Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu, které se uskuteèní dne 16. dubna 2014 v hod. v zasedací místnosti michálkovické radnice. Zastupitelstvo mimo jiné projedná nìkteré majetkoprávní otázky, plnìní rozpoètu mìstského obvodu, informaci o plnìní rozpoètu za minulý rok, informaci o realizaci projektù v oblasti kultury a volného èasu. Na zasedání zastupitelstva rovnìž pøivítáme zástupce Mìstské policie Ostrava. Fotopast pøedána mìstské policii V loòském roce mìstský obvod poøídil fotopast pro Mìstskou policii Ostrava. Toto zaøízení bylo v minulém mìsíci mìstské policii pøedáno a bude sloužit k potlaèování spoleèensky nežádoucích jevù v Michálkovicích. Michálkovice žádají o podporu otevøeného klubu V minulém roce jsme i díky dotaci mìsta Ostravy mohli rozjet èinnost otevøeného klubu pro dìti a mládež. I v letošním roce žádá mìstský obvod o poskytnutí finanèního transferu z rozpoètu mìsta v oblasti prevence kriminality na podporu této èinnosti. Retoping bìžecké dráhy Mìstský obvod poskytl základní škole finanèní prostøedky ve výši 200 tis. Kè na obnovení povrchu bìžecké dráhy na školním høišti. Povrch bìžecké dráhy se musí periodicky ošetøovat (tzv. retoping). V opaèném pøípadì dochází k jeho destrukci. Mìstský obvod tak bude muset, pokud chce udržet dráhu v užívání schopném stavu, pravidelnì v nìkolikaletých intervalech vyèleòovat èástku v uvedené výši. Tento pøípad nám ukazuje, že pøi plánování investièních projektù by se mìlo velmi vážnì hledìt také na vyvolané náklady v budoucnosti. Díky dotacím budou dìti i letos pálit èarodìjnice Úspìchy Michálkovic v dotaèních øízeních Michálkovicím se opìt vyplatila aktivita pøi podávání žádostí o dotace. Na stránkách zpravodaje jsme postupnì informovali o jednotlivých žádostech podaných do nejrùznìjších dotaèních øízení. Je naší milou povinností pøinést i informaci, že ve vìtšinì pøípadù byly Michálkovice se svými žádostmi úspìšné. Hned pìt žádostí o podporu zaslal mìstský obvod na hudební festival Michal- Fest. Úspìšnì jsme dopadli v dotaèním øízení Statutárního mìsta Ostravy, kde byla získána podpora ve výši 70 tisíc korun, a rovnìž v dotaèním øízení Moravskoslezského kraje, který se rozhodl podpoøit MichalFest 150 tisíci korun. Na výsledky grantových øízení Nadace OKD a Nadace Landek Ostrava si ještì budeme muset poèkat. Úspìšní jsme byli také v oblasti volnoèasových projektù zamìøených jednak na dìti, resp. rodiny s dìtmi, jednak na seniory. Tradiènì jsme se s nimi pøihlásili do grantového øízení Statutárního mìsta Ostravy. Projekt Oáza pohody a radosti se zamìøením na seniory (hry, kulturní vyži- FOTO ARCHIV tí, zájezd, apod.) byl podpoøen èástkou 25 tisíc korun. Projekt realizujeme již tøetím rokem, pøièemž v prvním roce se zamìøil hlavnì na revitalizaci zahrady Klubu dùchodcù, která byla ve velmi zuboženém stavu, ponìvadž tam v minulosti byl vyvážen údržbou mìstského obvodu biologický rozložitelný odpad a zadní èást zahrady tak byla jedním velkým kompostištìm. Revitalizace se v rámci získaných prostøedkù vydaøila. V obou pøedchozích letech byl souèástí projektu také zájezd pro naše seniory a ten nebude chybìt ani letos. Obrovskou radost mùžeme mít také z toho, že na projekt Spoleènì se žije líp nám mìsto pøispìje èástkou 80 tisíc korun. V projektu jsou zahrnuty akce pro (nejen) michálkovické dìti. Díky tìmto financím i letos obohatí náš život akce jako Karneval s opièkou Žofií, Pálení èarodìjnic, pøímìstský tábor, Michálkovické strašení a další. Za mìstský obvod bych velmi rád podìkoval poskytovatelùm výše uvedených dotací. Martin Juroška, starosta

