preciosa-ornela.com Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "preciosa-ornela.com Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie www.sklarakeramik.cz / www.czech-glass-society.cz"

Transkript

1 sklářské rozhledy sklář a keramik Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie 1 2 / 2014 preciosa-ornela.com /

2 75 let Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti Milada Frolcová barevná příloha k článku na s Džbán kamenina pálená dřevem 2. Jakub Nakládal Kameninové vázy dekorované sgrafitovou kresbou, Kateřina Hošová Svítidlo, sklo, porcelán, Milan Polomíček Věž, kamenina, výška 170 cm, Lucie Kozelská Fena, kamenina pálená dřevem, Martin Honzák Váza-objekt, výška 34 cm, Kateřina Hošová, Martina Polanská štípaná mozaika (ve spolupráci s firmou Los Kachlos), Veronika Münsterová Objekt, kamenina,

3 1 2 / 2014 Studie 3 Ročník František Novotný Homogenita skla a proudění skloviny 3 Vlastimil Hotař, Petra Rydvalová, Petr Nový, Irena Novotná 7 Proměny českého sklářství a bižuterního průmyslu za posledních 22 let Obsah čísla 64. Trendy a aktuality 15 Safina zveřejnila analýzu trhu s drahými kovy ve čtvrtém čtvrtletí Sklenička z tiskárny je realitou, lidské srdce (zatím) ne 16 Lahev Larse Kempera na Pilsner Urquell získala další ocenění 16 Krátké zprávy 17 Z domova let Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti 26 Úspěšný rok Jaroslava Bejvla a společnosti Preciosa Lighting 29 RAKO představilo novou kolekci na rok Novak Djokovič vyhrál trofej od společnosti Lasvit 30 Krátké zprávy 31 Česká sklářská společnost 33 Výroční zpráva ČSS za rok Kaleidoskop 90 let Skláře a keramika / Výstavy a soutěže 40 Mezinárodní přehlídka skla a bižuterie v Jablonci již po šesté 40 O výstavě Waldemar Fritsch a jeho doba v Galerii umění Karlovy Vary 41 Glass Excellence IX. Lucie Sokolová Mimikry 42 Krátké zprávy 42 Tipy na aktuální výstavy 43 Výročí a jubilea 44 Sklářský umělec Pavel Hlava ( ) 44 Česká sklářská společnost blahopřeje svým členům 45 Připravované akce 46 The 8 th Int. Conference Borate Glasses, Crystals and Melts 46 & Int. Conference Phosphate Glasses Pardubice 2014 Česká a Slovenská konference o skle, Žďár nad Sázavou Rejstřík Skláře a keramika 1 12/ Editorial Na údaje o tom, jak si stál průmysl skla a keramiky České republiky v loňském roce, si ještě budeme muset počkat. Předpokládá se ale, že pokračuje pozvolné oživování. Za rok 2012 se v zemi vyrobilo skla, keramiky a porcelánu za cca 40 miliard Kč. Ve skle je patrné, jak se za dvacet let zcela změnil poměr mezi designovým a technickým sklem z 55 % / 45 % (1991), na 25 % / 75 % (2012). Rozhlédneme-li se však po Evropě, patříme mezi oázy ruční výroby skla. Co by za zdejší situaci dali skláři z Německa nebo Švédska! Situace zdaleka není růžová spíše neutrálně bílá s tu a tam patrnými růžovými pigmentovými skvrnami, nezavdává ale důvod k litaniím. Všichni věříme, že rok 2014 bude pro české sklo, keramiku, porcelán a bižuterii dobrým obdobím. Schopných lidí v oboru na to má jistě dost. A pokud nedostanou větší prostor ti, kteří místo investic do nových výrobků a technologií dávají přednost nekalé konkurenci kopírování a cenovému podbízení nemusíme se o osud našeho průmyslu skla a porcelánu strachovat. Zvýšenou pozornost je ale jistě nutné věnovat odbornému vzdělávání. Místo rušení škol a tím celého edukačního systému, který nám závidí celý svět nově definovat jejich smysl a poslání tak, aby zůstaly naší nespornou konkurenční výhodou před zahraničím. K tomu je zapotřebí nejen vstřícnosti škol, ale i firem, které by se měly aktivněji zapojit přímo do vzdělávacího procesu. Aby školy věděly, jaké studenty a pro koho mají připravovat. Protože to chtějí slyšet nejen žáci, ale i jejich rodiče. Sklo, keramika, porcelán a bižuterie patří k našim nejznámějším značkám, což si je dobré čas od času připomínat. I proto je tu Sklář a keramik, aby se to vědělo nejen v zahraničí, ale také u nás doma. Skláři a keramici, děkuji Vám za přízeň a těším se na další společný ročník! PhDr. Petr Nový Šéfredaktor

