Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu, které se uskuteèní dne 16. dubna 2014 v hod. v zasedací místnosti michálkovické radnice. Zastupitelstvo mimo jiné projedná nìkteré majetkoprávní otázky, plnìní rozpoètu mìstského obvodu, informaci o plnìní rozpoètu za minulý rok, informaci o realizaci projektù v oblasti kultury a volného èasu. Na zasedání zastupitelstva rovnìž pøivítáme zástupce Mìstské policie Ostrava. Fotopast pøedána mìstské policii V loòském roce mìstský obvod poøídil fotopast pro Mìstskou policii Ostrava. Toto zaøízení bylo v minulém mìsíci mìstské policii pøedáno a bude sloužit k potlaèování spoleèensky nežádoucích jevù v Michálkovicích. Michálkovice žádají o podporu otevøeného klubu V minulém roce jsme i díky dotaci mìsta Ostravy mohli rozjet èinnost otevøeného klubu pro dìti a mládež. I v letošním roce žádá mìstský obvod o poskytnutí finanèního transferu z rozpoètu mìsta v oblasti prevence kriminality na podporu této èinnosti. Retoping bìžecké dráhy Mìstský obvod poskytl základní škole finanèní prostøedky ve výši 200 tis. Kè na obnovení povrchu bìžecké dráhy na školním høišti. Povrch bìžecké dráhy se musí periodicky ošetøovat (tzv. retoping). V opaèném pøípadì dochází k jeho destrukci. Mìstský obvod tak bude muset, pokud chce udržet dráhu v užívání schopném stavu, pravidelnì v nìkolikaletých intervalech vyèleòovat èástku v uvedené výši. Tento pøípad nám ukazuje, že pøi plánování investièních projektù by se mìlo velmi vážnì hledìt také na vyvolané náklady v budoucnosti. Díky dotacím budou dìti i letos pálit èarodìjnice Úspìchy Michálkovic v dotaèních øízeních Michálkovicím se opìt vyplatila aktivita pøi podávání žádostí o dotace. Na stránkách zpravodaje jsme postupnì informovali o jednotlivých žádostech podaných do nejrùznìjších dotaèních øízení. Je naší milou povinností pøinést i informaci, že ve vìtšinì pøípadù byly Michálkovice se svými žádostmi úspìšné. Hned pìt žádostí o podporu zaslal mìstský obvod na hudební festival Michal- Fest. Úspìšnì jsme dopadli v dotaèním øízení Statutárního mìsta Ostravy, kde byla získána podpora ve výši 70 tisíc korun, a rovnìž v dotaèním øízení Moravskoslezského kraje, který se rozhodl podpoøit MichalFest 150 tisíci korun. Na výsledky grantových øízení Nadace OKD a Nadace Landek Ostrava si ještì budeme muset poèkat. Úspìšní jsme byli také v oblasti volnoèasových projektù zamìøených jednak na dìti, resp. rodiny s dìtmi, jednak na seniory. Tradiènì jsme se s nimi pøihlásili do grantového øízení Statutárního mìsta Ostravy. Projekt Oáza pohody a radosti se zamìøením na seniory (hry, kulturní vyži- FOTO ARCHIV tí, zájezd, apod.) byl podpoøen èástkou 25 tisíc korun. Projekt realizujeme již tøetím rokem, pøièemž v prvním roce se zamìøil hlavnì na revitalizaci zahrady Klubu dùchodcù, která byla ve velmi zuboženém stavu, ponìvadž tam v minulosti byl vyvážen údržbou mìstského obvodu biologický rozložitelný odpad a zadní èást zahrady tak byla jedním velkým kompostištìm. Revitalizace se v rámci získaných prostøedkù vydaøila. V obou pøedchozích letech byl souèástí projektu také zájezd pro naše seniory a ten nebude chybìt ani letos. Obrovskou radost mùžeme mít také z toho, že na projekt Spoleènì se žije líp nám mìsto pøispìje èástkou 80 tisíc korun. V projektu jsou zahrnuty akce pro (nejen) michálkovické dìti. Díky tìmto financím i letos obohatí náš život akce jako Karneval s opièkou Žofií, Pálení èarodìjnic, pøímìstský tábor, Michálkovické strašení a další. Za mìstský obvod bych velmi rád podìkoval poskytovatelùm výše uvedených dotací. Martin Juroška, starosta

2 Jednání o dotaèní prostøedky pro kulturní dùm pokraèuje V souèasné dobì vedení mìstského obvodu Michálkovice provádí potøebné kroky na Magistrátu mìsta Ostravy, ve spolupráci s kompetentními firmami, k získání dotace z operaèního programu Životní prostøedí. Výzva OPŽP se týká zateplení a výmìny starších neobnovitelných zdrojù vytápìní. Jarní dny jsou vždy ve znamení úklidu Každoroènì naši spoluobèané oèekávají, kdy budou oèištìny místní komunikace od zimního posypu a veškerých nánosù po zimì. I když letošní zima byla k zimní údržbì velmi shovívavá, pøesto je nutné komunikace vyzametat. Na základì našeho jednání s Ostravskými komunikacemi se Na