2 Jednání o dotaèní prostøedky pro kulturní dùm pokraèuje V souèasné dobì vedení mìstského obvodu Michálkovice provádí potøebné kroky na Magistrátu mìsta Ostravy, ve spolupráci s kompetentními firmami, k získání dotace z operaèního programu Životní prostøedí. Výzva OPŽP se týká zateplení a výmìny starších neobnovitelných zdrojù vytápìní. Jarní dny jsou vždy ve znamení úklidu Každoroènì naši spoluobèané oèekávají, kdy budou oèištìny místní komunikace od zimního posypu a veškerých nánosù po zimì. I když letošní zima byla k zimní údržbì velmi shovívavá, pøesto je nutné komunikace vyzametat. Na základì našeho jednání s Ostravskými komunikacemi se Na základì provedeného šetøení odborná firma zpracovala souhrnný rozpoèet na snížení energetické nároènosti budovy kulturního domu, který obsahuje i výmìnu souèasných málo úèinných plynových kotlù, jejichž technický stav je pro další provoz nevyhovující. Navrhovaná plynová èerpadla jako zdroj vytápìní nám daøí každý rok zametací vozy do Michálkovic dostat ihned po té, co jsou zbaveny neèistot silnice 1. a 2. tøídy. V letošním roce mnozí z vás jistì zaznamenali, že hlavní tahy vedoucí pøes náš mìstský obvod jsou již èisté a v prùbìhu mìsíce dubna se uskuteèní oèista všech našich místních komunikací. V. Kozel Domov pro seniory v Opavì Mìsto Opava nabízí volné ubytovací kapacity seniorùm. Nový opavský domov pro seniory Vila Vanèurova je v provozu od konce roku Pøes témìø naplnìnou kapacitu nájemních bytù, urèených sobìstaèným seniorùm, stále nabízí volná místa seniorùm ménì sobìstaèným nebo sobìstaèným s podporou - všem s pøiznaným pøíspìvkem na péèi ve 3. a 4. stupni, popøípadì nižším. Záleží na osobní domluvì a možnostech konkrétního zájemce. Pro tyto seniory jsou v domovì vyhrazena dvì bezbariérová patra se zaøízením plnì odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a špièkový zdravotnický personál. Domov je pojat jako kvìtinová oáza, takže se zde ubytovaní pohybují nikoli po chodbách, ale v bylinkových ulicích, a každý senior má v rámci své ulice i vlastní èíslo popisné. K dispozici jsou skupinové a individuální rehabilitace, ergoterapie, prvorepublikové balneo, wellness centrum a pøilehlý park, který je vyhrazen pouze obyvatelùm domova. Od 3. února je zde plnì funkèní i multidisciplinární tým sester, pracovníkù v pøímé péèi a dalších odborných pracovníkù, kteøí o komfort umístìných seniorù peèují 24 hodin dennì. Bližší informace zájemci najdou na stránkách nebo mohou volat sociální pracovnici domova na tel.: PhDr. Michal Panáèek zástupce øeditele Vila Vanèurova o.p.s. bychom si bez dotaèních prostøedkù, s ohledem na omezené finanèní možnosti, nemohli dovolit. Souèasnì bychom zrealizovali výmìnu oken a vstupních dveøí vèetnì kompletního zateplení budovy. Celá akce pøedpokládá finanèní objem cca 6 milionù korun. Vladimír Kozel Poøádek a èistota se udržují nepøetržitì Plochy kolem komunikací, chodníky, zastávky MHD, park, høbitov a další plochy svìøené do správy našemu mìstskému obvodu, jsou pravidelnì udržovány a uklízeny (pøedevším nejvíce frekventovaná místa) jsou dennì posetá rùznými odpadky. Podstatné vylepšení ve svém blízkém okolí dostala komunikace Rychvaldská, kde se provedlo mimo jiné vyèistìní svahù od množství náletových døevin, kamení, betonù a dalších odpadù, které tam byly zarostlé øadu let. V této souvislosti se obracíme také na obèany, aby si zkontrolovali, zda z jejich zahrad nepøerùstají keøe a stromy na chodníky a do komunikací a nebrání tak bezpeènému pohybu osob a dopravních prostøedkù. V. Kozel Svéprávnost od roku 2014 Prvním lednem roku 2014 nabyl úèinnosti zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, který upravuje rozsáhlou oblast soukromého práva. K výrazným zmìnám došlo i v oblasti svéprávnosti. Nový obèanský zákoník ruší dosud užívaná spojení omezení ve zpùsobilosti k právním úkonùm a zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm a zavádí pojem svéprávnost. Svéprávnost èlovìka mùže být rozhodnutím soudu omezena jenom v jeho zájmu a jen v pøípadì, že by mu jinak hrozila újma. Soud souèasnì s rozhodnutím o omezení svéprávnosti ustanoví opatrovníka a v rozsudku vydefinuje oblasti, kterých se omezení dotýká. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti opatrovance nezbavuje práva samostatnì právnì jednat v bìžných záležitostech každodenního života. Osoby dosud soudem zbavené nebo omezené ve zpùsobilosti k právním úkonùm jsou ode dne úèinnosti obèanského zákoníku, tj. od , automaticky považovány za osoby omezené ve svéprávnosti. Soud by mìl omezení svéprávnosti projednat bez návrhu, souèasný opatrovník má však možnost podat podnìt k soudu sám a navrhnout tak konkrétní rozsah omezení. Každé omezení trvá nejdéle tøi roky, lze jej však opakovanì prodloužit. S pøípadným podáním podnìtu èi návrhu k zahájení øízení o omezení svéprávnosti vám pomùže sociální pracovnice úøadu mìstského obvodu Michálkovice, která vám sdìlí podrobnìjší informace. Pavlína Špaèková Vážení obèané, vedení mìstského obvodu Michálkovice si vás dovoluje pozvat na PIETNÍ AKT k 69. výroèí osvobození ÈR který se uskuteèní v úterý 29. dubna 2014 od hodin u památníku obìtí druhé svìtové války pøed Dolem Michal MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 79. a 80. zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Schválila finanèní dar ve výši ,- Kè od pana J.T. pro Základní školu U Køíže v Ostravì Michálkovicích. Schválila smlouvu o výhradní distribuci vstupenek mezi Ticket Art Praha, s.r.o. a mìstským obvodem Michálkovice. Souhlasila s umístìním odplyòovacího vrtu VM-OV è. 130 na obecním pozemku p.p.è. 426/2. Seznámila se s výsledkem šetøení stížnosti na vedení základní školy, provedeného Èeskou MICHÁLKOVICKÝ MASOPUST V sobotu 8. bøezna se v Michálkovicích rozeznìla dechovka v ulicích a cimbálovka v kulturáku. V odpoledních hodinách se totiž vydal pøes Michálkovice masopustní prùvod rodièù, uèitelù a dìtí z ostravské waldorfské školy a také místních obèanù, kteøí se k veøejné akci pøipojili. Masopustní slavnost, pøed více než stopadesátièlenným davem rodièù, dìtí, uèitelù základní školy waldorfské a také mnoha místních obèanù, zahájil michálkovický starosta Martin Juroška. Po úvodní písni masopustních masek se vydal prùvod, za doprovodu zpìvu a dechovky, školní inspekcí. Schválila prodloužení nìkolika nájemních smluv na byty v bytových domech mìstského obvodu. Schválila písemnou výzvu è. 2/2014 k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace ul. Ferdinandská Ferdinandova kolonie úsek 1 až 4 a souèasnì jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky. V souladu s 36 odst. 2 a 3 správního øádu vyslovila nesouhlas s provozováním loterie a jiné podobné hry v jedné z michálkovických provozoven. Jiøí Kašpárek FOTO F. BOLFÍK Hasièi dìkují Jménem Sboru dobrovolných hasièù v Michálkovicích bych chtìl podìkovat všem za zájem o naše plesy. Dìkujeme našim èlenùm za pøípravu a samotný prùbìh, dìkujeme klukùm ze skupiny Mimo rytmus, kteøí opìt pobavili publikum svým novým vystoupením. Dìkujeme michálkovickým organizacím, ostatním sponzorùm, partnerùm, našemu výboru, jednotce a ostatním èlenùm za dary do tomboly. Dìkujeme. Vážíme si vaší pomoci! V lednu jsme uspoøádali soutìž mladých hasièù, Michálkovickou uzlovaèku v kulturním domì. Soutìž byla zaøazena do Ostravské ligy. V mìsíci bøeznu probìhla soutìž Ostravsko-Beskydské šedesátky, tuto soutìž pøipravujeme ve spolupráci s družebním sborem s Dolní Beèvy a o podrobnostech celého prùbìhu Vás budeme informovat v následujícím èísle, do uzávìrky tohoto èísla se do soutìže pøihlásilo více než 400 jednotlivcù. Na mìsíc duben se pøipravuje soutìž v tradièních hasièských disciplínách pro mužskou i ženskou kategorii. Jedná se o disciplíny, ve kterých jsme reprezentovali Michálkovice minulý rok o prázdninách na olympiádì ve Francii a v mìsíci záøí se stali mistry Èeské republiky v naší kategorii. Na poslední víkend v kvìtnu pro vás ve spolupráci s ostatními organizacemi pøipravujeme Den dìtí a v letních mìsících nezapomeneme na oblíbené Zábavy pod širým nebem. Ještì jednou dìkujeme! Budeme se na Vás tìšit na dalších akcích michálkovických hasièù. Rostislav Holec SDH parkem kolem høbitova a školy zpìt až ke kulturnímu domu. Prùvod se po cestì nìkolikrát zastavil, aby mohl zhlédnout více èi ménì tematické vstupy ostravské improvizaèní skupiny Impro Academy. Zakonèení prùvodu bylo stejnì jako zahájení v režii rodièù s krátkou scénkou z masopustní historie. Pak už všichni pøítomní byli pozváni na hodování do kulturního domu, kde celá slavnost pokraèovala. Veškeré jídlo, které mohli hodovníci ochutnat, uvaøili, upekli a pøipravili waldorfští rodièe. Skvìlý gulášek také uvaøil michálkovický pan starosta. Pøípravy a prodeje jídel se s naprostou profesionalitou zhostila skupina žákù 8. tøídy. Souèástí masopustního odpoledne v kulturním domì bylo také vystoupení žákù školy, cimbálovky Vrzuška a folklorního taneèního souboru Hlubinka, kteøí svým tancem a zpìvem dotvoøili skvìlou atmosféru sobotního masopustu v Michálkovicích. Podìkování patøí všem, kteøí se uvedené akce zúèastnili, skvìle se pobavili a dobrou náladou a dobrým jídlem pøispìli k jejímu úspìchu. Ivana Martáková 3 /

