PRAMENY K ČESKÝM DĚJINÁM 19. STOLETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAMENY K ČESKÝM DĚJINÁM 19. STOLETÍ"

Transkript

1 PRAMENY K ČESKÝM DĚJINÁM 19. STOLETÍ Výběr Příloha k sylabu České dějiny 19. století Miloslava Melanová, Katedra historie FP TU Liberec Prohlášení práv člověka a občana Představitelé francouzského lidu, ustanovení v Národním shromáždění, domnívajíce se, že nevědomost, zapomenutí nebo pohrdání lidskými právy jsou jedinými příčinami veřejných neštěstí a zkorumpování vlád, rozhodli se vyložit v slavnostní Deklaraci přirozená, nezcizitelná a posvátná práva člověka za tím účelem, aby tato Deklarace, neustále jsouc před očima všem členům lidské společnosti, uváděla jim stále na paměť jejich práva a jejich povinnosti; aby činy zákonodárné moci a činy výkonné moci mohly být v každé chvíli porovnávány s účelem každé politické instituce a byly v důsledku toho chovány ještě více v úctě; aby požadavky občanů, když se budou napříště zakládat na jednoduchých a nepopíratelných zásadách, směřovaly vždy k zachování ústavy a ku blahu všech. V důsledku toho Národní shromáždění uznává a vyhlašuje, za přítomnosti a pod záštitou Nejvyšší Bytosti, tato práva člověka a občana: I. Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Společenské rozdíly se mohou zakládat pouze na prospěšnosti pro celek. II. Účelem každého politického společenství je zachování přirozených a nezadatelných práv člověka. Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku. III. Princip veškeré svrchovanosti spočívá v podstatě v národě. Žádný sbor, žádný jednotlivec nemůže vykonávat moc, která by z něj nebyla výslovně odvozena. IV. Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému. Proto výkon přirozených práv každého člověka nemá jiných mezí než ty, které zajišťují ostatním členům společnosti užívání týchž práv. Tyto meze mohou být ustanoveny pouze zákonem.

2 V. Zákon má právo zakazovat pouze činy škodlivé společnosti. Nikomu nemůže být bráněno v tom, co není zakázáno zákonem, a nikdo nemůže být nucen činit něco, co zákon nenařizuje. VI. Zákon je vyjádřením všeobecné vůle. Všichni občané mají právo účastnit se osobně nebo prostřednictvím svých zástupců při jeho vytváření. Zákon má být stejný pro všechny, ať už poskytuje ochranu či trestá. Všichni občané, jsouce si před zákonem rovni, mají stejný přístup ke všem hodnostem, veřejným úřadům a zaměstnáním, podle svých schopností a jen na základě rozlišení, která vyplývají z jejich ctností a z jejich nadání. VII. Každý člověk může být obžalován, zatčen nebo uvězněn pouze v případech stanovených zákonem a pouze způsoby, které zákon předepisuje. Ti, kteří vyžadují, vyhotovují, vykonávají nebo dávají vykonávat svévolné příkazy, mají být potrestáni; ale každý občan předvolaný nebo vzatý do vazby na základě zákona musí okamžitě poslechnout, jinak se stává vinným pro odpor. VIII. Zákon má stanovit pouze tresty, které jsou nezbytně a zřejmě nutné; každý může být potrestán pouze na základě zákona, schváleného a vyhlášeného před spáchaným činem a zákonně prováděného. IX. Každý člověk je pokládán za nevinného až do té doby, kdy je prokázána jeho vina; jestliže se pokládá za nezbytné zatknout jej, každá přísnost, která by nebyla nutná k zajištění jeho osoby, má být přísně potlačena. X. Nikomu se nesmí dít újma pro jeho názory, i náboženské, ledaže by jejich projev rušil pořádek stanovený zákonem. XI. Svobodné sdělování myšlenek a názorů je jedním z nejdrahocennějších práv člověka, každý občan může tedy svobodně mluvit, psát, tisknout, jest se mu však zodpovídat za zneužívání této svobody v případech zákonem stanovených. XII. Záruka práv člověka a občana vyžaduje existenci veřejné moci; tato moc je tedy zřízena ve prospěch všech a ne tedy k osobnímu užitku těch, kterým je svěřena.

3 XIII. K vydržování veřejné moci a k úhradě správních výdajů je zapotřebí společných daní; mají být rovnoměrně rozvrženy na všechny občany podle jejich majetkové schopnosti. XIV. Všichni občané mají právo určit sami nebo prostřednictvím svých zástupců potřebnost veřejných daní, svobodně k nim dát souhlas, kontrolovat jejich používání, určit jejich kvótu, základ, způsob jejich vybírání a dobu jejich trvání. XV. Společnost má právo žádat na každém veřejném úředníkovi počet z jeho činnosti. XVI. Společnost, ve které záruka práv není zajištěna a ve které rozdělení moci není zavedeno, nemůže o sobě říkat, že má ústavu. XVII. Protože vlastnictví je nedotknutelným a posvátným právem, nikdo ho nemůže být zbaven kromě případu, kdy by to vyžadovala zákonně zajištěná veřejná nezbytnost, a pod podmínkou spravedlivého a předchozího odškodnění. Arnošt SKOUPÝ, Texty k obecným dějinám kapitalismu I, Olomouc 1989 Správní opatření v důsledku složení hodnosti císaře říše římské německého národa, jimiž se ruší svazek Čech a jiných zemí s říší a zavádějí se některá správní opatření Královskému guberniu v Čechách. Vložka obsahuje tři výtisky již vyhlášeného patentu, jímž J. Veličenstvo složilo římsko-německou císařskou korunu a tím zrušilo svazek trvající mezi jeho německými provinciemi a říšskými zeměmi, aby byly uschovány v registratuře. Hledisko tohoto nejvyššího rozhodnutí vyplývá z obsahu patentu samého, totiž: že se J. Veličenstvo vzdalo koruny, která vystavovala jeho dědičné státy mnohonásobným povážlivým politickým zápletkám a která vázala několik z nich ve svazcích, ve zcela jiných časech vzniklých a nejnovějším poměrům naprosto neodpovídajících, k německé říši, a že Nejvyšší Veličenstvo je s to věnovati tím nerušeněji celou svou pozornost a otcovskou péči, a

