby : Prodejna potravin (ul. Brněnská, Mutěnice) 2 3

4 Usnesení z XVI. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice, ze dne 3. září 2013 BEZPEČNĚ DO ŠKOLY V MUTĚNICÍCH A. ZO vzalo na vědomí: 1. Kontrolu úkolů z minulého jednání ZO úkoly trvají B. ZO schválilo: 1. MPZ č.9/ výkup pozemku p.č. PK 319 o výměře 1452 m 2 v k.ú. Mutěnice za cenu ,- Kč od pí. Aleny Kosířové, Hodonín id 1/3, Jany Juříkové, Břeclav id. 1/3 Jiřího Šimona, Koryčany id. 1/3 vyhlášený na základě nabídky vlastníků v rámci akce Protipovodňová opatření 2. MPZ č. 11/2013 darování pozemku p.č. 3331/3 o výměře 306 m 2 - dárce Petr Záleský, Brněnská 225, Mutěnice obdarovaný Obec Mutěnice 3. Smlouvu HO /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 4. Smlouvu HO /001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Mutěnice a E.ON Distribucec a.s. České Budějovice 5. Smlouvu /002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Mutěnice a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice 6. Kupní smlouvu mezi Obcí Mutěnice a EURO HOME MUTĚNICE a.s. se sídlem Praha 1, Řeznická 1486/5, PSČ na pozemek p.č. 503/56 o výměře 1353 m 2 a p.č. 509/1 o výměře 319 m 2 schváleno MPZ č. 9/ Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Úspory energií tělocvičny ZŠ a KD Mutěnice část 1 Úspora energií budovy tělocvičny ZŠ Mutěnice a část 2 Úspora energií budovy KD Mutěnice mezi Obcí Mutěnice a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17, Veselí nad Moravou 8. Opravu usnesení ZO ze dne bod XVB11 a to v tomto znění: Rozpočtové opatření č. 3 a to navýšení příjmů o ,- Kč a navýšení výdajů ,-. Po provedení RO budou příjmy v celkové výši ,- a výdaje v celkové výši ,- 9. Smlouvu o dílo č. 17/2013 o dodávce inženýrských činností KD Mutěnice 10. Smlouvu o dílo č. 16/2013 o dodávce inženýrských činností Tělocvičny ZŠ Mutěnice 11. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Obcí Mutěnice na zakoupení dýchací techniky včetně příslušenství ve výši ,- Kč pro jednotku SDH Mutěnice 12. Rozpočtové opatření č. 4 a to navýšení příjmů o ,- Kč a navýšení výdajů ,-. Po provedení RO budou příjmy v celkové výši ,- a výdaje v celkové výši ,- 13. Změnu názvu autobusové zastávky Mutěnice-pekárna na název Mutěnice-škola Dovolte mi, abych Vás informoval o právě dokončené I. etapě akce Bezpečně do školy v Mutěnicích. V roce 2012 se rozhodlo vedení obce řešit bezpečnost silničního provozu na průtahu obcí silnici č. II/380, která je nezpoplatněnou pozemní komunikací mezi Hodonínem a Brnem, kdy prioritou pro nás bylo zlepšení podmínek pohybu pro nemotorizované účastníky dopravy. K tomuto účelu jsme využili dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury Bezpečnost 2013, zaměřeného na děti docházející do škol, který spočívá v rekonstrukci chodníků, přechodů pro chodce a zklidnění dopravy, což je soubor opatření sloužící ke zvýšení užitné hodnoty komunikace, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů na úkor dosud nadřazeného postavení automobilové dopravy. Zpracováním projektové dokumentace byl pověřen autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Tomáš Hrabina, který zásadní věci řešil formou konzultací s dalším projektantem dopravákem Ing. Radomírem Prokešem a se mnou jako zástupcem Dopravního inspektorátu v Hodoníně. Hlavním úkolem řešení zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci s morálně zastaralým šířkovým uspořádání a přežitými parametry bylo provést takové stavební úpravy, které nutí řidiče motorových vozidel dodržovat maximální dovolenou rychlosta zkrátit délku přechodů pro chodce na normové hodnoty dle ČSN Projektování místních komunikací. Aby byly dodrženy podmínky stavebního zákona a příslušných norem, muselo zákonitě dojít ke změně tvaru křižovatky ulic Hodonínská-Slovácká-Brněnská-Masarykova, jejíž nová podoba je v dnešních dnech předmětem mnoha diskusí. V původním tvaru byla jednolitou neuspořádanou plochou, kterou mnozí řidiči využívali k odstavení vozidel. Musíme si přiznat, že poloha těchto vozidel v křižovatce, jejich zastavování a rozjíždění, bylo příčinou mnoha kolizních situací. Dnes má křižovatka jasně vymezená čtyři ramena, která se dají bezpečně přejít po nových a osvětlených přechodech pro chodce. Pokud se zdají příliš úzká, je třeba na vysvětlenou uvést, že šířka jízdních pruhů musela být přizpůsobena délce přechodu, přičemž průjezd křižovatkou byl ověřen tzv. vlečnými křivkami největšího uvažovaného vozidla tahač s návěsem, a těmto křivkám byly přizpůsobeny i vnitřní okraje nároží - oblouky křižovatky. Právě zúžení vozovky v místech přechodů je opatřením k regulaci rychlosti formou podvědomé psychologické motivace řidiče ke zvýšení pozornosti a snížení rychlosti jízdy. Na závěr chci krátce vysvětlit některé úpravy chodníků, které se zdají laické veřejnosti až nesmyslné, jako např. zvýšené obruby v místech, kde by podle nás neměly být, květináče u Jednoty, drážková dlažba. Všechny tyto úpravy spojené s chodníky musí být v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, které upravují obecné technické požadavky na bezbariérové užívání staveb. Např. obruba chodníku musí být zvýšena nad plochou chodníku o min. 6 cm, aby tak tvořila přirozenou vodící linii pro osoby se sníženou schopností orientace osoby nevidomé a slabozraké. Je také přesně stanoveno, na jakou max. vzdálenost může být tato linie přerušena, a za jakých podmínek se 4 5

5 může nahradit umělou vodící linií, v našem případě právě drážkovou dlažbou. Stavební úpravy u Jednoty zase byly vynuceny podmínkami na max. příčné a podélné sklony pro osoby se sníženou schopností pohybu, zjednodušeně řečeno pro vozíčkáře. V úpravě průtahu chceme co nejdříve pokračovat II. etapou akce Bezpečně do školy, spočívající v rekonstrukci přechodů pro chodce u dětského zdravotního střediska a u školy, a navazujícím chodníkem podél dlážděné komunikace k budově školy. Střed obce chceme doplnit novým vodorovným značením, kterým chceme zlepšit rozhledové podmínky zejména v křižovatce s ulicí Tržní, při zachování maximálního počtu parkovacích stání. Také obě autobusové zastávky U školy si zaslouží nové, moderní řešení, včetně úpravy napojení Prostřednice na silnici č. II/380 tak, aby vjíždění na ni bylo jednodušší. Závěrem chci poděkovat všem, kteří byli stavební činností v rámci této akce dotčeni, za pochopení a trpělivost, a přeji nám všem, aby provedené změny byly ku prospěchu nás všech. Ing. Jan Froněk radní obce Pozemkové úpravy v Mutěnicích postoupily do další etapy Ráda bych seznámila především vlastníky zemědělských pozemků, které vstoupily do pozemkových úprav v Mutěnicích, s dalším postupem tohoto složitého a časově náročného řízení. Připomínám, že pozemkové úpravy jsou plně hrazeny z prostředků státu skrze Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočku Hodonín, a že zpracovatelem je firma Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň, odpovědná Ing. Vladimíra Vondráčková. V březnu letošního roku obdrželi vlastníci pozvánku na jednání se zpracovatelem, které se konalo v prostorách Kulturního domu v Mutěnicích. Pro základní přehled o velikosti celé akce chci informovat, že pozemkovými úpravami je řešeno území o rozloze 2900 ha. Pozvánky s nárokovými listy byly rozeslány pro 2950 účastníků řízení, osobně nebo písemně reagovalo na 1600 vlastníků, což je více než polovina. V současné době probíhá vypracování nejnáročnější etapy pozemkových úprav, a to zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Další jednání s vlastníky předpokládáme v průběhu roku 2014, kdy budou vlastníci změny osobně odsouhlasovat. Návrh lze schválit v případě, že s ním budou souhlasit vlastníci ¾ výměry řešené půdy. Zástupci pozemkového úřadu i zpracovatelé tímto děkují všem vlastníkům, místním i přespolním, že v tak hojném počtu reagovali v etapě nároků. Zároveň věříme, že se ve stejném, ba i větším počtu, budou podílet na schválení návrhu pozemkové úpravy v roce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Chtěla bych upozornit také na problematiku neznámých vlastníků, která je stále v řešení. Jedná se zejména o vlastníky, kteří nemají v katastru nemovitostí všechny identifikační údaje (adresy, rodná čísla). U těchto vlastníků zajišťujeme velmi důkladné šetření dat narození, úmrtí a okruhy dědiců, a to přes soudy, dostupné registry a archívy. Pokud nejsou tyto údaje v pořádku, rozhoduje se o takovémto vlastnictví za účasti opatrovníka, kterým je ustanovena Obec Mutěnice. Tímto znovu apelujeme na všechny vlastníky o provedení kontroly a případné doplnění osobních údajů, které mají uvedeny v katastru nemovitostí na listech vlastnictví. Bc. Markéta Šimečková odborný referent SPÚ, KPÚ pro JMk, Pobočka Hodonín 6 Putování slováckým vinohradem Dne 12. října se uskuteční 2. ročník Putování slováckým vinohradem. Budou připraveny 3 trasy v délkách 7 km, 10 km a 14 km, které budou barevně značeny, a které povedou pouze mutěnickým katastrem. Start bude u budovy Vinařského spolku (bývalého bufetu), startovné se platit nebude. Na startu budou k dispozici mapky s vyznačenými trasami a pokyny pro návštěvníky akce, startovací razítka a keramické medailony. Vzhledem k tomu, že není v silách Obce Mutěnice regulovat stánkový prodej, byly opět stanoveny podmínky pro tento prodej: Každému vlastníku nebo nájemci sklepa bude umožněno prodávat vlastní víno, burčák a občerstvení ze sklepa, případně 7 přístřešku před sklepem a umožněno posezení před sklepem. Veřejné prostranství v lokalitě ulice Vinařské a na ploše amfiteátru bude pronajato soukromé firmě, která bude stánkový prodej jak cizích prodejců (zákaz prodeje vína a burčáku), tak mutěnických zájemců (lze prodávat burčák a víno) regulovat a samostatně rozhodovat o dalším pronájmu místa třetím osobám dle vlastních podmínek. Pro zájemce z řad mutěnických vinařů bude vyhrazeno 5 prodejních míst v lokalitě Vinařská. Pronájem je nutné rezervovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pronájem místa je možné dohodnout na telefonním čísle (zástupce firmy zajišťující pro Obec Mutěnice regulaci stánkového prodeje). V lokalitě ulice Vinařská bude stánkový prodej regulován tak, že vlastníci sklepů budou prodávat pouze před svým vlastním sklepem, zelené plochy a ostatní zpevněné plochy zůstanou volné. Vlastníci sklepů nesmí pronajat místo (obecní pozemek) před svým sklepem, lisovnou nebo RD jinému prodejci (nepovolený zábor veřejného prostranství). V souvislosti s touto akcí musí vinaři počítat s uzavřením Vinařské ulice, a to od pátku odpoledne do nedělního rána. Objízdná trasa povede lokalitou Bůdy. Respektujte, prosíme, pokyny bezpečnostní agentury. Předejdete tak nepříjemným situacím. Věříme, že společnými silami zvládneme nápor turistů k jejich i naší spokojenosti. za pořadatele Anna Prčíková

