OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Dominik PIROH Brno, 2015

2

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Dominik Piroh Název diplomové práce: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu Název práce v angličtině: Optimization of Insurance Protection of a Selected Entity Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Rok obhajoby: 2015 Anotace Předmětem této diplomové práce Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu je zhodnocení rizik vybraného podnikatelského subjektu, analýza vhodných pojistných produktů umoţňujících jejich krytí a následně na základě této analýzy navrţení optimálního mixu produktů pro krytí rizik subjektu. V první části se práce zaměřuje na teoretickou charakteristiku rizika, pojištění a jejich vzájemných souvislostí. Druhá část se zabývá teoretickou charakteristikou konkrétních produktů umoţňujících krytí rizik vybraného subjektu. Další část analyzuje vybraný subjekt, jeho rizika, preference na jejich krytí a stávající pojistnou ochranu. V poslední části jsou popsány a následně srovnány nabídky jednotlivých pojistitelů na krytí těchto rizik. Na základě těchto srovnání je v závěru práce vytvořeno doporučení konkrétního způsobu optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu. Annotation The subject of this thesis "Optimization of Insurance Protection of a Selected Entity" is to evaluate the risks of the selected business entity, to analyze appropriate insurance products enabling their coverage and subsequently on the basis of this analysis to design an optimal product mix to cover the risks of the entity. The first section focuses on the theoretical characterization of risk, insurance and their dependencies. The second section deals with the general characteristics of particular products enabling risk coverage of the selected subject. The next section analyzes selected entity, its risks, preferences for their coverage and existing insurance protection. In the last section there are described and consequently compared offers of individual insurers to cover these risks. Based on this comparison, in the conclusion there is created specific recommendation for ways to optimize insurance coverage of the selected entity. Klíčová slova Riziko, analýza rizik, řízení rizik, pojištění, pojistná ochrana, analýza pojistných produktů, optimalizace pojistné ochrany Keywords Risk, risk analysis, risk management, insurance, insurance protection, analysis of insurance products, optimization of insurance protection

6

7 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedl v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 27. dubna 2015 vlastnoruční podpis autora

8

9 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat vedoucímu mé diplomové práce Ing. Svatoplukovi Nečasovi, Ph.D. za odborné rady, připomínky a pomoc při zpracování této práce. Dále bych rád poděkoval oběma jednatelům vybraného subjektu za ochotu a poskytnutí informací, na jejichţ základě mohla být tato práce vytvořena. Díky patří rovněţ i zaměstnancům jednotlivých pojišťoven za jejich čas strávený vytvářením nabídek pro tuto práci. Velké díky patří také mým nejbliţším za podporu při studiu a také při psaní této práce.

10

11 OBSAH ÚVOD 13 1 Rizika a pojištění jako možnost jejich krytí Definice rizika Klasifikace rizik Riziko pojistitelné a nepojistitelné Riziko spekulativní a skutečné Risk management Analýza rizik Opatření proti riziku Klasifikace rizik podle jejich velikosti Zpŧsoby krytí podnikatelských rizik Samopojištění Dohoda o vzájemné pomoci Tvorba společných finančních fondů Soukromé pojištění Pojištění a zpŧsoby jeho klasifikace Pojištění podle formy vzniku Pojištění podle předmětu pojištění Pojišťovací makléř a optimalizace pojistné ochrany subjektu 22 2 Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Pojištění majetku Pojištění budov Pojištění strojů a strojních zařízení Pojištění vozidel Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Havarijní pojištění Pojištění přepravy zboţí Pojištění odpovědnosti podnikatelŧ Pojištění odpovědnosti za věci převzaté Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 32 3 Vybraný subjekt - jeho rizika a jejich pojištění Popis subjektu Rizika související s činností a majetkem daného subjektu Současný stav pojistného krytí Pojištění motorových vozidel Pojištění majetku Kritéria společnosti pro výběr pojišťovny 38 4 OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY SUBJEKTU NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU ANALÝZA NABÍDEK OD VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN PRO POVINNÉ RUČENÍ Povinné ručení nabízené pojišťovnou Slavia Povinné ručení nabízené pojišťovnou Triglav Povinné ručení nabízené pojišťovnou Kooperativa Povinné ručení nabízené Českou pojišťovnou Zhodnocení jednotlivých nabídek povinného ručení Analýza nabídek od vybraných pojišťoven pro havarijní pojištění Havarijní pojištění nabízené pojišťovnou Kooperativa Havarijní pojištění nabízené pojišťovnou Generali Havarijní pojištění nabízené pojišťovnou Triglav 66

12 4.2.4 Havarijní pojištění nabízené Českou pojišťovnou Zhodnocení jednotlivých nabídek havarijního pojištění Analýza nabídek od vybraných pojišťoven pro pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu nabízené Českou pojišťovnou Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu nabízené pojišťovnou Kooperativa Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu nabízené ČSOB pojišťovnou Zhodnocení jednotlivých nabídek pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Analýza nabídek od vybraných pojišťoven pro pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou zaměstnavateli Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od pojišťovny Kooperativa Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od České pojišťovny Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli od pojišťovny Generali Zhodnocení jednotlivých nabídek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli Návrh optimalizace pojistné ochrany 87 ZÁVĚR 89 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 91 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 94 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 96 SEZNAM PŘÍLOH 97

13 ÚVOD Lidská společnost je dennodenně vystavována jednotlivým nebezpečím, kterým musí po dobu celé své existence čelit. Bohuţel si tato nebezpečí ani neuvědomujeme, dokud nás negativně nezasáhnou, a to i přesto, ţe většina z těchto rizik mohou mít pro naše ţivoty či finanční zdraví podniku nedozírné následky. Toto aktivní řízení rizika má v podnikatelské sféře na starost risk management. Jeho úkolem je rozpoznat rizika, provést jejich zhodnocení a navrhnout opatření, jak tato rizika eliminovat či alespoň zmírnit. I přesto, ţe důsledky nahodilých událostí mají tendenci se zvětšovat, tak je moţné risk manaţerem tato rizika alespoň předvídat; není však jasné, kdy nastanou a zda vůbec. S postupem času je stále více kladen důraz na práci s těmito riziky. V dnešním světě existuje hned několik moţných způsobů, jak eliminovat jejich následky. V posledních letech je však v této souvislosti nejvíce skloňováno právě pojištění. I přesto, ţe osoby a podnikatelské subjekty vyuţívají zejména pojištění, tak není zaručeno, ţe je toto pojištění nastaveno správně. Přitom předjímání moţných rizik a tedy dopadů zejména na podnik hraje důleţitou roli, neboť škody vzniklé těmito riziky mohou být pro podnik likvidační. Následující kapitoly textu mají tedy za úkol seznámit čtenáře s riziky, která mohou běţně ohroţovat podnikatelský subjekt, načeţ se seznámíme s celou řadou způsobů, jak je moţné tato rizika zvládnout. V oblasti pojišťovnictví si pak ukáţeme nejvyuţívanější produkty, které podnikatelské subjekty nejčastěji vyuţívají. Cílem této diplomové práce pak bude charakterizovat činnost vybraného subjektu, zhodnotit rizika této činnosti a jejich současné pojistné krytí v rámci subjektu. Následně bude cílem zjistit v součinnosti s tímto subjektem jeho preference ve vztahu k pojištění a analyzovat pojistné produkty vybraných pojišťoven umoţňující realizaci těchto preferencí. Na základě toho bude provedeno doporučení pro pojištění a bude sestaven návrh optimálního pojistného krytí vybraného subjektu. Z důvodu přehlednosti této práce bude text rozdělen do několika kapitol. První kapitola textu bude tedy zaměřena na vytvoření teoretické základny pro další části práce. Další kapitola se pak bude týkat pojištění, tedy právě jedné z forem pokrytí těchto rizik. Zde budou charakterizovány jednotlivé pojistné produkty podnikatelských subjektů, které se budou vztahovat k vybrané společnosti. Tyto teoretické poznatky pak budou vyuţity ve třetí kapitole. Třetí kapitola se bude zabývat konkrétním vybraným subjektem. Po jeho krátkém představení budou analyzována moţná rizika, jejichţ existence souvisí s jeho podnikatelskou činností. Následně se zaměříme na současný stav pojistné ochrany zjištěné díky dotazníkovému šetření, z něhoţ vyplyne i postoj subjektu k pojistné ochraně. 13

14 V poslední kapitole bude provedena analýza konkrétních nabídek pojistných produktů komerčních pojišťoven, vztahující se k podnikatelské činnosti společnosti. Následné doporučení pro kaţdý typ z onoho pojištění pak bude vycházet ze scoring modelu, ve kterém budou zohledněna kritéria a jejich důleţitosti z pohledu společnosti. Na základě těchto výstupů pak bude představeno konkrétní řešení pojistné ochrany pro jednotlivá rizika. Toto řešení nám pak pomůţe k vytvoření návrhu na optimální pojistnou ochranu pro vybraný subjekt. Diplomová práce bude zpracována za pouţití metod deskripce, analýzy (s vyuţitím dotazníku a následně metody řízeného rozhovoru) a komparace (s vyuţitím scoring modelů). 14

