Jeseník. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2008 (April 2008) Ročník 19 (Vol. 19)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeseník. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2008 (April 2008) Ročník 19 (Vol. 19)"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2008 (April 2008) Ročník 19 (Vol. 19) Nejstarší historie Město nazývané perlou Jesenicka pro svou překrásnou přírodní polohu leží na soutoku horských říček Staříče a Bělé, kudy procházejí i cesty, které jej spojují přes Ramzovské a Červenohorské sedlo s okolním světem. Soutok obou těchto řek tu vytvořil rozlehlá štěrkoviště, jež přiměla první zdejší osadníky kolem r. 1260, aby začali městu říkat Frývaldov (frei vom Walde). Zprvu tu vznikla ves a krátce potom i město, uváděné poprvé r Už kolem r bylo střediskem vikbildu, správního okrsku 10 vsí, v nichž městský fojt vykonával hrdelní právo. Opěrným bodem města bez hradeb byl hrad. Počátkem 14. století město velice trpělo nájezdy loupeživých rytířů a právě z té doby (1326) se datují důležité zmínky o hamrech v blízkosti města, jichž bylo 13. Lze se domnívat, že šlo o výrobu železa dobré jakosti, protože podle dvou zpráv z konce 14. století se prodávalo v Anglii. S poklesem těžby rudy zanikly i hamry včetně hornických vsí a počátkem 15. století se tu kulo železo jen na dvou místech. V tu dobu byl městským fojtem Hynek Mušín, který byl pro své sympatie k husitství zbaven fojtství. Nový rozmach těžby nejen železné rudy, nýbrž i zlata a Jeseník 1 stříbra vynesl městu r.1506 horní statut a stalo se dokonce majetkem evropsky známé podnikatelské firmy Fuggerů z Augšpurku. Ta, když rudné bohatství vytěžila, prodala město i s okolními vesnicemi r zpět biskupství vratislavskému. V Jeseníku sídlil vrchnostenský úředník, spravující do r oblast od Mikulovic až po Ramzovou a Filipovice. Vidina horního podnikání se ještě v 16. století rozplynula a město se chopilo skromnějšího, ale trvalejšího zdroje výživy plátenictví. Zejména předměstí Svoboda bylo zabydleno přadláky a pláteníky, kteří hotové výrobky vyváželi do celé Evropy i nově objevených zámořských osad. Řemeslnický ráz města potvrzují i četné cechovní řády, udělené městu na rozhraní 16. a 17. století. Čarodějnické procesy Třicetiletá válka ukázala městu svou zlou tvář ve zvlášť hrůzné podobě. Zde totiž začala v r série čarodějnických procesů, která si v městě a okolí vyžádala stovky obětí. Jen v Jeseníku se ví o 102 osobách, upálených na popravišti blízko cesty vedoucí do lázní. Obecný rozvrat, vnesený do všech oblastí života dlouhou válkou, jen pomalu ustupoval poklidnému rytmu řemeslnické práce v městě. Rozdělením Slezska r bylo místní plátenictví těžce postiženo ztrátou vývozu přes Vratislav a trvalo dlouho, než našlo náhradu na Balkáně.

2 Rozvoj města Obchodních cest přes Vídeň využil r místní podnikatel Adolf Rayman, který získal u vídeňského bankovního domu Regenhart velký úvěr a založil v Jeseníku manufakturu, jež si výrobou jemného prádla vydobyla dobré jméno v Evropě i zámoří. Spojená firma Regenhart Rayman postupně pohltila menší konkurenty ve městě a zavedením strojového předení a tkaní i novými metodami chemického bělení v něm získala monopolní postavení. Jesenická radnice v roce 1936 a nyní Druhou význačnou osobností, která na sklonku feudálního období vtiskla městu svůj punc, byl Vincenz Priessnitz ( ), který svou vodoléčbou získal v celé Evropě i v Americe nevídanou popularitu. Do Gräfenberku nad Jeseníkem, kde zbudoval řadu lázeňských objektů, přitahoval především šlechtice, kteří přinášeli místnímu obyvatelstvu nejen vítaný příjem, nýbrž i mnohá prospěšná kulturní zařízení Nová organizace veřejné správy po zániku feudalismu přinesla Jeseníku nový zisk, protože se stal od r sídlem okresního hejtmanství, spravujícího oblast od Zlatohorska po Javornicko. Koncentrace průmyslové výroby stále více přitahovala vesnické obyvatelstvo a přetvářela je v městský proletariát. Ten se vlivem sociálně demokratických snah začal organizovaně bránit stupňovanému vykořisťování v Raymannových podnicích a několika menších továrnách, k nimž přibyly r i rukavičkárna B. Blühdorna, zaměstnávající na 400 osob. S významem města rostl i počet jeho obyvatel. Jestliže zde v r.1836 žilo osob, pak se tento počet do r.1869 zdvojnásobil na obyvatel. Roku 1921 čítalo město lidí a roku 1930 tu bylo napočítalo obyvatel. Ustavičný růst počtu obyvatel vyžadoval řadu nových zařízení, jež ve městě citelně chyběla. Přičiněním 2 ženského podpůrného spolku byla r.1890 zbudována nemocnice, rozšířená r.1928 o nový trakt. Nutný byl i nový vodovod (1876), když staré dřevěné vedení, instalované r.1840 z iniciativy lázeňského hosta barona Wesselényiho, se opotřebovalo. Neobyčejným dobrodiním pro město bylo železniční spojení na Hanušovice a Hlucholazy, dokončené r Malé nádraží brzy nevyhovovalo velkému provozu a bylo r rozšířeno do nynější podoby. Vlakovým spojením podstatně zesílil turistický pěstovaný od r Moravskoslezským sudetským horským spolkem (MSSGV). Od značení turistických tras, vydávání map a vlastního časopisu Altvater přechází postupně spolek i k náročnějším činnostem stavbám horských chat či rozhleden. Přičiněním frývaldovské sekce byla takto v roce 1899 postavena na vrcholu Zlatého chlumu (875 m) nad městem 26 m vysoká kamenná rozhledna, která dostala název Freiwaldauer Warte (Frývaldovská stráž). Stále rostoucímu počtu návštěvníků poskytovalo vítané osvěžení místní koupaliště (1882) i zlepšené ubytování v novém hotelu U koruny (1890), dnes hotel Jeseník. Bydlení ve městě zpříjemnilo zavedení plynu (1900) a elektrifikace (1920). O protipožární ochranu se staral od r hasičský sbor. Čilý hospodářský ruch podporovaly peněžní instituce, a to záloženský spolek (1865) a městská spořitelna (1872). Spolkový život, odezírámeli od střeleckého spolku, jehož začátky patří 16. století, se začal rozvíjet až po r Skromné spolkové snahy se omezovaly zprvu na podpůrné cíle, pěstování zpěvu a tělesných cvičení. První jesenické noviny se objevily r (Volksfreund) a měly katolický charakter, zatímco jejich liberální protiváha (Mährischslesische Presse) se ukázala teprve r Nedostatečně bylo odedávna postaráno o školství. Více než pětitisícové město dostalo chlapeckou školu