4 Poøád se nìco dìje Zubaté sluníèko støílí svými paprsky do oken tøíd, takže skoro pùlroèní umìlé osvìtlení nahradilo to pøíjemné, pøírodní, kolem školy se zazelenala tráva, žáci vyrážejí se svými uèitelkami na úklid do okolí školy, v hodinách výtvarné výchovy zaèínají žáci plést pomlázky a malovat velikonoèní vajíèka. Neklamné znamení, že tady máme jaro a než se nadìjeme, budou tady Velikonoce. Hurááááááá! To zase bude pár dní volna! radují se žáèci, pro které je škola spíše nutným a nudným posezením než aktivní èinností, ale takových je naštìstí jen velice málo. Proto se také ve škole stále nìco dìje. Kromì získávání vìdomostí v hodinách výuky se koná každý týden ve škole nìjaká akce, která naruší kolobìh opakování, procvièování, zkoušení. Hned v prvním bøeznovém týdnu to byl již druhý roèník pìtidenního výukového programu Kids and Science pro žáky 8.A tøídy,ve kterém si žáci pod vedením lektorù z VŠB vyzkoušeli svoje schopnosti v oblasti vývojové práce a pre- MichalFest 2014 Pøípravy druhého roèníku hudebního festivalu Michal- Fest jsou v plném proudu. Letos jsme posunuli termín festivalu na 21. èervna. Zahájíme již dopoledne a diváci se mají opravdu naè tìšit. Na festivalu zahrají známí interpreti a skupiny, jako napøíklad Buty, Lenka Filipová, Vladivojna La Chia, Nebe, Švihadlo, Jolly Joker & PBU, HopTrop a další zajímavé kapely. Budeme si moci užít mnoha hodin pìkné muziky. V areálu Dolu Michal budou pøipraveny opìt dvì scény, takže koncertovat se bude po celou dobu s jen minimálními pøestávkami na pøesun divákù. Festival zaèíná již v 10 hodin a v areálu bude zajištìno bohaté obèerstvení, takže škoda vaøit obìd. Pro dìti budou pøichystány rovnìž zajímavé atrakce. Vstupenky v pøedprodeji budou stát 180 Kè, pro seniory a studenty 140 Kè. Vstupenku v den konání festivalu pak bude možno poøídit za 250 Kè. Dìti do výšky 150 cm v doprovodu dospìlé osoby budou mít vstup zdarma. Pro ètenáøe Michálkovického zpravodaje jsme zajistili atraktivní nabídku. Pokud se rozhodnou koupit si vstupenky do konce dubna na ÚMOb Michálkovice, mohou získat dvì vstupenky za cenu jedné, tedy za 250 Kè. Vítìzky recitaèní soutìže kategorie žákù 1. tøíd zentovali svoje výrobky. Žáci 5. tøíd zase vyrazili do Ostravy, aby navštívili klub ÁMOS - Centrum pro rodinu a sociální péèi z.s., který pro nì pøipravil interaktivní projekt OSTRAVA TADY ŽIJU, BYDLÍM, JSEM. Žáci se seznámili s historií mìsta, s technickými i historickými památkami, s nejznámìjšími osobnostmi spjatými s Ostravou. V prùbìhu mìsíce bøezna probìhly ve tøídách prvního stupnì schùzky dìtí s pracovníky organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která je organizací vìnující se prevenci rizikového chování dìtí a mládeže. Problémy vztahù mezi lidmi, problémy šikany, problémy finanèní gramotnosti, to jsou záležitosti, které lektoøi s dìtmi probírají. Napøíklad prvòáèci mìli téma,,hodný dìdeèek. Název skoro pohádkový, jenže za ním se skrývala problematika zneužívání a obtìžování dìtí. Žáci se vhodnou formou seznamovali s možnostmi obrany proti tìmto deviacím, dozvìdìli se, jak se chovat, jak reagovat, když je nìkdo na ulici osloví, když jim nìco nabízí, nebo je na nìco láká. Všichni pedagogové vìøí, že tato osvìta mezi žáky sníží rizika zneužití dìtí a mládeže. Žáky 7. roèníkù èekal již od 17. února 2014 ètrnáctidenní ozdravný pobyt s výukou v rekreaèním zaøízení Zálesí v Budišovì nad Budišovkou. Díky finanèní podpoøe statutárního mìsta Ostrava a s finanèním pøispìním Úøadu mìstského obvodu Ostrava - Michálkovice se podaøilo zajistit pobyt stovce michálkovických žákù ve dvou termínech. Žáci 5. tøíd a 6.B tøídy vyjedou na ozdravný pobyt na zaèátku mìsíce dubna. Po návratu ze školy v pøírodì èekala žáky 7.roèníkù beseda s pracovníky organizace SANA- NIM o.s., která pùsobí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programù Kategorie žákù 1. tøíd 1. místo - Tereza Havlínová /1.A/ 2. místo - Adéla Kuchaøíková /1.A/ 3.místo - Tereza Køižáková /1.B/ Kategorie žákù 2.a 3.tøíd 1.místo - Ondøej Kudla /3.A/ 2.místo - Nela Hrdinová /2.A/ 3.místo - Veronika Havlínová/3.A/ Kategorie žákù 4. a 5.tøíd 1. místo - Nikolas Kasiaras/5.A/ 2.místo - Sabina Gojová /5.B/ Zvl.ocenìní - Lukáš Chvostek /5.A/ FOTO T. MIKULSKÁ a služeb, které tvoøí komplexní systém prevence, péèe, léèby a resocializace. K názvu akce,,než užiješ alkohol, užij svùj mozek urèitì není tøeba více dodávat. Poslední akcí, o které je tøeba se zmínit, bylo jako každoroènì školní kolo recitaèní soutìže. V multimediální uèebnì l. stupnì to v úterý 11. bøezna doslova vøelo. Ti starší si horeènì opakovali poslední verše svých básní, mladší si zase mezi sebou špitali, kdo to asi letos vyhraje. Pøíjemná hodinka strávená se spolužáky a s verši èeských i zahranièních autorù pøispìla k tomu, že se všichni rozcházeli domù v pohodì a s úsmìvem. Nìkteøí s diplomem, ti ostatní aspoò s malou sladkou odmìnou. A kdo vyhrál? Na tom ani moc nezáleželo, protože všichni sklidili zasloužený potlesk. Ale pro poøádek pøece jenom Kategorie žákù tøíd 1.místo - Lada Vežranovská /9.A/ 2.místo - Kristýna Valentová /7.A/ 3.místo - Barbora Watorová/6.A/ Barbora Šrámková /7.A/ Táòa Mikulská 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od do hodin Cvièení žen s Vendulou Každá støeda od do hodin Zumba s Žanèou Erotický ples Vítání obèánkù Divadlo U stolu - "Kabaret U Michala" - kabaretní show Divadla Silesia Ostrava Školení volebních komisí DÙL MICHAL Každý ètvrtek probíhá v prostorech Dolu Michal výtvarná dílna pro všechny pod vedením Oldøicha Pelikána. Zájemci bez rozdílu vìku potøebují pouze chu malovat a dostavit se v dobì a hodin do malého sálu Dolu Michal FIGURAMA - Vernisáž mezinárodní výstavy figurální malby, kresby a sochaøství (výstav potrvá do konce kvìtna) Jízdy historickým trolejbusem k Dolu Michal (ve spolupráci s DP Ostrava a Kroužkem pøátel MHD Ostrava) Literární sprcha no.6 autorské ètení Èlenské závody - výdej povolenek Zahájení lovné sezóny 2014 KLUB RYBÁØÙ SDH MICHÁLKOVICE Soutìž v CTIF v sportovním areálu HS Poruba v Martinovì VZPOMÍNÁME Dne 23. bøezna 2014 uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dìdeèek, tchán a bratr pan ING. JAROMÍR NEBORÁK. Letos 7. záøí by se dožil 85 let. S láskou vzpomíná sestra Jana s rodinou. Tak krátce jsme šli s vámi, hle, tu cesta se dìlí a ptáci nad hlavou nám píseò nedopìli. V letošním roce by se dožili životních jubileí naši