100 let lyžování v Kroměříži

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let lyžování v Kroměříži"

Transkript

1 100 let lyžování v Kroměříži

2 Nejúspěšnější závodníci oddílu Okresní přebor na Pardusu, 1950 Josef Eim ve slalomu, okresní přebor natesáku, 1977 Petr Svinka, krajský přebor Kasárna 1977 Michaela Nováková Šojdrová, krajský přebor Kasárna 1977 Roman Čermák, okresní přebor na Trojáku, místo Staňky Hájkové KKZ Dolní Morava, 1988 Staňka Hájková v obřím slalomu, NKZ Červeno horské sedlo 1989 Zbyněk Janoušek ve sjezdu, přebor ČSR 1989, Rokytnice nad Jizerou let lyžování v Kroměříži

3 Doložená lyžařská činnost v Kroměříži začala roku 1909 v rámci tehdy založe ného odboru Klubu českých turistů. Tehdy provedli pánové Pavelka, Papoušek a Nakládal první sjezd na lyžích cm dlouhých s 2 m bambusovou tyčí výrobky fy Jadrníček ve Fryštáku z Barbořínu. Týden nato se tito tři průkopníci vydali s dalším nadšencem ing. Madelmayerem na Bystřicko. Takto začíná citace na první straně kroniky Klubu lyžařů Kroměříž o začát cích organizovaného lyžování v Kroměříži. V únoru roku 2009 bude Klub lyžařů Kroměříž vzpomínat na začátky lyžování a na celou svoji stoletou historii. Ne všechny oddíly a kluby lyžování v ČR se mohou pochlubit tak úctyhodným vě kem jako právě Klub kroměřížský. Rovi na na Hané jistě neposkytovala ideální sněhové ani terénní podmínky pro roz voj tohoto rekreačního a závodního spor tu jako krajina v horských či podhor ských oblastech. O to záslužnější byla činnost a iniciativa jednotlivců a spolků se zaměřením na zimní sporty právě v Kroměříži a blízkém okolí. A pokračuje me dále z kroniky Klubu: Doba na za čátku století spíše přála bruslení a sáň kování, a tak se lyžování prosazovalo jen velmi pomalu. V roce 1910 přibylo jen 5 lyžařů, do vypuknutí I. světové vál ky jich bylo celkem asi 25. V roce 1911 zakoupil odbor Klubu českých turistů od p. Pavelky jeden pár lyží s holí za 15 K pro půjčování zájemcům. Pokud byl sníh, jezdilo se vlakem do Zdounek a lyžova lo se v okolí Divok a Roštína. V roce 1913 byl proto na žádost lyžařů zave den i v zimě vlak do Zdounek s odjez dem v neděli ve hod. Častěji bylo nutno jezdit za sněhem na Hostýn a Pustevny. Ve stejném roce objednal odbor prostřednictvím Svazu pro po vzbuzení návštěvy cizinců pro Moravu a Slezko v Brně 25 slevněných jízdenek Kroměříž Frenštát. Lyžaři byli vesměs muži, ale ti trpce nesli, že dámy nebylo možno k lyžování přimět. I. světová válka lyžařskou činnost téměř přerušila, hrstka lyžařů, kteří zůstali doma, se držela raději v ústraní a jen občas si vyjela do blízkého okolí. Na Beskydech byl Čech mezi zpupnými Němci v nebezpečí. Ale přece jen se něco dělo. Lyžařská výzbroj doznala změn a od roku 1915 se začalo jezdit již na kratších lyžích a se 2 holemi

4 Po I. světové válce, během níž řady lyžařů značně prořídly, se činnost obnovila až v roce 1922 zásluhou mladších členů odboru a do lyžařského kroužku začaly konečně vstupovat i ženy. Počet členů byl již 36. To byl počátek prvního rozmachu lyžařského sportu v Kroměříži. V roce 1924 si kroužek zvolil svého předsedu, ing. Smítala, náčelníkem byl Dr. Förster, pokladníkem Josef Vlk a hospodářem pan So lař. Kroužek měl již 46 členů, pěstoval především lyžařskou turistiku, plánoval a uskutečňoval pravidelné zájezdy do Hostýnských hor, Beskyd a Jeseníků. Ty byly vzorně organizovány hlavně zásluhou předsedy. V roce 1926 byl pořádán první lyžařský kurz, který vedl pan Rudolf Vybíral. V roce 1936, těsně před II. světovou válkou, bylo v Klubu českých turistů organizováno již 74 lyžařů. V té době bylo ovšem lyžování již populárním sportem, takže lyžařů bylo v Kroměříži daleko víc. Kroužek pořádal také časté besedy s lyžařskou náplní. Opakovaně zde přednášel o našich i cizích horách (vždy se světelnými obrazy) tehdy známý propagátor lyžo vání prof. Karlíček, člen Klubu českých turistů z Přerova. Kurz Hanácké župy na Tesáku, rok Zprava: J. Kozlík, O. Holec, L. Trasoň let lyžování v Kroměříži

