NOVÉ. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně 800 100 150"

Transkript

1

2 NOVÉ Nové MoliMed - spolehlivé, prodyšné, diskrétní Vložky při lehkém úniku moči Patřím k ženám, které trpí samovolným únikem moči. Donedávna jsem tento problém řešila jinými pomůckami. Potom mi kamarádka doporučila MoliMed. Vysokou absorpci má více značek vložek při úniku moči, pověděla mi. MoliMed kromě toho nabízí další výhody. Vyzkoušej je a určitě to poznáš také sama. Vyzkoušejte i Vy nové MoliMed. Nejenže spolehlivě absorbují, ale díky speciálním odvodovým drážkám na povrchu se také lépe přizpůsobí Vašemu tělu. Zároveň rychle odvádějí tekutinu do vylepšeného savého jádra. S novými vložkami MoliMed se budete cítit o mnoho lépe. Doporučte je i Vy svojí kamarádce! Zeptejte se svého praktického lékaře, nebo gynekologa. Výrobky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Nové MoliMed najdete také v lékárnách a výdejnách zdravotnických potřeb. Pro vzorky zdarma a více informací volejte bezplatně

3 Editorial Vážení čtenáři, každé životní období má svá specifika, své vlastní problémy, s nimiž se musí člověk potýkat. Platí to i pro oblast našeho zdraví. V dětství musí lidský organismus projít všemi tzv. dětskými nemocemi, aby si vytvořil pevnou imunitu, pro střední věk jsou zase typická akutní, leč krátká onemocnění, zatímco starší lidé se potýkají s vleklými a mnohdy trvalými nemocemi. V tomto čísle jsme se rozhodli věnovat více pozornosti právě problémům seniorů. Vedou nás k tomu výsledky demografických studií, které ukazují, že populace v celém vyspělém světě stárne a podíl osob důchodového věku se v populaci zvyšuje. Téměř každý měsíc se můžeme dočíst příznivé zprávy o tom, jak se prodlužuje délka dožití a stále více lidí dosahuje věku 80 nebo dokonce 90 let. Daní za vysoký věk je ale právě vyšší nemocnost seniorů. Získat informace alespoň o těch nejčastějších onemocněních, která stárnoucí osoby doprovázejí, může být cenné nejen pro seniory samotné, ale i pro jejich blízké příbuzné. Vždyť jsou to právě oni, kdo se o své rodiče nejčastěji starají, a lepší informovanost jim může v jejich péči jen pomoci. O stáří se říká, že je podzimem života. Toto číslo časopisu Vademecum zdraví však dostáváte do rukou na počátku jara. I toto roční období má svá specifika a také s tímto obdobím jsou spojeny některé druhy nemocí, typických právě pro něj. Zvláště alergici o tom vědí své. I na ně jsme při tvorbě tohoto čísla mysleli. Věříme ale, že i vedle těchto témat naleznete na našich stránkách mnoho užitečných informací a zajímavého čtení. redakce 3

4 61 PotíÏí, které mûïe obezita zpûsobit, je skuteãnû nepfieberné mnoïství. Lidé, ktefií jsou v dûtství obézní, mají dle v zkumû o 20 % vy í anci, Ïe budou trpût v dospûlosti závaïn m onemocnûním. 14 Alzheimerovu chorobu sice nelze zcela vyléãit, ale její vãasné rozpoznání a zahájení léãby mûïe problémy va ich blízk ch v raznû zlep it, a vám tak usnadnit souïití s nimi. Karcinom prostaty neboli rakovina pfiedstojné Ïlázy je ãasté nádorové onemocnûní postihující muïe stfiedního a vy ího vûku. V âeské republice a v mnoha státech EU se v skyt rakoviny prostaty fiadí na 2. místo ze v ech nádorov ch onemocnûní muïské populace u zmiàovan ch vûkov ch kategorií. 28 4

5 Obsah 52 Zatímco vût ina z nás se po dlouhé zimû raduje z prvního jarního sluníãka a kvetoucích stromû, pro pylové alergiky zaãíná období spojené s alergick mi obtíïemi. 48 Oãkování v âr má dlouholetou tradici. âeskoslovensko bylo dokonce prvním státem na svûtû, kde jiï v roce 1960 do lo po zavedení celoplo ného oãkování k vymizení pfienosné dûtské obrny. 6 Stáří není nemoc 8 Co je to stáří? 10 Nejčastější zdravotní potíže seniorů 14 Alzheimerova choroba 18 Léčba na dlouhou trať 19 Možnosti péče o seniory 20 Inkontinenci lze léčit 22 Problém stáří: Nespavost 24 Chemie slouží medicíně 27 První pomoc při bezvědomí 27 Handicapovaní budou mít větší možnosti 28 Útok na prostatu 31 Problémy klimakteria 32 Naděje pro nemocné s rakovinou 35 Využíváme možností preventivních prohlídek? 36 Bojujme s jarní únavou 37 Až se jaro zeptá, co jste dělali v zimě 38 Zánět a otok 40 Umět se radovat z hezkých věcí 42 Deset rad, jak předejít paradentóze 44 Konečně bez brýlí 46 Ochránce kostí: vitamín D 48 Kdy očkovat děti? 51 Babyboxy zachraňují novorozencům životy 52 Jaro: doba pylových alergií 55 Posilujme imunitu před nachlazením 56 Domácí lékař 57 Cibule kuchyňská 58 Cukrovka: vážný civilizační problém 61 Zbytečná přítěž obezita 65 Při hubnutí platí, spěchejte pomalu 66 České a evropské lázeňství 67 Za zdravím do Lázní Karlova Studánka v Jeseníkách 68 Energie z lázní 69 Evropa i Češi stárnou 5

