Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně studijní obor právo Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústavněprávní otázky rozhodčího řízení JIŘÍ ŠEVČÍK Akademický rok odevzdání: 2014/2015 V Brně dne

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ústavně právní otázky rozhodčího řízení zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. V Brně dne Jiří Ševčík 2

3 Poděkování: Na prvním místě chci poděkovat vedoucímu své diplomové práce JUDr. Davidu Kosařovi, Ph.D., LL.M., J. S. D. za jeho vstřícnost k tématům vzešlých ze zájmu studentů, za jeho inspirující přístup k ústavnímu právu a v neposlední řadě také za trpělivost a chápavý přístup k diplomantům. Poděkování posílám také ostatním vyučujícím na katedře ústavního práva, jejichž hodin jsem měl štěstí se zúčastnit, protože vždy prohlubovali můj zájem o tuto právní oblast a víru v existenci zábavné a povznášející výuky práva jako takového. V neposlední řadě děkuji své přítelkyni, rodičům, bratrovi, přátelům a všem dalším, kteří mi byli při psaní práce oporou a motivací, abych dílo zdárně dokončil. 3

4 Anotace Práce se zabývá právem domácího rozhodčího řízení z hlediska z hlediska ochrany základních práv a ústavněprávních koncepcí dělby moci. Krátce přibližuje výjimečnost rozhodčího řízení mezi ostatními alternativami soudního rozhodování, následně kriticky analyzuje aktuální legislativu a judikaturu a porovnává je v jejich vzájemné právní síle. V kontextu předchozího vývoje a odborné literatury definuje a popisuje problematická místa a identifikuje příčinu zjištěných problémů. V závěru práce jsou načrtnuty možné způsoby řešení aktuální nedokonalé situace. Klíčová slova rozhodčí řízení, rozhodčí doložka, rozhodčí nález, přezkum rozhodčího nálezu, rozhodce, nezávislost a nestrannost rozhodce, právo na spravedlivý proces Abstract The diploma thesis deals with Czech arbitrational law from the perspective of protection of human rights and constitutional ideas of separations of powers. The thesis briefly describes unique place arbitration has amongst others alternative disputes resolution methods, then examines contemporary legislation and jurisprudence and compares their legal power. In accordance with previous development and relevant literature defines objectionable practice or law and identifies source of such problems. By the end of the thesis are suggested some ways of possible solutions for the imperfect situation. Key Words arbitration, arbitration clause, arbitration award, review of arbitration awards, arbitrator, independence and impartiality of arbitrator, right to fair trial 4

5 Obsah Obsah... 5 Seznam použitých schémat... 6 Seznam použitých zkratek Úvod Rozhodčí řízení a ústavnost Alternativní metody řešení sporů Rozhodčí řízení v Česku Aktuální právní úprava Doktríny rozhodčího řízení Vzdání se práv předem Rozhodčí smlouva Osoba rozhodce Soudní přezkum rozhodčího řízení Složky práva na spravedlivý proces Právo na soudní ochranu, na zákonného soudce Nezávislost a nestrannost soudce (rozhodce) Průběh řízení Další chráněná práva Judikatura Nejvyššího soudu ČR K doktrinální otázce Zákonný rozhodce Nepodjatost rozhodce Platnost rozhodčí doložky a její přezkum Judikatura Ústavního soudu ČR K doktrinální otázce Zákonný rozhodce Platnost rozhodčí doložky a její přezkum Vzdání se práv předem Judikatura Evropského soudu pro lidská práva Věc Suda proti České republice ESLP a vzdání se práv Věc Suovaniemi a ostatní proti Finsku Judikatura Soudního dvora Evropské unie SDEU ve věci Asturcom Současný právní stav Problém chybějící koncepce

6 4.2 Rozporná praxe Výběr, nestrannost a nezávislost rozhodce Rozhodčí doložky a EU Nejednoznačný postoj Postavení arbitrážních center Přezkum rozhodčích nálezů a doložek Vzdání se práv De lege ferenda Závěr Seznam literatury Seznam použitých schémat A. Autorův náhled na vlastnosti ADR, s. 12 B. Rozhodčí řízení jako střet jurisdikční a smluvní doktríny, s. 15 Seznam použitých zkratek ADR alternative disputes resolution, alternativní (metody) řešení sporů, souhrnné označení pro metody rozhodování sporů mimo "obligatorní" státní orgány ČR Česká republika ESLP Evropský soud pro lidská práva EU Evropská unie Listina ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. novela zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony NS ČR Nejvyšší soud České republiky SDEU Soudní dvůr Evropské unie TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership Ústava ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 98/2013 Sb. ÚS ČR Ústavní soud České republiky ZRŘ zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. 6

