BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ"

Transkript

1 BIBLE ČESKÁ (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL TŘETÍ: KNIHY STARÉHO ZÁKONA KNIHY PROROCKÉ A KNIHY MACHABEJSKÉ PODLE OBECNÉHO ZNĚNÍ LATINSKÉHO SE STÁLÝM KRITICKÝM ZŘETELEM K PŮVODNÍM TEXTŮM PŘELOŽIL Dr. JAN HEJČL SE SCHVÁLENÍM ARCIBISKUPSKÉHO ORDINARIÁTU V PRAZE PODÍL ÚDŮ DĚDICTVÍ SVATOJANSKÉHO NA ROK 1939 A 1940 V PRAZE 1940 NÁKLADEM DĚDICTVÍ SV. JANA NEPOMUCKÉHO TISKEM Č. A. T. ČESKOMORAVSKÝCH AKCIOVÝCH TISKAŘSKÝCH A VYDAVATELSKÝCH PODNIKŮ V PRAZE

2 Knihy Prorocké IMPRIMATUR P r a g a e, 16. Aprilis 1935 Prael. Dr. Theophilus Opatrný, vicarius generalis N. E Všecka práva vyhrazena Digitalizováno s minimálními gramatickými úpravami

3 KNIHY PROROCKÉ Úvod. Proroctví starého zákona. Zázraky a proroctví byly od nejstarších časů znaky a prostředky, kterými Bůh ověřoval svaté a vyvolené muže u svého národa, že jsou posly jeho zjevení. Prorokovati" znamenalo předpovídati budoucí věci. Prorok" byl člověk od Boha vyvolený a osvícený, aby u národa vyvoleného zjevení Boží zachovával a lid na budoucího Mesiáše připravoval. Prorok byl tedy muž Boží", služebník Hospodinův", posel Hospodinův" a tlumočník" vůle Boží, strážce" smlouvy Hospodinovy s lidem vyvoleným, vidcem" budoucích osudů lidu vyvoleného a jeho Mesiáše. Úkolem proroků bylo: Zachovati," dále podávati, vykládati, prohlubovati a obohacovati zjevenou nauku, zejména sliby mesiášské, jakož i bohoslužbu a vykořeňovati zlořády; zachovati, rozvíjeti a prohlubovati mravouku, na řečené věrouce a bohoslužbě založenou, z ní vyplývající a s ní nerozlučně spojenou; snažiti se, aby jmenovaná věrouka, mravouka i ryzí bohoslužba pronikala všecek život soukromý i veřejný; připravovati lid na novou smlouvu", na nový poměr k Bohu, do kterého uvede lidstvo slíbený Mesiáš. Činnost proroků se uplatňovala také na poli života společenského. Bděli nad králi, nad veřejnými činovníky, velmoži, kněžími, zjednávali jim a chránili jejich vážnost (autoritu), ale žádali od nich, aby nestranně vládli, aby nezneužívali úřadů, nepřijímali úplatků, pěstovali a vymáhali úctu k zákonu od kohokoliv, od vznešených i nízkých; jakožto mužové nábožensky hluboce založení doporučovali oběti, modlitbu, ale připomínali, že by to bylo jen obřadnictví bezcenné, kdyby s tím nebylo spojeno plnění povinností, jež ukládá sociální spravedlnost; pravé ceny dojdou posty a podobné náboženské úkony, budou-li spojeny s dobročinností. Ujímali se sociálně slabších, jako vdov, sirotků, otroků a vůbec chudiny, naléhali na to, aby byla zachována sobota, zákony o roce sobotním a jubilejním, jež měly dalekosáhlý význam sociální, hřímali proti přepychu boháčů, proti opilství tehdejší doby. Usilovali, aby všude panoval právní řád, bezpečnost, pořádek, mír a pokoj. Předpokládají posvátnost soukromého vlastnictví, žádají spravedlivé míry a váhy, hřímají proti úskočnosti, lži, jež podrývají společenskou důvěru a činí společenský život nesnesitelným. Byli to poslanci" své doby, zvolení od Boha. Hledajíce popředně čest Boží, hledali spolu tím samým blaho duševní i hmotné svého lidu, které jest se ctí Boží nerozlučně spojeno. Činili vše s nevšedním nadšením, ohněm, horlivostí, láskou k Bohu i k lidu, který vřele milovali, za který se vroucně modlívali, pro který trpěli, pro který se obětovali. K úřadu prorockému volil si a povolával Bůh toho, koho za dobrého uznal; člověk nemohl ani přirozenou vynikající vlohou, ani vědou, ani svatým životem milost proroctví si zjednati, ježto byl to milodar". Kdežto za dávnějších dob byli proroci jen tu a tam, od Samuela jsou častí a tvoří jakýsi stav. Proroky možno rozděliti na dvě období: na období proroků směru opravného a na období proroků připravujících popředně na Mesiáše. Proroci prvního období horlili pro ryzí jednobožství, brojili proti modlářství, dokazovali své poslání popředně zázraky; nepoznamenali písemně svých řečí.