6 Stáfií není nemoc

7 Foto ãísla Více informací se dozvíte na následujících stránkách. Stáří je přirozenou fází lidského života, která je sice doprovázena nejrůznějšími potížemi, ale díky pokrokům medicíny lze i tuto etapu lidského života prožít důstojně a kvalitně.

8 Co je to stáfií? Se stáfiím ãi stárnutím jsme konfrontováni v ichni. KaÏd, kdo odrostl teenagerovsk m letûm, mûïe i sám na sobû pozorovat, jak ãinnosti, které je tû pfied pár lety hravû zvládal, dnes dokáïe uskuteãnit pouze za daleko vût ího vypûtí sil a nûkteré uï ani pfii nejlep í vûli nezvládne. KaÏd také pozoruje projevy stárnutí u sv ch blízk ch lidé, které nosí ve vzpomínkách jako plné energie a odhodlání, zaãínají takfika pfied oãima slábnout, chfiadnout a ztrácet Ïivotní sílu, takïe zatímco dfiíve pro nás pfiedstavovali pevnou oporu, dnes ji sami zaãínají potfiebovat. 8 Téma ãísla

9 Jaký proces tedy stárnutí představuje, že před ním nejsou uchráněni ani ti nejsilnější z nás? Stárnutí je přirozený biologický proces, jemuž se v přírodě nevyhne žádný živý organismus. Vše živé začíná stárnout v podstatě už od okamžiku svého vzniku a tento vývoj pak s postupujícím časem nabírá na intenzitě. U člověka se stárnutí projevuje především úbytkem fyzické zdatnosti, zhoršenou schopností přizpůsobovat se novým podmínkám a narůstajícím množstvím tělesných poruch. Stárnutí je proces kontinuální, ale také individuální. Přitom je dobré uvědomit si, že naše tělo nestárne na všech svých místech stejně rychle, ale tak, že některé orgány stárnou rychleji, zatímco jiné vydrží bez poruch sloužit mnohem déle. Příčinou stárnutí je podle vědců pravděpodobně charakter genetické informace v buněčných jádrech včetně limitované schopnosti dělení buněk i schopnosti odstraňovat chyby vzniklé při výstavbě a autoregulaci organismu. K hlavním projevům stárnutí patří především různé druhy onemocnění, a to i psychických. Průvodním znakem stárnutí bývají například tzv. involuční (zánikové) deprese, které jsou na rozdíl od jiných depresí pokládány za přirozenou součást určitého vývojového stadia. Stáří jako přirozená forma lidského vývoje může také někdy nabýt patologických forem, a to především sníženou soudností, zesílením sebestředných tendencí, hypochondrických stesků a nároků na pozornost věnovanou jedinci okolím. Při výrazném prohloubení některých příznaků přechází stáří v senilní demenci, která bývá často neprávem se stářím zaměňována. Je pochopitelné, že právě senioři jsou nejčastějšími konzumenty zdravotní péče. Díky pokrokům v medicíně se daří prodlužovat lidský věk, to ale na druhou stranu také zvyšuje společenské výdaje za zdravotní péči. Stáří tak získává i svůj sociální rozměr. Bez solidarity mladších se staršími by civilizovaná společnost nemohla vůbec fungovat. Biologický počátek stáří vymezujeme věkem šedesáti let. Období mezi 60 až 74 lety označuje gerontologie (věda o lidském stárnutí) jako počínající stáří. Vlastní stáří pak gerontologie klade do období 75 až 89 let. Pro věk od 90 let výše bývá užíváno termínu dlouhověkost. red Téma ãísla 9