5 V Sokole byla lyžařská skupina založena roku 1932, vůdcem byl bratr Josef Hradil. Členů bylo 50, pořádaly se kurzy Hanácké župy na Tesáku a za sněhem se jezdilo do Hostýnských hor, Beskyd a na severní Moravu.V dalších letech, až do zastavení činnosti Sokola v roce 1941, se počet členů skupiny pohyboval mezi Překážkou většího rozšíření lyžování mezi členy jednoty byla řada nepříznivých zim, kdy nebylo možno v okolí města lyžovat a o zájezdy do vzdá lenějších hor byl z finančních důvodů malý zájem. První propagační závody v Kroměříži uspořádal bratr J. Beran v roce 1940 za účasti 13 mužů a 4 dorostenců. Tehdy začal v našem městě působit prof. Vilda Kožnárek mimo jiné akademický mistr Evropy v závodě sdruženém. V únoru roku 1941 byly uspořádány veřejné závody v běhu na lyžích se startem a cílem u Sokolovny. Tratě 3, 4, 10 a 12 km vedly ke Kotojedům a na Hvězdu. Během II. světové války nebyla možná žádná organizovaná tělovýchovná činnost, nesměle lyžovali jen jednotlivci. Po II. světové válce zahájil činnost lyžařský oddíl Sokola v listopadu roku Vedoucím se stal MUDr. Zdeněk Jaroš. Do oddílu se při hlásilo 45 členů, a po roce 1947 měl oddíl již 197 osob, což bylo ma ximum v celé historii. Tento velký zájem byl také vyvolán skuteč ností, že se lyžařské boty daly koupit několik roků po válce jen tehdy, byl li zájemce organizo vaným lyžařem. V letech MUDr. Zdeněk Jaroš, výrazná osobnost kroměřížského lyžování po osvobození byla činnost rozvíjena na podzim kondičními cvičeními, nedělními vycházkami a výlety zaměřenými na výcvik a turistiku většinou do Hostýnských hor, ale i na Pustevny a na Lysou horu. Jediný sjezdař, lékárník M.Paták, byl na přeboru ČOS v Banské Bystrici v roce 1946 devátý a na oblastních závodech ve Valašských Kloboukách dvanáctý. Členové oddílu se v říjnu r pustili do úpra vy dojezdu a dopadu lyžařského můstku na Tesáku, aby mohl sloužit svému účelu. Síly a nedostatek mechanizace na tento úkol nestačily, a tak při úplném nezájmu oddílů z Bystřice p.h. a Chvalčova nebyla práce dokončena. V roce 1948 se opět členové oddílu pokusili zachránit značně poškozenou dřevěnou chatu na Schwei grovce, přiřknutou delimitací Sokolu Kroměříž. Chata byla zachráněna, ale objekt byl brzy na to přidělen ZV ROH Státní banky. Sletových her ve Vysokých Tatrách se zúčastnilo 26 členů oddílu. Ke zlepšení finanční situace jednoty přispíval oddíl

6 pořádáním podzimních večírků u Stloukalů, v r a 1948 lyžařského plesu, vždy s pěknou společenskou úrovní. Zisk činil průměrně 2500 Kč. Po roce 1949 počet členů klesal, členství přestalo přinášet materiální výhody. Odpadli vesměs ti, kteří ke společné práci nepřispěli. Na konci roku 1950 bylo 92 členů. V tomto roce začalo asi 20 členů oddílu pěstovat horolezectví pod vede ním gottwaldovských cvičitelů.činnost se odvíjela na Budačině, Skalném, Čerto vých skalách u Lidéčka a organizovaných táborech ve Vysokých Tatrách. V letech byla pronajímána pro zimní i letní pobyty valašská chalupa rodiny Štěpánovy na Vičanově s ubytováním pro 20 osob. Lyžařská činnost byla od 50. let mnohostranná. První poválečné přebory ve sjezdových disciplinách se usku tečnily na Pardusu nad Rusavou v roce Pravidelná účast v Sokolovském závodě branné zdatnosti přinesla největší úspěch družstvu žen ve složení Marta Charvátová, Soňa Pittnerová a Zdeňka Klimáková, které v r získalo titul mistra ČSR. Rok Titul Mistra ČSR v Sokolovském závodě branné zdatnosti. Marta Charvátová, Soňa Pittnerová, Zdeňka Klimáková (Seidlová) let lyžování v Kroměříži

7 Obnova turistických vysokohorských chat a výstavba podnikových rekreačních objektů přinesla od 50. let minulého století nové možnosti lyžování. Od roku 1950 byly organizovány zájezdy na Maguru nad Vrútkami, na Borišov, Smrekovici a Mar tinské hole. Po přílivu mladých členů se zájem zaměřoval na pobyty blízko lyžař ských vleků, nejčastěji v Karlově pod Pradědem. Zvýšení úrovně lyžující kroměříž ské mládeže se nedařilo v důsledku opakujících se nepříznivých sněhových poměrů ve městě a zájezdy za sněhem narážely na finanční potíže. Ale že mládež zájem o lyžování má, se pozna lo, když v únoru r konečně dostatek sně hu umožnil pořádat na Barbořině veřejné závo dy v běhu o přebor Kro měříže.ty však již byly pořádány oddílem lyžo vání TJ Slavia Kromě říž, kam kroměřížští ly žaři museli svou činnost soustředit v období, kdy od roku 1958 byla násil nou cestou sjednocena tělovýchova do TJ Sla via Kroměříž. Závodů se účastnilo více než Přebor města Kroměříže v běhu na lyžích závodníků, v roce 1965 dokonce 160. Toho roku zorganizoval oddíl 6 výcviko vých zájezdů s mládeží na Troják. Na tyto zájezdy navázaly v únoru stejného roku závody ve sjezdových disciplinách s účastí 180 osob. To byl začátek pravidelné práce s mládeží. Série těchto zájezdů se opakovala i v příštích letech vždy ve spolupráci s ODPM nebo ZV ROH Pal. Až do roku 1970 se žáci a žačky zúčastňo vali okresních závodů Sportovních her mládeže ve sjezdových disciplinách a získa vali řadu předních umístění, když poráželi své soupeře z míst s lepšími sněhovými podmínkami. Na výcviku dětí se podíleli František Kozák, Antonín Kučera, Karel Zapletal st. a ml., MUDr. Zdeněk Jaroš, MUDr. J. Bruna, Jiří Hudeček, Ing. Oldřich Pavlíček. Pro další výchovu nadějných závodníků jsme měli špatné předpoklady tak končí zápis v kronice vyjádřením činovníků oddílu. Troják v Hostýnských horách se po několikaletém pořádání zájezdů a závodů ( ) stává Mekkou kromě řížských lyžařů. Největší zásluhu na objevení této lokality měl dlouholetý předseda lyžařských spolků a oddílů v Kroměříži MUDr. Zdeněk Jaroš. První pokusy o zme chanizování lyžování na Trojáku, tím je myšleno vytáhnout se na kopec bez vlastní fyzické námahy, zde prováděli pánové Jiří Hudeček a pan Ing. Pospíšil za pomoci zařízení vyrobeného z motocyklu skútr, bubnu a ocelového lana. Tento stroj byl uvázán na kopci lanem za strom, jeden lyžař zasedl za řidítka a šest lyžařů, připnu

