agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

3 Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr Vyoral, 2008 Edition 2008 All rights are reserved ISBN

4 OBSAH VK MLOK... 7 PROSBA... 8 PSANCI JINÝ SVT V PRAZE NABÍDKA, KTERÁ SE NEODMÍTÁ PROMNA NA MOI MSTO MLOK ÚTOK ROZLOUENÍ ZÍDLO MOCI

5 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: Ve vyhnanství, vzhledem k posledním událostem píznak Hledán živý nebo mrtvý zrušen. Rekapitulace: Agent JFK byl díky zákulisním machinacím odsouzen k vyhnanství (v archivech soubor Podhoubí smrti). Jeho nepátelé, ilegální klika v adách Agentury, se ho pokusili zabít, to se však nezdailo, místo toho JFK odhalil šokující skutenosti o manipulaci s realitou supertechnického svta v kosmickém mítku (JFK 12: Stín legendy). Nepátelé infiltrovaní do vysokých pozic Agentury okamžit zahájili pokus o definitivní zniení oddlení Bytewské a likvidaci lidí, kteí stále poskytovali Kováovi neoficiální zázemí. Senior agent Andrea de Villefort zahájila pátrání po Kováových protivnících na vlastní pst to shodou okolností perostlo v ozbrojenou srážku, pi které byly agenturní vojenské jednotky použity k eliminaci Villefortové a spol. i za cenu velkých ztrát, avšak neúspšn (archivní záznam JFK 13: Prokletí legendy I Dámská hra). Pesto se jim podailo z agenturní báze vypustit magické entity, mající za úkol zjistit, co JFK všechno ví, a poté ho zabít. JFK mezitím v supertechnickém svt pátral po manipulátorech s realitou a po tajemství negace Maurbyho efektu, zpráv, která se navzdory oekávání potvrdila. Prokázal, že svt slouží jako obrovský zbrojní komplex poskytující materiální zabezpeení pro interrealitní invazi sil X- Hawka. Za pomoci Franka Boormana, díky svému maximální nasazení, bezohlednosti a faktu, že obtoval miliony (neoveno, skutená ísla mohou být ješt vyšší) lidí, zabránil invazi a zajistil

6 destrukci nkolika kosmických megaflotil, v archivu pod kódovým oznaením JFK14: Prokletí legendy II Hra gentleman. Pokud je John Francis Ková naživu (?), nadále se skrývá ped vyšetovateli Agentury. Nutno za každou cenu vyslechnout! I posmrtn. Spoleenská analýza týmu Bytewské okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa: Tým je rozložen. JFK setrvává v ilegalit, Frank Boorman zemel, Whittacker pracuje pro jiné oddlení, profesor von Wonder mimo službu. Bytewská pesto zstává ve své pozici a její snaha dát tým dohromady je permanentn monitorována. KILLER Poznámka: Materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality.

7 Karolina Francová VK MLOK

8 PROSBA Na své záchran jsem zaala pracovat 28. dubna a mla jsem na to sedm dní. Biblický podtext toho ísla m jako nevící dost iritoval, zvláš když Bh sedmý den odpoíval a já budu sedmý den nejspíš mrtvá. Má záchrana mla i své jméno: John Francis Ková, vk 37 let, výška 187 cm, hmotnost 98 kg, oi šedé, zvláštní poznávací znamení: trojice jizev na levém pedloktí. On to tedy ješt nevdl, ale já si byla celkem jistá, že je to jediný lovk, na kterého se mžu obrátit. Na kterého se obrátit musím, a to bez ohledu na to, co o nm vím. Nebo spíš práv proto, co o nm vím Tramvaj zastavila a já se tváila, že jedu dál, ale jakmile se ozvalo zabzuení a dvee se zaaly zavírat, protáhla jsem se jimi na poslední chvíli ven. Skutenému agentovi by tenhle trik možná byl k smíchu, jenže já se chtla njak ujistit, že m zatím nikdo nesleduje a mla jsem jen znalosti z televizních seriál a z vyprávní svých milenc o jejich misích. Zamíila jsem klidným krokem k parku, na jehož druhé stran se nacházela adresa, kde se JFK pi této své ultratajné ilegální návštv zdržoval, a snažila se nenápadn sledovat, jestli za mnou nkdo nejde. Nebylo ješt tak moc pozd, ale vzhledem k rychle se blížícímu zaátku utkání s Rusy se venku pohybovalo jen málo lidí a mým smrem nešel žádný. Trochu jsem se uklidnila a v hlav jsem si za chze znovu procházela informace z Kováova osobního spisu. Píslušník eské armády, odešel v hodnosti kapitána po vypršení kontraktu. 8

