BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)"

Transkript

1 BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o tom, jak jedná s námi. Pro Boha je píznané, že zpsob, jakým jednal s lidmi Starého zákona, je pesným vzorem pro to, jak bude jednat s námi. Z toho dvodu si nemusíme lámat hlavu nad tím, co Bh udlá nebo jak to udlá. Jen nahlédnme do Starého zákona. Zaslíbení, která Bh dal Izraeli, jsou zaslíbení, která dává nám. Nkdo namítne: Ale to je pece Starý zákon. Ano, je to Starý zákon, ale je to Bh. A Bh nikdy nezestárne! Amen. Takže co Bh inil tehdy skrze lid, dlá dnes skrze vás. Pro všechno, emu víte (a vit byste tomu mli, protože je to v Bibli), musíte mít dkaz, pro tomu víte. Musíte znát Bibli a umt to z Bible dokázat. A pokud dkaz nemáte, zjistte si to od tch, kdo to zkoumali v Bibli, a vám ten dkaz najdou, protože nemžeme kázat žádnou doktrínu ani dogma, které nemají poctivý biblický základ. Mít poctivý základ ve vtšin pípad znamená, že to musíte najít v Bibli alespo tikrát. Vtšina Bible je implicitní, tj. nevyená. To znamená, že Bh vyjaduje v Bibli víc, než co íkají sama napsaná slova, protože v Janovi 21:25 ekl, že kdyby se vše, co Ježíš ekl a udlal, mlo zapsat do knih, svt by je ani neunesl. Rozumíte? Pro pevnou, fungující pravdu tedy musíte mít biblický základ. Petu vám te, co Bh ekl Abrahamovi, ale je to eeno vám. Vztahuje se to na vás jiným zpsobem než na Abrahama, ale je to stejné slovo a má stejný význam. Zamyslíme se nad tím, co ml Bh na mysli, když tyto vci Abrahamovi ekl. íká se tomu exegeze. Vždycky se zamyslete exegeticky: Bh ekl to a to, ale co tím myslel? Nemáte-li isté srdce, nikdy nepoznáte pravdu. Pravda je tak tžko postižitelná, že ji poznají jen ti, kdo jsou istého srdce. Jinými slovy, mohu sám sebe pesvdit, že mám pravdu, ale to ješt neznamená, že ji mám. Považujeme za pravdu spoustu vcí, které pravda nejsou. Víme, 1

2 že máme pravdu, a protože víme, že ji máme, budeme se za ni bít. Nikdy to však nepinese život, protože jediné, co život pináší, je Pravda. Mnohé vci jsou pravdivé, ale nejsou pravda. Je to tak? Všichni máme njaké kostlivce ve skíni, že? Každý tam skrývá njaké kostlivce, za nimiž jsme prost zabouchli dvee, zamkli a zapomnli jsme na n. Kdybyste si te stoupli za kazatelnu a zaali kázat o kostlivcích, které já Bh ekl to a to, ale co tím myslel? mám ve skíni už od nepamti, íkali byste pravdivé vci, ale nebyla by to pravda. Pravda oslavuje Ježíše! Možná o nkom nco víte a eknete to nkomu dalšímu, jenže když to ten lovk uslyší, znepokojí ho to. Nezbuduje ho to. Nepiblíží ho to k Ježíši, ale uškodí mu to. Když se toto dje, nejedná se o pravdu, a zvstovatel špatných zpráv pracuje jako áblv vyslanec. Víme, že o uritých záležitostech bychom nemli mluvit. Dokážu vám to. eknme, že známe tajemství, njaké temné skutky, které se staly v naší rodin. Vyprávíme o tom snad na potkání? Ne, to nedláme. A je-li tomu tak, pro bychom mli mluvit o soukromých vcech nkoho jiného? Bh pipomíná svj lid. íká: Kdo jest to slepý, jediné služebník mj? A hluchý, tak jako posel mj, kteréhož posílám? Kdo slepý tak jako dokonalý? Slepý, pravím, jako služebník Hospodinv? (Iz 42:19) Také v Kazateli 7:21 ekl: Když ti tvj služebník zloeí, dlej, žes to neslyšel. Víte pro? Dvod nalezneme v následujícím verši. Protože i ty jsi nkdy zloeil druhým. Bh nám vytyuje jasnou cestu a je ponkud úzká, že? Nemáte žádný manévrovací prostor. Nemáte takovou volnost jako híšníci, ale je to cesta spravedlnosti a Boží slovo íká:...málo jest nalézajících ji. (Mat 7:14) Není mnoho kesan, kteí chodí po kesanské cest. íkáte: Brate Cecile, to jsou lidé, kteí nejdou do nebe. Ale to se mýlíte! Mnoho zlých lidí jde do nebe. Zní to hrozn, že? Byl snad lotr na kíži spravedlivý lovk? Ale pesto prošel, inil pokání na poslední chvíli a byl spasen, i když mu už košile doutnala od pekelného ohn. Byl spasen. Jako spravedliví lidé musíme být spravedliví z hloubi duše. 2

3 Pojme do Genesis 12:1: Nebo byl ekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z zem své a z píbuznosti své, i z domu otce svého do zem, kterouž ukáži tob. Toto ekl Hospodin Abrahamovi a my chceme vdt, co to znamená. Pro to dal Bh do Bible? Pro bych se ml zabývat tím, co Bh ekl Abrahamovi? Chápete, co tím myslím? Je to vaše Bible. Bh to do Bible vložil. Lidé se to snažili odstranit. Chtli Bibli zniit. Zabíjeli a dlali, co mohli, aby ji zniili, ale ta vc je nezniitelná. Vzali nkteré svitky a spálili je! Lidé, kteí je spálili, pominuli, jsou pry, ale svitky jsou zde stále. Halelujah! Nikdy se jim to nepodailo. Tato Bible prošla údsnými vcmi. Když se ímskému impériu nepodailo Boží slovo zniit, zmocnila se ho Svatá íše ímská a zamkli ho ve Vatikánu a vytvoili takové zákony, aby každý, u koho by našli Bibli, byl zaten a uvznn. Mnozí byli zabiti, a dokonce upáleni na hranici. Ukryli ji ve Vatikánu a Bh šel do Vatikánu! Není to úžasné? Bh šel do Vatikánu a poklepal jednomu muži (byl to Martin Luther) na rameno a ekl: Chci t. Ten muž byl velmi pilný student. Každý den chodil do sklepení, kde byly uloženy knihy, a etl a etl a etl. Jednoho dne ho Bh vedl k tomu, aby etl: Ospravedlnni tedy jsouce z víry, pokoj máme s Bohem. (ím 5:1) ekl: Cože? A pak etl, že...jeden také i prostedník Boží a lidský, lovk Kristus Ježíš. (1Tim 2:5) ekl: Jakže? Ani Marie? Ani svatý Petr? Jenom Ježíš? Amen! Rozsvítilo se mu. Pokraoval ve studiu, dokud si nebyl jist, že porozuml tomu, co Bh íká, a pak vyrazil plnou parou vped. Amen. Papež ho chtl zabít, a tak ho povolali ped soud. Když pelíení skonilo, propustili ho a mli v úmyslu ho po cest dom pepadnout, ale informace o tomto tajném vražedném plánu se dostala ven, a když se to Lutherv pítel dozvdl, poslal skupinu muž, aby ho zajala dív, než ho dostanou ti, co na nj íhali. Polapili jej a ukryli jeho vlastní lidé. Ale Luther si myslel: Tak, a je to, to je konec. Myslel si, že je po nm. Brzy poté, co byl zajat, ale zjistil, že se nachází na hrad svého nejlepšího pítele. Takto Bh zachoval Luthera, aby mohl pokraovat v pekladu Bible, kterou máme dnes k dispozici. Boží slovo bylo vyrváno zprosted okov vatikánských sklepení, kam ho skryli. 3