4 Table of contents 1 2 / 2014 Sklář Studies 3 František Novotný The Homogeneity of Glass and Glass Flow 3 Vlastimil Hotař, Petra Rydvalová, Petr Nový, Irena Novotná 7 Transformation of Czech Glass and Jewellery Industry in Last 22 Years Trenda and Actualities 15 Safina published an analysis of the market with precious metals 15 in the fourth quarter of 2013 Glass from the printer is a reality, but human hearth (yet) not 16 Pilsner Urquell bottle designed by Lars Kemper received another award 16 Short News 17 Home News years of the Secondary School or Applied Art in Uherské Hradiště 26 Successful year of Jaroslav Bejvl and Preciosa Lighting company 29 RAKO presented its new range of products for Novak Djokovič won a trophy made by Lasvit company 30 Short News 31 Czech Glass Society 33 ČSS Annual Report Kaleidoscope - 90 years of Sklář a keramik / Exhibitions and Competitions 40 The 6 th International Exhibition of Glass and Jewellery in Jablonec 40 The exhibition Waldemar Fritsch 41 and his time in the Art Gallery in Karlovy Vary Glass Excellence IX. Lucia Sokolová Mimicry 42 Short News 42 Tips on the current exhibitions 43 Anniversaries and jubilees 44 Glass artist Pavel Hlava ( ) 44 Czech Glass Society congratulates to its members 45 Forthcoming Events 46 The 8 th Int. Conference Borate Glasses, Crystals and Melts 46 & Int. Conference Phosphate Glasses Pardubice 2014 Czech and Slovak Conference on Glass, Žďár nad Sázavou Sklář a keramik Index 1 12/ a keramik 1 2 / 2014 roč./vol. 64 Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie ISSN X Vychází 6x ročně (dvojčísla) Evid. č. MK ČR E 2919 Vydává / Publisher Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., Středová 1767/17, Teplice, IČ: Šéfredaktor / Editor in chief PhDr. Petr Nový Redaktorka a jednatelka společnosti Executive editor Ing. Miroslava Kohlíčková Recenzenti / Reviewers prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. Ing. Jiří Koucký, CSc. Redakční kruh / Editorial board doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc. Ing. Jiří Koucký, CSc. doc. Ing. Jaroslav Kutzendörfer, CSc. Antonín Langhamer prof. Ing. Marek Liška, DrSc. Ing. Greta Nováková Ing. Josef Smrček, CSc. Redakční rada / Editorial staff Ing. Ivan Berka Ing. Luboš Dietz Rudolf Hais prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. doc. Ing. František Novotný, CSc. Ing. Karel Pavlík Ing. Magda Purkrábková Ing. Sylvie Sázavová, CSc. Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D. Ing. Aleš Svítil, předseda Ing. Jiří Zajíc Fotografie / Photos Sklář a keramik není-li uvedeno jinak Sklář a keramik unless otherwise stated Grafika a sazba / Graphic arrangement David Matura / Tisk / Printed by Macek a Kusala, U Rybníka 11, Jablonec n. N. Redakce / Editor s Office SNP 21, Jablonec nad Nisou Tel.: Administrace a předplatné Aministration and subscription Ing. Miroslava Kohlíčková Středová 1767/17, Teplice Tel.: č. ú /0800 ČS Teplice Inzertní agentura / Advertisement agency Ing. Greta Nováková Johančina 3251, Teplice Tel./Fax: Mobil: Partneři časopisu Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR / Slovenská sklárska spoločnosť Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Otiskování článků jen se svolením redakce při zachování autorských práv. Uzávěrka 1 2 Do tisku Uzávěrka