6 MGR. JAN HANÁČEK, ST. SÁM O SOBĚ Pocházím z Mutěnic, kde jsem se 26 září v roce 1935 narodil a kde jsem do 18 let bydlel u rodičů. Tatínek pracoval v Moravských naftových dolech v Hodoníně, maminka v zemědělství v Mutěnicích. Mám tři mladší sestry. Jsem ženatý, manželka pracovala jako kuchařka ve ŠJ ZŠ Čejč, nyní je v důchodě. Máme dvě děti: syn je učitelem, dcera ekonomkou, čtyři vnučky a jednoho pravnuka. V roce 1953 jsem studoval předposlední ročník Gymnazia v Hodoníně. V květnu t. r. proběhla školská reforma, která zkrátila povinnou školní docházku na 8 let, zrušila gymnazia a zavedla osmiletou střední školu a jedenáctiletku. Náš ročník byl postižen tím, že jsme o prázdninách studovali zkrácenou poslední třídu a 25. srpna 1953 jsme maturovali. Protože ani vysoké školy ani my studenti jsme nebyli na tuto situaci připraveni, mnozí z nás byli bezradní, protože jsme nevěděli, co budeme dělat. Přijeli však náboráři z KNV z Ostravy a nabídli nám učitelská místa v pohraničních okresech. Protože jsem patřil také mezi takto postižené studenty, přihlásil jsem se na okres Krnov. Tak se během týdne stal ze studenta učitel. Dne 2. září 1953 jsem nastoupil jako učitel do Osmileté střední školy v Zátoru u Krnova. Protože jsem byl čerstvý maturant, učil jsem polovinu úvazku ruštinu. Brzy jsem ale zjistil, že někteří žáci, děti repatriantů ze Sovětského svazu, mluví rusky lépe než já. Tím utrpělo mé učitelské ego a o to pečlivěji jsem se na hodiny ruštiny připravoval. Po roční praxi jsem byl přeložen v roce 1954 na jednotřídní Národní školu v Koberně, kde od konce války škola pro malý počet žáků nebyla. Tato malá vesnička a dalších asi 15 podobných leží v úrodném území, vklíněném do Polska a nazývá se Osoblažsko. Jde o zemědělskou úrodnou oblast, kterou po odsunu německého obyvatelstva po válce, osídlovali noví zemědělci z Ostravska, jižní a střední Moravy, Slováci, repatrianti ze Sovětského svazu Volyňáci, rumunští Slováci a Řekové. Ve všech těchto malých vesnicích byly jednotřídky nebo dvojtřídky a v nich děti toužící, aby je někdo naučil číst, psát a počítat. Práce na jednotřídce, v jedné třídě se čtyřmi, někdy i pěti ročníky, byla zajímavá, ale velmi namáhavá. Nejvíce času zabírala příprava na vyučování, promýšlení a příprava samostatné práce, pomůcek a potřeb, kterých bylo po válce málo. Byli jsme ale mladí a chtěli jsme něco dokázat. Scházeli jme se pravidelně jednou za měsíc, abychom si vyměnili zkušenosti, vzájemně povzbudili a také pobavili. Koberno bylo a je dosud malá vesnička bez hospody, obchodu, dnes i bez mladých lidí. Výhodou je, že tam zastavuje vlak železniční úzkokolejka. Když jsem tam nastoupil, ubytoval jsem se ve škole, ale stravovat jsem se neměl kde. Smilovali se nade mnou staří důchodci - Volyňáci. Protože měli krávu a já měl mléko rád, často jsem ho obědval i večeřel. Protože tehdy ještě nebyla televize ani internet, hodně jsem četl, choval včely, dělal obecního knihovníka a jiné funkce, které tehdy po učitelích požadovali. Ve volném čase jsem hrával v sousedních Slezských Rudolticích, kde bylo dostatek mladých lidí, fotbal, volejbal a také divadlo, které bylo mou zálibou už doma v Mutěnicích. Také jsem se tam seznámil se svou budoucí manželkou. Po vojně jsem se oženil a narodily se nám dvě děti. Doplňovací maturitou na Pedagogické škole v Krnově jsem získal kvalifikaci učitele národní školy. Kantořina se mně přes veškeré problémy padesátých let líbila a já přemýšlel o dalším studiu. Když byla v roce 1965 v Koberně zrušena škola pro malý počet žáků, přestěhovali jsme se s rodinou do Města Albrechtic a já jsem začal učit na další jednotřídce v malé vesničce Burkvízu, vzdáleném od Albrechtic po silnici 5 km, po lesních a polních cestách přes dva táhlé kopce asi 3 km. Protože tam nejezdil žádný dopravní prostředek, jezdil jsem do školy na motorce, v zimě na lyžích nebo pěšky. Práce na jednotřídce v Burkvízu byla daleko obtížnější než v Koberně, kde spolupráce s dětmi a rodiči byla velmi dobrá. Jedním z důvodů byla skutečnost, že v Burkvízu žilo dost rodin s málo podnětným prostředím pro děti. V té tobě jsem se začal více zajímat o různé poruchy učení dětí, levorukost, dyslexii, dysgrafii a pod. Přes fotbal jsem se seznámil s ředitelem Zvláštní školy ve Městě Albrechticích a ten mě přivedl ke studiu speciální pedagogiky. Dálkovým studiem na Pdf UP v Olomouci v letech jsem získal aprobaci pro vyučování českému jazyku v ročníku. ZDŠ a pro vyučování na speciálních školách. Když byla v roce 1969 zrušena v Burkvízu škola pro malý počet žáků, přihlásil jsem se do konkurzu na místo zástupce ředitele plně organizované ZDŠ v Městě Albrechticích, kam jsem 1. září 1969 jako zástupce nastoupil. Po smrti mého otce jsme se s rodinou přestěhovali v roce 1971 zpět do Mutěnic a já jsem nastoupil 1. září t. r. na Zvláštní školu v Hodoníně, kde jsem působil až do odchodu do důchodu do , z toho 20 let jako ředitel. Práce s hendikepovanými dětmi je velmi obtížná, většinou veřejností laickou a často i kantorskou podceňovaná, ale i potřebná, protože každý jedinec má právo na přiměřené vzdělání. Dodnes si vážím a obdivuji rodiče, kteří mají takové děti, a jsem alergický na lidi, kteří tyto postižené zesměšňují či nějak diskriminují. V době mého působení na ZvŠ jsem pracoval jako vedoucí kabinetu speciální pedagogiky při Okresním pedagogickém sboru Hodonín a v rámci Krajského pedagogického ústavu v Brně jsem se věnoval speciální pedagogice, hlavně výuce Tv a Čj na ZvŠ. Jsem spoluautorem příručky o Tv na ZvŠ a autorem diagnostických prověrek z Čj v ročníku. ZvŠ. Za 25 let mého působení na ZvŠ se škola postupně rozšířila z 6 na 16 tříd a 2 oddělení školních družin a přestěhovala se z nevyhovujících prostorů do nově adaptované budovy. Jako důchodce jsem učil 4 roky na Rodinné škole v Hodoníně speciální pedagogiku a 2 roky jsem zastupoval na ZŠ v Dolních Bojanovicích za nemocné učitele. Několik let jsem soukromě připravoval několik žáků 9. třídy na příjimací pohovory z Čj ke studiu na střední školy. Celkem jsem odučil na školách různého typu 48 let. Pokud se týká mého působení v Mutěnicích. Po přestěhování do Mutěnic jsem začal trochu vinařit, dodělával rodinný dům a také se veřejně angažoval. Střední a starší generace mě zná z veřejného a společenského života a s mladou generaci přicházím již málo do styku. Mým krédem vždy bylo: Vyspělost společnosti se pozná nejen podle životní úrovně horních obyvatel, ale podle toho, jak se společnost dokáže postarat o staré, nemocné a postižené! Mgr. Jan Hanáček 8 9

