Druhá kapitola. Jsem Ramtha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Druhá kapitola. Jsem Ramtha"

Transkript

1 Druhá kapitola Jsem Ramtha Prošel jsem vším. Ze všeho, co jsem kdy udělal, jsem si odnesl dar moudrosti, a proto tím nikdy nebudu muset projít znovu. Jsem dokonalý a prodělal jsem vše potřebné, abych byl tím, kým jsem. Člověče, jak bys mohl vědět, co je to láska, kdybys nepoznal nenávist? Jak bys mohl vědět, co je to život, kdybys nestál na pokraji smrti? Slunce zapadne i poté, co zemřeš, a ptáci si tě ani nepovšimnou. Nevíš nic, dokud jsi to doopravdy neprožil. RAMTHA 23

2 Ramtha J sem Ramtha neboli Ram. V jazyce mé doby to znamená Bůh. Jsem velký Ram lidu Hindů, první člověk vzešlý z lůna ženy a beder muže, který opustil tuto planetu nanebevstoupením. Přenést se takto do jiné dimenze mne nenaučil člověk; dosáhl jsem toho skrze poznání Boha, jenž žije všude okolo nás. Než jsem dosáhl osvícení, nenáviděl jsem, vraždil, dobýval a vládl lidem. Byl jsem prvním dobyvatelem na této Zemi. Vedl jsem válečné tažení, které trvalo 63 let, a podmanil si tři čtvrtiny tehdy známého světa. Největší bitvu jsem však svedl o sebe sama, když jsem sobě a životu odpustil. Naučil jsem se sám sebe milovat a postupně láskyplně přijmout celý svět. Pak jsem dosáhl osvícení a odešel do prostoru nekonečného bytí. Do jiné dimenze jsem se přenesl před zraky svého lidu na severovýchodní straně hory Indus. Moji lidé více než dva miliony mužů a žen byli směsicí národa Lemurijců, obyvatel Iónie, později přejmenované na Makedonii, a kmene uprchlého ze světadílu zvaného Atlantida. Z mého rodu vzešla dnešní populace Indie, Tibetu, Nepálu a jižního Mongolska. Žil jsem na této Zemi v době před lety. Narodil jsem se zoufalým a negramotným lidem, poutníkům ze země zvané Lemurie, kteří žili ve slumech v Onai, největším přístavním městě v jižní části Atlantidy. Sto let poté se kontinent rozpadl a zaplavila jej voda. Atlantidu obývali lidé vysokého intelektu a s jedinečnými vlohami pro vědecké poznání. Věda byla v jejich době na vyšším stupni než současná, protože Atlanťané začali chápat a využívat principy světla. Věděli, jak je přeměnit na čirou energii pomocí 24

3 toho, čemu říkáte laser. Měli dokonce letadlové lodi se světelným pohonem; byly sice velmi primitivní, ale mohly se pohybovat ve vzduchu i na souši. Také dovedli komunikovat s bytostmi z jiných hvězdných soustav. Hojně využívali technologie a nade všechno uctívali intelekt, a tak se postupně jejich náboženstvím stala věda. Lemurijci byli zcela jiní. Jejich sociální systém spočíval v komunikaci pomocí myšlenek. Neměli natolik vyvinuté technologie, ale zato oplývali duchovní moudrostí a rozuměli neviditelným veličinám tohoto světa. Moji předci uctívali a milovali jakousi neidentifikovatelnou podstatu, něco, co je za Měsícem i hvězdami. Tuto sílu nazývali Neznámý Bůh. Byl to jediný Bůh, jehož Lemurijci vzývali, pročež jimi Atlanťané pohrdali příčilo se jim cokoliv, co nesouviselo s vědeckým pokrokem. V Ramově době, kdy jsem byl malý chlapec, byl život težký a nuzný. Vědecká centra v severní části Atlantidy byla dávno zničena a země pozbyla své dědictví. Při pokusech s cestováním pomocí světla Atlanťané narušovali povrch mraků, které tehdy obklopovaly planetu ještě ve větší míře, než je tomu dnes například u Venuše. Když pronikli stratosférou, nastaly kruté mrazy a přišla velká voda, jež zaplavila většinu území Lemurie a severní části Atlantidy; lidé odtud uprchli na jih země. Bez technologického pokroku život na jihu postupně zprimitivněl. Poté, co severní část kontinentu skončila pod vodou, dostal jižní cíp země původní charakter Atlantidy a dále pustl pod vládou tyranů. Krutovládci lid řídili ne podle republikového, ale nevyvratitelného práva. Podle něj bylo na Lemu- 25

