ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany"

Transkript

1 město Morkovice - Slížany prosinec 2006, ČÍSLO 4, RO ČNÍK X Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho pracovních a osobních úspěchů v roce 2007 přeje Městský úřad Morkovice - Slížany MYSLIVEČTÍ PATRONI, LEGENDY A HISTORIE Starodávní lovci připisovali úspěchy při lovu působení nadpřirozených sil. Jim obětovali před odchodem na lov a jim děkovali, byl li lov úspěšný. Již ve starověkých kulturách jsou známí bohové lovu, např. Sumukan v Mezopotámii, Rutaš u Chetitů v Malé Asii, bohyně Artemis v antickém Řecku, v Římě bohyně Diana. Keltové uctívali jelenohlavého boha lovu Cernunnose. Pozdější křesťanství nahradilo pohanské bohy osobami svatých a tak lovci a myslivci mají svého patrona, svatého Huberta. Sv. Hubert však není prvním patronem lovců a myslivců. Do 2. století n. l. se klade vznik legendy o sv. Eustachovi a až od 8. století n. l. vznik legendy o sv. Hubertovi. Oběma se měl zjevit při lovu jelen se zářícím křížem mezi parohy. Do našich zemí se kult sv. Eustacha dostal v 16. století a od 18. stol. byl postupně zatlačován kultem sv. Huberta. V kalendáři je památka sv. Eustacha uctívána 20. září, tedy v čase počátku jelení říje, památka sv. Huberta je uctívána 3. listopadu, tedy v době, kdy bývaly zpravidla konány velké parforsní hony. Památce obou světců jsou u nás zasvěceny kapličky v loveckých zámcích a nejen v nich, je zachována řada jejich soch a obrazů. Byli zpodobněni na skle, keramice, ve dřevě apod. Za patrony myslivosti však byli uctíváni ještě další svatí, např. sv. Jiljí, nebo sv. Prokop, avšak jejich kult nedoznal zvláštního rozšíření. Feudální křesťanská církev římská zasahovala do veškerého tehdejšího veřejného i soukromého života. Ve všem se odrážel poměr člověka k Bohu. Pohanství s mnoha bohy a bůžky bylo nahrazeno monoteistickým křesťanstvím a křesťanství, jako státní ideologie, bylo v říši římské zavedeno r. 325 n.l. V předfeudální době se kult patronů rozšířil tak, že každé povolání mělo svého patrona a ochránce, ochrana svatými se vztahovala proti nemocem, různým nebezpečenstvím a dokonce i celé země si zvolily své patrony a ochránce, např. v Čechách sv. Václav, v Anglii sv. Jiří, ve Španělsku sv. Jakub, patronem žáků a studentů je sv. Řehoř, patronem malířů je sv. Lukáš, proti moru byli vzýváni sv. Rochus a sv. Šebestián, proti ohni sv. Florián a stav lovecký, či myslivecký měl sv. Eustacha a později sv. Huberta. Sv. Hubert je historickou osobností. To nejautentičtější, co se o něm dochovalo, je životopis Vita sancti Huberti, sepsaný v r. 744 n. l., tedy 17 let po jeho smrti, neznámým klerikem. Tento a další 3 životopisy, pocházející od různých autorů před 15. stoletím, se nezmiňují o legendě zjevení se jelena se zářícím křížem mezi parohy. Legendu vzpomíná teprve 5. životopis z 15. století, 6. životopis z roku 1511 a 7. životopis z roku Sám Hubert Hubertus, šlechtic, lovec, biskup a patron myslivců, je v pramenech jmenován též Hugibertem, Hucbertem či Hujprechtem. Římská nadvláda nad Galií, která zahrnovala tehdy nejen území nynější Francie, ale i přilehlých zemí na severovýchodě a východě, které byly obývány keltskými kmeny, trvala do konce 5. století n. l.. V r. 486 vítězí nad římskými vojsky Chlodvik z franckého rodu Meroveovců, prokazovaný historicky v letech Chlodvik zakládá franckou říší, stává se jejím prvním králem a v roce 496 přijímá křesťanství. Po jeho smrti, 3 synové rozdělili říši na Austrasii východ, Neustrii západ a Burgundsko jih. Hubert se narodil v rozmezí let v Neustrii. Jeho otcem byl Bertrand, vévoda z Akvitánie, matkou Hugberga. Otec působil jako dvořan u krále Theodoricha III. Hubert tedy vyrůstal na královském dvoře, učil se rytířským dovednostem, jako je zacházení se zbraní, jízda na koni, lov, ale také čtení, psaní, a osvojil si tehdejší mravy. Do údobí let se klade Hubertova konverze, tj. opuštění světského života a uchýlení se k životu duchovnímu. Okolo r. 688 zemřel Hubertův otec Bertrand, Hubert avšak převedl nástupnická práva na své bratry, opustil královský dvůr, zřekl se světských radovánek a stáhl se do ústraní. Uchýlil se k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu, který mu byl rádcem a učitelem a po náležitém vzdělání se mu dostalo kněžského vysvěcení. V roce 709 nastoupil biskupské místo v diecézi Tongeren Maastricht, která se rozkládala na obrovském území v nynějším Holandsku, Francii a Lucemburském velkovévodství. Hubert christianizoval kraj, kázal slovo Boží, zakládal kláštery, budoval kostely a ještě za života obdržel přízvisko Apoštol Ardenn. V roce 721 ho papež Sergius I. jmenoval prvním biskupem v Liége Lutychu, kde dne zemřel. Pochován byl v Lutychu, v kostele sv. Petra, který sám založil. Již tehdy byly jeho ostatky věřícími uctívány aniž byl kanonizován. Jeho syn a nástupce v lutyšském biskupství, Floribert, dal v roce 744 hrob otevřít, Hubertovo tělo bylo nalezeno nezpráchnivělé a bylo přeneseno do nového sarkofágu. Při této příležitosti byl sepsán první Hubertův životopis a církev zasvětila Hubertově památce 3. listopad. Pak 30. září 825 byly ostatky přeneseny do benediktinského kláštera Andage Andain, ležícího v centru Ardenn a zde je možno hledat první pokračování na str.