9 Studoval Royal Military Academy v Sandhurstu se zamením na komunikaci a management malých vojenských jednotek, vzdlání dokonil na Vysokém uení technickém v Brn. len jednotky rychlého nasazení, v rámci optimalizace výcviku jednotek speciálního urení armád absolvoval pracovní stáž jako výcvikový instruktor SAS. Veterán války z Iráku a Guatemaly, len mezinárodní vojenské diplomatické jednotky podízené nejvyššímu velení NATO. Jana z personální divize pro Kováe mla slabost a moc dobe vdla, že já ne. Ješt než se JFK etabloval jako psanec, ráda m pesvdovala, že není tak špatný, a já se ráda tváila, že se teba pesvdit dám. Na hesle Poznej svého nepítele bylo hodn pravdy. Jist, jeho životopis byl velmi psobivý, ale podobný mli všichni agenti EF, zejména v oddlení pro krizové situace. Rozhodn to tedy nebyl ten dvod, pro jsem se rozhodla Kováe vyhledat. Bylo mi tžko už mnoho týdn, te jsem však byla skuten zoufalá, a to nejen kvli zkáze, která už kolovala v mých žilách, ale i kvli tomu, že se mám s prosbou o pomoc obrátit práv na nj, na chlapa, který ml na svdomí Bertramovu smrt, na toho protivn sebevdomého týpka, jehož jsem nemohla ani vystát. Mohla jsem si stokrát zdvodovat, že bez pomoci nkoho, jako je on, nemám žádnou nadji, ale i tak bych radji prosila samotného Satana než Johna Francise Kováe. Do oí se mi už pedem nahrnuly slzy ponížení. Bylo to peklo a já nemla ani pontí, pro zrovna já. ím jsem si to zasloužila. Kde jsem udlala chybu. V tu chvíli mi po zádech pejel mráz, periferním vidním jsem zpozorovala njaký pohyb za sebou. Ohlédla jsem se. Tolik jsem se bála, že nkdo v aut najde Pasqualovo tlo a Agentura zane reagovat dív, než se pipravím, že m vbec nenapadlo bát se jiných vcí. Musela jsem ztratit poslední zbytky zdravého rozumu. Za normálních okolností a obleená tak, jak obvykle chodím, bych se za tmy sama do takovéhohle parku nikdy neodvážila. Ten chlap za mnou si m vyhlédl bez ohledu na plátné kalhoty, bundu zapnutou až ke krku a batoh na zádech, ale 9

10 k mému štstí, nebo smle, z Agentury urit nebyl. Když uvidl, že jsem si ho všimla, zrychlil krok. Nemla jsem moc asu se pipravit, ale bylo mi víc než jasné, že utíkat nemžu. Ano, znala jsem základní pravidlo sebeobrany: Kdo utee, ten vyhraje. Zapomenout na kabelku, kabát a cennosti a vzít nohy na ramena. Jenže všechny vci v pekeln tžkém batohu na zádech jsem nutn potebovala. Prost jsem utéct nemohla, dohonilo by m i dít. Snažila jsem se uklidnit, ale bez ohledu na vystelovací nž v kapse bundy mi to moc dobe nešlo. Když jsem ho tam doma strkala, íkala jsem si, že se mže hodit, ale na útok na jiného lovka jsem opravdu nepomyslela. Te jsem však nemla na vybranou. Efektivní obrana zastaví útoníka do tí minut. Jestli se mi to nepovede, bude zle. Jeet jsem nemohla, protože jsem na sebe nesmla pitáhnout pozornost, takže už opravdu zbýval jen útok. Tak tvrdý, jaký jen dokážu vymyslet a jakého budu schopná. Vytáhla jsem nž z kapsy, uvolnila pojistku, aby vyjelo ostí, skryla ho v dlani a obrátila se k tomu chlapovi elem. Nic víc jsem nestihla. Už byl u m a popadl m za levou paži. Vdla jsem, že nesmím dát najevo slabost, ale nikdo mi neekl, jak toho docílit. Srdce mi bilo jako splašené. Možná bylo dobe, že jsem nemla žádný as na rozmyšlenou. Nikdo se m nezastane, nikdo mi nepomže. Tak, koiko, dnes máš š astný den, tak jako se mnou si už nikdy neužiješ, zachraptl. Modlila jsem se, aby mj hlas neznl roztesen, a pokusila jsem se chlípn usmát: Jasn, kocoure, mám to ráda zezadu. Vyvedlo ho to trochu z rovnováhy, vyhodnotil to ale jako píznivý obrat a jeho sevení mírn polevilo. Na nic jsem neekala a pravakou s nožem jsem prudce bodla proti nmu. Nemíila jsem, jen jsem ostí zaboila tak hluboko do jeho tla, jak jen to šlo. Pak jsem nž vytáhla a uskoila. O nco za sebou jsem zakopla a tžký batoh m stáhl k zemi. Snažila jsem se ho aspo nespustit z oí, protože v tu chvíli jsem byla bezbranná 10

11 jako brouk na zádech. Nž jsem pi pádu upustila, a abych se mohla zvednout, musela jsem nejdív na kolena. Jsem pitomá, pitomá, pitomá, proklínala jsem se a ekala, kdy po mn skoí a vytlue ze m duši, ale on tam jen stál, chroptl a obma rukama si svíral ránu v biše, z níž se valila krev. Potom šel k zemi. Vbec jsem to neekala. Jen jsem tam stála a zírala. Nž ml pouze sedmicentimetrové ostí. Myslela jsem si, že budu muset bodnout víckrát, abych ho donutila k ústupu. Možná bych mu mla pomoct, napadlo m, když jsem poslouchala, jak chroptí. Pipomnla jsem si jeho výraz, když se ke mn rychlým krokem blížil, a jakékoli pochybnosti zmizely. Popadla jsem batoh a bez ohlédnutí vyrazila pry. Mla jsem jiné vci na práci, než se starat o násilníka. Jak jsem se vzdalovala od místa stetu, rozlévala se mi v žilách stále vtší úleva a také jakási rozjaenost. Nikdy bych to do sebe neekla, ale moje dovednosti leží zejm i jinde než jen v praktické fyzice. Možná bych to mohla zvládnout i sama a nikoho bych se nemusela doprošovat. Jenže moje estnjší a realistitjší já mi pedložilo seznam Kováových dovedností. Na rozdíl ode m ml teba idiák na všechny typy aut a pilotní prkaz pro malá motorová letadla. Dosáhl ERD kvalifikace v potápní. Ovládal nejrznjší bojová umní. Byl na tom také o hodn líp než já s cizími jazyky. Poradí si snáz než já a já potebuju toho nejlepšího možného. Kováova EF certifikace napovídala, že jeho výcvik a schopnosti jsou víc než dostaující, a tak jsem pokraovala pvodním smrem. Musela jsem se jen trochu usmát, když jsem si vybavila údaje z jeho spisu o psychické stabilit. Známka 0.3 s poznámkou psychologa: píliš shovívavý k ženám. Nedlalo to z nj blbce, ale mn to dávalo o nco vtší nadji, že mi pomže. Vlastn to byla moje jediná šance, protože jsem byla pesvdená, že ani on m nemže vystát. Naše antipatie byly vzájemné. Ale já byla žena a on muž se slabostí pro ženy. Toho jsem se musela držet, až ho budu pesvdovat. 11

