INVESTORSKÉ 2/ TÉMA: ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXII.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTORSKÉ 2/2015. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXII."

Transkript

1 STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXII. TÉMA: ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ INVESTORSKÉ 2/2015 VSTUPNÍ LOBBY SE ZIMNÍ ZAHRADOU KANCELÁŘSKÉ BUDOVY JUNGMANNOVA 15...VÍCE NA STR. 4 VYBÍRÁME Z OBSAHU: JAK SE VYVÍJÍ TECHNOLOGIE LED V OBLASTI KOMERČNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH SVÍTIDEL? SPRÁVNĚ SI POSVÍTIT ZNAMENÁ MÍT VEČER VŽDY DOBROU NÁLADU! PROMĚNA STARÉ TEXTILKY V KANADĚ NA VÝKLADNÍ SKŘÍŇ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

2 QADDY JEDNO ŘEŠENÍ, MNOHO PŘÍLEŽITOSTÍ BUBEN, ODVIJÁK A VOZÍK V JEDNOM Member of the NKT Group Completing the picture Snadná manipulace v místě stavby Navržen s důrazem na ergonomii Šetrný k životnímu prostředí a recyklovatelný QADDY je navržen tak, aby usnadnil práci elektrikářům na staveništi, protože tradiční kabelové bubny mohou být těžké a je obtížné s nimi pracovat. S novým QADDY se vyhnete zvedání těžkých břemen. QADDY se snadno změní na vozík, který usnadní manipulaci na pracovišti, a to bez rizika namáhání zad či obavy z překlopení bubnu. nkt cables s.r.o. Průmyslová 1130, Kladno tel:

3 OBSAH 4-13 INGE slaví 20. výroèí svého založení Asfora Spínaèe a zásuvky ve špièkové technologii i designu JANÈA V. M. patøí již 20 let mezi TOP velkoobchody s elektroinstalaèním materiálem Jak se vyvíjí technologie LED v oblasti komerèních a prùmyslových svítidel? Správnì si posvítit znamená mít veèer vždy dobrou náladu! S novými modely LED nouzových svítidel EATON jsou budovy bezpeènìjší Zamìøujeme se na nová svítidla se sklenìnými stínidly TRIPLEX OPÁL s LED diodami Navštivte vrcholnou událost elektrotechnického prùmyslu v ÈR! Kabelové øešení pro aplikace s vysokou chemickou nároèností a drsné klimatické podmínky Osvìtlení domu respektuje tradice Sebelépe navržený interiér není bez správného nasvícení bez chyby Promìna staré textilky v Kanadì na výkladní skøíò energetické úèinnosti Návrh osvìtlení svìøte odborníkùm. Výsledek stojí za to Osvìtlení mùže být efektní a pøitom praktické Elektro velkoobchod M2Trade pìt úspìšných let na trhu Pøehledná instalace s kabely nkt instal PLUS ÈLENÌNÍ PODLE OBORÙ: 1. Materiály 1-11 Kovové 1-12 Døevìné 1-13 Pojiva, plniva 1-14 Hydroizolace, støešní krytiny 1-15 Tepelné a zvukové izolace 1-16 Sklo, sklenìné výrobky 1-17 Výplnì otvorù 1-18 Keramické zboží 1-19 Beton, betonové výrobky 1-20 Plasty, plastové výrobky 1-21 Stavební chemie, nátìrové hmoty 1-22 Kámen, výrobky z kamene 1-23 Zdicí materiály 1-24 Stavební dílce, konstrukce 1-25 Materiály ostatní, stavebniny 2. Strojní výroba pro stavebnictví 2-11 Stavební stroje a zaøízení 2-12 Dopravní stroje a zaøízení 2-13 Øemeslné stroje a nástroje 2-14 Lešení, bednìní, pažení 2-15 Mìøící pøístroje, geodetické práce 2-16 Zabezpeèovací technika 3. Stavební firmy 3-11 Dopravní a inženýrské stavby 3-12 Obèanská a bytová výstavba 3-13 Prùmyslové stavby 3-14 Speciální a modulové stavby 3-15 Stavební technologie a øemesla 3-16 Stavby na klíè 4. Doprovodná skupina 4-11 Pøíprava staveb, projektová èinnost 4-12 Odborné posudky, prùzkumy 4-13 Vybavení interiérù a exteriérù 4-14 Zdravotní a sanitární technika 4-15 Tepelná a vzducho- technika, klimatizace 4-16 Rozvody, kanalizace 4-17 Úpravy povrchù 4-18 Vybavení stavenišť 4-19 Elektroinstalace 4-20 Vodoinstalace 5. Navazující obory 5-11 Finanèní a investièní èinnost 5-12 Veletrhy a výstavy 5-13 Stavební sdružení, informaèní èinnost 5-14 Realitní èinnost 5-15 Výpoèetní a kanceláøská technika, software 5-16 Bezpeènost práce 5-17 Ekologie LED diodové osvìtlení je pøesnì tím, co moderní doba vyžaduje Krása, lehkost, úspornost, trvanlivost a stále lepší cena i možnosti. I tak by se dalo v krátkosti popsat LED diodové osvìtlení, které je stále bìžnìjší souèástí osvìtlení jak domácností, tak i veøejných èi kanceláøských budov. K masovému rozšiøování LED diodových systémù dochází díky jejich stále vìtším možnostem i kvalitì. Vezmeme-li v úvahu, že tyto systémy dokáží nepøetržitì svítit 5 i více let pøi velmi nízké spotøebì elektrické energie, pak se není èemu divit. V porovnání s bìžnými úspornými žárovkami napøíklad LED žárovky neobsahují jedovatou rtuť, a nezatìžují tak životní prostøedí. Další nespornou výhodou LED žárovek je to, že pøi stejném svìtelném výkonu spotøebovávají až 4x ménì elektrické energie. To dále zvýhodòuje jejich uplatnìní ve vztahu k životnímu prostøedí i naší penìžence. Dùležitým faktorem pøi výbìru LED žárovek je také barva svìtla. Žárovky umí reprodukovat barvy rùzných svìtelných zdrojù. To je velkou výhodou pro navození ideálních podmínek v interiéru, ať již pracovních èi relaxaèních. Díky svým pøednostem si LED osvìtlení razí cestu jak v oblastech veøejného osvìtlení, osvìtlení veøejných èi komerèních budov, tak i v prùmyslu a domácnostech. V pøípadì jeho využití pak pro investory dvojnásob platí ona známá vìta: Nejlevnìjší je ta energie, kterou vùbec nespotøebujete. Ivo Románek Stavební a investorské noviny Informaèní systémovì tøídìný èasopis pro stavebnictví a navazující obory. Vydává: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: šéfredaktor: Pøíjem inzerce a tiskových podkladù: SNi, s. r. o. Horní Vršava 4475, Zlín tel./fax: , tel.: e -mail: Obchodní zastoupení: (Praha), (Brno), (Ostrava) Ev. èíslo: MK ÈR E Zpùsoby šíøení: bezplatnì na sta vebních výstavách a veletrzích, investo rùm, pøedplatitelùm a inzerentùm, sítí spolupracovníkù v celé ÈR. -noviny-online Vychází mìsíènì ISSN Roèní pøedplatné je 580 Kè