7 1. Úvod Rozhodčí řízení tvoří jedinou autoritativní metodu rozhodování sporu mimo obecné soudy u nás. Zatímco však činnost obecných soudů je tak říkajíc v reflektorech a podrobována jak laické tak odborné kritice, rozhodčí řízení je tak trochu ve stínu, a spíše je předmětem zájmu odborníků. Zatímco míra ochrany základních práv před obecnými soudy je často komentována i mimo odborné kruhy, stejná otázka v případě rozhodčího řízení delší dobu netrápila ani profesionály. Přitom práva z Listiny základních práv a svobod 1 (dále také jen Listina ) rozhodně nejsou podmíněna typem řízení, kterého se jednotlivec účastní. Ústavní materie se nevyhnutelně promítá do celého právního systému a nejedná se jen o otázku základních práv, byť ta jsou nejviditelnější. De facto vypůjčením si soudní moci 2 má celý systém rozhodčího řízení návaznost k celkové dělbě moci uvnitř státu, která se projevuje hlavně v otázce vztahu rozhodčího řízení a moci soudní. Zpoza geografických hranic státu pak musíme brát v potaz mezinárodní smlouvy vtělené Ústavou ČR 3 (dále také jen Ústava ) do právního řádu, jejichž porušování by tedy stát v rámci své jurisdikce neměl trpět. To nás přivádí jednak zpět k ochraně základních práv, ale mohlo by se to týkat například i dalších oblastí, o kterých může být rozhodci rozhodnuto, byť je tato sféra silně omezena arbitrabilitou sporů u nás. 4 Výše uvedené je snad jasným důkazem, že rozhodčího řízení se neodehrává ve vakuu vyplněném pouze smluvním ujednáním dvou stran, ale naopak má jistý přesah do celkového uspořádání složek moci ve státě a není tedy záležitostí pouze práva jednoduchého, ale i ústavního. Ve své práci se chci zabývat vnitrostátním rozměrem rozhodčího řízení. Na téma chci nahlížet z hlediska ochrany práva na spravedlivý proces a z pohledu teorií vztahu rozhodčího řízení k moci soudní. Ústavní normy jsou totiž primárně vnímány jako prostupující celým právním řádem, 5 nicméně rozhodčí řízení je ze svého základního designu přísně autonomní systém. Nemohu se zbavit dojmu, že 1 ústavní zákon č. 2/1993, usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit ]. 2 Čímž myslím to, že ať už podle smluvní nebo jurisdikční doktríny stát z různých teoretických důvodů připouští, aby se na jeho území mohli účastníci právních vztahů vyjmout z jeho pravomoci a přenést tuto pravomoc na nestátní subjekt, a následně také uznává rozhodnutí tohoto subjektu. Viz podkapitolu 2.4 Doktríny rozhodčího řízení nebo DRLIČKOVÁ, Klára. Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu [online]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [cit ]. 204 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 443, s čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit ]. 4 viz podkapitolu 2.2 Rozhodčí řízení v Česku. 5 Takový závěr je dovoditelný už z čl. 87, odst. 1, písm. a) a d) Ústavy. Za důsledek tohoto "prosvítání" považuji závěry koncepce Drittwirkung, popisované např. zde: ENGE. E. Third Party Effect of Fundamental Rights (Drittwirkung). Hanse Law Review [online]. 2009, Vol. 5 No. 2, s. 1-3 [cit ]. 7