4 Tehdy nebyly žádné tiskaské lisy, a proto museli písai pepisovat Bible run. Jedna kopie takto run psaného textu se dochovala dodnes a jmenuje se Alexandrijský text. V uritých kruzích se ví, že nkteré chyby byly v Alexandrijském textu udlány naschvál, jiní si myslí, že vznikly díky nedbalé práci lidí, kteí se snažili psát co nejrychleji, aby si co nejvíc vydlali. A už je to, jak chce, zjišujeme, že tento text obsahuje mnoho odchylek v porovnání s textem, jenž je oznaován jako Textus receptus. Nicmén díky Martinu Lutherovi byla Bible uvolnna. Aby se mohlo Boží slovo rozšíit, dovolil Bh vynález knihtisku. Byli tu i další, ale církev zabíjela lidi, kteí se odvážili Bibli pekládat a vydávat. William Tyndale peložil Nový zákon a zaal pašovat jeho výtisky do Anglie. Nakonec byl upálen na hranici protestantskou Anglikánskou církví, která tehdy byla pod direktivou ímského papeže. Najali si špiona, který se v Holandsku, kde se Tyndale ukrýval, vetel do jeho pízn. Tento lovk sehrál svou roli v tom, že se Tyndale vrátil do Anglie, kde ho zajali. Tyndalovou poslední modlitbou bylo, aby Bh otevel oi anglického krále. O pár rok pozdji král Jakub nechal Bibli peložit do anglitiny a její výtisky se rozšíily do všech anglických domov. V dnešní dob na nás Bh vylévá své požehnání a poznání se rozmáhá. Zpsobil, že lidé vynalezli internet a sít. Vidíme, jak se poznání ve svt rozvíjí, jak Bh dopouští lidem, aby vyvíjeli mocné komunikaní nástroje. A není to jen pro potšení Billa Gatese, který se stává multimiliardáem. Co dlá s tolika penzi? Omezil by každý jiný byznys, jen aby vydlal víc a ješt se rozmohl. Vy a já i lidé, jako jsme my, to vše mohou použít pro Boha, to je jediná sláva, která z toho je. Bh to dopouští, protože to slouží Jeho zámru a nám to pomáhá sloužit Bohu. Internet je áblova závodní dráha. ábel je díky tomu na vrcholu, ale Bh v tom všem má svou slávu, a my musíme hledt, abychom používali poíta k Boží sláv. Chci íct, že nás Bh zaopatil úžasnou vcí, že máme k dispozici interlineární Bible, kde vidíte originální ecký a hebrejský text spolu s doslovnými významy slov, a všechny další studijní nástroje, které dnes mžeme používat (Strongovu konkordanci, biblické slovníky a lexikony atd.), a jak jsou snadno dostupné v digitální form. Existuje rozrstající se knihovna tchto vcí, souvisejících spis a studijních materiál, které si mžete dát do poítae. 4

5 Kdybyste pišli do mojí pracovny, vidli byste, kolik mám knih (celý dm je zavalený knihami). Když se o nem potebuji nco dozvdt, hledám v encyklopedii Britannica. Hledám v novém i ve starém vydání z roku 1800, abych si byl jist, že jsem se dozvdl pravdu. Nkdy musím prohledat Josefuse (Flavia) nebo nahlédnout do té i oné knihy, protože si uvdomuji, že Bh už dlouho pomazává lidi a že se vine proud pomazání od dávných as církve až podnes nehled na to, že se mnozí odchýlili špatným smrem. Musíme být schopni propátrat ten proud pomazání a najít pravdu. Amen! Když pjdete do historie, najdete dkazy. Ne proto, že by vám Duch svatý neukazoval pravdu, ale práv proto, že vám Duch svatý pravdu ukazuje. Pravda byla bhem vk zachována, z generace na generaci. Je psáno: Piln se snažuj vydati sebe Bohu milého dlníka, za njž by se nebylo pro stydti, a kterýž by práv slovo pravdy rozdloval. (2Tim 2:15) Halelujah! Je mezi námi tolik dlník, ale dlník, který není pyšný na svoje náadí nebo na vc, kterou dlá, za moc nestojí. Když nco dláte, musíte to vzít za své. Musíte v tom být dobí. Musíte to udlat dokonale, prohlédnout si svou práci a íct: Povedlo se! Když jsem vešel do této budovy, díval jsem se na nosníky a na to, jak budova drží pohromad. Ten, kdo to stavl, vdl, co dlá. Bible se k nám dostala skrze mnohá soužení, skrze smrt mnohých. Víte, že mnozí z tch, kdo pracovali na tom, abychom mli Bibli, položili své životy? Mnozí pišli o život. Byla zformována skupina lidí, nazvaná jezuité, a stala se armádou katolické církve. Velel jim muž jménem Loyola, kterému íkali erný papež. V dnešní dob se však stalo nco zvláštního nevím, jestli se o to zajímáte, tete a posloucháte, ale tento papež ho smetl. Tento papež smetl souasnou hlavu jezuit. Víte, co tím myslím? Sebral mu autoritu a pivlastnil si ji. A tak tento papež je bílý i erný papež v jednom. Vdli jste to? Bílý papež pevedl erného papeže do Vatikánu a pevzal velení ímské armády, což jsou jezuité. Víte, jezuita mže být kdokoli z tch, kteí sedí v této skupin, protože jezuita nemusí nosit hábit ani žádný náboženský odv. Nemusí pedstírat, že je knz. Mže být, ímkoli ho chtjí mít. Mnozí jezuité sedí na Wall Street a starají se o jejich finanní záležitosti. Vláda se pokusila prozkoumat majetek katolické církve, a nepodailo se jí to. Museli od toho po mnoha letech upustit, protože to bylo tak spletité, tolik rzných jmen, nemohli do toho proniknout. 5