4 Multifunkční aula GONG (Plynojem), Dolní oblast Vítkovice INGE SLAVÍ 20. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ INGE OPAVA, SPOL. S R. O. SE ZAMĚŘUJE NA VÝVOJ A VÝROBU INTERIÉROVÝCH SVÍTIDEL PRO KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEXY, OBCHODNÍ CENTRA, ŠKOLY, SPOLEČENSKÉ, HISTORICKÉ A CÍRKEVNÍ BUDOVY A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ. VELKOU ČÁST VÝROBNÍHO PROGRAMU TVOŘÍ SPECIÁLNÍ A ATYPICKÁ SVÍTIDLA UPRAVENÁ ČI VYVINUTÁ PŘESNĚ NA MÍRU DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ. FIRMA JE ROVNĚŽ SCHOPNA REALIZOVAT ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ CELÝCH BUDOV ČI ZPRACOVÁVÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV. V LETOŠNÍM ROCE SLAVÍ 20 LET NA ČESKÉM TRHU, A PROTO JSME SE VYDALI ZA JEDNATELEM SPOLEČNOSTI, ING. ZBYŇKEM ŠIMETKOU, ABYCHOM MU POLOŽILI NĚKOLIK OTÁZEK. Pane inženýre, na stránkách Vaší společnosti jsem se dočetl, že firma byla založena již v roce Jak se pak ale dopočítat jubilea 20 let? Popište nám, prosím, trochu začátky Vaší společnosti. Obojí platí. Těch 20 let počítáme až od zápisu firmy INGE Opava, spol s r. o. do obchodního rejstříku, ale podnikání jsme zahájili hned po revoluci, ve zmíněném roce V malé privatizaci jsme tehdy na úvěr vydražili prodejnu elektrospotřebičů a svítidel a začali podnikat. Po dvou letech jsme si uvědomili, že pouhým maloprodejem zastaralého sortimentu nemůžeme dlouhodobě uspět a začali jsme se rozhlížet, čím bychom se mohli od konkurence odlišit. Podařilo se nám získat zastoupení na prodej průtokových ohřívačů a svítidel a s tímto zbožím jsme v roce 1993 vystavovali na brněnském veletrhu. Tam jsme zjistili, že 90 % návštěvníků má zájem pouze o svítidla, která jsme tehdy nakupovali od slovenské společnosti. Svítidla to byla dobrá, ale jejich výroba nebyla pro toto převážně zemědělské družstvo prioritou, takže nám jich nebyli schopni dodat tolik, kolik bychom potřebovali. Při návštěvě této společnosti jsme zjistili, že ani oni svítidla vlastně nevyrábějí, pouze je montují z nakoupených dílů od jiného maďarského družstva. Vydali jsme se proto do Maďarska a podařilo se nám dojednat dodávky těchto komponentů přímo k nám. Zpočátku jsme svítidla montovali v garáži, ale podnikání se rychle rozrůstalo a brzy jsme museli hledat klasické výrobní prostory. Koupili jsme proto zchátralý objekt v centru města Opavy, který jsme zrekonstruovali a začali s výrobou. Na trhu byl tehdy obrovský hlad po moderním osvětlení, neboť v té době vznikala spousta nových kanceláří, obchodů a provozoven a všichni je potřebovali hezky osvětlit. Nestačili jsme se otáčet a do půl roku jsme z jednoho člověka v garáži měli 20 zaměstnanců v dílně. V tuto chvíli to již překročilo rámec živnostenského podnikání a v srpnu 1994 jsme založili novou společnost INGE Opava, spol. s r. o., čímž se dostáváme k našemu dvaceti letému výročí. Co bylo dál? Meziročně rostl počet zaměstnanců o 20 a také tržby stoupaly každým rok o 20 miliónů korun. Již v roce 1994 jsme si ale začali moc 4