7 HISTORIE OBCE Po stopách prapředků (na území Mutěnic) V Malovaném kraji vyšla upoutávka na publikaci vydanou jeho občanským sdružením s názvem Po stopách prapředků. Zaměřuje se na dosud takřka zcela opomíjenou oblast, a to popularizaci archeologie. Zejména těch archeologických lokalit, které na rozdíl např. od mediálně známých Mikulčic nejsou tolik vidět, a přesto skrývaly či dosud skrývají řadu památek ze života našich předků. Uvádí se v úvodu článku zmíněného časopisu. Brožura je sepsaná kolektivem odborníků, vědců a pracovníků muzeí, ale populárně vědným jazykem. Přístupná je tedy i nám, laikům. I jejím přehledným členěním daných dějinných etap. Je doprovázena řadou zajímavých kreseb, fotografií i mapek popisovaných území. Poněkud horší je to s její dostupností, protože je zdarma, a tedy téměř rozebraná. Snad zvláště v roce jubilea Velké Moravy zaujmou naše občany pasáže týkající se Mutěnic. Starší a střední doba kamenná PALEOLIT A MEZOLIT Ze širšího okolí Mutěnic by měly snad pocházet nálezy chalcedonového klínku (chalcedon je odrůda křemene) a radiolaritového (radiolarit je sedimentární hornina) listovitého hrotu, ze sbírky železničáře Lopreisse z Kyjova.Ten ale bohužel zanechal nálezy nepopsány, a ty se navíc posléze ztratily. Byly však dosud nejstarší stopou činnosti na domnělém území. Mladší doba kamenná NEOLIT Tu se již v období kolem let př.n.l. objevují lidé jako zemědělci. Ochočují si a šlechtí dosud divoce žijící kozy, ovce, skot, prasata. Pěstují pšenici, ječmen, vzácněji proso, výjimečně oves a žito, dále len, mák, luštěniny. Přispěla k tomu změna klimatu v podobě oteplování a větší množství srážek. V podstatě přechod od lovu a sběru přírodních plodin k pastevectví a obdělávání půdy. Setkáváme se s keramickými nádobami a ženskými plastikami (Venuše) z této doby. Starší neolit zastávala tzv. lineární keramika, střední neolit s vypíchanou a mladší malovanou keramikou. Region Dolní Moravy je na nálezy z období prvních zemědělců velmi chudý, přesto jsou i z Mutěnic známé nálezy z lokality Zbrod a Na Pastvisku. Pozdní doba kamenná ENEOLIT Stejně jako v neolitu i v eneolitu v regionu Dolní Morava, kdy převažovalo zemědělství nad pastevectvím, je tato oblast na pozůstatky po osadách velmi chudá. Střední a mladá fáze eneolitu velice nepatrně, pozdní eneolit poměrně více. Přesto ojedinělé hroby nebo zřejmě nálezy z nich pocházejí i z Mutěnic (Na Cvánově pole západně od Nové ulice), a pak zmiňovaný Zbrod. Doba bronzová Už v eneolitu se začala používat měď. Kovolitci nyní začali slévat měď s cínem, a tato slitina bronz - seznala větší pevnosti. Nástroje z bronzu nahradily mnohé kamenné a vzniklo mnoho nových předmětů: nože, srpy, břitvy, meče, přilby, pancíře, štíty, kovové šálky, ze šperků to byly spony, náramky a pod. Starší doba bronzová se počítá zhruba od roku 2100 př.n.l. Mladší a pozdní končí asi 800 let př.n.l. Nás zajímá Střední doba bronzová, ta měla trvání zhruba od 1600 do 1300 let př.n.l. Totiž jedním z míst, kde se při různých zemních pracích několikrát narušilo mohylové pohřebiště je i okolí vlakového nádraží v Mutěnicích. Zrovna Střední doba bronzová je spojena s mohylovými kulturami, jež jsou pojmenovány podle typického pohřebního ritu, kterým je ukládání těla či popela v mělké jamce pod mohylovým náspem. Doba halstatská Je to starší doba železná, je nazývána podle pohřebiště u městečka Hallstatt v Horním Rakousku. Tato doba ( př.n.l.) zahajuje období, v němž je hlavní surovinou železo. To až do 20. stolení n.l., kdy železo v používání předstihla umělá hmota. Žádná mutěnická lokalita (detailně) popsaná v textu publikace není. Keltové aneb Doba laténská Posledních šest set let před změnou letopočtu bylo obrovské území Evropy pod nadvládou kmenů, které do historie vešly pod všeobecným označením Keltové nebo Galové. Byla to jedna z nejrozvinutějších civilizací, která vznikla na území severně od Alp. Řada názvů, třeba zemí (Britannia, Galia, Helvetia, Boiohaemum-Čechy) jsou právě keltského původu. Podle bohatého naleziště La Téne ve Švýcarsku používá se v archeologii pro keltské období označení kultura laténská. MUTĚNICE Při výzkumu zdejšího raně středověkého sídliště v trati Zbrod z laténského období se podařilo identifikovat cekem dvacet sídlištních objektů jam a chat. Nejstarší nálezy pocházejí z počátku keltského osídlení a jde o kusy nádob zdobených kolky. Osídlení však pokračovalo až do konce období plochých pohřebišť, do poloviny druhého století před zlomem letopočtu. Zajímavý je objev zlomku tyglíku soudkovitého tvaru, který je dokladem kovolitectví barevných kovů. V jednom objektu byly dokonce vyzvednuty čtyři pohozené lidské kostry. Podle délky osídlení a počtu obydlí se zdá, že zde žila jedna, maximálně dvě rodiny. Germáni aneb Doba římská Okolo přelomu letopočtu přicházení nové kmeny, které v historických záznamech najdeme např. pod jmény Markomani a Kvádové. Jsou to germánské kmeny, jež obsadily území obývané do té doby Kelty. Germáni, bojovníci, válčící často, rádi a tvrdě, se na několik století stali významným protivníkem římských legií, hlídajících na Dunaji severní hranici Římské říše. (Proto také Doba římská). Úrodné území dolního Pomoraví bylo germánským obyvatelstvem osídleno velmi hustě. Svědčí o tom celá řada sídlišť, z nichž však systematicky nebylo zkoumáno ani jediné. Pro nás je zaznamenáno, že germánské nálezy pocházejí z katastru obce Čejč, prozkoumány byly též při výkopu plynovodu v trati Kapánsko (západně od železniční trati Hodonín-Zaječí). Nedaleko odtud, na Servítském poli, na rozhraní katastru Mutěnic a Čejče, se v objektech kromě keramiky nalezla i struska, která dokládá zpracování železa. Stěhování národů Z této doby obrovských přesunů především germánských kmenů, které se od konce 4. do konce 6. století n.l. přemísťovaly po Evropě, nemáme k Mutěnicím žádné nálezy

8 Počátky slovanského osídlení Mutěnice Sídliště se rozkládalo v trati Zbrod na nízké písčité vyvýšenině, 200 m jižně od křížení silnice Hodonín-Brno s říčkou Kyjovkou. Lokalita, která je dnes zcela zarostlá travou, byla objevena při povrchovém zkoumání v roce Tato povrchová prospekce, jak zní její odborný název, je archeology prováděna všude tam, kde na základě svých zkušeností a znalostí očekávají možnost nálezů pozůstatků života předků. V letech 1957 až 1977 pak již byla lokalita zkoumána systematicky, a to pracovníky Archeologického ústavu Československé akademie věd pod vedením Zdeňka Klanici. Objeveny byly půdorysy chat z laténského (keltského období, a potom slovanské ze 7. až 10. století. Tyto slovanské nálezy jsou zastoupeny několika objekty, ve kterých byly především zlomky pražského typu. Stávaly tady zemnice čtvercového tvaru uspořádané do půlkruhu okolo jakési návsi, ale i nadzemní stavby sloupové či spíše kůlové konstrukce. Nalezené obilnice neměly příliš velkou hloubku důvod jistě souvisí s malou výškou oné písčité vyvýšeniny, na které se osada rozkládala. V blízkosti sídliště by se mělo nacházet i pohřebiště, to však nebylo doposud objeveno. Jiná lokalita v Mutěnicích: Za zahradami domů na ulicích Nová a Jižní (ověřovací výzkum). V legendě u mapky území MAS Dolní Morava (Místní Akční Skupina) str. 104 publikace je uvedena lokalita č. 12 s názvem Mutěnice Za Servitskou. Velká Morava Po celé deváté století patřilo území regionu Dolní Morava k jádru Velké Moravy. Archeologickými výzkumy byly zjištěny stopy velkomoravského osídlení na území každé zdejší obce. Sídliště v Mutěnicích Zbrodu. Osídlení ze staršího časně slovanského období pokračuje i ve století devátém. Vybral: Ing. Jaroslav Mihola PORODNÍ ASISTENTKY PORODNÍ BABKY Dnešní článek, nebo úvahu, bych chtěl věnovat porodním asistentkám neboli porodním babkám, jak se jim v minulosti říkalo. V minulém století před první světovou válkou, a také za první Československé republiky, nebylo zdravotnictví na takové úrovni jako v současné době. Naše maminky neměly možnost chodit v době těhotenství na lékařské kontroly a na svět přiváděly děti jen za pomoci nebo pod dozorem porodních asistentek porodních babek. Byla-li maminka zdravá, porodila i zdravé dítě. Ale dovedete si představit porod maminky před léty? V Mutěnicích byly v té době dvě porodní babky. Byly to - Františka Havlíková a Kateřina Nesvadbová. Tyto dvě ženy pomáhaly rodit všem našim maminkám. Byl-li porod komplikovaný, musel být k porodu volán i místní lékař. A stalo se, že někdy musela být rodička převezena do nemocnice. V té době nemocnice v Kyjově, ani v Hodoníně ještě neexistovaly, a proto musela být převezena do nemocnice v Uh. Hradišti. Tehdy ještě ani sanitky neexistovaly, takže rodičky byly do nemocnice převáženy na obyčejném Kmotra Anna Turzíková a porodní babka Františka Havlíková nesou křtít děti Annu a Petra Turzíkovy. košinovém koňském povozu. Vůz byl vystlán slámou nebo senem, rodička byla uložena do dek nebo peřin, a takto byla převážena do nemocnice v Uh. Hradiště vzdálené přes 40 km, ať to bylo v létě, v zimě či za sychravého počasí. Byla to smutná bilance té doby, tehdy ještě nebyla ani auta, ani sanitky. V té době také několik maminek i dětí při porodu zemřelo. Byly to kruté doby minulosti, kdy ještě nebyla taková péče o matky, jako v současné době. Byla-li rodička i dítě zdravé, chodívala porodní babka do rodiny a učila maminku dítě kojit i koupat. Pozdější generace porodních babek byly: Rozálie Nováková a Vlasta Rozehnalová, které pomáhaly naším maminkám. Ale venkovská žena se musela po porodu nejen starat o dítě, ale musela i vařit, poklízet domácnost, drůbež, i dobytek. Tak žily naše maminky, které za těchto těžkých okolností, přiváděly děti na svět. Samozřejmě, že maminkám pomáhali rodiče, manžel, i stařečci Naše maminky neměly možnost dávat děti do jesliček či do školky, ani pobírat rodinné přídavky či porodné. Měla-li maminka čtyři nebo i více dětí, to byl její problém Porodné a přídavky na děcka byly zavedeny po vítězství dělnické třídy ve volbách v padesátých letech, kdy byla provedena kolektivizace zemědělské půdy v celém státě. V této době, byly zřízeny bezplatné zdravotní prohlídky těhotných maminek a cestu Prababička Hnidáková Děti: Marie a Antonín Turzíkovy 12 13

