Analýza suburbanizace ve městě Hostivice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza suburbanizace ve městě Hostivice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza suburbanizace ve městě Hostivice Bakalářská práce Autor: Helena Singerová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný, Ph.D. Praha Duben, 2015

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Helena Singerová 2

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala zejména vedoucímu bakalářské práce Ing. Romanu Vodnému, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky v průběhu práce. Dále bych chtěla poděkovat vedoucí katedry podnikání a oceňování PhDr. Ingrid Matouškové, Ph.D. za trpělivost při pomoci na tvorbě dotazníku a všem dotazovaným za důležité informace a ochotu poskytnout rozhovor. Velké poděkování patří také Ing. Petru Ortovi, Ph.D. a Ing. et Ing. Martinu Cupalovi, Ph.D. za pomoc a hlavně odborné rady při zpracování praktické a analytické části. Chtěla bych poděkovat i Ing. Martinu Beranovi za poskytnutí veškeré projektové dokumentace, Mgr. Jindřišce Semrádové za pomoc při překladu anotace do anglického jazyka a Ing. Lukášovi Heroutovi za rady ohledně formální úpravy a formátování textu. A nakonec patří velké poděkování i mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali při tvorbě celé bakalářské práce. 3

4 ANOTACE Bakalářská práce Analýza suburbanizace ve městě Hostivice je rozdělena do tří hlavních částí. První je teoretická část, která se zabývá analýzou suburbanizace ve městě Hostivice, základními pojmy, historickým kontextem a případovou studií města Hostivice s dotazníkovým šetřením. Druhá je část praktická, ve které jsou oceněny dvě nemovitosti. První je rodinný dům a druhý je objekt školky. Obě nemovitosti jsou oceněny porovnávací, příjmovou a nákladovou metodou. Poslední je analytická část. Je věnována lokální analýze realitního trhu Prahy 2. V této části bakalářské práce je popsána obecná charakteristika a představení městské části Prahy 2 s popisem trhu a regionální segmentace. Dále vlastní analýza rozdělená na části Vinohrady, Nové město, Vyšehrad a Nusle. Na závěr je popsán celkový marketingový výhled do budoucna. KLÍČOVÁ SLOVA: suburbanizace, Hostivice, tržní ocenění, analýza realitního trhu ABSTRACT Bachelor thesis Analysis of Suburbanization in Hostivice is divided into three main parts. The first part is a theoretical one which deals with the analysis of suburbanization in Hostivice, basic concepts, historical context and case studies of Hostivice with questionnaires. The second part is the practical one, where two properties are valued. The first is the house and the other is a building of kindergarten. Both properties are valued with the help of the comparison, income and cost method. Last one is the analytical part. It is dedicated to the analysis of the local real estate market in Prague 2. In this part of the thesis describes the general characteristics and performance of Prague 2 with a description of the market and regional segmentation. Further analysis is divided up into sections of Vinohrady, New Town, Vysehrad and Nusle. Finally, it describes the overall marketing outlook. KEY WORDS: suburbanization, Hostivice, market valuation, analysis of real estate market 4

5 OBSAH Úvod TEORETICKÁ ČÁST Základní terminologie a pojem suburbanizace Suburbanizace konkrétně Urbanizační proces Formy suburbanizace Historický vývoj suburbanizace Pozitiva a negativa suburbií Případová studie- suburbanizace ve městě Hostivice Město Hostivice Poloha města Základní statistické údaje Historie města Hostivice Suburbanizace ve městě Hostivice Územněsprávní začlenění Občanské vybavení Doprava a dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Veřejná prostranství Dotazník pro obyvatele hostivických suburbií a jeho vyhodnocení Dotazník Vyhodnocení dotazníku Závěr PRAKTICKÁ ČÁST Ocenění rodinného domu Hostivice Ocenění mateřské školy Hradištko u Sadské

6 3. ANALYTICKÁ ČÁST Obecná charakteristika trhu Popis lokality Trh s nemovitostmi Regionální segmentace Městská část Praha 2- Vinohrady Městská část Praha 2- Nové město Městská část Praha 2- Vyšehrad Městská část Praha 2- Nusle Celkový marketingový výhled Seznam použité literatury Seznam obrázků, tabulek, grafů a příloh Přílohy

