ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany"

Transkript

1 město Morkovice - Slížany prosinec 2006, ČÍSLO 4, RO ČNÍK X Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho pracovních a osobních úspěchů v roce 2007 přeje Městský úřad Morkovice - Slížany MYSLIVEČTÍ PATRONI, LEGENDY A HISTORIE Starodávní lovci připisovali úspěchy při lovu působení nadpřirozených sil. Jim obětovali před odchodem na lov a jim děkovali, byl li lov úspěšný. Již ve starověkých kulturách jsou známí bohové lovu, např. Sumukan v Mezopotámii, Rutaš u Chetitů v Malé Asii, bohyně Artemis v antickém Řecku, v Římě bohyně Diana. Keltové uctívali jelenohlavého boha lovu Cernunnose. Pozdější křesťanství nahradilo pohanské bohy osobami svatých a tak lovci a myslivci mají svého patrona, svatého Huberta. Sv. Hubert však není prvním patronem lovců a myslivců. Do 2. století n. l. se klade vznik legendy o sv. Eustachovi a až od 8. století n. l. vznik legendy o sv. Hubertovi. Oběma se měl zjevit při lovu jelen se zářícím křížem mezi parohy. Do našich zemí se kult sv. Eustacha dostal v 16. století a od 18. stol. byl postupně zatlačován kultem sv. Huberta. V kalendáři je památka sv. Eustacha uctívána 20. září, tedy v čase počátku jelení říje, památka sv. Huberta je uctívána 3. listopadu, tedy v době, kdy bývaly zpravidla konány velké parforsní hony. Památce obou světců jsou u nás zasvěceny kapličky v loveckých zámcích a nejen v nich, je zachována řada jejich soch a obrazů. Byli zpodobněni na skle, keramice, ve dřevě apod. Za patrony myslivosti však byli uctíváni ještě další svatí, např. sv. Jiljí, nebo sv. Prokop, avšak jejich kult nedoznal zvláštního rozšíření. Feudální křesťanská církev římská zasahovala do veškerého tehdejšího veřejného i soukromého života. Ve všem se odrážel poměr člověka k Bohu. Pohanství s mnoha bohy a bůžky bylo nahrazeno monoteistickým křesťanstvím a křesťanství, jako státní ideologie, bylo v říši římské zavedeno r. 325 n.l. V předfeudální době se kult patronů rozšířil tak, že každé povolání mělo svého patrona a ochránce, ochrana svatými se vztahovala proti nemocem, různým nebezpečenstvím a dokonce i celé země si zvolily své patrony a ochránce, např. v Čechách sv. Václav, v Anglii sv. Jiří, ve Španělsku sv. Jakub, patronem žáků a studentů je sv. Řehoř, patronem malířů je sv. Lukáš, proti moru byli vzýváni sv. Rochus a sv. Šebestián, proti ohni sv. Florián a stav lovecký, či myslivecký měl sv. Eustacha a později sv. Huberta. Sv. Hubert je historickou osobností. To nejautentičtější, co se o něm dochovalo, je životopis Vita sancti Huberti, sepsaný v r. 744 n. l., tedy 17 let po jeho smrti, neznámým klerikem. Tento a další 3 životopisy, pocházející od různých autorů před 15. stoletím, se nezmiňují o legendě zjevení se jelena se zářícím křížem mezi parohy. Legendu vzpomíná teprve 5. životopis z 15. století, 6. životopis z roku 1511 a 7. životopis z roku Sám Hubert Hubertus, šlechtic, lovec, biskup a patron myslivců, je v pramenech jmenován též Hugibertem, Hucbertem či Hujprechtem. Římská nadvláda nad Galií, která zahrnovala tehdy nejen území nynější Francie, ale i přilehlých zemí na severovýchodě a východě, které byly obývány keltskými kmeny, trvala do konce 5. století n. l.. V r. 486 vítězí nad římskými vojsky Chlodvik z franckého rodu Meroveovců, prokazovaný historicky v letech Chlodvik zakládá franckou říší, stává se jejím prvním králem a v roce 496 přijímá křesťanství. Po jeho smrti, 3 synové rozdělili říši na Austrasii východ, Neustrii západ a Burgundsko jih. Hubert se narodil v rozmezí let v Neustrii. Jeho otcem byl Bertrand, vévoda z Akvitánie, matkou Hugberga. Otec působil jako dvořan u krále Theodoricha III. Hubert tedy vyrůstal na královském dvoře, učil se rytířským dovednostem, jako je zacházení se zbraní, jízda na koni, lov, ale také čtení, psaní, a osvojil si tehdejší mravy. Do údobí let se klade Hubertova konverze, tj. opuštění světského života a uchýlení se k životu duchovnímu. Okolo r. 688 zemřel Hubertův otec Bertrand, Hubert avšak převedl nástupnická práva na své bratry, opustil královský dvůr, zřekl se světských radovánek a stáhl se do ústraní. Uchýlil se k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu, který mu byl rádcem a učitelem a po náležitém vzdělání se mu dostalo kněžského vysvěcení. V roce 709 nastoupil biskupské místo v diecézi Tongeren Maastricht, která se rozkládala na obrovském území v nynějším Holandsku, Francii a Lucemburském velkovévodství. Hubert christianizoval kraj, kázal slovo Boží, zakládal kláštery, budoval kostely a ještě za života obdržel přízvisko Apoštol Ardenn. V roce 721 ho papež Sergius I. jmenoval prvním biskupem v Liége Lutychu, kde dne zemřel. Pochován byl v Lutychu, v kostele sv. Petra, který sám založil. Již tehdy byly jeho ostatky věřícími uctívány aniž byl kanonizován. Jeho syn a nástupce v lutyšském biskupství, Floribert, dal v roce 744 hrob otevřít, Hubertovo tělo bylo nalezeno nezpráchnivělé a bylo přeneseno do nového sarkofágu. Při této příležitosti byl sepsán první Hubertův životopis a církev zasvětila Hubertově památce 3. listopad. Pak 30. září 825 byly ostatky přeneseny do benediktinského kláštera Andage Andain, ležícího v centru Ardenn a zde je možno hledat první pokračování na str.

