Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr OSTRAVA Spoleãnost OKD se stala na konci dubna plnohodnotn m ãlenem Svazu prûmyslu a dopravy âeské republiky. Severomoravsk m tûïafiûm to napfiíklad umoïní podílet se na pfiipomínkování schvalovan ch zákonû nebo na jednání tripartity. Prostfiednictvím svazu se také zapojíme do pfiíprav pfiedsednictví âeské republiky v Radû Evropské unie, fiekla fieditelka útvaru pro PR a komunikaci OKD Petra Ma ínová. Spoleãnost OKD chce díky svému zapojení do svazu více ovliv- Àovat tvorbu národní i evropské legislativy. Na e poznatky z praxe nyní budou více sly et. Budeme aktivní pfiedev ím pfii tvorbû a projednávání zákonû a strategick ch materiálû t kajících se zamûstnanosti, podnikání i energetické politiky, upfiesnila Ma ínová. Mezi hlavní ãinnosti Svazu prûmyslu a dopravy patfií komunikace s vládou, parlamentem, odborov mi organizacemi i mezinárodními institucemi a také sledování nejnovûj ích trendû v ãeském i svûtovém hospodáfiství. Spoleãnost OKD jako jeden z nejvût ích soukrom ch zamûstnavatelû v âesku má jistû ostatním firmám co nabídnout. Pro ostatní ãleny svazu budou zajímavé napfiíklad zku enosti s vyuïíváním zahraniãních dûlníkû, ktefií pro OKD pracují prostfiednictvím dodavatelsk ch firem. Svaz mûïe na oplátku nabídnout mimo jiné nejnovûj í informace o pfiipravované legislativû nebo prezentaci v zahraniãí, vysvûtlil oboustrann pfiínos ãlenství prezident Svazu prûmyslu a dopravy Jaroslav Míl. Svaz prûmyslu a dopravy âr je dobrovolná organizace sdruïující zamûstnavatele a podnikatele v âeské republice z oblasti prûmyslu a dopravy. Je nestátní organizací nezávislou na vládû, politick ch stranách a odborech. Aktuálnû má na 1600 ãlenû, ktefií reprezentují firmy s pfiibliïnû zamûstnanci. (syl) DÛl âsm hlásí miliontou tunu Pfiekroãili i produkci uhlí stanovenou pro první ãtyfii mûsíce leto ního roku STONAVA Konec ranní smûny v nedûli 4. kvûtna znamenal na stonavském Dole âsm vytûïení milionté leto ní tuny uhlí na této achtû. To pfiedstavuje pfiekroãení dûlnû technického plánu od poãátku roku o tun. Slavit mohou havífii v ech sedmi kolektivû v rubání, mákli si a stálo to za to. V tu nedûli jely naplno v echny stûny. Nakonec se ukázalo, Ïe jsme milion pfiekroãili o 425 tun, uvedl vedoucí v roby Petr Sk va. Kromû pocitu dobfie odvedené práce to také znamená i pfiíznivé vstupy do ekonomiky achty. Tentokrát nebylo poraïen ch. Vítûzi jsou v ichni, fiekl Sk va s tím, Ïe zrovnomûrnili práci kolektivû. Nenesl to na bedrech jeden ãi dva a ostatní se vezli. lapali v ichni, uvedl. Bûhem prvních ãtyfi mûsícû tohoto roku nemûli na tûchto úsecích vût ích v padkû. VytûÏení leto ního prvního milionu tun uhlí dosáhli pfii maximálním dûrazu na bezpeãnost práce. Zásluhu na tom mají kolektivy hlavních pfiedákû Karla Szczotky, Na milionovém úspûchu na Dole âsm se podílely v echny kolektivy. Tomá e Langra, Piotra Wowry a Romana Valchafie na závodû Jih a part hlavních pfiedákû Rostislava palka, Tomá e Kovala a Grzegorze Dombka na závodû Sever. V rámci milionového úspûchu byla zaznamenána i pfiíznivá nálada mezi havífii, ktefií se nechali sly et, Ïe se jiï tû í na novou technologii POP Chtûli by se s ní pochlubit je tû lep ími v sledky. Co k tomu také pfiispûlo: Svorníková v ztuï její nasazení se ukázalo jako krok správn m smûrem. Tato technologie byla jednou z klíãov ch. Znamenalo to i snadnûj í a bezpeãnûj í práci. Pfiekliz bez demontáïe aï o tfii t dny se díky tomu zkrátily ve dvou pfiípadech ãasy uveden ch operací. TûÏké v ztuïe zvládli stûhovat FOTO: Radomíra Grimmová vcelku i mezi závody, a to aï na devítikilometrovou vzdálenost. Odpadla nároãná demontáï a doprava na povrch. Zvládli tektoniku v porubu je zlobila prakticky po celou dobu kopání, ale chlapi od Dombka si s tím nakonec poradili. Tam, kde podle pûodních projektû poãítali s 1500 tunami, získávali aï 3000 tun uhlí. Radek Luk a Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Po,burze dobr ch nápadû shromaïìují námûty na zlep ení bezpeãnosti DÒL âsm KaÏda stovka dobra! Tak co bych to nevyzku- al?! AspoÀ se uvidi, jestli ten na fieditel dodrïi slovo. Tak to byla jedna z reakcí chlapû z Dolu âsm na vyhlá ení tzv. Burzy dobr ch nápadû. Vyburcovat lidi k pfiem lení, ke sledování toho, co se na pracovi tích dûje, navnadit je, aby pfiicházeli s námûty a návrhy, jak a kde uspofiit materiálové náklady, zlep it pracovní postupy, odstraàovat nedostatky... To byl hlavní smysl této akce. editel dolu Josef Kasper pfiitom slíbil, Ïe v echny smysluplné nápady finanãnû odmûní. Do vestibulû závodû Sever a Jih byly v únoru nainstalovány schránky, do kter ch zájemci aï do poloviny bfiezna vkládali písemné námûty. Se lo se jich nûkolik desítek. Dnes uï je rozhodnuto, Ïe zhruba dvû tfietiny z nich, respektive jejich autofii budou odmûnûni pûtistovkou. Nejde o Ïádné technické vynálezy ani pfievratná fie ení pfiiná ející statisícové úspory, upozoràuje éf hodnotitelské komise a hlavní inïen r dolu Petr Horák. lo pfiedev ím Schránky ve vestibulech závodû Sever a Jih Dolu âsm se plní námûty jak zv it bezpeãnost na achtû. o to, abychom lidem pfiipomnûli nutnost etfiit energií, materiálem i lidskou prací. ZdÛraznit, Ïe vedle plnûní úkolû v tûïbû a raïbû jde také o zdánlivé maliãkosti, které v souhrnu mohou ovlivnit celkov hospodáfisk v sledek achty. Nejvíce nápadû (34 procent) bylo podáno v oblasti úprav a renovace zafiízení a také na zlep ení organizace práce (29 proc.). Bronzov stupínek obsadily nápady na etfiení nákladû materiálu a energie (26 proc.). Zb vající procenta pfiipadají na zlep ování bezpeãnosti. Nûkteré návrhy se je tû vyhodnocují. Zkoumají se pfiedev ím technická fie ení, zda jsou prakticky vyuïitelná, jak dalece ekonomicky pfiínosná, zda realizovatelná s ohledem na legislativu ãi souhlas v robcû pfiíslu ného zafiízení. Nicménû manaïerûm achty je jasné, Ïe se jedná o povûstné první vla tovky. NejenÏe bûhem nûkolika dnû úspû n m úãastníkûm Burzy dobr ch nápadû onu pûtisetkorunu pfiedáme, ale uï teì jsme vyhlásili dal í kolo. Tentokrát je zamûfieno v hradnû na bezpeãnost pfii práci, pfiipomíná Petr Horák. Ve vestibulu máme opût speciální schránky, do kter ch lidé vkládají své nápady. Mnohé z nich jistû budou opût finanãnû ocenûny a hlavnû brzy uvedeny do Ïivota achty. TEXT A FOTO: Josef Lys