10 Se zvy ujícím se vûkem na nás stále více doléhají nejrûznûj í neduhy. Zatímco v mládí nás postihují pfieváïnû akutní a krátkodobá onemocnûní, trpí vût ina seniorû dlouhodob mi, ãi dokonce trval mi onemocnûními. Nejãastûj í zdravotní VČeské republice je nemocnost seniorů velmi vysoká. Podle odborníků více než 90 % osob starších 70 let trpí jednou či více chronickými nemocemi. Podle statistických údajů trpí 3/4 osob starších 65 let onemocněními srdce a cév, polovina má zvýšený krevní tlak, 37 % ischemickou chorobu srdeční. Každý pátý senior trpí zažívacími potížemi, 16 % seniorů má cukrovku, 15 % jich trpí onemocněními psychiatrické povahy a celých 42 % seniorů má závažné postižení kloubů nebo kostí. Jen čtyři procenta seniorů jsou bez chronických onemocnění. Pohybové obtíïe Stárnutí je doprovázeno postupným snižováním fyzické schopnosti a výkonnosti. Ubývá svalové síly, naše pohyby jsou stále vláčnější a pomalejší, hůře reagujeme. Tělesné změny postihují i kosti a zvláště ženám po přechodu ubývá kostní hmota a kosti jsou křehčí a snadněji se lámou (osteoporóza). Také klouby jsou méně ohebné a pružné a často jsou postiženy artrózou, což zhoršuje naši obratnost a pohyblivost. Podle zjištění lékařů není skoro polovina osob starších osmdesáti let schopna pro pohybové obtíže sejít ze schodů. Příznaky doprovázející postižení pohybového systému zná každý: horší koordinace, menší síla i obratnost, potíže s chůzí, bolesti kloubů. Řadě těchto obtíží však lze do určité míry čelit. Například proti ztrátě svalové hmoty můžeme bojovat cvičením. Vhodnou fyzickou činnost představuje například procházka se psem, práce na zahradě, popřípadě výlety v přírodě. Cvičit bychom měli i naši obratnost a pohyblivost. Každý den ráno a večer bychom měli procvičit všechny své klouby do maxima pohyblivosti. Lidé s poruchami chůze či rovnováhy by však měli většinu těchto cviků provádět vsedě. Osteoporóze zase můžeme předcházet dostatečným příjmem vápníku, ženy by ho měly doplnit i tabletami. Vhodné je i opatrné slunění a malé dávky vitamínu D. Když i přes veškerou naši snahu klouby i nadále bolí, neměli bychom se stydět 10 Téma ãísla

11 potíïe seniorû odlehčit postiženému kloubu hůlkou, s léky proti bolestem kloubů je naopak lepší zacházet opatrně. Mohou totiž vést ke zdravotním komplikacím. PotíÏe s udrïením moãi Pomočováním (inkontinencí) trpí v České republice více než 200 tisíc osob nad 65 let. Mezi nejčastější příčiny této poruchy patří u starších lidí zhoršená funkce svěrače močové trubice, která je obvyklá zejména u starších žen v souvislosti s přechodem doprovázeným poklesem ženských pohlavních hormonů. Další příčinu inkontinence u seniorů představuje zvýšená dráždivost močového měchýře, který v důsledku onemocnění (např. močová infekce či kameny) nebo změn v nervovém zásobení reaguje nucením na močení a stahy již při malé náplni. Pro močení je ale také zapotřebí správné funkce mozku, míchy a míšních nervů. Jestliže dojde k jejich onemocnění, může docházet k inkontinenci i z těchto příčin. Potíže s udržením moči dokáže naštěstí medicína také léčit. Slabost svěrače se dnes úspěšně léčí operací a nezvládnutelné nucení lze omezit podáváním léků. Největší chybou, které se může člověk postižený inkontinencí dopustit, je stydět se za své onemocnění a nevyhledat lékařskou pomoc. Na trhu je stále více jednorázových pomůcek pro osoby s inkontinencí a ty velmi usnadňují život tam, kde i přes léčbu se nepodaří problém vyřešit. ZaÏívací potíïe Zažívací potíže známe všichni. Projevují se nevolností, pocitem na zvracení, nepříjemnými pocity nebo bolestmi v břiše, nadýmáním, nechutenstvím, průjmem nebo naopak zácpou. Zažívací obtíže mohou být způsobeny nepřiměřeným zatížením těžko stravitelnými potravinami (například houby, tučná jídla), akutní infekcí, ale mohou být také příznakem celkového závažného onemocnění. Staří lidé jsou ohroženi závažnými chorobami trávicího traktu. Mezi ně patří žaludeční vředy, krvácení do trávicího traktu a obtíže s polykáním. K žaludečním vředům dochází Téma ãísla 11

