Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr OSTRAVA Spoleãnost OKD se stala na konci dubna plnohodnotn m ãlenem Svazu prûmyslu a dopravy âeské republiky. Severomoravsk m tûïafiûm to napfiíklad umoïní podílet se na pfiipomínkování schvalovan ch zákonû nebo na jednání tripartity. Prostfiednictvím svazu se také zapojíme do pfiíprav pfiedsednictví âeské republiky v Radû Evropské unie, fiekla fieditelka útvaru pro PR a komunikaci OKD Petra Ma ínová. Spoleãnost OKD chce díky svému zapojení do svazu více ovliv- Àovat tvorbu národní i evropské legislativy. Na e poznatky z praxe nyní budou více sly et. Budeme aktivní pfiedev ím pfii tvorbû a projednávání zákonû a strategick ch materiálû t kajících se zamûstnanosti, podnikání i energetické politiky, upfiesnila Ma ínová. Mezi hlavní ãinnosti Svazu prûmyslu a dopravy patfií komunikace s vládou, parlamentem, odborov mi organizacemi i mezinárodními institucemi a také sledování nejnovûj ích trendû v ãeském i svûtovém hospodáfiství. Spoleãnost OKD jako jeden z nejvût ích soukrom ch zamûstnavatelû v âesku má jistû ostatním firmám co nabídnout. Pro ostatní ãleny svazu budou zajímavé napfiíklad zku enosti s vyuïíváním zahraniãních dûlníkû, ktefií pro OKD pracují prostfiednictvím dodavatelsk ch firem. Svaz mûïe na oplátku nabídnout mimo jiné nejnovûj í informace o pfiipravované legislativû nebo prezentaci v zahraniãí, vysvûtlil oboustrann pfiínos ãlenství prezident Svazu prûmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Svaz prûmyslu a dopravy âr je dobrovolná organizace sdruïující zamûstnavatele a podnikatele v âeské republice z oblasti prûmyslu a dopravy. Je nestátní organizací nezávislou na vládû, politick ch stranách a odborech. Aktuálnû má na 1600 ãlenû, ktefií reprezentují firmy s pfiibliïnû zamûstnanci. (syl) DÛl âsm hlásí miliontou tunu Pfiekroãili i produkci uhlí stanovenou pro první ãtyfii mûsíce leto ního roku STONAVA Konec ranní smûny v nedûli 4. kvûtna znamenal na stonavském Dole âsm vytûïení milionté leto ní tuny uhlí na této achtû. To pfiedstavuje pfiekroãení dûlnû technického plánu od poãátku roku o tun. Slavit mohou havífii v ech sedmi kolektivû v rubání, mákli si a stálo to za to. V tu nedûli jely naplno v echny stûny. Nakonec se ukázalo, Ïe jsme milion pfiekroãili o 425 tun, uvedl vedoucí v roby Petr Sk va. Kromû pocitu dobfie odvedené práce to také znamená i pfiíznivé vstupy do ekonomiky achty. Tentokrát nebylo poraïen ch. Vítûzi jsou v ichni, fiekl Sk va s tím, Ïe zrovnomûrnili práci kolektivû. Nenesl to na bedrech jeden ãi dva a ostatní se vezli. lapali v ichni, uvedl. Bûhem prvních ãtyfi mûsícû tohoto roku nemûli na tûchto úsecích vût ích v padkû. VytûÏení leto ního prvního milionu tun uhlí dosáhli pfii maximálním dûrazu na bezpeãnost práce. Zásluhu na tom mají kolektivy hlavních pfiedákû Karla Szczotky, Na milionovém úspûchu na Dole âsm se podílely v echny kolektivy. Tomá e Langra, Piotra Wowry a Romana Valchafie na závodû Jih a part hlavních pfiedákû Rostislava palka, Tomá e Kovala a Grzegorze Dombka na závodû Sever. V rámci milionového úspûchu byla zaznamenána i pfiíznivá nálada mezi havífii, ktefií se nechali sly et, Ïe se jiï tû í na novou technologii POP Chtûli by se s ní pochlubit je tû lep ími v sledky. Co k tomu také pfiispûlo: Svorníková v ztuï její nasazení se ukázalo jako krok správn m smûrem. Tato technologie byla jednou z klíãov ch. Znamenalo to i snadnûj í a bezpeãnûj í práci. Pfiekliz bez demontáïe aï o tfii t dny se díky tomu zkrátily ve dvou pfiípadech ãasy uveden ch operací. TûÏké v ztuïe zvládli stûhovat FOTO: Radomíra Grimmová vcelku i mezi závody, a to aï na devítikilometrovou vzdálenost. Odpadla nároãná demontáï a doprava na povrch. Zvládli tektoniku v porubu je zlobila prakticky po celou dobu kopání, ale chlapi od Dombka si s tím nakonec poradili. Tam, kde podle pûodních projektû poãítali s 1500 tunami, získávali aï 3000 tun uhlí. Radek Luk a Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Po,burze dobr ch nápadû shromaïìují námûty na zlep ení bezpeãnosti DÒL âsm KaÏda stovka dobra! Tak co bych to nevyzku- al?! AspoÀ se uvidi, jestli ten na fieditel dodrïi slovo. Tak to byla jedna z reakcí chlapû z Dolu âsm na vyhlá ení tzv. Burzy dobr ch nápadû. Vyburcovat lidi k pfiem lení, ke sledování toho, co se na pracovi tích dûje, navnadit je, aby pfiicházeli s námûty a návrhy, jak a kde uspofiit materiálové náklady, zlep it pracovní postupy, odstraàovat nedostatky... To byl hlavní smysl této akce. editel dolu Josef Kasper pfiitom slíbil, Ïe v echny smysluplné nápady finanãnû odmûní. Do vestibulû závodû Sever a Jih byly v únoru nainstalovány schránky, do kter ch zájemci aï do poloviny bfiezna vkládali písemné námûty. Se lo se jich nûkolik desítek. Dnes uï je rozhodnuto, Ïe zhruba dvû tfietiny z nich, respektive jejich autofii budou odmûnûni pûtistovkou. Nejde o Ïádné technické vynálezy ani pfievratná fie ení pfiiná ející statisícové úspory, upozoràuje éf hodnotitelské komise a hlavní inïen r dolu Petr Horák. lo pfiedev ím Schránky ve vestibulech závodû Sever a Jih Dolu âsm se plní námûty jak zv it bezpeãnost na achtû. o to, abychom lidem pfiipomnûli nutnost etfiit energií, materiálem i lidskou prací. ZdÛraznit, Ïe vedle plnûní úkolû v tûïbû a raïbû jde také o zdánlivé maliãkosti, které v souhrnu mohou ovlivnit celkov hospodáfisk v sledek achty. Nejvíce nápadû (34 procent) bylo podáno v oblasti úprav a renovace zafiízení a také na zlep ení organizace práce (29 proc.). Bronzov stupínek obsadily nápady na etfiení nákladû materiálu a energie (26 proc.). Zb vající procenta pfiipadají na zlep ování bezpeãnosti. Nûkteré návrhy se je tû vyhodnocují. Zkoumají se pfiedev ím technická fie ení, zda jsou prakticky vyuïitelná, jak dalece ekonomicky pfiínosná, zda realizovatelná s ohledem na legislativu ãi souhlas v robcû pfiíslu ného zafiízení. Nicménû manaïerûm achty je jasné, Ïe se jedná o povûstné první vla tovky. NejenÏe bûhem nûkolika dnû úspû n m úãastníkûm Burzy dobr ch nápadû onu pûtisetkorunu pfiedáme, ale uï teì jsme vyhlásili dal í kolo. Tentokrát je zamûfieno v hradnû na bezpeãnost pfii práci, pfiipomíná Petr Horák. Ve vestibulu máme opût speciální schránky, do kter ch lidé vkládají své nápady. Mnohé z nich jistû budou opût finanãnû ocenûny a hlavnû brzy uvedeny do Ïivota achty. TEXT A FOTO: Josef Lys

2 2 Z OKD 7. kvûtna 2008 ÚVODEM VáÏení ãtenáfii, na DÛl Paskov jsem nastoupil v minulém mûsíci. Prvním úkolem bylo rychle se seznámit s nov m prostfiedím, nov mi spolupracovníky, zabûhnut mi systémy a provozní problematikou. Vzhledem k nepfiíznivé situaci ve v robû a pfiipravenosti na Dole Paskov jsme zaãali pracovat na konsolidaãním programu pro dal í období, proto jsem je tû nestaãil nav tívit úpravnu Paskov a závod Fren tát. To mû ãeká v nejbliï ím období. Velmi velk m problémem na Dole Paskov je nedostatek kvalifikovan ch pracovníkû pro práci v podzemí. VÏdyÈ se letos zatím nedafií doplàovat stavy po zamûstnancích, ktefií z Paskova z rûzn ch dûvodû odcházejí. Pro kaïdého zamûstnance je jistû velmi dûleïité kromû v dûlku mít na pracovi ti dobré vztahy s kolegy. KaÏd z nás mûïe ovlivnit kvalitu pracovních vztahû. ídící pracovníci by mûli umût vyslechnout své podfiízené, fie it opodstatnûné pfiipomínky a vyuïívat tvûrãí potenciál zamûstnancû. Na druhé stranû mohou zamûstnanci sv m zodpovûdn m, poctiv m a iniciativním pfiístupem vytvofiit dostateãn prostor pro zlep ení pracovních vztahû na pracovi ti, v kolektivu. Tam, kde jsou kvalitní mezilidské vztahy a dobré pracovní prostfiedí, tam jsou vytvofieny základní pfiedpoklady pro fie ení sloïit ch situací a plnûní nároãn ch úkolû. Myslím si, Ïe právû v této oblasti má mnoho z nás co vylep ovat. Zdafi bûh! Vladislav Szmek, fieditel Dolu Paskov KdyÏ chlapi vûdí, co stojí vychovat dítû Kolektiv Rostislava Walici z Dolu Darkov získal primát, kter mu uï nikdo nepfiebere DÒL DARKOV Kolektiv rubání 4 ze závodu 3 Dolu Darkov hlavního pfiedáka Rostislava Walici není tfieba nijak zvlá È pfiedstavovat. Na úseku Ivana Hrubého patfií ke zku- en m matadorûm a letos v lednu se bl skl v porubu mûsíãní tûïbou pfies 111 tisíc tun. To je nejvy í mûsíãní tûïba, jakou kdy na darkovské achtû dosáhl vlastní kolektiv. V ak se o tom psalo hodnû i na stránkách Horníka. KdyÏ nûco dûlám, tak aè to stojí za to, usmívá se hlavní pfiedák pfii vzpomínce na tu slávu. Hned ale dodává, Ïe ani tento v sledek nepovaïuje za koneãn. Pokud na nás vyjde dobr porub, je tû letos bychom ho rádi pfiekonali. Motivace nám nechybí. Je tu rivalita a hecování s dal ími osádkami, a také vidina opékání prasátka ãi jiné podobné odmûny. âlovûk není stroj, obãas si musí sednout a pobavit se s kolegy. Je fajn, kdyï se to podafií alespoà dvakrát do roka. Hlavní pfiedák Rostislav Walica s ekem pro sdruïení svatá Barbora. FOTO: B. KrzyÏanek Chlapi z rubáàového kolektivu Rostislava Walici z Dolu Darkov jdou pfiíkladem nejen v plnûní pracovních úkolû, ale také pokud jde o pomoc dûtem ze svaté Barbory. FOTO: DÛl Darkov Je to pár dnû, co si 130ãlenná osádka Rostislava Walici zajistila také jin primát. A ten uï jí na rozdíl od rekordu nikdo nesebere. Stala se totiï prvním kolektivem z dolû OKD, kter uï podruhé vûnoval finanãní dar na konto Obãanského sdruïení svatá Barbora. Asi není tfieba pfiipomínat, Ïe jde o organizaci, která peãuje o dûti havífiû, které ztratily otce pfii ne tûstí v dole. Celkovû Walicovi horníci pfiispûli na kluky a holky od Barborky ãástkou korun. Loni jsme pfiedávali ná dar zástupcûm svaté Barbory v bfieznu. Od té doby uplynul rok a nám pfii- lo správné uspofiádat sbírku znovu, fiíká skromnû Rostislav Walica. Pfiesvûdãovat nikoho nemusel. Prostû jsme se zeptali a kaïd dal, kolik chtûl. Je to otázka svûdomí. âlovûk na to nemûïe myslet, ale achta je obãas nevyzpytatelná. I my jsme pfied tfiemi lety ztratili dva kamarády. tefan KaluÏník dûti nemûl, ale Jan Janáã byl otcem