Věda. Nové pohybové zákony těles na orbitě Objev byl původně publikován na webu od roku 2002 do února 2009 pod titulkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věda. Nové pohybové zákony těles na orbitě Objev byl původně publikován na webu od roku 2002 do února 2009 pod titulkem"

Transkript

1 Nové pohybové zákony těles na orbitě Objev byl původně publikován na webu od roku 2002 do února 2009 pod titulkem Šest kvantových zákonů těles na orbitě K objeveným vzorcům zákonů nebylo věcných připomínek ani od AV ČR jako přirozeného oponenta objevených vzorců. Po řadě urgencí mi ústy předsedkyně Doc. RNDr. Heleny Illnerové, DrSc. sdělila AV ČR dopisem ze dne , z nějž cituji : Po opětovném ověření celé věci a dosavadní korespondence s Vámi musím konstatovat, že odborníci z fyzikálních pracovišť Akademie věd ČR, kteří se s Vašimi texty seznámili, k ním vesměs mají zásadní výhrady. Já sama, ani žádna oficiální instituce, nemůže v záležitosti této povahy rozhodovat. Vůči uvedené dezinformaci jsem se ohradil dopisem ze dne , zaslaném paní předsedkyni, cituji podstatnou část: Tato skupina anonymů nemá za dva roky věcnou připomínku k objeveným vzorcům, ale jak se zmiňujete, nějaké zásadní připomínky. Určitě jsou zásadně existenční, vázané na uznání jejich odbornosti, kterou jste jim bianko šekem potvrdila. Anonymní odborníci, jak mi sdělujete, označili vzorce Šesti kvantových zákonů těles na orbitě za texty, což je věcně nesmysl. Záznam matematického projevu není text, ale vzorec. Na dopis s věcnými námitkami už z AV ČR neodpověděli Obr. 1. Pohyb po elipse dle Keplera, empiricky, podle obecně známých skutečností poplatné tehdejším technickým prostředkům k pozorování kosmu. Základním nedostatkem je účelová prezentace eliptické dráhy, obr. 3, jako souhry anomálií odchylek od nedefinované skutečnosti. Zásadní odchylkou od skutečnosti je r, symbol poloměru pro vzdálenost u elipsy dané průvodičem p, a opsaný kruh o poloměru a se středem uprostřed elipsy atd. RNDr. Pavel Andrle, CSc. v knize Základy nebeské mechaniky příslušný odstavec (2,31) výstižně nazval: Srovnání pohybu po elipse s nerovnoměrným pohybem kruhovým. Gravitace ani Keplerovy zákony nerovnoměrný kruhový pohyb nedovolují není zde dodržen konstantní kinetický moment satelitu plošná rychlost, obr. 2. Ekvivalentem každé eliptické dráhy je kruhová dráha o poloměru a velké poloosy. Obě dráhy mají stejnou dobu oběhu T. Jen dva body na eliptické dráze kosmického tělesa odpovídají teorii gravitace; u Země je to bod jarní a podzimní rovnodennosti o dostředivém zrychlení (g). Schéma eliptické dráhy satelitu obecně dle skutečnosti je na obr. 2. Princip, který lze nazvat kvantovým, má platnost pro každou dráhu satelitu, protože satelit se řídí Keplerovými pohybovými zákony a jejich dodatky II., IV., V. a VI., nikoli teorií gravitační síly. Satelit je na trvalé kvantové dráze s vysokou přesností, kterou změní jen skokem na jinou dráhu při střetu s jiným kosmickým tělesem. Těleso na své dráze trvale přesně mění délku průvodiče p a svou rychlost v, při zachování konstantní hybnosti pasivní hmoty m satelitu. Stávající nebeská mechanika stojí na známých poznatcích opírajících se o stovky let staré práce o pohybu po elipse, 34 Obr. 2. Obr. 3. Vztah mezi pravou a excentrickou anomálií