6 Takže Bh ekl Abrahamovi: Vyjdi z zem své a z píbuznosti své, i z domu otce svého... Když se Abraham poprvé vydal na cestu, jeho píbuzní šli s ním, i jeho otec. Víte, Abraham žil v dom modláství. Abraham vyrábl modly a modly uctíval (Jozue 24:2). Jeho otec byl knzem, nejvyšším knzem Bála, odložil svoje modly a šel s Abrahamem. Rozeznal, že k Abrahamovi mluvil Bh, a nechtl z toho být vynechán. Tak šel s ním a Abraham mu v tom nemohl zabránit. Bible íká, že Abraham došel na urité Duch antikrista je ten, který rád vládne a ovládá ostatní, a duch Kristv je ten, který chce vládnout a panovat s Kristem. místo a zastavil se. Zstal tam, dokud jeho otec nezemel. Nicmén Lot nezemel. Lot s ním šel dál. Ptám se vás: Znamená toto slovo o Abrahamovi nco pro nás? Pro to Bh vložil do Božího slova? Pro Bh tak urputn bojoval o to, aby se to slovo dostalo k nám? Bh vám tady v tom verši íká, že se musíte zíct své národní identity. To je tžké. Je to velmi, velmi obtížné. Když se narodíte jako ernoch, jste rádi ernochem. Nkteí lidé to nevdí. Nkteí z vás, bratí, nevíte, že lidé, kteí jsou erní, jsou rádi erní, a kdybyste jim dali na výbr, že mohou být bílí, nechtli by. Mají totiž uvnit uritý pocit, že jsou njak zvláštní. Te tu vyzrazuji tajemství. íkám vám osobní vci. Když jsme dospli, mli jsme pocit, že jsme ze železa. Byli jsme silní a rvaví. Víte, patil nám svt, a já vím, že lidé v Africe se cítí stejn. Pozdji jsem zjistil, že se tak cítí všichni! Vy na jedné stran máte své pocity, a nevíte, co má za pocity ten druhý. Vím, že i Nmci mají takový pocit, a rovnž Rusové. Každý má ten pocit a nikdo nezjišuje, jak se cítí ten druhý. Války prost budou, dokud Ježíš nepijde, protože válka je v srdci lovka. Je to duch antikrista. Chci, abyste to vzali tak, jak to je nesnažte se o tom pochybovat. Pijmte to a vte tomu: to, co psobí, že lidé chtjí vládnout jedni nad druhými, je duch antikristv. Amen! Všude, kde najdete lidi, kteí chtjí vládnout a ovládat, být šéfy a být špiky, je to duch antikrista. Totiž krom pípadu, kdy chcete být nejlepší v Kristu pak jste na opaném konci. 6

7 Slyšeli jste dobe? Ti, kdo chtjí být nejlepší v Kristu, jsou ti nejnepatrnjší. Chodí a umývají ostatním nohy, nechají po sob šlapat. Že se vám to nelíbí? Ale to je zpsob, jak být v Kristu na špici. Amen. Žádnému zlého za zlé neodplacujte,... ale pemáhej v dobrém zlé. (ím 12:17,21) To znamená být v Kristu nejlepší. Tak to Bh zaídil, že duch antikrista je ten, který rád vládne a ovládá ostatní, a duch Kristv je ten, který chce vládnout a panovat s Kristem. Je psáno: Vyjdi z zem své (své národní identity)... Nebu už více Amerian! Nebu keský bratr. Nebu jamajský bratr. Nebu polský bratr. Nebu nmecký bratr. Pipoj se k novému národu, ke královskému knžstvu, zvláštnímu lidu. Mj Bože! Není to snad to, co po nás Bh žádá? Pišel s tím za Abrahamem a ekl: Vyjdi, Abrahame! Odejdi odsud a nevracej se! Abraham vdl, že k nmu promluvil Bh. Neíkám, že je to snadné. Je tžké nebýt erný, když jste ernoch. Bh m poslal ke svému lidu. Neposlal m k njaké barv. Musím rozpoznávat Boží lid bez ohledu na jejich barvu pleti. Musíme rozeznávat nco jiného, a to, že vlastn žádnou barvu nemáme! Je to podvod! Vaše barva je podvod. Je to vnjší fasáda, kterou nosíte, abyste každého oklamali, že jste erní nebo bílí, když ve skutenosti máte být duch. Duch nemá žádnou barvu! Rozumíte? Nejste to, ím se zdáte být. Pokoušíte se oklamat m tím, že na m vykukujete. Vidím ve vás ducha. Amen! Vidím ve vás nco víc, než co byste chtli, abych vidl. Pijdete ke mn a usmíváte se. Smjete se, ale podvádíte m. Vbec se nesmjete. Tady hluboko uvnit je ev. Je tam ev. Je tam nco závažnjšího, hlubšího, dležitjšího než to, kým pedstíráte, že jste. Nechcete, abych vidl, kdo doopravdy jste. Proto se usmíváte. Nic nedokáže lovka tak zmást jako úsmv. Amen. A tak Bh ekl Abrahamovi: Vyjdi! Nco vám eknu: Když nevyjdete, tak ani nevejdete. Když nevyjdete, tak nevejdete! Bh povolává muže a ženy a dti do svého království a ekl: Nabízím vám svaté knžství. Nabízím vám královský pvod. Nicmén, chcete-li vstoupit do toho, co Bh dává, musíte vyjít. Ne, to není vtip! To není jen tak njaké kázání, které se káže. Je to realita! Ostatní vci, kterými se zaobíráte, realitou nejsou! Jsou jen 7 Když nevyjdete, tak nevejdete!

8 doasné. Pominou! Barva vaší pleti pomine. Vaše národnost pomine. Všechny ty vci, které v sob máte, a víte, že jsou skutené ty jsou neskutené! Amen! Nabízím vám královské knžství, svatou národnost! Halelujah! Bh povolává lidi do nebeského království, a neopustíte-li království, pod jehož vládou jste, nikdy do Božího království nevejdete. Nabízí se otázka: Když jsem spasen a pijmu kest Duchem, copak nejsem v Božím království? Kážeme o tom a vyuujeme, ale vtšina bratí, se kterými máme obecenství, neví této jedné vci, kterou vám pedkládám. Jste znovuzrozeni, o tom není pochyb. Ježíš za vás prolil svou krev. Narodili jste se znovu. Pišel, vy jste se oteveli, poktil vás Duchem a váš duch cele patí Bohu. Takže te máte ducha, který vám nepatí. Nemžete ovládat svého ducha, protože váš duch patí Bohu. Takže váš duch vždycky pjde proti špatným vcem, které dláte jste však v Božím království? Boží království je ve vás, ale jste vy v Božím království? Co vlastn tahle otázka znamená? Jediný zpsob, jak zjistíme, zda jsme v Božím království, je, když pochopíme, co být v Božím království znamená. Dobe, vzmme to z pirozené stránky. Jsme v království Spojených stát amerických. Musíme poslouchat zákony. Každý, kdo sem pijel motorovým vozidlem, musí mít idiský prkaz. Musíte platit každý rok povinné ruení. Na idiáku je vaše fotografie, rodné íslo, vše je ízeno vládou království, ve kterém jste. Samozejm mžete jezdit bez idiáku, ale to je trestný in. Když budete jezdit bez idiáku, tak vás zavou. Namítnete: Vždy jsem nic neudlal! Jenom jsem jel bez idi- áku. Ale jste souástí tohoto království, a tak musíte dodržovat jeho zákony a pravidla, jinak vaše skutky budou ilegální a nezákonné. Je to tak? Znamená to, že jste podízeni vlád Spojených stát, a a už se vám to líbí, nebo ne, prezident Spojených stát je hlavou vlády Spojených stát. Nemusíte ho mít v oblib, ale to, co ekne, na vás bude mít vliv. Dobe, toto všichni chápeme, pojme na duchovní rovinu. Abyste byli v Božím království, musíte být pod vládou Ježíše Krista. To znamená, že musíte poslouchat Ježíšovy zákony. Musíte být dobí obané, ne kriminálníci. Podle toho, co jsme si ekli pedtím, kriminálník je nadále v království Spojených stát, ale sedí ve vzení nebo jedná protizákonn a zákon pracuje proti nmu. Díve i pozdji ho dopadnou a zavou. Rozumíte tomu? 8