3 (dnešní gymnázium) až r. 1872, r byla doplněna dívčí školou (dnes ZŠ Komenského). Nedostatek školních místností neodstranila ani obecná (1881) a měšťanská škola (1888) řádu Voršilek, které tu vybudovaly velký školní komplex s obchodní a rodinnou školou (1902). Teprve r vzniklo v Jeseníku reformní reálné gymnázium, umístěné nouzově v chlapecké obecné škole. Výchovou učňovského dorostu se od r obírala pokračovací škola. Za první republiky českým dětem poskytovala vzdělání skromně zařízená menšinová škola. 20. století První světová válka stála Jeseník 185 mrtvých, ale ani tato žeň smrti neudusila ducha velkoněmeckého nacionalizmu, jemuž přály zejména měšťanské vrstvy. Vznik československého státu přijaly tyto skupiny obyvatelstva s obavami, zejména když při prvních volbách r zvítězila sociální demokracie. Když však k zásadnímu sociálnímu zvratu nedošlo, smířila se německá buržoazie na čas s novou skutečností. I frývaldovská stávka se střelbou do dělnictva ji přesvědčila, že v Československu k revolučním změnám nedojde. Nástup hitlerismu našel v místním obyvatelstvu nadšenou odezvu, vrcholící okupací Sudet německou armádou počátkem října Výsledek druhé světové války je však přesvědčil, že podlehlo falešným iluzím. Květnem 1945 začala nová epocha v dějinách města za zcela změněných národnostních a sociálních podmínek. Demokratický systém, který měl navázat na tradice první republiky, vystřídal po únoru 1948 nástup nového totalitního, tentokrát komunistického režimu. Ten se na vzhledu města podepsal ponejvíce téměř nulovou údržbou historického dědictví, které vzhledem k jeho německému původu neměli noví vládci nikterak zachovávat či rozvíjet. Tak zaniklo nebo bylo necitlivě zničeno mnoho kulturních památek, domů a staveb, které nahradily uniformní panelové domy a to dokonce přímo na náměstí. Jaké hrůzy však mělo jeho působení na morální stav společnosti a výchovu už od školních let, zhodnotí snad až budoucí generace. Poválečná historie Dne se doposud samostatný okres Jeseník v rámci dělení územního uspořádání začlenil do okresu Šumperk. Revoluci v listopadu 1989 přivítali proto občané města rovněž s nadšením a na tradičním místě, kterému vrátili původní název Masarykovo náměstí. Od r pak ve městě začíná probíhat důsledné odstátňování majetku a v průběhu malé a velké privatizace tak podniky získávají nový, většinou soukromý charakter. Pomalu se začíná měnit i tvář města, během krátké doby vyrostlo mnoho nových obchodů, podniků malých, středních i větších a jsou navazovány opět vztahy s původním obyvatelstvem, které přes nespornou vinu svých předků na Jesenicko nikdy zcela nezapomnělo. i s jeho pomocí postupně dochází k obnově nebo záchraně některých památek (komplex poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, Městské muzeum v Javorníku v Dittersově domě, pamětní desky významným osobnostem ap.). V r byla zcela nově zrekonstruována bývala klášterní kaple, která dnes slouží široké veřejnosti jako koncertní a výstavní síň, dokončeny některé významné projekty (nový vstup do nemocnice, domov důchodců) a mnoho veřejných staveb dostává nový kabát. Významnými kulturními okamžiky v životě města bylo udělení čestného občanství města Jeseníku Judr. Miloši Kočkovi (za propagaci lázeňství a historie našeho města v knize Prameny živé vody ) a PhDr. Rudolfu Zuberovi za celoživotní dílo v popularizaci celého jesenického regionu i města samotného (oba v r.1994). V listopadu 1994 proběhly ve městě již druhé svobodné komunální volby, v nichž s převahou zvítězily pravicové strany (ODS, ODA, KDU-ČSL) a starostou města se již podruhé stal ing. Petr Košacký (ODA). V r.1994 se rovněž široce rozvíjí spolupráce za pomoci švýcarské strany a to hlavně na poli cestovního ruchu (pomoc při řešení městského informačního systému, I.C., lázeňství (vybudování nového lázeňského pramenu "Bern 1995" při cestě na Pomezí ap.). Dne v hod. rozhodl Parlament ČR o znovuzřízení okresu Jeseník. Nový okres bude zahrnovat celkem 23 obcí. Rozhodování v parlamentu byl osobně přítomen starosta města Jeseník ing. Petr Košacký. 141 poslanců se vyslovilo pro, 10 se zdrželo hlasování a 1 byl proti. Výsledek hlasování předčil i nejoptimističtější očekávání.okres byl oficielně zřízen Dne navštívil Jeseník prezident republiky Václav Havel. Po krátkém uvítání uspořádal tiskovou konferenci pro sdělovací prostředky a zástupce města a následně pronesl před radnicí krátkou řeč k jesenickým občanům. Tato návštěva byla součástí jeho dvoudenní pracovní návštěvy okresu Bruntál a budoucího jesenického okresu. převzato z webových stránek 3

4 DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ Pokračování: Maxmiliánovi byla Česká konfese předána na sněmu roku 1575 vlastně jako podmínka pro přijetí a korunovaci jeho syna Rudolfa za českého krále. Maxmilián svůj souhlas vyjádřil pouze ústně, písemného potvrzení se nekatolíci nikdy nedočkali. Panovník dokonce zakázal vydat text České konfese tiskem. I když se stavům nezdála ústní forma souhlasu příliš závaznou, zanechali dalšího naléhání, spokojili se s daným stavem a zvolili patnáct defenzorů k ochraně náboženských svobod. Ačkoliv ve vedlejších zemích Koruny české, zejména ve Slezsku, se stavové chtěli domoci plného přiznání augšpurského vyznání, neuspěli. Od České konfese po předvečer stavovského povstání ( ) Maxmilián zemřel roku 1576 a schválením České konfese usnadnil přijetí svého syna Rudolfa na trůn. Jestliže byl Maxmilián v otázkách víry smířlivý, nebo spíše vlažný, jeho syn byl výchovou předurčen, aby zastával militantní požadavky katolické církve. Vyrůstal totiž na dvoře svého strýce, španělského krále Filipa II., o jehož katolické pravověrnosti nemohlo být nejmenších pochyb. Rudolf II. ( ) patří bezesporu mezi naše nejznámější panovníky. Jeho panování poskytlo téměř nepřeberný zdroj námětu pro četné beletristy. Rudolf byl, mírně řečeno, velmi nevyrovnané povahy. S největší pravděpodobností se na něm projevily genetické následky úzkých příbuzenských manželských svazků jeho předků. Byl to člověk nepochybně velmi inteligentní, uměnímilovný, dychtivý vědeckého poznání, ale neschopný panovník, který nadto převzal svůj úděl v rozjitřené zemi za nepříliš příznivých vnějších podmínek. Rudolf přenesl v roce 1583 své sídlo z Vídně do Prahy. Jeho panovnický dvůr na přelomu 16. a 17. století byl svérázným fenoménem a nikdy později už hlavní město království nedosáhlo takového významu jako centrum kulturní Evropy. Do Prahy přijížděli významní umělci i učenci, Rudolf byl až fanatickým sběratelem uměleckých děl, mecenášem vědců i šarlatánů. Panovnický dvůr byl nejen střediskem umění a nauk, ale i východiskem obnoveného katolického tlaku. Zde se zabydleli španělští vyslanci i papežští nunciové (vyslanci), kteří měli panovníka podporovat a instruovat v podpoře římské církve. Počátek Rudolfovy vlády byl poznamenán nejen vzrůstem sebevědomí nekatolíků po České konfesi, ale opět zesílením intenzity tureckých nepokojů. Od roku 1575 Turci podnikali opakované nájezdy na území dnešního Slovenska. Poněkud nečekaného povzbuzení se císaři dostalo, když mu sedmihradský kníže a polský 4 král Štěpán Báthory (Turky tolerovaný) tajně slíbil poslušnost. Zcela příznivě se změnila situace v Uhrách až po další válce s Turky (od roku 1593), kdy se mladý Zikmund Báthory přiklonil na habsburskou stranu už zcela veřejně. Svou úlohu sehrály i úspěchy císařské armády. Zesílení císařských pozic na východě monarchie vedlo i k usnadnění rekatolizačního postupu. Rudolf vyhlásil ze své královské moci v Uhrách katolictví jako jediné povolené náboženství v roce 1604, ale tento neuvážený krok se rychle setkal s negativní reakcí. Sedmihradský šlechtic kalvínské orientace Štěpán Bočkaj zdvihl široce podporované povstání, které si vytklo za cíl nejen změnu náboženských poměrů, ale i posílení pozic stavovského živlu. Oddíly Bočkajových hajduků dokázaly porazit císařskou armádu a dospěly až na moravské hranice. To vše za aktivní pomoci Turků. Právě pro své spojenectví s pohany nenalezl Bočkaj u stavů z českého království, na jejichž podporu spoléhal, pochopení. Zatímco Moravané přec jen váhali, spojená česko-slezská hotovost vytlačila Bočkaje zpátky do Uher. Zároveň ale Turci obnovili nepřátelství a císařští byli nuceni s Bočkajem uzavřít mír roku 1606 (vídeňská smlouva), kde byla uherským stavům zaručena plná náboženská a politická svoboda. Místo Rudolfa podepsal smlouvu jeho bratr arcikníže Matyáš a Rudolf sám odmítal její platnost. V českém království došlo na konci 16. století ke zvratu mocenských pozic. Navzdory tomu, že katolíků bylo v Čechách jen asi 12 15%, získali z iniciativy dvorského okruhu a aktivní pomoci papežského nuncia v letech nejvyšší úřady. V pozadí tohoto převratu byl původní plán Bonhominiho (u dvora byl v letech ). Na Moravě se stal roku 1598 zemským hejtmanem katolík Jáchym Haugvic z Biskupic a v Praze o rok později dvorským kancléřem katolík nadmíru zanícený, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic. I do dalších úřadů byli ustaveni muži Lobkovicovi velmi blízcí. Na Moravě byla katolická strana značně posílena zvolením Františka z Dietrichštejnu na olomoucký biskupský stolec. Prostor pro razantní nástup rekatolizace se zdál být plně rozevřen Převrat ovšem vyvolal prudký odpor stavovské opozice, posilou mu bylo jednak Bočkajovo povstání, jednak napjaté vztahy mezi Rudolfem a jeho bratrem Matyášem. Oba bratry rozděloval odlišný pohled na politické otázky, ale Matyáš nelibě nesl i Rudolfovo chování, které se vyznačovalo manio-depresívními excesy, a císařův psychický stav se s postupujícím věkem zhoršoval. Matyáš se cítil oprávněn do Rudolfovy politiky zasahovat, protože byl jeho