4 Knihy Prorocké Proroci druhého období předpovídali tresty, jež stihnou ty, kdož nedbali hlasů prorockých, chlácholili své posluchače, že soudy Boží budou jen k tomu, aby se národ vyvolený vytříbil, že spravedlivci budou zachováni, že Bůh zbytek národa obrodí, rozmnoží, že nastanou blažené časy mesiášské. Ježto činnost těchto proroků měla veliký význam také pro pokolení budoucí, vedla je Prozřetelnost k tomu, aby svá proroctví písemně zaznamenali. Počítáme jich 16, třídíme je na 4 proroky větší a 12 proroků menších. Větší" slují ne proto, že vynikají obsahem nad menší, ale proto, že spisy jejich jsou rozsahem větší, t. j. delší než spisy proroků menších". Mezi proroky větší" se řadí: Isajáš, Jeremiáš, k němuž se přičítá i Pláč nebo Žalozpěv Jeremiášův a kniha proroka Barucha, Ezechiel a Daniel. K menším prorokům počítají se: Oseáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeáš, Zachariáš, Malachiáš. Nadpřirozený ráz proroctví S. z. vyplývá ze všech míst biblických, na kterých se proroci dovolávají svého božského poslání a Božího vlivu na sebe. Nadpřirozený ráz proroctví S. z. dosvědčují a prohlašují apoštolově : Také máme pevnější slovo prorocké... to předem poznávajíce, že žádné proroctví Písma nespočívá na výkladě vlastním; neboť nikoli z vůle lidské stalo se kdy proroctví, nýbrž Duchem svatým nadchnuti mluvili svatí lidé Boží" (2 Petr 1, ). Církev katolická jako synagoga viděla v proroctví vždycky zjev nadpřirozený. Přesvědčení církve vyslovili na nesčetných místech církevní Otcové, vyslovily je i všeobecné sněmy církevní ne jednou. Na otázku, jakým způsobem Bůh prorokům pravdu a vůli svou oznamoval, odpověděl již sv. Pavel: Bůh na mnohokráte a mnoha způsoby mluvil k otcům skrze proroky" (Žid 1, 1.). 1120

5 Knihy Prorocké Přehled mesiášských proroctví. Starý zákon Proroctví Nový zákon Mich 5,2. 1. Rodiště Mesiášovo: Betlem. Mt 2, 6; Jan 7, 42. Gn 12, 3; 22, 18; 26, 4; 28, 14; 2. Předkové Mesiášovi: Abraham, Isák, Mt 1, 2. 6.; Lk 3, , 8. až 12; I Par 17, 11. Jakob, Juda, David. Is 7, Matka-panna. Emmanuel, Syn Boží. Mt 1, ; Lk 1, Nm 24, Hvězda a narození Mesiášovo. Mt 2, n. Gn 49, 10; Agg 2, 8 až Narodí se, až poklesne moc Judova. Lk 2, 1; Jan 19, 15. Ž 71, 10 n. 15; Is 60, Mágové budou se mu klaněti. Mt 2, Mal 3, 1; 4, Předchůdce Páně, druhý Eliáš. Lk 1, až 80. Jer 31, Rachelin pláč (pobití mláďátek). Mt 2, 18. Os 11, Útěk do Egypta. Mt 2, 15. Gn 49, 26; Dt 33, Pobyt v Nazaretě. Mt 2, 23. Is 9, Kázání Jana Křtitele. Mt 3, 1; 14, ; Mk 1, 4; Lk 3, 3. Is 9, I. Is 11, 3 n. 12. Půst na poušti. Mt 4, 2; Mk 1, 13. Ž 34, 13; 68, Počátek kázání a zázraků na území Mt 4, Neftaliově a Zebulonově. Ez. 47, 8 n; Is 29, Apoštolové povoláni. Mt 4, ; Mk 1, 16; Lk 5, Is 35, Slepí, hluchoněmí uzdravováni. Mt 11, 5. Is 53, 7; 16, 1; 31, Tichý jak beránek, silný jako lev. Jan 1, 29; 16, 33: Zjev 5, 5. Is 53, 2 n; Moudr Ponížený, znevážený, v nená visti, ježto Mt 11, 29; Lk 16, 14; Jan ruka Boží jest nad ním. 15, 18. Is 29, 14; 61, Zahanbuje mudrce, káže chudým a I Kor 1, 28; Mt 11, 5. maličkým. Dt 18, 15 n; I Mach 14, Prorok věrný. Mt 21, 11; Lk 7, 16; Jan 4, 19. Is 11, 12; Ez Nevěra Židů. Jan 12, 37 n; I Petr 2, Zach 9, Vítězný vjezd do Jerusalema na oslátku. Mt 21, 4n. Mal 1, 11; Ž 109, Ustanovení nové oběti a nového kněžství. Mt 26, ; I Kor 11, Ž 17, 5 n; 54, 4 n. 23. Smrtelný zápas, krvavý pot. Mk 14, 33; Lk 22, 44. Ž 40, 10; 44, 14 n. 24. Zrada přítelova. Mt 26, 14 n; Jan 13, Zach 11, 12 n. 25. Prodán za 30 stříbrných, za které koupeno Mt 26, 15; 27, 3 až 10. bylo pole hrnčířovo. Moudr 2, Obžalován, protože byl spravedlivý a že Mt 26, 64 n; 27, pravil se býti Synem Božím. Ž 2, Odsouzen na smrt od Židů i od pohanů. Lk 22, Pláč 4, Opuštěn od apoštolů. Mt 26, 56. Ž 34, 11; 108, 1; Is 53, Falešní svědkové, obžalovaný mlčí. Mt 26, 59 n; 27, 12; Mk 14, 56. Is 50, Zpolíčkován a popliván. Mt 26, 67 n. Is 53, Na roveň postaven se zločinci. Mk 15, 7 n. Moudr 2, Odsouzen na smrt, ačkoliv uznán za Mt 27, nevinného. Gn 22, Nese si dřevo na oběť. Jan 19, 17. Ž 21, 18; Is 53, Ukřižován hřeby v rukou i nohou mezi Mt 27, 38; Mk 15, ; dvěma lotry. Lk 23; 33, Jan 19, 18 Ž 21, 7; 34, Předmětem posměchu. Mt 27, 39; Mk 15, 29 Ž 21, Dělili se o roucho, o svrchní šat metali Mt 27, 35; Lk 23, 34; Jan los. 19,