9 Abyste tedy byli v království Ježíše Krista, musíte být podízeni vlád Ježíše Krista. Ptám se: Existují kesané, kteí nejsou pod vládou Ježíše Krista? Ano! Jsou znovuzrození lidé, kteí jsou spaseni krví Ježíše Krista, ale nejsou pod vládou Ježíše Krista. Takže jsou proti tomu království, které je vykoupilo a získalo. Amen. Proto íkáme, že proto, abyste byli v království Ježíše, musíte vyjít z království nepítele. Bh ekl: Vyjdi z zem své... A je tu ješt další specifická vc. ekl:... a z píbuznosti své (ze své rodiny). O se jedná? Mluví o zástupu duch, kteí ovládají vaši rodinu. Susan, odkud jsi? Z Hondurasu. Celá tvoje rodina je z Hondurasu. Tvj otec a matka, prarodie, strýcové všichni jsou z Hondurasu. Snažím se ti íct, že duchové, kteí vládnou Hondurasu, jsou duchové, kteí ovládali celou tvou rodinu až po tebe. Nkteí z tch duch jsou ve tvé rodin. Co to má znamenat, že máš ve své rodin duchy? Víš, vybral jsem si t, protože t chci trošku poškádlit, ale týká se to nás všech. Ve tvém pípad proti tob nepovstává americké ddictví, ale povstává proti tob honduraské ddictví. Brate, ty pocházíš z Keni a máš keské duchovní ddictví a všichni ti arodjové, kteí byli ve tvé rodin po pedchozí generace, povstávají proti tob. Bh íká, že jim v tom musíš zabránit tím, že vyjdeš ze své píbuznosti. Nemluvíme tu o prostém fyzickém odchodu. Fyzický odchod mže napomoci, ale mluvíme o tvém duchovním vyjití z tvého píbuzenstva a z domu tvého otce. Protože urití duchové ovládali dm tvého otce. Když tvj otec pišel k Ježíši, zastavil je a zasadil jim ránu, ale oni picházejí za tebou. Nco vám eknu. Každé neposlušné dít se obrací pímo zpátky ke starobylým duchm, kteí ovládají celou jejich rodinu. Víte pro? Protože Bh íká, že bude navštvovat hích otc na synech do tetího i tvrtého pokolení tch, kteíž nenávidí mne (Ex 20:5). Jinými slovy... tch, kteí m neposlouchají. Sláva bu Bohu! Vzjdi ze své zem a ze své píbuznosti. Vzepi se nadvlád duch, kteí ovládali vaši rodinu. Amen! eknte tm duchm, že pišlo jejich Waterloo a že došli na místo své zkázy! Víte, co se stalo, když jsem byl spasen? Byl jsem první z rodiny, kdo byl spasen. Duchovn eeno, byl jsem velice násilný lovk. Vím to, protože ti duchové mi íkali, že jsem násilník. Byl jsem nelítostný. Chytil jsem toho ducha a ekl jsem: Ve jménu Ježíše Krista t odsuzuji do 9

10 propasti! Jdi! A tak byli zavraždni. Alespo tak to ti duchové íkali: Ty jsi vrah! Vraždím duchy! Není to úžasné? Halelujah! Amen! Bh za vás nezavrhne duchy, kteí ovládají vaši rodinu. Musíte to udlat vy a musím vám íct, bratí, že jsou opravdu silní! eknu vám, ti duchové za mnou poslali njaké bratry. ekli mi: Brate ducille, myslíme si, že dláš chybu, protože, když pišel k Ježíši ábelník, duchové prosili Ježíše, aby je neposílal do propasti, ale aby je poslal do prasat. Ježíš s nimi ml slitování. ekli mi: Není správné, že posíláš duchy do propasti. Zeptal jsem se Ježíše: Jak to je? Pán mi ekl, co jim mám odpovdt. ekl jsem jim: Jak je to už dlouho? Odpovdli: Skoro dva tisíce let. ekl jsem: Tak to už musel pijít as na to, aby šli do propasti. Ježíšovi íkali: Ješt je píliš brzy. Nech nás na pokoji. A Ježíš souhlasil. Ješt bylo píliš brzy. Kdyby totiž Ježíš poslal všechny ty duchy do propasti, už by tu žádní nezstali, aby t mohli trápit, brate. Vím, že pišel as, abychom ty duchy zastavili, aby už neškodili našim rodinám. Zaal jsem posílat tyhle vci do propasti a zanedlouho se stalo, že se moje sestra pohádala s manželem. Je upovídaná osoba. ekla mi: Co mám dlat? Ten lovk mi ekl to a to... Jmenuje se Tiny, tak jsem ekl: Tiny, klekni si! Poklekla a já jsem na ni vložil ruce a ekl jsem: Ve jménu Ježíše, vysvobo ji! A ona zajeela! Víte, udlala takový povyk, že pibhli sousedé, a mnozí z tch, kteí vbhli až dovnit, skonili na podlaze. Bh pímo tam zaal probuzení. Víte, co se vlastn stalo? Démoni, kteí trápívali naši rodinu, byli napomenuti a posláni do propasti. Tina získala vysvobození. Pak jsem zaal stíhat svého bratra Franka. ekl jsem: Ježíši, chci, abys píští týden v sobotu spasil Franka. Urputný! Byl jsem urputný. Pozor, neíkám vám, abyste byli takto násilní. Fungovalo to, ale myslím, že to bylo jen proto, že se Bh nad mou neurvalostí smiloval. Volal jsem: Bože, zachra Franka! Vidl jsem totiž, jak je divoký. Tím vším se jen bavil. Prosil jsem: Zachra ho. Nebudu jíst, dokud ho nezachráníš. Pestal jsem jíst. Nejedl jsem celý týden. Pišla sobota, zaal jsem se po nm shánt. Sebral jsem se a vydal jsem se do Kingstonu, abych ho vyhledal, ale nemohl jsem ho najít. Šel jsem na shromáždní a mli jsme výborný 10