2 2 Z OKD 7. kvûtna 2008 ÚVODEM VáÏení ãtenáfii, na DÛl Paskov jsem nastoupil v minulém mûsíci. Prvním úkolem bylo rychle se seznámit s nov m prostfiedím, nov mi spolupracovníky, zabûhnut mi systémy a provozní problematikou. Vzhledem k nepfiíznivé situaci ve v robû a pfiipravenosti na Dole Paskov jsme zaãali pracovat na konsolidaãním programu pro dal í období, proto jsem je tû nestaãil nav tívit úpravnu Paskov a závod Fren tát. To mû ãeká v nejbliï ím období. Velmi velk m problémem na Dole Paskov je nedostatek kvalifikovan ch pracovníkû pro práci v podzemí. VÏdyÈ se letos zatím nedafií doplàovat stavy po zamûstnancích, ktefií z Paskova z rûzn ch dûvodû odcházejí. Pro kaïdého zamûstnance je jistû velmi dûleïité kromû v dûlku mít na pracovi ti dobré vztahy s kolegy. KaÏd z nás mûïe ovlivnit kvalitu pracovních vztahû. ídící pracovníci by mûli umût vyslechnout své podfiízené, fie it opodstatnûné pfiipomínky a vyuïívat tvûrãí potenciál zamûstnancû. Na druhé stranû mohou zamûstnanci sv m zodpovûdn m, poctiv m a iniciativním pfiístupem vytvofiit dostateãn prostor pro zlep ení pracovních vztahû na pracovi ti, v kolektivu. Tam, kde jsou kvalitní mezilidské vztahy a dobré pracovní prostfiedí, tam jsou vytvofieny základní pfiedpoklady pro fie ení sloïit ch situací a plnûní nároãn ch úkolû. Myslím si, Ïe právû v této oblasti má mnoho z nás co vylep ovat. Zdafi bûh! Vladislav Szmek, fieditel Dolu Paskov KdyÏ chlapi vûdí, co stojí vychovat dítû Kolektiv Rostislava Walici z Dolu Darkov získal primát, kter mu uï nikdo nepfiebere DÒL DARKOV Kolektiv rubání 4 ze závodu 3 Dolu Darkov hlavního pfiedáka Rostislava Walici není tfieba nijak zvlá È pfiedstavovat. Na úseku Ivana Hrubého patfií ke zku- en m matadorûm a letos v lednu se bl skl v porubu mûsíãní tûïbou pfies 111 tisíc tun. To je nejvy í mûsíãní tûïba, jakou kdy na darkovské achtû dosáhl vlastní kolektiv. V ak se o tom psalo hodnû i na stránkách Horníka. KdyÏ nûco dûlám, tak aè to stojí za to, usmívá se hlavní pfiedák pfii vzpomínce na tu slávu. Hned ale dodává, Ïe ani tento v sledek nepovaïuje za koneãn. Pokud na nás vyjde dobr porub, je tû letos bychom ho rádi pfiekonali. Motivace nám nechybí. Je tu rivalita a hecování s dal ími osádkami, a také vidina opékání prasátka ãi jiné podobné odmûny. âlovûk není stroj, obãas si musí sednout a pobavit se s kolegy. Je fajn, kdyï se to podafií alespoà dvakrát do roka. Hlavní pfiedák Rostislav Walica s ekem pro sdruïení svatá Barbora. FOTO: B. KrzyÏanek Chlapi z rubáàového kolektivu Rostislava Walici z Dolu Darkov jdou pfiíkladem nejen v plnûní pracovních úkolû, ale také pokud jde o pomoc dûtem ze svaté Barbory. FOTO: DÛl Darkov Je to pár dnû, co si 130ãlenná osádka Rostislava Walici zajistila také jin primát. A ten uï jí na rozdíl od rekordu nikdo nesebere. Stala se totiï prvním kolektivem z dolû OKD, kter uï podruhé vûnoval finanãní dar na konto Obãanského sdruïení svatá Barbora. Asi není tfieba pfiipomínat, Ïe jde o organizaci, která peãuje o dûti havífiû, které ztratily otce pfii ne tûstí v dole. Celkovû Walicovi horníci pfiispûli na kluky a holky od Barborky ãástkou korun. Loni jsme pfiedávali ná dar zástupcûm svaté Barbory v bfieznu. Od té doby uplynul rok a nám pfii- lo správné uspofiádat sbírku znovu, fiíká skromnû Rostislav Walica. Pfiesvûdãovat nikoho nemusel. Prostû jsme se zeptali a kaïd dal, kolik chtûl. Je to otázka svûdomí. âlovûk na to nemûïe myslet, ale achta je obãas nevyzpytatelná. I my jsme pfied tfiemi lety ztratili dva kamarády. tefan KaluÏník dûti nemûl, ale Jan Janáã byl otcem dvou dûvãat, vzpomíná hlavní pfiedák. O tom, co to znamená vychovávat dûti, ví Rostislav Walica své. Sám má dvû dcery ve vûku osm a dvanáct let, pfii ãemï ta star í, Magdaléna, si zvolila na dívku vskutku neobyãejn koníãek dala se na lední hokej. Je to takov kluk v sukních, smûje se py n otec. Za Tû ín hraje uï ãtyfii roky a je brankáfikou. Dovedete si ale pfiedstavit, jak je to finanãnû nároãné. Teì navíc pfiestupuje do Karviné. TakÏe to bude je tû draï í. Samozfiejmû, radit svaté Barbofie, aby investovala do dívãího hokeje, nemíní. Co je pro jejich dûti nejlep í, mohou posoudit pouze samotné maminky. My jsme rádi, Ïe mûïeme pomoci, du uje se Rostislav Walica. A kdyï uï si bere slovo, neubrání se ani nûkolika vûtám do vlastních fiad. Vloni nás nabudil pfiíklad kolektivu kolegy Mirka Prekopa, kter s tím zaãal jako první. Chtûli Co je pro dûti nejlep í, mohou posoudit pouze maminky, my jsme rádi, Ïe mûïeme pomoci. jsme odstartovat iniciativu i mezi rubáàov mi kolektivy na jin ch achtách. Trochu nás pfiekvapuje, Ïe se jich nepfiipojilo víc. Myslím si, Ïe ty peníze jsou dobfie vyuïity ve prospûch dûtí na ich kamarádû. Chlapi na ostatních dolech to urãitû pocièují stejnû. MoÏná prostû chybí nûkdo, kdo by se toho ujal. My jsme to vyfie ili ve vedení, zam lí se hlavní pfiedák z Darkova. Padnou jeho slova na úrodnou pûdu? Bohuslav KrzyÏanek Podrobnosti o grantech Nadace OKD Nadaãní kanceláfi je v tûchto dnech doslova zavalena va imi náv tûvami, telefony a y, v prûmûru vyfiizuje 70 náv tûv a dotazû t dnû. Abychom vám ulehãili práci, pfiiná íme je tû jednou v echny základní informace hezky na hromádce. Nadaãní programy Pro zdraví Program podpofií nejzajímavûj í projekty z oblasti zdraví a sociální péãe. Zamûfií se napfiíklad na investiãní projekty zdravotnick ch i sociálních zafiízení, zlep ení Ïivotních podmínek souãasn ch i b val ch zamûstnancû spoleãnosti OKD a nezapomene ani na pozûstalé po obûtech dûlních ne tûstí nebo zdravotnû postiïené spoluobãany. Pro radost a vzdûlání anci uspût mají pfiedev ím projekty zamûfiené na dal í uplatnûní absolventû vysok ch a stfiedních kol nebo na v chovu specialistû v oborech, které trpí nedostatkem pracovních sil. Nadace podpofií také rozvoj místních a hornick ch tradic stejnû jako volnoãasové a kulturní aktivity. Pro budoucnost Podpora bude zamûfiena nejen na projekty zlep ující kvalitu Ïivotního prostfiedí, ale také na ekologick zpûsob Ïivota nebo aktivity pro cestovní ruch. Samostatnou kategorii tvofií podpora nápadû, které zlep í podmínky pro Ïivot v na em regionu. Pro Evropu Nadace OKD nabízí neziskov m organizacím pomoc pfii získávání prostfiedkû ze strukturálních fondû Evropské unie. Vybran m projektûm poskytneme pfiíspûvek na odborné zpracování projektu, aby mûly co nejvût í anci uspût pfii získání bruselsk ch grantû. Jarní grantové kolo Kdo mûïe Ïádat o grant Právnické osoby se sídlem na území âr nadace, nadaãní fondy, obãanská sdruïení, obecnû prospûné spoleãnosti, náboïenské spoleãnosti, registrované církve a dal í nepodnikatelské subjekty a také fyzické osoby s bydli tûm na území âeské republiky, které provozují kolská ãi zdravotnická zafiízení. Îádat o grant naopak nemohou firmy a Ïivnostníci. Jak podat Ïádost Jednodu e staãí vyplnit formuláfi, kter je ke staïení na nadaãním webu. Plusové body získají Ïadatelé, které pfiedloïí dal í nepovinné materiály v roãní zprávu, doporuãení partnerské organizace nebo radnice ãi aktuální ãíslo ãasopisu. Termíny Uzávûrka pro podávání Ïádostí je 31. kvûtna Pro pfiijetí Ïádosti je rozhodující datum po - tovního razítka, odeslání u nebo datum osobního doruãení do sídla nadace. Projekty zaslané po termínu uzávûrky nebudou hodnoceny. Více informací na internetov ch stránkách