7 ÚVOD Klidný venkov s krásnou přírodou, bydlení v rodinném domě se zahradou, ale i snadná dostupnost do rušného nedalekého velkoměsta. To je představa žití dnešní společnosti, kdy jsou lidé schopni pro naplnění takového bydlení mnoho obětovat. Kvůli tomu se obyvatelé často rozhodli pro přestěhování z center měst na jejich okraj a do okolních obcí, čímž vznikla suburbanizace. 1 Pojem suburbanizace je specifikován jako pokles obyvatelstva v jádrech měst a naopak nárůst v okrajových částech a v obcích příměstské zóny. Mění se architektura, infrastruktura, ale i funkční využití území. Dochází k sociálním změnám ve struktuře obyvatelstva, naskytují se nové společenské aktivity a nový způsob života, který ovlivňuje i obyvatelstvo původní. Počátky suburbanizace mají své kořeny ve Spojených státech amerických. Klasické období suburbanizačních procesů je spojeno s rozmachem osobní automobilové, nákladní a letecké dopravy. Avšak hlavní rozvoj začal po druhé světové válce a hospodářské krizi, kdy se rodinný dům stával ideálem bydlení. Poptávku rozvířil i tzv. baby boom a vznik hypoték na bydlení. 2 Následovalo postupné rozšíření suburbanizačních procesů do Evropy a také do České republiky. Socialistická panelová sídliště patří v některých ohledech mezi první podoby suburbií. Konec režimu však přinesl i konec centrálního plánování. Rozvoj v osídlení byl spojen s dynamickou výstavbou rodinných domů a v druhé polovině let devadesátých nastal zvrat s růstem příjmů a hypotékami. V důsledku toho vznikaly v zázemí největších českých měst, v Praze a v Brně, první suburbie. 3 Bakalářská práce se dělí na tři části, první teoretickou, druhou praktickou a třetí analytickou. Hlavním cílem v teoretické části je shrnutí základních rysů suburbanizace, její historie a ukázky pozitiv s negativy. Samotná suburbanizace je uvedena na příkladě v případové studii se zaměřením na město Hostivice v zázemí hlavního města Prahy. 1 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Editor Luděk Sýkora. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002, 191 s. ISBN Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Editor Luděk Sýkora. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002, 191 s. ISBN

8 V praktické části jsou provedeny dvě aktuální tržní ocenění. První tržní ocenění se týká rodinného domu v Hostivici s využitím porovnávací, příjmové a nákladové metody. Druhé tržní ocenění se týká mateřské školy v Hradištku u Sadské s využitím porovnávací, příjmové a nákladové metody. Poslední, analytická část, je zaměřena na lokální analýzu trhu nemovitostí městské části Praha 2. V této části bakalářské práce je popsána obecná charakteristika a představení městské části Prahy 2 s popisem trhu a regionální segmentace. Dále vlastní analýza rozdělená na části Vinohrady, Nové město, Vyšehrad a Nusle. Na závěr je popsán celkový marketingový výhled do budoucna. 8

