agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!"

Transkript

1

2 agent John Francis Ková 15 VK MLOK Karolina Francová PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

3 Copyright Karolina Francová, 2008 Cover Art Petr Vyoral, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations Petr Vyoral, 2008 Edition 2008 All rights are reserved ISBN

4 OBSAH VK MLOK... 7 PROSBA... 8 PSANCI JINÝ SVT V PRAZE NABÍDKA, KTERÁ SE NEODMÍTÁ PROMNA NA MOI MSTO MLOK ÚTOK ROZLOUENÍ ZÍDLO MOCI

5 Od: KILLERa Kvantový Inteligentní Interrealitní Retranslátor EF báze HUMAN IV tech Komu: GODovi Centrální Nad-inteligenci EF Subjekt: Agent John F. Ková Vyhrazení: Materiál nepístupný lidem Agent John F. Ková: Statut: Ve vyhnanství, vzhledem k posledním událostem píznak Hledán živý nebo mrtvý zrušen. Rekapitulace: Agent JFK byl díky zákulisním machinacím odsouzen k vyhnanství (v archivech soubor Podhoubí smrti). Jeho nepátelé, ilegální klika v adách Agentury, se ho pokusili zabít, to se však nezdailo, místo toho JFK odhalil šokující skutenosti o manipulaci s realitou supertechnického svta v kosmickém mítku (JFK 12: Stín legendy). Nepátelé infiltrovaní do vysokých pozic Agentury okamžit zahájili pokus o definitivní zniení oddlení Bytewské a likvidaci lidí, kteí stále poskytovali Kováovi neoficiální zázemí. Senior agent Andrea de Villefort zahájila pátrání po Kováových protivnících na vlastní pst to shodou okolností perostlo v ozbrojenou srážku, pi které byly agenturní vojenské jednotky použity k eliminaci Villefortové a spol. i za cenu velkých ztrát, avšak neúspšn (archivní záznam JFK 13: Prokletí legendy I Dámská hra). Pesto se jim podailo z agenturní báze vypustit magické entity, mající za úkol zjistit, co JFK všechno ví, a poté ho zabít. JFK mezitím v supertechnickém svt pátral po manipulátorech s realitou a po tajemství negace Maurbyho efektu, zpráv, která se navzdory oekávání potvrdila. Prokázal, že svt slouží jako obrovský zbrojní komplex poskytující materiální zabezpeení pro interrealitní invazi sil X- Hawka. Za pomoci Franka Boormana, díky svému maximální nasazení, bezohlednosti a faktu, že obtoval miliony (neoveno, skutená ísla mohou být ješt vyšší) lidí, zabránil invazi a zajistil

6 destrukci nkolika kosmických megaflotil, v archivu pod kódovým oznaením JFK14: Prokletí legendy II Hra gentleman. Pokud je John Francis Ková naživu (?), nadále se skrývá ped vyšetovateli Agentury. Nutno za každou cenu vyslechnout! I posmrtn. Spoleenská analýza týmu Bytewské okolo JFK na požadavek Centrální Nad-inteligence GODa: Tým je rozložen. JFK setrvává v ilegalit, Frank Boorman zemel, Whittacker pracuje pro jiné oddlení, profesor von Wonder mimo službu. Bytewská pesto zstává ve své pozici a její snaha dát tým dohromady je permanentn monitorována. KILLER Poznámka: Materiál není uren do lidských rukou, mohl by ovlivnit deformace kauzality.

7 Karolina Francová VK MLOK

8 PROSBA Na své záchran jsem zaala pracovat 28. dubna a mla jsem na to sedm dní. Biblický podtext toho ísla m jako nevící dost iritoval, zvláš když Bh sedmý den odpoíval a já budu sedmý den nejspíš mrtvá. Má záchrana mla i své jméno: John Francis Ková, vk 37 let, výška 187 cm, hmotnost 98 kg, oi šedé, zvláštní poznávací znamení: trojice jizev na levém pedloktí. On to tedy ješt nevdl, ale já si byla celkem jistá, že je to jediný lovk, na kterého se mžu obrátit. Na kterého se obrátit musím, a to bez ohledu na to, co o nm vím. Nebo spíš práv proto, co o nm vím Tramvaj zastavila a já se tváila, že jedu dál, ale jakmile se ozvalo zabzuení a dvee se zaaly zavírat, protáhla jsem se jimi na poslední chvíli ven. Skutenému agentovi by tenhle trik možná byl k smíchu, jenže já se chtla njak ujistit, že m zatím nikdo nesleduje a mla jsem jen znalosti z televizních seriál a z vyprávní svých milenc o jejich misích. Zamíila jsem klidným krokem k parku, na jehož druhé stran se nacházela adresa, kde se JFK pi této své ultratajné ilegální návštv zdržoval, a snažila se nenápadn sledovat, jestli za mnou nkdo nejde. Nebylo ješt tak moc pozd, ale vzhledem k rychle se blížícímu zaátku utkání s Rusy se venku pohybovalo jen málo lidí a mým smrem nešel žádný. Trochu jsem se uklidnila a v hlav jsem si za chze znovu procházela informace z Kováova osobního spisu. Píslušník eské armády, odešel v hodnosti kapitána po vypršení kontraktu. 8

