INVESTORSKÉ 2/ TÉMA: ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 2/2015. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXII."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXII. TÉMA: ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ INVESTORSKÉ 2/2015 VSTUPNÍ LOBBY SE ZIMNÍ ZAHRADOU KANCELÁŘSKÉ BUDOVY JUNGMANNOVA 15...VÍCE NA STR. 4 VYBÍRÁME Z OBSAHU: JAK SE VYVÍJÍ TECHNOLOGIE LED V OBLASTI KOMERČNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH SVÍTIDEL? SPRÁVNĚ SI POSVÍTIT ZNAMENÁ MÍT VEČER VŽDY DOBROU NÁLADU! PROMĚNA STARÉ TEXTILKY V KANADĚ NA VÝKLADNÍ SKŘÍŇ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

2 QADDY JEDNO ŘEŠENÍ, MNOHO PŘÍLEŽITOSTÍ BUBEN, ODVIJÁK A VOZÍK V JEDNOM Member of the NKT Group Completing the picture Snadná manipulace v místě stavby Navržen s důrazem na ergonomii Šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný QADDY je navržen tak, aby usnadnil práci elektrikářům na staveništi, protože tradiční kabelové bubny mohou být těžké a je obtížné s nimi pracovat. S novým QADDY se vyhnete zvedání těžkých břemen. QADDY se snadno změní na vozík, který usnadní manipulaci na pracovišti, a to bez rizika namáhání zad či obavy z překlopení bubnu. nkt cables s.r.o. Průmyslová 1130, Kladno tel:

3 OBSAH 4-13 INGE slaví 20. výroèí svého založení Asfora Spínaèe a zásuvky ve špièkové technologii i designu JANÈA V. M. patøí již 20 let mezi TOP velkoobchody s elektroinstalaèním materiálem Jak se vyvíjí technologie LED v oblasti komerèních a prùmyslových svítidel? Správnì si posvítit znamená mít veèer vždy dobrou náladu! S novými modely LED nouzových svítidel EATON jsou budovy bezpeènìjší Zamìøujeme se na nová svítidla se sklenìnými stínidly TRIPLEX OPÁL s LED diodami Navštivte vrcholnou událost elektrotechnického prùmyslu v ÈR! Kabelové øešení pro aplikace s vysokou chemickou nároèností a drsné klimatické podmínky Osvìtlení domu respektuje tradice Sebelépe navržený interiér není bez správného nasvícení bez chyby Promìna staré textilky v Kanadì na výkladní skøíò energetické úèinnosti Návrh osvìtlení svìøte odborníkùm. Výsledek stojí za to Osvìtlení mùže být efektní a pøitom praktické Elektro velkoobchod M2Trade pìt úspìšných let na trhu Pøehledná instalace s kabely nkt instal PLUS ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie LED diodové osvìtlení je pøesnì tím, co moderní doba vyžaduje Krása, lehkost, úspornost, trvanlivost a stále lepší cena i možnosti. I tak by se dalo v krátkosti popsat LED diodové osvìtlení, které je stále bìžnìjší souèástí osvìtlení jak domácností, tak i veøejných èi kanceláøských budov. K masovému rozšiøování LED diodových systémù dochází díky jejich stále vìtším možnostem i kvalitì. Vezmeme-li v úvahu, že tyto systémy dokáží nepøetržitì svítit 5 i více let pøi velmi nízké spotøebì elektrické energie, pak se není èemu divit. V porovnání s bìžnými úspornými žárovkami napøíklad LED žárovky neobsahují jedovatou rtuť, a nezatìžují tak životní prostøedí. Další nespornou výhodou LED žárovek je to, že pøi stejném svìtelném výkonu spotøebovávají až 4x ménì elektrické energie. To dále zvýhodòuje jejich uplatnìní ve vztahu k životnímu prostøedí i naší penìžence. Dùležitým faktorem pøi výbìru LED žárovek je také barva svìtla. Žárovky umí reprodukovat barvy rùzných svìtelných zdrojù. To je velkou výhodou pro navození ideálních podmínek v interiéru, ať již pracovních èi relaxaèních. Díky svým pøednostem si LED osvìtlení razí cestu jak v oblastech veøejného osvìtlení, osvìtlení veøejných èi komerèních budov, tak i v prùmyslu a domácnostech. V pøípadì jeho využití pak pro investory dvojnásob platí ona známá vìta: Nejlevnìjší je ta energie, kterou vùbec nespotøebujete. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 Multifunkční aula GONG (Plynojem), Dolní oblast Vítkovice INGE SLAVÍ 20. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ INGE OPAVA, SPOL. S R. O. SE ZAMĚŘUJE NA VÝVOJ A VÝROBU INTERIÉROVÝCH SVÍTIDEL PRO KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEXY, OBCHODNÍ CENTRA, ŠKOLY, SPOLEČENSKÉ, HISTORICKÉ A CÍRKEVNÍ BUDOVY A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ. VELKOU ČÁST VÝROBNÍHO PROGRAMU TVOŘÍ SPECIÁLNÍ A ATYPICKÁ SVÍTIDLA UPRAVENÁ ČI VYVINUTÁ PŘESNĚ NA MÍRU DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ. FIRMA JE ROVNĚŽ SCHOPNA REALIZOVAT ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ CELÝCH BUDOV ČI ZPRACOVÁVÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV. V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍ 20 LET NA ČESKÉM TRHU, A PROTO JSME SE VYDALI ZA JEDNATELEM SPOLEČNOSTI, ING. ZBYŇKEM ŠIMETKOU, ABYCHOM MU POLOŽILI NĚKOLIK OTÁZEK. Pane inženýre, na stránkách Vaší společnosti jsem se dočetl, že firma byla založena již v roce Jak se pak ale dopočítat jubilea 20 let? Popište nám, prosím, trochu začátky Vaší společnosti. Obojí platí. Těch 20 let počítáme až od zápisu firmy INGE Opava, spol s r. o. do obchodního rejstříku, ale podnikání jsme zahájili hned po revoluci, ve zmíněném roce V malé privatizaci jsme tehdy na úvěr vydražili prodejnu elektrospotřebičů a svítidel a začali podnikat. Po dvou letech jsme si uvědomili, že pouhým maloprodejem zastaralého sortimentu nemůžeme dlouhodobě uspět a začali jsme se rozhlížet, čím bychom se mohli od konkurence odlišit. Podařilo se nám získat zastoupení na prodej průtokových ohřívačů a svítidel a s tímto zbožím jsme v roce 1993 vystavovali na brněnském veletrhu. Tam jsme zjistili, že 90 % návštěvníků má zájem pouze o svítidla, která jsme tehdy nakupovali od slovenské společnosti. Svítidla to byla dobrá, ale jejich výroba nebyla pro toto převážně zemědělské družstvo prioritou, takže nám jich nebyli schopni dodat tolik, kolik bychom potřebovali. Při návštěvě této společnosti jsme zjistili, že ani oni svítidla vlastně nevyrábějí, pouze je montují z nakoupených dílů od jiného maďarského družstva. Vydali jsme se proto do Maďarska a podařilo se nám dojednat dodávky těchto komponentů přímo k nám. Zpočátku jsme svítidla montovali v garáži, ale podnikání se rychle rozrůstalo a brzy jsme museli hledat klasické výrobní prostory. Koupili jsme proto zchátralý objekt v centru města Opavy, který jsme zrekonstruovali a začali s výrobou. Na trhu byl tehdy obrovský hlad po moderním osvětlení, neboť v té době vznikala spousta nových kanceláří, obchodů a provozoven a všichni je potřebovali hezky osvětlit. Nestačili jsme se otáčet a do půl roku jsme z jednoho člověka v garáži měli 20 zaměstnanců v dílně. V tuto chvíli to již překročilo rámec živnostenského podnikání a v srpnu 1994 jsme založili novou společnost INGE Opava, spol. s r. o., čímž se dostáváme k našemu dvaceti letému výročí. Co bylo dál? Meziročně rostl počet zaměstnanců o 20 a také tržby stoupaly každým rok o 20 miliónů korun. Již v roce 1994 jsme si ale začali moc 4