9 1. TEORETICKÁ ČÁST Analýza suburbanizace ve městě Hostivice 9

10 1.1 Základní terminologie a pojem suburbanizace BROWNFILEDS Jsou staré, nevyužívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně využívané průmyslové a logistické zóny a komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích, a zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve volné krajině. 4 Jsou překážkou pro rozvoj, jelikož se investoři obávají vysokých nákladů spojených se sanací objektů. Tyto objekty mohou být zamořeny toxickými látkami, jako jsou např. náplně obsahující chemii ze strojního vybavení. GREENFIELDS Jsou území tzv. zelené plochy, které dosud nebyly zastavěny a jejich účelem je rekreační či zemědělské využití. Mohou být však změněny na pozemky určené k zástavbě, tedy rozvoji dané lokality. MĚSTO V příručním slovníku je město definováno jako nakupení velkého počtu domů obytných a veřejných budov, uspořádaných v ulice, jejichž obyvatelé tvoří kulturní a sociální jednotku. 5 Město má charakteristické znaky, odlišující ho od vesnice, jako je například hustota a struktura obyvatel, rozloha, občanské vybavení a doprava. Vesničané mají od městských lidí osobnější přístup, více sociálních kontaktů. Proto se ve městech kvůli anonymitě koncentruje například vyšší zločinnost. URBAN SPRAWL= SÍDELNÍ KAŠE Českým termínem pro urban sprawl je sídelní kaše. Suburbánní výstavba kolonií rodinných domů s nízkou hustotou zástavby bývá často označováno jako sídliště naležato. Zastavovací plán není vhodný pro budoucí obyvatele, ale spíše pro developery, či majitele pozemků. Na území není dostatečná veřejná infrastruktura, zejména pak veřejná prostranství. Sídla se rozpínají do krajiny, místo zemědělských pozemků se stávají pozemky stavební, a jelikož není 4 Výkladový slovník: životní prostředí, udržitelný rozvoj. KLINKEROVÁ, Jitka. ÚSTAV PRO EKOPOLITIKU. [online]. Praha, 2008 [cit ]. Dostupné z: hhttp://slovnik.ekopolitika.cz/b.shtml#brownfields 5 Příruční slovník jazyka českého: Ústav pro jazyk český. HUJER, Oldřich, Emil SMETÁNKA, Miloš WEINGART, Bohuslav HAVRÁNEK, Vladimír ŠMILAUER a Alois ZÍSKAL. [online] ( ) [cit ]. Dostupné z:http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php 10

11 dostatečně kladen ohled na veřejná prostranství a občanskou vybavenost a noví obyvatelé pracují v jádrovém sídle aglomerace, vzniká větší dopravní zátěž kvůli dojíždějícím obyvatelům do měst. URBANIZACE Urbanizace zahrnuje kulturní, ekonomické i sociální změny společnosti a je jednou z klíčových složek její modernizace. Zároveň však urbanizace přináší koncentraci obyvatelstva ve městech a městských regionech. 6 Hospodářství a kulturní využití se soustřeďuje do velkoměsta na úkor venkova. Další možnou definicí je rozšiřování městského způsobu života (kvalitativní aspekt) a proces růstu měst (kvantitativní aspekt) 7. Urbanizace se dělí na řízenou a neřízenou. Řízená je vítaná a je upravována územním plánováním s různými výsledky. Naopak neřízená je nevítaná a vyskytují se pak problémy v podobě slumů a dalších. ZAHRADNÍ MĚSTO Označují se tak malá města a sídliště s velkým podílem zeleně a nízkou hustotou zastavěnosti. První představy o obydlích v zahradách byly již ve starověku. Urbanisté a vládnoucí představitelé měst se zajímali o únik z velkých měst do menších soustav obydlí umístěných v krajině. Touto problematikou se zabývala i řada teoretiků urbanismu a architektury, mezi které patřil též anglický architekt Ebenezer Howard, tvůrce myšlenky zahradního města. Zahradní města se dočkala realizace díky britským architektům Barrymu Parkerovi a Raymondu Unwinovi. POJEM SUBURBANIZACE Pojem je odvozen z latiny. Předpona sub 8 znamená polohu za městem a urbs 9 je v překladu město. Z toho vzniklo anglické slovo suburb 10, které lze přeložit jako 6 MUSIL, Jiří. Urbanizace a problémy lidstva. Vesmír: přírodovědecký časopis Akademie věd České republiky. Praha: Vesmír, Dostupné z: 7 ÚVOD DO PROBLEMATIKY URBANISMU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. [online]. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování [cit ]. Dostupné z:http://people.fsv.cvut.cz/~k127/k_o/uups/uups_am_01.pdf 8 Suburbanizace. OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit ]. Dostupné z: 9 Suburbanizace. OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit ]. Dostupné z: 10 Suburbanizace. OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit ]. Dostupné z: 11