9 Studoval Royal Military Academy v Sandhurstu se zamením na komunikaci a management malých vojenských jednotek, vzdlání dokonil na Vysokém uení technickém v Brn. len jednotky rychlého nasazení, v rámci optimalizace výcviku jednotek speciálního urení armád absolvoval pracovní stáž jako výcvikový instruktor SAS. Veterán války z Iráku a Guatemaly, len mezinárodní vojenské diplomatické jednotky podízené nejvyššímu velení NATO. Jana z personální divize pro Kováe mla slabost a moc dobe vdla, že já ne. Ješt než se JFK etabloval jako psanec, ráda m pesvdovala, že není tak špatný, a já se ráda tváila, že se teba pesvdit dám. Na hesle Poznej svého nepítele bylo hodn pravdy. Jist, jeho životopis byl velmi psobivý, ale podobný mli všichni agenti EF, zejména v oddlení pro krizové situace. Rozhodn to tedy nebyl ten dvod, pro jsem se rozhodla Kováe vyhledat. Bylo mi tžko už mnoho týdn, te jsem však byla skuten zoufalá, a to nejen kvli zkáze, která už kolovala v mých žilách, ale i kvli tomu, že se mám s prosbou o pomoc obrátit práv na nj, na chlapa, který ml na svdomí Bertramovu smrt, na toho protivn sebevdomého týpka, jehož jsem nemohla ani vystát. Mohla jsem si stokrát zdvodovat, že bez pomoci nkoho, jako je on, nemám žádnou nadji, ale i tak bych radji prosila samotného Satana než Johna Francise Kováe. Do oí se mi už pedem nahrnuly slzy ponížení. Bylo to peklo a já nemla ani pontí, pro zrovna já. ím jsem si to zasloužila. Kde jsem udlala chybu. V tu chvíli mi po zádech pejel mráz, periferním vidním jsem zpozorovala njaký pohyb za sebou. Ohlédla jsem se. Tolik jsem se bála, že nkdo v aut najde Pasqualovo tlo a Agentura zane reagovat dív, než se pipravím, že m vbec nenapadlo bát se jiných vcí. Musela jsem ztratit poslední zbytky zdravého rozumu. Za normálních okolností a obleená tak, jak obvykle chodím, bych se za tmy sama do takovéhohle parku nikdy neodvážila. Ten chlap za mnou si m vyhlédl bez ohledu na plátné kalhoty, bundu zapnutou až ke krku a batoh na zádech, ale 9

10 k mému štstí, nebo smle, z Agentury urit nebyl. Když uvidl, že jsem si ho všimla, zrychlil krok. Nemla jsem moc asu se pipravit, ale bylo mi víc než jasné, že utíkat nemžu. Ano, znala jsem základní pravidlo sebeobrany: Kdo utee, ten vyhraje. Zapomenout na kabelku, kabát a cennosti a vzít nohy na ramena. Jenže všechny vci v pekeln tžkém batohu na zádech jsem nutn potebovala. Prost jsem utéct nemohla, dohonilo by m i dít. Snažila jsem se uklidnit, ale bez ohledu na vystelovací nž v kapse bundy mi to moc dobe nešlo. Když jsem ho tam doma strkala, íkala jsem si, že se mže hodit, ale na útok na jiného lovka jsem opravdu nepomyslela. Te jsem však nemla na vybranou. Efektivní obrana zastaví útoníka do tí minut. Jestli se mi to nepovede, bude zle. Jeet jsem nemohla, protože jsem na sebe nesmla pitáhnout pozornost, takže už opravdu zbýval jen útok. Tak tvrdý, jaký jen dokážu vymyslet a jakého budu schopná. Vytáhla jsem nž z kapsy, uvolnila pojistku, aby vyjelo ostí, skryla ho v dlani a obrátila se k tomu chlapovi elem. Nic víc jsem nestihla. Už byl u m a popadl m za levou paži. Vdla jsem, že nesmím dát najevo slabost, ale nikdo mi neekl, jak toho docílit. Srdce mi bilo jako splašené. Možná bylo dobe, že jsem nemla žádný as na rozmyšlenou. Nikdo se m nezastane, nikdo mi nepomže. Tak, koiko, dnes máš š astný den, tak jako se mnou si už nikdy neužiješ, zachraptl. Modlila jsem se, aby mj hlas neznl roztesen, a pokusila jsem se chlípn usmát: Jasn, kocoure, mám to ráda zezadu. Vyvedlo ho to trochu z rovnováhy, vyhodnotil to ale jako píznivý obrat a jeho sevení mírn polevilo. Na nic jsem neekala a pravakou s nožem jsem prudce bodla proti nmu. Nemíila jsem, jen jsem ostí zaboila tak hluboko do jeho tla, jak jen to šlo. Pak jsem nž vytáhla a uskoila. O nco za sebou jsem zakopla a tžký batoh m stáhl k zemi. Snažila jsem se ho aspo nespustit z oí, protože v tu chvíli jsem byla bezbranná 10

