Analýza suburbanizace ve městě Hostivice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza suburbanizace ve městě Hostivice"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza suburbanizace ve městě Hostivice Bakalářská práce Autor: Helena Singerová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Roman Vodný, Ph.D. Praha Duben, 2015

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Helena Singerová 2

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych touto cestou poděkovala zejména vedoucímu bakalářské práce Ing. Romanu Vodnému, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky v průběhu práce. Dále bych chtěla poděkovat vedoucí katedry podnikání a oceňování PhDr. Ingrid Matouškové, Ph.D. za trpělivost při pomoci na tvorbě dotazníku a všem dotazovaným za důležité informace a ochotu poskytnout rozhovor. Velké poděkování patří také Ing. Petru Ortovi, Ph.D. a Ing. et Ing. Martinu Cupalovi, Ph.D. za pomoc a hlavně odborné rady při zpracování praktické a analytické části. Chtěla bych poděkovat i Ing. Martinu Beranovi za poskytnutí veškeré projektové dokumentace, Mgr. Jindřišce Semrádové za pomoc při překladu anotace do anglického jazyka a Ing. Lukášovi Heroutovi za rady ohledně formální úpravy a formátování textu. A nakonec patří velké poděkování i mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali při tvorbě celé bakalářské práce. 3

4 ANOTACE Bakalářská práce Analýza suburbanizace ve městě Hostivice je rozdělena do tří hlavních částí. První je teoretická část, která se zabývá analýzou suburbanizace ve městě Hostivice, základními pojmy, historickým kontextem a případovou studií města Hostivice s dotazníkovým šetřením. Druhá je část praktická, ve které jsou oceněny dvě nemovitosti. První je rodinný dům a druhý je objekt školky. Obě nemovitosti jsou oceněny porovnávací, příjmovou a nákladovou metodou. Poslední je analytická část. Je věnována lokální analýze realitního trhu Prahy 2. V této části bakalářské práce je popsána obecná charakteristika a představení městské části Prahy 2 s popisem trhu a regionální segmentace. Dále vlastní analýza rozdělená na části Vinohrady, Nové město, Vyšehrad a Nusle. Na závěr je popsán celkový marketingový výhled do budoucna. KLÍČOVÁ SLOVA: suburbanizace, Hostivice, tržní ocenění, analýza realitního trhu ABSTRACT Bachelor thesis Analysis of Suburbanization in Hostivice is divided into three main parts. The first part is a theoretical one which deals with the analysis of suburbanization in Hostivice, basic concepts, historical context and case studies of Hostivice with questionnaires. The second part is the practical one, where two properties are valued. The first is the house and the other is a building of kindergarten. Both properties are valued with the help of the comparison, income and cost method. Last one is the analytical part. It is dedicated to the analysis of the local real estate market in Prague 2. In this part of the thesis describes the general characteristics and performance of Prague 2 with a description of the market and regional segmentation. Further analysis is divided up into sections of Vinohrady, New Town, Vysehrad and Nusle. Finally, it describes the overall marketing outlook. KEY WORDS: suburbanization, Hostivice, market valuation, analysis of real estate market 4

5 OBSAH Úvod TEORETICKÁ ČÁST Základní terminologie a pojem suburbanizace Suburbanizace konkrétně Urbanizační proces Formy suburbanizace Historický vývoj suburbanizace Pozitiva a negativa suburbií Případová studie- suburbanizace ve městě Hostivice Město Hostivice Poloha města Základní statistické údaje Historie města Hostivice Suburbanizace ve městě Hostivice Územněsprávní začlenění Občanské vybavení Doprava a dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Veřejná prostranství Dotazník pro obyvatele hostivických suburbií a jeho vyhodnocení Dotazník Vyhodnocení dotazníku Závěr PRAKTICKÁ ČÁST Ocenění rodinného domu Hostivice Ocenění mateřské školy Hradištko u Sadské

6 3. ANALYTICKÁ ČÁST Obecná charakteristika trhu Popis lokality Trh s nemovitostmi Regionální segmentace Městská část Praha 2- Vinohrady Městská část Praha 2- Nové město Městská část Praha 2- Vyšehrad Městská část Praha 2- Nusle Celkový marketingový výhled Seznam použité literatury Seznam obrázků, tabulek, grafů a příloh Přílohy