3 7. kvûtna 2008 Z OKD 3 Nejvût í nákup? Za milion! PraÏská obchodnice s cenn mi papíry vidûla Ïivé havífie prvnû v Ïivotû KARVINÁ (aho, uzi) Smutna? ak dyè ste vesela! To prakticky vïdy sly ela Marie Smutná, kdyï se pfiedstavila horníkûm ze závodu âsa na Dole Karviná. Drobná blond nka pocházející od Prahy se s nimi setkala prvnû v Ïivotû, kdyï ji Patria Direct, a. s., vyslala coby obchodnici s cenn mi papíry nabízet akcie spoleãnosti NWR. Zpoãátku jsem se havífiû skuteãnû bála. Je to mûj první pracovní v jezd, a do tak neznámého prostfiedí. Mûla jsem strach z nich i ze spousty otázek, ãekala jsem, Ïe horníci budou mít málo informací. Mé obavy se v ak nenaplnily. Vedení i samotní havífii jsou milí. Velmi dobfie se mi s nimi spolupracuje, nechala se sly et Smutná. Na Armádû, respektive na Severu achty âsm se s kolegyní pohybovala od pondûlka 28. dubna aï do pátku 2. kvûtna. Zájem o akcie se podle ní vyvíjel postupnû. První dva dny byly víceménû jen informativní. Stfieda, nejvût í nápor. Dal í den, to byl státní svátek, takïe lidí nám tady ubylo, uvedla sympatická obchodnice. A jak a komu se prodávalo? Nejvíce fiadov m horníkûm, nejménû lidem z kanceláfií. Akcie si koupilo i nûkolik technikû, ekonomick ch pracovníkû a námûstkû. Chodili zamûstnanci v ech vûkov ch kategorií, nejãastûji lidé ve vûku okolo ãtyfiiceti let, vysvûtlila Smutná vycházející z dotazníkû, které dávala akcionáfiûm vyplàovat. Na závodû âsa zaznamenala také jeden rekord jist ãlovûk investoval do cenn ch papírû spoleãnosti NWR rovn milion korun! Jeho totoïnost si ov em nechala pro sebe, nestál o to. Nákupy byly ve znaãném cenovém rozpûtí. Od Marie Smutná je po sv ch prvních zku enostech s havífii v Karviné veselá. dûlalo okolo deseti tisíc, dodala. se akcie prodávaly. FOTO: Radek Luk a toho milionu aï po jedin kus za 508 korun. PrÛmûrnû to v ak Pracovník z Armády jde z personálního oddûlení, kde DÛvûra by byla, leã rozhodnost chybí Co fiíkají pracovníci na,armádû na prodej akcií spoleãnosti NWR KARVINÁ Milion korun! Tolik dal ãlovûk z pochopiteln ch dûvodû tající svou identitu, do cenn ch papírû spoleãnosti NWR. Bylo to na závodû âsa Dolu Karviná, kde jsme vyzpovídali na toto téma nûkolik pracovníkû. Otázky byly dvû: Jak se díváte na aktivitu s akciemi? a Koupili byste? Stanislav âurda (40), Karviná, dûlní elektrikáfi: Vítám to, mám rûzné formy spofiení a ãlovûk musí myslet do budoucna, co bude. Akcie jsem koupil! Nevím, jestli budu dále robit na achtû nebo budu vyfiazen. Tfieba mít nûco v záloze. Taky musím myslet na dûchod, takïe to beru jako dobrou investici do budoucna. Jifií afiec (31), Havífiov, dodavatel strojû: Akcie bych si urãitû koupil, protoïe si myslím, Ïe to má budoucnost. Patfiím ale k dodavatelské firmû, a proto je tû tu anci nemám. OKD se hodnû roz ifiuje a investuje. Tím, Ïe lidé kupují akcie, nemusí mít strach o práci, jde vidût, Ïe firma má obchodní potenciál. Jifií Jakubec (40), Karviná, dûlní zámeãník: Prodej akcií nám, zamûstnancûm OKD, povaïuji za dobrou vûc. Kdybych mûl na to peníze, tak bych urãitû neváhal a nûjaké ty akcie koupil. Ludovít Opatock (43), Karviná, horník v rubání: Samozfiejmû bych nûjaké koupil. UÏ jsem se na to i díval, ale zatím rozm lím a rozhoduji se. Je to perspektiva do budoucích let. Kolik bych na to dal? Statisíce urãitû ne! Snad desetitisíce korun, to bych byl ochoten do pofiízení akcií NWR investovat. Milo Krajã (42), Karviná, kombajnér: Zatím to vypadá pûknû, ale uvidíme, jak to pûjde dál. Osobnû zatím Ïádné akcie nemám, protoïe nám neplatí tak, abychom si je mohli dovolit koupit. Jo, kdyby tak platili více, tak bych do toho urãitû el. Mohlo by to b t jako rezerva do budoucnosti, jako pojistka na stará kolena. Radim Vichnovick (31), Havífiov, horník v rubání: Já se domnívám, Ïe je to taková bouda na nás zase chystaná. MoÏná, Ïe se vlastníci toho chtûjí tak trochu zbavit a my na to doplatíme. Jsem proti tomu! UÏ kdysi se mi nelíbilo, kdyï stát pustil kontrolu dolû a odprodal je do soukrom ch rukou. Akcie bych z tûchto dûvodû urãitû nekoupil. TEXT: Pavla Fulneãková a Radek Luk a FOTO: Radek Luk a Burzovní start: 425 Kã Cenu zvedl na horní hranici mimofiádn zájem investorû z celého svûta PRAHA Akcie tûïební spoleãnosti New World Resources (NWR), majitele spoleãnosti OKD, v úter zahájily obchodování za cenu 13,25 GBP (425,83 Kã) za akcii. V rámci nabídky bylo prodáno akcií, coï je 31,5 % zapsaného akciového kapitálu NWR. Investofii by pfiitom koupili sedmkrát více akcií, jejich zájem se proto musel krátit. Zamûstnanci OKD v ak dostanou v echny akcie, o které poïádali. Celá nabídka má pfii stanovené cenû hodnotu 1,1 miliardy liber (35,26 miliardy Kã), coï je vûbec nejvy í nabídka primárních akcií v âr. Informovala o tom Patria. Transformovali jsme NWR do tûïební spoleãnosti svûtové úrovnû, která se nalézá v samém ohnisku prûmyslového rûstu ve stfiední Evropû. Síla poptávky, jíï jsme byli v procesu IPO svûdky, odráïí zájem investorû o oblasti, jimï se vûnujeme tedy rostoucí obchod s vysoce kvalitním uhlím a koksem. Vítáme v echny na e nové akcionáfie a cítíme závazek rozvíjet v pfií tích letech na e podnikání takov m zpûsobem, kter maximalizuje jejich investice, komentoval aktuální v voj místopfiedseda pfiedstavenstva NWR Zdenûk Bakala. Nabídka byla velmi dobfie pfiijata investory v âeské republice a v Polsku, investofii z tûchto zemí si objednali pfiibliïnû deset procent nabízen ch akcií. Doslova ze v ech koutû svûta byla zaznamenána silná a velmi kvalitní poptávka ze strany investorû (bank, investiãních fondû nebo poji Èoven). V nos z prodeje akcií pouïije NWR na investice do dolû OKD i na své rozvojové projekty, které zahrnují prûzkum loïisek, spoleãné podniky nebo strategické investice do nov ch i zakonzervovan ch dolû. (vs) Dal í podrobnosti i na stranû 4 Aktuálnû z prvního dne obchodování: Akcie NWR se hned první den zafiadily na praïské burze k nejlep ím. PfiibliÏnû dvû hodiny po zahájení prodeje se prodávaly za 441 korun, coï znamenalo rûst od zahajovací ceny o zhruba 3,5 procenta. Objemem obchodû za témûfi pûl miliardy korun patfiilo akciím NWR druhé místo na trhu za energetickou skupinou âez.