8 tých na konci lana ve spodní části sjezdovky, mohlo být po přidávání plynu a za řevu motoru vytaženo na kopec. Tak se začalo na Trojáku v 70. letech minulého století lyžovat s prvním benzínovým motorovým lyžařským vlekem. Kroměřížští lyžaři a turisté se scházeli na svazích Trojáku, kde organizovali běžecké závody a závody ve sjezdu. V zimním období roku 1973 se začala v odboru turistiky aktivizovat část členů, kteří měli zájem především o lyžování. Tito zájemci přenesli svoji aktivitu do lyžařského oddílu TJ Slavia Kroměříž, kde byl předsedou velký nadšenec pro lyžování, jeho propagátor a objevitel lyžařských svahů na Trojáku, MUDr. Zde něk Jaroš a další pánové Antonín Urbanec, Karel Zapletal st. a Ing. Jiří Cée. Výbor oddílu lyžování po doplnění o Mgr. Jaroslava Janouška a Ing. Pavla Hla váčka si pro další rozvoj lyžování v Kroměříži vytýčil hlavní prioritu a to vybudování lyžařského vleku. Na louce u pana Vítka nad obcí Hošťálková na Trojáku byl postaven v letech první lyžařský vlek, který již mohli kroměřížští ly žaři považovat za svůj. S lyžařským vlekem sloužila lyžařům také samo obslužná chatka se 4 lůžky jako ohří várna pro děti, závodníky, činovní ky a vlekaře. Na stavbě se podílelo 56 členů oddílu a bylo odpracováno brigádnických hodin, hodnota První benzínový lyžařský vlek na Trojáku díla tehdy činila Kč. Nejví ce se o výstavbu zasloužili Mgr. Ja roslav Janoušek, Antonín Kučera, František Kozák, Jiří Hudeček, Ing. Pavel Hlaváček, Vladimír Svoboda, MUDr. Zde něk Jaroš, Otakar Odstrčil, Svaťa Polách, Leoš Kozák a Pavel Škranc. Březen 1973 na Trojáku. Lyžařský svah C, vlečné lano motorového lyžařského vleku let lyžování v Kroměříži

9 Rokem 1973 začala tedy intenzivnější činnost oddílu lyžování. Kromě budování lyžařského střediska byly pořádány zájezdy za sněhem do vzdálenějších hor na Borišov ve Velké Fatře a do Predealu v Rumunsku. Naši cvičitelé spolupracovali s Okresním domem pionýrů a mládeže (ODPM) při lyžařském výcviku dětí a oddíl se účastnil lyžařských akcí v rámci města i okresu. Výbor oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž pracoval ve složení předseda Ing. Jiří Cée, Mgr. Jaroslav Janoušek, MUDr. Zdeněk Jaroš, František Kozák, Antonín Urbanec a Karel Zapletal st. V roce 1976 se stal předsedou oddílu Ing. Pavel Hlaváček, členové výboru oddílu se nezměnili. Od tohoto roku se nově složené družstvo dorostu účastnilo okresních a krajských závodů ve sjezdovém lyžování. Náborové závody pořáda né na Trojáku přivedly k pravidelné činnosti hlavně mládež. To byl dobrý základ pro složení závodních družstev žáků, dorostenců a mužů. Reprezentovali nás Leoš Kozák, Tomáš Pavlíček, Jaroslav Janoušek, Helena Janoušková, bratři Petr a Franta Svinkové, Josef Eim, Martin Novák, Lubomír Novák, Jiří Syrovátka, Ka rel Zelinka, Tomáš Páter, Milan Švábeník, Petr Pavlík, Jiří Vajdík, Aleš Kočár, Miloš Chmelík, Zdeněk Janoušek a Ivar Berger. Z dalších akcí to byly zájezdy na Borišov, velikonoční zájezd, jako soustředění závodního družstva do Dierové s lyžováním ve Vrátné dolině, soustředění v Karlově a na Chatě pod Sokolím ve Vrátné dolině. Celkem měl oddíl lyžování 74 členů. Jako cvičitelé pracovali Milan Andrýsek,Tomáš Pavlíček, Miroslav Pilát, Jaroslav Sklenář, jako trenéři Jaroslav Janoušek, Pavel Hlaváček, Jiří Cée, Helena Janoušková, Antonín Kučera, Alois Zajíc a Leoš Kozák. Výbor byl doplněn o pana Ladislava Přecechtěla a Otakara Odstrčila. Závodní činnost družstva mužů a dorostenců pokračovala i v sezóně 1977 účastí na okresních i krajských kontrolních závodech. Našimi nejúspěšněj šími závodníky byli bratří Svinkové, Tomáš Páter, Josef Eim a Karel Zelinka. Vlek VL 200 s chatkou u dnešní sjezdovky C

10 František Kozák a Ota Odstrčil při opravě lyžařského vleku Ota Odstrčil a Mirek Strnadel let lyžování v Kroměříži

11 Na začátku našeho dalšího pokračování ke stoletému výročí založení lyžování v Kroměříži považujeme za svoji povinnost napsat také několik řádků o významné osobnosti kroměřížského lyžování, MUDr. Zdeňku Jarošovi. Jako první a vlastně zakládající předseda oddílu v poválečném Sokole má nesporně hlavní zásluhu na obnovení lyžování v Kroměříži. Činnost oddílu, která byla obnovena v roce 1945 se 45 členy, se velmi dobře rozvíjela právě pod jeho vedením. Po 30 letech organizová ní lyžařské činnosti v Kroměříži se zkušený závodník, trenér, cvičitel a vedoucí řady sportů v Kroměříži MUDr. Zdeněk Jaroš rozloučil s prací ve výboru oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž. Jak jsme se již zmínili, nebyly to jen zásluhy o rozvoj lyžování a lyžařského sportu. Pracoval aktivně v oddíle turistiky, horolezectví, orientačního běhu a v řadě dalších společenských organizací na území města i okresu. Při svém náročném povolání lékaře, později tělovýchovného lékaře, si našel čas na turistiku a sport, které měl tak rád. Čest jeho sportovní památce! V lyžařské sezóně si výbor oddílu určil 4 hlavní priority své činnosti. Pořádání lyžařské školy, organizování rekreačního lyžování, pokračování v zá vodní činnosti a brigádnickou činnost, bez které by oddíl existovat v té době nemohl. Vedoucím 1. ročníku lyžařské školy byl pan Antonín Kučera. Ještě v tomto roce byl MUDr. Zdeněk Jaroš aktivním cvičitelem v lyžařské škole, jak dokládá kronika Klubu. Pokusně probíhala také miniškola lyžování, kterou vedl Milan Andrý sek a Miroslav Pilát. Rekreační lyžaři pod vedením Antonína Kučery, Miroslava Havelky a Ladislava Přecechtěla uspořádali 3 týdenní zájezdy na Borišov, vánoční MUDr. Zdeněk Jaroš se svými žáky v lyžařské škole na Trojáku

