Otevřené výzvy OP PIK listopad 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevřené výzvy OP PIK listopad 2016"

Transkript

1 Otevřené výzvy OP PIK listopad 2016 Adresát reportu Vypracoval Martin Dítě ze společnosti GRANT ADVISOR, spol. s r. o. Nabízíme pomoc s přípravou dotační žádosti a podporu při realizační fázi projektu včetně výběrových řízení - v rámci prvních výzev níže uvedených programů OPPIK dosahujeme téměř 100% úspěšnost. Naše politika vztahu ke klientovi je u většiny dotačních výzev založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, platíte nám pouze stanovený symbolický paušál. Protože na trhu dotačního jsme 17 let přehled našich referencí garantuje kvalitu nabízených služeb. Pro domluvení podmínek spolupráce při přípravě a realizaci projektů pište prosím na nebo volejte na Obsah Otevřeno pro podávání žádostí... 2 OP PIK - PO 1 Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (2. výzva)... 2 OP PIK - PO 1 Partnerství znalostního transferu (2. výzva)... 5 OP PIK - PO 1 Potenciál (3. výzva)... 9 OP PIK - PO 1 - SC Inovační vouchery (1. výzva) OP PIK - PO 1 - Spolupráce Klastry (3. výzva) OP PIK - PO 2 Marketing (2. výzva) OP PIK - PO 2 Nemovitosti (2. výzva) OP PIK - PO 2 Školící střediska (2. výzva) OP PIK - PO 2 Technologie (4. výzva) OP PIK - PO 2 Technologie (5. výzva - pro začínající podniky) OP PIK - PO 3 Smart grids II. Přenosové sítě (2. výzva) OP PIK - PO 4 ICT a sdílené služby (2. výzva - Budování a modernizace datových center) OP PIK - PO 4 ICT a sdílené služby (2. výzva - Tvorba nových IS / ICT řešení) Strana 1 z celkových 59

2 OP PIK - PO 4 ICT a sdílené služby (2. výzva - Zřizování a provoz center sdílených služeb) OP PIK - PO 4 ICT a sdílené služby (3. výzva - pro začínající podniky) Otevřeno pro podávání žádostí OP PIK - PO 1 Inovace - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (2. výzva) Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sumář dotace: Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví. Žadateli jsou malé nebo střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy. Status programu Otevřeno pro podávání žádostí Uzávěrka příjmu žádostí Maximální příspěvek: Kč Minimální příspěvek: Kč Klíčová kriteria: Žadatelé: Podnikatelské subjekty - malé nebo střední podniky (obchodní společnosti a družstva nebo zemědělští podnikatelé). Veřejné výzkumné instituce. Vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání. Podporované aktivity: Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě vynálezů/patentů. Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě ochranných známek. Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě užitných vzorů. Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě průmyslových vzorů. Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03). Strana 2 z celkových 59

3 Způsobilé výdaje: Finanční kritéria: Plánovaná alokace výzvy: Kč Forma podpory: dotace ex-post Minimální výše dotace: Kč Maximální výše dotace: 1 mil. Kč Míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů (malý a střední podnik, veřejná výzkumná instituce, vysoká škola) Způsobilé výdaje: Služby oprávněných zástupců. Překlady. Správní poplatky. Nezpůsobilé výdaje: DPH, pokud je příjemce plátcem DPH. Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. Splátky půjček a úvěrů. Sankce a penále. Výdaje na záruky, pojištění, úroky, kursové ztráty, celní poplatky. Omezení: Cílové území: celá ČR mimo hlavního města Prahy Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti je sídlo příjemce, případně adresa pracoviště příjemce, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl. Termín zahájení projektu: náklady jsou způsobilé po podání žádosti o podporu Nejzazší termín pro ukončení projektu: Každý žadatel může za celé programovací období předložit pouze jednu žádost o podporu, v rámci které může podat libovolný počet žádostí o platbu. Příjemce je povinen po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu. Další informace: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spadá pod cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace obsahuje následující programy: Inovace Potenciál Pre-commercial public procurement Strana 3 z celkových 59

4 Aplikace (Aplikovaný výzkum - TIP2) Proof-of-concept Partnerství znalostního transferu Spolupráce Služby infrastruktury Inovační vouchery Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. Cílová skupina: Malé a středníky podniky. Veřejné výzkumné instituce. Vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání. Indikátory (povinné k výběru): Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi Počet nových udělených patentů a dalších práv ochrany průmyslového vlastnictví z toho v zahraničí Počet přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví z toho v zahraničí. Indikátory (povinné k naplnění): Počet nových udělených patentů a dalších práv ochrany průmyslového vlastnictví Počet přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Příjemce je povinen před vyhlášením každého výběrového řízení zaslat poskytovateli podpory zadávací dokumentaci. Požadované dokumenty při předložení žádosti o platbu: Zveřejnění přihlášky vynálezu/patentu. Patentová listina, popř. výpis z databáze patentů. Potvrzení o zápisu ochranné známky, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru do rejstříku. Řídícím orgánem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které ve spolupráci s Agenturou CZECHINVEST provádí hodnocení a výběr projektů. Žádost se vyplňuje v informačním systému KP14+. Strana 4 z celkových 59