7 ÚVOD Klidný venkov s krásnou přírodou, bydlení v rodinném domě se zahradou, ale i snadná dostupnost do rušného nedalekého velkoměsta. To je představa žití dnešní společnosti, kdy jsou lidé schopni pro naplnění takového bydlení mnoho obětovat. Kvůli tomu se obyvatelé často rozhodli pro přestěhování z center měst na jejich okraj a do okolních obcí, čímž vznikla suburbanizace. 1 Pojem suburbanizace je specifikován jako pokles obyvatelstva v jádrech měst a naopak nárůst v okrajových částech a v obcích příměstské zóny. Mění se architektura, infrastruktura, ale i funkční využití území. Dochází k sociálním změnám ve struktuře obyvatelstva, naskytují se nové společenské aktivity a nový způsob života, který ovlivňuje i obyvatelstvo původní. Počátky suburbanizace mají své kořeny ve Spojených státech amerických. Klasické období suburbanizačních procesů je spojeno s rozmachem osobní automobilové, nákladní a letecké dopravy. Avšak hlavní rozvoj začal po druhé světové válce a hospodářské krizi, kdy se rodinný dům stával ideálem bydlení. Poptávku rozvířil i tzv. baby boom a vznik hypoték na bydlení. 2 Následovalo postupné rozšíření suburbanizačních procesů do Evropy a také do České republiky. Socialistická panelová sídliště patří v některých ohledech mezi první podoby suburbií. Konec režimu však přinesl i konec centrálního plánování. Rozvoj v osídlení byl spojen s dynamickou výstavbou rodinných domů a v druhé polovině let devadesátých nastal zvrat s růstem příjmů a hypotékami. V důsledku toho vznikaly v zázemí největších českých měst, v Praze a v Brně, první suburbie. 3 Bakalářská práce se dělí na tři části, první teoretickou, druhou praktickou a třetí analytickou. Hlavním cílem v teoretické části je shrnutí základních rysů suburbanizace, její historie a ukázky pozitiv s negativy. Samotná suburbanizace je uvedena na příkladě v případové studii se zaměřením na město Hostivice v zázemí hlavního města Prahy. 1 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Editor Luděk Sýkora. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002, 191 s. ISBN Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Editor Luděk Sýkora. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002, 191 s. ISBN

8 V praktické části jsou provedeny dvě aktuální tržní ocenění. První tržní ocenění se týká rodinného domu v Hostivici s využitím porovnávací, příjmové a nákladové metody. Druhé tržní ocenění se týká mateřské školy v Hradištku u Sadské s využitím porovnávací, příjmové a nákladové metody. Poslední, analytická část, je zaměřena na lokální analýzu trhu nemovitostí městské části Praha 2. V této části bakalářské práce je popsána obecná charakteristika a představení městské části Prahy 2 s popisem trhu a regionální segmentace. Dále vlastní analýza rozdělená na části Vinohrady, Nové město, Vyšehrad a Nusle. Na závěr je popsán celkový marketingový výhled do budoucna. 8