12 zájezd na Klačanskou Maguru a celou řadu jednodenních zájezdů do Karlova, na Soláň, Velkých Karlovic, na Troják, Bumbálku a Ovčárnu pod Pradědem. Závodníci se připravovali na tehdy vznikajícím umělém svahu v Uherském Hra dišti. Kasárna, Portáš, Tesák, Mikulčin vrch a Praděd byly v sezóně dějištěm kraj ských závodů. Nejlepší výkony předvedl Karel Zelinka třetím a Petr Svinka pátým místem na krajských kontrolních závodech na Tesáku. Oddíl dále reprezentovali Tomáš Páter, Josef Eim, Milan Švábeník, Martin Novák, František Svinka, Jaro slav Janoušek a Ruth Bergerová. Brigádnickou činností bylo zhotoveno přemostění ráztoky u dojezdu lyžařského vleku a úpravy lyžařského střediska na Trojáku. Bylo odpracováno 1312 brigádnických hodin. Lyžařská sezóna začala opět organizováním a uskutečněním 2. roč níku lyžařské školy pod vedením pana Antonína Kučery s již osvědčeným in struktorským sborem a 68 žáky. Rekreačním lyžařům oddíl nabídl 14 jednoden ních zájezdů, 3 pobytové zájezdy na Borišov a na závěr sezóny jsme lyžovali na Brnčálově chatě ve Vysokých Tatrách. Závodní lyžaři začali sezónu suchým slalo mem a náborový mi závody, Pio nýrskou ligou a okresním přebo rem ve sjezdo Karel Zapletal ml. při výcviku družstva žáků lyžařské školy na Trojáku vých discipli nách. Zde se naši žáci umísťo vali na předních místech Marie Beránková, Re nata a Jana Mül lerovy, Olga Hla váčková, Petr Janoušek a Vra tislav Držálek. Závodní družstvo dorostu mělo pro tuto sezónu 6 a družstvo dospě lých 8 závodníků. Před sezónou absolvovalo soustředění na Ovčárně pod Pradě dem. V krajských závodech jsme se výrazněji neprosadili, snad jen získání II. a III. VT bylo odměnou závodníkům za tréninkovou práci. Na okresních přeborech na Tesáku jsme byli velmi úspěšní, získali jsme 4 zlaté, 5 stříbrných a 2 bronzové medaile. Vedoucím družstva a trenérem byl zároveň Jaroslav Janoušek let lyžování v Kroměříži

13 Další lyžařská sezóna začala srpnovým soustředěním družstva mužů v Malé zmrzlé dolině ve Vysokých Tatrách. Lyžování stále bolí, za sněhem se musí chodit pěšky, tzn. lyžovat bez lanovek a vleků. Ale o to jsou zážitky větší. Tím zážitkem bylo lyžování a trénování s naší už tehdy vycházející lyžař skou hvězdou Janou Šoltýsovou Gantnerovou, která později zasáhla úspěšně i do světového poháru žen ve sjezdovém lyžování mimo jiné vítězstvím ve sjezdu. 3. ročník veřejné lyžařské školy absolvovalo 86 dětí v sedmi lednových a únoro vých termínech za dobrých sně hových podmí nek v našem ly žařském stře disku na Trojá ku. Rekreační lyžaři absolvo vali 12 zájezdů za sněhem již tradičně s pat ronátními orga nizacemi ZOÚ Lindovka, Jm VaK, JZD Mor kovice. Pionýr ské ligy mláde že a okresního přeboru mláde že se na Trojá Zleva: Zdeněk Janoušek, Gantner, Jana Šoltýsová, Petr Svinka, Ivar Berger ku zúčastnilo vždy průměrně 50 závodníků. Tituly okresních přeborníků získali z našeho oddílu Jana Müllerová a Olga Hlaváčková, medaile potom Petr Janou šek, Marie Beránková, Pavel Řezáč a Ivo Vaculík. Lyžařskou sezónu předznamenala letní příprava závodníků pod vedením Jaroslava Janouška a Leo Kozáka, listopadový závod v suchém slalomu a prosin cové školení a doškolení cvičitelského sboru na Tesáku. Vánoční prázdniny strávilo 25 členů oddílu na Slezském domě ve Vysokých Tatrách. Dále byly pořádány 3 zájezdy na Borišov. V tomto lyžařském roce nastalo hned několik zásadních změn v činnosti oddílu. Byl zvolen nový výbor oddílu v čele s Jaroslavem Janouš kem a členy Pavlem Hlaváčkem, Karlem Zapletalem st., Ladislavou Škrancovou, Františkem Kozákem, Ladislavem Přecechtělem, Antonínem Kučerou, Eliškou Ku čerovou, Otakarem Odstrčilem a Bohumírem Nevřalou. Závodní oddíl oslabil od chod většiny dorostenců a mužů na vysoké školy. Přesto pokračovala činnost oddí lu i nadále ve stejných intencích jako v minulých letech s tím, že výbor oddílu začal uvažovat o rozšíření a modernizaci lyžařského střediska na Trojáku výstavbou dal