2 ZÁPISY Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 23 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského zastupitelstva Omluven: Bronislav Churý Návrhová komise: Marie Gremlicová, Mgr. Věra Kříčková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bleša, Miroslav Pátík Program: 1. Podání ústavní stížnosti 2. Majetkoprávní úkony a) koupě pozemku p.č. 1786/16 b) prodej pozemku v lokalitě Pálenice Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Podání ústavní stížnosti Města a obce vykonávají mimo samostatné působnosti i tzv. přenesenou působnost tedy práci za stát. Tato práce není hrazena plně, ale pouze částečně příspěvkem na výkon státní správy. Zatímco města s rozšířenou působností (Kroměříž, Holešov, Bystřice obce III. typu na území okr. Kroměříž) pokryjí v celostátním průměru uvedeným příspěvkem cca 90% nákladů, ve městech s pověřeným obecním úřadem (Morkovice-Slížany, Hulín, Chropyně, Koryčany obce II. typu) jsou v celostátním průměru náklady kryty pouze z 65%. V rámci Svazu měst a obcí České republiky existuje pracovní skupina obcí II. typu. Přibližně 30 z nich se dohodlo na podání ústavní stížnosti napadající výše uvedenou praxi. Při jednání u Ústavního soudu by obce zastupoval JUDr. Kopecký. Odměna za tuto činnost je stanovena na Kč. Uhradí ji Chlumec nad Cidlinou a podle počtu měst, která se připojí, nám bude poměrná část přefakturována. V případě schválení podání stížnosti bude vystavena následující plná moc: Město Morkovice-Slížany, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne uděluje tímto plnou moc JUDr. Martinu Kopeckému, advokátovi zapsanému v České advokátní komoře pod č. 3833, sídlem Revoluční 24, Praha 1, k zastupování ve věci podání ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu zaručené právo tohoto územního samosprávného celku na samosprávu v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti. Ing. Jan Bleša Myslím si, že by se ke stížnosti mělo připojit víc obcí tohoto typu. Miroslav Pátík Třeba se ještě některé obce připojí. Pokud nás ale podání této stížnosti bude stát jen 1000,- Kč, má to určitě i tak smysl. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 72 odst. 1 písm. b) zákona 182/1993 Sb. o Ústavním soudu ve znění pozdějších změn a doplňků podání ústavní stížnosti na nespravedlivé rozdělení prostředků na výkon státní správy pro obce II. a I. typu. 2. a) Výkup pozemku v průmyslové zóně Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 1786/16 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Morkovice, a to ½ od pana Jaroslava Polišenského a ½ od paní Marie Polišenské, oba bytem Morkovice 42 s cenou 12,60 Kč/m 2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se zvyšují příjmy z DPH o Kč a výdaje na nákup pozemků o Kč. b) Prodej pozemku v lokalitě Pálenice Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků dle přílohy č /1 firmě Pavol Soviar SONA, Lhota 112, IČ za 35 Kč/m 2 plus s podmínkou kolaudace rodinného domu na uvedených pozemcích do 4 let od podpisu smlouvy. Dodržení podmínky bude zajištěno smluvními sankcemi. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 15 členů městského zastupitelstva Mgr. Pavel Horák vyzval nejstaršího člena zastupitelstva Ing. Skřítka, aby předsedal ustavujícímu zastupitelstvu. Ing. Skřítek vzhledem ke své zdravotní indispozici navrhl, aby ustavující zasedání zastupitelstva vedl dosavadní starosta Mgr. Pavel Horák Všichni členové zastupitelstva s tímto návrhem souhlasili. Program: 1. Kontrola osvědčení o zvolení 2. Složení slibu členů zastupitelstva 3. Jednací řád 4. Určení počtu členů rady 5. Určení funkcí, pro které budou členové rady uvolněni 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady 7. Určení místostarosty, zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti 8. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 9. Zřízení kontrolního výboru a volba jeho členů 10. Zřízení finančního výboru a volba jeho členů II. Projednávání programu 1. Kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva Byla provedena volba mandátové a volební komise. Složení mandátové a volební komise: předseda - Jaroslav Pajgr členové Zdeněk Frkal, Ing. Marie Pěnčíková Se složením mandátové a volební komise všichni členové zastupitelstva souhlasili.