9 1. TEORETICKÁ ČÁST Analýza suburbanizace ve městě Hostivice 9

10 1.1 Základní terminologie a pojem suburbanizace BROWNFILEDS Jsou staré, nevyužívané nebo ekonomicky nedostatečně efektivně využívané průmyslové a logistické zóny a komerční či obytné objekty v kompaktně zastavěných územích, a zemědělské, vojenské i další plochy a budovy ve volné krajině. 4 Jsou překážkou pro rozvoj, jelikož se investoři obávají vysokých nákladů spojených se sanací objektů. Tyto objekty mohou být zamořeny toxickými látkami, jako jsou např. náplně obsahující chemii ze strojního vybavení. GREENFIELDS Jsou území tzv. zelené plochy, které dosud nebyly zastavěny a jejich účelem je rekreační či zemědělské využití. Mohou být však změněny na pozemky určené k zástavbě, tedy rozvoji dané lokality. MĚSTO V příručním slovníku je město definováno jako nakupení velkého počtu domů obytných a veřejných budov, uspořádaných v ulice, jejichž obyvatelé tvoří kulturní a sociální jednotku. 5 Město má charakteristické znaky, odlišující ho od vesnice, jako je například hustota a struktura obyvatel, rozloha, občanské vybavení a doprava. Vesničané mají od městských lidí osobnější přístup, více sociálních kontaktů. Proto se ve městech kvůli anonymitě koncentruje například vyšší zločinnost. URBAN SPRAWL= SÍDELNÍ KAŠE Českým termínem pro urban sprawl je sídelní kaše. Suburbánní výstavba kolonií rodinných domů s nízkou hustotou zástavby bývá často označováno jako sídliště naležato. Zastavovací plán není vhodný pro budoucí obyvatele, ale spíše pro developery, či majitele pozemků. Na území není dostatečná veřejná infrastruktura, zejména pak veřejná prostranství. Sídla se rozpínají do krajiny, místo zemědělských pozemků se stávají pozemky stavební, a jelikož není 4 Výkladový slovník: životní prostředí, udržitelný rozvoj. KLINKEROVÁ, Jitka. ÚSTAV PRO EKOPOLITIKU. [online]. Praha, 2008 [cit ]. Dostupné z: hhttp://slovnik.ekopolitika.cz/b.shtml#brownfields 5 Příruční slovník jazyka českého: Ústav pro jazyk český. HUJER, Oldřich, Emil SMETÁNKA, Miloš WEINGART, Bohuslav HAVRÁNEK, Vladimír ŠMILAUER a Alois ZÍSKAL. [online] ( ) [cit ]. Dostupné z:http://bara.ujc.cas.cz/psjc/search.php 10

11 dostatečně kladen ohled na veřejná prostranství a občanskou vybavenost a noví obyvatelé pracují v jádrovém sídle aglomerace, vzniká větší dopravní zátěž kvůli dojíždějícím obyvatelům do měst. URBANIZACE Urbanizace zahrnuje kulturní, ekonomické i sociální změny společnosti a je jednou z klíčových složek její modernizace. Zároveň však urbanizace přináší koncentraci obyvatelstva ve městech a městských regionech. 6 Hospodářství a kulturní využití se soustřeďuje do velkoměsta na úkor venkova. Další možnou definicí je rozšiřování městského způsobu života (kvalitativní aspekt) a proces růstu měst (kvantitativní aspekt) 7. Urbanizace se dělí na řízenou a neřízenou. Řízená je vítaná a je upravována územním plánováním s různými výsledky. Naopak neřízená je nevítaná a vyskytují se pak problémy v podobě slumů a dalších. ZAHRADNÍ MĚSTO Označují se tak malá města a sídliště s velkým podílem zeleně a nízkou hustotou zastavěnosti. První představy o obydlích v zahradách byly již ve starověku. Urbanisté a vládnoucí představitelé měst se zajímali o únik z velkých měst do menších soustav obydlí umístěných v krajině. Touto problematikou se zabývala i řada teoretiků urbanismu a architektury, mezi které patřil též anglický architekt Ebenezer Howard, tvůrce myšlenky zahradního města. Zahradní města se dočkala realizace díky britským architektům Barrymu Parkerovi a Raymondu Unwinovi. POJEM SUBURBANIZACE Pojem je odvozen z latiny. Předpona sub 8 znamená polohu za městem a urbs 9 je v překladu město. Z toho vzniklo anglické slovo suburb 10, které lze přeložit jako 6 MUSIL, Jiří. Urbanizace a problémy lidstva. Vesmír: přírodovědecký časopis Akademie věd České republiky. Praha: Vesmír, Dostupné z: 7 ÚVOD DO PROBLEMATIKY URBANISMU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. [online]. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování [cit ]. Dostupné z:http://people.fsv.cvut.cz/~k127/k_o/uups/uups_am_01.pdf 8 Suburbanizace. OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit ]. Dostupné z: 9 Suburbanizace. OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit ]. Dostupné z: 10 Suburbanizace. OUŘEDNÍČEK, Martin. Suburbanizace [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze [cit ]. Dostupné z: 11