2 ZÁPISY Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 23 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského zastupitelstva Omluven: Bronislav Churý Návrhová komise: Marie Gremlicová, Mgr. Věra Kříčková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bleša, Miroslav Pátík Program: 1. Podání ústavní stížnosti 2. Majetkoprávní úkony a) koupě pozemku p.č. 1786/16 b) prodej pozemku v lokalitě Pálenice Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Podání ústavní stížnosti Města a obce vykonávají mimo samostatné působnosti i tzv. přenesenou působnost tedy práci za stát. Tato práce není hrazena plně, ale pouze částečně příspěvkem na výkon státní správy. Zatímco města s rozšířenou působností (Kroměříž, Holešov, Bystřice obce III. typu na území okr. Kroměříž) pokryjí v celostátním průměru uvedeným příspěvkem cca 90% nákladů, ve městech s pověřeným obecním úřadem (Morkovice-Slížany, Hulín, Chropyně, Koryčany obce II. typu) jsou v celostátním průměru náklady kryty pouze z 65%. V rámci Svazu měst a obcí České republiky existuje pracovní skupina obcí II. typu. Přibližně 30 z nich se dohodlo na podání ústavní stížnosti napadající výše uvedenou praxi. Při jednání u Ústavního soudu by obce zastupoval JUDr. Kopecký. Odměna za tuto činnost je stanovena na Kč. Uhradí ji Chlumec nad Cidlinou a podle počtu měst, která se připojí, nám bude poměrná část přefakturována. V případě schválení podání stížnosti bude vystavena následující plná moc: Město Morkovice-Slížany, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města ze dne uděluje tímto plnou moc JUDr. Martinu Kopeckému, advokátovi zapsanému v České advokátní komoře pod č. 3833, sídlem Revoluční 24, Praha 1, k zastupování ve věci podání ústavní stížnosti proti nezákonnému zásahu státu porušujícímu zaručené právo tohoto územního samosprávného celku na samosprávu v souvislosti se stanovením a výplatou příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti. Ing. Jan Bleša Myslím si, že by se ke stížnosti mělo připojit víc obcí tohoto typu. Miroslav Pátík Třeba se ještě některé obce připojí. Pokud nás ale podání této stížnosti bude stát jen 1000,- Kč, má to určitě i tak smysl. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 72 odst. 1 písm. b) zákona 182/1993 Sb. o Ústavním soudu ve znění pozdějších změn a doplňků podání ústavní stížnosti na nespravedlivé rozdělení prostředků na výkon státní správy pro obce II. a I. typu. 2. a) Výkup pozemku v průmyslové zóně Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p. č. 1786/16 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Morkovice, a to ½ od pana Jaroslava Polišenského a ½ od paní Marie Polišenské, oba bytem Morkovice 42 s cenou 12,60 Kč/m 2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kterým se zvyšují příjmy z DPH o Kč a výdaje na nákup pozemků o Kč. b) Prodej pozemku v lokalitě Pálenice Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků dle přílohy č /1 firmě Pavol Soviar SONA, Lhota 112, IČ za 35 Kč/m 2 plus s podmínkou kolaudace rodinného domu na uvedených pozemcích do 4 let od podpisu smlouvy. Dodržení podmínky bude zajištěno smluvními sankcemi. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 15 členů městského zastupitelstva Mgr. Pavel Horák vyzval nejstaršího člena zastupitelstva Ing. Skřítka, aby předsedal ustavujícímu zastupitelstvu. Ing. Skřítek vzhledem ke své zdravotní indispozici navrhl, aby ustavující zasedání zastupitelstva vedl dosavadní starosta Mgr. Pavel Horák Všichni členové zastupitelstva s tímto návrhem souhlasili. Program: 1. Kontrola osvědčení o zvolení 2. Složení slibu členů zastupitelstva 3. Jednací řád 4. Určení počtu členů rady 5. Určení funkcí, pro které budou členové rady uvolněni 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady 7. Určení místostarosty, zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti 8. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 9. Zřízení kontrolního výboru a volba jeho členů 10. Zřízení finančního výboru a volba jeho členů II. Projednávání programu 1. Kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva Byla provedena volba mandátové a volební komise. Složení mandátové a volební komise: předseda - Jaroslav Pajgr členové Zdeněk Frkal, Ing. Marie Pěnčíková Se složením mandátové a volební komise všichni členové zastupitelstva souhlasili.

3 3 ZPRAVODAJ Předseda komise podal zastupitelstvu zprávu o kontrole osvědčení o zvolení jednotlivých zastupitelů: Všichni zvolení členové zastupitelstva jsou přítomni a převzali osvědčení o zvolení. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zprávou předsedy mandátové komise. 2. Složení slibu členů zastupitelstva Podle zákona se zvolený člen zastupitelstva ujímá funkce složením slibu. Tajemnice městského úřadu Hana Šamánková přečetla text slibu. Každý člen zastupitelstva jednotlivě prohlásil slibuji a text slibu podepsal. 3. Jednací řád Povinnost schválit jednací řád zastupitelstva vychází ze zákona o obcích. Všichni členové zastupitelstva obdrželi návrh jednacího řádu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města vydává v souladu s 96 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění jednací řád. Ustavení návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu Schválený jednací řád zastupitelstva předpokládá ustavení návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu. Navržení členové: Návrhová komise: Pavel Gavenda, Mgr. Věra Kříčková Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Bleša, Petr Tlach S tímto návrhem souhlasilo 12 členů zastupitelstva. Ing. Jan Bleša, Pavel Gavenda a Petr Tlach se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. 4. Určení počtu členů rady Mgr. Horák navrhl, aby Rada města Morkovice - Slížany měla pět členů. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví podle 84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet členů rady města na pět. 5. Určení funkcí, pro které budou členové rady uvolněni Mgr. Horák předložil návrh, aby byli uvolněni dva členové rady, a to starosta a místostarosta určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví podle 84 odst. 2 písm. l, n) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 2, a to starosta a místostarosta určený k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti. 6. Volba starosty, místostarosty a členů rady Byl předložen návrh, aby volba těchto funkcionářů proběhla tajnou volbou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje provedení volby starosty, místostarosty a dalších členů rady tajným hlasováním. Volba starosty Mgr.Věra Kříčková navrhla, aby starostou byl zvolen Mgr. Pavel Horák. Hlasování: Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 5 Počet platných hlasovacích lístků: 10 Starostou byl zvolen Mgr. Pavel Horák. Volba místostarosty Paní Eliška Hýsková navrhla, aby místostarostou byl zvolen pan Jan Jablunka Pan Zdeněk Frkal navrhl, aby místostarostkou byla zvolena paní Romana Jablunková. Paní Romana Jablunková poděkovala za projevenou důvěru a vzdala se kandidatury. Hlasování: Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 6 Počet platných hlasovacích lístků: 9 Místostarostou byl zvolen Jan Jablunka. Volba člena rady (1) Pan Petr Tlach navrhl na člena rady pana Zdeňka Frkala. Paní Jena Štěpánková navrhla na členku rady paní Evu Lejsalovou. Počet vydaných hlasovacích lísků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 1 Počet platných hlasovacích lístků: 14 Frkal Zdeněk počet získaných hlasů: 3 Lejsalová Eva počet získaných hlasů: 11 Členkou rady byla zvolena Eva Lejsalová. Volba člena rady (2) Mgr. Věra Kříčková navrhla na členku rady paní Romanu Jablunkovou. Pan Zdeněk Frkal navrhl na člena rady pana Petra Tlacha. Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 1 Počet platných hlasovacích lístků: 14 Jablunková Romana počet získaných hlasů: 9 Tlach Petr počet získaných hlasů: 5 Členkou rady byla zvolena Romana Jablunková. Volba člena rady (3) Paní Eliška Hýsková navrhla na člena rady pana Miroslava Pátíka. Pan Zdeněk Frkal navrhl na člena rady pana Petra Tlacha. Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 3 Počet platných hlasovacích lístků: 12 Pátík Miroslav počet získaných hlasů: 7 Tlach Petr počet získaných hlasů: 5 Žádný z kandidátů neuspěl. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů, tj. minimálně 8 hlasů. Do druhého kola volby postupují dva kandidáti, kteří získali největší počet hlasů tj. Pátík Miroslav a Tlach Petr. Volba člena rady (3) - druhé kolo Navržení kandidáti: Pátík Miroslav Tlach Petr Počet vydaných hlasovacích lístků: 15 Počet neplatných hlasovacích lístků: 1 Počet platných hlasovacích lístků: 14 Pátík Miroslav počet získaných hlasů: 9 Tlach Petr počet získaných hlasů: 5 Členem rady byl zvolen Miroslav Pátík.

