PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze"

Transkript

1 PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze

3 Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech prosince Informace vlády České republiky o programu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 3. Senátní tisk č. 308 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července Senátní tisk č. 329 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července Senátní tisk č. 317 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací 6. Senátní tisk č. 318 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností 7. Senátní tisk č. 319 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací 8. Senátní tisk č. 320 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací 9. Senátní tisk č. 321 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací 10. Senátní tisk č. 181 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství 11. Senátní tisk č. 350 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů 12. Senátní tisk č. 295 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003) 13. Senátní tisk č. 330 Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok

4 14. Senátní tisk č. 351 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 16. Senátní tisk č. 358 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 17. Senátní tisk č. 304 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 199 o práci v odvětví rybolovu spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci 18. Senátní tisk č. 307 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července Senátní tisk č. K 120/06 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění 20. Senátní tisk č. 353 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21. Senátní tisk č. 355 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 22. Senátní tisk č. 360 Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 23. Senátní tisk č. 347 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 24. Senátní tisk č. 340 Vládní návrh, působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce Senátní tisk č. 357 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 2

5 26. Senátní tisk č. 1 Petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství 27. Senátní tisk č. 356 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 28. Senátní tisk č. 349 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 29. Senátní tisk č. 348 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 30. Senátní tisk č. 354 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 31. Senátní tisk č. N 126/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících 32. Senátní tisk č. 5 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok Senátní tisk č. 363 Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů 1. čtení 34. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů 35. Senátní tisk č. 322 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003) 36. Senátní tisk č. 263 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 37. Senátní tisk č. 262 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci ze dne 2. dubna Senátní tisk č. 323 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a 3

6 Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic 39. Senátní tisk č. K 114/06 Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Mysli především na malé podnikatele (Think Small First) Akt o malém a středním podnikání (A Small Business Act) pro Evropu 40. Senátní tisk č. N 125/06 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie 41. Senátní tisk č. N 132/06 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací 42. Senátní tisk č. 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 43. Senátní tisk č. 8 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů 44. Senátní tisk č. 9 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů 45. Senátní tisk č. 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 46. Senátní tisk č. 310 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Jerevanu dne 6. července Senátní tisk č. 331 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě, která bude sjednána formou výměny nót 4

7 7. funkční období Obsah 2. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 10. prosince 2008 Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Jiří Stříteský... 2 Senátor Jiří Pospíšil... 2 Senátor Miloš Janeček... 2 Senátor Jan Hajda... 2 Usnesení schváleno Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady ve dnech prosince 2008 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra... 3 Senátor Luděk Sefzig... 6 Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková... 8 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger 2. Informace vlády České republiky o programu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007 senátní tisk č. 308 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Stříteský Senátor Rostislav Slavotínek Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července 2008 senátní tisk č. 329 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Tomáš Jirsa I

8 Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací senátní tisk č. 317 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Jiří Nedoma Senátor Tomáš Töpfer Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností senátní tisk č. 318 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Rostislav Slavotínek Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací senátní tisk č. 319 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Rostislav Slavotínek Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací senátní tisk č. 320 Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Rostislav Slavotínek Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací senátní tisk č. 321 Ministr vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Rostislav Slavotínek Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující II

9 Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství senátní tisk č. 181 Předseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Rostislav Slavotínek Senátor Jiří Stříteský Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Alena Venhodová Senátor Jaroslav Kubera Místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 350 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Karel Šebek Senátor Jan Horník Místopředseda Senátu Milan Štěch Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Šebek Místopředseda Senátu Milan Štěch Senátor Ivo Bárek Senátor Bedřich Moldan Senátor Petr Vícha Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Karel Šebek Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003) senátní tisk č. 295 Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík Senátor Václav Vlček Usnesení schváleno Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2007 senátní tisk č. 330 Naděžda Kavalírová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jan Hálek Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jaromír Jermář III

10 Senátor Tomáš Grulich Senátor Vlastimil Balín Senátor Milan Bureš Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jaromír Štětina Senátor Tomáš Töpfer Naděžda Kavalírová Senátor Jaroslav Kubera Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 351 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Jiřina Rippelová Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 352 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jan Nádvorník Senátor Igor Petrov Usnesení schváleno den schůze 11. prosince 2008 Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Přemysl Sobotka 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 358 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Pavel Čáslava Senátor Vladimír Dryml Senátorka Alena Palečková Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Ludmila Müllerová Senátor Jaroslav Kubera Místopředseda Senátu Milan Štěch Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Pavel Čáslava Usnesení schváleno Senátor Jiří Stříteský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger IV

11 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 o práci v odvětví rybolovu a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 199 o práci v odvětví rybolovu spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci senátní tisk č. 304 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátorka Božena Sekaninová Senátor Tomáš Jirsa Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008 senátní tisk č. 307 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátorka Božena Sekaninová Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Obnovený závazek pro sociální Evropu: posílení otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začlenění senátní tisk č. K 120/06 Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony senátní tisk č. 353 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Oberfalzer Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Jaromír Štětina Senátor Vladimír Dryml Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Alena Venhodová Senátor Tomáš Töpfer Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jaroslav Kubera Místopředseda Senátu Petr Pithart Senátorka Alena Venhodová Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Oberfalzer Usnesení schváleno V

