ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1"

Transkript

1 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE

2 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 2 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE 1.) jeden z nejstarších vědních oborů vznik v antice z FILOZOFIE (Eratosthénes) 2.) název z rečtiny: geos země graféi (grafos) psát 3.) geografie zahrnovala téměř všechny poznatky člověka o okolním prostředí 4.) renesance vyčlenění přírodních a společensko vědních oborů 5.) vývoj činností geografie: a) popis okolního světa b) vysvětllování příčin, jevů a procesů vztahy c) předvídání vývoje jevů a procesů Definice geografie: Geografie je systém přírodních, společenských a technických věd studujících přírodní a socioekonomické teritoriální komplexy krajinné sféry, jejich složky a jejich vzájemné vztahy v prostoru a čase. (Demek, 1980) Geografie je věda zkoumající stav, vývoj a příčiny změn krajinné sféry. Postavení geografie v soustavě věd Technické vědy Přírodní vědy G Společenské a humanitní vědy Objekt a předmět studia geografie OBJEKT krajinná sféra = soubor geosfér, které jsou navzájem spojeny vazbami ve složitý systém Geosféry: litosféra, troposféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra, sociální a ekonomická sféra Krajina výřez z krajinné sféry (př. nížinná, horská, zemědělská, sopečná, ) PŘEDMĚT prostorové vztahy přírody a společnosti Hlediska studia geografie a) prostorové hledisko lokální, regionální, kontinentální a globální b) syntetické hledisko sjednocení vzathů a výsledků různých vědních oborů STRUKTURA GEOGRAFIE (podle předmětu studia geografie) I. FYZICKÁ GEOGRAFIE vysvětlování přírodních tvarů, struktur a jevů ve FGS nauky: geomorfologie klimatologie hydrologie biogeografie pedogeografie glaciologie geokryologie oceánografie vědy o komplexech FGS (obecná FG, paleografie) II. SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE studium populací, územním rozložením kulturních, sociálních a vzdělanostních struktur, organizací a typy hospodaření nauky: geografie obyvatelstva g. sídel g. průmyslu g. zemědělství g. dopravy g. služeb g. cestovního ruchu III. Kartografie, Planetární geografie vědy o komplexech SES (obecná SEG, historická geografie) IV. skupina věd o komplexech zákonitostí v krajinné sféře ( lékařská geografie, vojenská geografie, ) V. vědy o Regionálních komplexech se specifickými zákonitostmi Regionální geografie Politická geografie (řadí se i do systému sociální geografie)

3 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 3 ZÁKLADY HISTORICKÉ GEOGRAFIE Do obrysové mapky zakreslete nejdůležitější objevy a plavby:

4 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 4 PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1. Sluneční soustava, nebeská mechanika Vznik a vývoj sluneční soustavy Současný pohled na stavbu sluneční soustavy se velmi liší od starověkých představ i od představ Koperníka. ARISTOTELES-4.st.př.n.l. přijal geocentrický (zeměstředný) systém ARISTARCHOS-ve 3.st.př.n.l. vytvořil heliocentrický (sluncestředný) model vesmíru M.KOPERNÍK-formování správného heliocentrického systému, Země obíhá kolem Slunce, planety se pohybují po kružnicích T.BRAHE J.KEPLER-heliocentrický systém, planety se pohybují po elipsách kolem Slunce Hypotézy vzniku sluneční soustavy: Teorie I. Kanta Nebulární (mlhovinová) hypotéza Teorie katastrofická Uvolnění značného množství hmoty Slunce bez vnějšího zásahu Gravitační smršťování VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY: Vznik před 4,7 mld let ze smršťujícího se oblaku plynu a prachu, smrštila se do disku, uvnitř disku rostla hustota, tím docházelo k pohlcování infračerveného záření, zvyšovala se teplota, uprostřed dosáhla 2000 K vypařování prachových částic. Při následném ochlazování se v rotující mlhovině tvořila pevná zrna (chem. složení závislé na vzdálenosti od Slunce, proces kondenzace látek závisí na teplotě), docházelo tak k chemické diferenciaci látek. V centrální části se formoval zárodek Slunce, zárodky budoucích planet-protoplanet. Vlivem gravitace srážky protoplanet, formování prvotní atmosféry. Do sluneční soustavy patří všechna tělesa, která se pohybují v gravitačním poli Slunce po kuželosečkách a vykonávají alespoň jeden úplný oběh kolem Slunce:Slunce, planety, měsíce planet, planetky, komety, meteoroidy, meziplanetární plyn a prach. Nebeská mechanika: = studium pohybů nebeských těles, které na sebe působí v souladu s Newtonovým gravitačním zákonem. Vzdálenost ve vesmíru se měří pomocí rychlosti světla ( km/s). Při měření se používá jednotka světelný rok. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou urazí sluneční paprsek za jeden rok ( asi km). Vesmírné objekty Sluneční soustavy: Hvězdy jsou obrovská kulatá tělesa, která jsou vytvořená z plynů (plazma-helium, neon, ). Uvnitř každé žhavé plynné koule dochází k termojaderným reakcím, které způsobují, že hvězda vysílá světelné, tepelní ultrafialové záření. Díky těmto reakcím mají hvězdy ohromnou teplotu a vlastní světlo. Hvězda má velkou životnost Hvězdy vytvářejí seskupení, kterým říkáme galaxie. Hvězdy drží v galaxiích pohromadě díky gravitační síle. Rozlišujte galaxie a Glalaxie. Komet (monetární jádra) je velké množství. Velikostí se komety podobají planetkám. Kometa se skládá z jádra. Jádro komety je tvořeno zmrzlou vodou, plynem a prachem. Járo není moc velké. Když se kometa přiblíží ke Slunci, začne tát a vzniká koma. Plyn a prach vytvoří plynoprachový obal. Na koma působí sluneční vítr, který vytváří kometě ohon = chvost. Ohon je vždy odvrácen od Slunce. Kometa má také vodíkové halo, které je tvořeno z vodíku a tvoří se kolem hlavy komety. Nákres: Meteoroidy jsou úlomky velkých vesmírných těles. Meteorit je také zbytek meteoroidu, který na Zem dopadne. Meteor je zbytek meteoroidu, který nedopadne na Zem, protože shoří. Meziplanetární hmota je plazma, která je tvořená drobným prachovým a plynným materiálem. Planety jsou po Slunci největší tělesa ve Sluneční soustavě. V naší Sluneční soustavě zatím známe devět planet. Astronomové pojmenovali většinu planet podle bohů z řecké a římské mytologie. Latinská jména bohů vybírali tak, aby se hodila k vzhledu planet ( př. okřídlený bůh=merkur, bohyně lásky=venuše, bůh podsvětí=pluto a bůh války=mars). Tyto planety dělíme podle toho, z čeho jsou složeny. Dělíme je na:

5 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 5 a) planety zemského typu, nebo tzv. terestrické, které jsou tvořeny z pevných hornin. Mají malou hmotnost a malý rozměr, ale velkou hustotu. V jejich vrstvě můžeme rozlišit tři vrstvy: kůru, plášť a jádro. Všechny planety (kromě Venuše) mají magnetické pole. Počasí na těchto planetách je závislé na Slunci. Doba oběhu okolo vlastní osy se dělí na den a noc. Také zde můžeme rozlišit roční období. Patří sem planety, které jsou nejblíže Slunci: Merkur, Venuše, Země a Mars. b) obří plynové planety, které jsou tvořeny hlavně z lehkých prvků. Mají velké rozměry a velkou hmotnost, ale malou hustotu. Mají také svou atmosféru, u které je těžké určit, kde začíná a kde končí, protože je hustá a mohutná. Mají velmi vekou rychlost rotace kolem vlastní osy. K těmto planetám proniká sluneční záření jen slabě, ale ony mají vlastní zdroj tepla. Každá z těchto planet je obklopena prstenci drobných kosmických těles. Všechny plynné planety mají velký počet měsíců. Do této skupiny se řadí: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Doplňte informace o jednotlivých planetách z filmu. Merkur:. Venuše:. Země:.. Mars:. Jupiter:.. Saturn: Uran:. Neptun: Pluto: SLUNCE 1. vzdálenost od Země je 149,6 milionů km = astronomická jednotka (AU) 2. žhavá plynná koule, 99,8% hmotnosti sluneční soustavy 3. objekty obíhají v gravitačním poli Slunce 4. žhavé jádro termonukleární reakce (vodík se spaluje na He proton protonový řetězec): zářivá E se uvolňuje jako krátkovlnné elektromagnetické záření gama 5. Množství zářivé energie, které dopadá na horní hranici atmosféry solární konstanta (1354 W. m -2 ) 6. vrstvy Slunce: fotosféra, korona, 7. sluneční vítr Nákres a popis: MĚSÍC přirozená družice Země