15 1 Rizika a pojištění jako moţnost jejich krytí Riziko představuje jak pro jednotlivce, tak pro podnikatelský subjekt moţnou odchylku od očekávaného stavu, ať se jiţ jedná o odchylku pozitivní či negativní. V této kapitole je tedy cílem seznámit čtenáře s teoretickým základem nutným pro zkoumání a k optimalizaci rizik v dalších částech této práce. V následujících stránkách bude tedy charakterizováno blíţe riziko, jeho řízení a jak riziko souvisí s pojištěním. 1.1 Definice rizika Autoři vytvořili celou řadu definic pro pojem riziko. Milík Tichý ve své publikaci Ovládání rizika definuje pojem riziko jako například: nebezpečí vzniku nějaké újmy; pravděpodobná hodnota ztráty vzniklé nositeli, popř. příjemci rizika realizací scénáře nebezpečí, vyjádřena v peněţních nebo jiných jednotkách; moţná nejistá událost nebo situace, která můţe mít záporný nebo kladný účinek na cíle projektu. 1 Vladislav Páleník a kolektiv pak definují riziko ve své knize Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik například takto: riziko je kombinace nebezpečí; riziko je nepředvídatelnost tendence k tomu, ţe se skutečné následky mohou lišit od předpovídaných následků; riziko je moţnost vzniku nešťastné události. 2 I přesto ţe je zde nespočet definic pro tento pojem, můţeme říci, ţe všechny mají společnou podstatu a to nahodilou a nepředvídatelnou budoucnost. Z výše uvedených definic je patrné, ţe riziko je úzce propojeno s nebezpečím, avšak v dnešní době jsou tyto dva pojmy chápany spíše jako totoţné. Je tedy na místě se blíţe seznámit také s pojmem nebezpečí. Nebezpečí je podobný výraz, který v obecné představě je velmi blízký pojmu riziko. Zákon pouţívá opět specifičtější vyjádření a to pojistné nebezpečí. Pro účely pojišťovnictví a zákona se snaţíme přidrţet významu, ţe pojistným nebezpečím je moţná příčina vzniku pojistné události. 3 1 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xxvi, 396. ISBN Str PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xxvi, 396. ISBN Str

16 1.2 Klasifikace rizik Rizika mohou být členěna dle různých kritérií, takţe se můţe stát, ţe jednotlivá rizika mohou být zařazena ve více kategoriích. Rizika se zpravidla rozdělují dle příčiny a pravděpodobnosti jejich vzniku, jejich velikosti, místního, věcného a časového působení a potencionálního zdroje Riziko pojistitelné a nepojistitelné Aby vůbec jednotlivá rizika mohla být přijata do pojištění a my s nimi mohli tedy v této práci dále pracovat, je potřeba si nejprve popsat blíţe rizika pojistitelná a nepojistitelná. Pojistitelná rizika musí splňovat 4 kritéria 4 : riziko musí být identifikovatelné; riziko musí být vyčíslitelné; riziko musí být nahodilé; riziko musí být ekonomicky přijatelné. Pro označení rizika jako pojistitelné je nutné identifikovat příčinu události a také vyčíslit ztrátu plynoucí z této události. Neexistencí moţnosti vyčíslit tuto ztrátu by pak nebylo moţné pojištění po ekonomické stránce realizovat. Ekonomicky přijatelná rizika jsou pak taková rizika, která danou pojišťovnu nezatíţí ve velkém rozsahu po ekonomické stránce v případě události a budou tedy moţné dostat svým závazkům. Tedy časově a plošně rozloţená rizika. Nahodilý jev je takový, u kterého nevíme, zda vůbec nastane. 5 Pokud dané riziko nesplňuje jedno z těchto kritérií, jedná se o nepojistitelné riziko Riziko spekulativní a skutečné Tato klasifikace rizik se týká nejistoty výsledků. V případě těchto rizik rozlišujeme mezi situacemi, kdy existuje pouze moţnost ztráty, a s těmi situacemi, kdy můţe být výsledkem také zisk. 6 Spekulativní riziko, označováno také jako upside risk, je podstupované s cíleným záměrem, kdy motivem je zisk z rizika. Vyznačuje se tím, ţe na ně ţádný pojistitel nikoho nepojistí. 7 Skutečná rizika s sebou nesou ztrátovou nebo přinejlepším vyrovnanou situaci. Výsledek 4 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xxvi, 396. ISBN Str

17 může být pro nás pouze nepříznivý, jinak se dostaneme do stejné situace, v jaké jsme byli, než událost nastala. 8 Pro podnikatelské subjekty je dále moţno členit rizika také z hlediska fungování jednotlivých oblastí podniku. Příkladem klasifikace rizik ve výrobním podniku můţe být následující členění: rizika výrobní vyplývají z moţnosti poruch jak ve výrobních postupech a zařízeních, tak i ve vstupních materiálech či výrobcích; rizika sociální popisují rizika spojené se zaměstnanci a pracovního kolektivu; rizika ekonomická souvisejí s ekonomickou situací podniku, stavem pasiv a aktiv; rizika obchodní předpokládající poruchy v prodeji výrobků a sluţeb; rizika informační objasňují poruchy v informačních procesech; rizika technologická navazují na moţnost poruch v inovační činnosti podniku Risk management Jak jiţ bylo avizováno v úvodu, jsou podnikatelé vystavováni stále většímu počtu rizik a nebezpečí, které by mohly ohrozit budoucí vývoj jejich činnosti. Je tedy potřeba identifikovat jednotlivá rizika ohroţující danou společnost a adekvátně je zanalyzovat, vyhodnotit jejich charakter a dopad hrozeb na aktiva podniku. Tato disciplína se nazývá risk management, tedy řízení rizik Analýza rizik Analýza rizika je základním prvkem rizikového inženýrství a je nutnou podmínkou rozhodování o riziku, a tedy základním procesem v managementu rizika. 10 Při analýze je důleţité nejprve identifikovat a popsat hrozící rizika, pravděpodobnost, s jakou by mohlo dojít k jejich realizaci, a rozsahu ztrát, které by měly nepříznivý výsledek. Samozřejmě cílem analýzy je minimalizace moţných škod. Analýza rizik spočívá ve 3 otázkách, které bychom si měli na počátku kaţdé analýzy klást: 11 Jaké poruchy mohou ve vyšetřovaném objektu nebo procesu vzniknout? Jak často mohou poruchy vzniknout? Co všechno se můţe po vzniku poruchy stát? 8 PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 236 s. ISBN , Str TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xxvi, 396. ISBN Str TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xxvi, 396. ISBN Str

18 Analýza rizik se pak zpravidla sestává z těchto činností: identifikace aktiv popisuje, co vše má pro subjekt nějakou hodnotu; stanovení hodnoty aktiv a jejich významu pro subjekt; identifikace hrozeb a slabin podnikatelského subjektu určení situací, které mohou vést k nepříznivému dopadu subjektu a vytýčení případných slabin daného subjektu; stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti určení pravděpodobnosti výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči hrozbě Opatření proti riziku Vzhledem k tomu, ţe riziko bylo v předchozích oddílech jiţ identifikováno, je potřeba si ukázat, jak toto riziko sníţit, respektive zcela eliminovat. Bohuţel se však mnohá rizika omezit nebo dokonce odstranit nedají. Je tedy potřeba zváţit veškeré okolnosti, tedy především finanční a lidské zdroje, které ovlivňují daný subjekt. Teprve rozborem výsledků analýzy rizika dospějeme k nutnosti učinit nějaké rozhodnutí o volbě opatření proti riziku. 13 Autor Tichý ve své knize Ovládání rizika popisuje čtyři strategie rozhodování o riziku: 14 strategie Take označována také jako nulová strategie, jeţ popisuje situaci, kdy subjekt je srozuměn s náklady, které mohou vzniknout realizací nebezpečí. V případě realizací těchto nebezpečí, je subjekt připraven krýt vzniklé škody z vlastních rezerv; strategie Treat v tomto případě má ošetření rizik tři základní formy, a to prevenci, diverzifikaci a alokaci. V případě prevence se jedná o sniţování nebo eliminaci rizik v portfoliu, diverzifikace má pak za cíl přeskupení anebo i zvětšení počtu rizik v portfoliu za účelem sníţení celkového rizika. Alokace pak popisuje rozmístění rizik, aby se dala účinně ovládat; strategie Transfer jedná se o přenesení rizika na třetí osobu za úplatu. V případě přenesení rizika na pojistitele se úplatou myslí pojistné; strategie Terminate tato strategie popisuje krajní situaci, kdy dojde k ukončení projektu z obavy před realizací nebezpečí Klasifikace rizik podle jejich velikosti Klasifikovat rizika lze také podle jejich velikosti, a to jak z pohledu závaţnosti, tak také jejich četnosti. Závaţností se v tomto případě myslí např. velikost nákladů vynaloţených na škodní událost nebo velikost ztráty z přerušeného provozu. Rizika mohou být rozdělena do pětistupňového systému, který obsahuje zanedbatelné riziko, malé, střední či velké riziko aţ riziko katastrofické. 12 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 270 s. ISBN Str TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xxvi, 396. ISBN Str TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xxvi, 396. ISBN Str