12 Senátor Jiří Stříteský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony senátní tisk č. 355 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Miroslav Antl Senátorka Soňa Paukrtová Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Oberfalzer Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 360 Poslanec Michal Hašek Senátor Pavel Sušický Senátorka Liana Janáčková Senátor Petr Vícha Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátorka Soňa Paukrtová Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Usnesení schváleno Senátor Jan Hálek Usnesení schváleno Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Liana Janáčková Senátor Vlastimil Balín Senátor Miloš Janeček Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Pavel Lebeda Předseda Senátu Přemysl Sobotka Místopředseda Senátu Milan Štěch Předseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Marta Bayerová Poslanec Michal Hašek Senátor Vladimír Dryml Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Senátor Pavel Sušický Senátor Jiří Žák Senátorka Jana Juřenčáková Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek VI

13 Senátor Vladimír Dryml Senátor Vlastimil Balín Senátor Jaroslav Kubera Senátor Miloš Janeček Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Rostislav Slavotínek Senátor Ivo Bárek Senátor Luděk Sefzig Poslanec Michal Hašek Senátor Pavel Sušický Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Liana Janáčková Poslanec Michal Hašek Předseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 347 Senátor Jiří Stříteský Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Senátor Karel Korytář Senátor Vladimír Dryml Usnesení schváleno Vládní návrh, působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 senátní tisk č. 340 Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Senátor Jiří Pospíšil Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jaromír Štětina Senátor Tomáš Kladívko Senátor Vladimír Dryml Senátor Ivo Bárek Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Senátor Jiří Pospíšil Usnesení schváleno Předseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 357 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Jiří Nedoma Senátor Jiří Žák VII

14 Senátor Tomáš Töpfer Senátor Jaroslav Kubera Senátor Václav Koukal Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Vladimír Dryml Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Lajtoch Místopředseda Senátu Jiří Šneberger Senátor Jan Horník Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Nedoma Senátor Tomáš Töpfer Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Jiří Žák Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno den schůze 12. prosince 2008 Jednání zahájil a řídil místopředseda Senátu Jiří Šneberger 26. Petice za odstranění nerovnosti v úrovni platů provozních a správních zaměstnanců ve školství - senátní tisk č. 1 Senátor Zdeněk Janalík František Dobšík Dagmar Čáslavová Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Bohdan Hejduk Senátor Miroslav Nenutil Senátor Milan Bureš Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jaromír Jermář Senátor Milan Bureš Senátor Zdeněk Janalík Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 356 Poslanec Tomáš Kvapil Senátor Jiří Stříteský Usnesení schváleno Poslanec Tomáš Kvapil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona VIII

15 č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - senátní tisk č. 349 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Tomáš Töpfer Senátor Vladimír Dryml Senátor Pavel Lebeda Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Tomáš Töpfer Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony senátní tisk č. 348 Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátor Jan Hajda Senátor Bedřich Moldan Senátor Vítězslav Jonáš Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátor Jan Hajda Usnesení schváleno Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 354 Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Senátor Adolf Jílek Senátor Ivo Bárek Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Jiří Liška 31. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady pozměňující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících senátní tisk č. N 126/06 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátorka Jana Juřenčáková Usnesení schváleno Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2009 senátní tisk č. 5 Senátor Jan Hajda Usnesení schváleno IX

16 33. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č čtení Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Oberfalzer Usnesení schváleno Další část schůze řídil místopředseda Senátu Milan Štěch 34. Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů Senátor Zdeněk Janalík Místopředseda Senátu Jiří Liška Senátor Jiří Nedoma Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003) senátní tisk č. 322 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Tomáš Jirsa Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis senátní tisk č. 263 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Rostislav Slavotínek Senátor Luděk Sefzig Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci ze dne 2. dubna 2008 senátní tisk č. 262 Ministr kultury ČR Václav Jehlička Senátor Vítězslav Jonáš Usnesení schváleno Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic senátní tisk č. 323 X

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér

Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér Výsledky českého předsednictví v Radě EU Evropa bez bariér 1. ledna 30. června 2009 Úvod... iv 3 E - bilance... iv EKONOMIKA... IV ENERGETIKA... VI EVROPSKÁ UNIE VE SVĚTĚ... VI Vyhodnocení pracovního programu...

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Žádost o vyslovení souhlasu

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Praha 2008 Tato publikace vznikla v rámci projektu Evropská integrace a zájmy České

Více

OBSAH ÚVODNÍK AKTUALITA VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU ČLÁNKY DISKUSE NÁZOR Z ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Z KÁRNÉ PRAXE (Jan Syka) strana 1

OBSAH ÚVODNÍK AKTUALITA VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU ČLÁNKY DISKUSE NÁZOR Z ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Z KÁRNÉ PRAXE (Jan Syka) strana 1 BULLETIN ADVOKACIE 20038 OBSAH ÚVODNÍK Stanislav Balík: Meziúčet 4 AKTUALITA Vladimír Papež: Studijní a legislativní činnost v novém kabátě 7 VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU Česká advokacie před vstupem ČR do

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Tiskový brífink po jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR 38 bodů k oživení ekonomiky Příprava Exportní strategie po roce 2010 Elektrotechnický a slévárenský

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více