11 as, ale Frank tam nebyl. Vbec jsem ho nemohl najít. ekl jsem: Bože, musím init pokání, že jsem tak tlail. Zdá se, že jsi se mnou nesouhlasil, protože jsem chtl, aby byl Frank spasen, a on spasen nebyl. Frank nicmén v té dob pracoval pro njakou sociální organizaci, která zkoumala chování v letniních církvích. Chtli zjistit, jak to, že ti lidé mluví v jazycích. Co se jim stalo? Musí mít njakou psychologickou poruchu. V em je ta chyba? Tak šel s poznámkovým blokem do letniní církve a zapisoval si, pro ti lidé mluví v jazycích a chovají se, tak jak se chovají. Prost zda je to njaký typ psychologické nerovnováhy. Jste-li povolaní, jste povolaní z neho k nemu jinému. Neví, jak se to stalo, ale najednou zjistil, že je ped oltáem. Když se probral, byl u oltá- e a ml taky tu psychologickou poruchu. Tak tam v tu nedli veer pišel a byl spasen. Bible íká: Vyjdi ze zem své a z píbuznosti své. Už nebu více ducillem. Už více nebu tím, kým jsi. Zavrhni to! Opus to! Obra se k Bohu! Jsi toho schopen? Prozradím vám tajemství. Tuto jednu vc za vás Bh nikdy neudlá. Musíte to udlat vy sami. Bh za vás nezavrhne duchy, kteí ovládají vaši rodinu. Musíte to udlat vy a musím vám íct, bratí, že jsou opravdu silní! Kdysi jsem doslova cítil, jak se mi procházejí v hlav. Vzpomínám si, jak ke mn nkdo pišel a vedl hloupé ei. Sedl jsem, chechtal jsem se, a najednou jsem vstal a srazil ho k zemi. Vzntlivost patila k francouzsko-africkému ddictví, které ve mn bylo. Dokázali jsme zuit jako šílení a byli jsme na to pyšní! Bh ekl: Vyjdi z tch vcí! Vyznejte: Odmítám to! Vyhote to! Padnte na kolena. Sklote se ped Bohem! Vyjdi z domu otce svého... A uiním t v národ veliký. To zaslíbení patí vám. Bh ekl Abrahamovi: To zaslíbení patí tob a tvým dtem a každému, koho Hospodin Bh povolá. To zaslíbení je vaše! Už se nemusíme plazit po zemi. Je as, aby církev povstala a abyste zaujali své místo ped Bohem! 11

12 eknu vám pro. Lidé íkají, že kážu elitáství. Víte, co tím myslí? íkají, že kážu elitáství, že jsme vyvolení a povolaní Boží. (To ale není jen nco, co kážu já, je to Bh, kdo nás povolal.) Jste-li povolaní, musíte být povolaní odnkud. Jste-li povolaní, jste povolaní z neho k nemu jinému. A nevíte-li, odkud jste povoláni, nevíte ani, k emu jste povoláni. Bh nás povolal z denominacionalismu. Vyjdi z zem své a z píbuznosti své, i z domu otce svého... Bh íká, že už se nemáte hlásit k denominacím. Už nemžeme nadále patit k žádnému rozdlení Božího lidu. Nechápete? Jsme Boží lid a každého, kdo je Boží lid, pijímáme jako Boží lid. Nemusíte chodit a rozhlašovat: Já jsem presbyterián. Když pišlo presbyteriánství, bylo to skvlé. Byla to trefa do erného. Vdli jste o tom? Víte, že uení, které máme o služebnostech (presbyterech), pinesli presbyteriáni? Nicmén se oddlili, a když to udlali, dostali se do vyjetých kolejí a stala se z nich denominace. Chvála Pánu. Vyjdte! Mám za to, že vám nekážu nco svého. Jen vám íkám pravdu o vyjití, kterou mi Bh položil na srdce. Musíme vyjít a zstat venku! Amen. Musíme se stát jedním národem, jedním svatým lidem poddaným Bohu. Pojme si trochu prolistovat Bibli, abychom uvidli, co Bh Abrahamovi íká. Je to v Genesis 14. Probíhala bitva. Pt král, vetn krále sodomského a gomorského, vyšlo proti tyem jiným králm a byli jimi obklíeni. Lot, Abrahamv synovec, byl v Sodom a nkdo pišel a ekl Abrahamovi: Zajali tvého synovce se sodomskými muži. Není to trochu legraní, že musí Boží me jít proti lidem, aby zachránil sodomity? Ale tak se to tenkrát stalo. Šli bojovat za sodomské. Ne kvli jejich zpsobu života, ale protože nkteí z našich byli mezi nimi. Abraham vzal své služebníky a zbytek píbhu znáte. Udeil na n v noci a ani nevdli, co je to zasáhlo. Bh byl s Abrahamem, a tak jen s nkolika stovkami muž porazil mnohatisícovou armádu. A získal všechnu koist i lidi. Ale v té 14. kapitole se píše, že se s ním nkdo potkal. tme od 17. verše: Tedy vyšel král Sodomský proti nmu, když se navracoval od pobití Chedorlaomera a král, kteíž byli s ním, k údolí Sáveh, kteréž jest údolí královské. Melchisedech také, král Sálem, vynesl chléb a víno; a ten byl knz Boha silného nejvyššího. I požehnal mu a ekl: Požehnaný Abram 12

13 Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem a zemí; a požehnaný Bh silný nejvyšší, kterýž dal nepátely tvé v ruce tvé. I dal mu Abram desátky ze všech vcí. (Gen 14:17 20) O tu vlastn jde? Bible nám na tomto míst o králi Sálemu neprozrazuje vbec nic. Nalistujme si tedy Židm 7. kapitolu. Mjme na pamti princip, že Boží spravedlnost ve Starém zákon je stejná spravedlnost, kterou Bh vyžaduje po nás v Novém zákon. V sedmé kapitole Židm tedy vidíme zjevení, kterého se od Boha dostalo Pavlovi, a to je jediné, co k tomu mohu íct, protože Pavel ekl o králi Sálemu urité vci, které ve Starém zákon nejsou. Je to tak? Urit jste si toho sami všimli. íká tady: Nebo ten Melchisedech byl král Sálem, knz Boha nejvyššího, kterýž vyšel v cestu Abrahamovi, navracujícímu se od pobití král, a dal jemu požehnání. Kterémužto Abraham i desátek dal ze všeho. Kterýž nejprvé vykládá se král spravedlnosti, potom pak i král Sálem, to jest král pokoje, bez otce, bez matky, bez rodu, ani poátku dn, ani skonání života nemaje, ale pipodobnn jsa Synu Božímu, zstává knzem vn. Pavel zde pináší osvícení od Božího trnu a íká, že Abraham dal desátek Melchisedechovi..., knzi nejvyššího Boha. Zmínka o desátku nás vrací zpátky ke starozákonnímu uení. Ve skutenosti je tento oddíl o Abrahamovi první pípad, kdy nkdo platí desátek. Tento desátek musí mít njaký duchovní význam, dalece pesahující vše, o em jsme dosud pemýšleli. Znamená to, že desetina mého života patí Spoleníkovi, který m udržuje pi život, který m podporuje a vyživuje. Je to Spoleník, patí mu to. Nemá to nic spoleného s obmi. Amen? Když desetinu z vás (z vaší práce, z vašeho úsilí, z vašeho potu a krve) dáte Bohu zpátky, je to Jeho podíl z investice, kterou do vás vložil. Brate, pedpokládejme, že máme spolenou dohodu. Nakoupíme urité množství zboží, ty budeš pracovat a já do toho dám peníze. Na oplátku mi dáš jen desetinu z toho, co vydláš. To znamená, že když vydláš tisíc dolar, necháš si devt set. Ta desetina vbec není tvoje! Nicmén, když si ten mj díl necháš a ten desátek zase utratíš, tak vršíš jeden desátek na druhý! Dejme si malou lekci matematiky. Když si necháš mj desátek a utratíš celou tisícovku dolar za další zboží a pak to udláš znovu, znamená to, že mi dlužíš nejen ten desátek, což je sto dolar z tisíce, ale te navíc ješt z toho, co jsi utratil. Když vydláš pt tisíc dolar, dlužíš mi mj podíl. Takže vršíte desátek na desátek mé investice, a zadlužujete se mi ím dál víc. Zeptejte se te sami sebe: Co 13