5 předurčeným nástupcem, neboť Rudolf neměl legální potomky. Na okraj tu musíme zmínit, že Rudolfův nemanželský syn, levoboček don Julian d Austria nesl rodové zatížení už v plné míře. V roce 1608 na zámku v Českém Krumlově hrůzným způsobem zabil měšťanskou dívku, kterou hodlal získat jako svou milenku, a její pozůstatky svrhl z oken do vln Vltavy. Arcikníže Matyáš se rozhodl proti svému bratrovi rozpoutat široce založený stavovský odboj a přinutit ho k přijetí vídeňského míru, nebo dokonce k abdikaci. V letech se mu podařilo pro své plány získat rakouské a uherské stavy, v dubnu roku 1608 přistoupili k této konfederaci i Moravané a Matyášova vojska mohla volně vtáhnout do Čech. V této vypjaté chvíli se sešel český zemský sněm, kde vlivný představitel moravské opozice Karel starší ze Žerotína vyzval české stavy, aby se přidali na Matyášovu stranu. Čechové jeho naděje zklamali, odmítli se připojit k odboji, protože Rudolf jim mezitím přislíbil, že vyjde vstříc jejich požadavkům. Pod vlivem těchto okolností byl Matyáš donucen dojednat s Rudolfem mír. Stalo se tak na zámečku v Libni u Prahy 25. června Rudolf musel ratifikovat vídeňský mír a vzdal se vlády nad Uhrami, Moravou a rakouskými zeměmi ve prospěch Matyáše. Pod jeho mocí zůstaly Čechy, obojí Lužice a Slezsko. Svým postojem v roce 1608 si vydobyla česká stavovská opozice výhodné nástupiště pro další jednání s Rudolfem, který se jí musel cítit zavázán. Proti aktivitě katolického kruhu kolem Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic postačil jen náznak možného vzbouření, když stavové začali povolávat hotovost do zbraně a uzavírat spojenectví s Moravou a Slezskem. Tehdy se Rudolf musel odklonit od vyhraněné katolické linie a ustoupil nekatolíkům takovým způsobem, že tento čin nemá v předchozích dobách vůbec srovnání. Dne 9. července 1609 byl vydán Majestát na náboženskou svobodu. Rudolfův Majestát znamenal potvrzení České konfese, jeho působnost se vztahovala na šlechtu, královská města i poddané a podle jeho znění nesměl být nikdo nucen proti své vůli ani ke katolictví, ani k jiným vyznáním. Tedy zásadně se lišil od augšpurské konfese. Praktické otázky vztahu mezi jednotlivými nekatolickými církvemi řešilo souběžně vydané tzv. Porovnání a k ochraně nekatolických vyznání byl zřízen sbor třiceti defenzorů (deset ze stavu panského, deset z rytířského a deset z městského). Majestát měl po následném zapsání do desek zemských povahu zákona. Na závadu nebyla ani skutečnost, že Lobkovic odmítl jako kancléř listinu, která se mu příčila, podepsat. Za něj připojil svůj podpis nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka. V srpnu roku 1609 si obdobný Majestát vynutil pro svou zemi i ve Slezsku, kde se výslovně povolovala svoboda luterského vyznání. Jak je patrno z předchozího výkladu, Rudolf ustoupil vždy tomu, kdo na něj vyvíjel největší nátlak. Po nebývalém úspěchu, kterým Majestát bezesporu byl, se stavovská opozice v Čechách zbavila ostražitosti a nechtěla si připustit, že by Rudolf plánoval protiúder. Ne všichni byli tak zaslepení, jak dosvědčuje úryvek z listu Moravana Karla st. ze Žerotína Václavu Budovcovi z Budova z února 1611: Ještě jedno je silně na pováženou, nezasáhneli Bůh ve svém milosrdenství: aby ono vítězství, které připravuješ císaři projevem své oddanosti kvůli povolení (my přitom dobře víme, jak to s jeho ústupkem vypadá), kvůli povolení, jak říkám, svobodnějšího náboženského života, neskončilo nakonec ve vašem popelu a hrobech. Císař je totiž ovládán myšlenkou msty Všechno jeho počínání k této pomstě směřuje, jen bude-li mu přát štěstí. A dále: Tomuto nebezpečí je tedy třeba čelit a nepřipustit promarnění času a ztrátu příležitostí. Už přímo v době stylizování dopisu se ukázalo, že Karel ze Žerotína měl naprosto pravdu. Rudolf využil pomoci svého příbuzného bojovného pasovského biskupa Leopolda a povolil vstup jeho vojsk na území Čech. Pasovské oddíly pod vedením generála Raméa vtrhly v lednu 1611 do země od jihu a pustošily, co jen mohly. Bezuzdné řádění soldatesky, které vyvrcholilo v Praze na Malé Straně, vyvolalo bouři nevole nejen u obyvatel království, ale proti takovému postupu se rázně ohradil sám arcikníže Matyáš. Rudolf II. (dřevořez na českém tisku z roku 1612) Pokračování příští měsíc 5