14 ších lyžařských vleků a lyžařské chaty. Činnost závodních lyžařů se ubírala orientací na novou generaci závodníků. V okresním přeboru a pionýrské lize se začali prosazovat závodníci nejmladší generace Markéta Pilátová, Hana Kopecká, Dana Andrýsková, Pavel Řezáč, Petr Janoušek, Michal Šimek, ze starších žáků Olga Hlaváčková a Marek Zavřel, z dorostenců Renata Müllerová, Jana Müllerová, Mi chaela Nováková, Vladimír Opatrný a Tomáš Sklenář. Nejúspěšnějším závodníkem oddílu byl v tomto roce Pavel Řezáč, který získal 2 tituly přeborníka okresu a bodo val v krajských klasifikačních závodech. Z družstva mužů zbylo jen torzo. Franti šek Svinka a Oldřich Pavlíček v krajských závodech nebodovali, okresní přebor vyhrál F. Svinka. Oddíl organizoval 4. ročník veřejné lyžařské školy s 95 žáky a 7 výcvikovými dny. Rekreační lyžaři uskutečnili 10 zájezdů, převážně na Portáš, Bumbálku, Červenohorské sedlo, Ovčárnu pod Pradědem a Troják. Další období činnosti oddílu po roce 1980 bylo spjato s velkým nadšením členů pro vybudování lyžařského střediska v již existující lokalitě na Trojáku a zároveň pokračováním v bohaté sportovní a rekreační činnosti spojené s lyžováním. Okresní přebor žactva Troják Juračka Jakub, 25 Henzely Igor, 21 Janoušek Petr, 15 Andrýsková Dana, zády Jaroslav Janoušek let lyžování v Kroměříži

15 V květnu roku 1981, po odsouhlasení koncepce lyžařského využití Trojáku a podpisu sdružovací smlouvy s tehdejším MNV Rajnochovice, zahájil lyžařský oddíl výstavbu sportovně rekreačního lyžařského areálu na Trojáku postavením srubové chaty Tatranec. Ještě na konci roku byla chata připra vena ke kolaudaci a užívání. Hlavním iniciátorem myšlen ky využít Troják v Hostýnských horách k výstavbě sportovně re kreačního lyžařského střediska, postavit zde v té době nejmo dernější dopravní zařízení, ly žařské vleky typu Tatrapoma a lyžařskou chatu jako ubytovací zařízení, byl člen výboru oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž pan Ladislav Přecechtěl. Tato myš lenka se zrodila při lyžování na Trojáku, kdy Jaroslav Janoušek a Ladislav Přecechtěl meditovali mezi jednotlivými jízdami a snili o moderním sportovním areálu pro širokou lyžující veřejnost a pro sportovní a závodní lyžaře našeho oddílu. Výbor oddílu se rozhodl tyto odvážné sny a myšlenky realizovat, i když někteří varovně zvedali prst, že to bude akce náročná a náklad ná. Lyžařská sezóna začala pro od díl účastí na závodech suchého slalomu, tréninkem na umělém svahu v Gottwaldově a závěr pří pravy mladých lyžařů proběhl na soustředění ve Špindlerově Mlý ně. Závodů, tréninků a příprav na závody se účastnilo 10 žáků a 10 žaček oddílu. Příprava se vyplati la a byla zúročena ziskem všech Chata Tatranec na Trojáku První kopnutí pro základy chaty Tatranec zlatých medailí na okresních zá vodech. Nejúspěšnější byli Marké ta Pilátová, Petr Janoušek, Olga Hlaváčková, Pavel Řezáč a Marek Zavřel. V krajských závodech získávali tito adepti lyžařského sportu především zkušenos ti. Na závěr sezóny absolvovalo žákovské družstvo opět soutředění ve Špindlerově Mlýně. V družstvu startoval ještě Igor Henzély, Ondřej Vaculík, Mirek Žallmann, Roman Čermák, Michal Šimek, Zbyněk Janoušek, Honza Kranz, Zdeněk Petráš,

16 Zdeněk Růžička, Dana Andrýsková, Sylva Valihrachová, Hana Kopecká, Dita Vlč ková, Alena Tupá, Pavla Hlaváčková, Kateřina Rašková a Michaela Koutská. V družstvu dorostu závodili Vratislav Držálek, Zbyněk Palich, Jaroslav Sklář, Tomáš Sklenář, Ivo Vaculík a Renáta Müllerová. Přebornický titul v okrese získal pouze Zbyněk Palich, v krajských závodech se nepodařilo našim závodníkům prosadit. Proběhl již 5. ročník veřejné lyžařské školy organizovaný naším oddílem v 7 lekcích. Po skončení lyžařské sezóny pokračovaly práce na další etapě výstavby ly žařského areálu na Trojáku. Bylo započato se stavbou lyžařské chaty, lyžařské ho svahu dlouhého 450 m a lyžařského vleku Tatrapoma F 10 na severním svahu Trojáku, dnes lyžařský svah A. Ten byl na konci roku 1982 dokončen a uveden do provozu. Pro rozšíření služeb veřejnosti provozoval oddíl lyžování od sezóny 1982 v Kroměříži lyžařský servis na opravu lyží. Lyžařský vlek Tatrapoma F 10 na sjezdovce A dokončený v roce let lyžování v Kroměříži

17 Lyžařská sezóna probíhala podle už několik let ověřeného scénáře. Účast našich závodníků na předsezónní přípravě na umělém svahu v Gottwaldo vě, účast na závodech suchého slalomu, okresních a krajských závodech ve sjezdovém lyžo vání. Zima byla sněhově slabá, proto se také oče kávané výsledky nedostavily. Na stupních vítězů okresního přeboru stál pouze žák Ri chard Kranz a dorostenec Ivo Va culík. V krajských závodech se umís tily lépe mladší ka tegorie, dorostenci bodovali již méně. Nejúspěšnějšími v sezóně byli žáci Svépomocné práce na stavbě lyžařské chaty, září 1984 Dana Andrýsková, Petr Janoušek, Richard Kranz, Pavel Řezáč a Marek Zavřel. V kategorii dorostu Vratislav Držálek, Zbyněk Palich, Jaroslav Sklář, Renata Müllerová a Ivo Vaculík přeborník okresu. Družstva vedli jako trenéři Jaroslav Janoušek, Helena Janoušková, Ing. Pavel Hlaváček a Leoš Kozák. Trénink v suchém slalomu na Trojáku, podzim 1984, trenérka Helena Janoušková