5 dobře uvědomovat, že zákazníci začínají mít zájem o jiná svítidla, než jaké jsme schopni nabídnout a náš dodavatel z Maďarska neměl o žádnou inovaci svých produktů zájem. Bylo nám jasné, že pokud budeme chtít i nadále uspět, budeme si muset začít komponenty vyrábět sami. Nakreslili jsme proto první dva vlastní profily a domluvili se s výrobcem v Děčíně, že pro nás tyto profily začne lisovat. Abychom byli schopni vyrábět vlastní svítidla, museli jsme nakoupit první stroje. Prostory v centru města však nebyly pro tuto výrobu vhodné, takže jsme opět začali hledat prostory jiné. Nakonec jsme našli prázdný areál na kraji Opavy, který se nám líbil a po obrovském úsilí a mnohých peripetiích s bankou, se nám jej podařilo v roce 1996 získat. Opět jsme se zadlužili, investovali 30 % ročního obratu do rekonstrukce výrobních budov, pořízení moderních technologií a vývoje nových výrobků. V letech 1997 až 1999 jsme celou firmu postupně přestěhovali sem, na Starou silnici 3 v Opavě, kde působíme dodnes. Kolik máte nyní zaměstnanců a jak velké jsou Vaše obraty? V posledních pěti letech náš obrat mírně roste a pohybuje se okolo 100 miliónů korun ročně. Stejně tak stabilní jsou i počty zaměstnanců, které se pohybují kolem čísla 110. Jaká svítidla vyrábíte? Zaměřujeme se na interiérová svítidla pro kancelářské a administrativní komplexy, obchodní centra, školy, společenské, historické a církevní budovy a zdravotnická zařízení. Velkou část výrobního programu však tvoří speciální a atypická svítidla. Exteriérová svítidla vyrábíme pouze jako doplnění projektu. Máme rozsáhlý katalog s mnoha typy svítidel, ale většinou to funguje tak, že zákazník sice potřebuje přesně to, co máme v katalogu, pouze to má být o kousek kratší, delší, širší, užší nebo v jiné barvě. V tomto jsme však velice flexibilní a dokážeme mu vyhovět. Vyrábíme svítidla zářivková a samozřejmě nově také LED svítidla. Ročně vyrobíme asi svítidel, z čehož je dnes již asi 30% svítidel s LED technologií. Svítidla dodáváme především do projektů. Jakým způsobem to funguje? Nejčastěji pracujeme tak, že se na nás obracejí architekti, projektanti nebo generální dodavatelé a řešíme s nimi ucelený projekt. Znamená to, že se nebavíme pouze o dodávce svítidel, ale o budově jako celku. Většinou na začátku provedeme výpočty a zhodnocení, protože podmínky ve fázi přípravy stavby bývají diametrálně odlišné od podmínek z doby její realizace. Vývoj a možnosti osvětlovací techniky se rychle mění a pokrok v naší branži probíhá takřka stejně rychle jako v oblasti počítačové techniky. Klientovi jsme proto schopni doporučit progresivnější řešení a spočítat mu návratnost investice. Tato spolupráce funguje zejména v případech, kdy investor je současně uživatelem stavby nebo se jedná o investora poučeného. Vysvětlím. Pokud má generální dodavatel stavby volnou ruku, nakoupí většinou nejlevnější svítidla bez ohledu na to, co bude stát následný provoz osvětlovací soustavy a jak bude účinná. Vyhoví normě a projektu, aby neměl problémy při kolaudaci, ale náklady na provoz uživatele ho nezajímají. Pokud je investor poučený nebo je sám uživatelem stavby, je mnohem více přístupný argumentům, že teď sice investuje do osvětlovací soustavy o nějaký peníz více, ale s dnešními možnostmi se mu tato investice brzy vrátí a pak již bude na moderním řešení pouze vydělávat. Jaká je působnost společnosti? V tuzemsku prodáme jen 30 % naší produkce. Většinu našich výrobků tedy exportujeme. Ve spolupráci s našimi zahraničními zákazníky jsme realizovali velmi zajímavé projekty. V Irsku jsme např. dodávali osvětlení pro firmu IBM v Dublinu, ve Skotsku osvětlení poslucháren university v St. Andrews, pro francouzskou národní knihovnu v Paříži jsme v roce 2011 dodali asi kusů atypických svítidel. V jednom z mrakodrapů u La Defense v Paříži jsme vyměňovali kusů klasického osvětlení za LED svítidla. Zákazníky máme téměř ve všech zemích EU, ale i ve východní Evropě, Kanadě, Austrálii či na Novém Zélandu. Na kterých zajímavých stavbách v České republice můžeme najít Vaše osvětlení? Prvním opravdu velkým projektem bylo osvětlení pražského metra. Od roku 1995 do roku 2000 jsme osvětlili více než 10 stanic. Technicky nejzajímavější byla stanice Rajská zahrada, která také získala ocenění Stavba roku. Takto oceněných staveb jsme realizovali celou řadu. V roce 2010 a 2012 jsme osvětlovali první dvě etapy pražského kancelářského komplexu FUTURAMA. V roce 2013 byl našim projektem roku osvětlení zámecké jízdárny u zámku Lednice. Vedle krásného zámku v tudorovském stylu stojí zámecká jízdárna, která byla v dezolátním stavu. Za pomocí peněz z EU došlo k její opravě a vzniklo tam multifunkční centrum se sálem a výstavními prostorami. Do tohoto památkově chráněného objektu jsme dodávali nejen všechna svítidla, ale Zámecká jízdárna galerijní osvětlení konírny, Lednice Stanice metra Rajská zahrada, Praha 5