základì provedeného šetøení odborná firma zpracovala souhrnný rozpoèet na snížení energetické nároènosti budovy kulturního domu, který obsahuje i výmìnu souèasných málo úèinných plynových kotlù, jejichž technický stav je pro další provoz nevyhovující. Navrhovaná plynová èerpadla jako zdroj vytápìní nám daøí každý rok zametací vozy do Michálkovic dostat ihned po té, co jsou zbaveny neèistot silnice 1. a 2. tøídy. V letošním roce mnozí z vás jistì zaznamenali, že hlavní tahy vedoucí pøes náš mìstský obvod jsou již èisté a v prùbìhu mìsíce dubna se uskuteèní oèista všech našich místních komunikací. V. Kozel Domov pro seniory v Opavì Mìsto Opava nabízí volné ubytovací kapacity seniorùm. Nový opavský domov pro seniory Vila Vanèurova je v provozu od konce roku Pøes témìø naplnìnou kapacitu nájemních bytù, urèených sobìstaèným seniorùm, stále nabízí volná místa seniorùm ménì sobìstaèným nebo sobìstaèným s podporou - všem s pøiznaným pøíspìvkem na péèi ve 3. a 4. stupni, popøípadì nižším. Záleží na osobní domluvì a možnostech konkrétního zájemce. Pro tyto seniory jsou v domovì vyhrazena dvì bezbariérová patra se zaøízením plnì odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu a špièkový zdravotnický personál. Domov je pojat jako kvìtinová oáza, takže se zde ubytovaní pohybují nikoli po chodbách, ale v bylinkových ulicích, a každý senior má v rámci své ulice i vlastní èíslo popisné. K dispozici jsou skupinové a individuální rehabilitace, ergoterapie, prvorepublikové balneo, wellness centrum a pøilehlý park, který je vyhrazen pouze obyvatelùm domova. Od 3. února je zde plnì funkèní i multidisciplinární tým sester, pracovníkù v pøímé péèi a dalších odborných pracovníkù, kteøí o komfort umístìných seniorù peèují 24 hodin dennì. Bližší informace zájemci najdou na stránkách nebo mohou volat sociální pracovnici domova na tel.: PhDr. Michal Panáèek zástupce øeditele Vila Vanèurova o.p.s. bychom si bez dotaèních prostøedkù, s ohledem na omezené finanèní možnosti, nemohli dovolit. Souèasnì bychom zrealizovali výmìnu oken a vstupních dveøí vèetnì kompletního zateplení budovy. Celá akce pøedpokládá finanèní objem cca 6 milionù korun. Vladimír Kozel Poøádek a èistota se udržují nepøetržitì Plochy kolem komunikací, chodníky, zastávky MHD, park, høbitov a další plochy svìøené do správy našemu mìstskému obvodu, jsou pravidelnì udržovány a uklízeny (pøedevším nejvíce frekventovaná místa) jsou dennì posetá rùznými odpadky. Podstatné vylepšení ve svém blízkém okolí dostala komunikace Rychvaldská, kde se provedlo mimo jiné vyèistìní svahù od množství náletových døevin, kamení, betonù a dalších odpadù, které tam byly zarostlé øadu let. V této souvislosti se obracíme také na obèany, aby si zkontrolovali, zda z jejich zahrad nepøerùstají keøe a stromy na chodníky a do komunikací a nebrání tak bezpeènému pohybu osob a dopravních prostøedkù. V. Kozel Svéprávnost od roku 2014 Prvním lednem roku 2014 nabyl úèinnosti zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, který upravuje rozsáhlou oblast soukromého práva. K výrazným zmìnám došlo i v oblasti svéprávnosti. Nový obèanský zákoník ruší dosud užívaná spojení omezení ve zpùsobilosti k právním úkonùm a zbavení zpùsobilosti k právním úkonùm a zavádí pojem svéprávnost. Svéprávnost èlovìka mùže být rozhodnutím soudu omezena jenom v jeho zájmu a jen v pøípadì, že by mu jinak hrozila újma. Soud souèasnì s rozhodnutím o omezení svéprávnosti ustanoví opatrovníka a v rozsudku vydefinuje oblasti, kterých se omezení dotýká. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti opatrovance nezbavuje práva samostatnì právnì jednat v bìžných záležitostech každodenního života. Osoby dosud soudem zbavené nebo omezené ve zpùsobilosti k právním úkonùm jsou ode dne úèinnosti obèanského zákoníku, tj. od , automaticky považovány za osoby omezené ve svéprávnosti. Soud by mìl omezení svéprávnosti projednat bez návrhu, souèasný opatrovník má však možnost podat podnìt k soudu sám a navrhnout tak konkrétní rozsah omezení. Každé omezení trvá nejdéle tøi roky, lze jej však opakovanì prodloužit. S pøípadným podáním podnìtu èi návrhu k zahájení øízení o omezení svéprávnosti vám pomùže sociální pracovnice úøadu mìstského obvodu Michálkovice, která