Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/ AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu, které se uskuteèní dne 16. dubna 2014 v hod. v zasedací místnosti michálkovické radnice. Zastupitelstvo mimo jiné projedná nìkteré majetkoprávní otázky, plnìní rozpoètu mìstského obvodu, informaci o plnìní rozpoètu za minulý rok, informaci o realizaci projektù v oblasti kultury a volného èasu. Na zasedání zastupitelstva rovnìž pøivítáme zástupce Mìstské policie Ostrava. Fotopast pøedána mìstské policii V loòském roce mìstský obvod poøídil fotopast pro Mìstskou policii Ostrava. Toto zaøízení bylo v minulém mìsíci mìstské policii pøedáno a bude sloužit k potlaèování spoleèensky nežádoucích jevù v Michálkovicích. Michálkovice žádají o podporu otevøeného klubu V minulém roce jsme i díky dotaci mìsta Ostravy mohli rozjet èinnost otevøeného klubu pro dìti a mládež. I v letošním roce žádá mìstský obvod o poskytnutí finanèního transferu z rozpoètu mìsta v oblasti prevence kriminality na podporu této èinnosti. Retoping bìžecké dráhy Mìstský obvod poskytl základní škole finanèní prostøedky ve výši 200 tis. Kè na obnovení povrchu bìžecké dráhy na školním høišti. Povrch bìžecké dráhy se musí periodicky ošetøovat (tzv. retoping). V opaèném pøípadì dochází k jeho destrukci. Mìstský obvod tak bude muset, pokud chce udržet dráhu v užívání schopném stavu, pravidelnì v nìkolikaletých intervalech vyèleòovat èástku v uvedené výši. Tento pøípad nám ukazuje, že pøi plánování investièních projektù by se mìlo velmi vážnì hledìt také na vyvolané náklady v budoucnosti. Díky dotacím budou dìti i letos pálit èarodìjnice Úspìchy Michálkovic v dotaèních øízeních Michálkovicím se opìt vyplatila aktivita pøi podávání žádostí o dotace. Na stránkách zpravodaje jsme postupnì informovali o jednotlivých žádostech podaných do nejrùznìjších dotaèních øízení. Je naší milou povinností pøinést i informaci, že ve vìtšinì pøípadù byly Michálkovice se svými žádostmi úspìšné. Hned pìt žádostí o podporu zaslal mìstský obvod na hudební festival Michal- Fest. Úspìšnì jsme dopadli v dotaèním øízení Statutárního mìsta Ostravy, kde byla získána podpora ve výši 70 tisíc korun, a rovnìž v dotaèním øízení Moravskoslezského kraje, který se rozhodl podpoøit MichalFest 150 tisíci korun. Na výsledky grantových øízení Nadace OKD a Nadace Landek Ostrava si ještì budeme muset poèkat. Úspìšní jsme byli také v oblasti volnoèasových projektù zamìøených jednak na dìti, resp. rodiny s dìtmi, jednak na seniory. Tradiènì jsme se s nimi pøihlásili do grantového øízení Statutárního mìsta Ostravy. Projekt Oáza pohody a radosti se zamìøením na seniory (hry, kulturní vyži- FOTO ARCHIV tí, zájezd, apod.) byl podpoøen èástkou 25 tisíc korun. Projekt realizujeme již tøetím rokem, pøièemž v prvním roce se zamìøil hlavnì na revitalizaci zahrady Klubu dùchodcù, která byla ve velmi zuboženém stavu, ponìvadž tam v minulosti byl vyvážen údržbou mìstského obvodu biologický rozložitelný odpad a zadní èást zahrady tak byla jedním velkým kompostištìm. Revitalizace se v rámci získaných prostøedkù vydaøila. V obou pøedchozích letech byl souèástí projektu také zájezd pro naše seniory a ten nebude chybìt ani letos. Obrovskou radost mùžeme mít také z toho, že na projekt Spoleènì se žije líp nám mìsto pøispìje èástkou 80 tisíc korun. V projektu jsou zahrnuty akce pro (nejen) michálkovické dìti. Díky tìmto financím i letos obohatí náš život akce jako Karneval s opièkou Žofií, Pálení èarodìjnic, pøímìstský tábor, Michálkovické strašení a další. Za mìstský obvod bych velmi rád podìkoval poskytovatelùm výše uvedených dotací. Martin Juroška, starosta

