Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 19 říjen 2010 cena 10,- Kč Záchrana gotického hradu Soběslav - městská knihovna v novém Ve středu 1. září 2010 byla za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně otevřena městská knihovna v nově zrekonstruovaném severním křídle městského gotického hradu jedné z nejvýznamnějších památek v Soběslavi. Zleva pan Ladislav Spilka spolumajitel zhotovitelské firmy, Ing. arch. Jaromír Kročák, starosta města Soběslav Ing. Jindřich Bláha, Mgr. Jaromír Novák. VOLBY do zastupitelstva města Soběslavi a do Senátu Parlamentu ČR V letošním roce již podruhé předstoupíme před volební urny a čekají nás hned dvoje volby. Tentokrát budeme volit do zastupitelstva města a do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Volby se konají v pátek 15. října od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 hodin do 14 hodin. V případě, že žádný z kandidátů ve volbách do Senátu nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, se bude konat v pátek 22. října a v sobotu 23. října ve stejných časech druhé kolo senátních voleb. pokračování na str. 3 KDMS Vás zve TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ začínají v sobotu 2. října ve 21 hod. ÎÎ KDMS vybíráme z nabídky TANEČNÍ KURZY, PRODLOUŽENÁ KOCOUR CHLUBÍLEK KONCERT KEKS DIVADELNÍ KOMEDIE ČERTOVY ZLATÉ VLASY ÎÎ KDMS připravuje KONCERT - pátek The Roof, Hodně Podně, Peshata KNIHOVNA PRO VŠECHNY Od 4. do 10. října 14. ročník celostátní akce Týden knihoven Každý den zajímavý program pro vybranou čtenářskou kategorii. Dnes v listě: Volby Městská knihovna v novém... 8 Kino Historická vozidla v Soběslavi Pozvání na výstavy... 20,22 Sport... 23

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU USNESENÍ 16. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 7. září 2010 od hodin v kanceláři starosty města a Usnesení č. 16/202/2010 Rada města projednala zadání nového Územního plánu města včetně městských částí Chlebova a Nedvědic předložený vedoucí oddělení územního plánování, památkové péče a investic města ing. arch. Dagmar Buzu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. a Usnesení č. 16/203/2010 Rada města doplňuje své usnesení č. 14/181/2010 týkající se vypořádání přístupové komunikace pro podnikatelské provozovny v průmyslové zóně Na Brabci o pozemky parc. č. 515/27 a 515/143 o celkové výměře 398 m2 a doporučuje zastupitelstvu města schválit jejich koupi. a Usnesení č. 16/204/2010 Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a městem Tábor na poskytnutí finanční částky ve výši 3.000,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2010 na úhradu části nákladů spojených se zajištěním akce pro žáky a studenty základních a středních škol okresu Tábor - Talent roku a Usnesení č. 16/205/2010 Rada města v návaznosti na své usnesení č. 12/149/2010 souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a Domácí zdravotní péčí Soběslav, s. r. o., na pronájem části nebytových prostor v budově čp. 745 v Mrázkově ulici v Soběslavi (Dům s pečovatelskou službou). a Usnesení č. 16/206/2010 Rada města souhlasí s uspořádáním festivalu Dobro vol, který pořádá středisko Rolnička a Sdružení A.J.V.A. Centrum ve dnech v Soběslavi. a Usnesení č. 16/207/2010 Rada města na základě žádosti MUDr. Zdeňka Kováře, Soběslav, souhlasí se snížením nájemného za užívání nebytových prostor na Poliklinice v Soběslavi (zubní ordinace) od do na poloviční hodnotu z důvodu úrazu a následné rehabilitace MUDr. Kováře. USNESENÍ 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 21. září 2010 od hodin v kanceláři starosty města a Usnesení č. 17/208/2010 Rada města bere na vědomí informaci starosty města o přípravě realizace protipovodňových opatření na řece Lužnici a přilehlé části Černovického potoka v Soběslavi. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. a Usnesení č. 17/209/2010 Rada města souhlasí s vyřazením prodaných a neprodejných nálezů z majetku města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru organizačního a správy majetku města ing. Lenkou Novotnou. a Usnesení č. 17/210/2010 a) Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav a firmou U Dvořáků, spol. s r. o., Tábor, na pronájem nebytového prostoru (bufetu) v domě čp. 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi dohodou k b) Rada města jmenuje komisi pro výběr nájemce výše uvedeného nebytového prostoru, které se uskuteční v hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Zdeněk Vránek místostarosta, Mgr. Jaroslav Koldan člen RM, Kamil Modl člen ZM náhradníci: Mgr. Petr Lintner člen RM, Ing. Jindřich Bláha starosta, PharmDr. Jar. Linhart člen RM Věra Hanzalová vedoucí OOSM MěÚ Soběslav hlas poradní a Usnesení č. 17/211/2010 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem Soběslav a p. Zdeňkem Maxerou, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru v domech čp. 101/I a 104/I na náměstí Republiky v Soběslavi, kterým se řeší změna nájemce v záhlaví smlouvy ze Zdeňka Maxery, Soběslav, na Elektro Maxera, s. r. o., Soběslav, a dále se z nájemní smlouvy vypouští pronájem kanceláře se zázemím v 1. patře domu čp. 104/I s platností od a Usnesení č. 17/212/2010 Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele digitálního projektoru s příslušenstvím do Společenského centra Soběslavska (kina), které se uskuteční v hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení: členové: Ing. Jindřich Bláha starosta, Mgr. Petr Valeš člen RM, Ludmila Zbytovská členka ZM náhradníci: Zdeněk Vránek místostarosta, Jaroslava Palasová - KDMS, Kamil Modl člen ZM Jiří Weber OVRR MěÚ Soběslav - hlas poradní a Usnesení č. 17/213/2010 Rada města souhlasí s převedením financování LSPP v Soběslavi, která je zajišťována příspěvkovou organizací města Poliklinika Soběslav, ze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje na Jihočeský kraj České Budějovice (z rozpočtu Jihočeského kraje) od a Usnesení č. 17/214/2010 Rada města bere na vědomí informaci ředitele KDMS Mgr. Petra Valeše o přípravě programu Soběslavské rožmberské slavnosti v souvislosti s projektem Rožmberský rok, který se uskuteční v roce 2011 u příležitosti 400. výročí úmrtí posledního z rodu Rožmberků Petra Voka. a Usnesení č. 17/215/2010 Rada města v návaznosti na výběrové řízení souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou Vialit, spol. s r. o., na provedení opravy místní komunikace v Chlebově za cenu ,- Kč + DPH. a Usnesení č. 17/216/2010 Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele výstavby kanalizace a vodovodu akce ZTV Brousek II. etapa v Soběslavi, které se uskutečnilo na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Chališ, s. r. o., Tábor, za cenu ,- Kč vč. DPH. a Usnesení č. 17/217/2010 Rada města bere na vědomí zprávu starosty města o přípravě a organizačním zajištění voleb do zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu ČR, které se uskuteční 15. a USNESENÍ z 18. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 22. září 2010 od hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi a ZM 18/199/2010 Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi na rok 2010 rozpočtové opatření č. 3/2010 v předloženém znění. a ZM 18/200/2010 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR v předloženém znění. a ZM 18/201/2010 Zastupitelstvo města v návaznosti na své usnesení ZM 16/185/2010 ze dne schvaluje prodej pozemku KN parc. č. 1169/2 o výměře m2 v k. ú. Soběslav panu Václavu Nedvědovi (autoškola), Soběslav, IČ , za cenu 400,- Kč/m2. a ZM 18/202/2010 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků KN parc. č. 515/43 o výměře 273 m2, KN parc. č. 515/45 o výměře 320 m2, KN parc. č. 515/44 o výměře 373 m2 a KN parc. č. 515/27 o výměře 125 m2, vše v k. ú. Soběslav, od firmy Autoservis Novotný, spol. s r. o., Týn nad Vltavou, za cenu 200,- Kč/m2 za účelem vybudování přístupové komunikace do průmyslové zóny Na Brabci. a ZM 18/203/2010 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru pozemků KN parc. č. 3985/2 o výměře 308 m2, KN parc. č. 3985/3 o výměře 15 m2 a KN parc. č. 3985/4 o výměře 370 m2, vše v k. ú. Soběslav, od Jihočeského kraje České Budějovice v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníkem a autobusovou zastávkou u Hvížďalky v Soběslavi. a ZM 18/204/2010 Zastupitelstvo města schvaluje návrh zadání Územního plánu Soběslav v předloženém znění.