5 Zdroj a více informací: Užitečné kontakty: sekretariát Tel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor koordinace strukturálních fondů Na Františku 32 Praha CZE Zelená informační linka Tel: , CzechInvest Štěpánská 15 Praha CZE Martin Dítě, Ing. Tel: GRANT ADVISOR Vrchlického sad 4 Brno Česká republika OP PIK - PO 1 Partnerství znalostního transferu (2. výzva) Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sumář dotace: Výzva je zaměřena na rozvoj partnerství mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podniky nemají přístup. Žadateli jsou malé a střední podniky a výzkumné organizace. Status programu Otevřeno pro podávání žádostí Uzávěrka příjmu žádostí Maximální příspěvek: Kč Minimální příspěvek: Kč Klíčová kriteria: Žadatelé: Malé a střední podniky a výzkumné organizace (fyzická osoba podnikající, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, nadace a nadační fond, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, ústav, družstvo, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková organizace ze zákona, státní příspěvková organizace ostatní, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, organizační složka zahraničního nadačního fondu, Strana 5 z celkových 59

6 organizační složka zahraniční nadace, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, odštěpný závod, vysoká škola, školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, městská část hlavního města Prahy, zahraniční spolek, mezinárodní nevládní organizace, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční pobočný spolek). Jako žadatel vždy vystupuje podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem. Podporované aktivity: Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště. Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku: Zlepšení výrobních procesů. Vývoj či inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb. Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace. Podporováno není partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a podnikem, které neodpovídá definici znalostního transferu (smluvní výzkum, poradenská činnost, výrobní aktivity). Udržitelnost projektu: Příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu a zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pořízený z poskytnuté dotace, po dobu 5 let od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce. Způsobilé výdaje: Finanční kritéria: Alokace výzvy: Kč Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč Maximální výše dotace: 3,5 mil. Kč Míra podpory: max. 70 % ze způsobilých výdajů Forma financování: ex post V případě MSP bude poskytována dotace pouze v režimu de minimis. Způsobilé výdaje pro MSP: Hardware a sítě. Stroje a zařízení. Software a data. Mzdy a pojistné. Cestovné. Způsobilé výdaje pro znalostní organizaci: Strana 6 z celkových 59

7 Mzdy a pojistné. Cestovné. Semináře, workshopy. Služby expertů. Přístup k informacím, databázím. Nezpůsobilé výdaje: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH. Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. Splátky půjček a úvěrů. Sankce a penále. Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Leasing. Výdaje spojené s administrací projektu. Výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky. Omezení: Cílové území: celá ČR kromě hlavního města Prahy Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Vymezení zvýhodněných regionů: projekt bude realizován v okresech vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR Každý žadatel může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt na jedno IČ. Realizace projektu může být zahájena nejdříve v den podání žádosti o podporu. Doba realizace projektu: nejdéle 3 roky (max. do ) Příjemce může rozdělit realizaci projektu na jednotlivé etapy, z nichž žádná nesmí být kratší než 3 měsíce. Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE (C 10, 11, 13 33; E 38.32; J 62, jako vedlejší výstupy pak M 71.2, 72, 73.2, 74.1 S ). Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze 1 Smlouvy o ES. Zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura. Další informace: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spadá pod cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Prioritní osa č. 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace obsahuje tyto programy: Inovace Potenciál Strana 7 z celkových 59

8 Pre-commercial public procurement Aplikace (Aplikovaný výzkum - TIP2) Proof-of-concept Partnerství znalostního transferu Spolupráce Služby infrastruktury Inovační vouchery Program Partnerství znalostního transferu je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Cílová skupina: Malé a střední podniky, výzkumné organizace. Indikátory (povinné k výběru): Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi. Indikátory (povinné k naplnění): Počet realizovaných transferů technologií a znalostí do praxe. Povinné přílohy: Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období, nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemi sídla své pobočky. Formulář finanční analýzy. Podnikatelský záměr dle povinné osnovy. Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru. Prohlášení k žádosti včetně de minimis. Potvrzení znalostní organizace o účasti na projektu podepsané osobou oprávněnou jednat za znalostní organizaci. Řídícím orgánem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace provádí hodnocení a výběr projektů. Žádost se vyplňuje v informačním systému KP14+. Strana 8 z celkových 59