4 s jediným ohledem na zájem svého založeného císařství, jenom blahu svých milovaných národů. Následky tohoto nejvyššího rozhodnutí jsou: 1. Že se mění dosavadní titulatury a erbovní štíty a že se zřizují podle popisu přiloženého patentu a že tyto titulatury, znaky a pečeti se musejí bráti při všech veřejných publikacích za neodchylné směrnice. 2. Že proposice c. také c. k. od nynějška všude přestává a místo ní se opět má užívat staré c. k.. 3. Že Vídeň budoucně se má nazývati jenom rakouské císařské hlavní a sídelní město. 4. Že dvojité počítání roků nejvyšší vlády odpadá a že se uvádí jen jednoduché počítání dědičné říše. V časové posloupnosti bude se však psáti nejjasnějšími nástupci pouze označení Naší císařské vlády roku N. N.. 5. Že příště nemá žádný zeměpanský úřad užívati v pečeti pouze znaku provincie, v níž jest, nebo nejvyšší osobní pečeti, nýbrž veskrze znaku středního nebo podle okolností velkého podle popisu shora připojeného. Jenom stavové mohou ve své pečeti užívati pouze znaku provincie. 6. Že pomíjí říšskolenní vlastnost hodnosti kurfiřtské vázané s korunou českou a úřadu arcičíšnického a její svazek s říší podle privilegií Fridrichů z a 1459, zlaté buly císaře Karla IV., pak podle slavnostního aktu readmise ad votum et sessionem v kurfiřtské radě z r Že právě tak v Čechách a v jejich vedlejších zemích jako ve veškerých provinciích rakouského okruhu pomizí každý svazek s říší, že není více nutné podstoupení nebo přijetí říšských lén, že císař a arcivévoda je nejvyšší lenní pán a suverén a že jenom z posledního titulu vykonává v neobmezené plnosti moci všechna ona eminentní výhradní práva, která dosud byla založena jediné na privilegiích rodu. 8. Že tímtéž způsobem je zrušena representace vévodství a knížecího direktoriálního stavu Salcburku a knížectví Berchtoldsgadernu na říšském sněmu vlastním poselstvím, její představování a celý její svazek s říší. 9. Že executio fori e. c. v záležitostech politických, policejních, justičních, kriminálních a šlechtického rozhodčího úřadu císařské tajné říšské kanceláře, říšské dvorní rady, agentů říšské dvorní rady od nynějška přestává. Zůstávají však v plné platnosti ty předpisy říšského indemnisačního závěru ze 27. dubna 1802, které se týkají oprávněně získaných práv třetího, kam zvláště patří regulativy sustentační,

5 obsažené v 56 a 59, a dluhové, uvedené v 77 a 84, o kterýchž posledních však více udává cíl a míru IX. článek smlouvy bratislavské a článek IV. a VIII. mírové smlouvy v Campo Formiu a Funeville. Konečně dovoluje Jeho Veličenstvo podle znění volební kapitulace jednotlivcům z kanceláře říšské dvorní rady, z říšské dvorní rady a agentům říšské dvorní rady, kteří by chtěli po odluce odejíti, odchod svobodný a bez překážek, bez placení odchodného nebo emigrační taxy. Lhůta, jak dlouho tento svobodný odchod má trvati, bude oznámena dodatečně. Vídeň, 21. srpna J[oseph] Freyherr von der Marck Erggelet Minulost našeho státu v dokumentech, Praha 1971, s Smlouva o tzv. Svaté alianci, podepsaná v Paříži Ve jménu přesvaté a nerozdílné Trojice. Jejich Veličenstva císař rakouský, král pruský a císař veškeré Rusi došli v důsledku velkých událostí, které v Evropě vyznačovaly běh posledních tří let, a zejména v důsledku dobrodiní, kterými Božská prozřetelnost ráčila obšťastnit jejich státy, jejichž vlády jí jediné věnovaly svoji důvěru a naději, k naprostému přesvědčení, že je nezbytné určit zásady, jež by si Mocnosti osvojily ve svých vzájemných vztazích v duchu nejvyšších pravd, jež nás učí věčné náboženství Boha spasitele. Prohlašují slavnostně, že tato listina nemá jiného cíle, než vyjádřit před tváří veškerenstva jejich neochvějné rozhodnutí, že za pravidlo svého jednání, ať už ve správě svých vlastních států nebo ve svých politických vztazích ke každé jiné vládě, nepřijmou než učení tohoto svatého náboženství, příkazy spravedlnosti, lásky k bližnímu a míru, které se zdaleka netýkají jenom soukromého života, nýbrž mají naopak přímo ovlivnit rozhodnutí vladařů a vésti všechny jejich kroky, neboť jsou jediným prostředkem, jak upevnit lidské instituce a odstranit jejich nedostatky. V důsledku toho Jejich Veličenstva se dohodla na následujících článcích:

6 Čl. 1. Podle slov Písma svatého, která přikazují všem lidem, aby se na sebe navzájem dívali jako na bratry, tři panovníci uzavírající tuto smlouvu, zůstanou spojeni svazky opravdového a neoddělitelného bratrství a budou se považovat za lidi stejné vlasti, poskytnou si za všech okolností a všude podporu, pomoc a posilu; shlížejíce na své poddané a armády jako otcové na rodinu, budou je vést ve stejném duchu bratrství, který je naplňuje, aby chránili náboženství, mír a spravedlnost. Čl. 2. Důsledkem toho jedinou platnou zásadou, ať už mezi řečenými vládami nebo mezi jejich poddanými, bude poskytovat si navzájem služby, dokazovat si neměnnou dobrotivostí vzájemnou lásku, jíž mají být naplněni, považovat se všichni za členy jednoho atéhož národa křesťanského, tři spojení vladaři se pak považují pouze za povolané Prozřetelností, aby vládli třem větvím stejné rodiny, totiž Rakousku, Prusku a Rusku, a tak vyznávají, že křesťanský národ, jehož část oni i jejich národy tvoří, nemá ve skutečnosti jiného vladaře než toho, jemuž jedinému patří plně moc, protože jenom v něm jsou všechny poklady lásky, vědy a nekonečné moudrosti, totiž Boha, našeho božského Spasitele Ježíše Krista, nejvyšší slovo a slovo života. Jejich Veličenstva doporučují v souhlase s nejněžnější láskou ke svým národům, jako jediný prostředek k užití tohoto míru, který se rodí z dobrého svědomí a který je jediný trvalý, upevňovat se každého dne více v zásadách a vykonávání povinností, kterým božský Spasitel naučil lidstvo. Čl. 3. Všechny Mocnosti, které se budou chtít slavnostně přihlásit k posvátným zásadám, jež diktovaly tuto listinu, a které poznají, jak je důležité štěstí národů, které byly příliš dlouho znepokojovány, aby tyto pravdy vykonávaly na lidské osudy všechen vliv, který jim patří, budou přijaty spěšně a s láskou do této svaté aliance. Vyhotoveno trojmo a podepsáno v Paříži léta spásy 1815, 14./26. září L. S. František L. S. Fridrich Vilém L. S. Alexandr Josef POLIŠENSKÝ, Opavský kongres roku 1820 a evropská politika let , Ostrava 1962, s In: Arnošt SKOUPÝ, Texty k obecným dějinám kapitalismu I, Olomouc Klement Lothar Metternich a Franz Anton Kolovrat k soudobému režimu a vládě Z dopisu Klementa Lothara Metternicha z doby kolem roku