19 Zanedbatelné riziko (M) představuje zanedbatelný náklad pro překonání vzniklých škod. Nebude tedy třeba čerpat finanční rezervy a rozsah škod nemá vliv na výrobní proces. Malé riziko (S) vzhledem k jiţ malému nákladu na překonání vzniklých škod je zapotřebí čerpání finančních rezerv. Na výrobní proces má rozsah škody jen malý vliv. Střední riziko (V) v tomto případě je výrobní proces zpomalený a náklady na vyrovnání škod jsou jiţ znatelné a je zapotřební čerpání finančních rezerv. Velké riziko (Z) představuje vysoké poškození hmotných a jiných hodnot podniku nebo občana. Odstranění škod je moţné jen vyuţitím velké části finančních a hmotných rezerv. Katastrofické riziko (K) - dochází k mimořádně rozsáhlým škodám na majetku či jiných hodnotách podniku. Často dochází v případě katastrofického rizika k nutnosti uhrazení vzniklých škod za pomoci jiných forem financování. 15 Obrázek č. 1: Pětistupňový systém členění rizik dle velikosti Zdroj: MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 236 s. ISBN , Str Zpŧsoby krytí podnikatelských rizik Existuje několik způsobů, kterými mohou organizace krýt případné škody z realizace nebezpečí. Jedná se o samopojištění, dohodu o vzájemné pomoci, tvorbu společných finančních fondů a v neposlední řadě o komerční pojištění Samopojištění Pod pojem samopojištění řadíme vlastní zdroje a úvěr. Tyto organizace se rozhodly pro samopojištění, protože jim připadá, že jsou finančně dostatečně silné, aby tyto škody unesly, a protože jejich náklady, které převádějí do fondu, jsou nižší než výše komerčního pojistného, jelikož ušetří administrativní náklady pojistitele a jeho zisk. 16 Mezi výhody samopojištění 15 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 236 s. ISBN , Str PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str

20 patří například zainteresovanost na kontrole rizika a ztrát, nezvyšování nákladů v případě nepříznivého škodního průběhu anebo neexistence vzniku sporů s pojistitelem ohledně škod Dohoda o vzájemné pomoci Jedná se o dohodu mezi partnery, dodavateli apod., ve které se účastníci zavazují, ţe se budou spolupodílet na škodách, které kterýkoli z nich utrpí, anebo ţe si vzájemně pomohou při jejich odstraňování Tvorba společných finančních fondŧ Tento způsob krytí rizik je kombinací předešlých dvou, kdy se více podnikatelů (firem) podílí na vytváření společných finančních zdrojů. Tyto prostředky jsou pak pouţity jen na předem definované ztráty, a to do předem definované výše pro kaţdého zúčastněného. Tento způsob krytí rizik slouţí pro malá a střední rizika Soukromé pojištění Při tomto způsobu krytí rizik jsou z pojistného, tedy z příspěvků účastníků, tvořeny rezervy na vzniklé škody, které jsou pak přerozdělovány těm, kteří utrpí škodu. Pojištění se v zásadě vztahuje na události, jejichţ vznik závisí na náhodě, je neurčitý, ale pravděpodobný Pojištění a zpŧsoby jeho klasifikace Pojištění je dnes jiţ součástí kaţdé ekonomiky. Jeho účelem je zabezpečit se před událostmi, které nelze ovlivnit a které by mohly způsobit škodu. Z právního hlediska je pojištění závazkovým právním vztahem, v němž mají účastníci rovné postavení. Pojištění je zároveň vztah, ve kterém pojišťovna na sebe přebírá závazek, že pojištěnému uhradí újmu, která mu vznikla ve smyslu pojistných podmínek. 21 Z důvodu nabídky vysokého mnoţství pojistných produktů pojišťoven je lepší tyto pojistné produkty klasifikovat, aby tím bylo dosaţeno optimálního výběrů pojistného krytí. Mezi nejčastější hlediska patří forma vzniku pojistných vztahů, odvětví pojištění nebo délka trvání pojištění PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 236 s. ISBN , Str MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 236 s. ISBN , Str Tamtéţ. Str ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str Podle ČEJKOVÁ, V., ŠEDOVÁ, J., ČAPKOVÁ D.: Pojišťovnictví; 1. vydání, Brno: MU, 2001, 177 s, ISBN , Str

21 1.5.1 Pojištění podle formy vzniku Při této klasifikaci vycházíme z podnětu, který nás vedl k uzavření pojištění. Rozlišujeme tedy pojištění smluvní a zákonné. Smluvní pojištění dále členíme na dobrovolné a povinné. 23 smluvní dobrovolné pojištění jedná se o typ pojištění, kde se zúčastněné strany rozhodnou pouze na základě své vlastní vůle. V tomto případě si obě smluvní strany určují, na jaká rizika je pojištění sjednáno. Pro pojistníka to tedy znamená moţnost volit mezi pojistiteli a zvolit tedy nejvýhodnější produkt s ohledem na výši pojistného, pojistných částek, pojistných podmínek atd. Pojistný vztah vzniká uzavřením pojistné smlouvy. Pojistitel zde můţe přihlíţet k bezeškodnímu průběhu, tedy k malusu či bonusu. Můţeme sem zařadit například havarijní pojištění či pojištění domácnosti. 24 smluvní povinné pojištění i v tomto případě je pojistný vztah zaloţen na pojistné smlouvě, opět včetně dobrovolného výběru jednoho z pojistitelů a tedy nejvhodnějšího produktu. Smluvní povinné pojištění je vymezeno právním předpisem, který striktně vymezuje činnosti, na které je nutné uzavřít pojistnou smlouvu s pojišťovnou. Důvodem je řádné a včasné uspokojení nároků na škodu vzniklou právě z výkonu takové činnosti. V tomto případě se jedná například o činnost lékařů, auditorů, daňových poradců aj., od roku 2000 je to pak zejména pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. 25 zákonné pojištění - v případě zákonného pojištění vzniká pojistný vztah na základě právního předpisu. Pojistná smlouva se tedy neuzavírá. Pojištění vzniká přímo ze zákona splněním určité podmínky, bez ohledu na vůli jeho účastníků. Příslušná právní norma pak rovněţ vyjmenovává výši pojistného, pojistné podmínky atd. Mezi takové pojištění patří zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Pojištění podle předmětu pojištění Dalším základním členěním je podle předmětu pojištění, podle kterého se rozlišuje pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění osob. Pojištění majetku - spadá do oblasti neţivotního pojištění a pokrývá tedy riziko pro případ vzniku škody a ztráty na majetku, vyplývající z poškození, zničení, ztráty či odcizení pojištěného majetku fyzických či právnických osob. Mohou být rozdělena na pojištění movitého majetku, nemovitého majetku a pojištění zájmů. Majetkem se rozumí jakákoliv samostatná věc, případně soubor věcí, které jsou ve vlastnictví pojistníka. Mezi základní 23 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str Tamtéţ. Str Tamtéţ. Str ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str

22 produkty pojištění majetku jsou zařazovány např. pojištění domácností, pojištění staveb, pojištění motorových vozidel, zemědělských rizik aj. 27 Pojištění odpovědnosti za újmu toto pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na majetku, zdraví nebo zájmech třetích osob. Mezi nejznámější produkty zde patří pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidlo, známé také jako povinné ručení. Dále je zde zařazena také odpovědnost za újmu způsobenou při výkonu povolání, popřípadě také v ČR jediné zákonné pojištění, a to pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 28 Pojištění osob toto pojištění kryje předpokládané rizika související s ţivotem fyzických osob, tedy případy jejich poškození, úmrtí či doţití se určitého věku. Pojistitel vyplatí dohodnuté pojistné částky v případě, ţe se pojištěný doţije data konce pojištění, data dohodnutého ve smlouvě, případně při předčasné smrti. Toto pojištění ale také slouţí k pojištění změny zdravotního stavu, jeţ zahrnuje pojištění pro případ úrazu, váţných onemocnění, pracovní neschopnosti, invalidity aj. 1.6 Pojišťovací makléř a optimalizace pojistné ochrany subjektu V dnešní době je k optimalizaci pojistné ochrany subjektu zpravidla vyuţíván zprostředkovatel, a to z důvodu jeho vysoké informovanosti o pojistných produktech, které pojistný trh nabízí. Je zřejmé, ţe zprostředkovatel bude vyuţíván zejména pro střední a větší subjekty, kde je potřeba zabezpečit pojistnou ochranu více pojistnými produkty. Pokud bude vyuţito sluţeb pojišťovacího zprostředkovatele, je moţné, ţe dokáţe uzavřít pojistné smlouvy za daleko výhodnějších podmínek, jelikoţ umísťuje velký objem svých obchodů. V České republice upravuje činnost zprostředkovatelů zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. 29 Kaţdý působící pojišťovací zprostředkovatel musí prokázat odbornou způsobilost, kterou je chápan soubor všeobecných a odborných znalostí, nezbytných pro výkon činnosti. 30 Podle jiţ výše uvedeného zákona smí na území České republiky provozovat zprostředkovatelskou činnost tyto právnické nebo fyzické osoby: vázaný pojišťovací zprostředkovatel; pojišťovací agent; výhradní pojišťovací agent; pojišťovací makléř; podřízený pojišťovací zprostředkovatel; nebo 27 Tamtéţ, Str PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN , Str Tamtéţ, Str