2 Jednání o dotaèní prostøedky pro kulturní dùm pokraèuje V souèasné dobì vedení mìstského obvodu Michálkovice provádí potøebné kroky na Magistrátu mìsta Ostravy, ve spolupráci s kompetentními firmami, k získání dotace z operaèního programu Životní prostøedí. Výzva OPŽP se týká zateplení a výmìny starších neobnovitelných zdrojù vytápìní. Jarní dny jsou vždy ve znamení úklidu Každoroènì naši spoluobèané oèekávají, kdy budou oèištìny místní komunikace od zimního posypu a veškerých nánosù po zimì. I když letošní zima byla k zimní údržbì velmi shovívavá, pøesto je nutné komunikace vyzametat. Na základì našeho jednání s Ostravskými komunikacemi se Na základì provedeného šetøení odborná firma zpracovala souhrnný rozpoèet na snížení energetické nároènosti budovy kulturního domu, který obsahuje i výmìnu souèasných málo úèinných plynových kotlù, jejichž technický stav je pro další provoz nevyhovující. Navrhovaná plynová èerpadla jako zdroj vytápìní nám daøí každý rok zametací vozy do Michálkovic dostat ihned po té, co jsou zbaveny neèistot silnice 1. a 2. tøídy. V letošním roce mnozí z vás jistì zaznamenali, že hlavní tahy vedoucí pøes náš mìstský obvod jsou již èisté a v prùbìhu mìsíce dubna se uskuteèní oèista všech našich místních komunikací. V. Kozel Domov pro seniory v Opavì Mìsto Opava nabízí volné ubytovací kapacity seniorùm. Nový opavský domov pro seniory Vila Vanèurova je v provozu od konce roku Pøes témìø naplnìnou kapacitu nájemních bytù, urèených sobìstaèným seniorùm, stále nabízí volná místa seniorùm ménì sobìstaèným nebo sobìstaèným s podporou - všem s pøiznaným pøíspìvkem na péèi ve 3. a 4. stupni, popøípadì nižším. Záleží na osobní domluvì a možnostech konkrétního zájemce. Pro tyto seniory jsou v domovì vyhrazena dvì bezbariérová patra se zaøízením plnì odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a špièkový zdravotnický personál. Domov je pojat jako kvìtinová oáza, takže se zde ubytovaní pohybují nikoli po chodbách, ale v bylinkových ulicích, a každý senior má v rámci své ulice i vlastní èíslo popisné. K dispozici jsou skupinové a individuální rehabilitace, ergoterapie, prvorepublikové balneo, wellness centrum a pøilehlý park, který je vyhrazen pouze obyvatelùm domova. Od 3. února je zde plnì funkèní i multidisciplinární tým sester, pracovníkù v pøímé péèi a dalších odborných pracovníkù, kteøí o komfort umístìných seniorù peèují 24 hodin dennì. Bližší informace zájemci najdou na stránkách nebo mohou volat sociální pracovnici domova na tel.: PhDr. Michal Panáèek zástupce øeditele Vila Vanèurova o.p.s. bychom si bez dotaèních prostøedkù, s ohledem na omezené finanèní možnosti, nemohli dovolit. Souèasnì bychom zrealizovali výmìnu oken a vstupních dveøí vèetnì kompletního zateplení budovy. Celá akce pøedpokládá finanèní objem cca 6 milionù korun. Vladimír Kozel Poøádek a èistota se udržují nepøetržitì Plochy kolem komunikací, chodníky, zastávky MHD, park, høbitov a další plochy svìøené do správy našemu mìstskému obvodu, jsou pravidelnì udržovány a uklízeny (pøedevším nejvíce frekventovaná místa) jsou dennì posetá rùznými odpadky. Podstatné vylepšení ve svém blízkém okolí dostala komunikace Rychvaldská, kde se provedlo mimo jiné vyèistìní svahù od množství náletových døevin, kamení, betonù a dalších odpadù, které tam byly zarostlé øadu let. V této souvislosti se obracíme také na obèany, aby si zkontrolovali, zda z jejich zahrad nepøerùstají keøe a stromy na chodníky a do komunikací a nebrání tak bezpeènému pohybu osob a dopravních prostøedkù. V. Kozel Svéprávnost od roku 2014 Prvním lednem roku 2014 nabyl úèinnosti zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, který upravuje rozsáhlou oblast soukromého práva. K výrazným zmìnám došlo i v oblasti svéprávnosti. Nový obèanský zákoník ruší dosud užívaná spojení omezení ve zpùsobilosti k právním úkonùm a zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm a zavádí pojem svéprávnost. Svéprávnost èlovìka mùže být rozhodnutím soudu omezena jenom v jeho zájmu a jen v pøípadì, že by mu jinak hrozila újma. Soud souèasnì s rozhodnutím o omezení svéprávnosti ustanoví opatrovníka a v rozsudku vydefinuje oblasti, kterých se omezení dotýká. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti opatrovance nezbavuje práva samostatnì právnì jednat v bìžných záležitostech každodenního života. Osoby dosud soudem zbavené nebo omezené ve zpùsobilosti k právním úkonùm jsou ode dne úèinnosti obèanského zákoníku, tj. od , automaticky považovány za osoby omezené ve svéprávnosti. Soud by mìl omezení svéprávnosti projednat bez návrhu, souèasný opatrovník má však možnost podat podnìt k soudu sám a navrhnout tak konkrétní rozsah omezení. Každé omezení trvá nejdéle tøi roky, lze jej však opakovanì prodloužit. S pøípadným podáním podnìtu èi návrhu k zahájení øízení o omezení svéprávnosti vám pomùže sociální pracovnice