3 3 ZPRAVODAJ Předseda komise podal zastupitelstvu zprávu o kontrole osvědčení o zvolení jednotlivých zastupitelů: Všichni zvolení členové zastupitelstva jsou přítomni a převzali osvědčení o zvolení. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zprávou předsedy mandátové komise. 2. Složení slibu členů zastupitelstva Podle zákona se zvolený člen zastupitelstva ujímá funkce složením slibu. Tajemnice městského úřadu Hana Šamánková přečetla text slibu. Každý člen zastupitelstva jednotlivě prohlásil slibuji a text slibu podepsal. 3. Jednací řád Povinnost schválit jednací řád zastupitelstva vychází ze zákona o obcích. Všichni členové zastupitelstva obdrželi návrh jednacího řádu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města vydává v souladu s 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění jednací řád. Ustavení návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu Schválený jednací řád zastupitelstva předpokládá ustavení návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu. Navržení členové: Návrhová komise: Pavel Gavenda, Mgr. Věra Kříčková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bleša, Petr Tlach S tímto návrhem souhlasilo 12 členů zastupitelstva. Ing. Jan Bleša, Pavel Gavenda a Petr Tlach se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 4. Určení počtu členů rady Mgr. Horák navrhl, aby Rada města Morkovice - Slížany měla pět členů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví podle 84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet členů rady města na pět. 5. Určení funkcí, pro které budou členové rady uvolněni Mgr. Horák předložil návrh, aby byli uvolněni dva členové rady, a to starosta a místostarosta určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví podle 84 odst. 2 písm. l, n) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 2, a to starosta a místostarosta určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti. 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady Byl předložen návrh, aby volba těchto funkcionářů proběhla tajnou volbou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje provedení volby starosty, místostarosty a dalších členů rady tajným hlasováním. Volba starosty Mgr.Věra Kříčková navrhla, aby starostou byl zvolen Mgr. Pavel Horák. Hlasování: Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 5 Počet platných hlasovacích lístků: 10 Starostou byl zvolen Mgr. Pavel Horák. Volba místostarosty Paní Eliška Hýsková navrhla, aby místostarostou byl zvolen pan Jan Jablunka Pan Zdeněk Frkal navrhl, aby místostarostkou byla zvolena paní Romana Jablunková. Paní Romana Jablunková poděkovala za projevenou důvěru a vzdala se kandidatury. Hlasování: Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 6 Počet platných hlasovacích lístků: 9 Místostarostou byl zvolen Jan Jablunka. Volba člena rady (1) Pan Petr Tlach navrhl na člena rady pana Zdeňka Frkala. Paní Jena Štěpánková navrhla na členku rady paní Evu Lejsalovou. Počet vydaných hlasovacích lísků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 1 Počet platných hlasovacích lístků: 14 Frkal Zdeněk počet získaných hlasů: 3 Lejsalová Eva počet získaných hlasů: 11 Členkou rady byla zvolena Eva Lejsalová. Volba člena rady (2) Mgr. Věra Kříčková navrhla na členku rady paní Romanu Jablunkovou. Pan Zdeněk Frkal navrhl na člena rady pana Petra Tlacha. Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 1 Počet platných hlasovacích lístků: 14 Jablunková Romana počet získaných hlasů: 9 Tlach Petr počet získaných hlasů: 5 Členkou rady byla zvolena Romana Jablunková. Volba člena rady (3) Paní Eliška Hýsková navrhla na člena rady pana Miroslava Pátíka. Pan Zdeněk Frkal navrhl na člena rady pana Petra Tlacha. Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 3 Počet platných hlasovacích lístků: 12 Pátík Miroslav počet získaných hlasů: 7 Tlach Petr počet získaných hlasů: 5 Žádný z kandidátů neuspěl. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. minimálně 8 hlasů. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů tj. Pátík Miroslav a Tlach Petr. Volba člena rady (3) - druhé kolo Navržení kandidáti: Pátík Miroslav Tlach Petr Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 1 Počet platných hlasovacích lístků: 14 Pátík Miroslav počet získaných hlasů: 9 Tlach Petr počet získaných hlasů: 5 Členem rady byl zvolen Miroslav Pátík.