vám sdìlí podrobnìjší informace. Pavlína Špaèková Vážení obèané, vedení mìstského obvodu Michálkovice si vás dovoluje pozvat na PIETNÍ AKT k 69. výroèí osvobození ÈR který se uskuteèní v úterý 29. dubna 2014 od hodin u památníku obìtí druhé svìtové války pøed Dolem Michal MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 79. a 80. zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Schválila finanèní dar ve výši ,- Kè od pana J.T. pro Základní školu U Køíže v Ostravì Michálkovicích. Schválila smlouvu o výhradní distribuci vstupenek mezi Ticket Art Praha, s.r.o. a mìstským obvodem Michálkovice. Souhlasila s umístìním odplyòovacího vrtu VM-OV è. 130 na obecním pozemku p.p.è. 426/2. Seznámila se s výsledkem šetøení stížnosti na vedení základní školy, provedeného Èeskou MICHÁLKOVICKÝ MASOPUST V sobotu 8. bøezna se v Michálkovicích rozeznìla dechovka v ulicích a cimbálovka v kulturáku. V odpoledních hodinách se totiž vydal pøes Michálkovice masopustní prùvod rodièù, uèitelù a dìtí z ostravské waldorfské školy a také místních obèanù, kteøí se k veøejné akci pøipojili. Masopustní slavnost, pøed více než stopadesátièlenným davem rodièù, dìtí, uèitelù základní školy waldorfské a také mnoha místních obèanù, zahájil michálkovický starosta Martin Juroška. Po úvodní písni masopustních masek se vydal prùvod, za doprovodu zpìvu a dechovky, školní inspekcí. Schválila prodloužení nìkolika nájemních smluv na byty v bytových domech mìstského obvodu. Schválila písemnou výzvu è. 2/2014 k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veøejné zakázce malého rozsahu na stavbu Oprava komunikace ul. Ferdinandská Ferdinandova kolonie úsek 1 až 4 a souèasnì jmenovala komisi pro vyhodnocení nejvhodnìjší nabídky. V souladu s 36 odst. 2 a 3 správního øádu vyslovila nesouhlas s provozováním loterie a jiné podobné hry v jedné z michálkovických provozoven. Jiøí Kašpárek FOTO F. BOLFÍK Hasièi dìkují Jménem Sboru dobrovolných hasièù v Michálkovicích bych chtìl podìkovat všem za zájem o naše plesy. Dìkujeme našim èlenùm za pøípravu a samotný prùbìh, dìkujeme klukùm ze skupiny Mimo rytmus, kteøí opìt pobavili publikum svým novým vystoupením. Dìkujeme michálkovickým organizacím, ostatním sponzorùm, partnerùm, našemu výboru, jednotce a ostatním èlenùm za dary do tomboly. Dìkujeme. Vážíme si vaší pomoci! V lednu jsme uspoøádali soutìž mladých hasièù, Michálkovickou uzlovaèku v kulturním domì. Soutìž byla zaøazena do Ostravské ligy. V mìsíci bøeznu probìhla soutìž Ostravsko-Beskydské šedesátky, tuto soutìž pøipravujeme ve spolupráci s družebním sborem s Dolní Beèvy a o podrobnostech celého prùbìhu Vás budeme informovat v následujícím èísle, do uzávìrky tohoto èísla se do soutìže pøihlásilo více než 400 jednotlivcù. Na mìsíc duben se pøipravuje soutìž v tradièních hasièských disciplínách pro mužskou i ženskou kategorii. Jedná se o disciplíny, ve kterých jsme reprezentovali Michálkovice minulý rok o prázdninách na olympiádì ve Francii a v mìsíci záøí se stali mistry Èeské republiky v naší kategorii. Na poslední víkend v kvìtnu pro vás ve spolupráci s ostatními organizacemi pøipravujeme Den dìtí a v letních mìsících nezapomeneme na oblíbené Zábavy pod širým nebem. Ještì jednou dìkujeme! Budeme se na Vás tìšit na dalších akcích michálkovických hasièù. Rostislav Holec SDH parkem kolem høbitova a školy zpìt až ke kulturnímu domu. Prùvod se po cestì nìkolikrát zastavil, aby mohl zhlédnout více èi ménì tematické vstupy ostravské improvizaèní skupiny Impro Academy. Zakonèení prùvodu bylo stejnì jako zahájení v režii rodièù s krátkou scénkou z masopustní historie. Pak už všichni pøítomní byli pozváni na hodování do kulturního domu, kde celá slavnost pokraèovala. Veškeré jídlo, které mohli hodovníci ochutnat, uvaøili, upekli a pøipravili waldorfští rodièe. Skvìlý gulášek také uvaøil michálkovický pan starosta. Pøípravy a prodeje jídel se s naprostou profesionalitou zhostila skupina žákù 8. tøídy. Souèástí masopustního odpoledne v kulturním domì bylo také vystoupení žákù školy, cimbálovky Vrzuška a folklorního taneèního souboru Hlubinka, kteøí svým tancem a zpìvem dotvoøili skvìlou atmosféru sobotního masopustu v Michálkovicích. Podìkování patøí všem, kteøí se uvedené akce zúèastnili, skvìle se pobavili a dobrou náladou a dobrým jídlem pøispìli k jejímu úspìchu. Ivana Martáková 3 /