4 Ramtha rijce pohlíženo jako na plevel; měli menší hodnotu než potulný pes. Zkuste si představit, že na vás plivou, močí a umýt se můžete jen svými slzami. Víte, že pes na ulici má lepší stravu než vy, a dychtíte po čemkoliv, jen abyste utišili křeče v břichu. V onajských ulicích bylo častým jevem brutální zacházení s dětmi a bití a znásilňování žen. Atlanťané míjející na ulici hladového Lemurijce si před nosem drželi plátěný ubrousek napuštený v jasmínové nebo růžové vodě považovali nás za páchnoucí bídáky. Byli jsme míň než věci, bezduší, neintelektuální zpustlíci jen proto, že jsme nechápali svět vědy a nerozuměli pojmům jako světlo a plyn. Netíhli jsme k intelektuálnu, a tak z nás udělali otroky pro práci na polích. Někdy v té době jsem se narodil, to byl můj čas. Nechápal jsem, v jakém snu jsem se ocitl. Do světa arogance a stupidity intelektuálů přišel nový člověk. Neviním matku za to, že dodnes nevím, kdo byl můj otec. Neviním ji za naši chudobu ani nevyčítám bratrovi, že jsme neměli stejné otce. Jako malý chlapec jsem přihlížel tomu, jak matku zatáhli na ulici a znásilnili, a pak jsem sledoval, jak v jejím břiše roste nový člověk; věděl jsem, čí je. Byla nešťastná, protože nechtěla, aby na svět přišlo další dítě a trpělo na ulici stejně jako my. Matka byla příliš slabá na to, aby dítě sama porodila, a tak jsem jí musel při porodu pomáhat. Žebral jsem o jídlo, zabíjel psy a divoké ptáky, a protože jsem byl mrštný, po večerech jsem statkářům kradl obilí. Obstarával jsem pro nás potravu a matka kojila mou malou sestřičku. 26

5 Holčička z ní však vysála všechnu její životní sílu; neviním ji za to. Potom dostala průjem, nic v sobě neudržela, a tak také přišla o život. Položil jsem matku a sestru vedle sebe. Nasbíral jsem dříví a položil těla na ně. Pak jsem se odplížil do noci sehnat oheň. Pomodlil jsem se za obě ženy, které jsem tolik miloval, a pak jsem hranici rychle zapálil, aby pach jejich těl neupoutal Atlanťany. Kdyby se na to přišlo, odhodili by je v poušti, kde by padly za oběť hyenám. Když jsem přihlížel, jak se moje matka a sestra spalují v ohni, nenávist vůči Atlanťanům ve mně rostla jako hadí jed a to jsem byl teprve malý chlapec. Když se údolím roznesly zápach a dým, vzpomněl jsem si na Neznámého Boha mého lidu. Nemohl jsem pochopit, jak může být tak nespravedlivý. Proč plodí netvory, kteří tolik nenávidí moje bližní? Co matka a sestra udělaly, že si zasloužily takovou strašnou smrt? Nevinil jsem Neznámého Boha za to, že mě nemá rád ani že nemá v lásce můj národ. Nevinil jsem jej za smrt matky a sestřičky. Nevinil jsem jej z ničeho; já jsem ho nenáviděl. Neměl jsem nikoho; bratra zajal královský místodržící, aby sloužil v zemi později nazvané Persie. Tam ho pro potešení místodržícího sexuálně zneužívali. Měl jsem čtrnáct let, byl jen kost a kůže a v srdci jsem nosil velkou zatrpklost. Rozhodl jsem se vyzvat Neznámého Boha svých předků na souboj za to jediné bych byl ochoten položit život. Byl jsem předurčen ke smrti, ale jako vážený muž. Cítil jsem, že zemřít rukou pouhého člověka by pro mne nebyl dostatečně důstojný odchod ze světa. 27