7 Vše v této zemi je dobré: není mi známo nic, co by spočívalo na chybných předpokladech nebo bylo samo o sobě zavrženíhodné. Zdejší vláda ctí nejvíce ze všech vlád všechna práva a nejvíce si váží všech svobod... Naše krajina, nebo lépe naše krajiny, patří k nejklidnějším, neboť se těší bez předchozích revolucí z většiny blahodárných novot, které nesporně vyrůstají z popela říší otřásaných politickými zmatky. Náš lid nechápe, proč by se měl znát k těmto hnutím, může-li se v klidu domoci toho, k čemu ostatním dopomohla tato hnutí. Osobní svoboda je úplná, rovnost všech společenských tříd před zákonem dokonalá, všichni nesou stejná břemena; existují sice titulky, nikoli však privilegia. Franz Anton Kolowrat ke Klementu Lotharu Metternichovi v roce 1833 (podle deníku Karla Friedricha von Kübecka). Jsem aristokrat podle rodu i podle smýšlení a shodují se s Vámi zcela v tom, že je nutno jít za konzervativními cíli a jednat podle toho. Naše náhledy se ale rozcházejí v koncepcích. Vaše prostředky jsou les bajonetů a ztrnulé trvání na tom, co právě je. Podle mého názoru tím pracujeme revoluci do rukou. Oslabujeme vládu a vyčerpáváme její síly, utiskujeme masy, deptáme jejich blahobyt, činíme je nespokojenými a tím žádostivými změny poměrů. Dráždíme střední stav k nenávisti proti naší třídě, které on nyní závidí a které se bojí, jestliže ona rozumné užívá své moci, proti níž však útočí a kterou s pomocí nespokojenosti mas svrhává, jestliže je dovede přivést do pohybu. Naším úkolem je učinit všechna opatření a všechny ústupky, které zajistí hmotný prospěch mas, blahobyt lidu jako odměnu za jeho pracovitost... Musíme potlačovat nešvary a výstřelky, ale musíme také mezi sebou přijmout významné lidi, abychom se...přibráním čerstvých činitelů posílili. Jen tato cesta nás může zachránit. Vaše cesta nás přivede ne zítra, ne za rok, ale přes to přece dost brzo k záhubě. Jitka Lněničková, České země v době předbřeznové , Praha 1999, s Kabinetní list z 8. dubna Abych dal svým věrným Pražanům opětný důkaz svého upřímného a otcovského o zem smýšlení a své péče o blaho Království českého, ukládám Vám, abyste vyslancům cestou přiměřenou k žádosti mně podané oznámil, jakž následuje: 1. Národnost česká budiž položena za základ tak, že se česká řeč ve všech větvích státní správy a veřejného vyučování s řečí německou v úplnou rovnost staví.

8 2. K prvnímu českému sněmu, který se co nejdříve vypíše, buďte povoláni všickni stavové země. Shromáždění toto budiž sestaveno ze zástupců národu, zvolených na základě takovém, aby skrze ně všecky důležitosti země rovnou měrou byly opatřeny a co možná nejvíce občanů mohlo voliti i volen býti: ono má míti právo o všech věcech zemských raditi se a rozhodovat Kdo voliti chce, na tom se dále i to vyžaduje, aby také byl dvacátý pátý rok stáří svého překročil. Kdo však volen býti má, musí být v zemi zrozen a nejméně třidcet let stár 3. Zřízení odpovědných nejvyšších ouřadů pro Království české v Praze s rozšířeným okresem činnosti povoluje se. 4. Žádost o spojení zemí: České, Moravské a Slezské pod jednou nejvyšší správou v Praze a se sněmem společným má býti předmětem rokování na sněmu našich říší nejprve příštím, kdežto svrchu řečené země Česká, Moravská a Slezská budou zastoupeny Boj za právo I., J. M. Černý (edit.), Praha 1893, s J. Harna a kol., České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály, Praha 1992 Palackého dopis do Frankfurtu Dopis dne 6. dubna l. t., kterýmžto ste mi, vysoce vážení pánové, prokázali čest, že jste mě pozvali do Frankfurta, abych se oučastnil jednání Vašich, hlavně směřujících k tomu, aby co nejrychleji svolán byl německý parlament nyní právě mne poštou došel. S radostným překvapením shledal jsem v tom plné a platné svědectví důvěry, kterou nejznamenitější mužové říše Německé ve smýšlení mé pokládati nepřestávají: neboť povolávajíce mne ke sněmu německých vlastencův, propouštějí mne sami z obviňování, rovněž tak nespravedlivého jakož opět i opět na mne uvalovaného, že bych se kdy ukázal býti nepřítelem německého národu. S upřímným citem vděčnosti v tom uznávaje vznešenou vlídnost i spravedlivost výtečného shromáždění tohoto, vidím se proto tím více býti povinen, odpovědíti jemu s otevřenou důvěrou, přímo i bez ukrývání. Na pozvání Vaše, pánové, nemohu ani sám svou osobou přijíti ani na místě svém odeslati jiného bezpečného vlastence. Dovolte, abych Vám nyní co možná krátce přednesl své toho důvody. Účel Vašeho shromáždění jest místo dosavadního svazku knížat postaviti svazek německého národu, národ německý uvésti ve skutečnou jednotu, utužiti cit německé národnosti a tímto způsobem rozmnožiti moc a sílu říše Německé. Jakkoliv ctím toto snažení i pocit, na kterémžto se zakládá, a právě proto, že je ctím, nemohu nikterak účastniti se v

9 něm. Já nejsem Němec, aspoň se jím býti necítím a za pouhého potakače, nemajícího ani mínění, ani vůle, nechtěli ste mne zajisté k sobě povolati; pročež musil bych ve Frankfurtě buď city své zapírati a se přetvařovati, anebo, když by k tomu přišlo, hlasitě odporovati. K prvnímu jsem příliš upřímný a prostomluvný, ke druhému pak nejsem dosti drzý a bezohledný; nemohu totiž sobě toho připustiti k srdci, abych protivnými zvuky rušil souhlas a svornost, kterouž pokládám za utěšenou i žádoucí netoliko ve svém vlastním domě, ale i u souseda. Sem Čech rodu slovanského i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i navždy ve službu svému národu. Tento národ malý sice jest, ale odjakživa zvláštní a sám o sobě stávající; panovníci jeho účastnili se od věkův ve svazku knížat německých, národ ale sebe sám nikdy k národu německému nepočítal, aniž také od jiných po všecka století kdy k němu byl počítán. Celé spojení země České nejprve se svatou říší Německou a potom s Německým spolkem bylo odjakživa pouhé regale, o kterém český národ, čeští stavové, sotva kdy chtěli věděti, aniž toho sobě všímali. Věc tuto skutečnou vědí všickni němečtí znalci dějin tak dobře jako já; a chtěl-li by kdo ještě pochybovati, nabízím se, že ji přivedu svým časem k ouplné a zřejmé jistotě. I kdyby se zouplna za pravdu přijalo, že koruna Česká kdy byla s říší Německou ve svazku lenním (čemuž ale publicisté čeští odjakživa odpírali), nemůže žádnému skutečnému znalci dějin přijíti na mysl, aby co se dotýče záležitostí vnitřních, pochyboval o někdejší suverenitě a svézákonnosti vlády a země České. Celému světu jest povědomé, že císařové němečtí, co se této jejich hodnosti dotýče, odjakživa s národem českým ani dosti málo činiti neměli, že jim v Čechách ani nad Čechy nepříslušela moc ani zákonodární ani soudní ani exekutivní; že nikdy neměli práva vybírati ze země vojsko neb jaké regálie, že země Česká spolu se svými korunními zeměmi nepočítala se k žádnému z někdejších desíti krajův německých, že příslušenství k říšskému soudu komornímu nikdy se na ni nevztahovalo atd., že tudíž celé dosavadní spojení země České s říší Německou pokládáno i považováno býti musí nikoli za svazek národu s národem, ale za svazek panovníka s panovníkem. Žádá-li ale kdo, aby nad tento dosavadní svazek mezi knížaty nyní spojil se národ český s národem německým, jest aspoň toto vždy požadavek nový, nemající žádného historického základu právního, jemuž já o své osobě hověti oprávněna se necítím, pokud neobdržím k tomu výslovného i platného mandátu. Druhá příčina, která mi brání porad Vašich býti oučasten, jest, že podle všeho toho, co posud o záměrech i úmyslech Vašich veřejně se prohlásilo, nevyhnutelně směřovati chcete i budete k tomu, abyste navždy zemdlili, ba nemožným učinili Rakousko co říši samostatnou, říši, jejížto zachování, celost i upevnění jest a býti musí věcí velikou i důležitou netoliko