4 Poøád se nìco dìje Zubaté sluníèko støílí svými paprsky do oken tøíd, takže skoro pùlroèní umìlé osvìtlení nahradilo to pøíjemné, pøírodní, kolem školy se zazelenala tráva, žáci vyrážejí se svými uèitelkami na úklid do okolí školy, v hodinách výtvarné výchovy zaèínají žáci plést pomlázky a malovat velikonoèní vajíèka. Neklamné znamení, že tady máme jaro a než se nadìjeme, budou tady Velikonoce. Hurááááááá! To zase bude pár dní volna! radují se žáèci, pro které je škola spíše nutným a nudným posezením než aktivní èinností, ale takových je naštìstí jen velice málo. Proto se také ve škole stále nìco dìje. Kromì získávání vìdomostí v hodinách výuky se koná každý týden ve škole nìjaká akce, která naruší kolobìh opakování, procvièování, zkoušení. Hned v prvním bøeznovém týdnu to byl již druhý roèník pìtidenního výukového programu Kids and Science pro žáky 8.A tøídy,ve kterém si žáci pod vedením lektorù z VŠB vyzkoušeli svoje schopnosti v oblasti vývojové práce a pre- MichalFest 2014 Pøípravy druhého roèníku hudebního festivalu Michal- Fest jsou v plném proudu. Letos jsme posunuli termín festivalu na 21. èervna. Zahájíme již dopoledne a diváci se mají opravdu naè tìšit. Na festivalu zahrají známí interpreti a skupiny, jako napøíklad Buty, Lenka Filipová, Vladivojna La Chia, Nebe, Švihadlo, Jolly Joker & PBU, HopTrop a další zajímavé kapely. Budeme si moci užít mnoha hodin pìkné muziky. V areálu Dolu Michal budou pøipraveny opìt dvì scény, takže koncertovat se bude po celou dobu s jen minimálními pøestávkami na pøesun divákù. Festival zaèíná již v 10 hodin a v areálu bude zajištìno bohaté obèerstvení, takže škoda vaøit obìd. Pro dìti budou pøichystány rovnìž zajímavé atrakce. Vstupenky v pøedprodeji budou stát 180 Kè, pro seniory a studenty 140 Kè. Vstupenku v den konání festivalu pak bude možno poøídit za 250 Kè. Dìti do výšky 150 cm v doprovodu dospìlé osoby budou mít vstup zdarma. Pro ètenáøe Michálkovického zpravodaje jsme zajistili atraktivní nabídku. Pokud se rozhodnou koupit si vstupenky do konce dubna na ÚMOb Michálkovice, mohou získat dvì vstupenky za cenu jedné, tedy za 250 Kè. Vítìzky recitaèní soutìže kategorie žákù 1. tøíd zentovali svoje výrobky. Žáci 5. tøíd zase vyrazili do Ostravy, aby navštívili klub ÁMOS - Centrum pro rodinu a sociální péèi z.s., který pro nì pøipravil interaktivní projekt OSTRAVA TADY ŽIJU, BYDLÍM, JSEM. Žáci se seznámili s historií mìsta, s technickými i historickými památkami, s nejznámìjšími osobnostmi spjatými s Ostravou. V prùbìhu mìsíce bøezna probìhly ve tøídách prvního stupnì schùzky dìtí s pracovníky organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která je organizací vìnující se prevenci rizikového chování dìtí a mládeže. Problémy vztahù mezi lidmi, problémy šikany, problémy finanèní gramotnosti, to jsou záležitosti, které lektoøi s dìtmi probírají. Napøíklad prvòáèci mìli téma,,hodný dìdeèek. Název skoro pohádkový, jenže za ním se skrývala problematika zneužívání a obtìžování dìtí. Žáci se vhodnou formou seznamovali s možnostmi obrany proti tìmto deviacím, dozvìdìli se, jak se chovat, jak reagovat, když je nìkdo na ulici osloví, když jim nìco nabízí, nebo je na nìco láká. Všichni pedagogové vìøí, že tato osvìta mezi žáky sníží rizika zneužití dìtí a mládeže. Žáky 7. roèníkù èekal již od 17. února 2014 ètrnáctidenní ozdravný pobyt s výukou v rekreaèním zaøízení Zálesí v Budišovì nad Budišovkou. Díky finanèní podpoøe statutárního mìsta Ostrava a s finanèním pøispìním Úøadu mìstského obvodu Ostrava - Michálkovice se podaøilo zajistit pobyt stovce michálkovických žákù ve dvou termínech. Žáci 5. tøíd a 6.B tøídy vyjedou na ozdravný pobyt na zaèátku mìsíce dubna. Po návratu ze školy v pøírodì èekala žáky 7.roèníkù beseda s pracovníky organizace SANA- NIM o.s., která pùsobí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programù Kategorie žákù 1. tøíd 1. místo - Tereza Havlínová /1.A/ 2. místo - Adéla Kuchaøíková /1.A/ 3.místo - Tereza Køižáková /1.B/ Kategorie žákù 2.a 3.tøíd 1.místo - Ondøej Kudla /3.A/ 2.místo - Nela Hrdinová /2.A/ 3.místo - Veronika Havlínová/3.A/ Kategorie žákù 4. a 5.tøíd 1. místo - Nikolas