6 Ramtha Na vzdáleném horizontu se tyčila obrovská hora; bylo to tajemné místo. Napadlo mě, že kdyby existoval Bůh, určite by bydlel tam nad námi všemi, stejně jako nad námi sídlili vládci naší země. Kdyby se mi tam podařilo vylézt, říkal jsem si, mohl bych se setkat s Bohem svých předků a ukázat mu, jak ho nenávidím za jeho nespravedlnost vůči mému lidu. Opustil jsem chatrč, v níž jsem přebýval, a vydal se na několikadenní putování k hoře. Živil jsem se kobylkami, mravenci a kořínky, které jsem cestou našel. Konečně jsem vystoupal na bělající se vrcholek zahalený do oblak a byl jsem rozhodnutý utkat se s Neznámým Bohem. Zvolal jsem: Jsem člověk, proč tedy nemám žádnou důstojnost? Žádal jsem po něm, aby mi ukázal svou tvář, ale on mne ignoroval. Klesl jsem k zemi, usedavě se rozplakal a stékající slzy mi zamrzaly na tváři. Když jsem vzhlédl, spatřil jsem před sebou tajemnou ženu s obrovským mečem. Řekla mi: Ó, Rame, ty, jehož duše je zlomená, tvé modlitby byly vyslyšeny. Vezmi si tento meč a ovládni sám sebe! Ani jsem nestačil zamrkat a byla pryč. Ovládnout sám sebe? Nedovedl jsem otočit ostří proti sobě a zabít se; vždyť jsem ani nedosáhl na rukojeť. Přesto jsem se tím úžasným mečem cítil být poctěn. Přestal jsem se třást zimou a konečně pocítil teplo. V místě, kam dopadly mé slzy, vyrostla rostlina tak sladké vůně a krásné barvy, že jsem ihned věděl, že to je květina naděje. Sešel jsem z hory s mečem v ruce. Tento den byl v historii hindského lidu zaznamenán jako Strašný den Rama. Na horu vystoupil chlapec, ale vrátil se muž. Už jsem nebyl slabý na těle, byl jsem Ram 28

7 v každém smyslu slova mladý muž vyzařující odvahu, s mečem delším, než je on sám. Jen pomalu jsem si začínal uvědomovat svou novou existenci a nikdy jsem nepřišel na to, proč se mi ten podivuhodný meč najednou zdál tak lehký; bez problémů jsem jej unesl, ačkoliv by se na jeho rukojeť vešlo devět rukou. Vrátil jsem se do Onaie. Před městem jsem spatřil starou ženu, stála v poli a při pohledu na mne si stínila oči. Zakrátko všichni rolníci přestali pracovat a všechno se zastavilo. Vozy zabrzdily, pár oslů zahýkalo a pak celé pole ztichlo. Nato lidé popadli své skromné nástroje a rozběhli se ke mně, rozhodnuti následovat mne do města. Žádal jsem Atlanťany, aby otevřeli sýpky, aby se mí lidé mohli najíst. Místo toho mi naplivali do tváře. A tak jsme za trest srovnali Onai se zemí. Naši vládcové nebyli na souboj vůbec připraveni, snadno jsme je tedy přemohli. Vybrali jsme sýpky a pak město zapálili. Ani mne nenapadlo, že bych to neměl dělat v tu chvíli mne nezajímalo, jestli zemřu nebo budu žít; už jsem neměl pro co. Když masakr skončil a oheň uhasl, stále jsem uvnitř cítil velkou bolest; moje nenávist ještě nebyla ukojena. Utekl jsem od lidí, abych se ukryl v horách, ale oni běželi za mnou, ačkoliv jsem je proklínal, plival po nich a házel na ně kameny. Ram, Ram, Ram, Ram, skandovali, v rukách třímali své pracovní nástroje a obilí svázané do plátna a před sebou hnali ovce a kozy. Křičel jsem za nimi, ať mě nechají na pokoji a vrátí se domů. Oni však šli pořád za mnou už neměli žádný domov. Jejich domovem jsem byl já. 29