8 v domácích podmínkách byl dlouho kladen důraz na to druhé, a nesporný ústavní přesah do rozhodčího řízení (a naopak), byl spíše opomíjen. Na začátku provedu čtenáře krátkým exkurzem do teorie alternativních metod rozhodování sporů, na který následně navážu ústavně-právními souvislostmi jejich existence. Postihnu vývoj rozhodčího řízení v českých zemích s důrazem na nejpodstatnější rozdíly v jednotlivých úpravách. Zejména se zaměřím na přelomovou novelu zákona o rozhodčím řízení z roku (dále také jen novela ), která tehdy obsáhle reflektovala judikaturu postihující ty nejkritičtější mezery v úpravě. To pro mne bude odrazovým můstkem k tomu, abych ještě v této kapitole vypíchl místa, která podle mne novela zanedbala, nebo pominula úplně. Následně se k problematice pustím z opačné strany, směrem od ústavního pořádku. Postihnu pro řízení zásadní normy a zásady, tedy hlavně složky práva na spravedlivý proces a stručně shrnu jejich charakteristiku, tedy jakým způsobem přispívají k ochraně spravedlivého procesu, čím konkrétně se za řízení obvykle projevují nebo jakým způsobem se testuje jejich případné dodržení nebo nedodržení. Tím bych chtěl mít z jedné strany vymezenou doktrinální problematiku rozhodčího řízení a možná úskalí současné právní úpravy a z druhé strany relevantní ústavní normy a jejich nároky, které kladou na soudní rozhodování. V další kapitole provedu analýzu judikatury čtyř soudů, které mají silné slovo k rozhodčímu řízení v Česku, tedy Nejvyššího soudu České republiky (dále také jen "NS ČR", název státu dále také jen zkratkou "ČR"), Ústavního soudu ČR (dále také jen "ÚS ČR"), Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (dále také jen "ESLP") a Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku (dále také jen "SDEU", Evropská unie také jen "EU"). První a poslední jmenovaní mají silný vliv na judikaturu k rozhodčímu řízení, resp. rozhodčím doložkám, protože jsou povoláni ke sjednocování judikatury ohledně práva, které tyto skutečnosti reguluje. Druhé dva soudy zase jsou ochránci základních práv a svobod, tedy i práva na spravedlivý proces, a Ústavní soud je nadto ještě garantem ústavnosti jako celku má tedy mandát vyjadřovat se k dělení mocí uvnitř státu a tedy i vztahu moci soudní a rozhodčího řízení. Analýzou judikatury chci získat přehled o požadavcích soudu na podobu a průběh rozhodčího řízení, standard ochrany práv v něm zaručený, případně jestli se tento liší od obecného soudnictví a jaké jsou v tom případě podmínky vzdání se vyššího standardu obecné justice. V poslední kapitole pak chci zjištěné kvalitativní požadavky porovnat jednak se zjištěnými vlastnostmi a nedostatky z první části a jednak i mezi sebou navzájem jako porovnání konformity české praxe rozhodčího řízení (tedy právní úpravy a přezkumné judikatury) s judikaturou obou zahraničních soudů. Výstupem z této kapitoly rozdělím na dvě základní části: v jedné se vyjádřím ke konformitě české praxe s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie, tedy 6 zákon č. 19/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. (dále také ZRŘ) 8

9 té části české praxe, která je s nimi v rozporu, ve druhé shrnu, které aspekty rozhodčího řízení jsou problematické uvnitř české praxe, tedy jsou vykládány nejednoznačně nebo rozporně. Kapitolu i práci zakončím krátkou úvahu de lege ferenda. Do vztahu ústavního práva a rozhodčího řízení by samozřejmě mohlo spadat i mnohem více, zejména díky probíhajícím jednání o TTIP 7 institut investiční arbitráže a jeho nemalý vliv na politické dění v daných zemích, tím pádem i vliv na fungování ústavních institucí, nebo otázka uznání a vykonávání rozhodčích nálezů obecně. Dalším rozměrem problematiky, který úmyslně tak trochu opomíjím, je rozdíl mezi řízení se spotřebitelem a řízením nespotřebitelským. Toto ignorování jinak poměrně podstatného rozdílu má svoje odůvodnění. Předně práce se zaměřuje na problematiku z jiného pohledu, ústavní normy chrání jednotlivce i mimo spotřebitelské vztahy, i když nutno přiznat, že judikatura ochranu spotřebitele místy odlišuje. Druhý důvod je ten, že domácí rozhodčí řízení se v podstatné většině koná ve spotřebitelských sporech. 8 Pokud tedy neusiluji o precizní popsání různých stupňů ochrany, které zákon o rozhodčím řízení poskytuje různým subjektům, ale naopak se snažím přiblížit dopad ústavních práv na současné sporné strany před rozhodci, pak mohu tuto skutečnost zohlednit a dělením se zabývat pouze tam, kde se to ukáže jako klíčové. 7 Transatlantic Trade and Investment Partnership. Chystaná smlouva o ekonomické spolupráci USA a EU. 8 Alespoň podle odhadu v důvodové zprávě k novele ZRŘ zákonem č. 19/2012 Sb. ČESKO. Sněmovní tisk 371/0 Novela z. o rozhodčím řízení [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: 2011 [cit ], s