dvou dûvãat, vzpomíná hlavní pfiedák. O tom, co to znamená vychovávat dûti, ví Rostislav Walica své. Sám má dvû dcery ve vûku osm a dvanáct let, pfii ãemï ta star í, Magdaléna, si zvolila na dívku vskutku neobyãejn koníãek dala se na lední hokej. Je to takov kluk v sukních, smûje se py n otec. Za Tû ín hraje uï ãtyfii roky a je brankáfikou. Dovedete si ale pfiedstavit, jak je to finanãnû nároãné. Teì navíc pfiestupuje do Karviné. TakÏe to bude je tû draï í. Samozfiejmû, radit svaté Barbofie, aby investovala do dívãího hokeje, nemíní. Co je pro jejich dûti nejlep í, mohou posoudit pouze samotné maminky. My jsme rádi, Ïe mûïeme pomoci, du uje se Rostislav Walica. A kdyï uï si bere slovo, neubrání se ani nûkolika vûtám do vlastních fiad. Vloni nás nabudil pfiíklad kolektivu kolegy Mirka Prekopa, kter s tím zaãal jako první. Chtûli Co je pro dûti nejlep í, mohou posoudit pouze maminky, my jsme rádi, Ïe mûïeme pomoci. jsme odstartovat iniciativu i mezi rubáàov mi kolektivy na jin ch achtách. Trochu nás pfiekvapuje, Ïe se jich nepfiipojilo víc. Myslím si, Ïe ty peníze jsou dobfie vyuïity ve prospûch dûtí na ich kamarádû. Chlapi na ostatních dolech to urãitû pocièují stejnû. MoÏná prostû chybí nûkdo, kdo by se toho ujal. My jsme to vyfie ili ve vedení, zam lí se hlavní pfiedák z Darkova. Padnou jeho slova na úrodnou pûdu? Bohuslav KrzyÏanek Podrobnosti o grantech Nadace OKD Nadaãní kanceláfi je v tûchto dnech doslova zavalena va imi náv tûvami, telefony a y, v prûmûru vyfiizuje 70 náv tûv a dotazû t dnû. Abychom vám ulehãili práci, pfiiná íme je tû jednou v echny základní informace hezky na hromádce. Nadaãní programy Pro zdraví Program podpofií nejzajímavûj í projekty z oblasti zdraví a sociální péãe. Zamûfií se napfiíklad na investiãní projekty zdravotnick ch i sociálních zafiízení, zlep ení Ïivotních podmínek souãasn ch i b val ch zamûstnancû spoleãnosti OKD a nezapomene ani na pozûstalé po obûtech dûlních ne tûstí nebo zdravotnû postiïené spoluobãany. Pro radost a vzdûlání anci uspût mají pfiedev ím projekty zamûfiené na dal í uplatnûní absolventû vysok ch a stfiedních kol nebo na v chovu specialistû v oborech, které trpí nedostatkem pracovních sil. Nadace podpofií také rozvoj místních a hornick ch tradic stejnû jako volnoãasové a kulturní aktivity. Pro budoucnost Podpora bude zamûfiena nejen na projekty zlep ující kvalitu Ïivotního prostfiedí, ale také na ekologick zpûsob Ïivota nebo aktivity pro cestovní ruch. Samostatnou kategorii tvofií podpora nápadû, které zlep í podmínky pro Ïivot v na em regionu. Pro Evropu Nadace OKD nabízí neziskov m organizacím pomoc pfii získávání prostfiedkû ze strukturálních fondû Evropské unie. Vybran m projektûm poskytneme pfiíspûvek na odborné zpracování projektu, aby mûly co nejvût í anci uspût pfii získání bruselsk ch grantû. Jarní grantové kolo Kdo mûïe Ïádat o grant Právnické osoby se sídlem na území âr nadace, nadaãní fondy, obãanská sdruïení, obecnû prospûné spoleãnosti, náboïenské spoleãnosti, registrované církve a dal í nepodnikatelské subjekty a také fyzické osoby s bydli tûm na území âeské republiky, které provozují kolská ãi zdravotnická zafiízení. Îádat o grant naopak nemohou firmy a Ïivnostníci. Jak podat Ïádost Jednodu e staãí vyplnit formuláfi, kter je ke staïení na nadaãním webu. Plusové body získají Ïadatelé, které pfiedloïí dal í nepovinné materiály v roãní zprávu, doporuãení partnerské organizace nebo radnice ãi aktuální ãíslo ãasopisu. Termíny Uzávûrka pro podávání Ïádostí je 31. kvûtna Pro pfiijetí Ïádosti je rozhodující datum po - tovního razítka, odeslání u nebo datum osobního doruãení do sídla nadace. Projekty zaslané po termínu uzávûrky nebudou hodnoceny. Více informací na internetov ch stránkách

3 7. kvûtna 2008 Z OKD 3 Nejvût í nákup? Za milion! PraÏská obchodnice s cenn mi papíry vidûla Ïivé havífie prvnû v Ïivotû KARVINÁ (aho, uzi) Smutna? ak dyè ste vesela! To prakticky vïdy sly ela Marie Smutná, kdyï se pfiedstavila horníkûm ze závodu âsa na Dole Karviná. Drobná blond nka pocházející od Prahy se s nimi setkala prvnû v Ïivotû, kdyï ji Patria Direct, a. s., vyslala coby obchodnici s cenn mi papíry nabízet akcie spoleãnosti NWR. Zpoãátku jsem se havífiû skuteãnû bála. Je to mûj první pracovní v jezd, a do tak neznámého prostfiedí. Mûla jsem strach z nich i ze spousty otázek, ãekala jsem, Ïe horníci budou mít málo informací. Mé obavy se v ak nenaplnily. Vedení i samotní havífii jsou milí. Velmi dobfie se mi s nimi spolupracuje, nechala se sly et Smutná. Na Armádû, respektive na Severu achty âsm se s kolegyní pohybovala od pondûlka 28. dubna aï do pátku 2. kvûtna. Zájem o akcie se podle ní vyvíjel postupnû. První dva dny byly víceménû jen informativní. Stfieda, nejvût í nápor. Dal í den, to byl státní svátek, takïe lidí nám tady ubylo, uvedla sympatická obchodnice. A jak a komu se prodávalo? Nejvíce fiadov m horníkûm, nejménû lidem z kanceláfií. Akcie si koupilo i nûkolik technikû, ekonomick ch pracovníkû a námûstkû. Chodili zamûstnanci v ech vûkov ch kategorií, nejãastûji lidé ve vûku okolo ãtyfiiceti let, vysvûtlila Smutná vycházející z dotazníkû, které dávala akcionáfiûm vyplàovat. Na závodû âsa zaznamenala také jeden rekord jist ãlovûk investoval do cenn ch papírû spoleãnosti NWR rovn milion korun! Jeho totoïnost si ov em nechala pro sebe, nestál o to. Nákupy byly ve znaãném cenovém rozpûtí. Od Marie Smutná je po sv ch prvních zku enostech s havífii v Karviné veselá. dûlalo okolo deseti tisíc, dodala. se akcie prodávaly. FOTO: Radek Luk a toho milionu aï po jedin kus za 508 korun. PrÛmûrnû to v ak Pracovník z Armády jde z personálního oddûlení, kde DÛvûra by byla, leã rozhodnost chybí Co fiíkají pracovníci na,armádû na prodej akcií spoleãnosti NWR KARVINÁ Milion korun! Tolik dal ãlovûk z pochopiteln ch dûvodû tající svou identitu, do cenn ch papírû spoleãnosti NWR. Bylo to na závodû âsa Dolu Karviná, kde jsme vyzpovídali na toto téma nûkolik pracovníkû. Otázky byly dvû: Jak se díváte na aktivitu s akciemi? a Koupili byste? Stanislav âurda (40), Karviná, dûlní elektrikáfi: Vítám to, mám rûzné formy spofiení a ãlovûk musí myslet do budoucna, co bude. Akcie jsem koupil! Nevím, jestli budu dále robit na achtû nebo budu vyfiazen. Tfieba mít nûco v záloze. Taky musím myslet na dûchod, takïe to beru jako dobrou investici do budoucna. Jifií afiec (31), Havífiov, dodavatel strojû: Akcie bych si urãitû koupil, protoïe si myslím, Ïe to má budoucnost. Patfiím ale k dodavatelské firmû, a proto je tû tu anci nemám. OKD se hodnû roz ifiuje a investuje. Tím, Ïe lidé kupují akcie, nemusí mít strach o práci, jde vidût, Ïe firma má obchodní potenciál. Jifií Jakubec (40), Karviná, dûlní zámeãník: Prodej akcií nám, zamûstnancûm OKD, povaïuji za dobrou vûc. Kdybych mûl na to peníze, tak bych urãitû neváhal a nûjaké ty akcie koupil. Ludovít Opatock (43), Karviná, horník v rubání: Samozfiejmû bych nûjaké koupil. UÏ jsem se na to i díval, ale zatím rozm lím a rozhoduji se. Je to perspektiva do budoucích let. Kolik bych na to dal? Statisíce urãitû ne! Snad desetitisíce korun, to bych byl ochoten do pofiízení akcií NWR investovat. Milo Krajã (42), Karviná, kombajnér: Zatím to vypadá pûknû, ale uvidíme, jak to pûjde dál. Osobnû zatím Ïádné akcie nemám, protoïe nám neplatí tak, abychom si je mohli dovolit koupit. Jo, kdyby tak platili více, tak bych do toho urãitû el. Mohlo by to b t jako rezerva do budoucnosti, jako pojistka na stará kolena. Radim Vichnovick (31), Havífiov, horník v rubání: Já se domnívám, Ïe je to taková bouda na nás zase chystaná. MoÏná, Ïe se vlastníci toho chtûjí tak trochu zbavit a my na to doplatíme. Jsem proti tomu! UÏ kdysi se mi nelíbilo, kdyï stát pustil kontrolu dolû a odprodal je do soukrom ch rukou. Akcie bych z tûchto dûvodû urãitû nekoupil. TEXT: Pavla Fulneãková a Radek Luk a FOTO: Radek Luk a Burzovní start: 425 Kã Cenu zvedl na horní hranici mimofiádn zájem investorû z celého svûta PRAHA Akcie tûïební spoleãnosti New World Resources (NWR), majitele spoleãnosti OKD, v úter zahájily obchodování za cenu 13,25 GBP (425,83 Kã) za akcii. V rámci nabídky bylo prodáno akcií, coï je 31,5 % zapsaného akciového kapitálu NWR. Investofii by pfiitom koupili sedmkrát více akcií, jejich zájem se proto musel krátit. Zamûstnanci OKD v ak dostanou v echny akcie, o které poïádali. Celá nabídka má pfii stanovené cenû hodnotu 1,1 miliardy liber (35,26 miliardy Kã), coï je vûbec nejvy í nabídka primárních akcií v âr. Informovala o tom Patria. Transformovali jsme NWR do tûïební spoleãnosti svûtové úrovnû, která se nalézá v samém ohnisku prûmyslového rûstu ve stfiední Evropû. Síla poptávky, jíï jsme byli v procesu IPO svûdky, odráïí zájem investorû o oblasti, jimï se vûnujeme tedy rostoucí obchod s vysoce kvalitním uhlím a koksem. Vítáme v echny na e nové akcionáfie a cítíme závazek rozvíjet v pfií tích letech na e podnikání takov m zpûsobem, kter maximalizuje jejich investice, komentoval aktuální v voj místopfiedseda pfiedstavenstva NWR Zdenûk Bakala. Nabídka byla velmi dobfie pfiijata investory v âeské republice a v Polsku, investofii z tûchto zemí si objednali pfiibliïnû deset procent nabízen ch akcií. Doslova ze v ech koutû svûta byla zaznamenána silná a velmi kvalitní poptávka ze strany investorû (bank, investiãních fondû nebo poji Èoven). V nos z prodeje akcií pouïije NWR na investice do dolû OKD i na své rozvojové projekty, které zahrnují prûzkum loïisek, spoleãné podniky nebo strategické investice do nov ch i zakonzervovan ch dolû. (vs) Dal í podrobnosti i na stranû 4 Aktuálnû z prvního dne obchodování: Akcie NWR se hned první den zafiadily na praïské burze k nejlep ím. PfiibliÏnû dvû hodiny po zahájení prodeje se prodávaly za 441 korun, coï znamenalo rûst od zahajovací ceny o zhruba 3,5 procenta. Objemem obchodû za témûfi pûl miliardy korun patfiilo akciím NWR druhé místo na trhu za energetickou skupinou âez.

