ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1"

Transkript

1 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE

2 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 2 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE 1.) jeden z nejstarších vědních oborů vznik v antice z FILOZOFIE (Eratosthénes) 2.) název z rečtiny: geos země graféi (grafos) psát 3.) geografie zahrnovala téměř všechny poznatky člověka o okolním prostředí 4.) renesance vyčlenění přírodních a společensko vědních oborů 5.) vývoj činností geografie: a) popis okolního světa b) vysvětllování příčin, jevů a procesů vztahy c) předvídání vývoje jevů a procesů Definice geografie: Geografie je systém přírodních, společenských a technických věd studujících přírodní a socioekonomické teritoriální komplexy krajinné sféry, jejich složky a jejich vzájemné vztahy v prostoru a čase. (Demek, 1980) Geografie je věda zkoumající stav, vývoj a příčiny změn krajinné sféry. Postavení geografie v soustavě věd Technické vědy Přírodní vědy G Společenské a humanitní vědy Objekt a předmět studia geografie OBJEKT krajinná sféra = soubor geosfér, které jsou navzájem spojeny vazbami ve složitý systém Geosféry: litosféra, troposféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra, sociální a ekonomická sféra Krajina výřez z krajinné sféry (př. nížinná, horská, zemědělská, sopečná, ) PŘEDMĚT prostorové vztahy přírody a společnosti Hlediska studia geografie a) prostorové hledisko lokální, regionální, kontinentální a globální b) syntetické hledisko sjednocení vzathů a výsledků různých vědních oborů STRUKTURA GEOGRAFIE (podle předmětu studia geografie) I. FYZICKÁ GEOGRAFIE vysvětlování přírodních tvarů, struktur a jevů ve FGS nauky: geomorfologie klimatologie hydrologie biogeografie pedogeografie glaciologie geokryologie oceánografie vědy o komplexech FGS (obecná FG, paleografie) II. SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE studium populací, územním rozložením kulturních, sociálních a vzdělanostních struktur, organizací a typy hospodaření nauky: geografie obyvatelstva g. sídel g. průmyslu g. zemědělství g. dopravy g. služeb g. cestovního ruchu III. Kartografie, Planetární geografie vědy o komplexech SES (obecná SEG, historická geografie) IV. skupina věd o komplexech zákonitostí v krajinné sféře ( lékařská geografie, vojenská geografie, ) V. vědy o Regionálních komplexech se specifickými zákonitostmi Regionální geografie Politická geografie (řadí se i do systému sociální geografie)

3 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 3 ZÁKLADY HISTORICKÉ GEOGRAFIE Do obrysové mapky zakreslete nejdůležitější objevy a plavby:

4 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 4 PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 1. Sluneční soustava, nebeská mechanika Vznik a vývoj sluneční soustavy Současný pohled na stavbu sluneční soustavy se velmi liší od starověkých představ i od představ Koperníka. ARISTOTELES-4.st.př.n.l. přijal geocentrický (zeměstředný) systém ARISTARCHOS-ve 3.st.př.n.l. vytvořil heliocentrický (sluncestředný) model vesmíru M.KOPERNÍK-formování správného heliocentrického systému, Země obíhá kolem Slunce, planety se pohybují po kružnicích T.BRAHE J.KEPLER-heliocentrický systém, planety se pohybují po elipsách kolem Slunce Hypotézy vzniku sluneční soustavy: Teorie I. Kanta Nebulární (mlhovinová) hypotéza Teorie katastrofická Uvolnění značného množství hmoty Slunce bez vnějšího zásahu Gravitační smršťování VZNIK SLUNEČNÍ SOUSTAVY: Vznik před 4,7 mld let ze smršťujícího se oblaku plynu a prachu, smrštila se do disku, uvnitř disku rostla hustota, tím docházelo k pohlcování infračerveného záření, zvyšovala se teplota, uprostřed dosáhla 2000 K vypařování prachových částic. Při následném ochlazování se v rotující mlhovině tvořila pevná zrna (chem. složení závislé na vzdálenosti od Slunce, proces kondenzace látek závisí na teplotě), docházelo tak k chemické diferenciaci látek. V centrální části se formoval zárodek Slunce, zárodky budoucích planet-protoplanet. Vlivem gravitace srážky protoplanet, formování prvotní atmosféry. Do sluneční soustavy patří všechna tělesa, která se pohybují v gravitačním poli Slunce po kuželosečkách a vykonávají alespoň jeden úplný oběh kolem Slunce:Slunce, planety, měsíce planet, planetky, komety, meteoroidy, meziplanetární plyn a prach. Nebeská mechanika: = studium pohybů nebeských těles, které na sebe působí v souladu s Newtonovým gravitačním zákonem. Vzdálenost ve vesmíru se měří pomocí rychlosti světla ( km/s). Při měření se používá jednotka světelný rok. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou urazí sluneční paprsek za jeden rok ( asi km). Vesmírné objekty Sluneční soustavy: Hvězdy jsou obrovská kulatá tělesa, která jsou vytvořená z plynů (plazma-helium, neon, ). Uvnitř každé žhavé plynné koule dochází k termojaderným reakcím, které způsobují, že hvězda vysílá světelné, tepelní ultrafialové záření. Díky těmto reakcím mají hvězdy ohromnou teplotu a vlastní světlo. Hvězda má velkou životnost Hvězdy vytvářejí seskupení, kterým říkáme galaxie. Hvězdy drží v galaxiích pohromadě díky gravitační síle. Rozlišujte galaxie a Glalaxie. Komet (monetární jádra) je velké množství. Velikostí se komety podobají planetkám. Kometa se skládá z jádra. Jádro komety je tvořeno zmrzlou vodou, plynem a prachem. Járo není moc velké. Když se kometa přiblíží ke Slunci, začne tát a vzniká koma. Plyn a prach vytvoří plynoprachový obal. Na koma působí sluneční vítr, který vytváří kometě ohon = chvost. Ohon je vždy odvrácen od Slunce. Kometa má také vodíkové halo, které je tvořeno z vodíku a tvoří se kolem hlavy komety. Nákres: Meteoroidy jsou úlomky velkých vesmírných těles. Meteorit je také zbytek meteoroidu, který na Zem dopadne. Meteor je zbytek meteoroidu, který nedopadne na Zem, protože shoří. Meziplanetární hmota je plazma, která je tvořená drobným prachovým a plynným materiálem. Planety jsou po Slunci největší tělesa ve Sluneční soustavě. V naší Sluneční soustavě zatím známe devět planet. Astronomové pojmenovali většinu planet podle bohů z řecké a římské mytologie. Latinská jména bohů vybírali tak, aby se hodila k vzhledu planet ( př. okřídlený bůh=merkur, bohyně lásky=venuše, bůh podsvětí=pluto a bůh války=mars). Tyto planety dělíme podle toho, z čeho jsou složeny. Dělíme je na:

5 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 5 a) planety zemského typu, nebo tzv. terestrické, které jsou tvořeny z pevných hornin. Mají malou hmotnost a malý rozměr, ale velkou hustotu. V jejich vrstvě můžeme rozlišit tři vrstvy: kůru, plášť a jádro. Všechny planety (kromě Venuše) mají magnetické pole. Počasí na těchto planetách je závislé na Slunci. Doba oběhu okolo vlastní osy se dělí na den a noc. Také zde můžeme rozlišit roční období. Patří sem planety, které jsou nejblíže Slunci: Merkur, Venuše, Země a Mars. b) obří plynové planety, které jsou tvořeny hlavně z lehkých prvků. Mají velké rozměry a velkou hmotnost, ale malou hustotu. Mají také svou atmosféru, u které je těžké určit, kde začíná a kde končí, protože je hustá a mohutná. Mají velmi vekou rychlost rotace kolem vlastní osy. K těmto planetám proniká sluneční záření jen slabě, ale ony mají vlastní zdroj tepla. Každá z těchto planet je obklopena prstenci drobných kosmických těles. Všechny plynné planety mají velký počet měsíců. Do této skupiny se řadí: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Doplňte informace o jednotlivých planetách z filmu. Merkur:. Venuše:. Země:.. Mars:. Jupiter:.. Saturn: Uran:. Neptun: Pluto: SLUNCE 1. vzdálenost od Země je 149,6 milionů km = astronomická jednotka (AU) 2. žhavá plynná koule, 99,8% hmotnosti sluneční soustavy 3. objekty obíhají v gravitačním poli Slunce 4. žhavé jádro termonukleární reakce (vodík se spaluje na He proton protonový řetězec): zářivá E se uvolňuje jako krátkovlnné elektromagnetické záření gama 5. Množství zářivé energie, které dopadá na horní hranici atmosféry solární konstanta (1354 W. m -2 ) 6. vrstvy Slunce: fotosféra, korona, 7. sluneční vítr Nákres a popis: MĚSÍC přirozená družice Země

6 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 6 přirozená družice Země Neil Armstrong, Edwin Aldrin povrch tvořen krátery moře má se Zemí vázanou rotaci přivrací se stále stejnou částí svého povrchu po hvězdné sféře se pohybuje se pohybuje pomaleji než hvězdy nebo Slunce změny polohy vzájemného postavení Slunce, Země a Měsíce tím vznikají měsíční fáze obíhá se Zemí kolem BARYCENTRA slapové jevy Nákres a popis měsíčních fází: Práce s internetem, mapou hvězdné oblohy 1. Měsíce planet jsou často nazývány podle bájných starověkých zvířat či bohů. Kým byli: (www.planety.astro.cz) a) Phobos - b) Deimos - c) Europa - d) Titan - e) Ganymedes - 2. Několikrát můžeme během roku pozorovat na obloze meteorické roje, kdy lze během hodiny spatřit na obloze až několi desítek meteorů. Doplňte chybějící údaje v tabulce. ROJ MAXIMUM (datum) MAXIMÁLNÍ FREKVENCE (za hodinu) KVADRANTIDY PERSEIDY ORIONIDY LEONIDY GEMINIDY 3. Na mapě hvězdné oblohy nebo na internetu vyhledejte tři souhvězdí viditelná z našeho území. a) na jaře - b) v létě - c) na podzim - d) v zimě -

7 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 7 2. TVAR A ROZMĚRY ZEMĚ, DŮKAZY A DŮSLEDKY Erastothenes z Kyrény-3.st. př.n.l. úhlová metoda měření, založena na stanovení vzdálenosti s dvou míst na stejném poledníku, které odpovídá na zemské kouli středový úhel α. s/o = α/360 obvod Země o = s. 360º / α Severní polokoule Jižní polokoule Oceány 70,8% Pevniny 29,2% důsledky pro klima (hlavně na jižní pol.) Průměrná nad. výška pevniny 875 m (prům. Evropa 300 m, Antarktida 2040m) Nejvyšší místo 8848m Ču-mu-lang-ma Nejnižší místo na pevnině -400 m Mrtvé moře Prům. nad. výška oceánů 3704 m Max. hloubka Mariánský příkop m Zjednodušení zemského povrchu Geoid-nepravidelné těleso, které je vůči atmosféře omezeno prům. hladinou oceánu, myšleně podsunutá i pod kontinenty, aby na každém povrchu platilo, že elipsoid je kolmý na směr tíhové síly. Geid lze nahradit zemským nebo referenčním elipsoidem. Elipsoid: Rotační vznikne rotací elipsy kolem vedlejší poloosy Referenční je vložen do geoidu vhodněji s tím, že nemusí vzhledem ke geoidu splňovat 3 podmínky zem. elipsoidu, ale pouze 1- vedlejší poloosa musí být rovnoběžná s osou zemské rotace; dobře vystihuje určitou část geoidu na úkor nepřesnosti ne jiných částech-různé elipsoidy na různé části Země. Referenční elipsoidy: Besselův 1841, stanovený z 10 různých stupňových měření Hayfordův 1909, na základě měření v USA, dobře vystihuje S.Ameriku, střední Evropu už moc ne, snaha přijmout za mezinárodní (u nás ne) Krasovského 1936-dobře vystihoval Evropu, Asii a S. Ameriku, vytvořen po nahrazení B. elipsoidu (nevhodné pro Rusko), přijat v 50.letech Referenční koule Pro úvahy nevyžadují velkou přesnost nebo pro takové, které počítají s planetou jako celkem. ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE Zeměpisná šířka ϕ - je úhel mezi rovinou rovníku a normálou v daném bodě na Zemi 1) 0 90 s.š. a j.š. 2) 0 z.š. = rovník 3) 90 s.š.= SP; 90 j.š.= JP 23,5 s.š. a 23,5 j.š 4) O = 2πrz.cos ϕ 5) rovnoběžky Nákres: Zeměpisná délka λ - je úhel mezi základním (Greenwichským) a místním poledníkem 1) v.d z.d. 2) 0 z.d. = Greenwichský p. 180 z.d. = datová mez 3) poledníky Nákres:

8 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 8 3. POHYBY ZEMĚ 1. Rotační pohyb pohyb Země okolo osy 2. Revoluční pohyb pohyb Země okolo Slunce 3. Precese pohyb osy zemského tělesa, na které vnější síla (gravitační síla M a S), opisuje tvar kužele 4. Nutace drobné kolísání pólu kolem střední polohy presesního pohybu 5. Oběh Země s Měsícem kolem barycentra 3.1 Rotační pohy Země a) Země se otáčí kolem své osy od západu k východu. b) Jedno otočení Země kolem své osy = perioda rotace T neboli siderický den = hvězdný den (trvá 23 h 56 min 4,1s). Rozšířující učivo pro seminář Při rotaci má každý bod zemského povrchu za dobu jedné otáčky T určitou obvodovou rychlost v oϕ : v οϕ =2πr ϕ / T = 2πr z cos ϕ / T (s rostoucí vzdáleností od osy rotace se obvodová rychlost zvětšuje). Všechny body zemského povrchu mají při rotaci v každém okamžiku stejnou úhlovou rychlost ω Z: ϖ Z = 2π/T = 7, s -1 Rotace je příčinou vzniku odstředivé síly F s, která každému bodu uděluje odstředivé zrychlení a s působící ve směry kolmém od rotační osy, největší je na rovníku, nulové na pólech. c) Coriolisova síla uchylující síla zemská rotace, které stáčí pohybující se objekty na sev. polokouli vpravo a na již. polokouli vlevo (vzdušné proudění, mořské proudy, balistické střely, poledníkový tok řek) Důsledky zemské rotace: Vychylování pohybujících se objektů Vlivem působení Coriolisovy síly každý pohybující se objekt je vychylován na severní polokouli doprava, na jižní doleva od směru původního pohybu. C.s. na rovníku má malé hodnoty, proto zde nevznikají tropické cyklóny, z nejvýraznějších projevů jejího působení jsou pasáty. Ovlivňuje i stáčení mořských proudů (směr je odchýlen od převládajícího směru větru asi o 45 a centra proudů se posunují k západním okrajům oceánu). Důsledkem je i asymetrie říčních koryt (Baerův zákon: pravé břehy řek na severní polokouli jsou za stejných podmínek strmější než levé břehy). Střídání dne a noci Slapové jevy Slapová vlna, vyvolaná gravitačním působením Měsíce a Slunce, oběhne za den v důsledku rotace celou zeměkouli. Zdánlivý pohyb nebeské sféry Všechna vesmírná tělesa zdánlivě obíhají po světových rovnoběžkách kolem světové osy, pak pozorujeme východy, západy, kulminace vesmírných těles, každé místo na Zemi má svůj místní čas (pásmový čas). Tvar Země Odstředivá síla způsobila nahromadění hmoty v oblasti rovníku a tím zploštění Země v oblasti pólů, díky dlouhodobému zpomalování rychlosti zemské rotace se projevuje tendence zmenšování pólového zploštění Země a přechod Země od elipsoidního tvaru ke kulovému. 3.2 Oběh Země kolem Slunce, důkazy a důsledky Oběh Země je určován: 1. Přitažlivostí Slunce 2. Konstantním momentem hybnosti Země vzhledem ke Slunci Oběh Země na oběžné dráze kolem Slunce lze popsat pomocí Keplerových zákonů. Země se pohybuje po eliptické dráze s malou výstředností (e = 0,016 72), v jejímž ohnisku leží Slunce (1.zákon) Na této dráze se dostává jednou Slunci nejblíže (přísluní) na vzdálenost m a jednou nejdále (odsluní) asi m. Střední vzdálenost Země-Slunce je 1 AU = 149, m Z druhého Kepl. zákona plyne, že pohyb Země na oběžné dráze je nerovnoměrný. Země se Pohybuje nejrychleji v přísluní (v = 30, m.s -1) ), nejpomaleji v odsluní (v = 29, m. s -1 ). V přísluní je Země začátkem ledna, v odsluní začátkem července. Zdánlivý roční pohyb Slunce se promítá na nebeskou sféru do pomyslné kružnice-ekliptiky