4 4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí: a) starostu: Mgr. Pavla Horáka b) místostarostu: Jana Jablunku c) členy rady: Romanu Jablunkovou Evu Lejsalovou Miroslava Pátíka 7. Určení místostarosty, zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti Zastupujícím místostarostou byl navržen Jan Jablunka. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města určuje podle 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění místostarostu Jana Jablunku k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Hlasování: Pro návrh hlasovalo 14 členů městského zastupitelstva. Jan Jablunka se zdržel hlasování. 8. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva Pravomocí zastupitelstva je stanovit si samo sobě výši odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, a to do výše uvedené v Nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví podle 72 a 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva jako součet odměn za jednotlivé funkce ve výši uvedené ve sloupcích 10 až 13 a příplatku uvedeného ve sloupci 14 Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, a to od po celé funkční období. 9. Zřízení kontrolního výboru a volba jeho členů Mgr. Horák předložil návrh složení kontrolního výboru. Kontrolní výbor: předseda: Petr Tlach členové: Ing. Jan Bleša Monika Ševčíková Návrh usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje podle 84 odst. 2 písm. m a 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění kontrolní výbor a stanoví počet jeho členů na 3. Zastupitelstvo města volí předsedu kontrolního výboru Petra Tlacha a členy kontrolního výboru Ing. Jana Blešu a Moniku Ševčíkovou. Hlasování: Pro návrh hlasovalo 14 členů městského zastupitelstva. Monika Ševčíková se zdržela hlasování. 10. Zřízení finančního výboru a volba jeho členů Mgr. Horák předložil návrh složení finančního výboru. Finanční výbor: předseda: Ing. Marie Pěnčíková členové: Tomáš Kocourek JUDr. Dagmar Šestáková Jena Štěpánková Milada Teuchnerová Danuše Vabroušková Návrh usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje podle 84 odst. 2 písm. m a 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění finanční výbor a stanoví počet jeho členů na 7. Zastupitelstvo města volí předsedkyní finančního výboru Ing. Marii Pěnčíkovou a členy finančního výboru Tomáše Kocourka, JUDr. Dagmar Šestákovou, Jenu Štěpánkovou, Miladu Teuchnerovou a Danuši Vabrouškovou. Hlasování: Pro návrh hlasovalo 14 členů městského zastupitelstva. Ing. Marie Pěnčíková se zdržela hlasování. Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 2 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 13 členů městského zastupitelstva Omluveni: Ing. Bleša Jan, Mgr. Kříčková Věra Před zahájením projednávání programu Mgr. Horák předal věcný dar a poděkoval bezplatným dárcům krve panu Evženu Najmanovi za 50 odběrů a panu Františku Sýkorovi, který absolvoval již 120 bezplatných odběrů krve. Návrhová komise: Ing. Pěnčíková Marie, Tlach Petr Ověřovatelé zápisu: Gavenda Pavel, Pajgr Jaroslav Program: 1. Zpráva o činnosti rady 2. Rozpočtové opatření č Stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města 4. Rozpočet města Morkovice-Slížany na rok Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 6. Majetkoprávní úkony a) koupě pozemků p.č. 407/1 a 432/13 v k.ú. Slížany b) koupě pozemků p.č. 407/2 a 432/12 v k.ú. Slížany Rozšíření programu Mgr. Horák navrhl rozšíření programu o body 7 a Změna Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích 8. Změna Územního plánu sídelního útvaru Morkovice-Slížany p. Tlach navrhl rozšíření programu o bod č Návrh, aby rada projednala návrh financování rozšíření a úprav stávajícího hřiště Hliník p. Frkal navrhl rozšířit program o bod č. 10, 11 a Návrh, aby rada projednala úklid sněhu před domy starších občanů 11. Návrh, aby rada projednala řešení veřejných WC 12. Vánoční výzdoba Rozšířený program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o činnosti rady za období Rada města schválila: pronájem nebytových prostor v 1PP Penzionu Bernard panu Olišarovi poskytnutí věcných darů čestným dárcům krve panu Evženu Najmanovi za 50 bezplatných odběrů a panu Františku Sýkorovi za 120 bezplatných odběrů krve pronájem bytu v BD č.p. 706 panu Jar. Ovečkovi vyhrazení trvalého parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP-P Michala Antese před bytovým domem č.p. 141 na základě žádosti jeho matky dohody o úhradě části neinvestičních nákladů na žáka v ZŠ s částkou Kč/školní rok rámcovou smlouvu s JMP o vybudování plynovodu na ul. Jabloňová Rada města vzala na vědomí: rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje o opatřeních k zabránění šíření infekčního kožního onemocnění v základní škole Morkovice zprávu o plnění rozpočtu města za období leden říjen 2006