18 Během lyžařské sezóny proběhl již 6. ročník veřejné lyžařské školy. Rekreační lyžování se soustředilo na Trojáku. Fungoval lyžařský vlek Tatrapoma F 10, lyžař ský vlek VL 200 s obslužnou chatkou a chata Tatranec. Rekreační lyžaři i závodní lyžaři využívali těchto zlepšených podmínek k lyžování a tréninkové činnosti. V jarních měsících započaly opět naplno brigádnické práce. Lyžařská chata už začala mít své obrysy, osvětlení lyžařského svahu A se kompletovalo a mechani zace pracovala na budování velkého parkoviště u státní silnice Bystřice p.h. Vse tín. Podzim přišel velmi brzy a rutina tréninkové práce na sezónu opět začala. Trénink na suchu, závody v suchém slalomu,trénink na umělé hmotě, závo dy na umělé hmotě. První sníh však na sebe nechal opět dlouho čekat, napadl až v lednu. Sezóna mohla tedy začít. Plody tréninkové práce v žákovské kategorii, kterou prováděli již několik let manželé Janouškovi, se začaly projevovat už v prv ních závodech sezóny. V závodech okresního formátu dosáhli na medaile Zbyněk Janoušek, Petr Janoušek, Hana Kopecká, Markéta Pilátová a Michal Šimek. V krajských závodech naši žáci úspěšně bodovali a připravili si dobré pozice do dalších závodů. Na závěr sezóny se uskutečnil tréninkový tábor žactva na Jestřá bích boudách v Krkonoších a byl odmě nou všem závodníkům a trenérům za ce loroční práci. Práce lyžařského oddílu a úspěchů v závodním lyžování si všimla a ocenila komise OV ČSTV, která hod notila výsledky jednotlivců i kolektivů v anketě o nejúspěšnějšího mladého spor tovce a kolektiv za rok Na 10. mís tě se umístil mladší žák Petr Janoušek, držitel II. VT se ziskem přeborníka okre su a umístěním na 11. místě ve slalomu a 13. místě v obřím slalomu na krajských přeborech ve sjezdovém lyžování. Vedoucím již 7. ročníku veřejné lyžař ské školy se stal Ing. Jaromír Vlček. Re kreační lyžování pokračovalo se svými zájezdy na Makov a Ovčárnu pěti zájez dy. Po skončení lyžování na Trojáku, toho roku až koncem března, začaly opět prá ce na lyžařské chatě. Na konci roku 1984 byla stavba lyžařské chaty zastřešena a Soustředění družstva žáků na Velké Rači leden Zleva: Roman Zapletal, Marek Pšenica, Petr Janoušek, Jaroslav Janoušek, Dana Andrýsková, Helena Janoušková, vpředu Zbyněk Janoušek uzavřena, dokončeno parkoviště, sjezdov ka A osvětlena a připravena na večerní lyžování let lyžování v Kroměříži

19 Na nadcházející lyžařskou sezónu byli závodníci oddílu lyžování při pravováni podle osvědčeného modelu z minulých let. Trénink na stadioně, v tělo cvičně, v říjnu závody v suchém slalomu, v listopadu trénink na umělém svahu zakončený závody ve slalomu v Gottwaldově. V přípravě bylo 29 žáků, 2 dorostenci a 2 muži. Závodníci starších kategorií odcházeli na střední a vysoké školy mimo Kroměříž. Naše očekávání dobrých výsledků se soustředilo na nejmladší, tedy na žactvo. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat. V okresních závodech sbírali me Závody na umělém svahu ve Zlíně Zleva: Hana Kopecká, Dana Andrýsková, Petr Janoušek, Radka Bláhová. Druhá řada: Ladik Pořízek, Tomáš Hájek, Vít Kamenec, Jirka a Honza Žárští daile Roman Čermák, Petr Janoušek, Zbyněk Janoušek, Staňka Hájková, Vladimír Pořízek, Pavlína Fuksová, Michal Šimek, Dita Vlčková, Dana Andrýsková, Jan Žár ský a Hana Kopecká. V krajských závodech dosáhl nejlepšího umístění Petr Janou šek, byl podle bodového hodnocení na 9. místě ve slalomu i obřím slalomu. Jeho umístění v závodech bylo od 4.do 10. místa. Z podhoubí ale vyrůstala další katego rie předžáků, kteří sbírali zkušenosti na závodech s názvem "Pohár Moravy" a "Rož novská vločka". 8. ročník veřejné lyžařské školy probíhal opět v sedmi lekcích za vedení pana Miroslava Havelky s rekordní účastí 105 dětí a obětavými instruktory lyžování a také s nestorem cvičitelů panem Bruno Zenzingerem. Podmínky pro lyžaře se na Trojáku velmi zlepšily vybudováním velkého parko viště, osvětlením lyžařského svahu A u vleku Tatrapoma F 10 a zajištěním pravi