2 Vzdálenost r z obr. 3 je pak účelově zaměňována za průvodič p, viz ukázka z Wikipedie: Pro odvození velikosti radiálního zrychlení můžeme předpokládat, že těleso se kolem centra sil pohybuje po kružnici. Při rovnoměrném kruhovém pohybu, který pozorujeme v důsledku konstantnosti plošné rychlosti, se centrum nachází ve středu křivosti dráhy. Radiální zrychlení je tedy totožné s dostředivým zrychlením a má velikost kde T je oběžná doba. Podle třetího Keplerova zákona platí T 2 = Cr3, kde C je konstanta. Zrychlení lze pak zapsat ve tvaru, kde k je konstanta platná pro všechny planety. Síla, kterou působí Slunce na planetu, má velikost kde m je hmotnost planety. Planeta však zároveň podle třetího Newtonova zákona působí na Slunce stejně velkou silou, kde M je hmotnost Slunce. Z rovnosti dostaneme. Položíme-li, dostáváme Newtonův gravitační zákon ve známém tvaru tím je zrychlení satelitu na průvodiči p eliptické dráhy chybně na poloměru r dle obr. 3, přitom přesnou hodnotu zrychlení satelitu f dává IV. zákon, dostředivé zrychlení satelitů f = K 2 : p 3. Dále. Z Keplerovy konstanty k, která je v m 3 s -2, se dle Newtonových hypotéz nazývaných zákony mylně stane hmota m v kg, přičemž sám autor tvrdil, že planety se pohybují jakoby na ně působila ona síla, ale zde hypotézy nevytvářím. Šest pohybových zákonů těles na orbitě I. Keplerův zákon Dráha každé planety je elipsa, v jejímž jednom ohnisku je centrální těleso. Fundamentálním zákonem oběžné dráhy těles na orbitě je druhý Keplerův zákon, vyjádřený v základních jednotkách délky m a času s. Nahrazuje obecný vzorec ploch, kde je průvodič p chybně označován symbolem poloměru r. II. zákon dráhové konstanty (v podstatě Keplerova plocha za sec.) Dráhová konstanta oběžnice K je dána součinem délky průvodiče p násobeným okamžitou rychlostí oběžnice v : K= p.v = konstanta dráhy (kinetický moment) rozměr konstanty K je v m2 s -1 Pro Zemi platí: K z = 4, m 2 s -1 III. Keplerův zákon Čtverce oběžných dob dvou planet jsou ve stejném poměru jako třetí mocniny velkých poloos jejich drah. T 2 : T 2 1 = a3 : a 3 1 a 3 : T 2 = známá konstanta IV. zákon, dostředivé zrychlení satelitů Velikost dostředivého zrychlení f oběžnice na průvodiči p dráhy, je dána podílem druhé mocniny její dráhové konstanty K 2 dělené třetí mocninou délky průvodiče p 3. f = K 2 : p 3 V. zákon aktivní hmoty centrálního tělesa Velikost aktivní hmoty tělesa M v ohnisku eliptické dráhy oběžnice, je dána podílem druhé mocniny dráhové konstanty K 2 dělené středním průvodičem a dráhy. M = K 2 : a = (2π : T). a 3 = GM starý vzorec Centrální konstanta tělesa rozměr aktivní hmoty tělesa je v m 3 s -2 Z toho aktivní hmota Slunce M s = K z 2 : a = 1, m 3 s -2 = známá konstanta GM s VI. zákon volného pádu Zrychlení volného pádu g (tíhové), je dáno aktivní hmotou tělesa M, dělenou čtvercem vzdálenosti r 2 g = M : r 2 Pomoci dráhové konstanty tělesa lze získat z druhého zákona K = v.p nekonečné množství rychlostí v na každém jejím průvodiči p. Pro kontrolu zákona můžeme použit hlavní průvodiče Země: Dráhová konstanta Země K z = 4, m 2 s -1 známe střední průvodič a z = 1, m a rychlost na středním průvodiči v s : v s = K z : a z = 4, m 2 s -1 : 1, m = 29784,691ms -1 35