úøadu mìstského obvodu Michálkovice, která vám sdìlí podrobnìjší informace. Pavlína Špaèková Vážení obèané, vedení mìstského obvodu Michálkovice si vás dovoluje pozvat na PIETNÍ AKT k 69. výroèí osvobození ÈR který se uskuteèní v úterý 29. dubna 2014 od hodin u památníku obìtí druhé svìtové války pøed Dolem Michal MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 79. a 80. zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Schválila finanèní dar ve výši ,- Kè od pana J.T. pro Základní školu U Køíže v Ostravì Michálkovicích. Schválila smlouvu o výhradní distribuci vstupenek mezi Ticket Art Praha, s.r.o. a mìstským obvodem Michálkovice. Souhlasila s umístìním odplyòovacího vrtu VM-OV è. 130 na obecním pozemku p.p.è. 426/2. Seznámila se s výsledkem šetøení stížnosti na vedení základní školy, provedeného Èeskou MICHÁLKOVICKÝ MASOPUST V sobotu 8. bøezna se v Michálkovicích rozeznìla dechovka v ulicích a cimbálovka v kulturáku. V odpoledních hodinách se totiž vydal pøes Michálkovice masopustní prùvod rodièù, uèitelù a dìtí z ostravské waldorfské školy a také místních obèanù, kteøí se k veøejné akci pøipojili. Masopustní slavnost, pøed více než stopadesátièlenným davem rodièù, dìtí, uèitelù základní školy waldorfské a také mnoha místních obèanù, zahájil michálkovický starosta Martin Juroška. Po úvodní písni masopustních masek se vydal prùvod, za doprovodu zpìvu a dechovky, školní inspekcí. Schválila prodloužení nìkolika nájemních smluv na byty v bytových domech mìstského obvodu. Schválila písemnou výzvu è. 2/2014 k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace ul. Ferdinandská Ferdinandova kolonie úsek 1 až 4 a souèasnì jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky. V souladu s 36 odst. 2 a 3 správního øádu vyslovila nesouhlas s provozováním loterie a jiné podobné hry v jedné z michálkovických provozoven. Jiøí Kašpárek FOTO F. BOLFÍK Hasièi dìkují Jménem Sboru dobrovolných hasièù v Michálkovicích bych chtìl podìkovat všem za zájem o naše plesy. Dìkujeme našim èlenùm za pøípravu a samotný prùbìh, dìkujeme klukùm ze skupiny Mimo rytmus, kteøí opìt pobavili publikum svým novým vystoupením. Dìkujeme michálkovickým organizacím, ostatním sponzorùm, partnerùm, našemu výboru, jednotce a ostatním èlenùm za dary do tomboly. Dìkujeme. Vážíme si vaší pomoci! V lednu jsme uspoøádali soutìž mladých hasièù, Michálkovickou uzlovaèku v kulturním domì. Soutìž byla zaøazena do Ostravské ligy. V mìsíci bøeznu probìhla soutìž Ostravsko-Beskydské šedesátky, tuto soutìž pøipravujeme ve spolupráci s družebním sborem s Dolní Beèvy a o podrobnostech celého prùbìhu Vás budeme informovat v následujícím èísle, do uzávìrky tohoto èísla se do soutìže pøihlásilo více než 400 jednotlivcù. Na mìsíc duben se pøipravuje soutìž v tradièních hasièských disciplínách pro mužskou i ženskou kategorii. Jedná se o disciplíny, ve kterých jsme reprezentovali Michálkovice minulý rok o prázdninách na olympiádì ve Francii a v mìsíci záøí se stali mistry Èeské republiky v naší kategorii. Na poslední víkend v kvìtnu pro vás ve spolupráci s ostatními organizacemi pøipravujeme Den dìtí a v letních mìsících nezapomeneme na oblíbené Zábavy pod širým nebem. Ještì jednou dìkujeme! Budeme se na Vás tìšit na dalších akcích michálkovických hasièù. Rostislav Holec SDH parkem kolem høbitova a školy zpìt až ke kulturnímu domu. Prùvod se po cestì nìkolikrát zastavil, aby mohl zhlédnout více èi ménì tematické vstupy ostravské improvizaèní skupiny Impro Academy. Zakonèení prùvodu bylo stejnì jako zahájení v režii rodièù s krátkou scénkou z masopustní historie. Pak už všichni pøítomní byli pozváni na hodování do kulturního domu, kde celá slavnost pokraèovala. Veškeré jídlo, které mohli hodovníci ochutnat, uvaøili, upekli a pøipravili waldorfští rodièe. Skvìlý gulášek také uvaøil michálkovický pan starosta. Pøípravy a prodeje jídel se s naprostou profesionalitou zhostila skupina žákù 8. tøídy. Souèástí masopustního odpoledne v kulturním domì bylo také vystoupení žákù školy, cimbálovky Vrzuška a folklorního taneèního souboru Hlubinka, kteøí svým tancem a zpìvem dotvoøili skvìlou atmosféru sobotního masopustu v Michálkovicích. Podìkování patøí všem, kteøí se uvedené akce zúèastnili, skvìle se pobavili a dobrou náladou a dobrým jídlem pøispìli k jejímu úspìchu. Ivana Martáková 3 /