10 2. Rozhodčí řízení a ústavnost Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se současným stavem doktríny a legislativy v rozhodčím řízení, které by obojí měly být základem pro právní praxi. Pokusím se shrnout teorii alternativních metod rozhodování sporů od obecných východisek až specificky po rozhodčí řízení, přiblížím aktuální doktríny týkající se vztahu rozhodčího řízení a soudní moci a doplním je relevantními prvky ústavní teorie vztahujícími se k soudní moci a právu na spravedlivý proces. Dále stručně popíšu vývoj rozhodčího řízení u nás, nejdůležitější rozdíly historické a současné úpravy. Zejména se zaměřím na přelomovou novelu zákona o rozhodčím řízení z roku 2012, 9 která tehdy obsáhle reflektovala judikaturu postihující ty nejkritičtější mezery v úpravě. Mým cílem je postihnout problematiku z pohledu relevantních předpisů a jejich interpretace, poskytnout náhled na to, co adresátům ukládá a umožňuje samotná právní úprava bez judiciální interpretace, a toto sdělení podrobně prozkoumat a rozebrat. To pro mne bude odrazovým můstkem k tomu, abych ještě ve stejné kapitole přiblížil místa, která podle mne novela zanedbala, nebo pominula úplně. Z těch pak budu vycházet v kritické analýze v poslední kapitole. Následně se k problematice pustím z opačné strany, směrem od ústavního pořádku. Postihnu pro řízení zásadní normy a zásady, tedy hlavně složky práva na spravedlivý proces a stručně shrnu jejich charakteristiku, tedy jakým způsobem přispívají k ochraně spravedlivého procesu a čím konkrétně se za řízení obvykle projevují. Tím bych chtěl mít z jedné strany vymezenou doktrinální problematiku rozhodčího řízení a možná úskalí současné právní úpravy a z druhé strany relevantní ústavní normy a jejich nároky, které kladou na soudní rozhodování. 2.1 Alternativní metody řešení sporů Alternativní metody rozhodování sporů jsou staré jako právo samo. Jestliže za konvenční metodu budu v úzké interpretaci považovat pouze formální proces a autoritativní rozhodnutí třetí strany, pak alternativní metody byly a vždy budou vítanější cestou vyřešení konfliktu. Zatímco autoritativně vynucené rozhodnutí nesvár mezi stranami zakonzervuje a spálí mezi nimi mosty, alternativní metody podporují vzájemnou komunikaci stran a mohou vést i ke znovuobnovení partnerství. Tyto charakteristiky napovídají, proč se alternativní metody řešení sporů (dále jen ADR) nejvíce rozvinuly hlavně v mezinárodně-právním prostředí v době, kdy došlo k většímu rozvoji tohoto prostředí, i v neprávním smyslu. 10 Jsou to právě subjekty práva jako státy nebo mezinárodní obchodníci, kteří sobě jednak obtížně hledají společnou autoritu, a jednak výhody pokračování vzájemné spolupráce často převažují hodnotu vítězství v jednom sporu. 9 zákon č. 19/2012 Sb. 10 A HISTORY OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION. ADR.GOV [online]. Department of Justice: [cit ]. 10

11 Míra ochoty jednotlivých stran sporu svěřit svoji věc do rukou třetího subjektu a jejich případný zájem na konkrétním postupu smíru vedly ke vzniku široké palety těchto ADR, od de facto zprostředkování vzájemné komunikace až po kvazi-soudní řízení. Hranice mezi jednotlivými ADR navíc někdy i splývají, a různí se i doktrinální pohledy na to, který způsob rozhodování sporů je vlastně ještě alternativní a který už konvenční. 11 Navíc množství států má kodifikované instituty nebo instituce, které svojí povahou odpovídají duchu ADR. U nás bych k takovým zařadil institut soudního smíru, 12 v Anglii a Walesu neformálně fungující small claim courts 13 nebo údajnou praxi obchodních soudců v Číně rozhodovat spíše podle ekvity, než přesně podle předpisů. 14 Kdybychom tuto paletu metod nanesli do mezi osy neformální-formální a autoritativnínevynutitelné, pak rozhodčí řízení bude zaujímat místo v pravém horním rohu. Za léta vývoje se v obecném doktrinálním pojetí vyprofilovalo v kvazi-soudní řízení, 15 odlišného hlavně možností vybrat si svého soudce a určit si svoje (hlavně procesní) pravidla. Jejich posouváním směrem k méně formálnímu řízení pak dochází k překrytí s jinými ADR a dané řízení je pak obtížné zařadit do některé z doktrinálních kategorií. V kolonce rozhodčích řízení ho pak drží už jen vynutitelnost rozhodnutí, kterým je rozhodčí řízení mezi ADR naprosto specifické. 16 Viz graf na následující stránce. 11 Například v zemích common-law kultury je rozhodčí řízení spíše považováno spíše za konvenční způsob rozhodování sporu. Nepovedlo se mi dohledat důvod, proč tomu tak je, osobně předpokládám, že je to právě kvůli autoritativnosti rozhodování. Srov. BROWN, Henry J.; MARRIOTT, Arthur L. ADR: principles and practice. London: Sweet and Maxwell, 1993, xxxvi, s. 9., nebo článek J. Sternlighta, třebaže je spíše zaměřený na samotný pojem, než jeho obsah. STERNLIGHT, Jean R. Is Binding Arbitration a Form of ADR: An Argument That the Term ADR Has Begun to Outlive Its Usefulness. Journal of Dispute Resolution [online]. Vol. 2000, Iss. 1 [2000], Art. 11, s. 7. [cit ]. 12 podle 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění z. č. 396/2012 Sb. Za pozornost stojí to, že aktivnímu soudci ustanovení umožňuje navrhnout stranám řešení sporu i z vlastní iniciativy. Jediným omezením je mu v tomto případě dovolenost řešení právními předpisy. 13 Abych byl přesný, konkrétně v Anglii a Walesu nemají pro tento typ řízení samostatné soudy, pouze procesní pravidla. PRACTICE DIRECTION 27 SMALL CLAIMS TRACK. GOV.UK: JUSTICE [online]. Ministry of Justice 2012 Crown Copyright [cit ]. 14 Zvláštnosti soudních sporů v Číně. MERSINIS, spol. s.r.o., Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou [online]. MERSINIS, spol. s.r.o., Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou [cit ]. 15 V důsledku závaznosti existuje i silná kontradiktornost a další podobnosti. Znovu BROWN, MARRIOT, op. cit., s. 9; STERNLIGHT, op. cit., s BROWN, MARRIOT, op. cit., s