8 Ramtha Trvali na tom, že mě budou následovat, kamkoliv půjdu. Nakonec jsem všechny ty ubohé bytosti nejrůznějšího druhu shromáždil a vytvořil z nich armádu, svůj lid. Lidé to byli skvělí, ale vojáci? To težko. Od té doby však velkolepé Ramovo vojsko rostlo a sílilo samo. Jen na samém počátku čítaly jeho řady téměř tisíc členů. Stal jsem se jejich velitelem. Byl jsem barbar, který pohrdal lidskou tyranií, nenáviděl jsem a bojoval a byl jsem plně odhodlán zemřít. Neměl jsem strach ze smrti jako většina mých mužů, protože jsem chtěl odejít se ctí. Neznal jsem strach. Znal jsem jen nenávist. Když vedete vojsko sami a nemáte nikoho po svém boku, jen dav za sebou, nutně musíte být šílení. Pohání vás nesmírná síla zvaná nenávist. Toužil jsem skonat pod rukama toho nejdůstojnějšího nepřítele, pokud by mi jen prokázal tu čest. Vybíral jsem si ty nejváženější protivníky. Ale jak víte, kde není strach, tam je vítězství. Stal jsem se tedy velkým dobyvatelem. Přede mnou žádní dobyvatelé nežili, pouze tyrani. Stvořil jsem válku. Byl jsem prvním dobyvatelem na planetě. Přede mnou neexistoval žádný odboj proti aroganci Atlanťanů. Já jsem jej stvořil. Ve svém nepřátelství a touze jít za tím, co cítím, jsem se stal něčím, co by se dalo nazvat velikánem. Víte, co je to hrdina? Já jsem jím byl. Hrdina zachraňuje životy a ukončuje příkoří, a nejenže je ukončuje, on je také vytváří. Chtěl jsem se utkat se všemi podobami tyranie a také se mi to dařilo, přičemž jsem se postupně stal jedním z těch, kterými jsem pohrdal. Hnala mne touha vyplenit násilí a získat pro svůj lid větší respekt. Všechny bitvy a války nás posilova- 30

9 ly; křižovali jsme zeměmi, osvobozovali lidi, moje armáda postupně rostla a legenda o velkém Ramovi se šířila do všech stran. Byl jsem negramotný divoch, nevychované stvoření s obhroublým vystupováním. Deset let jsem táhl proti nevinným a prosekával si cestu řadou zemí, až mě jednou protivníci probodli velkým mečem. Pokud by ho ve mně nechali, mohl jsem přežít, ale oni ho vytáhli, aby se ujistili, že vykrvácím. Sledoval jsem, jak z mého těla na neposkvrněnou mramorovou podlahu odtéká řeka života, šarlatově rudý proud mé krve. Jak jsem tak ležel na studené zemi a sledoval, jak ze mě vytéká krev, uslyšel jsem hlas. Říkal mi: Vstaň, vstaň! Pomalu jsem zvedl hlavu. Pohnul jsem levou nohou a vyrovnal ji. Pak jsem sebral všechnu svou sílu, zarazil pěst do krvácející rány a vstal. Stál jsem tam, z úst se mi řinula krev a přes prsty stékala až k nohám. Protivníci, kteří si nyní byli jisti, že jsem nesmrtelný, se dali na útěk. Moji vojáci mezitím pokračovali v obléhání města a do základu je nechali vyhořet. Nikdy nezapomenu na hlas, který mne přinutil vstát a nedovolil mi zemřít. Rozhodl jsem se najít toho, kdo ke mně promluvil. Svěřili mě na starosti ženám z mého lidu. Hruď mi obložily obklady napuštenými páchnoucí mastí. Byl jsem jim vydán napospas v celé své nahotě. O samotě jsem nemohl ani vykonat potřebu, což bylo velmi ponižující. Do dnešních dnů jsem přesvědčen, že smrduté obklady neměly napomáhat mému uzdravení, spíš odporné aroma, jež jsem vdechoval, mě mělo udržet při životě. Abych přežil, musel jsem během léčby hodně slevit ze své hrdosti i nenávisti. 31