4 Poøád se nìco dìje Zubaté sluníèko støílí svými paprsky do oken tøíd, takže skoro pùlroèní umìlé osvìtlení nahradilo to pøíjemné, pøírodní, kolem školy se zazelenala tráva, žáci vyrážejí se svými uèitelkami na úklid do okolí školy, v hodinách výtvarné výchovy zaèínají žáci plést pomlázky a malovat velikonoèní vajíèka. Neklamné znamení, že tady máme jaro a než se nadìjeme, budou tady Velikonoce. Hurááááááá! To zase bude pár dní volna! radují se žáèci, pro které je škola spíše nutným a nudným posezením než aktivní èinností, ale takových je naštìstí jen velice málo. Proto se také ve škole stále nìco dìje. Kromì získávání vìdomostí v hodinách výuky se koná každý týden ve škole nìjaká akce, která naruší kolobìh opakování, procvièování, zkoušení. Hned v prvním bøeznovém týdnu to byl již druhý roèník pìtidenního výukového programu Kids and Science pro žáky 8.A tøídy,ve kterém si žáci pod vedením lektorù z VŠB vyzkoušeli svoje schopnosti v oblasti vývojové práce a pre- MichalFest 2014 Pøípravy druhého roèníku hudebního festivalu Michal- Fest jsou v plném proudu. Letos jsme posunuli termín festivalu na 21. èervna. Zahájíme již dopoledne a diváci se mají opravdu naè tìšit. Na festivalu zahrají známí interpreti a skupiny, jako napøíklad Buty, Lenka Filipová, Vladivojna La Chia, Nebe, Švihadlo, Jolly Joker & PBU, HopTrop a další zajímavé kapely. Budeme si moci užít mnoha hodin pìkné muziky. V areálu Dolu Michal budou pøipraveny opìt dvì scény, takže koncertovat se bude po celou dobu s jen minimálními pøestávkami na pøesun divákù. Festival zaèíná již v 10 hodin a v areálu bude zajištìno bohaté obèerstvení, takže škoda vaøit obìd. Pro dìti budou pøichystány rovnìž zajímavé atrakce. Vstupenky v pøedprodeji budou stát 180 Kè, pro seniory a studenty 140 Kè. Vstupenku v den konání festivalu pak bude možno poøídit za 250 Kè. Dìti do výšky 150 cm v doprovodu dospìlé osoby budou mít vstup zdarma. Pro ètenáøe Michálkovického zpravodaje jsme zajistili atraktivní nabídku. Pokud se rozhodnou koupit si vstupenky do konce dubna na ÚMOb Michálkovice, mohou získat dvì vstupenky za cenu jedné, tedy za 250 Kè. Vítìzky recitaèní soutìže kategorie žákù 1. tøíd zentovali svoje výrobky. Žáci 5. tøíd zase vyrazili do Ostravy, aby navštívili klub ÁMOS - Centrum pro rodinu a sociální péèi z.s., který pro nì pøipravil interaktivní projekt OSTRAVA TADY ŽIJU, BYDLÍM, JSEM. Žáci se seznámili s historií mìsta, s technickými i historickými památkami, s nejznámìjšími osobnostmi spjatými s Ostravou. V prùbìhu mìsíce bøezna probìhly ve tøídách prvního stupnì schùzky dìtí s pracovníky organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která je organizací vìnující se prevenci rizikového chování dìtí a mládeže. Problémy vztahù mezi lidmi, problémy šikany, problémy finanèní gramotnosti, to jsou záležitosti, které lektoøi s dìtmi probírají. Napøíklad prvòáèci mìli téma,,hodný dìdeèek. Název skoro pohádkový, jenže za ním se skrývala problematika zneužívání a obtìžování dìtí. Žáci se vhodnou formou seznamovali s možnostmi obrany proti tìmto deviacím, dozvìdìli se, jak se chovat, jak reagovat, když je nìkdo na ulici osloví, když jim nìco nabízí, nebo je na nìco láká. Všichni pedagogové vìøí, že tato osvìta mezi žáky sníží rizika zneužití dìtí a mládeže. Žáky 7. roèníkù èekal již od 17. února 2014 ètrnáctidenní ozdravný pobyt s výukou v rekreaèním zaøízení Zálesí v Budišovì nad Budišovkou. Díky finanèní podpoøe statutárního mìsta Ostrava a s finanèním pøispìním Úøadu mìstského obvodu Ostrava - Michálkovice se podaøilo zajistit pobyt stovce michálkovických žákù ve dvou termínech. Žáci 5. tøíd a 6.B tøídy vyjedou na ozdravný pobyt na zaèátku mìsíce dubna. Po návratu ze školy v pøírodì èekala žáky 7.roèníkù beseda s pracovníky organizace SANA- NIM o.s., která pùsobí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programù Kategorie žákù 1. tøíd 1. místo - Tereza Havlínová /1.A/ 2. místo - Adéla Kuchaøíková /1.A/ 3.místo - Tereza Køižáková /1.B/ Kategorie žákù 2.a 3.tøíd 1.místo - Ondøej Kudla /3.A/ 2.místo - Nela Hrdinová /2.A/ 3.místo - Veronika Havlínová/3.A/ Kategorie žákù 4. a 5.tøíd 1. místo - Nikolas Kasiaras/5.A/ 2.místo - Sabina