milí rodièe JIØINA JARECKÁ 75 let * JIØÍ JARECKÝ 80 let * Za celou rodinu s láskou vzpomínají synové Jaroslav, Pavel, Miroslav a Zdenìk. Dne 19. dubna 2014 by se dožila 92 let naše milovaná maminka, sestra, babièka, prababièka a teta paní JIØINA HALOTOVÁ Dne ubìhnou ètyøi roky od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Rodina KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Noc s Andersenem již popáté - tentokrát s komentovanou prohlídkou Divadla loutek Beatles, to je bomba!!! Hudební podveèer na téma Beatles s Alešem Nitrou Velikonoce s Wabashem - tradièní velikonoèní dílna Vodící pes pana Holby - beseda pro MŠ Michálkovice Rozzáøené kvìtináèe - výtvarná dílna s Lenkou ke Dni matek Italské prázdniny - beseda s manžely Timkovými a Nahoøe a dole v dole - edukaèní program s Kvìtou Jordánovou z Dolu Michal v rámci dne Zemì pro 5. a 6. tøídy ZŠ U Køíže Za svìdky minulosti beseda s Milanem Švihálkem, publicistou, dokumentaristou, scénáristou, dramaturgem a spisovatelem Do Sladké velikonoce - výstava perníèkù manželù Bartákových Do konce dubna - Dana Pietoòová - Figurální tvorba - výstava ostravské malíøky Do konce dubna - Zdravá pøíroda - test pro dìti ke Dni Zemì Do konce dubna - Všechna roèní období - výstavka knih ke Dni Zemì Do konce kvìtna - Hlas brnìnských zvonkù - výstava zvoneèkù Jany Robkové Do konce kvìtna - Proslunìná Itálie - výstava fotografií Viktora Timka Do konce záøí - Je nám už 110 let - soutìž pro dìti v Michálkovickém zpravodaji k 110 výroèí FC SLÁVIA MICHÁLKOVICE Starší žáci - Michálkovice: Heømanice Mladší žáci - Michálkovice: Heømanice Dorost - Michálkovice: Šenov Starší žáci - Michálkovice: Frýdlant n. O Mladší žáci - Michálkovice: Frýdlant n. O Muži - Michálkovice: Hrabová B Dorost - Michálkovice: Hrabùvka Muži - Michálkovice: Velká Polom B Dorost - Michálkovice: Hrabová Starší žáci - Michálkovice: Tøebovice Mladší žáci - Michálkovice: Tøebovice Muži - Michálkovice: Hlubina B Dorost - Michálkovice: Tøebovice Dorost - Michálkovice: Stará Bìlá B Starší žáci - Michálkovice: Frenštát p. R Mladší žáci - Michálkovice: Frenštát p. R. OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì, že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit. ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, v minulém èísle jsme vás zvali na besedu s Janem Burianem. Dnes již mùžeme konstatovat, že se s panem Burianem pøíjemnì povídalo a všech 35 úèastníkù besedy odcházelo s pøíjemnými pocity. Stejnì pøíjemnì byli naladìni i ti, kteøí si pøišli poslechnout besedu o vážkách doc. RNDr. Aleše Dolného. Ten se naopak pøesvìdèil, že i v menších knihovnách lze narazit na seètìlé dìti, které kladou odborné dotazy, a že se za pár let s tìmito malými vìdátory možná setká na Ostravské univerzitì. V týdnu od 3. do 7. bøezna probìhl Týden prvòáèkù. V tomto týdnu mohli rodièe pøihlásit své dìti zdarma do knihovny. Celé akci pøedcházely knihovnické lekce, kde se dìti mohly setkat i s panem starostou, který byl tentokrát v pøevleku za pohádkového krále a dìti pøivítal v pohádkovém svìtì písmenek a knih. Fotografie z této akce si mùžete prohlédnout v naší knihovnì. Blíží se také Noc s Andersenem, jediná noc v celém roce, Beseda s Janem Burianem kdy v knihovnì i spíme. Díky žínìnkám zapùjèeným z Bezpeènostnì právní akademie je to spaní celkem pohodlné. V pátek 4. dubna se èást programu se odehraje v Divadle loutek, kam nás FOTO VIKTOR TIMKO pozval michálkovický obèan a zároveò umìlecký šéf Divadla loutek pan Václav Klemens. Po návratu probìhne výtvarná dílna, hry, soutìže a noèní ètení z nové knihy Lucie Paulové Elvíra, strašidlo z kontejneru. Ti, kdo mají rádi Beatles, si mohou pøijít poslechnout jejich! FOTO VIKTOR TIMKO písnièky v podání Aleše Nitry, který k nám pøijede v pátek 11. dubna v hodin. V pondìlí 14. dubna se opìt setkáme s Wabashem, který u nás každoroènì poøádá velikonoèní dílnu. Staèí si pøinést vyfouknutá vajíèka. Nabízíme také nìkolik nových výstav k prohlédnutí - žasneme nad tím, kolik šikovných lidí v našem okolí žije! Vìtšinou jsou skromní a musí se o nich zmínit nìkdo z jejich pøíbuzných nebo známých. Zveme tedy na výstavu keramických zvoneèkù paní Jany Robkové z Brna. Pokud znáte nìkoho, kdo zvoneèky sbírá, jeho srdce zaplesá, protože jsou to opravdu nádherné kousky. Nezapomenutelné jsou rovnìž perníèky tentokrát s velikonoèními motivy manželù Bartákových. I patchwork mùže ukázat krásu tradic - Iva Calábková pøedstaví patchworkové velikonoce. Blíží se Den Zemì (22. 4.), a proto jsme pro dìti pøipravili nìkolik zajímavých aktivit. Nejlepší z nich bude ve spolupráci s Dolem Michal, konkrétnì s paní Kvìtou Jordánovou. Pøipravila si edukativní program pro žáky 5. a 6. tøíd ZŠ U Køíže. Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Kupon soutìže k 110. výroèí poboèky knihovny Michálkovice 4. otázka: Napište pøesné datum, kdy zahájila provoz nynìjší poboèka Knihovny mìsta Ostravy v souèasné budovì na ul. Sládeèkova 90. Odpovìï:... Jméno a pøíjmení soutìžícího:... Vìk:... V poøadí tøetí beseda, která probìhne letos s manžely Timkovými, se uskuteèní v pátek 25. dubna. Tentokrát se vypravíme do Itálie a navštívíme jeden z nejmenších státeèkù na svìtì, San Marino. Starší generace si bude pamatovat Milana Švihálka, který léta pùsobil v televizi jako moderátor, dokumentarista a publicista. Tento zajímavý èlovìk k nám zavítá na besedu v pátek 9. kvìtna. Máte jedineènou možnost jej poznat a pokládat mu otázky, které jistì rád zodpoví. Pro mladou generaci a nejen pro ni - jsme pøipravily besedu s paní Petrou Kuklovou na téma základy líèení, která probìhne v pátek 16. kvìtna. Jednáme také se závodním týmem Tomáše Tomeèka a jeho kolegy, kteøí se léta zúèastòují Rally Dakar, a v posledních letech i závodu Afrika Eco Race. Pokud jednání probìhne úspìšnì, uvidíme se se závodníky i jejich závodní Tatrovkou v naší knihovnì ve støedu 28. kvìtna dopoledne. Beseda bude urèena pøedevším školní mládeži, ale zájemci z øad dospìlých mohou pøijít také. Všem zahrádkáøùm pøipomínáme, že bychom o prázdninách rády vystavily fotky jejich krásnì upravených zahrádek. Tìšíme se na vás na nìkteré z našich akcí, a pokud ještì nejste naším ètenáøem, není nic jednoduššího, než se jím stát. Vaše knihovnice: Ivana Timková Marie Kryštofová Adresa bydlištì:... Z besedy o vážkách doc. RNDr. Aleše Dolného 6 / FOTO M. POLOKOVÁ! SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ

7 Veøejné závody rybáøù V sobotu 15. bøezna probìhly letošní první veøejné závody michálkovického Klubu rybáøù. U rybníku u Charvátovy ulice se sešlo pìtaosmdesát soutìžících, kteøí ulovili celkem 27 kaprù. Nejvìtšího šedesáticentimetrového kapra vytáhl René Valeèko. Vítìzem závodù se stal Rostislav Ledvoò s úlovkem tøí kaprù o celkové délce 148 centimetrù. (jk) Jaroslav Kostuch pøedává cenu vítìzi Rostislavu Ledvoòovi Šachový turnaj V sobotu 9. bøezna se pod názvem Michálkovický koníèek 2014 uskuteènil v klubovnì Kulturního domu Michálkovice již 24. roèník turnaje v bleskovém šachu. Turnaj navazuje na dlouhou tradici turnajù v bleskovém šachu, které poøádali šachisté ostravské šachové ligy odboráøù. Historie odboráøského šachu v Ostravì sahá do druhé poloviny minulého století, v souèasnosti bohužel odboráøská liga zašla na úbytì a poøádaný bleskový turnaj je její jedinou pøipomínkou. V sedmikolovém turnaji, hraném švýcarským systémem, zvítìzil Marek Kozelský z Michálkovic pøed vítìzem turnaje z roku 2012 Ivanem Nešporem z Ostravy, tøetí místo vybojoval Karel Cyroò z Tøebovic. Šachové klání bylo tradiènì zakonèeno chutným gulášem pøipraveným a podávaným restaurací U Jana. Bøetislav Crha, zástupce øeditele turnaje FOTO B. CRHA Pamì Ostravy FOTO F. BOLFÍK Jste Ostravané èi Ostraváci, je vám 55+ a ledacos si pamatujete? Tak pøesnì vás oslovujeme! Knihovna mìsta Ostravy pøichází s projektem nazvaným Pamì Ostravy, který má zadržet kouzlo mizející razovite Ostravy. Oèima pamìtníkù budou zachyceny nejen významné dny, nýbrž také každodenní život na Ostravsku, což nepochybnì pøispìje k širšímu poznání regionální historie dalších generací. Budeme spoleènì s vámi skenovat vaše historické fotografie, fotografovat stará místa v nové dobì a srovnávat je. Nauèíme se upravovat fotografie a s využitím aplikací je rozhýbat. Mùžeme také natáèet vzpomínky nechodících pamìtníkù na diktafon a pak je pøepisovat do audio formátu, nebo je prostì zapsat slovnì. V období od dubna do listopadu 2014 mohou pamìtníci spoleènì s knihovnicemi a knihovníky pracovat na zachycení vzpomínek, v prosinci probìhne spoleèné setkání s prezentací výsledku veøejnosti. Chceme tak nejen zvýšit PC gramotnost generace 55+, ale také vytvoøit pøátelské skupiny pracující na spoleèném díle, jejíž trvání by mohlo mít delší charakter než je nìkolikamìsíèní trvání projektu. Abychom usnadnili spolupráci obèanù s knihovnou, urèili jsme ètyøi pracovištì, ve kterých se budou skupiny scházet a podílet se na spoleèném díle: poboèka Ostrava-Poruba, Vietnamská; Ostrava-Výškovice, 29. dubna; Ostrava-Michálkovice, Sládeèkova 90 a ústøedí KMO u Sýkorova mostu. Informovat se mùžete v kterémkoliv pracovišti KMO; projekt zajiš uje Mgr. Jarmila Burešová, KMO, tel , Projekt Pamì Ostravy mùže být uskuteèòován díky finanèní dotaci z rozpoètu statutárního mìsta Ostravy z oblasti kultury. Jarmila Burešová Nebojte se požádat o pomoc sociální pracovnici! Ocitli jste se v nepøíznivé sociální situaci, nestaèí vám peníze na pokrytí nákladù spojených s bydlením? Øešíte neúnosnou finanèní situaci nebo nejste schopni se o sebe èi nìkoho blízkého z dùvodu vìku, nemoci nebo jiného postižení schopni postarat? Sociální pracovnice vám poradí, jak si udržet stávající bydlení, pomùže vám pøi zajištìní potøebných sociálních dávek a doporuèí vám sociální služby, které vám mohou zlepšit kvalitu života. Pokud máte pocit, že byste potøebovali pomoc a oporu pøi øešení nároèné situace, nebo o nìkom, kdo by pomoc potøeboval, víte, neváhejte se na sociální pracovnici obrátit buï osobnì kdykoliv v úøední dny, pøípadnì dle telefonické domluvy v ostatní dny. Pokud je pro vás z jakýchkoliv dùvodù nemožné se na úøad dostavit osobnì, mùže vás pracovnice navštívit i u vás doma. Pavlína Špaèková, tel.: /