11 jako brouk na zádech. Nž jsem pi pádu upustila, a abych se mohla zvednout, musela jsem nejdív na kolena. Jsem pitomá, pitomá, pitomá, proklínala jsem se a ekala, kdy po mn skoí a vytlue ze m duši, ale on tam jen stál, chroptl a obma rukama si svíral ránu v biše, z níž se valila krev. Potom šel k zemi. Vbec jsem to neekala. Jen jsem tam stála a zírala. Nž ml pouze sedmicentimetrové ostí. Myslela jsem si, že budu muset bodnout víckrát, abych ho donutila k ústupu. Možná bych mu mla pomoct, napadlo m, když jsem poslouchala, jak chroptí. Pipomnla jsem si jeho výraz, když se ke mn rychlým krokem blížil, a jakékoli pochybnosti zmizely. Popadla jsem batoh a bez ohlédnutí vyrazila pry. Mla jsem jiné vci na práci, než se starat o násilníka. Jak jsem se vzdalovala od místa stetu, rozlévala se mi v žilách stále vtší úleva a také jakási rozjaenost. Nikdy bych to do sebe neekla, ale moje dovednosti leží zejm i jinde než jen v praktické fyzice. Možná bych to mohla zvládnout i sama a nikoho bych se nemusela doprošovat. Jenže moje estnjší a realistitjší já mi pedložilo seznam Kováových dovedností. Na rozdíl ode m ml teba idiák na všechny typy aut a pilotní prkaz pro malá motorová letadla. Dosáhl ERD kvalifikace v potápní. Ovládal nejrznjší bojová umní. Byl na tom také o hodn líp než já s cizími jazyky. Poradí si snáz než já a já potebuju toho nejlepšího možného. Kováova EF certifikace napovídala, že jeho výcvik a schopnosti jsou víc než dostaující, a tak jsem pokraovala pvodním smrem. Musela jsem se jen trochu usmát, když jsem si vybavila údaje z jeho spisu o psychické stabilit. Známka 0.3 s poznámkou psychologa: píliš shovívavý k ženám. Nedlalo to z nj blbce, ale mn to dávalo o nco vtší nadji, že mi pomže. Vlastn to byla moje jediná šance, protože jsem byla pesvdená, že ani on m nemže vystát. Naše antipatie byly vzájemné. Ale já byla žena a on muž se slabostí pro ženy. Toho jsem se musela držet, až ho budu pesvdovat. 11

12 Konen jsem z parku vyšla na osvtlenou ulici a jako bych opt vkroila do normálního svta, do svta, kde jsem zdravá a kde m muži nepepadávají, ale vždy udlají, co chci. Do svta, který jsem ztratila a který si budu muset vybojovat zpt. Motto Agentury tak pro m získalo nový rozsah. A pak to pišlo. Mla jsem tušit, že moje reakce na to pepadení a vraždu je nepirozená, a ekat to. Moje euforie se rázem rozplynula a vzáptí už jsem cítila, jak mi pi vzpomínce na kaluž krve a chroptícího chlapa na zemi hrdlem stoupá žlu. Naklonila jsem se k odpadkovému koši vedle chodníku a zvracela. Po celém tle mi vyrazil ledový pot, srdce mi bušilo a ruce se mi chvly, že jsem ani nemohla vytáhnout balíek papírových kapesník, abych si utela ústa. Za sebou jsem tak njak matn a zasten slyšela mladý ženský hlas: Je vožralá nebo sjetá, vykašli se na to. Nebyla jsem opilá, ale v tu chvíli by mi panák neho ostejšího bodl. Vzpomnla jsem si na nž s mými otisky, který jsem tam nechala, na louži krve a mrtvé tlo uprosted cesty, kde pejskai vení svoje miláky, a bylo mi ím dál h. Teprve te jsem si všimla, že mám na sob jeho krev. Ne moc, ale stailo to, aby m slabost donutila posadit se, i když asu te zbývalo ješt mí. Musela jsem zmizet dív, než m zane hledat nejen Agentura, ale i policie. Snažila jsem se dýchat pomalu a pravideln a myslet na nco jiného, nco uklidujícího. Vybavil se mi drobný, bledolící muž, s vystouplou bradou a orlím nosem. V jeho tkavých jiskivých oích jsem vidla starost. Vdla jsem, že Carl Maria von Wonder by mi pomohl. Stailo by k tomu jediné moje slovo. Nemusela jsem tu být, mít na rukou krev a chystat se prosit Kováe. Ale co by s Carlem bylo, až by se pišlo na to, že všechno vdl a stejn mi pomohl? V Agentue se prohešky netrestaly srážkou z platu na ti msíce. Nemohla jsem do toho zatáhnout jediného lovka, kterého jsem mla opravdu ráda a jehož jsem si tolik vážila. Zvedla jsem se plná nové odvahy. Upravila jsem se, jak jen to šlo, a pešla ulici. Odhodlan jsem otevela vstupní dvee ísla 215 a vystoupala po schodišti do tetího patra. Dvee byly staré a 12