3 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 Volby do zastupitelstva města Soběslavi a do Senátu Parlamentu ČR Hlasovací lístky pro toto druhé kolo se již nebudou roznášet, ale voliči je obdrží až ve volební místnosti. Pro volby do zastupitelstva obcí bylo v Soběslavi zaregistrováno 6 volebních stran ČSSD, KSČM, SNK Evropští demokraté, ODS, Sdružení KDÚ-ČSL a nezávislých kandidátů a Sdružení mladých nezávislých kandidátů. Všechny kandidátní listiny mají 21 kandidátů, což je i počet členů zastupitelstva města pro příští volební období. Hlasovací lístek bude jeden a budou na něm uvedeny všechny kandidující strany. Každý volič v našem městě má tedy 21 hlasů, může uplatnit všechny, nebo jen několik. Můžeme volit ve třech variantách: označit křížkem jen jednu stranu a nic jiného označit křížkem jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran označit křížkem pouze jednotlivé kandidáty a je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran (až 21 kandidátů) Hlasovací lístky pro oboje volby budou roznášeny současně, nejdéle do 12. října. Pokud by je někdo neobdržel, dostane je přímo ve volební místnosti nebo si je může vyzvednout na městském úřadě odbor organizační a správy majetku, v 1. patře nad Českou spořitelnou. Pro vlastní volbu každý obdrží dvě úřední volební obálky, šedou pro volby do zastupitelstva obce a žlutou pro volby do Senátu. Volby budou probíhat ve stejných okrscích, na jaké jsme zvyklí z předešlých voleb. Volič hlasuje osobně po prokázání totožnosti a státního občanství. Nemůže-li ze závažných zdravotních důvodů hlasovat ve volební místnosti, může požádat obecní úřad o hlasování do přenosné volební schránky. Pokud volič nebude moci volit v okrsku, kde má trvalý pobyt, nemůže ve volbách do zastupitelstva obcí volit na voličský průkaz. Volby do Senátu naopak tuto možnost mají a voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb v okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Prakticky tedy volič s trvalým bydlištěm v Soběslavi může volit v Soběslavi a na voličský průkaz pouze ve volebním obvodu č. 13, což je celý okres Tábor a východní část okresu Písek. O voličský průkaz je možné požádat nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do Pavlína Chalupská odbor organizační a správy majetku Ohlédnutí za volebním obdobím Ve dnech 15. a 16. října se budou konat volby do Zastupitelstva města Soběslavi, a tak se nabízí připomenout některé důležité události volebního období , které termínem voleb končí. Rok 2006, kdy město postihla další povodeň, byl ve znamení odstraňování povodňových škod a obnovy infrastruktury. Ve sportovním areálu byl za pomoci dotací realizován atletický okruh s tartanovým povrchem a víceúčelové školní hřiště s umělým trávníkem. Dále byly kompletně zrekonstruovány chodníky a komunikace ve sportovním areálu a v ulicích Na Pršíně a Na Solinách. V následujících letech pokračovala příprava protipovodňových opatření vydáním územního rozhodnutí a vykoupením potřebných pozemků. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro realizaci stavby tak, aby protipovodňová opatření mohla být v dalších letech realizována. Na jejich realizaci byla získána dotace z Ministerstva zemědělství. Z dalších velkých investičních akcí byla dokončena rekonstrukce centrálního zásobování teplem na sídlišti Míru a sídlišti Svákov s dotací od Státního fondu životního prostředí ve výši 37 mil. Kč a v letošním roce byly také vyměněny zastaralé rozvody tepla na sídlišti v Družstevní ulici. Toto sídliště prochází celkovou úpravou z programu regenerace panelových sídlišť s dotací ve výši 4 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Ze stejného programu byla v letech 2008 a 2009 provedena regenerace infrastruktury na sídlišti Míru. V tomto volebním období jsme se ucházeli o dotace z evropských fondů, konkrétně z Regionálního operačního programu, na tři velké projekty, které byly dlouhodobě připravovány. Jednalo se o rekonstrukci kina na Společenské centrum včetně obnovy přilehlého parku dokončené v roce 2009 nákladem necelých 30 mil. Kč s dotací 22 mil. Kč. V letošním roce byla realizována rekonstrukce soběslavského hradu, kde sídlí městská knihovna. Tento projekt, který byl připravován téměř deset let, si vyžádal investiční náklady ve výši necelých 45 mil. Kč s dotací 36 mil. Kč. V souvislosti s rekonstrukcí hradu byla opravena věž Hláska, která bude kompletně zpřístupněna v příštím roce, a nad pivovarskými sklepy a lednicí byla vybudována terasa přístupná z knihovny. Z Regionálního operačního programu měla být také finanční částkou 23 mil. Kč podpořena výstavba letního koupaliště, která bude dokončena v červnu příštího roku. Vzhledem k problémům na Úřadu regionální rady v Českých Budějovicích nebyla dotace městu zatím potvrzena. Na základě této skutečnosti byl upraven (redukován) projekt stavby o cca 10 mil. Kč tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení a město zvládlo jeho financování. U koupaliště je územní rezerva pro budoucí výstavbu restaurace a hotelu s wellnes (sauny, vířivka, vnitřní bazén) s celoročním provozem. V bytové oblasti byla dokončena stavba domu s 15 byty u nádraží a realizována základní technická vybavenost pro výstavbu rodinných domů Na Brousku a U Vodičků. Začaly také práce na kompletní vybavenosti pro výstavbu 23 rodinných domů na sídlišti Svákov, kde budou zájemcům o výstavbu rodinných domů nabídnuty stavební pozemky na přelomu letošního a příštího roku. Asi největší změny přinesly dopravní stavby, především přeložka komunikace II/135 od E55 k Tyršově ulici. Spolu s ní byla kompletně opravena Tyršova ulice od mostu přes Černovický potok k železničnímu nadjezdu. Akce byla realizována Jihočeským krajem a vyžádala si téměř 130 mil. Kč. Město se podílelo na přípravě její realizace a investovalo ze svých prostředků chodníky a veřejné osvětlení. U této komunikace byly postaveny další obchodní domy, které rozšířily nabídku služeb ve městě. Začala také dlouho očekávaná stavba dálnice D3 v úseku Tábor - Soběslav - Veselí nad Lužnicí. Podle posledních informací by měla být dokončena v roce Velmi důležitá je oblast vodohospodářského majetku, kde byl zpracován generel kanalizace a zastupitelstvem města přijat desetiletý plán obnovy. Na základě těchto dokumentů byla realizována rekonstrukce kanalizační sítě tak, aby byla odstraněna slabá místa kapacitně nevyhovující při větších srážkách. Byl také realizován nový vodovod s domovními přípojkami v Chlebově a je připravena výstavba čistíren odpadních vod v Chlebově i Nedvědicích. Z důležitých záležitostí bych rád také zmínil přístavbu Mateřské školy Duha a výměnu oken ve školních budovách tak, aby byly energeticky úsporné. Dále rekonstrukci mléčné jídelny na pokračování na str. 4

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 Ohlédnutí za volebním obdobím pokračování ze str. 3 náměstí, která poskytuje velmi kvalitní služby, rozšíření plochy pro podnikání v lokalitě Na Brabci, kde v nejbližších měsících začne výstavba nové podnikatelské provozovny, rozšíření soběslavského hřbitova a úpravu dětských hřišť ve městě včetně nového skate parku v Mrázkově ulici. Pro zajištění větší bezpečnosti byl za pomoci státní dotace realizován městský kamerový systém. Také byl kompletně předělán městský rozhlas na bezdrátový s moderním řízením. Město se podílelo i na vydání knihy Pohledy soběslavské od autora Mgr. Petra Lintnera, opraven byl také historický věžní stroj. Obě tyto činnosti významným způsobem oživují historii našeho města. Rád bych se zastavil i u organizací řízených městem. Dlouhodobě velmi dobře hospodaří Správa lesů města Soběslavi, která se se ctí vypořádala s polomy na Svákově a kůrovcovou kalamitou. Také realizovala s pomocí dotace z fondů EU obnovu cesty na Svákově ke kapličce. Velmi potřebné služby ve vysoké kvalitě poskytuje Senior-dům. Kulturní dům města Soběslavi si v uplynulých letech velmi dobře poradil s pořádáním nejrůznějších kulturních akcí od těch drobných, např. komorního festivalu na začátku prázdnin, až po ty velké, kterou je především mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav. Došlo ke sloučení technických služeb a bytové správy do jedné organizace Správy města Soběslavi. Sloučení přineslo významné úspory a zefektivnění činnosti obou předchozích organizací. Kladně je nutné také hodnotit činnost obou základních i mateřských škol. Velkým úkolem do příštích let je zajištění kvalitních služeb všech organizací, jež město zřizuje, a udržení dobré komunikace s občany města. Dovolte mi, abych před koncem tohoto volebního období poděkoval za spolupráci členům zastupitelstva města, občanům města, orgánům státní správy, pracovníkům městského úřadu, soběslavským podnikatelům, společenským a zájmovým organizacím a všem dalším, kteří se podílejí na životě ve městě. Ing. Jindřich Bláha, starosta města Soběslavi Kandidáti pro volby do zastupitelstva města Soběslavi ve dnech 15. a 16. října 2010

5 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Kandidáti pro volby do zastupitelstva města Soběslavi ve dnech 15. a 16. října 2010

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 Festival u Hlásky Dne 3. září se konal v Kulturním domě v Soběslavi hudební festival Hláska IV. open music minifest, na kterém vystoupil pěvecký sbor NOVITA, ženský pěvecký sbor ZÁVIŠ, skupina FAT FINGERS &FRIENDS a skupina ROOF. Děkujeme všem návštěvníků, kteří i přes nepřízeň počasí přišli a povzbudili tak všechny účinkující, kteří svůj volný čas věnují svému koníčku hudbě a zpěvu, a toivdnešníuspěchané době. Darovali tím radost nejen sobě, ale i nám všem! Již nyní se těšíme na setkání v příštím roce. Doufáme, že se počasí vydaří a využijeme kouzelného přírodního prostředí u nově zrekonstruovaného soběslavského Hradu s věží zvanou Hláska, podle které se náš festival nazývá. Skvělému publiku děkujeme za přízeň a rovněž děkujeme Všem, kteří přispěli k výtěžku dobrovolného vstupného ve výši 1 960,- Kč. Návrh na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Město Soběslav odbor organizační a správy majetku SNK Evropští demokraté vás zvou na předvolební debatu při kávě o radostech a starostech našeho města, která se uskuteční v pondělí 4. října od hodin v malém sále Kulturního domu v Soběslavi. Účastníky diskuse budou mimo jiné místostarosta Zdeněk Vránek a Mgr. Petr Lintner, autor knih Soběslavské pohledy I.a II. Město Soběslav zveřejňuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr města pronajmout nebytové prostory o výměře 349 m2 v objektu čp. 104 na náměstí Republiky v Soběslavi I (bufet). Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor s přiloženým oprávněním k podnikání a podnikatelským záměrem, který bude odpovídat stejnému či podobnému charakteru využití jako v současnosti, doručte osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu v Soběslavi v termínu do do hodin, v zalepené obálce označené textem Výběrové řízení bufet neotvírat. Otvírání obálek se bude konat ve hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59 II.patro. Prohlídku objektu a bližší informace lze dojednat s pí. Hanzalovou, tel.č nebo pí. Chalupskou, tel.č odbor organizační a správy majetku, Městský úřad Soběslav. V Soběslavi, Ing. Jindřich Bláha starosta města Soběslav

7 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Říjen, linořez, Doc. Jiří Stejskal, ak. mal. Poděkování úřadu Chtěl bych poděkovat stavebnímu odboru Městského úřadu v Soběslavi, především Martině Růžičkové, která mi byla nápomocná s vyřízením stavebního povolení. Tímto bych chtěl podtrhnout a pochválit její práci, kterou dobře odvádí. Zvláště poukazuji na to, aby těchto lidí bylo více pro nás obyčejné lidi. Richard Goldstein, Soběslav DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM! Řidičské průkazy vydané od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit do V rámci druhé vlny výměny řidičských průkazů zbývá do vyměnit 1310 řidičských průkazů (stav ke dni ) osob místně příslušných k Městskému úřadu Soběslav. Žádáme řidiče, kteří si doposud nevyměnili řidičský průkaz, aby to ve svém zájmu učinili v co nejbližší době, neboť se očekává ke konci roku 2010 zvýšený zájem o výměnu řidičských průkazů podléhajících povinné výměně, tj. platných do Je zde předpoklad, že se čekací doba na podání žádosti i na následné vyzvednutí ŘP znatelně prodlouží. Pokud řidiči přijdou včas, bude jim řidičský průkaz vyměněn zdarma, pokud se opozdí a přijdou až po 31. prosinci 2010, musí uhradit správní poplatek 50 Kč. Stejný správní poplatek se hradí, dochází-li ke změně údajů, jako je například změna příjmení, trvalého pobytu nebo dopsání titulu. Řidič, který v příštím roce usedne za volant se starým nevyměněným a tudíž neplatným řidičským průkazem, se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu při policejní kontrole ve výši až 2000 Kč. K výměně řidič musí mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled, může být černobílá), řidičský průkaz, kterému končí platnost, a dále si žadatel na městském ZMĚNA PRAVIDEL HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE S účinností od byla usnesením Rady města č. 14/179/2010 změněna Pravidla hlášení v městském rozhlase. Nejdůležitější změnou je výše poplatku za reklamní zprávy, která byla stanovena na 180,- Kč včetně DPH za jeden den hlášení. Dále byla upravena délka vysílané zprávy na dobu jedné minuty včetně jejího opakování. Stále platí, že k vysílání jsou přijímány zprávy rozdělené do: reklamních zpráv, což jsou oznámení o otevření prodejny či provozovny a oznámení o prodeji jakéhokoli zboží bez uvedení cen a oznámení o dalších aktivitách za účelem výdělečné činnosti zpráv města oznámení akcí města a městem zřízených organizací, oznámení o kulturních a sportovních akcích konaných pod záštitou města, oznámení ztrát a nálezů ostatní zprávy akce zájmových společenských a neziskových organizací, hlášení politických stran a hnutí, oznámení samosprávných a státních orgánů, správců sítí, nabídka volných pracovních míst, další oznámení o aktivitách za účelem nevýdělečné činnosti. Zpráva by neměla přesáhnout dobu jedné minuty včetně opakování a lze ji opakovat nejvýše 3x, tj. 3 dny. V současné době probíhá hlášení 1x denně, a to mezi až hod. Loňského roku byla zřízena ová schránka pro příjem zpráv určených k vyhlášení městským rozhlasem rozhlas(a)musobeslav.cz. Zprávy jsou ze schránky vyzvedávány denně do hodin, aby mohly být vyhlášeny ještě týž den. Ostatní budou zařazeny do relace na dny následující dle požadavku zadavatele. I nadále můžete zprávy předávat osobně nejpozději den před požadovaným vysíláním na odboru organizačním a správy majetku, dveře č. 203, pí. Kateřina Křiklánová. Kateřina Křiklánová, DiS. úřadě vyzvedne a vyplní žádost o vydání nového řidičského průkazu. Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů od podání žádosti. V případě uhrazení správního poplatku 500 Kč se tato lhůta zkracuje na pět pracovních dnů od podání žádosti. adresa: MěÚ Soběslav, ODVV registr řidičů Nám. Republiky 55/I, Soběslav 3. patro, č. dveří: 304 (v budově Měst. policie) tel.č.: / 184 úřední hodiny: pondělí středa pátek za MěÚ Soběslav ODVV registr řidičů: H. Pavlíková, P. Dubská Městské studně O každoročně prováděných rozborech v některých našich tzv. městských studní jsme informovali občany Soběslavi prostřednictvím Hlásky v červenci. Jak bylo slíbeno, byl proveden opakovaný odběr vody ze studny U svákovské kaple, neboť rozbor vzorku vody, odebraného zde v květnu 2010, vykázal abnormální množství chloridů. Chloridy v této koncentraci se nacházejí obvykle v zimním období v nezabezpečených studnách u silnic, které se ošetřují posypovými materiály. V lese v časném létě jev zcela neobvyklý. Dále mohou chloridy pocházet z moči (což by se projevilo i v dalších chemických ukazatelích a to nebylo) a ze skladování různých materiálů v okolí, z odpadů z domácností apod. Neboť žádný z těchto faktorů se nejeví být v předmětné lokalitě opodstatněný, nechalo Město Soběslav provést dne opakovaný odběr vody na ukazatel chloridy s tímto výsledkem: Ukazatel Hodnota Hodnota 4.8. Jednotka Limit Chloridy 540! 8 mg/l max.100 Limit - vyhláška č. 252/2004Sb., v platném znění Hodnocení vzorku bylo provedeno srovnáním zjištěné hodnoty chloridů s limitní hodnotou uvedenou ve vyhlášce MZ ČR č. 252 v platném znění. Rozborem se zjistil velmi nízký obsah chloridů odpovídajících hodnotám zjištěným běžně v předcházejících létech. Lze konstatovat, že obsah chloridů v prameni již vykazuje setrvalé hodnoty a nález z byl zcela ojedinělý. Příčina zjištěna nebyla. Originál rozboru s komentářem je k nahlédnutí na OŽP MěÚ Soběslav vodní hospodářství (Ing. Marie Židová).