12 Konen jsem z parku vyšla na osvtlenou ulici a jako bych opt vkroila do normálního svta, do svta, kde jsem zdravá a kde m muži nepepadávají, ale vždy udlají, co chci. Do svta, který jsem ztratila a který si budu muset vybojovat zpt. Motto Agentury tak pro m získalo nový rozsah. A pak to pišlo. Mla jsem tušit, že moje reakce na to pepadení a vraždu je nepirozená, a ekat to. Moje euforie se rázem rozplynula a vzáptí už jsem cítila, jak mi pi vzpomínce na kaluž krve a chroptícího chlapa na zemi hrdlem stoupá žlu. Naklonila jsem se k odpadkovému koši vedle chodníku a zvracela. Po celém tle mi vyrazil ledový pot, srdce mi bušilo a ruce se mi chvly, že jsem ani nemohla vytáhnout balíek papírových kapesník, abych si utela ústa. Za sebou jsem tak njak matn a zasten slyšela mladý ženský hlas: Je vožralá nebo sjetá, vykašli se na to. Nebyla jsem opilá, ale v tu chvíli by mi panák neho ostejšího bodl. Vzpomnla jsem si na nž s mými otisky, který jsem tam nechala, na louži krve a mrtvé tlo uprosted cesty, kde pejskai vení svoje miláky, a bylo mi ím dál h. Teprve te jsem si všimla, že mám na sob jeho krev. Ne moc, ale stailo to, aby m slabost donutila posadit se, i když asu te zbývalo ješt mí. Musela jsem zmizet dív, než m zane hledat nejen Agentura, ale i policie. Snažila jsem se dýchat pomalu a pravideln a myslet na nco jiného, nco uklidujícího. Vybavil se mi drobný, bledolící muž, s vystouplou bradou a orlím nosem. V jeho tkavých jiskivých oích jsem vidla starost. Vdla jsem, že Carl Maria von Wonder by mi pomohl. Stailo by k tomu jediné moje slovo. Nemusela jsem tu být, mít na rukou krev a chystat se prosit Kováe. Ale co by s Carlem bylo, až by se pišlo na to, že všechno vdl a stejn mi pomohl? V Agentue se prohešky netrestaly srážkou z platu na ti msíce. Nemohla jsem do toho zatáhnout jediného lovka, kterého jsem mla opravdu ráda a jehož jsem si tolik vážila. Zvedla jsem se plná nové odvahy. Upravila jsem se, jak jen to šlo, a pešla ulici. Odhodlan jsem otevela vstupní dvee ísla 215 a vystoupala po schodišti do tetího patra. Dvee byly staré a 12

13 zanedbané a na nich visela zašlá mosazná cedulka se jménem Vra Gardoová. Kováovo momentální rozptýlení. Vyplivla jsem žvýkaku, která mla pebít pach zvratk, a zazvonila jsem. Chvíli to trvalo, ale pak se pece jen ozvaly kroky, v zámku se otoil klí a dvee se otevely. V nich stála mladá žena, ernovláska, nakrátko ostíhaná, pkn nalíená a pkn obleená v tenoukém saténovém župánku s motivy ínských drak. Ds, nco takového bych na sebe nikdy nevzala. Pejete si? zeptala se dost pekvapen. A aby taky ne. Tžko mohla oekávat neznámou ženskou obleenou jako na stanování v pírod, s tžkým báglem na zádech. Navíc jsem si nedlala iluze, že by z mé rtnky zstalo víc než jen naervenalý nádech rozmazaný kolem rt a líení te vypadalo spíš jako erné kruhy pod oima z nevyspání. Prost jsem byla divnej zjev. Tžko si mohla myslet, že se dostavila podvádná manželka nebo zhrzená milenka, což byly kategorie osob, ped kterými by asi dvee ihned zase zabouchla. Promite, že vás tu ruším, ekla jsem co nejzdvoileji. Hledám bratra, jsem v pršvihu a moc s ním potebuju mluvit. Tak to jste se musela splést, odpovdla. Tady žádný váš bratr není. Bydlím sama. Byla tak pesvdivá, že jsem jí málem uvila, ale pak mi to došlo. Ková tam byl a nejspíš m i poznal po hlase, ale neml jediný dvod lidem z Agentury vit. Musela jsem se ním prokázat, aby m aspo vyslechl. Naštstí jsem se na to pipravila. Moje posedlost vším, co se ho týkalo, se mi te hodila. Jen jsem byla tak rozhozená, že mi to došlo trochu pozd. eknte mu, že sice nemám modrou krev, ale i tak mi mže vit, pronesla jsem pomalu a nahlas, aby m slyšel. Nemohla jsem si samozejm být úpln jistá, jestli to zabere, ale modrá krev byl kód, který JFK a jeho pátelé momentáln používali, když potebovali nkomu zajistit dvru. Nikdo mi ho neprozradil, byla jsem prost trplivá a pozorné naslouchání a sbírání drobných stípk informací všude, kde se dalo, pineslo výsledky. Jist, mla jsem to dát do hlášení o nm, stejn jako 13