6 i řídící systém osvětlení a systém nouzového osvětlení. Svítidla pro galerijní osvětlení s unikátním optickým systémem máme patentově chráněna. Asi nejvíce mediálně známou stavbou, kterou jsme osvětlovali v roce 2012, je multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích. Tento unikátní mokrý plynojem, postavený Vítkovickými železárnami v roce 1924, se proměnil v multifukční centrum, kde se pořádají mnohé vzdělávací, kulturní i společenské akce. Navržený koncept osvětlení s unikátními LED svítidly SATURN vyvinutými ve spolupráci s panem architektem Pleskotem byl v době realizace jedinečný a i dnes, po více než dvou letech, není nejen u nás, ale i ve světě mnoho podobných staveb. Dalším velmi zajímavým projektem bylo osvětlení nově rekonstruovaných prostor na letišti Václava Havla v Praze. Speciální řízená svítidla, převážně na LED, navržená tak, aby evokovala atmosféru spojenou s letectvím a vesmírem, osvětlují část vstupní haly, transferové přepážky a informační stánky. Jsme hrdi na to, že jedna z prvních věcí, kterou spatří cestovatel po příletu do Prahy, jsou právě naše svítidla. Naše svítidla ostatně svítí prakticky všude. Ne bez nadsázky říkáme, že provázejí celý lidský život. Svítíme v porodních sálech, v domácnostech, školkách a školách, továrnách, skladech i kancelářích, v nemocnicích i krematoriích. Jak vidíte výhled na letošní rok? Nerad bych to zakřikl, ale vstup do nového roku se nám podařil a získali jsme několik velice zajímavých zakázek. Teď např. vyrábíme svítidla pro osvětlení historické budovy soudu v Norimberku. Té, ve které se konal Norimberský proces. Pro takto významný projekt jsme připravili řadu nových LED svítidel s nejvyšší možnou certifikací. Tato svítidla představíme odborné veřejnosti na veletrhu AMPÉR 2015 v Brně, kde po delší odmlce budeme znovu vystavovat. V poslední době se vyrojilo velké množství firem, které zavětřily v LED technologiích úžasný obchod, dravě ji nabízí, ale o osvětlovací technice toho mnohdy moc nevědí. Tak to bohužel funguje u každého nového produktu, kdy se spousta zákazníků musí nejdříve spálit, než se situace na trhu vytříbí a ustálí. Chtěli bychom tuzemským zákazníkům připomenout, že se osvětlovací technikou zabýváme velmi vážně a úspěšně již mnoho let. Jaké jsou další vize Vaší společnosti? Letiště Václava Havla, Praha Zakládáme si na tom, že jsme vždy patřili mezi inovátory, kteří veškeré novinky z oblasti osvětlovací techniky co nejrychleji aplikovali do svých výrobků. Na tom určitě nechceme nic měnit. Naší hlavní prioritou je výroba produktů, které jsou známy tím, že jsou kvalitní a technicky vyspělé. Nevidíme žádný smysl v tom, abychom chrlili na trh kvanta co nejlevnějších výrobků. Naopak. Chceme být partnerem osvíceným investorům, architektům a projektantům, kteří požadují výrobky s vyšší kvalitou a mají na ně vyšší nároky. Součástí naší práce je i snaha o dokonalý servis. U nás to nezačíná a nekončí prodejem osvětlení. Máme certifikovaný vlastní vývoj, certifikovanou laboratoř a spolu s výrobou a prodejem svítidel nabízíme také měření a výpočty osvětlení, poradenství a servisní činnost. O svého zákazníka se chceme a dokážeme postarat od A-Z. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač INGE Opava, spol. s r. o., Stará silnice 3, Opava tel.: , , 6