5 Homogenita skla a proudění skloviny The Homogeneity of Glass and Glass Flow František Novotný VŠCHT Praha, Ústav skla a keramiky, Příspěvek se zabývá homogenitou skloviny. Na začátku poukazuje na důležitost homogenity skla a dále se zabývá definicí a velikostí nehomogenity. Uvádí jak termodynamické měřítko nehomogenity tak také praktické hodnocení nehomogenity. Dále uvádí nejčastější typy nehomogenit ve skle a mechanismy jejich vzniku. Z homogenizačních dějů se věnuje především proudění. Difuze, která není předmětem příspěvku je jen letmo zmíněna. Velká pozornost je věnována deterministickému a chaotickému proudění. Typ proudění charakterizuje Ljapunovův koeficient. Příspěvek uvádí jak příklady chaotického proudění tak také deterministického proudění ve skle. This paper deals with the homogeneity of glass. At the beginning highlights the importance of homogeneity of glass and addresses the definition and size of inhomogeneities. Indicates both the thermodynamic scale inhomogeneities as well as practical assessment inhomogeneity. It also states the most common types of inhomogeneities in the glass and the mechanisms of their formation. The homogenization processes is primarily devoted to flow. Diffusion, which is not the subject of this paper is only briefl y mentioned. Great attention is paid to deterministic and chaotic flow. Type of flow is dependent on the coefficient of Lyapunov. The paper presents examples of chaotic flows as well as deterministic flow in glass. Úvod Motivací předkládané práce je praktická zkušenost s chováním skloviny obsahující šlíry, to je sklovinu jiného chemického složení než má základní sklovina. Tento proces neodpovídá vztahům, které jsou uváděny v chemickém inženýrství. Tam se sledují dva cíle: Získat kapalinu s co nejméně kolísajícím složením a při míchání se vyvarovat přechodnému zvýšení koncentrace některé složky z důvodů zamezení nežádoucí chemické reakce. Stupeň homogenity se určí tak, že se změří koncentrace v souboru bodů a výsledky se statisticky zpracují. Praktické zkušenosti sklářů ukazují, že při homogenizaci skloviny je vše jinak. Po utavení, vyčeření a homogenizaci nastupuje fáze sejití skloviny v chemickém inženýrství neznámá. Se sklovinou po sejití se musí nakládat velice opatrně. V úvahu nepřipadá, že bychom do skloviny nějak nešetrně hrábli. Okamžitě bychom nadělali nežádoucí šlíry. V případě skloviny je uvedený způsob stanovení homogenity nepoužitelný. Existují sice postupy k vyjádření homogenity, jako např. unit of homogeneity index, critical quantity a další, které jsou objektivně měřitelné ale ani ony nevyjadřují přesně to co potřebujeme. Většinou se proto na přesné vyjádření resignuje a určí se pouze kvalita produktu. Praktici pak ztrácejí důvěru v teoretický popis, ale nic není praktičtějšího, než dobrá teorie. Cílem práce je navrhnout teoreticky odůvodněné stanovení takového aspektu homogenity, které by korespondovalo s požadavky výroby. Nehomogenita ve skle Nehomogenity patří vedle bublin a neprotavů k hlavním problémům při tavení skla. Nehomogenity mohou pocházet z kmene (tzv. medovina ), žáromateriálu ( kočičí škráb ), tavicího procesu (odtěkání) atd. Nejčastěji se setkáváme s tím, že ve skle jsou oblasti nestejného chemického složení, lišící se indexem lomu. Nehomogenita ve skle je proto zpravidla vidět, a proto je považována za vadu [1, 2]. Napřed je třeba definovat co přesně nehomogenitou rozumíme, a především, jak posuzujeme míru nehomogenity a vyjasnit, co přesně homogenizací sledujeme. Na obr. 1 vidíme oblast nehomogenního skla, která je prakticky celá prostoupená větší, či menší nehomogenitou. Nehomogenity nemusí být vždy vidět, někdy se projeví teprve při loužení skla v chemických činidlech. Na obr. 2 je vzorek skla, na kterém se vytvořil reliéf, mapující chemickou nehomogenitu (zirkoničitou šlíru). Zde se nehomogenita projevuje pouze v přesně vymezených oblastech (rotace trubky). Míra nehomogenity Jak ukázaly předchozí dva příklady, nehomogenity mohou být různé. U vícesložkových skel může kolísat obsah kterékoliv složky, takže přísně vzato je nehomogenita mnohostranná a nelze ji vyjádřit jedinou hodnotou. Z praktických důvodů však bereme za míru homogenity kolísání některé vlastnosti skla, nejčastěji indexu lomu, bez ohledu na to, čím je způsobeno. Byla navržena různá praktická měřítka homogenity jako např. [3, 4] unit of homogeneity index, critical quantity, reprezentativní vzorek a další, vycházející z pro- Sklář a keramik 1 2 /