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 Nová knihovna vítá první návštěvníky Knihovna v novém Ve středu 1. září byly nejprve za účasti čestných hostů a poté i široké veřejnosti slavnostně otevřeny nové prostory městské knihovny. Završilo se tak mnohaleté úsilí o přestěhování knihovny do reprezentativních prostor soběslavského hradu. Děkujeme ještě jednou všem našim čtenářům, příznivcům a dobrovolníkům, kteří nám pomohli při stěhování a zasloužili se tak o zdárné otevření nové knihovny. Velmi si Vaší pomoci vážíme. Historie samotné městské knihovny v Soběslavi sahá do prosince 1900, kdy zde byla poprvé otevřena první velká veřejná knihovna. Častokrát změnila svoje sídlo a od roku 1960 sídlila v budově staré radnice na náměstí Republiky. Po 50 letech se knihovna letos dočkala snad již posledního stěhování. Do rožmberského hradu se tak symbolicky po několika staletích vrátily duchovní poklady lidského rodu knihy. Nyní začínáme psát novou historii soběslavské knihovny. Doufáme, že i ona bude stejně zajímavá a bohatá. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí využívat naše služby nebo se jen přijít podívat. Naše knihovna je pro Vás otevřena denně kromě pondělí, výpůjční dobu jsme v úterý a ve čtvrtek prodloužili do 18 hodin. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do všech částí knihovny, který v bývalé budově naši návštěvníci nejvíce postrádali. Je radost vidět teď u nás vozíčkáře nebo maminky s kočárky. Při realizaci zbylo místo i na několik útulných zákoutí, která lákají k posezení. Kromě toho je v knihovně 8 míst s možností připojení k veřejnému internetu. V budoucnu bychom jejich počet rádi ještě rozšířili. Dosud byli naši čtenáři zvyklí půjčovat si knihy ve dvou odděleních pro děti a dospělé čtenáře. Toto rozdělení knihovny vzalo s přestěhováním do soběslavského hradu za své. Nyní je čtenářům k dispozici jeden velký prostor, který je nesvazuje příslušností k určitému oddělení. Podobně jako v našem předcházejícím působišti budeme i zde pořádat besedy se školami, setkání se spisovateli, autorská čtení, tvůrčí dílny a jiné akce. Chystáme nové projekty, ve kterých bychom chtěli dát prostor i ostatním organizacím města. Rádi bychom, aby naše knihovna plnila roli komunitního centra města a regionu. Interiér hradu nabízí nové možnosti realizovat také výstavy či koncerty. Můžete se zde setkat s přáteli, začíst se do knihy, časopisu, Týden knihoven V týdnu od 4. do 10. října proběhne již 14. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošním mottem je KNIHOVNA PRO VŠECHNY. V centru našeho zájmu jsou naši uživatelé, pro každou cílovou skupinu jsme připravili jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen stávajícím, ale i novým čtenářům, a ukázat, že knihovna opravdu může být pro každého. A na co se mohou těšit návštěvníci soběslavské knihovny? Neděle 3. října Knihovna pro děti Dřevěný cirkus představení divadla Karromato. Od 15 hodin Pondělí 4. října Knihovna pro seniory Posezení s pozvanými nejstaršími čtenáři Od 14 hodin Krásné prostředí venkovní terasy u měst. knihovny a to nejen ve vnitřních prostorách, ale za příznivého počasí i na venkovní terase na střeše bývalé pivovarské lednice. Přejeme nové knihovně, aby si do ní našlo cestu co nejvíce spokojených návštěvníků! -af- Úterý 5. října Knihovna pro rodiče na mateřské dovolené Hrajeme si v knihovně s rodičovským sdružením Sobík Od 9 hodin Středa 6. října Knihovna pro každého Jak se rodila naše knihovna setkání s Ing. arch. Jaromírem Kročákem Od 17 hodin Čtvrtek 7. října Knihovna pro handicapované uživatele Prezentace I my Společnosti pro podporu lidí s postižením o.s. a Dobrovolnického centra Diakonie ČCE střediska Rolnička Od 17 hodin Pátek 8. října Knihovna pro pamětníky Putování za starými rody nad knihou Kořeny 3 beseda s genealogem Aloisem Sassmannem Od 17 hodin Všechny akce se konají v prostorách knihovny a vstup je zdarma. -af-

9 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Hradní knihovna v Soběslavi Otevření městské knihovny v prostorách našeho hradu byla skutečně krásná událost. Není tedy od věci nezmínit se několika slovy o této krásné události. Můj otec říkával, že město, které nemá svoji knihovnu, nemůže být městem. Láska ke knihám je u mě vrozená a zdědila ji po mě moje dcera i můj syn, dnes již známý jihočeský antikvář a milovník památek. Pro mě tato událost oživuje pasáže z nádherné publikace pana Lintnera, kde na stránkách svých knih přibližuje historii tohoto města široké veřejnosti. V dobách, kdy byl v našem městě učitelský ústav, bylo zde jistě mnoho zájmových aktivit ve formě divadelní a jistě i jiné kulturní činnosti. Umístit knihovnu do prostor hradu byl proto také velký kulturní čin a zaslouží si, aby všichni, kdož se na realizaci projektu podíleli, byli odměněni obdivem občanů, neboť si to plným právem zaslouží! Pokud se týká architektonického řešení, jsem přesvědčen, že je mimořádně vynalézavé a určitě najde uplatnění i v jiných městech, které se potýkají s problémem, co s právě zrekonstruovaným zámkem či jinou stavbou udělat. Tady budou mít příklad hodný následování! Při své návštěvě jsem si vyzkoušel výtah pro handicapované občany a byl opravdu funkční, to je chvályhodné. Skleněné průhledy na původní zdivo jsou velmi dobře řešeny a dají tak zvídavým návštěvníkům možnost nahlédnout do časů dávno minulých. Mohu svou glosu uzavřít jen tím, že se skláním v úctě před každým, kdo se o tento kulturní počin zasloužil. V. Melcer, Soběslav Ještě jednou městská knihovna Máme fakt krásnou veřejnou knihovnu. Jedinečnou svou architekturou a i v současné době jedinečnou svým posláním komunitního centra, kde je možné získat informace, poznávat literaturu českou, zahraniční, současnou i minulou, setkat se s jinými lidmi, spisovateli, ilustrátory a dalšími osobnostmi. Ale základem každé knihovny jsou od pradávna čtenáři a vzdělaní knihovníci. Tohle léto bylo v Soběslavi jejich prověrkou. Obě skupiny odvedly nepředstavitelný a mimořádný kus práce při stěhování stávajícího knižního fondu a následně při zařizování nových prostor, přípravě na zcela jiný provoz, slavnostní zahájení, uvítání čtenářů a spoustě dalších maličkostí. Za to jim patří veliký dík a přání, aby se jim všem v nové knihovně příjemně pracovalo, četlo a setkávalo. Ludmila Zbytovská Přehořovští měli... Přehořovští měli zámek s krásným zámeckým parkem. Zámek už není. Co nezničil čas, zničili lidé. Sami se rozhodli, že zámek nechtějí a o park se starat nebudou. Jediná vzpomínka na předky a jediná dominanta Přehořova je nyní pivovar a lihovar s komínem, na který se každý rok vracejí čápi. Před pár dny se někdo rozhodl, že část pivovaru zbourá, protože jde dobře na odbyt starý stavební materiál. A někdo jiný se rozhodl zeptat, jak je to možné, jestli se to smí, ještě v dnešní době ničit památky! A dostal odpověď, překvapivě od přehořovských Nechte je bourat, je to starý, my to tady nechceme. A tohle všechno se mi honilo hlavou, když jsem 2. září procházela novou městskou knihovnou v Soběslavi. Člověk by se měl umět poklonit předkům, ale i lidem, kteří tohle dokáží. Procházet gotický hrad a číst v nejnovějších knihách a časopisech. Je to úžasné, že se nenašli lidé, kterým by vadilo, že je to staré. A je to hodně staré, starší než ten náš pivovar s komínem, na který se každé jaro vracejí čápi...to máme s těmi Soběslavskými společné. Jen to? S. Bartíková, Přehořov Novita letní turné 2010 V polovině měsíce dubna 2010, kdy jsme byli v pilném nacvičování na letní koncerty, jsme začali sestavovat samotný plán jednotlivých koncertů. Tehdy se nám zdálo, že je to ještě hodně daleko před námi. Dnes se již ohlížíme a hodnotíme uplynulé Novita - letní turné To jsme zahájili 8. května, kdy jsme zpívali na setkání Baráčníků u příležitosti oslav Dne matek. A pak už se rozjela, muzikantským žargonem řečeno, šňůra koncertů. 4. června jsme se těšili do Senior domu v Soběslavi, kde nás čeká vždy milé přijetí i vřelá atmosféra. V neděli 6. června jsme zamířili koncertovat do Želče, kde míváme i víkendová soustředění sboru. Další sobotu 12. června jsme stihli hned dva koncerty. První jsme si užili v kostele v Choustníku, kde nám posluchači vytvořili, jak zde bývá snad již tradicí, báječnou a přátelskou atmosféru. V podvečer se naše zpívání neslo evangelickým kostelem v Soběslavi. Tady se nám dostalo uznání od posluchačů, kteří si po odzpívání koncertu stoupli a odměnili nás dlouhým potleskem. Ani v zákulisí pak nešetřili slovy díků a chvály. Tehdy jsme si řekli téměř unisono: Všechen čas a úsilí, které jsme přípravě turné věnovali, za to stály. Potom si od nás naše pěvecké zázemí, které od samého začátku sboru máme v Domě dětí a mládeže, na chvíli odpočinulo. Hned koncem července jsme se však sešli znovu, abychom oprášili a doladili skladby na koncert 7. srpna. Ten jsme měli společný, opět s Vráťou Křížem v kostele sv. Vavřince v Dírné. Ten den vytrvale pršelo a hrozily povodně. Když jsme do Dírné přijeli, říkali jsme si mezi sebou: Buď nepřijde nikdo nebo bude narváno. Za b bylo správně. Kostel byl zaplněn do posledního místečka, a tak jsme suplovali sluníčko a prozářili za něj kostelíček naším zpěvem. Povedlo se. A to už byla před námi dvě závěrečná vystoupení v letní sezoně. Po loňské absenci na Hláska festu jsme se letos opravdu těšili. Pozvali jsme si i svého hosta - pěvecký sbor Záviš z Hluboké nad Vltavou, s kterým jsme si doposud vyměňovali jen notový materiál a záznamy z koncertů. Konečně jsme měli možnost se potkat naživo. Bylo to velice příjemné nejen pro nás, ale podle ohlasů publika i pro posluchače. Letní sezonu jsme zakončili v pátek 17. září naším jubilejním 50. koncertem na přehlídce sborů v Českých Budějovicích na II. ročníku Seniorské písně. A co nás čeká dál? No přece Novita vánoční turné 2010, ale o tom zase příště. ß Za pěvecký sbor Novita Věra Hanzalová