Kasiaras/5.A/ 2.místo - Sabina Gojová /5.B/ Zvl.ocenìní - Lukáš Chvostek /5.A/ FOTO T. MIKULSKÁ a služeb, které tvoøí komplexní systém prevence, péèe, léèby a resocializace. K názvu akce,,než užiješ alkohol, užij svùj mozek urèitì není tøeba více dodávat. Poslední akcí, o které je tøeba se zmínit, bylo jako každoroènì školní kolo recitaèní soutìže. V multimediální uèebnì l. stupnì to v úterý 11. bøezna doslova vøelo. Ti starší si horeènì opakovali poslední verše svých básní, mladší si zase mezi sebou špitali, kdo to asi letos vyhraje. Pøíjemná hodinka strávená se spolužáky a s verši èeských i zahranièních autorù pøispìla k tomu, že se všichni rozcházeli domù v pohodì a s úsmìvem. Nìkteøí s diplomem, ti ostatní aspoò s malou sladkou odmìnou. A kdo vyhrál? Na tom ani moc nezáleželo, protože všichni sklidili zasloužený potlesk. Ale pro poøádek pøece jenom Kategorie žákù tøíd 1.místo - Lada Vežranovská /9.A/ 2.místo - Kristýna Valentová /7.A/ 3.místo - Barbora Watorová/6.A/ Barbora Šrámková /7.A/ Táòa Mikulská 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od do hodin Cvièení žen s Vendulou Každá støeda od do hodin Zumba s Žanèou Erotický ples Vítání obèánkù Divadlo U stolu - "Kabaret U Michala" - kabaretní show Divadla Silesia Ostrava Školení volebních komisí DÙL MICHAL Každý ètvrtek probíhá v prostorech Dolu Michal výtvarná dílna pro všechny pod vedením Oldøicha Pelikána. Zájemci bez rozdílu vìku potøebují pouze chu malovat a dostavit se v dobì a hodin do malého sálu Dolu Michal FIGURAMA - Vernisáž mezinárodní výstavy figurální malby, kresby a sochaøství (výstav potrvá do konce kvìtna) Jízdy historickým trolejbusem k Dolu Michal (ve spolupráci s DP Ostrava a Kroužkem pøátel MHD Ostrava) Literární sprcha no.6 autorské ètení Èlenské závody - výdej povolenek Zahájení lovné sezóny 2014 KLUB RYBÁØÙ SDH MICHÁLKOVICE Soutìž v CTIF v sportovním areálu HS Poruba v Martinovì VZPOMÍNÁME Dne 23. bøezna 2014 uplynulo 22 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dìdeèek, tchán a bratr pan ING. JAROMÍR NEBORÁK. Letos 7. záøí by se dožil 85 let. S láskou vzpomíná sestra Jana s rodinou. Tak krátce jsme šli s vámi, hle, tu cesta se dìlí a ptáci nad hlavou nám píseò nedopìli. V letošním roce by se dožili životních jubileí naši milí rodièe JIØINA JARECKÁ 75 let * JIØÍ JARECKÝ 80 let * Za celou rodinu s láskou vzpomínají synové Jaroslav, Pavel, Miroslav a Zdenìk. Dne 19. dubna 2014 by se dožila 92 let naše milovaná maminka, sestra, babièka, prababièka a teta paní JIØINA HALOTOVÁ Dne ubìhnou ètyøi roky od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Rodina KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Noc s Andersenem již popáté - tentokrát s komentovanou prohlídkou Divadla loutek Beatles, to je bomba!!! Hudební podveèer na téma Beatles s Alešem Nitrou Velikonoce s Wabashem - tradièní velikonoèní dílna Vodící pes pana Holby - beseda pro MŠ Michálkovice Rozzáøené kvìtináèe - výtvarná dílna s Lenkou ke Dni matek Italské prázdniny - beseda s manžely Timkovými a Nahoøe a dole v dole - edukaèní program s Kvìtou Jordánovou z Dolu Michal v rámci dne Zemì pro 5. a 6. tøídy ZŠ U Køíže Za svìdky minulosti beseda s Milanem Švihálkem, publicistou, dokumentaristou, scénáristou, dramaturgem a spisovatelem Do Sladké velikonoce - výstava perníèkù manželù Bartákových Do konce dubna - Dana Pietoòová - Figurální tvorba - výstava ostravské malíøky Do konce dubna - Zdravá pøíroda - test pro dìti ke Dni Zemì Do konce dubna - Všechna roèní období - výstavka knih ke Dni Zemì Do konce kvìtna - Hlas brnìnských zvonkù - výstava zvoneèkù Jany Robkové Do konce kvìtna - Proslunìná Itálie - výstava fotografií Viktora Timka Do konce záøí - Je nám už 110 let - soutìž pro dìti v Michálkovickém zpravodaji k 110 výroèí FC SLÁVIA MICHÁLKOVICE Starší žáci - Michálkovice: Heømanice Mladší žáci - Michálkovice: Heømanice Dorost - Michálkovice: Šenov Starší žáci - Michálkovice: Frýdlant n. O Mladší žáci - Michálkovice: Frýdlant n. O Muži - Michálkovice: Hrabová B Dorost - Michálkovice: Hrabùvka Muži - Michálkovice: Velká Polom B Dorost - Michálkovice: Hrabová Starší žáci - Michálkovice: Tøebovice Mladší žáci - Michálkovice: Tøebovice Muži - Michálkovice: Hlubina B Dorost - Michálkovice: Tøebovice Dorost - Michálkovice: Stará Bìlá B Starší žáci - Michálkovice: Frenštát p. R Mladší žáci - Michálkovice: Frenštát p. R. OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì, že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit. ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, v minulém èísle jsme vás zvali na besedu s Janem Burianem. Dnes již mùžeme konstatovat, že se s panem Burianem pøíjemnì povídalo a všech 35 úèastníkù besedy odcházelo s pøíjemnými pocity. Stejnì pøíjemnì byli naladìni i ti, kteøí si pøišli poslechnout besedu o vážkách doc. RNDr. Aleše Dolného. Ten se naopak pøesvìdèil, že i v menších knihovnách lze narazit na seètìlé dìti, které kladou odborné dotazy, a že se za pár let s tìmito malými vìdátory možná setká na Ostravské univerzitì. V týdnu od 3. do 7. bøezna probìhl Týden prvòáèkù. V tomto týdnu mohli rodièe pøihlásit své dìti zdarma do knihovny. Celé akci pøedcházely knihovnické lekce, kde se dìti mohly setkat i s panem starostou, který byl tentokrát v pøevleku za pohádkového krále a dìti pøivítal v pohádkovém svìtì písmenek a knih. Fotografie z této akce si mùžete prohlédnout v naší knihovnì. Blíží se také Noc s Andersenem, jediná noc v celém roce, Beseda s Janem Burianem kdy v knihovnì i spíme. Díky žínìnkám zapùjèeným z Bezpeènostnì právní akademie je to spaní celkem pohodlné. V pátek 4. dubna se èást programu se odehraje v Divadle loutek, kam nás FOTO VIKTOR TIMKO pozval michálkovický obèan a zároveò umìlecký šéf Divadla loutek pan Václav Klemens. Po návratu probìhne výtvarná dílna, hry, soutìže a noèní ètení z nové knihy Lucie Paulové Elvíra, strašidlo z kontejneru. Ti, kdo mají rádi Beatles, si mohou pøijít poslechnout jejich! FOTO VIKTOR TIMKO písnièky v podání Aleše Nitry, který k nám pøijede v pátek 11. dubna v hodin. V pondìlí 14. dubna se opìt setkáme s Wabashem, který u nás každoroènì poøádá velikonoèní dílnu. Staèí si pøinést vyfouknutá vajíèka. Nabízíme také nìkolik nových výstav k prohlédnutí - žasneme nad tím, kolik šikovných lidí v našem okolí žije! Vìtšinou jsou skromní a musí se o nich zmínit nìkdo z jejich pøíbuzných nebo známých. Zveme tedy na výstavu keramických zvoneèkù paní Jany Robkové z Brna. Pokud znáte nìkoho, kdo zvoneèky sbírá, jeho srdce zaplesá, protože jsou to opravdu nádherné kousky. Nezapomenutelné jsou rovnìž perníèky tentokrát s velikonoèními motivy manželù Bartákových. I patchwork mùže ukázat krásu tradic - Iva Calábková pøedstaví patchworkové velikonoce. Blíží se Den Zemì (22. 4.), a proto jsme pro dìti pøipravili nìkolik zajímavých aktivit. Nejlepší z nich bude ve spolupráci s Dolem Michal, konkrétnì s paní Kvìtou Jordánovou. Pøipravila si edukativní program pro žáky 5. a 6. tøíd ZŠ U Køíže. Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ Kupon soutìže k 110. výroèí poboèky knihovny Michálkovice 4. otázka: Napište pøesné datum, kdy zahájila provoz nynìjší poboèka Knihovny mìsta Ostravy v souèasné budovì na ul. Sládeèkova 90. Odpovìï:... Jméno a pøíjmení soutìžícího:... Vìk:... V poøadí tøetí beseda, která probìhne letos s manžely Timkovými, se uskuteèní v pátek 25. dubna. Tentokrát se vypravíme do Itálie a navštívíme jeden z nejmenších státeèkù na svìtì, San Marino. Starší generace si bude pamatovat Milana Švihálka, který léta pùsobil v televizi jako moderátor, dokumentarista a publicista. Tento zajímavý èlovìk k nám zavítá na besedu v pátek 9. kvìtna. Máte jedineènou možnost jej poznat a pokládat mu otázky, které jistì rád zodpoví. Pro mladou generaci a nejen pro ni - jsme pøipravily besedu s paní Petrou Kuklovou na téma základy líèení, která probìhne v pátek 16. kvìtna. Jednáme také se závodním týmem Tomáše Tomeèka a jeho kolegy, kteøí se léta zúèastòují Rally Dakar, a v posledních letech i závodu Afrika Eco Race. Pokud jednání probìhne úspìšnì, uvidíme se se závodníky i jejich závodní Tatrovkou v naší knihovnì ve støedu 28. kvìtna dopoledne. Beseda bude urèena pøedevším školní mládeži, ale zájemci z øad dospìlých mohou pøijít také. Všem zahrádkáøùm pøipomínáme, že bychom o prázdninách rády vystavily fotky jejich krásnì upravených zahrádek. Tìšíme se na vás na nìkteré z našich akcí, a pokud ještì nejste naším ètenáøem, není nic jednoduššího, než se jím stát. Vaše knihovnice: Ivana Timková Marie Kryštofová Adresa bydlištì:... Z besedy o vážkách doc. RNDr. Aleše Dolného 6 / FOTO M. POLOKOVÁ! SOUTÌŽ l SOUTÌŽ l SOUTÌŽ