6 Měsíc ve zprávách Vláda pro větší kontrolu znehodnocených zbraní Praha - Nakládání se střelnými zbraněmi se v blízké době zřejmě zpřísní, vláda se shodla na návrhu nového zákona o zbraních a střelivu. Norma má zavést nový režim kontroly znehodnocených zbraní, což má podle předlohy ministerstva vnitra omezit možnosti zpětné aktivace již znehodnocených zbraní. ČTK Počátkem dubna bylo s prací prezidenta spokojeno 60 procent Praha - S prací prezidenta republiky bylo podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM spokojeno počátkem dubna 60 procent občanů. Bylo to stejně jako v únoru a o procento více než v březnu. Dlouhodobě se ale ukazuje, že podíl těchto spokojených postupně klesá. Počátkem dubna lidé v porovnání s březnem lépe hodnotili i práci parlamentu, naopak s činností vlády a politickou situací v zemi byli spokojeni méně, zjistil průzkum, jehož výsledky agentura STEM poskytla ČTK. ČTK Stehlíková chystá kampaň proti násilí na dětech Poděbrady (Nymbursko) - Ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková (SZ) připravuje kampaň proti násilí na dětech. Jejím cílem bude mimo jiné zlomit většinový názor společnosti schvalující tělesné trestání dětí. Pokud se veřejné mínění změní, mohl by být zákaz fyzických trestů zhruba do dvou let zakotven v legislativě. Kampaň provázená televizními a rozhlasovými šoty začne od příštího roku, letos jí bude předcházet veřejná debata o tomto problému, řekla ČTK Stehlíková po dnešním jednání meziresortní komise složené z expertů z ministerstev práce, vnitra, zdravotnictví a školství v Poděbradech. ČTK První zájemci o klenoty přišli na Hrad už v půl čtvrté ráno Praha - Zhruba od půl čtvrté ráno čekali první lidé na dnešní zahájení výstavy symbolů české státnosti - korunovačních klenotů, předpokládaný mimořádný zájem o expozici ale oslabilo chladné a deštivé počasí. Před 08:00 stály před branami Jižních zahrad Pražského hradu již stovky lidí, část z nich ale čekání v dešti nevydržela a odebrala se domů. Výstavu tak dnes zhlédlo 2844 lidí; před pěti lety, kdy se vystavovaly pouze hlavní korunovační klenoty, přišlo první den 4200 lidí. ČTK Liška jedná ve vládě o zvýšení platů pracovníků školství Praha - Ministr školství Ondřej Liška (SZ) jedná ve vládě o zvýšení platů pracovníků škol v letošním roce. Řekl to na dnešním celorepublikovém setkání zástupců školských odborů. Odboráři chtějí nyní vyčkat deset pracovních dní na to, zda se mu podaří v kabinetu další finanční prostředky pro školství prosadit. Pak chtějí začít s protesty. Podle odborářů by situaci vyřešilo navýšení rozpočtu regionálního školství asi o tři miliardy. ČTK Soud v Austrálii vrátil Terezku do konce května matce Sydney/Praha - Australský soud dnes rozhodl, že Terezka Charlie Vichnarová, kterou o Velikonocích unesl její novozélandský otec Rodney Wiliam Cowie z Česka do Austrálie, zůstane do konce května v péči matky. Otec dívky ji bude moci vídat asi třetinu času. ČTK to řekl český konzul v Sydney Vít Kolář. ČTK Památkáři mají obavy z revize památek Praha - S revizí všech památek v České republice počítá jedna z pracovních verzí nového památkového zákona, který připravuje ministerstvo kultury. Revize má být hotova do deseti let, celý památkový fond přitom obsahuje statisíce položek. Památkáři se obávají, že až několik tisíc dosud chráněných budov nebo jiných památek může být ze seznamu vyškrtnuto. Uvedla to Česká televize (ČT). ČTK Horníci dřív do penze nepůjdou Praha - Ministr práce Petr Nečas (ODS) nepočítá s tím, že by lidé v náročnějších profesích odcházeli 6

7 do penze dřív než ostatní pracovníci. Opětovné zavedení takzvaných důchodových kategorií, díky nimž chodili do důchodu dřív například horníci, neplánuje. Nečas to řekl novinářům po schůzce se zástupci hornických odborů. Odboráři žádali pro horníky penzi v 55 letech a hrozili protesty. Po dnešním jednání radikální kroky nepředpokládají. S ministrem se shodli na vzniku týmu, který navrhne pro horníky řešení. ČTK Ministerstvo školství poprvé zruší soukromou vysokou školu Praha - Ministerstvo školství poprvé zruší soukromou vysokou školu. O odejmutí státního souhlasu Pražskému technologického institutu, o.p.s. (PIT) rozhodne do dvou týdnů. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo s tím, že doufá, že vedení školy splní slib a zajistí jinou vysokou školu svým 76 bývalým studentům. Škola už loni nezískala akreditaci jediného studijního programu Inženýrská ekologie, který vyučovala. Akreditační komise škole nevyhověla ani při schvalování přepracované verze programu na začátku dubna. ČTK Rada: Bezpečnost v ČR je stabilizovaná, hlavní je reforma policie Praha - Bezpečnost v České republice byla loni ve srovnání s rokem 2006 stabilizovaná, bezpečnostní složky nezjistily žádné bezprostřední ohrožení teroristickým útokem a počet spáchaných trestných činů byl čtvrtý nejnižší za posledních deset let. Tak zní hlavní závěry zprávy o vnitřní bezpečnosti a pořádku za minulý rok, kterou dnes Bezpečnostní radě státu předložil ministr vnitra Ivan Langer (ODS). ČTK Praha olympijská dostala méně peněz, než žádala Praha - Společnost Praha olympijská, připravující kandidaturu české metropole na pořádání olympijských her, dostala dnes od pražské radnice 14,6 milionu korun místo požadovaných 50 milionů. Městská rada vypočítala dotaci s ohledem na mizivé vyhlídky získat pořadatelství už pro rok 2016, jak dnes zhodnotil šance Prahy primátor Pavel Bém. Toho zklamal i přístup vlády, která ústy premiéra Mirka Topolánka prohlásila, že Praze k hrám nedá žádné finanční záruky. ČTK Tajné služby by mohly získat přístup k informacím o kontech Praha - Připravovaný nový zákon o tajných službách počítá s tím, že by zpravodajci mohli získávat informace o soukromých kontech z bank a dalších finančních institucí. Dosud mohou zpravodajské služby získávat údaje jen od orgánů veřejné správy. Návrh odůvodňuje změnu především nutností sledovat peníze určené na podporu terorismu. ČTK ČT: ČR chce od USA výměnou za radar vojenskou pomoc Praha - ČR spojilo s vyjednáváním o radaru také požadavek na modernizaci armády. Od USA chce dopravní letadla a lepší protivzdušnou obranu. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Rozsáhlou vojenskou podporou podmiňuje svůj souhlas s raketovou základnou Polsko. Češi zatím tvrdili, že mají zájem jen o vědeckou a průmyslovou spolupráci. ČTK V roce 2065 mohou imigranti tvořit 30 pct české populace Praha - Za 12 let by imigranti a jejich rodiny mohli tvořit už 7,5 procenta české populace, v roce 2065 to může být i 30 procent. Podle dnešních Hospodářských novin to vyplývá z odhadů, k nimž ve svém novém výzkumu dospěl tým předního českého demografa Dušana Drbohlava z Karlovy univerzity. ČTK Topolánek v Řecku představil priority českého předsednictví v EU Atény - Česká republika bude za svého předsednictví v Evropské unii v prvním pololetí 2009 klást důraz mimo jiné na liberalizaci zahraničního obchodu, podporu malých a středních firem, odstranění překážek pro volný pohyb osob a "debyrokratizaci" unie. Český premiér Mirek Topolánek to řekl v Aténách po setkání se svým řeckým protějškem Kostasem Karamanlisem. Topolánek v Řecku zahájil sérii jednání, při nichž chce evropským lídrům představit priority českého předsednictví. ČTK Většina ministrů nechce, aby jel Topolánek na OH Praha - Pokud premiér Mirek Topolánek (ODS) dodrží předsevzetí, že o své cestě na olympiádu nechá rozhodnout vládu, tak na olympijské hry v 7