6 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 6 přirozená družice Země Neil Armstrong, Edwin Aldrin povrch tvořen krátery moře má se Zemí vázanou rotaci přivrací se stále stejnou částí svého povrchu po hvězdné sféře se pohybuje se pohybuje pomaleji než hvězdy nebo Slunce změny polohy vzájemného postavení Slunce, Země a Měsíce tím vznikají měsíční fáze obíhá se Zemí kolem BARYCENTRA slapové jevy Nákres a popis měsíčních fází: Práce s internetem, mapou hvězdné oblohy 1. Měsíce planet jsou často nazývány podle bájných starověkých zvířat či bohů. Kým byli: ( a) Phobos - b) Deimos - c) Europa - d) Titan - e) Ganymedes - 2. Několikrát můžeme během roku pozorovat na obloze meteorické roje, kdy lze během hodiny spatřit na obloze až několi desítek meteorů. Doplňte chybějící údaje v tabulce. ROJ MAXIMUM (datum) MAXIMÁLNÍ FREKVENCE (za hodinu) KVADRANTIDY PERSEIDY ORIONIDY LEONIDY GEMINIDY 3. Na mapě hvězdné oblohy nebo na internetu vyhledejte tři souhvězdí viditelná z našeho území. a) na jaře - b) v létě - c) na podzim - d) v zimě -

7 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 7 2. TVAR A ROZMĚRY ZEMĚ, DŮKAZY A DŮSLEDKY Erastothenes z Kyrény-3.st. př.n.l. úhlová metoda měření, založena na stanovení vzdálenosti s dvou míst na stejném poledníku, které odpovídá na zemské kouli středový úhel α. s/o = α/360 obvod Země o = s. 360º / α Severní polokoule Jižní polokoule Oceány 70,8% Pevniny 29,2% důsledky pro klima (hlavně na jižní pol.) Průměrná nad. výška pevniny 875 m (prům. Evropa 300 m, Antarktida 2040m) Nejvyšší místo 8848m Ču-mu-lang-ma Nejnižší místo na pevnině -400 m Mrtvé moře Prům. nad. výška oceánů 3704 m Max. hloubka Mariánský příkop m Zjednodušení zemského povrchu Geoid-nepravidelné těleso, které je vůči atmosféře omezeno prům. hladinou oceánu, myšleně podsunutá i pod kontinenty, aby na každém povrchu platilo, že elipsoid je kolmý na směr tíhové síly. Geid lze nahradit zemským nebo referenčním elipsoidem. Elipsoid: Rotační vznikne rotací elipsy kolem vedlejší poloosy Referenční je vložen do geoidu vhodněji s tím, že nemusí vzhledem ke geoidu splňovat 3 podmínky zem. elipsoidu, ale pouze 1- vedlejší poloosa musí být rovnoběžná s osou zemské rotace; dobře vystihuje určitou část geoidu na úkor nepřesnosti ne jiných částech-různé elipsoidy na různé části Země. Referenční elipsoidy: Besselův 1841, stanovený z 10 různých stupňových měření Hayfordův 1909, na základě měření v USA, dobře vystihuje S.Ameriku, střední Evropu už moc ne, snaha přijmout za mezinárodní (u nás ne) Krasovského 1936-dobře vystihoval Evropu, Asii a S. Ameriku, vytvořen po nahrazení B. elipsoidu (nevhodné pro Rusko), přijat v 50.letech Referenční koule Pro úvahy nevyžadují velkou přesnost nebo pro takové, které počítají s planetou jako celkem. ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE Zeměpisná šířka ϕ - je úhel mezi rovinou rovníku a normálou v daném bodě na Zemi 1) 0 90 s.š. a j.š. 2) 0 z.š. = rovník 3) 90 s.š.= SP; 90 j.š.= JP 23,5 s.š. a 23,5 j.š 4) O = 2πrz.cos ϕ 5) rovnoběžky Nákres: Zeměpisná délka λ - je úhel mezi základním (Greenwichským) a místním poledníkem 1) v.d z.d. 2) 0 z.d. = Greenwichský p. 180 z.d. = datová mez 3) poledníky Nákres:

8 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 8 3. POHYBY ZEMĚ 1. Rotační pohyb pohyb Země okolo osy 2. Revoluční pohyb pohyb Země okolo Slunce 3. Precese pohyb osy zemského tělesa, na které vnější síla (gravitační síla M a S), opisuje tvar kužele 4. Nutace drobné kolísání pólu kolem střední polohy presesního pohybu 5. Oběh Země s Měsícem kolem barycentra 3.1 Rotační pohy Země a) Země se otáčí kolem své osy od západu k východu. b) Jedno otočení Země kolem své osy = perioda rotace T neboli siderický den = hvězdný den (trvá 23 h 56 min 4,1s). Rozšířující učivo pro seminář Při rotaci má každý bod zemského povrchu za dobu jedné otáčky T určitou obvodovou rychlost v oϕ : v οϕ =2πr ϕ / T = 2πr z cos ϕ / T (s rostoucí vzdáleností od osy rotace se obvodová rychlost zvětšuje). Všechny body zemského povrchu mají při rotaci v každém okamžiku stejnou úhlovou rychlost ω Z: ϖ Z = 2π/T = 7, s -1 Rotace je příčinou vzniku odstředivé síly F s, která každému bodu uděluje odstředivé zrychlení a s působící ve směry kolmém od rotační osy, největší je na rovníku, nulové na pólech. c) Coriolisova síla uchylující síla zemská rotace, které stáčí pohybující se objekty na sev. polokouli vpravo a na již. polokouli vlevo (vzdušné proudění, mořské proudy, balistické střely, poledníkový tok řek) Důsledky zemské rotace: Vychylování pohybujících se objektů Vlivem působení Coriolisovy síly každý pohybující se objekt je vychylován na severní polokouli doprava, na jižní doleva od směru původního pohybu. C.s. na rovníku má malé hodnoty, proto zde nevznikají tropické cyklóny, z nejvýraznějších projevů jejího působení jsou pasáty. Ovlivňuje i stáčení mořských proudů (směr je odchýlen od převládajícího směru větru asi o 45 a centra proudů se posunují k západním okrajům oceánu). Důsledkem je i asymetrie říčních koryt (Baerův zákon: pravé břehy řek na severní polokouli jsou za stejných podmínek strmější než levé břehy). Střídání dne a noci Slapové jevy Slapová vlna, vyvolaná gravitačním působením Měsíce a Slunce, oběhne za den v důsledku rotace celou zeměkouli. Zdánlivý pohyb nebeské sféry Všechna vesmírná tělesa zdánlivě obíhají po světových rovnoběžkách kolem světové osy, pak pozorujeme východy, západy, kulminace vesmírných těles, každé místo na Zemi má svůj místní čas (pásmový čas). Tvar Země Odstředivá síla způsobila nahromadění hmoty v oblasti rovníku a tím zploštění Země v oblasti pólů, díky dlouhodobému zpomalování rychlosti zemské rotace se projevuje tendence zmenšování pólového zploštění Země a přechod Země od elipsoidního tvaru ke kulovému. 3.2 Oběh Země kolem Slunce, důkazy a důsledky Oběh Země je určován: 1. Přitažlivostí Slunce 2. Konstantním momentem hybnosti Země vzhledem ke Slunci Oběh Země na oběžné dráze kolem Slunce lze popsat pomocí Keplerových zákonů. Země se pohybuje po eliptické dráze s malou výstředností (e = 0,016 72), v jejímž ohnisku leží Slunce (1.zákon) Na této dráze se dostává jednou Slunci nejblíže (přísluní) na vzdálenost m a jednou nejdále (odsluní) asi m. Střední vzdálenost Země-Slunce je 1 AU = 149, m Z druhého Kepl. zákona plyne, že pohyb Země na oběžné dráze je nerovnoměrný. Země se Pohybuje nejrychleji v přísluní (v = 30, m.s -1) ), nejpomaleji v odsluní (v = 29, m. s -1 ). V přísluní je Země začátkem ledna, v odsluní začátkem července. Zdánlivý roční pohyb Slunce se promítá na nebeskou sféru do pomyslné kružnice-ekliptiky