6 Obr. 1 Nehomogenní sklo Obr. 2 Sklo s nehomogenitami vozu. Zde ukážeme odvození fyzikálně opodstatněného měřítka homogenity. Na obr. 3 je schematicky vyznačeno kolísání hodnoty dané vlastnosti po nějaké dráze v nehomogenní oblasti kolem průměrné hodnoty. Z této křivky můžeme odvodit míru nehomogenity Cooper [5] vyjádřil míru nehomogenity jako sumu všech ploch, ohraničených nulovou osou a zmíněnou křivkou. Toto pojetí se zdá být samozřejmé, protože více odchylek s větší plochou odpovídá nehomogennějšímu sklu. Představme si kolísání složení třeba tak, že kolísá ph prostředí, například tak, že kladné odchylky od průměru představují kyselost a záporné alkalitu prostředí. Potom Cooperem definovaná veličina míry nehomogenity vyjadřuje počet molů kyseliny a zásady, které se musí zneutralizovat aby bylo dosaženo všude stejné, neutrální hodnoty ph. Ovšem Cooperovo pojetí má jednu velkou slabinu. Nerozlišuje zda je křivka rozkolísaná do mnoha úzkých odchylek, nebo zda se jedná o plynulý stoupavý/klesavý trend. A to je pro homogenitu skla podstatné. Protože u skla vadí především to, co je vidět. A plynulou změnu indexu lomu na skle nevidíme, kdežto rozkolísání indexu lomu je dobře patrné. Zcela odlišný přístup má Pojman [6]. Pro něj je mírou nehomogenity veličina hustota volné energie nehomogenity pole, odvozená v práci Cahna [7]. Zde je ukázáno, že volná energie nehomogenního systému o objemu V je dána vztahem: F = N V V [f 0 + ( c) 2 ]dv, (1) volná energie nehomogenního systému f = f 0 + k ( c) 2, (2) hustota volné energie nehomogenity pole Hustotu volné energie nehomogenity pole můžeme považovat za termodynamicky odvozené měřítko nehomogenity. Pro její experimentální stanovení můžeme také vyjít z hodnot uvedených na obr. 3. Tato data však musíme zpracovat zcela jinak, než Cooper. Výhodou nehomogenity definované z gradientu koncentrace je její objektivnost, která se projeví v souvislosti různých jevů, vyplývajících z nehomogenity. V objem systému F volná energie nehomogenního pole N V počet molekul v jednotce objemu f 0 hustota volné energie v homogenním systému f hustota volné energie nehomogenního pole c gradient koncentrace parametr, který, obecně, může být závislý na teplotě a koncentraci, ale pro běžné řešení je konstantní Kortewegovo napětí Jedním z dějů, souvisejícím s hustotou volné energie nehomogenity pole je Kortewegovo napětí [8, 9, 10]. P n P t = k ( c) 2, (3) Kortewegovo napětí P n tlak působící kolmo ke koncentračnímu gradientu P t tlak působící tečně k povrchu konstantní koncentrace k konstanta c koncentrace klíčové složky Kortewegovo napětí se projevuje pohybem kapaliny jako tzv. Marangoniho proudění, někdy nazývané proudění dynodálních párů. Velmi dobře je Marangoniho proudění vidět například v žárovém mikroskopu při interakci tavenin různého složení. Jak je vidět z rovnice (3), uplatňuje se zde obdobně jako v rovnicích (1) a (2) kvadrát gradientu koncentrace. Lom paprsku Dalším dějem ve kterém se uplatňuje gradient koncentrace je průchod světla sklem. Nehomogenity mohou způsobovat lom paprsku a jeho odraz. Šíření paprsku v prostředí s proměnným indexem lomu jednoznačně (11) popisuje paprsková rovnice d n 2 r = n n ds. dr 2 ds paprsková rovnice 1 R = d2 r ds 2 (5) dr ds poloměr zakřivení dráhy paprsku dr ds (6) směr paprsku (4) n index lomu r polohový vektor s parametr, který parametrizuje trajektorii křivky obloukem pomocí její délky R poloměr křivosti v daném bodě Podle rovnice (4) poloměr zakřivení dráhy paprsku závisí na gradientu indexu lomu a na vzájemné orientaci směru paprsku vzhledem ke směru gradientu indexu lomu. Předpokládáme, že změny Obr. 3 Kolísání sledované hodnoty v řezu sklovinou 4 Studie