9 Zdroj a více informací: Užitečné kontakty: sekretariát Tel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor koordinace strukturálních fondů Na Františku 32 Praha CZE Martin Dítě, Ing. Tel: GRANT ADVISOR Vrchlického sad 4 Brno Česká republika informace o způsobu poskytování konzultací Tel: Agentura pro podnikání a inovace Obecný kontakt Žitna 18 Praha CZE OP PIK - PO 1 Potenciál (3. výzva) Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sumář dotace: Výzva je zaměřena na zakládání a nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Žadateli jsou podnikatelské subjekty - vlastníci a provozovatelé infrastruktury. Status programu Otevřeno pro podávání žádostí Uzávěrka příjmu žádostí Maximální příspěvek: Kč Minimální příspěvek: Kč Klíčová kriteria: Žadatelé: Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky) - vlastníci a provozovatelé infrastruktury (fyzická osoba tuzemská, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, nadace, nadační fond, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, ústav, družstvo, státní podnik, národní podnik, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková organizace ze zákona, státní příspěvková organizace ostatní, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod Strana 9 z celkových 59

10 zahraniční právnické osoby, organizační složka zahraničního nadačního fondu, organizační složka zahraniční nadace, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, odštěpný závod, veřejná / státní vysoká škola, školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, dobrovolný svazek obcí, obec, kraj, městská část hlavního města Prahy, zahraniční spolek, mezinárodní nevládní organizace, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční pobočný spolek). Podporované aktivity: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. Podporovanými aktivitami nejsou: Prostá obnova majetku. Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami. Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým. Výrobní aktivity. Udržitelnost projektu: Příjemce je povinen zachovat investice po dobu nejméně 5 let od poslední přijaté platby na účet příjemce. Způsobilé výdaje: Finanční kritéria: Alokace výzvy: Kč Minimální výše dotace: 2 mil. Kč Maximální výše dotace: 75 mil. Kč Míra podpory: max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů (u projektů s nadměrnou hodnotou způsobilých výdajů žádajících max. částku dotace bude tato alikvotně snížena) Forma financování: ex post Způsobilé výdaje: Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší. V případě pořízení majetku spadajícího do ostatního nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, musí subjekty, které nesplňují definici MSP, pořídit majetek, který je nový (nebyl odepisován). Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu). Náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt. Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu. Strana 10 z celkových 59

11 Nezpůsobilé výdaje: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH. Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. Splátky půjček a úvěrů. Sankce a penále. Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací. Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou. Výdaje spojené s administrací projektu. Výdaje na nákup nemovitostí, pokud osoba nakupující nemovitost je, či dva roky před podáním žádosti byla osobou personálně či ekonomicky propojenou s osobou prodávající nemovitost. Výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky. Leasing. Omezení: Územní zaměření: území ČR, mimo hlavního města Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro MSP 4 mil. Kč, v případě velkých podniků 10 mil. Kč. Doba realizace projektu: max. 3 roky od skutečného zahájení projektu Nejzazší termín pro ukončení projektu: Další informace: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spadá pod cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Jedná se o prioritu č. 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace. Tato priorita obsahuje tyto programy: Inovace Potenciál Pre-commercial public procurement Aplikace (Aplikovaný výzkum - TIP2) Proof-of-concept Partnerství znalostního transferu Spolupráce Služby infrastruktury Inovační vouchery Cílem programu Potenciál je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Indikátory (povinné k výběru): Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech. Strana 11 z celkových 59

12 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV ženy Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi. Indikátory (povinné k naplnění): Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků. Hodnotící kritéria: Vylučovací kritéria. Připravenost žadatele k realizaci projektu (max. 15 bodů) Potřebnost a relevance projektu (max. 68 bodů) Specifická kritéria (max. 5 bodů) Hospodárnost rozpočtu (max. 12 bodů). Projekt může získat max. 100 bodů, minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií a schválení projektu je 60. Povinné přílohy k žádosti: Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období. Vyplněný formulář finanční analýzy. Prohlášení k žádosti bez de minimis. Dokument Znalecký posudek na nákup pozemků, budov, know-how a unikátní technologie (pokud si příjemce dotace nárokuje takový způsobilý výdaj do rozpočtu projektu). Podnikatelský záměr dle povinné osnovy. Položkový rozpočet na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS/atd. Souhrnný kumulativní rozpočet projektu. Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru. Dokument o provedeném průzkumu VaV kapacit, ze kterého bude patrné, zda v okolí existuje či neexistuje obdobná kapacita. Řídícím orgánem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro podnikańí a inovace provádí hodnocení a výběr projektů. Žádost se vyplňuje v informačním systému KP14+. Strana 12 z celkových 59