8 Číně zřejmě v létě neodcestuje. V anketě dnešních Lidových novin (LN) mu totiž účast na zahajovacím ceremoniálu v Pekingu nedoporučilo osm z jedenácti oslovených ministrů. Zbylí tři by toto rozhodnutí nechali na něm. ČTK Důchodu se u nás dožívá 82 procent mužů a 94 procent žen Praha - Průměrný věk skutečného odchodu do penze je při započtení předčasných a invalidních důchodů 58 let u mužů a 56 let u žen. Penze se v tuzemsku dožívá 82 procent mužů a téměř 94 procent žen. Uvedl to dnes ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) na semináři k návrhu novely penzijního zákona, který ve sněmovně uspořádal podvýbor pro důchodovou reformu. ČTK Počet týraných dětí vloni vzrostl o tři stovky Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí vloni zaznamenalo o 300 případů týraných dětí více než v roce Podle statistických údajů bylo během loňského roku v Česku týráno a zneužíváno celkem 1884 dětí. Osm dětí bylo zneužito k dětské pornografii a jedna dívka k prostituci. Informuje o tom dnešní Mladá fronta Dnes. ČTK Vláda schválila principy reformy zdravotnictví Praha - Kabinet dnes jednomyslně schválil věcné záměry zákonů, které mají reformovat české zdravotnictví. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Koalice se v noci na dnešek dohodla, že předlohy schválí, do paragrafovaného znění norem ovšem zapracuje některé změny. Jde například o trvalou, nikoliv jen pětiletou regulaci zisku zdravotních pojišťoven či zachování nevýdělečného charakteru univerzitních nemocnic. ČTK Ve Vysokých Tatrách zemřel český skialpinista Košice - Na Téryho chatě ve Vysokých Tatrách dnes po náhlých zdravotních komplikacích zemřel český skialpinista. Na místě se ho ještě pokusili oživit horští záchranáři, jejich zásah ale nebyl úspěšný, informoval Michal Gerčák z Horské záchranné služby. ČTK Český důchodce pašoval v Peru kokain Lima - Příslušníci peruánské protidrogové jednotky dnes na letišti v Limě zatkli 68letého Čecha, který chtěl do španělské Valencie propašovat 3,8 kilogramu kokainu. Informovala o tom agentura EFE. Drogu měl zadržený český občan schovanou pod falešným dnem svého kufru, uvedla místní policie. ČTK Policie bude vyjíždět jen k nehodám se škodou nad Kč Praha - Hodnota minimální škody, která musí vzniknout při autonehodě, aby se jí policie zabývala, se zřejmě zvýší na korun. Pojišťovny by také měly mít přístup k informacím o trestných bodech svého pojištěnce a na jejich základě mu mohou případně zvýšit povinné ručení. O dohodě ministerstva vnitra a Asociace pojišťoven dnes novináře informovali ministr vnitra Ivan Langer a prezident asociace Ladislav Bartoníček. ČTK Julínek: VZP bude vlastnit stát, ostatní pojišťovny soukromé Praha - Vlastníkem veřejnoprávní Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) by měl být stát. Zbývajících osm menších pojišťoven by po přeměně na akciové společnosti patřilo soukromým subjektům. Výnosy z jejich privatizace by dostali na své účty u pojišťoven lidé, kteří by však tyto peníze museli utratit na zdravotní služby. Na jednu čtyřčlennou rodinu by mělo připadnout odhadem asi korun. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS), který spolu s náměstky představil svůj reformní plán. ČTK Člověk v tísni zahájil kampaň proti vzrůstajícímu neonacismu Praha - Skupina skinheadů zpívající v karaoke baru nebo starší paní nabízející ve stylu pořadu Chcete mě milého Daníčka, ve skutečnosti hřmotného "nácka". Tak vypadají klipy a spoty, kterými chce obecně prospěšná společnost Člověk v tísni upozorňovat na vzrůstající hrozbu neonacismu. Jde o část dnes zahájené kampaně "NEOnácek Chcete ho?", kterou její organizátoři představili novinářům. ČTK Politici nechtějí ruské vojáky na americké základně v ČR Praha - Čeští politici si nedovedou představit trvalou přítomnost ruských vojáků na americké

9 radarové základně v Brdech, pokud bude postavena. Reagovali tak na prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Putina po jeho dnešním setkání s americkým protějškem Georgem Bushem v Soči. Putin řekl, že by trvalý pobyt ruských expertů na amerických základnách pomohla rozptýlit obavy Moskvy, pokud se nepodaří vytvořit globální systém. ČTK Vodáky na Šumpersku zasáhl padající strom, čtyři zranění Šumperk - Padající strom zasáhl raft se šesti vodáky, kteří sjížděli řeku Moravu u Bludova na Šumpersku. Čtyři lidi strom zranil, z toho jednoho velmi těžce. Na místě neštěstí zasahovala nejen záchranná služba, ale i hasiči. Případ vyšetřuje policie. ČTK Filip: Země je v politické a ekonomické krizi Praha - Země je v hluboké politické i ekonomické krizi, tvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip na celostátní konferenci komunistických kandidátů do Senátu a lídrů pro volby do krajských zastupitelstev. Shromáždění se konalo ve Velkém sále pražského magistrátu. ČTK Magistrála v Praze bude za muzeem v tunelu Praha - Severojižní magistrála, která protíná centrum Prahy, se v budoucnu stane městským bulvárem. Povede pouze za budovou Národního muzea, a to v tunelu. Při stavebních pracích podle radního Radovana Šteinera (ODS) kolaps dopravy ve městě nehrozí. Podmínkou jejich zahájení je, že bude uvedena do provozu severozápadní část vnitřního automobilového okruhu mezi Malovankou a křižovatkou Pelc- Tyrolka a jižní část vnějšího obchvatu mezi plzeňskou a brněnskou dálnicí. ČTK Vláda zkracuje dobu podpory v nezaměstnanosti Praha - Stát zřejmě sníží podporu nezaměstnaným. Vláda dnes totiž schválila návrh ministra práce Petra Nečase (ODS) zkrátit dobu podpory v nezaměstnanosti o jeden měsíc a změnit i její výši. Norma, kterou nyní čeká posouzení sněmovnou, upravuje sociální dávky pro lidi bez práce či systém zelených karet pro zahraniční pracovníky. O schválení normy informoval úřad vlády na svém webu. ČTK Hrad zaplatil dluh, kvůli němuž byla katedrála v exekuci Praha - Z účtu Správy Pražského hradu (SPH) odešly peníze, kvůli nimž byla na některé objekty Hradu včetně katedrály sv. Víta vyhlášena exekuce. ČTK to dnes řekl David Šebek z tiskového oddělení prezidentské kanceláře. Reagoval tak na informace o tom, že pražské arcibiskupství chce tento dluh od Gema Art Group koupit. ČTK Čunek je opět vicepremiérem a ministrem Praha - Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek se po pěti měsících stal znovu členem vlády. Prezident Václav Klaus ho dnes na Pražském hradě už podruhé jmenoval do funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Hned po slavnostním ceremoniálu staronový místopředseda vlády odjel do Strakovy akademie na zasedání kabinetu. ČTK Délka života se opět prodloužila Praha - Život v Česku se opět prodloužil a lidé mají naději, že budou žít déle. Průměrná doba dožití se loni proti roku 2006 podle předběžných výsledků protáhla zhruba o 2,4 měsíce. Doba dožití mužů činila 73,7 roku a žen 79,9 roku. Od listopadu 1989 se tak prodloužila u mužů celkem o 5,6 roku, u žen o 4,5 roku. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). ČTK Vondra: Schůzky v krajích při předsednictví zviditelní regiony Praha - Organizování ministerských rad EU při českém předsednictví v krajích bude pro regiony příležitostí, jak se zviditelnit, řekl v rozhovoru s ČTK vicepremiér pro EU Alexandr Vondra. Česko na rozdíl od Slovinska, které nyní unii předsedá, zvolilo variantu pořádat v roce 2009 zasedání po celé zemi, stejně jako před tím Švédsko či Portugalsko. Česká vláda tak chce přilákat pozornost zahraničí k různým koutům země. ČTK