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 Dne uplyne 6 let, co nás navždy opustil manžel a tatínek pan Jan Dobra ze Soběslavi. Nikdy nezapomenou a stále vzpomínají manželka a synové. Dne uplyne 9 let, co odešel milovaný tatínek pan František Jinda ze Soběslavi. S láskou vzpomínají dcera s rodinou. Dne uplyne 7 let, co nám navždy odešla naše drahá maminka a babička paní Anna Dušková. Za tichou vzpomínku děkují Kupkovi a Šanderovi. Dne uplynou 3 roky, co nás navždy opustil náš tatínek a manžel pan František Hartl. Vzpomíná s láskou rodina. Narození: Ema Hanzalová Natálie Oubramová Milan Pištol Adam Povondra Anabela Šimonová Natálie Walsh Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Reakce na článek poděkovat se sluší Bylo mi velice milé číst článek paní Jaroslavy Blažkové, vedoucí domu s pečovatelskou službou Poděkovat se sluší, ve kterém byla zmíněna i moje maminka, paní Marie Jindová, jejíž laskavost při práci ve Sboru pro občanské záležitosti potěšila srdce mnohých lidí. Dana Bohn, Soběslav Dne si připomenou 50 let společného života pan Miroslav Cihlář a paní Blažena Cihlářová ze Soběslavi. Do dalších let jim mnoho zdraví a rodinné pohody přejí synové Miroslav a Milan s rodinou. Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v září Pohledy soběslavské 1. a 2. díl Babicovy dobroty 2 S.Berry: Pařížská pomsta Soukromé pasti S.Mawer: Mendelův trpaslík Velký lunární kalendář 2011 Lunární kalendář Krásná paní 2011 Lunární diář krásná paní 2011 Úmrtí: Matylda Cíchová Stanislav Hanzal Mojmír Hornát Hana Jungová Jiřina Nováková Marie Novotná Zdeněk Říha Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Ohlédnutí za Sochařským sympoziem Živly v Soběslavi Zleva Martin Mikula, Matouš Vepřek, Michal Bernhard, Bára Krninská, Vojtech Mach-Žižka Hlavní průběh sochařského sympozia, tedy vlastní tvůrčí práce mladých sochařů na skulpturách, je již za námi. Během dvou týdnů, kdy sympozium trvalo, přišlo zhlédnout umělecké počínaní dvou dívek a čtyř mladých mužů něco kolem tří stovek lidí. Na slavnostní vernisáži bylo přítomno zhruba sto lidí. Aby se takovýto projekt mohl uskutečnit, muselo se předtím vykonat mnoho práce, pojďte se tedy s námi poohlédnout nazpět a zrekapitulovat si několik klíčových bodů z průběhu sympozia. Jako mnoho nápadů i tento vznikl v hospodě, avšak my jsme nezůstali sedět u piva a začátkem ledna jsme pomalu začali náš projekt realizovat. Hlavním důvodem, proč začít s organizací něčeho takového jako sochařského sympozia, byl fakt, že jsme měli chuť a odhodlání něco podnikat a měnit. Po bližším prozkoumání situace v Soběslavi jsme zjistili, že podobný druh kultury v současnosti v našem městě úplně chybí. Kromě sakrálních soch a staveb byly ostatní sochy vytvářeny pod vlivem minulého režimu a pokud se nemýlím, poslední větší socha byla instalována v roce 1975 před závodem Jitona. Když jsme začali sestavovat hlavní body projektu, uvedli jsme v žádosti o grant tuto větu: Záměrem sympozia je oživit zájem o výtvarné umění v městě Soběslavi a poskytnout prostor pro uměleckou seberealizaci mladým lidem, tímto přínosem mladého a svobodného umění tedy chceme obohatit zdejší kulturní život a zájem o umění vůbec. Při ohlédnutí se po uplynulém třičtvrtě roce a teď po skončení sympozia věříme, že se nám to alespoň zčásti povedlo. Na projekt jsme zpracovali dva granty, přičemž jsme byli úspěšní v jedné žádosti, a to z prostředků Evropské unie, zároveň byl přednesen návrh panu starostovi na spolupráci a finanční podporu ze strany města. Projekt sochařského sympozia byl financován z těchto zdrojů: Necelých Kč jsme obdrželi z prostředků EU projektu Mládež v akci, Kč darovalo město Soběslav. Dalšími sponzory, kteří nás podpořili peněžními či materiálními dary, jsou: akciová společnost Rašelina, Kámen a písek Český Krumlov s.r.o, reklamní ateliér Soběslav, Technické služby města Soběslav a Kulturní dům města Soběslav, mediální podporu nám poskytla Regionální televizní agentura Jižní Čechy. Všem sponzorům a dárcům velice děkujeme! V současnosti nás čeká výběr vhodných míst pro instalaci soch a instalace samotná, poté již budete moci skulptury obdivovat v jejich domácím prostředí. Vojtěch Máca koordinátor public relations Martin Mikula kurátor sympozia

11 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Kulturní dům Soběslav říjen 2010 Program KD Soběslav říjen 2010 Pravidelné akce: Úterý ANONYMNÍ ALKOHOLICI (kontakt ) FAT FINGERS & FRIENDS (pod taktovkou Petra Čapka) Loutkářský soubor KAŠPÁREK Středa SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ CHVALOVSKÝ Čtvrtek SOBĚSLAVSKÉ MAMINKY (setkání maminek s dětmi) Pátek SOBĚSLAVSKÁ CHASA KONCERT KEKS KD Soběslav - pátek 15. října hod. velký sál Kč pátek 22. října v hod. Divadlo Palace Theatre, Praha DIVADELNÍ KOMEDIE Bengt Ahlfors Divadlo je bordel a náš úkol je vyhovovat obecenstvu. Poskytovat mu vzrušení a senzace, za který jsou lidi ochotní zaplatit u kasy. Vím, co je divadlo. Fabrika na vzrušení. Takto vidí milované divadlo protřelý inspicient Oskar, který se snaží se svými kolegy v provinčním ošuntělém divadle nastudovat divadelní hru. Vtipný pohled do divadelního mikrosvěta, kde jen zdánlivě platí jiná pravidla. Vztahy mezi lidmi jsou tytéž, ať stojíte na jevišti, nebo sedíte v hledišti. Jen na jevišti je to velice často mnohem náročnější. Hrají: Matylda (divadelní ředitelka) Jitka Čvančarová, Oskar (inspicient) Ladislav Mrkvička nebo Vladimír Kratina, Per (herec) David Matásek, Harry (herec) Lukáš Vaculík, Lotta (herečka) Kateřina Hrachovcová Herčíková, Linda (herečka) Dana Syslová nebo Zdena Herfortová, Bengt (autor) Filip Čapka nebo Jan Midas, paní Janssonová Martina Hudečková Režie: Petr Hruška Mimo předplatné 250 Kč neděle 24. října v hod. velký sál Divadelní spolek Rubikon ČERTOVY ZLATÉ VLASY Veselá pohádka pojednává o napínavé cestě loupežníka, čarodějnice a čerta na zem. Jejich úkolem je přinést zpět do pekla tři zlaté vlasy čerta Stanislava, kterému je vzal chasník Jiřík. Pro všechny tři se tento úkol zdá velice jednoduchý, protože v chaloupce s Jiříkem bydlí pouze ne moc chytrá Nanynka. A jak to již v pohádkách bývá, vše se zamotá úplně jinak, než by kdo čekal Vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné 2. (3 ) dítě zdarma Další program: Sobota Taneční kurzy 4., velký sál, vstupné 30 Kč ABITURIENTI, malý sál Čtvrtek Loutkářský soubor Kašpárek KOCOUR CHLUBÍLEK, loutkové divadlo, vstupné dospělí 20 Kč, děti 10 Kč Pátek Setkání s A. Sassmannem, malý sál Sobota Taneční kurzy 5., velký sál, vstupné 30 Kč Pátek KEKS, zábava, velký sál, vstupné 150 Kč Sobota TANEČNÍ KURZY PRODLOUŽENÁ, hraje RM Band, velký sál, vstupné 100 Kč Čtvrtek ASTRÁL Pátek Divadlo Palace Theatre Praha, DIVADELNÍ KOMEDIE, divadelní představení, velký sál, vstupné 250 Kč Sobota Taneční kurzy 6., velký sál, vstupné 30 Kč Neděle Divadlo Rubikon, Čertovy zlaté vlasy, pohádka, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné 2. (3 ) dítě zdarma Informace: KD Jaroslava Palasová, produkční a předprodej vstupenek tel nebo Předprodej vstupenek Pondělí 9:00-10:30 a 12:00-16:00 hodin Úterý 9:00-10:30 a 12:00-14:00 hodin Středa 9:00-10:30 a 12:00-16:00 hodin Čtvrtek 9:00-10:30 a 12:00-14:00 hodin Pátek 9:00-10:30 a 12:00-14:00 hodin