9 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 9 Nákres: DŮSLEDKY OBĚHU ZEMĚ KOLEM SLUNCE 1) Střídaní ročních období 2) Délka dnů a noci na Zemi 3) Klimatické (teplotní) pásy Země Tropický pás Mírné pásy severní a jižní polokoule Polární pásy severní a jižní polokoule 4) Perioda oběhu Země kolem Slunce jako základ kalendáře Rok jako perioda oběhu Země kolem Slunce základem pro sestavení kalendáře

10 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 10 Výška Slunce nad obzorem h = 90 - φ +/- δ δ úhlová vzdálenost ekliptiky (kružnice na nebeské sféře, do níž se promítá zdánlivý pohyb Slunce) od světového rovníku ( u Slunce + 23,5 až - 23,5 ) Výpočty:

11 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE POSTAVENÍ ZEMĚ, MĚSÍCE A SLUNCE Nákres: a) zamtnění Slunce b) zatmění Měsíce SLAPOVÉ JEVY periodické tvarové deformace vznikající vzájemným gravitačním jednotlivých těles sluneční soustavy na planety a měsíce gravitační působení Měsíce a Slunce hromadění hmot příliv x úbytek hmot odliv slapy mořské (dmutí), zemské kůry, atmosféry příčina vzniku: pohyb Země kolem barycentra slapové působení Slunce je asi 2x menší než slapové působení Měsíce za 1 lunární den (24 h 50 min.) jsou 2 přílivy a 2 odlivy příliv skočný a hluchý Vliv FGS podmínek na mořské dmutí 1.) morfologie pobřeží výška přílivu, př. záliv Fundy (Kanada) m x pobřeží Nového Skotska 1 3 m 2.) watty = přílivové plošiny (Nizozemí, Dánsko) 3.) průnik do vnitrozemí námořní doprava, př. Amazonka, sv. Vavřince, Temže 4.) využití: přílivové elektrárny (Francie, Kanada, Velká Británie aj.) Poznámky a nákres:

12 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 12 ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO PRO SEMINÁŘ MECHANISMUS MOŘSKÉHO DMUTÍ pozn. Z=Země, M=Měsíc, S=Slunce -periodické tvarové deformace -na Z je vyvolávají gravitační působení Měsíce a Slunce -dochází ke zdvihu a nahromadění částic Z = příliv, v jiných částech k jejich poklesu a úbytku = odliv -podle prostředí projevu slapy mořské (mořské dmutí), slapy zemské kůry a slapy atmosféry Příčiny vzniku: 1) Pohyb Země kolem těžiště soustavy Z-Měsíc - těžiště (barycentrum) leží ve spojnici Z-M (asi 1700 km pod z. povrchem) - při otáčení každý bod na Z opisuje kružnici, přičemž vzniká odstředivá síla. Její pole není osově symetrické a neroste se vzdáleností od osy otáčení tato síla je všude stejně velká (působí proti gravitační síle M a je jí rovna ve středu Z). 2) Slapové působení Měsíce - na celé Z působí odstředivá síla soustavy Z-M, která je všude stejně velká a stejně orientovaná; působí proti gravitační síle Měsíce - ve středu Z platí F o = F M - gravitační zrychlení v bodě Z (zenit M) bude větší než ve středu Z (S) a to je větší než v bodě N (nadir M) - vektorové výslednice v bodech Z a N ukazují, že zde vznikají 2 vzdutí vodní hladiny. Slapový účinek je v těchto místech stejný, ale opačně orientovaný příliv tedy nastane v bodě Z (strana přivrácená k M) i v bodě N (strana odvrácená k M). - zrychlení má 2 složky normálová s. (působí v daném místě proti směru tíhové síly) a tečná s. (způsobuje pohyb částice po zemském povrchu) pokud by byla Země pokryta souvislou vrstvou vody, vlivem tečné složky by Z měla tvar přílivového elipsoidu (velká poloosa směrem k M) gravitační síla Měsíce N S Z odstředivá síla plynoucí z oběhu Země kolem barycentra jejich výslednice elipsoid P P 3) Slapové působení Slunce - působení je 2x menší než u M (má pouze pozměňující vliv na průběh, intenzitu a dobu výskytu dmutí vyvolaného M)

13 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE 13 Slapy hydrosféry - projevují se periodickým střídáním zdvihu (příliv) a poklesu (odliv) vodní hladiny 1 2 střední hladina moře (SUM) 3 4 nula hlubin (0H) 1 vysoká velká voda (VVV) 2 nízká velká voda (NVV) 3 vysoká malá voda (VMV) 4 nízká malá voda (NMV) - nejvyšší úroveň hladiny, dosažená za určitou periodu = velká voda, nejnižší úroveň = malá voda - jsou-li za den pozorovány 2 velké (2 malé) vody, označují se jako vysoká a nízká velká (malá) voda - jejich vzdálenost od výchozí úrovně (0H) jsou dány výškami vysoké a nízké velké vody (na obr. č 1 a 2) a vysoké a nízké malé vody (č. 3 a 4) - denní nerovnost velkých a malých vod = rozdíl mezi výškou VVV a NVV a rozdíl mezi výškou VMV a NMV (červené šipky) - poloha úrovně přílivu vzhledem k nule hlubin je výška přílivu - výška velké nebo malé vody nad SUM amplituda přílivu - časový interval mezi okamžikem kulminace Měsíce v daném místě a okamžikem maxima nejbližší velké vody interval dmutí Mechanismus mořského dmutí Sledujeme bod A zemského povrchu, v němž je ve výchozím okamžiku M v horní kulminaci. Bod A se při rotaci dostane do původní polohy za hvězdný den. Za tuto dobu se M na oběžné dráze kolem Z posune o určitý úhel α, tj. o tento úhel se musí pootočit i bod A, aby nastala opět horní kulminace M. O tento úhel se pootočí i přílivový elipsoid. Doba mezi dvěma souhlasnými kulminacemi M je lunární měsíc (24 h 50 min). Vodní masy vykonávají denní rotaci spolu s pevnou Z a současně neustále zachovávají tvar přílivového elipsoidu. Úplný cyklus kolísání vodní hladiny se opakuje s periodou 24 h 50 minut. V bodě A se tak za lunární den vystřídá dvakrát příliv a dvakrát odliv (půldenní dmutí) s periodou 12 h 25 min. Nestejná délka lunárního a hvězdného dne způsobuje časový posun doby přílivu a odlivu v daném místě (asi po 7 dnech se příliv dostavuje v tu hodinu, v níž byl dříve odliv