10 národu mého, ale celé Evropy, ano lidskosti a vzdělanosti samé. Popřejte mě i také v tom krátkého a přívětivého sluchu. Víte, pánové, která mocnost drží veškeren veliký východ našeho dílu světa; víte, že tato mocnost, již nyní vzrostši u velikost ohromnou, sama ze sebe a v sobě každého desítiletí větší měrou se sílí a zmáhá, nežli to díti se může v zemích západních; že jsouc ve středu svém nepřístupna skoro každému outoku, stala se již dávno nebezpečnou svým sousedům; i ačkoliv majíc také na půlnoci bránu otevřenou, že vždy přece, přirozeným vedena pudem, zvláště na jih rozšiřovati se hledí a hleděti bude; že každý krok, kterýž by na této cestě dále ještě učinila kupředu, hrozí během čím dále tím rychlejším zploditi a založiti univerzální monarchii, tj. nepřehledné i nevyslovitelné zlé, neštěstí bez míry a hranic, jehož bych já Slovan tělem i duší pro dobré lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie prohlašovala se za slovanskou. S touž křivdou, jako v Němcích za nepřítele Němcův, jmenují a pokládají mne mnozí v Rusích za nepřítele Rusův. Nikoliv, pravím to hlasitě i zjevně, nejsem nepřítel Rusův; naopak pozoruji s radostným oučastenstvím každý krok, jejž tento veliký národ ve svých přirozených mezích kupředu činí po dráze vzdělanosti; však ale že při vší vřelé lásce k národu svému vždy ještě výše cením dobré lidské i vědecké nežli dobré národní, z té příčiny již pouhá možnost univerzální monarchie ruské nemá žádného odhodlanějšího protivníka i odpůrce nežli mne; ne proto, že by monarchie ta byla ruská, ale že by byla univerzální. Víte, že na jihovýchodní straně Evropy, podél hranic říše Ruské, přebývají národové mnozí, původem, jazykem, dějinami a mravem znamenitě rozdílní Slované, Rumuni, Maďaři a Němci, o Řecích, Turcích a Škipetařích ani nemluvíc z nichžto každý sám o sobě není dosti mocen, aby přemocnému sousedu svému na východě odporovati mohl s prospěchem po vše budoucí časy; totoť mohou jen tehdáž, když je svazek ouzký a pevný bude spojovati všechny v jedno. Pravá životní žíla tohoto potřebného svazku národův jest Dunaj; oustřední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati, má-li skutečně vůbec platna býti a zůstati. Zajisté, kdyby státu rakouského nebylo již odedávna, musili bychom v interesu Evropy, ba humanity samé, přičiniti se co nejdříve, aby se vytvořil. Proč ale viděli sme tento stát, jenž od přírody a historie povolán jest býti záštitou a strážcem Evropy před asiatskými živly všelikého způsobu, proč viděli sme jej v kritickém okamžení bez pomoci a skoro bez rady před návalem bouře nastávající? Proto, že v nešťastném zaslepení již oddávna sám nepoznával skutečného právního i mravního základu jsoucnosti své a jej zapíral: základní totiž pravidlo, aby všecky pod žezlem jeho sjednocené národnosti i všecka vyznání víry požívaly vespolek ouplné rovnosti práva i vážnosti. Právo národův jesti skutečné právo přírody; žádný národ na zemi nemá práva žádati, aby k jeho

11 prospěchu soused jeho sebe sám obětoval, žádný není povinen pro dobré souseda svého sebe sám zapříti nebo obětovati. Příroda nezná žádných ani panujících ani služebných národův. Má-li svazek, který spojuje více rozličných národův v jeden politický celek, býti pevný a trvanlivý, nesmí žádný národ míti příčiny, obávati se, že tímto spojením přijde o některý z nejdražších statkův svých, naopak, každý musí míti jistou naději, že v oustřední moci nalezne ochranu i záštitu před možnými přechvaty sousedův přes čáru rovnosti; potom se také každý přičiní opatřiti oustřední tuto moc silou takovou, aby dotčenou ochranu mohla s prospěchem vykonávati. Jsemť přesvědčen, že ani ještě nyní v říši Rakouské není pozdě, aby základní toto pravidlo spravedlnosti, tato sacra ancora ve hrozícím utonutí lodi prohlásilo se zjevně i upřímně a provedeno bylo spolu ve všem důrazně: však ale každé okamžení jesti drahé, kýž se s tím, probůh, již ani hodinu déle neváhá! Metternich neklesl jen proto, že byl největší nepřítel svobody, ale také proto, že byl nejlítější, nejouhlavnější nepřítel veškeré národnosti slovanské v Rakousích. Pozvednu-li tedy zraku svého za hranice české, pudí mne přirozené i historické příčiny k tomu, abych neobracel jeho do Frankfurta, ale do Vídně a tam abych hledal ono oustředí, ježto se k tomu hodí i povoláno jest, aby ujistilo i hájilo národu mého pokoj, svobodu a právo. Vaše snažení, pánové, zdá se mi ale nyní směřovati k tomu, abyste toto ústředí, od jehožto moci a síly já ne samé jen země České spásu očekávám, abyste je netoliko, jak sem pravil, záhubně zemdlili, ale i dokonce zničili. anebo domníváte-li se, že stát rakouský i déle ještě bude trvati, když jemu zapovíte, aby ve svých zemích dědičných neměl žádného svého, společné hlavě frankfurtské nepodlehlého vojska? Domníváte-li se, že císař rakouský i potom ještě co suverén bude se moci udržeti, když naň uložíte povinnost, aby všecky důležitější zákony přijímal od Vašeho sboru a tímto způsobem aby instituce rakouského sněmu říšského, jakož i přirozené zemské ústavy spojených království staly se pouhým stínem bez podstaty a moci? A když potom Uhry jdouce po svém pudu od státu se odtrhnou anebo, což bezmála jedno jest, když samy v sobě se zvláště sestředí budou.li tyto Uhry, kteréž o rovnoprávnosti národní ve svých hranicích ničehož nechtějí věděti, budou-li se moci zachovati při svobodě a síle na časy budoucí? Jenom spravedlivý jesti právě svobodným a silným. O dobrovolném ale spojení se Slovanův podunajských a Rumunův, ano i Polákův samých se státem takovým, jehož pravidlo jest, že třeba nejprve býti Maďarem a potom teprve člověkem, není ani pomyšlení; tím méně pak o spojení se vynuceném. Pro spásu Evropy Vídeň nesmí klesnouti, aby stala se městem provinciálním! Jsou-li pak ve Vídni samé lidi takoví, kteří za hlavní město žádají sobě míti Váš Frankfurt, musíme nad nimi zvolati: Pane, odpusť jim, neb nevědí, co chtějí!