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 Nabídka zájmových kroužků DDM pro škol. rok Letecký modelář - pro chlapce od 9 let pátek Radioamatér - pro chlapce od 9 let - úterý Rybářský kroužek - pro děti od 6 let pondělí Moderní tanec - pro děti od 6 let pondělí Angličtina pro dospělé a mládež pokročilí - pátek Angličtina pro dospělé a mládež začátečníci pátek Němčina pro dospělé pokročilí úterý Stolní tenis pro děti - pro děti od 6 let čtvrtek Stolní tenis muži-pondělí čtvrtek Baby Club- pro maminky s dětmi středa Cvičeníčko - pro rodiče s dětmi pro děti od 4 let pondělí Šikula I.- pro děti od 3 let- středa Šikula pro předškoláky pro děti od 5 let pondělí Keramika - pro děti od 5 do 15 let-pondělí-pátek dle přihlášek Keramika - pro mládež a dospělé středa a pátek dle přihlášek Házená mini- pro děti od 9 let úterý a čtvrtek Házená st. žáci- pro chlapce od 12 let pondělí a středa Házená st. žačky - pro dívky od 13 let pondělí a středa Kanoistika - pro děti od 6 let, mládež čtvrtek Soběslaváček folklor pro děti od 5 let- bude upřesněno Angličtina - pro děti od 5 let pondělí Výtvarný kroužek I.- pro děti MŠ a I.st. ZŠ středa Výtvarný kroužek II.- pro děti II.st. ZŠ- úterý Automodelář - pro chlapce od 9 let pátek Výuka na počítači - pro děti od 6 let úterý Střelecký kroužek - pro děti od 9 let- pondělí Dívčí klub - pro dívky od 6 let čtvrtek Pastelka - pro děti od 4 let- čtvrtek Florbal chlapci - pro chlapce od 13 let Florbal ženy - pro dívky od 15 let - pátek Orientální tance pro děti - pro dívky od 6 let středa Orientální tance pro ženy - pátek Mažoretky pro začátečníky pro dívky od 6 let úterý Mažoretky pro pokročilé - středa sokolovna TJ Spartak Novita pěvecký sbor - úterý Hudební škola Yamaha - dle hudebních oborů - pondělí Kroužek paličkování - pro děti od 10 let bude upřesněno Kroužek korálkování- pro děti od 10 let - středa Myslivecký kroužek - pro děti od 6 let bude upřesněno Patchwork pro děvčata - pro dívky od 10 let bude upřesněno Hrajeme si s matematikou - pro děti II.st. ZŠ - úterý Nabízíme také pro děti od 6 let Šachový kroužek zájemci se mohou hlásit na tel pan Vlastimil Šlajs MŠ Nerudova Po prázdninách znovu ve školce Prázdniny rychle utekly a my jsme se vrátili znovu do své školičky, která dostala zase jiný, novější kabát. Vyměnila se stará okna v prostorách kuchyně a skladu potravin - práce provedla firma TODOK Soběslav. Pro klidný a pohodlný spánek našich dětí byla zakoupena nová lehátka do II. a III.třídy. V přední budově bylo renovováno staré schodiště, kde bylo odstraněno staré lino a položena nová dlažba. Práce zde provedl pan ing. J Škoda. Nový školní rok začal a my jsme přivítali naše nejmenší školáčky, kteří přišli poprvé do mateřské školy. Někteří s velkou odvahou, jiní s obavami, jak to bez své maminky zvládnou. Ale to už jsou první začátky malého človíčka, který je zvyklý na svou rodinu. Je to první zlom v životě dětí, kdy každý jedinec reaguje jinak. Maminky ale nemusí být smutné, když jejich Janička, Martin či Barborka uroní malou slzičku. Za pomoci paní učitelky to rychle přejde a děti v mateřské škole poznají spoustu nových kamarádů, získají nová přátelství a naučí se žít ve velkém kolektivu. V pondělí proběhla v mateřské škole schůzka rodičů, kde je vedení MŠ Nerudova informovalo o vnějším řádu mateřské školy, plánovaných akcích na nový školní rok. Důležitým bodem programu byla organizace výchovných kroužků pro předškoláky. Jedná se o hudební kroužek a hru na zobcovou flétnu. O všem, co se v mateřské škole děje, jsou rodiče informováni průběžně po celý rok. Naši nejmenší už se těší na divadlo a kouzelníka. Zážitků bude určitě hodně, ale o tom až příště. Přejeme našim dětičkám, ať se jim v mateřské škole moc líbí a rodičům moře trpělivosti. Kolektiv MŠ Nerudova Informace z DDM V sobotu 2. října se koná v DDM praktický seminář pro ženy Korálkování. Začátek ve hodin. Pozvánka na házenou: V sobotu 2. října hostí házenkáři SK Domeček soupeře z Jindřichova Hradce. Zveme tímto příznivce na utkání: 9.00 SK Domeček J.Hradec A (starší žačky), SK Domeček J.Hradec (minižactvo), SK Domeček J.Hradec B (starší žačky). Ve dnech října se koná na autodráze DDM Mistrovství ČR v kategorii GT (sportovní a cestovní vozy). Hlavní závod začíná v sobotu v 9.00 hodin. Srdečně zveme příznivce tohoto malého sportu. DDM ve spolupráci s IKS MÚ připravuje na měsíc prosinec Zvonkový průvod. Již nyní si proto v předstihu mohou děti připravit nebo vyrobit z hlíny zvonečky, které budou na tuto akci potřeba. Bližší informace přineseme v dalším čísle Hlásky.

13 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 Největší galerie znaků měst a obcí v ČR vyrobených z odpadových materiálů Tuto akci v loňském školním roce vyhlásila agentura Dobrý den z Pelhřimova. Na konci roku 2009/2010 nás s ní seznámila v hodinách výtvarné a kreativní výchovy p. učitelka Jaroslava Pflanzerová. Je to pokus o světový rekord, který by měl podpořit ekologické myšlení občanů, posílit správné nakládání s odpady a netradiční formou zviditelnit jednotlivá města a obce v rámci jednotlivých krajů. Žáci 7., 8. a 9. ročníků ZŠ Komenského ul. se rozhodli zúčastnit a vybrali dva odpadové materiály-krepový papír (6 barev) a umělohmotná víčka. Dřevěný stojan nám ochotně vyrobil pan školník a my jsme si připravili návrh o rozměrech 100 cm x 120 cm a potřebné množství odpadových surovin. Na začátku školního roku 2010/11 jsme se s chutí pustili do vytváření plastického reliéfu formou barevné mozaiky jsme jej dokončili. Termín odevzdání městského znaku je Bude vystaven např. v ZŠ Komenského ul., nebo na městském úřadě, či v Městské knihovně v Soběslavi. Krajské výstavy budou zahájeny v týdnu od 13. do Znak bude vystaven na Poté je možné ho prezentovat na webových stránkách obce i školy. Na závěr se vybrané znaky vystaví v rekordní galerii-na veletrhu GO a Regiontour 2011, který se koná na výstavišti v Brně. Je také možné zařadit znak do soutěže obcí o hodnotné ceny, či získat certifikát o vytvoření světového rekordu. Držte nám palce, ať úspěšně reprezentujeme naši obec a školu. Michaela Cihlářová a Aneta Panská, VIII. B Turnaj v malé kopané - ohlédnutí za loňským školním rokem V pátek 11. června se v Malšicích uskutečnil turnaj v malé kopané za účasti 16 základních škol z našeho okresu. Naše družstvo chlapců ze 6. a 7. tříd obsadilo krásné 4. místo, aniž by poznalo hořkost porážky během řádné hrací doby. Gratulujeme a přejeme ještě více chuti do fotbalu. Mgr. Jan Podlaha Nový školní rok v MŠ DUHA Teplé letní počasí skončilo a s ním i prázdniny. Začal nový školní rok 2010/2011. Chladné a větrné počasí doprovodilo všechny děti do škol. Do velké i do té naší malé Duhové. Celý personál MŠ Duha se letos těšil na 207 dětí, které mají rozhodnutí o přijetí. Pro ty nejmladší, které šly 1. září poprvé do MŠ, to byl důležitý okamžik. Mnohdy poprvé od rodičů, poprvé do nového prostředí. Abychom jim nové zážitky z MŠ připravily co nejpříjemnější, po dohodě s rodiči jsme každému individuálně nastavily přiměřenou délku pobytu. Odměnou pro nás budou spokojené děti i jejich rodiče. A aby i rodiče věděli, co je letos čeká a na co se mohou jejich děti těšit, domluvili jsme se na účasti na společné zahajovací schůzce ve čtvrtek 9.září. Paní ředitelka představila pedagogický personál na jednotlivých třídách a připomněla, že veškeré dění a informace z naší velké MŠ najdou na internetové adrese : Důležité informace jsou vyvěšené na informační tabuli ve vestibulu školy, kde je zveřejněn i provoz MŠ 6:00 16:30 hod. Škola pracuje podle vlastního ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, kde hlavní filozofií je INDIVIDUALIZACE VE VZDĚLÁNÍ. Každá třída má svůj TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Během společné schůzky pozvala paní Mládková a Pěčková děti na screeningové vyšetření zraku, které bude prováděno přímo v prostorách MŠ a je určeno pro děti do sedmi let zdarma. Paní ředitelka pozvala rodiče na besedu se zubní preventistkou. Zdůraznila důležitost péče o dětský chrup a správné stravování, přizvala na ochutnávku z naší kuchyně, která nás čekala v jednotlivých třídách. Ještě než jsme se rozešli do příslušných tříd, pohovořila paní ředitelka o doplňkovém programu, především pro starší děti, tam, kde je nižší potřeba odpoledního spánku. Jedná se o pohybové, výtvarné a pracovní činnosti, práci s hlínou (výrobky se vypalují v peci v MŠ Duha), seznamování s anglickým jazykem, procvičování správného dýchání při hře na vlastní flétnu a o formě logopedické prevence v naší MŠ. A co čeká všechny děti v průběhu školního roku? Různé výlety, které budeme absolvovat autobusem, vlakem či pěšky, pohádková a výchovná představení, odpoledne s tatínky, vystoupení pro rodiče, maminky, Senior dům, spaní ve školce, oslava Dne dětí, Pohádkový týden a mnoho dalších akcí,včetně slavnostního pasování předškoláků na školáky. A už v září jsme absolvovali výlet s mladšími dětmi na Farmu Větrovy u Tábora a se staršími do Krokodýlí farmy v Protivíně. Děkujeme rodičům za nápady a náměty, některým také za sponzorské příspěvky. Schůzky rodičů s učitelkami v jednotlivých třídách byly velice přínosné, pohodové a příjemné. Přispěly k vzájemnému poznávání, navozování důvěry mezi rodiči a učitelkami. Ta je pro nás, učitelky vašich dětí, moc a moc důležitá. Uděláme vše pro to, abychom Vás nezklamaly. Máme všichni zájem na tom, aby se Vašim dětem u nás líbilo a byly spokojené. Proto potřebujeme právě důvěru Vás, rodičů. Odměnou pro nás bude, když děti budou přicházet i odcházet s úsměvem na tváři, plné nových dojmů, znalostí a zkušeností. kolektiv MŠ DUHA