20 delné dopravy do tohoto vznikajícího střediska zimních sportů okresu Kroměříž. Lyžovalo se a trénovalo i večer, protože sjezdovka A byla již osvětlena. Pravi delně 2 x týdně, v úterý a v pátek, dopravoval autobus JmVak rekreační lyžaře a závodníky za večerním lyžováním na Troják. Bylo velmi příjemné lyžovat za ti chých večerů, kdy pomalu padal sníh, slabě byl slyšet klapot lyžařského vleku a lyže ujížděly s kopce svižně dolů. Závodníci pilně trénovali mezi slalomovými tyčemi a pěším pod nohama chrupal přimrzlý sníh. Takový byl Troják během sezó ny Lyžařská sezóna začala opět v září pravidelnými tréninky, v říjnu trénin kem a závody na umělé hmotě v Uherském Hradišti a Gottwaldově. Družstvo žáků mělo před sezónou v lednu 1986 ještě soustředění na Velké Rači a potom už seriál závodů, tak jak to ve sjezdovém lyžování chodí. V lednu krajský závod na Mikulči ně vrchu, v únoru Kasárna, potom okresní přebory na Trojáku a Tesáku a na závěr krajské závody na Tesáku a Ramzové. My, trenéři i závodníci, jsme si během těch několika let již připadali jako ve světě velkého lyžařského sportu světového poháru v lyžování protože celý kolotoč přípravy na závody začínal vždy v září a končil posledním sněhem v březnu či dubnu následujícího roku. Téměř 8 měsíců na lyžích, týden co týden závody, během týdne tréninky na suchu i na sněhu, stálé cestování, organizování, údržba lyží a ještě mnoho dalších povinností s tím spojených. Tento kolotoč však nešel zastavit! Odměnou byly vždy výsledky závodníků a svě řenců, jejich radost v očích z dosaže ných výsledků a náš dobrý pocit z dobré práce pro užitečnou věc, kterou lyžo vání jako závodní sport určitě je. Závodníci z kategorie žáků vytvořili dobrý a stabilní tým pro krajské závo dy oporou byli Petr Janoušek, Staň ka Hájková a Zbyněk Janoušek, v okresních závodech se k nim připoji li Roman Čermák, Roman Zapletal, Markéta Pilátová, Hanka Kopecká a Jan Žárský. Mezi dorostenci a muži Pavel Řezáč, Marek Zavřel a Ivo Va culík jako přeborník okresu v kategorii mužů pro rok Rekreační lyžování pod vedením paní Ladislavy Škrancové uskutečni lo 2 zájezdy na Praděd. Okresní přebor ve slalomu na Trojáku, r. 1986, Petr Janoušek let lyžování v Kroměříži

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína.

V tomto roce získal titul přeborníka ČSR starší žák Vraspír a družstvo Vsetína. 1953 V tomto roce vznikla při TJ Zbrojovka Vsetín sportovní škola gymnastického dorostu. Jiří Junek byl členem reprezentace dorostu a vítěz závodů v tehdejší Německé demokratické republice. Mezi další

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš

Historie TV a sportu. Seminární práce. Historie SKOB Zlín. Krejčí Lukáš Historie TV a sportu Seminární práce Historie SKOB Zlín Krejčí Lukáš TV+GEO 4.12.2010 Poděkování: Rád bych poděkoval panu Janu Žemlíkovi za poskytnutí spousty materiálů, fotek a vlastních zážitku pro zhotovení

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU Za rok 2004 Stanislava MRÁZOVÁ, TSC Turnov, Sport pro všechny, in memoriam Dlouholetá obětavá cvičitelka v oddíle Sport pro všechny v Turnově II, kde vedla kolektiv

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2007. 8.1.2008 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1

Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2007. 8.1.2008 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Zpráva o činnosti odboru KČT VHT TJ Spartak Přerov za rok 2007 8.1.2008 KČT VHT TJ Spartak Přerov 1 Akce 2007 V roce 2007 uspořádal odbor 37 akcí vysokohorské, pěší, cyklo, lyžařské a vodní turistiky (1),

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C

Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C Soutěžní řád 2012 2013 pro závody kategorie B a C vypsané KOSÚ AD KSL Zlínského kraje 1. Úvodní ustanovení : Seznam závodů vypsaných KOSÚ AD KSL Zlínského kraje a závodů FIS + ktg. A pořádaných na území

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013

Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu. Závěrečná zpráva za rok 2013 Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Závěrečná zpráva za rok 2013 Obsah závěrečné zprávy: A) Název projektu B) Příjemce projektu C) Řešitel projektu D) Cíle projektu E) Personální

Více

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s.

Projekt. provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Projekt provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o.s. Grantový program Sportovní centra dětí v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2015 Jihlava,

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

53.Memoriál Josefa Dufka

53.Memoriál Josefa Dufka 53.Memoriál Josefa Dufka TJ JISKRA OTROKOVICE 27. 2. 2011 společná kategorie mužů a juniorů na 15 km a veřejný závod pro všechny kategorie Krajský závod Zlínského kraje v běhu na lyžích VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU

Více

TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009

TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009 51.Memoriál Josefa Dufka TJ JISKRA OTROKOVICE 1. 3. 2009 společná kategorie mužů a juniorů na 15 km a veřejný závod pro všechny kategorie Krajský závod Zlínského kraje v běhu na lyžích ROZPIS ZÁVODŮ Název

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er David Křížek trenér SCM %1 Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er Popis Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy mládežnických

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss.

Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou. Hodnocení sezóny 2014. www.stalak-devoss. Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad KnEžnou Cyklistický team STALAK DeVOSS Rychnov nad KnEžnou Hodnocení sezóny 2014 www.stalak-devoss.cz Občanské sdružení MTB Team Rychnov nad Kněžnou Tým STALAK DeVOSS

Více

KOS TESLA BRNO klub orientačních sportů Halasovo náměstí 7, 638 00, Brno Lesná Závěrečná zpráva PROJEKTU

KOS TESLA BRNO klub orientačních sportů Halasovo náměstí 7, 638 00, Brno Lesná Závěrečná zpráva PROJEKTU Závěrečná zpráva PROJEKTU Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Tělovýchovná jednota Tesla Brno Brno, listopad 2013 1 Obsah 1. Název projektu 2. Příjemce projektu 3. Garant projektu 4. Seznam zařazených

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Oblasti Vysočina při Sportovním klubu OK Jihlava, o. s. v roce 2014 Jihlava, listopad 2014 Strana 1

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 )

Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 ) Aeroklub Jaroměř, Novoměstská 361, Jaroměř Josefov, 551 02 Novodobá kronika letiště Jaroměř ( 2007-2007 ) Naposledy aktualizováno: 2007-12-23 NOVODOBÁ KRONIKA HISTORIE AEROKLUBU JAROMĚŘ 2007 14.1.2007

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

KRONIKA KUŽELEK SOKOLA PŘEMYSLOVICE

KRONIKA KUŽELEK SOKOLA PŘEMYSLOVICE KRONIKA KUŽELEK SOKOLA PŘEMYSLOVICE 1951 Z podnětu br. Eduarda Rypa byla zřízena letos na, sokolské zahradě kuželna. O její vybudování se nejvíc zasloužil opět br. Ed. Ryp který byl po jejím otevření 17.6.1951