7 indexu lomu jsou způsobeny změnami koncentrace. Vysokým gradientům koncentrace odpovídají vysoké gradienty indexu lomu. Z vysokých hodnot gradientu indexu lomu a rychlých změn směru gradientu plyne velké zakřivení paprsku a z toho plynoucí viditelnost nehomogenit. Paprsková rovnice má složitější strukturu, než vzorec pro hustotu volné energie nehomogenity pole nebo pro Kortewegovo napětí. Mimo gradientu indexu lomu se v ní uplatňuje vzájemná orientace gradientu indexu lomu a směru paprsku. Přesto můžeme konstatovat, že lom paprsků, čili viditelnost nehomogenity, nastává především v důsledku gradientu potažmo gradientu koncentrace indexu lomu. Odraz paprsku Někdy se šlíra tak výrazně liší svým chemickým složením a je tak ostře ohraničena, že na jejím povrchu dochází k odrazu. Může být pozorován totální odraz světla. Odraz světla na rozhraní se řídí Fresnelovými rovnicemi. Pro kolmý dopad světla na rozhraní platí: R = n n 1 2 n 1 + n 2 Fresnelova rovnice 2 (7) n 1 index lomu prvního prostředí n 2 index lomu druhého prostředí R reflexe rozhraní Reflexe je v podstatě dána kvadrátem rozdílu indexu lomu. Ale vzhledem k tomu, že rozhraní mezi sousedními oblastmi není nekonečně tenké, ale má konečnou tlouštku, jedná se také o kvadrát gradientu koncentrací, obdobně jako v předchozích případech. Režimy proudění Obr. 4 Režimy proudění Pro homogenizaci skloviny se využívá proudění (probíhající difúze není předmětem tohoto příspěvku). Do agregátu jsou instalována různá míchadla, homogenizační buňky, homogenizátory, bubling, elektrody atd., jejichž účelem je způsobit takové proudění, aby se sklovina homogenizovala. Otázka je, jaký režim proudění je pro homogenizaci nejvhodnější. V úvahu připadající režimy proudění jsou na schematu obr. 4. Základní rozdělení režimu proudění je v závislosti na hodnotě Reynoldsova čísla na turbulentní a laminární. Ve sklářské výrobě panují takové podmínky, že proudění skloviny je vždy laminární. Laminární proudění však může být buď deterministické, nebo chaotické [12]. Kritériem, které rozhoduje o režimu proudění je Lyapunovův (Ljapunovův) exponent. Obvykle se označuje nebo Ly. Lyapunovův exponent je veličina, která charakterizuje míru rozbíhání nekonečně blízkých trajektorií a určuje předvídatelnost systému. Pozitivní exponent je známka toho, že systém je chaotický. Lyapunovův exponent je definován následovně: 1 Z(t) = lim lim ln t Z 0 0 t Z 0 (8) Ljapunovův exponent t čas Z 0 počáteční odchylka mezi trajektoriemi Z(t) konečná vzdálenost mezi trajektoriemi Proudění ve sklářské peci Je vždy laminární a může být buď deterministické nebo chaotické. Deterministické proudění lze pozorovat ve zvláštních případech, jako například při průchodu šlíry kolem řady míchadel, ve válcovém homogenizátoru, nebo při průchodu skloviny plavicí lázní Float. Poslední případ můžeme demonstrovat na obr. 5. Na tomto obrázku je zobrazen vzorek skla (3 x 3200 mm), uříznutý přes celou šířku tažicí linky Float. Opticko-elektronickou cestou byl snímek upraven na obrázek daného formátu. Je vidět, že v okamžiku nátoku byly proudnice skla chaoticky promíseny. Po nátoku na cínovou lázeň se však již proudnice nemísily, ale těleso skla bylo plynule roztaženo do tabule skla uvedených rozměrů. Obraz chaotického proudění tedy zůstal díky deterministickému proudění zachován až na řezací linku. Jaké proudění je tedy ve sklářské peci žádoucí deterministické nebo chaotické? Záleží na okolnostech. Deterministické proudění uhladí sklovinu, všechny nehomogenity se srovnají do stejného směru a vytahují se do tenkých vláken nebo vrstviček. Chaotické proudění zase intenzivněji homogenizuje, způsobuje překřížení proudnic. Obr. 5 Tabule skla Float 3 mm x 3200 mm Sklář a keramik 1 2 /