12 předměstí. Pojem suburbanizace je specifikován jako pokles obyvatelstva v jádrech měst a naopak nárůst v okrajových částech a v obcích příměstské zóny. Mění se architektura, infrastruktura, ale i funkční využití území. Dochází k sociálním změnám ve struktuře obyvatelstva, naskytují se nové společenské aktivity, nový způsob života, kterým ovlivňují obyvatelstvo původní. Urban sprawl je formou suburbanizace, v překladu do češtiny jako sídelní kaše. Má velice chaotickou a řídkou zástavbu, která je umisťována hlavně v blízkosti komunikací. 1.2 Suburbanizace konkrétně Rodinný dům se zahradou v místě klidné periferie se snadnou dostupností do rušného nedalekého velkoměsta je představou žití moderní společnosti. Vznikají zde však otázky ohledně velké zastavěnosti volných ploch, kde se domy rozrůstají obrovskou rychlostí. Tyto seskupení rodinných domů se nazývají satelitní městečka a v případě velmi nízké hustoty osídlení sídelní kaše Urbanizační proces Proces suburbanizace patří do souboru stádií urbanizačních procesů. Prvním takovým procesem je urbanizace, v té dominuje jádro měst, kam se koncentruje obyvatelstvo i služby a naopak chudnou zázemí měst. Pak přichází samotná suburbanizace, ta je takovým opakem urbanizace. Hlavní je růst zázemí nad městským jádrem a celkový růst městského regionu. V zázemích jsou lokality rezidenční výstavby označovaných jako satelitní městečka. Následným procesem je desurbanizace, ve které dochází ke snižování počtu obyvatel v jádrech měst a tento pokles je vyšší než nárůst obyvatel v zóně příměstské. Z bytových domů se stávají kancelářské a komerční prostory. A posledním procesem je fáze reurbanizace, kdy se obyvatelé vrací do jader měst a kancelářské prostory se mění zpět na obytné Formy suburbanizace Suburbanizace má dvě formy. Tou první je rezidenční suburbanizace, jinak označována jako obytná a druhou je forma komerční, také nazývána jako pracovní a obslužná. 11 OUŘEDNÍČEK, Martin. Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace: Geografie-Sborník České geografické společnosti

13 Rezidenční suburbanizace se pojí s výstavbou celků rodinných domů, nazývaných jako satelitní městečka, ale i v poslední době se rozrůstajících domů bytových. Dělí se podle lokality, ve které jsou domy postaveny, podle rozsahu výstavby, či architektonického pojetí. Například rozdílnost amerického a českého osídlení je v prostoru. U nás jsou zřídkakdy k nalezení sídla, která vznikla na zelených loukách, zatímco v Americe jsou zcela běžná. Obrázek 1 Rezidenční suburbanizace Zdroj:vlastní foto Komerční suburbanizace se pojí s výstavbou komerčních zón, jako jsou super a hyper markety, sklady, anebo logistické areály. Zóny jsou přemisťovány z center měst buď do okrajových lokalit, anebo úplně mimo města. Většinou jsou umisťovány podél hlavních dopravních tahů na doposud nezastavěných pozemcích nazývaných greenfields. Obrázek 2 Komerční suburbanizace Zdroj: vlastní foto 13