14 udlal Melchisedech se zlatem a stíbrem a s vcmi, které mu byly dány? Dobe, nechám na vás, abyste to zjistili. Takovým zpsobem se mi Boží slovo stává bemenem. Leží na mn,...nauení za nauením, správa za správou (Iz 28:13), a když zjistím, že se mi v podnikání nedaí, má to svj dvod. Vidíte, vím, že Bh nastavil uprosted svého lidu uritý finanní plán, a když budete proítat Abrahamv život, uvidíte, že poté, co dal desátek Melchisedechovi, celý jeho finanní život vzkvetl. Amen! Získal víc a víc. Vyznává: Nechci, aby sodomský král ekl, že to on m obohatil, proto si od nj nevezmu, ani co by se za nehet vešlo. ekl: Nevezmu si od nj ani emínek z obuvi, protože nechci, aby ekl, že m obohatil. (Gen 14:23) Bh vydal Abrahamovi svdectví. Poslechnte si Boží svdectví o Abrahamovi. To nebylo o tom, že Abraham byl spravedlivý, ale že Abraham poslechl Boha, a to mu bylo poteno za spravedlnost. Genesis 15:1 6: Když pak ty vci pominuly, stalo se slovo Hospodinovo k Abramovi u vidní, koucí: Neboj se, Abrame; já budu pavéza tvá, a odplata tvá velmi veliká. Jemužto ekl Abram: Panovníe Hospodine, což mi dáš, ponvadž já scházím bez dtí, a ten, jemuž zanechám domu svého, bude Damašský Eliezer? ekl ješt Abram: Aj, mn jsi nedal semene; a aj, schovanec mj bude mým ddicem. A aj, slovo Hospodinovo k nmu, kuci: Nebude ten ddicem tvým, ale kterýž vyjde z života tvého, ten ddicem tvým bude. I vyvedl jej ven a ekl: Vzhlédniž nyní k nebi, a seti hvzdy, budeš-li je však moci sísti? ekl mu ješt: Tak bude sím tvé. I uvil Hospodinu, a poteno mu to za spravedlnost. Mj Ježíši, pomoz nám, pomoz! Když k vám mluvím, vidím rzné vci. Nemluvím k vám z pirozeného Písma. Mluvím k vám, protože vidím vci. Vidím dv vci. Vidím ten desátek, který uinil Abraham jako souást naší poslušnosti vi Bohu, a vidím na konci zniení, které pichází na neposlušné. Te vám tu nekážu naschvál o desátcích v souvislosti se zkázou, protože tak tomu bývalo ve staré církvi, kde íkali: Bh vás zabije, když nebudete dávat desátky! Nco v tom smyslu. Když se odkazuji na dávání desátk, nemluvím o fyzických desátcích. Mám na srdci toto. Chci vás povzbudit, abyste se te pohnuli kupedu, abyste se s piinlivostí vydali vped. Dávejte si pozor na to, co dláte. Za druhé vám chci íct nco, co mi Bh šeptá do ucha. Bh se v blízké dob chystá udlat urité kroky, a my musíme být velmi horliví 14

15 ke slyšení Boha a jít tam, kam Bh íká, abychom šli. Nikdo by se neml sebrat a bžet dlat nco svého, nyní je to velmi nebezpené nyní nastává doba, kdy by to znamenalo smrt. Pinese to zkázu. Bh chce, aby každý byl na svém míst. Dovolte mi zde udlat malou odboku. Vera se mnou Bh zaal jednat ve vci rozpoznávání Tla Kristova. Nemá to být tak, že pijedeme na konferenci, vy jste nedostali prostor nco íct, a proto se chcete njak vyjádit a mít prost šanci mluvit. Musíme být zralejší. Je as boje, brate. Posouváme se do oblasti intenzivního boje, venku ekají duchové, s nimiž se musíme vypoádat. První vc, kterou si generál o protivníkovi zjistí, je, jaké zbran se na nás chystá vytasit. Co používá? Má njaké desetitunové tanky, to je tžká technika. Já mám lehké zbran, a když se zane blížit, budu se muset stáhnout. Budu muset ustupovat, dokud mi nepijdou posily. íkáme tomu strategický ústup. Máme takové rení: Kdo bojuje a utee, další den zas mže v boji stát, ale kdo v boji mrtev padne, nikdy nemže vstát. Už jste to nkdy slyšeli? Prost na strategii záleží. Sledoval jsem shromáždní z duchovního pohledu. Bhem shromáždní jsou chvíle, kdy urití lidé musí povstat a jednat, protože musí v té chvíli naložit s tím, co tam je. Jsou urité chvíle, kdy by nkteí ve shromáždní mli zacouvat a nkdo jiný by ml vyrazit kupedu. To neznamená, že jeden je lepší než druhý, ale že v danou chvíli je poteba použít konkrétní zbra. Fungování shromáždní by mlo být vedeno Duchem. Velmi oceuji, když vidím, jak nkteí lidé vyrstají v Duchu. Vidím, jak bratr Petr sedí, a neslyšel jsem, že by ekl za celé shromáždní jediné slovo. To ukazuje na duchovní zralost. Bh musí použít nyní konkrétní nádobu, a jindy ji stáhnout, jiného použít tady, a jindy ho nechat sedt. Musíme velmi rozlišovat a uvdomovat si, jakým zpsobem Bh v Tle jedná, protože když k vám pijde lovk a je as ho nakopnout, nesmíte použít pst. Jsme údy jednoho Tla a máme být používáni Bohem. Když nastane as bžet, povoláte nohy: Bžte, nohy, utíkejte! Amen! Když je as ichat, nepovoláváte oi. Oi nikdy neuvidí zápach. Když je as uvidt, musí se oi doširoka otevít. Když je as slyšet, uši musí naslouchat. Jsou to rzné dimenze! Musíte si uvdomit, že vaše uši, to je úpln jiný svt než váš hmat, chu nebo ich. Amen! eknme, že každý duch 15