4 4 Za branami OKD 7. kvûtna 2008 DÛchodem Ïivot zdaleka nekonãí Penzisty z povrchu b valého Dolu Odra podporuje jedinû OKD OSTRAVA-PET KOVICE Srdeãná vítání, pevné stisky rukou, milé pozdravy, vfielá objetí i pfiátelská políbení nic z toho nechybûlo v pátek 30. dubna v sále Kulturního domu v Ostravû-Petfikovicích. Po roce se tam se li b valí povrchoví zamûstnanci Dolu Odra na aktivu svého klubu dûchodcû. O tom, Ïe pfii li rádi, tfiebaïe nûktefií o holích ãi jinak poznamenaní vûkem a zdravotními problémy, svûdãí skuteãnost, Ïe z 60ãlenné základny se jich dostavilo 55. Úãast jako hrom! Jsem v dûchodu uï dvacet let, ale tak skvûl v bor, tak milé a aktivní vedení jaké máme v posledních letech, jsem v poãátcích neza- Václav Nováãek (80) nedá na ãleny v boru KD dopustit. Helena Schneiderová, pfiedsedkynû a du e KD Dolu Odra. Ïil, rozpl vá se 80let Václav Nováãek s dárkov m balíãkem v náruãí. Ten dostal na aktivu od sv ch b val ch spoluzamûstnancû ke svému leto nímu Ïivotnímu jubileu. Spolu s ním obdobn dárek obdrïelo dal ích 13 jubilantû (75, 70 a 65let ch). Jednou z nejstar ích je v ak 86letá Blanka Miklendová. Její vûk by jí v ak hádal málokdo. Drobná, usmûvavá, peãlivû upravená dáma s mladistv mi rará ky v jiskfiiv ch oãích toho je tû hodnû zvládá. A nejen ve v boru a jako dûvûrnice klubu, která na Hluãínsku nav tûvuje ty, ktefií na tom nejsou zdravotnû nejlépe. KdyÏ jsme se jí mj. ptali na recept její ãilosti, ibalsky se usmála s pohledem upfien m na jednu ze sv ch kamarádek. A ta spustila: Jo, Blanka, to je ãiperka. Chová drûbeï, seãe trávu, obhospodafiuje zahrádku copak zahrádku, je to pofiádn flák, má 32 arû. Paní Blanka nám pak prozradila, Ïe ráda ãte, mj. i Horníka. KoneckoncÛ v ichni ho mûli na stole a jak nám povûdûli, je to pro nû prakticky jedin zdroj pravideln ch informací o dûní v OKD. Na í tûïební spoleãnosti jsme vdûãni za to, Ïe nám prostfiednictvím Koordinanãního v boru dûchodcû pfii OKD posílá stokorunu na kaïdého na eho ãlena, svûfiila nám pfiedsedkynû klubu Helena Schneiderová. Je to pfiilep ení na na i ãinnost. Po zániku na í achty od nikoho jiného pfiíspûvek nedostáváme. Máme alespoà nûco na pokrytí nákladû na tento aktiv nebo na kaïdoroãní Blanka Miklendová (86), dûvûrnice klubu dûchodcû. Pfii tombole se dûchodci z povrchu b valého Dolu Odra dobfie bavili. v let. Loni jsme nav tívili hrad Sovinec, Vrbno pod Pradûdem a Karlovu Studánku, letos jedeme na zámek do Kunína a do muzea v Kopfiivnici, shrnula hlavní aktivity klubu. Zapomenout v ak nelze ani na závûreãn bod páteãního aktivu. Tím byla tombola. Desítky vûcn ch cen udûlaly nejen radost v hercûm, ale samotné losování vytvofiilo veselou atmosféru plnou vtipn ch poznámek a upfiímného smíchu. Stáfií, úbytek sil, samota, absence mezilidsk ch vztahû to jsou stra áci mnoh ch penzistû. Ti z klubu dûchodcû povrchov ch zamûstnancû b valého Dolu Odra se jich aï tak nemusejí bát. Je to díky tûm, ktefií se jim vûnují, i díky tomu, Ïe se scházejí, povídají si, vzpomínají, ale také sledují souãasné dûní a poznávají novinky, registrují zmûny. Tfieba na v letech nebo prostfiednictvím na eho Horníka. DÛchodem totiï Ïivot zdaleka nekonãí. TEXT A FOTO: Josef Lys Baro e nechtûli, zato mají Dudka Fotbalov klub Odra Wodzis aw zve ãeské firmy a fanou ky OSTRAVA MKS Odra Wodzis aw Âlàski, polsk fotbalov klub, ve kterém se o místo ucházel i ãesk reprezentaãní útoãník Milan Baro, podepsal v pondûlí 28. dubna v Ostravû smlouvu o vzájemné spolupráci s ostravskou âesko-polskou obchodní komorou. Klub nabízí spolupráci v oblasti marketingu a propagace, komora mu bude pomáhat jako koordinátor ãeské úãasti na pfiípravû infrastruktury pro mistrovství Evropy ve fotbale Euro 2012, které se bude konat v Polsku. S ãesk mi firmami máme ty nejlep í zku enosti, jsou to solidní a spolehliví partnefii. Proto bychom s nimi rádi navázali ir í kontakty, vysvûtlil úãel smlouvy pfiedseda Odry Ryszard Nowak. Ale nejde nám jen o podniky. Rádi bychom u nás uvítali i ãeské fotbalové fanou ky. Slibuji, Ïe kdyï prokáïou u vstupu ãeské obãanství, zafiídím, aby je pustili na stadion zdarma. Mûstsk sportovní klub Odra