13 zanedbané a na nich visela zašlá mosazná cedulka se jménem Vra Gardoová. Kováovo momentální rozptýlení. Vyplivla jsem žvýkaku, která mla pebít pach zvratk, a zazvonila jsem. Chvíli to trvalo, ale pak se pece jen ozvaly kroky, v zámku se otoil klí a dvee se otevely. V nich stála mladá žena, ernovláska, nakrátko ostíhaná, pkn nalíená a pkn obleená v tenoukém saténovém župánku s motivy ínských drak. Ds, nco takového bych na sebe nikdy nevzala. Pejete si? zeptala se dost pekvapen. A aby taky ne. Tžko mohla oekávat neznámou ženskou obleenou jako na stanování v pírod, s tžkým báglem na zádech. Navíc jsem si nedlala iluze, že by z mé rtnky zstalo víc než jen naervenalý nádech rozmazaný kolem rt a líení te vypadalo spíš jako erné kruhy pod oima z nevyspání. Prost jsem byla divnej zjev. Tžko si mohla myslet, že se dostavila podvádná manželka nebo zhrzená milenka, což byly kategorie osob, ped kterými by asi dvee ihned zase zabouchla. Promite, že vás tu ruším, ekla jsem co nejzdvoileji. Hledám bratra, jsem v pršvihu a moc s ním potebuju mluvit. Tak to jste se musela splést, odpovdla. Tady žádný váš bratr není. Bydlím sama. Byla tak pesvdivá, že jsem jí málem uvila, ale pak mi to došlo. Ková tam byl a nejspíš m i poznal po hlase, ale neml jediný dvod lidem z Agentury vit. Musela jsem se ním prokázat, aby m aspo vyslechl. Naštstí jsem se na to pipravila. Moje posedlost vším, co se ho týkalo, se mi te hodila. Jen jsem byla tak rozhozená, že mi to došlo trochu pozd. eknte mu, že sice nemám modrou krev, ale i tak mi mže vit, pronesla jsem pomalu a nahlas, aby m slyšel. Nemohla jsem si samozejm být úpln jistá, jestli to zabere, ale modrá krev byl kód, který JFK a jeho pátelé momentáln používali, když potebovali nkomu zajistit dvru. Nikdo mi ho neprozradil, byla jsem prost trplivá a pozorné naslouchání a sbírání drobných stípk informací všude, kde se dalo, pineslo výsledky. Jist, mla jsem to dát do hlášení o nm, stejn jako 13

14 všechno ostatní, ale prozrazení toho hesla mohlo pinést potíže i lidem, kteí Kováovi pomáhali, a proti tm jsem nic nemla a do pršvihu je pivést nechtla. I já už vykoukla z ulity své práce a došlo mi, že v Agentue není všechno tak idylické a že ti, s nimiž jsem tak lehkomysln zaala spolupracovat, nejsou ti hodní. Pus ji dál, ozval se zevnit mužský hlas. Tak ješt trochu váhala, ale pak pece jen ustoupila, abych mohla projít. Tak prosím. Boty jsem si nezouvala, nerada bych se dostala do situace, že budeme s Kováem odcházet narychlo a já pobžím bosa. Vrhla na m vyítavý pohled, když jsem udlala špinavé stopy na naleštné plovoucí podlaze, ale nahlas neekla nic. Tak jsem pedstírala, že její pohled nevidím. Asi jí na Kováovi záleželo, když byla tak tolerantní k jeho seste. Obývák jasn vypovídal o tom, že si veer užívali. Na stole stály dv skleniky, láhev od šampaského a miska s posledními dvma opuštnými jahodami. Jak banální, pomyslela jsem si. Njak jsem od Kováe ekala nco jiného, ale teba to taky byla její práce, vždy ona byla pece hostitelka. Mnohem víc než ta banalita mi ale vadilo, že jsem tam nenašla láhev ginu. V mé situaci by se hodila víc. Vzáptí se ve dveích z vedlejší místnosti, snad ložnice, co já vím, objevil samotný Ková. Byl obleený do pevného a na pohled praktického odvu, obutý do vysokých šnrovacích bot a pes rameno ml hozený batoh. Asi pedpokládal problémy, když se ozvalo zazvonní na dvee, a mj hlas mu na klidu moc nepidal. Ani jsem se mu nedivila, koneckonc jsem pracovala pro Agenturu, nebyli jsme zrovna pátelé a on se nacházel v ilegalit. Ani bych nevdla, že se vrátil, kdybych nepracovala na svém postu a nebyla nucená sbírat informace pro ty hajzly, co m pak zaali vydírat a do postele mi vnutili De Cata. Byla jsem prost naivní, když jsem si myslela, že s nimi mám spolený cíl zdiskreditovat Kováe a vyštvat ho z Agentury. Pkná ironie, došlo mi. Místo, abych jim hned poslala zprávu, že je tady, snažím se jeho pobyt krýt a ješt mu pomžu se odtud vypait. 14