12 předměstí. Pojem suburbanizace je specifikován jako pokles obyvatelstva v jádrech měst a naopak nárůst v okrajových částech a v obcích příměstské zóny. Mění se architektura, infrastruktura, ale i funkční využití území. Dochází k sociálním změnám ve struktuře obyvatelstva, naskytují se nové společenské aktivity, nový způsob života, kterým ovlivňují obyvatelstvo původní. Urban sprawl je formou suburbanizace, v překladu do češtiny jako sídelní kaše. Má velice chaotickou a řídkou zástavbu, která je umisťována hlavně v blízkosti komunikací. 1.2 Suburbanizace konkrétně Rodinný dům se zahradou v místě klidné periferie se snadnou dostupností do rušného nedalekého velkoměsta je představou žití moderní společnosti. Vznikají zde však otázky ohledně velké zastavěnosti volných ploch, kde se domy rozrůstají obrovskou rychlostí. Tyto seskupení rodinných domů se nazývají satelitní městečka a v případě velmi nízké hustoty osídlení sídelní kaše Urbanizační proces Proces suburbanizace patří do souboru stádií urbanizačních procesů. Prvním takovým procesem je urbanizace, v té dominuje jádro měst, kam se koncentruje obyvatelstvo i služby a naopak chudnou zázemí měst. Pak přichází samotná suburbanizace, ta je takovým opakem urbanizace. Hlavní je růst zázemí nad městským jádrem a celkový růst městského regionu. V zázemích jsou lokality rezidenční výstavby označovaných jako satelitní městečka. Následným procesem je desurbanizace, ve které dochází ke snižování počtu obyvatel v jádrech měst a tento pokles je vyšší než nárůst obyvatel v zóně příměstské. Z bytových domů se stávají kancelářské a komerční prostory. A posledním procesem je fáze reurbanizace, kdy se obyvatelé vrací do jader měst a kancelářské prostory se mění zpět na obytné Formy suburbanizace Suburbanizace má dvě formy. Tou první je rezidenční suburbanizace, jinak označována jako obytná a druhou je forma komerční, také nazývána jako pracovní a obslužná. 11 OUŘEDNÍČEK, Martin. Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace: Geografie-Sborník České geografické společnosti

13 Rezidenční suburbanizace se pojí s výstavbou celků rodinných domů, nazývaných jako satelitní městečka, ale i v poslední době se rozrůstajících domů bytových. Dělí se podle lokality, ve které jsou domy postaveny, podle rozsahu výstavby, či architektonického pojetí. Například rozdílnost amerického a českého osídlení je v prostoru. U nás jsou zřídkakdy k nalezení sídla, která vznikla na zelených loukách, zatímco v Americe jsou zcela běžná. Obrázek 1 Rezidenční suburbanizace Zdroj:vlastní foto Komerční suburbanizace se pojí s výstavbou komerčních zón, jako jsou super a hyper markety, sklady, anebo logistické areály. Zóny jsou přemisťovány z center měst buď do okrajových lokalit, anebo úplně mimo města. Většinou jsou umisťovány podél hlavních dopravních tahů na doposud nezastavěných pozemcích nazývaných greenfields. Obrázek 2 Komerční suburbanizace Zdroj: vlastní foto 13