12 Konečně ještě ze třetí příčiny zpěčovati se musím porad Vašich býti účasten: pokládám totiž všecky dosavadní projekty říši Německé dáti nové zřízení na základě vůle národní u vykonávání za nemožné a na dlouhé časy za nestálé, nechcete-li se odhodlati ku pravému lékařskému prostředku života i smrti míním totiž provolání německé republiky byť ona byla jen formou přechodní. Všecky předpisy, o něž se potud pokoušíno o rozdělení moci mezi polovládnými knížaty a plnovládným národem, přivádějí mi na mysl teorie Phalansterův, kteréž taktéž opírají se o základní pravidlo, že ti, jichž se to dotýče, budou se chovat jako cifry v počtech a že žádné jiné platnosti vyhledávat nebudou, nežli jakou jim teorie vykáže. Možné, že mínění mé není důvodné, že se mýlím ve svém přesvědčení upřímně se vyznaje, přeji sám, aby bylo tak ale toto přesvědčení mám já skutečně i v žádném okamžení nesmím tohoto kompasu dáti z ruky, nechci-li v bouřích doby nynější utonouti bez pomoci. Co se pak dotýče zřízení republiky v říši Německé, věc tato leží zouplna mimo okres kompetence mé, takže o ní nechci ani svého mínění pronésti. Ode hranic říše rakouské ale musím každou myšlenku o republice již napřed odhodlaně i důrazně zamíchati. Pomyslete si říši Rakouskou rozdělenou na množství republik a republiček jaký to milý základ k univerzální ruské monarchii! Konečně pak, abych zavřel obšírné, avšak jen běžně prohozené slovo své, musím přesvědčení své krátce v ten smysl vyjeviti, že kdo žádá, aby Rakousy (a spolu s nimi i Čechy) připojily se národně k říši Německé, požaduje od nich samovraždu, což nemá nižádného morálního ani politického smyslu; naopak ale že žádost, aby se Německo připojilo k říši Rakouské, totiž aby k státu rakouskému pod výše dotčenými výminkami přistoupilo, má mnohem důvodnější smysl. Pakli však ani toto není po národním pocitu a smýšlení německém, nezbývá nic, než aby obě mocnosti, říše Rakouská i Německá, vedle sebe rovnoprávně se ustrojily, svůj dosavadní svazek aby proměnily ve věčný spolek k obraně i ke vzdoře, a bude-li v tom jejich obapolný zemský prospěch, aby třeba také zřídily mezi sebou jednotu celní. Ke všem prostředkům, kteří samostatnosti, celosti i vyvinování se moci říše Rakouské, zvláště k východu, nejsou nebezpečni, chci každého času řád podati pomocné ruky své. Přijměte, pánové, výjev upřímné úcty i oddanosti mé. V Praze dne 11. dubna 1848 Naše národní minulost v dokumentech II, Praha 1962, s

13 Karel Havlíček, Píseň o tom německém parlamentě 1848 Šušelka [F. Schuselka]nám píše Německo je vaše, až z německé říše, Čechy ale naše, nefoukejte bychom přišli nám z Frankfurtu Němcům pomoct, do slovanské kaše. že jim kručí v břiše. A vy Němci chámi, nehrajeme s vámi, co jste si tam nadrobili, to si snězte sami. Však se Frankfurt lekne a čepičku smekne až český lev zježí vousy a ocasem sekne. Jitka Lněničková, České země v době předbřeznové , Praha 1999, s. 102 Teplický program českých Němců Německé obyvatelstvo Čech v každém případě odmítá splynutí s českým obyvatelstvem v zemské politické reprezentaci a správě Čech. 2. Požadujeme zrušení zemských hranic, zemských vlád (gubernií) a zemských sněmů ve všech zemích, které jsou zastoupeny v rakouském říšském sněmu. 3. Dále žádáme: a) co možná nejsvobodnější uspořádání jednotlivých obcí, jež bude založeno na samosprávě, obecních radách a přímých volbách. b) rozdělení stávajících zemí, které jsou zastoupeny na říšském sněmu, na jednotlivé kraje a to na základě jazykových hranic, v čele s krajskými hejtmany. Ti budou podléhat bezprostředně (jen ústřední) vládě. Vedle krajských hejtmanů budou působit krajské rady, volené obcemi. Hlavní část teplického programu přetiskl E. K. Sieber, Ludwig von Löhner. Ein Vorkämpfer des Deutschtums in Böhmen, Mähren und Schlesien im Jahre 1848/1849, München 1965, s J. Harna a kol., České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály, Praha 1992

14 Žiadosti slovenského národa Žiadosti slovenského národa pred Jeho c.k. Jasnosť, pred krajinský uhorský snem, pred Jeho Výsosť uhorského palatína, kráľovského námestníka, pred ministerstvo uhorské a pred všetkých priateľov človečenstva a národnosti. 1. Slovenský národ v uhorskej vlasti preciťuje po devätstoročnom sne ako pranárod krajiny tejto, osvedomujúc sa, že svätá zem táto a matka krajina, súc púvodisko a kolíska povestí o starodávnej sláve jeho predkov a divadlo, na ktorom otcovia jeho a hrdinovia za uhorskú korunu krv vylievali, bola donedávna len macochou jeho, zachodiacou s ním nemilosrdne a držiacou jeho reč a národnosť na reťazoch potupy a zhanobenia. Ale v okamžení tomto prebudenia svojho chce národ slovenský zabudnúť na stoletia ukrivdenosti a zhanobenosti svojej, odpúšťa sebe aj svojim ujarmitelom a nič inšie nehýbe jeho rozradovaným srdcom ako svätý zápal lásky a horúca túžba po ubezpečení slobody, národnosti a krajiny svojej. Zato, ako pranárod a niekdajší jediný majiteľ svätej tejto zeme, prevoláva pod zástavou tohto veku rovnosti všetky národy uhorské k rovnosti a bratinstvu a osvedčuje sa zo svojej strany, že nechce žiadnu národnosť v Uhorsku ukrivdiť, uraziť, zneužiť, a tým menej vykoreniť, ale aj žiada od uhorských národov, aby aj oni z ich strany takýmto uhorským vlastenectvom naplnení boli a uctením slovenskej národnosti národu slovenského priateľstva a lásky hodnými sa stali. Lebo národ slovenský ako z jednej strany nechce utláčať iné národy, tak z druhej nedozvolí seba do starého jarma zapriahnuť a osvedčuje sa teraz i napotom, že slávnô meno uhorského vlastenca žiadnemu neprisúdi tomu, ktorý nešetrí práva národnosti druhého, pod korunou uhorskou bývajúceho národa. Následkom tohto žiadame: 2. Aby sa zriadil na základe rovnosti uhorských národov jeden všeobecný snem bratských národov, pod korunou uhorskou žijúcich, na ktorom bude každý národ ako národ zastúpený - a každý zástupca národný zaviazaný svojou národnou rečou národ svoj zastupovať a reči národov na sneme zákonne zastúpených znať. Mimo tohto krajinského všeobecného snemu národov žiadame: 3. Národné osobitné snemy, na ktorých sa povedú rady národné, a to sice jak národného, tak všeobecne krajinského dobra sa týkajúce, ktorým cieľom sa majú