9 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 9 Nákres: DŮSLEDKY OBĚHU ZEMĚ KOLEM SLUNCE 1) Střídaní ročních období 2) Délka dnů a noci na Zemi 3) Klimatické (teplotní) pásy Země Tropický pás Mírné pásy severní a jižní polokoule Polární pásy severní a jižní polokoule 4) Perioda oběhu Země kolem Slunce jako základ kalendáře Rok jako perioda oběhu Země kolem Slunce základem pro sestavení kalendáře

10 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 10 Výška Slunce nad obzorem h = 90 - φ +/- δ δ úhlová vzdálenost ekliptiky (kružnice na nebeské sféře, do níž se promítá zdánlivý pohyb Slunce) od světového rovníku ( u Slunce + 23,5 až - 23,5 ) Výpočty:

11 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE POSTAVENÍ ZEMĚ, MĚSÍCE A SLUNCE Nákres: a) zamtnění Slunce b) zatmění Měsíce SLAPOVÉ JEVY periodické tvarové deformace vznikající vzájemným gravitačním jednotlivých těles sluneční soustavy na planety a měsíce gravitační působení Měsíce a Slunce hromadění hmot příliv x úbytek hmot odliv slapy mořské (dmutí), zemské kůry, atmosféry příčina vzniku: pohyb Země kolem barycentra slapové působení Slunce je asi 2x menší než slapové působení Měsíce za 1 lunární den (24 h 50 min.) jsou 2 přílivy a 2 odlivy příliv skočný a hluchý Vliv FGS podmínek na mořské dmutí 1.) morfologie pobřeží výška přílivu, př. záliv Fundy (Kanada) m x pobřeží Nového Skotska 1 3 m 2.) watty = přílivové plošiny (Nizozemí, Dánsko) 3.) průnik do vnitrozemí námořní doprava, př. Amazonka, sv. Vavřince, Temže 4.) využití: přílivové elektrárny (Francie, Kanada, Velká Británie aj.) Poznámky a nákres:

12 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 12 ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO PRO SEMINÁŘ MECHANISMUS MOŘSKÉHO DMUTÍ pozn. Z=Země, M=Měsíc, S=Slunce -periodické tvarové deformace -na Z je vyvolávají gravitační působení Měsíce a Slunce -dochází ke zdvihu a nahromadění částic Z = příliv, v jiných částech k jejich poklesu a úbytku = odliv -podle prostředí projevu slapy mořské (mořské dmutí), slapy zemské kůry a slapy atmosféry Příčiny vzniku: 1) Pohyb Země kolem těžiště soustavy Z-Měsíc - těžiště (barycentrum) leží ve spojnici Z-M (asi 1700 km pod z. povrchem) - při otáčení každý bod na Z opisuje kružnici, přičemž vzniká odstředivá síla. Její pole není osově symetrické a neroste se vzdáleností od osy otáčení tato síla je všude stejně velká (působí proti gravitační síle M a je jí rovna ve středu Z). 2) Slapové působení Měsíce - na celé Z působí odstředivá síla soustavy Z-M, která je všude stejně velká a stejně orientovaná; působí proti gravitační síle Měsíce - ve středu Z platí F o = F M - gravitační zrychlení v bodě Z (zenit M) bude větší než ve středu Z (S) a to je větší než v bodě N (nadir M) - vektorové výslednice v bodech Z a N ukazují, že zde vznikají 2 vzdutí vodní hladiny. Slapový účinek je v těchto místech stejný, ale opačně orientovaný příliv tedy nastane v bodě Z (strana přivrácená k M) i v bodě N (strana odvrácená k M). - zrychlení má 2 složky normálová s. (působí v daném místě proti směru tíhové síly) a tečná s. (způsobuje pohyb částice po zemském povrchu) pokud by byla Země pokryta souvislou vrstvou vody, vlivem tečné složky by Z měla tvar přílivového elipsoidu (velká poloosa směrem k M) gravitační síla Měsíce N S Z odstředivá síla plynoucí z oběhu Země kolem barycentra jejich výslednice elipsoid P P 3) Slapové působení Slunce - působení je 2x menší než u M (má pouze pozměňující vliv na průběh, intenzitu a dobu výskytu dmutí vyvolaného M)