12 tehdy, je-li porušena obranyschopnost sliznice, například v důsledku užívání léků proti bolesti. Tehdy se vytvoří na sliznici žaludku vřed. Projevuje se bolestí, ale ve stáří může probíhat zcela bez příznaků. Jako komplikace žaludečních vředů se může objevit krvácení do zažívacího systému. To může být i životu nebezpečné, zvláště ve starším věku. Projevuje se zvracením krve, černou stolicí nebo příměsí krve ve stolici. Mezi časté obtíže starých lidí patří i obtíže s polykáním. Ty obvykle vznikají při porušení svalové souhry jícnu. Při polykání tuhé stravy (hovězí či kuřecí maso, chléb, jablko) se objeví pocit váznutí sousta. V takových případech může pomoci doušek vody a dobré rozmělnění potravy. Abychom předešli onemocněním trávicího traktu, měli bychom respektovat jisté zásady. Předně si dáváme pozor na vyváženou stravu, volíme raději jídla lehce stravitelná. Zatímco osobám ve středním věku většinou lékaři doporučují snížit příjem kalorií, u osob nad 70 let je třeba dohlížet na dostatečný příjem kalorií a tekutin. Podle šetření lékařů až 15 % pražských seniorů mezi lety přijímalo nedostatečné množství stravy nebo stravu s nedostatečným obsahem živin a vitamínů. Je si také třeba uvědomit, že 16 % starších občanů trpí cukrovkou. U velké části z nich postačuje jako jediná léčebná metoda vhodná dieta. Nemoci srdce a cév Víme, že některou ze srdečně-cévních chorob trpí téměř 70 % starších občanů. Tato onemocnění jsou i nejčastější příčinou úmrtí ve vyšším věku. Mezi nejfrekventovanější nemoci, které mohou srdce a cévní systém ve stáří postihnout, patří vysoký krevní tlak, infarkt myokardu, angina pectoris, cévní mozková příhoda a postižení žil a tepen dolních končetin. Riziko těchto onemocnění s věkem stoupá. Důvodem je, že se ve vyšším věku uplatňují hlavní rizikové faktory cévní sklerózy, jako je zvýšený cholesterol, obezita, nízká fyzická aktivita či cukrovka. Jak tyto rizikové faktory můžeme ovlivnit? Důležitá je fyzická aktivita. S ohledem na zatížení kloubů jsou nejvhodnější krátké, ale pravidelné procházky. Doporučována je i jízda na kole nebo plavání v bazénu. Mnoho zmůžeme správným stravováním: málo živočišných tuků, celozrnné pečivo, hodně zeleniny a ovoce. Krevnímu tlaku zase prospěje, omezíme-li příjem soli a slaných jídel. Snížíme přísun energie tak, abychom kontrolovali svou hmotnost. Srdci prospěje i malé snížení váhy. Při eliminaci rizikových faktorů vedoucích k srdečně-cévním onemocněním je také důležitá pravidelná kontrola krevního tlaku. Existuje několik desítek léků na vysoký krevní tlak. O jejich výběru vždy rozhoduje lékař. Tyto léky je třeba užívat pravidelně a krevní tlak si pravidelně měřit. Rizikové faktory můžeme ovlivnit také pravidelným měřením krevního tuku (cholesterolu) a v případě jeho zvýšení zvolit vhodnou dietu. Někdy je nutné ke snížení krevních tuků užívat i léky. V případě, že se podaří upravit jeho hodnoty k normálu, omezí se tím riziko srdeční příhody až na polovinu. U pacientů se zvýšeným rizikem srdečně-cévních komplikací působí preventivně denní malé dávky aspirinu, vždy na doporučení lékaře. Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF a VFN v Praze 12 Téma ãísla

13

14 Alzheimerova choroba 14 Diagnóza

15 Alzheimerovu chorobu sice nelze zcela vyléčit, ale její včasné rozpoznání a zahájení léčby může problémy vašich blízkých výrazně zlepšit, a vám tak usnadnit soužití s nimi. Alzheimerova choroba se kromě poruch paměti projevuje i horší orientací v čase (babička ztrácí přehled o svém věku) i prostoru (dědeček netrefí domů), problémy s vykonáváním běžných domácích činností, ukládáním věcí na jiná místa či změnami chování a nálad (starší člověk se chová divně ). Máte-li podezření, že zapomnětlivost a změny chování vašich blízkých nejsou zcela v pořádku, doporučujeme vám navštívit se svým blízkým lékaře. Lékař si s vaší babičkou či dědečkem popovídá a provede s nimi jednoduché testy, které mu pomohou určit, zda se jedná o Alzheimerovu chorobu. Pfiíãiny nemoci Když se váš blízký dožije vysokého věku, ještě to neznamená, že musí onemocnět právě Alzheimerovou chorobou. Výskyt choroby se skutečně od 60 let zvyšuje, ale stáří není nutnou podmínkou. Můžete se setkat s lidmi, kteří onemocněli už v mladém věku let. Jak to tedy vlastně je s příčinami nemoci? Alzheimerova choroba je onemocnění, při kterém dochází k úbytku nervových buněk. V mozku postižených vznikají škodlivé bílkoviny. Ty se ukládají uvnitř v podobě vláken nebo v okolí nervových buněk jako tzv. amyloidové plaky. Dochází k poškození a zániku nervových buněk a jejich spojů. Současně v mozkové tkáni ubývá acetylcholin. Tuto látku potřebuje mozek k přenosu nervových vzruchů. Při jejím nedostatku ztrácejí buňky schopnost vzájemně si vyměňovat informace. Právě to se projeví postupným zhoršováním paměťových a rozumových schopností, rozvíjí se demence. Tfii stadia demence Nástup Alzheimerovy choroby je pozvolný a nenápadný. Blízcí si u nemocného něčeho všimnou často až ve chvíli, kdy závažně selže v běžném životě. Rychlost zhoršování příznaků je u každého jiná. Od prvních příznaků do úmrtí trvá nemoc průměrně deset let, ale jsou velké individuální rozdíly. Běžně se rozlišují tři stadia vývoje onemocnění: počáteční stadium nemoci (období lehké demence) si můžete snadno splést s přirozeným stárnutím. Nejdříve dochází k poruchám paměti. Lidé je často považují za běžný projev stárnutí. Člověk zapomíná, není schopen zapamatovat si nové věci. Naopak si někdy dobře vybavuje vzpomínky z mládí, rád o nich opakovaně do omrzení mluví. Zhoršuje se jeho obrazová představivost a logické uvažování, schopnost úsudku a počítání. Objevují se poruchy prostorové orientace. Nemocný bloudí na méně známých místech. Trpí také přechodnou časovou dezorientací. Není schopen vybavit si, jaký je den, měsíc nebo rok. Má sníženou schopnost plynulého vyjadřování a mohou se vyskytnout i první psychologické pří- Zapomene obãas va e babiãka, Ïe jste u ní byli dopoledne na náv tûvû? NemÛÏe si vá dûdeãek vybavit, jak se jmenujete? Právû poruchy pamûti ãasto b vají prvním pfiíznakem Alzheimerovy choroby. Diagnóza 15