5 dobře uvědomovat, že zákazníci začínají mít zájem o jiná svítidla, než jaké jsme schopni nabídnout a náš dodavatel z Maďarska neměl o žádnou inovaci svých produktů zájem. Bylo nám jasné, že pokud budeme chtít i nadále uspět, budeme si muset začít komponenty vyrábět sami. Nakreslili jsme proto první dva vlastní profily a domluvili se s výrobcem v Děčíně, že pro nás tyto profily začne lisovat. Abychom byli schopni vyrábět vlastní svítidla, museli jsme nakoupit první stroje. Prostory v centru města však nebyly pro tuto výrobu vhodné, takže jsme opět začali hledat prostory jiné. Nakonec jsme našli prázdný areál na kraji Opavy, který se nám líbil a po obrovském úsilí a mnohých peripetiích s bankou, se nám jej podařilo v roce 1996 získat. Opět jsme se zadlužili, investovali 30 % ročního obratu do rekonstrukce výrobních budov, pořízení moderních technologií a vývoje nových výrobků. V letech 1997 až 1999 jsme celou firmu postupně přestěhovali sem, na Starou silnici 3 v Opavě, kde působíme dodnes. Kolik máte nyní zaměstnanců a jak velké jsou Vaše obraty? V posledních pěti letech náš obrat mírně roste a pohybuje se okolo 100 miliónů korun ročně. Stejně tak stabilní jsou i počty zaměstnanců, které se pohybují kolem čísla 110. Jaká svítidla vyrábíte? Zaměřujeme se na interiérová svítidla pro kancelářské a administrativní komplexy, obchodní centra, školy, společenské, historické a církevní budovy a zdravotnická zařízení. Velkou část výrobního programu však tvoří speciální a atypická svítidla. Exteriérová svítidla vyrábíme pouze jako doplnění projektu. Máme rozsáhlý katalog s mnoha typy svítidel, ale většinou to funguje tak, že zákazník sice potřebuje přesně to, co máme v katalogu, pouze to má být o kousek kratší, delší, širší, užší nebo v jiné barvě. V tomto jsme však velice flexibilní a dokážeme mu vyhovět. Vyrábíme svítidla zářivková a samozřejmě nově také LED svítidla. Ročně vyrobíme asi svítidel, z čehož je dnes již asi 30% svítidel s LED technologií. Svítidla dodáváme především do projektů. Jakým způsobem to funguje? Nejčastěji pracujeme tak, že se na nás obracejí architekti, projektanti nebo generální dodavatelé a řešíme s nimi ucelený projekt. Znamená to, že se nebavíme pouze o dodávce svítidel, ale o budově jako celku. Většinou na začátku provedeme výpočty a zhodnocení, protože podmínky ve fázi přípravy stavby bývají diametrálně odlišné od podmínek z doby její realizace. Vývoj a možnosti osvětlovací techniky se rychle mění a pokrok v naší branži probíhá takřka stejně rychle jako v oblasti počítačové techniky. Klientovi jsme proto schopni doporučit progresivnější řešení a spočítat mu návratnost investice. Tato spolupráce funguje zejména v případech, kdy investor je současně uživatelem stavby nebo se jedná o investora poučeného. Vysvětlím. Pokud má generální dodavatel stavby volnou ruku, nakoupí většinou nejlevnější svítidla bez ohledu na to, co bude stát následný provoz osvětlovací soustavy a jak bude účinná. Vyhoví normě a projektu, aby neměl problémy při kolaudaci, ale náklady na provoz uživatele ho nezajímají. Pokud je investor poučený nebo je sám uživatelem stavby, je mnohem více přístupný argumentům, že teď sice investuje do osvětlovací soustavy o nějaký peníz více, ale s dnešními možnostmi se mu tato investice brzy vrátí a pak již bude na moderním řešení pouze vydělávat. Jaká je působnost společnosti? V tuzemsku prodáme jen 30 % naší produkce. Většinu našich výrobků tedy exportujeme. Ve spolupráci s našimi zahraničními zákazníky jsme realizovali velmi zajímavé projekty. V Irsku jsme např. dodávali osvětlení pro firmu IBM v Dublinu, ve Skotsku osvětlení poslucháren university v St. Andrews, pro francouzskou národní knihovnu v Paříži jsme v roce 2011 dodali asi kusů atypických svítidel. V jednom z mrakodrapů u La Defense v Paříži jsme vyměňovali kusů klasického osvětlení za LED svítidla. Zákazníky máme téměř ve všech zemích EU, ale i ve východní Evropě, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu. Na kterých zajímavých stavbách v České republice můžeme najít Vaše osvětlení? Prvním opravdu velkým projektem bylo osvětlení pražského metra. Od roku 1995 do roku 2000 jsme osvětlili více než 10 stanic. Technicky nejzajímavější byla stanice Rajská zahrada, která také získala ocenění Stavba roku. Takto oceněných staveb jsme realizovali celou řadu. V roce 2010 a 2012 jsme osvětlovali první dvě etapy pražského kancelářského komplexu FUTURAMA. V roce 2013 byl našim projektem roku osvětlení zámecké jízdárny u zámku Lednice. Vedle krásného zámku v tudorovském stylu stojí zámecká jízdárna, která byla v dezolátním stavu. Za pomocí peněz z EU došlo k její opravě a vzniklo tam multifunkční centrum se sálem a výstavními prostorami. Do tohoto památkově chráněného objektu jsme dodávali nejen všechna svítidla, ale Zámecká jízdárna galerijní osvětlení konírny, Lednice Stanice metra Rajská zahrada, Praha 5

6 i řídící systém osvětlení a systém nouzového osvětlení. Svítidla pro galerijní osvětlení s unikátním optickým systémem máme patentově chráněna. Asi nejvíce mediálně známou stavbou, kterou jsme osvětlovali v roce 2012, je multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích. Tento unikátní mokrý plynojem, postavený Vítkovickými železárnami v roce 1924, se proměnil v multifukční centrum, kde se pořádají mnohé vzdělávací, kulturní i společenské akce. Navržený koncept osvětlení s unikátními LED svítidly SATURN vyvinutými ve spolupráci s panem architektem Pleskotem byl v době realizace jedinečný a i dnes, po více než dvou letech, není nejen u nás, ale i ve světě mnoho podobných staveb. Dalším velmi zajímavým projektem bylo osvětlení nově rekonstruovaných prostor na letišti Václava Havla v Praze. Speciální řízená svítidla, převážně na LED, navržená tak, aby evokovala atmosféru spojenou s letectvím a vesmírem, osvětlují část vstupní haly, transferové přepážky a informační stánky. Jsme hrdi na to, že jedna z prvních věcí, kterou spatří cestovatel po příletu do Prahy, jsou právě naše svítidla. Naše svítidla ostatně svítí prakticky všude. Ne bez nadsázky říkáme, že provázejí celý lidský život. Svítíme v porodních sálech, v domácnostech, školkách a školách, továrnách, skladech i kancelářích, v nemocnicích i krematoriích. Jak vidíte výhled na letošní rok? Nerad bych to zakřikl, ale vstup do nového roku se nám podařil a získali jsme několik velice zajímavých zakázek. Teď např. vyrábíme svítidla pro osvětlení historické budovy soudu v Norimberku. Té, ve které se konal Norimberský proces. Pro takto významný projekt jsme připravili řadu nových LED svítidel s nejvyšší možnou certifikací. Tato svítidla představíme odborné veřejnosti na veletrhu AMPÉR 2015 v Brně, kde po delší odmlce budeme znovu vystavovat. V poslední době se vyrojilo velké množství firem, které zavětřily v LED technologiích úžasný obchod, dravě ji nabízí, ale o osvětlovací technice toho mnohdy moc nevědí. Tak to bohužel funguje u každého nového produktu, kdy se spousta zákazníků musí nejdříve spálit, než se situace na trhu vytříbí a ustálí. Chtěli bychom tuzemským zákazníkům připomenout, že se osvětlovací technikou zabýváme velmi vážně a úspěšně již mnoho let. Jaké jsou další vize Vaší společnosti? Letiště Václava Havla, Praha Zakládáme si na tom, že jsme vždy patřili mezi inovátory, kteří veškeré novinky z oblasti osvětlovací techniky co nejrychleji aplikovali do svých výrobků. Na tom určitě nechceme nic měnit. Naší hlavní prioritou je výroba produktů, které jsou známy tím, že jsou kvalitní a technicky vyspělé. Nevidíme žádný smysl v tom, abychom chrlili na trh kvanta co nejlevnějších výrobků. Naopak. Chceme být partnerem osvíceným investorům, architektům a projektantům, kteří požadují výrobky s vyšší kvalitou a mají na ně vyšší nároky. Součástí naší práce je i snaha o dokonalý servis. U nás to nezačíná a nekončí prodejem osvětlení. Máme certifikovaný vlastní vývoj, certifikovanou laboratoř a spolu s výrobou a prodejem svítidel nabízíme také měření a výpočty osvětlení, poradenství a servisní činnost. O svého zákazníka se chceme a dokážeme postarat od A-Z. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač INGE Opava, spol. s r. o., Stará silnice 3, Opava tel.: , , 6