14 1.2.3 Historický vývoj suburbanizace Stěhování do měst probíhalo hlavně kvůli zaměstnání. Ve městech byla lepší dostupnost práce, než tomu bylo na venkově. Tam byl problém v zimním období, jelikož práce byla většinou jen sezónní. Z těchto důvodů se města rozšiřovala a stavěly se byty pro pracovníky nazývané zaměstnanecké kolonie. Jednou z prvních kolonií byla New Lanark ve Skotsku, kde se Robert Owen zasadil o zlepšení podmínek pro dělníky a nechal vystavět sídliště se školou a obchody pro dělníky. 12 Období průmyslové revoluce mělo mnoho světlých i stinných stránek. Mezi pozitivní se řadí například větší délka života, vyšší úroveň žití a nespočet vynálezů. Ale na druhé straně bylo masové stěhování obyvatelstva z Evropy, které nastalo vzhledem k politickým neshodám a chudobě dělníků. Celkem se rozhodlo migrovat kolem padesáti milionů obyvatel, většina do Spojených států amerických. Další stěhování proběhla také do Kanady, Argentiny, Brazílie a jižní Afriky. 13 Ale nejen to bylo obrovským zásahem do života obyvatel během průmyslové revoluce. Vzhledem ke změně výrobních podmínek se měnil život celé společnosti. Podle slov Karla Marxe neměla nově zrozená třída dělníků na prodej nic jiného, než svou pracovní sílu. 14 Vzhledem k rychlému rozvoji průmyslu bylo potřeba i mnoho pracovní síly. Kvůli tomu se mnoho venkovských dělníků vydalo do větších měst. Doufali v lepší život, avšak ne vždy to dobře dopadlo. Pracovních míst nebyl dostatek, a tak byli dělníci odkázáni na milost zaměstnavatelů. 15 Suburbanizace začínala hlavně v Anglii a rozšiřovala se dál po Evropě až do Ameriky. Počátky 19. století jsou poznamenány obrovským přívalem obyvatelstva do měst za prací, ale jelikož nebyla města na tento nápor připravena, podmínky k žití byly více než žalostné. 16 Také proto, že se ve městech mísily pouze složky, jako je bydlení a práce bez možnosti rekreace. Dalším problémem byly chybějící technické sítě, které jsou dnes zcela běžné a také nedostatečná občanská vybavenost nově narostlých kolonií domů. 12 ČULÍK, Jan. Britské listy: Robert Owen. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.blisty.cz/files/temata/prvnimaj/owen.htm. 13 DUROSELLE, Jean-Baptiste. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna Print, 2002, 431 s. ISBN DUROSELLE, Jean-Baptiste. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna Print, 2002, 431 s. ISBN DUROSELLE, Jean-Baptiste. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna Print, 2002, 431 s. ISBN HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN

15 Touto problematikou se zabývala řada teoretiků urbanismu a architektury, mezi nimi i anglický architekt Ebenezer Howard, tvůrce myšlenky zahradního města. Samotná zahradní města se dočkala výstavby pouze v malém rozsahu, ale myšlenky se odrazily v mnoha dílčích realizacích a nahradily je alespoň výstavby na předměstích anglických měst. 17 Jeho následovníci Raymond Unwin a Barry Parker se kromě inspirace v nízké hustotě osídlení zabývali i veřejnými prostory a celkovým působením čtvrtí. Za nejlépe realizovaný projekt je považováno předměstí Londýna. Z Anglie se idea zahradních měst rozšiřovala hlavně do severní Evropy. 18 Na konci 19. století začal masivní přesun obyvatel do předměstí v USA. Klasické období suburbanizačních procesů je spojeno s rozmachem osobní automobilové, nákladní a letecké dopravy v letech Dalšími důvody jsou například levné pohonné hmoty, rostoucí bohatá střední vrstva, ale hlavně dostatek volné půdy a méně obyvatel oproti Evropě. Charakteristickou vlastností předměstí a příměstských oblastí byly kolonie rodinných domů, které se rozrůstaly do okolní volné krajiny, přičemž veřejné prostory, jako jsou parky a chodníky pro pěší, byly zpočátku spíše opomíjeny. Začátek nárůstu suburbií podpořila nejvyšší společenská vrstva, která díky velkému finančnímu zabezpečení mohla bydlet a pracovat na jiných místech. Avšak hlavní rozvoj začal po druhé světové válce a hospodářské krizi, kdy se rodinný dům stával ideálem bydlení. V polovině 50. let nastala velká poptávka mladých rodin po vlastním bydlení díky tzv. baby boomu. Díky finančním podporám vlády na daňových úlevách a vzniku hypoték bylo bydlení mnohem dostupnější i pro nižší příjmové skupiny obyvatel. 19 Suburbanizace se dotkla konce 19. století i západní Evropy a stejně jako v Americe začala rozmachem dopravy. Nebyla však tak rozsáhlá a projevila se menší destrukcí center měst, jelikož do rozvoje zasahovalo více územní plánování. Dalším důvodem je také skutečnost, že Evropa je oproti USA mnohem menší a s větší koncentrací obyvatelstva. I proto samotný rozvoj nebyl tak obrovský jako v USA, kde jsou k vidění nezastavěné širé pláně HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. 1. vyd. Praha: Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2002, 191 s. ISBN SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. 1. vyd. Praha: Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2002, 191 s. ISBN