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 Diakonie ČCE střediska Rolnička POZVÁNKA - Benefiční aukce obrazů Rolnička pořádá ve spolupráci s Aukční síní Vltavín s.r.o. ( ) benefiční aukci výtvarného umění. Celý měsíc bude na stránkách aukční síně vystaveno 23 obrazů věnovaných jejich autory Rolničce. Internetová dražba vrcholí dne 7. října Výtěžek je určen na činnost centra denních služeb pro děti a mladistvé. Děkujeme Aukční síni Vltavín za zprostředkování internetové aukce a výbornou spolupráci. POZVÁNKA - Druhá internetová aukce Rolničky Zapojte se do druhé internetové aukce Rolničky a pošlete odkaz svým přátelům. Dražit budeme nejkrásnější výrobky chráněné dílny a obrazy výtvarného kroužku. Aukce potrvá od 4. do 13. října 2010 na Hodně štěstí! POZVÁNKA - Ohnivý Jára s Mrazíkem prvně v Praze, v divadle Kampa, v h. V pátek vás zveme do pražského divadla Kampa na zábavný večer Rolničky, v rámci kterého proběhne autogramiáda nové karetní hry z Rolničky s názvem Ohnivý Jára aneb Jaroslav Dušek tančí s pohádkovými bytostmi Rolničky. Večer bude zahájen pražskou premiérou představení o Mrazíkovi, v podání divadelní akademie Rolničky, aneb hry, ze které čiší duch, vtip a fantazie každého z účastníků. Vstupné je dobrovolné s překvapením. Výtěžek večera je určen na činnost centra denních služeb pro děti a mladistvé. Divadlo Kampa, Nosticova 2a, Praha 1, PROSBA - Nadace ČEZ opakuje hlasování veřejnosti - pomozte speciální škole Rolničky získat podporu nadace, hlasujte od do Speciální školy Rolničky podaly grant na Nadaci ČEZ Oranžová učebna. Smyslem žádosti je zakoupit pomůcky pro nový předmět s názvem Příroda a já, které žákům s postižením pomohou snadněji vstřebat nové informace. Výsledek grantového řízení můžete na / školy Jihočeského kraje / Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav ovlivnit i vy. Třem vybraným hlasujícím navíc nadace věnuje mininotebook. Soutěž bude zakončena Více se dočtete v původní tiskové zprávě ze dne na Děkujeme předem za zaslané hlasy a rozeslání zprávy i dále. Kulturní program Čajovna - kavárna Rolnička říjen 2010 a pátek od 20 hodin Koncert: Paul Batto a Ondřej Kříž a středa od 18 hodin Diskuze pro všechny pejskaře a majitele kočiček s panem MVDr. Markem Pechem. a čtvrtek od 19 hodin Čeští kandidáti na zápis do seznamu Unesco; promítání fotografií a diskuze s Martinem Myslivcem. a Během října budou v čajovně vystaveny objekty milovníka umění Jiřího Hubáčka. Kulturní program čajovny je podporován Ministerstvem kultury ČR. Žlutý mikrobus už opět jezdí po silnicích Táborska Téměř tříletá sbírka na nový mikrobus byla zakončena. Od nového školního roku jezdí děti z Diakonie ČCE střediska Rolnička do Soběslavi již novým devítimístným mikrobusem. Slavnostní předání mikrobusu dětem proběhlo za účasti rodin dětí, dárců, partnerů a médií při zahájení školního roku. Přejeme mikrobusu mnoho kilometrů bez nehod. RODNÉ MĚSTO V naší zemi, plno krásných míst, která mnohým jsou milá, já však v srdci jedno budu mít, navždy, pokud budu žít. Mé městečko rodné, milé, které stále v srdci mám, pro mne je nejkrásnější, z těch, co v světě znám. V tajemných jižních Čechách, mé rodné městečko leží, a vody řeky Lužnice věky, kolem něj stále běží. Jak říkají tomu skvostu? Jeho jméno by věděl každý rád, já nechci jej již dále tajit, mé městečko, to je Soběslav. Leží v mělkém údolí, v okolí rybníků a vodních toků, v tomto kraji zadumaném, již stovky a stovky roků. Kolem hojnost lesů, háje stinné, lány s obilím i zelené lučiny, malebné vesnice v okolí spatří, kdo navštíví tyto končiny. Uprostřed něžné zeleně, vidím své městečko se skvět, když cesty v dál mě zavedou, vždycky ráda vracím se do něj zpět. Z každého okolního kopce, vítá mě vysokou věží a svatý Vít i Hláska, též v ústrety mi běží. Nepřekvapí svou rozlohou, však přesto zvláštní je, jiné, tomu, kdo zde jednou žil, vzpomínky na něj se myslí mine. Tak přeji svému městečku, ať stále nad ním svítá a nezapomene na něj nikdo, kdo jednou do něj zavítá. Hana Veselá Začátek měsíce září byl u nás v Senior domu ve znamení kulatých oslav, ke kterým se přidali i další oslavenci z měsíce září. Paní Lesslerová oslavila krásné 90. narozeniny, pan Šonka 80. narozeniny. A když šlo o tak krásný věk, jaká by byla oslava bez muziky. Na tyto oslavy nám přišli zahrát Vojta ze Standou. Jsou to ještě mladí kluci, ale zábavu a pěknou muziku dokáží udělat. A tak jsme si zazpívali i zatančili, dobře se najedli a pobavili. Všem našim oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí, dobrou náladu a ještě dlouhou dobu takovou vitalitu, jakou má paní Lesslerová i pan Šonka. za Senior dům v Soběslavi Lada Haplová V říjnu opět poradna pro sluchově postižené v DPS Mrázkova 745/III v Soběslavi v 9.15 hod.

15 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA KINO - program - ŘÍJEN 2010 Nerudova 424, Soběslav, tel Produkční: Vendula Wolingerová Prodej a rezervace vstupenek: středa - pátek , sobota JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY Pátek 1. října v hodin Sobota 2. října v hodin Rodinný film USA, 90 minut, dabing. Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špionské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, který si podmaní nejen psí nepřátelé, ale pokoří i své bývalé kočičí kamarády a svět bude patřit pouze jí. Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč. ZÁLOŽNÍ PLÁN Pátek 1. října ve hodin Sobota 2. října ve hodin Romantická komedie USA, 106 minut, titulky. Zoe (Jennifer Lopez) má za sebou soustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož dne ale potká Stana muže, který na ni působí velice nadějným dojmem. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. PRECIOUS Středa 6. října ve hodin Čtvrtek 7. října ve hodin Drama USA, 109 minut, titulky. Šestnáctiletá silnější Afroameričanka Claireece Precious Jones žije nelehkým až krutým životem. Příběh se odehrává v Harlemu na konci 80. let. Nejen, že hlavní hrdinku psychicky týrá a ponižuje její maka, ale navíc čeká již druhé dítě se svým nepřítomným otcem. Oporou jí není ani okolní svět a školu prochází s dobrými známkami, aniž by si kdokoliv všiml, že neumí číst ani psát. Přes všechnu nepřízeň osudu Precious hledá své místo na světě a zjišťuje, že každý z nás je někým milován a právě v tom tkví obrovská síla Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč. KAJÍNEK Pátek 8. října v a hodin Sobota 9. října v a hodin Akční thriller CZ, 118 minut. Akční thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 90 Kč. DOSTAŇ HO TAM Středa 13. října ve hodin Čtvrtek 14. října ve hodin Komedie USA, 109 minut, titulky. Když se vedlejší filmová postava dostatečně zaryje do vědomí diváků, může si vykoledovat vlastní film. Právě tohle se přihodilo těžce excentrickému rockerovi Aldusi Snowovi, který v úspěšné komedii Kopačky doplňoval dvěma hlavním postavám milostný trojúhelník. Jeden z nejúspěšnějších komediálních producentů současnosti, Judd Apatow, který je podepsaný jak pod kopačkami, tak i pod komedií Dostaň ho tam, nejen jemu, ale i jeho představiteli Russellu Brandovi, připravil velkolepé sólo. Sólo, které nápadně připomíná komediální překvapení loňského léta, velmi nekorektní legraci jménem Pařba ve Vegas Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 80 Kč. Z POHÁDKY DO POHÁDKY 1 Pátek 15. října v hodin Sobota 16. října v hodin Pásmo pohádek CZ, 88 minut. Krtek a sněhulák, Jak krtek ke kalhotkám přišel, Jak jeli k vodě, Psí kusy, Jak Mach a Šebestová prožili deštivé odpoledne, Školní výlet, Jak pejsek s kočičkou dělali dort, Broučci staví dům, Já Baryk a můj ježek. Mládeži přístupno. Vstupné 50 Kč. MACHŘI Pátek 15. října ve hodin Sobota 16. října ve hodin Komedie USA, 102 minut, titulky. Uběhlo již třicet let od promoce na vysoké škole, a tak se pět dobrých přátel opět shledává, aby společně prožili dovolenou a zavzpomínali na staré časy při příležitosti svátku Dne nezávislosti. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. 22 VÝSTŘELŮ Středa 20. října ve hodin Čtvrtek 21. října ve hodin Thriller- Francie, 118 minut, titulky. Film vypráví příběh bývalého mafiána, který žije rodinný život, ale jen do chvíle, než ho dožene jeho minulost a on skončí s 22 kulkami v těle. Podaří se mu však přežít, ale jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. PEKLO S PRINCEZNOU Pátek 22. října v hodin Sobota 23. října v hodin Pohádka CZ, 105 minut. Pohádka o kurážné princezně Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sousedství v dávno smluveném sňatku. Co se stane, když královské děti odmítnou sňatek z donucení? Co se stane, když král Bedřich hrozí válkou a král Leopold si vymyslí falešné peklo s falešnými čerty? Bude svatba? Nebo válka? Bude hlavně spousta legrace a krásný příběh o lásce, která je silnější než samotné peklo. Mládeži přístupno. Vstupné 60 Kč. (K)LAMAČ SRDCÍ Pátek 22. října ve hodin Sobota 23. října ve hodin Komedie Francie/ Monako, 105 minut, titulky. Alex se svou sestrou a jejím manželem provozují společnost, která poskytuje vskutku speciální služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Trojice obchodníků se štěstím má ovšem na svůj úkol jenom týden. Hra o čas a lásku může začít. Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč. DÁL NEŽ SE ZDÁLO Středa 27. října ve hodin Čtvrtek 28. října ve hodin Romantická komedie USA, 103 minut, titulky. Garett (Justin Long) a Erin (Drew Barrymore) jsou pár, který čeká těžká zkouška. Erin se přestěhuje do San Franciska, aby mohla dokončit poslední rok školy a Garett, jenž je na míle vzdálený od své lásky, zůstává v New Yorku. Jejich jediná možnost, jak udržovat vztah, je mobil a internet. Může mezi a ženou fungovat vztah na dálku? Mládeži přístupný od 12 let. Vstupné 90 Kč. POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU Pátek 29. října v hodin Sobota 30. října v hodin Fantasy film USA, 103 minut, dabing. Planeta obývaná čtyřmi národy, které vládnou každý jednou přírodní sílou. Fire Nation (národ ohně) vede víc jak 100 let ničivou válku s ostatními národy: Water Tribes (Vodní národ), Earth Kingdom (království Země) a Air Nomads (vzdušní nomádové). Jen jediný, kdo by mohl nastolit rovnováhu a mír mezi těmito národy, je neinkarnující se vládce všech 4 živlů- Avatar. Avatar je nyní 12 letý kluk, který má na pomoc mladého válečníka Sokku a jeho sestra Kataru a tak dobrodružná cesta k nastolení míru Mládeži přístupno. Vstupné 80 Kč. SUBMARINO Pátek 29. října ve hodin Sobota 30. října ve hodin Drama Dánsko, 110 minut, titulky. Příběh dvou bratrů, poznamenaných dětstvím vedle matky alkoholičky i pocitem viny za tragickou událost, jejíž součástí se stali, natočil podle románu mladého dánského spisovatele Jonase T. Bengtssona. Situoval ho do šedivého světa kodaňského předměstí, mezi ztracené duše, které se pokoušejí udržet hlavu pod vodou (název filmu odkazuje k druhu mučení, kdy je oběti držena hlava pod vodou až k bodu utonutí). Nick, čerstvě propuštěný z vězení, se snaží Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč.

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 DIVADLO OSKARA NEDBALA TÁBOR ŘÍJEN Neděle JAK STATEČNÝ HONZÍK ZOUBKY SVÉ ZACHRÁNIL Zábavný příběh o důležitosti zubní hygieny. Pondělí DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE Hluboce lidský, komediální příběh o dvou stárnoucích vdovcích mezi něž vstoupí energická hospodyně. Úterý ROHÁČI z Lokte nad Ohří Koncert západočeské trampfolkové kapely s Ríšou Melicharem. Čtvrtek CHARITATIVNÍ KONCERT Pořádá Táborská ochrana zvířat koncert ve prospěch týraných a handicapovaných zvířat. Pondělí PRO DÁMU NA BALKONĚ Mim - věčný lovec ženských duší usiluje o dámu na balkoně, která se však neobtěžuje přijít. Úterý SKRYTÁ TVÁŘ K. H. MÁCHY Pořad, ve kterém zaznějí vedle veršů a úryvků z básníkových deníků v podání Jana Potměšila komorní skladby J. J. Ryby, J. Suka a A. Dvořáka interpretované souborem Antiquarius kvartet Praga. Středa BORŠIČANKA Koncert kapely ze slováckých Boršic, jejíž vystoupení se vyznačují hráčskou kvalitou a vynikajícím repertoárem. Čtvrtek ZA PODZIMNÍ KRÁSOU ALP Mezi německými, rakouskými, italskými, švýcarskými a francouzskými horskými velikány poputujeme s Ing. Milanem Břeským. Neděle O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNĚ ROZÁRCE Pohádka o setkání chytrého Honzy s poněkud popletenou princeznou, která nic neví a nic neumí. Pondělí GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA Konverzační komedie z malého městečka, kde se policisté musí postarat o krádeže, loupeže a únosy, aby měli co na práci. Úterý SOUBORNÉ DÍLO Williama Shakespeara VE 120 MINUTÁCH Komediálně laděná pocta velkému dramatikovi, v níž tři herci odehrají během dvou hodin 37 alžbětincových her a 154 sonetů. Středa SPIRITUÁL KVINTET Pátek SKAPINOVA ŠIBALSTVÍ Veselohra o mazaném sluhovi, který si ví se vším rady. Pondělí A. Piazzola, C. Veloso/ SO IN LOVE G. Bizet, R. Shchedrin/CARMEN Dvojprogram nového baletního souboru umělecky vedeného maďarským choreografem Attilou Egerházim. Úterý STRAKONICKÝ DUDÁK Romantická báchorka o lásce dvou mladých lidí, o české vesnici na rozhraní feudálního a kapitalistického řádu. Středa RUDY LINKA Koncert čechoamerického kytaristy balancujícího mezi čistým jazzem přes blues, folk, latinu až k energickému funku. Během večerních divadelních představení je přístupná výstava fotografií Mgr. Petra Luniaczka JIHOČESKÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA.