3 Rychlost Země v perihéliu na průvodiči p min = 1, m v max = K z : p min = 30290,458 ms -1 Rychlost Země v apogeu na průvodiči p max = 1, m v min = K z : p max = 29294,458ms -1 Dnes uvedené rychlostí nelze tak lehce stanovit, jelikož publikované hodnoty jsou nepřesné. Pohyb satelitů probíhá v konzervativním poli volného pádu g, tvořeném aktivní hmotou M centrálního tělesa dle VI. zákona volného pádu, a nejde tedy o gravitační zrychlení chybí zde hmota m. Na to přišel i Newton. Z třetího Keplerova zákona znal konstantu GM = v m 3 s -2, která se používá dodnes, a tím i vzorec g = G M : r 2. Matematickým trikem, pomocí χ o rozměru m 3 s -2 kg -1, tedy opticky zrušil aktivní hmotu v m 3 s -2 v GM, z níž se takto stala hmota m v kg -1. Obecně se neví, že od dob Newtona je za hmotu kosmických těles m v kg považována jejich aktivní hmota M : χ = m, čili z hrušek jsou nefunkční jablka. Newtonův vzorec gravitačního zrychlení je matematicky stejný, jako VI. zákon volného pádu: g = M : r 2 = χ. m / r 2. Hmota m působí ve vzorci jako matematický trik vyvolávající dojem, že jde o kilogramy a gravitaci, přitom součin χ. m = M má matematický rozměr m 3 s -2 aktivní hmoty tělesa nejsou to kg. Kapa χ přitom znehodnotí výpočty změřených veličin, které jsou na 9 až 10 desetinných míst, dostaneme výsledek jen na 3 desetinná místa. Kapa je nepřesné, protože se měří strunou tíh a pasivní hmoty m k malých kuliček, kopírujících variabilitu tíhy pasivní hmoty Země od oběhu a rotace, ne sílu. Fyzikální vlastnosti aktivní hmoty M tělesa Centrální gravitační konstanta, dnes až na deset míst přesná veličina známá astronomům od dob Keplera, má rozměr v m 3 s -2. Jak nám rozměr říká, není zde hmota m v kilogramech, tedy není gravitační veličinou, ale pohybovými zákony je dána její vlastnost hmoty M vytvářet dle VI. zákona pole zrychlení g volného pádu. a) Množství aktivní hmoty M, v m 3 s -2, znamená velikost tělesa, a je dána V. zákonem M = K 2 : a. Aktivní hmota kosmického tělesa je pohybová veličina soustavy centrální těleso oběžnice nebo lze změřit metodou Cavendish ze zrychlení volného pádu M = g. r 2. b) Aktivní hmota tělesa M vytváří pole zrychlení volného pádu g (tíhy), které je dáno VI. zákonem g = M : r 2. c) Empiricky je místo aktivní hmoty v centru tělesa a je dáno průsečíkem tížnic nebo průsečíkem průvodičů oběžnic. Empiricky to znamená, že velikost objemu aktivní hmoty je jen geometrický bod, stejný pro velké i malé těleso, a nezáleží na množství jednotek aktivní hmoty 1m 3 s -2. d.) Jednotka aktivní hmoty 1 m 3 s -2 je základní fyzikální jednotkou tělesa jako metr a vteřina. Jednotka aktivní hmoty 1 m 3 s -2 je 1, kg, asi dnes pravděpodobně jednotek pasivní hmoty metodou Cavendish měřením síly 1kg = 6, m 3 s -2. Stejnou metodou Cavendish je nutno ověřit převodní součinitel χ, a to měřením zrychlení g volného pádu malých kuliček na velké koule jako stabilní konstantu, namísto měření jejich variabilní tíhy, kdy již třetí desetinné místo není konstantní χ 6, m 3 s -2. Fyzikální vlastnosti pasivní hmoty m Jednotka hmotnosti 1 kg na Zemi představuje obecně tíhu etalonu 1me kp = g. 1kg. Veličina zrychlení g volného pádu, dle VI. pohybového zákona, je proměnná s nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou násobená konstantním množstvím látky me. Tíha není dána gravitační sílou, protože g pochází od aktivní hmoty M. Při měření zrychlení na jednom místě na Zemi absolutním gravimetrem zjistíme, že g je stabilní veličina. Teprve od 10-5 místa se projevuje variace slapového zrychlení gs od Slunce a ostatních kosmických těles. Slapové zrychlení je řádově podobné i na jiných kosmických tělesech.vlastností pasivní hmoty je, že si zachovává hybnost, což podchycuje pohybový zákon dostředivého zrychlení f = K 2 : p 3 Toto zrych- 36