14 1.2.3 Historický vývoj suburbanizace Stěhování do měst probíhalo hlavně kvůli zaměstnání. Ve městech byla lepší dostupnost práce, než tomu bylo na venkově. Tam byl problém v zimním období, jelikož práce byla většinou jen sezónní. Z těchto důvodů se města rozšiřovala a stavěly se byty pro pracovníky nazývané zaměstnanecké kolonie. Jednou z prvních kolonií byla New Lanark ve Skotsku, kde se Robert Owen zasadil o zlepšení podmínek pro dělníky a nechal vystavět sídliště se školou a obchody pro dělníky. 12 Období průmyslové revoluce mělo mnoho světlých i stinných stránek. Mezi pozitivní se řadí například větší délka života, vyšší úroveň žití a nespočet vynálezů. Ale na druhé straně bylo masové stěhování obyvatelstva z Evropy, které nastalo vzhledem k politickým neshodám a chudobě dělníků. Celkem se rozhodlo migrovat kolem padesáti milionů obyvatel, většina do Spojených států amerických. Další stěhování proběhla také do Kanady, Argentiny, Brazílie a jižní Afriky. 13 Ale nejen to bylo obrovským zásahem do života obyvatel během průmyslové revoluce. Vzhledem ke změně výrobních podmínek se měnil život celé společnosti. Podle slov Karla Marxe neměla nově zrozená třída dělníků na prodej nic jiného, než svou pracovní sílu. 14 Vzhledem k rychlému rozvoji průmyslu bylo potřeba i mnoho pracovní síly. Kvůli tomu se mnoho venkovských dělníků vydalo do větších měst. Doufali v lepší život, avšak ne vždy to dobře dopadlo. Pracovních míst nebyl dostatek, a tak byli dělníci odkázáni na milost zaměstnavatelů. 15 Suburbanizace začínala hlavně v Anglii a rozšiřovala se dál po Evropě až do Ameriky. Počátky 19. století jsou poznamenány obrovským přívalem obyvatelstva do měst za prací, ale jelikož nebyla města na tento nápor připravena, podmínky k žití byly více než žalostné. 16 Také proto, že se ve městech mísily pouze složky, jako je bydlení a práce bez možnosti rekreace. Dalším problémem byly chybějící technické sítě, které jsou dnes zcela běžné a také nedostatečná občanská vybavenost nově narostlých kolonií domů. 12 ČULÍK, Jan. Britské listy: Robert Owen. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.blisty.cz/files/temata/prvnimaj/owen.htm. 13 DUROSELLE, Jean-Baptiste. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna Print, 2002, 431 s. ISBN DUROSELLE, Jean-Baptiste. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna Print, 2002, 431 s. ISBN DUROSELLE, Jean-Baptiste. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna Print, 2002, 431 s. ISBN HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN

15 Touto problematikou se zabývala řada teoretiků urbanismu a architektury, mezi nimi i anglický architekt Ebenezer Howard, tvůrce myšlenky zahradního města. Samotná zahradní města se dočkala výstavby pouze v malém rozsahu, ale myšlenky se odrazily v mnoha dílčích realizacích a nahradily je alespoň výstavby na předměstích anglických měst. 17 Jeho následovníci Raymond Unwin a Barry Parker se kromě inspirace v nízké hustotě osídlení zabývali i veřejnými prostory a celkovým působením čtvrtí. Za nejlépe realizovaný projekt je považováno předměstí Londýna. Z Anglie se idea zahradních měst rozšiřovala hlavně do severní Evropy. 18 Na konci 19. století začal masivní přesun obyvatel do předměstí v USA. Klasické období suburbanizačních procesů je spojeno s rozmachem osobní automobilové, nákladní a letecké dopravy v letech Dalšími důvody jsou například levné pohonné hmoty, rostoucí bohatá střední vrstva, ale hlavně dostatek volné půdy a méně obyvatel oproti Evropě. Charakteristickou vlastností předměstí a příměstských oblastí byly kolonie rodinných domů, které se rozrůstaly do okolní volné krajiny, přičemž veřejné prostory, jako jsou parky a chodníky pro pěší, byly zpočátku spíše opomíjeny. Začátek nárůstu suburbií podpořila nejvyšší společenská vrstva, která díky velkému finančnímu zabezpečení mohla bydlet a pracovat na jiných místech. Avšak hlavní rozvoj začal po druhé světové válce a hospodářské krizi, kdy se rodinný dům stával ideálem bydlení. V polovině 50. let nastala velká poptávka mladých rodin po vlastním bydlení díky tzv. baby boomu. Díky finančním podporám vlády na daňových úlevách a vzniku hypoték bylo bydlení mnohem dostupnější i pro nižší příjmové skupiny obyvatel. 19 Suburbanizace se dotkla konce 19. století i západní Evropy a stejně jako v Americe začala rozmachem dopravy. Nebyla však tak rozsáhlá a projevila se menší destrukcí center měst, jelikož do rozvoje zasahovalo více územní plánování. Dalším důvodem je také skutečnost, že Evropa je oproti USA mnohem menší a s větší koncentrací obyvatelstva. I proto samotný rozvoj nebyl tak obrovský jako v USA, kde jsou k vidění nezastavěné širé pláně HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. 1. vyd. Praha: Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2002, 191 s. ISBN SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. 1. vyd. Praha: Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2002, 191 s. ISBN