8 Metody měření homogenity Zjišťování míry homogenity se provádí různými metodami. Nejčastějším důvodem je zajistit, aby na skleněném výrobku nebyly vidět šlíry. Lidské oko je velmi citlivé na rozdíly indexu lomu. Podle Dvořáka [13] je při pohledu proti vhodně strukturovanému pozadí (v imerzi) postřehnutelná změna indexu lomu , což odpovídá odchylce 0,003 % ZrO 2, nebo 0,025 % SiO 2, nebo 0,1 % Al 2 O 2. Bartuška [14] uvádí, že je viditelný gradient indexu lomu 10-5 mm -1, což odpovídá kolísání složení o 0,1 % hmot. Oko vidí ze vzdálenosti 25 cm šlíru 0,1 mm silnou. Pro kvantitativní posouzení se používá objektivních metod i různých pozorovacích pomůcek a srovnávacích standardů. Existuje řada metod studia šlír: podle tvaru, totální odraz, zbytkové napětí v okolí šlíry, lom světla na rozhraní šlíra-sklo, zviditelnění šlír pomocí interference a zástinu, určení gradientu indexu lomu, leptání šlír, mletí a separace v těžkých kapalinách, Beckeho linka, zebra test, šlírová metoda, metoda fázového kontrastu, metoda střihové interferometrie, interference použítím Mach Zehnderova interferometru s laserovým zdrojem, holografická interferometrie, střihová holografická interferometrie, prostorová filtrace obrazu, které jsou mimo rámec tohoto příspěvku. Ke zkoumání homogenity je také možno využít hustoty. Kolísání hustoty indikuje kolísání homogenity. K měření rozdělení hustoty ve vzorku se používá separace drti skla v těžkých kapalinách. Další vlastnost, které je možno využít ke zkoumání homogenity je křehkost skla. Sklo je podrceno, sítováno a sledováno složení frakcí. Existuje korelace mezi křehkostí a nehomogenitou. Šeljubského metoda Za objektivní metodu měření homogenity můžeme považovat metodu podle Šeljlubského. Princip metody spočívá v tom, že sklo se standardizovaným způsobem podrtí a drť se zalije kapalinou se stejným indexem lomu (Christiansenův filtr). Pokud není sklo homogenní dochází na hranicích zrn k odrazu a lomu což snižuje světelnou propustnost filtru. V praktickém provedení se filtr postupně ohřívá za současného měření propustnosti. Ohříváním se mění index lomu kapaliny a přibližuje se indexu lomu skla. Tím se zvyšuje světelná propustnost filtru do maxima, kdy jsou indexy lomu nejvíce vyrovnány. Dalším ohřevem se zase indexy lomu od sebe vzdalují. Pro výrobu průhledných laminátů je nutný shodný index lomu pryskyřice a skla. Aby nebyl laminát nežádoucím způsobem zabarven, musí být shoda indexu lomu pro více vlnových délek. Laminát je tedy také Christiansenovým filtrem. Závěry Nehomogenita skla je specifická tím, že je viditelná. V podstatě nevadí pozvolná nenáhlá změna složení, protože ta je prakticky neviditelná. Domníváme se, že nejvhodnější mírou nehomogenity je veličina volná energie nehomogenity pole. Jedná se o veličinu, odvozenou z termodynamických úvah, vyjadřující odchylku daného pole od homogenity. Výhodou nehomogenity definované z gradientu koncentrace je její objektivnost a současně praktická užitečnost, protože je také mírou toho, jak moc bude daná nehomogenita na výrobku vidět. Homogenizace skloviny může probíhat buď v režimu deterministického proudění nebo v režimu chaotického porudění. Deterministické proudění uhladí sklovinu. Všechny nehomogenity se srovnají do stejného směru a vytahují se do tenkých vláken nebo vrstviček. Když takovouto nehomogenitu krátce prohrábneme, zvýší se v této oblasti gradienty koncentrace a vzniknou výrazně viditelné šlíry, které výrobek kazí. Chaotické míchání je účinnější, neboť se sousední podíly od sebe nevzdalují jenom rozdílem rychlostí, ale i směrů. Bude tedy rychleji likvidovat nehomogenitu, počítanou podle Coopera. Chaotické proudění je žádoucí v případě intenzivní homogenizace, kdy nevadí přechodné zhoršení volné energie nehomogenity pole. Naopak pro finální operace je naprosto nevhodné. LITERATÚRA: 1] Novotný F.:, Míchání a homogenizace skloviny, XIII. mezinárodní konference Sklářské stroje, Liberec (2012). 2] Smrček A. a kol.: Tavení skla, Česká sklářská společnost, ISBN ] Pincus A.G., Davies D.H.: Batching In The Glass Industry, New York (1981), s. 52; Manring W. H., Bauer W. C.: Solid- Solid Mixing Efficiencies (1964). 4] Křesťan, Přednáška při příležitosti přejímání Sklářské ceny, Luhačovice (2006). 5] Cooper A.R.: Mixing and Flow in Glass Tanks, Journal of the American Ceramic Society 42 (2) (1959), s ] Pojman J.A., Chekanov Y., Masere J., Volpert V., Dumont T., Wilke H.: Effective interfacial tension induced convection in miscible fluids, , American Institute of Aeronautics and Astronautics. 7] Cahn J.W., Hilliard J. E.: Free Energy of a Nonuniform System. I. Interfacial Free Energy, J. Chem. Phys. 28 (258) (1958). 8] Roušar I., Nauman E. B.: A Continuum analysis of surface tenzion in nonequilibrium systems, Chemical Engineering Communications 129 (1) (1994). 9] Bessonov N., Volpert V.A., Pojman J. A., Zoltowski B. D.: Numerical simulations of convection induced by Korteweg stresses in miscible polymer-monomer systems, Microgravity sci. technol. 17 (1) (2005). 10] Chen C-Y., Meiburg E.: Miscible displacements in capillary tubes, Influence of Korteweg stresses and divergence effects, Physics of Fluids 14 (7) (2002). 11] Volfová A., Novák J.: Numerická analýza šíření světelných paprsků v izotropním optickém prostředí, ČVUT Praha Fakulta stavební, katedra fyziky (2007). 12] wikipedia.org/wiki/lyapunov_exponent 13] Dvořák V.: Homogenita skloviny a homogenizační systémy, Sklář sa keramik 49 (11) (1999). 14] Bartuška M.: Vady skla, Praha (2001). Lektor: Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 6 Studie