17 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 ZUŠ ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY ZÁŘÍ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Pro naši školičku rok významný. V roce 1951, přesně 1.května, byl v Soběslavi založen Městský hudební ústav. A tak bychom chtěli toto výročí oslavit v podobě několika hudebních akcí a vernisáží výtvarných prací našich žáků. Pokud se podíváte na naše webové stránky, najdete tam zmínku o místech, kde se vyučovalo, ale také jména všech ředitelů a významných učitelů z řad Soběslavanů. Já osobně pamatuji pí ředitelku Bubníkovou a svou paní učitelku klavíru Marii Forstovou, pamatuji se na pana ředitele Karla Blažka a díky osobnímu působení v tanečním orchestru, který vedl Jiří Blažek, jsem poznala i jeho, posledního z řad mých předchůdců. Všichni z nich byli skvělí muzikanti a zajisté si práce s mladými hudebníky velice považovali. Na našich webových stránkách najdete v kapitole HISTORIE ŠKOLY další dva podtituly: Jací jsme dnes a Jací budeme zítra. V současnosti se všichni zaměstnanci snaží pokračovat v cestě, která vedla dlouhodobě k tomu, aby z naší školy odcházeli spokojení žáci, kterým se hudba stala koníčkem a pro někoho i odrazovým můstkem k dalšímu studiu např. na konzervatoři. Čekají nás však velké změny, protože ani nám by se nemělo vyhnout tzv. rámcové vzdělávání. Jistě víte, že tyto změny se již odehrály na základních a středních školách, nyní se na ně Poděkování V pátek 11. září prokázali obyvatelé Soběslavi velké lidské pochopení a ochotu pomoci těm, kteří to potřebují okamžitě, ochotně a nezištně. Při hledání ztracené Klárky neváhali oželet spánek a pohodlí. Klárka se šťastně našla v neděli dopoledne, živá a zdravá. Děkuji všem obyvatelům Soběslavi, Policii ČR, Městské policii a v neposlední řadě i pedagogům naší školy, kteří se obětavě v nočních i denních hodinách na pátrání podíleli. Tato událost se šťastným koncem mě přesvědčila o tom, že lidí, ochotných pomoci je stále ještě hodně. Ještě jednou díky. Mgr. Jaroslava Píšová zást. řed. základní školy praktické Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 2. října 2010 od 9.30 hodin v prostorách nově otevřené městské knihovny Horní příkopy 76. začínáme připravovat i my. Uvidíme, nakolik budou tyto změny k lepšímu. V současnosti se pereme s problémem, který nemůžeme sami ovlivnit, a tím je omezený počet přijímaných žáků. Škola má stanovenou hranici 230 žáků a toto číslo nesmí být překročeno. Pro nás to znamená, že musíme odmítnout některé zájemce o hudební vzdělávání, kteří neprojdou talentovou zkouškou. Kraj jako zřizovatel nemá totiž o školy našeho typu zájem, zastává myšlenku, že ZUŠky ubírají peníze ostatním školám. Za zmínku stojí i práce výtvarného oboru. Po několikaletém působení paní učitelky Hany Čížkové nastoupil mladý a perspektivní učitel Pavel Vaněk (autor našich webových stránek), který přinesl nové podněty i metody práce, a jistě i on bude navazovat na úspěšné působení svých předchůdkyň. Žáci, kteří se do výtvarky přihlásí, získají základy malování, modelování aj., ti starší jsou pak cílevědomě připravováni na talentové zkoušky pro střední školy uměleckého zaměření. V loňském školním roce připravili v rámci rozšířeného vyučování videonahrávku k otevření nové knihovny v Hlásce. V úvodu svého příspěvku jsem se zmínila o našich plánech, a tak v závěru jen tato výzva pro všechny zpěváky a muzikanty Soběslavany: rozhodli jsme se, že oslavy založení školy završíme o Vánocích (2011) a nastudujeme mši Jakuba Jana Ryby Hej, mistře, vstaň bystře za podpory orchestru. Tímto tedy oslovuji všechny muzikanty, kteří by se chtěli nastudování Rybovky zúčastnit, aby se hlásili ve škole u I. Molíkové. Im Policejní zápisník srpen 2010 a NP se dne vloupal nezjištěným způsobem do výherního automatu zn. KAJOT v nonstop baru Domino v Soběslavi, ze kterého odcizil finanční hotovost ve výši ,- Kč ku škodě poškozené firmy S.K. a NP se dne vloupal do stavební buňky v obci Hlavatce, z které odcizil elektrické nářadí /tzv. mafl, úhlová bruska, vrtačka v celkové hodnotě ,- Kč ku škodě poškozeného P.P. a NP se v době od do vloupal do dřevníku v Soběslavi, kde následně odcizil motorovou pilu zn. Oleo Mack, stojan na rybářské pruty s digitální signalizací a prodl. kabel na 220 V vše v celkové hodnotě 11100,- Kč ku škodě pana J.P. Výkup kožek a peří Pondělí a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době h Poděkování spoluobčanům města Soběslav Dne ve večerních hodinách bylo na zdejší součást PČR OO Soběslav oznámeno pohřešování nezletilé K.S., která se od 13 hodin nevrátila ze školy do svého bydliště. Na základě prvotních informací byla neprodleně provedena dne pátrací akce ze strany PČR a MP Soběslav, kdy do této akce bylo celkem zahrnuto 13 policistů, kteří cíleným způsobem do hodin dne pátrali v Soběslavi a přilehlém okolí po pohřešované K.S. Dále byla požádána o spolupráci paní Kateřina Křiklánová z Městského úřadu v Soběslavi v souvislosti s rozhlasovou relací ve vztahu k pátrání po pohřešované K.S. Na základě předmětné rozhlasové relace se na obvodní oddělení PČR Soběslav ihned obraceli občané města Soběslav a přilehlého okolí, kteří byli po seznámení s pohřešováním po K.S. zapojeni do pátrací akce v rámci města Soběslav /těchto dobrovolníků bylo 25/. Dne byla realizována druhá část pátrací akce po pohřešované, kdy do této bylo nasazeno celkem 19 policistů včetně MP Soběslav a opětovně dobrovolní občané města Soběslav. Současně byl do pátrací akce po pohřešované nasazen policejní vrtulník. Dne dále pokračovalo pátrání po pohřešované ze strany PČR v počtu 22 policistů, MP Soběslav a dobrovolníků z řad občanů města Soběslav. Pohřešovaná byla dne v dopoledních hodinách nalezena občanem obce Nedvědice v obci Nedvědice, který kontaktoval místní oddělní PČR Soběslav, jež zajistilo další opatření a následně byla pohřešovaná K.S. předána nezraněná rodičům. Malé shrnutí: do pátrací akce celkem nasazeno v průběhu třech dnů 54 policistů z různých obvodních oddělení + policejní vrtulník MP Soběslav + městský úřad Soběslav /zejména paní Kateřina Křiklánová/ dobrovolníci z řad občanů města Soběslav Tímto byl chtěl jménem svým a svých kolegů, jež se na uvedené pátrací akci podíleli, poděkovat všem dobrovolníkům, kdy snaha o pomoc druhému v nouzi byla obdivuhodná. Děkuji. npor. Mgr. Martin Máca vedoucí oddělení Policie ČR v Soběslavi Úřední den notáře MěÚ II. patro č. dveří 306 JUDr. Stanislav Hroch první a třetí středa v měsíci, v říjnu tj. 6. a od 13 do 17 h. Tel

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 Muzeum v pohybu Ačkoli se poslední záříjový den zavírají brány našich stálých expozic i sezonních výstav, muzeum jako instituce ani jeho zaměstnanci se rozhodně neukládají k zimnímu spánku, ba právě naopak. A zdaleka nejde jen o přípravu soběslavské vánoční výstavy, o níž Vás budeme informovat v příštím vydání. V průběhu loňského a letošního roku zaznamenalo muzeum (a to jak Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí n. L., tak jeho mateřská organizace Husitské muzeum v Táboře) celou řadu změn a další jsou v plném běhu. Jedná se přitom o proměnu v různých oblastech muzejního života ať už jde o personální složení, skladbu našich objektů, uložení sbírkových předmětů, tvorbu expozic i další plánované akce pro Vás, naše návštěvníky. Všem, kdo chtějí nahlédnout pod pokličku muzejního dění, jsou určeny následující řádky. Husitské muzeum jako celek má od června tohoto roku nového ředitele, jímž se na základě výběrového řízení stal Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., profesí církevní historik. Jeho zástupcem pro vědecké záležitosti je historik PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., sbírkotvornou činnost má v gesci pisatel tohoto článku botanik RNDr. Daniel Abazid, který zároveň už k převzal od svého kolegy RNDr. Petra Zbytovského vedení Blatského muzea. Právě soběslavsko-veselského pracoviště se týkají i další změny, které si jistě zaslouží pozornost. V uplynulém období se nám podařilo rozšířit náš tým o dvojici vysokoškoláků, od čehož si slibujeme jak výraznější vědeckou a sbírkotvornou činnost, tak i výstupy směrem k veřejnosti od možnosti badatelských konzultací až po nové výstavy a celé expozice. Konkrétně jde o etnoložku Mgr. Zuzanu Novákovou, absolventku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (najdete ji v soběslavském Smrčkově domě), a Mgr. Petra Šťovíčka, který absolvoval studium kulturní historie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (a sídlí ve veselském Weisově domě). Spolu s původními pracovníky jimiž jsou zoolog RNDr. Petr Zbytovský, knihovnice a účetní Jana Líkařová, dokumentátor Vít Vlasák, konzervátor Martin Kovář a na částečné úvazky zaměstnaní údržbáři Karel Mráz a Martin Poc tak náš tým představuje celkem 7,75% stálých pracovních míst, což lze považovat za číslo odpovídající velikosti zdejšího sbírkového fondu a našemu programu pro návštěvníky. Skladbu budov užívaných Blatským muzeem tvořila řadu let čtveřice objektů návštěvníkům známý Rožmberský a Smrčkův dům v Soběslavi a Weisův dům ve Veselí n. L. a dále tzv. Cukrářský dům v soběslavské ulici Petra Voka, sloužící jako depozitář. Již delší dobu však posledně jmenovaný objekt považujeme za nevhodný pro tyto účely. Hledali jsme za něj proto náhradu, která by zároveň umožnila i umístění dalších sbírkových předmětů, dosud uložených v ostatních budovách, jejichž potenciál však vidíme spíše ve využití pro návštěvnický provoz. Koncem roku 2008 se ukázala možnost získat výrobní objekt VD Blata ve Veselí n. L., sousedící přímo se zahradou Weisova domu a splňující naše představy o parametrech budoucího depozitáře. Díky pochopení ze strany tehdejšího vedení Husitského muzea v čele s PhDr. Milošem Drdou, CSc. a našeho zřizovatele Ministerstva kultury ČR, které poskytlo potřebné finanční prostředky, se nám podařilo uvedenou budovu v loňském roce zakoupit. Od té doby v ní probíhají potřebné úpravy, aby mohla v budoucnu sloužit jako centrální depozitář všech společenskovědních sbírek Blatského muzea. Tyto úpravy financuje muzeum zčásti ze svých provozních prostředků, zčásti pak opět díky přispění MK ČR. Po jejich ukončení a nastěhování depozitárního mobiliáře čtenářům představíme náš nový objekt také prostřednictvím fotografií. Zároveň chceme definitivně opustit tzv. Cukrářský dům a nabídnout ho k prodeji. O plánech na využití nově získaných prostor v našich expozičních a výstavních objektech Vás budeme informovat zase příště. RNDr. Daniel Abazid PŘÍRODOU (a tentokrát i po stopách historie) KROK ZA KROKEM... Vás v závěru sezony zveme na následující exkurze: sobota PUTOVÁNÍ PO PAMÁTKÁCH VESELÍ N. L. (ve spolupráci s Historickým klubem ve Veselí n. L.) vedou Mgr. Petr Šťovíček (historik Blatského muzea) a Václav Jelínek (kronikář města a předseda Historického klubu ve Veselí n. L.) sraz: Weisův dům, 9:00 hod. sobota HOUBY BORKOVICKÝCH BLAT mykologická exkurze vedená nejen po naučné stezce Borkovická blata vedou RNDr. František Kotlaba, CSc. (přední český mykolog, autor řady houbařských atlasů a coby rodák z Vlastiboře velký znalec Borkovických blat od 50. let 20. stol. do současnosti, Praha) a Pavel Špinar (správce NPP Luční, Tábor) sraz: parkoviště na začátku naučné stezky Borkovická blata (při silnici Soběslav Mažice), 10:00 hod. sobota Po stopách chýnovského vápenictví celodenní vycházka na Kladrubskou a Pacovu horu zaměřená na historii a pozůstatky těžby a zakončená prohlídkou historických map, fotografií a nástrojů v budově Správy Chýnovské jeskyně vede František Krejča (Správa Chýnovské jeskyně) sraz: Chýnovská jeskyně (možnost dojet na místo autem), pokladna, 10:00 hod. RNDr. Daniel Abazid Z činnosti hasičů Za sledované období od do jsou v územní působnosti ORP města Soběslav evidovány následující události: a Nouzové otevření dveří bytu, Soběslav Svákov a Záchrana labutě z Černovického potoka, Soběslav a Požár objektu rodinného domu a hospodářských budov, asistence Policii ČR při zjišťování příčiny vzniku požáru škoda Kč, uchráněné hodnoty Kč, usmrcena jedna osoba, příčina v šetření orgánu PČR, Sedlečko u Soběslavě a Vyproštění nákladního vozidla společnosti Jambor - Uhelné sklady s.r.o., Chlebov a Odstranění sršního hnízda z objektu rodinného domu, Otakara Odstrčila, Soběslav a Požár strniště, Veselí nad Lužnicí a Dopravní nehoda osobního a nákladního vozu, zajištění a úklid místa dopravní nehody, Na Pískách, Soběslav a Dopravní nehoda osobního a nákladního vozu, odstranění ropných látek z povrchu komunikace, úklid místa dopravní nehody, Wilsonova, Soběslav a Nouzové otevření dveří bytu, Horní Příkopy, Soběslav a Odstranění sršního hnízda, Náměstí republiky, Soběslav a Odstranění spadlého stromu, Nerudova, Soběslav a Pomoc ZZS s transportem nemocné osoby, K Sedlečku, Soběslav a Nouzové otevření dveří bytu, záchrana nemocné osoby, Náměstí Republiky, Soběslav a Požár kuchyňského odsavače par v kuchyni rodinného domu, ČS Armády, Veselí nad Lužnicí, škoda Kč, uchráněné hodnoty Kč, příčina: nedbalost při obsluze sporáku a Dopravní nehoda dvou osobních vozů, úklid vozovky, zajištění místa události, Tučapy a 6.9. Čerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu, Slovenská, Soběslav a Požár strniště, Tábor - Přehořov nprap. Martin Petrák HZS Jih. kraje územ. odbor Tábor - od. prevence