4 jev z kvantové fyziky mikrokosmu jiný spin, jiná tíha tělesa nová rychlost tělesa, jiná tíha). V kosmu se při přechodu tělesa na nový setrvačný pohyb skokem nemění množství pasivní hmoty, ale její tíha. Nový účinek pasivní hmoty m kosmického tělesa je dán v násobcích nebo podílech jednotky tíhy v kp = g.mx, kde zrychlení g je konstantní tíhové zrychlení tělesa a jeho pasivní hmota m v násobcích x. Obecně platí, že pomalé kosmické těleso má značnou tíhu jednotky kg pasivní hmoty v kp, vztaženo k naší jednotce kg a jejím pohybům. lení je v ms -2 a není gravitační silou. Pomoci zrychlení f oběžnice neustále mění svou rychlost v = K : p podle II. zákona. Ke změně rychlosti tělesa (třeba auta) je, jak víme, potřeba vynaložit energii, která zde pro změnu hybnosti chybí. To věděl i Newton, a proto vymyslel gravitační sílu.v daném případě zde není síla, a tím ani energie, ale těleso si zachovává hybnost h = v. m = konstantní. Když těleso mění svou rychlost v, pak jeho pasivní hmota m, měřeno proti pružině, mění svou tíhu. Pro takovou změnu pohybu kosmického tělesa není potřebná energie nemění se jeho hybnost jen rychlost. Tíha není síla, nedá se měřit v Pascalech, ale v kp (kilopondech) proti pružině. Kosmonautika za desítky let neuvedla výsledky ani jediného měření tíhy na jiném kosmickém tělese tímto jednoduchým přístrojem. Je to pochopitelné, neuveřejní přece měření, jehož výsledky neumí vysvětlit. a) Pasivní hmota tělesa m je v jednotkách 1 kg a má etalon v Sévres u Paříže. Kosmické těleso má vždy počet jednotek pasivní hmoty m v kg, odvozený od počtu jednotek aktivní hmoty M převodním součinitelem, dnes 1 m 3 s -2 asi 1, kg. 1 kg na každém kosmickém tělese slouží pro stanovení stejného množství látky. b) Kosmické těleso v absolutním klidu (teoretický stav) má maximální tíhu pasivní hmoty m. Nárazem jiného tělesa získá příkladně rychlost 100ms -1 jeho pasivní hmota m = m.1/100 a zachová svou původní hybnost jen tím, že jeho 1 kilogram = 1 dkg v tíze. Kosmické těleso nemění svůj pohyb působením síly jako v laboratoři, ale střetem s jiným tělesem dojde skokem o kvantum x.ms -1 ke změně rychlostí, ale hybnost pasivní hmoty u sledovaného tělesa se nezmění (známý c) Kosmické těleso v absolutním klidu (teoretický stav) má maximální tíhu pasivní hmoty m, která budí kolem tělesa max. unášivé pole. Aktivní hmota tělesa M budí tíhové pole, pasivní hmota tělesa budí unášivé pole, které způsobuje stačení perihélii oběžnic a unášení celé oběžné soustavy ve směru pohybu centrálního tělesa. Unášivé pole tělesa přenáší také pohyb vnějšího pole na těleso či částici. Rychlé těleso částice má malou tíhu a pasivní hmoty, a tím slabé unášivé pole. Dalším urychlováním částice vnějším polem její tíha a intenzita jejího unášivého pole dále klesá, atd., což je známá skutečnost z mikrokosmu, kde je to mylně přičítáno tomu, že její hmota m při rychlostí světla roste až na nekonečno. d) Výchozím stavem pro ostatní kosmická tělesa je pohybový stav Země, od rotace a oběhu pro stanovení jejích konstantní hybností pasivní hmoty (x.m), a tím jejich tíhy. Důkaz č. I Vývoj planety Země a její tíhy Vývoj naši planety probíhá několik miliard let. Bylo by odvážné tvrdit, že během této doby nedošlo ke změně pohybových parametrů Země v důsledku silných impaktů, z nichž největším mohl být střet s Měsícem. Při silných impaktech došlo ke změně spinu (otáček) či změně kvantové dráhy, stopy na Zemi se zacelily vlivem eroze nebo jsou pod hladinou některého oceánu. Uvedené jevy jsou příčinou změn ve vývoji vegetace a velkých živočichů na Zemi. V permokarbonu tvořily značnou část vegetace ohromné plavuně lepidodendrony o výšce 30 m až 50 m. Obrovité plavuně netvořila pevná dřevina, jakou mají běžné stromy 37