6 Knihy Prorocké Starý zákon Proroctví Nový zákon Ž 68, Žluč a ocet. Mt 27, 34. Ž 17, Zemřel zvolav hlasem velikým za městem. Mt 27, ; Jan 19, 30. Ex 12; Ž 40, Zemřel po velikonočním beránku. Mt 26, 19 n. Ex 12; Is 53, Je beránkem velikonočním. I Kor 5, 7; Jan 19, 33. Ex 17, Zůstane na kříži do večera. Mt 27, 57. Gn 2, Otevřený bok. Jan 19, 34. Dan 9, 25 n. 43. Kdy zemře? Mt 24, 1 n. Is 53, Pohřben u boháče. Jan 19, 38 n; Mt27, 57. Jon 2, 1; Is 11, Třetího dne vstane z mrtvých. Mt 28, 6. 9.;Jan 20, 14. Is 11, 10; Nm 21, 8 n; Dt 46. Kříž, prapor a lék. Lk 2, 24; Jan 3, 14n. 33, 17. Ex 36, 25; Zach 13, Odpuštění hříchů skrze krev. Mt 26, 27 n; Lk 24, 45 n. Zach 13, Moc odpouštěti hříchy. Mt 28, 18; Sk 2, 38; Ž 23, 7; 46, 6; 109, Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Otce Mk 16, 19; Sk , 23 n.... Joel 2, 28; Is 44, Sešle Ducha sv. Lk 24, 49; Jan 7, 37 n; 16, 7; 20, 22; Sk 2, 2 n. Is 49, 18 atd. 51. Pohané se obrátí. I Tim 2, Is n. 52. Náboženství, pramen svatosti. Mt 19, 28. Is 53; Ž Náboženství, jež přemůže všecky útoky. Jan 16, 33. Ž 2, 44; 67, 25 n; 109; Is 9, 54. Věčné království Kristovo. Mt 16, 18; Jan 19, ; 7; Dan 9. Žid 13,

7 KNIHY VELKÝCH PROROKŮ

8

9 Kniha proroka Isajáše KNIHA PROROKA ISAJÁŠE Životopis proroka Isajáše. Isajáš se narodil kolem r Otec Isajášův slul Ámos, kterého dlužno dobře lišit od Ámosa proroka, který vystoupil r Bydlil v Jerusalemě a byl ženat. Z manželství jeho vzešli dva synové, kterým se dostalo náznačných jmen jako samému otci. Podle podání židovského skonal za panování krále Manassesa mučednickou smrtí, byv rozřezán dřevěnou pilou. 1 ) K úřadu prorockému povolán byl r. 737 a působil veřejně asi 60 roků, asi do r Kromě spisů prorockých napsal také díla dějepisná. Žil za dob pohnutých a byl svědkem hrozných událostí. Nejzávažnější z nich jsou tyto: V říši severní po smrti Jeroboama II. (r. 744) nastaly politické zmatky, ve kterých byl Zachariáš, syn Jeroboamův po šesti měsících zabit od Selluma. Selluma za měsíc života i trůnu zbavil Menahem, který byl vasalem assyrským. Po jeho smrti syn jeho Pekachja udržel se na stolci královském toliko dva roky, byltě zabit od vojevůdce svého, který slul Pekach, syn Romeliášův. Jako vraždou se trůnu domohl, tak ho vraždou také Pekach pozbyl. Zabil jej Oseáš, poslední král říše severní. Za něho přitrhl Salmanassar IV., oblehal tři roky Samař; jeho nástupce Sargon města dobyl a odvedl výkvět obyvatelstva do zajetí assyrského. Ke konci vlády Joatamovy napadl král damašský Judsko; po smrti Joatamově král judský Achaz nechtěl vstoupiti do spolku protiassyrského, proto spojenci chystali se napadnouti Jerusalem. Achaz, jsa v úzkých, proti radě Isajášově hledal pomoc u assyrského krále Tiglat-Pilesara IV. Král assyrský, známý svými četnými válečnými výpravami, o kterých zajisté Isajáš slyšel mnoho vypravovati, přitáhl r. 734, prošel Palestinou, obořil se na Filišťany, zpustošil Gazu a zabral velikou část severní říše, ze které, odvedl značnou část obyvatelstva do Medie do zajetí. Ve zbytku vládl s dovolením assyrským Oseáš. Po delším obléhání dobyl Tiglat-Pilesar Damašku, Isajášovi na velkou bolest bylo patřiti, kterak Achaz posílá do Damašku, aby tam odevzdal velekráli dar", který sehnal tím, že obral chrámový poklad. Krvácelo srdce prorokovi, když se Achaz vrátil a dal ve chrámě postaviti oltář takový, jaký viděl v Damašku, aby se assyrskému králi zavděčil (4 Král 16.). Lépe bylo za zbožného nástupce Achazova, za krále Ezechiáše, který zprvu dbal varovných hlasů prorokových, aby nevcházel ve spolek s Egyptem proti Assyrii. Isajáš byl svědkem královy nemoci, pozdravení jeho, příchodu poselství babylonského, přežil smrt Tiglat-Pilesarovu (r. 727), Salmanassarovu (r. 722), násilnou smrt Sargonovu (r. 705), zažil hrůzy Senacheribova vpádu do Judska r. 701, obléhání Jerusalema, jeho osvobození a snad i smrt Senacheribovu r Žádná kniha jiná S. z. není tak často uvedena od Spasitele a spisovatelů novozákonních jako kniha Is.*) Židovské i křesťanské podáni pokládalo od nejstarších dob všecka proroctví v dnešní knize Is obsažená za dílo Isajášovo. Proti různým kritikům a popiračům celistvosti a jednotnosti knihy Isajášovy prohlásila papežská komise biblická, že není pevných důvodů pro důkaz, že kniha Isajášova nemá býti přičítána jedinému Isajášovi. 1 ) Římský kalendář mučedníků (martyrologium) klade památku jeho na 6. července. *) V N. z. jest 50 míst z Is uvedených přesně a 40 volně; 14krát jest Is jmenován. Proto také církevní Otcové a spisovatelé velmi často se dovolávají božské vážnosti Isajášovy, proto býval Is tak často vykládán, proto bylo také tolik úryvků z Is pojato do bohoslužby. 1125