5 ZPRAVODAJ Rada města uložila: místostarostovi projednat možnost umístění kadeřnictví v DPS ředitelce ZŠ připravit projekt nahrazení látkových ručníků v ZŠ osoušeči, příp. papírovými ručníky místostarostovi projednat provozování sběrny čistírny prádla v Morkovicích s firmami z Kroměříže Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města. 2. Rozpočtové opatření č. 7 Návrh na úpravu rozpočtu města tvoří přílohu č /1. Přijetí tohoto rozpočtového opatření doporučil finanční výbor i rada města. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se celkové výdaje i financování zvyšují o Kč. 3. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města Rada města žádá zastupitelstvo o schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření. Důvodem je sílící tlak auditorů, kteří upozorňují město na skutečnost, že nesoulad mezi skutečností a rozpočtem, především překročení schválené výše (a to i minimální překročení) by mohl být důvodem k auditu s výhradou z důvodu porušení rozpočtové kázně. Při získání tohoto oprávnění by rada mohla provést poslední úpravy rozpočtu koncem prosince. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města následovně: rada je oprávněna provádět změny rozpočtu do výše Kč v jedné kapitole nebo do výše 15% rozpočtu kapitoly a dále povinná rozpočtová opatření ve smyslu 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 4. Rozpočet města Morkovice-Slížany na rok 2007 Návrh rozpočtu na rok 2007 tvoří přílohu č /2, přijetí doporučil finanční výbor i rada města Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Morkovice-Slížany na rok 2007 s příjmy ve výši Kč, výdaji ve výši Kč a financováním ve výši Kč. 5. Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Město Morkovice-Slížany vlastní ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. Aby se město jako akcionář mohlo účastnit valných hromad, musí někoho delegovat, kdo ho bude na valné hromadě zastupovat. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města podle 84 odst. 2 písm. g zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků deleguje Mgr. Pavla Horáka, r.č /0044 na řádné i mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ konané v průběhu celého funkčního období zastupitelstva. 6. Majetkoprávní úkony Koupě pozemků ve Slížanech za zahradou manž. Landorových se záměrem vybudování dětského hřiště. Mgr. Horák - V horní části Slížan chybí dětské hřiště. Děti si hrají na točně. Došlo tam již k velmi vážnému úrazu. p. Frkal Toto místo se mi zdá pro vybudování hřiště nevhodné. V blízkosti je vepřín a pan Štěpánek tam má nebezpečné psy. Je tam velký zápach. pí. Ševčíková Bydlím u točny. Děti si hrají buď na cestě nebo na točně. Zápach z vepřína je cítit i u našeho domu. Místo, kde bude vybudované hřiště, musí být hlavně bezpečné. Není problém mít ve Slížanech dvě hřiště. Hliník je pro děti bydlící nahoře daleko. p. Hudeček Vybudování nového hřiště nevyřeší problém zdržování se dětí na točně, měla by se spíš řešit rychlost jízdy přes Slížany. pí. Bijová - Ve Slížanech by mělo být vybudované ještě jedno hřiště. p. Frkal Není řešením vybudovat nové hřiště. Bylo by lepší investovat do stávajícího hřiště v Hliníku. Mládež by se soustřeďovala na jednom místě. Tak bude nutné hlídat a udržovat dvě hřiště. pí. Pěnčíková J. Nové hřiště nezvýší bezpečnost dětí. Je to místo, kde by byly děti úplně bez dozoru. p. Pajgr Z horní části Slížan je to do Hliníku opravdu daleko. K úrazu u točny nedošlo proto, že by auto jelo moc rychle, ale proto, že si dítě hrálo u cesty. Vybudování nového hřiště je důležité, protože až se někomu něco stane, bude pozdě se domlouvat, proč jsme to neudělali. Mělo by to být v zájmu nás všech. p. Frkal Pokud se chceme bavit o bezpečnosti dětí, tak se podívejme, jak chodí děti do školy. Nikde nejsou retardéry. Investovat by se mělo do zajištění bezpečnosti. Vybudování nového hřiště není žádné řešení. p. Tlach Hřišť nebude nikdy dost. Žádné hřiště není hlídané. Mělo by se investovat do stávajícího hřiště v Hliníku (např. oplocení). Mgr. Horák Cesta změny informovala formou vyvěšení ve výloze obchodu ve Slížanech o záměru města koupit pozemky na vybudování dětského hřiště s tím, že tato strana s tímto záměrem nesouhlasí. Zároveň byli občané Slížan vyzvaní k debatě. Všechno by bylo v pořádku, pokud by se neobjevily v prodejně dva podpisové archy se špatně formulovanými otázkami. Telefonovalo mi několik občanů Slížan, proč chceme rušit hřiště v Hliníku. Než se taková debata spustí, je nutné dobře zvážit, jaká informace se lidem poskytne. Informace musí být poskytnutá tak, aby si ji naprostá většina lidí vyložila jednoznačně. p. Frkal Otázky zněly: 1. Jsem pro návrh zastupitelů Cesty změny investovat do stávajícího hřiště Hliník. 2. Jsem pro návrh zastupitelů města vystavět nové dětské hřiště. Nikde nebylo nic o tom, že by se mělo hřiště v Hliníku rušit. Občany jste měli informovat vy jako představitelé města ještě před projednáním v zastupitelstvu. My jsme jen chtěli, aby se občané k tomuto návrhu vyjádřili. p. Ševčíková - Občané Slížan budou mít možnost se k tomuto návrhu vyjádřit. Hliník by měl být zachovaný jako kulturní a sportovní centrum Slížan a nové hřiště by mělo splňovat požadavky rodičů a dětí (pískoviště, průlezky, kopec na sáňkování). p. Hudeček Měla by se zvážit nutnost kupovat teď pozemky na vybudování hřiště. Jsou potřebnější věci. Nejdřív by se mělo rozhodnout, jestli se vůbec nějaké hřiště bude budovat. Proč se budou kupovat pozemky, když není jasné jejich využití? p. Pátík Dětských hřišť je stále nedostatek. Cena za pozemky je přijatelná, takže by se měly koupit a hřiště vybudovat. a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 407/1 orná půda o výměře 600 m 2 a p.č. 432/13 orná půda o výměře 43 m 2 v k.ú. Slížany od pana Josefa Horňáčka, Slížany 46 s cenou 12,60 Kč/m 2. b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 407/2 orná půda o výměře m 2 a p.č. 432/12 orná půda o výměře 41 m 2 v k.ú. Slížany od pana Vojtěcha Ševečka, Střílky 270 s cenou 12,60 Kč/m 2.