7 ASFORA Spínače a zásuvky ve špičkové technologii i designu Tato nová řada na první pohled upoutá svým elegantním designem a celkovým provedením. Perfektně ladí s každým interiérem. Produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, provedení působí robustně, povrch je velmi příjemný na dotyk. Materiál nepodléhá během času změnám, ani při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. Přístroje mají tuhý pozinkovaný kovový rámeček, který nepodléhá korozi. Spínače a zásuvky Asfora jsou dodávány ve dvou barvách - bílé a krémové. Asfora přináší mnoho výhod profesionálům. Jde o různá vylepšení, která ocení elektromontéři při provádění elektroinstalace: zvyšuje bezpečnost montáže, eliminuje zbytečné chyby, chrání prsty. Zároveň také snižuje čas potřebný pro instalaci. Detaily jsou uvedeny u obrázků. Asfora plní všechny požadavky koncového uživatele na moderní elektroinstalaci. Ačkoliv je produktová řada Asfora nabízena v základním segmentu vypínačů a zásuvek, tedy v cenově nejvýhodnějším, přináší širokou škálu přístrojů a funkcí, které jiné řady v tomto segmentu nenabízí. Vybaví domácnost tak, aby byla neustále online a in. Od reproduktorových zásuvek, přes televizní a satelitní až po datové zásuvky. Díky otočnému stmívači, který může být vybaven i orientační kontrolkou, lze spořit elektrickou energii nebo si v místnosti navodit příjemnou světelnou atmosféru. Pro co největší jednoduchost jsou přístroje řady Asfora dodávány jako komplet včetně rámečku, ale mají možnost montáže až do šestinásobného společného rámečku. V sortimentu naleznete i zásuvky ve vyšším krytí IP44 s krytkou, kte- ré jsou vhodné do vlhkých prostor, na terasu domu nebo do pergoly. Pro profesionální použití stojí za zmínku, že v řadě Asfora naleznete i spínač pro hotelové karty a spínače pro ovládání žaluzií. Vypínače a zásuvky řady Asfora budeme vystavovat na veletrhu Amper 2015, na našem stánku v pavilonu P. Výstava se koná od 24. do na Výstavišti v Brně. Srdečně vás zveme. Schéma zapojení je na zadním krytu mechanizmu, zabrání se tak zbytečným chybám při zapojení. Vstupní svorky kryjí celou délku drátu, čímž zamezují vzniku zkratu. Rozpěrky jsou chráněny, aby nedošlo ke zranění prstů. Rychlosvorky drží vodič spolehlivě a lze je snadno a rychle uvolnit. Vstupní svorky jsou kuželovité pro snadné zavedení vodičů. Vstupní svorky jsou v jedné rovině, vodiče tak zkrátíme na stejnou délku. Zásuvky mají předem povolené svorky. Montážní rámečky jsou vybaveny západkami pro přesné zarovnání přístrojů do vícerámečku. Pozinkované kovové montážní rámečky jsou tuhé a odolné proti korozi. Montážní rozpěrky zásuvek jsou dlouhé a silné, vydrží tak i dlouhodobé užívání. Schneider Electric CZ,s.r.o. Thámova 13, Praha 8 - Karlín tel.:

8 V letošním roce oslaví společnost JANČA V. M. s. r. o. již 20. výročí od svého založení. Je to ryze česká společnost, která patří mezi nejvýznamnější hráče na poli s elektroinstalačním materiálem v ČR a zastupuje značky českých i světových výrobců v tomto oboru. Zaměstnává přes 120 zaměstnanců na 9 prodejnách a disponuje rozsáhlou sítí zákazníků z řad velkoobchodů, maloobchodů, montážních firem i drobných koncových zákazníků. Díky vlastní dopravě dodává materiál přímo na stavbu. O loňských výsledcích i novinkách, které chystá pro letošní rok, jsme si povídali s ředitelem společnosti, panem Richardem Soldánem. JANČA V. M. patří již 20 let mezi TOP velkoobchody S ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM Všechny pobočky nabízejí široký sortiment elektroinstalačního materiálu Pane řediteli, vloni došlo k velké změně ve vedení společnosti, kdy pan Janča předal vedení společnosti právě Vám. Jak hodnotíte tento uplynulý rok? Změna, která proběhla ve vedení společnosti v loňském roce, byla poměrně razantní, ale žádným způsobem negativně neovlivnila chod společnosti. Pan Michal Janča, který vedl společnost od jejího vzniku až do loňska, zůstal i nadále jednatelem společnosti a nikam z ní neodešel. Stále se zabývá obchodem, který ho nesmírně baví a svým loňským odchodem z řízení společnosti na něj jen získal mnohem více času. Co se týče poboček, zavřeli jsme svou pobočku v Brně, kde se nám dlouhodobě nedařilo tak, jak bychom si představovali a naopak otevřeli novou pobočku v Olomouci. V Praze jsme se přestěhovali do nových prostor v Kunraticích, které jsou pro nás mnohem výhodnější z hlediska lokality i lepších skladových prostor. Počet našich zaměstnanců narostl na číslo 120. Tento nárůst byl dán především náročností klientů a složitostí obsluhy, protože jsme byli nuceni zpracovávat mnohem více nabídek a poptávek než v minulosti. Obratově jsme splnili plán a mírně jej oproti roku 2013 překročili. Za nejdůležitější však považu- jeme to, že se nám podařilo stabilizovat činnost společnosti i tým odborně vyškolených zaměstnanců tak, abychom se mohli co nejlépe pohybovat v co nejrozmanitějších zakázkách. Také se snažíme stále stát na dvou nohách, což znamená, že se zaměřujeme jak na pobočkový, tak i na zakázkový prodej a obhospodařujeme široké spektrum zákazníků. Jaká je nabídka vašeho velkoobchodu? Víceméně všechno z elektroinstalačního materiálu, co si elektrikář na stavbě dokáže představit. Kabely, svítidla, a to jak klasické, tak LED provedení, vypínače, rozvaděče, jističe, kabelové trasy, chráničky, doplňky pro měření a regulaci, silnoproudé i slaboproudé instalace atd. Díky široké škále sortimentu poskytujeme komplexní řešení nejen pro běžné rodinné domy a elektroinstalační práce, ale také pro zakázky velkých a náročných technologických celků, které realizují ty největší montážní a realizační firmy v ČR. Nad rámec základního sortimentu nabízíme designová svítidla, sálavé panely či inteligentní vypínače, a to včetně veškerého příslušenství, které je pro práci s elektromateriálem potřeba. Jaké jsou Vaše dodací termíny? Tady by bylo vhodné říct, že se snažíme zákazníkovi vyjít vstříc v co nejvyšší možné míře. Pokud se jedná o běžný elektroinstalační mate riál, jsme schopni jej dodat po obdržení objednávky případně ještě tentýž den, nejpozději den příští. Pokud se jedná o atypické záležitosti, snažíme se je vyřešit v co nejkratším možném termínu. Většinu nejpoužívanějšího elektroinstalačního materiálu máme skladem, což již dává určitý obraz o možnostech naší společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že patříme mezi absolutní špičku elektroinstalačních velkoobcho- dů, které jsou schopny dodat materiál i na ty největší a nejsložitější zakázky ve stavebnictví a průmyslu. Naší nespornou výhodou je i to, že máme vlastní vozový park a dokážeme zákazníkovi dovézt materiál přímo na stavbu, čímž klientovi poskytujeme maximální možný servis. Každá pobočka je vybavena svým dodávkovým vozidlem a velkou logistiku jsme v letošním roce posílili o nové nákladní auto s plošinou, takže můžeme mnohem lépe manipulovat s bubny a většími materiály. Na které stavby u nás nebo v zahraničí jste dodávali své materiály? Z těch nejvýznamnějších staveb bych zmínil stavbu v Turecku, kde jsme dodávali elektroinstalační materiál, především kabely a žlaby, pro generálního dodavatele VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. Jednalo se o akci Yunus Emre drtičku vápencového kamene. Další zajímavou zakázku jsme měli na Kubě, kde jsme dodávali materiál na rekonstrukci elektrárny Santa Cruz. V České republice bylo těch zakázek spousty. Z těch nejvýznamnějších bych zmínil třeba dodávky elektroinstalačních materiálů na výzkumné centrum Rice Plzeň, Pražská pobočka se nachází na nové adrese Dobronická 778, Praha - Kunratice 8