13 Zdroj a více informací: Užitečné kontakty: sekretariát Tel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor koordinace strukturálních fondů Na Františku 32 Praha CZE Martin Dítě, Ing. Tel: GRANT ADVISOR Vrchlického sad 4 Brno Česká republika informace o způsobu poskytování konzultací Tel: Agentura pro podnikání a inovace Obecný kontakt Žitna 18 Praha CZE OP PIK - PO 1 - SC Inovační vouchery (1. výzva) Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sumář dotace: Výzva je zaměřena na nákup poradenských expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a na podpůrnou činnost subjektů inovační infrastruktury. Žadatelé mohou být malé a střední podniky. Status programu Otevřeno pro podávání žádostí Uzávěrka příjmu žádostí Maximální příspěvek: Kč Minimální příspěvek: Kč Klíčová kriteria: Žadatelé: Malé a střední podniky. Podporované aktivity: Strana 13 z celkových 59

14 Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP. Podporovány nejsou: Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží. Marketing, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, osobní náklady, sociální inovace, nákup majetku. Udržitelnost: Příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu uvedeném v Rozhodnutí po dobu 3 let od poslední přijaté platby dotace na účet příjemce. Způsobilé výdaje: Finanční kritéria: Na výzvu bylo vyčleněno: Kč Minimální výše dotace: Kč Maximální výše dotace: Kč Míra podpory projektu může dosáhnout max. 75 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje: Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací (zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků průmyslový, produktový, konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví). Nezpůsobilé výdaje: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH. Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. Splátky půjček a úvěrů. Sankce a penále. Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Leasing. Strana 14 z celkových 59

15 Omezení: Cílové území: celá ČR mimo hlavního města Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Každý žadatel (jedno IČ) může v rámci výzvy předložit maximálně 3 projekty. Doba realizace projektu: max. 24 měsíců Termín ukončení projektu: max. do Nebudou podporovány projekty, jejich výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky - zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03). Další informace: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spadá pod cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace obsahuje následující programy: Inovace. Potenciál. Pre-commercial public procurement. Aplikace (Aplikovaný výzkum - TIP2). Proof-of-concept. Partnerství znalostního transferu. Spolupráce. Služby infrastruktury. Inovační vouchery. Cílem programu Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Cílová skupina: Malé a střední podniky. Kritéria přijatelnosti (vylučovací): Žadatel splňuje podmínky výzvy. Žadatel se nenachází aktuálně ve stavu insolvence, konkurzu, likvidace, úpadku apod. Projekt odpovídá cílům programu a výzvy. CZ NACE projektu je v souladu s výzvou. Výše požadované dotace činí minimálně Kč a maximálně Kč. Míra požadované dotace činí maximálně 75 % způsobilých výdajů projektu. Podnikatelský záměr obsahuje pouze způsobilé výdaje. Strana 15 z celkových 59

16 Předmět poskytnutí služby je v Podnikatelském záměru popsán dostatečně konkrétně a srozumitelně. Dle informací v Podnikatelském záměru lze předpokládat, že jsou poskytnuté služby pro žadatele nové, nejsou běžně dostupné. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně popsal způsob využití a přínos poskytnuté služby pro své podnikání. Žadatel v Podnikatelském záměru dostatečně vysvětlil, jak získaná služba posílí jeho konkurenceschopnost. Získaná služba bude využitelná žadatelem udržitelným způsobem. Projekt splňuje zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Podnikatelský záměr koresponduje s Nabídkou poskytnutí služby. Žadatel je oprávněn k datu podání plné žádosti přijímat další podpory de minimis (není u něj překročen limit EUR za 3 účetní období). Indikátory povinné k výběru: Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi. Indikátory povinné k naplnění: Inovační vouchery. Povinné přílohy žádosti: Nabídka poskytnutí služby, obsahující cenovou kalkulaci předmětu služby. Podnikatelský záměr. Další dokumenty (smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího financování projektu pokud jsou relevantní). Řídícím orgánem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Hodnocení a výběr projektů provádí Agentura CZECHINVEST. Žádost se vyplňuje v informačním systému KP14+. Zdroj a více informací: Užitečné kontakty: sekretariát Tel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor koordinace strukturálních fondů Na Františku 32 Praha CZE Martin Dítě, Ing. Tel: GRANT ADVISOR Vrchlického sad 4 Brno Česká republika Strana 16 z celkových 59

17 OP PIK - PO 1 - Spolupráce Klastry (3. výzva) Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sumář dotace: Program je zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Žadateli mohou být malé a střední podniky a výzkumné organizace. Status programu Otevřeno pro podávání žádostí Uzávěrka příjmu žádostí Maximální příspěvek: Kč Minimální příspěvek: Kč Klíčová kriteria: Žadatelé: Malé a střední podniky. Výzkumné organizace. Příjemce podpory musí být složen minimálně z 15 na sobě nezávislých členů (minimálně 60 % všech členů musí být tvořeno malými a středními podniky) a členem klastru musí být alespoň jedna organizace pro výzkum a šíření znalostí. Podporované aktivity (aktivita a): Kolektivní výzkum projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet. Podporované aktivity (aktivita b): Sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporované aktivity (aktivita c): Internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. Podporované aktivity (aktivita d): Rozvoj klastrové organizace aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking, apod. Nepodporované aktivity: Strana 17 z celkových 59