Wodzislaw Âlàski je nejenom v polsk ch podmínkách urãitou zvlá tností. PfiestoÏe pûsobí ve mûstû, které nemá ani 50 tisíc obyvatel, od roku 1996 hraje pravidelnû nejvy í polskou soutûï. Má to své klady i zápory. Podporu musíme hledat v irokém regionu. Na druhé stranû na i fanou ci mohou chodit na fotbal i s rodinami a mohou se tu cítit v bezpeãí, uvedl Ryszard Nowak. A jak je to s Milanem Baro- em? Vzhledem k blízkosti hranic v Odfie pravidelnû hrají fotbalisté z âech. Jedním z tûch, ktefií mûli zájem o místo v t mu, byl opravdu i zaãínající Baro. BohuÏel trenér tehdy nerozpoznal jeho potenciál a odmítl ho, vysvûtlil s úsmûvem Ryszard Nowak. Nositelem nejslavnûj ího fotbalového jména je tak v klubu bratr vítûze Ligy mistrû a b valého Baro ova spoluhráãe a z Liverpoolu, brankáfie Jerzyho Dudka, Dariusz. Namísto ãeské útoãné hvûzdy pak za Wodzis aw druh m rokem nastupuje dal í ostravsk odchovanec Daniel Rygel. Pfiestoupil sem z Vítkovic a svoje nové angaïmá si pochvaluje. Je to takov mal»rodinn «klub, kde si v ichni vïdy vyjdou vstfiíc. To se pak dobfie pracuje, sdûlil pro Horník. Dodejme, Ïe i Odra má hornické kofieny. Svûdãí o tom i její dfiívûj í názvy Horník, Hornick sportovní klub (GKS) nebo GKS Odra. Dnes se uï ve Wodzis awi netûïí, pfiesto nadále spolupracujeme s doly Jastfiembské uhelné spoleãnosti. A havífii jsou samozfiejmû i mezi na imi fandy, uvedl pfiedseda Ryszard Nowak. TEXT A FOTO: Bohuslav KrzyÏanek Smlouvu podepsali (zleva) Ryszard Nowak a zástupci âpok místopfiedseda Jan urek a fieditelka Magdalena Holeksová. INFORMOVALI O NÁS Nabídka akcií NWR zaujala také Poláky POLSKO (bk) Vlnu zájmu vyvolala vefiejná nabídka akcií spoleãnosti NWR také v Polsku. O podrobnostech informují v echny burzovní servery a sdûlovací prostfiedky. V ímají si skuteãnosti, Ïe po zahájení obchodování na burze v Lond nû vzrostla jejich cena z 13,5 na 14 GBP. V Polsku budou akcie NWR uvedeny na burzu cenn ch papírû ve Var avû 14. kvûtna. Pro Poláky je burzovní debut NWR atraktivní také z hlediska ohlá en ch investic v jejich zemi. Jde zejména o v stavbu nového dolu v obci D bieƒsko a tûïbu na loïisku b valého Dolu Morcinek v Kaczycích v rámci joint venture s Jastfiembskou uhelnou spoleãností. Podle odhadû dosáhnou náklady na realizaci projektu v D bieƒsku od 600 do 800 mil. eur, informuje polská tisková kanceláfi PAP ve zprávû z tiskové konference s pfiedstaviteli NWR. UÏ nûkolik let realizujeme projekt v stavby nového dolu v D bieƒsku. Na e odhady, které se je tû mohou zmûnit, hovofií o investici v hodnotû od 600 do 800 mil eur, cituje PAP místopfiedsedu pfiedstavenstva NWR Zdenka Bakalu. Spoleãnost nyní ãeká na udûlení vládní koncese. PfiedloÏili jsme koneãnou Ïádost o povolení tûïby, která ãeká na schválení na ministerstvu Ïivotního prostfiedí, dodal Bakala. Podle pfiedstavitelû NWR bude tûïba v D bieƒsku zahájena pravdûpodobnû do pûti let. Jednáme nyní o harmonogramu prací. Zdá se, Ïe pût let je pfiijatelná doba, upfiesnil podle zprávy PAP pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel spoleãnosti OKD Klaus-Dieter Beck. Roãní tûïba v D bieƒsku by mûla dosahovat okolo 4 mil. tun uhlí. Na dole by mûly vzniknout asi tfii tisíce pracovních míst. Velkou pozornost vzbuzuje u na ich severních sousedû zámûr NWR tûïit ve spolupráci s Jastfiembskou uhelnou spoleãností loïiska b valého Dolu Morcinek. Nejsme v tomto smûru tak daleko, jako v pfiípadû D bieƒska. Pfiijali jsme ale opatfiení, abychom prûbûh pfiíprav urychlili, cituje PAP fieditele OKD pro strategick rozvoj Jána Fabiána. Realizace projektu bude závislá na získání v ech nutn ch povolení od báàsk ch a samosprávn ch orgánû. Pfiedstavitelé NWR v Polsku informovali rovnûï o tom, Ïe zvaïují i jiné projekty na území Polska. Potvrdili, Ïe mají zájem o pfievzetí privatizovan ch dolû. Chceme se úãastnit konsolidace v Polsku. Pokud polská vláda pfiistoupí na privatizaci hornictví, budeme pfiipraveni se tohoto procesu zúãastnit. Stanovili jsme uï nûkterá aktiva, o která bychom mûli zájem, fiekl podle PAP Zdenûk Bakala. NWR sleduje mezi jin mi v voj v Jastfiembské uhelné spoleãnosti a na dole Bogdanka.