14 všechno ostatní, ale prozrazení toho hesla mohlo pinést potíže i lidem, kteí Kováovi pomáhali, a proti tm jsem nic nemla a do pršvihu je pivést nechtla. I já už vykoukla z ulity své práce a došlo mi, že v Agentue není všechno tak idylické a že ti, s nimiž jsem tak lehkomysln zaala spolupracovat, nejsou ti hodní. Pus ji dál, ozval se zevnit mužský hlas. Tak ješt trochu váhala, ale pak pece jen ustoupila, abych mohla projít. Tak prosím. Boty jsem si nezouvala, nerada bych se dostala do situace, že budeme s Kováem odcházet narychlo a já pobžím bosa. Vrhla na m vyítavý pohled, když jsem udlala špinavé stopy na naleštné plovoucí podlaze, ale nahlas neekla nic. Tak jsem pedstírala, že její pohled nevidím. Asi jí na Kováovi záleželo, když byla tak tolerantní k jeho seste. Obývák jasn vypovídal o tom, že si veer užívali. Na stole stály dv skleniky, láhev od šampaského a miska s posledními dvma opuštnými jahodami. Jak banální, pomyslela jsem si. Njak jsem od Kováe ekala nco jiného, ale teba to taky byla její práce, vždy ona byla pece hostitelka. Mnohem víc než ta banalita mi ale vadilo, že jsem tam nenašla láhev ginu. V mé situaci by se hodila víc. Vzáptí se ve dveích z vedlejší místnosti, snad ložnice, co já vím, objevil samotný Ková. Byl obleený do pevného a na pohled praktického odvu, obutý do vysokých šnrovacích bot a pes rameno ml hozený batoh. Asi pedpokládal problémy, když se ozvalo zazvonní na dvee, a mj hlas mu na klidu moc nepidal. Ani jsem se mu nedivila, koneckonc jsem pracovala pro Agenturu, nebyli jsme zrovna pátelé a on se nacházel v ilegalit. Ani bych nevdla, že se vrátil, kdybych nepracovala na svém postu a nebyla nucená sbírat informace pro ty hajzly, co m pak zaali vydírat a do postele mi vnutili De Cata. Byla jsem prost naivní, když jsem si myslela, že s nimi mám spolený cíl zdiskreditovat Kováe a vyštvat ho z Agentury. Pkná ironie, došlo mi. Místo, abych jim hned poslala zprávu, že je tady, snažím se jeho pobyt krýt a ješt mu pomžu se odtud vypait. 14

15 Kdo t poslal? zeptal se bez okolk. Villefortová? Jde o soukromou vc, odpovdla jsem. Kdo ti dal heslo? nenechal se odvést od tématu. Bála jsem se vyslovit konkrétní jméno, ale mlet jsem také nemohla. Možná nevíš, že jsem nkterým lidem kolem tebe pomohla. Teba když jsem tenkrát odvedla pozornost toho Gadskiho lovka a pikryla tak nenahlášený prchod Villefortové a Rustové, pipomnla jsem mu. Z jeho výrazu jsem poznala, že o tom ví a že to jako odpov pro tuto chvíli bude stait. Vypadáš dsn, prohodil a sedl si vedle m dost blízko, aby se naše stehna dotkla. Neuhnula jsem. Náš sourozenecký vztah nekomentoval. Jsem v pršvihu, piznala jsem. Udlala bys sége njakej aj? obrátil se na svou milou. Vrhl další zkoumavý pohled na m a dodal: Poítám, že radši s kapkou neho ostejšího. Neprotestovala jsem, vlastn jsem k nmu v tu chvíli poprvé necítila žádnou záš. Byl vysoký a mohutný, cítila jsem z nj píjemné teplo a pipadala jsem si najednou bezbranná, malá a chránná. A svte div se, líbilo se mi to. Vra Gardoová, pokud to opravdu bylo její jméno, zmizela v kuchyni a Ková mi nedal žádný as na naplánování strategie. Tak co chceš? Už jsem íkala, že jsem v pršvihu, trochu jsem se od nj odtáhla, i když jsem spíš mla udlat pravý opak. Potebuju pomoct. Ode m? byl ohromen. Jo, od tebe, potvrdila jsem a sklopila zrak. Nemohla jsem se na nj dívat, opt to byl ten Ková, který ml na svdomí Bertramovu a Chuckovu smrt a jehož jsem nemohla vystát. Nechtla jsem, aby si všiml, jak je mi protivný. Pro žádáš o pomoc práv m? zeptal se. Nejsem tak blbej, abych si myslel, že sis m jen tak pes noc zamilovala. Zvláš když jsme ji ani nestrávili spolu. 15