12 Formálnost ADR Jiří Ševčík: Ústavně právní otázky rozhodčího řízení Formálnost a závaznost ADR 100% 80% 60% Med-arb, Medaloa Mediace Rozhodčí řízení 40% Mini-trial 20% Vyjednávání Expertní vyjednávání Konciliace 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Závaznost a kontradiktornost ADR 2.2 Rozhodčí řízení v Česku A. Autorův náhled na vlastnosti ADR Do českého právního prostředí se rozhodčí řízení dostalo ještě za trvání Rakouska-Uherska, a to prostřednictvím poslední části civilního řádu soudního. 17 Sice formulovány slovy jako úmluva o rozsudím a rozhodčí výrok, ale jinak se jednalo o nadčasové normy docela podobné naší úpravě, zejména té před novelou. Už tento zákon znal smlouvu o rozhodci i rozhodčí doložku, arbitrabilita byla omezena na věci, ve kterých bylo možné sjednat narovnání. 18 Tehdejší úprava také demokratičtěji nechránila jenom spotřebitele a jedním z důvodů relativní neplatnosti rozhodčího nálezu byl i rozpor s "nezměnitelnými předpisy právními". 19 Ty tedy zřejmě na řízení dopadaly bez ohledu na doktrínu, kterou československé obecné soudy ve směru k rozhodčím soudům razily. 20 V roce 1931 pak Československo přistoupilo k Úmluvě o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků z roku a rozhodčí nálezy (tehdejší terminologií výroky) tak získaly přeshraniční vykonatelnost. Orientace na zahraničí Československu vydržela navzdory spuštění železné opony. Občanský soudní řád z roku sice problematiku rozhodčího řízení úplně vypustil, ale byl doplněn zákonem o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích 17 část šestá, oddíl čtvrtý zákon č. 113/1895 Z.ř., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilní řád soudní), ve znění všech novel zákona č. 113/1895 Z.ř odst. 6 zákona č. 113/1895 Z.ř. Což mi připadá zajímavé i proto, že to implicitně připouští existenci jakéhosi "tvrdého jádra" československého právního řádu. 20 Doktríny o vztahu soudní moci a rozhodčího řízení (resp. rozhodců), viz níže podkapitolu zákon č. 192/1931 Sb., Úmluva o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků. Roku 1959 ji pak nahradila účinnější Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z New Yorku. 22 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v původním znění 12