16 Víte, že... Ochránit pfied Alzheimerovou nemocí mûïe i zelen ãaj Ze studie, kterou zveřejnili američtí vědci v časopise Journal of Neuroscience, vyplývá, že určitá složka zeleného čaje možná dokáže chránit mozek před Alzheimerovou nemocí. Když vědci z Jihofloridské univerzity injekčně vpravili myším antioxidant ze zeleného čaje s označením EGCG, zjistili, že snižuje produkci proteinu, který tvoří plaky ucpávající mozek nemocných Alzheimerovou chorobou. Několikaměsíční aplikace těchto injekcí zredukovala počty plaků až o 54 %. Pítí obyčejného zeleného čaje by však ke stejnému snížení tvorby plaků nevedlo, protože ostatní složky tohoto čaje zřejmě blokují přínos EGCG. Pomáhat by ale mohly tablety obsahující EGCG a vědci se také snaží vyvinout čaj s vysokou koncentrací této látky. red znaky a poruchy chování deprese, poruchy vnímání, ojediněle i bludy. Když jsou přivedeni k lékaři a dostávají otázky, otáčejí se bezradně na doprovázejícího příbuzného tomu se říká příznak otáčení hlavy. Pacient je však schopen základní péče o sebe sama, i když se u něj může vyskytnout ztráta iniciativy a průbojnosti. Často založí někam peníze, dokumenty, klíče a není schopen je najít. Poruch paměti si nemocní nebývají vědomi, cítí se často zdraví. Podezírají někdy své blízké, že jim věci schovávají. Popírají své problémy, odmítají možnost, že by se jim zhoršovala paměť. Zůstává jim schopnost povrchně diskutovat a společensky konverzovat. S postupem času můžeme u postiženého sledovat již závažnější příznaky a problémy, které mu znemožňují vykonávat běžné denní činnosti. Jsou to hlavně neschopnost soustředění a výrazné výpadky paměti. Postižený nedovede pojmenovat známé věci, z paměti vypadávají běžná slova. Tomuto období říkáme střední období demence. Zhoršuje se a postupně ztrácí schopnost počítat, číst a psát. Zůstávají zachovány útržky vzpomínek na události z mládí. Dále bývají poruchy soudnosti, těžší formy poruchy Alzheimerova nemoc není záležitostí tohoto století... časové a prostorové orientace a také zhoršování řečových schopností. Objevují se výraznější poruchy chování, halucinace a bludy. Myslí si, že mu někdo chodí do bytu, podezírá a obviňuje blízké, sousedy nebo zcela cizí osoby z krádeží. Tehdy je pacient již z velké části odkázán na péči okolí. Má potíže s udržováním hygieny, nedovede se přiměřeně obléci, mít své věci v pořádku. Mohou se již objevovat i přechodné odpolední a noční stavy zmatenosti jedná se o poruchy vědomí, odborně nazývané deliria. Častější je také bloudění, ztrácení se. Přesto zůstává zachována schopnost vést povrchní společenskou konverzaci. Na první dojem mohou být nenápadní, postižení paměti není při krátkém kontaktu patrné. Prohlubuje se změna osobnosti, egocentričnost, sobeckost. Při třetím, těžkém stadiu demence se u pacienta vyskytují poruchy chůze, pády, neurologické poruchy, poruchy chování především agresivita, odpolední a noční stavy zmatenosti. Nemocný je zcela závislý na cizí pomoci. Dochází k naprosté ztrátě soběstačnosti, nemocný je ve všem zcela odkázán na pečovatele. Nepoznává přátele ani členy vlastní rodiny, má obtíže při příjmu potravy a s udržováním pravidelné osobní hygieny. Nemocný neudrží moč a stolici, neřekne si včas, že potřebuje na stranu. I při zajištění dostatečného příjmu potravy a tekutin nemocní chátrají a někdy rychle hubnou. Dále se zhoršuje schopnost řeči. Nemocný opakuje jedno nebo několik slov či větu, někdy přestane mluvit úplně. V posledním stadiu onemocnění Alzheimerovou chorobou se u něj mohou objevit další souběžné nemoci. Tyto, jinak mnohdy zanedbatelné choroby, mohou být pro pacienta s Alzheimerovou chorobou rizikové a život ohrožující. 16 Diagnóza