Gojová /5.B/ Zvl.ocenìní - Lukáš Chvostek /5.A/ FOTO T. MIKULSKÁ a služeb, které tvoøí komplexní systém prevence, péèe, léèby a resocializace. K názvu akce,,než užiješ alkohol, užij svùj mozek urèitì není tøeba více dodávat. Poslední akcí, o které je tøeba se zmínit, bylo jako každoroènì školní kolo recitaèní soutìže. V multimediální uèebnì l. stupnì to v úterý 11. bøezna doslova vøelo. Ti starší si horeènì opakovali poslední verše svých básní, mladší si zase mezi sebou špitali, kdo to asi letos vyhraje. Pøíjemná hodinka strávená se spolužáky a s verši èeských i zahranièních autorù pøispìla k tomu, že se všichni rozcházeli domù v pohodì a s úsmìvem. Nìkteøí s diplomem, ti ostatní aspoò s malou sladkou odmìnou. A kdo vyhrál? Na tom ani moc nezáleželo, protože všichni sklidili zasloužený potlesk. Ale pro poøádek pøece jenom Kategorie žákù tøíd 1.místo - Lada Vežranovská /9.A/ 2.místo - Kristýna Valentová /7.A/ 3.místo - Barbora Watorová/6.A/ Barbora Šrámková /7.A/ Táòa Mikulská 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od do hodin Cvièení žen s Vendulou Každá støeda od do hodin Zumba s Žanèou Erotický ples Vítání obèánkù Divadlo U stolu - "Kabaret U Michala" - kabaretní show Divadla Silesia Ostrava Školení volebních komisí DÙL MICHAL Každý ètvrtek probíhá v prostorech Dolu Michal výtvarná dílna pro všechny pod vedením Oldøicha Pelikána. Zájemci bez rozdílu vìku potøebují pouze chu malovat a dostavit se v dobì a hodin do malého sálu Dolu Michal FIGURAMA - Vernisáž mezinárodní výstavy figurální malby, kresby a sochaøství (výstav potrvá do konce kvìtna) Jízdy historickým trolejbusem k Dolu Michal (ve spolupráci s DP Ostrava a Kroužkem pøátel MHD Ostrava) Literární sprcha no.6 autorské ètení Èlenské závody - výdej povolenek Zahájení lovné sezóny 2014 KLUB RYBÁØÙ SDH MICHÁLKOVICE Soutìž v CTIF v sportovním areálu HS Poruba v Martinovì VZPOMÍNÁME Dne 23. bøezna 2014 uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dìdeèek, tchán a bratr pan ING. JAROMÍR NEBORÁK. Letos 7. záøí by se dožil 85 let. S láskou vzpomíná sestra Jana s rodinou. Tak krátce jsme šli s vámi, hle, tu cesta se dìlí a ptáci nad hlavou nám píseò nedopìli. V letošním roce by se dožili životních jubileí naši milí rodièe JIØINA JARECKÁ 75 let * JIØÍ JARECKÝ 80 let * Za celou rodinu s láskou vzpomínají synové Jaroslav, Pavel, Miroslav a Zdenìk. Dne 19. dubna 2014 by se dožila 92 let naše milovaná maminka, sestra, babièka, prababièka a teta paní JIØINA HALOTOVÁ Dne ubìhnou ètyøi roky od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Rodina KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Noc s Andersenem již popáté - tentokrát s komentovanou prohlídkou Divadla loutek Beatles, to je bomba!!! Hudební podveèer na téma Beatles s Alešem Nitrou Velikonoce s Wabashem - tradièní velikonoèní dílna Vodící pes pana Holby - beseda pro MŠ Michálkovice Rozzáøené kvìtináèe - výtvarná dílna s Lenkou ke Dni matek Italské prázdniny - beseda s manžely Timkovými a Nahoøe a dole v dole - edukaèní program s Kvìtou Jordánovou z Dolu Michal v rámci dne Zemì pro 5. a 6. tøídy ZŠ U Køíže Za svìdky minulosti beseda s Milanem Švihálkem, publicistou, dokumentaristou, scénáristou, dramaturgem a spisovatelem Do Sladké velikonoce - výstava perníèkù manželù Bartákových Do konce dubna - Dana Pietoòová - Figurální tvorba - výstava ostravské malíøky Do konce dubna - Zdravá pøíroda - test pro dìti ke Dni Zemì Do konce dubna - Všechna roèní období - výstavka knih ke Dni Zemì Do konce kvìtna - Hlas brnìnských zvonkù - výstava zvoneèkù Jany Robkové Do konce kvìtna - Proslunìná Itálie - výstava fotografií Viktora Timka Do konce záøí - Je nám už 110 let - soutìž pro dìti v Michálkovickém zpravodaji k 110 výroèí FC SLÁVIA MICHÁLKOVICE Starší žáci - Michálkovice: Heømanice Mladší žáci - Michálkovice: Heømanice Dorost - Michálkovice: Šenov Starší žáci - Michálkovice: Frýdlant n. O Mladší žáci - Michálkovice: Frýdlant n. O Muži - Michálkovice: Hrabová B Dorost - Michálkovice: Hrabùvka Muži - Michálkovice: Velká Polom B Dorost - Michálkovice: Hrabová Starší žáci - Michálkovice: Tøebovice Mladší žáci - Michálkovice: Tøebovice Muži - Michálkovice: Hlubina B Dorost - Michálkovice: Tøebovice Dorost - Michálkovice: Stará Bìlá B Starší žáci - Michálkovice: Frenštát p. R Mladší žáci - Michálkovice: Frenštát p. R. OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì, že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit. ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, v minulém èísle jsme vás zvali na besedu s Janem Burianem. Dnes již mùžeme konstatovat, že se s panem Burianem pøíjemnì povídalo a všech 35 úèastníkù besedy odcházelo s pøíjemnými pocity. Stejnì pøíjemnì byli naladìni i ti, kteøí si pøišli poslechnout besedu o vážkách doc. RNDr. Aleše Dolného. Ten se naopak pøesvìdèil, že i v menších knihovnách lze narazit na seètìlé dìti, které kladou odborné dotazy, a že se za pár let s tìmito malými vìdátory možná setká na Ostravské univerzitì. V týdnu od 3. do 7. bøezna probìhl Týden prvòáèkù. V tomto týdnu mohli rodièe pøihlásit své dìti zdarma do knihovny. Celé akci pøedcházely knihovnické lekce, kde se dìti mohly setkat i s panem starostou, který byl tentokrát v pøevleku za pohádkového krále a dìti pøivítal v pohádkovém svìtì písmenek a knih. Fotografie z této akce si mùžete prohlédnout v naší knihovnì. Blíží se také Noc s Andersenem, jediná noc v celém roce, Beseda s Janem Burianem kdy v knihovnì i spíme. Díky žínìnkám zapùjèeným z Bezpeènostnì právní akademie je to spaní celkem pohodlné. V pátek 4. dubna se èást programu se odehraje v Divadle loutek, kam nás FOTO VIKTOR TIMKO pozval michálkovický obèan a zároveò umìlecký šéf Divadla loutek pan Václav Klemens. Po návratu probìhne výtvarná dílna, hry, soutìže a noèní ètení z nové knihy Lucie Paulové Elvíra, strašidlo z kontejneru. Ti, kdo mají rádi Beatles, si mohou pøijít poslechnout jejich! FOTO VIKTOR TIMKO písnièky v podání Aleše Nitry, který k nám pøijede v pátek 11. dubna v hodin. V pondìlí 14. dubna se opìt setkáme s Wabashem, který u nás každoroènì poøádá velikonoèní dílnu. Staèí si pøinést vyfouknutá vajíèka. Nabízíme také nìkolik nových výstav k prohlédnutí - žasneme nad tím, kolik šikovných lidí v našem okolí žije! Vìtšinou jsou skromní a musí se o nich zmínit nìkdo z jejich pøíbuzných nebo známých. Zveme tedy na výstavu keramických zvoneèkù paní Jany Robkové z Brna. Pokud znáte nìkoho, kdo zvoneèky sbírá, jeho srdce zaplesá, protože jsou to opravdu nádherné kousky. Nezapomenutelné jsou rovnìž perníèky tentokrát s velikonoèními motivy manželù Bartákových. I patchwork mùže ukázat krásu tradic - Iva Calábková pøedstaví patchworkové velikonoce. Blíží se Den Zemì (22. 4.), a proto jsme pro dìti pøipravili nìkolik zajímavých aktivit. Nejlepší z nich bude ve spolupráci s Dolem Michal, konkrétnì s paní Kvìtou Jordánovou. Pøipravila si edukativní program pro žáky 5. a 6. tøíd ZŠ U Køíže. Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Kupon soutìže k 110. výroèí poboèky knihovny Michálkovice 4. otázka: Napište pøesné datum, kdy zahájila provoz nynìjší poboèka Knihovny mìsta Ostravy v souèasné budovì na ul. Sládeèkova 90. Odpovìï:... Jméno a pøíjmení soutìžícího:... Vìk:... V poøadí tøetí beseda, která probìhne letos s manžely Timkovými, se uskuteèní v pátek 25. dubna. Tentokrát se vypravíme do Itálie a navštívíme jeden z nejmenších státeèkù na svìtì, San Marino. Starší generace si bude pamatovat Milana Švihálka, který léta pùsobil v televizi jako moderátor, dokumentarista a publicista. Tento zajímavý èlovìk k nám zavítá na besedu v pátek 9. kvìtna. Máte jedineènou možnost jej poznat a pokládat mu otázky, které jistì rád zodpoví. Pro mladou generaci a nejen pro ni - jsme pøipravily besedu s paní Petrou Kuklovou na téma základy líèení, která probìhne v pátek 16. kvìtna. Jednáme také se závodním týmem Tomáše Tomeèka a jeho kolegy, kteøí se léta zúèastòují Rally Dakar, a v posledních letech i závodu Afrika Eco Race. Pokud jednání probìhne úspìšnì, uvidíme se se závodníky i jejich závodní Tatrovkou v naší knihovnì ve støedu 28. kvìtna dopoledne. Beseda bude urèena pøedevším školní mládeži, ale zájemci z øad dospìlých mohou pøijít také. Všem zahrádkáøùm pøipomínáme, že bychom o prázdninách rády vystavily fotky jejich krásnì upravených zahrádek. Tìšíme se na vás na nìkteré z našich akcí, a pokud ještì nejste naším ètenáøem, není nic jednoduššího, než se jím stát. Vaše knihovnice: Ivana Timková Marie Kryštofová Adresa bydlištì:... Z besedy o vážkách doc. RNDr. Aleše Dolného 6 / FOTO M. POLOKOVÁ! SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ

7 Veøejné závody rybáøù V sobotu 15. bøezna probìhly letošní první veøejné závody michálkovického Klubu rybáøù. U rybníku u Charvátovy ulice se sešlo pìtaosmdesát soutìžících, kteøí ulovili celkem 27 kaprù. Nejvìtšího šedesáticentimetrového kapra vytáhl René Valeèko. Vítìzem závodù se stal Rostislav Ledvoò s úlovkem tøí kaprù o celkové délce 148 centimetrù. (jk) Jaroslav Kostuch pøedává cenu vítìzi Rostislavu Ledvoòovi Šachový turnaj V sobotu 9. bøezna se pod názvem Michálkovický koníèek 2014 uskuteènil v klubovnì Kulturního domu Michálkovice již 24. roèník turnaje v bleskovém šachu. Turnaj navazuje na dlouhou tradici turnajù v bleskovém šachu, které poøádali šachisté ostravské šachové ligy odboráøù. Historie odboráøského šachu v Ostravì sahá do druhé poloviny minulého století, v souèasnosti bohužel odboráøská liga zašla na úbytì a poøádaný bleskový turnaj je její jedinou pøipomínkou. V sedmikolovém turnaji, hraném švýcarským systémem, zvítìzil Marek Kozelský z Michálkovic pøed vítìzem turnaje z roku 2012 Ivanem Nešporem z Ostravy, tøetí místo vybojoval Karel Cyroò z Tøebovic. Šachové klání bylo tradiènì zakonèeno chutným gulášem pøipraveným a podávaným restaurací U Jana. Bøetislav Crha, zástupce øeditele turnaje FOTO B. CRHA Pamì Ostravy FOTO F. BOLFÍK Jste Ostravané èi Ostraváci, je vám 55+ a ledacos si pamatujete? Tak pøesnì vás oslovujeme! Knihovna mìsta Ostravy pøichází s projektem nazvaným Pamì Ostravy, který má zadržet kouzlo mizející razovite Ostravy. Oèima pamìtníkù budou zachyceny nejen významné dny, nýbrž také každodenní život na Ostravsku, což nepochybnì pøispìje k širšímu poznání regionální historie dalších generací. Budeme spoleènì s vámi skenovat vaše historické fotografie, fotografovat stará místa v nové dobì a srovnávat je. Nauèíme se upravovat fotografie a s využitím aplikací je rozhýbat. Mùžeme také natáèet vzpomínky nechodících pamìtníkù na diktafon a pak je pøepisovat do audio formátu, nebo je prostì zapsat slovnì. V období od dubna do listopadu 2014 mohou pamìtníci spoleènì s knihovnicemi a knihovníky pracovat na zachycení vzpomínek, v prosinci probìhne spoleèné setkání s prezentací výsledku veøejnosti. Chceme tak nejen zvýšit PC gramotnost generace 55+, ale také vytvoøit pøátelské skupiny pracující na spoleèném díle, jejíž trvání by mohlo mít delší charakter než je nìkolikamìsíèní trvání projektu. Abychom usnadnili spolupráci obèanù s knihovnou, urèili jsme ètyøi pracovištì, ve kterých se budou skupiny scházet a podílet se na spoleèném díle: poboèka Ostrava-Poruba, Vietnamská; Ostrava-Výškovice, 29. dubna; Ostrava-Michálkovice, Sládeèkova 90 a ústøedí KMO u Sýkorova mostu. Informovat se mùžete v kterémkoliv pracovišti KMO; projekt zajiš uje Mgr. Jarmila Burešová, KMO, tel , Projekt Pamì Ostravy mùže být uskuteèòován díky finanèní dotaci z rozpoètu statutárního mìsta Ostravy z oblasti kultury. Jarmila Burešová Nebojte se požádat o pomoc sociální pracovnici! Ocitli jste se v nepøíznivé sociální situaci, nestaèí vám peníze na pokrytí nákladù spojených s bydlením? Øešíte neúnosnou finanèní situaci nebo nejste schopni se o sebe èi nìkoho blízkého z dùvodu vìku, nemoci nebo jiného postižení schopni postarat? Sociální pracovnice vám poradí, jak si udržet stávající bydlení, pomùže vám pøi zajištìní potøebných sociálních dávek a doporuèí vám sociální služby, které vám mohou zlepšit kvalitu života. Pokud máte pocit, že byste potøebovali pomoc a oporu pøi øešení nároèné situace, nebo o nìkom, kdo by pomoc potøeboval, víte, neváhejte se na sociální pracovnici obrátit buï osobnì kdykoliv v úøední dny, pøípadnì dle telefonické domluvy v ostatní dny. Pokud je pro vás z jakýchkoliv dùvodù nemožné se na úøad dostavit osobnì, mùže vás pracovnice navštívit i u vás doma. Pavlína Špaèková, tel.: /