13 nálezů. 23 Jak ovšem napovídá název zákona, vztahoval se pouze na přeshraniční kontrakty, českoslovenští občané však byli o možnost předstoupit se svojí věcí před rozhodce ochuzeni již předešlým občanským soudním řádem z roku Tři roky před samostatným rozhodčím zákonem pak byl při Československé obchodní komoře zřízen první tuzemský stálý rozhodčí soud v pravém slova smyslu tedy určený k rozhodování na základě smluv nebo doložek o rozhodci, nikoliv jako zvláštní soudní orgán. 25 S několika změnami komory se měnil i tento orgán v letech 1980, 1992 a 1994 ale jednalo se o změny veskrze formální, dotýkající se pouze toho, u jaké komory bude stálý rozhodčí soud působit. Po změně režimu u nás vznikly i další stálé rozhodčí soudy Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno a Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha. Tyto však mají omezenou působnost, pouze první jmenovaný, který se dnes jmenuje Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky rozhoduje všechny spory arbitrabilní v ČR Aktuální právní úprava Moderní zákon o rozhodčím řízení 27 (dále také jen ZRŘ) nabyl účinnosti v roce 1995 a je účinný dodnes. Původní norma z 90. let byla v mnohém podobná československému, výše zmiňovanému, zákonu. Nejvýraznější změnou je samozřejmě návrat možnosti rozhodčího řízení přímo občanům. Zmizel však požadavek ve starší úpravě, aby rozhodci dbali hmotného práva. Z omezené judikatury bohužel se mi nepovedlo zjistit, jestli se "dbáním" myslí braní v potaz, nebo povinnost aplikace. Ze starší úpravy také stojí za povšimnutí formulačně výstižnější věta "Zřízení stálých rozhodčích soudů upravují zvláštní zákony." 28 (kurzíva přidána). O zvýrazněné slovo vágnější formulace pak udělala prostor pro trochu důvodnou, leč mylnou interpretaci, že stálý rozhodčí soud lze založit i na základě samotného ZRŘ. Celkově je však patrný posun směrem k respektování vůle stran, v souladu s jasnou profilací českého rozhodčího řízení podle smluvní doktríny zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů, v původním znění. 24 Ten totiž trval na tom, aby alespoň jedna ze sporných stran byla československá právnická osoba. Odůvodněno to bylo takto tím, že rozhodčí řízení do té doby sloužící zájmům kapitalistického sektoru, bude nyní sloužit zájmům socialistickým, což se má projevit právě omezením osob nadaných právem rozhodčí smlouvu uzavřít. ČESKOSLOVENSKO. Tisk 510 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [cit ]. 25 Rozhodčí soud byl zřízen vyhláškou ministra zahraničního obchodu č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci zákona o rozhodčím řízení. 27 zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v původním znění. 28 op. cit. zákon č. 113/1895 Z.ř. 29 k tomu viz následující podkapitolu a další části práce, které tento vývoj dokumentují. 13

14 Právní úprava však musela reagovat na posun v realitě, ve které byla využívána. Jak tvrdí i důvodová zpráva k vůbec první skutečně věcné novele ZRŘ, 30 původní zákon byl koncipován pro účely obchodního styku, obvykle s mezinárodním prvkem, a pro tyto účely fungoval bezvadně. Posléze však začalo být rozhodčí řízení využíváno i pro řešení spotřebitelských sporů, hlavně tedy sporů ze spotřebitelských úvěrů, jako rychlá a levná alternativa k řízení soudnímu. Záhy na to také začalo zneužívání rozhodčího řízení ke zmíněným výhodám někteří připojili možnost contra legem sjednat se slabší smluvní stranou rozhodčí smlouvu, která nominovala rozhodce domluveného s obchodníkem na ovlivnění řízení v jeho prospěch. Navíc úprava zaostala za právním trendem ochrany spotřebitelů i všeobecně, což se stalo o to palčivějším problémem po vstupu do Evropské unie roku Zákon č. 19/2012 Sb. tak na tyto potřeby reagoval novou úpravou inspirovanou německým modelem. 31 I tak některé problémy přetrvaly. To přičítám jednak tomu, že zákon reagoval na judikaturu, která už byla na samé hranici toho, co se dalo z dosavadní úpravy právně odvodit, a tudíž přizpůsobit ochranu základních práv liteře nové úpravy tak, aby neklesla dosažená úroveň jejich ochrany, nemuselo jít úplně hladce. 32 Nejméně se to vedlo stran regulace tzv. arbitrážních center. 33 Soudy na jejich působení před novelou reagovali hlavně aplikací požadavků na zákonného soudce, ale novela se této problematiky vůbec nedotýkala. Postavení rozhodčích center je tak i nadále nejasné, protože někteří soudci jejich existenci považují za obcházení práva, zatímco jiní je vítají jako přípustnou institucionalizaci celého fenoménu Doktríny rozhodčího řízení České rozhodčí řízení je ovládáno dvěma základními teoriemi. Rozšířenější je doktrína smluvní, založená na výsadním postavení autonomie vůle smluvních stran. Pravomoc rozhodců rozsoudit spor je odvozena od jednání stran a výsledný rozhodčí nález je vlastně autoritativním narovnáním původního smluvního vztahu. V zemích přiklánějících se spíše ke smluvní doktríně pak právní úprava dává smluvním stranám mnoho prostoru k jejich dispozici a zpravidla omezuje možnosti ingerence do vydaného rozhodčího nálezu; obvykle pouze skrze zpochybnění rozhodčí smlouvy nebo osoby 30 Sněmovní tisk 371/0, op. cit., s, 9 31 tamtéž, s Například by bylo obtížné od základu předefinovat způsob určování rozhodce, protože toto téma měla judikatura silně pokryté a bylo by nesnadné nastavenému standardu vyhovět s konstrukcí, ke které není kompatibilní. 33 Tedy soukromých firem, předmětem jejichž podnikání je poskytování zázemí pro konání rozhodčího řízení, někde i včetně vydávání vlastních řádů (u nás nelze), a hlavně zprostředkování případů jednotlivým rozhodcům. Angličtina využívá přiléhavější pojem "appointing authorities", tedy doslova jmenovací instituce, například na stránkách i Mezinárodní obchodní komory. ICC to act as appointing authority. International Chamber of Commerce [online]. International Chamber of Commerce [cit ]. 34 K tomu viz oddíl 3.3.2, kde jsou zachyceny dva opačné rozsudky různých senátů Nejvyššího soudu ČR. 14

