100 let lyžování v Kroměříži

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let lyžování v Kroměříži"

Transkript

1 100 let lyžování v Kroměříži

2 Nejúspěšnější závodníci oddílu Okresní přebor na Pardusu, 1950 Josef Eim ve slalomu, okresní přebor natesáku, 1977 Petr Svinka, krajský přebor Kasárna 1977 Michaela Nováková Šojdrová, krajský přebor Kasárna 1977 Roman Čermák, okresní přebor na Trojáku, místo Staňky Hájkové KKZ Dolní Morava, 1988 Staňka Hájková v obřím slalomu, NKZ Červeno horské sedlo 1989 Zbyněk Janoušek ve sjezdu, přebor ČSR 1989, Rokytnice nad Jizerou let lyžování v Kroměříži

3 Doložená lyžařská činnost v Kroměříži začala roku 1909 v rámci tehdy založe ného odboru Klubu českých turistů. Tehdy provedli pánové Pavelka, Papoušek a Nakládal první sjezd na lyžích cm dlouhých s 2 m bambusovou tyčí výrobky fy Jadrníček ve Fryštáku z Barbořínu. Týden nato se tito tři průkopníci vydali s dalším nadšencem ing. Madelmayerem na Bystřicko. Takto začíná citace na první straně kroniky Klubu lyžařů Kroměříž o začát cích organizovaného lyžování v Kroměříži. V únoru roku 2009 bude Klub lyžařů Kroměříž vzpomínat na začátky lyžování a na celou svoji stoletou historii. Ne všechny oddíly a kluby lyžování v ČR se mohou pochlubit tak úctyhodným vě kem jako právě Klub kroměřížský. Rovi na na Hané jistě neposkytovala ideální sněhové ani terénní podmínky pro roz voj tohoto rekreačního a závodního spor tu jako krajina v horských či podhor ských oblastech. O to záslužnější byla činnost a iniciativa jednotlivců a spolků se zaměřením na zimní sporty právě v Kroměříži a blízkém okolí. A pokračuje me dále z kroniky Klubu: Doba na za čátku století spíše přála bruslení a sáň kování, a tak se lyžování prosazovalo jen velmi pomalu. V roce 1910 přibylo jen 5 lyžařů, do vypuknutí I. světové vál ky jich bylo celkem asi 25. V roce 1911 zakoupil odbor Klubu českých turistů od p. Pavelky jeden pár lyží s holí za 15 K pro půjčování zájemcům. Pokud byl sníh, jezdilo se vlakem do Zdounek a lyžova lo se v okolí Divok a Roštína. V roce 1913 byl proto na žádost lyžařů zave den i v zimě vlak do Zdounek s odjez dem v neděli ve hod. Častěji bylo nutno jezdit za sněhem na Hostýn a Pustevny. Ve stejném roce objednal odbor prostřednictvím Svazu pro po vzbuzení návštěvy cizinců pro Moravu a Slezko v Brně 25 slevněných jízdenek Kroměříž Frenštát. Lyžaři byli vesměs muži, ale ti trpce nesli, že dámy nebylo možno k lyžování přimět. I. světová válka lyžařskou činnost téměř přerušila, hrstka lyžařů, kteří zůstali doma, se držela raději v ústraní a jen občas si vyjela do blízkého okolí. Na Beskydech byl Čech mezi zpupnými Němci v nebezpečí. Ale přece jen se něco dělo. Lyžařská výzbroj doznala změn a od roku 1915 se začalo jezdit již na kratších lyžích a se 2 holemi

4 Po I. světové válce, během níž řady lyžařů značně prořídly, se činnost obnovila až v roce 1922 zásluhou mladších členů odboru a do lyžařského kroužku začaly konečně vstupovat i ženy. Počet členů byl již 36. To byl počátek prvního rozmachu lyžařského sportu v Kroměříži. V roce 1924 si kroužek zvolil svého předsedu, ing. Smítala, náčelníkem byl Dr. Förster, pokladníkem Josef Vlk a hospodářem pan So lař. Kroužek měl již 46 členů, pěstoval především lyžařskou turistiku, plánoval a uskutečňoval pravidelné zájezdy do Hostýnských hor, Beskyd a Jeseníků. Ty byly vzorně organizovány hlavně zásluhou předsedy. V roce 1926 byl pořádán první lyžařský kurz, který vedl pan Rudolf Vybíral. V roce 1936, těsně před II. světovou válkou, bylo v Klubu českých turistů organizováno již 74 lyžařů. V té době bylo ovšem lyžování již populárním sportem, takže lyžařů bylo v Kroměříži daleko víc. Kroužek pořádal také časté besedy s lyžařskou náplní. Opakovaně zde přednášel o našich i cizích horách (vždy se světelnými obrazy) tehdy známý propagátor lyžo vání prof. Karlíček, člen Klubu českých turistů z Přerova. Kurz Hanácké župy na Tesáku, rok Zprava: J. Kozlík, O. Holec, L. Trasoň let lyžování v Kroměříži