10 Kniha proroka Isajáše Proroctví o budoucích osudech Israele a pohanů. Nadpis. HLAVA 1. 1 Vidění Isajáše, syna Amosova, která měl o Judsku a Jerusalemu za dnů Oziáše, Joatama, Achaza a Ezechiáše, judských králů. První řeč úvodní (1, ). Národ, zapomenuv na své poslání, zabředl do těžkých hříchů; ani přísnými tresty nechce se dáti přivésti na cestu spásy; nepatrná toliko naděje svítá (2. 9.). Nestačí jen obřady vnější, třeba se obrátiti k Bohu srdcem; pak splní také Bůh, co slíbil ( ). Žalozpěv nad Jerusalemem ( ). 2 Slyšte nebesa, pozoruj země, neb Hospodin mluví: Syny jsem vychoval, vyvýšil, oni však pohrdli mnou. 3 Zná býk hospodáře, i osel (jesle) svého pána; Israel však mne nezná, lid můj rozumu nemá. 4 Běda národu hříšnému, lidu, jejž vina tíží, plemeni nešlechetnému, dětem pokaženým: opustili Hospodina, Svatého Israelova tupí, (obrátili se [k němu] zády. 5 Kam ještě bít vás mám, kdyžtě hřešíte dále? Hlava všecka jest bolavá, srdce všecko choré. 6 Od paty do temene nic není zdravého na tobě; samá rána, modřina a oteklina, jež nemá obvazku, léčení, oleje hřejivého. 7 Země vaše je zpustlá, města vypálená ohněm; půdu vaši před vámi cizinci vyžírají; zpuštěna jest jako bývá, když nepřítel pustoší. 8 Zbývá jen Sionská dcera jak budka na vinici, jak chyše na poli okurek, jako sevřené město." 9 Kdyby Hospodin zástupů nebyl nám ponechal zbytku, bylo by nám jako Sodomě, podobně jako Gomorrze. 10 Slyšte slovo Hospodinovo, knížata sodomská, pozor měj na zákon našeho Boha, gomorrhský lide! 11 K čemu jest mi množství obětí vašich?" praví Hospodin Syt jsem skopových žertev a tuku krmných hovad; krve telat a beranů a kozlů nechci. 12 Když přicházíte přede mne, kdo žádá od vás toho, byste vyšlapávali nádvoří má? 13 Nenoste již obětí nicotných; kouř jest mi odporný; nových měsíců, sobot a jiných slavností nesnesu; bezbožná jsou shromáždění vaše. 14 Měsíce nové a svátky vaše duše má nenávidí; jsou mi břemenem, jsem unaven, abych je nesl. 15 Když rozprostíráte své ruce, odvracím oči své od vás, a když rozmnožujete modlitby, nevyslýchám (vás). HI. 1. V. 1. Vidění" znamená tu v širším významu slova vůbec poučení, kterých se Isajášovi dostalo inspirací, nadpřirozeným vnuknutím Božím. V. 1. má na zřeteli všech 66 hlav Isajášových proroctví. Napsán byl nejspíše při poslední redakci celého díla. V. 2. Nebesa a země, t. j. všecek svět ať dosvědčí, co vše Hospodin vykonal pro blaho svého národa za dob minulých, ať vidí černý nevděk lidu za to, ať je k službám Hospodinovi, až bude jej trestati! Řeč Hospodinova jde až po v. 8. včetně. Hospodin přijal národ israelský za svého prvorozeného syna a od té doby jej také pečlivě jako laskavý a dobrotivý otec vychovával. V. 6. Stát judsky přirovnán je tu k lidskému tělu. Bůh trestal je tak, že není již na celém státním těle místa, které by nebylo trestem stiženo. V. 8. Sionská dcera" = obyvatelstvo Sionu = Jerusalema. Jerusalem podobá se boudě, kterou hlídač si pořídí na vinici a kterou, když jest úroda doma, ponechá osudu. V. 9. zbytek" = hlava a srdce čili Jerusalem jest zárodek naděje, že nemocný stát judský zase ožije. V. 10. Lid a knížata judská nazývá prorok pro jejich společenské zločiny knížaty sodomskými", lidem gomorrhským". Nemohou se dovolávati proti výtkám prorokovým množství obětí, ježto žertvy mají cenu toliko tehdy, jsou-li výronem upřímné zbožnosti, která dbá také spravedlnosti k bližnímu; pouhé vnější obřadnictví, třeba sebe nákladnější, nedruží-li se k němu opravdivé přiměřené smýšlení a zejména, je-li nad to spojeno se zatvrzelým ubližováním jiným, nemá ceny, Bohu se nelíbí! V. 12. Israelita chodil do chrámu s dary před Hospodina" třikráte do roka: na velikonoce, letnice a slavnost stanovou. Kdo tam chodil toliko nohama, nikoli však srdcem, byl darmošlapem na dlažbě chrámových nádvoří. V. 13. nový měsíc" býval svátek (zejména nov. měsíce sedmého, nový rok). 1126