9 do porodnice zajišťovaly sanitky. Porodní babky doprovázely také maminky při křtu dítěte do kostela. Ten býval obyčejně v neděli před požehnáním, za účasti kmotrů, sester, kamarádek V den křtu, šla maminka na Úvod, aby poděkovala Bohu za děťátko a obětovala mu ho. Pak byla doma hostina pro všechny. Porodní babky dostávaly i peněžitou odměnu. Rád bych tímto svým článkem, poděkoval in memoriam, těmto porodním asistentkám, které vždy s láskou přicházely a maminkám pomáhaly a učily je. Díky všem! Nám, na tuto dobu zůstaly jen vzpomínky v písničce: Staraly sa mamka má, staraly sa mamička, kdo ťa bude kolébávat, když si ešče malučká. V šiírém poli na vršku, postavíme kolébku, větr bude do ní fůkat, tebja bude kolébat. Zaznamenal Ladislav Prčík ŠKOLSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Mutěnice školní rok 2013/2014 Ředitelka školy: Mgr. Marie Kujová Zástupce ředitele: Mgr. Vladimír Stupavský Výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Karbusová Zástupce ředitelky pro MŠ a ŠD: Zdeňka Puškelová Asistentka ředitelky, hospodářka: Marta Jetelinová Školník: Jiří Pavka Vedoucí stravování: Blažena Bízová Počet tříd: 13 Počet žáků: 261 žáků Třídnictví: 1.A Mgr. Labudová Markéta 1.B Mgr. Olexová Jitka 2.A Mgr. Hamšíková Jitka 2.B Mgr. Komínková Gabriela 3.A Mgr. Lacinová Pavlína 4.A Mgr. Frydrych Karol 4.B Mgr. Čechovská Drahomíra 5.A Mgr. Hřibová Jiřina 5.B Mgr. Vachová Ivanka 6.A Mgr. Karbusová Blanka 7.A Mgr. Buchtíková Lada 8.A Mgr. Stupavská Marcela 9.A Mgr. Kovářová Iva Netřídní učitelé: Vychovatelky ve ŠD: Mgr. Švédová Lenka Mgr. Michnová Stanislava Mgr. Kovář Milan Mgr. Lenertová Hana Pochopová Dagmar Prátová Bronislava V prostorách ŠK v odpoledních hodinách probíhá výuka hry na hudební nástroje odloučené pracoviště ZUŠ Dolní Bojanovice a soukromá výuka hry na hudební nástroje p. uč. Jaroslava Nováka Mateřská škola: počet oddělení: 5 počet dětí: 115 I. oddělení: Sluníčka Zlatuše Bírešová, Alena Lungová - 25 dětí II. oddělení: Berušky DiS. Blanka Vaculovičová, Gabriela Kujová - 25 dětí III. oddělení: Motýlci Jana Mráková, Dagmar Pochopová - 25 dětí IV. oddělení: Kuřátka Zdeňka Puškelová, Věra Hanáčková, Bronislava Prátová - 25 dětí V. oddělení: Medvídci Marta Paulíková 15 dětí Učební plány a osnovy: V prvním až devátém ročníku má škola vlastní vzdělávací program Škola pro všechny. V mateřské škole dle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Tajemství stromu. Školní družina V letošním roce jsme otevřeli dvě oddělení školní družiny. I. oddělení - žáci 1.a 2. tříd paní vychovatelka Bronislava Prátová žáků 28 II. oddělení žáci 3.až 5.tříd paní vychovatelka Dagmar Pochopová žáků 29 Školní klub: Nabízíme různorodou činnost pro děti, které chtějí aktivně prožít svůj volný čas. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začalo ve všech základních, středních a speciálních školách v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny budou v délce jednoho týdne od 17. února do 23. února Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června do neděle 31. srpna Školní rok 2013/2014 začne v pondělí 1. září 2014 Provoz školy Ve všech budovách ZŠ a MŠ pracuje 5 uklizeček a 1 školník. Ve školní jídelně se na přípravě jídla podílí 5 kuchařek a 1 vedoucí stravování. Všem žákům přeji úspěšný školní rok, zaměstnancům a rodičům spokojenost založenou na spolupráci a vstřícnosti. Mgr. Marie Kujová ředitelka školy 14 15

10 Dětské hřiště v naší školce Po letních prázdninách bylo mnoho dětí i rodičů mile překvapeno krásným dětským hřištěm v areálu školky. Vzniklo o letních prázdninách ve spolupráci vedení školy a Obecního úřadu v Mutěnicích. Na realizaci byla vybrána firma 4soft s r.o. provádějící pokládku bezpečných, certifikovaných dopadových ploch dětských hřišť z polyuretanového povrchu SmartSoft. Uvědomovali jsme si, že dobře zvolený povrch může předcházet dětským zraněním. Povrch splňuje následující parametry: odpovídá přísným bezpečnostním a hygienickým normám, má dlouhodobě minimální náklady na údržbu, je extrémně trvanlivý a odolný a v neposlední řadě upoutává svou atraktivitou pozornost dětí i dospělých. Litý bezpečnostní povrch byl vyráběn přímo na místě instalace a pokládán na nově připravený podklad, který nám nachystali zaměstnanci ze Střediska služeb při Skládce Hraničky s r.o. Ve fázi přípravy podkladu bylo třeba zabudovat i dvě pružinová houpadla. Grafické možnosti povrchu byly prakticky neomezené, vzniklá podoba záležela na naší představě a fantazii. Kolem hřiště se ještě plánuje zabudovat pískoviště se sedáky a ochrannou plachtou, domeček pro dětskou hru, průlezku. Nezbytná je též lavička a odpadkový koš. Pro nejmenší děti chceme koupit malé koloběžky, kočárky, a tak plně výchovně i sportovně využít grafické možnosti povrchu hřiště. Finanční náklady na celý areál školky jsou nemalé, a proto jsme vděčni za každou finanční částku, za kterou ho můžeme postupně dobudovat. Uvědomme si, že tyto prostory slouží každý den pro velký počet dětí a je třeba jim nabídnout dostatečně podnětné prostředí pro zábavu i sportovní vyžití. Touto cestou děkuji všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli. A na závěr mám prosbu. Pomůžete nám svou všímavostí ochránit tyto vybudované prostory před vandaly? Děkujeme. Za mateřskou školu napsala Zdeňka Puškelová KULTURA Petr Bende v našem amfiteátru Vznik přírodního jeviště v areálu Pod Búdama určitě umožnil rozšířit kulturní nabídku v naší obci. Jednou z velmi hezkých akcí byl i koncert Petra Bende. Toto vystoupení bylo pěknou ukázkou toho, jak se dá skloubit moderní hudba s hudbou lidovou a dokonce i místní. Dokladem toho byl samotný koncert, kdy v krásné symbióze bylo vystoupení Petra Bende, cimbálové muziky Grajcar, místních Mužáků a jako třešničkou na dortu pěveckým sborem mladých gymnazistů Barbastella z Hodonína. I když toto spojení na první pohled působí nesourodě, tak ve skutečnosti byl koncert velice dobrý, ba výjimečný. Písničky tohoto zpěváka s písničkami cimbálky obsáhly velké spektrum posluchačů. Známé písničky Petra dle reakce obecenstva hlavně mladších byly výborné a spolu s ním zpívala značná část publika, dokonce diváci zpívali i společné skladby zpěváka a cimbálky a překrásná byla společná písnička z vánočního koncertu Bohemian Rhapsody. I písnička našich Mužáků zapadla do atmosféry vystoupení naprosto přirozeně. Samotný Petr Bende se při vystoupení projevil jako Moravák bez manýrů některých umělců z jiných částí republiky. Přirozený, nenásilný projev se musel líbit všem návštěvníkům koncertu. Diváci nemuseli dlouho tleskat při závěru, aby Petr zazpíval něco navíc, dokonce ani jako neodešel z jeviště. Závěrečná písnička Nad horů svítá, kterou zazpíval jak Petr Bende, tak naši Mužáci i sbor Barbastella zvedla všechny diváky ze židlí jako uznání toho, že se všem koncert líbil, a že všichni odcházeli spokojení. I Petr se 16 17