6 6 Hlasování: Pro návrh hlasovalo 9 členů městského zastupitelstva. Ing. Pěnčíková Marie, Frkal Zdeněk, Gavenda Pavel a Tlach Petr se zdrželi hlasování. Návrh usnesení byl přijat. 7. Změna Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Mgr. Horák seznámil přítomné s rozborem příjmů a nákladů týkajících se nakládání s odpady v letech 2005 a 2006 Výše poplatků v roce 2006 a navržená výše poplatků na rok 2007 Domácnost Jednočlenná Dvoučlenná Trojčlenná Čtyř a pětičlenná Šesti a vícečlenná p. Frkal Dokdy jsou občané povinni tento poplatek zaplatit? Mgr. Horák Poplatek je splatný do konce března s tím, že vyhláška umožňuje rozdělení platby na dvě části. Nově dvě jednočlenné domácnosti mají možnost mít společnou popelnici a platit poplatek jako dvoučlenná domácnost. p. Zdražil - Chtěl bych upozornit na to, že porušujete zákon o odpadech. Já bych měl platit pouze za odpad, který uložím do popelnice. Na velkoobjemový kontejner nic neukládám. Vlastníkem tříděného a velkoobjemového odpadu je po jeho uložení na určeném místě město. Mgr. Horák Vyhláška města je plně v souladu se zákonem. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích. 8. Změna Územního plánu sídelního útvaru Morkovice-Slížany č. 5 Jedná se o pozemek v areálu bývalého zahradnictví za administrativní budovou Agrodružstva. Změna je prováděna na žádost vlastníka pozemku s tím, že vlastník uhradí veškeré náklady spojené s touto změnou. Jedná se o změnu využití z občanské vybavenosti a zpevněné plochy garáže na obytnou zástavbu RD. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města uděluje podle 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a doplňků souhlas ke změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Morkovice-Slížany z plochy občanské vybavenosti a zpevněné plochy garáže na plochu pro obytnou zástavbu RD, a to pozemku p. č. 110/2 ovocný sad v k.ú. Morkovice s podmínkou, že vlastník uhradí veškeré náklady spojené s touto změnou. 9. Projednání návrhu financování rozšíření a úprav stávajícího hřiště Hliník p. Tlach Tento bod byl v podstatě obsažen v bodu 6. Jedná se o to, aby byly uvolněny finanční prostředky na úpravy hřiště Hliník. Mgr. Horák navrhl následující usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá starostovi a panu Frkalovi společně projednat návrh financování rozšíření a úprav stávajícího hřiště Hliník. 10. Projednání úklidu sněhu před domy starších spoluobčanů p. Frkal Měl by se zlepšit úklid sněhu nejen na chodnících, ale i cestách, které nemohou občané sami udržovat. Město by mělo využít na odklízení sněhu dostupnou techniku. Mgr. Horák Již je schválená smlouva, která zajišťuje odklízení sněhu na chodnících od ulice Komenského až po Uhřickou a od hřbitova až po konec Slížan. Ve smlouvě je zajištěno odklízení sněhu na uvedených trasách a dále na chodnících, kde není přilehlá nemovitost (u školy, u bývalého letního kina atd.). Nemáme možnost zajistit úklid sněhu u všech, kteří by si o to požádali. p. Frkal Jak se to bude řešit, pokud se situace nezvládne? Bylo by možné využít nepracujících spoluobčanů. Od roku 2007 bude možné využít nezaměstnané na veřejně prospěšné práce. Mgr. Horák Využívání bude možné stejně jako v předchozích letech, ale ne v lednu a únoru. Smlouvy na VPP je možné s úřadem práce nejdříve v únoru Nezaměstnané na VPP dostaneme až v březnu - takový je státní systém. Věřím, že letos dojde k výraznému zlepšení v odklízení sněhu proti minulé zimě. p. Pátík Bohužel, zatím není možné donutit nezaměstnané, aby si pobírání podpory v nezaměstnanosti odpracovali. Mgr. Horák navrhl následující usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá starostovi a panu Frkalovi projednat možnosti úklidu sněhu. 