9 Nový web s eshopem je přehledný, najdete v něm snadno vše, co potřebujete na výrobní a logistickou halu pro ABB v Brně, administrativní budovy IVG na Evropské ulici v Praze, Argentinskou hvězdu v Praze Holešovicích nebo částečné dodávky na výstavbu logistického centra AMAZON Dobrovíz. Chystáte na letošní rok nějaké novinky? Hlavní novinkou, která funguje od letošního února, jsou naše nové internetové stránky. Záměrem bylo vytvořit dynamický a přehledný web, ve kterém se zákazníkovi bude co nejpříjemněji orientovat. V záložce E-shop / Sortiment lze nalézt veškerý elektroinstalační materiál rozdělený do přehledných a intuitivních kategorií, jako jsou domovní a průmyslové spínače a vypínače, hromosvodový a instalační materiál, kabely a vodiče, osvětlení, skříně a rozvodnice, slaboproudá a komunikační technika atd. Produkty je možné rovněž vyhledávat i podle konkrétního dodavatele. Po výpisu kategorie a zvolení produktu získá zákazník jeho popis, technické parametry, cenu a skladovou dostupnost. Tyto internetové stránky umožňují dvě roviny vyhledávání. Jednak slouží běžnému zákazníkovi z ulice, který si zde může prohlédnout nabízené zboží a vybrat si třeba vypínače pro svůj dům či byt. Zároveň si zde může zjistit skladové zásoby jednotlivých prodejen a vyrazit na nákup. Druhou, zásadnější rovinou, a také největší novinkou těchto internetových stránek, je portál B2B pro naše stálé a registrované klienty, kteří mají po přihlášení do systému naprostou kontrolu nad svým zákaznických účtem. Přehledně vidí své objednávky, faktury, ceny a slevy včetně skladové dostupnosti na všech pobočkách a do budoucna uvidí i svoje zásoby na zakázkách. Sami si zde mohou vytvářet nabídky, objednávky, zakázky a rovnou je předávat k expedici. Největším přínosem tohoto systému je rychlost a zjednodušení komunikace. Systém je již nyní funkční a postupně jej budeme doplňovat tak, aby byl dostupný pro většinu klientů. Co bylo na vytvoření těchto internetových stránek nejsložitější a co od nich očekáváte do budoucna? Ve všech katalozích je obecně nejsložitější vyhledávání produktů, doplňování novinek a průběžná aktualizace. Na těchto stránkách by měla být většina těchto kroků jednodušší. Nicméně vložit do nich desítky tisíc položek včetně fotografií, popisů výrobků, technických dat a cen byl velice náročný a dlouhodobý úkol a jsme rádi, že jsme jej byli schopni zvládnout. Naším cílem je samozřejmě další, postupné doplňování sortimentu, hlavně vizualizace jednotlivých produktů pro naše koncové zákazníky a technické specifikace pro elektrikáře či montážníky. Samozřejmostí pak musí být pravidelná aktualizace všech již zadaných položek. Věříme, že naše nové internetové stránky zákazníky zaujmou a ulehčí jim práci. Vloni jsme se bavili o tom, že rok 2014 nebude vůbec jednoduchý a mnoho firem bude mít velké potíže jej bezúhonně přečkat. Nedokázal to třeba celosvětový gigant REXEL, který ukončil svou činnost v ČR. Máte pocit, že letošek již bude klidnější? Myslím si, že do klidu máme ještě dost daleko, a že konsolidace firem a trend spojování velkých a silných hráčů bude pokračovat i v roce letošním. Pozitivní je, že z trhu přichází větší poptávka a tím i více zakázek. Negativem bohužel zůstává, že marže jsou stále velice malé a přetrvávají na hodnotách z doby krize. Všichni investoři si cenu stále představují na takové úrovni, jako v době, kdy všechny firmy šly s cenami úplně na krev. Tyto ceny ale nelze držet donekonečna. Pokud chce investor lepší služby a vyšší kvalitu, pak nemůže současně s tím chtít i nejnižší cenu. To prostě není možné. Dalším velkým nešvarem, se kterým se český trh potýká, je stále velké množství neplatičů a podvodníků. Proto nám nezbývá, než všechny zákazníky důsledně lustrovat a hlídat. Tato činnost ale zabírá spoustu času i energie a i přesto někteří šikovní podnikavci dokážou tímto sítem proklouznout. Potřebovali bychom pomoc od státu a ohromně by pomohl zákon o platbách, který by všem poctivým a solidním firmám v mnohém ulehčil život. Jak vidíte výhled letošního roku? Pár větších zakázek na letošní rok již máme nasmlouváno, takže si myslím, že rok začal poměrně dobře, ale do konce roku je ještě dlouhá a trnitá cesta. Zatím se držíme plánu, který jsme si stanovili. Rozhodně nebudeme spát a budeme se snažit zlepšovat jak v oblasti logistiky, tak i služeb. Máme v úmyslu dále zkvalitnit pobočkovou síť a možná ji opět trochu rozšířit. Jak hodně, to ale ukáže až čas i vývoj na trhu. V čem se společnost JANČA V.M. liší od ostatních velkoob chodů? Velice si zakládáme na tom, že komunikace na všech našich pobočkách funguje ve velice přátelském duchu. Máme odborně vyškolené zaměstnance, kteří se snaží práci dávat maximum a berou ji nejen jako práci, ale i jako koníčka. Jsme pružní a ochotní rychle reagovat na jakékoliv požadavky zákazníků. Také jsme si moc dobře vědomi toho, že nahoru se stoupá vždy velice těžce a pomalu, zato dolů se padá lehce a rychle. Nemáme v úmyslu naše zákazníky zklamat a budeme se proto snažit v kategorii TOP velkoobchodů udržet. Myslím si, že naše dvacetiletá historie je již toho určitou zárukou. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač Zákazníkům je k dispozici nová pobočka na ulici Litovelská 1180/2 v Olomouci JANČA V.M. s.r.o., Masarykova 843, Valašské Meziříčí, 9

10 JAK SE VYVÍJÍ TECHNOLOGIE LED V OBLASTI KOMERČNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH SVÍTIDEL? Rakouský koncern Schrack Technik se silnou sítí dceřiných společností úřaduje na trzích ve střední Evropě. Jednička v oblasti rozvodů, energetických a datových sítí má své zastopení i v České republice. Již celá desetiletí se společnost profiluje jako kompetentní partner v elektrotechnice pro všechny zákazníky v oblasti nízkého napětí. Hlavními piliři jsou produkty a poradenství v oblasti energie, průmyslu, datové techniky, záložních zdrojů, budov, svítidel a fotovoltaiky. Neopomínejme také sféru světelných diod. TECHNOLOGIE Světelné diody nebo též LED (světlo emitující diody) jsou elektrické součástky na bázi polovodičů. Přeměňují elektrickou energii na světlo s podstatně vyšší efektivitou než tradiční zdroje světla. První LED diody byly k dispozici jen v barvách červené, žluté a oranžové. Současné LED diody určené pro generování bílého světla využívají jednoho ze dvou principů (zjednodušeně řečeno). Jedna z možností vychází z adaptivního míchání barev, tj. ze tří základních barev: červené, zelené či modré je možné složit bílou barvu světla. Druhou variantou je využití transformačního prostředku na bázi fosfo- ru, který převede světlo modré LED do bílé. V závislosti na složení vrstvy luminoforu lze získat různé odstíny bílé, od chladné bílé resp. denní bílé až po světlo teple bílé. Rychlý vývoj v oblasti světelných diod v posledních letech přinesl podstatné zvýšení jejich výkonu a zlepšila se také kvalita emitovaného světla. S nárůstem výkonu úzce souvisí otázka životnosti těchto světelných zdrojů (typicky až hodin). Pro dosažení deklarovaných hodnot je nutné zajistit odpovídající chlazení, protože tyto údaje jsou vyšší teplotou značně ovlivněny směrem k nižším životnostem. Doba života u LED je dána dobou, po které světelný výkon reprezentativ- ního vzorku poklesne na 70 % původní jmenovité hodnoty. LED diody postupně ztrácí výkon, ale většinou nedojde k tomu, že by náhle přestaly svítit. K dispozici jsou LED v různých provedeních jako je SMD, COB (Chip On Board), High-Power atd. Přesto jsou nejdůležitější vždy dva faktory, tj. provozní proud a z něj vyplývající ztrátové teplo. VÝHODY LED Delší životnost v porovnání s jinými světelnými zdroji, Energeticky úsporné zdroje světla, Neobsahují rtuť, Nevyzařují infračervené ani UV záření, Odolné vůči otřesům, LED technologie ARKTUR je vhodná pro pro nasazení v průmyslu 10

11 Kompaktní rozměry, Možnost barevných scén a řízení, Různé odstíny bílé, Provoz na malé bezpečné napětí, Vhodné pro chladírenské provozy, Nezatěžují okolí tepelnými ztrátami. PRODUKTY Typickým představitelem LED svítidel pro komerční a administrativní objekty jsou například svítidla řady NEW TRIA LED. Ty představují inovativní světelné řešení postavené na technologii LED. Jsou určeny pro stropní vestavnou montáž. Vyznačují se profesionálním materiálovým zpracováním a využívají moderní a energeticky úsporný systém LED Chip On Board. Sady jsou vhodné pro přímá připojení na 230 V AC. Designové provedení ROUND a SQUARE liší geometrickým provedením vestavného rámečku (čtvercové, resp. kulaté). Zajišťují efektivní a jednotné osvětlení při zachování přirozených barev a poskytují vysoce kvalitní textury. Vyzařují světlo teplé bílé barvy vhodné pro dlouhodobou práci i odpočinek. Vyrábí se v barevném provedení NEW TRIA LED česaný hliník a matná bílá barva. Dodávány jsou v sadě, která obsahuje svítidlo s rámečkem, zdroj a chladič. Technická specifikace produktu Jmenovité napětí: 230 V AC / 24 V DC, Třída ochrany: II, Spotřeba energie: 6,6 W, Světelný tok: 525 lm, Barevná teplota: 3000 K, Index podání barev: Ra > 80, Průměrná životnost: hodin, Vyzařovací úhel: 38, Materiál: hliník / plast, Montážní průměr: Ø 77 mm. Svítidla řady NEW TRIA LED Představitelem průmyslového nasazení LED technologie je řešení ARK- TUR. LED svítidla Arktur byla vyvinuta speciálně pro nahrazení klasických halogenidových a rtuťových výbojek. Vhodné využití nachází zvláště pro osvětlování výrobních a skladovacích prostor v průmyslu. Vynikají třemi různými variatními provedeními vyzařovacího úhlu (40, 60 a 120 ) s instalační výškou svítidla až 20 metrů. Technická specifikace produktu lm při 115 W, lm při 132 W, Softstart omezení zapínacího proudu, Vysoká účinost: > 90 %, Minimální ztráty, Energetická třída A+, Životnost: > provozních hodin / L80, Okamžitý náběh světla, Nevyžaduje výměnu světelného zdroje, Přípustná okolní teplota - 20 C až + 50 C, Tepelná ochrana odepne svítidlo při eventuálním přehřátí, Barva: RAL 9006, 5-letá záruční lhůta. SCHRACK TECHNIK spol. s r. o., Dolnoměcholupská 2, Praha 10 Hostivař tel.: , fax: , 11