16 psobí na urité frekvenci. Vaše oi jsou na jedné frekvenci, a nos zase na jiné. Vaše chu, hmat, sluch jsou zase na dalších frekvencích. Vašich pt smysl je na rzných frekvencích a všechno jsou to frekvence vnímání, rozlišování. Mluvím o duchovních vcech, bratí! Rozlišujete ušima. Jdete ven se psem, nkde si sednete a pes najednou nastraží uši. Jste-li chytí, je vám jasné, že ten pes slyší nco, co vy neslyšíte. Rozlišení v Tle Kristov je Bohem navrženo tak, aby pomáhalo Tlu Kristovu ubírat se správným smrem, pro naši ochranu a abychom porazili nepítele. Vždycky íkám, že by muži opravdu mli naslouchat svým manželkám. Naslouchat jejich pocitm a být silní. Nkdy musíte své žen íct: Jdeme! I když máš takové a takové pocity, jdeme do toho. Víte pro? Pišel jsem na to, že nkteí duchové, kteí picházejí, jsou hrozní. Jsou tak strašní, že nástroj, který je uren k tomu, aby je rozpoznal, se tese strachy. Sestry, už jste nkdy narazily na takový problém, že jste nco rozpoznaly a že to bylo tak strašné, že jste se bály? Tak mi to íká moje žena. Když vám tohle žena ekne, musíte rozpoznat, že je to hrza té vci, která dsí jejího ducha. Je-li v duchu citlivá, je velice jemným nástrojem, a ten zvuk, který slyší, se ábel mže pokusit zneužít, aby jí poniil uši tím, jak se duchové objeví. Bratí, kdybych tak ml as s vámi mluvit o porozumní duchovním vcem! Víte, je mezi námi dokonalost. Vy víte, že nejste dokonalí, ale vaše ásteka s mojí ástekou spolen se všemi dalšími ástekami dají dohromady dokonalou církev! Vdli jste to? Církev má dokonalou vizi, dokonalé slyšení, dokonalé porozumní, prost vše dokonalé! Nicmén to není v jedné osob nebo skupin. Kdybychom tady spolu zstali dva týdny a spojili se a zaali skuten milovat jedni druhé a zaali skuten jednat spolen v Duchu, vidli bychom úžasné vci, které by se tu zaaly dít. Všichni zlí duchové nad celým státem New York by se dostali pod nohy skupinky lidí, kteí se sešli spolen ve jménu Pána Ježíše Krista! Amen! Proto chce ábel postavit jednu sestru proti druhé a jednoho bratra proti druhému. Proto vám ábel chce íct nco o tom, co bratr ekl o vás, a tak dále. Nevím, jestli to víte, ale to je jeho válená zbra. To je to, emu íkáme pátá kolona. Hitler by pivedl pátou kolonu a poslal by je mezi vás a oslabil by vás zevnit. Ale to už je za námi. S tím je konec! Odhalili jsme ten starý áblv trik! Te už všechny milujeme. Nezajímá m, co dláš, jaký jsi, nebo co o mn vykládáš! Stejn t mám rád. 16

17 Protože t znám! Jsi Boží syn. Narodil jsi se z Ježíše Krista. Ten malý lhá, který o mn mluví, to nejsi ty. On t jen zneužívá pro tvou slabost. Dláš tohle a to a to a to... Nevím mu! Je to lhá! Ale tebe znám. Mli bychom se navzájem znát. Chvála Pánu. Boží slovo nás pivádí na místo, kde budeme v souladu s Bohem na každý den. Bh je náš spoleník. Bh s námi pracuje. Musíme odevzdat celý svj život a své živobytí Bohu. Odevzdejte to všechno Bohu, a už máte málo, nebo hodn. Poslouchal jsem bratra Marka a musel jsem se mu smát, když vyprávl píbh, protože ml vdt, že na nj Bh chystá past, když se zeptal: Dáš mi všechno? Vždycky, když s tímhle Bh pijde, znamená to, že vám v budoucnu nco dá, a jakmile uzavete smlouvu, je to zpeetno. Má vás. Bh po vás chce, abyste Mu vdom odevzdali vše. Když pak máte platit úty, a nemáte na to, abyste je zaplatili, uvdomíte si, že všechny peníze vám nepatí. Dáte tedy Bohu, co je Jeho, a za zbytek pak poplatíte úty. Takhle to funguje. Když to tak budete dlat, Bh vám požehná. Skupin nebo církvi Bh žehná tak, že v té skupin dá jednomu z bratí dobrou práci, a on dá dobrou práci dalšímu bratru a ten zas dalšímu bratru. Když pro vás Bh tohle udlá, pipravuje vás pro to, abyste byli posilou Božímu lidu. Chápete? Kdybyste se museli každý den strachovat o své finance, nemohli byste fungovat. Proto vás ustaví tam nahoe, a cokoli vám vloží do ruky, dlejte to. Tato ást našich život je jen takový melouch. Ta skutená ást je ta Boží. Rozumíte? Když vám tedy Bh dá pozici trochu výš a vy zanete pispívat na Boží dílo, síla, kterou Bh dává, posiluje Boží dílo. Amen! Nkteí lidé neví v dávání, a jejich prosperita se vytrácí! Ukážu vám verš, který je o tom, o em mluvím. Najdme si Malachiáše. Následujeme tady te Abrahamova píkladu. Nedopuste žádnému uení nebo teologii, aby vám íkaly nco jiného, než co vám dnes praví Bh. Protože Bh ke mn mluvil specificky o tomto tématu a ekl mi, že mám zaít s Abrahamem. Rozumíte? Proto jsem chtl, abyste nejprve porozumli Abrahamovi, a potom jsem pešel k tomuto verši. Takže to není náhoda, je to zámrné. Zaneme íst z Malachiáše 3:8: Loupiti-liž má lovk Boha, že vy loupíte mne? A však íkáte: V em t loupíme? V desátcích a obtech. Naprosto zloeení jste, proto 17

18 že mne loupíte, vy pokolení všecko. Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v dom mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástup, nezotvírám-li vám prduch nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte. A pimluvím pro vás tomu, což zžírá, a nebude vám kaziti úrod zemských, aniž vám pochybí vinný kmen na poli, praví Hospodin zástup. I budou vás blažiti všickni národové; nebo vy budete zemí rozkošnou, praví Hospodin zástup. Bereme tato slova na lehkou váhu? Mluví Bh k nám, nebo mluví jen k lidem Starého zákona? Jsme na tom lépe než lidé Starého zákona? Ale ano, protože máme víc! Máme víc! Ped mnoha lety jsem poznal jednoho bratra. Byl to lovk, který pracoval se železem, stroji a takovými vcmi a vyrábl traktory. ekl Bohu: Bože, dám ti desátek ze všeho, co dostanu. Stal se z toho prosperující podnik a on ekl: Bože, dám ti devadesát procent a budu žít za tch deset procent. Ten lovk, který dával Bohu devadesát procent, se z tch deseti procent stal multimilionáem! Dokážete to pochopit? Je to Boží princip. Bh mluví k poslušným lidem to není zákon. V levitikálním knžství byl zákon, ale pod vládou Krista už není zákon, protože už ho nemusíte naplnit, abyste byli spaseni. Nemusíte ho dodržovat, abyste byli poktni Duchem. Nicmén, je to nco, co musíte dlat, abyste byli poslušní. Bh íká, že je lid, který bude žít v poslušnosti, nebo zeme v neposlušnosti. Amen. Kdysi jsem nakupoval v dobroinných obchodech Bible. Chodil jsem po dobroinných obchodech a vždycky, když jsem našel Bibli, koupil jsem ji a pak jsem ji dal nkomu na ulici. Pišel jsem do jednoho takového obchodu, a když jsem pátral po Biblích, narazil jsem také na Encyklopedii Britannicu. Kdybyste nkdy v njakém antikvariátu našli starou encyklopedii, popadnte ji, protože v ní jsou nkteré poklady, které v novjších vydáních nenajdete. Koupil jsem tu encyklopedii a pak jsem si všiml knihy oznaené názvem Hirošima. ekl jsem si: Tuhle knihu taky vezmu. Docela rád bych se dozvdl pravdu o Hirošim. Koupil jsem ji za pt cent. Šel jsem dom a dal jsem se do tení. Knihu napsal njaký pastor. Psal, že veer ped tím, než shodili na Hirošimu bombu, pišlo naléhavé volání. Nejvtší rodina v církvi dostala zprávu, že jejich otec umírá v jiném mst, a všichni za ním pospíchali. Dále psal, že v jiné rodin se 18