8 Pøistavení kontejnerù pro sbìr velkoobjemového odpadu na vybraná místa v obvodu Ostrava-Michálkovice duben 2014 Stanovištì Termín pøistavení 1. parkovištì ul. ÈSA - ul. Pavelská ul. ÈSA Uhrovec (pøed obyt. domy Slámova) ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køíže køiž. ul. Petøvaldská Rajská Hukvaldská køiž. ul. Radvanická Slunná (u zastávky DPO) ul. Lechova travnatá plocha v blízkosti RD è ul. Panská - na parkovišti mezi obytnými domy è køiž. ul. Bláhova Petøvaldská spojka ul. Sládeèkova Petøvaldská (u zastávky DPO) Michalské námìstí mezi obytnými domy è køižovatka ul. Gogolova Skøivánèí ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru k Rajské) køiž. ulic Petøvaldská-Radvanická (u rest. Pjetka) Dotazy, námìty: Ing. Kozel Vladimír, místostarosta mìstského obvodu Michálkovice, tel ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vám nabízí k prodeji: s OVOCNÉ A OKRASNÉ ROSTLINY s VÍNA A BONBONIÉRY s DÁRKOVÉ PØEDMÌTY s SEMENA s CIBULOVINY s MACEŠKYs SUBSTRÁTY s HNOJIVA s POSTØIKY s BYLINKY s CIBULE SAZEÈKA s SADBOVÉ BRAMBORY s SAZENICE ZELENINY Otevírací doba: Po Pá , So Prodejna kvìtin: , Prodejna ovocných a okrasných rostlin: web: - Úpravy trolejového vedení na ul. Èeskobratrské Výluka na linkách è. 104, 106 a 108. Náhradní doprava zajištìna. - Velikonoèní prázdniny 17. a Nebudou vypravovány školní linky a spoje v jízdním øádu oznaèené poznámkou c. MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE ZVE RODIÈE A DÌTI Michálkovické pálení èarodìjnic sobota od Hasièská zbrojnice Michálkovice Tanec l soutìže o sladké odmìny l miss èarodìjnice l zábavné úkoly l ohòová show l dobré jídlo a pití l upálení èarodìnice l ohòostroj vstup zdarma Na akci navazuje veèerní èarodìjnická zábava akce je realizována za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostravy a spoleènosti Jiøí Tumakov s.r.o. Mìstská policie zve na bezplatný kurz pro veøejnost Mìstská policie Ostrava zve na další z øady bezplatných kurzù pro veøejnost, které poøádá v rámci projektu Bezpeènìjší Ostrava. Koná se ve støedu 30. dubna 2014 od 16:00 hodin na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravì. Dubnové téma setkání s obèany bude zamìøeno na poskytování první pomoci u dìtí. Úèastníci se seznámí se zásadami poskytování pomoci dìtem pøi dopravních nehodách nebo pøi úrazech, budou si moci sami vyzkoušet na figurínì, jak se dává nepøímá masáž srdce dítìti, seznámí se s pøenosným defibrilátorem a vyzkouší si, jak se s ním pracuje. Samozøejmì nebude chybìt oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude pøipraven dìtský koutek pro dìti úèastníkù kurzu. Pøipomínáme, že je vhodné si s sebou pøinést sportovní obleèení (pro výuku sebeobrany), popø. volnìjší obuv na pøezutí a hygienické potøeby (možnost využití sprchy po sebeobranì). Sportovní obuv není tøeba, výuka základù sebeobrany probíhá v tìlocviènì na žínìnkách. Bližší informace rádi poskytneme na tel , nebo prostøednictvím elektronické pošty na adrese Není potøeba se pøedem na kurz pøihlašovat. Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava ARBOR MORAVIA Jarní nabídka: Palivové døíví: špalky 700,-/m 3,štípané 900,-/m 3 doprava v obci zdarma Ovocné stromky a keøe l Okrasné stromy, keøe a rùže Trvalky a letnièky l Hnojiva, substráty, postøiky Otevírací doba: 8-17, so 8-12 Petøvald, Klimšova 1878 Tel , MASÁŽE KOPRETINA Rùzné druhy masáží (relaxaèní, medové, lávové kameny, baòkování a jiné) Senioøi a studenti sleva! MODRÝ PAVILON SUTERÉN seznam.cz Bc. Monika Kirmanová KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330,-Kè Vložkování, frézování, èistìní komínù a kouøovodù, veškeré další kominické práce za nízké ceny! Telefon: PRODEJ PALIVOVÉHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 690,- Kè/1prm/s štípaný 850,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 1100,- Kè/1prm/s špalky 1050,- Kè/1prm/s Prodej cca 8 kg pytlíku tøísek za 39,- Kè Pøi objednávce nad 4 prm 1 ks pytlíku tøísek zdarma Doprava zajištìna vozem AVIE AKCE Smrk špalky 650,- Kè/1prms (do vyprodání zásob) Tel.:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ

PØEDÍNSKÝ ZPRAV A ODAJ PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.14 Pøedín - jaro na zahrádce - bøezen 2005 Vážení spoluobèané, Dovolte abych Vás v tomto prvním letošním vydání Pøedínského zpravodaje informoval o investièních akcích, které se intenzívnì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci

O B È A S N Í K. Kvalitnì v terénní péèi. Výsledky Tøíkrálové sbírky. 10 let Støediska humanitární pomoci O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více