14 ÚVOD DO STUDIA GEOGRAFIE, PLANETÁRNÍ GEOGRAFIE ČASOVÁ PÁSMA 360 : 24 = 15 (úhlová rychlost) Greenwichský poledník 0 první pásmo: 7,5 z.d. 7,5 v.d. (světový čas), 15 v.d. středoevropský čas na V 1 hodinu přičteme na Z odečteme nejsou lineární, záleží na průběhu hranic místní čas: 1 = 4 minuty datová mez: 180 oceánem, přes ostrovy nejde, vyhýbá se jim z V Z píšeme stejné datum (pondělí pondělí) z Z V jeden den vynecháme (změna o půlnoci) - (pondělí středa)

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

2. Planetární Geografie

2. Planetární Geografie VÝVOJ POZNATKŮ O ZEMI 2. Planetární Geografie Slunce se pohybuje vesmírem a spolu s ním i velká skupina těles. Celé této vesmírné skupině se říká sluneční soustava. Jejími největšími a nejdůležitějšími

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Měsíc přirozená družice Země

Měsíc přirozená družice Země Proč je ěsíc kulatý? ěsíc přirozená družice Země Josef Trna, Vladimír Štefl ěsíc patří ke kosmickým tělesům, která podstatně ovlivňuje gravitační síla, proto zaujímá kulový tvar. Ve vesmíru u těles s poloměrem

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Vesmír a jeho vývoj práce s učebnicí, Žák má pochopit postupné poznávání Vesmíru vznik vesmíru, kosmické objekty, gravitační síla. ČJ psaní velkých písmen. Př,Fy život ve vesmíru, M vzdálenosti Hvězdy

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

4. Matematická kartografie

4. Matematická kartografie 4. Země má nepravidelný tvar, který je dán půsoením mnoha sil, zejména gravitační a odstředivé (vzhledem k rotaci Země). Odstředivá síla způsouje, že tvar Země je zploštělý, tj. zemský rovník je dále od

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele OPT/AST L07 Korekce souřadnic malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů výška pozorovatele konečný poloměr země R výška h objektu závisí na výšce s stanoviště

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka Astronomie jednoduchými prostředky Miroslav Jagelka 20.10.2016 Když si vystačíte s kameny... Stonehenge (1600-3100 BC) Pyramidy v Gize (2550 BC) El Castilllo (1000 BC) ... nebo s hůlkou Gnomón (5000 BC)

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test 1. Ve kterém městě je pohřben Tycho Brahe? [a] v Kodani [b] v Praze [c] v Gdaňsku [d] v Pise 2. Země je od Slunce nejdál [a] začátkem ledna.

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA 5.3.1. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Země jako vesmírné těleso Postavení Země

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

RNDr.Milena Gonosová

RNDr.Milena Gonosová Číslo šablony: III/2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ZE.S7.15 Název dokumentu: Pohyby mě Autor: Ročník: RNDr.Milena Gonosová 1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematická oblast: Člověk a příroda měpis

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Úvod do geodézie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Úvod do geodézie

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky Planeta Země Pohyby Země a jejich důsledky Pohyby Země Planeta Země je jednou z osmi planet Sluneční soustavy. Vzhledem k okolnímu vesmíru je v neustálém pohybu. Úkol 1: Které pohyby naše planeta ve Sluneční

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Astronomický rok 2015

Astronomický rok 2015 Astronomický rok 2015 V následujícím článku jsou vybrány nejzajímavější nebeské úkazy a události vztahující se k astronomii, které nám nabídne nadcházející rok. Dnes si projdeme první pololetí 2015. Ze

Více

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský MERKUR 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský SLUNEČNÍ SOUSTAVA PŘEDSTAVENÍ Slunci nejbližší planeta Nejmenší planeta Sluneční soustavy Společně s Venuší jediné planety bez měsíce/měsíců Má nejmenší