16 Rozvoj suburbánních rezidenčních lokalit probíhal již v meziválečném období, hlavně podél železničních tratí. Ovšem za komunismu se rozvoj rozptýlené suburbanizace pozastavil. 21 Typickým znakem pro průmyslovou revoluci je stěhování do měst za prací, kde vznikaly manufaktury. Zemědělství upadalo a naopak vzkvétal průmysl. Továrny byly umisťovány v dosahu dopravního spojení a v okolí rostly domy pro zaměstnance. V Praze byl rozvoj podpořen zbouráním pražských hradeb. Tím byla možná další návazná výstavba na jádro města. 22 V České republice stojí za zmínku Baťovy kolonie ve Zlíně, kde při své továrně nechal Baťa vystavět obytné domy s prvky zahradních měst pro své zaměstnance. A tak vznikla v letech 1912 a 1913 civilní architektura v bezprostřední blízkosti Baťových výrobních hal. Později se tato architektura stala symbolem celého Zlína. 23 V Praze patří mezi nejznámější čtvrti Zahradní město, Spořilov, Ořechovka, anebo Krč. 24 Za 1. republiky měly bohaté a bohatší vrstvy víkendové domy na venkově za městem, také se rozvíjel tramping a skauting. Lidé se potřebovali někde odreagovat od všedních dnů v práci a toto byla skvělá volba. Socialistická panelová sídliště patří v některých ohledech mezi první podoby suburbií. Sídliště byla stavěna jako monofunkční soubory bez veřejných prostor, parků, náměstí či ulic. Konec režimu však přinesl i konec centrálního plánování. Rozvoj v osídlení byl spojen s dynamickou výstavbou rodinných domů, avšak malá kupní síla střední třídy nedovolovala v první polovině devadesátých let splnění snu v bydlení. V druhé polovině let devadesátých nastal zvrat s růstem příjmů a hypotékami. V důsledku toho vznikaly v zázemí největších českých měst, v Praze a v Brně, první suburbie ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2007, 234 s. ISBN ŘÍHA, Zdeněk a Pavel FOJTÍK. Jak se tvoří město: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2012, 188 s. ISBN POKLUDA, Zdeněk. BataStory.net: Jak se buduje zahradní město (6). [online] [cit ]. Dostupné z:http://batastory.net/cs/info/jak-se-buduje-zahradni-mesto-6 24 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. 1. vyd. Praha: Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2002, 191 s. ISBN

17 1.2.4 Pozitiva a negativa suburbií Vzhledem k různorodým názorům na suburbanizaci je složité definovat, co je pozitivum a co negativum suburbánní zástavby. Ale i tak se najdou naprosto jednoznačná pozitiva a negativa takové zástavby. V následujícím textu je uvedeno několik příkladů pozitiv s negativy a je vysvětlen jejich význam. Pozitiva suburbií - Jelikož se obyvatelstvo soustřeďuje do jedné oblasti, měla by narůstat kvalita i kvantita služeb, otevírají se nové prodejny a tím se zajistí nárůst nových pracovních míst. Například ve městě Hostivice se stoupajícím počtem obyvatel pojí i výstavba hypermarketu Tesco v části Jeneček (září 2012). - Příchod kulturních, sociálních a ekonomických elit zajišťuje pestrost obyvatelstva, dochází k sociálním změnám, vznikají nové společenské aktivity, ale i nový způsob života, kterým ovlivňují obyvatelstvo původní. - S nárůstem populace vzniká pro města výhoda ve zvýšení finančních příjmů (daň z nemovitostí, daň z příjmů a poplatky) 27, se kterými můžou následně nakládat. Například přestavovat a zvelebovat parky, hřiště, komunikace, ale i budovy ve vlastnictví měst. Tím vznikají další možnosti sportovního a kulturního vyžití. Mění se architektura, infrastruktura, ale i funkční využití území. Negativa suburbií - Je viditelný úpadek klasického města a oslabení center měst 28, a jelikož je snem dnešní populace mít svůj vlastní pozemek s domem, nikoliv žít v panelovém domě, nastává pak problém vysidlování z měst do vesnic. - Volná krajina ubývá a zastavují se všechny zelené plochy, tzv. greenfields. Developeři nakoupí pole a louky za minimální cenu a mění je ve stavební pozemky, čímž jejich cena stoupá. - Dochází k narušení architektonického a urbanistického charakteru venkovského osídlení TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt 27 TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt 28 TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt

18 - Malé vesnice se rozrůstají v neforemnou zástavbu bez pravidel a rovnováhy. Vznikají řadové domy bez žádné architektonické obměny. - Chybí občanské vybavení, které se musí dobudovávat, což je často velice náročné. - Jelikož jsou lidé v takovýchto lokalitách často odkázáni na svůj automobil, nastává problém se stárnutím populace. Starší občané se pak těžko dostávají na nákupy, k lékařům a podobně. - Vzhledem k nárůstu obyvatel by měl probíhat i nárůst pracovních příležitostí, avšak ne vždy to bývá pravidlem a lidé dojíždí za prací spíše do velkých okolních měst. - Vlivem přesídlení populace vznikají problémy v infrastrukturách města. Příkladem může být město Hostivice, kdy v letech přišla první vlna nárůstu o obyvatel a další velká vlna byla v letech , kdy přibylo o obyvatel více. Nastaly tedy problémy, jako například s připojením na čističku odpadních vod (ČOV), kde vzhledem k malé kapacitě musely být u domů vybudovány jímky, které vyváží fekální vozy. 1.3 Případová studie- suburbanizace ve městě Hostivice Případová studie je zaměřena na město Hostivice jako takové. Město je pro lepší představu popsáno v následujících kapitolách od základních statistických údajů, historie, územně správního začlenění, přes občanské vybavení, vzdělávací a výchovná zařízení, obchodní zařízení, ale i popis dopravy s dopravní infrastrukturou, popis technické infrastruktury a veřejných prostranství. Autorka si toto město zvolila, jelikož zde již několik let žije, město zná, ale hlavně je Hostivice typickým příkladem suburbanizace v zázemí Prahy. Do hlavního města je velice dobrá dopravní dostupnost, a to jak silniční, železniční, ale i hromadnou dopravou Město Hostivice Město Hostivice se dělí na jádro se starou zástavbou a okolí se zástavbou novou. Domy ze staré zástavby jsou často posazeny hned u ulice a naopak domy v zástavbě nové bývají umístěny na oploceném pozemku. 29 TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt 18

19 Stará zástavba Starou zástavbu obývají většinou rodilí obyvatelé, rozkládá se v částech staré Hostivice, Litovice, Břve, většiny Jenečku a části stadionu. Obrázek 3 Stará zástavba Zdroj: vlastní foto Nová zástavba Obě zástavby se vzájemně prolínají, i tak se dá říci, že se nová zástavba rozprostírá v části Jenečku a stadionu a také Ve Vilkách. Obrázek 4 Nová zástavba Zdroj: vlastní foto 19

20 1.3.2 Poloha města Město se nachází ve Středočeském kraji u západního okraje hlavního města Prahy. Má dobře rozvinutou občanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu a v neposlední řadě i rozmanitá veřejná prostranství. Obrázek 5 Mapa Hostivice a okolí Zdroj: Základní statistické údaje Tabulka 1 Základní statistické údaje o Hostivici Zdroj: Kraj: Středočeský Okres: Praha-západ Obec s rozšířenou působností: Černošice Katastrální území: Hostivice a Litovice Výměra správního území: ha Nadmořská výška (náměstí): 341 m n.m. První písemná zmínka: 1277 Statut města: od 1. ledna 1978 Počet obyvatel k Průměrný věk 38,2 roků 20