15 Kdo t poslal? zeptal se bez okolk. Villefortová? Jde o soukromou vc, odpovdla jsem. Kdo ti dal heslo? nenechal se odvést od tématu. Bála jsem se vyslovit konkrétní jméno, ale mlet jsem také nemohla. Možná nevíš, že jsem nkterým lidem kolem tebe pomohla. Teba když jsem tenkrát odvedla pozornost toho Gadskiho lovka a pikryla tak nenahlášený prchod Villefortové a Rustové, pipomnla jsem mu. Z jeho výrazu jsem poznala, že o tom ví a že to jako odpov pro tuto chvíli bude stait. Vypadáš dsn, prohodil a sedl si vedle m dost blízko, aby se naše stehna dotkla. Neuhnula jsem. Náš sourozenecký vztah nekomentoval. Jsem v pršvihu, piznala jsem. Udlala bys sége njakej aj? obrátil se na svou milou. Vrhl další zkoumavý pohled na m a dodal: Poítám, že radši s kapkou neho ostejšího. Neprotestovala jsem, vlastn jsem k nmu v tu chvíli poprvé necítila žádnou záš. Byl vysoký a mohutný, cítila jsem z nj píjemné teplo a pipadala jsem si najednou bezbranná, malá a chránná. A svte div se, líbilo se mi to. Vra Gardoová, pokud to opravdu bylo její jméno, zmizela v kuchyni a Ková mi nedal žádný as na naplánování strategie. Tak co chceš? Už jsem íkala, že jsem v pršvihu, trochu jsem se od nj odtáhla, i když jsem spíš mla udlat pravý opak. Potebuju pomoct. Ode m? byl ohromen. Jo, od tebe, potvrdila jsem a sklopila zrak. Nemohla jsem se na nj dívat, opt to byl ten Ková, který ml na svdomí Bertramovu a Chuckovu smrt a jehož jsem nemohla vystát. Nechtla jsem, aby si všiml, jak je mi protivný. Pro žádáš o pomoc práv m? zeptal se. Nejsem tak blbej, abych si myslel, že sis m jen tak pes noc zamilovala. Zvláš když jsme ji ani nestrávili spolu. 15

16 A kdybych se s tebou vyspala? probodla jsem ho pohledem. To bys mi pomohl? To se necháš pesvdit tak prhledným zpsobem? Rád, zazubil se. Mj hnv mu byl k smíchu. Byla bych mu s chutí vyškrábala oi, ale potebovala jsem ho, a tak jsem se ovládla. To by pro tebe nebylo bezpené, ekla jsem peliv ovládaným hlasem. Ty teda musíš být v posteli divoká, bavil se dál. A ty jsi idiot! už jsem to nevydržela. Myslíš si, že bych tu byla, kdybych mla na vybranou?! Máš pocit, že je pro m jednoduché žádat o pomoc práv tebe?! Tak to seš vedle! Kdybych mla na vybranou, radši bych se utopila v jám plný hnoje, než s tebou byla v jedný místnosti! Pestal se smát. Jsem-v-ds-ným-pr-se-ru! odsekávala jsem slabiky a pak jsem se rozbreela. Bylo toho na m asi vážn moc. Nedalo se to zastavit. Betram, Chuck, Pasquale, bylo to jako prokletí. Jako by každej chlap, kterej se mnou vleze do postele, musel umít. A k tomu mj vlastní život. Vzlykala jsem jako malá. Jeho milenka vybhla z kuchyn, když slyšela mj výbuch. To bude dobrý, uklidnil ji JFK. Nech nás, prosím t, o samot. Pokusil se m vzít do nárue, ale odstrila jsem ho a radji jsem vstala, abych od nj byla dál. Takhle jsem si to nepedstavovala. Nevdla jsem, jak napravit škodu. Pišla jsem ho pesvdovat a prosit a místo toho tu na nj vu, nadávám mu a vyvádím. Promi, omluvila jsem se mu se staženým hrdlem. V pohod, mávl rukou. Tak o co vlastn jde? Já jsem te njakou dobu žila s Pasqualem De Cato, zaala jsem. To, že jsem s Pasquim byla na žádost tch vydraskejch hajzl a jen abych dostala na lopatky jeho, to jsem zatím vynechala. Nevím, jestli ho znáš. Moc ne, pipustil. Je to takovej tmavovlasej Ital? Pracuje v Divizi pro rezidentní spolupráci, ne? 16

17 Jo, to je on, pikývla jsem a znovu jsem se posadila, jen tentokrát naproti nmu. Byl na misi, a když se vrátil, tak jsme si spolu udlali takovou malou dovolenou. Prodloužený víkend. A on Nešlo to snadno, mla jsem Pasquala v podstat ráda, byl docela fajn. Jeho smrt jsem poád ješt mla ped oima. Akoli kdyby mi ten parchant na tý svý blbý misi nezahejbal, nemusela jsem tu te stát. Vlastn si to zasloužil. A on? pipomnl se JFK. Vera v noci zemel, ekla jsem stroze. A v mi, že ne na infarkt. Okamžit zpozornl: Nkdo ho zabil? Zabil? nejdív jsem nechápala, jak na to pišel, ale pak mi došlo, že z mého nesouvislého vyprávní si ani jiný obrázek udlat nemohl. Ne, nezabil. Nco sem zatáhl. To není možný, potásl hlavou JFK. Ale je, kývla jsem. Já ho vidla umírat. Vbec o tom nepochybuj. Ale jak mohl projít pes kontrolu biologického rizika? nechápal. Tak to jsme byli dva. Nevím, odpovdla jsem. Zcela jist se to ale nepenáší dechem nebo dotykem, to by v medicínské divizi zjistili. Snažila jsem se u nich dneska v práci nenápadn poptat. Mám tam kamarádku. Zas taková mrcha nejsem, abych všechny ohrozila. Kdyby byl penos tak snadný, tak se do karantény zavu sama. Infekce se ale nejspíš penáší krví. A já neposlechla maminku a nemli jsme ochranu. Je to blbý, jsem si jistá, že m nakazil. Už cítím píznaky. Ani se neusmál. Pasquale tu byl osm dní a já se s ním vidla až ve tvrtek. Te je pondlí. Když budu vycházet z toho, že se nakazil tsn ped návratem, mám ped sebou ješt šest dní. Ale samozejm nevím jist, kdy a kde se nakazil. Zejm nkde v posteli a tím se mi z pochopitelných dvod nechlubil. JFK mlel a já odhodlan pokraovala. 17