11 sám vyjádřil, že by byl rád, aby bylo nějaké příště. Cituji od Petra Bende: Děkujeme za krásný večer, bylo nám skvěle. Kdyby se naše koncerty u Vás staly tradicí, budeme rádi. Ještě jednou děkujeme za domácké přijetí a budeme se těšit třeba někdy zase u Vás. S pozdravem Petr Bende Tak snad to nebyl konec, ale na shledanou! Pavel Trávník Tradiční, ale přece stále jiná, tak se dala charakterizovat jedna z hlavních akcí v naší obci. Netradiční soutěž dětí i dospělých O nejlepšího vinohradnického strašáka. Staronový divadelní soubor v pátek. Aktualizovaná scénka Zarážání hory. A přehršel vystupujících souborů většinou zcela jiných než minulé roky. Také nový amfiteátr, tentokrát poprvé opravdu zastřešený a nepropouštějící vodu jako loni. To jsou novinky v kostce a nyní trochu podrobněji. VINAŘSKÉ DNY 2013 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO STRAŠÁKA Nápad úplně nový, a tak netradiční, že se o něj začaly zajímat několikery noviny a jiná média. A výsledek. Týden před Vinobraním se začaly scházet nejrůznější výtvory s nejrůznějšími názvy na radnici. Nakonec se jich sešlo celkem 14 a pro první ročník to bylo určitě dost. Doufáme, že za rok nebudou strašáci jenom kolem presu, ale třeba až ke kostelu. Už při instalaci v pátek bylo mnoho diváků a hodně zastavujících se lidí. Dokonce došlo ke kuriózní situaci, kdy jedna paní nadávala a říkala Co blbnete s tyma strašákama, já už pomalu nevidím, tak sem jednoho strašáka u chodníku zdravila. Kulturní komise při instalaci na křižovatce měla těžkou úlohu vyhodnotit pořadí. A tak na to musela jít šalamounsky. Určila první a druhé pořadí a všichni ostatní byli třetí. A tak každý dostal nějakou cenu a všichni autoři byli vyhlášeni a odměněni v sobotu při hlavním programu. Tolik k novince. DEN PRVNÍ Tradiční divadelní představení. Po delší době se kulturní komisi podařilo získat divadelní soubor z Louky, tradiční bašty ochotnického divadla. Tato obec má asi 800 obyvatel a v divadelním kusu bylo 35 účinkujících. To asi každá rodina dodává alespoň jednoho herce. A o jakou hru vůbec šlo? Klasická pohádka, která byla i zfilmována S čerty nejsou žerty. Z reakcí publika bylo vidět, že vůbec nevadilo, že se jednalo o pohádku, a bavili se jak dospělí, tak děti, které ovšem reagovaly velmi spontánně. Darebný pan správce se zlou macechou, trochu přitroublým, ale peněz chtivým knížetem a dvěma dcerami - hodnou i zlou, kde dobru nakonec pomohlo i samo zlé peklo. Mimochodem, scény s čerty v pekle byly velice zdařilé a byly jedním z vrcholů hezké pohádky. Kdo viděl, určitě potvrdí. A diváci! Určitě spokojení, vždyť počasí přálo i samo nebe, které se nedalo zahanbit a hrálo v pohádce velmi kladnou roli. DEN DRUHÝ, HLAVNÍ O půl čtvrté se rozešel od radnice průvod v čele s jezdci na koních s prapory, plný nejrůznějších krojů mutěnských, záhoráckých, kyjovských, valtických a nejrůznějších jiných včetně Trenčanů. Dále šli v průvodu účinkující, povozy s koňmi a doprovázející občané. Průvod skončil samozřejmě v amfiteátru Pod Búdama, kde také jinde. Zde začal hlavní program. Úvodním slovem člověka moderujícího celý program, místního Milana Mráze. O úvod se postarali místní ochotníci se scénkou Zarážání hory, kde seznámili diváky s horenským právem, s novinkami v obci a policajt seznámil diváky s místními drby a ostatními nezbytnými informacemi. Nakonec zarazili i vinnou horu a zahájili tak celé odpoledne plné zpěvu, vyprávění, scének, tanců, krojů a zábavy, která patří k vinařským tradicím. Než se ostatní soubory připravily na vystoupení, bavili diváky 18 19

12 svým zpěvem naši Mužáci a odstartovali další vystoupení mimomutěnských souborů. A kdo všechno ozvláštnil celé sobotní odpoledne. Určitě potlesk zasloužil Kyjovánek z Kyjova, nejprve vystoupením nejmenších účastníků s jejich pásmem. A hodně uměli. Vypadalo to, že tradice v Kyjově bude ještě dlouho pokračovat. Vystoupení staršího Kyjovánku bylo výborné a klidně by se mladí mohli popasovat i s velkými profesionálními soubory. Kuklovjané z Kuklova trošku dříve narození než Kyjovánek přinesli na podium trochu jiné písničky, písničky ze Záhorí. Svým vystoupením patřili určitě k těm hodně dobrým. Krásným zážitkem bylo vystoupení cimbálové muziky Slovácko mladší, která každý rok doprovází naše Vinařské dny, tentokrát však samostatným vystoupením. A byli samozřejmě výborní. Někdy to vypadalo, že svými smyčci při rychlosti, kterou kmitali, si přeříznou housle, ale nakonec to dobře dopadlo a velký aplaus byl zcela zasloužený. Dětský soubor Dubinka z Hodonína sice trochu trpěl začátečnickými potížemi, které však eliminoval jejich malý výborný zpěvák a verbíř. Mužský sbor z Valtic svým vystoupením zklidnil hlediště a připravil půdu vrcholu večera, kdy vystoupil, či spíše přitančil folklórní soubor Trenčan z Trenčína. Velice mladý sebevědomý soubor rozhodně neuspával, ale spíše zvedal ze židlí. Mnohdy až gymnastické prvky jejich tanců zasloužily obdiv a velký potlesk, jehož se jim dostalo velkou měrou. Publikum po tomto vystoupení potřebovalo znovu zklidnit, občerstvit se, popít dobrého vína a burčáku, protože program pokračoval dál. Připravovala se dražba velkého hroznu, který opět připravil pan Palička, dražba archivních vín konferovaná opět holubářským dražitelem, který je asi schopen vydražit všechno na světě, a také to předvedl. A co bylo dál? Hodně diváků už bylo na pokraji sil a s hezkými zážitky se pomalu ubírali k domovu. Vytrvalejší s cimbálkou a dobrým vínem pokračovali dál. Krásný teplý večer k tomu byl velmi nápomocen. Ještě snad pár technických věci celé slavnosti. 300 diváků na divadle v pátek, 600 diváků v sobotu, 14 vinohradnických strašáků na výstavě, 160 účinkujících, pár znavených organizátorů, které však blažilo to, že jejich velké úsilí bylo korunováno krásnými dny pro lidi a povzbudilo k další práci. Co dodat? Příští rok zase na shledanou. Pavel Trávník Soutěž o nejlepšího strašáka Vzhledem ke hrozící kalamitě náletu špačků do našich vinohradů a nemožnosti jiné obrany, vyhlásila Kulturní komise při OÚ soutěž pro děti i dospělé O nejoriginálnějšího vinohradnického strašáka. Zhotovené a podepsané strašáky všech typů přinášeli autoři na Obecní úřad. V pátek 6.9. byli všichni strašáci instalováni do parku u presu a komise byla postavena před velmi těžký úkol: ze 14 strašáků, z nichž každý byl svým způsobem originál, vybrat ty nejlepší. Nakonec byli autoři rozděleni do dvou kategorií: děti mladší a děti starší. V kategorii mladších dětí se zúčastnili: Broněček a Janička Trávníčkovi se strašákem Trávou, Terezka a Josífek Ilčíkovi s celou rodinkou Strašákových a Stelinka Gáborová se strašákem Rajčákem. Všichni jmenovaní se umístili na prvním místě. Jako nejoriginálnější byl vyhodnocen strašák Tráva. V kategorii starších dětí se zúčastnili Terezka Straková a Peťa Janás se strašákem Univerzálem, Anička Králíková a Lucka Merlíčková se strašandou Běloslavou Fuseklovou, Žofinka Plchutová se strašákem Kravaťákem, Kristinka Kabelová se strašandou Vílou, Jirka Kabela se strašáke Džekem, Ondřej a Vendulka Svobodovi se strašákem Sígrem a strašandou Burčínkou, Vendula a Martin Hrabinovi se strašandou Modelkou, mimo soutěž vyrobili Mrázovi strašandu Bubulku a krojovaná chasa strašáka Chasáka. Na prvních místech se umístil strašák Univerzál Terezky Strakové a Petra Janáse, strašáci Sígr a Burčínka sourozenců Svobodových a strašanda Fuseklová sestřenic Lucky Merlíčkové a Aničky Králíkové. Všichni ostatní se poté umístili taktéž na třetím místě. Následně v rámci odpoledního programu Mutěnických vinařských dnů v sobotu byly vyhlášeny výsledky soutěže a všichni soutěžící obdrželi ceny. Po instalaci strašáků jsme uvažovali: Přežijí noc? Jak dlouho tam vydrží? Náš předpoklad byl správný. Ráno jsme našli tři strašáky poškozené. A to kdyby nezasáhl strážník obecní policie, tak nevíme, jak by to dopadlo. Proč může v ostatních obcích vydržet výzdoba a v Mutěnicích ne? Kdo si hojí své komplexy tím, že ničí cizí majetek? Známe osoby, které to udělaly. A byli to Mutěňáci. Škoda, že kvůli nějakému zákonu nemůžeme zveřejnit jejich jména. Budou nějak potrestáni? Nenecháme se však odradit těmito kazisvěty a příští rok zopakujeme tuto soutěž znovu. Již teď přemýšlejte o podobě svého strašáka. Na návsi máme místa dost! kulturní komise 20 21