11 Kniha proroka Isajáše 16 Vždyť máte ruce své plné krve; čistě se umyjte! Odstraňte zlé své smýšlení, abych neviděl ho; 17 přestaňte jednati zvrhle, učte se činiti dobře: hledejte spravedlnost, přispějte potlačenému, ku právu pomozte sirotku, zastaňte se vdovy! 18 Můžete přijít, byste mne kárali: Hospodin praví byť byly vaše hříchy jak šarlat, jak sníh budou zbíleny; byť byly červené jak červec, jak vlna zbělejí. 19 Chutě-li budete poslouchat mne, dober světa budete požívat. 20 Nebudete-li však chtíti, a popudíte-li mne k hněvu, meč vás pohltí, neb ústa Hospodinova mluvila." 21 Jaktě se udělalo nevěstkou město (kdys) věrné, plné práva; spravedlnost v něm přebývala, nyní však vrazi! 22 Z tvého stříbra je truska, víno tvé zředěno vodou. 23 Knížata tvá jsou buřiči, spolčení se zloději. Všichni milují dary, honí se za úplatky. Sirotků se neujmou, a pře vdovy netkne se jich. 24 Proto dí Pán, Hospodin zástupů, Silný Israelův: Hoj, utěším se nad svými odpůrci, vymstím se nad nepřáteli. 25 Obrátím ruku svou na tebe, vypálím dočista trusku tvou, vyloučím všecko tvé olovo. 26 Vrátím ti soudce, jak bývali, rádce jak za starých časů; poté slout budeš městem práva, městem věrným!" 27 Sion právem bude spasen a obnoven správností; 28 zkáza však stihne nešlechetné, hříšníky vesměs, a kteří opouštějí Hospodina, zhynou. 29 Budeť vám hanbit se pro modly, kterým jste obětovali, stydět se pro háje, ve kterých se vám líbívalo, 30 kdyžtě budete jako dub, s něhož listí prší, a jako zahrada, ve které není vody. 31 Síla vaše bude pýř koudele, a dílo vaše jiskra; obé spolu se vznítí, a nebude, kdo by uhasil. Druhá řeč úvodní: Tresty Boží nad Judskem a Jerusalemem pro nevděk Judovců (2, 1. 5, 30.). Nadpis (2, 1.). Jerusalem bude kolébkou nové církve, ke které pohrnou se pohané (2, 2. 4.). Ať přijdou také Judovci, potrestaní za svou zpupnost (2, ); potrestáni budou zejména vůdcové lidu (3, ) a ženy (3, 16. 4, 1.). Mesiáš posvětí a chrániti bude zbytků národa (4, 2. 6.). Běda nevděčnému národu, podobnému neplodné vinici (5, 1. 7.), běda lichvářům (5, ), labužníkům (5, 11. až 17.), pohrdačům náboženstvím, nespravedlivým soudcům (5, ); jakým způsobem budou potrestáni (5, ). HLAVA 2. 1 Co viděl Isajáš, syn Amosův, o Judovi a Jerusalemu. 2 V posledních dnech zpevněna bude hora domu Hospodinova; bude nejvyšším vrcholem horstev, vyvýšená nad pahorky. Proudit bude k ní každý národ, 3 hrnout se mnoho V. 18. šarlat" (jasně, ostře červený) vyráběn byl z červce". Látka (vlna), do které se šarlatová barva vpila, nemohla býti prostředky, které staří znali, vyčištěna tak, aby barvy pozbyla. Právě tato trvalost dodávala barvě šarlatové veliké ceny. Hříchy velmi vhodně jsou tu připodobněny k červené barvě. Barva bílá znamená čistotu a svatost. V. 22. stříbro" víno" jsou knížata", činovníci, kteří svým úřadem jsou povoláni k tomu, by uplatňovali vždy a všude právo a spravedlnost. Ze stříbra škváry, z vína obarvená voda. V. 25. na tebe," Jerusaleme. Obrátím ruku" ve smyslu zlém. V úřednictvu jerusalemském je přece jen ještě nějaké dobré jádro: je v něm mnoho korupce (strusky, olovo), tu třeba ohněm, t. j. přísnými Božími tresty, spáliti, aby zbylo jen čisté stříbro, t. j. poctivost a péče o spravedlnost ve veřejné správě. V. 26. soudcové" = knížata, jak bývali" Mojžíš, Josue, Gedeon, Samuel, David a jiní výborní králové, dále jako byl Eliáš, Eliseus a jj. proroci. Co tu vysloveno, splnilo se částečné za dob Zorobabelových, Esdrášových, Machabejských bratří, zejména však za dob mesiášských. V. 29. Nedbání spravedlnosti, utlačováni, vykořisťování sociálně slabších neodpovídá duchu náboženství Jahvova, je to cizáctví, které Jerusalem zachvátilo spolu s cizáckou bohoslužbou. V. 30. Za dob soudů Božích zpustnou háje, schnouti budou duby pro nedostatek vody a taktéž povede se těm, kteří se tam kochávali bohoslužbou cizáckou, spojenou s výstřednostmi pohlavními. V. 31. Síla Jerusalemských bude jako koudel; jejich hříchy budou jiskrou, která tu koudel zapálí, že vzplane v oheň neuhasitelný. Hl. 2. V. 1. Zde viděl" prorok vyvýšenou horu chrámovou, ke které se hrnou národové z celého světa obraz to příští novozákonně světové církve, která pojme do svého lůna všecky lidi. 1127