18 Nepochybuju o tom, že Agentura by udlala všechno proto, aby našla lék, ale mám jisté pochybnosti, jestli by to bylo dost rychle pro m. Pro ty další potenciáln nakažené snad, ale pro m ne. Nejdív by museli zjistit, o co jde, než by tam nkoho vbec poslali, a m by zaveli do karantény a tam já posledních pár dní strávit fakt nechci. Konen promluvil: A po mn chceš co? Musím se vydat do svta, odkud se Pasquale vrátil, a najít si pomoc sama. Jenže nemám žádný výcvik, nikdy jsem na jiné paralelní Zemi nebyla a nevím, co mžu ekat a jak se mám chovat. Neumím se bránit a nevím, jak pežít, když se dostanu do potíží. Ale ty ano. Podle všeho jsi jeden z nejlepších. A navíc jsi psanec, a tak ti nemusí záležet na tom, co si o tom bude myslet Agentura. Mlel. Nemžu tam jít sama, ale pjdu, když m odmítneš, dokonila jsem. Jak už jsem íkala, nemám na vybranou. Tak dobe, pikývl a hned pešel k praktické stránce. Kde a kdy se oteve prchod? Zdálo se, že jak se jednou rozhodne, už se pochybnostmi nezabývá. To jsem obdivovala, i když m udivilo, že tak lehce souhlasil. Nechtlo se mi vit, že to pro m dlá jen z dobroty srdce. Moje zmínka o tom, že jsem jim aspo jednou také pomohla, asi mla svou váhu. Dnes v noci ve na Petín, odpovdla jsem. Z Agentury jsme z pochopitelných dvod cestovat nemohli, tak jsem se snažila ze všech možných míst, která se nabízela pro dnešní noc, vybrat njaké v dosahu a pitom na dostaten odlehlém míst, když jsem prchod dnes v práci za zády šéfa a koleg pipravovala. Jaký máme náskok? zeptal se. To nedokážu odhadnout. Pasquale zemel vera v noci, v aut. Vyložila jsem ho na lesní cest nkde na Vysoin a vrátila jsem se do Prahy. V práci jsem nahlásila, že je nemocný a že si o pár dní prodlouží dovolenou, tak nevím, kdy ho zanou hledat, shrnula jsem to. 18

19 Stálo m to všechnu odvahu jít do zamstnání, když Pasqualovo tlo mohl kdykoli nkdo objevit. To bych pak skonila v karantén bhem pti minut. Ale musela jsem zaídit prchod a taky navštívit známou v medicínské divizi. Pi odchodu z medicínské divize se standardn muselo procházet mezi filtry, které rozpoznaly jakoukoli infekci penosnou dechem nebo dotykem. Musela jsem se ujistit, že mezi lidi nešíím nákazu, proti níž nejsou žádné léky. Jak už jsem ekla Kováovi, taková mrcha zase nejsem. Nebo kdy ho nkdo najde bez piinní Agentury v lese a nález mrtvoly nahlásí na policii, doplnil Ková a pešel k oknu. Což se asi už stalo. Vyhlédla jsem ven a spatila ti policejní vozy parkovat opodál. Možná nejde o Pasquala, hlesla jsem. Možná jde o toho chlapa v parku. Vysloužila jsem si tázavý pohled ocelov šedých oí. Asi jsem ho zabila, pipustila jsem. No, zhluboka vydechl. Tak to abychom rychle vypadli. 19

20 PSANCI Bylo naprosto úžasné pozorovat Kováe v akci. Já bych tam nejspíš jen sedla a zoufale se snažila vymyslet, jak z toho ven, ale on se prost zvedl a zašel za svou pítelkyní. Nco jí tam rychle íkal a jeho dla pi tom spoívala na jejích hýždích takovým tím majetnickým a zárove velmi vzrušujícím zpsobem. Hledla na nj nejprve s nevírou a pak se v jejích oích objevil strach, nebála se však o sebe, ale o nj. Bylo mi jasné, že udlá, co jí ekne. Musela jsem v duchu opravit hodnocení agenturního psychologa. JFK neml jen slabost pro ženy, on to také se ženami velmi dobe uml. Za chvíli ke mn ta ženská pišla a pinesla mi njaké veerní šaty, boty na vysokém podpatku a krátký volný kabát, který se v pase stahoval širokým páskem. A taky toaletní taštiku se šminky a mléko na odlíení. A parfém Ice Touch. Ušlo to. Dej se do kupy, naídil mi Ková a dodal: A ho sebou. Jak znám policejní postupy, nejdív obsadí všechny východy, pak prohledají spolené prostory a nakonec zanou obcházet byty. Teba tu nejsou kvli mn, namítla jsem, i když mi bylo jasné, že to by byla moc velká náhoda. Vzpomnla jsem si znovu na ty dva, co šli kolem, když jsem zvracela. Stáli pak na zastávce jen kousek od domu a prohlíželi si m hodn okat. Ano, mohli vidt i krev na mém obleení, i když jí nebylo mnoho. Vyšla jsem z toho parku a chovala jsem se, jako kdybych jela na drogách. Samozejm jsem to policii mohla snadno vysvtlit. Sebeobrana pece nebyla trestná, ale nemla jsem na to as. Náš prchod se oteve za dv hodiny tyicet minut a já vdla, že žádnou další šanci nachystat si jiný už nedostanu. A krom toho, dodalo trochu potmšile moje vnitní já, sebeobrana sice trestná 20