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

Komise tradičního skialpinismu ČHS. Jan Pala

Komise tradičního skialpinismu ČHS. Jan Pala Komise tradičního skialpinismu ČHS 2011 Jan Pala Činnost Komise tradičního skialpinismu Práce a systém Komise: - předchozí předsedové René Bulíř a Robin Baum, od 1. 9. 2011 Jan Pala - v každé z oblastí

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Sportovní klub Nové Město na Moravě pořádají I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 4.-5.1.2014 areál

Více

Lyžování na Slovensku

Lyžování na Slovensku Lyžování na Slovensku Úchvatné horské štíty, doliny zapadlé sněhem, fantastický prašan a vynikající služby lyžařských středisek, to je lyžařský ráj na Slovensku. Oblíbeným místem lyžařského ráje je ve

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 46. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 8. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 7. LISTOPADU

Více

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 )

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

60.Memoriál Josefa Dufka

60.Memoriál Josefa Dufka 60.Memoriál Josefa Dufka TJ JISKRA OTROKOVICE 18. 1. 2015 společná kategorie mužů a juniorů na 15 km a veřejný závod pro všechny kategorie Krajský závod Zlínského kraje v běhu na lyžích VÍTĚZOVÉ MEMORIÁLU

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Propozice - Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice Pořadatel Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky T.J. Sokol Kolín-atletika Datum Neděle 7. září 2014 Místo Atletický stadion Mirka

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách

II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách II. závod Letního seriálu Mistrovství ČR žáků a žaček a RKZ ve skoku na lyžích v Desné v Jizerských horách Skokanský areál JKL Desná v Jiz.h. nájezdy můstků K 60 a K 40 m Lyžařský oddíl JKL Desná uspořádal

Více

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 www.bobteam.cz Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 1. Úvod Přesně 120 let od založení SK Slavia Praha

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008

ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008 Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov, občanské sdružení SKOB Baník Havířov Dlouhá tř.33 736 01 Havířov Město ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008 Místo konání: Havířov, restaurace Lifestyle,

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R 1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914

Celkem 19424 45182 3025 4160 7123 40000 38914 78914 Název projektu Projekt Podkrkonošského sportovního centra mládeže v orientačním běhu (dále PSCM) Příjemce projektu Orientační klub OK Jilemnice Masarykovo náměstí 12 514 01 Jilemnice IČO 49294288 Garant

Více

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha

jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha jarní Svezení 2014 15.-16.3.2014 Český Yacht Klub, Vltava - Praha ZAČÁTEK SEZÓNY VE VELKÉM! Jarní svezení je již tradičním závodem a letos byl odstartován třetí ročník. Jako obvykle hostil 15 lodí třídy

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012

Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012 2012_leden 9.3.14 22:18 Stránka 80 Hromadný start přespolního běhu Nejzdatnûj í mládeï a stfiední kola 2012 V období od 1. února do 16. března 2012 probíhalo internetové kolo mistrovské soutěže České republiky

Více

Běh na Velký Javorník 26. ročník

Běh na Velký Javorník 26. ročník Pořadatel: 26. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát p. R. o. s., Martinská

Více

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE

ROČENKA TĚLOCVIČNÉ 2009 / 2010 JEDNOTY SOKOL KOLÍN ZPRÁVY Z ODDÍLŮ STATISTIKA K 1. 1. 2010 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA BREAKDANCE STATISTIKA K 1. 1. 2010 TJ Sokol Kolín byla založena v roce 1862, tedy před 148 lety. Současná TJ se dělí na 6 oddílů s celkovým počtem 565 aktivních členů. muži ženy dorost žactvo celkem ROČENKA TĚLOCVIČNÉ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail:

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

Výbor ZKO se sešel celkem čtyřikrát. Kromě zajišťování běžného chodu klubu jako je organizace a plánování akcí se výbor zabýval těmito záležitostmi.

Výbor ZKO se sešel celkem čtyřikrát. Kromě zajišťování běžného chodu klubu jako je organizace a plánování akcí se výbor zabýval těmito záležitostmi. Zápis z členské schůze 10.1.2015 Přítomno: 28 Omluveni: 4 Zpráva o činnosti výboru ZKO za rok 2014 Výbor ZKO se sešel celkem čtyřikrát. Kromě zajišťování běžného chodu klubu jako je organizace a plánování

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 5. března 2015 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015 3. Zpráva o hospodaření 4. Plán

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995 Výsledky MČR v alpském lyžování neslyšících, pořádaném SK Skivelo neslyšících Olomouc na Pradědu 19. -21.3.2006 Skoro všichni účastníci M ČR v alpském lyžování ČSNS 2006 SLALOM 20.3.2006 Předžáci 1996-1995

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Šumperský horolezecký klub HORAL. Plesnivec 2/2008

Šumperský horolezecký klub HORAL. Plesnivec 2/2008 Šumperský horolezecký klub HORAL Ročník XXV.41 Plesnivec 2/2008 Vydává: Šumperský horolezecký klub HORAL, Dolnomlýnská 16, 787 01 Šumperk ve vlastním nákladu pouze pro vlastní potřebu Plesnivec 2/08 30.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013

Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013 Zpráva o činnosti Plaveckého oddílu Laguna Třebíč za rok 2013 1. Plavecký oddíl Laguna Třebíč Plavecký oddíl Laguna Třebíč v roce 2013 měl celkem 118 členů / z tohoto počtu bylo 46 aktivních plavců,kteří

Více

PANCÍŘ NIGHT VERTICAL RACE. 4. ročník večerního skialpinistického závodu. 1. závod ve skialpinismu v sezóně 2015/2016 26. 12. 2015

PANCÍŘ NIGHT VERTICAL RACE. 4. ročník večerního skialpinistického závodu. 1. závod ve skialpinismu v sezóně 2015/2016 26. 12. 2015 PANCÍŘ NIGHT VERTICAL RACE 4. ročník večerního skialpinistického závodu 1. závod ve skialpinismu v sezóně 2015/2016 26. 12. 2015 Šumava - Železná Ruda Špičák Organizátor: Horská služba Šumava, Město Železná

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více