11. Projednání řešení veřejných WC p. Frkal Pokud se zástupci města nejsou schopni dohodnout s dosavadním provozovatelem veřejných WC, tak navrhuji, aby bylo veřejné WC zřízeno v budově městského úřadu. Mgr. Horák Obnovili jsme jednání s panem Radkem Blešou. Pokud se ukáže, že není možná vzájemná dohoda, vybudujeme nové veřejné WC v budově č.p. 29 (býv. sklenářství). p. Frkal Jaké by byly předběžné náklady na vybudování nových WC? Mgr. Horák Náklady odhaduji tak do ,- Kč. p. Pajgr Musíme zjistit, jak to na místě vypadá a potom to můžeme řešit. Myslím si, že náklady by neměly být větší než ,- Kč. p. Bleša R. Město nám platilo za provoz veřejných WC 2.000,- Kč měsíčně. Od uzavření staré smlouvy došlo ke zvýšení ceny vody. Počkáme ještě na vyúčtování za měsíc listopad a pak se sejdeme se starostou. p. Frkal Musí se to vyřešit hned. Vybudujte veřejné WC na městském úřadě. p. Ševčíková Vhodnější by bylo využít budovy zdravotního střediska. Je tam i bezbariérový přístup. p. Zdražil Zdravotní středisko je daleko. Pro dojíždějící je nejvhodnější umístění veřejných WC na hotelu. p. Pátík Ideální je umístění veřejných WC na hotelu. Tato budova byla postavená s požadavkem MNV, že WC bude umístěno tak, aby mohlo být využívané jako veřejné. Mgr. Horák Vyhodnotíme listopad a začátkem příštího týdne se můžeme s panem Blešou sejít a pokusit se situaci vyřešit. p. Hudeček Veřejné WC by mělo být řádně označené. Mgr. Horák Do konce září, tj. do konce doby ve které bylo v provozu, označené bylo. P. Frkal navrhl následující usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dočasné umístění veřejného WC v budově městského úřadu. Hlasování: Pro návrh hlasovali Zdeněk Frkal a Petr Tlach. Proti návrhu hlasovali Monika Ševčíková a Jan Jablunka. 9 členů městského zastupitelstva se zdrželo hlasování. Návrh usnesení nebyl přijat. 12. Vánoční výzdoba p. Frkal Měla by se řešit vánoční výzdoba. Navrhuji, aby byly vyčleněny finanční prostředky na vylepšení vánoční výzdoby v Morkovicích i ve Slížanech. Vypadá to, že bych měl předložit hotové smlouvy. Myslel jsem, že je to věc městského úřadu.

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X www.morkovice-slizany.cz To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 5, konaného dne 25.6.2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Agrodružstva Morkovice I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastupitelstva.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VIII. Zápis do škol

VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VIII. Zápis do škol DNES JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VIII. LEDEN 2003 CENA 5 KČ Den otevřených dveří Základní škola Komenského č.p. 268, Základní škola Komenského č.p. 298 a Dům dětí a mládeže pořádají

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 3 - září 2014 Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu Ve dnech 5. - 6. července 2014 se konalo Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v Brně na

Více

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 leden Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda PF 2013 Zprávy z radnice Kronika Školy Dárci krve Lednová výročí Komorní hudba Prezidentské volby Okénko zastupitelů Inzerce

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015)

USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 3. 2015 (č. usnesení 108/2015-124/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2006

Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2006 Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2006 Slovo starosty Jak jsme volili Ustavující zasedání zast. obce Občanská rubrika Za poznáním historie 110 let švábenických hasičů Velká

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Vážení spoluobčané, SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 23.11.2012 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou poslední číslo Křižanovského

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Chystá se další etapa zádlažby města

Chystá se další etapa zádlažby města měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází 27. 11. 2008 prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007 www.zdirec.cz Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy,

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více