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal

Dětská ilustrovaná. Starý a Nový zákon. Jana Eislerová a Martina Drijverová. Ilustroval Antonín Šplíchal Dětská ilustrovaná bible Starý a Nový zákon Jana Eislerová a Martina Drijverová Ilustroval Antonín Šplíchal biblické příběhy Starý zákon Jak Bůh stvořil svět Na počátku všeho bylo jen temno a prázdnota,

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

POHLED DO VĚČNOSTI. IAN McCORMACK

POHLED DO VĚČNOSTI. IAN McCORMACK POHLED DO VĚČNOSTI IAN McCORMACK Tato knížečka je šířena zdarma a můžete si ji stáhnout v elektronické podobě již v několika jazycích z webové stránky Iana McCormaka: www.aglimpseofeternity.org Překlad:

Více

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely.

APOŠTOL VÍRY. Smith Wigglesworth 1859-1947. Bennie Blount Ministries International. This work is in the Public Domain. Copy Freely. APOŠTOL VÍRY Smith Wigglesworth 1859-1947 Bennie Blount Ministries International This work is in the Public Domain. Copy Freely. Tato kniha je MAJETEK VEŘEJNOSTI. Kopírujte volně. www.bennieblount.org

Více

Copyright Vanessa Dargomm, 2003

Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Vanessa Dargomm Horský Štít Mystický román Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Tato kniha je dostupná na www stránkách Vzestupu (http://vzestup.stesticko.cz/). Je možné ji volně rozšiřovat za předpokladu,

Více

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter

BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA. Mary K. Baxter BOŽÍ ZJEVENÍ PEKLA Mary K. Baxter Předmluva Marcus Bach prohlásil, že knihy jsou často považovány za myšlenkové děti, a je tomu skutečně tak. Podobně jako sourozenci, děti z masa a krve, zrození cílevědomě,

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

7) JEDEN Z NÁS. Případ z epidemií zánětu spojivek. Bručko nalezne kristovský způsob, jak nabídnout indiánům pomoc a přitom je neznásilnit neznámými

7) JEDEN Z NÁS. Případ z epidemií zánětu spojivek. Bručko nalezne kristovský způsob, jak nabídnout indiánům pomoc a přitom je neznásilnit neznámými Orientace v knize: 1) SETKÁNÍ S BOHEM. (Bůh se nám stane osobním, když se s ním osobně setkámestr. 15). Boží síla ke změně jednání. Nepochopení od těch, kdo setkání neprožili - str. 202). Poslání. Bůh

Více

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com

Emmanuel Eni. Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com 1 Emmanuel Eni Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. Přeloženo z: www.spiritlessons.com Překlad: Lubomír Zimmer Úprava F. P. 2011: www.knihy.own.cz 2 O b s a h Kapitola

Více

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8

Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 VELIKONOCE Obsah: 1. Velikonoce Svátky jara a folklóru?...2 2. Velikonoce Jen historická událost?...4 3. Velikonoce Bůh přichází k nám!...8 4. Velikonoce Kdo je Ježíš Kristus?...12 5. Velikonoce Zázrak

Více

Výslovnost kouzelných formulí

Výslovnost kouzelných formulí Necronomicon Pravděpodobně nikdy neexistovala doba, ve které by některé skupiny nebo kultovní společnosti nestřežily tajnou vědu. V Necronomiconu se nacházejí poznámky o existenci podobného kultu mezi

Více

Tereza Blinková Liberec

Tereza Blinková Liberec Tereza Blinková Liberec Vampýr Tobiáš Narodil jsem se ve třináctém století a první, co jsem v životě spatřil, byla tma. To si sice nepamatuji, ale říkali to moji rodiče. Matka mě porodila v jeskyni, protože

Více

Verze 1.0 z 3. 9. 2012.