15 rozhodce. Základním východiskem pro rozhodčí řízení podle smluvní doktríny je tedy dohoda stran, která nejen zakládá pravomoc, ale také umožňuje podstatně ovlivnit podobu řízení. 35 Jurisdikční doktrína je protichůdná ke smluvní. Rozhodci mají pravomoc propůjčenou od státu, který na ně přenesl část své soudní moci. Smluvní strany si pak pouze volí mezi různými podobami jedné soudní moci. To, že je podle této teorie rozhodčí řízení výkonem soudní moci, se projevuje silnějším působením státních procesních norem a tedy přísnějšími požadavky na podobu a průběh řízení. Postavení rozhodce odpovídá postavení soudce se všemi z toho plynoucími důsledky. Navázání rozhodčího řízení na stát se projevuje i širším uplatněním veřejného pořádku na průběh a výsledek řízení. 36 Rozehnalová ve svém pojednání na toto téma uvádí ještě teorii smíšenou. 37 Sama však hned následně uvádí, že tato teorie, než aby přinášela nějaký vlastní pohled na problematiku rozhodčího řízení, tak pojmenovává nedostatky prvních dvou teorií a spojuje tyto teorie do jedné. Nosným argumentem této konstrukce je, že rozhodčí řízení nemůže existovat v právním vakuu, nezávisle na právu, které by jej rozeznalo, ale ani bez vůle stran se mu podrobit. Z toho důvodu považuji za hlavní a určující doktríny pouze smluvní a jurisdikční, které představují dva názorové protipóly, zatímco právní realita se rozkládá na přímce někde mezi nimi. Že tyto koncepce působí na rozhodčí řízení spíše společně, než izolovaně, ostatně vyplývá i z faktického způsobu založení pravomoci rozhodců: jednak jsou to úkony stran, bez kterých se nekoná žádné sporné řízení (není žalobce ), jednak je vždy potřeba norma, která tento úkon aprobuje a rozezná, aby měl právní význam a smysl. Z mého pohledu tedy doktríny spíše sdružují vlastnosti rozhodčího řízení, které směřují ke stejným důsledkům na jeho právní úpravu. Ta však vždy zahrnuje obě doktríny, liší se pouze v upřednostňování jedné z nich. Smluvní doktrína Jurisdikční doktrína B. Rozhodčí řízení jako střet jurisdikční a smluvní doktríny 35 ROZEHNALOVÁ, N. Hlavní doktríny ovládající rozhodčí řízení. In SEHNÁLEK, D. et al. (eds.). Dny práva 2009 Days of Law [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2008 [cit ]. s ROZEHNALOVÁ, N. op. cit. s ROZEHNALOVÁ, N. op. cit. s

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY

Ú S T A V P R Á V A A P R Á V N Í VĚDY Stanovisko Ústavu práva a právní vědy LL/upav/2007/07 Právní nález ve věci Arbitrabilita v pracovněprávních sporech I. Úvod Cílem předkládané eseje je podat stručné pojednání o jednom z témat, které je