5 V Sokole byla lyžařská skupina založena roku 1932, vůdcem byl bratr Josef Hradil. Členů bylo 50, pořádaly se kurzy Hanácké župy na Tesáku a za sněhem se jezdilo do Hostýnských hor, Beskyd a na severní Moravu.V dalších letech, až do zastavení činnosti Sokola v roce 1941, se počet členů skupiny pohyboval mezi Překážkou většího rozšíření lyžování mezi členy jednoty byla řada nepříznivých zim, kdy nebylo možno v okolí města lyžovat a o zájezdy do vzdá lenějších hor byl z finančních důvodů malý zájem. První propagační závody v Kroměříži uspořádal bratr J. Beran v roce 1940 za účasti 13 mužů a 4 dorostenců. Tehdy začal v našem městě působit prof. Vilda Kožnárek mimo jiné akademický mistr Evropy v závodě sdruženém. V únoru roku 1941 byly uspořádány veřejné závody v běhu na lyžích se startem a cílem u Sokolovny. Tratě 3, 4, 10 a 12 km vedly ke Kotojedům a na Hvězdu. Během II. světové války nebyla možná žádná organizovaná tělovýchovná činnost, nesměle lyžovali jen jednotlivci. Po II. světové válce zahájil činnost lyžařský oddíl Sokola v listopadu roku Vedoucím se stal MUDr. Zdeněk Jaroš. Do oddílu se při hlásilo 45 členů, a po roce 1947 měl oddíl již 197 osob, což bylo ma ximum v celé historii. Tento velký zájem byl také vyvolán skuteč ností, že se lyžařské boty daly koupit několik roků po válce jen tehdy, byl li zájemce organizo vaným lyžařem. V letech MUDr. Zdeněk Jaroš, výrazná osobnost kroměřížského lyžování po osvobození byla činnost rozvíjena na podzim kondičními cvičeními, nedělními vycházkami a výlety zaměřenými na výcvik a turistiku většinou do Hostýnských hor, ale i na Pustevny a na Lysou horu. Jediný sjezdař, lékárník M.Paták, byl na přeboru ČOS v Banské Bystrici v roce 1946 devátý a na oblastních závodech ve Valašských Kloboukách dvanáctý. Členové oddílu se v říjnu r pustili do úpra vy dojezdu a dopadu lyžařského můstku na Tesáku, aby mohl sloužit svému účelu. Síly a nedostatek mechanizace na tento úkol nestačily, a tak při úplném nezájmu oddílů z Bystřice p.h. a Chvalčova nebyla práce dokončena. V roce 1948 se opět členové oddílu pokusili zachránit značně poškozenou dřevěnou chatu na Schwei grovce, přiřknutou delimitací Sokolu Kroměříž. Chata byla zachráněna, ale objekt byl brzy na to přidělen ZV ROH Státní banky. Sletových her ve Vysokých Tatrách se zúčastnilo 26 členů oddílu. Ke zlepšení finanční situace jednoty přispíval oddíl

6 pořádáním podzimních večírků u Stloukalů, v r a 1948 lyžařského plesu, vždy s pěknou společenskou úrovní. Zisk činil průměrně 2500 Kč. Po roce 1949 počet členů klesal, členství přestalo přinášet materiální výhody. Odpadli vesměs ti, kteří ke společné práci nepřispěli. Na konci roku 1950 bylo 92 členů. V tomto roce začalo asi 20 členů oddílu pěstovat horolezectví pod vede ním gottwaldovských cvičitelů.činnost se odvíjela na Budačině, Skalném, Čerto vých skalách u Lidéčka a organizovaných táborech ve Vysokých Tatrách. V letech byla pronajímána pro zimní i letní pobyty valašská chalupa rodiny Štěpánovy na Vičanově s ubytováním pro 20 osob. Lyžařská činnost byla od 50. let mnohostranná. První poválečné přebory ve sjezdových disciplinách se usku tečnily na Pardusu nad Rusavou v roce Pravidelná účast v Sokolovském závodě branné zdatnosti přinesla největší úspěch družstvu žen ve složení Marta Charvátová, Soňa Pittnerová a Zdeňka Klimáková, které v r získalo titul mistra ČSR. Rok Titul Mistra ČSR v Sokolovském závodě branné zdatnosti. Marta Charvátová, Soňa Pittnerová, Zdeňka Klimáková (Seidlová) let lyžování v Kroměříži

7 Obnova turistických vysokohorských chat a výstavba podnikových rekreačních objektů přinesla od 50. let minulého století nové možnosti lyžování. Od roku 1950 byly organizovány zájezdy na Maguru nad Vrútkami, na Borišov, Smrekovici a Mar tinské hole. Po přílivu mladých členů se zájem zaměřoval na pobyty blízko lyžař ských vleků, nejčastěji v Karlově pod Pradědem. Zvýšení úrovně lyžující kroměříž ské mládeže se nedařilo v důsledku opakujících se nepříznivých sněhových poměrů ve městě a zájezdy za sněhem narážely na finanční potíže. Ale že mládež zájem o lyžování má, se pozna lo, když v únoru r konečně dostatek sně hu umožnil pořádat na Barbořině veřejné závo dy v běhu o přebor Kro měříže.ty však již byly pořádány oddílem lyžo vání TJ Slavia Kromě říž, kam kroměřížští ly žaři museli svou činnost soustředit v období, kdy od roku 1958 byla násil nou cestou sjednocena tělovýchova do TJ Sla via Kroměříž. Závodů se účastnilo více než Přebor města Kroměříže v běhu na lyžích závodníků, v roce 1965 dokonce 160. Toho roku zorganizoval oddíl 6 výcviko vých zájezdů s mládeží na Troják. Na tyto zájezdy navázaly v únoru stejného roku závody ve sjezdových disciplinách s účastí 180 osob. To byl začátek pravidelné práce s mládeží. Série těchto zájezdů se opakovala i v příštích letech vždy ve spolupráci s ODPM nebo ZV ROH Pal. Až do roku 1970 se žáci a žačky zúčastňo vali okresních závodů Sportovních her mládeže ve sjezdových disciplinách a získa vali řadu předních umístění, když poráželi své soupeře z míst s lepšími sněhovými podmínkami. Na výcviku dětí se podíleli František Kozák, Antonín Kučera, Karel Zapletal st. a ml., MUDr. Zdeněk Jaroš, MUDr. J. Bruna, Jiří Hudeček, Ing. Oldřich Pavlíček. Pro další výchovu nadějných závodníků jsme měli špatné předpoklady tak končí zápis v kronice vyjádřením činovníků oddílu. Troják v Hostýnských horách se po několikaletém pořádání zájezdů a závodů ( ) stává Mekkou kromě řížských lyžařů. Největší zásluhu na objevení této lokality měl dlouholetý předseda lyžařských spolků a oddílů v Kroměříži MUDr. Zdeněk Jaroš. První pokusy o zme chanizování lyžování na Trojáku, tím je myšleno vytáhnout se na kopec bez vlastní fyzické námahy, zde prováděli pánové Jiří Hudeček a pan Ing. Pospíšil za pomoci zařízení vyrobeného z motocyklu skútr, bubnu a ocelového lana. Tento stroj byl uvázán na kopci lanem za strom, jeden lyžař zasedl za řidítka a šest lyžařů, připnu