12 Správn ě si posvítit znamená mít večer VŽDY DOBROU NÁLADU! Co si budeme namlouvat! Nejpřirozenější je pro člověka sluneční světlo. Jak si však poradit i v obdobích, kdy je přirozeného světla méně? Je jen na nás, zdali si dokážeme zpříjemnit dlouhé zimní večery správným osvětlením interiéru domu. Víte vlastně vůbec, jak doma správně svítit? Někteří by na tuto otázku odpověděli ano, mnozí by však kroutili hlavou. Je pak docela pravděpodobné, že právě oni se mohou cítit kvůli špatnému osvětlení častěji unavení, trpí nedostatkem sil a jsou bez energie. Naše aktivita se určitě nezvýší pouhým zvýšením výkonu žárovek nebo zářivek. Ty nás poté mohou oslňovat a působit tak negativně na náš organismus. Mnohem důležitější je vybrat do interiéru vhodné zdroje - lustry, lampy či lampičky tak, abychom naší duši dopřáli tzv. světelnou pohodu. Jen málokdo z nás si na práci pozve světelného technika odborníka, který by upozornil na různá pravidla, zásady či vychytávky. Majitel cihlostavby pan Pavel si však od odborníka nechal poradit. Po konzultaci s architektem vybrali takové osvětlení interiéru, které je praktické, v jednotném duchu (koule, polokoule) a přitom v každé místnosti doplněné určitým solitérem. JEDEN LUSTR NESTAČÍ Mezi nejdůležitější místnosti v domě, kde pan Pavel tráví většinu času, patří kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Propojením těchto prostorů vznikla velká místnost, kde jeden lustr opravdu nestačí. Umístění světelných zdrojů bývá většinou nad jídelním stolem, pracovní plochou či centrálně v místnosti, což platí i zde. Při vstupu do pokoje na sebe ihned váže pozornost světelná koule z lesk- 12

13 lých fragmentů umístěná nad jídelním stolem. V obývacím pokoji je malý lustr umístěný nad konferenčním stolkem a sedací soupravou. Ten je zdrojem orientačního světla v místnosti. Mnohem důležitější je však stojací lampa. Ta je vždy dobrým řešením v každém domě či bytě, a to i v případě malých prostor. Snadno se přesouvá, intenzita osvětlení se dá tlumit, čímž můžete navodit intimní atmosféru. A pokud má nastavitelné stínítko, kterým se dá světlo nasměrovat, je ideální variantou při čtení knih nebo časopisů. OSVĚTLENÍ KUCHYNĚ To je v tomto domě speciální kapitolou. Respektuje, že kuchyň má svá specifika a potřebujeme vždy několik zdrojů světla pro rozmanité pracovní činnosti. Centrální osvětlení zde pan Pavel vyřešil bodovými světly, které jsou zabudovány do stropního sádrokartonového podhledu. Osvětlení pracovní desky zajišťují zářivky ukryté pod skříňkami. Výhodou zářivek je, že přináší rozptýlené světlo, které nevrhá stín. To usnadňuje a zpříjemňuje práci v kuchyni. Varné desce poskytuje dostatek světla při vaření digestoř umístěná nad ní. Provedení osvětlení v kuchyni je jednoduché, funkční a přitom estetické. SVĚTLO K PRÁCI Na každý pracovní stůl bez ohledu na to, zda slouží dětem či dospělým patří pracovní lampa. Tu umístíme vždy tak, aby nestínila. Zpravidla ji praváci mají mít nalevo a leváci napravo. Světlo by mělo na stůl dopadat z výšky maximálně 40 až 50 centimetrů pod úhlem asi 60 stupňů. LOŽNICE Zde je volen pro orientační osvětlení opět lustr ve žluté barvě, který ladí se dvěma příručními lampičkami, umístěnými na nočních stolcích. Jejich sklon by měl být takový, aby například při čtení knížky dopadalo světlo na stránky směrem od hlavy případně z boku. S příchodem nových zdrojů světla máme možnost daleko lépe přizpůsobit osvětlení svým potřebám. Přitom lze svítit mnohem úsporněji než v dřívějších dobách (až 4x menší spotřeba energie při stejné intenzitě osvitu). Využijte toho! Nedá se říct, že klasickým žárovkám zcela odzvonilo (na základě rozhodnutí Evropské unie). Kupodivu se stále objevují na pultech obchodů. Avšak již poměrně dlouhou dobu je na vzestupu osvětlení s pomocí LED diodových svítidel, která se vyznačují nízkou spotřebou a také dlouhou životností. Jak tedy poznáte, že jste doma zvolili osvětlení správně? Pokud se večer necítíte unavení a máte dobrou náladu. Pak je vše v naprostém pořádku. Pavla Poznarová 13

14 S novými modely LED nouzových svítidel EATON JSOU BUDOVY BEZPEČNĚJŠÍ Bezpečnost pobytu a pohybu osob v budovách musí být zajištěna i v případě nenadálých událostí. Platí to zejména pro případy poruchy hlavní elektroinstalace, přerušení dodávek elektřiny či požáru. V těchto situacích musí být zachována možnost přesné orientace v prostředí budovy, a tím schopnost ji bez větších problémů opustit. Společnost Eaton Elektrotechnika s. r. o. rozšiřuje svou řadu LED nouzových svítidel o nové modely. Nová nouzová svítidla Eaton vynikají nejen kvalitou provedení, technickými parametry a univerzálností použití, ale také designem, který patří k důležitým aspektům při architektonickém návrhu osvětlení. Všechny tyto faktory hrají důležitou roli při návrhu osvětlení a následném funkčním provozu. Hlavním úkolem nouzového osvětlení je zajištění bezpečnosti osob během evakuace z budovy při náhlých výpadcích napájení. Správná funkčnost nouzového osvětlení je zajištěna výběrem kvalitních svítidel a také pravidelnými kontrolami funkčnosti dle normy ČSN EN viz tabulka. NexiTech LED oslňující světelný tok a dokonalý design Svítidlo lze použít jako jednostranný nebo oboustranný piktogram, v souladu s mezinárodními standardy ISO7010, NexiTech LED je skutečný bezpečnostní prvek s viditelností 20 nebo 30 m. Během vývojové fáze produktu byly brány v úvahu požadavky na osvětlenost a stej- noměrnost, které jsou vyžadovány normou ČSN EN Celý tento proces vedl k vytvoření jedinečné, vysoce výkonné bezpečnostní značky pro únikové východy. Verze nouzových svítidel NexiTech LED s 150, 250 a 450 lm mohou být provozovány v trvalém (maintained) i pohotovostním (non-maintained) režimu. Sirios LED univerzálnost Pravidelné kontroly funkčnosti nouzových svítidel dle normy ČSN EN Jak často Denně Jednou za měsíc Jednou za rok Předmět prohlídky Vizuální kontrola indikátorů Rozvícení svítidla v nouzovém režimu, simulace výpadku napájení Zkouška po celou dobu jmenovitého provozu svítidla, výsledek zaznamenán do provozního deníku Řada nouzových svítidel Sirios LED se vyznačuje nízkým profilem. Je navržena pro širokou škálu aplikací, jako jsou kanceláře, restaurace, hotely, nemocnice a pro všeobecné komerční použití. Široký výběr příslušenství zahrnuje základnu pro zapuštěnou montáž na zeď a do podhledů, sadu pro zvýšení krytí, podvěšení bez- 14

15 pečnostní tabulky a další možnosti distribuce světla. Distribuci světla lze nastavit polohou panelů s LED diodami do otevřené nebo uzavřené pozice. Otevřená pozice je vhodnější pro otevřené prostory, kde je nezbytné protipanické osvětlení a bezpečnostní značky. Pokud se LED pásky nachází v zavřené pozici, dostaneme svítidlo s širokou vyzařovací charakteristikou, to je typické pro únikové trasy dlouhé až 9,5 m při montážní výšce 4 m. Nouzová svítidla Sirios LED jsou vhodná pro použití jako protipanické svítidlo, také jako bezpečnostní značka s viditelností až na vzdálenost 30 metrů. Další informace o produktech společnosti Eaton lze nalézt na nebo Velos šetrné k životnímu prostředí Nová tabulka s bezpečnostní značkou použitá v řadě Velos mění bodový zdroj LED na osvětlený povrch s rovnoměrně rozloženým jasem, se svítivostí více než 380 cd/m 2 na bílém povrchu. Značka únikové trasy tedy vždy zůstane snadno rozpoznatelná i v podmínkách špatné viditelnosti nebo při osvitu přirozeným světlem. Velos LED se vyznačuje vysokou účinností více než 112 lm/w a velmi velkou pozorovací vzdáleností 30 až 40 metrů. Volbou svítidla Velos, které je vhodné pro větší vzdálenosti, šetříte pořizovací náklady i spotřebu elektrické energie v dané aplikaci. Další výjimečnou vlastností jsou baterie šetrné k životnímu prostředí. Baterie jsou též ve variantě NiMH s kapacitou pohotovostní doby až 3 hodiny. Spolu s nabídkou piktogramů ISO a EURO je řada Velos LED vhodná pro splnění požadavků kladených na nouzové osvětlení na mnoha místech, jako jsou kanceláře, restaurace, hotely, nemocnice a pro všeobecné komerční použití. Eaton Elektrotechnika, s. r. o. Komárovská 2406, Praha 9 tel.:

16 ZAMĚŘUJEME SE NA NOVÁ SVÍTIDLA se skleněnými stínidly TRIPLEX OPÁL s LED diodami říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny obchodní ředitel společnosti OSMONT, s.r.o., Mgr. Vlastislav Došek SPOLEČNOST OSMONT BYLA ZALOŽENA JIŽ V ROCE 1991, TEHDY POD NÁZVEM MILAN ŠENKÝŘ - OSMONT. OD ROKU 2003 JE JEJÍM NÁSTUPCEM FIRMA OSMONT, S. R. O. ZPOČÁTKU SE SÍDLO FIRMY NACHÁZELO V PRONAJATÉM OBJEKTU V JIHLAVĚ, V ROCE 2006 PROBĚHLO STĚHOVÁNÍ DO VLASTNÍ BUDOVY V OBCI HYBRÁLEC NA OKRAJI MĚSTA JIHLAVY. AREÁL FIRMY SE V PRŮBĚHU LET ROZŠIŘOVAL O NOVÉ BUDOVY PRO VÝROBNÍ A SKLADOVÉ ÚČELY. V LOŇSKÉM ROCE BYLA DOKONČENA VÝSTAVBA NOVÉ PROVOZOVNY PRO PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ. V SOUČASNÉ DOBĚ VE FIRMĚ PRACUJE 55 ZAMĚSTNANCŮ. PŘI VÝROBĚ VYUŽÍVÁME SPOLUPRÁCI S MNOHA FIRMAMI Z OBLASTI ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ NEBO OBRÁBĚNÍ A TVÁŘENÍ KOVŮ, ŘÍKÁ V ÚVODU NAŠEHO ROZHOVORU MGR. VLASTISLAV DOŠEK, OBCHODNÍ ŘEDITEL FIRMY, SE KTERÝM JSME MĚLI MOŽNOST HOVOŘIT KONCEM ÚNORA. Jaké jsou hlavní aktivity vaší společnosti? Vývojový a výrobní program firmy je tradičně zaměřen na interiérová svítidla se stínidly z ručně vyráběného třívrstvého skla, které je známé pod názvem TRIPLEX OPÁL. Druhou skupinou produktů jsou svítidla se stínidly z polykarbonátu, akrylátu a polyetylénu. Třívrstvé sklo díky několikanásobnému lomu a rozptylu světelných paprsků osvětluje velmi rovnoměrně interiér a zabraňuje oslnění uživatelů. Pro tyto své vlastnosti jsou svítidla se stínidly z třívrstvého skla ideální pro osvětlování společenských nebo bytových prostor a jsou oblíbená jak u architektů a odborné veřejnosti, tak i u běžných spotřebitelů. Design a konstrukce svítidel se rodí přímo v naší firmě. Opálové sklo si necháváme vyrobit v českých i v zahraničních sklárnách. Design našich svítidel vycházející ze základních geometrických tvarů umožňuje použít tato svítidla pro osvětlování jak historických budov, tak i moderních prostor a samozřejmě k osvětlování domácností. Jaká je působnost firmy a daří se vám prosazovat i na zahraničních trzích? Firma dodává svítidla již 23 let na tuzemský trh a jejich distribuce je realizována prostřednictvím specializovaných velkoobchodů s elektromateriálem a svítidly nebo světelných studií. V posledních 10 letech získáváme čím dál více zakázek ze zahraničí, především z Evropy. Významná je i spolupráce s obchodními partnery v Austrálii, Rusku nebo arabskými a africkými zeměmi. V loňském roce export dosáhl již 50 % celkové roční produkce a neustále jeho podíl roste. Vaše produktové portfolio je velmi obsáhlé. Mohl byste jej rozčlenit? Jak jsem již zmínil, hlavním výrobním programem jsou opálová svítidla pro osvětlování interiérů. Svítidla jsou buď tzv. přisazená (stropní nebo nástěnná) nebo závěsná. Nejširší je nabídka přisazených svítidel, která jsou vyráběna v mnoha různých designech a rozměrech. Velkou předností našich výrobků je široká nabídka světelných zdrojů ve svítidlech. Osvětlovací tělesa mohou být vybavena klasickou objímkou E27 pro žárovku nebo úspornou kompaktní zářivku. Další variantou jsou kompaktní zářivky s odděleným elektronickým předřadníkem, díky kterým lze dosáhnout vysokých světelných parametrů. Jsou oblíbené nejen kvůli úspoře energie, ale i kvůli jejich dlouhé životnosti. Nejmodernější je vybavení svítidel naším vlastním systémem LED zdrojů, které si získávají stále větší oblibu. Veškerá naše osvětlovací tělesa lze vybavit pohybovým čidlem, nouzovou jednotkou nebo kombinací obou. Náročnější zákazník si může vybrat z několika variant regulace osvětlení, tzn. stmívání pomocí tlačítkových vypínačů nebo dálkového ovládání. Naše výrobky mohou být použity i v tzv. inteligentních domech díky vybavení speciálními elektronickými předřadníky. Mohl byste nám přiblížit vybrané novinky z posledního období? Jaké jsou trendy v oblasti systémů osvětlení? V současné době jsou velmi populární svítidla s LED zdroji. Získávají si oblibu díky svým přednostem, jako jsou významná úspora energie, dlouhá životnost (až hodin), neomezený počet spínacích cyklů (vhodné pro spínání pomocí pohybových senzorů) nebo rychlé, téměř okamžité, rozsvícení. Kvalitní LED zdroje, které používáme, mají i vysoký světelný výkon a účinnost. Široká je i nabídka barevnosti zdrojů, od velmi studené bílé barvy (odborně řečeno teploty chromatičnosti 6000 K), až po barvu teplou připomínající světlo od žárovky (2700 K). 16

17 My standardně nabízíme 2 nejžádanější a nejpoužívanější teploty, a to 3000 K a 4000 K. Námi vyvinutý LED systém, který je instalován ve svítidlech, je naprosto bezúdržbový. Vysoká životnost kvalitních předřadníků a LED zdrojů zaručuje hodin svícení s minimálním poklesem světelného výkonu. Na naše LED systémy poskytujeme záruku minimálně 3 roky, u některých typů je záruka 5 nebo i 7 let. Mnoho lidí dnes řeší úsporu energie zdánlivě levnou metodou, a to použitím LED žárovky v klasickém žárovkovém svítidle. Avšak nejlepším a ekonomicky úspornějším řešením je kompletní LED svítidlo přímo od výrobce. Jen ten může zaručit vhodné podmínky pro provoz LED diod správnou konstrukcí svítidla. Životnost LED diod je totiž především závislá na provozní teplotě uvnitř osvětlovacího tělesa. Vložením LED žárovky do běžného svítidla nikdy nezaručíme vhodné podmínky pro tento typ zdroje, a tím i jeho životnost. Jistě Vás napadnou nejzajímavější reference z poslední doby. Které to byly? Naše svítidla naleznete v celé řadě významných historických budov. Mezi nejstarší patří třeba rekonstrukce Arcibiskupského paláce nebo Památníku národního písemnictví v Praze na Hradčanech. Z novějších historických objektů mohu jmenovat např. budovu jihlavské radnice. Naše svítidla můžete nalézt také v celé řadě moderních budov, nachází uplatnění v bytové výstavbě, hotelech nebo školních zařízeních. V posledních letech jsou velmi oblíbená při řešení osvětlení rodinných domů, kdy jsme schopni nabídnout svítidla pro osvětlení celého domu, od sklepa až po půdu. Jak probíhá vývoj vašich produktů? Jaké nabízíte služby partnerům? Disponujeme vlastním vývojovým oddělením, které se snaží pružně reagovat na potřeby trhu a na nejmodernější poznatky v oboru osvětlování. Velmi úzce spolupracujeme s předními odborníky z oboru světelné techniky, univerzitami ale také se státním zkušebním ústavem. Jsme schopni reagovat i na vnější podněty od architektů nebo obchodních partnerů vývojem nestandardních svítidel a realizovat jejich výrobu na zakázku. Naše svítidla podrobujeme zkouškám ve zkušebním ústavu, kde následně získáváme potřebné certifikáty, které jsou zárukou jejich kvality a bezpečnosti. Veřejně přístupná jsou samozřejmě i data ze světelně technických měření našich svítidel, která lze dále využít k výpočtům umělého osvětlení. Tato data všech našich svítidel jsou také obsažena v novém českém výpočtovém programu Building Design, který je mimo jiné na našich webových stránkách k dispozici zdarma ke stažení. Jakých výstav či veletrhů se zúčastníte v letošním roce a na co se mohou návštěvníci těšit? Pravidelně se již 20 let účastníme elektrotechnického veletrhu Amper na brněnském výstavišti, kde pravidelně představujeme novinky uváděné na trh. Několikrát jsme navštívili i stavební veletrh FOR ARCH v Praze. Odborné veřejnosti se představujeme na výstavě Světlo v architektuře v pražském Mánesu. Tuzemské veletrhy nám umožnily proniknout na český trh, na kterém dnes zaujímáme přední místo mezi výrobci opálových interiérových svítidel. Nejvýznamnějším veletrhem v současné době je pro nás nyní mezinárodní veletrh svítidel Light & Building v německém Frankfurtu nad Mohanem, který je velmi důležitý pro získávání nových partnerů z celého světa. Jaké jsou plány pro budoucí období? Naším cílem je nadále dodávat na český i zahraniční trh kvalitní a zajímavá svítidla, která splňují nejnáročnější požadavky našich zákazníků. Intenzivně pracujeme na vývoji nových typů svítidel při využití nejnovějších technologií a materiálů. Především však budeme vyvíjet a propagovat nová svítidla se skleněnými stínidly TRI- PLEX OPÁL, protože jejich unikátní vlastnosti rozptylu světla (zabraňující oslnění) nabývají stále většího významu při použití LED diod. Přinést na současný trh se svítidly něco nového a úspěšného je velmi těžké. Myslím, že se nám to doposud dařilo a naším cílem je tento trend v dalších letech udržet. Děkujeme za rozhovor Ing. Jiří Zahradnický OSMONT s. r. o., Hybrálec 129, Jihlava, tel.: , fax: , 17