4 4 Za branami OKD 7. kvûtna 2008 DÛchodem Ïivot zdaleka nekonãí Penzisty z povrchu b valého Dolu Odra podporuje jedinû OKD OSTRAVA-PET KOVICE Srdeãná vítání, pevné stisky rukou, milé pozdravy, vfielá objetí i pfiátelská políbení nic z toho nechybûlo v pátek 30. dubna v sále Kulturního domu v Ostravû-Petfikovicích. Po roce se tam se li b valí povrchoví zamûstnanci Dolu Odra na aktivu svého klubu dûchodcû. O tom, Ïe pfii li rádi, tfiebaïe nûktefií o holích ãi jinak poznamenaní vûkem a zdravotními problémy, svûdãí skuteãnost, Ïe z 60ãlenné základny se jich dostavilo 55. Úãast jako hrom! Jsem v dûchodu uï dvacet let, ale tak skvûl v bor, tak milé a aktivní vedení jaké máme v posledních letech, jsem v poãátcích neza- Václav Nováãek (80) nedá na ãleny v boru KD dopustit. Helena Schneiderová, pfiedsedkynû a du e KD Dolu Odra. Ïil, rozpl vá se 80let Václav Nováãek s dárkov m balíãkem v náruãí. Ten dostal na aktivu od sv ch b val ch spoluzamûstnancû ke svému leto nímu Ïivotnímu jubileu. Spolu s ním obdobn dárek obdrïelo dal ích 13 jubilantû (75, 70 a 65let ch). Jednou z nejstar ích je v ak 86letá Blanka Miklendová. Její vûk by jí v ak hádal málokdo. Drobná, usmûvavá, peãlivû upravená dáma s mladistv mi rará ky v jiskfiiv ch oãích toho je tû hodnû zvládá. A nejen ve v boru a jako dûvûrnice klubu, která na Hluãínsku nav tûvuje ty, ktefií na tom nejsou zdravotnû nejlépe. KdyÏ jsme se jí mj. ptali na recept její ãilosti, ibalsky se usmála s pohledem upfien m na jednu ze sv ch kamarádek. A ta spustila: Jo, Blanka, to je ãiperka. Chová drûbeï, seãe trávu, obhospodafiuje zahrádku copak zahrádku, je to pofiádn flák, má 32 arû. Paní Blanka nám pak prozradila, Ïe ráda ãte, mj. i Horníka. KoneckoncÛ v ichni ho mûli na stole a jak nám povûdûli, je to pro nû prakticky jedin zdroj pravideln ch informací o dûní v OKD. Na í tûïební spoleãnosti jsme vdûãni za to, Ïe nám prostfiednictvím Koordinanãního v boru dûchodcû pfii OKD posílá stokorunu na kaïdého na eho ãlena, svûfiila nám pfiedsedkynû klubu Helena Schneiderová. Je to pfiilep ení na na i ãinnost. Po zániku na í achty od nikoho jiného pfiíspûvek nedostáváme. Máme alespoà nûco na pokrytí nákladû na tento aktiv nebo na kaïdoroãní Blanka Miklendová (86), dûvûrnice klubu dûchodcû. Pfii tombole se dûchodci z povrchu b valého Dolu Odra dobfie bavili. v let. Loni jsme nav tívili hrad Sovinec, Vrbno pod Pradûdem a Karlovu Studánku, letos jedeme na zámek do Kunína a do muzea v Kopfiivnici, shrnula hlavní aktivity klubu. Zapomenout v ak nelze ani na závûreãn bod páteãního aktivu. Tím byla tombola. Desítky vûcn ch cen udûlaly nejen radost v hercûm, ale samotné losování vytvofiilo veselou atmosféru plnou vtipn ch poznámek a upfiímného smíchu. Stáfií, úbytek sil, samota, absence mezilidsk ch vztahû to jsou stra áci mnoh ch penzistû. Ti z klubu dûchodcû povrchov ch zamûstnancû b valého Dolu Odra se jich aï tak nemusejí bát. Je to díky tûm, ktefií se jim vûnují, i díky tomu, Ïe se scházejí, povídají si, vzpomínají, ale také sledují souãasné dûní a poznávají novinky, registrují zmûny. Tfieba na v letech nebo prostfiednictvím na eho Horníka. DÛchodem totiï Ïivot zdaleka nekonãí. TEXT A FOTO: Josef Lys Baro e nechtûli, zato mají Dudka Fotbalov klub Odra Wodzis aw zve ãeské firmy a fanou ky OSTRAVA MKS Odra Wodzis aw Âlàski, polsk fotbalov klub, ve kterém se o místo ucházel i ãesk reprezentaãní útoãník Milan Baro, podepsal v pondûlí 28. dubna v Ostravû smlouvu o vzájemné spolupráci s ostravskou âesko-polskou obchodní komorou. Klub nabízí spolupráci v oblasti marketingu a propagace, komora mu bude pomáhat jako koordinátor ãeské úãasti na pfiípravû infrastruktury pro mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2012, které se bude konat v Polsku. S ãesk mi firmami máme ty nejlep í zku enosti, jsou to solidní a spolehliví partnefii. Proto bychom s nimi rádi navázali ir í kontakty, vysvûtlil úãel smlouvy pfiedseda Odry Ryszard Nowak. Ale nejde nám jen o podniky. Rádi bychom u nás uvítali i ãeské fotbalové fanou ky. Slibuji, Ïe kdyï prokáïou u vstupu ãeské obãanství, zafiídím, aby je pustili na stadion zdarma. Mûstsk sportovní klub Odra Wodzislaw Âlàski je nejenom v polsk ch podmínkách urãitou zvlá tností. PfiestoÏe pûsobí ve mûstû, které nemá ani 50 tisíc obyvatel, od roku 1996 hraje pravidelnû nejvy í polskou soutûï. Má to své klady i zápory. Podporu musíme hledat v irokém regionu. Na druhé stranû na i fanou ci mohou chodit na fotbal i s rodinami a mohou se tu cítit v bezpeãí, uvedl Ryszard Nowak. A jak je to s Milanem Baro- em? Vzhledem k blízkosti hranic v Odfie pravidelnû hrají fotbalisté z âech. Jedním z tûch, ktefií mûli zájem o místo v t mu, byl opravdu i zaãínající Baro. BohuÏel trenér tehdy nerozpoznal jeho potenciál a odmítl ho, vysvûtlil s úsmûvem Ryszard Nowak. Nositelem nejslavnûj ího fotbalového jména je tak v klubu bratr vítûze Ligy mistrû a b valého Baro ova spoluhráãe a z Liverpoolu, brankáfie Jerzyho Dudka, Dariusz. Namísto ãeské útoãné hvûzdy pak za Wodzis aw druh m rokem nastupuje dal í ostravsk odchovanec Daniel Rygel. Pfiestoupil sem z Vítkovic a svoje nové angaïmá si pochvaluje. Je to takov mal»rodinn «klub, kde si v ichni vïdy vyjdou vstfiíc. To se pak dobfie pracuje, sdûlil pro Horník. Dodejme, Ïe i Odra má hornické kofieny. Svûdãí o tom i její dfiívûj í názvy Horník, Hornick sportovní klub (GKS) nebo GKS Odra. Dnes se uï ve Wodzis awi netûïí, pfiesto nadále spolupracujeme s doly Jastfiembské uhelné spoleãnosti. A havífii jsou samozfiejmû i mezi na imi fandy, uvedl pfiedseda Ryszard Nowak. TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Smlouvu podepsali (zleva) Ryszard Nowak a zástupci âpok místopfiedseda Jan urek a fieditelka Magdalena Holeksová. INFORMOVALI O NÁS Nabídka akcií NWR zaujala také Poláky POLSKO (bk) Vlnu zájmu vyvolala vefiejná nabídka akcií spoleãnosti NWR také v Polsku. O podrobnostech informují v echny burzovní servery a sdûlovací prostfiedky. V ímají si skuteãnosti, Ïe po zahájení obchodování na burze v Lond nû vzrostla jejich cena z 13,5 na 14 GBP. V Polsku budou akcie NWR uvedeny na burzu cenn ch papírû ve Var avû 14. kvûtna. Pro Poláky je burzovní debut NWR atraktivní také z hlediska ohlá en ch investic v jejich zemi. Jde zejména o v stavbu nového dolu v obci D bieƒsko a tûïbu na loïisku b valého Dolu Morcinek v Kaczycích v rámci joint venture s Jastfiembskou uhelnou spoleãností. Podle odhadû dosáhnou náklady na realizaci projektu v D bieƒsku od 600 do 800 mil. eur, informuje polská tisková kanceláfi PAP ve zprávû z tiskové konference s pfiedstaviteli NWR. UÏ nûkolik let realizujeme projekt v stavby nového dolu v D bieƒsku. Na e odhady, které se je tû mohou zmûnit, hovofií o investici v hodnotû od 600 do 800 mil eur, cituje PAP místopfiedsedu pfiedstavenstva NWR Zdenka Bakalu. Spoleãnost nyní ãeká na udûlení vládní koncese. PfiedloÏili jsme koneãnou Ïádost o povolení tûïby, která ãeká na schválení na ministerstvu Ïivotního prostfiedí, dodal Bakala. Podle pfiedstavitelû NWR bude tûïba v D bieƒsku zahájena pravdûpodobnû do pûti let. Jednáme nyní o harmonogramu prací. Zdá se, Ïe pût let je pfiijatelná doba, upfiesnil podle zprávy PAP pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti OKD Klaus-Dieter Beck. Roãní tûïba v D bieƒsku by mûla dosahovat okolo 4 mil. tun uhlí. Na dole by mûly vzniknout asi tfii tisíce pracovních míst. Velkou pozornost vzbuzuje u na ich severních sousedû zámûr NWR tûïit ve spolupráci s Jastfiembskou uhelnou spoleãností loïiska b valého Dolu Morcinek. Nejsme v tomto smûru tak daleko, jako v pfiípadû D bieƒska. Pfiijali jsme ale opatfiení, abychom prûbûh pfiíprav urychlili, cituje PAP fieditele OKD pro strategick rozvoj Jána Fabiána. Realizace projektu bude závislá na získání v ech nutn ch povolení od báàsk ch a samosprávn ch orgánû. Pfiedstavitelé NWR v Polsku informovali rovnûï o tom, Ïe zvaïují i jiné projekty na území Polska. Potvrdili, Ïe mají zájem o pfievzetí privatizovan ch dolû. Chceme se úãastnit konsolidace v Polsku. Pokud polská vláda pfiistoupí na privatizaci hornictví, budeme pfiipraveni se tohoto procesu zúãastnit. Stanovili jsme uï nûkterá aktiva, o která bychom mûli zájem, fiekl podle PAP Zdenûk Bakala. NWR sleduje mezi jin mi v voj v Jastfiembské uhelné spoleãnosti a na dole Bogdanka.