23 pojišťovací zprostředkovatel, jehoţ domovským členským státem není Česká republika. 31 V hierarchii pojišťovacích zprostředkovatelů se nejvýše nachází pojišťovací makléř. Pokud se zájemce o pojištění rozhodne vyuţít sluţeb pojišťovacího makléře, stává se pak jeho klientem. Pojišťovací makléř se tak zavazuje zpracovat komplexní analýzu jeho pojistných rizik, vytvořit návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytovat konzultační a poradenské činnosti, provádět správu uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv a spolupracovat při likvidaci pojistných smluv. 32 Nezávislý makléř musí zvládnout nové informační technologie, aby byl schopen zpracovat nabídky více pojišťovacích společností. 33 K zamezení nekalého jednání ze strany makléřů a makléřských společností, vytvořila Česká asociace pojišťoven Kodex etiky, který popisuje zásady chování všech účastníků v těchto obchodně-právních vztazích. 34 Kaţdý pojišťovací makléř, který chce vykonávat tuto činnost, musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem činnosti pojišťovacího zprostředkovatele. Limit pojistného plnění je zákonem určen nejméně na EUR pro kaţdou pojistnou událost nebo EUR pro souběh více pojistných událostí v jednom roce Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných události a o změně ţivnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 32 Tamtéţ. 33 JANATA, Jiří. Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2004, 87 s. ISBN , Str Tamtéţ, Str Tamtéţ. 23

24 24

25 2 Pojištění prŧmyslových a podnikatelských rizik Vzhledem k tomu, ţe se tato práce zabývá optimalizací pojistného krytí vybrané společnosti, je vhodné v textu práce uvést, jaké moţnosti krytí podnikatelských rizik se nabízejí. Nejdříve si rozdělíme jednotlivé druhy pojištění a v následujících kapitolách se pak budeme jednotlivými druhy pojištění zabývat podrobněji. Seznámíme se tedy s nejčetněji vyuţívaným pojištěním v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik, mezi které patří majetková pojištění, pojištění odpovědnosti a také pojištění motorových vozidel. 2.1 Pojištění majetku Primárním cílem pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí, ať uţ na movitém nebo nemovitém majetku fyzických či právnických osob, přičemţ do skupiny nemovitého majetku patří pozemky a stavby pevně spojené se zemí. Veškerý ostatní majetek se označuje jako majetek movitý. Věci movité jsou zpravidla pojišťovnami ještě dále členěny na věci cizí, věci vlastní a vlastní zásoby. Mezi věci cizí řadíme věci uţívané, kde se jedná například o leasing, věci vypůjčené na základě výpůjční smlouvy a věci převzaté, které podnikatel převzal za účelem opravy či ke zpracování. Vlastní věci jsou pak ty věci, které jsou ve vlastnictví pojištěného. Mezi vlastní zásoby jsou řazeny suroviny, materiál, nedokončená výroba, zboţí a polotovary. 36 U pojištění majetku je nezbytné, aby pojistná částka pojištěné věci odpovídala skutečné hodnotě. V opačném případě můţe dojít k podpojištění, respektive přepojištění dané věci. O podpojištění hovoříme tehdy, je-li předmět pojištěn na niţší částku, neţ je jeho vlastní hodnota. Stane-li se tak, pak pojistné plnění, které bude v případě pojistné události vyplaceno, bude kráceno ve stejném poměru, v jakém byla částka, na níţ bylo pojištění sjednáno, ke skutečné hodnotě pojištěné věci. Přepojištěním se pak rozumí stav, kdy pojištěná věc je pojištěna na vyšší hodnotu v pojistné smlouvě, neţ kterou ve skutečnosti daná věc má. 37 Jelikoţ majetek je ohroţován velkým počtem rizik, je potřeba některá z nich definovat. Pojištění pro případ zničení anebo poškození věci ţivelní událostí se povaţuje za základ pojistné ochrany nejen v majetkovém pojištění. Základní ochranou je tzv. FLEXA, coţ je pojištěni pro případ poţáru, uderu blesku, výbuchu a pádu letadla. Pojišťovny si pojmy uvedené v pojistných podmínkách definují samy, i tak lze ale mezi pojišťovnami vysledovat určitou analogii. Allianz pojišťovna, a.s. popisuje některá rizika takto: požárem se rozumí oheň, který vznikl nebo se rozšířil mimo určené ohniště. Pojistnou událostí z důvodu tohoto pojistného nebezpečí je i poškození nebo zničení pojištěného 36 ČEJKOVÁ, Viktória, František ŘEZÁČ a Aleš ZUZAŇÁK. Pojištění pro podnikatele. 1.vyd. Břeclav: Moraviapress, 1998, 212 s. ISBN , str Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Allianz pojišťovny a.s., str [online]. [cit ], dostupné z: 25

26 majetku působením hasební látky použité při přiměřeném zásahu proti požáru nebo stržením stavebních součástí při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků; úderem blesku se rozumí bezprostřední přechod blesku na pojištěný majetek, tj. přímý zásah blesku, při němž proud blesku zcela nebo zčásti prochází pojištěným majetkem a který zanechá prokazatelně viditelné stopy. V případě věcí hmotných movitých (dále jen věci movité) umístěných mimo budovu musí poškozený majetek vykazovat prokazatelné známky poškození bleskem; výbuchem se rozumí náhlý projev roztažnosti plynů nebo par navenek. Za výbuch tlakové nádoby se považuje roztržení její stěny v takovém rozsahu, že dojde k náhlému vyrovná- ní tlaku uvnitř a vně nádoby; zřícením letadla se rozumí náraz nebo zřícení letadla (letounu, vrtulníku, kluzáku, volného balonu), jeho části nebo nákladu; vichřicí se rozumí proudění vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti min. 75 km/hod; vodou z vodovodního zařízení se rozumí voda a vodní pára nebo jiná tekutina unikající z vodovodního zařízení nebo jeho příslušenství v důsledku náhlé poruchy, náhlého porušení integrity vodovodního zařízení nebo jeho příslušenství; povodní se rozumí: a) zaplavení místa pojištění vodou, která vystoupila z břehů vodního toku nebo vodního díla následkem přírodních jevů (deště, tání, chodu ledů apod.), b) příval vody způsobený poruchou vodního díla; záplavou se rozumí: a) zaplavení místa pojištění způsobené v důsledku nedostatečného odtoku atmosférických srážek, které vytvoří souvislou vodní plochu, b) příval vody způsobený deštěm; náhlým sesuvem hornin a zemin se rozumí přírodní- mi vlivy zapříčiněné náhlé sesutí nebo zřícení zeminy nebo horniny; tíhou sněhu se rozumí poškození stavebních součástí působením statické nebo kinetické tíhy sněhu nebo ledové vrstvy; nárazem vozidla se rozumí náraz motorového nebo nemotorového vozidla, kolejového vozidla, vozidla lanových drah nebo jeho nákladu; zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané geofyzikálními procesy v zemském nitru. Zemětřesení platí za prokázané, pokud pojištěný předloží důkaz o tom, že zemětřesení dosáhlo v místě pojištění minimálně 6. stupně makroseismické stupnice MSK I přesto ţe ţivelní rizika jsou většinově krytými riziky, tak majetek lze pojistit také například proti krádeţi vloupáním, eventuálně riziku vandalismu. Allianz pojišťovna, a.s. definuje krádeţ vloupáním jako odcizení, poškození nebo zničení pojištěného majetku poté, co bylo 38 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Allianz pojišťovny a.s., str [online]. [cit ], dostupné z: 26

27 prokazatelně překonáno ochranné zabezpečení v místě pojištění. Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení pojištěného majetku osobou jinou, neţ je pojistník a pojištěný, osoba jim blízká anebo osoba ţijící s pojištěným ve společné domácnosti. Škoda způsobená vandalismem nemusí být hlášena Policii ČR Pojištění budov Pojištění budov můţe být sjednáno jak pro pojištění ţivelních nebezpečí, viz předchozí oddíl, nebo se sjednává také jako sdruţené pojištění obsahující i další rizika, která mohou ohroţovat pojištěnou budovu. 40 Výše pojistného závisí na tom, zda je pojištění uzavřeno na časovou nebo novou hodnotu. Novou hodnotou, respektive novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Časová hodnota, respektive cena je pak nová cena věci sníţená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. 41 Pojištění se především sjednává tzv. na plnou hodnotu, coţ většinou znamená, ţe je sjednané na co nejpřesnější hodnotu pojištěné věci pomocí stanovené pojistné částky. U pojištění budov jsou pojištěny také jeho přístavky, ploty, zdi, vrata, chodníky aj. V případě, ţe máme zájem, aby hodnota budov kopírovala také inflaci, je potřeba sjednat v pojistné smlouvě tzv. indexaci. Vzhledem k tomu, ţe pojištění budov v sobě nezahrnuje také pojištění souborů předmětů, slouţící k potřebě a spotřebě jejich členů, tak se toto pojištění zpravidla kombinuje také s pojištěním movitého majetku v budově Pojištění strojŧ a strojních zařízení Tímto typem pojištění se pojišťují jak stacionární, tak i mobilní a speciální stroje a zařízení, včetně jejich příslušenství. Pojištěny jsou stroje a jiná zařízení proti náhlému poškození nebo zničení nahodilou událostí a stroj tedy není funkční. Pojištění tedy zahrnuje pojištění pro případ poškození strojů a strojních zařízení způsobenou jejich přepravou, nesprávnou obsluhou údrţbou a opravou, poškození při přepravě na místo montáţe včetně poškození při přemístění na určené pracoviště apod. 42 Vyloučeny jsou tedy škody způsobené opotřebením strojů, korozí, ţivelních událostí apod. 2.2 Pojištění vozidel Pojištění vozidel v České republice upravují dva druhy pojištění. Prvním z nich je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a druhé je havarijní pojištění. Havarijní 39 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Allianz pojišťovny a.s., str [online]. [cit ], dostupné z: 40 MAJTÁNOVÁ, Anna, DAŇHEL, Jaroslav, DUCHÁČKOVÁ, Eva a Eva KAFKOVÁ. Pojišťovnictví teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN , Str. 155, vlastní překlad 41 PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str MAJTÁNOVÁ, Anna, DAŇHEL, Jaroslav, DUCHÁČKOVÁ, Eva a Eva KAFKOVÁ. Pojišťovnictví teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN , Str. 155, vlastní překlad 27