16 Rozvoj suburbánních rezidenčních lokalit probíhal již v meziválečném období, hlavně podél železničních tratí. Ovšem za komunismu se rozvoj rozptýlené suburbanizace pozastavil. 21 Typickým znakem pro průmyslovou revoluci je stěhování do měst za prací, kde vznikaly manufaktury. Zemědělství upadalo a naopak vzkvétal průmysl. Továrny byly umisťovány v dosahu dopravního spojení a v okolí rostly domy pro zaměstnance. V Praze byl rozvoj podpořen zbouráním pražských hradeb. Tím byla možná další návazná výstavba na jádro města. 22 V České republice stojí za zmínku Baťovy kolonie ve Zlíně, kde při své továrně nechal Baťa vystavět obytné domy s prvky zahradních měst pro své zaměstnance. A tak vznikla v letech 1912 a 1913 civilní architektura v bezprostřední blízkosti Baťových výrobních hal. Později se tato architektura stala symbolem celého Zlína. 23 V Praze patří mezi nejznámější čtvrti Zahradní město, Spořilov, Ořechovka, anebo Krč. 24 Za 1. republiky měly bohaté a bohatší vrstvy víkendové domy na venkově za městem, také se rozvíjel tramping a skauting. Lidé se potřebovali někde odreagovat od všedních dnů v práci a toto byla skvělá volba. Socialistická panelová sídliště patří v některých ohledech mezi první podoby suburbií. Sídliště byla stavěna jako monofunkční soubory bez veřejných prostor, parků, náměstí či ulic. Konec režimu však přinesl i konec centrálního plánování. Rozvoj v osídlení byl spojen s dynamickou výstavbou rodinných domů, avšak malá kupní síla střední třídy nedovolovala v první polovině devadesátých let splnění snu v bydlení. V druhé polovině let devadesátých nastal zvrat s růstem příjmů a hypotékami. V důsledku toho vznikaly v zázemí největších českých měst, v Praze a v Brně, první suburbie ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra. Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi, 2007, 234 s. ISBN ŘÍHA, Zdeněk a Pavel FOJTÍK. Jak se tvoří město: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2012, 188 s. ISBN POKLUDA, Zdeněk. BataStory.net: Jak se buduje zahradní město (6). [online] [cit ]. Dostupné z:http://batastory.net/cs/info/jak-se-buduje-zahradni-mesto-6 24 HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. Vyd. 1. Brno: Era vydavatelství, 2005, 131 s. ISBN SÝKORA, Luděk. Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. 1. vyd. Praha: Ústav pro ekopolitiku o.p.s., 2002, 191 s. ISBN

17 1.2.4 Pozitiva a negativa suburbií Vzhledem k různorodým názorům na suburbanizaci je složité definovat, co je pozitivum a co negativum suburbánní zástavby. Ale i tak se najdou naprosto jednoznačná pozitiva a negativa takové zástavby. V následujícím textu je uvedeno několik příkladů pozitiv s negativy a je vysvětlen jejich význam. Pozitiva suburbií - Jelikož se obyvatelstvo soustřeďuje do jedné oblasti, měla by narůstat kvalita i kvantita služeb, otevírají se nové prodejny a tím se zajistí nárůst nových pracovních míst. Například ve městě Hostivice se stoupajícím počtem obyvatel pojí i výstavba hypermarketu Tesco v části Jeneček (září 2012). - Příchod kulturních, sociálních a ekonomických elit zajišťuje pestrost obyvatelstva, dochází k sociálním změnám, vznikají nové společenské aktivity, ale i nový způsob života, kterým ovlivňují obyvatelstvo původní. - S nárůstem populace vzniká pro města výhoda ve zvýšení finančních příjmů (daň z nemovitostí, daň z příjmů a poplatky) 27, se kterými můžou následně nakládat. Například přestavovat a zvelebovat parky, hřiště, komunikace, ale i budovy ve vlastnictví měst. Tím vznikají další možnosti sportovního a kulturního vyžití. Mění se architektura, infrastruktura, ale i funkční využití území. Negativa suburbií - Je viditelný úpadek klasického města a oslabení center měst 28, a jelikož je snem dnešní populace mít svůj vlastní pozemek s domem, nikoliv žít v panelovém domě, nastává pak problém vysidlování z měst do vesnic. - Volná krajina ubývá a zastavují se všechny zelené plochy, tzv. greenfields. Developeři nakoupí pole a louky za minimální cenu a mění je ve stavební pozemky, čímž jejich cena stoupá. - Dochází k narušení architektonického a urbanistického charakteru venkovského osídlení TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt 27 TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt 28 TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt