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...sprosÈák! Chtûla jsem oãkovat proti klí Èové nákaze a fiekl mi, aè nemám obavy, Ïe na mnû uï nevleze ani to klí tû... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Také foto otevfiené tlamy údajnû nejnebezpeãnûj ího afrického zvífiátka vás dokázalo naladit do pofiádnû veselé atmosféry. Nic naplat, odmûnu v podobû usmûvavé stovky si mohou z redakce odnést pouze tfii autofii, jejichï vtipné glosy vybrala soutûïní komise. Doufáme, Ïe po jejich pfieãtení se s chutí zasmûjí i ti, na které se protentokrát nedostalo. Odmûnu si v redakci mohou vyzvednout: Lenka Berkusová z Ostravy-Zábfiehu, BoÏena Make- ová z Havífiova-Podlesí a Martina Lázniãková z Ostravy. Ten fotograf je opravdu k seïrání! (bl) Nádhern úsmûv, co? V ak mi taky moje hro anda nefiekne jinak neï Belmondo! (bm) Tak nevím, jestli mi tûch 30 Kã bude staãit? (ml) A od zvífiat opût k lidem. MotorkáfiÛm se v de tivém poãasí posledních dní moc nedafiilo a tak se to rozhodli rozïhavit alespoà v hospodû. Anebo Ïe by to byla je tû vzpomínka na pálení ãarodûjnic? TûÏko fiíct. KaÏdopádnû také autofii tfií nejvtipnûj ích textû k soutûïní fotografii ãíslo 19 budou odmûnûni stokorunou. TakÏe se tû íme. Uzávûrka bude Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, SoutûÏní fotografie ã. 19 SoutûÏní foto ã. 18 faxem na tel. ãíslo: , nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 19 zvefiejníme v dal ím ãísle novin. Pût generací na jedné achtû Rodina GrymÛ je od 19. století spojena s Dolem Michal OSTRAVA KdyÏ ãerstvá absolventka univerzity Karolina Grymová nastoupila jako správkynû depozitu na DÛl Michal, zjistila, Ïe patfií k páté generaci své rodiny spojené nûjak m zpûsobem s touto památkovou ostravskou achtou. Pfiímo na ní dûlal prapradûda Karel i pradûda Rudolf, dûda Oldfiich se o ni staral coby technik BáÀsk ch strojíren OKD a táta Rudolf zde pracoval na rozvodnû vysokého napûtí. Abych fiekla pravdu, vïdy kdyï sem pfiijdu, napadne mû, co bych dûlala na nûjakém zámku nebo hradu. Ta achta je prostû úïas, nechala se sly et Karolina, jeï má vystudovány dûjiny umûní a péãi o kulturní dûdictví. Na Dole Michal se stará o sbírky, pofiádání v stav ãi kulturních akcí, knihovnu i internetové stránky, a kdyï na to pfiijde, taky provádí. Sama je tû dûti nemám, ale pokraãovatelkou této tradice by mohla b t tfieba má netefi Maya. Je taky Grymová, poznamenala zatím poslední z dynastie na michálkovické achtû. Karolina je spolu s tátou také autorkou nové publikace o elektrizaci dolû v na em revíru. A jak to tedy vlastnû s rodinou GrymÛ za tûch 125 let okolo Dolu Michal vypadalo? Karel Grym ( ) první havífi v rodinû zaãal fárat okolo roku 1870, dûlal to patrnû od patnácti let, to se tehdy mohlo. Bydlel v domku ãíslo 48 v michálkovické hornické kolonii. Horníkem byl cel Ïivot. Jeho fotka se nedochovala. Mûl sedm dûtí, mimo jiné syna Rudolfa. Rudolf Grym (1891 aï 1944) pûvodnû voják, jenï si budoucí Ïenu Marii dovezl z Litvy, kde se narodila, po I. svûtové válce na koni. Po odchodu z armády byl na achtû jako stfielmistr a kováfi. Vedl si deník, ten ale zmizel. Zemfiel na zaprá ení plic. Mûl tfii dûti, mimo jiné syna Oldfiicha. Oldfiich Grym (1924) v estnácti byl za II. svûtové války totálnû nasazen jako pomocn horník, posléze jako dûlní elektrikáfi na EvÏence. AÏ do penze byl technik provozu elektro, nejprve Ústfiedních dílen OKD, pak BáÀsk ch strojíren OKR, do jeho pûsobnosti patfiil i DÛl Michal. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Tfii budiky, co zme se z mojimi synkami natahli pfiedminulu sobotu na nedûlu na est rano, abysme stihli frontu na Svatovaclavsku korunu, jak ju vystavovali na Hradû, mi bfiinkly do lebenû jak atomovy vybuch. Po sobotni tour de knajpa sem mûl hlavu plnu kovafiiãkuv s maliãkimi kladiveãkami, ale nûbylo zbyti! StavaÈ sem musel, bo bylo tfia pfiichystaè snidani a aji svaãinky do fronty. Ale zvladli zme to, a v sedum uï zme sedûli v metfie, smûr Hradãanská. Z metra zme vylezli kusek od starych zameckich schoduv, kaj za pana Ha lera kaïdy veãer chodila panenka s hochem a drïeli se za ruku... Ja sem vystup po nich na Hrad tak romanticki nûproïival. Pravda, ze zaãatku sem vletûl do tych schoduv tajak by mi bylo dvacet, ale uï v prvni tfietinû mi zaãala hercna bu iè prudko a zbûsilo, tajak ãerno i do bonga. A kdyï sem ze sipanim vydychaval tyrycet rokuv kufieàa, vidûl sem ho poprve: men i, silnûj i, pfiehazovaãku pfies celu hlavu, ãerne bryle jak mafian a tak se na mnû divnû klebil, Ïe sem se myslel, Ïe po mnû vyjiïìa... Synci uï byli davno na vrchu a ja se furt e ãe belhal po tych schodach, no co vam mam fiikaè. A pokaïde, kdyï sem se zastavil, stal Mireãek, jak se tyn chlopek menoval, nade màu a klebil se. AÏ v zameckich zahradach, kaj zaãinala asi pulkilometrova fronta, sem zistil, Ïe se nû klebil na mnû, ale na svoju robu, kera se belhala za mnu. KdyÏ ho dohnala, pravila mu laskyplnû: Zvládla jsem to, Mireãku! No a potym zaãalo to ãekaci martyrium. Ze zaãatku se fronta hybala dosè rychlo, takïe sem se myslel, Ïe do obida se to zvladnû. Ale prd. Byla jedna, kdyï zme stali pfied schodi - tûm na Hrad, za kerym uï bylo enem paru metruv pfies nadvofii do Vladislavského sala, kaj byly ty klenoty. Vûfitû, nûvûfitû, ale tuï pfied sal zme se dostali aï za dal i dvû a pul hodiny. Ale nûbylo to nûzajimave ãekani. Tam poznatû maleho ãeskeho ãlovûka, kery chce v ecko urvaè pro sebe bez ohledu na ostatnich. Bylo tam paru rodin s obeznimi dûckami, kerym dospûli drïeli mista na laviãkach bez ohledu na to, Ïe kolem stali Karolina Grymová s hornick m kahanem po pradûdovi. FOTO: Radek Luk a a archiv Rudolf Grym (1946) jeho profesní dráhu urãilo uï místo narození ve sluïebním bytû, kter byl v souãasné budovû správy spoleãnosti OKD. První nefárající, leã na Michalu mûl praxi coby uãeà elektromontér. Nakonec z Energetického dispeãinku OKD fiídil jeho napájení vysok m napûtím. Karolina Grymová (1975) oproti ostatním zmínûn m pfiíbuzn m má ãistû humanitní vzdûlání na Filozofické fakultû Ostravské univerzity. Na praxi se dostala na DÛl Michal a uï zûstala. V havífiském prostfiedí je jako doma, vïdyè i Ïije v b valé hornické kolonii ve Vítkovicích. Radek Luk a Fronta na korunu, aneb Co zme to za lidi e ãe star i ludû, neï sem ja. A kdyï se raz jeden stafiik sednul na lavku dfiiv niï jeden z tych bufitikuv, zle se na Àho obofiili rodiãe, Ïe im malem zasednul synaãka! Prosto na grcani! A potym zaãalo pfiedbihani. Naraz byl Mireãek ze svoju robku a dvumi babami, s kerymi se seznamili a byli celu dobu o kus za nami, tfii fiady pfied nami! Kaj se vzal, tu se vzal chlop v baretce, s parkem v rohliku a cpal se pfied nas. Zdupali zme ho, Ïe nûma pfiedbihaè a poslali za nas, ale mezi tym nas pfiedbûhla pûtiãlenna rodinka podle fieãi tu kajsik od Ostravy. UÏ zme ale nemûli sil se hadaè! E ãe, Ïe nûpr elo a nûbyla zima. Ale veãer sem zistil svuj tragicki omyl: nûvzal sem se ãopku a slunko na moji olysale hlavû zrobilo svoji... No ale musim pfiiznaè, Ïe to byla krasa a stalo za to se na Àu tych skoro sedum hodin vystaè!, pravil sem chlopum Na Upadnici o vystavû ãeskich korunovaãnich klenotuv. Kamo i pokyvali hlavami a tajak jeden fiekli, Ïe oni by v tej frontû nûstali. Enem Erìa pravil, Ïe by to moïna zkusil, ale hned dodal: Ty zje jak tyn chlop co pravil:,ten sex uï není to, co b valo! Dfiíve jsem zvládl i dvanáct ãísel za noc a dneska mnû uï po druhém bolí ruka! Fajne, ni?! TuÏ zdafi buh, va Lojzek

6 6 Po ichtû OKD podporuje 7. kvûtna 2008 TûÏní vûï Dolu Anselm navigovala ãarodûjnice Hornické muzeum OKD hostilo sedm roãník prvomájového sabatu OSTRAVA âarodûjnice, jeïibaby, strigy a podobné potvory mûly v prvomájov den dostaveníãko pod Landekem. Za navigaãní bod slouïila tûïní vûï Dolu Anselm, pod kterou se shromáïdily jiï sedm m rokem po sobû. Nutno poznamenat, Ïe vût ina úãastníkû sletu byla v dûtském pfiípadû dokonale roztomilá, v dámském pûvabná. Na ly se i vousaté muïské v jimky. Pfiipravili jsme pro nû rûzné soutûïe, napfiíklad prolézání norou ãi slalom s míãky na ko tûti, dále pfiehlídku s vyhlá ením nejlep ích ãarodûjnic. Máme tady i celé rodiny, upfiesnila Katka Kotasová z muzea, jeï sabat s mikrofonem v ruce moderovala. Odkud jste pfiiletûly? tázala se vïdy jeïibab s ko Èaty. O popularitû akce svûdãí, Ïe fiada odpovídajících bylo mimoostravsk ch. Zlákaly mû plakáty na slet. NejtûÏ í bylo vyrobit správn kost m, fiekla Veronika Koãíková (14) z nedaleké Lhotky, která byla mezi ocenûn mi pfii promenádû. Absolvovala téï kvíz na nauãné stezce s otázkami t kajícími se ãarodûjnick ch vûdomostí (Saxana a podobnû). Stylovû odûná byla i obsluha ve stánku u harendy, ta musela vysvûtlovat, Ïe nenabízí jedovaté lektvary. Lucie Tekeliová a Lubomír Pavlica z Ludgefiovic zkusili místo ko tûte osedlat dûlní kombajn. Na kombajnu odletût nesvedli OSTRAVA Snad nejvût í pometlo sedlali na sabatu GelzrÛda s Belzebubou alias Lucie Tekeliová (24) a Lubomír Pavlica (34), ktefií to mûli jen pfies kopec z Ludgefiovic. A i to jim bylo málo! Vyzkou eli jsme lafetu dûlního kombajnu, ale není to urãené k létání, shodl se ãarodûjnick pár, kter je partnersk m párem i v civilním Ïivotû. Hornické muzeum OKD a Landek Park je ãast m místem pro jejich v lety. Oba ostatnû mûli ãi je tû mají havífie i v rodinû u Lucky to byl otec pracující na Odfie a Darkovû v rubání, u Lubo e dûda a str c (jen si nevzpomnûl, kde dûlali). Slet ãarodûjnic absolvovali podruhé, nicménû premiérovû ve stylovém odûní. Loni se nám tu stra nû moc líbilo, tak pfiítel pfiilíbil, Ïe pfií tû pûjdeme jako jedubaby, nechala se sly et GelzrÛda. Ta mûla je tû coby nováãek na zádech symbol uïívan na cestách auto kolami. KdyÏ jsme táhli Petfikovicemi, lidé se smáli, divili se. Dûcka se i bály, ale my je nejíme, dodal její druh. TEXT A FOTO: Radek Luk a âarodûjnice Veronika ze Lhotky. Obsluhující sleãny z harendy. Úãastnice sabatu u Dolu Anselm. Táta metalista, dítû ãarodûjnice. Otec tfií jezinek sbíral ko Èata. Nûkteré ãarodûjnice si na Landek pfiiletûly jen posedût na kafe. V knihovnû dûlali hornické kahany OSTRAVA (uzi) Ve znamení v tvarné dílny se neslo dal í kolo soutûïe Zdafi BÛh, Ostravo v knihovnû v porubské Vietnamské ulici. A co jiného by mohli v tematicky na havífiinu zamûfieném projektu tvofiit, neï jeden ze symbolû této profese totiï kahany. BohuÏel jsme originální nesehnali, je to údajnû úzkoprofilové zboïí, podotkla knihovnice Pavlína Lístková s tím, Ïe museli vzít zavdûk suven rem, funkãní zmen- eninou. Vyrábûné modely pak byly vlastnû papírové lampionky s ãajovou svíãkou uvnitfi. Obdivuji horníky. Nebyla jsem jinde neï na Landeku, a kdyï jsem vidûla ty prostory, prach a pínu, bylo mi jasné, Ïe to musí b t moc tûïké povolání, fiekla Irena Miksová z Poruby, jinak rodaãka z v chodních âech, která dûlala kahany se synky Tomá em a Honzou. Nikdo z na í rodiny nemûl z havífiinou nikdy nic spoleãného. Zajímá nás to ale a také tû í, Ïe se to tady udrïuje. Ostravsko má pfiece mnohaletou hornickou tradici. Dokud bude uhlí, tak to bude mít perspektivu, doplnil Rostislav Miksa, kter Ïenû a dûtem pomáhal. Zcela nehavífiská rodina Miksova z Poruby dûlala v knihovnû modely kahanû. FOTO: Radek Luk a