8 tých na konci lana ve spodní části sjezdovky, mohlo být po přidávání plynu a za řevu motoru vytaženo na kopec. Tak se začalo na Trojáku v 70. letech minulého století lyžovat s prvním benzínovým motorovým lyžařským vlekem. Kroměřížští lyžaři a turisté se scházeli na svazích Trojáku, kde organizovali běžecké závody a závody ve sjezdu. V zimním období roku 1973 se začala v odboru turistiky aktivizovat část členů, kteří měli zájem především o lyžování. Tito zájemci přenesli svoji aktivitu do lyžařského oddílu TJ Slavia Kroměříž, kde byl předsedou velký nadšenec pro lyžování, jeho propagátor a objevitel lyžařských svahů na Trojáku, MUDr. Zde něk Jaroš a další pánové Antonín Urbanec, Karel Zapletal st. a Ing. Jiří Cée. Výbor oddílu lyžování po doplnění o Mgr. Jaroslava Janouška a Ing. Pavla Hla váčka si pro další rozvoj lyžování v Kroměříži vytýčil hlavní prioritu a to vybudování lyžařského vleku. Na louce u pana Vítka nad obcí Hošťálková na Trojáku byl postaven v letech první lyžařský vlek, který již mohli kroměřížští ly žaři považovat za svůj. S lyžařským vlekem sloužila lyžařům také samo obslužná chatka se 4 lůžky jako ohří várna pro děti, závodníky, činovní ky a vlekaře. Na stavbě se podílelo 56 členů oddílu a bylo odpracováno brigádnických hodin, hodnota První benzínový lyžařský vlek na Trojáku díla tehdy činila Kč. Nejví ce se o výstavbu zasloužili Mgr. Ja roslav Janoušek, Antonín Kučera, František Kozák, Jiří Hudeček, Ing. Pavel Hlaváček, Vladimír Svoboda, MUDr. Zde něk Jaroš, Otakar Odstrčil, Svaťa Polách, Leoš Kozák a Pavel Škranc. Březen 1973 na Trojáku. Lyžařský svah C, vlečné lano motorového lyžařského vleku let lyžování v Kroměříži

9 Rokem 1973 začala tedy intenzivnější činnost oddílu lyžování. Kromě budování lyžařského střediska byly pořádány zájezdy za sněhem do vzdálenějších hor na Borišov ve Velké Fatře a do Predealu v Rumunsku. Naši cvičitelé spolupracovali s Okresním domem pionýrů a mládeže (ODPM) při lyžařském výcviku dětí a oddíl se účastnil lyžařských akcí v rámci města i okresu. Výbor oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž pracoval ve složení předseda Ing. Jiří Cée, Mgr. Jaroslav Janoušek, MUDr. Zdeněk Jaroš, František Kozák, Antonín Urbanec a Karel Zapletal st. V roce 1976 se stal předsedou oddílu Ing. Pavel Hlaváček, členové výboru oddílu se nezměnili. Od tohoto roku se nově složené družstvo dorostu účastnilo okresních a krajských závodů ve sjezdovém lyžování. Náborové závody pořáda né na Trojáku přivedly k pravidelné činnosti hlavně mládež. To byl dobrý základ pro složení závodních družstev žáků, dorostenců a mužů. Reprezentovali nás Leoš Kozák, Tomáš Pavlíček, Jaroslav Janoušek, Helena Janoušková, bratři Petr a Franta Svinkové, Josef Eim, Martin Novák, Lubomír Novák, Jiří Syrovátka, Ka rel Zelinka, Tomáš Páter, Milan Švábeník, Petr Pavlík, Jiří Vajdík, Aleš Kočár, Miloš Chmelík, Zdeněk Janoušek a Ivar Berger. Z dalších akcí to byly zájezdy na Borišov, velikonoční zájezd, jako soustředění závodního družstva do Dierové s lyžováním ve Vrátné dolině, soustředění v Karlově a na Chatě pod Sokolím ve Vrátné dolině. Celkem měl oddíl lyžování 74 členů. Jako cvičitelé pracovali Milan Andrýsek,Tomáš Pavlíček, Miroslav Pilát, Jaroslav Sklenář, jako trenéři Jaroslav Janoušek, Pavel Hlaváček, Jiří Cée, Helena Janoušková, Antonín Kučera, Alois Zajíc a Leoš Kozák. Výbor byl doplněn o pana Ladislava Přecechtěla a Otakara Odstrčila. Závodní činnost družstva mužů a dorostenců pokračovala i v sezóně 1977 účastí na okresních i krajských kontrolních závodech. Našimi nejúspěšněj šími závodníky byli bratří Svinkové, Tomáš Páter, Josef Eim a Karel Zelinka. Vlek VL 200 s chatkou u dnešní sjezdovky C