7 Veøejné závody rybáøù V sobotu 15. bøezna probìhly letošní první veøejné závody michálkovického Klubu rybáøù. U rybníku u Charvátovy ulice se sešlo pìtaosmdesát soutìžících, kteøí ulovili celkem 27 kaprù. Nejvìtšího šedesáticentimetrového kapra vytáhl René Valeèko. Vítìzem závodù se stal Rostislav Ledvoò s úlovkem tøí kaprù o celkové délce 148 centimetrù. (jk) Jaroslav Kostuch pøedává cenu vítìzi Rostislavu Ledvoòovi Šachový turnaj V sobotu 9. bøezna se pod názvem Michálkovický koníèek 2014 uskuteènil v klubovnì Kulturního domu Michálkovice již 24. roèník turnaje v bleskovém šachu. Turnaj navazuje na dlouhou tradici turnajù v bleskovém šachu, které poøádali šachisté ostravské šachové ligy odboráøù. Historie odboráøského šachu v Ostravì sahá do druhé poloviny minulého století, v souèasnosti bohužel odboráøská liga zašla na úbytì a poøádaný bleskový turnaj je její jedinou pøipomínkou. V sedmikolovém turnaji, hraném švýcarským systémem, zvítìzil Marek Kozelský z Michálkovic pøed vítìzem turnaje z roku 2012 Ivanem Nešporem z Ostravy, tøetí místo vybojoval Karel Cyroò z Tøebovic. Šachové klání bylo tradiènì zakonèeno chutným gulášem pøipraveným a podávaným restaurací U Jana. Bøetislav Crha, zástupce øeditele turnaje FOTO B. CRHA Pamì Ostravy FOTO F. BOLFÍK Jste Ostravané èi Ostraváci, je vám 55+ a ledacos si pamatujete? Tak pøesnì vás oslovujeme! Knihovna mìsta Ostravy pøichází s projektem nazvaným Pamì Ostravy, který má zadržet kouzlo mizející razovite Ostravy. Oèima pamìtníkù budou zachyceny nejen významné dny, nýbrž také každodenní život na Ostravsku, což nepochybnì pøispìje k širšímu poznání regionální historie dalších generací. Budeme spoleènì s vámi skenovat vaše historické fotografie, fotografovat stará místa v nové dobì a srovnávat je. Nauèíme se upravovat fotografie a s využitím aplikací je rozhýbat. Mùžeme také natáèet vzpomínky nechodících pamìtníkù na diktafon a pak je pøepisovat do audio formátu, nebo je prostì zapsat slovnì. V období od dubna do listopadu 2014 mohou pamìtníci spoleènì s knihovnicemi a knihovníky pracovat na zachycení vzpomínek, v prosinci probìhne spoleèné setkání s prezentací výsledku veøejnosti. Chceme tak nejen zvýšit PC gramotnost generace 55+, ale také vytvoøit pøátelské skupiny pracující na spoleèném díle, jejíž trvání by mohlo mít delší charakter než je nìkolikamìsíèní trvání projektu. Abychom usnadnili spolupráci obèanù s knihovnou, urèili jsme ètyøi pracovištì, ve kterých se budou skupiny scházet a podílet se na spoleèném díle: poboèka Ostrava-Poruba, Vietnamská; Ostrava-Výškovice, 29. dubna; Ostrava-Michálkovice, Sládeèkova 90 a ústøedí KMO u Sýkorova mostu. Informovat se mùžete v kterémkoliv pracovišti KMO; projekt zajiš uje Mgr. Jarmila Burešová, KMO, tel , Projekt Pamì Ostravy mùže být uskuteèòován díky finanèní dotaci z rozpoètu statutárního mìsta Ostravy z oblasti kultury. Jarmila Burešová Nebojte se požádat o pomoc sociální pracovnici! Ocitli jste se v nepøíznivé sociální situaci, nestaèí vám peníze na pokrytí nákladù spojených s bydlením? Øešíte neúnosnou finanèní situaci nebo nejste schopni se o sebe èi nìkoho blízkého z dùvodu vìku, nemoci nebo jiného postižení schopni postarat? Sociální pracovnice vám poradí, jak si udržet stávající bydlení, pomùže vám pøi zajištìní potøebných sociálních dávek a doporuèí vám sociální služby, které vám mohou zlepšit kvalitu života. Pokud máte pocit, že byste potøebovali pomoc a oporu pøi øešení nároèné situace, nebo o nìkom, kdo by pomoc potøeboval, víte, neváhejte se na sociální pracovnici obrátit buï osobnì kdykoliv v úøední dny, pøípadnì dle telefonické domluvy v ostatní dny. Pokud je pro vás z jakýchkoliv dùvodù nemožné se na úøad dostavit osobnì, mùže vás pracovnice navštívit i u vás doma. Pavlína Špaèková, tel.: /