7 7. kvûtna 2008 Panoráma Po ichtû 7 Italská tace se vydafiila! TIPY Kapela Dolu Darkov a maïoretky Dixi sbíraly ceny v mûsteãku Giulianova DARKOV IX. Festival hudby, Giulianova, Itálie. To byla v dubnu dal í se zahraniãních tací Hornické kapely Dolu Darkov a jejího neodmyslitelného doprovodu Dixi maïoretek. Nutno zdûraznit, Ïe velice úspû ná! Z pfiehlídky v mûsteãku u Jaderského mofie v oblasti Teramo si totiï odváïeli muzikanti pohár za hudbu, maïoretky cenu za nejlep í choreografii a jednu z nich Aniãku Vargovou tam dokonce vyhlásili za festivalovou miss. Znovu jsme se pfiesvûdãili, Ïe tradiãní ãeská muzika a krása na ich dûvãat jsou cenûné a hodné obdivu. Oficiální pfiivítání na radnici. Slavnostní nástup na místním stadionu, hymny a první soutûïní vystoupení. Na akci se nejen soutû- Ïilo, ale také hrálo v ústavu posti- Ïen ch, silnû vnímajících lidí a Aniãka Vargová byla vyhlá ena nejkrásnûj í dívkou festivalu. ãasto spontánnû reagujících. Vystoupili jsme na m i, kterou celebroval biskup, nejvût í hfií ník Tomá s maïoretkou pfiinesli obûtní dary. âekalo i nás defilé pfies mûsto a kolem mofie. Na pozvání jsme hráli pro majitele obchûdku, kde byla spousta dobrot domácí kuchynû a vfielá pohostinnost. Koncertní pódiová vystoupení popisoval Jaroslav indel, umûleck vedoucí kapely. ZáÏitkÛ tam podle nûj bylo na tisíce. VÏdyÈ, kdo vidûl soubor z exotického karibského Guadalupe zahrát francouzskou hymnu na jedinou trumpetu, pût bubnû z barelû a est mofisk ch mu lí? Úãinkování darkovsk ch na IX. Festivalu hudby v Giulianovû. Bûhající muzicírující italské ãetníky carabinieri? âínskou omladinu hrající americké swingové hity? Skromné malé a milé ãleny 170hlavého tûlesa z Mexika (vítûzû pfiehlídky) a jejich dívky jako z telenovel? âi divoké ruské kadety z moskevské armádní hudební koly? To v e v pfiíjemném jarním stfiedomofiském klimatu (vzduch asi 20 C, mofie okolo 15 C bylo i koupání). Havífiské mundúry se mezi tím neztratily. Znovu jsme se pfiesvûdãili, Ïe tradiãní ãeská muzika a krása na ich dûvãat jsou cenûné a hodné obdivu. Na e v hoda v hudbû je, Ïe mûïeme na rozdíl od jin ch národû ãerpat z nepfieberného archivu na ich autorû. O pûvabu ãesk ch dûvãat nepochybuje snad nikdo, i ti ru tí vojáci je tam pofiád nahánûli, dodal indel. âínská swingová kapela patfiila k velk m pfiekvapením pfiehlídky. Úspûchu kapely i maïoretek si velmi cením. Nabídky na dal í na e vystoupení se jen hrnou, upfiesnila Hana Brodová, vedoucí dûvãat z Dixi. Hornickou kapelu Dolu Darkov s fe n m doprovodem by tak rádi vidûli (a je uï pozvali) napfiíklad na podzimním festivalu s rû ve francouzském mûstû Lyon. Radek Luk a HORNÍKA Na pláï do muzea OSTRAVA Hornické muzeum OKD v Ostravû-Petfikovicích zve v echny pfiíznivce kulatého míãe a písku na otevfiení volejbalové sezony 08. Turnaj tfiíãlenn ch druïstev v pláïovém volejbalu zaãne ve ãtvrtek 8. kvûtna od 9.00 (prezentace) na beachvolejbalov ch kurtech. Startovné 200 Kã za druïstvo. Pfiijìte si zahrát beachvolejbal! Hrad bude slavit! OSTRAVA Na Slezskoostravském hradu oïivne o tomto víkendu 10. a 11. kvûtna historie. Náv tûvníci Hradní slavnosti ke 4. v roãí otevfiení hradu se budou procházet táborem VikingÛ, star ch SlovanÛ, rytífisk m leïením, táborem husitû, Ïoldnéfisk m leïením LandsknechtÛ, stráïemi císafisk ch i védsk ch vojsk z doby tfiicetileté války i mar kumpaãkou dobrého vojáka vejka. Nebudou chybût rytífiské turnaje, historick jarmark a dal í atrakce. Zatanãí Lúãnica HAVÍ OV Obrovsk pfiíval energie a nádhern záïitek slibuje koncert populárního slovenského souboru písní a tancû Lúãnica Slovensk triptych. Vystoupení 45ãlenného taneãního souboru, 14ãlenného orchestru a pûvecké skupiny mûïete zhlédnout v nedûli 11. kvûtna od 19 hodin ve velkém sále KD P. Bezruãe v Havífiovû. Doteky ColoursÛ OSTRAVA Doteky barev, aneb ty nejzajímavûj í fotografie, které se podafiilo ulovit na festivalu Colours of Ostrava takov je název a motto v stavy snímkû z jedné z nejv znamnûj ích ostravsk ch hudebních akcí, jejímï partnerem je i tûïební spoleãnost OKD. Pfies 50 fotografií Ivany Obstové, Petra Piechowicze, Ivana Prokopa, Jaroslava Prokopa a Davida Webra si mûïete prohlédnout ve vstupní hale Nové radnice mûsta Ostravy do 15. kvûtna. Richard Bona na Colours of Ostrava 2007 na snímku P. Piechowicze. Máj nad Olzou KARVINÁ V areálu Lázní Darkov pokraãuje v sobotu 11. kvûtna XIII. roãník festivalu Máj nad Olzou. Ve hodin vystoupí pûveck sbor Lira, kter pûsobí u Místní skupiny PZKO Karviná-Darkov, v se pfiedstaví folklorní soubor Voniãka OS Havífiov. Vzpomenou maminky STA Íâ Den matek oslaví ve stfiedu 7. kvûtna od hodin v místním Kulturním domû obãané Stafiíãe. Vystoupí pûveck sbor Radost. Akci pofiádá klub dûchodcû. Zpívání na hradû HUKVALDY Pokud zamífiíte ve sváteãní ãtvrtek 8. kvûtna na Hukvaldy, zajdûte i do kaple zdej ího hradu. Ve tady totiï zapoãne písniãkáfiské odpoledne, na kterém se pfiedstaví písniãkáfii René Souãek a Martin Chovanec. Nebude chybût ani moïnost prohlídky hradu a obãerstvení. Kulturistky na startu ORLOVÁ Nedûle 11. kvûtna bude patfiit v Domu kultury mûsta Orlové Mistrovství âr v kulturistice Ïen, fittnes, bodyfittnes Ïen a fittnes muïû. Semifinále zaãne v hod., finále v Zaji tûny jsou exhibice a kulturní program. Taneãní show KARVINÁ Vífiiv svût tance zavítá v sobotu 10. kvûtna od hodin do velkého sálu MûDK v Karviné. V taneãní show se pfiedstaví ãlenové Taneãní koly Nicola s Dance Unico a Krajského stfiediska volného ãasu Juventus. Banánová velryba HAVÍ OV P o fi a d Banánová velryba aneb nové O n e Woman Halina Pawlowská mífií do Havífiova. Show Haliny Pawlowské mífií na Moravu. Humorné vyprávûní pfiíbûhû ze Ïivota, televizního natáãení i spoustu moudr ch rad úspû né novináfiky, filmové a televizní scenáristky a tvûrkynû pofiadu Banánové rybiãky si mûïete poslechnout ve stfiedu 14. kvûtna od hodin v KD P. Bezruãe v Havífiovû. Umûní na kvûten OSTRAVA, KARVINÁ Hezké v stavy pfiipravilo na kvûten V tvarné centrum Chagall. V ostravské Autorské v stavní síni bude vystavovat prorektor a docent katedry grafiky Fakulty umûní Ostravské univerzity Zbynûk Janáãek. VernisáÏ v stavy pofiádané v rámci hudebního festivalu JanáãkÛv máj se koná ve stfiedu 7. kvûtna v 17.00, v stava potrvá do 6. ãervna. V Zámecké galerii Chagall v Karviné se pfiedstaví otec a dcera Jifií Neuwirt a Lucie Neuwirtová. VernisáÏ ve stfiedu 14. kvûtna, expozice bude pfiístupná do 8. ãervna. Idioti kolem svûta ORLOVÁ Besedu s Vladimírem imkem, cestovatelem a vydavatelem knihy Idioti na plavbû kolem svûta, pofiádá ve stfiedu 14. kvûtna od hodin v pfiedná kovém sále Mûstská knihovna v Orlové. Knihu si bude moïno zakoupit. Hornická kapela má cenu za hudbu, maïoretky pohár za choreografii a miss festivalu. FOTO: Hornická kapela Dolu Darkov a maïoretky Dixi 105/19

8 8 Po ichtû Zábava K ÍÎOVKA O KNIHU PRO ZASMÁNÍ 7. kvûtna 2008 Tajenka: Walther: Quolibet in capite viget ingenium speciale. V kaïdé hlavû sídlí... (dokonãení v tajence) Slovenská polní míra Dostihové sázení Hliníková fólie Solmizaãní slabika Staroarménské mûsto ímsk krutovládce Revír Sibifisk veletok Upití Asijsk nosiã bfiemen Seník Hokejové brusle (slangovû) Náãelník kozákû Skok na místû Lem Ozdravûní zamofieného prostoru SráÏka Ruské ukazovací zájmeno Sídlo v TádÏikistánu Trnovník Ohnutí trupu Sopeãn v ron Îena (v moravském náfieãí) Inzertní a rekl. agentura (zkratka) Spolek TAJENKA Slavn panûlsk fotbalov brankáfi Horská skupina v Himáláji Dát H kavec Obyvatel západoãeského mûsta Asistent (slangovû) Hubit jedem PfiedloÏka Intoxikace Karle, neïárli! To je dûlní technik a právû prozkoumává mou pánevní oblast. KRESLIL: Ludûk ZdraÏil Znaãka hliníku Zhoubná choroba ObÏivnout Italské lázeàské stfiedisko Znaãka astatu eka v âerné Hofie Italská metropole (slov.) Domácky Ignác Zá kub v obliãeji Kocour (náfieãnû) Právo zákazu Lidové pfiitakání Tajenka z minulého ãísla: Walther: Quad volunt homines, se bene, velle putant. Lidé si myslí, Ïe co si pfiejí, pfiejí si právem. PomÛcky: Aral, Tara. Autor: Franti ek Krejãa Na vylosovaného lu titele ãeká za správné fie ení kniha z nakladatelství Alpress. Z lu titelû minulé kfiíïovky byl vylosován Jaromír âerch z Ostravy-Poruby. Prosíme v herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã , HOROSKOP Beran Nepou tûjte se do fie- ení nov ch problémû, pokud jste nevyfie ili staré. Ztratíte pfiehled a nastane kolotoã, kter vás smete a srazí k zemi. Podle hvûzd by bylo nejlep í zaãít s likvidací tfiecích ploch ve vztazích s kolegy a sousedy. Pfiijde dlouho oãekávan dopis od úfiadû. Neãekanû se vám ozve partner, se kter m jste se seznámili na veãírku u znám ch. Rak Buìte pozorní v práci, nemûïete si dovolit ani nejmen í pfiehlédnutí a zanedbání. Problémy budete mít s úkoly vyïadujícími soustfiedûní, preciznost a trpûlivost. Planetární konstelace pfieje zlep ení va í finanãní situace, nebojte se investovat a obchodovat ve velkém. Neu- kodí, kdyï zmûníte nûkteré staré, nyní uï neaktuální postoje. Váhy Na komplikace narazí va e snaha jednat samostatnû a nezávisle. V nûkter ch pfiípadech by to mohlo vést k dûslednûj ímu pokusu se osamostatnit. Pfiedpoklady, vãetnû pfiíznû Jupiteru, k tomu máte. Teì pûjde o to, abyste se nezalekli vlastní odvahy. Milostn vztah, letit nebo nov, mûïete naru it paliãatostí a emocionálními v buchy. Kozoroh Na mrtvém bodû uvíznou va e slibnû se rozvíjející plány. Hvûzdy radí obrátit se na zku- eného pfiíbuzného. Jen tak získáte jistotu, Ïe vás nikdo neo idí o plody va í práce. Nelze vylouãit, Ïe se budete muset, alespoà doãasnû, vzdát jednoho cíle. Opatrnû s v mûnou bytu a koupí nového auta. DÛkladnû si provûfite kaïdé slovo prodávajících. Okout Ruãní náfiadí