16 A kdybych se s tebou vyspala? probodla jsem ho pohledem. To bys mi pomohl? To se necháš pesvdit tak prhledným zpsobem? Rád, zazubil se. Mj hnv mu byl k smíchu. Byla bych mu s chutí vyškrábala oi, ale potebovala jsem ho, a tak jsem se ovládla. To by pro tebe nebylo bezpené, ekla jsem peliv ovládaným hlasem. Ty teda musíš být v posteli divoká, bavil se dál. A ty jsi idiot! už jsem to nevydržela. Myslíš si, že bych tu byla, kdybych mla na vybranou?! Máš pocit, že je pro m jednoduché žádat o pomoc práv tebe?! Tak to seš vedle! Kdybych mla na vybranou, radši bych se utopila v jám plný hnoje, než s tebou byla v jedný místnosti! Pestal se smát. Jsem-v-ds-ným-pr-se-ru! odsekávala jsem slabiky a pak jsem se rozbreela. Bylo toho na m asi vážn moc. Nedalo se to zastavit. Betram, Chuck, Pasquale, bylo to jako prokletí. Jako by každej chlap, kterej se mnou vleze do postele, musel umít. A k tomu mj vlastní život. Vzlykala jsem jako malá. Jeho milenka vybhla z kuchyn, když slyšela mj výbuch. To bude dobrý, uklidnil ji JFK. Nech nás, prosím t, o samot. Pokusil se m vzít do nárue, ale odstrila jsem ho a radji jsem vstala, abych od nj byla dál. Takhle jsem si to nepedstavovala. Nevdla jsem, jak napravit škodu. Pišla jsem ho pesvdovat a prosit a místo toho tu na nj vu, nadávám mu a vyvádím. Promi, omluvila jsem se mu se staženým hrdlem. V pohod, mávl rukou. Tak o co vlastn jde? Já jsem te njakou dobu žila s Pasqualem De Cato, zaala jsem. To, že jsem s Pasquim byla na žádost tch vydraskejch hajzl a jen abych dostala na lopatky jeho, to jsem zatím vynechala. Nevím, jestli ho znáš. Moc ne, pipustil. Je to takovej tmavovlasej Ital? Pracuje v Divizi pro rezidentní spolupráci, ne? 16

17 Jo, to je on, pikývla jsem a znovu jsem se posadila, jen tentokrát naproti nmu. Byl na misi, a když se vrátil, tak jsme si spolu udlali takovou malou dovolenou. Prodloužený víkend. A on Nešlo to snadno, mla jsem Pasquala v podstat ráda, byl docela fajn. Jeho smrt jsem poád ješt mla ped oima. Akoli kdyby mi ten parchant na tý svý blbý misi nezahejbal, nemusela jsem tu te stát. Vlastn si to zasloužil. A on? pipomnl se JFK. Vera v noci zemel, ekla jsem stroze. A v mi, že ne na infarkt. Okamžit zpozornl: Nkdo ho zabil? Zabil? nejdív jsem nechápala, jak na to pišel, ale pak mi došlo, že z mého nesouvislého vyprávní si ani jiný obrázek udlat nemohl. Ne, nezabil. Nco sem zatáhl. To není možný, potásl hlavou JFK. Ale je, kývla jsem. Já ho vidla umírat. Vbec o tom nepochybuj. Ale jak mohl projít pes kontrolu biologického rizika? nechápal. Tak to jsme byli dva. Nevím, odpovdla jsem. Zcela jist se to ale nepenáší dechem nebo dotykem, to by v medicínské divizi zjistili. Snažila jsem se u nich dneska v práci nenápadn poptat. Mám tam kamarádku. Zas taková mrcha nejsem, abych všechny ohrozila. Kdyby byl penos tak snadný, tak se do karantény zavu sama. Infekce se ale nejspíš penáší krví. A já neposlechla maminku a nemli jsme ochranu. Je to blbý, jsem si jistá, že m nakazil. Už cítím píznaky. Ani se neusmál. Pasquale tu byl osm dní a já se s ním vidla až ve tvrtek. Te je pondlí. Když budu vycházet z toho, že se nakazil tsn ped návratem, mám ped sebou ješt šest dní. Ale samozejm nevím jist, kdy a kde se nakazil. Zejm nkde v posteli a tím se mi z pochopitelných dvod nechlubil. JFK mlel a já odhodlan pokraovala. 17