21 Vlajka Obrázek 6 Vlajka města Hostivice Zdroj: Vlajku udělil městu Hostivice předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České repuliky Lubomír Zaorálek rozhodnutím č. 52 ze dne 25. března Vlajka města je doslovným opakováním městského znaku. K užívání vlajky není třeba souhlas města. 30 Znak Obrázek 7 Znak města Hostivice Zdroj: Znak města schválila rada Městského národního výboru Hostivice dne 1. června Znak tvoří červeno-modře polcený štít a v patě stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím a modrým ozubeným kolem. Znak může používat město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem rady města MĚSTO HOSTIVICE: Znak a vlajka města Hostivice: Město Hostivice. [online]. Městský úřad Hostivice, 2009 [cit ]. Dostupné z: 31 MĚSTO HOSTIVICE: Znak a vlajka města Hostivice: Město Hostivice. [online]. Městský úřad Hostivice, 2009 [cit ]. Dostupné z: 21

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A.6.2. STANOVENÍ PODMÍNEK FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ BH BYDLENÍ HROMADNÉ V BYTOVÝCH DOMECH bydlení v bytových domech stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely administrativní zařízení školská

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán města Plzně Doprava

Strategický plán města Plzně Doprava Strategický plán města Plzně Doprava 7. 4. 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský rozvoj

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

2.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel

2.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 2.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 1921 2011 Jako první podklad pro vytvoření prognózy využíváme dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obcí suburbánní zóny Prahy. Vymezení suburbánní zóny bylo provedeno s ohledem

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZADI ZS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO

8. BYDLENÍ 8.1 HRADECKO 8.1 HRADECKO - stávající struktura bytových a rodinných - realizovaná výstavba nových bytů v bytových domech v okolních obcích - dobrá dopravní dostupnost - atraktivní prostředí pro trvalé bydlení - dostatečné

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Sídliště jako typ bydlení ve 20. století

Sídliště jako typ bydlení ve 20. století Sídliště jako typ bydlení ve 20. století Esej U3V Fakulta architektury ČVUT 2014/2015 Ing. Ivan Nápravník Průmyslová revoluce přinesla zvrat v požadavcích i v názorech na bydlení. Do této doby se města

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Prostorové struktury měst a jejich ekonomická náročnost

Prostorové struktury měst a jejich ekonomická náročnost Prostorové struktury měst a jejich ekonomická náročnost Bc. Tereza Malířová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice, Česká republika, Malirova.Tereza@seznam.cz

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Živá brána Jeseníků... město s Dobrou adresou

Živá brána Jeseníků... město s Dobrou adresou Živá brána Jeseníků... město s Dobrou adresou 2 Představení města Město Šumperk leží v severní části Olomouckého kraje ve vzdálenosti 61 km od krajského města Olomouce. Město je správním, politickým a

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

REZIDENCE SOBÍN.

REZIDENCE SOBÍN. REZIDENCE SOBÍN Lokalita Praha - Sobín Projekt Rezidence Sobín je situován v katastrálním území Sobín MČ Praha Zličín, severně od ulice Ke Zličínu, GPS 50 3'52.54" N,14 16'21.08"E. Dopravní dostupnost

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např. Stříbrný

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 3967/136/722. O ceně pozemků p.č. 527/1,796/2,470/94, vše v katastrálním území Letňany, obec Praha.

ZNALECKY POSUDEK. č. 3967/136/722. O ceně pozemků p.č. 527/1,796/2,470/94, vše v katastrálním území Letňany, obec Praha. ZNALECKY POSUDEK č. 3967/136/722 O ceně pozemků p.č. 527/1,796/2,470/94, vše v katastrálním území Letňany, obec Praha. Objednatel posudku: Účel posudku: CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a.s. Na Strži

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST 1 Co chápeme pod pojmy urbanizace, suburbanizace a urban sprawl, jaké jsou druhy suburbánního rozvoje? Následující kapitola podává teoretický vstup do problematiky suburbanizace,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více