8 Pøistavení kontejnerù pro sbìr velkoobjemového odpadu na vybraná místa v obvodu Ostrava-Michálkovice duben 2014 Stanovištì Termín pøistavení 1. parkovištì ul. ÈSA - ul. Pavelská ul. ÈSA Uhrovec (pøed obyt. domy Slámova) ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køíže køiž. ul. Petøvaldská Rajská Hukvaldská køiž. ul. Radvanická Slunná (u zastávky DPO) ul. Lechova travnatá plocha v blízkosti RD è ul. Panská - na parkovišti mezi obytnými domy è køiž. ul. Bláhova Petøvaldská spojka ul. Sládeèkova Petøvaldská (u zastávky DPO) Michalské námìstí mezi obytnými domy è køižovatka ul. Gogolova Skøivánèí ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru k Rajské) køiž. ulic Petøvaldská-Radvanická (u rest. Pjetka) Dotazy, námìty: Ing. Kozel Vladimír, místostarosta mìstského obvodu Michálkovice, tel ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vám nabízí k prodeji: s OVOCNÉ A OKRASNÉ ROSTLINY s VÍNA A BONBONIÉRY s DÁRKOVÉ PØEDMÌTY s SEMENA s CIBULOVINY s MACEŠKYs SUBSTRÁTY s HNOJIVA s POSTØIKY s BYLINKY s CIBULE SAZEÈKA s SADBOVÉ BRAMBORY s SAZENICE ZELENINY Otevírací doba: Po Pá , So Prodejna kvìtin: , Prodejna ovocných a okrasných rostlin: web: - Úpravy trolejového vedení na ul. Èeskobratrské Výluka na linkách è. 104, 106 a 108. Náhradní doprava zajištìna. - Velikonoèní prázdniny 17. a Nebudou vypravovány školní linky a spoje v jízdním øádu oznaèené poznámkou c. MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE ZVE RODIÈE A DÌTI Michálkovické pálení èarodìjnic sobota od Hasièská zbrojnice Michálkovice Tanec l soutìže o sladké odmìny l miss èarodìjnice l zábavné úkoly l ohòová show l dobré jídlo a pití l upálení èarodìnice l ohòostroj vstup zdarma Na akci navazuje veèerní èarodìjnická zábava akce je realizována za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostravy a spoleènosti Jiøí Tumakov s.r.o. Mìstská policie zve na bezplatný kurz pro veøejnost Mìstská policie Ostrava zve na další z øady bezplatných kurzù pro veøejnost, které poøádá v rámci projektu Bezpeènìjší Ostrava. Koná se ve støedu 30. dubna 2014 od 16:00 hodin na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravì. Dubnové téma setkání s obèany bude zamìøeno na poskytování první pomoci u dìtí. Úèastníci se seznámí se zásadami poskytování pomoci dìtem pøi dopravních nehodách nebo pøi úrazech, budou si moci sami vyzkoušet na figurínì, jak se dává nepøímá masáž srdce dítìti, seznámí se s pøenosným defibrilátorem a vyzkouší si, jak se s ním pracuje. Samozøejmì nebude chybìt oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude pøipraven dìtský koutek pro dìti úèastníkù kurzu. Pøipomínáme, že je vhodné si s sebou pøinést sportovní obleèení (pro výuku sebeobrany), popø. volnìjší obuv na pøezutí a hygienické potøeby (možnost využití sprchy po sebeobranì). Sportovní obuv není tøeba, výuka základù sebeobrany probíhá v tìlocviènì na žínìnkách. Bližší informace rádi poskytneme na tel , nebo prostøednictvím elektronické pošty na adrese Není potøeba se pøedem na kurz pøihlašovat. Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava ARBOR MORAVIA Jarní nabídka: Palivové døíví: špalky 700,-/m 3,štípané 900,-/m 3 doprava v obci zdarma Ovocné stromky a keøe l Okrasné stromy, keøe a rùže Trvalky a letnièky l Hnojiva, substráty, postøiky Otevírací doba: 8-17, so 8-12 Petøvald, Klimšova 1878 Tel , MASÁŽE KOPRETINA Rùzné druhy masáží (relaxaèní, medové, lávové kameny, baòkování a jiné) Senioøi a studenti sleva! MODRÝ PAVILON SUTERÉN seznam.cz Bc. Monika Kirmanová KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330,-Kè Vložkování, frézování, èistìní komínù a kouøovodù, veškeré další kominické práce za nízké ceny! Telefon: PRODEJ PALIVOVÉHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 690,- Kè/1prm/s štípaný 850,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 1100,- Kè/1prm/s špalky 1050,- Kè/1prm/s Prodej cca 8 kg pytlíku tøísek za 39,- Kè Pøi objednávce nad 4 prm 1 ks pytlíku tøísek zdarma Doprava zajištìna vozem AVIE AKCE Smrk špalky 650,- Kè/1prms (do vyprodání zásob) Tel.:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 162 2/2015 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Michálkovický koníèek 2015 V sobotu 7. února 2015 se v Kulturním domì Michálkovice koná tradièní turnaj