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY...sprosÈák! Chtûla jsem oãkovat proti klí Èové nákaze a fiekl mi, aè nemám obavy, Ïe na mnû uï nevleze ani to klí tû... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Také foto otevfiené tlamy údajnû nejnebezpeãnûj ího afrického zvífiátka vás dokázalo naladit do pofiádnû veselé atmosféry. Nic naplat, odmûnu v podobû usmûvavé stovky si mohou z redakce odnést pouze tfii autofii, jejichï vtipné glosy vybrala soutûïní komise. Doufáme, Ïe po jejich pfieãtení se s chutí zasmûjí i ti, na které se protentokrát nedostalo. Odmûnu si v redakci mohou vyzvednout: Lenka Berkusová z Ostravy-Zábfiehu, BoÏena Make- ová z Havífiova-Podlesí a Martina Lázniãková z Ostravy. Ten fotograf je opravdu k seïrání! (bl) Nádhern úsmûv, co? V ak mi taky moje hro anda nefiekne jinak neï Belmondo! (bm) Tak nevím, jestli mi tûch 30 Kã bude staãit? (ml) A od zvífiat opût k lidem. MotorkáfiÛm se v de tivém poãasí posledních dní moc nedafiilo a tak se to rozhodli rozïhavit alespoà v hospodû. Anebo Ïe by to byla je tû vzpomínka na pálení ãarodûjnic? TûÏko fiíct. KaÏdopádnû také autofii tfií nejvtipnûj ích textû k soutûïní fotografii ãíslo 19 budou odmûnûni stokorunou. TakÏe se tû íme. Uzávûrka bude Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, SoutûÏní fotografie ã. 19 SoutûÏní foto ã. 18 faxem na tel. ãíslo: , nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 19 zvefiejníme v dal ím ãísle novin. Pût generací na jedné achtû Rodina GrymÛ je od 19. století spojena s Dolem Michal OSTRAVA KdyÏ ãerstvá absolventka univerzity Karolina Grymová nastoupila jako správkynû depozitu na DÛl Michal, zjistila, Ïe patfií k páté generaci své rodiny spojené nûjak m zpûsobem s touto památkovou ostravskou achtou. Pfiímo na ní dûlal prapradûda Karel i pradûda Rudolf, dûda Oldfiich se o ni staral coby technik BáÀsk ch strojíren OKD a táta Rudolf zde pracoval na rozvodnû vysokého napûtí. Abych fiekla pravdu, vïdy kdyï sem pfiijdu, napadne mû, co bych dûlala na nûjakém zámku nebo hradu. Ta achta je prostû úïas, nechala se sly et Karolina, jeï má vystudovány dûjiny umûní a péãi o kulturní dûdictví. Na Dole Michal se stará o sbírky, pofiádání v stav ãi kulturních akcí, knihovnu i internetové stránky, a kdyï na to pfiijde, taky provádí. Sama je tû dûti nemám, ale pokraãovatelkou této tradice by mohla b t tfieba má netefi Maya. Je taky Grymová, poznamenala zatím poslední z dynastie na michálkovické achtû. Karolina je spolu s tátou také autorkou nové publikace o elektrizaci dolû v na em revíru. A jak to tedy vlastnû s rodinou GrymÛ za tûch 125 let okolo Dolu Michal vypadalo? Karel Grym ( ) první havífi v rodinû zaãal fárat okolo roku 1870, dûlal to patrnû od patnácti let, to se tehdy mohlo. Bydlel v domku ãíslo 48 v michálkovické hornické kolonii. Horníkem byl cel Ïivot. Jeho fotka se nedochovala. Mûl sedm dûtí, mimo jiné syna Rudolfa. Rudolf Grym (1891 aï 1944) pûvodnû voják, jenï si budoucí Ïenu Marii dovezl z Litvy, kde se narodila, po I. svûtové válce na koni. Po odchodu z armády byl na achtû jako stfielmistr a kováfi. Vedl si deník, ten ale zmizel. Zemfiel na zaprá ení plic. Mûl tfii dûti, mimo jiné syna Oldfiicha. Oldfiich Grym (1924) v estnácti byl za II. svûtové války totálnû nasazen jako pomocn horník, posléze jako dûlní elektrikáfi na EvÏence. AÏ do penze byl technik provozu elektro, nejprve Ústfiedních dílen OKD, pak BáÀsk ch strojíren OKR, do jeho pûsobnosti patfiil i DÛl Michal. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Tfii budiky, co zme se z mojimi synkami natahli pfiedminulu sobotu na nedûlu na est rano, abysme stihli frontu na Svatovaclavsku korunu, jak ju vystavovali na Hradû, mi bfiinkly do lebenû jak atomovy vybuch. Po sobotni tour de knajpa sem mûl hlavu plnu kovafiiãkuv s maliãkimi kladiveãkami, ale nûbylo zbyti! StavaÈ sem musel, bo bylo tfia pfiichystaè snidani a aji svaãinky do fronty. Ale zvladli zme to, a v sedum uï zme sedûli v metfie, smûr Hradãanská. Z metra zme vylezli kusek od starych zameckich schoduv, kaj za pana Ha lera kaïdy veãer chodila panenka s hochem a drïeli se za ruku... Ja sem vystup po nich na Hrad tak romanticki nûproïival. Pravda, ze zaãatku sem vletûl do tych schoduv tajak by mi bylo dvacet, ale uï v prvni tfietinû mi zaãala hercna bu iè prudko a zbûsilo, tajak ãerno i do bonga. A kdyï sem ze sipanim vydychaval tyrycet rokuv kufieàa, vidûl sem ho poprve: men i, silnûj i, pfiehazovaãku pfies celu hlavu, ãerne bryle jak mafian a tak se na mnû divnû klebil, Ïe sem se myslel, Ïe po mnû vyjiïìa... Synci uï byli davno na vrchu a ja se furt e ãe belhal po tych schodach, no co vam mam fiikaè. A pokaïde, kdyï sem se zastavil, stal Mireãek, jak se tyn chlopek menoval, nade màu a klebil se. AÏ v zameckich zahradach, kaj zaãinala asi pulkilometrova fronta, sem zistil, Ïe se nû klebil na mnû, ale na svoju robu, kera se belhala za mnu. KdyÏ ho dohnala, pravila mu laskyplnû: Zvládla jsem to, Mireãku! No a potym zaãalo to ãekaci martyrium. Ze zaãatku se fronta hybala dosè rychlo, takïe sem se myslel, Ïe do obida se to zvladnû. Ale prd. Byla jedna, kdyï zme stali pfied schodi - tûm na Hrad, za kerym uï bylo enem paru metruv pfies nadvofii do Vladislavského sala, kaj byly ty klenoty. Vûfitû, nûvûfitû, ale tuï pfied sal zme se dostali aï za dal i dvû a pul hodiny. Ale nûbylo to nûzajimave ãekani. Tam poznatû maleho ãeskeho ãlovûka, kery chce v ecko urvaè pro sebe bez ohledu na ostatnich. Bylo tam paru rodin s obeznimi dûckami, kerym dospûli drïeli mista na laviãkach bez ohledu na to, Ïe kolem stali Karolina Grymová s hornick m kahanem po pradûdovi. FOTO: Radek Luk a a archiv Rudolf Grym (1946) jeho profesní dráhu urãilo uï místo narození ve sluïebním bytû, kter byl v souãasné budovû správy spoleãnosti OKD. První nefárající, leã na Michalu mûl praxi coby uãeà elektromontér. Nakonec z Energetického dispeãinku OKD fiídil jeho napájení vysok m napûtím. Karolina Grymová (1975) oproti ostatním zmínûn m pfiíbuzn m má ãistû humanitní vzdûlání na Filozofické fakultû Ostravské univerzity. Na praxi se dostala na DÛl Michal a uï zûstala. V havífiském prostfiedí je jako doma, vïdyè i Ïije v b valé hornické kolonii ve Vítkovicích. Radek Luk a Fronta na korunu, aneb Co zme to za lidi e ãe star i ludû, neï sem ja. A kdyï se raz jeden stafiik sednul na lavku dfiiv niï jeden z tych bufitikuv, zle se na Àho obofiili rodiãe, Ïe im malem zasednul synaãka! Prosto na grcani! A potym zaãalo pfiedbihani. Naraz byl Mireãek ze svoju robku a dvumi babami, s kerymi se seznamili a byli celu dobu o kus za nami, tfii fiady pfied nami! Kaj se vzal, tu se vzal chlop v baretce, s parkem v rohliku a cpal se pfied nas. Zdupali zme ho, Ïe nûma pfiedbihaè a poslali za nas, ale mezi tym nas pfiedbûhla pûtiãlenna rodinka podle fieãi tu kajsik od Ostravy. UÏ zme ale nemûli sil se hadaè! E ãe, Ïe nûpr elo a nûbyla zima. Ale veãer sem zistil svuj tragicki omyl: nûvzal sem se ãopku a slunko na moji olysale hlavû zrobilo svoji... No ale musim pfiiznaè, Ïe to byla krasa a stalo za to se na Àu tych skoro sedum hodin vystaè!, pravil sem chlopum Na Upadnici o vystavû ãeskich korunovaãnich klenotuv. Kamo i pokyvali hlavami a tajak jeden fiekli, Ïe oni by v tej frontû nûstali. Enem Erìa pravil, Ïe by to moïna zkusil, ale hned dodal: Ty zje jak tyn chlop co pravil:,ten sex uï není to, co b valo! Dfiíve jsem zvládl i dvanáct ãísel za noc a dneska mnû uï po druhém bolí ruka! Fajne, ni?! TuÏ zdafi buh, va Lojzek