10 František Kozák a Ota Odstrčil při opravě lyžařského vleku Ota Odstrčil a Mirek Strnadel let lyžování v Kroměříži

11 Na začátku našeho dalšího pokračování ke stoletému výročí založení lyžování v Kroměříži považujeme za svoji povinnost napsat také několik řádků o významné osobnosti kroměřížského lyžování, MUDr. Zdeňku Jarošovi. Jako první a vlastně zakládající předseda oddílu v poválečném Sokole má nesporně hlavní zásluhu na obnovení lyžování v Kroměříži. Činnost oddílu, která byla obnovena v roce 1945 se 45 členy, se velmi dobře rozvíjela právě pod jeho vedením. Po 30 letech organizová ní lyžařské činnosti v Kroměříži se zkušený závodník, trenér, cvičitel a vedoucí řady sportů v Kroměříži MUDr. Zdeněk Jaroš rozloučil s prací ve výboru oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž. Jak jsme se již zmínili, nebyly to jen zásluhy o rozvoj lyžování a lyžařského sportu. Pracoval aktivně v oddíle turistiky, horolezectví, orientačního běhu a v řadě dalších společenských organizací na území města i okresu. Při svém náročném povolání lékaře, později tělovýchovného lékaře, si našel čas na turistiku a sport, které měl tak rád. Čest jeho sportovní památce! V lyžařské sezóně si výbor oddílu určil 4 hlavní priority své činnosti. Pořádání lyžařské školy, organizování rekreačního lyžování, pokračování v zá vodní činnosti a brigádnickou činnost, bez které by oddíl existovat v té době nemohl. Vedoucím 1. ročníku lyžařské školy byl pan Antonín Kučera. Ještě v tomto roce byl MUDr. Zdeněk Jaroš aktivním cvičitelem v lyžařské škole, jak dokládá kronika Klubu. Pokusně probíhala také miniškola lyžování, kterou vedl Milan Andrý sek a Miroslav Pilát. Rekreační lyžaři pod vedením Antonína Kučery, Miroslava Havelky a Ladislava Přecechtěla uspořádali 3 týdenní zájezdy na Borišov, vánoční MUDr. Zdeněk Jaroš se svými žáky v lyžařské škole na Trojáku

12 zájezd na Klačanskou Maguru a celou řadu jednodenních zájezdů do Karlova, na Soláň, Velkých Karlovic, na Troják, Bumbálku a Ovčárnu pod Pradědem. Závodníci se připravovali na tehdy vznikajícím umělém svahu v Uherském Hra dišti. Kasárna, Portáš, Tesák, Mikulčin vrch a Praděd byly v sezóně dějištěm kraj ských závodů. Nejlepší výkony předvedl Karel Zelinka třetím a Petr Svinka pátým místem na krajských kontrolních závodech na Tesáku. Oddíl dále reprezentovali Tomáš Páter, Josef Eim, Milan Švábeník, Martin Novák, František Svinka, Jaro slav Janoušek a Ruth Bergerová. Brigádnickou činností bylo zhotoveno přemostění ráztoky u dojezdu lyžařského vleku a úpravy lyžařského střediska na Trojáku. Bylo odpracováno 1312 brigádnických hodin. Lyžařská sezóna začala opět organizováním a uskutečněním 2. roč níku lyžařské školy pod vedením pana Antonína Kučery s již osvědčeným in struktorským sborem a 68 žáky. Rekreačním lyžařům oddíl nabídl 14 jednoden ních zájezdů, 3 pobytové zájezdy na Borišov a na závěr sezóny jsme lyžovali na Brnčálově chatě ve Vysokých Tatrách. Závodní lyžaři začali sezónu suchým slalo mem a náborový mi závody, Pio nýrskou ligou a okresním přebo rem ve sjezdo Karel Zapletal ml. při výcviku družstva žáků lyžařské školy na Trojáku vých discipli nách. Zde se naši žáci umísťo vali na předních místech Marie Beránková, Re nata a Jana Mül lerovy, Olga Hla váčková, Petr Janoušek a Vra tislav Držálek. Závodní družstvo dorostu mělo pro tuto sezónu 6 a družstvo dospě lých 8 závodníků. Před sezónou absolvovalo soustředění na Ovčárně pod Pradě dem. V krajských závodech jsme se výrazněji neprosadili, snad jen získání II. a III. VT bylo odměnou závodníkům za tréninkovou práci. Na okresních přeborech na Tesáku jsme byli velmi úspěšní, získali jsme 4 zlaté, 5 stříbrných a 2 bronzové medaile. Vedoucím družstva a trenérem byl zároveň Jaroslav Janoušek let lyžování v Kroměříži