17 Víte, že... Prevence: trénovan mozek Alzheimerova choroba sama o sobě je zatím nevyléčitelná. Její průběh však můžeme ovlivnit způsobem života, který vedeme již před vypuknutím onemocnění. Je známo, že u lidí s aktivním životním stylem, bohatým duševním životem a trénovaným intelektem je průběh onemocnění pomalejší. Menší pravděpodobnost onemocnění je u osob duševně aktivních a s vyšším vzděláním. Jedinou v současnosti známou ochranou a prevencí je tedy trénovaný, výkonný mozek. Jak si zachovat co největší a nejdelší duševní svěžest? Vysedávání před televizí a pasivní životní styl mozku neprospívají. Prostředkem k zachování mládí je trvalá a tvořivá námaha mozku. Prospívá mu práce s novými podněty a informacemi, zvláště jsou-li zábavné. Důležitá je vysoká psychická aktivita i ve vyšším věku a trénování paměti. Píšete si seznam věcí k nákupu na papír? Zkuste si příště v obchodě vzpomenout i bez něj. Mozku prospívá učení se novým věcem. Ideální je učit se pracovat s počítačem. Výhodné je např. nalézt nemocnému zajímavé odkazy na galerie a obrazárny, protože těmto pacientům pomáhá dívat se na obrázky. Mozek cvičíme také luštěním křížovek, četbou nových románů či hraním her náročných na pozornost (pexeso, karty, scrabble, šachy). Mozku naopak neprospívá alkohol, nečinnost, deprese ani některé druhy léků léky na spaní nebo sedativa. Zdravá mozková tkáň s nervovými buňkami Mozková tkáň pacienta s Alzheimerovou chorobou Jak se nemoc léãí? Pokud si myslíte, že někdo z vašich blízkých má příznaky Alzheimerovy choroby, je třeba co nejdříve navštívit lékaře. Včasná diagnóza a léčba mohou průběh onemocnění výrazně zpomalit. Medicínské studie to dokazují. Časný záchyt a léčba onemocnění pomáhají prodloužit soběstačnost pacienta natolik, že si zajistí každodenní potřeby. Může nadále samostatně rozhodovat, plánovat a řešit své zdraví či právní a finanční záležitosti. První osobou, na kterou bychom se měli obrátit, je praktický lékař. Ten vás odkáže na některé specializované pracoviště (neurolog, psychiatr, geriatr). převzato ze stránek Vûdci ví, o ãem pfiem líte Vědci z Univerzity College London přišli na způsob, jak zjistit některé naše myšlenkové pochody. S pomocí technologie zobrazení prostřednictvím magnetické rezonance sledují mozkové aktivity podle průtoku krve a tvrdí, že tímto způsobem lze odhalit i nevědomé myšlenkové pochody u sledovaných osob. Lidé, kteří se pokusu zúčastnili, měli za úkol sledovat na monitoru různé testovací obrazce a výsledkem bylo, že vědci dokázali mnohem lépe určit, co bylo na monitoru zobrazeno, než samotné pokusné osoby. Projevilo se to vždy, když byly dva obrazce promítnuty rychle po sobě. Zatímco pokusné osoby si uvědomili, že vidí až druhý obrazec, vědci zjistili, že mozek zaznamenal i první obrázek. Výsledky jejich zkoumání mohou být použity například při studiu lidského podvědomí. Využít by se pak daly například v psychiatrii a psychologii, kde mohou sloužit k odhalování potlačených vzpomínek, skrytých fobií atd. K praktické aplikaci je však podle vědců ještě dlouhá cesta. red INZERCE Diagnóza 17