13 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 13 Slapy hydrosféry - projevují se periodickým střídáním zdvihu (příliv) a poklesu (odliv) vodní hladiny 1 2 střední hladina moře (SUM) 3 4 nula hlubin (0H) 1 vysoká velká voda (VVV) 2 nízká velká voda (NVV) 3 vysoká malá voda (VMV) 4 nízká malá voda (NMV) - nejvyšší úroveň hladiny, dosažená za určitou periodu = velká voda, nejnižší úroveň = malá voda - jsou-li za den pozorovány 2 velké (2 malé) vody, označují se jako vysoká a nízká velká (malá) voda - jejich vzdálenost od výchozí úrovně (0H) jsou dány výškami vysoké a nízké velké vody (na obr. č 1 a 2) a vysoké a nízké malé vody (č. 3 a 4) - denní nerovnost velkých a malých vod = rozdíl mezi výškou VVV a NVV a rozdíl mezi výškou VMV a NMV (červené šipky) - poloha úrovně přílivu vzhledem k nule hlubin je výška přílivu - výška velké nebo malé vody nad SUM amplituda přílivu - časový interval mezi okamžikem kulminace Měsíce v daném místě a okamžikem maxima nejbližší velké vody interval dmutí Mechanismus mořského dmutí Sledujeme bod A zemského povrchu, v němž je ve výchozím okamžiku M v horní kulminaci. Bod A se při rotaci dostane do původní polohy za hvězdný den. Za tuto dobu se M na oběžné dráze kolem Z posune o určitý úhel α, tj. o tento úhel se musí pootočit i bod A, aby nastala opět horní kulminace M. O tento úhel se pootočí i přílivový elipsoid. Doba mezi dvěma souhlasnými kulminacemi M je lunární měsíc (24 h 50 min). Vodní masy vykonávají denní rotaci spolu s pevnou Z a současně neustále zachovávají tvar přílivového elipsoidu. Úplný cyklus kolísání vodní hladiny se opakuje s periodou 24 h 50 minut. V bodě A se tak za lunární den vystřídá dvakrát příliv a dvakrát odliv (půldenní dmutí) s periodou 12 h 25 min. Nestejná délka lunárního a hvězdného dne způsobuje časový posun doby přílivu a odlivu v daném místě (asi po 7 dnech se příliv dostavuje v tu hodinu, v níž byl dříve odliv

14 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE ČASOVÁ PÁSMA 360 : 24 = 15 (úhlová rychlost) Greenwichský poledník 0 první pásmo: 7,5 z.d. 7,5 v.d. (světový čas), 15 v.d. středoevropský čas na V 1 hodinu přičteme na Z odečteme nejsou lineární, záleží na průběhu hranic místní čas: 1 = 4 minuty datová mez: 180 oceánem, přes ostrovy nejde, vyhýbá se jim z V Z píšeme stejné datum (pondělí pondělí) z Z V jeden den vynecháme (změna o půlnoci) - (pondělí středa)

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE Čas Založen na základě praktických zkušeností s následností dějů Je vzájemně vázán s existencí hmoty a prostoru, umožňuje rozhodnout o následnosti dějů, neexistuje možnost zpětné

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

LER 2891-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru LER 2891-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 7+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry Zamíchejte

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Úvod do nebeské mechaniky

Úvod do nebeské mechaniky OPT/AST L09 Úvod do nebeské mechaniky pohyby astronomických těles ve společném gravitačním poli obecně: chaotický systém nestabilní numerické řešení speciální případ: problém dvou těles analytické řešení

Více

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře OPT/AST L08 Čas a kalendář důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře čas synchronizace s rotací Země vzhledem k jarnímu bodu vzhledem ke Slunci hvězdný čas definován jako hodinový úhel

Více

4.9.61. Zeměpisný seminář

4.9.61. Zeměpisný seminář 4.9.61. Zeměpisný seminář Seminář je koncipován jako dvouletý, pro žáky 3. ročníku a septim. Je určený pro žáky s hlubším zájmem o zeměpis. Navazuje na předmět Zeměpis, prohlubuje zeměpisné poznatky 1.