5 smrk, jedle atd., ale měly válec dřeva o průměru cca 1/10 celého kmene, což dle dnešních zkušeností není zárukou pevností kmene tak velkých stromů. Proto dnes existují jen relikty malého vzrůstu, podobně jako u přesliček. Druhou kosmickou katastrofu zaznamenala Země na přelomu druhohor a třetihor, kdy vyhynuly asi tři čtvrtiny dosavadních druhů, a to hlavně velkých vzrůstem, jako dinosauři a jiní. Kosmickou katastrofu podporuje nález neobvykle vysokého procenta iridia mimozemského původu v sedimentech vápence z té doby meteority tohoto prvku obsahují 1000 krát více než zemská kůra. Průvodním jevem kosmické katastrofy na Zemi je dočasné zvýšení objemu prachu ve vzduchu. Nastane pokles teploty a trvalá změna jejího spinu. Nové podmínky způsobí zánik značné části živočichů a vegetace. Tento stav netrvá dlouho, prachová clona se usadí teplota se normalizuje ze semen začnou růst rostliny včetně plavuní a přesliček. V semenech zakódovaný gigantický růst se ovšem dostal do nových tíhových podmínek, které nedovolily ze statického hlediska vyvinout se rostlinám a zvířatům do původní velikosti svých rodičů. Je předpoklad, že by flóra permu a karbonu mohla existovat v podmínkách klimatu deštných pralesů, ale chybí tíha pasivní hmoty Země té doby. Dnes má Země spin den má 24 hod., rychlost bodu na rovníku je 465,12 ms -1 ale příkladně v Permu byla tíha 1 kg pasivní hmoty jen čtvrtinová. Předpokládané pohybové parametry Země v permokarbonu modelová situace Stejná kvantová (oběžná) dráha, spin den 6 hodin rychlost pohybu bodů na rovníku 1853,2 ms -1. Po střetu s kosmickým tělesem klesly skokem otáčky Země na spin den 12 hod rychlost pohybu bodů na rovníku 926,6 ms -1. Když si přiblížíme tuto katastrofu na Zemi a vliv na permskou flóru, koruny obrovitých stromů, včetně vzdušných mas, pokračovaly v setrvačném pohybu rychlostí stovek metrů za vteřinu, protože Země pod nimi se ve skutečnosti zastavila. Všechna pozemská vegetace lehla v jediném okamžiku, o čem svědčí uložení uhelných slojí. Další nepopsatelnou zkázu dovršila voda oceánů, které stejnou setrvačnou rychlostí opustily své břehy a zakryla povalenou vegetaci bahnem. Po katastrofě přizpůsobilo těleso Země svou pasivní hmotu na (m z.2) a tíhu novým podmínkám, kdy kilogram hmoty a plynu měl dvojnásobnou tíhu, ale pasivní hmota m Země si zachovala dřívější hybnost. Samozřejmě, tíha hmoty m p, dřevin, vzduchu a vody byla v permu příkladně jen 0,25 dnešního stavu, což potvrzuje existence plavuní a přesliček, které kvantem změny tíhy už nemohly růst v původní velikosti. Podobným způsobem, na fyzikální bázi, kvůli několikanásobnému přetížení kostry a srdce tlakem krve, vyhynuli v další etapě velicí ještěři. Důkaz č. II Skutečná tíha Slunce jaderná síla Podobnou metodou lze odvodit tíhu Slunce jako jádra soustavy, když vezmeme pohybové parametry Země jako základ tíhy 1 kp jednotky pasivní hmoty 1 kg a celkové hybnosti, která je vždy jednotkou pro porovnání jiných těles. Slunce nemá oběžnou rychlost v os = ms-1 rychlost hmoty Slunce na rotačním poloměru koule 2/5 r v rs = 798,72 ms -1. Rotační rychlost Země na rotačním poloměru koule 2/5r v rz = 186,052 ms -1 Účinek etalonu hmoty 1kg na Slunci od spinu = v rz : v rs = 186,052 ms -1 : 798,72 ms -1 = 0,2329.m z násobek jednotky pasivní hmoty Země. Účinek etalonu hmoty 1kg na Slunci od oběhu v oz : v os = ms -1 : 1ms -1 = m z násobek jednotky pasivní hmoty Země. Celková hybnost etalonu jednotky hmoty 1kg pasivní hmoty na Slunci má od všech pohybů hodnotu 1m s = 0, = 6933,43. kg = etalon 1 kg na Slunci má účinek od hybnosti jako 6933,43 kg na Zemi, přitom má stejné množství látky jako etalon 1 kg. Tíha etalonu pasivní hmoty 1 kg na povrchu Slunce Tíhové zrychlení Slunce g s je dáno 6. zákonem g s = M s : r s 2 = 273,97 ms -2 = g s Z toho tíha etalonu na Slunci 1 kg = g s.1m s = 273,97 ms ,43m z = ,8 kg.ms -2 = skutečná tíha etalonu 1 kg pasivní hmoty na Slunci v kilopondech ,8 kg.ms -2 : 9,8202 kg.ms -2 = ,11 kp. Výsledek u Slunce není nijak překvapivý. Známý jev je v mikrokosmu jaderná síla, = jaderná tíha působící ve hmotě tělesa, v jaderné částici pak je ona potenciální jáma, kde působí v prostoru jen tíhové zrychlení g s = M s : r s2. Gravitační teorie dává na Slunci tíhu 1kg jen 273,97 kgms _2 proti skutečné tíze 1 kg = ,11 kp, která působí tlakem na vnitřní struktury Slunce, a je pravděpodobně zdrojem tepla ne vodík jako jaderné palivo. Skutečná tíha planety Venuše Podobně jako u Slunce má spin Venuše vliv na to,že jde tíhově o jiné těleso s účinkem, než je udáváno,známý poznatek o spinu z atomové fyziky. Do dneška, stejně na řadě jiných kosmických těles, přistály sondy několikrát i zde. Nebylo však zveřejněno ani jedno měření tíhy na jiném kosmickém tělese. Při- 38