18 Navštivte vrcholnou událost ELEKTROTECHNICKÉHO PRŮMYSLU V ČR! Ve dnech se na brněnském výstavišti uskuteční 23. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. AMPER je největším veletrhem elektrotechniky v ČR i na Slovensku. Aktuálně je na veletrh přihlášeno 600 tradičních i nových vystavovatelů z 22 zemí světa. AMPER 2015 konference, semináře, fóra, soutěže Kromě expozic vystavovatelů je nedílnou součástí veletrhu odborný doprovodný program tvořený semináři, konferencemi, školeními, specializovanými fóry a setkáními, který zasahuje do všech nomenklaturních oborů zastoupených na veletrhu. Pravidelnou součástí veletrhu je taktéž přehlídka elektromobilů a nejmodernějších infrastrukturních zařízení pro elektromobily AMPER Motion. Cílem této akce je zvyšovat informační povědomí o stavu elektromobility v ČR a tak přispět k jejímu masovějšímu používání. V rámci 23. ročníku veletrhu AM- PER proběhne již podruhé soutěž o nejlepší vozidlo s elektrickým pohonem ELEKTROMOBIL ROKU Vítězný vůz bude vybrán odbornou porotou složenou z novinářů a odborníků z oblasti elektromobility. Také letos nebude chybět prestižní soutěž ZLATÝ AMPER 2015 o nejpřínosnější exponát veletrhu. Redakce portálu Elektrika.tv bude na veletrhu AMPER 2015 pokračovat ve svém živém vysílání na mediální scéně AMPER FÓRUM a přinese živé diskuse na aktuální témata v oboru, rozhovory o exponátech, pohledy na veletrh očima návštěvníků, studentů, vystavovatelů, novinářů, ale také pořadatelů. Účast největších lídrů z oboru 23. ročník veletrhu AMPER proběhne za účasti největších lídrů v oboru elektrotechniky. V oboru elektroinstalační techniky bude svět nejmodernějších technologií prezentovat společnost ABB, dále například OBO BETTERMANN, PHOENIX CONTACT, WAGO Elektro, SCHMACHTL CZ, KOPOS KOLÍN, Elektropřístroj, IES, Elektro-System-Technik, ENIKA.CZ, Schneider Electric CZ, ELEMAN a další. V tradičním oboru automatizace, řízení a regulace, který letos zaznamenal nárůst počtu vystavovatelů o 20 % oproti r. 2014, se představí například tito vystavovatelé AUTOCONT CONTROL SYSTEMS, AXIMA, B+R automatizace, BALLUFF CZ, Beckhoff Česká republika, Festo, FOXON, ifm electronic, Mitsubishi Electric Europe, Lenze, TURCK, SICK, Omron Electronics, Pilz Czech a další. Oblast elektroenergetiky je zastoupena těmito vystavovateli Siemens, DCK HOLOUBKOV BOHE- MIA, ENSTO Czech, KOČÍ VALÁŠEK, LABA- RA, SILENT CZECH, Tritón Pardubice, DRIBO a dalšími. V oboru elektronické součástky a moduly budou své novinky prezentovat tito vystavovatelé HAR- TING, Multi-Contact Czech c/o Stäubli Systems, QUITTNER & SCHIMEK, Synflex Elektro, SVK Elektronik a další. Silnou vystavovatelskou základnu mají letos také firmy z oblasti osvětlovací techniky. Prezentovat se bude například společnost ELSTAV Lighting, GREENLUX, ELEKTRO LUMEN, EMOS, TRE- VOS, KOOPERATIVA výrobně obchodní družstvo, OSRAM Opto Semiconductors, FESTONI EOOD a další. V dalších tradičních oborech veletrhu, jakými jsou například vodiče a kabely, měřicí a zkušební technika, zabezpečovací technika, pohony a výkonová elektronika, nářadí, pomůcky a vybavení se budou prezentovat společnosti LAPP KABEL, PZK BRNO, SENO, ELCOM, GMC - měřicí technika, JABLOTRON ALARMS, TSS Group, ELEKTRO- POHONY, Vacon, LogTech, TOP CENTRUM - JA- ROSLAV NOVÁK a další. Více informací naleznete na 18

19 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY stropní, nástěnná a podhledová svítidla a žárovky dlouhá životnost rychlá návratnost investice vysoká úspora energie značkové drivery snadná montáž svítidel věrné podání barev quality lighting inzerat_188x126_mcled_svitidla_zarovky.indd :03:30 Co nechce zvládnout nikdo jiný, zvládnou kluci z Vysočiny Kontejnerová stání Oplocení Kompletní stavební zámečnická výroba Statické zajištění staveb Úprava železobetonových stropů 19

20 Kabelové řešení pro APLIKACE S VYSOKOU CHEMICKOU NÁROČNOSTÍ A DRSNÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY Nové nízkofrekvenční datové kabely skupiny Lapp UNITRONIC ROBUST jsou navrženy do prostředí s drsnými provozními podmínkami. Tyto datové kabely doplňují současnou skupinu kabelů řady ROBUST, která se vyznačuje vysoce odolným pláštěm na bázi termoplastických elastomerů a zahrnuje připojovací a ovládací kabely i kabel pro sběrnicový systém PROFIBUS. Kabelová řada ROBUST odolává celé řadě chemikálií, UV záření, ozónu a širokému teplotnímu rozsahu. Tři dostupné varianty UNITRO- NIC ROBUST (nestíněná, stíněná, stíněná se stočenými páry) umožňují spolu s kabelovými vývodkami SKINTOP HYGIENIC, ochrannými hadicemi SILVIN FG NM nebo konektory EPIC ULTRA využití v široké škále aplikací, především v potravinářském a nápojovém průmyslu. Kabely jsou mj. vhodné pro použití v prostředí s častým výskytem čisticích procesů vysokotlakou párou. Odolávají studené i horké vodě, sloučeninám na bázi čpavku i bioplynům, čímž se výborně hodí pro aplikace v chemicky náročném prostředí od potravinářského a nápojového průmyslu, přes chemický prů mysl až k čističkám odpadních vod. Vlastnosti výrobku: Odolný proti řadě chemických látek, mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodnatým alkalickým roztokům, sloučeninám amoniaku, bioplynům a dalším chemikáliím. Osvědčený materiál ROBUST certifikace ECOLAB (v přípravě). Bez halogenů, nepatrná hustota kouře, nízká toxicita. Odolný proti UV záření, ozónu a povětrnostním vlivům podle EN a HD 605 S2. Teplotní rozsah: pevné uložení: -50 C až +90 C, pohyblivé použití: -40 C až +90 C. Nízká provozní kapacita (60 nf/km). Dostupné rozměry: UNITRONIC ROBUST & ROBUST C: 0,14 mm 2 až 0,34 mm 2 (od 0,5 mm 2 může být použit ÖLFLEX ROBUST) UNI TRONIC ROBUST C (TP): 0,14 mm 2 až 1 mm 2. Oblasti použití: Potravinářský a nápojový průmysl. Osvětlovací technika a výroba přístrojů. Strojírenství a investiční výstavba. Prádelny, myčky aut. Kompostárny. Chemický průmysl. Měření a regulace. Zemědělské stroje. Pozvánka do centra LAPP KABEL zdarma Amper R

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel

NexiTech LED TM. Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED TM Nová řada LED nouzových svítidel NexiTech LED spolehlivost Automatický test funkčnosti ve shodě s normou ČSN EN 50172 Autonomní verze svítidla NexiTech LED TM přichází s chytrým řešením

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích

Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Sirios LED Přehled produktu Když bezpečnost závisí na našich rozhodnutích Nouzové osvětlení Sirios LED 2 Nouzové svítidlo Sirios LED Přehled produktu www.eaton.cz Nouzová svítidla Sirios LED Řada nouzových

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Představení Praha, 30. dubna, 2013 1 CONTENTS PAGE A. LED osvětlení INOXLED 03 1. LED panely 06 2. LED trubice 07 3. LED osvětlení hal 08 4. LED osvětlení hal s

Více

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o.

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. 22. březen 2012 Royal Philips Electronics Philips Healthcare Philips

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více

Světelné zdroje. katalog produktů

Světelné zdroje. katalog produktů Světelné zdroje katalog produktů E14 mini, 48SMD kompaktní rozměry náhrada za běžné žárovky 40W 4,634hod Metrodis A Velkoobchod elektro 48SMD LED E14 E14 mini, 48SMD PW E14-3148PW E14 mini, 48SMD WW E14-3148WW

Více

E/Fact Slim. Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest

E/Fact Slim. Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest E/Fact Slim Kompaktní pochozí svítidlo vhodné k zapuštění do chodníků a cest Velký výběr možností a uplatnění Mělká, zapuštěná venkovní svítidla vhodná k použití na zahradě, chodnících, cestách a prostorech

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou.