28 pojištění řadíme mezi smluvní dobrovolná pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla naopak mezi pojištění smluvní povinná. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel slouţí ke krytí škod tímto vozidlem způsobených. Havarijní pojištění pak kryje škody, které jsou způsobeny na vlastním vozidle Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (označováno slangově také jako povinné ručení) je jedním ze základních druhů pojištění, které řadíme do skupiny neţivotního a rizikového pojištění. Toto pojištění kryje odpovědnost provozovatele vozidla za smrt či zranění třetích osob a poškození jejich majetku z provozu vozidla. To znamená, ţe osoba, která je vlastníkem vozidla, je ze zákona povinna sjednat si pojistnou smlouvu o povinném ručení. Nevztahuje se tedy krytí škod na vlastním vozidle. 44 Toto pojištěni je, jak jiţ bylo zmíněno, smluvním povinným pojištěním. Povinnost sjednat toto pojištění ustanovuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Zákonem jsou upraveny podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobené provozem vozidla a zároveň jsou stanoveny minimální limity pojistného plnění na 35 mil. na kaţdého usmrceného a zraněného spolu s náklady na péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regresní náhrady předepsané k úhradě pojištěnému podle zákona upravujícího nemocenské pojištění. 45 Při újmě na věci nebo ušlý zisk jsou limity taktéţ 35 mil. Kč bez ohledu na počet poškozených (dále jen 35 mil./35 mil. ) Pojišťovny však v dnešní době nabízejí i jiné limity pojistného plnění. Můţe se jednat například o limity ve výši 50 mil./50mil., 70 mil./70 mil., 100 mil./100 mil., příp. i vyšší. Autoři Ducháčková a Daňhel ve své knize Teorie pojistných trhů uvádí, ţe v případě, kdy škůdce způsobil škodu třetí osobě, za kterou odpovídá, se podle právních předpisů obvykle odškodňují poloţky: ztráta na výdělku po dobu a pak i po ukončení pracovní neschopnosti; ztráta na důchodu; bolestné a tzv. ztíţení společenského uplatnění; náklady léčení; věcná škoda; náklady pohřbu; jednorázové odškodnění pozůstalých; 43 ČEJKOVA, Viktoria a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN Str PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). 28

29 náklady na výţivu pozůstalých. 46 Jelikoţ škody mohou přesahovat finanční moţnosti viníků dopravních nehod, je tedy nezbytné, aby toto pojištění bylo sjednáno. V současné době mohou v ČR pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla sjednávat tyto pojišťovny 47 : AIG pojišťovna, a.s.; AXA pojišťovna, a.s.; Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen Allianz ); ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB; Česká podnikatelská pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s. (dále jen ČPP ); Česká pojišťovna, a.s. (dále jen ČP); Generali pojišťovna, a.s. (dále jen Generali ); Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen KOOP ); Slavia pojišťovna, a.s. (dále jen Slavia ); Triglav pojišťovna, a.s. (dále jen Triglav ); Uniqa pojišťovna, a.s.; Wüstenrot pojišťovna, a.s.. Na určení výše pojistného má v tomto pojištění vliv hned několik faktorů. Jedná se například o věk provozovatele vozidla, bonus, respektive malus provozovatele vozidla, druh vyuţití vozidla, stáří vozidla, objem motoru vozidla, výkon vozidla (v kilowattech), místo bydliště provozovatele vozidla aj. Největší vliv na sazbu pojistného má však zmíněný bonus, respektive malus. Bonus získá ten pojištěný, u kterého nedojde k pojistné události, a zvyšuje tuto slevu udávanou v procentech s tím, jak vzrůstá počet let, během nichţ nedojde k pojistné události. 48 Tato výše slev se můţe u různých pojistitelů různit. Obvykle začíná na 5 % a dosahuje výše aţ 60 %. Tabulka č. 1 představuje systém bonus/malus u pojišťovny Slavia. 46 DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN , Str Jezdit bez povinného ručení je hazard. CKP. [online]. [cit ]. Dostupné z 48 PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str

30 Tabulka č. 1: Systém bonus/malus u pojišťovny Slavia Zdroj: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vodidla VPP POV 02/2012 pojišťovny Slavia. Od roku 2009 je jediným platným dokladem o uzavření pojištění tzv. zelená karta, kterou musí mít kaţdý provozovatel vozidla u sebe. Tato karta je pojistníkovi vydána bezprostředně po uzavření pojištění. Slouţí pro kontrolu jak na území ČR, tak i téměř ve všech evropských zemích Havarijní pojištění Havarijní pojištění motorových vozidel poskytuje majiteli vozidla pojistnou ochranu v případě vzniku škody na jeho vozidle. Pojištění se můţe vztahovat jak na škody vzniklé v důsledku ţivelní události, odcizení či rizika vandalismu, tak i na škodu způsobenou havárií. V tomto pojištění nejsou kryty škody způsobené opotřebením, nesprávnou údrţbou aj. 49 Pojistitel je povinen zaplatit i škody související s odstraněním vozidla z místa nehody a navrácením vozidla pojištěnému po provedení oprav. V případě odcizení vozidla platí pojistitel trţní (obecnou) hodnotu (případně niţší hodnotu, pokud je tato hodnota stanovena 49 MAJTÁNOVÁ, Anna, DAŇHEL, Jaroslav, DUCHÁČKOVÁ, Eva a Eva KAFKOVÁ. Pojišťovnictví teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN , Str. 155, vlastní překlad 30

31 v pojistné smlouvě). Trţní hodnotu, respektive pojistnou hodnotu, zaplatí pojistitel také v případě, kdy se škoda na vozidle jeví tak velká, ţe by byla oprava nerentabilní. 50 Některé pojišťovny nenabízejí moţnost sjednání tohoto produktu samostatně, nýbrţ jen s pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Běţně k tomuto pojištění lze sjednat také další doplňková pojištění jako pojištění čelního skla, respektive všech skel, zavazadel, asistenčních sluţeb, úrazové pojištění aj. Vzhledem k tomu, ţe můţe mít daná firma více vozidel, tak se zpravidla vyplatí sjednat si flotilové pojištění, jelikoţ v případě sjednání flotilového pojištění můţeme získat mnoţstevní slevu. Pokud zpravidla počet vozidel nepřesáhne počtu 5, přistupuje pojistitel k jednotlivým vozidlům tak, ţe tarifuje kaţdé vozidlo individuálně. 51 Další výhodou tohoto typu pojištění je, ţe firma tak můţe mít pojištěna všechna vozidla pod jednou smlouvou. Flotilové pojištění můţe zahrnovat jak povinné ručení, tak také havarijní pojištění. 2.3 Pojištění přepravy zboţí Jak bylo zmíněno jiţ výše, pojištění přepravy zboţí je také nazýváno výrazem kargo. Pojištěný si může vyzvednout nebo odesílat zboží, které je jeho majetkem, nebo může provozovat dálkovou dopravu (přepravovat zboží pro jiné osoby). 52 Krytí v tomto pojištění se pak vztahuje na zboţí zasílané silniční nebo ţelezniční dopravou nebo poštou, a to jak v případě ztráty nebo škodě na zboţí, která je způsobena poţárem, odcizením, nehodou nebo vykradením při nakládání na motorová vozidla, během přepravy nebo při vykládání z motorových vozidel a v době, kdy jsou vozidla během přepravy přechodně umístěna v garáţi kdekoli v zemi, kde tato činnost probíhá Pojištění odpovědnosti podnikatelŧ Při provozování podnikatelské činnosti je subjekt plně odpovědný za škody způsobené zejména vlastním zaměstnancům, ale i třetím stranám. Zdrojem a příčinou nebezpečí mohou být v tomto ohledu vedle objektivní nedokonalosti lidských smyslů i další subjektivní lidské vlastnosti, jakými jsou neznalost, nezkušenost, nedbalost, omyl, selhání atd. Právě z tohoto důvodu vyplývá, ţe téměř při jakékoliv lidské činnosti můţe dojít ke škodě na zdraví nebo majetku, kterou pojištěný subjekt způsobí třetím osobám. 54 Ke škodě můţe dojít bez ohledu na zavinění nebo nezavinění. Mluvíme pak tedy o odpovědnosti za výsledek. Jestliţe by ovšem byla škoda zaviněna úmyslně, jednalo by se o 50 PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str Tamtéţ, Str Tamtéţ, Str Tamtéţ, Str DUCHÁČKOVÁ, Eva a Jaroslav DAŇHEL. Teorie pojistných trhů. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN , Str