7 ASFORA Spínače a zásuvky ve špičkové technologii i designu Tato nová řada na první pohled upoutá svým elegantním designem a celkovým provedením. Perfektně ladí s každým interiérem. Produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, provedení působí robustně, povrch je velmi příjemný na dotyk. Materiál nepodléhá během času změnám, ani při dlouhodobém vystavení slunečnímu záření. Přístroje mají tuhý pozinkovaný kovový rámeček, který nepodléhá korozi. Spínače a zásuvky Asfora jsou dodávány ve dvou barvách - bílé a krémové. Asfora přináší mnoho výhod profesionálům. Jde o různá vylepšení, která ocení elektromontéři při provádění elektroinstalace: zvyšuje bezpečnost montáže, eliminuje zbytečné chyby, chrání prsty. Zároveň také snižuje čas potřebný pro instalaci. Detaily jsou uvedeny u obrázků. Asfora plní všechny požadavky koncového uživatele na moderní elektroinstalaci. Ačkoliv je produktová řada Asfora nabízena v základním segmentu vypínačů a zásuvek, tedy v cenově nejvýhodnějším, přináší širokou škálu přístrojů a funkcí, které jiné řady v tomto segmentu nenabízí. Vybaví domácnost tak, aby byla neustále online a in. Od reproduktorových zásuvek, přes televizní a satelitní až po datové zásuvky. Díky otočnému stmívači, který může být vybaven i orientační kontrolkou, lze spořit elektrickou energii nebo si v místnosti navodit příjemnou světelnou atmosféru. Pro co největší jednoduchost jsou přístroje řady Asfora dodávány jako komplet včetně rámečku, ale mají možnost montáže až do šestinásobného společného rámečku. V sortimentu naleznete i zásuvky ve vyšším krytí IP44 s krytkou, kte- ré jsou vhodné do vlhkých prostor, na terasu domu nebo do pergoly. Pro profesionální použití stojí za zmínku, že v řadě Asfora naleznete i spínač pro hotelové karty a spínače pro ovládání žaluzií. Vypínače a zásuvky řady Asfora budeme vystavovat na veletrhu Amper 2015, na našem stánku v pavilonu P. Výstava se koná od 24. do na Výstavišti v Brně. Srdečně vás zveme. Schéma zapojení je na zadním krytu mechanizmu, zabrání se tak zbytečným chybám při zapojení. Vstupní svorky kryjí celou délku drátu, čímž zamezují vzniku zkratu. Rozpěrky jsou chráněny, aby nedošlo ke zranění prstů. Rychlosvorky drží vodič spolehlivě a lze je snadno a rychle uvolnit. Vstupní svorky jsou kuželovité pro snadné zavedení vodičů. Vstupní svorky jsou v jedné rovině, vodiče tak zkrátíme na stejnou délku. Zásuvky mají předem povolené svorky. Montážní rámečky jsou vybaveny západkami pro přesné zarovnání přístrojů do vícerámečku. Pozinkované kovové montážní rámečky jsou tuhé a odolné proti korozi. Montážní rozpěrky zásuvek jsou dlouhé a silné, vydrží tak i dlouhodobé užívání. Schneider Electric CZ,s.r.o. Thámova 13, Praha 8 - Karlín tel.:

8 V letošním roce oslaví společnost JANČA V. M. s. r. o. již 20. výročí od svého založení. Je to ryze česká společnost, která patří mezi nejvýznamnější hráče na poli s elektroinstalačním materiálem v ČR a zastupuje značky českých i světových výrobců v tomto oboru. Zaměstnává přes 120 zaměstnanců na 9 prodejnách a disponuje rozsáhlou sítí zákazníků z řad velkoobchodů, maloobchodů, montážních firem i drobných koncových zákazníků. Díky vlastní dopravě dodává materiál přímo na stavbu. O loňských výsledcích i novinkách, které chystá pro letošní rok, jsme si povídali s ředitelem společnosti, panem Richardem Soldánem. JANČA V. M. patří již 20 let mezi TOP velkoobchody S ELEKTROINSTALAČNÍM MATERIÁLEM Všechny pobočky nabízejí široký sortiment elektroinstalačního materiálu Pane řediteli, vloni došlo k velké změně ve vedení společnosti, kdy pan Janča předal vedení společnosti právě Vám. Jak hodnotíte tento uplynulý rok? Změna, která proběhla ve vedení společnosti v loňském roce, byla poměrně razantní, ale žádným způsobem negativně neovlivnila chod společnosti. Pan Michal Janča, který vedl společnost od jejího vzniku až do loňska, zůstal i nadále jednatelem společnosti a nikam z ní neodešel. Stále se zabývá obchodem, který ho nesmírně baví a svým loňským odchodem z řízení společnosti na něj jen získal mnohem více času. Co se týče poboček, zavřeli jsme svou pobočku v Brně, kde se nám dlouhodobě nedařilo tak, jak bychom si představovali a naopak otevřeli novou pobočku v Olomouci. V Praze jsme se přestěhovali do nových prostor v Kunraticích, které jsou pro nás mnohem výhodnější z hlediska lokality i lepších skladových prostor. Počet našich zaměstnanců narostl na číslo 120. Tento nárůst byl dán především náročností klientů a složitostí obsluhy, protože jsme byli nuceni zpracovávat mnohem více nabídek a poptávek než v minulosti. Obratově jsme splnili plán a mírně jej oproti roku 2013 překročili. Za nejdůležitější však považu- jeme to, že se nám podařilo stabilizovat činnost společnosti i tým odborně vyškolených zaměstnanců tak, abychom se mohli co nejlépe pohybovat v co nejrozmanitějších zakázkách. Také se snažíme stále stát na dvou nohách, což znamená, že se zaměřujeme jak na pobočkový, tak i na zakázkový prodej a obhospodařujeme široké spektrum zákazníků. Jaká je nabídka vašeho velkoobchodu? Víceméně všechno z elektroinstalačního materiálu, co si elektrikář na stavbě dokáže představit. Kabely, svítidla, a to jak klasické, tak LED provedení, vypínače, rozvaděče, jističe, kabelové trasy, chráničky, doplňky pro měření a regulaci, silnoproudé i slaboproudé instalace atd. Díky široké škále sortimentu poskytujeme komplexní řešení nejen pro běžné rodinné domy a elektroinstalační práce, ale také pro zakázky velkých a náročných technologických celků, které realizují ty největší montážní a realizační firmy v ČR. Nad rámec základního sortimentu nabízíme designová svítidla, sálavé panely či inteligentní vypínače, a to včetně veškerého příslušenství, které je pro práci s elektromateriálem potřeba. Jaké jsou Vaše dodací termíny? Tady by bylo vhodné říct, že se snažíme zákazníkovi vyjít vstříc v co nejvyšší možné míře. Pokud se jedná o běžný elektroinstalační mate riál, jsme schopni jej dodat po obdržení objednávky případně ještě tentýž den, nejpozději den příští. Pokud se jedná o atypické záležitosti, snažíme se je vyřešit v co nejkratším možném termínu. Většinu nejpoužívanějšího elektroinstalačního materiálu máme skladem, což již dává určitý obraz o možnostech naší společnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že patříme mezi absolutní špičku elektroinstalačních velkoobcho- dů, které jsou schopny dodat materiál i na ty největší a nejsložitější zakázky ve stavebnictví a průmyslu. Naší nespornou výhodou je i to, že máme vlastní vozový park a dokážeme zákazníkovi dovézt materiál přímo na stavbu, čímž klientovi poskytujeme maximální možný servis. Každá pobočka je vybavena svým dodávkovým vozidlem a velkou logistiku jsme v letošním roce posílili o nové nákladní auto s plošinou, takže můžeme mnohem lépe manipulovat s bubny a většími materiály. Na které stavby u nás nebo v zahraničí jste dodávali své materiály? Z těch nejvýznamnějších staveb bych zmínil stavbu v Turecku, kde jsme dodávali elektroinstalační materiál, především kabely a žlaby, pro generálního dodavatele VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. Jednalo se o akci Yunus Emre drtičku vápencového kamene. Další zajímavou zakázku jsme měli na Kubě, kde jsme dodávali materiál na rekonstrukci elektrárny Santa Cruz. V České republice bylo těch zakázek spousty. Z těch nejvýznamnějších bych zmínil třeba dodávky elektroinstalačních materiálů na výzkumné centrum Rice Plzeň, Pražská pobočka se nachází na nové adrese Dobronická 778, Praha - Kunratice 8