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3476 Název materiálu: VY_32_INOVACE_377 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max.

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Sluneční soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Slunce vzdálenost: 150mil.km (1AJ) průměr: 1400tis.km ((109x Země) stáří: 4.5mld let činnost:spalování vodíku teplota 6000st.C hmotnost

Více

SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC. Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny!

SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC. Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny! Poznávej, přemýšlej, vymaluj si... SLUNCE ZEMĚ MĚSÍC Uvnitř SOUTĚZ pro žáky základních škol o hodnotné ceny! VÝSTAVOU Metodický materiál pro 1. stupeň základních škol k výstavě Slunce, Země, Měsíc Milé

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ vyplňuje žák Identifikace práce Žák jméno příjmení věk Bydliště ulice, č.p. město PSČ vyplňuje škola Učitel jméno příjmení podpis Škola ulice, č.p. město PSČ jiný kontakt (např. e-mail) A. Přehledový test

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

FYZIKA Sluneční soustava

FYZIKA Sluneční soustava Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Sluneční

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy VESMÍR Hvězdy Pracovní list HEUREKA! aneb podpora badatelských aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech ASTRONOMIE Úloha 1. Ze života hvězdy. Úloha 1a. Očísluj jednotlivé fáze vývoje hvězdy. Následně

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách

Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, Cc Vlivem vzájemné polohy lunce, Země a dalšího tělesa(např. jiné planety nebo Měsíce) dochází k jevu,

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.

Nabídka. nových vzdělávacích programů. Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Nabídka nových vzdělávacích programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o. Ballnerova hvězdárna Sluneční analematické hodiny Vážení přátelé, příznivci naší hvězdárny, kolegové, jsme velmi potěšeni, že Vám

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu geografie O1.A: minimální počet známek za pololetí: 4 (první pololetí), 5 (druhé pololetí) - Planetární geografie - Kartografie - Atmosféra a hydrosféra - Litosféra

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM Hynčicová Tereza, H2IGE1 2014 ČAS Jedna ze základních fyzikálních veličin Využívá se k určení časových údajů sledovaných jevů Časovou škálu

Více

Jméno: Třída: Předmět:

Jméno: Třída: Předmět: by Jméno: Třída: Předmět: KAPITOLY TEORIE 2 VELKÝ TŘESK 2 SLUNEČNÍ SOUSTAVA 3 VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY 3 VZNIK SLUNCE 4 SLUNCE 4 PLANETY 5 VZNIK PLANET 5 MERKUR 6 VENUŠE 6 ZEMĚ 6 MARS 7 JUPITER 7 SATURN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Autor: Téma učivo: Učební pomůcky: Zápis z vyučovací hodiny: VY_06_Vla5E_45 Operační program

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Geodetická astronomie 3/6 Aplikace keplerovského pohybu

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Souhrnné opakování podstatných jmen Anotace Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis prima 1/6 žák charakterizuje na elementární úrovni vesmír a sluneční soustavu objasní postavení Slunce a planet sluneční soustavy ve vesmíru srovnává podstatné vlastnosti

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj miniprojekt Projekt vznikl podpory: Projekt vznikl za podpory: Projekt vznikl za za podpory: Jméno: Jméno: Škola: Škola: Datum: Datum: Cíl: Planeta Země,

Více

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Podle mateiálu ESO přeložil Rostislav Halaš Úkol: Změřit vzdálenost Země Slunce (tzv. astronomickou jednotku AU) pozorováním přechodu

Více

Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.)

Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.) PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY A JEJICH OBĚŽNICE MERKUR Základní údaje Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.) Rovníkový poloměr: 2439,7 km Hmotnost: 0,3302e+24 kg Střední hustota: 5,43 g/cm3 Úniková

Více

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ Severní obloha Jižní obloha Souhvězdí kolem severního pólu Jarní souhvězdí Letní souhvězdí Podzimní souhvězdí Zimní souhvězdí zápis Souhvězdí Severní hvězdná obloha

Více