15 vyznačiť medze národopisné, aby každý národ ku svojmu národnému striedku moce sa priťahovať mohol a smel a nebola prinútená menšina Maďarov väčšine slovenskej a menšina slovenská väčšine Maďarov slúžiť a sa poddávať, a práve pre toto prísne chránene slobôd a práv národných žiadame po 4., aby vyslancova všetkých národov uhorských zaviazaní boli prísahou vo zmysle návodov, sebe od svojich vysielateľov vydaných, na sneme krajinskom hovoriť a v páde nevernosti a zrady národnej aby pokutám, od vysielateľov ustanoviť sa majúcim, poddaní boli. Menovite slovenský národ, najviac zradcov národnosti svojej počítajúci, má dostatočné príčiny žiadosť túto vysloviť a všemožne podporovať. 5. Žiadame, aby zákon ten, podľa ktorého už teraz v tomto počiatočnom sa preporodzovaní krajiny pri rokovaniach stoličných a výborových maďarská reč sa za reč rokovania predpisuje, a tým samým národ náš zrovna ku bezzákonnosti zákonom sa donucuje žiadame, aby zákon ten hneď teraz tak premenený bol, žeby sa do obecného verejného rokovania reč materinská uviedla. Lebo sväté slovo slobody je potupené v tom páde, keď sa národ slovenský, nerozumejúc maďarsky, pri rokovaniach v reči jemu nesrozumiteľnej k nemote odsudzuje. Hrešil by národ náš proti sebe a krajine, keby či prisviedčal, či odporoval uzavretiam takým, ktorým nerozumie. A k takejto nezákonnosti nesmie a nemôže rozumným spôsobom žiaden slobodný národ druhý priviazať. Tí ale úradníci a tie pravomocnosti, čo doteraz násilnému zákonu tomuto zadosť urobiť nemohli a rokovania mestské a vidiecké aj v národných rečiach dopustili, aby za tento skutok prirodzenej spravedlivosti odpovedať nemuseli. 6. Žiadame dokonalé zriadene škôl národných, a to síce ako počiatočných (elementárnych), tak aj reálnych, meštianskych, ústavov dievčenských, ústavov pre vychovávane učitelov a kňazov, potom ústavov literárnych vyšších, menovite: gymnáziov, lýceov, akadémie, ústavu polytechnického a jeden univerzity. Všetky tieto ústavy majú byť založené na základe slobodného vyučovania a reč vynaučovania pre synov a dcéry národa slovenského nemá byť inšia ako slovenská, aby na základe tomto národ slovenský si mohol vychovať synov, jemu a krajine verných. 7. Žiadame, aby maďarské stolice po svojich školách a vyšších i nižších ústavoch literárnych katedry reči slovenskej pre Maďarov a stolice slovenské katedry reči maďarskej pre Slovákov pozakladali, aby sa tak národy tieto jeden ku druhému

16 priblížili, menovite aby Slováci Maďarov, na sneme hovoriacich maďarsky, a Maďari Slovákov, hovoriacich na sneme slovensky, rozumieť mohli. 8. Rovnosti národnej duchom vedení žiadame, aby sa všetko panovanie jedných národov a národností nad druhými národnosťmi uhorskými z koreňa vyvrátilo a tak žiaden národ ani v najmenšom od svojho vlastného ustupovať prinútený nebol; a z tohto ohľadu žiadame, aby slovenský národ svoju národnosť svojimi farbami a zástavami označovať smel bez prekážky. Zástavy červeno-biele máme za slovenské, červeno-bielo-zelené za maďarské, zástavy červeno-bielo zelené s címerom uhorským za krajinské. A tak chceme aj vodcov gardy národnej slovenskej len Slovákov a komando pre ňu slovenské. 9. Žiadame, aby právo národného voliteľstva nebolo určované rádom a stavom, ale duchom a právom rovnosti, a preto chceme, aby každý rodu svojmu verný, zločinstvom a výstupkami nezašpintaný občan a obyvateľ uhorský dvadcať rokov majúci voliť a štyriadvasať rokov majúci vyvolený byť mohol. Odrodilí zradcovia národa, ktorí svoju materskú reč potupujú a či tajne, či zjavne proti právu, cti a slobode národa skutočné úklady stroja, úrady verejné zastávať nesmejú. Menovite žiadame, aby od týchto čas žiaden zradca slovenského národa medzi Slovákmi úradovať nemohol. Zabúdajúc na doterajšie viny odrodilstva, chceme sa ubezpečiť na budúcnosť s tým osvedčením, že zradu krvi, reči a národnosti slovenskej za zradu nielen nášho národa, ale celej vlasti uhorskej považovať budeme. 10. Žiadame slobodu tlače bez zákona tlače, slobodu vydávania novín a časopisov bez kaucií, zakladania tlačiarní a kamenopisární takže bez kauci, ďalej slobodu úplnú schádzania a spolčovania sa ku poradám verejným o veciach obecných ; neináčej i osobnú bezpečnosť pri cestovaní po krajine: lebo s bolesťou sa žalovať musíme, že nabudnutá teraz ústavná sloboda skrze rozširujúci sa po krajoch našich slovenských terorizmus a neprestajné strašenie, vyhrážanie natoľko sa potlačuje, že i verejné pod holým nebom rečnenia sa za buričstvo pokladá. 11. Žiadame, aby sa pre uspokojenie spoluobčanov našich po dedinách, mestečkách a kopaniciach bývajúcich a od dávnych rokov na rozličné spôsoby od rozličných ľudí utláčaných, klamaných, o hory a pasienky, o role, obecné živnosti, kopanice, výrobiská a iné ich majetky pripravovaných, aby sa tedy pre uspokojenie týchto ukrivdených občanov odrazu také poriadky porobili, žeby oni ku svojim predošlým nepohnutým majetkom, teda ku svojim dávnym kopaniciam, pasienkam, horám, výrobiskám atď. prísť a týmto imaním neobmedzene oni i ich potomci podľa práva