13 Stárci, krojovaná chasa a obec Mut nice Vás srde n zvou na Kate inské hody listopadu 2013 Sobota :00 zábava s kapelou Žíze a hlad Ned le :30 pr vod pro stárk - 20:00 ve erní zábava K tanci a poslechu hraje DH Túfaranka Pond lí :30 pr vod obcí - 20:00 ve erní zábava K tanci a poslechu hraje DH Skali ané Úterý :00 zábava s recesí domácí a p espolní chasy K tanci a poslechu hraje DH Lácaranka 22 COŽ TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY? JAK UDĚLAT PRVNÍ DOJEM Dostali jste pozvání na společenskou akci, které byste se rádi zúčastnili, a přitom vás napadne hned několik věcí, proč nemůžete jít? Jako například, že nemáte co na sebe, nevíte si rady s vlasy, samotné nebo samotnému se vám nechce atd. Nenechte se však odradit, protože i vy jste určitě něčím výjimeční, a směle se vydejte do společnosti. Snažte se nedat na sobě znát nervozitu. Je velmi důležité, jaký uděláte první dojem. Okolí si ho o vás udělá během několika vteřin - asi tak horní hranice jsou čtyři minuty, proto si dejte záležet a hospodařte s každou vteřinou. První čtyři minuty jsou klíčové pro vytvoření trvalých společenských vztahů, rodinné harmonie nebo obchodního úspěchu. Špatný dojem se napravuje velmi těžce, někdy trvá dokonce léta, než na vás někdo změní názor. Do místnosti vstupujte vždy vzpřímeně, s hlavou vzhůru. Správné držení těla a chůze o vás mnohé prozradí. Pozdravte, i když se neobracíte k nikomu konkrétnímu. Pomalu a sebevědomě kráčejte prostorem, hlavu otáčejte chvíli vpravo a vlevo, nedívejte se pouze před sebe a neklopte oči k zemi. Přirozeně se usmívejte (nepřirozený úsměv je horší než žádný) a přitom si vyberte skupinku lidí, která se vám zdá sympatická. Přistupte k ní a bez ostychu se představte. Budete-li sedět u stolů bez předem určených míst, najděte stůl s lidmi, kteří vám budou připadat milí. Pozdravte, dovolte se, zda můžete přisednout, a představte se - v pořadí starší ženy, mladší ženy a nakonec muži. Vždy 23 se snažte si udržet při podávání ruky suchou dlaň. Používejte střední sílu stisku. Při výběru společenských šatů se řiďte raději vlastním vkusem. Ne vždy to, co je módní, vám sluší. Nejdůležitější je, abyste se cítili dobře a uvolněně. Šaty, které vám nesedí, změní i vaše chování, začnete být strnulí a nepřirození. Jste-li žena a nemáte-li právě nohy, které chcete ukazovat, zvolte raději delší sukni. Dlouhá sukně s rozparky nebo průsvitnými díly působí mnohem elegantněji. Noste raději černé nebo neprůsvitné punčochy, zeštíhlují. DOCHVILNOST Přesnost je výsadou králů. Nedochvilnost není vhodná. Může Vám zapříčinit spoustu nepříjemností. V zaměstnání i v životě. Zvláště v zaměstnání je nedochvilnost hrubou chybou. Na koncerty, divadelní představení apod. se chodí několik minut před zahájením. Na schůzky, večeře, návštěvy potom v přesný čas. Návštěva ohlášená má přednost před jakoukoliv návštěvou neohlášenou. Na návštěvy se nechodí dříve. Hostitele tím můžeme přivést do rozpaků, pokud nemá ještě obstarané všechny věci. Také by neměl nikdy čekat starší na mladšího, učitel na žáky apod. Při soukromé schůzce venku platí povinnost přesného příchodu i pro dámy. V tomto případě by měl muž přijít o chvilku dříve, aby na něj žena nečekala. Pokud se stane, že se z nepředvídatelných důvodů zpozdíme, je velmi vhodné se omluvit. Pokud víme delší dobu, že se opozdíme, je vhodné se telefonicky nebo jinak omluvit, že nebudeme moci v dobu schůzky přijít. zdroj: chovani.eu

14 NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ Vinobraní v roce 2013 Tento problém lze řešit jednoduše známým přihřátím moštu, mohou se použít, hlavně u červených vín, chladnomilné kvasinky, které jsou schopné kvasit i při teplotách pod 8 st.c. Ve vinařských potřebách je jich několik druhů na bílá i červená vína (Enartis EZF, Enartis TOP, nebo fy Uvaferm). Krásné počasí při vinobraní, skvělá vína z ročníku 2013 přeje Vladimír Trávník Po pěkném a vlhkém jarním období, které vinné révě mimořádně svědčí, byli všichni pěstitelé spokojeni s násadou hroznů i zdravotním stavem keřů. Výskyt chorob byl téměř nulový. Tento optimismus však dostal těžký zásah v letních nebo spíše tropických červencových a srpnových dnech. Obrovský tlak a výskyt padlí určitě způsobil velké škody na úrodě hroznů. Velkým úsilím vinařů a s pomocí různých přípravků se podařilo asi podstatnou část hroznů zachránit. Ne všechny jsou však zdravé tak, jak je pro výrobu kvalitních vín žádoucí. Je zde určité procento hroznů poškozených, ale ještě použitelných ke zpracování. Právě nezdravé hrozny, zasažené padlím a plísní, mohou způsobit některé problémy při výrobě vína. Výskyt hořčin a pachutí. Abychom zabránili výskytu těchto látek ve víně, je nutné vylisované mošty na výrobu bílých a růžových vín řádně odkalit. Dobrému odkalování se dá pomoci přidáním bentonitu. Existují speciální bentonity přímo určené k odkalování nebo lze použít i běžné čisté bentonity (Pluxbenton, Bentolit super,nacalit). Všechny je nutné si připravit aspoň dvanáct hodin před zpracováním hroznů. Bentonit se může přidat přímo do lisu do rmutu nebo důkladně rozmíchat ve vylisovaném moštu. Dávky se většinou pohybují od 50 po 200 g/ hl podle typu a výrobce. Dalšími pomocníky při odkalování jsou tekuté želatiny nebo přípravky na jejich bázi. Následným úkonem je přisíření moštu na mg/hl. To je v praxi g/hl pyrosiřičitanu draselného nebo ml tekutého koncentrátu SO2-. Tím se dosáhne po zhruba 12 hodinách dobré sedimentace a oddělení nežádoucích částic z moštu. U červených vín lze výskyt pachutí, hlavně po plísních, eliminovat především oddělením silně napadených nebo uschlých hroznů. Poruchy kvašení. Tento problém vzniká spojením několika faktorů. Letos je možné, že následkem několikanásobně častějšímu ošetřování vinic proti chorobám (hlavně padlí), by mohl i tento problém nastat. Dalšími potencionální příčinami poruch kvasného procesu by mohlo být deštivé počasí, kdy hrozny jsou umyté a kvasná mikroflóra oslabena nebo ke konci sklizně i chladné počasí. Nejjednodušším způsobem jak dobře nastartovat kvas moštu je přidání zákvasu. Zákvas nemusí být nutně z čistých kultur kvasinek, lze si jej připravit i z vlastních moštů. Mošt se přihřeje na teplotu st.c a přisladí. Po rozkvašení a vytvoření husté pěny vpravíme do zbytku vylisovaného moštu. Pozor na teplotní šok, který může nastat při rozdílu teplot zákvasu a moštu při více jak 15 st.c. Pomoci kvasinkám se může i přidáním živné soli. Je to výživa kvasinek pod názvy jako Supervit, Fermaid, Proferm plus, Nutriferm. Při chladném počasí pod 10 st.c je nebezpečí nerozkvašení moštu nebo pomalého komplikovaného průběhu, až může dojít k jeho zastavení. Celoživotní seriál poznávání vinařské Moravy, vinařů, jejich sklepů a vín takto mluví o Festivalu otevřených sklepů jeho ředitel, Juraj Flamik z Nadace Partnerství. Během těch pěti let, co festival pořádáme, se stal vyhledávanou a uznávanou akcí. Pokaždé představujeme přibližně třicítku vinařů z jednoho regionu ve 4 až 5 různých obcí zároveň a pokaždé také v jiném ročním období a s jinými víny. Festival otevřených sklepů láká milovníky vín z celé České republiky i ze zahraničí. Návštěvnost se pohybuje mezi 1200 a 2000 milovníky vín a pravidelně přijíždí návštěvníci i z těch nejvzdálenějších koutů republiky, říká Flamik. Za celou dobu své existence tak představil více jak 250 vinařů z 50 obcí a od roku 2009 se uskutečnil už třináctkrát. Smyslem je představit kulturu, tradice a výborná vína návštěvníkům, pro které není jižní Morava každodenní rutinou, ale je to pro ně objevování něčeho nového, vysvětluje Flamik Letos se festival poprvé ve své pětileté historii uskuteční i v regionu Mutěnicka 16. a 17. listopadu s podtitulem Svatý Martin na Mutěnicku. Sklepy otevře třicítka známých i zatím neobjevených drobných vinařů v Mutěnicích, Dubňanech, Svatobořicích-Mistříně, Hovoranech a Šardicích, kteří nabídnou to nejlepší ze svých sklepů včetně mladých vín. Mutěnicko bude podle Flamika velkým lákadlem, a to nejen proto, že sem festival zavítá vůbec poprvé. Jeho FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ KONEČNĚ MÍŘÍ I DO MUTĚNIC půvab vynikne právě zvláště na podzim, kdy příroda hraje všemi barvami, které se snoubí s barvami krojů při hodech, vinobraní a lidových slavnostech, a sklepní uličky ožívají prací vinařů a vůní burčáku. Festival funguje obdobně, jako jiné akce podobného typu návštěvníci za vstupenku obdrží degustační skleničku, tištěného průvodce s profily vinařů, mapkami, jízdními řády autobusové dopravy, stylovou tašku a kupony na odběr lahvového vína v hodnotě 200 Kč. Takto vybaveni pak obcházejí jednotlivé sklepy, ve kterých jim sami vinaři nalévají svá vína. Součástí festivalu je i rozmanitý doprovodný program plný folklorní hudby a tradic, ale také gourmetských menu, pořadů o víně a dalších řízených degustací, popisuje Juraj Flamik to, jak festival funguje. Festival otevřených sklepů je ale jedinečný právě tím, že putuje po celé jižní Moravě a představuje zároveň více obcí naráz. Oficiálně festival začíná oficiálně v sobotu 16. listopadu, sklepy se otevřou od do s následným večerním programem. V neděli 17. listopadu pak pokračuje od do Centrální registrační místo je v areálu Sklepů Jarošek v Mutěnicích (mapy. cz/s/8sz5) a bude otevřeno v sobotu 16. listopadu mezi 8.00 do a v neděli mezi a Všechny informace i možnosti nákupu vstupenky naleznete na