21 není, ale neposkytnutí pomoci ano. Fakt jsem tomu hajzlovi asi mla zavolat sanitku. To je jedno, vstoupil JFK do mých myšlenek. I tak musíme zmizet. Máš vci od krve a toho chlapa brzo najdou. Jestli tu te kvli tob nejsou, tak za deset minut už to mže být úpln jinak. Beze slova jsem si tedy vzala vci od jeho milenky a dala se do poádku. Poprosila jsem ji ješt o lak a rozpustila jsem si vlasy. Dlouhá blond híva vždycky dobe dokázala odvést pozornost od jiných vcí. Plus výstih a nohy, to oboje te bylo taky nepehlédnutelné. V prbhu mojí promny zpt k bžnému standardu mi Ková dával podrobné pokyny. Takže je ti všechno jasné? ujistil se naposledy, když už jsem stála u dveí pipravená vyjít ven. Pes rameno jsem mla jen kabelku s tím, co v ní ženy obvykle veer nosívají. Klíe, doklady, mobil, kapesníek, rtnku a pudenku. Sejdeme se na Malostranském námstí, zopakovala jsem poslušn jeho poslední instrukci. Tak jo, pikývl. Jdi. Vyšla jsem na chodbu. Nemla jsem strach. Nechtl po mn nic složitého. Ve slušných šatech a nalíená jsem se zase cítila jako žena a ne jako balík slámy. Podpatky klapaly na žulových schodech a pkn se to rozléhalo. Vdli o mn dív, než jsem sešla jedno patro, ale narazila jsem na n až v pízemí, zjevn zrovna prohledali sklepy. Nemusela jsem pedstírat leknutí, opravdu ve mn trochu zatrnulo, když jsem spatila erné uniformy se žlutým nápisem. Zastavila jsem se a položila si dla na holou kži v rozhaleném výstihu. Kabátek jsem schváln nezapínala, jen jsem ho stáhla v pase, aby byl dekolt pkn vidt. Dobrý veer, pozdravila jsem a usmála jsem se na dva policisty. Jeden byl v mém vku a druhý o nco starší, ale úsmv optovali oba. Stalo se tady nco? Dobrý veer, odpovdl ten starší trochu vyhýbav. Jen tu nkoho hledáme. 21

22 Podezelého z vraždy, dodal chvatn ten mladší. Asi chtl udlat dojem, ale od zkušenjšího kolegy si za to pochvalu nevysloužil. Proboha! pedstírala jsem obavy. Tady?! A koho zavraždili? Jednoho muže v parku naproti pes ulici, odpovdl te už starší muž. Vy tu bydlíte? To je ale strašné, pokraovala jsem v té komedii. Ne, bydlí tu kamarádka. Byly jsme domluvené, že se spolu pjdeme podívat na ten zápas, ale není jí dobe. Tak jdu sama. Už stihnu sotva plku. Mžeme vidt vaše doklady? požádal m ten starší. Ale jist, znovu jsem se usmála a z kabelky vytáhla obanku. V tom nebyl žádný problém, moje jméno jim nic íct nemohlo, a až m podle nj zanou zítra nebo pozítí hledat, už tu nebudu. Hm, Nikita Bernstein, dokazoval mi policajt, že umí íst. Jste si úpln jistí, že ten vrah je tady v dom? zajímala jsem se zatím dál. Víte, myslím tím, jestli je bezpené chodit te sama po ulici? Zavolám vám taxi, nabídl se ochotn mladíek. To od vás bude milé, trochu jsem zariskovala, naklonila jsem se k nmu a krátce se prsty dotkla jeho ruky. Tak dobrá, starší muž mi vrátil doklady. Mžete jít. Dkuji a hodn štstí, rozlouila jsem se s nimi. Šlo to hladce. Ped domem jsem nasedla do taxíku, který pijel takka okamžit, a nechala jsem se odvézt na Malostranské námstí. Stálo m to ti stovky, ale byla jsem na míst o dost dív. Te jsem jen musela pokat, až dorazí Ková. Ten ml proklouznout asi deset minut po mn. Námstí bylo narvané k prasknutí. Všichni ti lidé popíjeli a tísnili se ped obrovskou obrazovkou, kde si to v hokeji rozdávali eši s Rusy. Finále Mistrovství svta. Víc nám štstí nemohlo pát. Mezi tolika lidmi se snad ztratíme. Vydala jsem se ke kostelu sv. Mikuláše, kde byl dav trochu idší a kde jsme si s Kováem dali sraz. Mla jsem hlad a poád 22