17 vládnuť mohli. Žiadame ďalej, aby sa v tom smysle a tou cestou, ktorou sa urbárski poddaní od povinností oslobodili, aj alodiálni poddaní (ktorí sa na iných miestach majiteľmi slobodných živností, kurialistmi, taxalistmi, kaštielnikmi, komorníkmi, majerníkmi menujú) od poddanskej práce a povinností zbavili, hlavne tí, ktorí tridsaťšesť rokov robotizeň panskú zbývali. Takže aby sa i regália benefícia k dobrému obci obrátili. 12. Poneváč slovenský básnik a spisovateľ Ján Kráľ i so svojím priateľom Rotaridesom, učiteľom v Príbelciach, do ťažkého väzenia v Šahách zatvorení sú preto, že ľud slovenský v Príbelciach pred verejne oznámeným zákonom ku hájeniu jeho slobôd povzbudzovali z tej príčiny žiadame, aby títo, len preto nevinní väzňovia a zástupcovia i rozširovatelia občianskej slobody čím skôr na slobodu vypustení boli. 13. Vediac to, že v susednom kraji Haliči (Galícii), takže pod berlou rakúskou s nami súcom, bratského rodu Poliaci slobody, ktoré my požívame, ešte nedosiahli preto, že im veľké prekážky nešťastná byrokratia v cestu klásť neprestáva žiadame, aby všetky národy, pod uhorskou korunou súce, úradnými cestami mocný spolucitnosti kresťanskej a ľudskej hlas vyniesli a u Jeho Jasnosti nášho kráľa a pána vo Viedni o to prosebne nástojili, aby už konečne nešťastnému národu tomuto spravedlivosť a milosť sa stala. 14. Slovenský národ kladie výmienku svojho šťastia a ubezpečenia svojej národnosti na vyplnenie týchto spravedlivých žiadostí; vyslovujúc vopred svoju úctu, vďaku a dúveru ako ku slávnemu Ministerstvu, tak aj ku všetkým občanom uhorským, ktorí tieto žiadosti podporovať budú; naproti tomu v odkladaní alebo obchádzaní týchto našich žiadostí vidieť budeme odsudzovane národa nášho ku bývalej slepote a služobnosti. Dokumenty k slovenského národnímu hnutiu v rokoch I , F. Bok (edit.), Bratislava 1962, s. 23. J. Harna a kol., České a československé dějiny III. Dokumenty a materiály, Praha 1992 Říjnový diplom

18 My František Josef první, z boží milosti císař rakouský, král uherský a český, král lombardský a benátský, dalmatský, charvátský, slavonský, haličský, vladimířský a ilyrský, král jeruzalémský atd.; arcivévoda rakouský; velkovojvoda toskánský a krakovský; vojvoda lotrinský, salcburský, štýrský, korutanský, krajinský a bukovinský; velkokníže sedmihradský; markrabě moravský; vojvoda horno a dolnoslezský, modenský, parmský, piačenský a kastalský, osvětimský a zátorský, gorický a hradišťský; kníže tridentský a brixenský; markrabě horno- a dolnolužický a istrijský; hrabě hohenembský, feldkirchský, bergenský, sonnenberský atd.; pán terstský, kotarský a na slovinském krajišti; velkovojvoda vojvodství srbského atd. atd. tímto všem na vědomí dáváme: Předkové naši, slavné paměti, moudře i pečlivě k tomu hleděli, aby v našem nejjasnějším domě zřízena byla jistá forma posloupnosti, načež od Jeho c.kr. apoštolského Veličenství, slavného císaře Karla VI., dne 19. dubna r s konečnou platností a nezměnitelně ustanoven jest řád posloupnosti zákonem státním, základním a domovním, posavade platným, kterýž pod jménem pragmatické sankce znám jest a od řádných stavů Našich rozličných království a zemí přijat byl. Na tomto řádu posloupnosti co nepodvratném základu právním a na nedílnosti i nerozlučitelnosti svých rozličných částí s právy a svobodami jmenovaných království a zemí v srovnalost uvedené, založeno jsouc, odolalo mocnářství rakouské, smlouvami státními a mezinárodními od té doby rozšířené a utužené, vítězně všelikým nebezpečenstvím a útokům, které na ně dorážely, jsouc v tom podporováno a hájeno věrností, oddaností a udatností svých národů. Prohlídajíce k dobrému našemu domu a našich poddaných, máme za svou povinnost vladařskou, abychom mocného postavení mocnářství rakouského hájili a pojištěním jasných a nepochybných zřízení právních a svorné spolučinnosti bezpečnosti jemu propůjčili. Kteréhožto zjištění mohou úplně poskytnuti jen takové instituce a taková zřízení právní, ježto stejnou měrou se srovnávají s vědomím práva historického, s rozličností Našich království a zemí a s tím, čeho vyhledává jich pevný, nedílný a nerozlučitelný svazek. Hledíce k tomu, kterak tím, že všichni poddaní naši před zákonem jsou rovni, že všichni mohou volně náboženství své provozovati, že všichni, nechť jsou toho neb onoho stavu a rodu, jsou ku všelikým úřadům způsobni, též tím, že všichni společně a stejnou měrou jsou povinni službu vojenskou konati a daně platiti a že jest zrušena robota a odstraněna linie celní mezi zeměmi, společná zřízení organická a svorná spolučinnost v Našem mocnářství a pro blaho jedné každé země, ježto moc státní ve všech zemích pevniny evropejské v jedno jest spojena, nevyhnutelně potřebí, aby se nejvyšší úkolové státní společně vykonávali měli jsme dobré

19 pro vyrovnání posavadních rozdílností mezi Našimi královstvími a zeměmi, a k tomu konci aby poddaní Naši měli příhodně uspořádaného účastenství v zákonodárství a správě, ustanoviti dle pragmatické sankce a z plné moci Naší za stálý a neodvolatelný základní zákon státní, kterýž Nám i řádným potomkům našim pravidlem u vládě býti má, co níže položeno, a naříditi takto:

20 I. Právo zákony dávati, je měniti a rušiti vykonáváno bude od Nás a od Našich nástupcův jediné společně se zemskými řádně shromážděnými, a vedle případnosti s radou říšskou, do kteréž budou sněmové posílati jistý počet údův, kterýž My ustanovíme. II. Všeliké věci zákonodárství se týkající, ježto se vztahující ku právům, povinnostem a záležitostem, kteréž mají veškerá království a země Naše společně, jmenovitě věci zákonodární, týkající se mince, peněz a úvěru, cla a obchodu, též pravidel bankovnictví cedulního, jakož i věci zákonodárské, týkající se pravidel poštovnictví, telegrafů a železnic; rovněž i způsobu i spořádání povinnosti vojenské mají se budoucně v radě říšské a s radou říšskou vyjednávati a pomocí její vedle zřízení vyřizovati, jakož se jediné s přivolením rady říšské mají nové daně a dávky uváděti, daně a poplatky již zavedené, zvláště cena soli zvyšovat a dle Našeho rozhodnutí, jehož datum 17. července 1860, nové výpůjčky činiti, nynější dluhy státní konvertovati a nemovité jmění státní prodávati, zjinačovati aneb zavazovati; konečně se mají pomocí rady říšské rozpočty vydání státních na rok příští zkoušeti a na jisto postavovati a taktéž závěry počtů státních a resultáty ročního hospodaření s financemi zkoumati. III. Všeliké jiné věci zákonodárství se týkající, které v punktech výše položených nejsou jmenovány, vyřizovány budou dle zřízení ve sněmích zemských, a to v královstvích a zemích ke koruně uherské příslušných dle předešlého jich zřízení, v našich ostatních královstvích a zemích ale dle jich řádů zemských. Poněvadž ale v našich zemích, kteréž nenáležejí ke koruně uherské od dávných let i takové věci, zákonodárství se týkající, o nichž jednati nepřísluší výhradně radě říšské, společně se vyjednávaly, tedy sobě zůstavujeme, že dáme také věci takové dle zřízení vyjednávati pomocí rady říšské, do níž se radové říšští z těchto zemí přivezmou. Věci, o nichž jednati nepřísluší výhradně radě říšské, budou se moci společně vyjednávati také tehda, když by si toho ten který sněm zemský žádal a návrh v příčině toho učinil. IV. Tento diplom císařský budiž neprodleně v archivech zemských království a zemí Našich schován a časem svým vložen v zákony zemské, v textu autentickém i v jazycích zemských. Nástupcové naši mají týž diplom hned, když nastoupí na trůn, týmž způsobem