6 tom stačí jednoduchý přístroj, siloměr (mincíř), který byl na palubách sond Věněra 8 a 9 jako decelerometr, a který při brzdění sondy atmosférou registroval přetížení cca 170 g. Na povrchu v klidu tyto přístroje zřejmě neukazovaly 0,85 g, ale záhadně měřily růst g po cca 30 min., než sonda zanikla. Neznámý jev, postupná změna pasivní hmoty závaží mincíře v jednotkách přetížení g = cca kp, nebyl publikován stejně jako z jiných těles, Měsíce, Marsu atd. Protože vyznavači gravitace nemohou uvedené důkazy věcně vyvrátit přetížením v g změřeným na jiné planetě, které nesouhlasí s gravitační teorií, tyto údaje se nepublikují. Tíhové zrychlení g v na povrchu Venuše z její aktivní hmoty M v g v = M v : r v 2 = 3, m 3 s -2 : (6, m) 2 = 8,857 ms -2 = g v = konst. Základní pohybové parametry Země : v oz = ms -1 = průměrná oběžná rychlost Země; v rz = 186,052 ms -1 = průměrná rychlost hmoty Země na rotačním poloměru koule 2/5r z Pohybové parametry Venuše : v ov = ms -1 = průměrná oběžná rychlost Venuše; v rv = 0,725 ms -1 = průměrná rychlost hmoty Venuše na rotačním poloměru koule 2/5 r v Účinek etalonu hmoty 1 kg na Venuši od spinu = v rz : v rv = 186,052 ms -1 : 0,725ms -1 = 256,62.m z násobek jednotky pasivní hmoty Země Účinek etalonu hmoty 1 kg na Venuši od oběhu v oz : v ov = ms -1 : ms -1 = 0,85.m z násobek jednotky pasivní hmoty Základní hodnota pasivní hmoty m v na Venuši je součinem dílčích násobků oběhu a rotace m v = 256,62. 0,85 = 218,127.m z Venuše má pasivní hmotu v kg = M v : χ = 3, m 3 s -2 : 6, kg -1 m 3 s -2 = 4, kg známá hodnota, ale pasivní hmota m v Venuše má 218,127.m z jednotek na 1 kg, tedy 4, kg. 218,127.m z = 1, kg pasivní hmota celé planety má účinek v kilogramech. Etalon 1 kg umístěný na Venuši má od zachovaní hybnosti účinek 218,127 kg. 8,857 ms -2 = 1931, kg ms -2 : 9,8202 kg.ms -2 =196,73 kp jeho tíha. Při střetu kosmických těles Země a Venuše byl by účinek vetší než střet se Saturnem známý jev spinu z mikrokosmu v základních fyzikálních jednotkách. úměrou Slunce v téměř dvojnásobné vzdálenosti nemůže zahřát povrch Venuše na 463 C, navíc přes obal mraků, které odrazí značnou část záření, když Slunci bližší Merkur bez atmosféry má jen 427 C. Druhým paradoxem u Venuše je pokles noční teploty na cca 120 dní o pouhých 25 C, když na Merkuru to je 610 C. Z toho lze logicky odvodit, že skutečná teplota povrchu Venuše (438 C) vyvěrá z vnitřního zdroje a ve dne působením Slunce stoupne jen o 25 C. Důkaz III. Unášivé pole kosmického tělesa a částice stáčí perihélia oběžnic Einsteinův vzorec relativity nemá pro úhlovou míru v radiánech 2π ale užívá řady účelových nesystémových koeficientů, jako 6π, c 2, ε a jiných, které jsou otázkou víry, ne principu. Unášivé pole kosmického tělesa (částice) je dáno jeho pohybovým stavem, a tím pasivní hmotou v počtu jednotek x.m z. Intenzita unášivého pole kosmického tělesa částice klesá lineárně se vzdálenosti r od tělesa. Každé těleso vytváří dvě pole, jedno konstantní g volného pádu, které je dáno jeho aktivní hmotou M zákon č. VI, druhé pole, unášivé, je dáno jeho pasivní hmotou x.m rychlé těleso má slabé unášivé pole pomalé těleso silné unášivé pole těleso v klidu maximální pole. Vlastnosti tohoto pole v mikrokosmu je, že jeho prostřednictvím lze vnějším elektromagnetickým polem unášet částici, což je poznatek z atomové fyziky, kdy rychlá částice k urychlení potřebuje silné vnější pole, protože intenzita unášivého pole částice klesá s rychlostí a naopak. Cyklotrony se slabým elm. polem urychlují jen těžké α částice a protony, které podobně jako Slunce mají značnou pasivní hmotu, cca 7000 m, a tím značnou intenzitu svého unášivého pole. Země jako elektron má jen 1 m, a tím malou intenzitu unášivého pole. Pro urychlení elektronů byl sestrojen Betatron, který má v řádech zvýšenou intenzitu elm. pole atd., což je pravý opak teorie relativity, která predikuje růst hmoty m na nekonečno při rychlosti c. Množství látky hmoty m se nemění ani při rychlosti c, jen její pasivní hmota klesá, a tím i tíha a intenzita unášivého pole tělesa částice cca o desítku řádu. Atomová váha prvků hmoty a plynů Venuše je násobkem 218,127 pozemských hodnot za neměnné hustoty látky při obdobné teplotě. Teplota povrchu Venuše 463 C, fyzikálně není způsobena skleníkovým efektem, ale značnými vnitřními tlaky hmoty v jejím tělese (účinek tíhy její pasivní hmoty 196,73 kp = tíha etalonu 1 kg na Venuši). Venuše má střední vzdálenost od Slunce 0,723 AU, rotaci 243 dní, noc zde trvá cca 120 dní, rozdíl mezi denní a noční teplotou je 25 C. Merkur má střední vzdálenost od Slunce jen 0,387 AU, dobu rotace 58,6 dní, denní teplota na přivrácené stráně 427 C, noc na odvrácené straně tvá cca 25 dní při teplotě -183 C. Rozdíl teplot mezi dnem a nocí je zde 610 C. Jednoduchou 39