18 - Malé vesnice se rozrůstají v neforemnou zástavbu bez pravidel a rovnováhy. Vznikají řadové domy bez žádné architektonické obměny. - Chybí občanské vybavení, které se musí dobudovávat, což je často velice náročné. - Jelikož jsou lidé v takovýchto lokalitách často odkázáni na svůj automobil, nastává problém se stárnutím populace. Starší občané se pak těžko dostávají na nákupy, k lékařům a podobně. - Vzhledem k nárůstu obyvatel by měl probíhat i nárůst pracovních příležitostí, avšak ne vždy to bývá pravidlem a lidé dojíždí za prací spíše do velkých okolních měst. - Vlivem přesídlení populace vznikají problémy v infrastrukturách města. Příkladem může být město Hostivice, kdy v letech přišla první vlna nárůstu o obyvatel a další velká vlna byla v letech , kdy přibylo o obyvatel více. Nastaly tedy problémy, jako například s připojením na čističku odpadních vod (ČOV), kde vzhledem k malé kapacitě musely být u domů vybudovány jímky, které vyváží fekální vozy. 1.3 Případová studie- suburbanizace ve městě Hostivice Případová studie je zaměřena na město Hostivice jako takové. Město je pro lepší představu popsáno v následujících kapitolách od základních statistických údajů, historie, územně správního začlenění, přes občanské vybavení, vzdělávací a výchovná zařízení, obchodní zařízení, ale i popis dopravy s dopravní infrastrukturou, popis technické infrastruktury a veřejných prostranství. Autorka si toto město zvolila, jelikož zde již několik let žije, město zná, ale hlavně je Hostivice typickým příkladem suburbanizace v zázemí Prahy. Do hlavního města je velice dobrá dopravní dostupnost, a to jak silniční, železniční, ale i hromadnou dopravou Město Hostivice Město Hostivice se dělí na jádro se starou zástavbou a okolí se zástavbou novou. Domy ze staré zástavby jsou často posazeny hned u ulice a naopak domy v zástavbě nové bývají umístěny na oploceném pozemku. 29 TRHLINOVÁ. Suburbanizace. [online] [cit ]. Dostupné z: https://is.vsfs.cz/el/6410/leto2010/b_rrv_2/suburbanizace.ppt 18

19 Stará zástavba Starou zástavbu obývají většinou rodilí obyvatelé, rozkládá se v částech staré Hostivice, Litovice, Břve, většiny Jenečku a části stadionu. Obrázek 3 Stará zástavba Zdroj: vlastní foto Nová zástavba Obě zástavby se vzájemně prolínají, i tak se dá říci, že se nová zástavba rozprostírá v části Jenečku a stadionu a také Ve Vilkách. Obrázek 4 Nová zástavba Zdroj: vlastní foto 19

20 1.3.2 Poloha města Město se nachází ve Středočeském kraji u západního okraje hlavního města Prahy. Má dobře rozvinutou občanskou vybavenost, dopravní a technickou infrastrukturu a v neposlední řadě i rozmanitá veřejná prostranství. Obrázek 5 Mapa Hostivice a okolí Zdroj: Základní statistické údaje Tabulka 1 Základní statistické údaje o Hostivici Zdroj: Kraj: Středočeský Okres: Praha-západ Obec s rozšířenou působností: Černošice Katastrální území: Hostivice a Litovice Výměra správního území: ha Nadmořská výška (náměstí): 341 m n.m. První písemná zmínka: 1277 Statut města: od 1. ledna 1978 Počet obyvatel k Průměrný věk 38,2 roků 20