12 Kniha proroka Isajáše kmenů, a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Páně, do domu Boha Jakobova! Ať nás naučí svým cestám, a choditi budeme po jeho stezkách!" Vyjdeť se Siona nauka, a slovo Páně z Jerusalema. 4 Porovnávat bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že zkují v radlice své meče, a svá kopí v srpy ženců. Nezdvihne meče kmen proti kmeni, aniž cvičit se budou k boji. 5 (Nuže,) dome Jakobův, pojďte, a choďme ve světle Hospodinově! 6 Vždyť (Pán) zavrhl svůj národ, Jakobův dům, že má jak zdávna plno věštců jako Filišťané, a s cizozemci se spolčuje. 7 Plno má v zemi stříbra a zlata, a není konce pokladům jeho; plno má v zemi své koní, a nesčetné množství vozů. 8 Plná jest země jeho model; koří se dílu svých rukou, jež prsty jejich učinily. 9 Sklání se každý, ponižuje se kdekdo; protož neodpouštěj jim! 10 Zalez do skály a schovej se do děr v zemi z bázně před Hospodinem, před jeho slavnou velebností! 11 Pýcha lidí snížena, skloněna bude jich zpupnost; jediný Hospodin vyvýšen bude v den ten. 12 Přijdeť den Hospodina zástupů na vše, co pyšné a vysoké, a na vše, co hrdé jest, a bude to poníženo. 13 (Přijde) na všecky libanské cedry, (vysoké a vyvýšené) a na všecky basanské duby; 14 na všecky vysoké hory a na všecky pahrbky vyvýšené; 15 na každou vysokou věž a na každou pevnostní zeď; 16 na všecky tarsiské lodi a na vše, co lahodí zraku. 17 Pýcha lidí snížena, skloněna bude jich zpupnost, jediný Hospodin vyvýšen bude v den ten, 18 kdežto po modlách dokonce bude veta. 19 I zalezou do slují skalních, a do děr v zemi z bázně před Hospodinem, před jeho slavnou velebností, až povstane, aby udeřil (hrůzou) zemi. 20 V den ten zahodí lidé modly své stříbrné a sochy zlaté, které byli si udělali, aby se klaněli jim, krtky a netopýry. 21 I zalezou do rozsedlin horských a do slují skalních z bázně před Hospodinem, před jeho slavnou velebností, až povstane, aby udeřil (hrůzou) zemi. 22 Protož upusťte od lidí, kteří život v chřípích mají, neboť bývají přeceňováni. HLAVA 3. 1 Aj, Panovník, Hospodin zástupů odejme Jerusalemu a Judovi sílu a posilu, (všecku sílu chleba a všecku sílu vody) 2 junáka, válečníka, soudce, proroka, věštce i staršího, 3 setníka, člověka váženého, rádce, dovedného umělce a znalce zaříkání. 4 A dám jim chlapce za vladaře, ženy budou jim vládnout. 5 Oboří se v lidu muž na muže, a každý na svého druha; bouřit bude chlapec proti starci, a vyvrhel proti šlechtě. 6 V. 3. Nové království Boží na zemi, říše Mesiášova, vzejde ze starého království Božího, jehož hlavou byl Jerusalem, pravé náboženství křesťanské vzejde z náboženství israelského. Nová církev bude jedna, jako byl toliko jeden zákonitý chrám ve S. z., bude viditelná, ježto vysoko povýšená; bude všeobecná (katolická), ježto ze všech končin všichni národové do ní se pohrnou; bude svatá, ježto bude vyučovati cestám Hospodinovým, t. j. svatému životu; bude neochvějná jako hora; bude vznešená, povýšena nade vše. V. 4. Nauka Kristova a milost jeho je s to, aby smířila národy, aby zamezila krvavé války; příčina válek tkví ve vůli lidské, která, se od pravého náboženství odvrátila a vrátila do stavu pohanstva. Bůh sám bude porovnávat národy", bude rozhodčím soudcem mezi nimi. V. 6. Hospodin totiž počíná již ukazovati, že zavrhl národ israelský proto, že žije podle vzoru pohanských národů proti zákonu; je tedy třeba, aby lid, který se byl od něho odvrátil, zase k němu se vrátil, aby Hospodin byl usmířen. V. 10. počíná líčiti den Božího soudu, kdy všecko vysoké bude poníženo. V. 20. Ke krtkům a k netopýrům přirovnány jsou tu slepé a tmu milující modly, které ctí slepí lidé. Hl. 3. V. 1. počíná líčiti rozvrat společenský, anarchii politickou i náboženskou, kterou stihne Jahve Jerusalem a říši judskou. V. 2. Ježto město (stát) nebude míti branné síly, nebude, kdo by udržoval pořádek uvnitř (policie), kdo by hájil města (státu) proti nepříteli vnějšímu. Nebude dosti způsobilých úředníků, nebude inteligence, nebude tříd vzdělaných, nebude zkušených lidí, kteří by měli autoritu. 1128