4 4 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí: a) starostu: Mgr. Pavla Horáka b) místostarostu: Jana Jablunku c) členy rady: Romanu Jablunkovou Evu Lejsalovou Miroslava Pátíka 7. Určení místostarosty, zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti Zastupujícím místostarostou byl navržen Jan Jablunka. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města určuje podle 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění místostarostu Jana Jablunku k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Hlasování: Pro návrh hlasovalo 14 členů městského zastupitelstva. Jan Jablunka se zdržel hlasování. 8. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva Pravomocí zastupitelstva je stanovit si samo sobě výši odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, a to do výše uvedené v Nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví podle 72 a 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva jako součet odměn za jednotlivé funkce ve výši uvedené ve sloupcích 10 až 13 a příplatku uvedeného ve sloupci 14 Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, a to od po celé funkční období. 9. Zřízení kontrolního výboru a volba jeho členů Mgr. Horák předložil návrh složení kontrolního výboru. Kontrolní výbor: předseda: Petr Tlach členové: Ing. Jan Bleša Monika Ševčíková Návrh usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje podle 84 odst. 2 písm. m a 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění kontrolní výbor a stanoví počet jeho členů na 3. Zastupitelstvo města volí předsedu kontrolního výboru Petra Tlacha a členy kontrolního výboru Ing. Jana Blešu a Moniku Ševčíkovou. Hlasování: Pro návrh hlasovalo 14 členů městského zastupitelstva. Monika Ševčíková se zdržela hlasování. 10. Zřízení finančního výboru a volba jeho členů Mgr. Horák předložil návrh složení finančního výboru. Finanční výbor: předseda: Ing. Marie Pěnčíková členové: Tomáš Kocourek JUDr. Dagmar Šestáková Jena Štěpánková Milada Teuchnerová Danuše Vabroušková Návrh usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje podle 84 odst. 2 písm. m a 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění finanční výbor a stanoví počet jeho členů na 7. Zastupitelstvo města volí předsedkyní finančního výboru Ing. Marii Pěnčíkovou a členy finančního výboru Tomáše Kocourka, JUDr. Dagmar Šestákovou, Jenu Štěpánkovou, Miladu Teuchnerovou a Danuši Vabrouškovou. Hlasování: Pro návrh hlasovalo 14 členů městského zastupitelstva. Ing. Marie Pěnčíková se zdržela hlasování. Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 2 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 13 členů městského zastupitelstva Omluveni: Ing. Bleša Jan, Mgr. Kříčková Věra Před zahájením projednávání programu Mgr. Horák předal věcný dar a poděkoval bezplatným dárcům krve panu Evženu Najmanovi za 50 odběrů a panu Františku Sýkorovi, který absolvoval již 120 bezplatných odběrů krve. Návrhová komise: Ing. Pěnčíková Marie, Tlach Petr Ověřovatelé zápisu: Gavenda Pavel, Pajgr Jaroslav Program: 1. Zpráva o činnosti rady 2. Rozpočtové opatření č Stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města 4. Rozpočet města Morkovice-Slížany na rok Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 6. Majetkoprávní úkony a) koupě pozemků p.č. 407/1 a 432/13 v k.ú. Slížany b) koupě pozemků p.č. 407/2 a 432/12 v k.ú. Slížany Rozšíření programu Mgr. Horák navrhl rozšíření programu o body 7 a Změna Obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místních poplatcích 8. Změna Územního plánu sídelního útvaru Morkovice-Slížany p. Tlach navrhl rozšíření programu o bod č Návrh, aby rada projednala návrh financování rozšíření a úprav stávajícího hřiště Hliník p. Frkal navrhl rozšířit program o bod č. 10, 11 a Návrh, aby rada projednala úklid sněhu před domy starších občanů 11. Návrh, aby rada projednala řešení veřejných WC 12. Vánoční výzdoba Rozšířený program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o činnosti rady za období Rada města schválila: pronájem nebytových prostor v 1PP Penzionu Bernard panu Olišarovi poskytnutí věcných darů čestným dárcům krve panu Evženu Najmanovi za 50 bezplatných odběrů a panu Františku Sýkorovi za 120 bezplatných odběrů krve pronájem bytu v BD č.p. 706 panu Jar. Ovečkovi vyhrazení trvalého parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP-P Michala Antese před bytovým domem č.p. 141 na základě žádosti jeho matky dohody o úhradě části neinvestičních nákladů na žáka v ZŠ s částkou Kč/školní rok rámcovou smlouvu s JMP o vybudování plynovodu na ul. Jabloňová Rada města vzala na vědomí: rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje o opatřeních k zabránění šíření infekčního kožního onemocnění v základní škole Morkovice zprávu o plnění rozpočtu města za období leden říjen 2006

5 ZPRAVODAJ Rada města uložila: místostarostovi projednat možnost umístění kadeřnictví v DPS ředitelce ZŠ připravit projekt nahrazení látkových ručníků v ZŠ osoušeči, příp. papírovými ručníky místostarostovi projednat provozování sběrny čistírny prádla v Morkovicích s firmami z Kroměříže Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady města. 2. Rozpočtové opatření č. 7 Návrh na úpravu rozpočtu města tvoří přílohu č /1. Přijetí tohoto rozpočtového opatření doporučil finanční výbor i rada města. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7, kterým se celkové výdaje i financování zvyšují o Kč. 3. Stanovení rozsahu rozpočtových opatření prováděných radou města Rada města žádá zastupitelstvo o schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření. Důvodem je sílící tlak auditorů, kteří upozorňují město na skutečnost, že nesoulad mezi skutečností a rozpočtem, především překročení schválené výše (a to i minimální překročení) by mohl být důvodem k auditu s výhradou z důvodu porušení rozpočtové kázně. Při získání tohoto oprávnění by rada mohla provést poslední úpravy rozpočtu koncem prosince. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města stanoví rozsah rozpočtových opatření prováděných radou města následovně: rada je oprávněna provádět změny rozpočtu do výše Kč v jedné kapitole nebo do výše 15% rozpočtu kapitoly a dále povinná rozpočtová opatření ve smyslu 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 4. Rozpočet města Morkovice-Slížany na rok 2007 Návrh rozpočtu na rok 2007 tvoří přílohu č /2, přijetí doporučil finanční výbor i rada města Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Morkovice-Slížany na rok 2007 s příjmy ve výši Kč, výdaji ve výši Kč a financováním ve výši Kč. 5. Delegování zástupce města na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Město Morkovice-Slížany vlastní ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. Aby se město jako akcionář mohlo účastnit valných hromad, musí někoho delegovat, kdo ho bude na valné hromadě zastupovat. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města podle 84 odst. 2 písm. g zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků deleguje Mgr. Pavla Horáka, r.č /0044 na řádné i mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ konané v průběhu celého funkčního období zastupitelstva. 6. Majetkoprávní úkony Koupě pozemků ve Slížanech za zahradou manž. Landorových se záměrem vybudování dětského hřiště. Mgr. Horák - V horní části Slížan chybí dětské hřiště. Děti si hrají na točně. Došlo tam již k velmi vážnému úrazu. p. Frkal Toto místo se mi zdá pro vybudování hřiště nevhodné. V blízkosti je vepřín a pan Štěpánek tam má nebezpečné psy. Je tam velký zápach. pí. Ševčíková Bydlím u točny. Děti si hrají buď na cestě nebo na točně. Zápach z vepřína je cítit i u našeho domu. Místo, kde bude vybudované hřiště, musí být hlavně bezpečné. Není problém mít ve Slížanech dvě hřiště. Hliník je pro děti bydlící nahoře daleko. p. Hudeček Vybudování nového hřiště nevyřeší problém zdržování se dětí na točně, měla by se spíš řešit rychlost jízdy přes Slížany. pí. Bijová - Ve Slížanech by mělo být vybudované ještě jedno hřiště. p. Frkal Není řešením vybudovat nové hřiště. Bylo by lepší investovat do stávajícího hřiště v Hliníku. Mládež by se soustřeďovala na jednom místě. Tak bude nutné hlídat a udržovat dvě hřiště. pí. Pěnčíková J. Nové hřiště nezvýší bezpečnost dětí. Je to místo, kde by byly děti úplně bez dozoru. p. Pajgr Z horní části Slížan je to do Hliníku opravdu daleko. K úrazu u točny nedošlo proto, že by auto jelo moc rychle, ale proto, že si dítě hrálo u cesty. Vybudování nového hřiště je důležité, protože až se někomu něco stane, bude pozdě se domlouvat, proč jsme to neudělali. Mělo by to být v zájmu nás všech. p. Frkal Pokud se chceme bavit o bezpečnosti dětí, tak se podívejme, jak chodí děti do školy. Nikde nejsou retardéry. Investovat by se mělo do zajištění bezpečnosti. Vybudování nového hřiště není žádné řešení. p. Tlach Hřišť nebude nikdy dost. Žádné hřiště není hlídané. Mělo by se investovat do stávajícího hřiště v Hliníku (např. oplocení). Mgr. Horák Cesta změny informovala formou vyvěšení ve výloze obchodu ve Slížanech o záměru města koupit pozemky na vybudování dětského hřiště s tím, že tato strana s tímto záměrem nesouhlasí. Zároveň byli občané Slížan vyzvaní k debatě. Všechno by bylo v pořádku, pokud by se neobjevily v prodejně dva podpisové archy se špatně formulovanými otázkami. Telefonovalo mi několik občanů Slížan, proč chceme rušit hřiště v Hliníku. Než se taková debata spustí, je nutné dobře zvážit, jaká informace se lidem poskytne. Informace musí být poskytnutá tak, aby si ji naprostá většina lidí vyložila jednoznačně. p. Frkal Otázky zněly: 1. Jsem pro návrh zastupitelů Cesty změny investovat do stávajícího hřiště Hliník. 2. Jsem pro návrh zastupitelů města vystavět nové dětské hřiště. Nikde nebylo nic o tom, že by se mělo hřiště v Hliníku rušit. Občany jste měli informovat vy jako představitelé města ještě před projednáním v zastupitelstvu. My jsme jen chtěli, aby se občané k tomuto návrhu vyjádřili. p. Ševčíková - Občané Slížan budou mít možnost se k tomuto návrhu vyjádřit. Hliník by měl být zachovaný jako kulturní a sportovní centrum Slížan a nové hřiště by mělo splňovat požadavky rodičů a dětí (pískoviště, průlezky, kopec na sáňkování). p. Hudeček Měla by se zvážit nutnost kupovat teď pozemky na vybudování hřiště. Jsou potřebnější věci. Nejdřív by se mělo rozhodnout, jestli se vůbec nějaké hřiště bude budovat. Proč se budou kupovat pozemky, když není jasné jejich využití? p. Pátík Dětských hřišť je stále nedostatek. Cena za pozemky je přijatelná, takže by se měly koupit a hřiště vybudovat. a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 407/1 orná půda o výměře 600 m 2 a p.č. 432/13 orná půda o výměře 43 m 2 v k.ú. Slížany od pana Josefa Horňáčka, Slížany 46 s cenou 12,60 Kč/m 2. b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 407/2 orná půda o výměře m 2 a p.č. 432/12 orná půda o výměře 41 m 2 v k.ú. Slížany od pana Vojtěcha Ševečka, Střílky 270 s cenou 12,60 Kč/m 2.

6 6 Hlasování: Pro návrh hlasovalo 9 členů městského zastupitelstva. Ing. Pěnčíková Marie, Frkal Zdeněk, Gavenda Pavel a Tlach Petr se zdrželi hlasování. Návrh usnesení byl přijat. 7. Změna Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Mgr. Horák seznámil přítomné s rozborem příjmů a nákladů týkajících se nakládání s odpady v letech 2005 a 2006 Výše poplatků v roce 2006 a navržená výše poplatků na rok 2007 Domácnost Jednočlenná Dvoučlenná Trojčlenná Čtyř a pětičlenná Šesti a vícečlenná p. Frkal Dokdy jsou občané povinni tento poplatek zaplatit? Mgr. Horák Poplatek je splatný do konce března s tím, že vyhláška umožňuje rozdělení platby na dvě části. Nově dvě jednočlenné domácnosti mají možnost mít společnou popelnici a platit poplatek jako dvoučlenná domácnost. p. Zdražil - Chtěl bych upozornit na to, že porušujete zákon o odpadech. Já bych měl platit pouze za odpad, který uložím do popelnice. Na velkoobjemový kontejner nic neukládám. Vlastníkem tříděného a velkoobjemového odpadu je po jeho uložení na určeném místě město. Mgr. Horák Vyhláška města je plně v souladu se zákonem. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích. 8. Změna Územního plánu sídelního útvaru Morkovice-Slížany č. 5 Jedná se o pozemek v areálu bývalého zahradnictví za administrativní budovou Agrodružstva. Změna je prováděna na žádost vlastníka pozemku s tím, že vlastník uhradí veškeré náklady spojené s touto změnou. Jedná se o změnu využití z občanské vybavenosti a zpevněné plochy garáže na obytnou zástavbu RD. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města uděluje podle 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a doplňků souhlas ke změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Morkovice-Slížany z plochy občanské vybavenosti a zpevněné plochy garáže na plochu pro obytnou zástavbu RD, a to pozemku p. č. 110/2 ovocný sad v k.ú. Morkovice s podmínkou, že vlastník uhradí veškeré náklady spojené s touto změnou. 9. Projednání návrhu financování rozšíření a úprav stávajícího hřiště Hliník p. Tlach Tento bod byl v podstatě obsažen v bodu 6. Jedná se o to, aby byly uvolněny finanční prostředky na úpravy hřiště Hliník. Mgr. Horák navrhl následující usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá starostovi a panu Frkalovi společně projednat návrh financování rozšíření a úprav stávajícího hřiště Hliník. 