18 Léčba na dlouhou trať Vysoký krevní tlak a zvýšený cholesterol není angína Nemoci srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění) patří k nejčastějším příčinám nemocnosti a smrti v celosvětovém měřítku. Předcházení těmto nemocem a ovlivňování všech příčin jejich vzniku je proto jedním z nejzávažnějších problémů a největších úkolů dnešní medicíny. Rizikové faktory Obecně nazýváme příčiny těchto chorob rizikovými faktory (RF). Je jich více, za nejdůležitější však považujeme vysoký krevní tlak (TK hypertenze), poruchu metabolizmu tukových látek (zvláště známý je nepřítel cholesterol), cukrovku, obezitu, vrozené dispozice k některé z těchto poruch a kouření. Díky dlouholetým vědeckým výzkumům těchto stavů a statistického zpracování výskytu RF a výsledků jejich léčby disponují lékaři kvalifikovanými tabulkami výpočtu výše rizika onemocnění některou z kardiovaskulárních chorob. Každý z rizikových faktorů (kromě věku a genetické dispozice) může samozřejmě významně ovlivnit člověk sám svým chováním a životním stylem. To je nejzřejmější v případě kouření a obezity. V případě vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny cholesterolu to platí rovněž, ale často i nejtvrdší dieta a úprava životního stylu nestačí k normalizaci hodnot tlaku či cholesterolu. V té chvíli nastupuje rozhodnutí o medikamentozní léčbě. Léãba medikamenty Toto rozhodnutí patří samozřejmě do rukou kvalifikovaného lékaře. Dnešní medicína disponuje řadou léků na hypertenzi i hypercholesterolemii. Jsou to léky velmi efektivní a většinou i značně drahé. Pokud tedy lékař rozhodne o nezbytnosti léčby, nečiní tak nikdy zbytečně a bez zvážení všech aspektů a pravidel indikace včetně použití výše zmíněného výpočtu kardiovaskulárního rizika. Je samozřejmostí i poučení o pokračování dietních a režimových opatření. Ve spolupráci pacienta a lékaře tak dochází k postupnému ovlivnění, zlepšení až normalizaci potencionálně nebezpečné poruchy. Člověk s dobře léčeným tlakem a cholesterolem se v těchto bodech stává srovnatelně ohroženým s člověkem bez poruchy těchto rizikových faktorů. Léky nesmíme vysazovat Musíme si však uvědomit, že i když se náš stav zlepší, nemůžeme léky vysazovat. Řada pacientů totiž ujištění lékaře o tom, že hodnoty má již normální, automaticky považuje za pokyn k přerušení léčby. Další pacienti si zase nechají hodnoty zkontrolovat mimo ordinaci lékaře, který léčbu zavedl (třeba si změří tlak svým vlastním digitálním přístrojem nebo u jiného lékaře, kterému však opomenou sdělit, že nějaké léky berou), a při zjištění normálních hodnot dospějí k závěru, že léčba již není potřebná. Je proto někdy opravdu těžké přesvědčit pacienta o tom, že přerušení léčby znamená návrat k původnímu stavu. Při úspěšné léčbě je často možné snížit dávkování, ale plné vysazení léku pokud indikace léčby byla správná vede vždy k opětnému vzestupu tlaku či cholesterolu v krvi, a to se všemi riziky, která to obnáší. Zároveň jsou tím i ztraceny prostředky vynaložené na dosavadní léčbu. Hypertenze a hypercholesterolemie neovlivnitelné dietou a režimovými opatřeními nejsou zkrátka jako angína vyléčitelné jedním balením léku. Jsou to stavy setrvalé, vyžadující trvalou léčbu jak režimovými prostředky, tak indikovanými léky s pravidelnými kontrolami lékaře. MUDr. Zdeňka Poláková 18 Téma ãísla

19 MoÏnosti péãe o seniory Starý člověk vyžaduje zvýšenou péči o svou osobu. Tu mu ale ne ve všech případech dokážou poskytnout jeho nejbližší příbuzní. Tam, kde péče příbuzných nestačí, nabízí společnost řadu možností, jak péči o seniory zajistit. Podmínky pro pfiijetí do ústavu Do ústavů se přijímají občané, kteří potřebují vzhledem ke svým sociálním poměrům a zdravotnímu stavu ústavní sociální péči. Uchazeč o ústavní sociální péči však musí splňovat alespoň základní podmínky pro přijetí nesmí trpět infekční chorobou, tuberkulózou, psychózou či psychickými poruchami znemožňujícími soužití s kolektivem. Přijetí do ústavů brání i závislost na toxických látkách či pohlavní choroby. K přijetí do ústavu je dále nezbytný písemný souhlas občana. Za občany zbavené způsobilosti k právním úkonům podepisuje souhlas k přijetí do ústavu jejich zákonný zástupce. Peãovatelská sluïba Jednu z možností péče o seniory představuje institut pečovatelské služby. Pečovatelská služba se poskytuje těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Pečovatelská služba se poskytuje občanům v jejich domácnostech, včetně domácnosti v domech s pečovatelskou službou, v zařízeních pečovatelské služby, v domácnostech dobrovolných pracovníků pečovatelské služby, případně i mimo domácnost a zařízení (doprovod při procházkách apod). Pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu. Výše úhrady se řídí ceníkem služeb a je závislá na množství a druhu poskytovaných služeb sociální péče. Penziony pro dûchodce Další možnost v péči o seniory představují tzv. penziony pro důchodce. Ty jsou určeny pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, za předpokladu, že jim budou poskytnuty služby potřebné vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu. Do penzionů pro důchodce se přijímají občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. V penzionech pro důchodce se poskytuje ubytování a základní péče; podle možností ústavu a požadavku obyvatel penzionů pro důchodce lze obyvatelům poskytovat i další placené služby. Současně ústav vytváří podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel ústavu. Domovy dûchodcû Samostatnou kapitolu v péči o seniory představují domovy důchodců. Jsou určeny především pro staré občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, kterou jim nemohou zajistit členové jejich rodin ani pečovatelská služba nebo jiná služba sociální péče, a dále pro staré občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů. Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Pfiechodné pobyty v ústavech Možnosti pobytu v některém z ústavů sociální péče lze využít i krátkodobě. Přechodný pobyt v ústavu se poskytuje tehdy, jestliže ten, kdo jinak o umisťovaného občana pečuje, nemůže tuto péči z vážných důvodů poskytovat; doba přechodného pobytu v ústavu činí nejvýše 3 měsíce, pokud delší pobyt neodůvodňují zvlášť závažné důvody. red Téma ãísla 19