9 Proměny českého sklářství a bižuterního průmyslu za posledních 22 let Transformation of Czech Glass and Jewellery Industry in last 22 Years Vlastimil Hotař 1, Petra Rydvalová 2, Petr Nový 3, Irena Novotná 1 Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra sklářských strojů a robotiky, 2 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra podnikové ekonomiky a managementu, 3 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Předkládaný článek se zabývá analýzou stavu českého sklářství a bižuterního průmyslu, kterou autoři zpracovali v rámci studie pro Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Pro její realizaci byla využita data z vlastního jednorázového dotazníkového šetření vybraných oborových firem, školství, data z ČSÚ a především z Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. Cílem článku je podání souhrnné informace odborné veřejnosti o stavu ve sklářském průmyslu ČR. Text se zabývá změnami za posledních 22 let a hodnotí stav českého sklářského a bižuterního průmyslu v tomto období. Zabývá se také možnými dopady konce sklářských firem, současným stavem, vzdělávacím systémem, inovacemi a perspektivami sklářství v ČR. Volně navazuje na již uvedené články v tomto časopise, které se zabývají krizemi a konjunkturami ve sklářském průmyslu v letech 1700 až 1948 a vývojem sklářství v době socialismu [1, 2]. This article deals with analysis of Czech glass and costume jewellery industry. It was processed at the request of the Confederation of Industry of the Czech Republic. Data from single questionnaire of chosen specialized companies, Czech Statistical Office and finally data acquired from the Association of the Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic were used in this article. The aim is a presentation of summary information about the glass in the Czech Republic to professional public. Text occupies with the glass and costume jewellery industry transformation in last 22 years. It also evaluates current state of Czech glass industry, possible impacts of the failure of several glass companies, educational system, innovations and future perspectives of glass industry in the Czech Republic. The text is a loose sequel of previous articles published in this journal, which were dealing with crisis and booms in a glass industry during years and trends during socialism [1, 2]. V prvním čísle Skláře a keramika v roce 2011 vyšel článek s názvem Perspektivy českého sklářství [3]. Článek hodnotil stav českého sklářství od roku 1991 do roku 2009 v kontextu s historií a budoucností. V tu dobu mělo české sklářství za sebou nejhorší rok z pohledu statistických dat, rok Od té doby vykázalo české sklářství růst po dvou po sobě následujících letech. Následující text se o uvedený článek opírá a doplňuje informace z rozsáhlé analýzy sklářského průmyslu s názvem: Ekonomický, sociální a kulturní význam sklářského a bižuterního průmyslu v České republice [4]. Vývoj českého sklářství v posledních letech byl analyzován především na základě výroč ních zpráv Asociace sklářského a kera mického průmyslu České republiky [5] z let 2001 až Je vcelku obtížné definovat co je české sklářství. Jsou to firmy vlastněné výhradně českým kapitálem? Ve vyloženě českém vlastnictví je většina malých firem, několik středních a z velkých jen firma Preciosa, ostatní výrobci jsou vlastněni buď nadnárodními společnostmi, nebo za nimi stojí zahraniční kapitál. Globalizace v tomto ohledu české sklářství jednoznačně zasáhla. Tuto situaci ovšem nelze vnímat jako špatnou. Většina firem by bez začlenění do silné nadnárodní skupiny nebo bez silného kapitálu v současné situaci globální konkurence stěží obstála. Do českého sklářství je vhodné a jednodušší zahrnout všechny firmy na území České republiky, i proto, že produkci realizují především čeští zaměstnanci, kteří tak dávají do výroby část svého know-how. Jak bude ukázáno na následujícím textu, náplň práce dnešních českých sklářů se za poslední dobu velmi změnila. 1 České sklářství se změnilo Do sklářského průmyslu obecně patří celá škála výrobků a hlavně polotovarů, které jsou následně používány k dalšímu zpracování. Jejich využití je velmi rozdílné a s trochou nadsázky lze říci, že kromě základního principu technologie výroby, společných základních surovin a z toho vycházejících vlastností, často tyto produkty nic jiného nespojuje. Výrobky ze skla mají rozdílné využití a také diametrálně odlišné trhy. Uplatnění na trzích vyžaduje jiné marketingové nástroje i přístupy. Mimo jiné proto je ve statistikách Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky [3] sklo rozděleno do několika tzv. agregací. Pro pochopení změn je možné tyto agregace rozdělit do dvou skupin z pohledu jejich uplatnění: Sklo technického charakteru: tyto produkty jsou především polotovary pro další zpracování nebo součásti zařízení, jejich výroba je charakteristická vysokým podílem automatizace. Patří sem ploché sklo, obalové sklo, skleněná vlákna a ostatní sklo zahrnující laboratorní a laboratorní přístrojové sklo, technické kuličky, skleněné průmyslové aparatury, Sklář a keramik 1 2 /