18 Aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh. Projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem. Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží. Udržitelnost projektu: Příjemce musí aktivity vykonávat a podpořený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zachovat minimálně po dobu 5 let od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce. Způsobilé výdaje: Finanční kritéria: Rozpočet výzvy: 410 mil. Kč. Minimální příspěvek: 500 tis. Kč / projekt Maximální příspěvek pro aktivitu a) - excelentní klastry: 40 mil. Kč / na 1 podprojekt max. 15 mil. Kč Maximální příspěvek pro aktivitu a) - rozvinuté klastry: 20 mil. Kč / na 1 podprojekt max. 10 mil. Kč Maximální příspěvek pro aktivitu b) - excelentní klastry: 15 mil. Kč Maximální příspěvek pro aktivitu b) - rozvinuté klastry: 10 mil. Kč Maximální příspěvek pro aktivitu c), d) - excelentní klastry: 5 mil. Kč Maximální příspěvek pro aktivitu c), d) - rozvinuté klastry: 4 mil. Kč Maximální příspěvek pro aktivitu c), d) - nezralé klastry: 3 mil. Kč Míra podpory pro aktivitu a): max. 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky (kategorie experimentální vývoj) Míra podpory pro aktivitu a): max. 70 % pro malé podniky, 60 % pro střední podniky (kategorie průmyslový výzkum) Míra podpory pro aktivity b), c), d): max. 50 % ze ZV Forma financování: ex post Způsobilé výdaje pro aktivitu a): Mzdy a pojistné. Smluvní výzkum. Konzultační služby. Materiál. Dodatečné režijní náklady. Způsobilé výdaje pro aktivitu b): Nákup staveb. Technické zhodnocení staveb. Stroje a zařízení. Software a data. Práva duševního vlastnictví. Nájem. Způsobilé výdaje pro aktivitu c): Mzdy a pojistné. Cestovné. Strana 18 z celkových 59

19 Služby poradců, expertů, studie. Marketing a propagace. Semináře, konference. Způsobilé výdaje pro aktivitu d): Mzdy a pojistné. Cestovné. Marketing a propagace. Semináře, konference. Nájem. Správa zařízení klastru. Materiál. Nezpůsobilé výdaje: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH. Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. Splátky půjček a úvěrů. Sankce a penále. Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou. Výdaje na nákup nemovitostí, pokud osoba nakupující nemovitost je, či dva roky před podáním žádosti byla, osobou personálně či ekonomicky propojenou s osobou prodávající nemovitost. Výdaje, na které již byly poskytnuty jiné veřejné prostředky. Leasing. Další možné nezpůsobilé výdaje uvedené v Příloze č. 2. Omezení: Územní zaměření: celá ČR kromě hlavního města Prahy. Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti. Každý žadatel je oprávněn předložit maximálně 4 projekty. Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu. Doba realizace projektu: nejvýše 3 roky / 2 roky u aktivit c) a d) Termín ukončení realizace projektu: nejpozději do Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze č. 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03). Strana 19 z celkových 59

20 Další informace: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spadá pod cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace obsahuje následující programy: Inovace. Potenciál. Pre-commercial public procurement. Aplikace (Aplikovaný výzkum - TIP2). Proof-of-concept. Partnerství znalostního transferu. Spolupráce. Služby infrastruktury. Inovační vouchery. Cílem programu Spolupráce je rozvoj inovačních sítí klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí - jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Indikátory (povinné k výběru): Mezinárodní projekty výzkumu a vývoje Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV ženy Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi. Indikátory (povinné k naplnění): Společné projekty VaVaI Společné projekty v oblasti rozvoje a internacionalizace. Řídícím orgánem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace provádí hodnocení a výběr projektů. Žádost se vyplňuje v informačním systému KP14+. Strana 20 z celkových 59

21 Zdroj a více informací: Užitečné kontakty: sekretariát Tel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor koordinace strukturálních fondů Na Františku 32 Praha CZE Martin Dítě, Ing. Tel: GRANT ADVISOR Vrchlického sad 4 Brno Česká republika informace o způsobu poskytování konzultací Tel: Agentura pro podnikání a inovace Obecný kontakt Žitna 18 Praha CZE OP PIK - PO 2 Marketing (2. výzva) Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sumář dotace: Výzva je zaměřena na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Status programu Otevřeno pro podávání žádostí Uzávěrka příjmu žádostí Maximální příspěvek: Kč Minimální příspěvek: Kč Klíčová kriteria: Žadatelé: Malé a střední podniky, oprávněné k podnikání odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, jež mají uzavřeny minimálně poslední dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Podporované aktivity: Strana 21 z celkových 59