8 Pøistavení kontejnerù pro sbìr velkoobjemového odpadu na vybraná místa v obvodu Ostrava-Michálkovice duben 2014 Stanovištì Termín pøistavení 1. parkovištì ul. ÈSA - ul. Pavelská ul. ÈSA Uhrovec (pøed obyt. domy Slámova) ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køíže køiž. ul. Petøvaldská Rajská Hukvaldská køiž. ul. Radvanická Slunná (u zastávky DPO) ul. Lechova travnatá plocha v blízkosti RD è ul. Panská - na parkovišti mezi obytnými domy è køiž. ul. Bláhova Petøvaldská spojka ul. Sládeèkova Petøvaldská (u zastávky DPO) Michalské námìstí mezi obytnými domy è køižovatka ul. Gogolova Skøivánèí ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru k Rajské) køiž. ulic Petøvaldská-Radvanická (u rest. Pjetka) Dotazy, námìty: Ing. Kozel Vladimír, místostarosta mìstského obvodu Michálkovice, tel ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vám nabízí k prodeji: s OVOCNÉ A OKRASNÉ ROSTLINY s VÍNA A BONBONIÉRY s DÁRKOVÉ PØEDMÌTY s SEMENA s CIBULOVINY s MACEŠKYs SUBSTRÁTY s HNOJIVA s POSTØIKY s BYLINKY s CIBULE SAZEÈKA s SADBOVÉ BRAMBORY s SAZENICE ZELENINY Otevírací doba: Po Pá , So Prodejna kvìtin: , Prodejna ovocných a okrasných rostlin: web: - Úpravy trolejového vedení na ul. Èeskobratrské Výluka na linkách è. 104, 106 a 108. Náhradní doprava zajištìna. - Velikonoèní prázdniny 17. a Nebudou vypravovány školní linky a spoje v jízdním øádu oznaèené poznámkou c. MÌSTSKÝ OBVOD MICHÁLKOVICE ZVE RODIÈE A DÌTI Michálkovické pálení èarodìjnic sobota od Hasièská zbrojnice Michálkovice Tanec l soutìže o sladké odmìny l miss èarodìjnice l zábavné úkoly l ohòová show l dobré jídlo a pití l upálení èarodìnice l ohòostroj vstup zdarma Na akci navazuje veèerní èarodìjnická zábava akce je realizována za finanèní podpory Statutárního mìsta Ostravy a spoleènosti Jiøí Tumakov s.r.o. Mìstská policie zve na bezplatný kurz pro veøejnost Mìstská policie Ostrava zve na další z øady bezplatných kurzù pro veøejnost, které poøádá v rámci projektu Bezpeènìjší Ostrava. Koná se ve støedu 30. dubna 2014 od 16:00 hodin na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravì. Dubnové téma setkání s obèany bude zamìøeno na poskytování první pomoci u dìtí. Úèastníci se seznámí se zásadami poskytování pomoci dìtem pøi dopravních nehodách nebo pøi úrazech, budou si moci sami vyzkoušet na figurínì, jak se dává nepøímá masáž srdce dítìti, seznámí se s pøenosným defibrilátorem a vyzkouší si, jak se s ním pracuje. Samozøejmì nebude chybìt oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude pøipraven dìtský koutek pro dìti úèastníkù kurzu. Pøipomínáme, že je vhodné si s sebou pøinést sportovní obleèení (pro výuku sebeobrany), popø. volnìjší obuv na pøezutí a hygienické potøeby (možnost využití sprchy po sebeobranì). Sportovní obuv není tøeba, výuka základù sebeobrany probíhá v tìlocviènì na žínìnkách. Bližší informace rádi poskytneme na tel , nebo prostøednictvím elektronické pošty na adrese Není potøeba se pøedem na kurz pøihlašovat. Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava ARBOR MORAVIA Jarní nabídka: Palivové døíví: špalky 700,-/m 3,štípané 900,-/m 3 doprava v obci zdarma Ovocné stromky a keøe l Okrasné stromy, keøe a rùže Trvalky a letnièky l Hnojiva, substráty, postøiky Otevírací doba: 8-17, so 8-12 Petøvald, Klimšova 1878 Tel , MASÁŽE KOPRETINA Rùzné druhy masáží (relaxaèní, medové, lávové kameny, baòkování a jiné) Senioøi a studenti sleva! MODRÝ PAVILON SUTERÉN seznam.cz Bc. Monika Kirmanová KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330,-Kè Vložkování, frézování, èistìní komínù a kouøovodù, veškeré další kominické práce za nízké ceny! Telefon: PRODEJ PALIVOVÉHO DØEVA Smrk: špalky 30 cm 690,- Kè/1prm/s štípaný 850,- Kè/1prm/s Buk: štípaný 1100,- Kè/1prm/s špalky 1050,- Kè/1prm/s Prodej cca 8 kg pytlíku tøísek za 39,- Kè Pøi objednávce nad 4 prm 1 ks pytlíku tøísek zdarma Doprava zajištìna vozem AVIE AKCE Smrk špalky 650,- Kè/1prms (do vyprodání zásob) Tel.:

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE 131 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Èervenec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Nìkteré aktuální postøehy z období pøed prázdninami Letošní poèasí nám pøipomnìlo ve své drsné realitì i trvající potenciální ohrožení

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS a P Í S N I C E Snímek z Modøanské rokle k tématu cyklistika: archívu Nadace Partnerství projekty Greenways L I B U Š C 7. května se u nás oslavuje C Jak

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více