19 říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 RC Sobík o. s. Vás zve Přijďte, maminky se svými dětmi, mezi nás. Čtvrtek od 9,00-11,00 hodin v předsálí či klubovně Kulturního domu v Soběslavi. Program: Přivítáme se říkankou Dobrý den, pak následuje procvičování těla pomocí říkanek. Malování na balicí papír, pro šikovné maminky je připraven vždy výrobek, který si mohou samy vyrobit. Děti pomáhají dle svých možností. Součástí je herna, kde si děti pohrají a maminky si mohou dát kávu, čaj nebo si popovídat s ostatními maminkami. Pořádáme burzy dětského oblečení, přednášky na různá zajímavá témata, maškarní báleček pro nejmenší, dětský den, výlety s dětmi do ZOO, bazénu. Těšíme se na Vás. 25,- Kč člen, 45,- Kč ostatní Hamajová Ivana, Dvořáková Romana, Rodičovské centrum Sobík Výlet ZOO Hluboká nad Vltavou Okénko Soběslavské chasy mladé Vystoupení na folklorním festivalu v Jindřichově Hradci O letních prázdninách má obvykle Soběslavská chasa mladá, kromě soustředění, volno. O těchto prázdninách jsme ale udělali výjimku a přijali pozvání od Krojové družiny z Jarošova nad Nežárkou na Festival národopisných souborů do Jindřichova Hradce. Festival se konal Protože vládlo deštivé počasí, neuskutečnil se průvod přes hradecké náměstí, ale místo něj se hned začalo vystupovat v kulturním stánku města, na Střelnici. Chasa byla hned druhá v pořadí a možná i vlivem toho si tou dobou ještě velice čerstvý moderátor udělal s naším vedoucím krátké desetiminutové interview. Potom jsme mohli vystupovat. Vystoupení se nám, i přes velké teplo v sále, podařila. Zpestřením nejen nám, ale i divákům bylo vystoupení moravského Mužského sboru Březí, který šířil dobrou náladu jak mezi účinkujícími, tak i mezi vystupujícími, a to jak v podobě kvalitního zpěvu, tak i v podobě velice dobrého moravského vína. Soustředění Mezi 12. až 15. srpnem jsme se sešli v rekreačním středisku Meziříčko poblíž Jihlavy. Slůvko rekreační je ale v tomto případě dosti zavádějící, protože jsme naopak tvrdě trénovali. Naučili jsme se několik písní zbrusu nových, pár starých oprášili. Trénovali jsme jak techniku tancování, tak i zpěv a kapela samozřejmě hraní. Pokud jsme zrovna netrénovali, volný čas jsme trávili také aktivně, hraním nohejbalu. Jak se nám naše soustředění vyvedlo a jestli bude něco platné, můžete zhodnotit při našich příštích vystoupeních. Třeba na našem Staročeském bále. Stanislav Tomša,

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA říjen 2010 SOBĚSLAVSKÁ CHASA MLADÁ otevírá kroužek Lidových písní a tanců RÁČEK Pro děti od 4 do 8 let Každou středu od 15:00 hod V KD Národ v loutkovém divadle Těšíme se na Vás Historická vozidla v Soběslavi Sobota 2. října 2010 ve hodin Stalo se už nepsaným pravidlem, že se vždy první říjnovou sobotu sjíždějí před táborskou strojní a stavební průmyslovku historická vozidla. První ročník setkání se uskutečnil v roce 2002 a do čelkovických serpentin tehdy přilákal 31 závodníků. S následujícími ročníky přibýval počet účastníků a vedle jízdy do vrchu v Čelkovicích byly do celodenního programu zařazeny etapy, při nichž historická vozidla zavítala do dalších měst v okolí Tábora. V roce 2005 se už sjelo více jak sto motocyklů a automobilů, z nichž mnohé pamatovaly dobu první republiky. Od čtvrtého ročníku zároveň získalo setkání mezinárodní charakter, protože se ho zúčastnila skupina 11 historických automobilů z nejstaršího německé klubu se sídlem v Berlíně. V roce 2007 pro změnu zavítali na jih Čech členové Oldtimer Clubu z rakouského Welsu, který je partnerským městem Tábora. V letošním ročníku zavítají historická vozidla opět do Soběslavi, která se stane etapovým městem závodu již počtvrté v řadě. Účastníci setkání dorazí na soběslavské náměstí v sobotu 2. října krátce před polednem. Poté budou pokračovat ve 13:00 hodin další etapu do Tábora, kde zakončí svou pouť na Žižkově náměstí. Akci již poosmé pořádá táborská průmyslovka, která tímto setkáním navázala na tradici podobných setkání ze 70. let minulého století. Škola veřejnosti připomíná motoristické skvosty minulosti a zároveň u svých studentů, kteří jsou nejen pořadateli, ale často také účastníky závodu, podporuje kladný vztah k technice. Celodenní akce má stěžejní body programu: 09:30 start od SPŠ strojní a stavební Tábor, Komenského 1670 (Maredův vrch) 10:00 výstava vozidel v Chýnově 12:00 výstava vozidel v Soběslavi jízda do vrchu v Čelkovicích 15:00 výstava a vyhlášení výsledků na Žižkově náměstí v Táboře Pořádá: Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, kontakt: Ing. Marcel Gause, tel , , Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. realizuje pro osoby se zdravotním postižením projekt Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením Cílové skupině přispěje k získání nebo udržení pracovního místa. V rámci projektu nabízíme klientům semináře a besedy na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále poradenství a zmapování pracovních schopností a možností, zvýšení kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů, umožníme klientům přístup k PC v prostorách realizace projektu. Dalšími aktivitami budeme podporovat klienty při hledání zaměstnání, informovat a motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V případě, že se budete chtít do projektu zapojit nebo budete chtít zjistit podrobnější informace, kontaktujte: Mgr. Pavlu Jirochovou, tel.: , Osobně v kanceláři Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. v Táboře ul. Čsl. armády č budova CEPOS u plaveckého stadionu, každou středu od 9.00 do hod. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Mgr. Pavla Jirochová POZVÁNKA NA VÝSTAVU Český svaz chovatelů, základní organizace Soběslav pořádá ve dnech Jihočeskou podzimní výstavu králíků, holubů, drůbeže a Jihočeské pobočky klubu chovatelů moravských pštrosů. Dále bude k vidění ukázka okrasné vodní drůbeže, exotů, sukulentů a kaktusů. Otevřeno bude v pátek a v sobotu hodin a v neděli hodin v areálu svazu chovatelů v Soběslavi u E 55 naproti a.s. Jitona. Všechny příznivce a širokou veřejnost zvou pořadatelé. Mládí do oblak V měsících květen až červenec proběhl na letišti v Soběslavi grantový projekt pod názvem Mládí do oblak, hrazený z větší části z grantu v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu. Projekt naplnil záměry a cíle, kterými bylo představit dospívající mládeži bezmotorové létání jako alternativu využití volného času a získat nové zájemce o tento sport. Mezi mládeží byl o projekt nazývaný též Pilotem na zkoušku velký zájem a přesáhl hranice Soběslavska do okolních regionů. Do projektu se zapojilo 34 zájemců. Bylo s nimi provedeno celkem 34 vzletů o celkové délce 14 hod 19 min bezmotorových letových hodin a 5 hod 30 min nalétalo vlečné motorové letadlo. Díky většinou dobrým povětrnostním podmínkám trval jeden let průměrně cca 25 minut, oproti původně plánovaným 18 minutám. Během letu si zájemci vyzkoušeli základní prvky pilotáže a seznámili se s životem a provozem na letišti. Několik absolventů projektu již projevilo zájem o letecký výcvik, který začne v letecké škole Aeroklubu Soběslav na začátku příštího roku a několik dalších absolventů z Tábora, Milevska, Týna nad Vltavou apod. pravděpodobně vyhledá letecké školy bližší svému bydlišti. Ing. Bohumír Ctibor, Aeroklub Soběslav

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 15. září 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z Á P I S 27. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. prosince 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 27. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. prosince 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 27. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. prosince 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012

Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Usnesení z 39. zasedání ze dne 2. 5. 2012 Přítomni, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Omluven 0 Neomluven 0 RM/711/39/12 +5/ -0/ Z0 Schválení výroby vrátek na Farské

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

USNESENÍ č. 32/04-03 Z

USNESENÍ č. 32/04-03 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 32/04-03 Z ze dne 13.05.2003 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtovou změnu č. 5/2003 - ostatních nemovitostí a jejich

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více