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867

ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI KATECHISMUS Z ROKU 1867 1. KATECHISMUS Z ROKU 1867 2. KATECHISMUS Z ROKU 1955 3. KATECHISMUS Z ROKU 1995 ČTENÍ O MANŽELSTVÍ A RODINĚ Z KATECHISMŮ KATOLICKÉ CÍRKVE OBSAH 1867 1867 1955 1995 KATECHISMUS Z ROKU 1867 OBSAH ČÁSTI

Více

Válka Čechů s Němci (Část 5)

Válka Čechů s Němci (Část 5) Go East str. 1/31 Válka Čechů s Němci (Část 5) Emanuel Rádl Kapitola šestá Část 5. Dnešní postavení Němců v Československu a) Češství a němectví b) Němci v Říši a Němci v Československu c) Kulturní vztahy

Více

ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899)

ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. kapitola čtvrtá (1885 až 1899) můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE kapitola čtvrtá (1885 až 1899) Eim Bang Dittrich Trstenjak Herben Gebauer Bráf Schauer Schulz Lier Tilšer Kučera Janda Tůma Pravda Chalupa Hlávka Fischer Srb Herold Grégr

Více

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931

TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM. Napsali. ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa. profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 TOLERANČNÍ PATENT JEHO VZNIK A VÝZNAM Napsali ThDr. František Bednář a ThDr. Ferdinand Hrejsa profesoři Husovy fakulty v Praze V PRAZE 1931 Nákladem Svazu národního osvobození Toleranční patent, jeho vznik

Více

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848

Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bankovní institut vysoká škola Komparace lidských práv na našem území od roku 1848 Bakalářská práce Kornelie Komjatiová Duben 2009 Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Komparace lidských práv na

Více

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky

Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně: Prohlášení My, lid československý, prohlašujeme,

Více

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ):

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): ZPRÁVY, NAUČENÍ A NAPOMENUTÍ JEDNOTY BRATRSKÉ 1 R. Říčan Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): 1. Úvod. Zprávy, naučení a napomenutí Jednoty bratrské 1.1 Zprávy všem vůbec 1.1.1 Spísek

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928.

V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. V Z P O M Í N K Y Z prvních dob ministerstva financí. Díl II. Přílohy. V červnu 1928. 2 3 Příloha II. Rakousko-uherská banka. Presidium Ministerstva financí Republiky Československé Místoguvernér. dne

Více

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus UNIVERSITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA MAGISTERSKÁ PRÁCE NA TÉMA: ROLE JANA ROKYCANY PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus MILAN ŠIMEK 2005 Dejž Bože vprostřed

Více

Předmluva. Rudolf Hudec Page 1 of 9

Předmluva. Rudolf Hudec Page 1 of 9 Předmluva Již před staletími dívali se vynikající čeští lidé na Židy pro jejich bezohlednost, s jakou se vždy drali kupředu a pro kořistnictví nejhoršího druhu, jimž se obohacovali, jako na své nepřátele

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849)

ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849) můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE úvod a kapitola první (1836 až 1849) Mácha Korn Strang Presl Metelka Kollár Zap Zapová Mickiewicz Klácel Kohl Schmidl Rajská Nebeský Rettigová Jungmann Šumavský Kapper

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů Mgr. Ing. Radomír

Více

Jiří Rak. F. M. Pelcl. Nová kronyka česká IV

Jiří Rak. F. M. Pelcl. Nová kronyka česká IV F. M. Pelcl Nová kronyka česká IV František Martin Pelcl Nová kronyka česká Díl čtvrtý K vydání připravil a úvodem opatřil Jiří Rak Association for Central European Cultural Studies Praha 2007 Tato publikace

Více

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU

Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě GAUDIUM ET SPES BISKUP PAVEL, SLUŽEBNÍKŮ BOŽÍCH, SPOLU S OTCI POSVÁTNÉHO SNĚMU NA TRVALOU PAMÁTKU PŘEDMLUVA (1)((1/Pastorální konstituce o církvi v dnešním

Více

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ

číslo 6 2012 ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ číslo 6 2012 Časopis pro svobodný život J.J. RÁJ ISSN 1801-0059 Z ráje do ráje Úvodník Připravte se, připravte se, připravte se! Těmito třemi slovy upozornil Boží anděl adventní lid za života Ellen G.Whiteové.

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA

DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT ŽIVOT JE DAR OD BOHA book svoboda a pravo 06.qxd 30.3.2007 11:49 StrÆnka 291 DODATEK ZÁKON FRÉDÉRIC BASTIAT Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, říkám, se nejen odvrátil od svého

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

PETR CHELCICKY sít ví~y I ~ 19~O ORBIS'i? PRAHA

PETR CHELCICKY sít ví~y I ~ 19~O ORBIS'i? PRAHA PETR CHELCICKY sít ví~y I ~ 19~O ORBIS'i? PRAHA THEORETICKÝ DOVRŠITEL HUSITSKÉ REVOLUCE t Z pohnutých dějin husitské revoluce vynořuje se jméno Petra Chelčického zdánlivě jako osamělá skála. Teprve bližší

Více

PERSEKUCE HORY KUTNÉ PO BITVĚ BĚLOHORSKÉ. PETR MILOSLAV VESELSKÝ. Historický příspěvek k událostem doby té. NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍCH PRAMENŮ MÍSTNÍCH

PERSEKUCE HORY KUTNÉ PO BITVĚ BĚLOHORSKÉ. PETR MILOSLAV VESELSKÝ. Historický příspěvek k událostem doby té. NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍCH PRAMENŮ MÍSTNÍCH PERSEKUCE HORY KUTNÉ PO BITVĚ BĚLOHORSKÉ. Historický příspěvek k událostem doby té. NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍCH PRAMENŮ MÍSTNÍCH SEPSAL PETR MILOSLAV VESELSKÝ. KUTTNA KUTNÁ HORA 2011 Slovútnému Pánu, panu Františkovi

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Leden - aby rozjímání nad tajemstvím Vtělení Ježíše Krista nám pomáhalo objevovat krásu skrytého života a podněcovalo růst ctnosti pokory. Únor - abychom

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO

I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ O D C. H. M. ----- PŘELOŽENO Z NĚMECKÉHO ----- C.H. Mackintosh ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ. ÚVAHY O I. KNIZE MOJŽÍŠOVĚ. KAPITOLA 1. Nanejvýš překvapující jest způsob, jakým Duch

Více

44 rozšiřovaných bludů o Židovstvu

44 rozšiřovaných bludů o Židovstvu Johannes Rothkranz 44 rozšiřovaných bludů o Židovstvu PRO FIDE CATHOLICA Z německého originálu Johannes Rothkranz, 44 Irrtümer über das Judentum, Verlag Anton A. Schmid, Durach 2005 přeložil Jaroslav Voříšek

Více