19 také nco pihodilo, a všichni spšn odcestovali. Sestry ve shromáždní se sešly a ekly si: Udlejme modlitební shromáždní. Rozhodly se, že se sejdou brzy ráno k modlitbám ve sklepní místnosti. Jedna stará paní také chtla pesthovat nábytek, a tak ten pastor a nkolik dalších muž mli jít nahoru na kopec a sthovat její nábytek z jednoho domu do druhého. Pastor vyšel brzy ráno, ped svítáním, a setkal se s bratími ve sklep. Církev se vyprázdnila, vtšina byla pry z msta. Když se dostal nahoru na kopec, vidl, jak se k Hirošim blíží jediné letadlo, a také slyšeli sirénu. Nicmén bylo to jen jedno letadlo, tak tomu nevnoval moc pozornosti. Šel dál, a když procházel mezi dvma skalami, najednou se celý svt kolem dal do pohybu. Hodilo to s ním o zem a další bratr, který s ním byl, byl také sražen. Nechápali, co se dje. íkali, že si nejdív mysleli, že to musí být píchod Pán. Když se rozhlédli po údolí pod nimi, všude byla tma. Rozhodli se jít zpátky. Sestoupili dol do temnoty. Vyprávl o vší té hrze. Msto bylo úpln znieno, ale sklepení domu, kde se sestry modlily, zstalo zachováno. Vykopali je ze sklepa, nikdo nebyl zrann. Nco m na tom zaujalo. Vidl jsem, jak Bh hýbe lidmi sem tam, aniž by jim ekl pro. Dostal rodiny náležející k církvi pry z msta. Ženy shromáždil do sklepení k modlitbám. Zachránil celou církev, aniž kdokoli z nich tušil, že je zachrauje. íkám vám to, protože mi Bh ukazuje, že to, co mi ekl (když m ped ticeti lety poslal do Spojených stát) se brzy naplní. Vaše msta budou brzy zniena. Mnozí lidé budou brzy znieni, ale Bh zachrání svj lid všechny ty, kteí Mu ví. Povyprávím vám trochu historie. Ped ptadvaceti lety jsem o tom kázal v Miami a jeden bratr se toho chytil a dal se do bhu. Kázali jsme pibližn ticeti tisícm lidí po celých Spojených státech a on pesvdil mnohé z nich, aby prodali své jmní a dali mu peníze, za které nakoupil dvanáct farem v Kanad. Koupil farmy i v Jižní Americe. Byly darovány miliony dolar a bratí mi to dodnes dávají za vinu. íkají, že to proroctví bylo falešné, protože se toho nkdo chytil a bžel s tím. To proroctví nebylo falešné. Brzy se má naplnit. Nicmén ne každý, kdo bží, naslouchá Bohu. Mžete se dát do bhu, když slyšíte, že vám Bh íká, abyste to udlali, ale pokud vás Bh nkde zasadil, zstate tam! Slyšíte m? 19

20 Jednomu lovku Bh ekne, že má jít na východ, jinému na západ. Nicmén, Bh mi ekl jednu vc, na kterou nikdy nezapomenu. ekl: Vyjdte z mst. ekl: Msta se stanou neochranitelnými. Ukázal mi peklo, které se ve mstech strhne. Všichni prchali a zabíjeli se navzájem, aby mohli uniknout. Prchali, a ani nevdli kam. Bh chce, aby Mu Boží lid zaal naslouchat. A Bh vás nžn povede, jak sám bude chtít. Nesnažte se vymyslet, kde je místo útoišt a kam se ukrýt. Bh mže tvému sousedovi íct, aby šel na východ, a tob, abys šel na západ. Protože Bh posílá svj lid do oblastí a na místa, kde je chce mít. Souástí poslušnosti je vaše finanní podpora Božího díla. Uritá ást Tla nese celý náklad, a jiná ást používá jejich peníze pro svoje vlastní úely, na to, aby si dlali své vci. Chci, abyste se zaali odevzdávat Bohu. Odevzdejte Bohu všechno, co máte. Oddlte pro Boha své dti. On se o vás postará a postaví vás tam, kde máte být, jen neokrádejte Boha. Jezdili jsme sloužit na rzná místa. Byli jsme v Africe, v Indii, ve východní Evrop (eskoslovensku, Maarsku, Polsku, Rumunsku). Cestovali jsme do Ruska, na Ukrajinu, na Island, do Anglie a do Nmecka. Vidli jsme Boží ovoce, které z toho vzešlo, ale položili jste si nkdy otázku, jak jsme se tam dostali? Pemýšleli jste nkdy nad tím, za co jsme jezdili? Díky Bohu za vydaný Boží lid, který si použil a používá, aby se podíleli na šíení evangelia do tchto míst. Je to služba víry. Bh nás vyuil ve velmi tvrdé škole. Zaali jsme na Jamajce, tam mi Bh ekl, že mám odejít ze zamstnání. Nkdy jsme mli hlad. Nkdy jsme zažívali velkou nouzi, ale nikdy nám to nevadilo. Chci íct, že bych vám mohl vyprávt píbhy, které by vás dojaly k slzám, ale nechci, abyste se rozplakali. Takže vám ty píbhy vyprávt nebudu. Vdli jsme, co znamená strádat. Poznali jsme, jaké je to den po dni kázat a být bez jídla. Nikdy nám to nevadilo. Zvykli jsme si na to. Bh je tak vrný! Chválíme Ho! Pijali jsme mnohá duchovní požehnání, ale divili jsme se, pro Bh omezil naše pirozené zdroje. Víte, co myslím? Normálním lidem Bh dává ti jídla denn a tak dále, a my, pestože jsme sloužili Bohu z celého srdce, jsme nebyli schopni jíst a žít jako ostatní lidé. Vidli jsme kes- any, jak jedí a vyhazují jídlo, zatímco my jsme nemli do eho zakousnout. Divili jsme se tomu a divili jsme se Bohu. Díky Bohu jsme zjistili, ím to bylo. Byli jsme ve výcvikovém táboe a On nás uil hojnost míti i nedostatek trpti (Fil 4:12), nestarat se o to, co máme, a netrápit se tím, 20

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

P r o s i n e c 2 0 0 4 5

P r o s i n e c 2 0 0 4 5 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 4 5 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " 5 6 2 "", 2,( 7 7 7 7 7"8 9 * : ; + 03 0 $,!

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství

Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem se mýlila! Zastánci registrovaného partnerství 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 2 2006 I SENÁTOI PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ? Naivn jsem si myslela, že když už tento návrh zákona podpoili poslanci, senátem už neprojde. Jak jsem

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více