32 pojištění za zavinění, tzv. odpovědnost subjektivní. V kaţdé pojistné smlouvě pak musí být uvedeno bliţší označení činnosti nebo vztahu, v souvislosti s kterým vzniká odpovědnost Pojištění odpovědnosti za věci převzaté Toto pojištění slouţí k pojištění škod na věcech, které pojištěný přebírá od svých klientů, zákazníků, smluvních partnerů za účelem provedení objednané sluţby. Můţe se jednat například o opravu, úpravu, seřízení, ale můţe jít třeba i o údrţbu nebo správu věci převzaté. Pojištění se však vztahuje na odpovědnost za škody způsobené na věcech, které jsou s ohledem na jejich charakter zabezpečeny proti poškození třetí osobou, a u škod vzniklých odcizením věci či její části pouze, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu zpŧsobenou zaměstnavateli Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je v současné době upravena zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb. Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobená úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek. 56 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli kryje případnou škodu, která je způsobena zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna uhradí škodu, za kterou odpovídá zaměstnanec v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu. 57 Mezi příklady neúmyslného způsobení škody mohou být zařazeny situace, kdy řidič omylem natankuje do sluţebního vozu naftu místo benzínu a poškodí tak motor, instalatér upustí a rozbije umyvadlo, nebo kdy pracovnice banky splete čísla účtů a způsobí klientovi škodu, kterou banka musí zaplatit. Pojištění se vztahuje na škody na movitých věcech svěřených nebo uţívaných k výkonu práce. V případě, ţe klient vyuţívá sluţebního automobilu, tak pojišťovny nabízejí připojištění odpovědnosti za škodu způsobené v souvislosti s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele. Pojištění se sjednává s limitem plnění na základě výše průměrné měsíční mzdy a se spoluúčastí, která můţe být určena fixní částkou (např Kč, Kč atd.) nebo procentní sazbou (např. 10 %, 20 % atd.). Výše pojistného závisí mimo jiné na tzv. rizikové skupině, do které spadá povolání pojištěnce. Placení pojistného za pojištění odpovědnosti zaměstnanců zaměstnavatelem můţe být jedním ze zajímavých benefitů. 55 PÁLENÍK, Vladislav. Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Praha: Linde, 2007, 239 s. ISBN Str Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 57 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Kooperativa pojišťovna a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z 32

33 3 Vybraný subjekt - jeho rizika a jejich pojištění V této části diplomové práce bude představena společnost ABC, s.r.o. 58, která působí v Moravskoslezském kraji. Obsahem této kapitoly bude blíţe charakterizovat společnost a rizika, jimţ je vystavena. Na základě získaných informací o současném stavu pojistného krytí a zjištění potřeb subjektu budou připraveny podklady pro oslovení komerčních pojišťoven působících na českém trhu. Nabídky pojišťoven budou následně dále vyhodnoceny a porovnány s cílem doporučit nejvhodnější pojistné krytí. 3.1 Popis subjektu Jiţ zmíněný subjekt ABC, s.r.o. byl zaloţen v roce 1997 se sídlem v Ostravě. Základní kapitál společnosti činí Kč, kdy v době zaloţení subjektu se na něm podíleli rovným dílem oba společníci. Společníci jsou zároveň jednatelé společnosti, kteří tak mohou jednat samostatně jménem společnosti. Předmětem podnikání firmy jsou stěhovací sluţby, likvidace pozůstalostí či pronájem vozů. Přestoţe tyto sluţby vykonává společnost zejména na území České republiky, je schopna svým zákazníkům nabídnout i stěhování v rámci celé Evropy. V únoru 2015 měla firma 11 zaměstnanců na plný úvazek, z toho 2 ve vedení společnosti, 4 působící jako řidiči nákladních vozidel a 5 vykonávajících manuální práce. V případě většího počtu zakázek najímá firma i pracovníky vykonávající činnost na dohodu o provedení práce. Jedná se tedy spíše o malou firmu. Majetek společnosti tvoří 2 garáţe s odhadní cenou celkem cca Kč, v níţ je na přání zákazníka uschováván jeho majetek po nezbytnou dobu. Přepravu vybavení domácností či jiných věcí zákazníků zajišťuje celkem 9 vozidel s celkovou odhadní cenou celkem cca 2. 1 mil. Kč. 3.2 Rizika související s činností a majetkem daného subjektu Z činností, kterým se firma věnuje v rámci svých podnikatelských aktivit, vyplývají rizika, které daný subjekt ohroţují. Také aktiva společnosti jsou ohroţována různými riziky. Tato rizika byla zjištěna díky informacím od jednatele společnosti na základě dotazníku. 59 Dále byl zjištěn současný stav pojistného krytí těchto rizik a preference pro výběr komerční pojišťovny. Ze zjištěných informací vyplývá, ţe společnost ABC s. r. o. čelí zejména těmto rizikům: škody vzniklé v závislosti na odpovědnosti společnosti při výkonu povolání jejich zaměstnanců, tedy škody způsobené na ţivotě či majetku třetích osob způsobené činností zaměstnanců, škody vzniklé při přepravě svěřeného zboţí, 58 Vzhledem k přání jednatele společnosti zde není uveden oficiální název subjektu. 59 Viz příloha č. 1 33

34 odcizení a vandalství, ţivelní nebezpečí (především poţár a povodeň). S ohledem na tyto skutečnosti bude pro společnost navrhována optimalizace pojistného krytí u vozidel: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění vozidel (havárie, odcizení, ţivelní události a vandalismus). Dále bude doporučeno vyuţití i dalších pojistných produktů, kterými jsou: pojištění majetku, obecné pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění přepravy zboţí, pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli. 3.3 Současný stav pojistného krytí V této části bude blíţe charakterizován současný stav pojistného krytí společnosti, a to jak pojištění majetku, tak i pojištění vozidel. V současné době vyuţívá subjekt sluţeb od České podnikatelské pojišťovny, a.s. a Slavia pojišťovny, a.s. Výběr těchto společností byl projednáván oběma jednateli společnosti na základě nabídek od různých pojišťoven, ze kterých byly vybrány ty nejlevnější pojistné produkty Pojištění motorových vozidel Společnost ABC s.r.o. je vlastníkem 9 motorových vozidel, které jsou uvedeny v tabulce č. 2. Jedná se konkrétně o 6 nákladních vozidel a 3 osobní vozidla. Všechna uvedená vozidla jsou pojištěna u České podnikatelské pojišťovny, a.s. V tabulce jsou uvedeny základní informace o vozidlech včetně ročního pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). 34

35 Tabulka č. 2: Pojistné placené za povinné ručení při stávajícím stavu pojistného krytí společnosti ABC, s.r.o. Druh vozidla Vozidlo Zdvihový objem (ccm) Rok výroby Současná hodnota Roční pojistné (POV) Nákladní Iveco ML Kč Kč Nákladní Iveco Eurocargo Kč Kč Nákladní Iveco 75 E Kč Kč Nákladní Iveco ML Kč Kč Nákladní Iveco 90E Kč Kč Nákladní Iveco Cargo Kč Kč Osobní Škoda SuperB Kč Kč Osobní BMW 635d Kč Kč Osobní Audi A Kč Kč Celkem Zdroj: vlastní konstrukce na základě pojistných smluv společnosti ABC, s.r.o Kč Celková výše pojistného za odpovědnost z provozu těchto 9 vozidel je tedy Kč. I přesto, ţe se jedná u některých vozidel o stejné typy, pojistné se v těchto případech liší. Je to dáno především tím, ţe v době, kdy k uzavření pojistných smluv docházelo, byla vţdy přiznána jiná rozhodná doba a tedy i výše slev z toho plynoucí. I z tohoto důvodu je výhodné aktualizovat veškeré smlouvy o odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Všech 9 vozidel uvedených v tabulce č. 2 je pojištěno u ČPP, která nabízí v současné době několik variant povinného ručení, a sice: sporopov se spoluúčastí v ČR a s limity Kč pro věcné újmy a ušlý zisk a Kč pro újmy na zdraví nebo usmrcením (pro zjednodušení dále uváděno ve formě 35/35 mil. Kč ). Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši Kč pro pojistné události vzniklé na i mimo území ČR; sporopov bez spoluúčasti v ČR se shodnými limity jako v předchozím případě. Při této variantě je ovšem spoluúčast ve výši Kč pouze v zahraničí; speciálpov se sjednává s limity pojistného plnění 50/50 mil. Kč pro újmy na zdraví a majetku; supernov je varianta s limity pojistného plnění 111/111 mil. Kč pro újmy na zdraví a majetku Výpočty online: Pojištění vozidel. [online]. [cit ]. Dostupné z 35