18 Nepochybuju o tom, že Agentura by udlala všechno proto, aby našla lék, ale mám jisté pochybnosti, jestli by to bylo dost rychle pro m. Pro ty další potenciáln nakažené snad, ale pro m ne. Nejdív by museli zjistit, o co jde, než by tam nkoho vbec poslali, a m by zaveli do karantény a tam já posledních pár dní strávit fakt nechci. Konen promluvil: A po mn chceš co? Musím se vydat do svta, odkud se Pasquale vrátil, a najít si pomoc sama. Jenže nemám žádný výcvik, nikdy jsem na jiné paralelní Zemi nebyla a nevím, co mžu ekat a jak se mám chovat. Neumím se bránit a nevím, jak pežít, když se dostanu do potíží. Ale ty ano. Podle všeho jsi jeden z nejlepších. A navíc jsi psanec, a tak ti nemusí záležet na tom, co si o tom bude myslet Agentura. Mlel. Nemžu tam jít sama, ale pjdu, když m odmítneš, dokonila jsem. Jak už jsem íkala, nemám na vybranou. Tak dobe, pikývl a hned pešel k praktické stránce. Kde a kdy se oteve prchod? Zdálo se, že jak se jednou rozhodne, už se pochybnostmi nezabývá. To jsem obdivovala, i když m udivilo, že tak lehce souhlasil. Nechtlo se mi vit, že to pro m dlá jen z dobroty srdce. Moje zmínka o tom, že jsem jim aspo jednou také pomohla, asi mla svou váhu. Dnes v noci ve na Petín, odpovdla jsem. Z Agentury jsme z pochopitelných dvod cestovat nemohli, tak jsem se snažila ze všech možných míst, která se nabízela pro dnešní noc, vybrat njaké v dosahu a pitom na dostaten odlehlém míst, když jsem prchod dnes v práci za zády šéfa a koleg pipravovala. Jaký máme náskok? zeptal se. To nedokážu odhadnout. Pasquale zemel vera v noci, v aut. Vyložila jsem ho na lesní cest nkde na Vysoin a vrátila jsem se do Prahy. V práci jsem nahlásila, že je nemocný a že si o pár dní prodlouží dovolenou, tak nevím, kdy ho zanou hledat, shrnula jsem to. 18

19 Stálo m to všechnu odvahu jít do zamstnání, když Pasqualovo tlo mohl kdykoli nkdo objevit. To bych pak skonila v karantén bhem pti minut. Ale musela jsem zaídit prchod a taky navštívit známou v medicínské divizi. Pi odchodu z medicínské divize se standardn muselo procházet mezi filtry, které rozpoznaly jakoukoli infekci penosnou dechem nebo dotykem. Musela jsem se ujistit, že mezi lidi nešíím nákazu, proti níž nejsou žádné léky. Jak už jsem ekla Kováovi, taková mrcha zase nejsem. Nebo kdy ho nkdo najde bez piinní Agentury v lese a nález mrtvoly nahlásí na policii, doplnil Ková a pešel k oknu. Což se asi už stalo. Vyhlédla jsem ven a spatila ti policejní vozy parkovat opodál. Možná nejde o Pasquala, hlesla jsem. Možná jde o toho chlapa v parku. Vysloužila jsem si tázavý pohled ocelov šedých oí. Asi jsem ho zabila, pipustila jsem. No, zhluboka vydechl. Tak to abychom rychle vypadli. 19

20 PSANCI Bylo naprosto úžasné pozorovat Kováe v akci. Já bych tam nejspíš jen sedla a zoufale se snažila vymyslet, jak z toho ven, ale on se prost zvedl a zašel za svou pítelkyní. Nco jí tam rychle íkal a jeho dla pi tom spoívala na jejích hýždích takovým tím majetnickým a zárove velmi vzrušujícím zpsobem. Hledla na nj nejprve s nevírou a pak se v jejích oích objevil strach, nebála se však o sebe, ale o nj. Bylo mi jasné, že udlá, co jí ekne. Musela jsem v duchu opravit hodnocení agenturního psychologa. JFK neml jen slabost pro ženy, on to také se ženami velmi dobe uml. Za chvíli ke mn ta ženská pišla a pinesla mi njaké veerní šaty, boty na vysokém podpatku a krátký volný kabát, který se v pase stahoval širokým páskem. A taky toaletní taštiku se šminky a mléko na odlíení. A parfém Ice Touch. Ušlo to. Dej se do kupy, naídil mi Ková a dodal: A ho sebou. Jak znám policejní postupy, nejdív obsadí všechny východy, pak prohledají spolené prostory a nakonec zanou obcházet byty. Teba tu nejsou kvli mn, namítla jsem, i když mi bylo jasné, že to by byla moc velká náhoda. Vzpomnla jsem si znovu na ty dva, co šli kolem, když jsem zvracela. Stáli pak na zastávce jen kousek od domu a prohlíželi si m hodn okat. Ano, mohli vidt i krev na mém obleení, i když jí nebylo mnoho. Vyšla jsem z toho parku a chovala jsem se, jako kdybych jela na drogách. Samozejm jsem to policii mohla snadno vysvtlit. Sebeobrana pece nebyla trestná, ale nemla jsem na to as. Náš prchod se oteve za dv hodiny tyicet minut a já vdla, že žádnou další šanci nachystat si jiný už nedostanu. A krom toho, dodalo trochu potmšile moje vnitní já, sebeobrana sice trestná 20