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 152 AKTUALITY z mìstského obvodu Žádost o nadaèní pøíspìvek odeslána Mìstský obvod odeslal žádost o nadaèní pøíspìvek na MichalFest do výbìrového øízení Nadace

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 135 10/2012 www.michalkovice.cz Klidný a pohodový podzim Naše Michálkovice žijí nyní po prázdninách nadále svým spokojeným životem. Letní mìsíce pøinesly øadu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 163 AKTUALITY z mìstského obvodu Zasedání zastupitelstva 15. dubna Zveme obèany na 4. zasedání Zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice, které se uskuteèní

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 155 AKTUALITY z mìstského obvodu Zastupitelstvo zasedá 18. èervna Zastupitelstvo uskuteèní své 23. zasedání ve støedu 18. 6. 2014 v 17.00 v zasedací místnosti

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 129 4/2012 www.michalkovice.cz MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ PODRUHÉ Po úspìšné premiéøe v loòském roce pøipravujeme i letos pro velké i malé MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ v

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 151 AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na únorové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu, které se uskuteèní dne 12.února

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 102 l ZDARMA 2 / 2008 http://www.michalkovice.cz Už je tady! Skonèila podivná zima, a je jaro! Jaro s prvními dìtskými procházkami, aprílovým poèasím a velikonoèními

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

ZPRAVODAJ. Jaká bude? MICHÁLKOVICKÝ. ROÈNÍK XVII l ZDARMA 2 / 2007 http://www.michalkovice.cz

ZPRAVODAJ. Jaká bude? MICHÁLKOVICKÝ. ROÈNÍK XVII l ZDARMA 2 / 2007 http://www.michalkovice.cz MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII l ZDARMA 2 / 2007 http://www.michalkovice.cz Jaká bude? si si øíkáte, co ten Polok blázní, teï v pùli jara Adává do zpravodaje, a ještì na první stranu, zimní motiv.

Více

PORUBA SE MÌNÍ. MÌNÍ SE I JEJÍ OBYVATELÉ?

PORUBA SE MÌNÍ. MÌNÍ SE I JEJÍ OBYVATELÉ? Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Èas se ve svém toku podobá øece. Nedá se zastavit, pouze zanechává v krajinì i v lidech stopy a odrazy dìní. Stejné platí i o našem mìstském obvodu:

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 140 3/2013 www.michalkovice.cz Michálkovice rozdìlily na dotacích 165 tisíc korun Michálkovické zastupitelstvo na svém únorovém zasedání rozdìlovalo balík penìz,

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 160 AKTUALITY z mìstského obvodu Zastupitelstvo zasedne 18. prosince Druhé zasedání michálkovického zastupitelstva se uskuteèní 18. prosince 2014 v 17.00 v zasedací

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 169 AKTUALITY z mìstského obvodu Mìstský obvod podpoøil výuku angliètiny Mìstský obvod na základì žádosti naší michálkovické základní školy uvolnil prostøedky

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Obèanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ÈR è. VS/1 1/55713/03-R, IÈ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni!

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni! MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz Král je mrtev - a žije král! volám po volbách do našeho zastupitelstva. Patnáct stateèných je zvoleno a odhodláno dát své

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 9/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo mìstského obvodu Michálkovice se sejde na svém 24. zasedání

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 143 Dìti jsou naše budoucnost Pøedprázdninové období se každoroènì vyznaèuje zvýšenou aktivitou našich dìtí i organizátorù akcí nejrùznìjšího charakteru, na kterých

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 162 AKTUALITY z mìstského obvodu Setkání se zástupci spoleènosti OVAK Poèátkem února se uskuteènilo setkání zástupcù spoleènosti Ostravské vodárny a kanalizace

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více