13 Kniha proroka Isajáše Když chopí muž svého bratra v domě otce svého (a řekne): Máš oděv, buď naším knížetem, a tato ssutina buď pod tebou!" 7 odpoví v ten den a řekne: Nejsem ranhojičem, nemám v domě chleba ni oděvu; nečiňte mne knížetem lidu!" 8 Ano, bortí se Jerusalem a Juda padá; jsoutě řeči jejich i činy proti Hospodinu, aby popudili oči velebnosti jeho. 9 Výraz tváře jejich svědčí proti nim; hřích svůj (jako Sodoma) hlásají nepokrytě. Běda jim, neboť si připravují odplatu zlou. 10 (Rcete spravedlivci, že dobře mu bude, neboť ovoce svých skutků užívat bude. 11 Běda bezbožnému! Zle mu bude, neboť dle toho, co činil, bude mu splaceno.) 12 Lid můj vydřiduši loupí, a ženy jim vládnou. Lide můj, kdo tě blahoslaví, klamají tě, a kazí cestu, po které máš kráčet. 13 Hospodin vstává, by soudil, vstává, by ujal se lidu. 14 Pán přijde k soudu se staršími a s knížaty lidu: Vždyť jste spásli vinici, co jste chudému uloupili máte doma. 15 Proč roztíráte lid můj, a chuďasy rozemíláte?" dí Hospodin, Bůh zástupů. 16 Hospodin také řekl: Za to, že pyšní se sionské dcery, že nosí vysoko bradu, že chodí s okem vyzývavým, že nohou o nohu bijíce do taktu pořád si vycupují: 17 Pán oblysí témě hlavy sionským dcerám, Hospodin jejich vlasy obnaží. 18 V den ten odejme Pán okrasu střevíčků a půlměsíčky a řetízky 19 a zápony a náramky a čepce 20 a kadeřadla a podvazečky a sponky a voňavky a náušky a prsteny 21 a drahokamy visící s čela a roucha na převlek a pláštíky, 22 a lněná roucha a jehlice a zrcadla 23 a fousky a vínky a letní plachetky. 24 Bude pak místo vůně puch a místo pásu provazec; místo kadeřených vlasů lysina a místo živůtků žínice. 25 (Nejlepší) mužové (Sionu) padnou mečem a jeho junáci v boji. 26 Kvílit a truchlit budou brány jeho, (Sion) zpustlý na zemi sedět bude. HLAVA 4. 1 Sedm žen se chápati bude jednoho muže v den ten a řeknou: Svůj vlastní chléb jísti a svým šatem se odívati budeme; ať jen se dostane jména tvého nám; V. 4. O neštěstí říše, která má za krále nezkušeného, panovačného, sobeckého, ukrutného, rozpustilého chlapce, srv. Kaz 10, 16. V. 6. V této bídě vznikne touha po člověku, který by zavedl pořádek; kdo bude míti jen trochu lepší kabát", bude mu nabízena diktatura, ale nikdo nebude míti chuti, aby nabízenou vládu přijal. Příjmy vladařovy vyschly, korunní statky zašantročeny, od krále žádá se, aby své poddané sytil a šatil, kandidát, jemuž knížecí korunu podávají, nemá však na to soukromého jmění, proto nestojí o důstojnost, které si ostatně nikdo neváží. V. 8. počíná líčiti Hospodinův soud nad bezbožnými utlačovateli lidu. V. 14. přijde", až svou přítomnost ukáže zřetelnými činy své všemocné spravedlnosti. vinicí" sluje národ již Dt 32, 32; Ž 79, 9. spásli" a tím zpustošili jako hltavé stádo. V. 15. O takových nepravých pastýřích" lidu srv. Ez 34, 2. n; Mt 9, 36. V. 16. Úředníci jerusalemští a judští potřebovali mnoho peněz, aby se mohli baviti se zpupnými, parádivými a vilnými ženami. Ženy, které činily veliké nároky, měly také spoluvinu na utiskování poddaných, budou proto také přiměřeně potrestány. nosí vysoko své brady", ježto natahují krk jako labutě. Na nohách mají šperky, opatřené chřestidly; když jdou, chřestí, jako bývá při hudbě. V. 17. oblysí" (podle hebr.: raní svrabem"), že bude veta po tom, na čemž si zakládaly, v čem viděly svou krásu; obnaží vlasy" na spáncích, až přijde nepřítel a strhne jim s obličeje závoj. V. 18. Aby znázornil přepych jerusalemských žen, vypočítává Is neméně než 21 složku dámské garderoby. Dodnes jest touha východní ženy po špercích vášnivá. V. 24. Puch z propocených, zaprášených a špinavých šatů, které budou nosili ženy v zajetí. Žínice" roucho z hrubé látky, jaké nosívali nejchudší. V. 25. Vojny vyhubí muže, že bude nesnadno ženám se vdáti; bude jim vzdáti se radostí manželských, budou za to, že kdysi hýřily, pociťovati velmi bolestně opuštěnost, samotu, nedostatek mužské ochrany. Hl. 4. V. 1. Nevdáti se a nemíti dětí bylo ženě starozákonné klelbou Boží a potupou před lidmi. Podle zákona bylo povinností muže ženu živil a šatil. Prorok předpovídá, že nouze o muže bude tak veliká, že se budou ženy vzdávati práva na výživu a šat, jen když je muž vezme za manželku a dá jim tím své jméno". Předpovědi splnily se za dob zajetí babylonského a později za posledních časů židovské samostatnosti. 1129

14 Kniha proroka Isajáše odejmi potupu naši!" 2 Tehdy bude výhonek Hospodinův na zvelebení a na slávu, a plod země na povznesení a na radost těm, kteří zachováni budou z Israele. 3 Každý, kdo zbude na Sionu, kdo zůstane v Jerusalemě, svatým bude slouti každý zapsaný k životu v Jerusalemě, 4 až Pán smyje skvrny sionských dcer, až z Jerusalema vyhladí jeho krev duchem soudu a duchem žáru, 5 až nad každým místem sionské hory, a nad jejím shromážděním utvoří Hospodin oblak přes den a dým, a blesk plápolajícího ohně v noci. 6 Ano, (Hospodin) bude ochranou nad veškerou slávou, bude stánkem, skýtajícím stín ve dne proti horku, a bezpečné útočiště proti vichru a dešti. HLAVA 5. 1 Zpívati budu svému miláčkovi píseň (přítele svého) o jeho vinici. Vinici měl můj miláček na tučném pahorku. 2 Oplotil ji, vybral z ní kamení, osázel ji (ušlechtilou) révou. Postavil prostřed ní věž, lis v ní vydlabal, a čekal, že ponese hrozny, ale plodila pláňata. 3 Teď tedy, občané jerusalemští, a mužové judští, buď te soudci mezi mnou a vinicí mou! 4 Co víc jsem učinit měl své vinici a neučinil jsem jí? Proč, když jsem čekal, že ponese hrozny, plodila pláňata? 5 Teď tedy ukáži vám, co učiním já své vinici: 6 Odejmu jí plot, že na pospas bude. Pobořím jí zeď, že ji rozšlapou. Pustinu z ní udělám: nebude řezána. Nebude okopávána, vzroste v trní a v hloží; i mrakům dám příkaz, by nespouštěly na ni deště!" 7 Vinice Hospodina zástupů je důrn Israelův, a Judovci toť rozkošná jeho sazenice. Čekal, že bude činiti pravost, hle však nepravost! (Očekával) právo, hle však bezpráví! 8 Běda vám, kteří připojujete dům k domu, a pole s polem slučujete, že nezbývá mezery; zda chcete bydliti v zemi vy sami? 9 Pravil to do mých uší Hospodin zástupů: Jistě, že mnoho domů zpustne, že velké a krásné liduprázdny budou. 10 Deset totiž jiter viničných vydá soudek jeden, a třicet měr výsevu vydá míry tři." V. 2. Prorok mírní hrozby výše pronesené poukazem na to, že z národa israelského vzejde nové plémě, tresty Božími očištěné a v dobrém upevněné, které Bůh oslaví a oblaží Mesiášem. výhonek Hospodinův" Mesiáš a jeho království. Hospodinovým" výhonkem slove, ježto Hospodin dá mu vzejíti, jak byl slíbil Davidovi. Tento výhonek, dílo Boží sluje dále plod země". Mesiáš bude na zvelebení, na slávu zbytkům národa, které se k němu přidruží v novou společnost, v nové království Boží. V. 3. Mesiáš zavede mezi svými stoupenci svatost proti bezbožnosti, zapsaný" mezi občany jerusalemské: Is chce říci, že stoupencům Mesiášovým bude třeba znova se naroditi (ve křtu) a státi se členy nového Jerusalema, t. j. církve Kristovy, k životu" novému v té církvi. V. 5. Celému Sionu, jeho církvi (hebr.) bude Bůh prokazovati podobná dobrodiní, jaké prokazoval svému lidu sloupem ohnivým a oblakovým při východu z Egypta. Ta blaživá, dobrotivá přítomnost Boží nebude obmezena na dobu pochodu poušti, nýbrž se snese na celý Sion, bude patrna každému členu nového království. V. 6. popisuje podrobněji tu ochranu, ze které se bude těšiti novozákonná slavná církev. Hl. 5. V Podobenství o vinici: Hospodin = vinař, národ israelský = vinice. Prorok přednáší půvabné podobenství, aby si zjednal sluchu a donutil národ k tomu, aby sám odsoudil způsob svého jednání. V. 1. Tím miláčkem", přítelem", milým" jest Hospodin-vinař. Výklad celého podobenství podává níže ve v. 7. sám prorok. V. 2. Lisy jsou dvě prohlubně, vytesané do skály, jedna vyšší, druhá nižší. Vyšší má sklon do rohu, ve kterém jest stružka (žlábek) a otvor, ústící do prohlubně nižší. V oné (asi 4 m dlouhé i široké) bývaly hrozny šlapány (níže 63, 2.); vyšlapané víno stékalo do prohlubně druhé, ze které bývalo naléváno do měchů nebo do hliněných nádob. Dnešní vinař již těchto starých lisů neužívá. V. 8. vykládá, co jsou ona pláňata" nebo nepravosti, a líčí podrobněji, co hodlá učiniti Hospodin za to své vinici. Těch nepravostí vypočteno je tu šestero. Nejprve jmenováni jsou lakotní hrabivci, kteří neštítí se žádných prostředků, jen aby získali mnoho domů a scelili pozemky ve velké plochy. V. 9. Ty domy však se sřítí, ježto obyvatelstvo je opustí, nemajíc z čeho živu býti. Ta pole (scelená) totiž nebudou dávat úrody očekávané. 1130