15 DIECÉZNÍ CHARITA BRNO Jak pracuje charitní pečovatelská služba? 26 Charita Česká republika je organizace, která ve svých službách staví na první místo klienta jako člověka a ne zisk a vlastní prospěch. Na službách pro Vaše blízké se podílí dotací i Vaše obec, která tak má i právo kontrolovat, jak je o její občany postaráno. Kromě toho podléháme kontrolám kvality služeb ze strany JMK a MPSV. Služba, díky dlouholeté práci pro Vás, naše klienty disponuje potřebným materiálním vybavením k provozování kvalitních služeb (automobily, PC, software, elektrické polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní křesla aj.). Náš personál má dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory a je veden zkušenými vedoucími, kteří znají Vaše potřeby. Všichni pracovníci jsou každoročně proškolováni. Služba Vám nabídne zapůjčení kompenzačních pomůcek, včetně předvedení, dovozu i montáže. Chcete svému blízkému poskytnout tu nejlepší péči? Obáváte se, že na to nebudete mít dostatek sil a schopností? Charitní pečovatelská služba ve Vaší obci je tu právě pro Vás, umožní Vám řešit situaci, která Vás tíží a zajistí Vašim blízkým nejlepší možnou péči s lidským přístupem. My se postaráme o Vaše blízké a Vy můžete jít s klidnou duší do práce. Lidé se po staletí léčili pouze v kruhu rodiny, teprve v poslední doba péči a léčbu do ústavů a nemocnic, mimo domácí prostředí. Služby dostupné v dnešní době však stále více umožňují dalším a dalším pacientům zůstávat doma, kde se o ně starají profesionální kvalifikované pečovatelky. Dnes může, s pomocí služeb, probíhat doma i léčba, která dříve byla bez pobytu na nemocničním lůžku jen těžko myslitelná. Výhody pečovatelské služby udržuje rodinu pospolu i v době nemoci některého jejího člena napomáhá ke zlepšení psychického i fyzického stavu klienta a umožňuje trvalou podporu Vaší rodiny snižuje náklady na zdravotní péči (mimo jiné i díky rychlejšímu uzdravení) zajistí Vašim blízkým maximální a profesionální péči, kterou jim sami nemůžete nabídnout Co nabízíme ve Vaší obci? Pro klienty jsme tu denně od 7.00 do15.30 hodin. Péči o víkendech a svátcích jsme schopni zajistit po domluvě. Služba je určena starším lidem s různým stupněm soběstačnosti a rodinám, které chtějí zajistit důstojný a kvalitní život pro své blízké. Zajišťujeme péči i u dlouhodobě imobilních klientů. O klienty pečují profesionální pečovatelky v jejich domácím prostředí s ohledem na jejich bezpečnost, zdravotní stav a individuální potřeby Co pro Vaše blízké uděláme? Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně Pomoc při přípravě a podání jídla a pití Pomoc při zajištění chodu domácnosti další služby po domluvě Při své práci nejčastěji odpovídáme na tyto otázky: Můžeme Vaší služby využít i o víkendech a o svátcích? Ano, jsme tu pro Vás denně včetně víkendů a svátků. Lze si pečovatelskou službu objednat na celý týden? Ano. Kolik lidí se u nás doma bude v péči střídat? Budou Vám přiděleny pečovatelky podle potřeby (podle času a náročnosti péče atd., většinou se u Vás budou střídat dvě pečovatelky. Je možné získat na péči příspěvky od státu? Ano, je to možné a rádi Vám pomůžeme s vyplněním a podáním formulářů. 27 Není pečovatelská služba drahá? Drahé je, když členové rodiny musí opustit zaměstnání, aby se sami starali o seniora nebo nemocného. Drahé je, když péči svěří neprofesionálovi, který může nemocnému uškodit. Drahé je, když se dohodnutá pomoc nedostaví a členové rodiny nemohou ten den odejít do práce. Za Oblastní charitu Hodonín Pavel Novotný, projektový manažer Den Charity 2013 CHARITNÍ PE VATELSKÁ SLU BA MU NICE Vás zve na DEN TEV ENÝCH DVE Í KDE: DPS Mut nice, Kv tná 379 KDY: tvrtek hodin Co nabízíme: Propaga ní materiály Charitní pe ovatelské slu by Informace o Charitní pe ovatelské slu ráci pe ovatelek, nabídce slu eb, poskytneme odpov i na Vaše dotazy Informace o dalších slu bách Oblastní charity Hodonín Prohlídku DPS s mo ností návš vy by Mo nost shlédnutí soukromé sbírky panenek Ukázka ru ní práce Miroslava V ka s mo ností vlastní výroby dárkového p edm tu, koší ku, ozdoby T šíme se na Vaši návš vu Charitní pe ovatelská slu ba Mut ice 10. ro ník celostátní kampan Den Charity se koná u p e itosti svátku sv. Vincence z Pauly ( ), který je patronem charitativní innosti a pomoci lidem v nouzi, a letos také u p e itosti Evropského roku ob 2013.

16 Organizace v obci Co se dělo v Mysliveckém sdružení Zemeňák Mutěnice od konce zimy? Po skončení zimního období to byla údržba krmných zařízení (zásypy a krmelce), a také lovných (posedy). V dubnu proběhla už tradiční brigáda na úklid odpadu kolem obce. Lze konstatovat, že objem posbíraného materiálu se oproti minulým letům zmenšil. V tomto měsíci také proběhla v Hodoníně okresní výstav trofejí, kde jsme předvedli i naše úlovky. V květnu se v katastru obce uskutečnily zkoušky psů zkoušky vloh za účasti 24 psů. Byla to zajímavá akce, kdy bylo vidět, co už psi umí a jak to zvládají jejich vůdci. A s příchodem jara začínají opět starosti čím budeme přikrmovat zvěř v dalším období jejího strádání. Musíme zajistit dostatečný objem obilnin (pšenice, ječmen a kukuřice) a vojtěšky. Část objemu si zajišťujeme vlastní výrobou, část kupujeme. Vojtěšku si pěstujeme sami na několika políčkách -v letošním roce jsme si proto pronajali od obce pozemek pod nádražím. Pro zvěř, zejména bažanty, je nejvhodnějším základem do zásypů podzadek, tzn. zbytky z čištění obilí, kde jsou kromě zlomků obilí i semena různých plevelů. V posledních letech je problém tento jinak odpadní materiál sehnat, neboť zemědělci mají možnost jej zhodnotit lépe. Od do každého roku probíhá odlov srnčí zvěře srnců. Srny a srnčata se smí lovit od 1.9. do každého roku. Už několik let se zaměřujeme na zvýšení odlovu uvedené zvěře ve vinohradech a to hlavně jako prevenci proti případným škodám. Odlov ve vinohradech je obtížný. Terén je dosti složitý a nepřehledný, je zde značný pohyb osob od samého rána do pozdního večera. Zvěř má možnost úkrytu v zanedbaných a pustých vinicích. Nicméně v tomto úsilí nepolevujeme. Začátkem září zahajujeme sezónu odlovu drobné zvěře honem na kachny. Letos to bylo v sobotu 6.září. I když byl úlovek téměř poloviční oproti letům předchozím, byl lovecký zážitek nás a našich mysliveckých hostů dostatečný. Důvodem sníženého odlovu kachen je i velmi teplý průběh léta, kdy špatná vody v rybníkách zapříčinila úhyn části kachen. Husí se to tak až moc netýká jejich množství je stabilní. Odlov je ovšem náročnější, je to velmi bystrý tvor se v Čejkovicích konaly mezinárodní zkoušky německých krátkosrstých ohařů. V naší obci se koná část zkoušek 2 skupiny na poli, jedna větší na Zbrodě. V průběhu měsíce listopadu a prosince se uskuteční 4 hony. Lovit se budou hlavně bažanti (kohouti). Zajíců k odlovu máme naplánovaných zatím 15 kusů na ples. O důvodech jejich nízkého odlovu si povíme někdy příště. Za MS Mutěnice, Martin Králík 28 29