Návod jak snížit operativní náklady, inovovat a financovat úsporou. Tento materiál se soustředí na představení úsporných systémů osvětlení z pohledu manažerského řízení společnosti. Přechod na úsporné osvětlení je konkrétní dobře měřitelnou iniciativou, která dokáže ušetřit

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna

KNIHA SVÍTIDEL VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002. Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna KNIHA SVÍTIDEL NÁZEV AKCE VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA, S002 MÍSTO STAVBY Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna STAVEBNÍK Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613

Více

Company. Vydání 1, květen 2012. newsletter

Company. Vydání 1, květen 2012. newsletter Company Vydání 1, květen 2012 Představení Company Vážení obchodní partneři, vážení kolegové, jsme velice potěšeni, že Vám můžeme představit náš nový NOARK. Jak naše společnost roste, považujeme za důležité

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013 LED OSVĚTLENÍ bb Ing. Ladislav Císař Praha 16/4/2013 ISC COMMUNICATION CZECH, A.S. 1986 společnost založena v USA 1990 v ČSFR založena společnost s ručením omezeným 2000 společnost přeměněna na akciovou

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk

BREMA SK s.r.o. Podhradská cesta 4, 038 52 Sučany tel.: +421 434 444 200 fax: +421 434 444 201 brema@brema.sk www.brema.sk ROZVÁDĚČE NN Výrobní a montážní společnost BREMA, spol. s r.o. za dobu své existence získala významné postavení na trhu v oborech elektromontážních prací, výroby rozváděčů, měření a regulace, klimatizace

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Spolehlivá okna a dveře SULKO splní i nejnáročnější požadavky zákazníků díky inovativnímu kování GU za stejnou cenu.

Spolehlivá okna a dveře SULKO splní i nejnáročnější požadavky zákazníků díky inovativnímu kování GU za stejnou cenu. ubaj Spolehlivá okna a dveře SULKO splní i nejnáročnější požadavky zákazníků díky inovativnímu kování GU za stejnou cenu. www.sulko.cz Pro více informací volejte: 800 155 156 SULKO Výrobou a montáží oken

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI NEW GARDEN Specializujeme se na prodej interiérových a zahradních mrazuvzdorných květináčů, doplňků a svíček. Nabízíme prvotřídní zboží od předních výrobců ze zemí EU, Číny a Thajska.

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA OBSAH: 1. Historie LED 2. Legislativa ČR a EU 3. Typy provedení LED zdrojů světla 4. Porovnání světelných zdrojů 5. Možnosti použití LED zdrojů

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení

DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení DETAS - Divize DLEDS Komplexní řešení pouličního LED osvětlení 1 ZÁKLADNÍ APLIKACE Pouliční osvětlení Světelné věže Tunely Mýtné brány Solární řešení Přechody pro chodce 2 ZÁKLADNÍ VÝHODY Firma s tradicí

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 WWW.ALCENTRUM.CZ VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI ALcentrum OBSAH: O nás Výrobky ALcentrum Greenline Profiline Highline Garážová stání Plotové zástěny Zastřešení bazénu Hliníkové přístřešky

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

Inteligence nikdy nevypadala lépe

Inteligence nikdy nevypadala lépe UNICA KNX Inteligence nikdy nevypadala lépe P119536 new www.vypinac.cz UNICA KNX schopnosti a inteligence KNX ve spojení s krásou a elegancí designu UNICA V dnešní době je pro vytvoření moderních životních

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (10) Ing. Josef Kunc Digitální systémy pro stmívání zářivek Existuje několik systémů pro digitální regulaci intenzity osvětlení. Jejich společnou

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární

pro průmysl Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární pro průmysl Průmyslová vrata Průmyslová oplocení Výrobky ocelové, hliníkové a protipožární Firma Firma WIŚNIOWSKI je v současné době největším výrobcem garážových a průmyslových vrat a systémů oplocení

Více

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Společnost WATERSAVERS působí v oblasti úspory vody již od roku 2002. Společně s Jihomoravským Inovačním Centrem

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

Světlo bez poplatku přesně tam, kde chcete!

Světlo bez poplatku přesně tam, kde chcete! Světlo bez poplatku přesně tam, kde chcete! MISE Posláním Aqualu je poskytovat technologicky progresivní řešení, přátelské k životnímu prostředí. ZKUŠENOSTI Již po 30 let je Aquael předním evropským dodavatelem

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Glassiled. Infosheet. You have printed. škála vrstvených bezpečnostních skel s integrovanými LED diodami

Glassiled. Infosheet. You have printed. škála vrstvených bezpečnostních skel s integrovanými LED diodami Infosheet You have printed Dělící příčky, Vitríny a výkladní skříně, Fasády, Industrial Products, Police Capture the light Glassiled je nová řada vrstveného bezpečnostního skla se zabudovanými elektroluminiscenčními

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE

Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE www.osram.cz LIGHTNEWS NOVÉ VERZE V TEPLÉ BÍLÉ Nechte svůj dům i zahradu zazářit! Exteriérová a interiérová svítidla OSRAM NOXLITE Vnější osvětlení domu bezpochyby zvyšuje Vaši bezpečnost i komfort. Potěší

Více

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT?

CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Václav MAHDAL projektový manažer inels 26.3.2012 CÍL INTELIGENTNÍCH ŘEŠENÍ ÚSPORY NEBO KOMFORT? Obsah ELKO EP, s.r.o. Proč inteligentní elektroinstalaci? Pozice inels na trhu, čím jsme odlišní? Mýty Komfort,

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

VÝVOJ, VÝROBA, DOVOZ A PRODEJ ÚSPORNÉ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY

VÝVOJ, VÝROBA, DOVOZ A PRODEJ ÚSPORNÉ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY osvětlovací technika VÝVOJ, VÝROBA, DOVOZ A PRODEJ ÚSPORNÉ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY Naše společnost je zaměřena na dovoz, vývoj a výrobu osvětlovací techniky. Provádíme komplexní služby v osvětlovací technice.

Více

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa

Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů. www.istockphoto.com. BHKW na zemní plyn Účinná alternativa Zemní plyn Moduly BHKW do 4 000 kw ti Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů www.istockphoto.com BHKW na zemní plyn Účinná alternativa innos č ú v e c d ů V Silný partner Šetrné ke klimatu a účinné

Více

Lepší dřevo pro Vaši terasu

Lepší dřevo pro Vaši terasu Lepší dřevo pro Vaši terasu žádné třísky, žádné praskliny vysoká odolnost, dlouhá životnost nízká náročnost na údržbu nepřekonatelný poměr kvality a ceny Terasové profily biwood ze dřeva jen to nejlepší!

Více

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65

Obsah. Společnost se představuje. Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Obsah Společnost se představuje Strany 1-4 Strany 5-10 Kabelové krabicové rozvodky 1,5 až 240 mm 2, IP 54-65 Strany 11-78 Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 54-65 Strany 79-114 Mi-rozváděče do

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah.

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. 2 Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Kompaktní, kvalitní a nepřekonatelné pokrytí Špičkový

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE

TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE LED LINIOVÁ OSVĚTLOVACÍ ŘEŠENÍ TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE Osvětlovací tělesa v hliníkových profilech Liniové osvětlení v hliníkových profilech Interiérové osvětlení (nasvětlení stropů, osvětlovací tělesa pod

Více

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU

DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU DODEJTE SVÉMU MAJETKU BEZPECNOST A HODNOTU Rešení pro ochranu majetku SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Prední svetový dodavatel zabezpecení a ochrany v interiéru Skladování & ochrana majetku

Více

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov

Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov INFORMAČNÍ PRODUKTOVÝ BULLETIN SPOLEČNOSTI REM-Technik s. r. o. Domovní automatizace Bezdrátové ovládání moderních budov efektivita & design úspora & flexibilita Vážení obchodní partneři a čtenáři REMinfo!

Více

Interiérové rolety Artemis

Interiérové rolety Artemis Chcete dát Vašemu domu moderní vzhled? Máte rádi kvalitní produkty? Hledáte stylové a zároveň funkční řešení stínění? Všechny modely rolet spolehlivě chrání Vaše oči před škodlivým přímým světlem. Rolety

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

AZ Elektrostav, a.s.

AZ Elektrostav, a.s. Profil společnosti AZ Elektrostav, a.s. Společnost AZ Elektrostav, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve spisové složce 1625/B. Zápis byl proveden dne 4.6.1992. Notářským

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

Řešení Philips pro venkovní osvětlování

Řešení Philips pro venkovní osvětlování Řešení Philips pro venkovní osvětlování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ARCHITEKTURY, PARKŮ, SOCH, SPORTOVIŠŤ... Hynek Bartík Philips Professional Lighting Solutions 10.6.2010 Venkovní osvětlení Philips.. to není jen

Více

Český výrobek se světovými parametry

Český výrobek se světovými parametry Český výrobek se světovými parametry Výroba, prodej.. kování je vyráběno a montováno v České republice. Expedováno ze skladů v Praze, Brně, Plzni, Dobrušce, Bratislavě a z mnoha dalších značkových prodejen

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně

Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Kolín, 18.5.2015 Systémová elektroinstalace se systémem Foxtrot - komplexní řízení technologií administrativní budovy WOMBAT v Brně Během letošního ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie: Nové energetické trendy v budovách Maximum z vaší energie: Celosvětové spotřeby energií 31% Průmysl & Infrastruktura < 2% Datacentra &Sítě 18% Budovy 21% Obytné budovy 28% Transport 100% 90% 80% 70% 16%

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více