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Jablonec nad Nisou, 15. října 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Ekonomické postavení Karlovarského kraje se zhoršuje Zvyšuje se HDP na 1 zaměstnaného Důležitým faktorem situace na trhu práce (tj. využití lidských zdrojů) je celkový ekonomický

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Cílem příspěvku: je představit připravovanou výstavu Sklo ne/tradičně jako způsob propagace technologií Proč zrovna

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá

Počet firem s optimistickou prognózou kolísá Tisková zpráva Průzkum: Malé a střední firmy hodnotí svou situaci stále příznivě, růst optimismu se však zastavil Praha, 18. října 2011 Malé a střední firmy v Česku hodnotí svou ekonomickou situaci v posledním

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE.

HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE. HODNOCENÍ VÝVOJE AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU V ČR ASSESMENT OF DEVELOPMENT OF THE CZECH AGRARIAN FOREIGN TRADE Vladimír Brabenec Anotace: Agrární zahraniční obchod ČR od roku 1994 vykazuje rostoucí

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM

VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM INFLUENCE OF CHOICE FACTORS ON TRANSPORT SYSTEM Rudolf Kampf, Eva Zákorová 1 Anotace: Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ)

ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ CHEMIE A CHEMIE SILIKÁTŮ (MATURITNÍ) Zakázka:

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Obsah: Vyjádření představenstva Asociace sklářského a keramického průmyslu

Obsah: Vyjádření představenstva Asociace sklářského a keramického průmyslu Obsah: Vyjádření představenstva Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR k situaci firem sdružených ve společnostech Bohemia Crystalex Trading, a.s. a Porcela Plus, a.s., které bylo zasláno Ing. M.

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV)

C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) 45 C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) je jedním z informačních systémů veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Rada pro

Více