Zázemí ve sportu Korálov ostrov Mûlké místo v fiece Karetní hra B k Budete v dobré formû, plni optimismu a otevfiení ve vztahu k lidem ve va em okolí. Planety pfiejí navazování nov ch kontaktû. Podmínkou je, Ïe budete víc naslouchat neï mluvit. Pokud máte nûjaké neshody a problémy v práci, nespoléhejte na to, Ïe se situace nûjak radikálnû zmûní. MÛÏete v ak poãítat s jednoznaãnou podporou rodiny a pfiátel. Lev DrÏte nervy pod kontrolou pfii jednáních na úfiadech a s pfiedstaven mi. Ani fakt, Ïe by mohli b t mnohem pfiíjemnûj í, nic nemûní na tom, Ïe potfiebujete vy je, ne naopak. Neodkládejte náv tûvu pfiíbuzn ch, stejnû se tomu nevyhnete, aspoà to budete mít za sebou a partner bude mile pfiekvapen va í vstfiícností. tír Dobfie cítit se budete mezi lidmi, ve vût í spoleãnosti. Jistû proto vyuïijete nadcházející víkend k posezení s pfiáteli nebo pfiíbuzn mi. Omezte své ambice, nepokou ejte se uspûchat svûj sluïební postup. Va e chvíle pfiijde teprve tehdy, aï se spálí jeden ze zvlá tû aktivních kolegû. K urãitému ochlazení by mohlo dojít v partnersk ch vztazích. Vodnáfi Nedûlejte nûkoho Èastn m za kaïdou cenu, zejména své dospívající dûti. Zkuste pfiipustit, Ïe neznáte, a ani nemûïete, v echny podrobnosti. To, co je dobré pro vás, nemusí b t v hodné pro jiné. Vy í plat a lep í postavení mûïete získat díky nápadu, kter koncem t dne pfiedstavíte nadfiízen m. S kolegy zatím o niãem nemluvte. Papou ek Primát Kazit (expresivnû) âasové údaje od 6. do 14. kvûtna 2008 BlíÏenci Ve sv ch plánech nezapomeàte poãítat s rizikem. Bylo by hloupé nechat se zaskoãit, tfieba i hloupou náhodou. Dávejte si dobr pozor na to, co fiíkáte. Lehkomyslnû plácnete, co vám slina na jazyk pfiinese, a naslibujete vûci, o kter ch sami dobfie víte, Ïe je nemûïete nikdy splnit. Nejasné pochybnosti o va í vûrnosti má partner. Panna Planety vám nabízejí nev ední záïitky. Existuje v ak velká pravdûpodobnost, Ïe za nûkteré z nich budete muset zaplatit nepfiimûfienou cenu. Vyplatí se vám proto zdrïenlivost a skromnost. Jistému tlaku budete vystaveni v práci. Své rozhodnutí realizujte jen v pfiípadû, Ïe vám nûkdo z kolegû nabídne pomoc. Mlad í generace podlehne módním tlakûm. Stfielec âíhá na vás mnoho poku ení v nejrûznûj- ích podobách. Máte- -li finanãní problémy, najde se dobrá du e, ochotná vám pûjãit, ov em na nekfiesèansk úrok. Zadaní se stanou objektem zájmu pohledné, ale nezodpovûdné osûbky v nejlep- ích letech. Venu e s Merkurem varují pfied lehkomysln m rozhodnutím. Ryby V rozletu vám brání slab í sebevûdomí. Projevuje se u vás sklon ke zveliãování problémû a pfiekáïek. S mimofiádn mi ohledy okolí nepoãítejte. Nezb vá, neï zatnout zuby a víc se snaïit. Nekritizujte a tím spí e neodmítejte nûco, co pofiádnû neznáte a ãemu nerozumíte. RÛzné zmûny a novinky vám mohou pfiinést prospûch. Povídá matka nastávajícímu zeèáãkovi: Karlíku, vûfiil byste, Ïe Jaru ce je teprve osmnáct let? Ale jak bych nevûfiil. VÏdyÈ mi to fiíkáte uï tfii roky! Tramvaj poskakuje na kolejích a v ní se kymácí jeden pán. Vedle stojí sleãinka, do které neustále naráïí, a ta se jej ptá, proã se tak stále kolíbe. Víte sleãinko, já jsem námofiník. A ona na to: Já jsem lapka, ale kvûli tomu také neháïu zadkem v tramvaji. V pravé poledne ãurá na nádra- Ïí tuze obtloustl pán. Îena, která si jej v imla, na nûj volá: Ty hanbáfii, hned ho schovej! Obtloustlík je naopak potû en: Jste Èastná Ïena, pokud jste jej náhodou vidûla. Mnû se to nepodafiilo uï sedm let! SUDOKU NÁ RECEPT Moravské hovûzí závitky Potfiebujeme: 4 men í hovûzí plátky, 4 malé plátky moravského uzeného masa, 2 dkg slaniny, ãesnek, sûl, 4 dkg tuku, 1 cibuli, kousek masoxu, 1 lïíci hladké mouky, 2 dl svûtlého piva. Hovûzí plátky rozklepeme do ífiky, osolíme, potfieme rozetfien m ãesnekem, poklademe plátky uzeného masa a hranolky slaniny, stoãíme do závitkû a upevníme jehlami. Na ãásti tuku usmaïíme Chlápkovi na poslední chvíli zru ili sluïební cestu, a tak zûstal doma se svojí nervózní Ïenou. Kolem pûlnoci zazvoní telefon, tak ho chlápek zvedne a zamumlá obvyklé: Haló. Pak vyvalí oãi: CoÏe? Tady? Uprostfied hnûdouheln pánve?!? Pak zavûsil a man- Ïelka, která se mezitím vzbudila, se ptá, kdo to byl. Ale, nûjak trouba, co chtûl vûdût, jestli je ãist vzduch. ManÏel se vrací z hospody a nemûïe se trefit do dvefií. ManÏelka se jde po pûti minutách podívat, kdo mlátí do dvefií, spatfií manïela a povídá: Ty má ale opici! A manïel odpoví: Jsem rád, Ïe jsi sebekritická! Jaká zvífiata mají Ïeny nejradûji? Li ku za krkem jaguára v gará- Ïi tygra v posteli a vola na sluïební cestû. JAK LU TIT SUDOKU: KaÏd fiádek, sloupec a kaïd ãtverec (3x 3 políãka) musí obsahovat ãísla od 1 do 9. V ROKY HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ Lidská pfiirozenost byla stvofiena tak, Ïe má vrozen smysl pro obec a národ ekové tomu fiíkají politikon. Cicero Poctiv obchod nepfiiná í bohatství. Obchod, to je kola podvodu. Vauvenargues SPRÁVNÉ VYLU TùNÍ: dozlatova drobnû nakrájenou cibuli, shrneme ji stranou, na tuku krátce opeãeme závitky po v ech stranách, podlijeme je trochou piva a vody, pfiidáme masox a dusíme témûfi domûkka. Pak Èávu zahustíme svûtlou jí kou pfiipravenou z mouky a zbylého tuku, zalijeme zbyl m pivem a dodusíme domûkka. Podáváme s bramborov mi knedlíky a se zeleninov m salátem. Chcete získat oblibu u Ïen? Nikdy se v jejich pfiítomnosti nezlobte a nedûlejte ze sebe váïného. Dumas Nefiíkej jednou to a podruhé ono a nezamûàuj jedno s druh m. Ptahhotep

9 7. kvûtna 2008 Servis 9 Poradna Revírní bratrské pokladny, zdravotní poji Èovny, s Martinou Fojtíkovou Grilovací sezona je tady! OSTRAVA âtyfii plátky masa, pût lïic bílého vína, provensálské kofiení, ãesnek, mlet pepfi, sûl. Snadno dostupné ingredience, a pfiitom po úpravû na grilu dokáïou uspokojit apetit snad kaïdého gurmána. Grilování je v souãasné dobû velmi populární. A to také éfkuchafi Hans D. Rosle z Bavorska pfiipravuje porci bizoní k ty. Grilování, je moïné uvést pro a proti? O grilovan ch pokrmech se fiíká, Ïe jsou dietnûj í neï obdobná jídla uvafiená bûïn m zpûsobem. T ká se to pochopitelnû zejména masit ch pokrmû. DÛvodem je skuteãnost, Ïe pfii grilování se z masa uvolàuje tuk, a tím se maso stává ménû kalorick m. BohuÏel v ak mûïeme nesprávn mi postupy pfii grilování své zdraví také ohrozit. Zdravotní riziko spoãívá v nedostateãné tepelné úpravû masa, která mûïe zpûsobovat bakteriální stfievní nákazy. Na druhé stranû se pfii pfiipálení masa nebo nevhodn m zpûsobem grilování v potravinû mohou vytvofiit rakovinotvorné látky. Jak se takovému nebezpeãí vyhnout? Existuje nûkolik rad a zásad, které pomohou vychutnat si grilování bez zbyteãn ch rizik. Abyste pfiede li stfievním infekcím, dbejte, proto, Ïe pfii pomûrnû nenároãné pfiípravû docílíme lákavého v sledku lahodícího smyslûm. Ale pozor! MÛÏe to znamenat i zdravotní risk. Více uï Martina Fojtíková, zdravotní specialistka z Revírní bratrské pokladny, zdravotní poji Èovny. aby bylo maso pfiipravované na grilu vïdy dostateãnû propeãené, na fiezu by tedy rozhodnû nemûlo b t krvavé, ani rûïové. KaÏdé maso potfiebuje pro svou pfiípravu jiné mnoïství ãasu. Nejkrat í doba obecnû staãí pro grilování tenk ch plátkû masa. Dostateãnû propéct vût í steaky nebo dokonce celé kufie bude trvat podstatnû déle. V kaïdém pfiípadû je vhodné propeãenost masa zkontrolovat, napfi. rozkrojením. V souãasné dobû jsou na trhu k dostání také teplomûry (vpichovací), které umoïàují zjistit pfiesnou teplotu uprostfied pfiipravovaného kusu masa. Podle hygienick ch doporuãení by maso mûlo mít ve v ech sv ch ãástech alespoà po dobu deseti minut teplotu 75 C. Co hygienické zásady, jsme-li venku? NezapomeÀte také, Ïe k bakteriální nákaze mûïe dojít nejen konzumací nedostateãnû tepelnû upravené suroviny, ale i pfii nedodrïení hygienick ch zásad pfii její pfiípravû. Dbejte proto vïdy na dûkladné umytí rukou a v ech pomûcek, které pfii ly do styku se syrovou Èávou z masa. Maso a moc velké plameny, jaké to je? Nikdy se nenechávejte svést k tomu, Ïe pro urychlení grilování a zniãení choroboplodn ch zárodkû maso necháte o lehávat plameny nebo ho necháte skoro zãernat! NejenÏe by ztrácelo na chuti, ale rozhodnû byste tím neprospûli ani svému zdraví! Za pfiíli vysok ch teplot nad 400 C, nebo kdyï se maso dostane do styku s plamenem, se v nûm totiï vytváfiejí toxické látky. Konzumaci spálen ch potravin nebo tûch, které mají Nahofie syrové maso, dole hotové steaky z bizona a hovûzího. v raznû hnûdou kûrku, bychom se proto radûji mûli vyhnout. Stejnû nebezpeãné jsou také slouãeniny, které vznikají pfii odkapávání tuku na rozïhavené uhlíky a tepl m vzduchem se dostávají k pfiipravovanému pokrmu a zneãi Èují ho. Pro zamezení vzniku neïádoucích látek v jídle zkuste vyuïít dále uvedené tipy. Staãí hezké poãasí, vhodné místo i prostfiedky a Ïár ohnû. Pár tipû, jak na to Palivo pouïívejte kvalitní dfievûné uhlí. Nedostateãnû vyschlé dfievo nebo nekvalitní dfievo mûïe pfii hofiení uvolàovat zdraví kodlivé látky. Nádobí grilujte na grilovacích táccích nebo v alobalu. Vypeãen tuk nebude odkapávat do ohni tû, pokrm zûstane Èavnat a sniïuje se také riziko spálení potraviny. Marináda pfied tepelnou úpravou na grilu by mûla b t nezbytná. Nejen- Ïe bude maso chutnûj í a kfiehãí, ale údajnû se v marinovaném mase nevytváfií takové mnoïství nebezpeãn ch slouãenin jako v mase, které marinované nebylo. ZvaÏte nákup grilu bûïné otevfiené grily na dfievûné uhlí (dbejte, aby mfiíïka nebyla pfiíli blízko uhlíkû a nehrozilo tak pfiepalování masa nebo jeho Na v bûru grilu hodnû záleïí. o lehnutí plameny, potraviny na grilovací mfiíïku pokládejte, aï kdyï uhlíky na povrchu trochu ztmavnou, rozhodnû ne v dobû, kdy z nich lehají plameny) grily uzavfiené (platí totéï co u bûïn ch typû, díky uzavfiení dochází k propeãení ze v ech stran najednou, vût inou lze umístit potravinu mimo Ïhavé uhlí, a tím zamezit odkapávání tuku na Ïhavé uhlíky) grily lávové (grilování na lávov ch kamenech omezuje vznik nebezpeãn ch spalin z odkapávajícího tuku) vodní grily (uzavfien typ, kter umoïàuje pfiipravit potravinu pfii niï í teplotû a úplnû zamezuje vzniku kodliv ch látek z odkapávajícího tuku) Stránku pfiipravil Radek Luk a Tipy a rady pro grilování mohou klidnû platit téï pro tábornické opékání bufitû u oh nku. Pfii dodrïení správn ch hygienick ch a kuchafisk ch zásad si mohou pochutnat také dûti. Správné grilování hovûzích steakû v podání mistra kuchafie Tomá e Mohyly z âeladné.