7 ϕ 100 =ϕ. (D z : D o ). (D o : D r ). 100 = 2, rad. (365,25 dní : 224,705 dní). (224,705 dní : 242,982 dní). 100 = 4, rad = 8,337 8,337 = stáčení perihélia Venuše za sto let od unášivého pole Slunce,změřeno 8,4. Závěr Stáčení perihélia Merkuru unášivým polem Slunce (Pro výpočet jsou použity základní fyzikální jednotky a není potřeba vysvětlovat koeficienty, kvadrupolový moment atd.) Dle důkazu č. I má Slunce m s = 6933,43. m z jednotek pasivní hmoty m z jejíž unášivý účinek klesá lineárně se vzdálenosti; střední vzdálenost Merkuru r m = 5, m ; otočka = střední den Slunce D s = 26,35 dní; rok Země v dnech D z = 365,25; rok Marsu v dnech D m = 87,97 Vzorec unášivého pole za jednu otočku Slunce v radiánech ve vzdálenosti unášeného tělesa ϕ = (m s : r m ). (D s : 2π)=(6933,43 : 5, m). (26,35 : 6,283) = 5, rad úhel stočení unášivého pole za otočku Slunce ve vzdálenosti Merkuru; Za sto roků je úhel ϕ 100 v rad a vteřinách ϕ 100 =ϕ. (D z := D m ).100 = 5, rad. (365,25 : 87,97). 100.= 2, rad = 43,03 43,03 výsledek je úhel, o který Slunce svým unášivým polem stočí perihélium Merkuru za sto let, změřená hodnota = 43,11. Stáčení perihélia Venuše unášivým polem Slunce Venuše má oproti Merkuru a ostatním planetám opačnou, téměř nulovou rotaci. Vzhledem k Zemi je její pasivní hmota a unášivé pole o dva řády větší. Silné unášivé pole Venuše se odvaluje proti unášivému poli Slunce (224,705 dní : 242,982 dní). Údaje: D o = 224,705 dní = doba oběhu Venuše; D r = 242,982 dní = doba rotace Venuše; r v = 1, m = střední vzdálenost od Slunce; D z = 365,25 dní = doba oběhu Země. Otočka = střední den Slunce D s = 26,35 dní. Vzorec je podobný, jako u Merkuru, rozšířený o odvalovaní unášivých polí (D o : D r ): ϕ = (m s : r v ). (D s : 2π)=(6933,43 : 1, m). (26,35 : 6,283) = 2, rad 40 a) Gravitační vzorce zrychlení g = χ. m : r 2 a síly f = χ. m. M : r 2 nejsou zákony, jen Newtonova hypotéza, podle níž se žádné kosmické těleso nepohybuje. Proto je nutné nazývat je v učebnicích jako rovnice Newtonovy hypotézy. Umělým družicím stačí udělit první kosmickou rychlost a jsou na své dráze, která má jen dva body na středním průvodiči společné se vzorcem g = χ. m : r 2 Newtonovy hypotézy, zbytek, to je 100% dráhy, se řídí pohybovými zákony. b) Účinek spinu v tíhovém poli mám ověřen pokusy se setrvačníkem magnetofonu poháněným elektrickým motorkem na rovnoramenné váze z roku 1980, podáno jako přihláška objevu. Rychlost rotující hmoty prstence cca 0,5 kg byla cca 13,5 ms -1, doba běhu byla tři hodiny. Pokles váhy postupně narůstal a trval i po zastavení motorku, kdy se provedlo dovážení -300 mg. Přihláška objevu byla zamítnuta, smetena se stolu tvrzením, že jev způsobilo odpaření vody ve vinutí motorku a elektrický proud. Pasivní hmota m s setrvačníku vyhodnotila, že má jinou hybnost, než původní převzatou od Země. Změna tíhy a zachování hybnosti pasivní hmoty je jev, který nenastane okamžitě ani okamžitě nevyprchá. Země, díky malé výstřednosti, vyrovnává změnu oběžné rychlosti opačnou změnou otáček, délka dne během roku tím kolísá od 14 min do +16 min dle časové rovnice. Přes tento jev má pasivní hmota Země m z během roku malé nevyhodnocené variace tíhy, které zaznamenávají silové gravimetry na observatořích, měřící tíhu zkušebního závaží, ale ty jsou cejchované na zrychlení. Podobné, měřením síly metodou Cavendish χ = 6, m 3 s -2, je měření tíhy pasivní hmoty malých kuliček proti struně. Kde jsou variace tíhy od třetího desetinného místa jejich pasivní hmoty, a tím Země. Variace χ jsou údajně systematickou chybou měření síly, ale u tíhy je to změřená skutečnost variace pasivní hmoty m Země, která se neřídí rychlostí světla, ale jen zachováním hybnosti. Použitá literatura Tíhové pole a dynamika Země; Milan Burša a Karel Péč Základy nebeské mechaniky; Pavel Andrle Encyklopédia astronomie, 1987; Obzor Bratislava Původní práce, autor Dušan Tala, telefon : Objev pohybových vzorců II, IV, V a VI nelze označit za teorii, aniž by tyto vzorce byly věcně popřeny. To platí pro instituce i držitele akademických hodností, opak je pomluva autorského díla dle zákona č. 140/1961 Sb. Šíření této práce tiskem je možné po dohodě s autorem mobil