36 Společnost v současné době vyuţívá u ČPP variantu sporopov bez spoluúčasti v ČR. Limit pojistného plnění pro povinné ručení představuje horní hranici pojistného plnění pojistitele v případě pojistné události. Společnost dále vyuţívá připojištění skel u některých svých vozidel. Konkrétně se jedná o osobní vozidla BMW a Audi, která mají obě shodně pojistné částky v případě pojistné události stanovené na Kč. U pojistných událostí vzniklých později se spoluúčast neodečítá. U nákladních vozů připojištění skel není sjednáno. Na základě dotazníku 61, který byl společností vyplněn, bylo doporučeno toto připojištění sjednat u všech vozidel. Jelikoţ pojišťovny zpravidla nabízejí v rámci havarijního pojištění také slevu za zabezpečení vozidla, je nezbytné se také seznámit, jaké zabezpečení mají uvedená vozidla. Škoda SuperB je v současnosti zabezpečena zámkem zpátečky a imobilizérem. Co se týká dalších dvou vozidel, tak tam jsou vozy chráněny zámkem zpátečky, imobilizérem a také satelitním vyhledáváním, tedy tím nejlepším moţným zabezpečením. Některá vozidla mají uzavřené také havarijní pojištění. Jednotlivé pojištění částky u havarijního pojištění byly při sjednání smlouvy stanoveny na základě trţních cen podobných automobilů. Tyto odhady jsou pojišťovnami získávány jednak z různých autobazarů, webových stránek či za pomocí speciálních programů. Vzhledem k tomu, ţe se hodnota vozidla pouţíváním kaţdoročně sniţuje, je také vhodné upravovat pojistné částky vozidel u havarijního pojištění k datu výročí smlouvy, neboť to můţe znamenat značnou úsporu na pojistném. Přehled vozidel, která mají havarijní pojištění sjednáno, uvádí tabulka č. 3. Tabulka č. 3: Přehled vozidel společnosti ABC, s.r.o. s havarijním pojištěním Druh vozidla Osobní Vozidlo Rok výroby Pojistná částka Současná hodnota Spoluúčast Roční pojistné (HAV) Škoda SuperB Kč Kč 1%, min Kč Kč Osobní BMW 635d Kč Kč 1%, min Kč Kč Osobní Audi A Kč Kč 1%, min Kč Kč Celkem Zdroj: vlastní konstrukce na základě pojistných smluv společnosti ABC, s.r.o Kč Z tabulky je patrné, ţe smlouvy nebyly jiţ nějakou dobu aktualizované, neboť se pojistné částky sjednané ve smlouvách podstatně liší od aktuálních cen vozidel. Z důvodu vysokého pojistného u prvního osobního vozidla Škoda SuperB je vidět, ţe smlouva byla uzavřena v době, kdy společnost ještě neměla skoro ţádnou rozhodnou dobu. U dalších vozidel bylo sjednáno havarijní pojištění jiţ s nějakými bonusy. Celková výše pojistného za havarijní pojištění těchto 3 vozidel je tedy Kč. 61 Viz příloha č. 1 36

37 3.3.2 Pojištění majetku Pojištění majetku a rizik vyplývajících z podnikatelské činnosti má vybraná společnost kryto prostřednictvím pojistné smlouvy uzavřené se Slavia pojišťovnou. Jak jiţ bylo zmíněno výše, společnost má ve vlastnictví 2 nemovitosti, které slouţí jako garáţe. Obě tyto garáţe jsou pojištěny samostatně. Pojistné smlouvy jsou pro obě z garáţí totoţné, liší se pouze pojistné částky. Budovy jsou pojištěny proti těmto rizikům: Tabulka č. 4: Rozsah pojištění a hranice pojistného plnění u pojištění budov společnosti ABC, s.r.o Pojištění Hranice pojistného plnění Budova č. 1 Budova č. 2 Poškození či zničení budovy jakoukoliv události nevyloučenou v pojistných podmínkách Kč Kč FLEXA Kč Kč Tíha sněhu a námrazy, atmosférické sráţky Kč Kč Odcizení, loupeţ Kč Kč Zdroj: vlastní konstrukce na základě získaných pojistných smluv společnosti ABC s.r.o. Pojistitel poskytne pojistné plnění pro případ odcizení věcí krádeţí vloupáním do Kč pouze v případě, kdy v době vzniku pojistné události byly věci umístěny v uzavřeném prostoru, jehoţ dveře byly uzamčeny. Aby bylo plněno z případné pojistné události u rizika odcizení věcí krádeţí vloupáním, je dohodnuto dle kódu zabezpečení OM2 ve ZPP DOM 05/2013, ţe pojistitel poskytne pojistné plnění aţ do výše Kč, je-li objekt v době vzniku pojistné události uzamčen bezpečnostním uzamykacím systémem nebo bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostní celoplošnou závorou. 62 Dále je v rámci pojištění majetku také sjednána asistenční sluţba, která hradí likvidaci havarijního stavu v budově. Můţe se jednat například o vyuţití sluţeb elektrikáře, instalatéra, topenáře, sklenáře atd. Zde jsou limity stanoveny na Kč na jednu pojistnou událost, přičemţ v jednom roce můţe dojít k plnění u 2 pojistných událostí. Celkové roční pojistné za obě budovy činí Kč, z toho u budovy č. 1 je pojistné Kč a u budovy č. 2 je placeno ročně Kč. 62 Pojistné podmínky pro pojištění bytů, domů a domácností 08/2014. Slavia pojišťovna, a.s. [cit ], Str

38 3.4 Kritéria společnosti pro výběr pojišťovny Na základě dotazníku 63, který byl společnosti předloţen k vyplnění a rozhovoru s kompetentní osobou společnosti, byly stanoveny nejvýznamnější faktory, které hrají určující roli při výběru pojišťovny pro získání pojistné ochrany podnikatelských rizik. Posuzované faktory byly podle preferencí uspořádány následovně: 1. Výše pojistného po započtení všech bonusů a slev. Rozsah daného pojištění, tedy výše limitů pojistného plnění, rozsah poskytovaných asistenčních sluţeb a různé výše spoluúčastí a doplňkových připojištění. 2. Moţnost hlášení pojistných událostí, rychlost likvidace pojistných událostí, ztráta bonusů v případě poj. události, moţnost pojištění všech rizik u dané pojišťovny. 3. Dosavadní zkušenosti s danou pojišťovnou a doporučení dané pojišťovny. 4. Dostupnost poboček, podíl pojišťovny na trhu a reklama a propagace pojišťovny. Z výše uvedeného byly dále u nejvíce preferovaných bodů pro výběr pojišťovny přiřazeny váhy opět na základě dotazníku 64, který byl posléze předloţen společnosti k vyplnění. Z preferencí společností a z poslední otázky v dotazníku vyplývá, ţe klíčovou roli při výběru dané pojišťovny je rozhodujícím faktorem právě výše pojistného. Dalšími důleţitými aspekty při výběru pojišťoven jsou tedy rozsah nabízených limitů pojistného plnění, výše spoluúčasti a také komplexnost doplňkových připojištění. Vzhledem k tomu, ţe téměř všechny pojišťovny přijímají hlášení pojistných události jak přes své webové formuláře, tak i telefonicky, je obtíţné bez předchozích zkušeností tento faktor blíţe hodnotit. Také rychlost likvidace pojistných událostí se stanovuje obtíţně z toho důvodu, ţe kaţdá pojistná událost je jiná a tedy i průběh a délka likvidace této pojistné událostí můţe být různá. Z bodu 2 tedy bude brán v potaz pouze systém malus, tedy ztráta bonusů v případě pojistné události, a pojištění všech rizik u stejné pojišťovny. Pro firmu ABC s.r.o. není aţ tak podstatné, aby byly všechny jejich pojistné smlouvy u stejné pojišťovny. Na základě této skutečnosti nemusí být výběr pojistitelů u všech produktů totoţný. Dosavadní zkušenosti s danou pojišťovnou se jeví jako méně podstatné při výběru pojišťovny a nebude k nim tedy přihlíţeno na přání společnosti ABC, s.r.o.. Podobně tomu bude také u ostatních kritérií podstatných u výběru pojišťovny vyjma těch kritérií, která jsou obsaţena v bodu 1, tedy těch nejpodstatnějších, a některých z bodu Viz příloha č Viz příloha č. 2 38

39 4 OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY SUBJEKTU NÁVRH OPTIMÁLNÍHO POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Obsahem této kapitoly bude analýza nabídek pro jednotlivé druhy pojištění od vybraných pojišťoven a na závěr kaţdého oddílu pak následné doporučení optimální varianty pro kaţdé z těchto pojištění. V souvislosti s touto části práce byly osloveny pojišťovny působící na českém trhu, ne však kaţdá byla ochotna přistoupit ke spolupráci. Některé pojišťovny navíc poskytly nabídky pouze na některé z námi poţadovaných pojistných produktů, takţe u jednotlivých druhů pojištění nemusí být výběr pojišťoven totoţný. Ve výsledku nakonec spolupracovaly tyto subjekty: pojišťovna Slavia, Kooperativa pojišťovna, Triglav pojišťovna Generali pojišťovna a Česká pojišťovna. U kaţdé pojišťovny budou blíţe charakterizovány jednotlivé parametry pojištění, asistenční sluţby a také další moţná připojištění. U připojištění skel budou také uvedeny jednotlivé moţnosti spoluúčastí. Na základě dotazníku a následném doporučení budou pojištěna skla u všech vozidel, tedy i nákladních. Pro hodnocení optimální pojistné ochrany subjektu bude vyuţit scoring model. Na základě individuálního hodnocení vybraných kritérií lze přisoudit jednotlivým kritériím váhy, které vyjadřují důležitost jednotlivých kritérií a ohodnotit tak jejich význam pro podnikatelský subjekt. Na základě zvolených kritérií a jim přisouzených vah je možné sestavit vyhodnocovací scoring model. Ve scoring modelu jsou pak provedeny výpočty hodnot jednotlivých zvolených kritérií pro výběr komerční pojišťovny a vah těchto kritérií, přičemž u každého kritéria jsou v prvním řádku uvedeny numerické či verbální charakteristiky, v druhém řádku jsou pak ohodnoceny tyto charakteristiky, je-li to možné známkou podle dosaženého umístění a v třetím řádku je pak jejich bodové skóre po vynásobení příslušnou procentní váhou. Na konci tabulky je pak proveden součet bodů a vyhodnocení jednotlivých komerčních pojišťoven, přičemž nejlepšího umístění dosáhnou komerční pojišťovny s nejnižším počtem bodů. 65 Jednotlivá kritéria, která jsou pro společnost ABC, s.r.o. podstatné, jsou uvedeny v příloze této práce. V případě, ţe dané kritérium bude mít u různých pojišťoven stejné hodnoty, získají tyto pojišťovny stejnou známku za toto kritérium, a to známku, která následuje po předchozí nejvyšší známce přidělené tomuto kritériu u jiné pojišťovny. Na základě doporučení společnosti ABC, s.r.o. v případě, ţe dané kritérium (jedná se pouze o kritérium výše spoluúčasti ) bude u všech pojišťoven totoţné, bude váha tohoto kritéria přičtena nejdůleţitějšímu kritériu pro společnost ABC, s.r.o. (v tomto případě kritériu Výsledné pojistné ). 65 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007, 236 s. ISBN , Str