13 Další lyžařská sezóna začala srpnovým soustředěním družstva mužů v Malé zmrzlé dolině ve Vysokých Tatrách. Lyžování stále bolí, za sněhem se musí chodit pěšky, tzn. lyžovat bez lanovek a vleků. Ale o to jsou zážitky větší. Tím zážitkem bylo lyžování a trénování s naší už tehdy vycházející lyžař skou hvězdou Janou Šoltýsovou Gantnerovou, která později zasáhla úspěšně i do světového poháru žen ve sjezdovém lyžování mimo jiné vítězstvím ve sjezdu. 3. ročník veřejné lyžařské školy absolvovalo 86 dětí v sedmi lednových a únoro vých termínech za dobrých sně hových podmí nek v našem ly žařském stře disku na Trojá ku. Rekreační lyžaři absolvo vali 12 zájezdů za sněhem již tradičně s pat ronátními orga nizacemi ZOÚ Lindovka, Jm VaK, JZD Mor kovice. Pionýr ské ligy mláde že a okresního přeboru mláde že se na Trojá Zleva: Zdeněk Janoušek, Gantner, Jana Šoltýsová, Petr Svinka, Ivar Berger ku zúčastnilo vždy průměrně 50 závodníků. Tituly okresních přeborníků získali z našeho oddílu Jana Müllerová a Olga Hlaváčková, medaile potom Petr Janou šek, Marie Beránková, Pavel Řezáč a Ivo Vaculík. Lyžařskou sezónu předznamenala letní příprava závodníků pod vedením Jaroslava Janouška a Leo Kozáka, listopadový závod v suchém slalomu a prosin cové školení a doškolení cvičitelského sboru na Tesáku. Vánoční prázdniny strávilo 25 členů oddílu na Slezském domě ve Vysokých Tatrách. Dále byly pořádány 3 zájezdy na Borišov. V tomto lyžařském roce nastalo hned několik zásadních změn v činnosti oddílu. Byl zvolen nový výbor oddílu v čele s Jaroslavem Janouš kem a členy Pavlem Hlaváčkem, Karlem Zapletalem st., Ladislavou Škrancovou, Františkem Kozákem, Ladislavem Přecechtělem, Antonínem Kučerou, Eliškou Ku čerovou, Otakarem Odstrčilem a Bohumírem Nevřalou. Závodní oddíl oslabil od chod většiny dorostenců a mužů na vysoké školy. Přesto pokračovala činnost oddí lu i nadále ve stejných intencích jako v minulých letech s tím, že výbor oddílu začal uvažovat o rozšíření a modernizaci lyžařského střediska na Trojáku výstavbou dal

14 ších lyžařských vleků a lyžařské chaty. Činnost závodních lyžařů se ubírala orientací na novou generaci závodníků. V okresním přeboru a pionýrské lize se začali prosazovat závodníci nejmladší generace Markéta Pilátová, Hana Kopecká, Dana Andrýsková, Pavel Řezáč, Petr Janoušek, Michal Šimek, ze starších žáků Olga Hlaváčková a Marek Zavřel, z dorostenců Renata Müllerová, Jana Müllerová, Mi chaela Nováková, Vladimír Opatrný a Tomáš Sklenář. Nejúspěšnějším závodníkem oddílu byl v tomto roce Pavel Řezáč, který získal 2 tituly přeborníka okresu a bodo val v krajských klasifikačních závodech. Z družstva mužů zbylo jen torzo. Franti šek Svinka a Oldřich Pavlíček v krajských závodech nebodovali, okresní přebor vyhrál F. Svinka. Oddíl organizoval 4. ročník veřejné lyžařské školy s 95 žáky a 7 výcvikovými dny. Rekreační lyžaři uskutečnili 10 zájezdů, převážně na Portáš, Bumbálku, Červenohorské sedlo, Ovčárnu pod Pradědem a Troják. Další období činnosti oddílu po roce 1980 bylo spjato s velkým nadšením členů pro vybudování lyžařského střediska v již existující lokalitě na Trojáku a zároveň pokračováním v bohaté sportovní a rekreační činnosti spojené s lyžováním. Okresní přebor žactva Troják Juračka Jakub, 25 Henzely Igor, 21 Janoušek Petr, 15 Andrýsková Dana, zády Jaroslav Janoušek let lyžování v Kroměříži

15 V květnu roku 1981, po odsouhlasení koncepce lyžařského využití Trojáku a podpisu sdružovací smlouvy s tehdejším MNV Rajnochovice, zahájil lyžařský oddíl výstavbu sportovně rekreačního lyžařského areálu na Trojáku postavením srubové chaty Tatranec. Ještě na konci roku byla chata připra vena ke kolaudaci a užívání. Hlavním iniciátorem myšlen ky využít Troják v Hostýnských horách k výstavbě sportovně re kreačního lyžařského střediska, postavit zde v té době nejmo dernější dopravní zařízení, ly žařské vleky typu Tatrapoma a lyžařskou chatu jako ubytovací zařízení, byl člen výboru oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž pan Ladislav Přecechtěl. Tato myš lenka se zrodila při lyžování na Trojáku, kdy Jaroslav Janoušek a Ladislav Přecechtěl meditovali mezi jednotlivými jízdami a snili o moderním sportovním areálu pro širokou lyžující veřejnost a pro sportovní a závodní lyžaře našeho oddílu. Výbor oddílu se rozhodl tyto odvážné sny a myšlenky realizovat, i když někteří varovně zvedali prst, že to bude akce náročná a náklad ná. Lyžařská sezóna začala pro od díl účastí na závodech suchého slalomu, tréninkem na umělém svahu v Gottwaldově a závěr pří pravy mladých lyžařů proběhl na soustředění ve Špindlerově Mlý ně. Závodů, tréninků a příprav na závody se účastnilo 10 žáků a 10 žaček oddílu. Příprava se vyplati la a byla zúročena ziskem všech Chata Tatranec na Trojáku První kopnutí pro základy chaty Tatranec zlatých medailí na okresních zá vodech. Nejúspěšnější byli Marké ta Pilátová, Petr Janoušek, Olga Hlaváčková, Pavel Řezáč a Marek Zavřel. V krajských závodech získávali tito adepti lyžařského sportu především zkušenos ti. Na závěr sezóny absolvovalo žákovské družstvo opět soutředění ve Špindlerově Mlýně. V družstvu startoval ještě Igor Henzély, Ondřej Vaculík, Mirek Žallmann, Roman Čermák, Michal Šimek, Zbyněk Janoušek, Honza Kranz, Zdeněk Petráš,