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Úvod do nebeské mechaniky

Úvod do nebeské mechaniky OPT/AST L09 Úvod do nebeské mechaniky pohyby astronomických těles ve společném gravitačním poli obecně: chaotický systém nestabilní numerické řešení speciální případ: problém dvou těles analytické řešení

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

KEPLEROVY ZÁKONY. RNDr. Vladimír Vaščák. Metodický list

KEPLEROVY ZÁKONY. RNDr. Vladimír Vaščák. Metodický list KEPLEROVY ZÁKONY RNDr. Vladimír Vaščák Metodický list RNDr. V L A D I M Í R V A Š Č Á K Metodický list RNDr. Vladimír Vaščák www.vascak.cz Obsah O aplikaci... 1 Verze pro PC, ipad a Android... 2 1. Keplerův

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby Úvod do gavitace Hlavní body Kepleovy zákony Newtonův gavitační zákon Gavitační pole v blízkosti Země Planetání pohyby Konzevativní pole Potenciál a potenciální enegie Vztah intenzity a potenciálu Úvod

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace Identifikace Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné. Škola ulice, č.p. město PSČ Hodnocení A: (max.

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady: 060207 6..8 Vlnová funkce ředpoklady: 06007 edagogická poznámka: Tato hodina není příliš středoškolská. Zařadil jsem ji kvůli tomu, aby žáci měli alespoň přibližnou představu o tom, jak se v kvantové fyzice pracuje.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: MECHANIKA FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Soustava SI notebook VY_32_INOVACE_01.pdf Datum

Více

Úvod. 1 Převody jednotek

Úvod. 1 Převody jednotek Úvod 1 Převody jednotek Násobky a díly jednotek: piko p 10-12 nano n 10-9 mikro μ 10-6 mili m 10-3 centi c 10-2 deci d 10-1 deka da 10 1 hekto h 10 2 kilo k 10 3 mega M 10 6 giga G 10 9 tera T 10 12 Ve

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Projekt Společně pod tmavou oblohou Projekt Společně pod tmavou oblohou Kometa ISON a populace Oortova oblaku Jakub Černý Společnost pro MeziPlanetární Hmotu Dynamicky nové komety Objev komety snů? Vitali Nevski (Bělorusko) a Artyom Novichonok

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

2. Poloměr Země je 6 378 km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země? Astronomie Autor: Miroslav Randa. Doplň pojmy ze seznamu na správná místa textu. seznam pojmů: Jupiter, komety, Merkur, měsíce, Neptun, planetky, planety, Pluto, Saturn, Slunce, Uran, Venuše, Země Uprostřed

Více

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Podle mateiálu ESO přeložil Rostislav Halaš Úkol: Změřit vzdálenost Země Slunce (tzv. astronomickou jednotku AU) pozorováním přechodu

Více

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI ČÁST I - Ú V O D 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI 2 1 PŘEDMĚT FYZIKY Každá věda - a fyzika bezpochyby vědou je - musí mít definován

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ

pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ pokus č.1 URČUJEME TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ -tíhové zrychlení je cca 9,81 m.s ² -určuje se z doby kyvu matematického kyvadla (dlouhý závěs nulové hmotnosti s hmotným bodem na konci) T= π. (l/g) takže g=π².l/(t²)

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM

ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM ČASOMÍRA ROTAČNÍ ČASY FYZIKÁLNĚ DEFINOVANÉ ČASY JULIÁNSKÉ DATUM Hynčicová Tereza, H2IGE1 2014 ČAS Jedna ze základních fyzikálních veličin Využívá se k určení časových údajů sledovaných jevů Časovou škálu

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO WWW.ASTROPATROLA.CZ hvezdarna.kv@gmail.com telefon 357 070 595 JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU FRANTIŠKA KREJČÍHO V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY Programy hvězdárny

Více

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Soustava SI, převody jednotek

Soustava SI, převody jednotek Variace 1 Soustava SI, převody jednotek Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Co je fyzika, jednotky

Více

Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách

Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách Téma: Fáze Měsíce a planet, zdánlivý pohyb oblohy na planetách Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, Cc Vlivem vzájemné polohy lunce, Země a dalšího tělesa(např. jiné planety nebo Měsíce) dochází k jevu,

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii Mgr. Hana Lakomá, Ph.D., Mgr. Veronika Douchová 00 Tento učební materiál vznikl v rámci grantu FRVŠ F1 066. 1 Základní pojmy sférické trigonometrie

Více

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014 1 2 SLUNCE V dávných dobách měli lidé představu, že Země je středem vesmíru. Pozorováním oblohy, zdokonalováním přístrojů pro zkoumání noční oblohy a zámořskými cestami postupně prosadili názor, že středem

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.)

Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.) PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY A JEJICH OBĚŽNICE MERKUR Základní údaje Vzdálenost od Slunce: 57909175 km (0,38709893 A.U.) Rovníkový poloměr: 2439,7 km Hmotnost: 0,3302e+24 kg Střední hustota: 5,43 g/cm3 Úniková

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Obsahy. Trojúhelník = + + 2

Obsahy. Trojúhelník = + + 2 Obsahy Obsah nám říká, jak velkou plochu daný útvar zaujímá. Třeba jak velký máme byt nebo pozemek kolik metrů čtverečných (m 2 ), hektarů (ha), centimetrů čtverečných (cm 2 ), Základní jednotkou obsahu

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy Michal Kolesa Žádná část této publikace NESMÍ být jakkoliv reprodukována BEZ SOUHLASU autora! Poslední úpravy: 3.7.2010 Úvod Matematicko-fyzikálně-technické

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více