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

8. Měsíc Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

8. Měsíc Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země Planeta Země Měsíc Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Slovo úvodem 9 1 Klasická astronomie, nebeská mechanika 11 1.1 Časomíra...... 11 1.1.1 Sluneční hodiny.... 11 1.1.2 Pravý místní sluneční čas versus pásmový středoevropský čas.. 13 1.1.3 Přesnější definice

Více

Slapové jevy příliv a odliv

Slapové jevy příliv a odliv Slapové jevy příliv a odliv Pojmy příliv a odliv, souborně nazývanými slapové jevy, označujeme periodické zdvihání a klesání mořské hladiny oproti průměrné poloze hladiny ve světových oceánech. Příčiny

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl

geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl 82736-250px-coronelli_celestial_globe Geografie=Zeměpis geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl a posud do jisté míry jest sporný Topografie

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Astronomická pozorování

Astronomická pozorování KLASICKÁ ASTRONOMIE Astronomická pozorování Základní úloha při pozorování nějakého děje, zejména pohybu těles je stanovení jeho polohy (rychlosti) v daném okamžiku Astronomie a poziční astronomie Souřadnicové

Více

Co vše se skrývá pod slapovými jevy?

Co vše se skrývá pod slapovými jevy? Co vše se skrývá pod slapovými jevy? TOMÁŠ FRANC Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova Univerzita v Praze Abstrakt Většina studentů si pod slapovými jevy představí

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu - Prima Zeměpis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence pracovní Kompetence k učení postavení

Více

Úvod do předmětu geodézie

Úvod do předmětu geodézie 1/1 Úvod do předmětu geodézie Ing. Hana Staňková, Ph.D. IGDM, HGF, VŠB-TU Ostrava hana.stankova@vsb.cz A911, 5269 1 Geodézie 1/2 vědní obor o měření části zemského povrchu, o určování vzájemných vztahů

Více

Čas a jeho průběh. Časová osa

Čas a jeho průběh. Časová osa Čas a jeho průběh zobrazování času hodiny - kratší časové intervaly sekundy, minuty, hodiny kalendář delší časové intervaly dny, týdny, měsíce, roky časová osa velmi dlouhé časové intervaly století, tisíciletí,

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A Anotace: Žáci se seznamují s planetami SLUNEČNÍ SOUSTAVY a z rozstříhaných vět si ve skupince sestavují PRACOVNÍ LIST o třetí planetě Sluneční soustavy ZEMI a její přirozené družici

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Úvod do nebeské mechaniky

Úvod do nebeské mechaniky OPT/AST L09 Úvod do nebeské mechaniky pohyby astronomických těles ve společném gravitačním poli obecně: chaotický systém nestabilní numerické řešení speciální případ: problém dvou těles analytické řešení

Více

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře OPT/AST L08 Čas a kalendář důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře čas synchronizace s rotací Země vzhledem k jarnímu bodu vzhledem ke Slunci hvězdný čas definován jako hodinový úhel

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE

ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE ČAS, KALENDÁŘ A ASTRONOMIE Čas Založen na základě praktických zkušeností s následností dějů Je vzájemně vázán s existencí hmoty a prostoru, umožňuje rozhodnout o následnosti dějů, neexistuje možnost zpětné

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

Objednat můžete na

Objednat můžete na Maturitní otázky Zeměpis také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy v edici: Maturitní otázky Český jazyk e-kniha Maturitní otázky Literatura e-kniha Maturitní otázky

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2 Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0505 Planety Datum vytvoření: 17.5.2013 Jméno autora: Předmět: Mgr. Libor Kamenář Fyzika Ročník: 1 a 2 Anotace způsob použití ve

Více

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji, HVĚZDY 1. Většina hvězd se při pozorování v průběhu noci pohybuje od A. Západu k východu, B. Východu k západu, C. Severu k jihu, D. Jihu k severu. 2. Ve většině hvězd se energie uvolňuje A. Prudkou rotací

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více