10. Projednání úklidu sněhu před domy starších spoluobčanů p. Frkal Měl by se zlepšit úklid sněhu nejen na chodnících, ale i cestách, které nemohou občané sami udržovat. Město by mělo využít na odklízení sněhu dostupnou techniku. Mgr. Horák Již je schválená smlouva, která zajišťuje odklízení sněhu na chodnících od ulice Komenského až po Uhřickou a od hřbitova až po konec Slížan. Ve smlouvě je zajištěno odklízení sněhu na uvedených trasách a dále na chodnících, kde není přilehlá nemovitost (u školy, u bývalého letního kina atd.). Nemáme možnost zajistit úklid sněhu u všech, kteří by si o to požádali. p. Frkal Jak se to bude řešit, pokud se situace nezvládne? Bylo by možné využít nepracujících spoluobčanů. Od roku 2007 bude možné využít nezaměstnané na veřejně prospěšné práce. Mgr. Horák Využívání bude možné stejně jako v předchozích letech, ale ne v lednu a únoru. Smlouvy na VPP je možné s úřadem práce nejdříve v únoru Nezaměstnané na VPP dostaneme až v březnu - takový je státní systém. Věřím, že letos dojde k výraznému zlepšení v odklízení sněhu proti minulé zimě. p. Pátík Bohužel, zatím není možné donutit nezaměstnané, aby si pobírání podpory v nezaměstnanosti odpracovali. Mgr. Horák navrhl následující usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá starostovi a panu Frkalovi projednat možnosti úklidu sněhu. 11. Projednání řešení veřejných WC p. Frkal Pokud se zástupci města nejsou schopni dohodnout s dosavadním provozovatelem veřejných WC, tak navrhuji, aby bylo veřejné WC zřízeno v budově městského úřadu. Mgr. Horák Obnovili jsme jednání s panem Radkem Blešou. Pokud se ukáže, že není možná vzájemná dohoda, vybudujeme nové veřejné WC v budově č.p. 29 (býv. sklenářství). p. Frkal Jaké by byly předběžné náklady na vybudování nových WC? Mgr. Horák Náklady odhaduji tak do ,- Kč. p. Pajgr Musíme zjistit, jak to na místě vypadá a potom to můžeme řešit. Myslím si, že náklady by neměly být větší než ,- Kč. p. Bleša R. Město nám platilo za provoz veřejných WC 2.000,- Kč měsíčně. Od uzavření staré smlouvy došlo ke zvýšení ceny vody. Počkáme ještě na vyúčtování za měsíc listopad a pak se sejdeme se starostou. p. Frkal Musí se to vyřešit hned. Vybudujte veřejné WC na městském úřadě. p. Ševčíková Vhodnější by bylo využít budovy zdravotního střediska. Je tam i bezbariérový přístup. p. Zdražil Zdravotní středisko je daleko. Pro dojíždějící je nejvhodnější umístění veřejných WC na hotelu. p. Pátík Ideální je umístění veřejných WC na hotelu. Tato budova byla postavená s požadavkem MNV, že WC bude umístěno tak, aby mohlo být využívané jako veřejné. Mgr. Horák Vyhodnotíme listopad a začátkem příštího týdne se můžeme s panem Blešou sejít a pokusit se situaci vyřešit. p. Hudeček Veřejné WC by mělo být řádně označené. Mgr. Horák Do konce září, tj. do konce doby ve které bylo v provozu, označené bylo. P. Frkal navrhl následující usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dočasné umístění veřejného WC v budově městského úřadu. Hlasování: Pro návrh hlasovali Zdeněk Frkal a Petr Tlach. Proti návrhu hlasovali Monika Ševčíková a Jan Jablunka. 9 členů městského zastupitelstva se zdrželo hlasování. Návrh usnesení nebyl přijat. 12. Vánoční výzdoba p. Frkal Měla by se řešit vánoční výzdoba. Navrhuji, aby byly vyčleněny finanční prostředky na vylepšení vánoční výzdoby v Morkovicích i ve Slížanech. Vypadá to, že bych měl předložit hotové smlouvy. Myslel jsem, že je to věc městského úřadu.

7 ZPRAVODAJ p. Tlach Bylo by vhodné si vzít námět na vánoční výzdobu z ostatních měst jako Kroměříž a Vyškov a vyzdobit aspoň hlavní tahy přes Morkovice na každém druhém nebo třetím sloupu veřejného osvětlení. Konec roku by mohl být zakončený ohňostrojem. Mgr. Horák - Vyzývám předkladatele návrhu na zařazení tohoto bodu do programu, aby přednesl návrh usnesení p. Frkal Pane starosto, nemůžete po mně chtít, abych navrhoval firmy. Tyto věci je potřeba řešit. Mgr. Horák Na ustavujícím zasedání jsme schválili jednací řád. Měli byste ho dodržovat a ne vytýkat mně, že vyžaduji jeho dodržování. Zastupitelstvo potřebuje u každého bodu jasný návrh usnesení, o kterém se bude hlasovat. p. Frkal Jedná se o vánoční výzdobu ještě na rok Mgr. Horák V letošním roce se dá uvažovat o ohňostroji a nové výzdobě vánočních stromů. Zbytek výzdoby bude nutné zařadit až do roku Tyto věci jsme si mohli vyjasnit předem a na zasedání zastupitelstva už předložit jasný návrh. Mgr. Horák navrhl následující usnesení: Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit návrh financování vánoční výzdoby na rok III. Diskuse p. Ševčíková Chtěla bych se zeptat na možnost využití pečovatelské služby. Jedná se mi o starší spoluobčany a jejich informovanost, jakých služeb mohou využívat. Mgr. Horák Informace byly uvedeny ve Zpravodaji, ale byli i přímo vytipovaní lidé, kteří by pomoc pečovatelky potřebovali. Pečovatelka je navštívila a seznámila je s rozsahem poskytovaných služeb. Za tyto služby musí občané platit. Využitelnost těchto služeb je zatím malá. Snížili jsme ceny za tyto služby na minimum. Pečovatelka osobně tyto občany navštíví a bude je o možnostech poskytování služeb znovu informovat. Prosím o pomoc při typování možných klientů a o jejich oznámení např. tajemnici pí. Šamánkové ta zajistí, aby je pečovatelka navštívila. p. Pěnčíková J. Bylo by potřeba udělat něco s úsekem okolo domu Dolákových ve Slížanech. Tento dům je v takovém stavu, že ohrožuje kolemjdoucí. Mgr. Horák Stavební úřad tam provede státní stavební dohled. p. Pajgr Tento dům je vhodný k demolici. p. Hudeček Bylo by tam potřeba provést taky deratizaci. Mgr. Horák Deratizaci v okolí domu zajistíme. Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost Projekt Centrum podpory, který je zaměřen zejména na nezaměstnané občany se zdravotním postižením, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.realizaci tohoto projektu zabezpečuje Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.. Rozumět handicapu a adekvátně se k němu chovat, to se musí člověk učit. Jedná se o významnou součást sociálního učení. Pro integraci handicapovaných osob musí být vytvořeny podmínky ekonomické, psychosociální i právní. Integrace je současně možností pro handicapovaného nenechat se vmanipulovat do role nemohoucího, bezmocného-umožňuje mu co nejširší zapojení do normálního života, rozvoj potenciálu, který i přes své znevýhodnění má. A právě o to se snaží i projekt Centrum podpory. Aktivity Centra podpory se plně rozběhly od dubna 2006, v současné době jeho služeb využívá více než 60 klientů, z tohoto počtu se již 15 lidem úspěšně podařilo nalézt zaměstnání. Ukazuje se tedy, že projekt je životaschopný. Do projektu se mohou zapojit občané s částečným či plným invalidním důchodem, dále