10 10 Inzerce 7. kvûtna 2008 KVALITA V PROVEDENÍ, V TERMÍNECH A V CENù R31/19 V E PÒJâKY od Kã moïnost pfieúvûrování nev hodn ch krátkodob ch pûjãek a v hodná úroková sazba OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN Kontakt: , , R 17/19 JARNÍ ÚVùROVÁ AKCE! nepoïaduje Ïádnou akontaci (zálohu) úroková sazba je pevná, nemûnná schválení do 10 minut v kanceláfii pro zaãínající podnikatele a podnikatele s nulov m daàov m pfiiznáním od do Kã bez ruãitele Kã splátka jiï od Kã Kã splátka jiï od Kã Kã splátka jiï od Kã RPSN jiï od 9,51% JSTE V BANKOVNÍM REGISTRU? NEVADÍ! Va ím fie ením je nebankovní pûjãka. MÛÏete Ïádat i bez partnera. Ostrava, Karviná, Orlová, Havífiov, Tfiinec, 558, , Jarní akce: Smûnky v em! Jen na OP. T: , T: , R2/19 R 107/19 SdruÏení dûlních a strojírensk ch technologií Vávrovická 89, Opava OKD, a. s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl âsm se sídlem Stonava ã. p. 1077, PSâ vyhla uje v bûrové fiízení na: ISTAV ãíslo fiádku 18 Otvírka 2b. kry raïba pfiekopu Termín doruãení pfiihlá ek: Kontaktní osoba: p. Szlosek Pavel, vedoucí oddûlení dûlních investic tel.: R110/19 R109/19 ZAMùSTNANCÒM OKD ZDARMA PRODEJ tûàata ãivavy bez p. p., odãervená, oãkovaná, pûkná v typu, plnû socializovaná, nauãená ãistotû. Oba rodiãu u nás k vidûní. K odbûru pejsek dlouhosrst za Kã, pejsek krátkosrst za Kã. Cena odpovídá kvalitû. Inf. na tel.: Karvinsko. B145/19 tûàata jork írsk ch teriérû bez p. p., oãkovaná, odãervená, nauãená na granulky, kupírované ocásky. K odbûru ihned. Cena Kã a Kã. Inf. na tel.: B146/19 Zahradu s pûknou chatkou v Orlové-Lutyni Na Záti í, velikost 10 arû, elektfiina, voda za studny, gril, vãetnû vybavení. Cena Kã. Inf. na tel.: , B147/19 Psí boudu pro malé plemeno, nová, nepouïitá, zateplená. Cena Kã, dohoda moïná. Inf. na tel.: B148/19 Celoplynov bíl sporák na zemní plyn zn. MORA Cena 500 Kã. Inf. na tel.: B149/19 Sedací soupravu modré barvy, pûkná, nezniãená, snadno pfienosná. Foto mohu zaslat em. Cena Kã. Inf. na tel.: B150/19 Jezdecké ohlávky, vázaãky, taïníky a ostatní vûci. Upravím dle poïad. Inf. na tel.: B152/19 Nenároãné mamince prodám 2 ta ky obleãení + boty ã. 22 pro chlapce na 2 roky. Cena dohodou. Sportovní koãárek cihlovû edé barvy, nafukovací kola. Cena Kã. Inf. na tel.: B151/19 tûnû jork írského teriéra, fenku, s p. p., kvalitní chov. Oãkovaná, odãervená, tetovaná. S chovem poradím. Nezávazná náv tûva vítána. Inf. na tel.: B153/19 BYTY Koupím byt i zadluïen. Platím hotovû. Cenu respektuji. Inf. na tel.: B155/19 P EHLED AKTUÁLNÍCH V BùROV CH ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA V KVùTNU 2008 KOUPE Investice stavební (ISTAV) 109, 110 Investice strojní (ISTR) samostatná v bûrová fiízení 172, 177 spoleãná v bûrová fiízení Opravy stavební (OSTAV) 58 AUTO-MOTO Opravy strojní (OSTR) samostatná v bûrová fiízení 350, 418, 788 spoleãná v bûrová fiízení Zahlazování následkû hornické ãinnosti (ZNHâ) Soukromý investor půjčky až 200 tis. Exekuce nejsou problém. Možná konsolidace , ! NOVINKA! AÏ 300 tis. pro kaïdého! Snadno a rychle jen za 6,9% Soukrom investor. Registry nefie íme. Nabízíme spolupráci denní odmûny , PŮJČKA NA KLÍČ! Nový zahraniční investor! Rychle, všem i bez příjmů. Řešíme exekuce. I směnka! Nabízím spolupráci + auto + telefon Tel.: , Hodiny pendlovky v jakémkoli stavu, stojací podlahové hodiny. Nabídnûte, pfiijedu. Inf. na tel.: B154/19 Prodám Favorit 135 GLXI, r. v. 1993, najeto 99 tisíc km, STK + emise 11/09, modrá metalíza, rádio s CD + MP3, alu kola + zimní obutí, vymûnûn alternátor a zadní tlumiãe, stfie ní okno, potahy. UdrÏovan. Cena: korun. Inf. na tel.: B156/19 R108/19 R 106/19 R101/19

11 Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW OSTRAWA 7 MAJA 2008 ROCZNIK 5 NUMER 19 Obopólne korzyêci OKD w Zwiàzku Przemys u i Transportu RC OSTRAWA (vs) Spó ka w glowa OKD zosta a pod koniec kwietnia cz onkiem Zwiàzku Przemys u i Transportu RC. Górnicy b dà mogli w ten sposób np. braç udzia we wnioskowaniu uchwalanych ustaw lub w obradach Komisji Trójstronnej ds. Spo eczno-gospodarczych. PRAGA (bk) Akcje spó ki New World Resources, jedynego udzia- owca spó ki w glowej OKD, posz y jak przys owiowe Êwie e bu eczki. Z powodu du ego zainteresowania inwestorów ofertà, NWR zdecydowa a nawet o skróceniu oferty publicznej. Zapisy w transzy inwestorów detalicznych w Czechach i w Polsce zosta y skrócone o 1 dzieƒ z 6 do 5 maja. Oferta mia a obejmowaç do nowych akcji i do akcji istniejàcych. WartoÊç oferty wynosi a ponad 34 miliardy koron (ok. 4,7 mld z ). Cena emisyjna zmieêci si w przedziale 10,75-13,25 funtów brytyjskich i powinna zostaç upubliczniona 7 maja. Spó ka zamierza zadebiutowaç na gie dzie papierów wartoêciowych w Londynie w dniu 8 maja, w Pradze 9 maja oraz w Warszawie 14 maja. Za poêrednictwem zwiàzku w àczymy si równie w przygotowania do przewodnictwa Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej powiedzia a dyrektor ds. PR i komunikacji OKD Petra Ma ínowa. Spó ka OKD pragnie poprzez cz onkostwo w zwiàzku bardziej wp ywaç na tworzenie prawodawstwa narodowego i europejskiego. Nasze praktyczne doêwiadczenia b dà obecnie bardziej s yszalne. B dziemy aktywni w tworzeniu i rozpatrywaniu ustaw i materia ów strategicznych dotyczàcych spraw zatrudnienia, dzia alnoêci gospodarczej czy polityki energetycznej sprecyzowa a Ma ínowa. Do g ównych przedmiotów dzia- alnoêci Zwiàzku Przemys u i Transportu RC nale à rokowania z rzàdem, parlamentem, zwiàzkami zawodowymi i instytucjami mi dzynarodowymi, jak równie Êledzenie najnowszych trendów w gospodarce czeskiej i Êwiatowej. Spó ka OKD jako jeden z najwi kszych prywatnych pracodawców w Czechach ma na pewno innym firmom co do zaoferowania. Dla pozosta ych cz onków zwiàzku b dà na przyk ad ciekawe doêwiadczenia z wykorzystania zagranicznych robotników, którzy pracujà na rzecz OKD za poêrednictwem firm zewn trznych. Zwiàzek mo e ze swej strony zaproponowaç najnowsze informacje nt. przygotowywanej legislatywy lub zagraniczne prezentacje wyt umaczy obustronne korzyêci z cz onkostwa prezydent zwiàzku Jaroslav Míl. Zwiàzek Przemys u i Transportu RC to dobrowolna organizacja zrzeszajàca pracodawców i przedsi biorców prowadzàcych w RC dzia alnoêç w dziedzinie przemys u i transportu. Jest to organizacja niepaƒstwowa, niezale na od rzàdu, partii politycznych i zwiàzków zawodowych. Aktualnie zrzesza prawie 1600 cz onków reprezentujàcych firmy zatrudniajàce oko o 600 tysi cy pracowników. Akcje NWR spowodowa y goràczk zakupów Ârodki z oferty NWR zamierza przeznaczyç na zwi kszenie wydobycia w obecnie istniejàcych kopalniach OKD oraz na nowe projekty m.in. budow kopalni w D bieƒsku oraz eksploatacj z ó by ej KWK Morcinek w ramach joint venture z Jastrz bskà Spó kà W glowà. Jak poinformowa niedawno wiceprezes NWR Zdenûk Bakala, wed ug szacunków, które mogà jeszcze ulec zmianie, budowa kopalni w D bieƒsku poch onie od 600 do 800 mln euro. Wydobycie mog oby tu ruszyç za mniej wi cej 5 lat i osiàgnàç roczny poziom 4 mln ton w gla. W kopalni ma powstaç 3 tys. miejsc pracy. Z o yliêmy ostateczny wniosek o koncesj na prace wydobywcze, który czeka na zgod w Ministerstwie Ârodowiska RP" oêwiadczy Zdenûk Bakala. TEMAT TYGODNIA Zastrzyk finansowy dla polskiego górnictwa Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW CARBOKOV KATOWICE (am) Oko o 1,3 miliarda z otych takà pomoc z bud etu paƒstwa mo e otrzymaç polskie górnictwo w latach Zgod na wsparcie bran y Êrodkami w tej wysokoêci udzieli a na poczàtku kwietnia Komisja Europejska. Pomoc b dzie przekazana w formie dotacji, ale tak e zaniechania poboru sk adek na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych oraz op at i kar nale nych Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz odroczeƒ zobowiàzaƒ ZUS. Pomoc trafi do Kompanii W glowej, Katowickiej Grupy Kapita owej, kopalni Niwka Modrzejów, kopalni Siemianowice ZG Rozalia oraz Spó ki Restrukturyzacji Kopalƒ i Bytomskiej Spó ki Restrukturyzacji Kopalƒ. Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogus aw Krzy anek Tel.: , Komórka: Kierunek: futbolowe Euro 2012 MKS Odra Wodzis aw Âlàski zaprasza firmy i kibiców z Czech Równie Odra Wodzis aw jak to na Âlàsku legitymuje si górniczymi korzeniami. MKS Odra Wodzis aw Âlàski, ekstraligowy klub pi karski, w którym ubiega si w swym czasie o miejsce czeski reprezentacyjny napastnik Milan Baro, podpisa w poniedzia ek 28 marca w Ostrawie umow o wzajemnej wspó pracy z ostrawskà Czesko- Polskà Izbà Handlowà. Dzia acze Odry oferujà czeskim firmom wspó prac marketingowà i promocyjnà, w czym CPIH b dzie im pomocna jako koordynator czeskiego udzia u w przygotowaniach infrastruktury do majàcych si odbyç w Polsce Mistrzostw Europy w pi ce no nej Euro Uwa am, e wspó praca z»odrà«umo liwi czeskim firmom pokazaç si na polskim rynku. Liczymy na zainteresowanie i wspó prac polskich firm i samorzàdów z czeskimi partnerami. Czeskie firmy majà do zaoferowania du y potencja, jeêli chodzi o budow infrastruktury na mistrzostwa sportowe przygotowywane przez Polsk wyt umaczy a cel umowy dyrektor CPIH Magdalena Holeksa. Prezes klubu znad Odry Ryszard Nowak nie kry zadowolenia i sporych oczekiwaƒ. Ch tnie wspó pracujemy z czeskimi firmami, gdy z w asnego doêwiadczenia wiemy, e sà one solidnymi i spolegliwymi partnerami podkreêli. Ale nie chodzi nam tylko o przedsi biorstwa. Ch tnie przywitamy tak e czeskich fanów. Obiecuj, e po okazaniu dowodu obywatelstwa zostanà wpuszczeni na stadion gratis!. Miejski Klub Sportowy Odra Wodzis aw Âlàski jest pewnym ewenementem nie tylko w skali polskiej Umow o wspó pracy podpisali prezes MKS Odra Wodzis aw Ryszard Nowak (od lewej), wiceprezes CPIH Jan urek oraz dyrektor izby Magdalena Holeksa. pi karskiej ekstraklasy. Pomimo e reprezentuje nawet nie 50-tysi czne miasto, od 1996 roku nieprzerwanie wyst puje w najwy szej polskiej lidze. Ma to swoje plusy i minusy. Poparcia musimy szukaç w szeroko pojmowanym regionie. Atmosfera na stadionie jest natomiast taka, e nasi kibice mogà chodziç na mecze razem z rodzinami i czuç si bezpiecznie wyt umaczy Ryszard Nowak. Jak przypomnia dla Górnika, równie Odra jak to na Âlàsku legitymuje si górniczymi korzeniami. Âwiadczà o nich choçby dawniejsze nazwy klubu, jak Górnik, Górniczy Klub Sportowy czy GKS Odra. DziÊ na terenie Wodzis awia nie eksploatuje si ju w gla, pomimo to nadal wspó pracujemy z kopalniami Jastrz bskiej Spó ki W glowej przybli y obecny stan prezes Nowak. A wielu górników jest oczywiêcie równie wêród naszych kibiców. A jak to by o ze s ynnym Baro- em? Wobec bliskoêci granic, w Odrze regularnie wyst pujà pi karze z Czech. Jednym z tych, którzy byli zainteresowani miejscem w kadrze niebiesko-czerwonych, by na starcie swej kariery naprawd tak e Milan Baro. Niestety, nasz trener nie rozpozna jego potencja- u i odprawi go z kwitkiem przypuêci z uêmiechem prezes Nowak. Posiadaczem najs ynniejszego pi karskiego