17 Poměrně nedávno skončil jeden pro nás velmi úspěšný fotbalový ročník a už máme téměř polovinu nového ročníku za sebou. Je dobré, že jdeme ve šlépějích minulých sezón a po pěti či šesti odehraných kolech to vypadá, že se budeme znovu ve většině soutěží držet v popředí tabulky! Přípravky, a to jak mladší, tak starší hrají znovu v okresních soutěžích a od nejnižších možných let se učí fotbalovému řemeslu. Potěšitelné je, že se nám znovu a znovu hlásí další kluci, kteří chtějí tuto krásnou hru hrát. Z rodičů se v poslední době do trénování zapojil třeba Jindra David, který se věnuje hlavně těm úplně nejmenším (už dokonce i ročník 2008!). Rádi u nás přivítáme další hráče přípravky v ročnících 2003 a mladší a samozřejmě i další trenéry. Dveře má u nás každý otevřené, stačí jenom přijít! Mladší žáci stihli dosud odehrát tři utkání, ve kterých se dvakrát radovali z vítězství. A to hrají ještě bez Patrika Lamáčka, který je na hostování v ligovém RSM S P O R T MUTĚNICK Ý F O T B A L Hodonín. Poslední zápas s Veselím rozhodl jedinou brankou Lukáš Chromeček, který je u nás na střídavý start z Dolních Bojanovic, a je tak již třetím členem klanu Chromečků v Mutěnicích, a to po sourozencích Jožkovi, který je oporou áčka, a Yvonne, která naopak válí za ženy. Starší žáci vstoupili do sezóny ještě lépe, když všechny své 3 zápasy vyhráli! Co nás ale těší ještě více, podobně jako u mladších žáků a přípravek, je hojná účast na trénincích. Trenérskou sestavu doplnil Jan Kučera z Rohatce, který k nám přivedl i svého syna Honzu, zatím s šesti brankami nejlepšího střelce mužstva. A to ještě starším žákům chybí Roman Weigl, který odešel rovněž na hostování do RSM Hodonín. Dorostenci tvoří znovu po čtyřech letech jedno mužstvo. Jarní část loňského ročníku na rozdíl od podzimu už příliš vydařená nebyla, a tak jsme tušili, že účast v dalším ročníku krajského přeboru, kde musíme mít mladší a starší dorost, by zřejmě byla nad naše síly. Poslední kapkou bylo rozhodnutí výboru Dolních Bojanovic, který rozhodl přihlásit dorostence znovu po roce do okresní soutěže. Takže jsme pro letošní rok nemohli s těmito hráči, kteří u nás rok působili, počítat. První zápasy dorostu v nižší soutěži ukázaly, že kvalita krajské soutěže je bohužel výrazně nižší. I když v posledním utkání ve Vnorovech, které prohráli, se naši kluci přesvědčili, že i v této soutěži budou muset hrát na plno. Potěšitelné je, že i nadále se kluci z dorostu zapojují do áčka, naposledy brankář Filip Kratochvíla a teprve šestnáctiletý Jakub Pavelka. Trenér áčka Peťa Zemánek opětovně dokazuje, že nemá strach dát dorostencům šanci a záleží jenom na nich, zda se šance chytí nebo nikoliv. Opačným případem je třeba David Prčík, který pozvánku odmítl a dokonce chvíli vůbec nechodil na tréninky. Po čase se však přece jen umoudřil, začal poctivě trénovat a je se třinácti brankami (v pěti utkáních!) opět nejlepším střelcem dorostu. Snad další Lukáš Trávník, nový kapitán A-mužstva FK Mutěnice nabídku od trenéra Zemánka neodmítne Vstup do soutěže vyšel i našim ženám. V úvodním zápase sice podlehly vysoko doma Holešovu, ale další dva zápasy v Hovoranech a doma s Uherským Brodem vyhrály, a tak by měly na podzim navázat na dobré výsledky z minulé sezóny. A-mužstvo, které bylo oslabeno odchodem matadora Němčického a nakonec i Válka, který minimálně na podzim přerušil z pracovních a rodinných důvodů kariéru, nemělo příliš povedenou letní přípravu, a tak vstupovalo do soutěže přece jen s mírnými obavami. Sice se vrátil z hostování v Rohatci Pavel Varmuža a z Dubňan přišel Luděk Baťa, ale oba to jsou mladí hráči, bez větších zkušeností v mužském fotbale. Navíc před koncem přípravy se ještě Tomáš Závorka rozhodl dát přednost diviznímu Hodonínu. Hlavně zkušenosti nám tak v úvodu chyběly. Přesto jsme úvodní dva zápasy doma s brněnskou Spartou a v Kuřimi dokázali vyhrát. V předehrávce v Jevišovicích, a také v Bzenci jsme však prohráli. Naštěstí se před posledním zápasem s Rajhradem uzdravil Marek Ondryáš, který přišel z Hodonína výměnou za Závorku. Z Hodonína se nám podařilo získat i zkušeného Zdeňka Štěpanovského, naši bývalou dlouholetou oporu, který by měl ve středu pole nahradit Válkovy zkušenosti a kvalitu, o čemž jsme se mohli přesvědčit už právě v utkání s Rajhradem, který jsme jednoznačně 4:0 vyhráli. Všichni věříme, že po tomto doplnění mužstva bychom měli dohrát podzimní část v popředí tabulky krajského přeboru. Závěr Kromě dobrého fotbalu, který předvádí naše mužstva, nás samozřejmě těší, že se nám postupně daří vylepšovat nebo alespoň udržovat vzhled našeho sportovního areálu. V letošním roce bychom měli vyměnit zábradlí a opravit chodník před hlavní tribunou, již v letošním obecním rozpočtu byla vyčleněna částka na plynofikaci areálu, která by se měla uskutečnit v příštím roce. Vedení Obce nám navíc přislíbilo v příštím roce opravu příjezdové panelové cesty k areálu, který slouží nejen fotbalistům, ale i turistům a hostům v ubytovně, a také zákazníkům firem p. Havelky a p. Dětinského, které v areálu sídlí. Za tuto podporu a spolupráci vedení Obce Mutěnice ještě jednou děkujeme! Všem mutěnickým občanům přejeme krásné podzimní chvilky nejlépe u dobrého vínka či burčáku a ještě lépe na našem stadiónu! Petr Blaha 30 31

18 KONCERT VOJTY DYKA Filmoví fanoušci už zřejmě napořád budou ochuzeni o tradiční Letní filmový festival, a tak jim alespoň letos nabídl Fotbalový klub jinou kulturní akci. A to koncert populárního zpěváka Vojty Dyka s kapelou B-Side Band vedenou mutěnickým rodákem a patriotem Josefem Buchtou. Koncert se uskutečnil už v červnu, ale myslím si, že všichni účastníci této akce budou na atmosféru koncertu ještě dlouho vzpomínat. Téměř tisícovka nadmíru spokojených fanoušků viděla hodně nadprůměrné představení jednoho z nejtalentovanějších českých zpěváků posledních let v doprovodu fantastického orchestu B-Side Band, který dal dohromady a řídí právě Jožka Buchta. Ten se navíc zřekl při vystoupení svého honoráře a v rodných Mutěnicích tak hrál úplně zadarmo! Přestože k úplné spokojenosti nám nějakých pár stovek diváků chybělo, myslím si, že na tuto akci se bude v Mutěnicích ještě dlouho vzpomínat. A třeba za několik let, možná už ověnčený několika Zlatými slavíky, se k nám Vojta Dyk ještě vrátí. Tak jako třeba fenomenální sprinter Usain Bolt, který jezdil na mítink Zlatá Tretra v Ostravě ještě v době, kdy nejrychlejším sprinterem světa rozhodně nebyl a do Ostravy se vrací i teď, kdy si může vybírat z těch nejlepších světových nabídek. Narození: Veronika Blahynková Nedělní David Ištvánek Brněnská Radek Bíreš Nedělní Emma Říhová Jižní Radek Toman Nová Jakub Hejduk Díly Pavel Kůřil Letní Sňat ky: Michal Kratochvíla Nerudova Simona Rozehnalová Díly Jaroslav Esterka Dubňanská Miluše Košuličová Dubňanská Tomáš Čech Pavlína Pivková Moravská Michal Zimolka U Kapličky Andrea Vítková Nedělní Aleš Kratochvíla Nerudova Irena Vaňková Dubňany Filip Harabiš Ostrava Iva Vávrová Brněnská Martin Půček Lužice Hana Mazuchová Havlíčkova Milan Vrba Květná Simona Kudličková Ořechová Pavel Hanáček U Obory Alena Králová Čejkovice Vratislav Miklík Hasičská Jiřina Blažková Nedělní Petr Blaha 32 33

19 Úmrtí: František Balus Brněnská ve věku 23let Zdeněk Kubíček Vinařská ve věku 47let Oldřich Rakvica Nová ve věku 56let Martin Partika Vinařská ve věku 74let Luděk Hrubý Nová ve věku nedožit. 40let Eva Lesová Masarykova ve věku 58let Marie Jagošová Malá Strana ve věku 88let Vladimír Bíreš Brněnská ve věku nedožit. 84let Jaroslav Vaculovič Nová Čtvrť ve věku 63 let Jiří Lesa Masarykova ve věku 65 let Historie na fotografiích Blahopřání: 75let: 80 let: Vít Brablc Anna Vrbová Vojtěch Špéra Anežka Kupčíková Jaroslav Bezůšek Zdenka Vítková Martin Mokruša Marie Mokrá Viktorie Říhová Kateřina Hrabalová Julie Záleská 85let: 93let: Ludmila Štěpánková Marie Petruchová Marie Pavelková František Patrman Emilie Hanáčková Hana Svobodová matrikářka 34 35

20 36 Soutěž o nejoriginálnějšího vinohradnického strašáka

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 20.12. 2013 od 17. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014. Usnesení č. 2/1 2/28 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 2 ze dne 24. 11. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany.

Ad1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO) a přítomné občany. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), které se konalo dne 17.06.2013 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany. Přítomni: Zdeněk Chromý, Karel Šmerda, Emil Pěček,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.6.2006 ve 20.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.6.2006 se konalo 16. zasedání zastupitelstva obce. Přítomno bylo 12 zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více