10 Sportovní události Po prohře s Ruskem jsou hokejisté druzí Liberec - Čeští hokejisté prohráli v závěrečném utkání Česká pojišťovna Cupu v Liberci 2:3 s Ruskem a na turnaji obsadili druhé místo. Rusko vyhrálo jak závěrečný díl Euro Hockey Tour, tak celou sérii, v níž byli čeští reprezentanti stejně jako před rokem třetí. Dnešní duel sborná rozhodla ve druhé třetině, kdy třikrát překonala brankáře Marka Pince. ČTK Loprais je zatím ve Středoevropské rallye druhý Budapešť - Aleš Loprais zajel druhý čas v úvodní etapě Středoevropské rallye v Maďarsku a Rumunsku, která je náhradou za zrušený Dakar. Pilot tatry dnes na 63 kilometrů dlouhém měřeném úseku ztratil 25 sekund na nizozemského favorita a vítěze posledního klasického Dakaru Hanse Staceyho s kamionem MAN. ČTK Sparta odskočila Slavii o tři body Praha - Fotbalisté pražské Sparty odskočili na čele prvoligové tabulky rivalovi ze Slavie na rozdíl tří bodů. Pomohla jim k tomu dnešní hladká výhra 3:0 nad posledním Mostem, o kterou se brankami zasloužili stopeři Řepka se Sivokem a útočník Holenda. Severočeši se naopak po neúspěchu v 26. kole vzdalují záchraně, protože oba jejich hlavní soupeři v boji o udržení, Bohemians 1905 i Kladno, získali všechny tři body. ČTK Hilgertová si vybojovala pátou olympiádu Praha - Kajakářka Štěpánka Hilgertová, kanoista Stanislav Ježek a deblkanoisté Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek pojedou na olympijské hry do Pekingu. Jistotu nominace mají už po dnešním třetím ze čtyř závodů v Praze v Troji. Dramatická situace, jíž rozhodne až závěrečné nedělní klání, nastala mezi kajakáři, kde šanci kvalifikovat se do Pekingu mají ještě čtyři lodě. ČTK Košťál: Brückner už jedná s Nedvědem Praha - Manažer české fotbalové reprezentace Vlastimil Košťál se domnívá, že trenér Karel Brückner už začal jednat se záložníkem Pavlem Nedvědem o případném návratu do národního týmu. Místopředseda Českomoravského fotbalového svazu to řekl v rozhlasovém pořadu Pressklub na Frekvenci 1, kde také prohlásil, že o nástupci po Brücknerovi v současnosti uvažuje nad někým ze čtveřice Ivan Hašek, Petr Rada, Vítězslav Lavička a Karel Jarolím. ČTK Hokejisté Slavie získali titul Praha - Hokejisté Slavie Praha získali podruhé v historii mistrovský titul v extralize. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky porazili v dnešním sedmém finálovém utkání 4:2 Karlovy Vary před rekordní návštěvou diváků a stejně jako před pěti lety vyhráli sérii 4:3 na zápasy. ČTK Olympijské "Ptačí hnízdo" je téměř hotové Peking - Chlouba organizátorů pekingské olympiády, Národní stadion zvaný Ptačí hnízdo, je takřka připravena k provozu. Přesvědčit se o tom 114 dní před zahájením her mohli přímo na místě zahraniční novináři, kteří dnes poprvé směli nahlédnout do nitra čínského svatostánku s kapacitou diváků za půl miliardy dolarů (téměř osm miliard korun). ČTK ČOV zřejmě bude instruovat olympioniky, jak by se měli chovat Praha - Na přesný výklad článku 51 olympijské charty ze strany mezinárodního výboru MOV bude čekat Český olympijský výbor, aby mohl instruovat sportovce, jak se budou moci chovat v průběhu her v Pekingu. V chartě se hovoří o tom, že v olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech není povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy. ČTK Vaidišová je zpět na patnácté příčce Londýn - Česká tenisová jednička Nicole Vaidišová se posunula o dvě místa na patnáctou příčku světového žebříčku, přestože v minulém týdnu nehrála žádný turnaj. Pomohl jí k tomu propad Rusek Safinové a Zvonarevové, které neobhájily loňské body. ČTK