20 V skyt moãové inkontinence kolísá ve vûku let vrozmezí 5-25 % u Ïen a 1-5 % u muïû, ve vy ím vûku ov em stoupá u Ïen aï na 40 % aumuïû na 20 %. Močová inkontinence představuje velmi rozšířený zdravotní problém, který postihuje desítky milionů lidí na celém světě a má závažný individuální dopad na postiženého jedince a rozsáhlý ekonomický vliv na celý systém poskytování zdravotní péče. Co je to moãová inkontinence? Močová inkontinence je definována jako nechtěný únik moči způsobující hygienický nebo sociální problém. Je příznakem, který má různé příčiny. Ztráta schopnosti ovládat vylučování moči patří mezi nejvíce diskriminující postižení každého jedince. Člověk kontinentní jen těžko pochopí, jak rozsáhlý negativní dopad má inkontinence na lidskou psychiku. Následky inkontinence se totiž promítají do všech oblastí osobního i společeznského života. Neschopnost udržet moč se významně podílí na snížení kvality života, která je podle Světové zdravotnické organizace hodnocena jako pocit nejen fyzického, ale i psychického a sociálního zdraví. Výzvu současnosti proto představuje široké využití všech dostupných diagnostických a terapeutických prostředků, které zmírní fyzické a psychické následky močové inkontinence. Nemoc lze vyléãit Je smutné, že i v současnosti se stále mnoho inkontinentních žen domnívá, že jejich problém není řešitelný. Velké procento inkontinentních ve společnosti nehledá pomoc a spoléhá se při zvládání inkontinence na vlastní metody. Mezi důvody nevyhledání lékařské pomoci patří například: hodnocení inkontinence jako běžné součásti procesu stárnutí nebo normální ženské záležitosti, nedostatek informací o možnostech léčení či široká dostupnost volně prodejných absorpčních výrobků. Mnoho žen zvládá inkontinenci pomocí hygienických pomůcek, přičemž převážnou většinu příčin nechtěného úniku moči lze úspěšně odstranit, a tím pacienta buď úplně vyléčit, nebo alespoň jeho problémy minimalizovat. Za lékařem by měla dojít inkontinentní žena ve chvíli, kdy jí nechtěný únik moči začne obtěžovat. Měla by si uvědomit včas, že následkem inkontinence trpí nejen ona sama, ale také její nejbližší okolí (rodina, zaměstnání). Problémy s únikem moči představují rovněž častou příčinu narušení sexuálního života a partnerských vztahů vůbec. Ne každá žena s nežádoucím únikem moči musí být vyšetřena u specialisty. V případě zájmu o vyřešení problému je vhodná návštěva praktického lékaře anebo gynekologa, kteří části žen pomůžou sami a složitější případy zpravidla odesílají k odborníkovi (urolog, urogynekolog), který se zabývá diagnostikou a léčbou močové inkontinence. Druhy inkontinence a jejich projevy Podle typických klinických projevů dělíme inkontinenci na stresovou (zátěžovou), urgentní (nutkavou), reflexní a paradoxní (z přetékání). Stresová inkontinence je prakticky nejčastější inkontinencí. Projevuje se únikem zpravidla malého množství moči při fyzických aktivitách spojených s náhlým Inkontinenci 20 Diagnóza

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Co znamená aktivní sledování?

Co znamená aktivní sledování? Aktivní sledování Tento základní přehled je určen pro muže, kteří chtějí získat podrobnější informace o přístupu k léčbě rakoviny prostaty, jenž se nazývá aktivní sledování. Tyto informace mohou být užitečné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Charta práv seniorů. Úvod

Charta práv seniorů. Úvod Úvod Se stářím se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Může se stát, že dojde k situaci, kdy člověk nebude moci vést plnohodnotný život. Tím důležitější se stane péče. Je všeobecně uznáváno, že některé

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS...

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... CO JE INKONTINENCE MOČI? Inkontinenci moči můžeme všeobecně definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč a tak

Více

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu:

Aktivní sledování. Obsah tohoto základního přehledu: Aktivní sledování Obsah tohoto základního přehledu: Co znamená aktivní sledování? U koho je aktivní sledování možné? Jaké jsou výhody a nevýhody aktivního sledování? Co se stane, jestliže z testů vyplyne,

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více