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 45 DÛl Darkov prochází pfievratnou inovaãní zmûnou strana 3 DNES V HORNÍKU Chvilka s televizí DÒL KARVINÁ Speciální

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního

zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 25. záfií 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 39 Nadace OKD pomáhá skautûm strana 11 DNES V HORNÍKU Pát leto ní standard STA Íâ est standardní v kon vyhlásili

Více

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 20. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 12 Program, kter v OKD nemá obdoby Zlat Permon pro DÛl Paskov PRAHA (syl) Dopis z âeského báàského úfiadu s

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

Tóny Janáãkova festivalu rozeznûly Láznû

Tóny Janáãkova festivalu rozeznûly Láznû 26. ãervence 2007 ãíslo 7 roãník XI Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, s tropick mi vedry si museli poradit nejen zdej í zahradníci, jeï nûkolikrát dennû zalévají zeleà a v echnu rozkvetlou krásu na záhonech a letos

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy

LázeÀsk ples pod zá titou první dámy 31. ledna 2008 ãíslo 1 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, v úvodním ãísle kaïdého dal ího roãníku LázeÀsk ch listû jsme Vás vïdy zdravili zasnûïen m obrázkem z Va ich oblíben ch Luhaãovic, letos v ak

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5

Jan Saudek retrospektiva Tik tak... ... strana 5 LISTY PRAHY1 KULTURNù SPOLEENSK MùSÍNÍK www.listyprahy1.cz 1. 31. 1. 2006 Procházka po domû plném Ïivota Pozdrav z Holandska... strana 2 Ateliér s vûní kûïe Eurocentrum Praha e i v Antarktidû Triglav páka...

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více