16 Zdeněk Růžička, Dana Andrýsková, Sylva Valihrachová, Hana Kopecká, Dita Vlč ková, Alena Tupá, Pavla Hlaváčková, Kateřina Rašková a Michaela Koutská. V družstvu dorostu závodili Vratislav Držálek, Zbyněk Palich, Jaroslav Sklář, Tomáš Sklenář, Ivo Vaculík a Renáta Müllerová. Přebornický titul v okrese získal pouze Zbyněk Palich, v krajských závodech se nepodařilo našim závodníkům prosadit. Proběhl již 5. ročník veřejné lyžařské školy organizovaný naším oddílem v 7 lekcích. Po skončení lyžařské sezóny pokračovaly práce na další etapě výstavby ly žařského areálu na Trojáku. Bylo započato se stavbou lyžařské chaty, lyžařské ho svahu dlouhého 450 m a lyžařského vleku Tatrapoma F 10 na severním svahu Trojáku, dnes lyžařský svah A. Ten byl na konci roku 1982 dokončen a uveden do provozu. Pro rozšíření služeb veřejnosti provozoval oddíl lyžování od sezóny 1982 v Kroměříži lyžařský servis na opravu lyží. Lyžařský vlek Tatrapoma F 10 na sjezdovce A dokončený v roce let lyžování v Kroměříži

17 Lyžařská sezóna probíhala podle už několik let ověřeného scénáře. Účast našich závodníků na předsezónní přípravě na umělém svahu v Gottwaldo vě, účast na závodech suchého slalomu, okresních a krajských závodech ve sjezdovém lyžo vání. Zima byla sněhově slabá, proto se také oče kávané výsledky nedostavily. Na stupních vítězů okresního přeboru stál pouze žák Ri chard Kranz a dorostenec Ivo Va culík. V krajských závodech se umís tily lépe mladší ka tegorie, dorostenci bodovali již méně. Nejúspěšnějšími v sezóně byli žáci Svépomocné práce na stavbě lyžařské chaty, září 1984 Dana Andrýsková, Petr Janoušek, Richard Kranz, Pavel Řezáč a Marek Zavřel. V kategorii dorostu Vratislav Držálek, Zbyněk Palich, Jaroslav Sklář, Renata Müllerová a Ivo Vaculík přeborník okresu. Družstva vedli jako trenéři Jaroslav Janoušek, Helena Janoušková, Ing. Pavel Hlaváček a Leoš Kozák. Trénink v suchém slalomu na Trojáku, podzim 1984, trenérka Helena Janoušková

18 Během lyžařské sezóny proběhl již 6. ročník veřejné lyžařské školy. Rekreační lyžování se soustředilo na Trojáku. Fungoval lyžařský vlek Tatrapoma F 10, lyžař ský vlek VL 200 s obslužnou chatkou a chata Tatranec. Rekreační lyžaři i závodní lyžaři využívali těchto zlepšených podmínek k lyžování a tréninkové činnosti. V jarních měsících započaly opět naplno brigádnické práce. Lyžařská chata už začala mít své obrysy, osvětlení lyžařského svahu A se kompletovalo a mechani zace pracovala na budování velkého parkoviště u státní silnice Bystřice p.h. Vse tín. Podzim přišel velmi brzy a rutina tréninkové práce na sezónu opět začala. Trénink na suchu, závody v suchém slalomu,trénink na umělé hmotě, závo dy na umělé hmotě. První sníh však na sebe nechal opět dlouho čekat, napadl až v lednu. Sezóna mohla tedy začít. Plody tréninkové práce v žákovské kategorii, kterou prováděli již několik let manželé Janouškovi, se začaly projevovat už v prv ních závodech sezóny. V závodech okresního formátu dosáhli na medaile Zbyněk Janoušek, Petr Janoušek, Hana Kopecká, Markéta Pilátová a Michal Šimek. V krajských závodech naši žáci úspěšně bodovali a připravili si dobré pozice do dalších závodů. Na závěr sezóny se uskutečnil tréninkový tábor žactva na Jestřá bích boudách v Krkonoších a byl odmě nou všem závodníkům a trenérům za ce loroční práci. Práce lyžařského oddílu a úspěchů v závodním lyžování si všimla a ocenila komise OV ČSTV, která hod notila výsledky jednotlivců i kolektivů v anketě o nejúspěšnějšího mladého spor tovce a kolektiv za rok Na 10. mís tě se umístil mladší žák Petr Janoušek, držitel II. VT se ziskem přeborníka okre su a umístěním na 11. místě ve slalomu a 13. místě v obřím slalomu na krajských přeborech ve sjezdovém lyžování. Vedoucím již 7. ročníku veřejné lyžař ské školy se stal Ing. Jaromír Vlček. Re kreační lyžování pokračovalo se svými zájezdy na Makov a Ovčárnu pěti zájez dy. Po skončení lyžování na Trojáku, toho roku až koncem března, začaly opět prá ce na lyžařské chatě. Na konci roku 1984 byla stavba lyžařské chaty zastřešena a Soustředění družstva žáků na Velké Rači leden Zleva: Roman Zapletal, Marek Pšenica, Petr Janoušek, Jaroslav Janoušek, Dana Andrýsková, Helena Janoušková, vpředu Zbyněk Janoušek uzavřena, dokončeno parkoviště, sjezdov ka A osvětlena a připravena na večerní lyžování let lyžování v Kroměříži