11 Hokejová osmnáctka se vrací mezi elitu Toruň (Polsko) - Česká hokejová reprezentace do osmnácti let deklasovala ve svém čtvrtém utkání na mistrovství světa divize IA v polské Toruni Kazachstán 7:0 a po roce si zajistila návrat do elitní skupiny. Svěřenci trenéra Marka Sýkory dnes rozhodli přímý souboj o postup ve druhé a zejména třetí třetině, kdy vstřelili pět branek. ČTK Škoda po derby je přes půl milionu korun Praha - Škodu přes půl milionu korun napáchali fanoušci fotbalových klubů Slavie a Sparty při pondělním derby na Strahově, které skončilo remízou 1:1. Škoda vznikla na vytrhaných sedačkách na tribunách, jichž vandalové zničili kolem pěti set. Řekl to mluvčí Slavie Ondřej Zlámal s tím, že výše škody bude ještě upřesněna. ČTK Korbel je připraven hrát kvalifikaci na OH Nantes (Francie) - Nejlepší český stolní tenista Petr Korbel se dal po zranění třísla z minulého týdne dohromady a zúčastní se evropské olympijské kvalifikace, která ve středu začne ve francouzském Nantes. Šestatřicetiletý český reprezentant, který bude usilovat o pátou olympiádu, to řekl v telefonickém rozhovoru ČTK. ČTK Pětibojař Polívka vyhrál závod SP v Millfieldu Millfield (Británie) - Dvacetiletý moderní pětibojař Ondřej Polívka zaskočil favority a nečekaně vyhrál dnešní závod Světového poháru v britském Millfieldu. Úřadující juniorský mistr světa dosáhl součtu 5392 bodů a o osm bodů porazil Itala Nicolu Benedettiho. ČTK Valašskou rallye vyhrál suverén Kresta Vsetín - Favorizovaný Roman Kresta vyhrál Valašskou rallye, druhý díl mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Bývalý tovární jezdec Fordu se na první příčce průběžného pořadí usadil po úvodní rychlostní zkoušce a už ji neopustil. Kresta ovládl populární soutěž potřetí v kariéře po letech 2001 a ČTK Pražský půlmaraton opět ovládli Keňané Praha - Absolutním triumfem keňských běžců skončil jubilejní desátý ročník Pražského půlmaratonu, na jehož start se postavilo rekordních 5812 běžců. Loni se jich na trať vydalo téměř o tisícovku méně. Nejrychlejší byl jeden ze spolufavoritů Eliah Karanja, který proběhl cílem před Rudolfinem v času 1:02:08. Keňská nadvláda v Praze trvá od roku 2000, pouze první ročník skončil triumfem Libyjce Aliho Ezayediho. Závod žen vyhrála Asha Gigiová z Etiopie. ČTK Omsk chce přemluvit Jágra k návratu New York - Český hokejista Jaromír Jágr se příští týden setká v New Yorku s představiteli Avangardu Omsk v čele s generálním manažerem Anatolijem Bardinem. Ten odletěl do zámoří právě kvůli tomu, aby přemluvil českou hvězdu k návratu do týmu, jehož dres oblékala v době výluky NHL v sezoně 2004/2005. ČTK Brücknerova operace prý bez komplikací Praha - Trenér fotbalové reprezentace Karel Brückner má za sebou operaci krční páteře, která se podle webových stránek svazu obešla bez komplikací. Osmašedesátiletý kouč podstoupil zákrok dnes dopoledne v pražské nemocnici Na Homolce, kde už komunikuje s okolím a je v běžném pooperačním stavu. ČTK Ceny fair play dostaly Fikotová a Růžičková Praha - Olympijské vítězky Věra Růžičková a Olga Fikotová- Connollyová obdržely hlavní ceny Českého klubu fair play za minulý rok. Gymnastka Růžičková, která má zlato ze soutěže družstev na OH 1948 v Londýně, i diskařka Fikotová, jež vyhrála v Melbourne o osm let později, byly dnes na slavnostním vyhlášení v Praze oceněny za své celoživotní postoje. Hlavní cenu za čin fair play dostal kvadriatlonista Miroslav Podborský, jenž v boji o titul na mistrovství světa počkal na soupeře, který vyběhl z depa nesprávným směrem. ČTK

12 Trochu Humoru Pláče Mařa Polévková: Já su tak nešťastná. Když sem po svatbě uvařila první jídlo a von se tak v tom vrtal jako be mu nechutnalo, tak sem to nevedržela a povídám: když se mu to nelíbí, ať se de najest do hospode. No a vod tý době je tam denně. Co to znamená, pane vrchní Ještě jsem nedostal objednané jídlo a už mi nesete účet! Objednal jste si smažené houby pane, a v podobných případech člověk nikdy neví Boj do poslední chvíle Byl to fantastický závod, referuje reportér o Tour de France. Tři hromadné pády, pět těžce zraněných, jedenáct odstoupilo ze závodu a hlavní vítěz si pro první místo přiběhl s kolem přes rameno! Dle předpisu - Dva policajti stojí na kraji silnice a koukají na hlavní pole Tour de France. Když cyklisti přefrčí, jeden z nich si zamne ruce a povídá druhému: Jeane, zavolej vysílačkou hlídku před námi! Ať si připraví bločky na pokuty! Žene se na ně balík cyklistů a ani jeden nemá světlo! Houuuu, houuuu, volá lovec projíždějící se svým psím spřežením zasněženou plání v údolí Yukonu, jak se dostanu do Whitehorse? Lehce, informuje mongoloidní domorodec od svého iglů, jeďte stále rovno, a v dubnu odbočte doleva. Na schůzi parlamentu přišlo na řadu rokování k bodu o komunistickém odboji. Jeden poslanec se přihlásil do diskuse: Žádám tento bod stáhnout z rokování, vždyť my jsme vlastně skoro všichni bývalí soudruzi! Vojenská služba Nováček má rozkaz hlásit se v Kuchyni na škrabání brambor. Otráveně tam přijde a povídá: Doufám, že máte na škrabání brambor aspoň stroj? To se ví, povídá kuchař, a ty jsi náš nejnovější model! Včera jsme hráli v hospodě U gorily mariáš. Už jsem neměl ani pětník, tak jsem vsadil svou ruku, tedy, abyste mi rozuměl, pane sousede, jak prohraju, tak mi ji useknou. No tě pic, a jak to dopadlo, pane? To je mi otázka, proč myslíte, že jsem vám dnes nepodal ruku..? Všimli jste si, že někteří poslanci mají v době zasedání nasazená sluchátka? Křivdil by jim ten, kdo by si myslel, že poslouchají hudbu z wolkmenu. To jen na sluchátka mají napojen kapesní budík, který je tiše a diskrétně probudí v čase oběda, svačiny, večeře Podzimní zábava Malý Vašík jde s tatínkem pouštět draka a maminka na ně ještě z okna volá: Vašíku! A hlavně dávej pozor na tatínka, aby ti nevzal draka do hospody. 12

13 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy čtenářů Návštěvy Českého klubu ve Wellingtonu neděle 30. března koncert Daniela Dobiáše na jeho cestě poskytli přístřeší anebo i jen psychickou podporu. úterý 22. duben setkání členů klubu s velvyslancem České Republiky Jurajem Chmielem V rámci své dovolené na Novém Zélandu před turné po Austrálii se ve Wellingtonu zastavil skladatel a klavírista Daniel Dobiáš a a uspořádal pro nás nezapomenutelný koncert z vlastní tvorby, založené na historických textech. středa 2. dubna beseda s cykloturistou Jozefem Trabalkou Slovenký cykloturista Jozef Trabalka si krátce po svých 66. narozoneninách vytýčil cíl objet severní ostrov Nového Zélandu na kole a v rámci jeho cesty se zastavil i na našem klubovním setkání ve Wellingtonu. Jak se mu cesta nakonec celé zdařila si můžete přečíst na na jeho osobním blogu stejně jako více o cestách které Jozef podnikl a plánuje má na svých webových stránkách Jozef již je doma na Slovensku a požádal nás abychom za něj tímto poděkovali všem krajanům, kteří mu Při příležitosti předání pověřovacích listin se ve Wellingtonu v klubovně polského domu setkal nový velvyslanec Juraj Chmiel s členy místní české komunity. MichalS Blog českého klubu ve Wellingtonu Protože album fotek na webu českého klubu se nepodařilo úplně zprovoznit, nahradili jsme ho nově blogem s fotkami a textem k jednotlivým akcím. Blog je přístupný odkazem z webu a nebo přímo na Pokud budete chtít do tohoto blogu přispívat, kontaktujte prosím správce webových stránek pomocí kontaktního formuláře na webu. MichalS Stále hledáme nové redaktory pro časopis Střípky/Čriepky Provádíme nábor nových redaktorů pro výrobu tohoto časopisu, takže pokud byste se rádi podíleli na jeho výrobě, máte k dispozici počítač s přístupem k Internetu a umíte používat program na tvorbu dokumentů (textový procesor Word nebo podobný), dveře jsou pro vás otevřené. Zájemci prosím pište na ovou adresu redakce. MichalS 13

14 Tajenka z minulého měsíce: Tati, maminka mě z vody vyndavá jinakyřešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Recept tohoto měsíce: Nebeská Máňa Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi. Polský dům, středa 7. května 2008 v 19:30 hodin 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington Ingredience: 200 g polohrubé mouky, 200 g cukru moučka, 4 vejce, 10 lžic oleje, 10 lžic horké vody, 1/2 prášku do pečiva, šlehačka, ztužovač Krém: 3/4 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 200 g cukru moučka,3 zakysané smetany, 1 instantní capuccino Nescafé, 1 1/2 balíčku piškotů, káva, rum Postup přípravy: Žloutky utřít s cukrem, přidat olej, vodu a mouku s práškem do pečiva. Nakonec sníh z bílků. Péct na vymazaném a vysypaném plechu s vyšším okrajem při 160 C asi 20 minut. Po vychladnutí potřít polovinou krému, na něj dát piškoty namočené v kávě s rumem. Na piškoty dát zbytek krému a dát ztuhnout. Pak potřít vyšlehanou šlehačkou a lehce poprášit kakaem recept převzat z Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , webová stránka: Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc (Hrtánková), zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol.