9 Nový web s eshopem je přehledný, najdete v něm snadno vše, co potřebujete na výrobní a logistickou halu pro ABB v Brně, administrativní budovy IVG na Evropské ulici v Praze, Argentinskou hvězdu v Praze Holešovicích nebo částečné dodávky na výstavbu logistického centra AMAZON Dobrovíz. Chystáte na letošní rok nějaké novinky? Hlavní novinkou, která funguje od letošního února, jsou naše nové internetové stránky. Záměrem bylo vytvořit dynamický a přehledný web, ve kterém se zákazníkovi bude co nejpříjemněji orientovat. V záložce E-shop / Sortiment lze nalézt veškerý elektroinstalační materiál rozdělený do přehledných a intuitivních kategorií, jako jsou domovní a průmyslové spínače a vypínače, hromosvodový a instalační materiál, kabely a vodiče, osvětlení, skříně a rozvodnice, slaboproudá a komunikační technika atd. Produkty je možné rovněž vyhledávat i podle konkrétního dodavatele. Po výpisu kategorie a zvolení produktu získá zákazník jeho popis, technické parametry, cenu a skladovou dostupnost. Tyto internetové stránky umožňují dvě roviny vyhledávání. Jednak slouží běžnému zákazníkovi z ulice, který si zde může prohlédnout nabízené zboží a vybrat si třeba vypínače pro svůj dům či byt. Zároveň si zde může zjistit skladové zásoby jednotlivých prodejen a vyrazit na nákup. Druhou, zásadnější rovinou, a také největší novinkou těchto internetových stránek, je portál B2B pro naše stálé a registrované klienty, kteří mají po přihlášení do systému naprostou kontrolu nad svým zákaznických účtem. Přehledně vidí své objednávky, faktury, ceny a slevy včetně skladové dostupnosti na všech pobočkách a do budoucna uvidí i svoje zásoby na zakázkách. Sami si zde mohou vytvářet nabídky, objednávky, zakázky a rovnou je předávat k expedici. Největším přínosem tohoto systému je rychlost a zjednodušení komunikace. Systém je již nyní funkční a postupně jej budeme doplňovat tak, aby byl dostupný pro většinu klientů. Co bylo na vytvoření těchto internetových stránek nejsložitější a co od nich očekáváte do budoucna? Ve všech katalozích je obecně nejsložitější vyhledávání produktů, doplňování novinek a průběžná aktualizace. Na těchto stránkách by měla být většina těchto kroků jednodušší. Nicméně vložit do nich desítky tisíc položek včetně fotografií, popisů výrobků, technických dat a cen byl velice náročný a dlouhodobý úkol a jsme rádi, že jsme jej byli schopni zvládnout. Naším cílem je samozřejmě další, postupné doplňování sortimentu, hlavně vizualizace jednotlivých produktů pro naše koncové zákazníky a technické specifikace pro elektrikáře či montážníky. Samozřejmostí pak musí být pravidelná aktualizace všech již zadaných položek. Věříme, že naše nové internetové stránky zákazníky zaujmou a ulehčí jim práci. Vloni jsme se bavili o tom, že rok 2014 nebude vůbec jednoduchý a mnoho firem bude mít velké potíže jej bezúhonně přečkat. Nedokázal to třeba celosvětový gigant REXEL, který ukončil svou činnost v ČR. Máte pocit, že letošek již bude klidnější? Myslím si, že do klidu máme ještě dost daleko, a že konsolidace firem a trend spojování velkých a silných hráčů bude pokračovat i v roce letošním. Pozitivní je, že z trhu přichází větší poptávka a tím i více zakázek. Negativem bohužel zůstává, že marže jsou stále velice malé a přetrvávají na hodnotách z doby krize. Všichni investoři si cenu stále představují na takové úrovni, jako v době, kdy všechny firmy šly s cenami úplně na krev. Tyto ceny ale nelze držet donekonečna. Pokud chce investor lepší služby a vyšší kvalitu, pak nemůže současně s tím chtít i nejnižší cenu. To prostě není možné. Dalším velkým nešvarem, se kterým se český trh potýká, je stále velké množství neplatičů a podvodníků. Proto nám nezbývá, než všechny zákazníky důsledně lustrovat a hlídat. Tato činnost ale zabírá spoustu času i energie a i přesto někteří šikovní podnikavci dokážou tímto sítem proklouznout. Potřebovali bychom pomoc od státu a ohromně by pomohl zákon o platbách, který by všem poctivým a solidním firmám v mnohém ulehčil život. Jak vidíte výhled letošního roku? Pár větších zakázek na letošní rok již máme nasmlouváno, takže si myslím, že rok začal poměrně dobře, ale do konce roku je ještě dlouhá a trnitá cesta. Zatím se držíme plánu, který jsme si stanovili. Rozhodně nebudeme spát a budeme se snažit zlepšovat jak v oblasti logistiky, tak i služeb. Máme v úmyslu dále zkvalitnit pobočkovou síť a možná ji opět trochu rozšířit. Jak hodně, to ale ukáže až čas i vývoj na trhu. V čem se společnost JANČA V.M. liší od ostatních velkoob chodů? Velice si zakládáme na tom, že komunikace na všech našich pobočkách funguje ve velice přátelském duchu. Máme odborně vyškolené zaměstnance, kteří se snaží práci dávat maximum a berou ji nejen jako práci, ale i jako koníčka. Jsme pružní a ochotní rychle reagovat na jakékoliv požadavky zákazníků. Také jsme si moc dobře vědomi toho, že nahoru se stoupá vždy velice těžce a pomalu, zato dolů se padá lehce a rychle. Nemáme v úmyslu naše zákazníky zklamat a budeme se proto snažit v kategorii TOP velkoobchodů udržet. Myslím si, že naše dvacetiletá historie je již toho určitou zárukou. Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí. Ing. Miroslav Bindač Zákazníkům je k dispozici nová pobočka na ulici Litovelská 1180/2 v Olomouci JANČA V.M. s.r.o., Masarykova 843, Valašské Meziříčí, 9