22 Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích. Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály). Nepodporované aktivity: Prostá obnova majetku. Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami. Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým. Výrobní aktivity. Účast na konferencích, sympoziích a workshopech. Udržitelnost projektu: Udržitelnost projektu musí být zachována minimálně po dobu 5 let od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce. Způsobilé výdaje: Finanční kritéria: Alokace výzvy: Kč Minimální výše dotace: Kč Maximální výše dotace: 5 mil. Kč Dotace na účast na veletrhu: max Kč na 1 veletrh / výstavu Dotace na marketingové propagační materiály: max Kč na 1 veletrh / výstavu Dotace na dopravu: max Kč na 1 veletrh / výstavu Podpora inzerce v zahraničním tisku ve formě pozvánek na výstavy/veletrhy: max Kč / projekt Podpora na vytvoření videoprezentace pro účely veletrhů a výstav: max Kč / projekt Míra podpory: max. 50 % celkových způsobilých výdajů Podpora bude poskytována dle Nařízení Komise č. 651/2014 a v režimu de minimis. Forma financování: ex post Způsobilé výdaje: Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí - max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí / 1 rok). Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem. Marketingové propagační materiály - tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku (výdaje jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této výzvy). Nezpůsobilé výdaje: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH. Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. Splátky půjček a úvěrů. Sankce a penále. Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Leasing. Strana 22 z celkových 59

23 Způsobilé výdaje nad 500 tis. Kč bez DPH, které nebyly vynaloženy v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů. Výstupy projektů (účast na veletrzích a výstavách v zahraniční, propagační materiály) nesplňující Pravidla způsobilosti výdajů a Pravidla pro publicitu. Organizace vlastních výstav, veletrhů a prezentací. Propagační materiály pouze v českém jazyce. Služby a produkty agentury CzechTrade. Návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, poštovné, ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje apod. Výdaje na povinnou publicitu projektu. Omezení: Cílové území: celá ČR mimo hlavního města Prahy Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Vymezení zvýhodněných regionů: okresy vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR Každý žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 projekt. Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu. Doba realizace projektu: max. 36 měsíců (nejpozději do ) Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze č. 2. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03). Další informace: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spadá pod cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků obsahuje následující programy: Technologie Poradenství (pro začínající podniky) Marketing Nemovitosti Školící střediska Cílem programu Marketing je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Cílové skupiny: Strana 23 z celkových 59

24 Podnikající fyzické osoby tuzemské (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku). Právnické osoby (veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, družstvo, odštěpný závod zahraniční FO, odštěpný závod, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost). Indikátory (povinné k výběru): Počet vytvořených pracovních míst Výkony Vývoz podpořených podniků. Indikátory (povinné k naplnění): Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí. Povinné přílohy: Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období, včetně Přílohy k účetní závěrce. Formulář finanční analýzy. Podnikatelský záměr dle povinné osnovy. Prohlášení k žádosti včetně de minimis. Dokumenty k doložení rozpočtu a prokazující, že se jedná o cenu obvyklou. Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru. Řídícím orgánem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace provádí hodnocení a výběr projektů. Žádost se vyplňuje v informačním systému KP14+. Strana 24 z celkových 59

25 Zdroj a více informací: Užitečné kontakty: sekretariát Tel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor koordinace strukturálních fondů Na Františku 32 Praha CZE Martin Dítě, Ing. Tel: GRANT ADVISOR Vrchlického sad 4 Brno Česká republika informace o způsobu poskytování konzultací Tel: Agentura pro podnikání a inovace Obecný kontakt Žitna 18 Praha CZE OP PIK - PO 2 Nemovitosti (2. výzva) Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sumář dotace: Výzva je zaměřena na modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů). Žadateli jsou malé a střední podniky. Status programu Otevřeno pro podávání žádostí Uzávěrka příjmu žádostí Maximální příspěvek: Kč Minimální příspěvek: Kč Klíčová kriteria: Žadatelé: Malý a střední podnik, který prokáže vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti a zároveň je jejím uživatelem, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu. Strana 25 z celkových 59