21 není, ale neposkytnutí pomoci ano. Fakt jsem tomu hajzlovi asi mla zavolat sanitku. To je jedno, vstoupil JFK do mých myšlenek. I tak musíme zmizet. Máš vci od krve a toho chlapa brzo najdou. Jestli tu te kvli tob nejsou, tak za deset minut už to mže být úpln jinak. Beze slova jsem si tedy vzala vci od jeho milenky a dala se do poádku. Poprosila jsem ji ješt o lak a rozpustila jsem si vlasy. Dlouhá blond híva vždycky dobe dokázala odvést pozornost od jiných vcí. Plus výstih a nohy, to oboje te bylo taky nepehlédnutelné. V prbhu mojí promny zpt k bžnému standardu mi Ková dával podrobné pokyny. Takže je ti všechno jasné? ujistil se naposledy, když už jsem stála u dveí pipravená vyjít ven. Pes rameno jsem mla jen kabelku s tím, co v ní ženy obvykle veer nosívají. Klíe, doklady, mobil, kapesníek, rtnku a pudenku. Sejdeme se na Malostranském námstí, zopakovala jsem poslušn jeho poslední instrukci. Tak jo, pikývl. Jdi. Vyšla jsem na chodbu. Nemla jsem strach. Nechtl po mn nic složitého. Ve slušných šatech a nalíená jsem se zase cítila jako žena a ne jako balík slámy. Podpatky klapaly na žulových schodech a pkn se to rozléhalo. Vdli o mn dív, než jsem sešla jedno patro, ale narazila jsem na n až v pízemí, zjevn zrovna prohledali sklepy. Nemusela jsem pedstírat leknutí, opravdu ve mn trochu zatrnulo, když jsem spatila erné uniformy se žlutým nápisem. Zastavila jsem se a položila si dla na holou kži v rozhaleném výstihu. Kabátek jsem schváln nezapínala, jen jsem ho stáhla v pase, aby byl dekolt pkn vidt. Dobrý veer, pozdravila jsem a usmála jsem se na dva policisty. Jeden byl v mém vku a druhý o nco starší, ale úsmv optovali oba. Stalo se tady nco? Dobrý veer, odpovdl ten starší trochu vyhýbav. Jen tu nkoho hledáme. 21

22 Podezelého z vraždy, dodal chvatn ten mladší. Asi chtl udlat dojem, ale od zkušenjšího kolegy si za to pochvalu nevysloužil. Proboha! pedstírala jsem obavy. Tady?! A koho zavraždili? Jednoho muže v parku naproti pes ulici, odpovdl te už starší muž. Vy tu bydlíte? To je ale strašné, pokraovala jsem v té komedii. Ne, bydlí tu kamarádka. Byly jsme domluvené, že se spolu pjdeme podívat na ten zápas, ale není jí dobe. Tak jdu sama. Už stihnu sotva plku. Mžeme vidt vaše doklady? požádal m ten starší. Ale jist, znovu jsem se usmála a z kabelky vytáhla obanku. V tom nebyl žádný problém, moje jméno jim nic íct nemohlo, a až m podle nj zanou zítra nebo pozítí hledat, už tu nebudu. Hm, Nikita Bernstein, dokazoval mi policajt, že umí íst. Jste si úpln jistí, že ten vrah je tady v dom? zajímala jsem se zatím dál. Víte, myslím tím, jestli je bezpené chodit te sama po ulici? Zavolám vám taxi, nabídl se ochotn mladíek. To od vás bude milé, trochu jsem zariskovala, naklonila jsem se k nmu a krátce se prsty dotkla jeho ruky. Tak dobrá, starší muž mi vrátil doklady. Mžete jít. Dkuji a hodn štstí, rozlouila jsem se s nimi. Šlo to hladce. Ped domem jsem nasedla do taxíku, který pijel takka okamžit, a nechala jsem se odvézt na Malostranské námstí. Stálo m to ti stovky, ale byla jsem na míst o dost dív. Te jsem jen musela pokat, až dorazí Ková. Ten ml proklouznout asi deset minut po mn. Námstí bylo narvané k prasknutí. Všichni ti lidé popíjeli a tísnili se ped obrovskou obrazovkou, kde si to v hokeji rozdávali eši s Rusy. Finále Mistrovství svta. Víc nám štstí nemohlo pát. Mezi tolika lidmi se snad ztratíme. Vydala jsem se ke kostelu sv. Mikuláše, kde byl dav trochu idší a kde jsme si s Kováem dali sraz. Mla jsem hlad a poád 22

23 ješt jsem potebovala toho panáka, tak jsem se zastavila u stánku s rychlým oberstvením a koupila si tam hot dog a rum. Dsná kombinace, ale když jsem to do sebe kopla a najedla se, nálada se mi zlepšila o sto procent. Dál už jsem jen stála a dívala se, jak to naši tm Rusákm nandávají. Vedli jsme 4:1 a do konce zbývalo jen dvacet minut. I já jsem dokázala odhadnout, že je to naše. Lidi kolem slavili, i když ješt ani nebyl konec. Zrovna jsem si íkala, že JFK by tam už každou chvíli ml být, když mi v kabelce zazvonil telefon. Ková mi ho nechal jen proto, že jsem mu písahala, že jsem si dnes odpoledne koupila nový s pedplaceným kupónem a íslo nikdo nezná. To ale nebyla tak úpln pravda. Jednomu lovku jsem nové íslo dala. Jen jedinému, protože jsem si byla jistá, že on m nezradí. Zvedla jsem to. Jestli volal, muselo to být nco dležitého. Carle? Nikitko, ozval se jeho mírn chraplavý hlas. Kde jsi? Pro to chceš vdt? okamžit jsem zostražitla. Tady jsou kvli tob všichni na nohou. Hledají t už nejmí pt hodin. Nevím, cos provedla, ale znám t, takže je mi to jedno, nic jiného bych od svého šéfa ani neekala. Jen jsem ti chtl íct, že asi ped pti minutami se sbalila jednotka a vyrazili, jako by od nkoho dostali echo. Prý jedou na Malostranské námstí. Tak jsem t chtl varovat. Jestli tam jsi, koukej zmizet! Díky, Carle, zašeptala jsem a hned jsem zavsila. Rozhlédla jsem se kolem sebe. Kdo, kdo z nich? Kolem byla spousta lidí, takže to sice skýtalo perfektní úkryt mn, ale bohužel i jim. Mohli stát metr ode m a míit na m pistolí s uspávací šipkou, nebo se piblížit zezadu a paralyzovat m, ale já bych si jich ani nevšimla. Naštstí jsem si byla dost jistá, že nebudou riskovat, aby se tady na námstí plném lidí rozlila kaluž mojí jedovaté krve. Tamhleten chlápek na m celou dobu zírá, všimla jsem si muže v kožené bund, a tamten taky. Njaký výrostek v roztrhaných džínech na m mohl oi nechat. Jasn, jenže ti zírají z jiného dvodu, došlo mi vzáptí. Otoila jsem se k nim zády. 23