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 6 (No. 6) Červen 2008 (June 2008) Ročník 19 (Vol. 19) MINULOST NELAHOZEVSI Na sever od Prahy, sotva půl hodiny cesty za Kralupy nad Vltavou,

Více

Čeští vynálezci světu František Křižík

Čeští vynálezci světu František Křižík Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2010 (April 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu František Křižík Oblouková lampa, první česká elektrárna, elektrická

Více

Čeští vynálezci světu Lodní šroub

Čeští vynálezci světu Lodní šroub Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 2 (No.2) Únor 2010 (February 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Lodní šroub Významní představitelé technické a vědecké inteligence

Více

Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken

Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 10 (No. 10) Říjen 2010 (October 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Spřádání

Více

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9. Kronika

KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9. Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2010 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2010 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26)

Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26) Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 03(No.03) Březen 2015 (Marec 2015) Ročník 26 (Vol. 26) České a slovenské hrady a zámky Hrad Bouzov Romantický hrad založený na přelomu

Více

Český Krumlov. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 5 (No.5) Květen 2007 (May 2007) Ročník 18 (Vol.

Český Krumlov. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 5 (No.5) Květen 2007 (May 2007) Ročník 18 (Vol. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 5 No.5) Květen 2007 May 2007) Ročník 18 Vol. 18) Český Krumlov Český Krumlov je často po zásluze nazýván perlou jižních Čech. současnosti

Více

Události třetího tisíciletí I. svazek Česká republika 2003

Události třetího tisíciletí I. svazek Česká republika 2003 Ing. Karel Bendl a kolektiv. Události třetího tisíciletí I. svazek Česká republika 2003 Nakladatelství a knižní velkoobchod J.K. 1 Dostupné pouze jako celek: Události třetího tisíciletí Česká republika

Více

Kronika Městské části Praha 14 2013

Kronika Městské části Praha 14 2013 Kronika Městské části Praha 14 2013 Mgr. Tereza Střelbová Kronikářka Bc. Radek Vondra Starosta Obsah Úvod... 5 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013... 6 1. Události z České republiky... 18 2. Události ze světa... 36 3.

Více

Tři miliardy pro Olomoucký kraj

Tři miliardy pro Olomoucký kraj INZERCE 070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 7 /červenec 2007 ročník 6 cena 15 Kč Vicehejtman Vonka o Hrách III. olympiády dětí

Více

obsah CEVRO ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY [ květen 2004 ]

obsah CEVRO ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE ČESKÉ PRAVICOVÉ POLITIKY [ květen 2004 ] obsah ÚVODNÍK........................................ POLITIKA VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ Nic nového pod rudou hvězdou / Ivan Langer..................... 3 TÉMA Podnikatelé a bilance vstupu ČR do EU / Petr Kužel.................

Více

Demokracie vypadá jinak

Demokracie vypadá jinak 72 Za socialismus zdola www.socsol.cz cena 30 Kč solidární cena 40 Kč listopad 2012 Demokracie vypadá jinak Konec české pravice? Jižní Evropa připravuje generální stávku Drábek odkazuje nucené práce, sociální

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více

Kronika za rok 2009: Z pozoruhodnosti novojičínského života:

Kronika za rok 2009: Z pozoruhodnosti novojičínského života: Kronika za rok 2009: Z pozoruhodnosti novojičínského života: Rok s rokem si podal ruce. A opět se otevírá kronika události, tentokráte za uplynulý rok léta Páně dvoutisící devátý. Pro někoho rok úspěšný,

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

Dj Orbith miluje hudbu u a svés

Dj Orbith miluje hudbu u a svés Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 178 648 výtisků v Ústeckém kraji Softbalisté z Chomutova jsou nejlepší v Evropě Eva Berná si osladila život olympijským bronzem Most přes řeku Labe neuzavře

Více

UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE - Leden... str. 1 11 1) První miminko roku, 2) Změny v důchodovém pojištění, 3) Nový trestní zákoník, 4) Novoroční ohňostroj v Praze, 5) Kardinál Miroslav Vlk a islamizace Evropy,

Více

Kronika událostí roku 2005

Kronika událostí roku 2005 Kronika událostí roku 2005 Z pozoruhodnosti Novojičínského života Uplynulý rok dvoutisící pátý se i v našem starobylém městě Novém Jičíně odehrával v prizmatu světových, evropských či národních událostí,

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Podkarpatská Rus. O rusínských kulatých i nekulatých osmičkách a devítkách a nejen o nich. Pozvánka

Podkarpatská Rus. O rusínských kulatých i nekulatých osmičkách a devítkách a nejen o nich. Pozvánka Podkarpatská Rus Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi 1 2009: Vysočina prohlubuje spolupráci s Podkarpatím Historie hovoří k současnosti: rusínské osmičky a devítky Obrázky z Mukačeva Zájezdy na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Ξ PLZEŇSKÝ KRAJ Ξ STŘEDOČESKÝ KRAJ Ξ JIHOČESKÝ KRAJ Ξ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ξ KARLOVARSKÝ KRAJ Ξ ÚSTECKÝ KRAJ Ξ LIBERECKÝ KRAJ Ξ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Ξ PARDUBICKÝ KRAJ Ξ VYSOČINA Ξ JIHOMORAVSKÝ

Více

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2012 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran

Venkovské noviny. EHSV se zabývá i venkovskými tématy. Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života. 20 stran Venkovské komunitní školy ovlivňují identitu a kvalitu života Podrobnosti na straně 4 20 stran Venkovské noviny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník

Více

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny.

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. "V období světové hospodářské krize je euro pro Slováky psychologickým

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Zkrotí zákon pracovní agentury?

Zkrotí zákon pracovní agentury? Ukrajina 3 připomíná afghánský chaos Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015 Koně jako lék na uspěchanou dobu ROČNÍK 25 ČÍSLO 54 CENA 12 Kč HALÓ RADY 9 www.halonoviny.cz

Více

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 INZERCE Nezávislý měsíčník pro kraje ČR www.krajskenoviny.cz číslo 6 /červen 2007 ročník 6 cena 15 Kč 070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 INZERCE Senát: Komora se zástupci krajů? KRAJE

Více

III.4. Stravné v mateřských školách 34 III.5 Czech Point 35 III.5.1. Co je to Czech Point 35 III.5.2. Datové schránky: stanoveny ceny za odeslání

III.4. Stravné v mateřských školách 34 III.5 Czech Point 35 III.5.1. Co je to Czech Point 35 III.5.2. Datové schránky: stanoveny ceny za odeslání HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2009 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 Obsah II. Co přinesl rok 2009 16 II.1. Česko předsedalo Evropské unii 16 II.2. Ekonomická krize 16 II.3. Zastavení

Více