21 Vlajka Obrázek 6 Vlajka města Hostivice Zdroj: Vlajku udělil městu Hostivice předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České repuliky Lubomír Zaorálek rozhodnutím č. 52 ze dne 25. března Vlajka města je doslovným opakováním městského znaku. K užívání vlajky není třeba souhlas města. 30 Znak Obrázek 7 Znak města Hostivice Zdroj: Znak města schválila rada Městského národního výboru Hostivice dne 1. června Znak tvoří červeno-modře polcený štít a v patě stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím a modrým ozubeným kolem. Znak může používat město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby. Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem rady města MĚSTO HOSTIVICE: Znak a vlajka města Hostivice: Město Hostivice. [online]. Městský úřad Hostivice, 2009 [cit ]. Dostupné z: 31 MĚSTO HOSTIVICE: Znak a vlajka města Hostivice: Město Hostivice. [online]. Městský úřad Hostivice, 2009 [cit ]. Dostupné z: 21

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST

SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST SUBURBANIZACE A VÝVOJ MĚST 1 Co chápeme pod pojmy urbanizace, suburbanizace a urban sprawl, jaké jsou druhy suburbánního rozvoje? Následující kapitola podává teoretický vstup do problematiky suburbanizace,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz

Víceúčelový objekt. Centrum Hostivice. www.centrumhostivice.cz Víceúčelový objekt www.centrumhostivice.cz Základní a statistické údaje o Hostivici Kraj: Okres: Katastrální území: Katastrální výměra: Středočeský Praha-západ Hostivice a Litovice 1 449 ha Statut města:

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ NĚKOLIK POZNÁMEK K SOUČASNÉ SUBURBÁNNÍ VÝSTAVBĚ Jana Temelová, Martin Ouředníček Suburbanizace znamená rozšiřování městské zástavby, stěhování městského obyvatelstva a dalších aktivit z jader měst do jejich

Více

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Urbánní a regionální laboratoř URRlab METODIKA SLEDOVÁNÍ ROZSAHU REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNÍ AGENDA EU Národní úroveň Politika územního rozvoje (MMR, vykonává státní dozor ve věcech

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš

EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš EXPOSÉ k projektu Prodej pozemků v Hradci Králové - Třebeš v Praze, dne 24.08.2011 1 Obsah 1. Executive summary... 3 2. Vymezení předmětného území... 3 3. Definice území Plochy výroby a služeb bez negativního

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová

3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová 3.1 HISTORICKÉ ASPEKTY MIGRACE V PRAZE Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Mapový list zachycuje stěžejní historické etapy vývoje migrace v Praze od meziválečného období do současnosti. Tematicky navazuje

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna

Zaostřeno na hypermarkety. maloobchod v ČR a příklad Brna Zaostřeno na hypermarkety maloobchod v ČR a příklad Brna NESEHNUTÍ Nezávislé sociálně ekologické hnutí Brno, 19. října 2011 Definice a vývoj supermarkety (obchody s prodejní plochou 400 až 2 500 m 2, ve

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL

SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLA, OSÍDLENÍ A JEJICH STRUKTURA TYPY SÍDEL SÍDLO základní jednotka osídlení každé obydlené místo, včetně příslušných ploch, které jsou jeho obyvatelstvem bezprostředně využívány výsledek spolupůsobení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 154-27.15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.402/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Adresa nemovité věci: Psáry, 252 44 Vlastník

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1463-13-2015 NEMOVITÁ VĚC: stavební pozemky 95,481,515/1, Pozemky dle L.V. č. 100 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Evropská města v noci REGION A REGIONÁLNÍ VĚDY URBANIZACE 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU

SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE PRAŽSKÉHO MĚSTSKÉHO REGIONU Martin Ouředníček (editor) Praha 2006 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10

VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.10 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více