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek

Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Dopis pro moji pítelkyni Daniel Nosek Uf! To zase byla cesta. Z práce jsem odešel ve tyi hodiny odpoledne. Jako obvykle jsem nastoupil do autobusu mstské hromadné dopravy a po tyiceti pti minutách údsné

Více

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

HRAKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Dm chodba Chodba mezi pokoji je obložená ervenými dlaždicemi. Vpravo stojí stolek s telefonem, vlevo pak

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Akrostichon. Krásná Odvážná erná Krutá Anima. Tlesná Extáze Nebo Intenzivní Sport. Psobiv Umlecky Eklektická Ryzí Harmonie. Soubor Esencí Noci

Akrostichon. Krásná Odvážná erná Krutá Anima. Tlesná Extáze Nebo Intenzivní Sport. Psobiv Umlecky Eklektická Ryzí Harmonie. Soubor Esencí Noci Warrior of the light 20. 30. 8. 2006 Akrostichon Krásná Odvážná erná Krutá Anima Tlesná Extáze Nebo Intenzivní Sport Psobiv Umlecky Eklektická Ryzí Harmonie Pispli úastníci letního tábora Halahoj na Lavikách

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 16. Plán

Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 16. Plán Obránci mlýna (Eckart zur Nieden, překlad: Pavel Mareš) 16. Plán U dědy Kalouska byla opět velká brigáda. Byla sobota, takže se mohl zúčastnit i Tomášův velký bratr. Skutečně projevil ochotu zasadit skleněné

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání

BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání PhDr. František David Krch, Ph.D. BULIMIE Jak bojovat s pøejídáním 3. doplnìné a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

Ještě jeden den s panem Julem

Ještě jeden den s panem Julem Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem přeložila Lenka Řehová 5 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Originally published under the title Diane Broeckhoven: De buitenkant

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Silvester Lavrík Zu česi, čítajte svazek 8 Silvester Lavrík Zu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem. Eroika

Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem. Eroika 1 2 Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem Eroika 3 4 Diane Broeckhovenová Ještě jeden den s panem Julem přeložila Lenka Řehová 5 Originally published under the title Diane Broeckhoven: De

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

DeTeKTiVové. Mgr. Zuzana Pospíšilová

DeTeKTiVové. Mgr. Zuzana Pospíšilová Mgr. Zuzana Pospíšilová DeTeKTiVové TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4831. publikaci

Více

Smrad krevetových lupínků

Smrad krevetových lupínků 1 Smrad krevetových lupínků Křeček byl mrtvý. Ležel na zádech. S nohama ve vzduchu. Mrtvý. Zoe otevřela klec a slzy jí přitom tekly po tváři. Ruce se jí třásly a srdce jí pukalo. Položila Zázvorkovo malé

Více

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší!

Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! Můj milý deníčku Jasně, že jsem nejlepší! také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jim Benton Jasně, že jsem nejlepší! e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5

Ještě ta Bobova Rosolovka mozkovitá: Strana 2/5 Děčínská hlíva 2006 Michal Šulc, 13. 1. 2006 Je to už skoro týden, ale protože šlo o vycházku velmi zajímavou a dobrodružnou, nedá mi to a musím se k ní vrátit. Mám na mysli akcičku "Děčínská hlíva 2006",

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Tady byla Britt-Marie

Tady byla Britt-Marie Od autora bestselleru Muž jménem Ove Román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté fredrik backman Tady byla Britt-Marie Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

O BOTĚ, KTERÁ SI ŠLAPALA NA JAZYK

O BOTĚ, KTERÁ SI ŠLAPALA NA JAZYK O BOTĚ, KTERÁ SI ŠLAPALA NA JAZYK Tak fem fafe febou fkofo fekla, zavzdychala nešťastně levá semišová bota. Uf fážně nefím, fo f tím mám děfat. Co říká, my jí nerozumíme! ozvaly se z rohu trochu zablácené

Více

Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí

Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí Plánuješ něco na víkend? ptal se mě Mario. Ehm něco s tebou? zeptala jsem se s úsměvem, protože mi došlo, že on něco plánuje. Přesně, usmál se, napadlo mě, že bychom

Více

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový

Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový Moje jméno je Peter Klepsch Narodil jsem se 10. 1928 v Žatci. otec byl chmelový obchodník a tehdy k k a vliným ale již v roce 1936. V roce 1938 jsem zažil Vstup jednoteka také štáb první jjízdní divize

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně

Bylo mi to jasné, b, m a p jsem nevyslovila ani náhodou. A taky s f, u a částečně 1 Mělas, Mati, vlastně z pekla štěstí, tvrdil Pavel, když mi znovu prohlížel dáseň s rozseknutou kůží pod nosem a zničenou horní čelist se sedmi vyraženými zuby. Totiž bez sedmi vyražených zubů. Jaký štěstí,

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více