19 Na nadcházející lyžařskou sezónu byli závodníci oddílu lyžování při pravováni podle osvědčeného modelu z minulých let. Trénink na stadioně, v tělo cvičně, v říjnu závody v suchém slalomu, v listopadu trénink na umělém svahu zakončený závody ve slalomu v Gottwaldově. V přípravě bylo 29 žáků, 2 dorostenci a 2 muži. Závodníci starších kategorií odcházeli na střední a vysoké školy mimo Kroměříž. Naše očekávání dobrých výsledků se soustředilo na nejmladší, tedy na žactvo. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat. V okresních závodech sbírali me Závody na umělém svahu ve Zlíně Zleva: Hana Kopecká, Dana Andrýsková, Petr Janoušek, Radka Bláhová. Druhá řada: Ladik Pořízek, Tomáš Hájek, Vít Kamenec, Jirka a Honza Žárští daile Roman Čermák, Petr Janoušek, Zbyněk Janoušek, Staňka Hájková, Vladimír Pořízek, Pavlína Fuksová, Michal Šimek, Dita Vlčková, Dana Andrýsková, Jan Žár ský a Hana Kopecká. V krajských závodech dosáhl nejlepšího umístění Petr Janou šek, byl podle bodového hodnocení na 9. místě ve slalomu i obřím slalomu. Jeho umístění v závodech bylo od 4.do 10. místa. Z podhoubí ale vyrůstala další katego rie předžáků, kteří sbírali zkušenosti na závodech s názvem "Pohár Moravy" a "Rož novská vločka". 8. ročník veřejné lyžařské školy probíhal opět v sedmi lekcích za vedení pana Miroslava Havelky s rekordní účastí 105 dětí a obětavými instruktory lyžování a také s nestorem cvičitelů panem Bruno Zenzingerem. Podmínky pro lyžaře se na Trojáku velmi zlepšily vybudováním velkého parko viště, osvětlením lyžařského svahu A u vleku Tatrapoma F 10 a zajištěním pravi

20 delné dopravy do tohoto vznikajícího střediska zimních sportů okresu Kroměříž. Lyžovalo se a trénovalo i večer, protože sjezdovka A byla již osvětlena. Pravi delně 2 x týdně, v úterý a v pátek, dopravoval autobus JmVak rekreační lyžaře a závodníky za večerním lyžováním na Troják. Bylo velmi příjemné lyžovat za ti chých večerů, kdy pomalu padal sníh, slabě byl slyšet klapot lyžařského vleku a lyže ujížděly s kopce svižně dolů. Závodníci pilně trénovali mezi slalomovými tyčemi a pěším pod nohama chrupal přimrzlý sníh. Takový byl Troják během sezó ny Lyžařská sezóna začala opět v září pravidelnými tréninky, v říjnu trénin kem a závody na umělé hmotě v Uherském Hradišti a Gottwaldově. Družstvo žáků mělo před sezónou v lednu 1986 ještě soustředění na Velké Rači a potom už seriál závodů, tak jak to ve sjezdovém lyžování chodí. V lednu krajský závod na Mikulči ně vrchu, v únoru Kasárna, potom okresní přebory na Trojáku a Tesáku a na závěr krajské závody na Tesáku a Ramzové. My, trenéři i závodníci, jsme si během těch několika let již připadali jako ve světě velkého lyžařského sportu světového poháru v lyžování protože celý kolotoč přípravy na závody začínal vždy v září a končil posledním sněhem v březnu či dubnu následujícího roku. Téměř 8 měsíců na lyžích, týden co týden závody, během týdne tréninky na suchu i na sněhu, stálé cestování, organizování, údržba lyží a ještě mnoho dalších povinností s tím spojených. Tento kolotoč však nešel zastavit! Odměnou byly vždy výsledky závodníků a svě řenců, jejich radost v očích z dosaže ných výsledků a náš dobrý pocit z dobré práce pro užitečnou věc, kterou lyžo vání jako závodní sport určitě je. Závodníci z kategorie žáků vytvořili dobrý a stabilní tým pro krajské závo dy oporou byli Petr Janoušek, Staň ka Hájková a Zbyněk Janoušek, v okresních závodech se k nim připoji li Roman Čermák, Roman Zapletal, Markéta Pilátová, Hanka Kopecká a Jan Žárský. Mezi dorostenci a muži Pavel Řezáč, Marek Zavřel a Ivo Va culík jako přeborník okresu v kategorii mužů pro rok Rekreační lyžování pod vedením paní Ladislavy Škrancové uskutečni lo 2 zájezdy na Praděd. Okresní přebor ve slalomu na Trojáku, r. 1986, Petr Janoušek let lyžování v Kroměříži