10 JAK SE VYVÍJÍ TECHNOLOGIE LED V OBLASTI KOMERČNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH SVÍTIDEL? Rakouský koncern Schrack Technik se silnou sítí dceřiných společností úřaduje na trzích ve střední Evropě. Jednička v oblasti rozvodů, energetických a datových sítí má své zastopení i v České republice. Již celá desetiletí se společnost profiluje jako kompetentní partner v elektrotechnice pro všechny zákazníky v oblasti nízkého napětí. Hlavními piliři jsou produkty a poradenství v oblasti energie, průmyslu, datové techniky, záložních zdrojů, budov, svítidel a fotovoltaiky. Neopomínejme také sféru světelných diod. TECHNOLOGIE Světelné diody nebo též LED (světlo emitující diody) jsou elektrické součástky na bázi polovodičů. Přeměňují elektrickou energii na světlo s podstatně vyšší efektivitou než tradiční zdroje světla. První LED diody byly k dispozici jen v barvách červené, žluté a oranžové. Současné LED diody určené pro generování bílého světla využívají jednoho ze dvou principů (zjednodušeně řečeno). Jedna z možností vychází z adaptivního míchání barev, tj. ze tří základních barev: červené, zelené či modré je možné složit bílou barvu světla. Druhou variantou je využití transformačního prostředku na bázi fosfo- ru, který převede světlo modré LED do bílé. V závislosti na složení vrstvy luminoforu lze získat různé odstíny bílé, od chladné bílé resp. denní bílé až po světlo teple bílé. Rychlý vývoj v oblasti světelných diod v posledních letech přinesl podstatné zvýšení jejich výkonu a zlepšila se také kvalita emitovaného světla. S nárůstem výkonu úzce souvisí otázka životnosti těchto světelných zdrojů (typicky až hodin). Pro dosažení deklarovaných hodnot je nutné zajistit odpovídající chlazení, protože tyto údaje jsou vyšší teplotou značně ovlivněny směrem k nižším životnostem. Doba života u LED je dána dobou, po které světelný výkon reprezentativ- ního vzorku poklesne na 70 % původní jmenovité hodnoty. LED diody postupně ztrácí výkon, ale většinou nedojde k tomu, že by náhle přestaly svítit. K dispozici jsou LED v různých provedeních jako je SMD, COB (Chip On Board), High-Power atd. Přesto jsou nejdůležitější vždy dva faktory, tj. provozní proud a z něj vyplývající ztrátové teplo. VÝHODY LED Delší životnost v porovnání s jinými světelnými zdroji, Energeticky úsporné zdroje světla, Neobsahují rtuť, Nevyzařují infračervené ani UV záření, Odolné vůči otřesům, LED technologie ARKTUR je vhodná pro pro nasazení v průmyslu 10

INVESTORSKÉ 2/2014. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 2/2014. www.tvstav.cz TÉMA: ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: INVESTORSKÉ 2/2014 ELEKTROINSTALACE, STAVBA POD DROBNOHLEDEM - GALERIE ŠANTOVKA GALERIE ŠANTOVKA v Olomouci - ètìte od str. 27 VYBÍRÁME Z

Více

INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. INVESTORSKÉ 5/2014 TÉMA: BETON, KONSTRUKCE Nejzajímavìjší stavbou z betonu letošního roku je NOVÉ DIVADLO PLZEÒ... více na str. 14 Foto: Jiøí Žihlo

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY INVESTORSKÉ 6/2014 1814-2014 200 let celosvětově 1994-2014 20 let v ČR... více na str. 6 VYBÍRÁME Z OBSAHU:

Více

Osvětlení. Rady, tipy, informace

Osvětlení. Rady, tipy, informace Osvětlení Obsah Legislativa 2 Základní parametry světelných zdrojů 3 Typy světelných zdrojů 6 Klasické žárovky 6 Halogenové žárovky 7 Kompaktní zářivky 8 Lineární zářivky 9 LED osvětlení 9 Mýty o úsporných

Více

REXEL. magazín. Náš REXEL pro Vás rozhovor s ředitelem pobočky Brno Dornych. Tým Centrálního skladu v Prostějově

REXEL. magazín. Náš REXEL pro Vás rozhovor s ředitelem pobočky Brno Dornych. Tým Centrálního skladu v Prostějově REXEL cz čtvrtletní periodikum 2 2011 letní číslo magazín Náš REXEL pro Vás rozhovor s ředitelem pobočky Brno Dornych Tým Centrálního skladu v Prostějově S REXELEM na okruh a do nitra motocyklových závodů

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje

Tribotechnické informace maziva. metody, technologie, diagnostika str. 35 46. Přesnější měření pro obráběcí stroje TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2013 30 Kč 1 EUR Každý stroj je unikátní pro konkrétního zákazníka Inovativní koncepce výroby budoucnosti Od průmyslové k procesní automatizaci Přesnější

Více

Schneider MAGAZÍN. Efektivní. využití energie. Systém TeSys Nové stykače a relé řady D. Unica a Merten Design dotažený do detailu

Schneider MAGAZÍN. Efektivní. využití energie. Systém TeSys Nové stykače a relé řady D. Unica a Merten Design dotažený do detailu Schneider.schneider-electric.cz jaro 009 ročník V. MAGAZÍN Systém TeSys Nové stykače a relé řady D Unica a Merten Design dotažený do detailu Safety PLC Preventa Nasazení v TOS VARNSDORF Efektivní Soutěž

Více

Č TĚ TE. rozhov. veletrh. EMBAX, PRINT expo AMPER WORLD OF BEAUTY & SPA. Ing. Mgr. Alena Mastantuono. ředitelka CEBRE

Č TĚ TE. rozhov. veletrh. EMBAX, PRINT expo AMPER WORLD OF BEAUTY & SPA. Ing. Mgr. Alena Mastantuono. ředitelka CEBRE 4/2014 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 59/60 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV Č TĚ TE NOC O K I L VE repor ovor h z o r tá ž a E rahitael VD DRUPOL P L O ed yňar, ř DRUrP r p Š n i t a Ing. M

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str.

Energie a inovace v energetice str. 22 30. Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous. IFA mezinárodní veletrh spotřební elektroniky str. TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2012 28 Kč 1 EUR Podzimní autosalon: pařížské rendez-vous Warpový pohon nemusí být jen fantazií NETME Centrum nových technologií pro strojírenství

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR DÁVÁME SVĚTU TVAR 2012/1 Časopis společnosti Phoenix-Zeppelin pro klienty a obchodní partnery Změny ve Phoenix-Zeppelin Nové dampry série B 10 let energocentra NZ 2 Hyster pomáhá s nábytkem IKEA Přestavba

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

Vyšší DPH poškodí výrobce potravin, říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Retail Info Plus

Vyšší DPH poškodí výrobce potravin, říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Retail Info Plus ročník I., www.retailinfo.cz EuroShop 2011 str. 12 Software pomáhá prodávat i organizovat str. 16 Místo zvyšování DPH lepší výběr daní str. 19 Vesnici dělá hospoda, kostel, obchod a škola str. 20 Sortiment

Více

Editorial. Obsah. ÚSPĚCHY 10 let na stejné adrese. DŘEVOSTAVBY Si s inelsem rozumí! inels Nové stránky, 10tipů jak ušetřit. CHYTRÉ SADY Pro Váš domov.

Editorial. Obsah. ÚSPĚCHY 10 let na stejné adrese. DŘEVOSTAVBY Si s inelsem rozumí! inels Nové stránky, 10tipů jak ušetřit. CHYTRÉ SADY Pro Váš domov. Obsah Editorial VŠE, CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE Vážení čtenáři, 4 7 8 10 14 19 20 ÚSPĚCHY 10 let na stejné adrese. DŘEVOSTAVBY Si s inelsem rozumí! inels Nové stránky, 10tipů jak ušetřit. CHYTRÉ SADY Pro

Více

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ RHEINZINK značkové jméno pro titanzinek

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Naše motto: Partnerství, spolupráce, týmová práce a každodenní snaha o zlepšení našich služeb a výsledků je systémem naší práce.

Naše motto: Partnerství, spolupráce, týmová práce a každodenní snaha o zlepšení našich služeb a výsledků je systémem naší práce. REXEL cz čtvrtletní periodikum 3 2011 podzimní číslo magazín Představujeme Vám obchodního ředitele Náš REXEL pro Vás v Jablonci nad Nisou a Brně-Řečkovicích S REXELEM na okruh interview s vítězem Setkání

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Rozhovor s Davidem Francem

Rozhovor s Davidem Francem Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ

Více

ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group

ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group ročník 7 / číslo 2 / 2014 časopis zaměstnanců čkd group 10 04 06 08 07 22 15 24 foto na titulní straně: Výstavba ZEVO Chotíkov 16 ČKD Magazín, časopis zaměstnanců ČKD GROUP Neprodejné. Číslo 2/2014. Vyšlo

Více