osoby zdravotně znevýhodněné či jakkoliv zdravotně oslabené. Tedy všichni, kteří díky svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu obtížně shánějí zaměstnání. Mohou se však přihlásit i lidé, kteří sice ještě nejsou evidováni na ÚP, ale u kterých jejich zdravotní problémy představují velké riziko ztráty dosavadního zaměstnání. Projekt je určen převážně pro občany ze Zlínska a Kroměřížska, dle zájmu je však možná i spolupráce s klienty z jiných oblastí. Známý australský prozaik Alan Marshall, který se proslavil zejména autobiografickým románem Už zase skáču přes kaluže, se celý život potýkal s následky dětské mozkové obrny, nevzdal se však, bojoval, plně se realizoval v literární práci. Důležité je, aby si každý klient uvědomil, že i přes své postižení (ať už organického či funkčního původu) musí bojovat, částečně jim v tom může pomoci i již zmíněný projekt. Centrum podpory sídlí na adrese: Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s.,zlín-malenovice, Tečovská 1052, pošt.přihr.135, PSČ V rámci projektu existuje bezplatná poradna právního a sociálního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením. Na manažera projektu ing. Vladimíra Bartoška se občané mohou obracet osobně vždy v pondělí a ve středu (9-15 hod.) na výše uvedené adrese společnosti (tel nebo ), ve čtvrek pak mohou využít poradenských služeb i v Kroměříži (13-17 hod.), zde také mohou konzultovat své záležitosti s právničkou (adresa: Klub UNESCO, Riegrovo náměstí č.149). Dle zájmu klientů je též možno zajistit pomoc od psychologa či speciálního pedagoga. Od září Centrum podpory rozšířilo pomoc pro problémové mikroregiony jako jsou nyní např. oblasti Koryčan a Morkovic, kde je velká nezaměstnanost., V Morkovicích mohou občané konzultovat své problémy vždy každé první úterý v měsíci, v době od 8 do 13 hodin. Toto pracoviště je umístěno v Domě s pečovatelskou službou (bezbariérový vstup). Občanům je nabízena pomoc při hledání zaměstnání, možnost orientace na trhu práce Centrum podpory také zajišťuje motivační kurzy a kurzy obsluhy osobního počítače. Kromě specifické poradenské činnosti připravuje Centrum podpory i další aktivity-např. zřízení centrálního dispečinku nabídky a poptávky po výrobcích chráněných dílen. Od října bude uvedena do provozu také vzorková prodejna v Otrokovicích, kde se začnou prodávat výrobky chráněných dílen-např. dekorativní keramika, svíčky. Zaměstnány jako prodavačky tam budou právě klientky Centra podpory. Jednou z nich je paní Zdeňka Tomalová z Otrokovic, která říká : Byla jsem dlouho bez práce, mám zkušenosti i jako prodavačka, jsem ráda, že za prací nemusím dojíždět. V průběhu září zahájí svou činnost také chráněná dílna Ergo Kroměříž. Již od 1. září tam začínají pracovat ergoterapeutka a její asistentka, obě jsou klientkami projektu. Činnost této dílny, která bude zaměřena na ruční výrobu toaletních mýdel, je inspirována holandskou technologií. K ergoterapeutům se během následujících zářijových dnů přidají i další zaměstnanci. V této dílně naleznou pracovní uplatnění jako pomocní dělníci zejména klienti s mentálním postižením. Zaměstnán tam bude také např. pan František Melichárek z Kroměříže, který říká: Jsem rád, že budu pracovat, radost mají i mí rodiče. Nositel Nobelovy ceny za literaturu a známý americký spisovatel Ernest Hemingway ve své novele Stařec a moře vyslovil důležitou myšlenku, že člověka je možno porazit, nikoliv však zničit, musí bojovat. I klienti Centra podpory musí bojovat, trh je neúprosný a zdravotní stav leckdy ovlivnit nelze. Projekt Centra podpory lze chápat v souladu s integračními snahami jako jeden z ukazatelů humanity společnosti. Ing. Vladimír Bartošek, manažer Centra podpory Zlín Adresa: Centrum služeb postiženým Zlín, o.p.s., Tečovská 1052, Zlín , P.O.BOX 135; Tel.čísl.: tel. : , ,

8 po 10. listopad. Jde o dílo kritické, rozlišující historické pravdy od legend), pojednávající o sv. Hubertovi jako o patronovi myslivců, mimo jiné praví: Bylo zvykem ustáleným u lovců ardennských, že prvotiny všeho druhu zvěře pokaždé dávány byly sv. Hubertovi, protože tento světec, nežli změnil oblek (přijal svěcení), umění lovu si hledíval. Proto od šlechty a lovců umění toto bývá provozováno v jeho jméně. To napsal kronikář na konci 11. stol. podle těch zpráv, které byly ve století 9. zaznamenány. Odtud zapomenutá je vzpomínka těch světců slavných, kteří kdysi jako patroni lovců oslavováni byli, jako např. sv. Eustach. Uctívání sv. Huberta s šířilo z Ardenn všemi směry a jeho kult byl přenesen koncem 17. století Františkem Antonínem, hrabětem Sporckem, i k nám. Dále vypráví zmíněná kapitola v Bollandistech, že až po nové časy, vždy 3. listopadu, sloužila se ke cti sv. Huberta slavná mše nejen v chrámech jemu zasvěcených, při které byli přítomni lovci a v některých krajích i se svými psy. Den pak tento stráven byl honbou a skončen byl hostinou. Konečně tato kapitola uvádí i to, že pod ochranou sv. Huberta byla založena lovecká bratrstva. Ve francouzské a německé jazykové oblasti se dodnes slouží obvykle 3. listopadu slavnostní mše, provázená troubením na lesní rohy, za účasti myslivců v uniformách. Kázání, v duchu sv. Huberta, jsou zaměřena na ochranu zvěře a přírody. Kostel je vyzdoben zelení, před oltář je přinesen na speciálních nosítkách ulovený jelen. Ve městě svatohubertského kultu, v Saint Hubert, je tato mše, spojená s velkými oslavami, konána první neděli v září. Před průčelím kostela udílí kněz požehnání loveckým psům na ochranu proti vzteklině a jiným nemocem, a udílí požehnání i jiným dravcům. Žehná též tzv. Svatohubertské zázračné chleby, které podle dlouholeté tradice, se mají sníst a tím ochránit nebo preventivně působit proti napadení vzteklými psy. Z kynologického hlediska je velmi významné, že ve zdejším klášteře byli chováni slavní svatohubertští psi brakýři, pocházející z tzv. keltské braky (Canis segusius), jejichž ušlechtilá krev se zachovala jednak v anglickém bloodhoundovi, jednak byli opět zpětně vyšlechtěni a plemeno tak znovu obnoveno. Celková stavba nynějšího kostela v Saint Hubert pochází z let , nejstarší částí je krypta z 11. století. V interiéru kostela jsou četné svatohubertské památky. Při vstupu do baziliky, vlevo od vchodu, je umístěn monumentální obraz Obrácení svatého Huberta z r od Lamberta Mathieu, ředitele lovaňské Akademie. Vpravo od vchodu je umístěn obraz Svatý Hubert na modlitbách v Ardennském lese od malíře historických pláten Maximiliána Gillarda z r Chrámové lavice v kostelní lodi jsou zdobeny reliéfními dřevořezbami Wilhelma Evrarda z r a znázorňují 9 výjevů ze života sv. Huberta, včetně scény konverze. První oltář, z doby okolo r. 1640, v pravé čásdokončení ze