Verze 1.0 z 3. 9. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Sedm sebevražd tak, jak bylo publikováno Martinem Koláčkem v roce 2000 (KOLÁČEK, Martin. Sedm sebevražd. 1. vyd. Praha, [2000]. 117 s.). Text a obálka díla (Martin Koláček:

Více

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i navěky." Židům 13:8

Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i navěky. Židům 13:8 1 Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i navěky." Židům 13:8 Semone (Mlčící) Zlomený a vylitý Cesta Korejce s Ježíšem Ki Dong Kim V podání Jimi Millera Biblické citace jsou uvedeny podle Starého zákona

Více

BUDUJTE MOUDŘE BUDUJ MOUDŘE!

BUDUJTE MOUDŘE BUDUJ MOUDŘE! ISLÁMSKÉ PŘÍBĚHY PŘELOŽIL KOLEKTIV SESTER V ISLÁMU 1 PŘÍBĚH O ÚMYSLECH Jednou se jeden muž rozzlobil, když uviděl lidi uctívat strom. Popadl sekeru s úmyslem pokácet ten strom. Po cestě však potkal šejtána

Více

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet

Únos na planetu Thiaoouba. Michel Desmarquet Únos na planetu Thiaoouba Michel Desmarquet Může zdát jako pohádka, ale přečtěte si všechno a poznáte spoustu moudrosti. Pokud by to bylo všechno jen vymyšlený příběh, je naplněn pozoruhodným starobylým

Více

Selvarajan YESUDIAN. Sebevýchova jógou

Selvarajan YESUDIAN. Sebevýchova jógou Selvarajan YESUDIAN Sebevýchova jógou Selvarajan Yesudian: Selbsterziehung durch Yoga Překlad byl pořízen podle 2. vydání z roku 1969, Copyright 1961 by Verlag Eduard Fankhauser Zielbrücke (Thielle NE)

Více

Svědectví z kázání Davida Hogana.

Svědectví z kázání Davida Hogana. FUEGO DE DIOS Svědectví z kázání Davida Hogana. Dočtete se o mocném probuzení mezi horskými kmeny v Mexiku, které trvá dodnes. Také se dočtete, že toto probuzení je výsledkem vytrvalého hledání Božího

Více

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího

Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Kenneth E. Hagin: Autorita věřícího Přeloženo z angličtiny Překládáno bylo z amerického vydání The Believer's Authority, Second Edition, Second Printing 1985 ISBN 0-89276-406-6 (C)1984 RHEMA Bible Church

Více

Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle

Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle Autorka: Enahma Překlad: Lupina Bety: Marci, Jituš Banner: MagicLady 1 Úvodem Rating: T (13+) Počet kapitol: 16 Odkaz na originál: www.fanfiction.net/s/1252201/1/happy_days_in_hell

Více

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková O Honzově štěstí Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA ilustrace: Sandra Hrachová jazyková korektura: Monika Košťáková Pro čtenáře všech věků a velikostí. David Zonyga, 2014 www.pohadkynovyvek.cz

Více

Hledání pavučiny. Anna Šochová

Hledání pavučiny. Anna Šochová Hledání pavučiny Anna Šochová Pojďme se podívat do dalekých krajů a minulosti, snad podobné předislámské Persii. Mísí se tu dědictví dávných kultur, pověr, zvyků a magie a vzývání mnoha božstev. Tu a tam

Více

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví)

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) JAMES REDFIELD Tuto knihu věnuji Megan d Ielly, jejichž generace se musí rozvíjet vědomě. PODĚKOVÁNÍ V historii evoluce duchovního vědomí se setkáváme

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více