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH 4 Úvod 36. Kniha proroka Abdiáše, Abd 37. Kniha proroka Jonáše, Stručně uvedeno: Jon 38. Kniha proroka Micheáše, Mich 39. Kniha proroka Nahuma, Nah 40. Kniha proroka Habakuka, Hab 41. Kniha proroka Sofonjáše,

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal

UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát. Zj.3,11 Přijdu

Více

Část III.: 0 prostředcích milosti.

Část III.: 0 prostředcích milosti. KATOLICKY LIDOVY KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracovat František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkope v Praze. Preloži! dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor nábož.

Více

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.

11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 ISSN 1801-0059. Z RÁJE DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK. ISSN 1801-0059. 11. ROČNÍK. Č Í S L O 4 2014 DO RÁJE 2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA IGOR ZH. - SHUTTERSTOCK.COM INSPIRACE Boží lid uslyší jasný a příjemný hlas: Pohleďte!

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ

VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ Ctih. kněze Martina z Kochemu VÝKLAD Nejdražší oběti MŠE SVATÉ Přeložil Dr. Karel Lev Řehák Z původního vydání s církevním schválením u Ladislava Kuncíře v Praze L. P. 1933 přepsali čtenáři stránek Krása

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2013 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Poutníci ve svatyni na Poli pastýřů v Betlémě, Palestina, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 2. března 2013. MODLITBA

Více

MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER

MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER שבוע טוב Číslo 51/5768 17.říjen 2007 MONOTEISMUS Vrchní zemský rabín Dr. RICHARD FEDER Židé, křesťané a mohamedáni věří svorně, že existuje jeden Bůh. Jsou proto monoteisté a jejích náboženství jsou monoteistická.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále Slavnost Ježíše Krista Krále VSTUPNÍ ANTIFONA Zj 5,12;1,6 Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Uvedení do bohoslužby

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu.

KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY. o křesťanském manželství a křesťanské výchově. Havla Josefa Huga. kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. KŘESŤANSKÁ RODINA V BOJI S NEPŘÁTELI. PŘEDNÁŠKY o křesťanském manželství a křesťanské výchově od Havla Josefa Huga kanovníka při dómě ve Sv. Havlu. S dod atkem mo dlite b pro ne mo cné d le Koche m a.

Více

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin:

Více

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi.

Boha má všechno poslouchat. Říkáme, že Bůh je náš Otec a je Pánem všech tvorů na nebi i na zemi. 1. SVĚT STVOŘIL BŮH Svět nebyl vždycky. Stvořil jej Bůh. Stvořit znamená udělat něco z ničeho. Žádný člověk to neumí, to umí jen Bůh. Proto Pánu Bohu říkáme také Stvořitel. Bůh nemá tělo. Říkáme, že je

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Myšlenky o naději. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Myšlenky o naději Ellen G. White 2005 Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger

Více

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ Svazek III. PROBODENÍ Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti Životopis Panny a Matky Boží Marie Naší Královny a Paní, nejsvětější Usmiřovatelky za provinění Evy a

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje Litera a Duch Slova Podobně jako je tělo pouze schránkou pro neviditelného ducha, tak Ježíšova slova nesou hlubší, neviditelný, duchovní význam. Apoštol Pavel učil, že litera (tělo) Staré Smluvy, která

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Spisy-Spokojiti [se] [951]

Spisy-Spokojiti [se] [951] a útisk [sr. Iz 29,7]. Zmizí písař, který počítal vydřené daně, a výběrčí, jenž odvažoval zlato a stříbro na cizí válečné choutky, zmizí i ten, jenž spisoval a sčítal jerusalemské věže [Kral. velké domy;

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více