str. kořeny svatohubertské legendy. Obyvatelstvo horských Ardenn, zaměstnáním převážně lovci, muselo uctívat a mít za patrona také lovce a tím Hubert byl. Od 12 století spočívaly ostatky sv. Huberta ve stříbrné, pozlacené schránce na oltáři uprostřed kostela. V 16. stol. se relikviář ztratil, pravděpodobně po vpádu Hugenotů v r a od té doby bylo již po ostatcích několikrát marně pátráno. Za francouzské revoluce byli mniši z kláštera vyhnáni, klášter byl zrušen, budovy se staly národním majetkem a nadále sloužily státní správě. Kostel byl církví odkoupen zpět v r. 1808, bazilikou byl prohlášen až v roce 1927 a to u příležitosti velkých oslav k 1200 letému výročí úmrtí sv. Huberta. Svatohubertský kult je nerozlučně spjat s jelenem, který představuje odnepaměti dokonalý typ lovné zvěře a je nejcharakterističtějším představitelem evropské zvěře. Působí majestátně a ušlechtile a imponuje svým parožím. Posvátným a uctívaným zvířetem byl jelen již v pravěku. Naši předkové přisuzovali jelenu mnohé kouzelné vlastnosti, včetně léčitelských. Prvotní křesťanskou církví byl jelen přijat jako symbol světla, který přivedl pohany ke křesťanství. Křesťanské legendy o posvátných jelenech jsou rozšířeny téměř po celé Evropě, povýšily jelena nad ostatní zvířata a zahalily ho tajemstvím. V některých prvních křesťanských knihách se jelen Kristus zjevuje jako jelen, který má stříbrné nebo zlaté paroží, které samo svítí, nebo mu světélkují výsady, nebo má zářící kříž mezi parohy. Zobrazován byl jako desaterák a měl připomínat desatero božích přikázání. Ve středověku se jelen považoval za zvíře obdařené prorockou mocí, který oznamoval existenci neznámých náboženských relikvií a určoval místo jejich nálezu. Zjevení jelena se zářícím křížem mezi parohy je zmiňováno poprvé v legendě o sv. Eustachovi z 2. století n. l.. Legenda vypráví o potrestání lovce, který přestoupil zákaz lovu ve sváteční den, v podstatě hovoří o potrestání za přílišné provozování lovu a zbytečné zabíjení. Kajícímu se hříšníkovi se dostane milosrdenství. Obdobná legenda je vztahována ke sv. Hubertovi. Podstatou legendy je zjevení se jelena se zářícím křížem mezi parohy, vlastně Krista, či církve ve sváteční den a v den zákazu lovu, symbolizuje setkání hříšníka s pravou vírou v průběhu lovu a konverzi hříšníka. Vraťme se do šera dávných věků a posuďte sami, jak je legenda krásná.hubert žil, jako každý šlechtic na královském dvoře, životem rozmařilým. Zrovna na Velký pátek, v době zákazu lovu, se pořádala štvanice, které se zúčastnil i Hubert s družinou přátel a služebníků. Najednou spatřili kapitálního jelena, kterého všichni pronásledovali až do hlubokého lesa. Všichni přátelé a služebníci pronásledování skončili, ale Hubert, rozvášněn lovem, se vydal na koni a se psy sám do temných houštin. Najednou se mu jelen ztratil a on unavený pronásledováním, sestoupil z koně a posadil se na skálu, aby si odpočinul. Zamyšlen, zaslechl nad sebou šramot. Když pozdvihl zrak, spatřil na skále jelena, za kterým se tak předtím do hlubokého a neprostupného lesa hnal. Jelen nebyl zraněn, stál klidně, nehýbal se. mezi parohy něco silně zářilo, že světla bylo vůkol tolik, až kůň se vzepjal a psi se třásli strachem. Huberta se zmocnila bázeň, ale jelikož se jelen stále nehýbal, přistoupil blíž a tu uviděl, jak jelenovi mezi parohy září překrásný kříž. A tu uslyšel tajemná slova : Huberte, proč neustále hledáš a lovíš zvěř? Je už na čase, abys začal hledat mě, neboť já jsem Pán a Bůh, který byl za tebe a všechen lid ukřižovaný. Hubert zašeptal : Pane Bože, již vícekrát jsem o Tobě slyšel, ale dodnes jsem v Tebe nevěřil a nechtěl Tě jako pravého Boha. Bože, co chceš abych udělal, ukaž mně cestu Pravdy a Tvé vůle. A tajemný hlas pokračoval: Huberte, musíš přemoci sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Jdi k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu. Bude tě učit a řekne ti, co musíš učinit, aby sis zasloužil život věčný. Hubert padla na kolena a uvěřil v Ježíše Krista. Hubert se zbavil všeho majetku a uchýlili se k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu, který ho posléze vysvětil na kněze. V lidovém podání zůstalo místo zjevení dochováno na pravé straně cesty La Roche Saint Hubert, několik kilometrů před Saint Hubert. Co lidská paměť sahá, byl tu skromný památník, který byl v r nahrazen pěknou kaplí. Při oblibě a vážnosti, jíž se v Hubertově době těšilo lovectví u šlechty, je jisté, že i Hubert, jako šlechtic žijící u královského dvora, lovu holdoval. Nezmiňuje li se některý životopisec o něm jako o lovci výslovně, není to ještě důkazem, že lovcem nebyl, neboť za patrona myslivců byl vyhlášen až po sepsání prvních životopisů a tito životopisci neměli důvod zvlášť se zmiňovat o tom, že jako šlechtic činil totéž, co všichni ostatní šlechtici činili. V 8. století, v době, kdy již Hubert biskupský úřad zastával, bylo v Evropě ještě mnoho pohanských obyčejů. V hornatých a lesnatých Ardennách a nejen tam byla ještě stále uctívána bohyně Diana, zvaná Ardiuna, jako vládkyně lesa, zvěře a lovu, jejíž kult převzalo tamní obyvatelstvo od Římanů. V Ardennách bylo obyčejem, že lovci jí každého roku obětovali svůj první úlovek. Činili tak ještě v době Hubertova působení jako biskupa, ale vzápětí bylo úcta k bohyni Dianě nahrazena překrásnou legendou o setkání Huberta se zářícím jelenem. Kapitola, obsažená v Bollandistech (nejúplnější sbírka pramenů pro životopisy svatých je 67 foliantů pod titulem Acta Sanctorum, které započal kompletovat jezuita Bollanden a pokračovali v něm historici řádu jezuitů, kdy svazky vycházely v letech 1643 až 1910 a zahrnují časové údobí od 1. ledna až

9 ZPRAVODAJ ti boční lodi, je zasvěcen sv. Hubertovi. Nese obraz jeho svěcení na biskupa a nad obrazem je umístěna světcova soška. V tabernákulu je uložena ostatková skříňka z r s ostatky sv.