23 ješt jsem potebovala toho panáka, tak jsem se zastavila u stánku s rychlým oberstvením a koupila si tam hot dog a rum. Dsná kombinace, ale když jsem to do sebe kopla a najedla se, nálada se mi zlepšila o sto procent. Dál už jsem jen stála a dívala se, jak to naši tm Rusákm nandávají. Vedli jsme 4:1 a do konce zbývalo jen dvacet minut. I já jsem dokázala odhadnout, že je to naše. Lidi kolem slavili, i když ješt ani nebyl konec. Zrovna jsem si íkala, že JFK by tam už každou chvíli ml být, když mi v kabelce zazvonil telefon. Ková mi ho nechal jen proto, že jsem mu písahala, že jsem si dnes odpoledne koupila nový s pedplaceným kupónem a íslo nikdo nezná. To ale nebyla tak úpln pravda. Jednomu lovku jsem nové íslo dala. Jen jedinému, protože jsem si byla jistá, že on m nezradí. Zvedla jsem to. Jestli volal, muselo to být nco dležitého. Carle? Nikitko, ozval se jeho mírn chraplavý hlas. Kde jsi? Pro to chceš vdt? okamžit jsem zostražitla. Tady jsou kvli tob všichni na nohou. Hledají t už nejmí pt hodin. Nevím, cos provedla, ale znám t, takže je mi to jedno, nic jiného bych od svého šéfa ani neekala. Jen jsem ti chtl íct, že asi ped pti minutami se sbalila jednotka a vyrazili, jako by od nkoho dostali echo. Prý jedou na Malostranské námstí. Tak jsem t chtl varovat. Jestli tam jsi, koukej zmizet! Díky, Carle, zašeptala jsem a hned jsem zavsila. Rozhlédla jsem se kolem sebe. Kdo, kdo z nich? Kolem byla spousta lidí, takže to sice skýtalo perfektní úkryt mn, ale bohužel i jim. Mohli stát metr ode m a míit na m pistolí s uspávací šipkou, nebo se piblížit zezadu a paralyzovat m, ale já bych si jich ani nevšimla. Naštstí jsem si byla dost jistá, že nebudou riskovat, aby se tady na námstí plném lidí rozlila kaluž mojí jedovaté krve. Tamhleten chlápek na m celou dobu zírá, všimla jsem si muže v kožené bund, a tamten taky. Njaký výrostek v roztrhaných džínech na m mohl oi nechat. Jasn, jenže ti zírají z jiného dvodu, došlo mi vzáptí. Otoila jsem se k nim zády. 23

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!

agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 1 agent John Francis Ková 16 PAŠERÁCI V OBLACÍCH Vlado Ríša PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE! 2 Copyright Vlado Ríša, 2008 Cover Art Tomáš sketchbook Jedno, 2008 Design Jan Doležálek, 2008 Illustrations

Více

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN

PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN agent John Francis Ková 14 PROKLETÍ LEGENDY II HRA GENTLEMAN Miroslav Žamboch PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Miroslav Žamboch, 2008 Cover Art Marek Hlavatý, 2008 Design Jan Doležálek,

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978)

William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) William Styron Sophiina volba PAMÁTCE MÉHO OTCE (1889 1978) Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt es ins Gestirn und gibt, das Maß des Abstands ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod aus grauem

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

)DFK)+QFKEMDFE,H; MF + G(C +I )I )CI )+I FI ) FIJ+I G) G)+ )(F+E E L ( H ;C(C,(CD)DPL +E8,(C(MFFGKI FC(FGFIGEG F *

)DFK)+QFKEMDFE,H; MF + G(C +I )I )CI )+I FI ) FIJ+I G) G)+ )(F+E E L ( H ;C(C,(CD)DPL +E8,(C(MFFGKI FC(FGFIGEG F * Zepel!"#$$#%&#' ()* +,-./!0 123450/,1,- 627!, 8.2 0158/,92,,06, 3 0:;0./,0./3251?!,1. 0=6170,;1,@6-,0.A564!?0;,1. 1:02.8;1=;@6 32.7 21,;/? 7? 0@/70?!/3,A5 20B3=0.8.25,: 5=,-./!0!CDEF+FGH8, I+FCJ

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Sloveso SEIN / Kladná a záporná oznamovací vta / Tvoení otázky Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Nerudy. Jana V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA. 1878.

Nerudy. Jana V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA. 1878. OD Jana Nerudy. V PRAZE. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA GRÉGRA A FERD. DATTLA. 1878. PCr 5052 Tiskem dra. Edv. Grégra v Praze 1877. y ELECTENE PANI RUZENE FRICOVÉ, ROZENÉ SVAGROVSKÉ, VNUJU v jpratexíství tj:p:ím]s-:ém.

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS WIST 2000 LSCS 165 B Damaronové: MILENCI Original title THE DA MA RON MARK: THE LOVERS Loveswept #908 Copyright Fayrene Preston, 1998 Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC

Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA. WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC =00 fto -CO \ý ^D WAKI AnATPL F. TOPI KNIHKUPEC Svatopluk Gech: VÝLETY PANA BROUKA SEBRANÉ SPISY SVATOPLUKA CECHA, DÍL IX. VÝLETY PANA BROUKA. v PRAZE. NAKLADATEL F. TOPI KNIHKUPEC. 1901. VtLETY PANA

Více