26 Žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států EU, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období předcházejících datu podání žádosti. Podporované aktivity: Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb. Podporované projekty jsou rozděleny na následující typů projektů: Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny. Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo brownfieldu na podnikatelský objekt. Nepodporované aktivity: Nebudou podporovány investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. na zelené louce. Výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech. Udržitelnost projektu: Výstupy projektu musí být zachovány minimálně po dobu 5 let od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce. Způsobilé výdaje: Finanční kritéria: Plánovaná alokace výzvy: Kč Míra podpory: 45 % malý podnik, 35 % střední podnik Minimální výše dotace: 1 mil. Kč Maximální výše dotace: 50 mil. Kč Maximální výše podpory v rámci rekonstrukce objektu: Kč / m3 obestavěného prostoru (pro průměrnou světlou výšku místnosti nad 6 m), 3000 Kč / m3 obestavěného prostoru (pro průměrnou světlou výšku místnosti pod 6 m) Maximální výše podpory v rámci přípravy plochy: 300 Kč / m2 Způsobilé výdaje: Náklady na demolice staveb nezbytně nutné k realizaci projektu. Pořízení, přestavba, přeložky inženýrských sítí a účelových komunikací. Příprava pozemků pro výstavbu. Externě nakupované služby projektantů / expertů při tvorbě dokumentace projektu. Rekonstrukce / modernizace staveb. Nová výstavba. Osobní a nákladní výtahy. Strana 26 z celkových 59

27 Náklady na individuální zdroje OZE dimenzované výhradně pro vlastní spotřebu (max. 10 % z celkových stavebních ZV). Nezpůsobilé výdaje: Náklady na pořízení pozemků a budov určených pro realizaci projektu. Náklady související s odstraňováním ekologických škod. Technologická zařízení přímo související s výrobou. Jeřáb. Mobiliář, šatní skříně, kuchyňské linky. DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH. Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. Splátky půjček a úvěrů. Sankce a penále. Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Leasing. Omezení: Územní zaměření: projekty musí být realizovány na území ČR mimo hlavního města Prahy Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Vymezení zvýhodněných regionů: okresy vykazujících podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR Místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt. Každý žadatel (jedno IČ) může v této výzvě předložit maximálně jeden projekt. Realizace projektu může být zahájena nejdříve v den podání žádosti o podporu. Doba realizace projektu: max. 36 měsíců (nejpozději do ) Podpora nemůže být poskytnuta odvětvím, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze č. 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03). Odvětví oceli (odvětví vymezená v Příloze č. 1). Uhelný průmysl. Průmysl výroby syntetických vláken (odvětví vymezená v Strana 27 z celkových 59

28 Příloze č. 1). Stavba lodí (CZ-NACE C 30.11). Doprava a související infrastruktura. Výroba a distribuce energie a energetická infrastruktura. Minimální plocha po rekonstrukci vztahující se k podporovaným CZ NACE musí být 500 m2. Další informace: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) spadá pod cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků obsahuje následující programy: Technologie Poradenství (pro začínající podniky) Marketing Nemovitosti Školící střediska Cílem programu Nemovitosti je pomoci malým a středním podnikatelům v modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících nemovitostí pro provádění podporovaných ekonomických činností. Cílová skupina: Právnické osoby (akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo - vyjma bytového, odštěpný závod zahraniční právnické osoby). Fyzické osoby (podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby). Indikátory (povinné k výběru): Počet firem využívajících novou, nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání. Indikátory (povinné k naplnění): Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu. Povinné přílohy žádosti: Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období, nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla / pobočky. Strana 28 z celkových 59

29 Dokumenty prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Situační nákres na základě katastrální mapy s vyznačením stávajícího a plánovaného stavu. Fotodokumentace stávajícího stavu nemovitostí a pozemků. Výpis z RES se zapsanými ekonomickými činnostmi, případně ŽR. Stavební povolení, případně územní rozhodnutí/souhlas (pokud existuje v této fázi projektu). Cena obvyklá nemovitosti doložená znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem. Doklad o podání žádosti o zapsání dotčené nemovitosti do NDB. Zjednodušený harmonogram projektu s vyznačením klíčových termínů. Písemný souhlas současného vlastníka nemovitostí dotčených projektem s jejich prodejem příjemci dotace. Stáří podnikatelského objektu. Projektová dokumentace ve stupni pro SP s otiskem razítka zpracovatele. Položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem nebo technikem na podkladě aktuálního ceníku ÚRS/RTS. Podlahová plocha a obestavěný prostor před a po realizaci potvrzené autorizovanou osobou. Průkaz energetické náročnosti budov, u nichž dojde k rekonstrukci v rámci projektu. Prohlášení o statutu MSP bez de minimis. Podklady k výběrovým řízením, pokud již bylo výběrové řízení realizováno. Řídícím orgánem OPPIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace provádí hodnocení a výběr projektů. Žádost se vyplňuje v informačním systému KP14+. Zdroj a více informací: Užitečné kontakty: sekretariát Tel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor koordinace strukturálních fondů Na Františku 32 Praha CZE Martin Dítě, Ing. Tel: GRANT ADVISOR Vrchlického sad 4 Brno Česká republika informace o způsobu poskytování konzultací Tel: Agentura pro podnikání a inovace Obecný kontakt Žitna 18 Praha CZE Strana 29 z celkových 59

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Potenciál říjen 2016 Cíl programu podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro vlastní výzkum, vývoj a inovační aktivity