40 4.1 ANALÝZA NABÍDEK OD VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN PRO POVINNÉ RUČENÍ Pro výpočet výše pojistného za pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla bylo vycházeno z nabídek různých pojišťoven poskytnutých přímo na pobočkách. Přestoţe se na trhu v dnešní době setkáváme také s nabídkou flotilového pojištění, bylo u jednotlivých pojišťoven poţádáno o nabídky na povinné ručení pro jednotlivá vozidla samostatně. A to z důvodu, ţe jednatelé společnosti si výslovně přáli tuto variantu. Je to hned z několika důvodů. Jedním z nich je, ţe společnost ABC s.r.o. neměla v minulosti téměř ţádnou nehodu, tzn., ţe získá u všech pojistitelů maximální slevu i v případě sjednání povinného ručení na kaţdé vozidlo zvlášť. Pro výši pojistného hraje také fakt, ţe kaţdá pojišťovna přistupuje k výši pojistného dle jiných sazebníků, koeficientů apod., takţe se můţe stát, ţe bude cenově výhodnější pojistit jednotlivá vozidla u více pojišťoven, coţ ale společnosti nebylo doporučeno z důvodu vyšší časové náročnosti související s návštěvami různých poboček, administrativy apod. V neposlední řadě je to také důvod, ţe v případě flotilového pojištění se pojistníkovi nenačítají další bonusy za bezeškodní průběh. Naproti tomu má flotilové pojištěné také výhodu v podobě jednoduché správy pojištění, neboť pojištěný získá zjednodušenou administraci díky skupinové smlouvě a zároveň zrychlenou likvidaci škod. I přes tyto výhody je pro společnost ABC, s.r.o. podstatné, aby bylo kaţdé vozidlo pojištěno individuálně. Mezi oslovené pojišťovny s cílem získání nabídky povinného ručení pro společnost byly vybrány tyto pojišťovny: Slavia pojišťovna, a.s. Triglav pojišťovna, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s Povinné ručení nabízené pojišťovnou Slavia Vzhledem k tomu, ţe pro společnost ABC, s.r.o. je nejdůleţitějším kritériem při výběru pojišťovny výše pojistného, byla vybrána tato pojišťovna zejména díky svému sloganu Extrémně levné povinné ručení. Pojišťovna momentálně nabízí dvě moţné varianty povinného ručení: ZÁKLAD PROFI limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 35 mil. Kč, limit plnění pro věcnou újmu a ušlý zisk: 35 mil. Kč. limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 100 mil. Kč, limit plnění pro věcnou újmu a ušlý zisk: 100 mil. Kč, 40

41 PREMIUM asistenční sluţby zdarma. limit plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcení: 100 mil. Kč, limit plnění pro věcnou újmu a ušlý zisk: 100 mil. Kč, asistenční sluţba zdarma, pojištění odpovědnosti občanů, cestovní europojištění, pojištění pokut Kryštof. První dvě varianty se liší pouze výši limitů a asistenční sluţbou zdarma. Ovšem varianta PREMIUM má zdarma také další připojištění - pojištění odpovědnosti občanů má limit pro újmu na zdraví Kč, pro újmu na věci Kč a pro finanční škodu je limit stanoven na Kč, cestovní europojištění je cestovní pojištění do Evropy s celoroční nepřetrţitou platností a pojištění Kryštof pak kryje finanční ztráty řidičů spojené s dopravním přestupkem. 66 Vzhledem k tomu, ţe pro subjekt ABC, s.r.o. nejsou kromě pojištění skel další připojištění podstatné, nemají tato připojištění zdarma velkou váhu. V případě systému Bonus/malus u pojišťovny Slavia lze získat maximální slevu na pojistném aţ 50 %. Za kaţdou pojistnou událost v pojistném období pak tento pojistitel sníţí rozhodnou dobu o 36 měsíců Povinné ručení Slavia pojišťovny, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z 67 Povinné ručení Slavia pojišťovny, a.s.[online]. [cit ]. Dostupné z 41

42 Tabulka č. 5: Bonus/malus systém u pojišťovny Slavia Kód stupně bonusu/malusu Doba bezeškodného trvání pojištění Přiráţka k pojistnému Sleva na pojistném B a více 50 % B9 108 aţ % B8 96 aţ % B7 84 aţ % B6 72 aţ % B5 60 aţ % B4 48 aţ % B3 36 aţ % B2 24 aţ % B1 12 aţ 23 5 % Základní pojistné 0 aţ 11 0 % M1-1 aţ % M2-13 aţ % M3-25 aţ % M4-37 aţ % M5-49 aţ % M6 méně neţ % Zdroj: vlastní konstrukce na základě VPP Slavia pojišťovny, a.s., strana 5 [online]. [cit ]. Dostupné z:http://www.slavia-pojistovna.cz/files/produkty-prilohy/autopojisteni/vpp-pov komplet-kor1.pdf Pojišťovna Slavia nabízí také spousty různých připojištění jako pojištění skel vozidla, pojištění pro případ střetu se zvěří, ţivelní pojištění vozidla, pojištění zavazadel aj. Jak jiţ bylo výše uvedené, bude sjednáno pouze pojištění skel u vozidel, takţe bude blíţe specifikováno pouze toto pojištění. Pojištění skel lze sjednat ve dvou variantách, a to jako pojištění všech skel nebo jako pojištění pouze čelního skla. V případě tohoto připojištění výše získaných bonusů v uplynulých letech nehraje ţádnou roli na výši pojistného. Limity pojistného plnění tohoto připojištění jsou pak uvedeny v následující tabulce. Spoluúčast u tohoto připojištění je 50 % v případě, ţe dojde k pojistné události v prvních 6 měsících. Po této době je toto připojištění jiţ bez spoluúčasti Všeobecné pojistné podmínky pro povinné ručení, Slavia pojišťovna, a.s. [online]. [cit ]. Dostupné z: 42

43 Tabulka č. 6: Varianty připojištění skel u pojišťovny Slavia Pojistná částka Roční pojistné Spoluúčast Kč 700 Kč 500 Kč Kč Kč 500 Kč Kč Kč 500 Kč Kč Kč 500 Kč Zdroj: vlastní konstrukce na základě dat získaných návštěvou pobočky pojišťovny Slavia Dalším důleţitým faktorem, podle kterého se společnost rozhoduje při výběru pojišťovny, je kvalita nabízených asistenčních sluţeb. Asistenční sluţby se vztahují jak na území České republiky, tak i na území Evropy. Vzhledem k tomu, ţe stěhovací sluţby jsou vyuţívány výrazně také o svátcích a nedělích, je určitě důleţitým aspektem moţnost vyuţití dispečinku 365 dní v roce, 24 hodin denně. Obrázek č. 2: Asistenční sluţby pojišťovny Slavia Zdroj: Všeobecné pojistné podmínky pro povinné ručení, Slavia pojišťovna, a.s, str. 16, Dostupné z: 43

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OPTIMALIZACE POJISTNÉ OCHRANY VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance protection of a Selected Entity Diplomová práce Vedoucí

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Průvodce pojištěním podnikatelů

Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU

OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání OPTIMALIZACE POJISTNÉHO KRYTÍ VYBRANÉHO SUBJEKTU Optimization of Insurance Cover of a Selected Subject Diplomová práce

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zhodnocení trhu povinného ručení v České republice z hlediska vhodného pojistného krytí vybraného subjektu Bc. Václav Lesák Diplomová práce 2012 Prohlašuji:

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

SPOLUPRÁCE MARSH A AKADEMIE VĚD ČR. Lubomír Řehořek Barbora Kostková Petra Kotlíková Markéta Blahutová Jakub Tuček

SPOLUPRÁCE MARSH A AKADEMIE VĚD ČR. Lubomír Řehořek Barbora Kostková Petra Kotlíková Markéta Blahutová Jakub Tuček SPOLUPRÁCE A AKADEMIE VĚD ČR Lubomír Řehořek Barbora Kostková Petra Kotlíková Markéta Blahutová Jakub Tuček Obsah Dlouholetá spolupráce AV ČR - Oblasti pojištění ústavů AV ČR Další pojistné produkty a

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ

SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SOUVISLOSTI ZABEZPEČENÍ MAJETKU A POJIŠTĚNÍ Coherences of Property Security and Insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Svatopluk

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více