- Lamberta a sv. Floriberta a známé svatohubertské relikvie klíč a štola. Klíč je ze zlata, neocenitelné hodnoty historické, vzácná náboženská památka a krásná umělecká práce. V prvních dobách křesťanství takový klíč uděloval papež biskupům, aby jej nosili zavěšený na krku, jako odznak moci duchovního hodnostáře dle slov Kristových: Petře, Tobě dám klíče (Mat ) Klíč má hlavici s kruhem k zavěšení, která je zdobena čtyřmi křížovými pásy s obrazy zvířat, v polích mezi pásy jsou obrazy svatých, včetně sv. Petra. V hlavici klíče je kousek článku z jeho pout. Nožka klíče, zdobená Kristovým obrazem, má pod hlavicí 3 poutka, její ozubí je prolomeno 4 kříži o nestejných ramenech. Klášterní mniši v Saint Hubert skutečně léčili vzteklinu tím. že vypalovali ránu klíčem sv. Huberta, ovšem nikoliv tím originálním, nýbrž šlo o železný nástroj tvaru klíče s dřevěnou rukojetí. Po vypálení byla do rány vložena zlatá třáseň ze svatohubertské štoly. Váže se k ní legenda. Když byl Hubert svěcen na biskupa a scházela štola, tu sestoupil z nebe anděl a podal mu krásně protkávanou štolu se zlatými třásněmi na obou koncích. Na tehdejší dobu šlo o velmi zajímavý zákrok. Třáseň jednak udržovala vypálenou ránu otevřenou až k vyhnisání, tudíž působila jako drén, jednak skutečně je prokázáno, že zlato působí desinfekčně. Mohlo to však mít úspěch jedině tehdy, pokud byl člověk pokousán zdravým psem. Nemoc vzteklinu nikdy nešlo a nejde dosud vyléčit. Na památku třásní se kdysi praktikoval v Německu zvyk, že majitelé velkých honiteb rozdávali před honem svým hostům krátké šňůrky červené barvy, které se nazývaly nitě sv. Huberta. Přivazovaly se na kroužek u lovecké brašny a měly chránit před úrazem na honu. V chrámové pokladnici je též uchován registr tzv. Svatohubertského bratrstva, jehož účelem je zachování obzvláštní úcty k sv. Hubertovi. Od r vychází v časopise Myslivost, nyní Myslivost Stráž myslivosti, seriál Naše myslivecké památky. Jeho první část byla věnována právě památkám spojeným právě se jménem a kultem sv. Huberta. Je až s podivem, kolik se jich v Čechách a na Moravě zachovalo. Čtenáři byli dosud seznámeni s téměř třiceti takovými pamětihodnostmi. Nejstarším objektem v Českých zemích a na Moravě je kaplička zasvěcená sv. Hubertovi, stojící ve Starém Plese u Josefova, která byla zbudována Františkem Antonínem, hrabětem Sporckem v r Kult sv. Huberta je stále živý nejen ve vysokém umění, ale též v umění lidovém, jak výtvarném, tak i slovesném. Svatohubertská legenda vykonala pro řádné provozování myslivosti po staletí víc, než příkazy, či zákazy vrchnosti. Zvěř nejen lovit, ale především o ni pečovat, přispívat k takovému stavu, ve kterém příroda a člověk si nebudou ubližovat, ale vzájemně si pomáhat, pochopit velikost přírody a prožít svůj život ušlechtile to je odkaz svatohubertské legendy, v současnosti platící a potřebný více než kdy jindy. Z materiálů zapůjčených panem Ladislavem Hrabánkem, Morkovice č. 105, zpracovala Mgr. Jana Ohnoutková za myslivecké sdružení Hubert Morkovice. Podzim fotbalistů Morkovic Skončila podzimní část fotbalové sezony Muži se ve 4 nejvyšší republikové soutěži nestratili, ale spokojenost vládnou nemůže. Mužstvo se potýká hlavně úzkým kádrem mužstva. Ani domácí zápasy zápasy jim nevycházely podle představ. Velkou míru v tom hrálo těžké zranění našeho nejlepšího hráče Petra Žourka už ve 4. kole v zápase s Líšní kterého se nepodařilo nahradit. Všechna mládežnická družstva startují v krajských přeborech. Potýkají se hlavně úbytkem těch nejlepších hráčů, kteří odchází za lepšími podmínkami do jiných klubů SK HS Kroměříž a Slovácko. I přes tuto skutečnost se velkým úsilím trenérů zatím aspoň v žákovských družstvech daří držet mimo sestupových příček. Jestli se co v nejkratší době uskuteční dokončení hřiště s umělým trávníkem a najdou se finance pro kvalitní trenéry se tento úbytek hráčů zastaví. Podzimní tabulka muži Divize 1. SK SULKO Zábřeh : Sokol Konice : Framoz Rousínov : SK Líšeň : Sokol Protivanov : SK Fotbal Boskovice : MKZ Rájec Jestřebí : Cukrovar Hrušovany n/j : FC Velké Meziříčí : Sokol Hartvíkovice : FC Morkovice : FC Žďár n/s : SK ROSTEX Vyškov : HFK Třebíč : FK Šardice : ČAFC Židenice Brno : Střelci branek: Stržínek 3, Žourek, Hušek, Petroš, Kroutilík 2,Vymazal,Černý, Lžičař 1. Podzimní tabulka staršího dorostu 1 Vik. Otrokovice : Val. Meziříčí : Brumov : Paseky Zlín : Holešov : Hluk : Vel. Karlovice : Luhačovice : Slušovice : Chropyně : O. N. Ves : Dol. Němčí : Slavičín : Morkovice : 55 6 Nejlepší střelci: Zaoral 3, Dutka 2 Podzimní tabulka mladšího dorostu 1 Vik. Otrokovice : Val. Meziříčí : Paseky Zlín : Brumov : Luhačovice : Chropyně : Morkovice : Holešov : Slušovice : Dol. Němčí : Vel. Karlovice : O. N. Ves : Slavičín : Hluk : 41 5 Nejlepší střelci: Řezníček 3, Janček 3, Novotný 3

10 10 Podzimní tabulka starších žáků 1 Kunovice : Brumov : Bystřice p/h : Valašský FC : Chropyně : Val. Meziříčí : Paseky Zlín : Uh. Brod : Kroměříž B : Luhačovice : Vik. Otrokovice : Morkovice : Vlachovice : Slavičín : 45 0 Nejlepší střelci: Šipoš 9, Minh Duc 4, Jurák 3 Podzimní tabulka mladších žáků 1 1. Valašský FC : Brumov : Kroměříž B : Uh.Brod : Chropyně : Val. Meziříčí : Vlachovice : Vik. Otrokovice : Paseky Zlín : Bystřice p/h : Morkovice : Luhačovice : Slavičín : Kunovice : 69 3 Nejlepší střelci: Surý 3, T.Čada 3 Podzimní tabulka starší přípravky 1 Kroměříž : Slov. Slavia UH A : J. Otrokovice : Chropyně : Morkovice : Zdounky : Vik. Otrokovice : Kojetín : Boršice : 67 0 Nejlepší střelci: Langr 8, R.Handl 3, Síleš 3, Doležal 3 Podzimní tabulka mladší přípravky 1 Slov. Slavia UH A : Kroměříž : Vik. Otrokovice : Kojetín : J. Otrokovice : Chropyně : Morkovice : Boršice : Zdounky : 87 0 Nejlepší střelci: Ševčíková 10, Hrnčíř 8, Novotný 4 Centrum volného času dětí a mládeže Oznamujeme, že ve spolupráci s Městským úřadem Morkovice-Slížany bylo 19. září 2006 nově otevřeno v prostorách Mateřské školy v Morkovicích, ulice 17. listopadu 720 Rodinné a mateřské centrum Pro maminky s dětmi na mateřské či rodičovské dovolené i pro děti nabízíme spoustu nových aktivit: *Malovánek kurz výtvarných tradičních i netradičních technik pro děti od 5 let *Tancování pro maminky s dětmi ( od 1,5 roku ) *Šikulka výtvarné techniky, rukodělné techniky ( pro děti od 3 let ) *Klubíčko všestranný rozvoj /tanec, básničky,cvičení /- pro maminky s dětmi od 1 roku *Masáže kojenců a batolat (od 2. měsíce věku dítěte) *Besedy, výtvarné dílny, maňáskové divadlo, Internetová kavárna pro maminky *Dopolední hlídání, Odpolední herna Telefonické dotazy, informace ohledně zápisu Vám rádi podáme na telefonních číslech: Tel/fax.: , , Kontaktní osoba pro Váš region: Ing.Petr Ošťádal tel.: , Fax: POVINNÉ RUČENÍ v obcích do obyvatel bezkonkurenční ceny např. do 1350 cm 3 cena od 2016,-Kč/rok a v ceně je ZDARMA pojištěn i přívěsný vozík a asistenční služby při havárii Zpravodaj města Morkovice - Slížany. Vydává Městský úřad Morkovice - Slížany. Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E Počet výtisků Grafické zpracování a tisk: Print Kroměříž.

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem.

Bod Různé v rámci ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice přednesl starosta Ing. Petr Schneider. Seznámil zastupitele s programem. Zápis č. 10-06 jako součást ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10.11.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24 ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 1 občan P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více