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Aplikace, Inovační projekt, Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery. Programy administrované na odboru VaV

Aplikace, Inovační projekt, Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery. Programy administrované na odboru VaV Aplikace, Inovační projekt, Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery Programy administrované na odboru VaV Ing. Radek Navrátil, říjen 2016 Aplikace Cílem programu a Výzvy je

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Diskuzní fórum export 2015, 2.června 2015, Liberec Ing. Tereza Suchomelová, Regionální kancelář Agentury CzechInvest

Více

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST První dlouho očekávané výzvy v rámci OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost jsou vyhlášeny - nabízíme pomoc s přípravou

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

(výzvy + avízo, červen 2015)

(výzvy + avízo, červen 2015) Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (výzvy + avízo, červen 2015) 1 přehled prvních výzev Op pik vyhlášených v červnu 2015 (+ avízo) POTENCIÁL............................................................

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ICT a sdílené služby říjen 2016 Cíl programu zvýšení nabídky informačních systémů a ICT řešení vytváření příležitostí pro vyšší využitelnost

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o.

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 RYCON Consul,ng s.r.o. Zaměření OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnos, malých a středních

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016

Výzva I. Inovační vouchery. Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Výzva I. Inovační vouchery Mgr. Marie Štambaská, červen 2016 Inovační vouchery Inovační vouchery jsou určeny malým a středním podnikům (MSP) pro zahájení či zintenzivnění svých vlastních inovačních aktivit.

Více

šíření znalostí dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a dále podnikatelské subjekty s výzkumnými kapacitami.

šíření znalostí dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a dále podnikatelské subjekty s výzkumnými kapacitami. Souhrn programu Program Spolupráce je mimo jiné zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace). Podporované aktivity Kolektivní

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP PIK Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, průmyslových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Výzva Partnerství znalostního transferu Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Výzva Partnerství znalostního transferu Říjen 2016 Cíl programu Posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI Klastry v nové Výzvě Program SPOLUPRÁCE OPPI 2007-2013 Klastry v OPPI Zveřejnění Výzvy: 1.7.2008 Příjem registračních žádostí: od 28.8.2008 do 28.2.2009 Příjem plných žádostí: od 3.11.2008 do 31.4.2009

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

POROVNÁNÍ I. A III. VÝZVY PROGRAMU APLIKACE

POROVNÁNÍ I. A III. VÝZVY PROGRAMU APLIKACE Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK POROVNÁNÍ I. A III. VÝZVY PROGRAMU APLIKACE PROGRAM APLIKACE VÝZVA III Praha prosinec 2016

Více

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace OPPIK program APLIKACE Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace Cíle programu získávání nových znalostí průmyslový výzkum a experimentální vývoj Produkty, materiály, technologie, služby zavádění inovací

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Nové výzvy OP PIK Ing. Vojtěch Marek, 25. listopadu 2016

Nové výzvy OP PIK Ing. Vojtěch Marek, 25. listopadu 2016 Nové výzvy OP PIK Ing. Vojtěch Marek, 25. listopadu 2016 Agentura pro podnikání a inovace API = Zprostředkující subjekt pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Příloha č. 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální

Více

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Expirit, s.r.o. 2. 2. 2015 Expirit, s.r.o., 2015 2 OBSAH Změny v programovacích obdobích Základní informace o

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

OP PIK Nemovitosti Výzva 1

OP PIK Nemovitosti Výzva 1 OP PIK Nemovitosti Výzva 1 Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických

Více

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace

Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Inovační cyklus Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 10/2009 Obsah prezentace 1. Program Inovace Inovační projekty 2. Program Potenciál 3. Program Inovace projekt na ochranu práv průmyslového

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Strategie Průmysl 4.0

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Strategie Průmysl 4.0 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Strategie Průmysl 4.0 Program podpory Aplikace Tealizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

DOTAČNÍ INFO K ESFCR

DOTAČNÍ INFO K ESFCR Podpora zaměstnanosti cílových skupin Výzva č. 03_16_068 DOTAČNÍ INFO K 1. 12. 2016 ESFCR PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly IP 1.1: Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání

Více

z OPPI, program Poradenství

z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů ů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Pilotní projekt. oblasti 5.1 Platformy spolupráce OPPI. Inovativní akce Podpora transferu znalostí

Pilotní projekt. oblasti 5.1 Platformy spolupráce OPPI. Inovativní akce Podpora transferu znalostí Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI Pilotní projekt oblasti 5.1 Platformy spolupráce OPPI Inovativní akce Podpora transferu znalostí VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Nemovitosti vy zva II

Nemovitosti vy zva II Nemovitosti vy zva II Nemovitosti Cíl programu Rekonstrukce a revitalizace zanedbaných a technicky nevyhovujících prostor pro podnikatele v podporovaných odvětvích CZ NACE (aktivita Projekt rekonstrukce

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více