Půlstoletí sportování v TJ Jiskra Nejdek

Půlstoletí sportování v TJ Jiskra Nejdek ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ ROČNÍK VIII ŘÍJEN 2006 Zdravé město, sportovní duch Každý opravdový život po sobě nechává nějaké dědictví. Dříve nebo později člověka napadne, jaké to dědictví vlastně je a jestli je možné

Více

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské sokol e 1 ZPRAVODAJSTVÍ Metodika v Sokolských 2 souzvucích Jak objednat na 2 e-shopu ČOS Vzpomínka na Václava Havla 3 POZVÁNKY Pozvánky žup a jednot 4 Kalendář

Více

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010

70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 70 let atletiky v Hranicích 1940 2010 U příležitosti oslavy výročí 70 let organizované atletiky v Hranicích a 50 let existence oddílu atletiky SK Hranice, rozhodl se výbor oddílu vydat publikaci, která

Více

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1 Osvětimanský zpravodaj leden červenec 2011 Osvětimanský zpravodaj strana 1 Úvodní slovo starosty Informace Úřadu městyse Osvětimany Vážení spoluobčané. Podruhé mám v tomto volebním ob dobí možnost Vás

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20

OBSAH. Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2. Z historie basketbalu str. 7 8. Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 OBSAH Úvodní slovo předsedy oddílu str. 2 Oddíl basketbalu TJ Slavia Kroměříž se představuje str. 3 6 Z historie basketbalu str. 7 8 Prehistorie kroměřížské košíkové str. 9 20 Moderní historie kroměřížského

Více

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského.

V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Duben 2010 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2010 V březnu 2010 se konala Valná hromada Sokola Pražského. Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 24.3.2010 ve Fügnerově sále sokolovny Valná

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Zahájení školního roku 2011/2012. 10. číslo

Zahájení školního roku 2011/2012. 10. číslo 10. číslo říjen 2011 XII. ročník cena 6 Kč Školní rok 2011 2012 Dříve než jsme se stačili vzpamatovat, jsou prázdniny pryč a opět se vracíme do školy. Začátek školy je důležitý nejen pro naše nejmenší

Více

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

SOKOL e. E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ E LEKTROnICKÝ ZPRAVODAJ Č ESKÉ OBCE SOKOLSKÉ SOKOL e 4 ZPRAVODAJSTVÍ Na sokolské odbojáře 2 nezapomínají Sletové přípravy 3 nabírají tempo Reprezentovali jsme 4 5 Českou republiku na Gymnaestrádě v Lausanne

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

P o č a s í. Leden. Únor

P o č a s í. Leden. Únor R O K 2 0 1 3 P o č a s í Leden Začátkem měsíce ledna bylo úplně bez sněhu. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, bylo mokro a mlhavo. Po nesmělých poprašcích začalo sněžit po 10. lednu a postupně napadlo

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Novojicínský. Osudové osmicky. Srpen 2008. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ

Novojicínský. Osudové osmicky. Srpen 2008. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ Novojicínský Srpen 2008 Mesícník mesta Osudové osmicky g Osudovým v dějinách města Nového Jičína se stal i rok 1998. V onom roce, jakoby v bodě nula, cos končilo a něco jiného započalo. Nebo v nové éře

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012

ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238. Zdena Lédlová. Výběr ze zápisu z 34. schůze rady města, konané 11. 7. 2012 www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2012 ROČNÍK XXII. ČÍSLO 238 Září je tu, čas bezstarostných her je v nenávratnu a naše školáky čekají noví kamarádi, nové zážitky, ale především nové povinnosti. Ti starší již

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové

Ocenění ředitelky ZUŠ Karolinka paní Martiny Havlové ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2012 6. DUBNA 2012 KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice ZŠ Karolinka překročení limitu minerálních vláken O celé situaci jste byli informováni prostřednictvím webových

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135

KRONIKA KOLÍNA MĚSTA. Schváleno radou MěstNV Kolín. dne 28.4.87 usnesení čq135 KRONIKA MĚSTA KOLÍNA 1985 Schváleno radou MěstNV Kolín dne 28.4.87 usnesení čq135 l; "'u ti- ';... ' 20. SPORT A T:ĚLÓV1CHOVA Sportovní a tělovýchovná činnost v Kolíně byla v roce 1985 tak bohatá, rdznorodá

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U NÁŠ DOMOV číslo 11 ročník XVII 28. června 2006 4 Kč www.mubruntal.cz Lipová alej znovu láká k procházkám Volný byt VaK a cena vody Platnost řidičských průkazů Fotografie

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka

Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Rozpočty obcí na rok 2013 Řetová Přívrat Řetůvka Příjmy (v Kč) Daňové příjmy 5 968 000 2 710 000 2 226 000 Dotace na školu 16 000 Dotace ze st. rozpočtu 198 000 194 900 54 400 Investiční transfer st. fondu

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 2/2011 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 2/2011 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 2/2011 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační foto Zprávy z radnice Milí spoluobčané, čtenáři zpravodaje (fm)... 3 Z III. a IV. jednání zastupitelstva obce (fm)... 4 Poděkování

Více