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 /

Více

Rozhodčí řízení v praxi

Rozhodčí řízení v praxi Rozhodčí řízení v praxi Vypracoval: Vladimír Syruček Duben 2006 OBSAH 1) Úvod 6 2) Historie 7 3) Právní úprava mezinárodní arbitráže 8 4) Tuzemské rozhodčí řízení po roce 1948 16 5) Současná právní úprava

Více

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU

PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ KATEDRA OBČANSKÉHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE PŘEDBĚŽNÁ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ V CIVILNÍM PROCESU Dalibor Fadrný 2005 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Jana Mikšánková 2012/2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zařízení

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Studijní opora pro cílovou skupinu lektorů PRÁVNÍ ASPEKTY AKTIVIT V PROCESU NAVAZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/02.0009

Více

Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky

Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí České republiky Analýza možnosti vytvoření institutu profesionálního opatrovníka A podpůrce v právním prostředí

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA MOŽNOSTI VYTVOŘENÍ INSTITUTU PROFESIONÁLNÍHO OPATROVNÍKA A PODPŮRCE V PRÁVNÍM PROSTŘEDÍ

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku

Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bankovní institut vysoká škola Praha Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku Bakalářská práce Jiří Makalouš Červen 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Kupní smlouva v mezinárodním

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Studie. Ústavu práva a právní vědy LL/JB/23/2010

Studie. Ústavu práva a právní vědy LL/JB/23/2010 Studie Ústavu práva a právní vědy LL/JB/23/2010 1/ Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách 2/ K činnosti rozhodců ad hoc a stálých rozhodčích soudů Ke změně zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení

Více

Jan Kotula. Tzv. nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Jan Kotula. Tzv. nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Jan Kotula Tzv. nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Tzv. nepřiměřená

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti

Více

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu

Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Veřejný ochránce práv záruka zákonnosti moderního právního státu Richard Vala 2008 Prohlašuji,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM Řešení a předcházení sporům na pracovišti Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPORY MEZI ZAMĚSTNANCEM A ZAMĚSTNAVATELEM

Více

Exekuce v České republice

Exekuce v České republice Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva RIGORÓZNÍ PRÁCE Exekuce v České republice Mgr. Lenka Smolíková 2006 Prohlašuji tímto, že jsem rigorózní práci na téma Exekuce v České republice

Více

mimo prostory obvyklé k podnikání

mimo prostory obvyklé k podnikání Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání Lukáš Záluský 2012/2013

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. [ ] ze dne [ ] Ústavní soud České republiky. Joštova 8 660 83 Brno 2

Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. [ ] ze dne [ ] Ústavní soud České republiky. Joštova 8 660 83 Brno 2 Ústavní soud České republiky Joštova 8 660 83 Brno 2 V Praze dne [ ] 2013 Stěžovatel: [ ] nar. [ ] bytem: [ ] Právně zastoupen: JUDr. Petrem Tomanem, advokátem, ev. č. ČAK 0685 TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI

Více

Nadační právo dnes a zítra

Nadační právo dnes a zítra Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Nadační právo dnes a zítra Alžběta Zýková 2012/2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba

Svobodný přístup k informacím z trestního spisu v ukončené věci Mgr. Jiří Nezhyba Obsah: Svobodný přístup k informacím z trestního... 1 Několik poznámek ke stanovám 3 Vydávání tzv. radničních novin 5 Kým a proč (ne)jsou vymáhány evropské 8 Stavební uzávěry účinný nástroj obcí 11 Ochrana

Více

POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Bc. Jakub Michálek POVINNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Diplomová práce 2. přepracovaná a doplněná verze Vedoucí diplomové práce: Mgr. František Korbel, Ph. D. Kadedra:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU

Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta. Diplomová práce. Zákaz diskriminace v právu EU Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Diplomová práce Zákaz diskriminace v právu EU Plzeň 2014 Michal Svoboda Západočeská univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra ústavního a evropského

Více

STANOVISKO ÚSTAVU PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S.

STANOVISKO ÚSTAVU PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S. STANOVISKO ÚSTAVU PRÁVA A PRÁVNÍ VĚDY, O.P.S. K NÁVRHU ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 216/1994 SB., O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A O VÝKONU ROZHODČÍCH NÁLEZŮ A ZÁKON Č. 634/2004 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH (V RÁMCI

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Jan Zahradníček 2006 Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007

Zánik nájmu bytu. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. David Švrček 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce David Švrček 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lichva vs. půjčky nebankovních institucí v ČR. Právo a právní věda. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lichva vs. půjčky nebankovních institucí v ČR. Právo a právní věda. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Lichva vs. půjčky nebankovních institucí v ČR Vladimír Balcar 2012/2013 Prohlášení

Více