nazwiska w klubie jest w tej sytuacji brat zwyci zcy Ligi Mistrzów i kolegi Baro a z Liverpoolu, bramkarza Jerzego Dudka, Dariusz Dudek. Tekst i zdj cie: Bogus aw Krzy anek Impreza, która grzeje serduszko Do Muzeum Górniczego OKD zlecia y w czwartek 1 maja czarownice Przebrabnia, które zas u y y na wyró nienie i gratulacje od wodzireja Katefiiny Kotasowej. Fantazja, jeêli chodzi o maski, nie zna a granic. Ale adunek: Wózek pe ny ma ych czarownic! OSTRAWA Zlot czarownic, jedna z imprez cieszàcych si w Czechach coraz wi kszà popularno- Êcià, odby si w dniu 1 maja ju po raz ósmy z rz du w Muzeum Górniczym OKD w Ostrawie-Petrzkowicach. Pomimo niezbyt pewnej pogody, na obszarze by ej Kopalni Anselm zgromadzi o si blisko tysiàc dzieci i rodziców, aby pobawiç si i przypomnieç sobie zwyczaje si gajàce czasów pogaƒskich. Jak zwykle najwi kszym powodzeniem cieszy y si liczne konkursy o drobne nagrody, w których najm odsi i ich starsi koledzy mogli wykazaç si zr cznoêcià, sprawno- Êcià fizycznà, czy te wiedzà. Pierwsze dwie edycje zlotu czarownic zorganizowa u nas Dom Dzieci i M odzie y w Ostrawie- Zabrzegu przypomnia a dla Górnika poczàtki tej dziê ju tradycyjnej imprezy prowadzàca zabaw referent marketingu muzeum górnictwa Katefiina Kotasowa. Impreza zdoby a sobie taki rozg os i powodzenie, e kiedy przedstawiciele DDM z niej zrezygnowali, postanowiliêmy urzàdziç jà w asnymi si ami i tak ju pozosta o. Jest z tym troch zachodu, ale jest to akcja przeznaczona dla dzieci, a pracowaç z takim audytorium jest zawsze mi o. Jak to si mówi, robi si ciep o ko o serduszka. Dlatego wierz, e za rok spotkamy si znowu. Tekst i zdj cia: Bogus aw Krzy anek

12 12 Sport Premiéra v Zubfií klapla na jedniãku Dnes veãer (18) ãeká házenkáfie Karviné první domácí finále Zubfií letos poprvé prohrálo na domácí palubovce. Radost z toho mají Farka ovsk (vlevo) a Indjiã. FOTO: Ivo Dudek Také manaïer Karviné Miroslav Pelech si myslí, Ïe není zdaleka nic KARVINÁ (tam) Tím nejlep ím finále. Zatímco Zubfií vybojovalo rozhodnuto: Vítûzství je na úvod zpûsobem vstoupili házenkáfii postup do finále aï v pátém zápase v born vklad, ale to je tak v echno. Baníku OKD Karviná do finále extraligy. V prvním utkání na palubovce Zubfií vyhráli 22:21 a pfied dne ní odvetou na domácí palubovce vedou v sérii hrané na tfii vítûzství 1:0 na zápasy. Obhájce titulu mûl proti soupefii v hodu krátkého ãtvrtfinále i semi- proti Lovosicím, Karvin tí mûli na pfiípravu luxusních deset dní. âekali jsme, Ïe soupefi bude po nároãném semifinále unavenûj í neï my, a to se také potvrdilo. Na im hráãûm mohu jen podûkovat za perfektní v kon. Ten zápas byl vûbec na ãeské pomûry vynika- Nesmíme polevit, Zubfií je velmi nebezpeãn soupefi, zvedá manaïer varovn prst. Jeho hráãi mohou zv it svûj náskok uï dnes veãer: od 18 hodin finálová série pokraãuje druh m utkáním. Baník OKD Karviná bojuje o svûj desát titul v historii. Expedice Everest uï není jen snem jící, nic mu nechybûlo, pochvaloval si trenér Baníku Rastislav Trtík. Zato Ivan Hara, zubersk kouã, kter má za sebou i angaïmá v Karviné, si postûïoval na malou produktivitu svého muïstva v útoku: Mûli jsme spoustu ancí, které jsme mûli promûnit. Místo toho jsme nechali vyniknout oba karvinské gólmany. Na na í hfie se podepsala absence Rand ska a Martina Hrstky, kvalitní soupefi nás v závûru pfietlaãil. Vzápûtí Harga dodal, Ïe nic není zdaleka rozhodnuto: Budeme bojovat dál, tfieba se nám podafií pfiekvapit uï teì v Karviné. KARVINÁ (tam) Nejvy í hora svûta Mt. Everest, to je smûl cíl karvinsk ch horolezcû Vûslava Chrzaszcze, Petra Oczka a Milana Pûgfiimka. Trojice horolezcû z Baníku Karviná nosila plán dob t Stfiechu svûta v hlavû uï del í dobu. Teprve nyní ale dostal konkrétnûj í obrysy. Karvinská radnice se totiï Josef Hoffmann chce s Karvinou postoupit Tento t m by se ve druhé lize urãitû neztratil, tvrdí obránce KARVINÁ (tam) Fotbalovou ligou protfiel obránce Josef Hoffmann se stal v zimní pfiestávce posilou MFK Karviná v MSFL. A pfiestoïe ho zatím ãasto trápí zdravotní neduhy, je pro ambiciózní klub nespornû velkou posilou. Na poslední ligové taci na Kladnû jste strávil pûl roku, jak byl? Vzpomínám na nûj se smí en mi pocity. Zpoãátku jsem pravidelnû nastupoval a dafiilo se mi, pak mû ale trenér pfiestal stavût a vûbec jsem nehrál. Proto jsem rád, Ïe jsem uï pryã. Proã vás nestavûl? Nikdo mi to nevysvûtlil. Tu ím ale, Ïe hlavním dûvodem byl fakt, Ïe jsem nechtûl v kladenském klubu dál zûstat. Chtûli na mû uplatnit opci, ale já jsem nechtûl. To je asi na tvalo. Proã jste si vybral aï tfietiligovou Karvinou? Karviná o mû mûla zájem, klub má vysoké ambice a mám to rozhodla jejich expedici finanãnû podpofiit. Schválili jsme pfiíspûvek, kter by mûl pomoci ke zdaru expedice, informoval námûstek karvinského primátora Jan Wolf. Technik OKD Bastro Vûslav Chrzaszcz odhadl, Ïe celkové náklady na v pravu do Himálaje budou pfievy ovat jeden milion korun. Doprava, erpové, vstup na horu, blízko domû do Hranic. A nelituji, jsem tady moc spokojen. Momentálnû ale nehrajete, Ïe by se historie z Kladna opakovala? To urãitû ne. Poslední tfii zápasy jsem vynechal kvûli zdravotním problémûm. Nejprve jsem si natáhl l tkov sval, pak mû trápila viróza. Doufám ale, Ïe se brzy do základu vrátím. Zubfií Baník OKD Karviná 21:22 (12:13) Nejvíce branek:. Krupa 6/5, âíp 4, Kuli Èák a íha po 3 Petrovsk 6/2, Mrozek 4/3, Kuzo 3, rozhodãí: Pavlát a Pe ek, vylouãení: 5:5, sedmiãky: 5/5 7/5, 1200 divákû, stav série 0:1. to jsou náklady, které neobejdete. Petr Oczko dodal, Ïe karvinská skupina pûjde na Mt. Everest ze severní strany, tedy z Tibetu. Je to ménû frekventovaná a bezpeãnûj í cesta, je ale horolezecky obtíïnûj í neï ta klasická, upfiesnil Oczko. Expedice s názvem Everest 2009 startuje koncem kvûtna pfií - tího roku. Vládne v Karviné spokojenost s jarními v sledky? KdyÏ jsem se podíval pfied sv m pfiíchodem na karvinskou soupisku, tu il jsem, Ïe se tady bude hrát dobr fotbal. A to se vyplnilo. Sice jsme pár bodû zbyteãnû poztráceli, ale jinak jsme urãitû se ãtvrt m místem a sedmibodovou ztrátou na vedoucí olomoucké béãko spokojeni. UÏ se v klubu otevfienû mluví o postupov ch ambicích? Tento t m by se ve druhé lize urãitû neztratil. A kdo ví, tfieba se nám postup podafií vybojovat uï letos. Olomouc hostíme doma a ztratit mûïe i jinde, uvidíme. Rád bych si ale druhou ligu v karvinském dresu zahrál. Po první lize uï nepo ilháváte? Kdepak, to uï není pro mû. V Karviné mám smlouvu na dva roky, a pokud nedostanu atraktivní nabídku ze zahraniãí, nemám dûvod odcházet. Zpovûì házenkáfie Baníku Roberta Pl ka ZUB Í, KARVINÁ (tam) Je tû pfied dvûma lety patfiil házenkáfi Robert Pl ek k základním kamenûm t mu Zubfií. Poté ho karvinsk manaïer Pelech pfietáhl do Baníku. A Pl ek teì bojuje proti sv m b val m spoluhráãûm o obhajobu titulu. Na Zubfií mám krásné vzpomínky, ale na to na hfii ti myslet samozfiejmû nemûïete. Kamarádi jako Martin Hrstka ãi Tomá íha se rázem mûní v bezejmenné soupefie, které je potfieba pfiehrát a porazit. A to se nám také v prvním finále podafiilo. Zápas to byl ale velmi vyrovnan, podle mého názoru jsme nebyli lep í, jen jsme mûli více tûstí. Nakonec jsme vyhráli díky lep í obranû a také vynikajícímu v konu brankáfiû, zejména Tomá Mrkva se ve druhém poloãase vyznamenal. Zubersk m chytil minimálnû tfii jasné náskoky. Mysleli jsme si, Ïe Zubfií bude po semifinálovém maratonu proti Fotbalisté Orlové Lutynû proïívají nároãn t den. V minulém kole prohráli na hfii ti Fren tátu 1:2 a uï ve ãtvrtek nastoupí doma proti prvnímu t mu divize E Baníku Ostrava B. Hned v sobotu je pak ãeká duel proti Brumovu. FOTO: Ivo Dudek Z V SLEDKÒ FOTBAL I. liga: Baník Ostrava Kladno 4:1 (35. Miãola, 48. Svûrko, 52. Zeher, 88. Rajtoral 80. Klinka). MSFL: Karviná Znojmo 4:3, Fr dek-místek Bfieclav 1:1, po 24. kole: 1. Olomouc B 49, 2. Mutûnice 44, 3. Znojmo 44, 4. Karviná 42, 6. Fr dek- Místek 41. Divize E: Havífiov M. Albrechtice 4:1, Ostrava B Velké Karlovice a Karolinka 2:0, Fren tát v. Orlová 2:1, po 23. kole: 1. Ostrava B 50, 2. Kravafie 41, 3. Slaviãín 38,...5. Orlová 33, 14. Havífiov 24. CO NÁS âeká 7. kvûtna 2008 Lovosicím unavené, ale nehrálo to aï takovou roli, jak by se dalo ãekat. Soupefi byl hodnû nabuzen a v takov ch momentech jde únava stranou. Domácí si po zápase je tû stûïovali na v kon rozhodãích, ale to se stává ve v ech sportech. Já jsem tam Ïádné pfiehmaty nevidûl. Do finále jsme tedy vykroãili dobfie, já ale b t spokojen se sv mi v kony nemûïu. Zejména v útoãné fázi mám rezervy, na kter ch musím je tû zapracovat. Probíral jsem to i s trenérem Trtíkem a máme na vûc stejn názor: musím se odnauãit tlaãit do brankovi tû a naopak více stfiílet z dálky. To jsou ale návyky, kter ch se ãlovûk tûïko zbavuje, to je práce na del í dobu. KaÏdopádnû mû druh titul v karvinsk ch sluïbách velmi láká. Chybí nám ale k nûmu dva dûleïité kroky. Snad je zvládneme. Robert Pl ek Okresní pfiebor dohrávka 15. kola: FK Bohumín Doubrava 2:1, Tûrlicko Havífiov B 8:4, I. Petrovice B. F. Orlová 2:0, VûfiÀovice V. Bohumín 2:0, H. Îukov Domaslavice 4:4, B. Rychvald Louky 0:3, Sn Orlová TJ Petfivald 2:1, 21. kolo: V. Bohumín Doubrava 3:1, B. F. Orlová v. Domaslavice 5:2, Havífiov B Louky 1:4, Bohumín B TJ Petfivald 4:0, Tûrlicko Sn Orlová 2:4, I. Petrovice v. B. Rychvald 3:0, VûfiÀovice H. Îukov 1:1, po 21. kole: 1. I. Petrovice 48, 2. Tûrlicko 41, 3. Sn Orlová 36. ST EDA Házená finále extraligy: Baník OKD Karviná Zubfií (18). âtvrtek Fotbal divize E: Orlová Lutynû v. Baník Ostrava B (10.15), Havífiov Kravafie (16.30). SOBOTA Fotbal divize E: Orlová Brumov (10.15), okresní pfiebor: Doubrava VûfiÀovice, H. Îukov I. Petrovice, B. Rychvald Tûrlicko, Sn Orlová Bohumín B, TJ Petfivald Havífiov B, Louky B. F. Orlová, Domaslavice V. Bohumín (v e 16.30). PONDùLÍ Házená finále extraligy muïû: Zubfií Baník OKD Karviná (18). ST EDA Házená finále extraligy muïû, pfiípadn 4. zápas: Baník OKD Karviná Zubfií (18). Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., Pfiedseda v konné redakãní rady: Vladislav Sobol, éfredaktor: Mgr. Josef Lys Adresa redakce: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava do redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , pfiíjem inzerce: ostatní spojení pfies ústfiednu: Vychází ve ãtvrtek Registrace MK âr E Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., Praha 10, âernokostelecká 613 NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích.

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 29. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 22 Orlov tí se bavili pod patronátem OKD strana 4 DNES V HORNÍKU Poslanci mezi havífii KARVINÁ V dubnu a kvûtnu

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 45 DÛl Darkov prochází pfievratnou inovaãní zmûnou strana 3 DNES V HORNÍKU Chvilka s televizí DÒL KARVINÁ Speciální

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více